Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans."

Transkript

1 Tillväxten ska med - Skellefteå på god väg mot framtiden. Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans. Näringslivet i Skellefteå är i många avseenden unikt. Den bredd av produkter och tjänster och det djup i kunskap och kompetens, som finns här, hittar vi inte någon annanstans. Bland företagen i Skellefteå finns en tradition av samarbete och samverkan. Med varandra, med fackliga organisationer, med samhället och med andra aktörer i regionen. På så sätt har grunden till framgång i företagen byggts, och på så sätt ska en framgångsrik näringspolitik byggas. Den förutsätter samverkan. Tillsammans gläds vi också över resultaten. Vi känner stolthet när företag vill etablera sin verksamhet i Skellefteå, glädje när bolagen gör nya affärer, och framtidstro när man behöver anställa mer personal. För vi vet att företagandet är grunden för kommunens välstånd. Näringspolitik handlar om att skapa möjligheter för människor. Möjlighet att arbeta och utvecklas, att känna frihet och självständighet och inte minst att driva företag. Näringspolitiken kan aldrig överlåtas till marknaden eller gömmas undan. Den måste utformas gemensamt, och ha sin utgångspunkt i varje människas rätt till egen personlig utveckling och egen försörjning.

2 Viktiga punkter för Socialdemokraterna i Skellefteå som beskriver den inriktning vi vill ha för politiken den kommande mandatperioden Ett kompetensföretag för miljö och energi byggs, baserat på Skellefteå Krafts erfarenheter. En etanolanläggning byggs i Skellefteå Antalet professurer inom träforskningen dubbleras. Bostadsgarantin för studenter säkerställs. Skellefteå etablerar sig som en attraktiv studentstad. Besöksnäringen och turismen i Skellefteå utvecklas. Insatserna för att marknadsföra och profilera Skellefteå ökas. Särskilda satsningar görs på de kreativa industrierna och deras speciella förutsättningar. Nya finansieringslösningar nyttjas för att stötta landsbygdsföretagen. Fem miljoner avsätts. Invandrare nyttjas för att öka företagens kompetens och möjligheter till export. Flygförbindelserna till och från Skellefteå förbättras, inklusive regelbunden chartertrafik till utlandet från Falmark. En företagslots inrättas för att hjälpa företagen genom den kommunala byråkratin. Kommunen ska delta i bransch- utvecklingsprojekt, gärna genom att uppföra referensobjekt. EU:s strukturfonder ska nyttjas till satsningar på tillväxt och utveckling i Skellefteå Studiemiljön på Campus ska förbättras, särskilt för de distansstuderande. Fortsatt satsning på utbyggnad av bredband. Både till tätort och glesbygd. Vägnätet i kommunen rustas. E4 skall i hela sin sträckning hålla europavägsstandard. Norrbottniabanan ska byggas med ett resecentrum i Skellefteå. Fortsatt utbyggnad av Entreprenören.

