Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans."

Transkript

1 Tillväxten ska med - Skellefteå på god väg mot framtiden. Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans. Näringslivet i Skellefteå är i många avseenden unikt. Den bredd av produkter och tjänster och det djup i kunskap och kompetens, som finns här, hittar vi inte någon annanstans. Bland företagen i Skellefteå finns en tradition av samarbete och samverkan. Med varandra, med fackliga organisationer, med samhället och med andra aktörer i regionen. På så sätt har grunden till framgång i företagen byggts, och på så sätt ska en framgångsrik näringspolitik byggas. Den förutsätter samverkan. Tillsammans gläds vi också över resultaten. Vi känner stolthet när företag vill etablera sin verksamhet i Skellefteå, glädje när bolagen gör nya affärer, och framtidstro när man behöver anställa mer personal. För vi vet att företagandet är grunden för kommunens välstånd. Näringspolitik handlar om att skapa möjligheter för människor. Möjlighet att arbeta och utvecklas, att känna frihet och självständighet och inte minst att driva företag. Näringspolitiken kan aldrig överlåtas till marknaden eller gömmas undan. Den måste utformas gemensamt, och ha sin utgångspunkt i varje människas rätt till egen personlig utveckling och egen försörjning.

2 Viktiga punkter för Socialdemokraterna i Skellefteå som beskriver den inriktning vi vill ha för politiken den kommande mandatperioden Ett kompetensföretag för miljö och energi byggs, baserat på Skellefteå Krafts erfarenheter. En etanolanläggning byggs i Skellefteå Antalet professurer inom träforskningen dubbleras. Bostadsgarantin för studenter säkerställs. Skellefteå etablerar sig som en attraktiv studentstad. Besöksnäringen och turismen i Skellefteå utvecklas. Insatserna för att marknadsföra och profilera Skellefteå ökas. Särskilda satsningar görs på de kreativa industrierna och deras speciella förutsättningar. Nya finansieringslösningar nyttjas för att stötta landsbygdsföretagen. Fem miljoner avsätts. Invandrare nyttjas för att öka företagens kompetens och möjligheter till export. Flygförbindelserna till och från Skellefteå förbättras, inklusive regelbunden chartertrafik till utlandet från Falmark. En företagslots inrättas för att hjälpa företagen genom den kommunala byråkratin. Kommunen ska delta i bransch- utvecklingsprojekt, gärna genom att uppföra referensobjekt. EU:s strukturfonder ska nyttjas till satsningar på tillväxt och utveckling i Skellefteå Studiemiljön på Campus ska förbättras, särskilt för de distansstuderande. Fortsatt satsning på utbyggnad av bredband. Både till tätort och glesbygd. Vägnätet i kommunen rustas. E4 skall i hela sin sträckning hålla europavägsstandard. Norrbottniabanan ska byggas med ett resecentrum i Skellefteå. Fortsatt utbyggnad av Entreprenören.

