Verksamhetsberättelse & årsredovisning 08/09. Aktiva insatser för människa och miljö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse & årsredovisning 08/09. Aktiva insatser för människa och miljö"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse & årsredovisning 08/09 Aktiva insatser för människa och miljö

2 Detta är ABC - Aktiva insatser för människa och miljö ABC är en svensk biståndsorganisation bildad i Lund Verksamheten är godkänd av SFI - Stiftelsen för Insamlingskontroll och revisor, Ann-Lis Lexryd. ABC har sitt säte i Lund och medlemmarna finns i hela landet. Vårt arbete I Indien och Nepal samarbetar vi med lokala organisationer och institutioner i syfte att göra aktiva insatser för människor som lever i sociala, ekonomiska och politiska strukturer, som inte vilar på en rättvis, demokratisk och jämställd grund. I Sverige bygger vårt arbete på att sprida information om vår verksamhet, samla in medel till våra biståndsprojekt samt att sälja rättvist handlade produkter i vår Världsbutik i Lund. För innehållet i verksamhetsberättelsen ansvarar ABCs styrelse. Eftertryck tillåts om källan anges. Omslagsbilder: Redaktion: Texter: Framsida: Människor i Himalaya, Indien Baksida: Besök hos Youth Action Nepal i Katmandu Sofia Thente, Andreas Pettersson, Anna Arwidsson och Veronika Franzén Anna Arwidsson, Fredrik Carlsson, Therese Eklund, Annika Englund, Veronika Franzén, Jenica Frisque, Olga Golovanova, Gunilla Hughes Wulkan, Anna Lindberg, Asmaa, Muhammad, Inga Ohlsson, Rose-Marie Olsson, Andreas Pettersson, Sofie Persson, Anna Stubbendorff, Frida Stubbendorff, Darcy Thompson, Sofia Thente Värderingar och principer ABC är religiöst och politiskt oberoende. Våra principer bygger på utbildning och meningsfull inkomstgenererande sysselsättning. Arbetet präglas av småskalighet, långsiktighet och miljömedvetenhet och utformas i nära kontakt med lokala organisationer och har karaktären av hjälp till självhjälp. Den grundläggande respekten för alla människors lika värde är centralt i vårt arbete. Vårt opinionsskapande arbete tar sin utgångspunkt i FNs Millenniemål. Bilder: ABCs bildarkiv ABC - Aktiva insatser för människa och miljö Winstrupsgatan Lund Pg Org nr

3 Små steg i rätt riktning Arbetet på ABC har under det gångna verksamhetsåret varit positivt och vi fortsätter att utvecklas. Flera nya samarbeten har inletts och befintliga relationer har fördjupats och fått nya dimensioner. Vi påverkar vår omgivning samtidigt som vi också påverkas av det som händer omkring oss. Den rådande globala lågkonjunkturen till trots vill jag ändå lyfta fram några trender som ger anledning att se ljust på framtiden och att vi med små steg rör oss i rätt riktning. USA har fått ny president. Nationens inriktning inom världspolitiken får en avgörande betydelse för världens befolkning och att nya dörrar öppnas innebär ett steg i rätt riktning. Den stundande klimatkonferensen i Köpenhamn innebär förnyade samtal mellan världens ledande nationer. Vägen till en miljövänligare och mer hållbar utvecklingsplan är lång, men samarbetsviljan är ett positivt tecken. Medias allt större bevakning kring klimat och miljö gör att fler får upp ögonen för vilken påverkan vårt dagliga liv har på miljön. Det är viktigt att den utvecklingen håller i sig och att vi gemensamt över landsgränserna hittar lösningar för hur vi bättre kan hantera våra naturtillgångar. En mer medveten konsumtion för en hållbar utveckling är något vi strävar efter. Vi blir bättre på att ställa krav på producenter, distributörer och försäljare gällande miljövänliga och rättvist handlade produkter. Målet är att utvecklingsländernas producenter ska få bättre förhållanden och konsumenternas ökade medvetenhet fortsätter att bidra positivt till detta. ABC arbetar också aktivt med globala frågor. I Nepal har vi inlett ett utbyte med en Nepalesisk ungdomsorganisation för att samarbeta kring en aktiv ungdomsdemokrati. Mycket återstår i arbetet att hitta demokratiska former för ungdomar att göra sin röst hörd i Nepal, men utbytet innebär ett steg i rätt riktning. KIMAT i Himalaya består av en grupp kvinnor som med ABCs hjälp lär sig hantverksyrken såsom att sy och sticka. Genom yrken som är meningsfulla och lokalt förankrade, får kvinnorna möjlighet till självförsörjning och ett arbete som skapar oberoende. KIMATs försäljning skapar arbetstillfällen, inkomster och självständig ekonomisk utveckling. HIMAD är en organisation i norra Indien som ABC har haft ett långvarigt samarbete och en ömsesidig stark relation med i många år. ABC och HIMAD skapar samarbeten och nätverk som genom ökad kunskap stärker marginaliserade grupper på den indiska landsbygden. Nu går vårt samarbete in i en mycket spännande fas med ett lokalt övertagande. Genom ett utbildningscentrum kommer HIMAD fortsätta arbeta med fattigdomsbekämpning och bli ekonomiskt självständiga. One Child One Future är ett projekt som ger fattiga barn i den indiska delstaten Tamil Nadu möjlighet till skolgång. Själva skolgången i Indien är gratis och tillgänglig för alla, men skolböcker och skoluniform är dyrt för den fattiga delen av befolkningen. ABC stödjer genom projektet de fattiga barnen ekonomiskt, vilket möjliggör deras skolgång. Kunskap är makt att förändra sin egen livssituation och skall vara en rättighet som alla barn i världen förtjänar. ABCs världsbutik i Lund är en viktig hörnsten i vår verksamhet. Genom den väcker vi opinion för våra kärnområden och skapar diskussion om utvecklingsfrågor. Den som handlar bidrar till att producenter i världens utvecklingsländer får en bättre ekonomisk situation och tryggare anställningsvillkor genom de regelverk som finns för rättvis handel. Överskottet från ABCs butik går direkt till våra aktiva projekt, vilket gör konsumenten delaktig i vår hjälpverksamhet. Jag ser med positiv inställning på ABCs framtid och tillsammans med vår omgivning och medmänniskor i världen kommer vi fortsätta att ta viktiga steg. Välkommen till ABC! Andreas Pettersson Ordförande ABC - Aktiva insatser för människa och miljö 4 5