3 Vikten av nya företag och entreprenörer I Skellefteå ska Sveriges bästa jordmån för nya idéer att växa finnas. Då måste tillgången till entreprenörer, utbildad arbetskraft och företagsamma människor vara god. För kommunens fortsatta expansion är det av stor vikt att arbeta med attitydförändringar i arbetet med att skapa ett företagarvänligt klimat. Hela samhället måste präglas av en attityd som uppmuntrar initiativ och kreativitet, där inget är omöjligt att uppnå. Därför ska vi fortsätta vårt arbete med att skapa kreativa och stimulerande miljöer där egna initiativ, nya idéer och nya lösningar uppmuntras. För Skellefteås framtid är det av avgörande betydelse att villkoren för det lokala näringslivet stärks och utvecklas. Under förra mandatperioden byggde vi därför Entreprenören, som en strategisk resurs för att stötta och utveckla företag. Genom att samla resurserna på en plats, har vi skapat utrymme för större kraft och större tydlighet. Vi vill bygga vidare på Entreprenören. Mer utrymme måste skapas, inte minst riktat till de unga företagarna. Via bolaget B-park, med mål att vara den effektivaste enheten i Sverige på att identifiera nya företag med stor marknadspotential, och via Campus Skellefteå, gör vi förutsättningarna för företagarna ännu bättre. Vi vill dessutom införa en utökad tjänstledighet från den kommunala anställningen då man vill starta eget. Vi kommer också att jobba för att förändra attityder kring företagande redan i unga år och där ser vi skolorna som en viktig part. Nya branscher Skellefteå behöver fler nya idéer och innovationer och inte minst fler nya företag. Vi måste öka ansträngningarna att ta tillvara människors kreativitet och ge dem förutsättningar för att utveckla idéer, som leder till företagande och sysselsättning. Vi kan idag se tre områden där Skellefteå har särskilt goda förutsättningar att bli ledande: miljö och energi, kreativa industrier samt besöksnäring och turism. Det nationella målet att bryta oljeberoendet till år 2020 kommer att fungera som en hävstång för miljöindustrin. Skellefteå ska vara en föregångare när det gäller att utveckla produkter och komponenter i anslutning till målet. Här utgör anläggningarna och företagen i Skelleftehamn och biogasanläggningen på Tuvan basen i arbetet. Via ägandet av Skellefteå Kraft ges vi möjligheten att bygga upp referensanläggningar och kompetenscentrum. Erfarenheterna av detta arbete är också möjliga att kommersialisera på en världsmarknad. Till denna näringsgren räknas affärsidéer som har sitt ursprung i den enskildes kreativitet och talang. Här finns yrkesgrupper såsom musiker, konstnärer, designers, marknadsförare och olika IT-utvecklare. Inom denna sektor finns en oerhörd tillväxtpotential och Skellefteå har redan ett antal aktörer på världsmarknaden. Ett karaktäristiskt drag hos dessa företagare är att de ofta arbetar ensamma i sitt företag och bygger sina affärer på ett utpräglat nätverk. Vi ser möjligheterna inom denna näring och vill utveckla den ytterligare.

4 Att Skellefteå tillhör Norrlands största turistorter med drygt gästnätter, är ett faktum. Inom denna näring finns stora möjligheter till tillväxt, både i ekonomiska termer och i antalet anställda. Genom att stötta våra entreprenörer, både i form av att hjälpa till att paketera erbjudanden, att möjliggöra investeringar och bidra med kompetensutveckling skapas tillväxt i de delar av kommunen som i annat fall har de svåraste förutsättningarna. Målsättningen är att Skellefteå ska bli en utpräglad upplevelsekommun, ett attraktivt chartermål i Europa. Personen bakom företaget Det är människan bakom företaget och inte politikerna som skapar jobben. Vi förstår att det ställer krav på ett särskilt förhållningssätt till företagarens villkor. Det kan handla om bättre möjlighet till föräldraledighet, stöd för generationsskifte eller särskilda insatser för enmansföretagaren. De allt större inslagen av personligt företagande ställer ytterligare nya krav på systemen. Vi kommer att arbeta för att reglerna blir enklare, för att företagandet ska vara lustfyllt och enkelt. Vi kommer också i övrigt att fortsätta förbättra företagsklimatet i Skellefteå. Vi ska stötta och uppmuntra nya företagare på alla nivåer, från gymnasiernas ungt företagande, UF, till verksamheterna på Entreprenören. Verksamheterna B-Park, Start och Jobs & Society är här starka drivkrafter. Vi ska också arbeta för nya och fler utbildningar som gynnar entreprenörskap. Vi ska jobba för att hela kommunen ska leva och därför ska vi fortsätta arbeta med att utveckla tillväxtnätverk runt omkring i hela kommunen. Tillsammans med representanter från företag och företagarföreningar ska vi underlätta för företagarna genom att aktivt arbeta för fler branschträffar där kommunens representanter och företagarna sitter ner och tillsammans drar upp riktlinjer för den framtida utvecklingen Forskning, utbildning och kompetensutveckling Att skapa goda förutsättningar till livslångt lärande har betydelse såväl för den enskilde som för samhället i sin helhet. För den enskilde ger det möjlighet till personlig utveckling och möjlighet att möta nya utmaningar i en föränderlig miljö. För kommunen innebär det en möjlighet att också i framtiden kunna utveckla välfärden och skapa ekonomisk tillväxt genom att ha ett avancerat och konkurrenskraftigt näringsliv präglat av kunskap och framtidstro. Forskning spelar en stor roll för samhällets kunskapsutveckling och är en viktig tillväxtfaktor, samtidigt bidrar betydelsefulla forskningsresultat och nya kunskaper till kommunens utveckling. På Campus Skellefteå finns två universitet etablerade, kvalificerad yrkesutbildning, samt vuxenutbildning och här ges också goda möjligheter att läsa på distans. Tack vare den goda studiemiljön, med tillgång till service för studenter och utbildningsanordnare, har antalet studenter ökat från år till år. Målsättningen är att Campus Skellefteå ska ha 3000 studenter. Därför kommer Campusområdet att fortsätta växa. Fler grupprum, fler mindre samlingslokaler och nya lokaler för film och media prioriteras. Samverkan mellan näringsliv och högre utbildning är viktig när det gäller utbildningsutbud och forskning, men också när det gäller att underlätta för studenterna att få ett arbete i kommunen efter