3 Vikten av nya företag och entreprenörer I Skellefteå ska Sveriges bästa jordmån för nya idéer att växa finnas. Då måste tillgången till entreprenörer, utbildad arbetskraft och företagsamma människor vara god. För kommunens fortsatta expansion är det av stor vikt att arbeta med attitydförändringar i arbetet med att skapa ett företagarvänligt klimat. Hela samhället måste präglas av en attityd som uppmuntrar initiativ och kreativitet, där inget är omöjligt att uppnå. Därför ska vi fortsätta vårt arbete med att skapa kreativa och stimulerande miljöer där egna initiativ, nya idéer och nya lösningar uppmuntras. För Skellefteås framtid är det av avgörande betydelse att villkoren för det lokala näringslivet stärks och utvecklas. Under förra mandatperioden byggde vi därför Entreprenören, som en strategisk resurs för att stötta och utveckla företag. Genom att samla resurserna på en plats, har vi skapat utrymme för större kraft och större tydlighet. Vi vill bygga vidare på Entreprenören. Mer utrymme måste skapas, inte minst riktat till de unga företagarna. Via bolaget B-park, med mål att vara den effektivaste enheten i Sverige på att identifiera nya företag med stor marknadspotential, och via Campus Skellefteå, gör vi förutsättningarna för företagarna ännu bättre. Vi vill dessutom införa en utökad tjänstledighet från den kommunala anställningen då man vill starta eget. Vi kommer också att jobba för att förändra attityder kring företagande redan i unga år och där ser vi skolorna som en viktig part. Nya branscher Skellefteå behöver fler nya idéer och innovationer och inte minst fler nya företag. Vi måste öka ansträngningarna att ta tillvara människors kreativitet och ge dem förutsättningar för att utveckla idéer, som leder till företagande och sysselsättning. Vi kan idag se tre områden där Skellefteå har särskilt goda förutsättningar att bli ledande: miljö och energi, kreativa industrier samt besöksnäring och turism. Det nationella målet att bryta oljeberoendet till år 2020 kommer att fungera som en hävstång för miljöindustrin. Skellefteå ska vara en föregångare när det gäller att utveckla produkter och komponenter i anslutning till målet. Här utgör anläggningarna och företagen i Skelleftehamn och biogasanläggningen på Tuvan basen i arbetet. Via ägandet av Skellefteå Kraft ges vi möjligheten att bygga upp referensanläggningar och kompetenscentrum. Erfarenheterna av detta arbete är också möjliga att kommersialisera på en världsmarknad. Till denna näringsgren räknas affärsidéer som har sitt ursprung i den enskildes kreativitet och talang. Här finns yrkesgrupper såsom musiker, konstnärer, designers, marknadsförare och olika IT-utvecklare. Inom denna sektor finns en oerhörd tillväxtpotential och Skellefteå har redan ett antal aktörer på världsmarknaden. Ett karaktäristiskt drag hos dessa företagare är att de ofta arbetar ensamma i sitt företag och bygger sina affärer på ett utpräglat nätverk. Vi ser möjligheterna inom denna näring och vill utveckla den ytterligare.

4 Att Skellefteå tillhör Norrlands största turistorter med drygt gästnätter, är ett faktum. Inom denna näring finns stora möjligheter till tillväxt, både i ekonomiska termer och i antalet anställda. Genom att stötta våra entreprenörer, både i form av att hjälpa till att paketera erbjudanden, att möjliggöra investeringar och bidra med kompetensutveckling skapas tillväxt i de delar av kommunen som i annat fall har de svåraste förutsättningarna. Målsättningen är att Skellefteå ska bli en utpräglad upplevelsekommun, ett attraktivt chartermål i Europa. Personen bakom företaget Det är människan bakom företaget och inte politikerna som skapar jobben. Vi förstår att det ställer krav på ett särskilt förhållningssätt till företagarens villkor. Det kan handla om bättre möjlighet till föräldraledighet, stöd för generationsskifte eller särskilda insatser för enmansföretagaren. De allt större inslagen av personligt företagande ställer ytterligare nya krav på systemen. Vi kommer att arbeta för att reglerna blir enklare, för att företagandet ska vara lustfyllt och enkelt. Vi kommer också i övrigt att fortsätta förbättra företagsklimatet i Skellefteå. Vi ska stötta och uppmuntra nya företagare på alla nivåer, från gymnasiernas ungt företagande, UF, till verksamheterna på Entreprenören. Verksamheterna B-Park, Start och Jobs & Society är här starka drivkrafter. Vi ska också arbeta för nya och fler utbildningar som gynnar entreprenörskap. Vi ska jobba för att hela kommunen ska leva och därför ska vi fortsätta arbeta med att utveckla tillväxtnätverk runt omkring i hela kommunen. Tillsammans med representanter från företag och företagarföreningar ska vi underlätta för företagarna genom att aktivt arbeta för fler branschträffar där kommunens representanter och företagarna sitter ner och tillsammans drar upp riktlinjer för den framtida utvecklingen Forskning, utbildning och kompetensutveckling Att skapa goda förutsättningar till livslångt lärande har betydelse såväl för den enskilde som för samhället i sin helhet. För den enskilde ger det möjlighet till personlig utveckling och möjlighet att möta nya utmaningar i en föränderlig miljö. För kommunen innebär det en möjlighet att också i framtiden kunna utveckla välfärden och skapa ekonomisk tillväxt genom att ha ett avancerat och konkurrenskraftigt näringsliv präglat av kunskap och framtidstro. Forskning spelar en stor roll för samhällets kunskapsutveckling och är en viktig tillväxtfaktor, samtidigt bidrar betydelsefulla forskningsresultat och nya kunskaper till kommunens utveckling. På Campus Skellefteå finns två universitet etablerade, kvalificerad yrkesutbildning, samt vuxenutbildning och här ges också goda möjligheter att läsa på distans. Tack vare den goda studiemiljön, med tillgång till service för studenter och utbildningsanordnare, har antalet studenter ökat från år till år. Målsättningen är att Campus Skellefteå ska ha 3000 studenter. Därför kommer Campusområdet att fortsätta växa. Fler grupprum, fler mindre samlingslokaler och nya lokaler för film och media prioriteras. Samverkan mellan näringsliv och högre utbildning är viktig när det gäller utbildningsutbud och forskning, men också när det gäller att underlätta för studenterna att få ett arbete i kommunen efter

