Verksamhetsberättelse & årsredovisning 08/09. Aktiva insatser för människa och miljö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse & årsredovisning 08/09. Aktiva insatser för människa och miljö"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse & årsredovisning 08/09 Aktiva insatser för människa och miljö

2 Detta är ABC - Aktiva insatser för människa och miljö ABC är en svensk biståndsorganisation bildad i Lund Verksamheten är godkänd av SFI - Stiftelsen för Insamlingskontroll och revisor, Ann-Lis Lexryd. ABC har sitt säte i Lund och medlemmarna finns i hela landet. Vårt arbete I Indien och Nepal samarbetar vi med lokala organisationer och institutioner i syfte att göra aktiva insatser för människor som lever i sociala, ekonomiska och politiska strukturer, som inte vilar på en rättvis, demokratisk och jämställd grund. I Sverige bygger vårt arbete på att sprida information om vår verksamhet, samla in medel till våra biståndsprojekt samt att sälja rättvist handlade produkter i vår Världsbutik i Lund. För innehållet i verksamhetsberättelsen ansvarar ABCs styrelse. Eftertryck tillåts om källan anges. Omslagsbilder: Redaktion: Texter: Framsida: Människor i Himalaya, Indien Baksida: Besök hos Youth Action Nepal i Katmandu Sofia Thente, Andreas Pettersson, Anna Arwidsson och Veronika Franzén Anna Arwidsson, Fredrik Carlsson, Therese Eklund, Annika Englund, Veronika Franzén, Jenica Frisque, Olga Golovanova, Gunilla Hughes Wulkan, Anna Lindberg, Asmaa, Muhammad, Inga Ohlsson, Rose-Marie Olsson, Andreas Pettersson, Sofie Persson, Anna Stubbendorff, Frida Stubbendorff, Darcy Thompson, Sofia Thente Värderingar och principer ABC är religiöst och politiskt oberoende. Våra principer bygger på utbildning och meningsfull inkomstgenererande sysselsättning. Arbetet präglas av småskalighet, långsiktighet och miljömedvetenhet och utformas i nära kontakt med lokala organisationer och har karaktären av hjälp till självhjälp. Den grundläggande respekten för alla människors lika värde är centralt i vårt arbete. Vårt opinionsskapande arbete tar sin utgångspunkt i FNs Millenniemål. Bilder: ABCs bildarkiv ABC - Aktiva insatser för människa och miljö Winstrupsgatan Lund Pg Org nr

3 Små steg i rätt riktning Arbetet på ABC har under det gångna verksamhetsåret varit positivt och vi fortsätter att utvecklas. Flera nya samarbeten har inletts och befintliga relationer har fördjupats och fått nya dimensioner. Vi påverkar vår omgivning samtidigt som vi också påverkas av det som händer omkring oss. Den rådande globala lågkonjunkturen till trots vill jag ändå lyfta fram några trender som ger anledning att se ljust på framtiden och att vi med små steg rör oss i rätt riktning. USA har fått ny president. Nationens inriktning inom världspolitiken får en avgörande betydelse för världens befolkning och att nya dörrar öppnas innebär ett steg i rätt riktning. Den stundande klimatkonferensen i Köpenhamn innebär förnyade samtal mellan världens ledande nationer. Vägen till en miljövänligare och mer hållbar utvecklingsplan är lång, men samarbetsviljan är ett positivt tecken. Medias allt större bevakning kring klimat och miljö gör att fler får upp ögonen för vilken påverkan vårt dagliga liv har på miljön. Det är viktigt att den utvecklingen håller i sig och att vi gemensamt över landsgränserna hittar lösningar för hur vi bättre kan hantera våra naturtillgångar. En mer medveten konsumtion för en hållbar utveckling är något vi strävar efter. Vi blir bättre på att ställa krav på producenter, distributörer och försäljare gällande miljövänliga och rättvist handlade produkter. Målet är att utvecklingsländernas producenter ska få bättre förhållanden och konsumenternas ökade medvetenhet fortsätter att bidra positivt till detta. ABC arbetar också aktivt med globala frågor. I Nepal har vi inlett ett utbyte med en Nepalesisk ungdomsorganisation för att samarbeta kring en aktiv ungdomsdemokrati. Mycket återstår i arbetet att hitta demokratiska former för ungdomar att göra sin röst hörd i Nepal, men utbytet innebär ett steg i rätt riktning. KIMAT i Himalaya består av en grupp kvinnor som med ABCs hjälp lär sig hantverksyrken såsom att sy och sticka. Genom yrken som är meningsfulla och lokalt förankrade, får kvinnorna möjlighet till självförsörjning och ett arbete som skapar oberoende. KIMATs försäljning skapar arbetstillfällen, inkomster och självständig ekonomisk utveckling. HIMAD är en organisation i norra Indien som ABC har haft ett långvarigt samarbete och en ömsesidig stark relation med i många år. ABC och HIMAD skapar samarbeten och nätverk som genom ökad kunskap stärker marginaliserade grupper på den indiska landsbygden. Nu går vårt samarbete in i en mycket spännande fas med ett lokalt övertagande. Genom ett utbildningscentrum kommer HIMAD fortsätta arbeta med fattigdomsbekämpning och bli ekonomiskt självständiga. One Child One Future är ett projekt som ger fattiga barn i den indiska delstaten Tamil Nadu möjlighet till skolgång. Själva skolgången i Indien är gratis och tillgänglig för alla, men skolböcker och skoluniform är dyrt för den fattiga delen av befolkningen. ABC stödjer genom projektet de fattiga barnen ekonomiskt, vilket möjliggör deras skolgång. Kunskap är makt att förändra sin egen livssituation och skall vara en rättighet som alla barn i världen förtjänar. ABCs världsbutik i Lund är en viktig hörnsten i vår verksamhet. Genom den väcker vi opinion för våra kärnområden och skapar diskussion om utvecklingsfrågor. Den som handlar bidrar till att producenter i världens utvecklingsländer får en bättre ekonomisk situation och tryggare anställningsvillkor genom de regelverk som finns för rättvis handel. Överskottet från ABCs butik går direkt till våra aktiva projekt, vilket gör konsumenten delaktig i vår hjälpverksamhet. Jag ser med positiv inställning på ABCs framtid och tillsammans med vår omgivning och medmänniskor i världen kommer vi fortsätta att ta viktiga steg. Välkommen till ABC! Andreas Pettersson Ordförande ABC - Aktiva insatser för människa och miljö 4 5