5 examen. Detta samarbete måste utvecklas och förstärkas Vi ska satsa mer på att omsätta forskningsresultat till affärsnytta samtidigt som vi ska bli bättre på att nyttja de forskningsmiljöer som finns uppbyggda. Skellefteå ska bli känt som en kunskapskommun där universitet, kommun och näringsliv går hand i hand för en ökad tillväxt och utveckling. Kommunen ska vara okrånglig Den kommunala organisationen är till för medborgarna. Alla har rätt att förvänta sig god service och ett gott bemötande i kontakterna med kommunen. De anställda har som främsta uppgift att tillvarata de möjligheter till utveckling som kreativa och initiativrika medborgare ger. Näringslivet är beroende av en god kommunal service för att nå framgång, på samma sätt som kommunen behöver framgångsrika företag för att skapa tillväxt. Att inrätta en gemensam kundtjänst, där medborgarna får en första hjälp och guidning, är ett första steg för att förenkla och minska på den onödiga byråkratin. Att starta ett nytt företag kräver mod, idéer och lust. Den iver som finns att få komma igång med sin verksamhet måste bejakas och uppmuntras i mötet med det offentliga. Vilka idéer som senare visar sig framgångsrika är ofta väldigt svåra att förutse. I den ökande konkurrensen mellan städer och regioner måste Skellefteå öka sina insatser för marknadsföring och profilering. Därför måste kommunen, i nära samarbete med näringslivet och universitetet samt våra grannkommuner, bygga ett starkt och välkänt varumärke för Skellefteå och Skellefteåregionen. Kommunen ska ha en betydande roll som part i olika branschutvecklingsprojekt. Ofta kan detta vara i form av att möjliggöra olika typer av referensprojekt. Det mångåriga samarbetet med träbranschen, och de olika bro- och husbyggnads-projekten är goda exempel på detta. Liknande samarbeten bör upparbetas inom fler områden. Det ska vara enkelt att etablera sin verksamhet i Skellefteå. Därför måste kommunen ha en god planberedskap för nybyggnation av industrilokaler likväl som bostäder. Dessutom måste antalet nyproducerade eller ombyggda studentbostäder öka för att uppfylla bostadsgarantin till studenterna. Vid nyproduktion ska nyttjandet av trä i konstruktionen alltid prövas. Hela kommunen ska med. Det är viktigt för oss att hela kommunen utvecklas. Hela kommunen ska leva och därför kommer vi att aktivt arbeta för att vi har en levande landsbygd med livskraftiga företag och kreativa människor. Arbete med att förbättra infrastrukturen gör att hela kommunen får goda förutsättningar.