5 examen. Detta samarbete måste utvecklas och förstärkas Vi ska satsa mer på att omsätta forskningsresultat till affärsnytta samtidigt som vi ska bli bättre på att nyttja de forskningsmiljöer som finns uppbyggda. Skellefteå ska bli känt som en kunskapskommun där universitet, kommun och näringsliv går hand i hand för en ökad tillväxt och utveckling. Kommunen ska vara okrånglig Den kommunala organisationen är till för medborgarna. Alla har rätt att förvänta sig god service och ett gott bemötande i kontakterna med kommunen. De anställda har som främsta uppgift att tillvarata de möjligheter till utveckling som kreativa och initiativrika medborgare ger. Näringslivet är beroende av en god kommunal service för att nå framgång, på samma sätt som kommunen behöver framgångsrika företag för att skapa tillväxt. Att inrätta en gemensam kundtjänst, där medborgarna får en första hjälp och guidning, är ett första steg för att förenkla och minska på den onödiga byråkratin. Att starta ett nytt företag kräver mod, idéer och lust. Den iver som finns att få komma igång med sin verksamhet måste bejakas och uppmuntras i mötet med det offentliga. Vilka idéer som senare visar sig framgångsrika är ofta väldigt svåra att förutse. I den ökande konkurrensen mellan städer och regioner måste Skellefteå öka sina insatser för marknadsföring och profilering. Därför måste kommunen, i nära samarbete med näringslivet och universitetet samt våra grannkommuner, bygga ett starkt och välkänt varumärke för Skellefteå och Skellefteåregionen. Kommunen ska ha en betydande roll som part i olika branschutvecklingsprojekt. Ofta kan detta vara i form av att möjliggöra olika typer av referensprojekt. Det mångåriga samarbetet med träbranschen, och de olika bro- och husbyggnads-projekten är goda exempel på detta. Liknande samarbeten bör upparbetas inom fler områden. Det ska vara enkelt att etablera sin verksamhet i Skellefteå. Därför måste kommunen ha en god planberedskap för nybyggnation av industrilokaler likväl som bostäder. Dessutom måste antalet nyproducerade eller ombyggda studentbostäder öka för att uppfylla bostadsgarantin till studenterna. Vid nyproduktion ska nyttjandet av trä i konstruktionen alltid prövas. Hela kommunen ska med. Det är viktigt för oss att hela kommunen utvecklas. Hela kommunen ska leva och därför kommer vi att aktivt arbeta för att vi har en levande landsbygd med livskraftiga företag och kreativa människor. Arbete med att förbättra infrastrukturen gör att hela kommunen får goda förutsättningar.