4 Ett varmt tack Vårt arbete i Indien HIMAD ABC är för sin verksamhet helt beroende av gåvor, bidrag och frivilliga insatser. ABCs styrelse riktar med hänsyn till detta ett varmt och innerligt tack till: Alla ideellt arbetande medlemmar som med kunskap och engagemang har bidragit till ABCs mångfacetterade verksamhet Radiohjälpen för bidrag till ABCs internationella arbete Sida/Forum Syd: för bidrag till ABCs internationella arbete Helge Ax:son Johnsons stiftelse för bidrag till ABCs internationella arbete Region Skåne för bidrag till ABCs verksamhet i Sverige Lunds kommun för bidrag till ABCs verksamhet i Sverige Sensus Studieförbund för informationsbidrag till ABCs arbete i Sverige Eva Brumark, GFI för hjälp med marknadsföring och grafiskt innehåll För alltid stående rabatter till ABC tackar vi: Lexis Bokhandel, Lund, Grahns Bokhandel, Lund och Holmbergs Tryckeri, Malmö Ett stort tack Av: Therese Eklund, Indiensamordnare, Anna Stubbendorff & Ann Ottengrim, projketledare i Sverige samt Annika Englund, Organisationsutvecklare, Gopeshwar Sedan 2001 har ABC och den indiska partnerorganisationen HIMAD samarbetat kring medvetandegörandeprojekt i norra Indien. Målet med samarbetet är att verka för demokrati och mänskliga rättigheter genom utbildning, information, studiebesök, samt organisering av byborna. Fokus i verksamheten är att synliggöra människors livssituation och minska fattigdomen i området, genom att bistå med information, stöd och uppmuntran så att människor kan vara delaktiga och påverka beslutsprocesser som rör deras vardag och på sikt uppnå strukturella förändringar i samhället. till alla övriga butiker, företag, församlingar, organisationer, givare, kunder och andra sympatisörer som i stort och smått och på olika sätt bidragit till att lyfta fram vårt arbete i de mest skiftande sammanhang. Workshop hos HIMAD 6 7 Sätet för ABCs och HIMADs verksamhet är staden Gopeshwar som ligger på meters höjd i Indiska Himalaya. Den viktigaste försörjningen i detta område är terrassodling och boskapsskötsel. En stor del av befolkningen har inte kunskap om sina mänskliga rättigheter och lever utanför den utveckling som sker i Indien. HIMAD Himalayan society for Alternative Development bildades i Gopeshwar 1995 och är en politiskt och religiöst obunden organisation. HIMADs arbete karaktäriseras av ett starkt fokus på demokrati, särskilt jämställdhet, landsbygdsutveckling,

5 Vårt arbete i Indien Vårt arbete i Indien miljö, social integration av underprivilegierade människor i samhället samt inkomstbringande sysselsättning. Arbetet mot målet om mänskliga rättigheter och demokrati är idag uppdelat i tre projekt i samarbetet mellan ABC och HIMAD. Idag riktar sig insatserna också mot att öka HIMADs möjligheter att bli ekonomiskt oberoende av bidragsmedel för de ska kunna fortsätta arbetet med fattigdomsbekämpning och h å l l b a r utveckling i ett mer långsiktigt perspektiv. Kunskapsu t b y t e t och partnerskapet m e l l a n ABC och H I M A D f ö r v ä n t a s dock fortsätta. De tre insatserna driver tillsammans utvecklingen mot det överordnade målet som är: Jagriti: En insats som bedrivits sedan 2002 med fokus på att minska fattigdomen för underprivilegierade grupper, och öka demokratin och efterlevandet av mänskliga rättigheter. Målgruppsmöte i Nauti Organisationsutveckling: En organisationsutvecklare från ABC arbetar i Indien tillsammans med HIMAD sedan Resurspersonens uppgift är att stärka HI- MADs kapacitet för att öka deras möjligheter att fortsätta sitt arbete med fattigdomsbekämpning och mänskliga rättigheter. Organisationsutvecklingen syftar därmed till att HIMAD ska bli mer administrativt/ o r g a n i - satoriskt självständiga. I denna fas ingår det att arbeta för möjl i g g ö r a utbildning av HI- MADs arbetssätt till andra organisationer, företag och myndigheter för att sprida deras unika arbetsmetoder. Ett utbildningscenter som ska vara en mötesplats för lokalbefolkning och HIMAD samt för andra organisationer, företag och myndigheter. Centret kommer att bidra till att skapa en ekonomisk och praktisk plattform för HI- MADs fortsatta arbete. Jagriti - medvetande Det medvetandeprojekt som ABC och HIMAD samarbetar kring kalllas för Jagriti som betyder medvetande på hindi och har bedrivits sedan Verksamheten finansieras av Sida genom Forum Syd. Jagriti är uppbyggt av olika faser, där varje fas inbegriper fem byar och ett till två års utvecklingsarbete tillsammans med byborna i dessa. Hittills har totalt 25 byar involverats i redan genomförda medvetandeprogram. Workshop på HIMADs kontor I varje by inleds arbetet med att byborna organiserats för att sedan arbeta tillsammans kring byns utveckling. Genom att skapa nätverk mellan de fem byarna skapas större makt hos 8 9 byborna mot makthavarna vilket ökar deras möjligheter att utkräva sina rättigheter. Nätverken uppmuntras att fortsätta även efter att HIMADs formella arbete avslutats i byn. Fas sex avslutas i december 2009 och under året som gått har ytterligare fem byar runt Gopeshwar fått möjlighet att delta i utbildning om mänskliga rättigheter, informerats om var och hur de kan utkräva sina rättigheter samt deltagit i studiebesök på myndighetskontor och i inkomstgenererande projekt för att på längre sikt uppnå en strukturell förändring i samhället. Arbetet har med hjälp av vägledning, diskussioner, övningar och lekar, bidragit till att problem i byarna synliggjorts. Byborna har med stöd av HIMAD uppmuntrats att ta ställning till och åtgärda problemen. Organisationsutveckling Organisationsutvecklingsprojektet finansieras av Sida genom Forum Syd. Resurspersonen från ABC, på plats hos HIMAD i Gopeshwar, heter Annica Englund. I ett nära samarbete började HIMAD 2008 arbeta med kapacitetsutveckling. Under detta verksamhetsår har arbetet fortsatt med bland annat språkundervisning, datorkunskap, metodkunska-