6 Jord, skog och malm De areella näringarna jord och skog är näringar som i hög grad påverkar landsbygdsutvecklingen. Kommunalt engagemang vid etablering och strukturförändringar som gynnar en fortsatt utveckling av djurhållning, lokal produktion av livsmedel och vidareförädling av skogsråvaran är angeläget och bör ske under samma förutsättningar som gäller inom andra näringar. Energigrödor kan tillsammans med andra verksamheter utanför den rena livsmedelsproduktionen förstärka inkomsterna i den gröna näringen. Malmen tillhör en av de grundläggande tillgångarna för Skellefteås näringsliv. Ökade prospekteringar, öppnandet av nya gruvor och vidareförädling förstärker tillväxten i regionen. Därför ska tydliga näringspolitiska hänsyn tas vid den kommunala tillståndshanteringen av dessa frågor. Boende och fritidsboende I Skellefteå kommun ska ett bra utbud av goda miljöer för permanent boende och fritidsboende ges utifrån medborgarnas önskemål. Det öppna landskapet med dess livskvalité och goda rekreationsmöjlighet och en basservice ute i byar och mindre tätorter är en väsentlig del i detta utbud. Det är också ett måste för en framgångsrik satsning på besöksnäringen. Satsningar på kollektivtrafik och andra åtgärder för att underlätta arbetspendling bör bibehållas och utvecklas. Aktiva nätverk Vi ska tillsammans med befintliga aktiva nätverk, ur ett näringslivsperspektiv, diskutera åtgärder som kan bidra till att hålla landsbygden levande. Där inga nätverk finns ska vi bidra till byggandet av dessa med befintliga företag. Genom nätverken kommer vi sedan att kunna arbeta med de frågor som de ser som viktiga för utvecklingen på just deras ort. Det kan vara alltifrån behov av distansstudier, hjälp med generationsskiften eller ökad samverkan mellan skola och näringsliv. Det kan också röra frågor om nya driftsformer för att behålla den nödvändiga servicen ute på landsbygden. Underlätta finansiering För oss är landsbygden en tillgång och för att stärka företagens ekonomiska möjligheter till utbyggnad, nysatsningar eller andra ekonomiskt krävande åtgärder ska vi bidra till att ge möjligheter till lån via den kooperativa banken JAK. Förutsättningen är att Skellefteå kommun under en begränsad tid, räntefritt, lånar ut fem miljoner kronor till JAK-banken. Internationalisering Internationaliseringen blir allt viktigare, inte minst för små och medelstora företag. Dessa företags hemmamarknad är idag EU och det medför ett behov av internationella nätverk och kontakter. Detta gäller även det kommunala arbetet som i allt större utsträckning påverkas av internationella relationer. Vi vill arbeta för ett ökat samarbete med olika invandrargrupper. Detta för att ge möjlighet till snabbare integration i det svenska samhället samtidigt som vi tryggar den framtida försörjningen av välutbildad arbetskraft till Skellefteå. Genom ett samarbete med offentliga aktörer och

7 näringslivet i Skellefteå kan vi både förstärka den lokala arbetsmarknaden med kompetens samt öka den befintliga exportmarknadens möjligheter att lyckas på redan inarbetade och nya marknader. Genom att ta till vara invandrarnas kunskaper beträffande kultur och språk kan näringslivet i Skellefteå expandera på utländska marknader. EU ger möjlighet till ökad trygghet och stöd i kampen mot arbetslöshet, miljöförstöring, brottslighet och annat som inget land eller kommun ensamt kan lösa. Vi vill nyttja de möjligheter som EU:s strukturfonder ger till satsningar på tillväxt och utveckling i Skellefteå. Det kan handla om allt från infrastruktur och landsbygdsutveckling till kompetensutveckling och forskning. Infrastruktur Skellefteå måste ha en väl fungerande infrastruktur både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Människor och företag, liksom information och kunskap, måste kunna förflytta sig utan problem både inom och utanför kommunen. Infrastrukturen är ryggraden i näringslivsutvecklingen. För företag och boende i Skellefteå är flyget av största betydelse. Vi ska arbeta för en tät trafikerad flygplats med många dagliga flygturer till Arlanda men också till andra delar av landet. Vi kommer också att fortsätta vår strävan att omvandla Skellefteå flygplats till det naturliga navet för chartertrafiken i norra Norrland. Med Norrbotniabanan i sikte och möjligheten till en station vid flygplatsen, blir Skellefteå det självklara alternativet. Norrbotniabanan ska byggas både för persontransport och tungt gods. Vi vill att banan ska ha flera stopp inom kommunen, för att hela bygden ska leva. Norrbotniabanan ska bli den livsåder som på ett väsentligt sätt gör tåget till en av de effektivaste godstransportörerna, vilket i sin tur påverkar miljön på ett positivt sätt. Att järnvägen kommer att göra Skellefteå än mer centralt råder det ingen tvekan om. Arbetet med att utveckla Skellefteå Hamn till ett nav för godshantering i norr kommer att fortsätta. Behovet av konkurrenskraftiga sjötransporter från Skellefteå styrks av flera företag, och är ofta ett krav i diskussioner kring nyetableringar. Därför är det viktigt för oss att fortsätta satsningarna på hamnen, för att även framgent kunna erbjuda väl fungerande sjötrafik. E4:an genom kommunen har under den gångna mandatperioden fått ett ordentligt lyft, men det finns fortfarande sträckor som måste förbättras. Vi kommer därför att fortsätta att arbeta för att resterande delar av E4:an genom kommunen byggs om till de krav som ställs på en nationell väg. E4 bör i hela sin sträckning hålla europavägsstandard. Men satsningarna på E4 får inte ske på bekostnad av det övriga vägnätet. Här finns stora behov som måste tillgodoses. Tjälsäkring, trafiksäkerhet och miljöhänsyn är frågor som måste tillgodoses. Skellefteå tillhör landets främsta kommuner när det gäller IT-utvecklingen. Den positionen tänker vi behålla genom att fortsätta arbeta för en ökad utbyggnad. På så sätt kan vi erbjuda nya möjligheter för våra medborgare att delta i den demokratiska processen, och för våra företag att verka i hela kommunen. Nya samverkansformer kan byggas upp i den digitala administrationen och allmänhetens delaktighet ökar.