4 Ett varmt tack Vårt arbete i Indien HIMAD ABC är för sin verksamhet helt beroende av gåvor, bidrag och frivilliga insatser. ABCs styrelse riktar med hänsyn till detta ett varmt och innerligt tack till: Alla ideellt arbetande medlemmar som med kunskap och engagemang har bidragit till ABCs mångfacetterade verksamhet Radiohjälpen för bidrag till ABCs internationella arbete Sida/Forum Syd: för bidrag till ABCs internationella arbete Helge Ax:son Johnsons stiftelse för bidrag till ABCs internationella arbete Region Skåne för bidrag till ABCs verksamhet i Sverige Lunds kommun för bidrag till ABCs verksamhet i Sverige Sensus Studieförbund för informationsbidrag till ABCs arbete i Sverige Eva Brumark, GFI för hjälp med marknadsföring och grafiskt innehåll För alltid stående rabatter till ABC tackar vi: Lexis Bokhandel, Lund, Grahns Bokhandel, Lund och Holmbergs Tryckeri, Malmö Ett stort tack Av: Therese Eklund, Indiensamordnare, Anna Stubbendorff & Ann Ottengrim, projketledare i Sverige samt Annika Englund, Organisationsutvecklare, Gopeshwar Sedan 2001 har ABC och den indiska partnerorganisationen HIMAD samarbetat kring medvetandegörandeprojekt i norra Indien. Målet med samarbetet är att verka för demokrati och mänskliga rättigheter genom utbildning, information, studiebesök, samt organisering av byborna. Fokus i verksamheten är att synliggöra människors livssituation och minska fattigdomen i området, genom att bistå med information, stöd och uppmuntran så att människor kan vara delaktiga och påverka beslutsprocesser som rör deras vardag och på sikt uppnå strukturella förändringar i samhället. till alla övriga butiker, företag, församlingar, organisationer, givare, kunder och andra sympatisörer som i stort och smått och på olika sätt bidragit till att lyfta fram vårt arbete i de mest skiftande sammanhang. Workshop hos HIMAD 6 7 Sätet för ABCs och HIMADs verksamhet är staden Gopeshwar som ligger på meters höjd i Indiska Himalaya. Den viktigaste försörjningen i detta område är terrassodling och boskapsskötsel. En stor del av befolkningen har inte kunskap om sina mänskliga rättigheter och lever utanför den utveckling som sker i Indien. HIMAD Himalayan society for Alternative Development bildades i Gopeshwar 1995 och är en politiskt och religiöst obunden organisation. HIMADs arbete karaktäriseras av ett starkt fokus på demokrati, särskilt jämställdhet, landsbygdsutveckling,

5 Vårt arbete i Indien Vårt arbete i Indien miljö, social integration av underprivilegierade människor i samhället samt inkomstbringande sysselsättning. Arbetet mot målet om mänskliga rättigheter och demokrati är idag uppdelat i tre projekt i samarbetet mellan ABC och HIMAD. Idag riktar sig insatserna också mot att öka HIMADs möjligheter att bli ekonomiskt oberoende av bidragsmedel för de ska kunna fortsätta arbetet med fattigdomsbekämpning och h å l l b a r utveckling i ett mer långsiktigt perspektiv. Kunskapsu t b y t e t och partnerskapet m e l l a n ABC och H I M A D f ö r v ä n t a s dock fortsätta. De tre insatserna driver tillsammans utvecklingen mot det överordnade målet som är: Jagriti: En insats som bedrivits sedan 2002 med fokus på att minska fattigdomen för underprivilegierade grupper, och öka demokratin och efterlevandet av mänskliga rättigheter. Målgruppsmöte i Nauti Organisationsutveckling: En organisationsutvecklare från ABC arbetar i Indien tillsammans med HIMAD sedan Resurspersonens uppgift är att stärka HI- MADs kapacitet för att öka deras möjligheter att fortsätta sitt arbete med fattigdomsbekämpning och mänskliga rättigheter. Organisationsutvecklingen syftar därmed till att HIMAD ska bli mer administrativt/ o r g a n i - satoriskt självständiga. I denna fas ingår det att arbeta för möjl i g g ö r a utbildning av HI- MADs arbetssätt till andra organisationer, företag och myndigheter för att sprida deras unika arbetsmetoder. Ett utbildningscenter som ska vara en mötesplats för lokalbefolkning och HIMAD samt för andra organisationer, företag och myndigheter. Centret kommer att bidra till att skapa en ekonomisk och praktisk plattform för HI- MADs fortsatta arbete. Jagriti - medvetande Det medvetandeprojekt som ABC och HIMAD samarbetar kring kalllas för Jagriti som betyder medvetande på hindi och har bedrivits sedan Verksamheten finansieras av Sida genom Forum Syd. Jagriti är uppbyggt av olika faser, där varje fas inbegriper fem byar och ett till två års utvecklingsarbete tillsammans med byborna i dessa. Hittills har totalt 25 byar involverats i redan genomförda medvetandeprogram. Workshop på HIMADs kontor I varje by inleds arbetet med att byborna organiserats för att sedan arbeta tillsammans kring byns utveckling. Genom att skapa nätverk mellan de fem byarna skapas större makt hos 8 9 byborna mot makthavarna vilket ökar deras möjligheter att utkräva sina rättigheter. Nätverken uppmuntras att fortsätta även efter att HIMADs formella arbete avslutats i byn. Fas sex avslutas i december 2009 och under året som gått har ytterligare fem byar runt Gopeshwar fått möjlighet att delta i utbildning om mänskliga rättigheter, informerats om var och hur de kan utkräva sina rättigheter samt deltagit i studiebesök på myndighetskontor och i inkomstgenererande projekt för att på längre sikt uppnå en strukturell förändring i samhället. Arbetet har med hjälp av vägledning, diskussioner, övningar och lekar, bidragit till att problem i byarna synliggjorts. Byborna har med stöd av HIMAD uppmuntrats att ta ställning till och åtgärda problemen. Organisationsutveckling Organisationsutvecklingsprojektet finansieras av Sida genom Forum Syd. Resurspersonen från ABC, på plats hos HIMAD i Gopeshwar, heter Annica Englund. I ett nära samarbete började HIMAD 2008 arbeta med kapacitetsutveckling. Under detta verksamhetsår har arbetet fortsatt med bland annat språkundervisning, datorkunskap, metodkunska-