6 Vårt arbete i Indien Vårt arbete i Indien Annica tillsammans med HIMAD anställda på väg till målgruppsmöte per, redovisningsfärdigheter samt kunskaper för att söka medel till framtida insatser. Genom organisationsutvecklingen utbyts lärdomar och erfarenheter mellan organisationerna och HI- MAD förbereds kunskapsmässigt och praktiskt inför ett lokalt övertagande. Utbildningscentrum I början av 2009 beviljades ABC en miljon kronor från Radiohjälpen för byggnationen av ett utbildnings/ resurscenter i Gopeshwar. Det innebär att det arbete ABC bedrivit tillsammans med HIMAD efter centrets färdigställande går in i en ny fas. Sammanfattande för den nya fasen är begreppet hållbar utveckling miljömässig, ekonomisk, samt kunskapsmässig. nadsfritt erbjuda läs- och skrivundervisning för den fattiga delen av befolkningen i delstaten, primärt riktat mot kvinnor, barn och ungdomar. Insatsen kommer inte att ersätta skolornas uppgift, utan erbjuda kunskap för dem som inte haft möjlighet att delta i skolundervisning, helt eller delvis. Undervisningsformerna kommer att vara flexibla för att öka allas möjlighet att delta. För att kunna arbeta med att gratis ge underprivilegierade grupper utbildning, kommer centret även fylla funktionen av en plattform där HIMAD, mot ekonomisk ersättning, anordnar utbildningar för organisationer, företag och myndigheter. Genom dessa utbildningar och kurser i Plats för det nya utbildningscenter metoder, organisationsutveckling, demokratiutveckling och mänskliga rättigheter kan HIMAD dela med sig av år 2020 ska ha erbjudit män- Målet är att centret fram till och med Utbildningscentret kommer att kost- sin gedigna erfarenhet inom området niskor i regionen kostnadsfri utbild och sprida sina unika arbetsmetoder. Volontärer kommer också att tas emot som en del i verksamheten. De utbildningsprogram som kommer att erbjudas de olika målgrupperna på centret, bygger på deltagardemokratiska metoder som är väl beprö- Utbildningscenter under uppbyggnad vade och som har använts under de åtta år som ABCs och HIMADs samarbete kring Jagriti har pågått. Det övergripande målet för HIMADs arbete kommer även i fortsättningen att vara att minska fattigdomen och öka demokratin och lokalbefolkningens inflytande i området. Förutom läs- och skrivundervisning kommer ämnen såsom mänskliga rättigheter, reproduktiv hälsa, hiv/aids samt metoder för en begränsning av miljöpåverkan att tas upp. ning i läs- och skrivkunskap samt i FNs konventioner om barns rättigheter och mänskliga rättigheter. KIMAT Av: Annica Englund, Organisationsutvecklare, Gopeshwar KIMAT, ett lokalt stickningsprojekt i Indien, är nu inne på sitt sjunde år. Den lilla gruppen började samarbeta under tiden deras byar deltog i HIMADs utvecklingsprogram Jagriti. Idag samarbetar ABC och HIMAD fortfarande med gruppen genom principen kunskapsbyggande och ekonomiskt samarbete. KIMAT betyder värde på Hindi. Värdet består i att gruppen av kvinnor genom insatsen skapar ett nätverk för kunskapsutbyte och kunskapsutveckling, samt en ekonomisk inkomst. Gruppen av unga kvinnor tillverkar hantverk som de sedan säljer till ABC. Detta arbete har inte bara stärkt gruppkänslan bland kvinnorna utan har också påverkat deras självkänsla, då de bidrar ekonomiskt till sina familjer och hushåll. Idag jobbar 11 kvinnor med KIMAT och möts månadsvis för att dela nya idéer och arbeta med projektet. Från

7 Vårt arbete i Indien och med i år har en tvåårsplan för KI- MAT lagts fram, vilket ger trygghet till deltagarna eftersom de med säkerhet vet att de kommer kunna fortsätta sälja de olika produkter de tillverkar. Under 2008 och 2009 har dessa kvinnor tillverkat allt från handgjorda kort till mobilfodral och tallriksunderlägg. KIMAT deltagare I augusti fick kvinnorna lära sig att använda symaskiner, vilket breddar variationen på hantverket. Kvinnorna har uttryckt att de vill arbeta med tyger och till julen 2009 kommer det finnas möjlighet att köpa kuddfodral, dukar och draperier av ekologiska tyger i ABCs Världsbutik, tillverkade av KIMAT. One Child One Future är ett projekt i Tamil Nadu, södra Indien, som gör skillnad för individen genom att förbättra barns framtidsutsikter genom att ge dem möjlighet att fullfölja sin grundskoleutbildning. En grundskoleutbildning är något som vi i Sverige ser som en självklarhet. Att kunna läsa, skriva och räkna är dock inte lika självklart i Indien, men tillsammans gör vi det möjligt för barnen i området runt Mavanhalla. D e s s a u n g d o - mar kommer från fattiga familjer och de hade varit tvungna att sluta skolan utan vårt stöd. Under 2009 samlades kr in till MYWA (Mavanhalla Youth and One Child One Future Skolungdomar som stöds genom OCOF Av: Sofie Persson, Projektledare Welfare Association) som är ABCs och OCOF samarbetspartner i regionen. Denna summa har räckt till att stödja 10 ungdomar, 5 flickor och 5 pojkar, så att de har möjlighet att fortsätta skolan GRG school Vazithottam. Ungdomarna kommer från byar i området runt Masinagudi. Fyra av dem går i 11 th standard och sex av dem i 12 th standard, som är det sista året av g r u n d - s k o l e - u t b i l d - n i n g e n. U n g d o - m a r n a är år gamla och majoriteten av dem har datakunskap som specialämne. Pengarna som One Child One Future skickat under våren 2009 gick till att betala skolavgiften samt till skolmaterial.