6 Jord, skog och malm De areella näringarna jord och skog är näringar som i hög grad påverkar landsbygdsutvecklingen. Kommunalt engagemang vid etablering och strukturförändringar som gynnar en fortsatt utveckling av djurhållning, lokal produktion av livsmedel och vidareförädling av skogsråvaran är angeläget och bör ske under samma förutsättningar som gäller inom andra näringar. Energigrödor kan tillsammans med andra verksamheter utanför den rena livsmedelsproduktionen förstärka inkomsterna i den gröna näringen. Malmen tillhör en av de grundläggande tillgångarna för Skellefteås näringsliv. Ökade prospekteringar, öppnandet av nya gruvor och vidareförädling förstärker tillväxten i regionen. Därför ska tydliga näringspolitiska hänsyn tas vid den kommunala tillståndshanteringen av dessa frågor. Boende och fritidsboende I Skellefteå kommun ska ett bra utbud av goda miljöer för permanent boende och fritidsboende ges utifrån medborgarnas önskemål. Det öppna landskapet med dess livskvalité och goda rekreationsmöjlighet och en basservice ute i byar och mindre tätorter är en väsentlig del i detta utbud. Det är också ett måste för en framgångsrik satsning på besöksnäringen. Satsningar på kollektivtrafik och andra åtgärder för att underlätta arbetspendling bör bibehållas och utvecklas. Aktiva nätverk Vi ska tillsammans med befintliga aktiva nätverk, ur ett näringslivsperspektiv, diskutera åtgärder som kan bidra till att hålla landsbygden levande. Där inga nätverk finns ska vi bidra till byggandet av dessa med befintliga företag. Genom nätverken kommer vi sedan att kunna arbeta med de frågor som de ser som viktiga för utvecklingen på just deras ort. Det kan vara alltifrån behov av distansstudier, hjälp med generationsskiften eller ökad samverkan mellan skola och näringsliv. Det kan också röra frågor om nya driftsformer för att behålla den nödvändiga servicen ute på landsbygden. Underlätta finansiering För oss är landsbygden en tillgång och för att stärka företagens ekonomiska möjligheter till utbyggnad, nysatsningar eller andra ekonomiskt krävande åtgärder ska vi bidra till att ge möjligheter till lån via den kooperativa banken JAK. Förutsättningen är att Skellefteå kommun under en begränsad tid, räntefritt, lånar ut fem miljoner kronor till JAK-banken. Internationalisering Internationaliseringen blir allt viktigare, inte minst för små och medelstora företag. Dessa företags hemmamarknad är idag EU och det medför ett behov av internationella nätverk och kontakter. Detta gäller även det kommunala arbetet som i allt större utsträckning påverkas av internationella relationer. Vi vill arbeta för ett ökat samarbete med olika invandrargrupper. Detta för att ge möjlighet till snabbare integration i det svenska samhället samtidigt som vi tryggar den framtida försörjningen av välutbildad arbetskraft till Skellefteå. Genom ett samarbete med offentliga aktörer och