8 Näringspolitiskt handlingsprogram Det näringspolitiska handlingsprogrammet beskriver den inriktning som vi socialdemokrater kommer att driva efter valet Programmet visar vilka förändringar och förbättringar Skellefteås socialdemokrater vill genomföra för att skapa de bästa förutsättningarna för en positiv utveckling av det lokala näringslivet. Ansvaret för satsningarna inom näringspolitiken ligger gemensamt på staten, kommunen och landstinget. För att kunna genomföra programmet fullt ut måste vi socialdemokrater givetvis vinna framgång både i riksdagsvalet och i kommunvalet. Andra politiska områden som inte finns behandlade här är också väsentliga för näringslivsutvecklingen. Dessa områden finns behandlade i egna utvecklingsprogram. Är du intresserad av att veta mer? Tfn fax e-post: Hemsida:

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

Näringslivsstrategi för Mora

Näringslivsstrategi för Mora Näringslivsstrategi för Mora I n n e h å l l Övergripande målsättning... 3 Specifika målsättningar till 2022... 3 Mått för uppföljning... 3 Målgrupper... 3 Strategi... 4 Fokusområden... 4 Förutsättningar...

Läs mer

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om ÖSTGÖTAREGIONEN 2020 Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland Kort information om 1 Regionförbundet Östsams uppgift är att arbeta för Östgötaregionens utveckling. Regionförbundet har bildats av Östergötlands

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Övre Norrland

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Övre Norrland Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Övre Norrland SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 39, Kapital: En grundläggande förutsättning för tillväxtmöjligheterna i en region är en

Läs mer

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen Sid 1 (5) Tjänsteskrivelse 2016-09-07 Näringslivsprogram Näringslivsprogrammet utgår från det kommunövergripande målet Gävle kommun bidrar till att skapa goda förutsättningar för företagande och arbetstillfällen.

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM Utbildning och kompetensutveckling Socialtjänst KOMMUNAL ARBETSMARKNADS- POLITIK Kommunfinansierad verksamhet och bolag Näringsliv Kommunfullmäktige februari 2010 VISION

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Kronoberg inför 2010. Socialdemokraterna i Kronobergs valprogram 2006 2010

Kronoberg inför 2010. Socialdemokraterna i Kronobergs valprogram 2006 2010 Kronoberg inför 2010 s valprogram 2006 2010 Vision: I Kronobergs län skapar vi det goda livet! Vi tar tillvara det vi är bra och unika på. Känslan av det goda livet lever och sprids långt utanför våra

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Avesta 2020 ANDERS FRIBERG/KOMMUNDIREKTÖR

Avesta 2020 ANDERS FRIBERG/KOMMUNDIREKTÖR Avesta 2020 ANDERS FRIBERG/KOMMUNDIREKTÖR Befolkningsutveckling antal sysselsatta 31000 13000 29000 12000 27000 11000 25000 10000 23000 9000 Befolkning Sysselsatta 21000 8000 19000 7000 17000 6000 15000

Läs mer

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen.