8 Vårt arbete i Indien Vårt arbete i Indien Skolbyggnaden Arbetet i Sverige har bestått av presentationer om projektet, bl.a. i Lund, Örkelljunga och Ystad. I ABCs lokal i Lund har vi under året haft en filmkväll med indisk film och snacks. Detta har genererat pengar och spridit information om projektet. One Child One Future har också uppmärksammats i lokala tidningar, till exempel Skånska Dagbladet. Antalet aktiva givare är idag 20 stycken. Chilla Av: Rose-Marie Olsson & Anna Lindberg I Kerala i sydvästra Indien arbetar ABC med den icke statliga organisationen Chilla, som fungerar som ett hem för barn till prosituerade kvinnor. Barnen som tidigare levt i fattigdom och varit lättåtkomliga offer för sexuella övergrepp får i Chillas hus en kärleksfull och stabil uppväxt. Barnen erbjuds skolgång, kulturellt och försöka förändra samhällets stigmatiserade syn på barnen som brottslingar. Därför utbildas barnen inom mänskliga rättigheter, för att i framtiden kunna undervisa och hjälpa andra människor. När barnen är vuxna hjälper Chilla dem att finna ett arbete och en lämplig bostad. Under 2009 har Anna Lindberg från ABC besökt Chilla. ABC har nyligen skrivit ett kontrakt med dem och kommer under hösten 2009 att inleda arbetet med att finna faddrar och sponsorer till barnen på Chilla. Chilla vill i framtiden ta emot volontärarbetare från Sverige. Elever sponsrade genom OCOF Roja & Anil, föreståndare för Chilla mentalt stimulerande aktiviteter, vård och omsorg. Chilla uppmuntrar och hjälper barnen att ha en fortsatt god kontakt med sina biologiska mödrar. Denna inställning skiljer Chilla från regionens vanliga barnhem som behandlar barnen som föräldralösa. En viktig del i Chillas arbete är att Barn som bor på Chilla 14 15

9 Vårt arbete i Nepal Ett händelserikt år Av: Ebba Sofiadotter Avslutning Uganda Oxford High School Av Fredrik Carlsson & Lena Kjellberg, Ugandasamordnare respektive 2005 Nepalprojektet fick under årsskiftet 2008/2009 ett nytt namn; Empower Youth for Democracy (EYD). Detta namn sammanfattar det mål som projektet har; att stärka ungas tillgång till inflytande och att genom demokratiarbete även stärka unga. I november 2008 genomfördes en förstudie i Kathmandu. Under förstudien arbetade ABC tillsammans Förstudie i Nepal med vår samarbetsorganisation Youth Action Nepal fram det framtida projektet utifrån våra organisationers behov, mål och framtidsvisioner. Fram kom önskemål om både ett ungdomsutbyte och uppstartande av volontärsverksamhet. Utbytet utgör fas 2 i projektet. Under sommaren 2009 beslutades det att skicka sex personer från Sverige och sex personer från Nepal på utbyte med stöd av Forum Syd. Utbytet planeras att genomföras under hösten och vintern Under våren startade även arbetet med fas 3, som innebär volontärverksamheten. En arbetsgrupp som har börjat arbeta fram ramar för hur det fortsatta arbetet kan se ut och inväntar resultatet av fas 2. Full fart mot ungdomsdemokrati i Nepal med andra ord. Gruppmöte med Youth Action Nepal I år har ABC avslutat sitt nästan nio år långa samarbete med Oxford High School i Uganda. Under denna tid har skolan utvecklats från idé till fullskaligt genomförande. Skolans filosofi är och har varit att integrera betalande elever med ickebetalande elever, som kommer från särskilt svåra ekonomiska och sociala f ö r h å l - l a n d e n, så att h ä l f t e n av eleverna får kostnadsfri skolgång. De e l e v e r som blir sponsrade är främst barn som har förlorat sina föräldrar av olika anledningar, exempelvis genom HIV/AIDS eller i kriget i norra Uganda, eller barn som kommer ifrån mycket fattiga familjer. Målet är att skolan ska bli självförsör- Ingången till Oxford High School jande enligt denna princip. Tills det är möjligt har skolan sökt extern finansiering. ABC har tillsammas med andra NGOs sponsrat elevers skolgång. Oxford High School är en privat secondary school och har sex årskurser, vilka motsvarar svenskt högstadium och gymnasium. Dess grundare, Thomas och Albert Odoi, skapade skolan med den Kenyanska skolan Stahere Boys center i Nairobi som förebild, år Inledningsvis hyrde de ett klassrum i en annan skola. Då var antalet elever runt 30. I takt med att antalet elever ökade gjordes planer för att bygga en egen skola; mark köptes och tillstånd skaffades. Under tiden huserade de en tid i en gammal järnvägsstation. År 2004 kunde det för första gången bedrivas undervisning i egna lokaler.

10 Därefter har skolan byggts ut i huvudsakligen två etapper, vilka framförallt finansierats av svenska Radiohjälpen. I skrivande stund består skolan av en administrationsbyggnad, en gemensam studiedel med en datorsal, ett bibliotek, ett laboratorium och en klassrumsdel. Internatdelen består av tre sovsalsbyggnader med ca 300 platser, varav hälften för flickor. Skolan har också en köksbyggnad. Köket har en energisnål spis, som är bra för skolans ekonomi och miljön. Antalet elever på skolan är nu ungefär 700. En annan viktig del av samarbetet mellan ABC och Oxford High School har varit ett volontärprogram. Oxford High School har från samarbetets start haft volontärer från ABC på skolan under två perioder varje år. De undervisade i ämnen som inte direkt ingick Avslutning Uganda i läroplanen för att inte konkurrera med utan komplettera den ordinarie undervisningen och skolans lärare. Exempel på ämnen som volontärernas projekt behandlat är: första hjälpen, rättigheter, media och konst. Syftet med programmet var att eleverna på skolan skulle få kunskap i ämnen de inte fick undervisning i på skolan samt att både elever och volontärer skulle få möjligheten till kulturutbyte. I Sverige höll volontärerna efter hemkomst föreläsningar för allmänheten om sina erfarenheter. När nu ABC avslutar samarbetet med Oxford High School är det med glädje vi ser tillbaka på projektet tillsammans och med stolthet vi kan konstatera att skolans elever presterat sina bästa resultat någonsin på de senaste nationella avgångsproven. ABCs butik i Lund är medlem i riksorganisationen Världsbutikerna för Rättvis Handel och är därmed en av Sveriges ca 40 butiker som får kalla sig Världsbutik. Det är stora krav som ställs på en Världsbutik och en rad kriterier måste uppfyllas. Världsbutiken ABC har en trogen kundkrets men för att behålla omsättningen från tidigare år har personalen under verksamhetsåret fått lära sig vikten av att arbeta mer aktivt med försäljningen, Vårt arbete i Sverige Världsbutiken Av: Inga Ohlsson EVS-volontärer arbetat i butiken. Fokus under det gångna året från Världsbutikerna för Rättvis Handel (VBRH) har varit att få tydligare kriterier för att få kalla sig Världsbutik och att butikerna lever upp till ställda krav. Det finns en process på gång, där även hantverk ska kunna vara Olga framför ABCs Världsbutik Elever vid Oxford High School på grund av bland annat den ekonomiska oron i omvärlden. Butiken är också ett forum för informationsspridning och opinionsbildning. Detta har ytterligare förstärkts under det gångna året då rättvist certifierat enligt World Fair Trade Organization (WFTO). Butikens livsmedelsleverantörer är främst Sackéus och North & South. Sistnämnda leverantör har utökat sitt sortiment med bl a paranötter och paranötsolja. Genom att handla dessa produkter bidrar man till att bevara regnskogen i Peruanska Amazonas. Vi