6 Vårt arbete i Indien Vårt arbete i Indien Annica tillsammans med HIMAD anställda på väg till målgruppsmöte per, redovisningsfärdigheter samt kunskaper för att söka medel till framtida insatser. Genom organisationsutvecklingen utbyts lärdomar och erfarenheter mellan organisationerna och HI- MAD förbereds kunskapsmässigt och praktiskt inför ett lokalt övertagande. Utbildningscentrum I början av 2009 beviljades ABC en miljon kronor från Radiohjälpen för byggnationen av ett utbildnings/ resurscenter i Gopeshwar. Det innebär att det arbete ABC bedrivit tillsammans med HIMAD efter centrets färdigställande går in i en ny fas. Sammanfattande för den nya fasen är begreppet hållbar utveckling miljömässig, ekonomisk, samt kunskapsmässig. nadsfritt erbjuda läs- och skrivundervisning för den fattiga delen av befolkningen i delstaten, primärt riktat mot kvinnor, barn och ungdomar. Insatsen kommer inte att ersätta skolornas uppgift, utan erbjuda kunskap för dem som inte haft möjlighet att delta i skolundervisning, helt eller delvis. Undervisningsformerna kommer att vara flexibla för att öka allas möjlighet att delta. För att kunna arbeta med att gratis ge underprivilegierade grupper utbildning, kommer centret även fylla funktionen av en plattform där HIMAD, mot ekonomisk ersättning, anordnar utbildningar för organisationer, företag och myndigheter. Genom dessa utbildningar och kurser i Plats för det nya utbildningscenter metoder, organisationsutveckling, demokratiutveckling och mänskliga rättigheter kan HIMAD dela med sig av år 2020 ska ha erbjudit män- Målet är att centret fram till och med Utbildningscentret kommer att kost- sin gedigna erfarenhet inom området niskor i regionen kostnadsfri utbild och sprida sina unika arbetsmetoder. Volontärer kommer också att tas emot som en del i verksamheten. De utbildningsprogram som kommer att erbjudas de olika målgrupperna på centret, bygger på deltagardemokratiska metoder som är väl beprö- Utbildningscenter under uppbyggnad vade och som har använts under de åtta år som ABCs och HIMADs samarbete kring Jagriti har pågått. Det övergripande målet för HIMADs arbete kommer även i fortsättningen att vara att minska fattigdomen och öka demokratin och lokalbefolkningens inflytande i området. Förutom läs- och skrivundervisning kommer ämnen såsom mänskliga rättigheter, reproduktiv hälsa, hiv/aids samt metoder för en begränsning av miljöpåverkan att tas upp. ning i läs- och skrivkunskap samt i FNs konventioner om barns rättigheter och mänskliga rättigheter. KIMAT Av: Annica Englund, Organisationsutvecklare, Gopeshwar KIMAT, ett lokalt stickningsprojekt i Indien, är nu inne på sitt sjunde år. Den lilla gruppen började samarbeta under tiden deras byar deltog i HIMADs utvecklingsprogram Jagriti. Idag samarbetar ABC och HIMAD fortfarande med gruppen genom principen kunskapsbyggande och ekonomiskt samarbete. KIMAT betyder värde på Hindi. Värdet består i att gruppen av kvinnor genom insatsen skapar ett nätverk för kunskapsutbyte och kunskapsutveckling, samt en ekonomisk inkomst. Gruppen av unga kvinnor tillverkar hantverk som de sedan säljer till ABC. Detta arbete har inte bara stärkt gruppkänslan bland kvinnorna utan har också påverkat deras självkänsla, då de bidrar ekonomiskt till sina familjer och hushåll. Idag jobbar 11 kvinnor med KIMAT och möts månadsvis för att dela nya idéer och arbeta med projektet. Från