7 näringslivet i Skellefteå kan vi både förstärka den lokala arbetsmarknaden med kompetens samt öka den befintliga exportmarknadens möjligheter att lyckas på redan inarbetade och nya marknader. Genom att ta till vara invandrarnas kunskaper beträffande kultur och språk kan näringslivet i Skellefteå expandera på utländska marknader. EU ger möjlighet till ökad trygghet och stöd i kampen mot arbetslöshet, miljöförstöring, brottslighet och annat som inget land eller kommun ensamt kan lösa. Vi vill nyttja de möjligheter som EU:s strukturfonder ger till satsningar på tillväxt och utveckling i Skellefteå. Det kan handla om allt från infrastruktur och landsbygdsutveckling till kompetensutveckling och forskning. Infrastruktur Skellefteå måste ha en väl fungerande infrastruktur både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Människor och företag, liksom information och kunskap, måste kunna förflytta sig utan problem både inom och utanför kommunen. Infrastrukturen är ryggraden i näringslivsutvecklingen. För företag och boende i Skellefteå är flyget av största betydelse. Vi ska arbeta för en tät trafikerad flygplats med många dagliga flygturer till Arlanda men också till andra delar av landet. Vi kommer också att fortsätta vår strävan att omvandla Skellefteå flygplats till det naturliga navet för chartertrafiken i norra Norrland. Med Norrbotniabanan i sikte och möjligheten till en station vid flygplatsen, blir Skellefteå det självklara alternativet. Norrbotniabanan ska byggas både för persontransport och tungt gods. Vi vill att banan ska ha flera stopp inom kommunen, för att hela bygden ska leva. Norrbotniabanan ska bli den livsåder som på ett väsentligt sätt gör tåget till en av de effektivaste godstransportörerna, vilket i sin tur påverkar miljön på ett positivt sätt. Att järnvägen kommer att göra Skellefteå än mer centralt råder det ingen tvekan om. Arbetet med att utveckla Skellefteå Hamn till ett nav för godshantering i norr kommer att fortsätta. Behovet av konkurrenskraftiga sjötransporter från Skellefteå styrks av flera företag, och är ofta ett krav i diskussioner kring nyetableringar. Därför är det viktigt för oss att fortsätta satsningarna på hamnen, för att även framgent kunna erbjuda väl fungerande sjötrafik. E4:an genom kommunen har under den gångna mandatperioden fått ett ordentligt lyft, men det finns fortfarande sträckor som måste förbättras. Vi kommer därför att fortsätta att arbeta för att resterande delar av E4:an genom kommunen byggs om till de krav som ställs på en nationell väg. E4 bör i hela sin sträckning hålla europavägsstandard. Men satsningarna på E4 får inte ske på bekostnad av det övriga vägnätet. Här finns stora behov som måste tillgodoses. Tjälsäkring, trafiksäkerhet och miljöhänsyn är frågor som måste tillgodoses. Skellefteå tillhör landets främsta kommuner när det gäller IT-utvecklingen. Den positionen tänker vi behålla genom att fortsätta arbeta för en ökad utbyggnad. På så sätt kan vi erbjuda nya möjligheter för våra medborgare att delta i den demokratiska processen, och för våra företag att verka i hela kommunen. Nya samverkansformer kan byggas upp i den digitala administrationen och allmänhetens delaktighet ökar.

8 Näringspolitiskt handlingsprogram Det näringspolitiska handlingsprogrammet beskriver den inriktning som vi socialdemokrater kommer att driva efter valet Programmet visar vilka förändringar och förbättringar Skellefteås socialdemokrater vill genomföra för att skapa de bästa förutsättningarna för en positiv utveckling av det lokala näringslivet. Ansvaret för satsningarna inom näringspolitiken ligger gemensamt på staten, kommunen och landstinget. För att kunna genomföra programmet fullt ut måste vi socialdemokrater givetvis vinna framgång både i riksdagsvalet och i kommunvalet. Andra politiska områden som inte finns behandlade här är också väsentliga för näringslivsutvecklingen. Dessa områden finns behandlade i egna utvecklingsprogram. Är du intresserad av att veta mer? Tfn fax e-post: Hemsida:

Partikongressens beslut - riktlinjer

Partikongressens beslut - riktlinjer Partikongressens beslut - riktlinjer 2.2 Fler jobb och en starkare arbetslinje 5 2.2.1 En jobbskapande näringspolitik Locked, 1:a pris Cykelstyre och lås i ett. Styret fälls ihop och låser framhjulet.

Läs mer

Valmanifest Valet 2006

Valmanifest Valet 2006 Valmanifest Valet 2006 Antaget 2006-05-05 Socialdemokraterna i Västerbotten 1 INLEDNING Vi tror på Västerbotten och på människorna i vårt län! Västerbotten erbjuder stora möjligheter till ett gott och

Läs mer

SAMVERKAN FÖR TILLVÄXT I KINDA

SAMVERKAN FÖR TILLVÄXT I KINDA SAMVERKAN FÖR TILLVÄXT I KINDA Strategi och handlingsprogram 2005 2008 Europeiska Unionen Sociala Fonden Artikel 6 Innovativa Åtgärder Antaget av Kommunfullmäktige 2004-10-25 76 2 Sammanfattning... 3 Vision...