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Gävle Vision 2025 Gävle sätter segel Vision 2025 Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Trygghet och nyfikenhet ger mod att växa, tillsammans och individuellt. Mångfalden ger

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

Socialdemokraterna BOLLNÄS

Socialdemokraterna BOLLNÄS Socialdemokraterna BOLLNÄS Kommunalt handlingsprogram 2006 2010 Socialdemokraternas ledstjärnor är frihet, jämlikhet och solidaritet. Vårt program beskriver hur vi vill skapa ett tryggare och mer rättvist

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING SOCIALDEMOKRATERNAS LANDSBYGDSPOLITIK...5 Jobben ska komma i hela Sverige...6 Utbildning och boende...9 Vägar, järnvägar,

Läs mer

Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020.

Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020. Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020. Tillsammans. Ju fler som drar åt samma håll, desto större är chansen att lyckas. Så enkel är den grundläggande idén bakom

Läs mer

Jobben först i möjligheternas Skåne

Jobben först i möjligheternas Skåne J O B B P R O G R A M F Ö R S K Å N E Jobben först i möjligheternas Skåne Socialdemokraterna i Region Skåne www.socialdemokratena.se/skane Vi socialdemokrater sätter jobben först. Jobb skapas genom att

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

landsbygdsprogram Landsbygdsprogram för Timrå kommun

landsbygdsprogram Landsbygdsprogram för Timrå kommun landsbygdsprogram Landsbygdsprogram för Timrå kommun 2015-2019 1 Bakgrund Programmets tillkomst En motion till kommunfullmäktige om att skapa ett landsbygdsprogram antogs 2007. Uppdraget genomfördes 2010-11

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program Innehållsförteckning Skolan 4 Högre utbildning 5 Forskning och forskarutbildning 6 Kompetensutveckling 7 Utbildningspolitiska programmet / 2008-05-09 Skolan Allt börjar i skolan.

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM Utbildning och kompetensutveckling Socialtjänst KOMMUNAL ARBETSMARKNADS- POLITIK Kommunfinansierad verksamhet och bolag Näringsliv Kommunfullmäktige februari 2010 VISION

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas.

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. 1 Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. Att växa upp i en miljö där goda idéer uppskattas har lagt

Läs mer

Det är det här vi vill

Det är det här vi vill Det är det här vi vill 9 Tankar om hur vi vill göra Vaggeryds kommun ännu bättre Socialdemokratiska kandidater till valet 2010 Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun s-info.se/vaggeryd Politik är att vilja.

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

Jobben är vår viktigaste fråga

Jobben är vår viktigaste fråga Jobben är vår viktigaste fråga Vår politik gör skillnad Jobb och framtidstro! Socialdemokraterna i Olofström har genom en framsynt politik lagt grunden till den positiva utveckling vi idag har i kommunen.

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

PITEÅ - MÖJLIGHETERNAS KOMMUN Va l p r o g r a m f ö r S o c i a l d e m o k r a t e r n a i P i t e å

PITEÅ - MÖJLIGHETERNAS KOMMUN Va l p r o g r a m f ö r S o c i a l d e m o k r a t e r n a i P i t e å PITEÅ - MÖJLIGHETERNAS KOMMUN Va l p r o g r a m f ö r S o c i a l d e m o k r a t e r n a i P i t e å TRYGGT, ATTRAKTIVT OCH UTHÅLLIGT Tryggt, attraktivt och uthålligt Piteå ska vara en möjligheternas

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Näringslivspolicy för Lidingö stad

Näringslivspolicy för Lidingö stad 1 (8) DATUM DNR 2017-03-29 KS/2017:122 Näringslivspolicy för Lidingö stad 2 (8) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte med näringslivspolicyn... 4 Näringslivspolicyn bygger på övergripande vision och

Läs mer

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 UTVECKLINGSPLAN FÖR DALS-EDS KOMMUN 2012-2015 Dals-Eds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-15, FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 Genomstruken text föreslås att tas bort Vision för Dals-Eds kommun

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Näringslivsprogram 2014-2015

Näringslivsprogram 2014-2015 Näringslivsprogram 2014-2015 Programmet har sin utgångspunkt i Måldokument med handlingsplaner 2014, fastställt av fullmäktige. I dokumentet anges bland annat inriktningsmål för att förbättra förutsättningarna

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Kunskap, glädje å så lite tillväxt

Kunskap, glädje å så lite tillväxt Kunskap, glädje å så lite tillväxt Det är människans nyfikenhet och vilja till ökad kunskap som för utvecklingen och samhället framåt Policydokument för högskoleutbildning för tillväxt och utveckling i