7 Vårt arbete i Indien och med i år har en tvåårsplan för KI- MAT lagts fram, vilket ger trygghet till deltagarna eftersom de med säkerhet vet att de kommer kunna fortsätta sälja de olika produkter de tillverkar. Under 2008 och 2009 har dessa kvinnor tillverkat allt från handgjorda kort till mobilfodral och tallriksunderlägg. KIMAT deltagare I augusti fick kvinnorna lära sig att använda symaskiner, vilket breddar variationen på hantverket. Kvinnorna har uttryckt att de vill arbeta med tyger och till julen 2009 kommer det finnas möjlighet att köpa kuddfodral, dukar och draperier av ekologiska tyger i ABCs Världsbutik, tillverkade av KIMAT. One Child One Future är ett projekt i Tamil Nadu, södra Indien, som gör skillnad för individen genom att förbättra barns framtidsutsikter genom att ge dem möjlighet att fullfölja sin grundskoleutbildning. En grundskoleutbildning är något som vi i Sverige ser som en självklarhet. Att kunna läsa, skriva och räkna är dock inte lika självklart i Indien, men tillsammans gör vi det möjligt för barnen i området runt Mavanhalla. D e s s a u n g d o - mar kommer från fattiga familjer och de hade varit tvungna att sluta skolan utan vårt stöd. Under 2009 samlades kr in till MYWA (Mavanhalla Youth and One Child One Future Skolungdomar som stöds genom OCOF Av: Sofie Persson, Projektledare Welfare Association) som är ABCs och OCOF samarbetspartner i regionen. Denna summa har räckt till att stödja 10 ungdomar, 5 flickor och 5 pojkar, så att de har möjlighet att fortsätta skolan GRG school Vazithottam. Ungdomarna kommer från byar i området runt Masinagudi. Fyra av dem går i 11 th standard och sex av dem i 12 th standard, som är det sista året av g r u n d - s k o l e - u t b i l d - n i n g e n. U n g d o - m a r n a är år gamla och majoriteten av dem har datakunskap som specialämne. Pengarna som One Child One Future skickat under våren 2009 gick till att betala skolavgiften samt till skolmaterial.

8 Vårt arbete i Indien Vårt arbete i Indien Skolbyggnaden Arbetet i Sverige har bestått av presentationer om projektet, bl.a. i Lund, Örkelljunga och Ystad. I ABCs lokal i Lund har vi under året haft en filmkväll med indisk film och snacks. Detta har genererat pengar och spridit information om projektet. One Child One Future har också uppmärksammats i lokala tidningar, till exempel Skånska Dagbladet. Antalet aktiva givare är idag 20 stycken. Chilla Av: Rose-Marie Olsson & Anna Lindberg I Kerala i sydvästra Indien arbetar ABC med den icke statliga organisationen Chilla, som fungerar som ett hem för barn till prosituerade kvinnor. Barnen som tidigare levt i fattigdom och varit lättåtkomliga offer för sexuella övergrepp får i Chillas hus en kärleksfull och stabil uppväxt. Barnen erbjuds skolgång, kulturellt och försöka förändra samhällets stigmatiserade syn på barnen som brottslingar. Därför utbildas barnen inom mänskliga rättigheter, för att i framtiden kunna undervisa och hjälpa andra människor. När barnen är vuxna hjälper Chilla dem att finna ett arbete och en lämplig bostad. Under 2009 har Anna Lindberg från ABC besökt Chilla. ABC har nyligen skrivit ett kontrakt med dem och kommer under hösten 2009 att inleda arbetet med att finna faddrar och sponsorer till barnen på Chilla. Chilla vill i framtiden ta emot volontärarbetare från Sverige. Elever sponsrade genom OCOF Roja & Anil, föreståndare för Chilla mentalt stimulerande aktiviteter, vård och omsorg. Chilla uppmuntrar och hjälper barnen att ha en fortsatt god kontakt med sina biologiska mödrar. Denna inställning skiljer Chilla från regionens vanliga barnhem som behandlar barnen som föräldralösa. En viktig del i Chillas arbete är att Barn som bor på Chilla 14 15

9 Vårt arbete i Nepal Ett händelserikt år Av: Ebba Sofiadotter Avslutning Uganda Oxford High School Av Fredrik Carlsson & Lena Kjellberg, Ugandasamordnare respektive 2005 Nepalprojektet fick under årsskiftet 2008/2009 ett nytt namn; Empower Youth for Democracy (EYD). Detta namn sammanfattar det mål som projektet har; att stärka ungas tillgång till inflytande och att genom demokratiarbete även stärka unga. I november 2008 genomfördes en förstudie i Kathmandu. Under förstudien arbetade ABC tillsammans Förstudie i Nepal med vår samarbetsorganisation Youth Action Nepal fram det framtida projektet utifrån våra organisationers behov, mål och framtidsvisioner. Fram kom önskemål om både ett ungdomsutbyte och uppstartande av volontärsverksamhet. Utbytet utgör fas 2 i projektet. Under sommaren 2009 beslutades det att skicka sex personer från Sverige och sex personer från Nepal på utbyte med stöd av Forum Syd. Utbytet planeras att genomföras under hösten och vintern Under våren startade även arbetet med fas 3, som innebär volontärverksamheten. En arbetsgrupp som har börjat arbeta fram ramar för hur det fortsatta arbetet kan se ut och inväntar resultatet av fas 2. Full fart mot ungdomsdemokrati i Nepal med andra ord. Gruppmöte med Youth Action Nepal I år har ABC avslutat sitt nästan nio år långa samarbete med Oxford High School i Uganda. Under denna tid har skolan utvecklats från idé till fullskaligt genomförande. Skolans filosofi är och har varit att integrera betalande elever med ickebetalande elever, som kommer från särskilt svåra ekonomiska och sociala f ö r h å l - l a n d e n, så att h ä l f t e n av eleverna får kostnadsfri skolgång. De e l e v e r som blir sponsrade är främst barn som har förlorat sina föräldrar av olika anledningar, exempelvis genom HIV/AIDS eller i kriget i norra Uganda, eller barn som kommer ifrån mycket fattiga familjer. Målet är att skolan ska bli självförsör- Ingången till Oxford High School jande enligt denna princip. Tills det är möjligt har skolan sökt extern finansiering. ABC har tillsammas med andra NGOs sponsrat elevers skolgång. Oxford High School är en privat secondary school och har sex årskurser, vilka motsvarar svenskt högstadium och gymnasium. Dess grundare, Thomas och Albert Odoi, skapade skolan med den Kenyanska skolan Stahere Boys center i Nairobi som förebild, år Inledningsvis hyrde de ett klassrum i en annan skola. Då var antalet elever runt 30. I takt med att antalet elever ökade gjordes planer för att bygga en egen skola; mark köptes och tillstånd skaffades. Under tiden huserade de en tid i en gammal järnvägsstation. År 2004 kunde det för första gången bedrivas undervisning i egna lokaler.