11 Vårt arbete i Sverige Vårt arbete i Sverige har sålt chokladprodukter från V-sell, ett svenskt företag som säljer ekologiska och rättvisecertifierade produkter. Världsbutiken säljer också som tidigare lokalt producerad honung, av biodlare Eva Persson från Lund, en produkt som ständigt efterfrågas. På hantverkssidan erbjuder butiken liksom tidigare varor från Indien. De stora leverantörerna är Mesh och Kala Aparajita, vilka också är medlemmar av World Fair Trade Organisation. En del hantverk köptes in till jul från The House of Fair Trade i Göteborg. Nytt för i år var anteckningsböcker, julkort och årskalendrar från Watabaran Cards & Paper Creations. Detta är ett nepalesiskt företag som tillverkar pappersprodukter av återvunnet papper. Watabaran betyder god miljö. Världsbutikerna står inför spännande utmaningar. Alltmer fokus inom rättvis handelsrörelsen riktas mot klimatförändringarna och arbetet med en hållbar utveckling. Att köpa rättvist handlade varor är ett etiskt ställningstagande för en bättre värld. Inköpsresa till Indien Av: Anna Stubbendorff I april åkte ABC till Indien för att besöka samarbetspartners och köpa in varor till ABCs Världsbutik. Vi besökte Kala Aparajita, där vi köpte pashminasjalar, keramik och hantverk, allt tillverkat av lokala hantverkare, ofta kvinnogrupper som varit utsatta för naturkatastrofer. Från Mesh köpte vi Inköp hos Kala Aparajita hantverk och tygprodukter, allt tillverkat av lepraskadade i Indien. På Blind relief handlade vi pappersprodukter som tillverkas av blinda i Delhi. Samtliga organisationer arbetar för att främja dessa utsatta gruppers kunskaper och ge dem möjlighet att få en ekonomisk ersättning. Överskottet ABC får vid försäljning av dessa produkter går direkt tillbaka till projekt för att bekämpa fattigdom, vilket betyder att du som handlar i ABCs butik stöttar utsatta grupper på många sätt! Sedan 2007 har ABC tagit emot volontärer från olika europiska länder. EVS är ett program finansierat av EU med syfte att öka det interkulturella utbytet inom unionen. Detta ger möjlighet för unga människor att komma till ett annat land och göra en insats i ett projekt som intresserar dem och som berikar den mottagande organisationen. Under hösten 2008 och våren 2009 har ABC haft tre volontärer från Litauen, Tyskland och Italien, som under ett år arbetat med att utveckla ABCs arbete med Fair Trade. Ett av de viktigaste momenten i EVStjänsten blev Världsbutiken där EVS-volontärerna lärde sig om Rättvis Handel och de olika aktörerna inom rörelsen. När språkkunskaperna blev bättre besökte de skolor och andra organisationer för att sprida idén om en rättvisare värld och samhälle EVS-volontärer Av: Gunilla Wulkan Hughes & Olga Golovanova Den internationella aspekten av utbytet har även lett till att ABC hittat fler internationella kontakter inom Rättvis Handelsrörelsen. ABC (Olga Golovanova) reste till Finland för att tillsammans med andra aktiva bilda ett nätverk för volontärer inom rättvis handel FANE (Fair Trade Action Network). I maj anlände två nya volontärer, från Serbien och Italien, som fortsätter detta arbete under det kommande året. Genom EVSvolontärernas arbete har ABC fått nya kontaktytor, fler frivilliga och ökad uppmärksamhet från samhället. Viktigt är Britta & Monica på Mårtenstorget också att de får lära informerandes om Fair Trade sig svenska, får delta i olika sammanhang och i ABCs olika aktiviteter. Det är en stor förmån och tillgång för ABC att ha dessa initiativrika unga människor hos sig.

12 Vårt arbete i Sverige Vårt arbete i Sverige World in Transformation Av: Olga Golovanova Gröna tak Av: Darcy Thompson & Jenica Frisque, projektledare Seminarieserien World in Transformation är ett projekt som pågått under hösten 2008 och våren Projektet har drivits av EVS-volontärerna Olga, Monica och Britta. Seminariecirkeln startades för att öka och sprida kunskap om hållbar utveckling, helhetsperspektiv och rättvisefrågor. Cirkeln bygger på principen att om man är öppen mot världen omkring sig, märker man snabbt hur mycket kunskap och intressanta idéer som finns. Olika personer har bjudits in för att prata om sina projekt eller ämnen. Talarna har varit medlemmar i ABC, forskare Seminarium om den etiska banken JAK från Lunds Universitet och aktiva människor som kommit för att berätta om sitt arbete i andra organisationer. Flera teman har tagits upp, såsom räntefria lån, etiska banker och mikrofinanser i Uganda samt hur man ska leva för att kunna säga att man inte bara konsumerat utan också bidragit och tillfört något till samhället och världen. Seminarierna har varit öppna för alla och har samlat folk i olika åldergrupper och med olika bakgrund. De har lett till givande diskussioner efter varje seminarium och den rättvisa fikan som serverades till varje tillfälle var också ett uppskattat inslag. Under året startades ett projekt för att öka medvetenheten om de ekonomiska, sociala, och miljömässiga fördelarna med gröna tak runtom i Skåne och genom detta påskynda utvecklingen av marknaden för produkter och tjänster relaterade till gröna tak. Projektet drivs i nära samarbete med Louise Lundberg från Scandinavian Green Roof Institute i Malmö. Därifrån fås värdefull information om teknologin kring gröna tak. Efter ett Grönt tak, Augustenborgs Botaniska Trädgård flertal möten med Louise och besök på Augustenborgs Botaniska Trädgård ska ABC i nästa steg besöka företag i Lund för att prata om gröna tak. ABC har även varit i kontakt med andra initiativtagare till gröna tak runt om i världen, bland annat den kanadensiska ambassaden i Berlin, för att få mer information om de sociala fördelarna med gröna tak. Programmet för Canadian Green Building Council s Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) har också kontaktats för att få veta mer om de initiativ som finns på policynivå för att främja en hållbar utveckling gällande grön teknologi i Kanada. ABC kommer också att ta kontakt med COP 15 Climate Change Conference i Köpenhamn för att få mer information om hur gröna tak kommer att visas där. Nästa steg är att föra ut budskapet om gröna tak till företag, kommuner och skolor i regionen och förhoppningsvis få ett flertal intresserade att inleda arbetet med detta.