Läs mer

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet Långsiktighet och målmedvetenhet Boråspusslet Nyckeltal 106 000 INVÅNARE 12 000 FÖRETAG 1/3 INTERNATIONELL MARKNAD 54 % AV ALL TEXTIL PASSERAR BORÅS >750 000 m² YTOR FÖR LOGISTIK CENTRUM FÖR E-HANDEL 1

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015

Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015 Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015 Vision för Tierps kommun 1 Ta riktning Visionen ska visa vägen och ge vår kommun bästa tänkbara förutsättningar att utvecklas.

Läs mer

Gör såhär! Bilaga intressanmälan

Gör såhär! Bilaga intressanmälan LOKALT LEDD UTVECKLING LEADER NÄRHETEN Hållbar landsbygdsutveckling och ökad livskvalitet - för alla Gör såhär! Bilaga intressanmälan Innan du börjar med Intresseanmälan - Lokal bilaga ska du läsa igenom

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

En vision med övergripande mål för Kiruna kommun

En vision med övergripande mål för Kiruna kommun Antagen i kommunfullmäktige 2013-05-27, 68 En vision med övergripande mål för Kiruna kommun Inledning Att ta fram en vision för framtidens Kiruna är ett sätt att skapa en gemensam bild av hur framtiden

Läs mer

Ett bättre Gotland. För alla.

Ett bättre Gotland. För alla. Ett bättre Gotland. För alla. Socialdemokraterna F R A M T I D S PA R T I E T Valprogram 2014.indd 1 2014-07-19 11:35:15 För oss socialdemokrater har ordet rättvisa alltid haft en speciell betydelse. Det

Läs mer

tillgång till offentlig och kommersiell service och investeringar i kommunikationer och infrastruktur.

tillgång till offentlig och kommersiell service och investeringar i kommunikationer och infrastruktur. Antagen av distriktskongressen 30 november 2013 2 (10) 3 (10) Om vi ska klara framtidens välfärd måste fler jobba. Därför har vi socialdemokrater satt upp ett mål om att Sverige senast år 2020 ska ha EU:s

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen.

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. 1 Näringslivsplan för Melleruds Kommun 2015-2018 I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. Syfte och mål

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

Tillväxtprogram beslutad i kommunfullmäktige , 95

Tillväxtprogram beslutad i kommunfullmäktige , 95 Tillväxtprogram 2009-2013 beslutad i kommunfullmäktige 2009-06-18, 95 En ny värld ligger framför oss! Låt oss visa att vi finns och att vi är att räkna med. Attraktionskraft är nyckelordet och det har

Läs mer

med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm

med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm Verksamhetsplan 2016 med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm Tillväxt i nordöstra Skåne Skåne Nordost med tillväxtmotorn Kristianstad+ Hässleholm är ett samarbete mellan sex kommuner i nordöstra Skåne

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Karlskrona Vision 2030

Karlskrona Vision 2030 Karlskrona Vision 2030 Attraktiva livsmiljöer Vi ska ta vara på våra unika miljöer med skärgården, staden och landsbygden. Karlskrona ska sjuda av aktivitet och ha ett kreativt och öppet kulturliv med

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken!

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken! Vision Skövde 2025 Att förverkliga en vision med gemensamma krafter Skövderegionen ska blomstra till glädje för alla invånare, besökare och verksamhetsidkare. Vi behöver en tydlig färdriktning och en gemensam

Läs mer

Själv är bäste dräng

Själv är bäste dräng Själv är bäste dräng nationell strategi för lokal utveckling september 2006 www.centerpartiet.se Sammanfattning Sverige behöver fler människor som arbetar, fler jobb och mer tillväxt. Den socialdemokratiska

Läs mer

Nyttan och glädjen att dra åt samma håll. Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008

Nyttan och glädjen att dra åt samma håll. Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008 Nyttan och glädjen att dra åt samma håll Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008 Uppdrag: Inspiration från program eller strategi till tydliga nåbara mål som är utvecklande för bygden