10 Därefter har skolan byggts ut i huvudsakligen två etapper, vilka framförallt finansierats av svenska Radiohjälpen. I skrivande stund består skolan av en administrationsbyggnad, en gemensam studiedel med en datorsal, ett bibliotek, ett laboratorium och en klassrumsdel. Internatdelen består av tre sovsalsbyggnader med ca 300 platser, varav hälften för flickor. Skolan har också en köksbyggnad. Köket har en energisnål spis, som är bra för skolans ekonomi och miljön. Antalet elever på skolan är nu ungefär 700. En annan viktig del av samarbetet mellan ABC och Oxford High School har varit ett volontärprogram. Oxford High School har från samarbetets start haft volontärer från ABC på skolan under två perioder varje år. De undervisade i ämnen som inte direkt ingick Avslutning Uganda i läroplanen för att inte konkurrera med utan komplettera den ordinarie undervisningen och skolans lärare. Exempel på ämnen som volontärernas projekt behandlat är: första hjälpen, rättigheter, media och konst. Syftet med programmet var att eleverna på skolan skulle få kunskap i ämnen de inte fick undervisning i på skolan samt att både elever och volontärer skulle få möjligheten till kulturutbyte. I Sverige höll volontärerna efter hemkomst föreläsningar för allmänheten om sina erfarenheter. När nu ABC avslutar samarbetet med Oxford High School är det med glädje vi ser tillbaka på projektet tillsammans och med stolthet vi kan konstatera att skolans elever presterat sina bästa resultat någonsin på de senaste nationella avgångsproven. ABCs butik i Lund är medlem i riksorganisationen Världsbutikerna för Rättvis Handel och är därmed en av Sveriges ca 40 butiker som får kalla sig Världsbutik. Det är stora krav som ställs på en Världsbutik och en rad kriterier måste uppfyllas. Världsbutiken ABC har en trogen kundkrets men för att behålla omsättningen från tidigare år har personalen under verksamhetsåret fått lära sig vikten av att arbeta mer aktivt med försäljningen, Vårt arbete i Sverige Världsbutiken Av: Inga Ohlsson EVS-volontärer arbetat i butiken. Fokus under det gångna året från Världsbutikerna för Rättvis Handel (VBRH) har varit att få tydligare kriterier för att få kalla sig Världsbutik och att butikerna lever upp till ställda krav. Det finns en process på gång, där även hantverk ska kunna vara Olga framför ABCs Världsbutik Elever vid Oxford High School på grund av bland annat den ekonomiska oron i omvärlden. Butiken är också ett forum för informationsspridning och opinionsbildning. Detta har ytterligare förstärkts under det gångna året då rättvist certifierat enligt World Fair Trade Organization (WFTO). Butikens livsmedelsleverantörer är främst Sackéus och North & South. Sistnämnda leverantör har utökat sitt sortiment med bl a paranötter och paranötsolja. Genom att handla dessa produkter bidrar man till att bevara regnskogen i Peruanska Amazonas. Vi

11 Vårt arbete i Sverige Vårt arbete i Sverige har sålt chokladprodukter från V-sell, ett svenskt företag som säljer ekologiska och rättvisecertifierade produkter. Världsbutiken säljer också som tidigare lokalt producerad honung, av biodlare Eva Persson från Lund, en produkt som ständigt efterfrågas. På hantverkssidan erbjuder butiken liksom tidigare varor från Indien. De stora leverantörerna är Mesh och Kala Aparajita, vilka också är medlemmar av World Fair Trade Organisation. En del hantverk köptes in till jul från The House of Fair Trade i Göteborg. Nytt för i år var anteckningsböcker, julkort och årskalendrar från Watabaran Cards & Paper Creations. Detta är ett nepalesiskt företag som tillverkar pappersprodukter av återvunnet papper. Watabaran betyder god miljö. Världsbutikerna står inför spännande utmaningar. Alltmer fokus inom rättvis handelsrörelsen riktas mot klimatförändringarna och arbetet med en hållbar utveckling. Att köpa rättvist handlade varor är ett etiskt ställningstagande för en bättre värld. Inköpsresa till Indien Av: Anna Stubbendorff I april åkte ABC till Indien för att besöka samarbetspartners och köpa in varor till ABCs Världsbutik. Vi besökte Kala Aparajita, där vi köpte pashminasjalar, keramik och hantverk, allt tillverkat av lokala hantverkare, ofta kvinnogrupper som varit utsatta för naturkatastrofer. Från Mesh köpte vi Inköp hos Kala Aparajita hantverk och tygprodukter, allt tillverkat av lepraskadade i Indien. På Blind relief handlade vi pappersprodukter som tillverkas av blinda i Delhi. Samtliga organisationer arbetar för att främja dessa utsatta gruppers kunskaper och ge dem möjlighet att få en ekonomisk ersättning. Överskottet ABC får vid försäljning av dessa produkter går direkt tillbaka till projekt för att bekämpa fattigdom, vilket betyder att du som handlar i ABCs butik stöttar utsatta grupper på många sätt! Sedan 2007 har ABC tagit emot volontärer från olika europiska länder. EVS är ett program finansierat av EU med syfte att öka det interkulturella utbytet inom unionen. Detta ger möjlighet för unga människor att komma till ett annat land och göra en insats i ett projekt som intresserar dem och som berikar den mottagande organisationen. Under hösten 2008 och våren 2009 har ABC haft tre volontärer från Litauen, Tyskland och Italien, som under ett år arbetat med att utveckla ABCs arbete med Fair Trade. Ett av de viktigaste momenten i EVStjänsten blev Världsbutiken där EVS-volontärerna lärde sig om Rättvis Handel och de olika aktörerna inom rörelsen. När språkkunskaperna blev bättre besökte de skolor och andra organisationer för att sprida idén om en rättvisare värld och samhälle EVS-volontärer Av: Gunilla Wulkan Hughes & Olga Golovanova Den internationella aspekten av utbytet har även lett till att ABC hittat fler internationella kontakter inom Rättvis Handelsrörelsen. ABC (Olga Golovanova) reste till Finland för att tillsammans med andra aktiva bilda ett nätverk för volontärer inom rättvis handel FANE (Fair Trade Action Network). I maj anlände två nya volontärer, från Serbien och Italien, som fortsätter detta arbete under det kommande året. Genom EVSvolontärernas arbete har ABC fått nya kontaktytor, fler frivilliga och ökad uppmärksamhet från samhället. Viktigt är Britta & Monica på Mårtenstorget också att de får lära informerandes om Fair Trade sig svenska, får delta i olika sammanhang och i ABCs olika aktiviteter. Det är en stor förmån och tillgång för ABC att ha dessa initiativrika unga människor hos sig.