13 Vårt arbete i Sverige Vårt arbete i Sverige Det föregående verksamhetsåret sprudlade av aktiviteter. ABC har haft fester, seminarier, medverkat vid olika festivaler och informerat om våra olika verksamheter i diverse sammanhang. ABC -10 år Av: Fredrik Carlsson 2008 var det 10 år sedan ABC bildades och det uppmärksammades med stor middagsbuffé för ca 50 gäster i ABCs lokaler. Middagsbuffén sponsrades av Coop Mårtenstorget och Olga & Fredrik med jubileumstårtan Aktiviteter under året Coop Nära på Trollebergsvägen. Utrustning till matlagningen lånades från olika håll, bland annat från ABCs grannar Barnens hus, som är en Montessoriförskola. Festen hölls samtidigt som Lunds kulturnatt och under kvällen underhölls gästerna bland annat av magdansare och eldslukare. Julmarknad Av: Olga Golovanova Den 30 november, samtidigt som julskyltningen i Lund, anordnade ABC en rättvis julmarknad. Julmarknaden på ABC är ett tillfälle, då vi tillsammans förbereder lekar, lotteri, bakar julkakor och fixar till i butiken för att skapa en trevlig julstämning för våra kunder och medlemmar. Detta år bjöd ABC in andra aktörer som också arbetar med hållbarhetsfrågor och för en bättre miljö, lokala hantverkare och försäljare av ekologiska kläder. Några unga volontärer erbjöd barn att rita teckningar till jultomten eller få ansiktet målat med roliga mönster. Inspirerade av svenska jultraditioner serverades kanderade äpplen, julkakor och glögg. Medlemmar fick 10% rabatt på alla varor och kunde få information om ABCs projekt runt om i världen. Mid- nattskören medverkade och sjöng vackra julsånger. ICA Malmborgs Cle- Barnens hörna under julmarknaden menstorget och COOP Mårtenstorget sponsrade med mat och dryck. Medlemskväll Av: Veronika Franzén & Inga Ohlsson I december bjöds ABCs medlemmar, deras vänner och andra intresserade in till mingelkväll i butiken. Det är sällan som butiken håller kvällsöppet och det visade sig vara populärt. Butiken fylldes av intresserade som tog del av specialerbjudanden, drack glögg och pepparkakor och passade på att handla julklappar Hälsningsgillet Av: Frida Stubbendorff Vid varje terminsstart medverkar ABC på Hälsningsgillet, där nya studenter på Lunds universitet välkomnas. Fokus ligger på att informera om ABCs verksamhet och hur man kan engagera sig inom organisationen. Indienfest Av: Fredrik Carlsson, Anna Arwidsson & Veronika Franzén Den 25 april ordnade ABC en insamlingsfest med musik, mat och dryck i ABCs lokaler. Menyn för kvällen var indisk bön- och fänkålsgryta med pilauris, myntayoghurt och bröd. Genom försäljning av tegelstenar kunde man också stödja ABCs arbete i Indien. Eldshow vid Indienfesten För underhållningen stod två band som spelade och sjöng, ett eldslukar-

14 Vårt arbete i Sverige Vårt arbete i Sverige team som uppträdde och kvällens DJ. COOP Mårtenstorget sponsrade en stor del av den ekologiska och rättvisemärkta maten. Runt 100 personer kom till festen och allt överskott från festen gick till ABCs samarbetsprojekt i Indien. Jordens dag Av: Darcy Thomspson Den 25 april anordnades Jordens dag i Lund och ABC var på plats. Det var många som kom och visade intresse för ABCs bord vid Jordens dag både ABC och projektet gröna tak. På plats visades en modell av ett grönt tak som besökare kunde titta och känna på och även små gör det själv kit som folk fick ta med sig hem. I de små påsarna fanns jord, frön och instruktioner om hur man går till väga för att göra sitt eget gröna tak samt ett informationsblad. Fair Trade Day Av: Gunilla Wulkan Hughes I samband med den årliga internationella Fair Tradedagen den 9 maj ställde ABC till med kalas. För att visa hur gott det kan bli, när kakorna är rättvisa, bjöd ABC på hembakade kakor till förbipasserande och spred information om vad rättvis handel är. Det blev många livliga diskussioner och nya möten. Flera av våra medlemmar och volontärer deltog och var ute på gator och torg med informationsmaterial. Fair Trade Guerilla Av: Olga Golovanova Fair Trade Guerilla målade sina ansikten gröna och blåa Rättvisemärkts Deltagare i Fair Trade Guerilla färger och besökte Lunds butiker. Där ställde de frågor till personalen om produkter, deras ursprung och om de som arbetar i butiken vet hur saker i deras affär har producerats. Gruppen väckte intresse hos många förbipasserande Lundabor och vi informerade alla intresserade om Fair Trade, berättade om Lund som Fair Trade City och diskuterade rättvisefrågor som rör konsumtion och producenter i Syd. Fair Trade Guerilla är ett roligt och effektivt sätt att skapa uppmärksamhet kring rättvisefrågor. Praktik på ABC Av: Asmaa Mohammad En student på utbildningen Kreativ Marknadsföring på Academedia Masters gjorde en åttaveckors praktik på ABC. Hennes uppgift var att koordinera arbetet med att ta fram en ny grafisk profil, ta fram nytt marknadsföringsmaterial samt komma med kreativa idéer till framtida marknadsföringskampanjer. Ekomodevisning Av: Veronika Franzén Den 31 maj var det dags för Fältbiologernas ekomodevisning på Mejeriet i Lund. Gemensamt för plaggen var att de skulle vara antingen ekologiska, Fair Trade eller second hand. ABC fanns på plats med ett informationsbord och varor från vår butik. I själva ekomodevisningen visades våra sjalar och väskor. Ny hemsida Av: Sofia Thente Under våren har hemsidan fått ett nytt utseende och dessutom blivit lättare att administrera. Tanken är att projektledarna för våra olika projekt själva ska administrera sin sida. Detta leder förhoppningsvis till mer uppdaterad och spännande information samt bilder på vad som händer i projek- t e n och på ABC just nu. Möllevångsfestivalen Av: Frida Stubbendorff Möllevångsfestivalen äger rum under två dagar kring området Möllevången i Malmö. ABC fanns på plats och sålde varor från butiken samt informerade om verksamheten