Läs mer

Närodlad politik för Västmanland

Närodlad politik för Västmanland Närodlad politik för Västmanland Centerpartiet Västmanlands länsprogram 2014-2018 Innehåll Vår framtidsbild av Västmanland... 4 Jobb i hela landet... 5 Resultat för miljön... 5 Landsbygdssäkra Västmanland...

Läs mer

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet 7 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Hållbar tillväxt i hela landet 3 Kommitté - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet I det här livet kan vi inte alltid

Läs mer

Framåt Västerås. Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås. Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08

Framåt Västerås. Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås. Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08 Framåt Västerås Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08 Innehåll Framåt Västerås!... 3 Ett växande Västerås vår utmaning....

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 strategiska val och prioriteringar för regional tillväxtpolitik i halland 2014 2020 Innehåll Förord...4 En tillväxtstrategi för Halland...6 Det strategiska ramverket...8

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

1. Inledning...4. 2. Analys...4. 2.1. Bakgrund Leaderområde...4. 2.1.1. Geografisk avgränsning...5

1. Inledning...4. 2. Analys...4. 2.1. Bakgrund Leaderområde...4. 2.1.1. Geografisk avgränsning...5 Innehållsförteckning 1. Inledning...4 2. Analys...4 2.1. Bakgrund Leaderområde...4 2.1.1. Geografisk avgränsning...5 2.1.2. Regional identitet, delaktighet och regional förankring...6 2.1.3. Arbetsmarknad

Läs mer

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012 Sammanställning av gruppdiskussioner Fråga 1: Konkurrenskraftig tillverkningsindustri 2020! Småland och är en industritung region med stark specialisering inom småskalig tillverkningsindustri. För att

Läs mer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 ISBN: 978-91-532-0652-1 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Politiska riktlinjer socialdemokraterna.se Antagna av Jobbkongressen

Läs mer

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Beredningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad Innehållsförteckning Kunskap - kompetens - arbete 1 1 Förord

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd Nationell strategi för Sverige Från tillväxt till välstånd Sammanfattning Svenskarna har under de senaste decennierna vant sig vid en hög tillväxt och ett internationellt sett högt välstånd. Men det finns

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Innehåll 1 Förord...2 2 Möta framtidens utmaningar...3 3 Inriktning på samarbetet 2014-2017... 5 4 Temaområden och fyrtornsprojekt...

Läs mer

Framtid Västernorrland!

Framtid Västernorrland! Framtid Västernorrland! Regional utvecklingsstrategi för länet 2011-2020 N W E S 2020 Visionsformulering Ett stolt Västernorrland med funktion och attraktivitet Återföring - lärande Övergripande mål o.

Läs mer

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Innehåll Förutsättningar för välfärd.... 5

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2014-11-13 KS 2014/0922 Kommunfullmäktige Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Om Mälardalen. tillväxten och dess förutsättningar

Om Mälardalen. tillväxten och dess förutsättningar Om Mälardalen tillväxten och dess förutsättningar Om Mälardalen tillväxten och dess förutsättningar Ett näringspolitiskt program för Mälardalen utarbetat av; Unionen Bergslagen, Unionen Mälardalen, Unionen

Läs mer

Leader Mittland Plus. Utvecklingsstrategi för Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden 2014-12-08

Leader Mittland Plus. Utvecklingsstrategi för Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden 2014-12-08 Leader Mittland Plus Utvecklingsstrategi för Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden 2014-12-08 PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com Sammanfattning Denna utvecklingsstrategi

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget Antogs av Regionförbundet

Läs mer

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Tema Unga om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Innehållsförteckning Rapporten 3. Inledning 4. Bakgrund 6. Landsbygdsprogrammet

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Sammanfattning...4 Investera i stärkt konkurrenskraft...4 Fler jobb genom

Läs mer