12 Vårt arbete i Sverige Vårt arbete i Sverige World in Transformation Av: Olga Golovanova Gröna tak Av: Darcy Thompson & Jenica Frisque, projektledare Seminarieserien World in Transformation är ett projekt som pågått under hösten 2008 och våren Projektet har drivits av EVS-volontärerna Olga, Monica och Britta. Seminariecirkeln startades för att öka och sprida kunskap om hållbar utveckling, helhetsperspektiv och rättvisefrågor. Cirkeln bygger på principen att om man är öppen mot världen omkring sig, märker man snabbt hur mycket kunskap och intressanta idéer som finns. Olika personer har bjudits in för att prata om sina projekt eller ämnen. Talarna har varit medlemmar i ABC, forskare Seminarium om den etiska banken JAK från Lunds Universitet och aktiva människor som kommit för att berätta om sitt arbete i andra organisationer. Flera teman har tagits upp, såsom räntefria lån, etiska banker och mikrofinanser i Uganda samt hur man ska leva för att kunna säga att man inte bara konsumerat utan också bidragit och tillfört något till samhället och världen. Seminarierna har varit öppna för alla och har samlat folk i olika åldergrupper och med olika bakgrund. De har lett till givande diskussioner efter varje seminarium och den rättvisa fikan som serverades till varje tillfälle var också ett uppskattat inslag. Under året startades ett projekt för att öka medvetenheten om de ekonomiska, sociala, och miljömässiga fördelarna med gröna tak runtom i Skåne och genom detta påskynda utvecklingen av marknaden för produkter och tjänster relaterade till gröna tak. Projektet drivs i nära samarbete med Louise Lundberg från Scandinavian Green Roof Institute i Malmö. Därifrån fås värdefull information om teknologin kring gröna tak. Efter ett Grönt tak, Augustenborgs Botaniska Trädgård flertal möten med Louise och besök på Augustenborgs Botaniska Trädgård ska ABC i nästa steg besöka företag i Lund för att prata om gröna tak. ABC har även varit i kontakt med andra initiativtagare till gröna tak runt om i världen, bland annat den kanadensiska ambassaden i Berlin, för att få mer information om de sociala fördelarna med gröna tak. Programmet för Canadian Green Building Council s Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) har också kontaktats för att få veta mer om de initiativ som finns på policynivå för att främja en hållbar utveckling gällande grön teknologi i Kanada. ABC kommer också att ta kontakt med COP 15 Climate Change Conference i Köpenhamn för att få mer information om hur gröna tak kommer att visas där. Nästa steg är att föra ut budskapet om gröna tak till företag, kommuner och skolor i regionen och förhoppningsvis få ett flertal intresserade att inleda arbetet med detta.

13 Vårt arbete i Sverige Vårt arbete i Sverige Det föregående verksamhetsåret sprudlade av aktiviteter. ABC har haft fester, seminarier, medverkat vid olika festivaler och informerat om våra olika verksamheter i diverse sammanhang. ABC -10 år Av: Fredrik Carlsson 2008 var det 10 år sedan ABC bildades och det uppmärksammades med stor middagsbuffé för ca 50 gäster i ABCs lokaler. Middagsbuffén sponsrades av Coop Mårtenstorget och Olga & Fredrik med jubileumstårtan Aktiviteter under året Coop Nära på Trollebergsvägen. Utrustning till matlagningen lånades från olika håll, bland annat från ABCs grannar Barnens hus, som är en Montessoriförskola. Festen hölls samtidigt som Lunds kulturnatt och under kvällen underhölls gästerna bland annat av magdansare och eldslukare. Julmarknad Av: Olga Golovanova Den 30 november, samtidigt som julskyltningen i Lund, anordnade ABC en rättvis julmarknad. Julmarknaden på ABC är ett tillfälle, då vi tillsammans förbereder lekar, lotteri, bakar julkakor och fixar till i butiken för att skapa en trevlig julstämning för våra kunder och medlemmar. Detta år bjöd ABC in andra aktörer som också arbetar med hållbarhetsfrågor och för en bättre miljö, lokala hantverkare och försäljare av ekologiska kläder. Några unga volontärer erbjöd barn att rita teckningar till jultomten eller få ansiktet målat med roliga mönster. Inspirerade av svenska jultraditioner serverades kanderade äpplen, julkakor och glögg. Medlemmar fick 10% rabatt på alla varor och kunde få information om ABCs projekt runt om i världen. Mid- nattskören medverkade och sjöng vackra julsånger. ICA Malmborgs Cle- Barnens hörna under julmarknaden menstorget och COOP Mårtenstorget sponsrade med mat och dryck. Medlemskväll Av: Veronika Franzén & Inga Ohlsson I december bjöds ABCs medlemmar, deras vänner och andra intresserade in till mingelkväll i butiken. Det är sällan som butiken håller kvällsöppet och det visade sig vara populärt. Butiken fylldes av intresserade som tog del av specialerbjudanden, drack glögg och pepparkakor och passade på att handla julklappar Hälsningsgillet Av: Frida Stubbendorff Vid varje terminsstart medverkar ABC på Hälsningsgillet, där nya studenter på Lunds universitet välkomnas. Fokus ligger på att informera om ABCs verksamhet och hur man kan engagera sig inom organisationen. Indienfest Av: Fredrik Carlsson, Anna Arwidsson & Veronika Franzén Den 25 april ordnade ABC en insamlingsfest med musik, mat och dryck i ABCs lokaler. Menyn för kvällen var indisk bön- och fänkålsgryta med pilauris, myntayoghurt och bröd. Genom försäljning av tegelstenar kunde man också stödja ABCs arbete i Indien. Eldshow vid Indienfesten För underhållningen stod två band som spelade och sjöng, ett eldslukar-