15 Vårt arbete i Sverige smakprover av den rättvisemärkta chokladen Eguale som Sackeus sponsrade oss med. Vi hade en utställning ABC - Aktiva insatser för människa och miljö Årsredovisning ABC-Aktiva insatser BC 1(6) Styrelsen för ABC-Aktiva insatser BCfår härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Andreas i bästa försäljarstil under Möllevångsfestivalen Malmöfestivalen Av: Gunilla Wulkan Hughes Fransesca informerar om rättvisemärkt om hur kakaoodling ser ut idag och hur rättvis handel påverka barnarbete och hantering av farliga kemikalier. Många kände igen rättvisemärkt men få kände till dess innebörd och här fyllde ABCs information en viktig funktion. Föreningen en svensk biståndsorganisation. Syftet med utlandsverksamheten är att bistå underpriviligerade grupper med utbildning, hälsovård samt meningsfull inkomstgenererande sysselsättning. Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: balanserad vinst årets vinst disponeras så att i ny räkning överföres Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. ABC deltog i Malmöfestivalen i den speciella Rekohörnan där föreningar och företag som arbetar med ekologiskt och rättvisemärkt fick marknads- Intresserade besökare på Malmöfestivalen föra sina produkter, organisationer och verksamheter. Vi lockade med Rättvis Kokbok och 28 29

16 ABC - Aktiva insatser för människa och miljö ABC-Aktiva insatser BC (6) Resultaträkning Not Insamlade medel Försäljning Nettoomsättning Bidrag Övriga rörelseintäkter Summa övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter 84 0 Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Årets resultat ABC-Aktiva insatser BC 3(6) ABC - Aktiva insatser för människa och miljö Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Handelsvaror Förskott Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital 5 Eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

17 ABC-Aktiva insatser BC 4(6) ABC - Aktiva insatser för människa och miljö ABC-Aktiva insatser BC 5(6) ABC - Aktiva insatser för människa och miljö Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Varulager har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet nettoförsäljningsvärdet och på balansdagen. Erforderligt avdrag för inkurans har gjorts. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget anges. annat Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Noter 1 Arvode och kostnadsersättning Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag Revisionsuppdrag Andra uppdrag Avskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Inventarier 20 % 4 Inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående balans Förändring av eget kapital Eget Årets Kapital resultat Belopp vid årets ingång Disposition av föregående års resultat Årets resultat Belopp vid årets utgång Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Kvinnor 1 1 Löner, ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar till övriga anställda Pensionskostnader till styrelse Pensionskostnader till övriga anställda Verksamheten bedrivs till största del av personal som arbetar ideellt

18 ABC - Aktiva insatser för människor och miljö Styrelsen ABC - Aktiva insatser för människa och miljö Revisionsberättelse Lund den 25 oktober 2009 Styrelsen ABC - Aktiva insatser för människa och miljö Revisionsberättelse Till årsstämman i ABC-Aktiva insatser BC Org.nr Andreas Pettersson Frida Stubbendorff Mitra Lagerström Ordförande Vice ordförande Kassör Veronika Franzén Anna Arwidsson Sofia Thente Sekreterare Ord ledamot Ord ledamot Gunilla Wulkan Hughes Ord Ledamot Revisorspåteckning Min revisionsberättelse avseende denna årsredovisning har avgivits den 25 oktober 2009 Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i ABC-Aktiva insatser BC för räkenskapsåret Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Staffanstorp den 25 oktober 2009 Ann-Lis Lexryd, godkänd revisor Ann-Lis Lexryd Godkänd revisor 34 35

19 ABC - Aktiva insatser för människa och miljö Winstrupsgatan Lund www. abcsweden.org Pg Org nr

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009/2010

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009/2010 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009/2010 Detta är ABC - Aktiva insatser för människa och miljö ABC är en svensk biståndsorganisation bildad i Lund 1998. Verksamheten är granskad av SFI Svensk

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011-2012 Innehållsförteckning ABC aktiva insatser för människa och miljö 3 ABC:s verksamhet 2011/2012 4 ABC och HIMAD Himalayan Society for Alternative Development 6 ABC:s och HIMAD:s

Läs mer

Verksamhetsberättelse 03/04

Verksamhetsberättelse 03/04 Verksamhetsberättelse 03/04 Pg 90 07 43-6 www.abcsweden.org 1 Rättvis eller orättvis handel? Valet är ditt och mitt! Kära läsare! Det finns olika vägar att gå för att utjämna orättvisor mellan människor

Läs mer

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé 2 Innehåll Ordförande har ordet 3 Vd har ordet 3 Året i korthet 4 vad gör hungerprojektet 5 De nya hållbarhetsmålen 6 Hållbarhetsmål 5: Jämställdhet

Läs mer

Innehåll. Kriget i Gaza under sommaren kom oss så nära

Innehåll. Kriget i Gaza under sommaren kom oss så nära IMs verksamhetsberättelse och årsredovisning GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET Innehåll Det här är IM...4 Kort om...6 Så förändrar IM världen...8 Civilsamhället...1 Försörjning...14 Utbildning...18 Hälsa...22

Läs mer

Målgrupp: intresserade av IM och rättvis handel, de som funderar på om de vill bli IM Fair Trade-ambassadörer eller butiksvolontärer

Målgrupp: intresserade av IM och rättvis handel, de som funderar på om de vill bli IM Fair Trade-ambassadörer eller butiksvolontärer 1 Innehåll Om studiecirkeln... 3 Träff 1: Inledning, introduktion till IM och omvärldsanalys... 5 Manus: Introduktion till IM... 7 Manus: Omvärldsanalys ur ett handelsperspektiv... 10 Träff 2: Rättvis

Läs mer

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål.

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. Verksamheten 2008 Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. 2 VERKSAMHETEN 2008 Vi hjälper våra kunder med konsulter

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 om We Effect Vår värld We Effect arbetar i 25 länder och har sitt huvudkontor i Sverige. Grundpelaren i We Effects arbete i Europa är att anpassa samarbetsorganisationerna för

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 Coop Medlem Väst hade vid 2013:s slut 387 309 medlemmar. 37 Coopbutiker med dagligvaruhandel fanns i verksamhetsområdet. 9 Coop Forum, 8 Coop Extra, 13 Coop Konsum och 7 Coop

Läs mer

medmänsklighet. Din tidskrift från biståndsorganisationen IM Nr 4/2014 Låt julen bli varm och glad Sidan 6

medmänsklighet. Din tidskrift från biståndsorganisationen IM Nr 4/2014 Låt julen bli varm och glad Sidan 6 medmänsklighet. Din tidskrift från biståndsorganisationen IM Nr 4/2014 Låt julen bli varm och glad Sidan 6 INNEHÅLL medmänsklighet. Nr 629 årgång 70. ISSN 1653 932X Upplaga: 34 000 ex ANSVARIG UTGIVARE