Läs mer

Socialdemokraterna. förbättrar och utvecklar Ulricehamns kommun 2007 2010

Socialdemokraterna. förbättrar och utvecklar Ulricehamns kommun 2007 2010 Socialdemokraterna 123 förslag som förbättrar och utvecklar Ulricehamns kommun 2007 2010 Vår kommun behöver nya tag, ett nytt ledarskap och en handlingskraftig ledning, som sätter kommunens intressen före

Läs mer

Avsiktsförklaring. Bakgrund

Avsiktsförklaring. Bakgrund Avsiktsförklaring Denna avsiktsförklaring har idag träffats mellan Jönköpings kommun och Stiftelsen Högskolan i Jönköping, var för sig även kallad part och gemensamt kallade parterna. Bakgrund Syftet med

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft Mål 2006-2012 Fem mål för framtiden I det här dokumentet anges de mål som ska vara vägledande för den kommande utvecklingen av Köpings kommun. För att vi ska stå starkare i framtiden behöver vi tydliga

Läs mer

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen. om behovet av en aktiv regionalpolitik för tillväxt i hela landet.

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen. om behovet av en aktiv regionalpolitik för tillväxt i hela landet. Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:1753 av Berit Högman m.fl. (S) Regional tillväxt för fler jobb Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:1849 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M) En maritim strategi för fler jobb och nya affärsmöjligheter

Motion till riksdagen: 2014/15:1849 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M) En maritim strategi för fler jobb och nya affärsmöjligheter Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:1849 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M) En maritim strategi för fler jobb och nya affärsmöjligheter Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012

Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012 17 september 2012 Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012 Helsingborgs stad behöver fokusera arbetet kring högre utbildning, forskning och attraktiv studentstad för att stärka

Läs mer

Politiskt program 2007-2010

Politiskt program 2007-2010 Politiskt program 2007-2010 Socialdemokraterna i Skövde Politiskt program för Socialdemokraterna i Skövde 2007 2010 Vi socialdemokrater i Skövde förbinder oss med detta program att arbeta för ett bättre

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Internationell policy för Bengtsfors kommun

Internationell policy för Bengtsfors kommun 2 (7) Internationell policy för Bengtsfors kommun Bakgrund Omvärlden och EU påverkar oss alltmer och sambandet mellan det lokala och det globala blir allt tydligare. Förändringar på den internationella

Läs mer

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken,

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, fibernätet och ett förbättrat vägnät. Järnvägen behöver bli

Läs mer

Ny kompetens för nya arbetstillfällen. Om EU:s initiativ utifrån ett svenskt perspektiv. Dieselverkstaden den 29 november 2010. Karin Alm Chearnley

Ny kompetens för nya arbetstillfällen. Om EU:s initiativ utifrån ett svenskt perspektiv. Dieselverkstaden den 29 november 2010. Karin Alm Chearnley Ny kompetens för nya arbetstillfällen Om EU:s initiativ utifrån ett svenskt perspektiv Dieselverkstaden den 29 november 2010 Karin Alm Chearnley Befolkningstillväxt 2009-2025, totalt Befolkningstillväxt

Läs mer

med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm

med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm Verksamhetsplan 2016 med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm Tillväxt i nordöstra Skåne Skåne Nordost med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm är ett samarbete mellan sex kommuner i nordöstra Skåne

Läs mer

Kunskapslyft för fler jobb i Dalarna

Kunskapslyft för fler jobb i Dalarna Dalarna 20140423 Kunskapslyft för fler jobb i Dalarna - ett län för kompetens och lärande socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Dalarna behöver mer kunskap och kompetens - inte mindre. Socialdemokraterna

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv.

näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv. näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv. Inriktningsmål Uppsala har ett bra företagsklimat Uppsala kommun skapar rätta förutsättningar för att företag

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018

Verksamhetsplan 2015-2018 Verksamhetsplan 2015-2018 FÖR SKARABORGS KOMMU NALFÖRBUND ANTAG EN AV SKARAB ORGS FÖRBUN D S FU LLMÄKTIG E 2015 04 24 Utgångspunkter för verksamheten Utmaningar Skaraborg står inför att hantera flera påtagliga

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

De äldre ska med. - på den goda vägen mot framtiden.

De äldre ska med. - på den goda vägen mot framtiden. De äldre ska med - på den goda vägen mot framtiden. Svenska folket lever allt längre och är allt friskare. Detta påverkar samhällsutvecklingen och ökar kraven på samhället att stärka friheten och tryggheten

Läs mer