14 Vårt arbete i Sverige Vårt arbete i Sverige team som uppträdde och kvällens DJ. COOP Mårtenstorget sponsrade en stor del av den ekologiska och rättvisemärkta maten. Runt 100 personer kom till festen och allt överskott från festen gick till ABCs samarbetsprojekt i Indien. Jordens dag Av: Darcy Thomspson Den 25 april anordnades Jordens dag i Lund och ABC var på plats. Det var många som kom och visade intresse för ABCs bord vid Jordens dag både ABC och projektet gröna tak. På plats visades en modell av ett grönt tak som besökare kunde titta och känna på och även små gör det själv kit som folk fick ta med sig hem. I de små påsarna fanns jord, frön och instruktioner om hur man går till väga för att göra sitt eget gröna tak samt ett informationsblad. Fair Trade Day Av: Gunilla Wulkan Hughes I samband med den årliga internationella Fair Tradedagen den 9 maj ställde ABC till med kalas. För att visa hur gott det kan bli, när kakorna är rättvisa, bjöd ABC på hembakade kakor till förbipasserande och spred information om vad rättvis handel är. Det blev många livliga diskussioner och nya möten. Flera av våra medlemmar och volontärer deltog och var ute på gator och torg med informationsmaterial. Fair Trade Guerilla Av: Olga Golovanova Fair Trade Guerilla målade sina ansikten gröna och blåa Rättvisemärkts Deltagare i Fair Trade Guerilla färger och besökte Lunds butiker. Där ställde de frågor till personalen om produkter, deras ursprung och om de som arbetar i butiken vet hur saker i deras affär har producerats. Gruppen väckte intresse hos många förbipasserande Lundabor och vi informerade alla intresserade om Fair Trade, berättade om Lund som Fair Trade City och diskuterade rättvisefrågor som rör konsumtion och producenter i Syd. Fair Trade Guerilla är ett roligt och effektivt sätt att skapa uppmärksamhet kring rättvisefrågor. Praktik på ABC Av: Asmaa Mohammad En student på utbildningen Kreativ Marknadsföring på Academedia Masters gjorde en åttaveckors praktik på ABC. Hennes uppgift var att koordinera arbetet med att ta fram en ny grafisk profil, ta fram nytt marknadsföringsmaterial samt komma med kreativa idéer till framtida marknadsföringskampanjer. Ekomodevisning Av: Veronika Franzén Den 31 maj var det dags för Fältbiologernas ekomodevisning på Mejeriet i Lund. Gemensamt för plaggen var att de skulle vara antingen ekologiska, Fair Trade eller second hand. ABC fanns på plats med ett informationsbord och varor från vår butik. I själva ekomodevisningen visades våra sjalar och väskor. Ny hemsida Av: Sofia Thente Under våren har hemsidan fått ett nytt utseende och dessutom blivit lättare att administrera. Tanken är att projektledarna för våra olika projekt själva ska administrera sin sida. Detta leder förhoppningsvis till mer uppdaterad och spännande information samt bilder på vad som händer i projek- t e n och på ABC just nu. Möllevångsfestivalen Av: Frida Stubbendorff Möllevångsfestivalen äger rum under två dagar kring området Möllevången i Malmö. ABC fanns på plats och sålde varor från butiken samt informerade om verksamheten

15 Vårt arbete i Sverige smakprover av den rättvisemärkta chokladen Eguale som Sackeus sponsrade oss med. Vi hade en utställning ABC - Aktiva insatser för människa och miljö Årsredovisning ABC-Aktiva insatser BC 1(6) Styrelsen för ABC-Aktiva insatser BCfår härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Andreas i bästa försäljarstil under Möllevångsfestivalen Malmöfestivalen Av: Gunilla Wulkan Hughes Fransesca informerar om rättvisemärkt om hur kakaoodling ser ut idag och hur rättvis handel påverka barnarbete och hantering av farliga kemikalier. Många kände igen rättvisemärkt men få kände till dess innebörd och här fyllde ABCs information en viktig funktion. Föreningen en svensk biståndsorganisation. Syftet med utlandsverksamheten är att bistå underpriviligerade grupper med utbildning, hälsovård samt meningsfull inkomstgenererande sysselsättning. Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: balanserad vinst årets vinst disponeras så att i ny räkning överföres Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. ABC deltog i Malmöfestivalen i den speciella Rekohörnan där föreningar och företag som arbetar med ekologiskt och rättvisemärkt fick marknads- Intresserade besökare på Malmöfestivalen föra sina produkter, organisationer och verksamheter. Vi lockade med Rättvis Kokbok och 28 29

16 ABC - Aktiva insatser för människa och miljö ABC-Aktiva insatser BC (6) Resultaträkning Not Insamlade medel Försäljning Nettoomsättning Bidrag Övriga rörelseintäkter Summa övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter 84 0 Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Årets resultat ABC-Aktiva insatser BC 3(6) ABC - Aktiva insatser för människa och miljö Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Handelsvaror Förskott Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital 5 Eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