Läs mer

INNEHÅLL SKÅNE STADSMISSION FINNS TILL FÖR ALLA

INNEHÅLL SKÅNE STADSMISSION FINNS TILL FÖR ALLA STIFTELSEN SKÅNE STADSMISSIONS ÅRSBERÄTTELSE 2014 INNEHÅLL SKÅNE STADSMISSION FINNS TILL FÖR ALLA Förord 3 Social verksamhet Unga Forum 4 Trygga Boenden 5 Café David i Malmö och Kristianstad 6 Nattjouren

Läs mer

Många uppskattar hyresrättens trygghet i osäkra tider

Många uppskattar hyresrättens trygghet i osäkra tider Årsredovisning 2008 Innehåll Många uppskattar hyresrättens trygghet i osäkra tider 2 Reste till Kina för att ta reda på mer 4 Viktigt med spetskompetens 6 En vänlig röst 6 Ett nytt sätt att arbeta 7 Tillgänglighet,

Läs mer

Verksamhetsberättelse och Årsredo Visning

Verksamhetsberättelse och Årsredo Visning Verksamhetsberättelse och Årsredo Visning 2012 Foto: Maja Brand sid 1 SOS Barnbyar Årsredovisning 2012 SOS Barnbyar Sverige i korthet Verksamhetsintäkter 209 662 220 020 255 564 263 866 Tkr 08 09 10 11

Läs mer

En omvärldsanalysframtidsplan. Verksamhetsberättelse. Besöksadress Fittjavägen 23, Norsborg, Stockholm Tel: 08-6415701

En omvärldsanalysframtidsplan. Verksamhetsberättelse. Besöksadress Fittjavägen 23, Norsborg, Stockholm Tel: 08-6415701 Verksamhetsberättelse En omvärldsanalysframtidsplan 2012 IKIR Box 8031 14108 Kungens Kurva Besöksadress Fittjavägen 23, Norsborg, Stockholm Tel: 08-6415701 Ordförandet har ordet...3 DEL 1 Vi har blivit

Läs mer

08ÅRSREDOVISNING o2 EL EKONOMISK FÖRENING

08ÅRSREDOVISNING o2 EL EKONOMISK FÖRENING 08ÅRSREDOVISNING o2 EL EKONOMISK FÖRENING Innehåll 3 4 5 2008 i korthet Linda Magnusson, vd Vindkraft - lönsam förnybar kraft för Sverige 6 Medlemmar i o2 El Ekonomisk Förening 7 8 9 10 12 13 17 Det här

Läs mer

VD har ordet RAMBO hållbart miljöarbete Viktiga händelser 2013 Miljö Finansiell rapport

VD har ordet RAMBO hållbart miljöarbete Viktiga händelser 2013 Miljö Finansiell rapport 1 Innehåll VD har ordet 4 RAMBO hållbart miljöarbete 6 Viktiga händelser 2013 8 Miljö 14 Finansiell rapport 22 Resultaträkning 24 Balansräkning 25 Kassaflödesanalys 27 Tilläggsupplysningar 28 Revisionsberättelse

Läs mer

VERKSAMHETEN 2009 KONSUM GÄVLEBORG

VERKSAMHETEN 2009 KONSUM GÄVLEBORG VERKSAMHETEN 2009 KONSUM GÄVLEBORG Korta fakta om Konsum Gävleborg 106.211 medlemmar/ägare varav 257 är förtroendevalda. 693 medarbetare varav 426 tillsvidareanställda. Vårt verksamhetsområde Från Karlholmsbruk

Läs mer

Årsredovisning 2010/2011. Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärs - kritiska datasystem.

Årsredovisning 2010/2011. Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärs - kritiska datasystem. Årsredovisning 2010/2011 Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärs - kritiska datasystem. Det här är Tripnet Tripnet är din trygga och personliga driftspartner

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning 2014 GodEl

Årsredovisning 2014 GodEl Årsredovisning 2014 GodEl Innehållsförteckning GodEl 2014 i korthet 2 Viktiga händelser 2014 3 Vårt syfte 4 Vår vision 4 Så här fungerar det 5 VD-ord 6 Elprisutveckling under 2014 7 Bra för våra kunder

Läs mer

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Förändrade utsikter Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Tidiga giftermål förbjuds i Sudan När ett nytt förslag till grundlag togs fram i södra Sudan förra året bidrog Rädda Barnen

Läs mer

din nästa TIDNING FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION 1/2009 MIN HUND ÄR DEN ENDA FAMILJ JAG HAR

din nästa TIDNING FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION 1/2009 MIN HUND ÄR DEN ENDA FAMILJ JAG HAR din nästa TIDNING FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION 1/2009 MIN HUND ÄR DEN ENDA FAMILJ JAG HAR Peo Pedersen har sin hund Dolly boende hos sig på Björlanda Prästgård RÄDDNINGSMISSIONENS ÅRSREDOVISNING TROR

Läs mer

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB Årsredovisning 2012 Östersundshem AB 1 2 3 Välkommen till Östersundshem ord från vd 6 Gröna Östersundshem 8 Våra kunder ska känna sig som hemma 10 Utveckling, förbättring och ansvar 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG

VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG Korta fakta om oss Antal medlemmar 104 352 medlemmar/ägare varav 200 är förtroendevalda Medlemsåterbäring 31 miljoner kronor delades ut till medlemmarna i medlemsåterbäring

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Årsredovisning 2013. jak medlemsbank. Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1

Årsredovisning 2013. jak medlemsbank. Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1 Årsredovisning 2013 jak medlemsbank Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1 Det här är JAK Medlemsbank JAK är en räntefri medlemsbank, partipolitiskt och religiöst obunden, med 37 425

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

HKC Hotels. Ett familjeföretag i tiden. Årsredovisning

HKC Hotels. Ett familjeföretag i tiden. Årsredovisning HKC Hotels Ett familjeföretag i tiden Årsredovisning 2012 HKC Hotels i korthet år 2012 Innehållsförteckning l l l l l l Antal sålda rum ökade med 2 440 rumsnätter (2,1 procents ökning). Genomsnittsbeläggningen

Läs mer

FRII s effektrapport September 2014

FRII s effektrapport September 2014 FRII s effektrapport September 2014 ActionAid International Sweden 802431-3044 Ideell förening 1. Vad vill ActionAid uppnå? ActionAid är en internationell rörelse som jobbar för global rättvisa och utveckling.

Läs mer