17 ABC-Aktiva insatser BC 4(6) ABC - Aktiva insatser för människa och miljö ABC-Aktiva insatser BC 5(6) ABC - Aktiva insatser för människa och miljö Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Varulager har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet nettoförsäljningsvärdet och på balansdagen. Erforderligt avdrag för inkurans har gjorts. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget anges. annat Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Noter 1 Arvode och kostnadsersättning Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag Revisionsuppdrag Andra uppdrag Avskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Inventarier 20 % 4 Inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående balans Förändring av eget kapital Eget Årets Kapital resultat Belopp vid årets ingång Disposition av föregående års resultat Årets resultat Belopp vid årets utgång Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Kvinnor 1 1 Löner, ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar till övriga anställda Pensionskostnader till styrelse Pensionskostnader till övriga anställda Verksamheten bedrivs till största del av personal som arbetar ideellt

18 ABC - Aktiva insatser för människor och miljö Styrelsen ABC - Aktiva insatser för människa och miljö Revisionsberättelse Lund den 25 oktober 2009 Styrelsen ABC - Aktiva insatser för människa och miljö Revisionsberättelse Till årsstämman i ABC-Aktiva insatser BC Org.nr Andreas Pettersson Frida Stubbendorff Mitra Lagerström Ordförande Vice ordförande Kassör Veronika Franzén Anna Arwidsson Sofia Thente Sekreterare Ord ledamot Ord ledamot Gunilla Wulkan Hughes Ord Ledamot Revisorspåteckning Min revisionsberättelse avseende denna årsredovisning har avgivits den 25 oktober 2009 Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i ABC-Aktiva insatser BC för räkenskapsåret Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Staffanstorp den 25 oktober 2009 Ann-Lis Lexryd, godkänd revisor Ann-Lis Lexryd Godkänd revisor 34 35

19 ABC - Aktiva insatser för människa och miljö Winstrupsgatan Lund www. abcsweden.org Pg Org nr

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Verksamhetsberättelse & årsredovisning 08/09. Aktiva insatser för människa och miljö

Verksamhetsberättelse & årsredovisning 08/09. Aktiva insatser för människa och miljö Verksamhetsberättelse & årsredovisning 08/09 Aktiva insatser för människa och miljö Detta är ABC - Aktiva insatser för människa och miljö ABC är en svensk biståndsorganisation bildad i Lund 1998. Verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan Årsredovisning för Brf. Vinkremlan Räkenskapsåret 2006 Brf. Vinkremlan 1(8) Styrelsen för Brf. Vinkremlan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Allmänt

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Swedwatch. Års redovisning. Org nr för räkenskapsåret (8) Styrelsen avger följande årsredovisning. Sida.

Swedwatch. Års redovisning. Org nr för räkenskapsåret (8) Styrelsen avger följande årsredovisning. Sida. 1(8) Swedwatch Org nr 802415-4737 Års redovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning - noter 2 3 4

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Årsredovisning för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Räkenskapsåret 2004 AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Styrelsen för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN får härmed

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Sveriges Förenade Studentkårer

Årsredovisning. Sveriges Förenade Studentkårer Årsredovisning för 802001-1303 Räkenskapsåret 2015 07 01 2016 06 30 Document id: 689ce571-f601-4adc-8aed-dbf34df3b21d. Page 1 of 9. 1 (7) Styrelsen för, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Årsredovisning för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Räkenskapsåret 2007 Stiftelsen Hammarlunds donationsfond 1(5) Styrelsen för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning för Hammarby IF Ishockeyförening Räkenskapsåret

Årsredovisning för Hammarby IF Ishockeyförening Räkenskapsåret Årsredovisning för Hammarby IF Ishockeyförening Räkenskapsåret 2016-05-01-2017-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 1 Balansräkning 2-3 Tilläggsupplysningar 4 Upplysningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Dannemora Mineral AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-03-17--2005-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. limehåll förvaltningsberättelse resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning Svenska Stadskärnor ideell förening, Styrelsen och kanslichefen avger följande årsredovisning.

Årsredovisning Svenska Stadskärnor ideell förening, Styrelsen och kanslichefen avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2010 Svenska Stadskärnor ideell förening, Styrelsen och kanslichefen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse 2 - Resultaträkning 3 - Balansräkning 4 - Noter

Läs mer

Årsredovisning. Brf Callisto 2

Årsredovisning. Brf Callisto 2 Årsredovisning för Brf Callisto 2 Räkenskapsåret 2012 Brf Callisto 2 1(8) Styrelsen för Brf Callisto 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Årsredovisning 2002/2003

Årsredovisning 2002/2003 OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG 1(8) Årsredovisning 2002/2003 Styrelsen för Ottsjö Lift AB får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2002-09-01 2003-08-31. Årsredovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 ÅRSREDOVISNING Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING Not - 2007-12-31-2006-12-31 Styrelsen för Fjällbete i Åredalen ek. för.

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm

Föreningen HOPP Stockholm Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening

Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening Org. nr. 716445-1440 Räkenskapsåret 2011 Org.nr 716445-1440 2 (8) Styrelsen för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening får härmed avge

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Årsredovisning. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Årsredovisning för Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257 Räkenskapsåret 2008 Legevind Ekonomis Förening, 769601-6257 2 (6) Styrelsen för Legevind Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2013 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nattsländan 3

Årsredovisning. Brf Nattsländan 3 Årsredovisning för Brf Nattsländan 3 Räkenskapsåret 2007 Brf Nattsländan 3 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Brf Nattsländan 3 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Östervåla IF Räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för Östervåla IF Räkenskapsåret 2015 Årsredovisning för Östervåla IF Räkenskapsåret 2015 Östervåla IF 1(7) Styrelsen för Östervåla IF får härmed avge årsredovsining för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer