Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans."

Transkript

1 Tillväxten ska med - Skellefteå på god väg mot framtiden. Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans. Näringslivet i Skellefteå är i många avseenden unikt. Den bredd av produkter och tjänster och det djup i kunskap och kompetens, som finns här, hittar vi inte någon annanstans. Bland företagen i Skellefteå finns en tradition av samarbete och samverkan. Med varandra, med fackliga organisationer, med samhället och med andra aktörer i regionen. På så sätt har grunden till framgång i företagen byggts, och på så sätt ska en framgångsrik näringspolitik byggas. Den förutsätter samverkan. Tillsammans gläds vi också över resultaten. Vi känner stolthet när företag vill etablera sin verksamhet i Skellefteå, glädje när bolagen gör nya affärer, och framtidstro när man behöver anställa mer personal. För vi vet att företagandet är grunden för kommunens välstånd. Näringspolitik handlar om att skapa möjligheter för människor. Möjlighet att arbeta och utvecklas, att känna frihet och självständighet och inte minst att driva företag. Näringspolitiken kan aldrig överlåtas till marknaden eller gömmas undan. Den måste utformas gemensamt, och ha sin utgångspunkt i varje människas rätt till egen personlig utveckling och egen försörjning.

2 Viktiga punkter för Socialdemokraterna i Skellefteå som beskriver den inriktning vi vill ha för politiken den kommande mandatperioden Ett kompetensföretag för miljö och energi byggs, baserat på Skellefteå Krafts erfarenheter. En etanolanläggning byggs i Skellefteå Antalet professurer inom träforskningen dubbleras. Bostadsgarantin för studenter säkerställs. Skellefteå etablerar sig som en attraktiv studentstad. Besöksnäringen och turismen i Skellefteå utvecklas. Insatserna för att marknadsföra och profilera Skellefteå ökas. Särskilda satsningar görs på de kreativa industrierna och deras speciella förutsättningar. Nya finansieringslösningar nyttjas för att stötta landsbygdsföretagen. Fem miljoner avsätts. Invandrare nyttjas för att öka företagens kompetens och möjligheter till export. Flygförbindelserna till och från Skellefteå förbättras, inklusive regelbunden chartertrafik till utlandet från Falmark. En företagslots inrättas för att hjälpa företagen genom den kommunala byråkratin. Kommunen ska delta i bransch- utvecklingsprojekt, gärna genom att uppföra referensobjekt. EU:s strukturfonder ska nyttjas till satsningar på tillväxt och utveckling i Skellefteå Studiemiljön på Campus ska förbättras, särskilt för de distansstuderande. Fortsatt satsning på utbyggnad av bredband. Både till tätort och glesbygd. Vägnätet i kommunen rustas. E4 skall i hela sin sträckning hålla europavägsstandard. Norrbottniabanan ska byggas med ett resecentrum i Skellefteå. Fortsatt utbyggnad av Entreprenören.

3 Vikten av nya företag och entreprenörer I Skellefteå ska Sveriges bästa jordmån för nya idéer att växa finnas. Då måste tillgången till entreprenörer, utbildad arbetskraft och företagsamma människor vara god. För kommunens fortsatta expansion är det av stor vikt att arbeta med attitydförändringar i arbetet med att skapa ett företagarvänligt klimat. Hela samhället måste präglas av en attityd som uppmuntrar initiativ och kreativitet, där inget är omöjligt att uppnå. Därför ska vi fortsätta vårt arbete med att skapa kreativa och stimulerande miljöer där egna initiativ, nya idéer och nya lösningar uppmuntras. För Skellefteås framtid är det av avgörande betydelse att villkoren för det lokala näringslivet stärks och utvecklas. Under förra mandatperioden byggde vi därför Entreprenören, som en strategisk resurs för att stötta och utveckla företag. Genom att samla resurserna på en plats, har vi skapat utrymme för större kraft och större tydlighet. Vi vill bygga vidare på Entreprenören. Mer utrymme måste skapas, inte minst riktat till de unga företagarna. Via bolaget B-park, med mål att vara den effektivaste enheten i Sverige på att identifiera nya företag med stor marknadspotential, och via Campus Skellefteå, gör vi förutsättningarna för företagarna ännu bättre. Vi vill dessutom införa en utökad tjänstledighet från den kommunala anställningen då man vill starta eget. Vi kommer också att jobba för att förändra attityder kring företagande redan i unga år och där ser vi skolorna som en viktig part. Nya branscher Skellefteå behöver fler nya idéer och innovationer och inte minst fler nya företag. Vi måste öka ansträngningarna att ta tillvara människors kreativitet och ge dem förutsättningar för att utveckla idéer, som leder till företagande och sysselsättning. Vi kan idag se tre områden där Skellefteå har särskilt goda förutsättningar att bli ledande: miljö och energi, kreativa industrier samt besöksnäring och turism. Det nationella målet att bryta oljeberoendet till år 2020 kommer att fungera som en hävstång för miljöindustrin. Skellefteå ska vara en föregångare när det gäller att utveckla produkter och komponenter i anslutning till målet. Här utgör anläggningarna och företagen i Skelleftehamn och biogasanläggningen på Tuvan basen i arbetet. Via ägandet av Skellefteå Kraft ges vi möjligheten att bygga upp referensanläggningar och kompetenscentrum. Erfarenheterna av detta arbete är också möjliga att kommersialisera på en världsmarknad. Till denna näringsgren räknas affärsidéer som har sitt ursprung i den enskildes kreativitet och talang. Här finns yrkesgrupper såsom musiker, konstnärer, designers, marknadsförare och olika IT-utvecklare. Inom denna sektor finns en oerhörd tillväxtpotential och Skellefteå har redan ett antal aktörer på världsmarknaden. Ett karaktäristiskt drag hos dessa företagare är att de ofta arbetar ensamma i sitt företag och bygger sina affärer på ett utpräglat nätverk. Vi ser möjligheterna inom denna näring och vill utveckla den ytterligare.

4 Att Skellefteå tillhör Norrlands största turistorter med drygt gästnätter, är ett faktum. Inom denna näring finns stora möjligheter till tillväxt, både i ekonomiska termer och i antalet anställda. Genom att stötta våra entreprenörer, både i form av att hjälpa till att paketera erbjudanden, att möjliggöra investeringar och bidra med kompetensutveckling skapas tillväxt i de delar av kommunen som i annat fall har de svåraste förutsättningarna. Målsättningen är att Skellefteå ska bli en utpräglad upplevelsekommun, ett attraktivt chartermål i Europa. Personen bakom företaget Det är människan bakom företaget och inte politikerna som skapar jobben. Vi förstår att det ställer krav på ett särskilt förhållningssätt till företagarens villkor. Det kan handla om bättre möjlighet till föräldraledighet, stöd för generationsskifte eller särskilda insatser för enmansföretagaren. De allt större inslagen av personligt företagande ställer ytterligare nya krav på systemen. Vi kommer att arbeta för att reglerna blir enklare, för att företagandet ska vara lustfyllt och enkelt. Vi kommer också i övrigt att fortsätta förbättra företagsklimatet i Skellefteå. Vi ska stötta och uppmuntra nya företagare på alla nivåer, från gymnasiernas ungt företagande, UF, till verksamheterna på Entreprenören. Verksamheterna B-Park, Start och Jobs & Society är här starka drivkrafter. Vi ska också arbeta för nya och fler utbildningar som gynnar entreprenörskap. Vi ska jobba för att hela kommunen ska leva och därför ska vi fortsätta arbeta med att utveckla tillväxtnätverk runt omkring i hela kommunen. Tillsammans med representanter från företag och företagarföreningar ska vi underlätta för företagarna genom att aktivt arbeta för fler branschträffar där kommunens representanter och företagarna sitter ner och tillsammans drar upp riktlinjer för den framtida utvecklingen Forskning, utbildning och kompetensutveckling Att skapa goda förutsättningar till livslångt lärande har betydelse såväl för den enskilde som för samhället i sin helhet. För den enskilde ger det möjlighet till personlig utveckling och möjlighet att möta nya utmaningar i en föränderlig miljö. För kommunen innebär det en möjlighet att också i framtiden kunna utveckla välfärden och skapa ekonomisk tillväxt genom att ha ett avancerat och konkurrenskraftigt näringsliv präglat av kunskap och framtidstro. Forskning spelar en stor roll för samhällets kunskapsutveckling och är en viktig tillväxtfaktor, samtidigt bidrar betydelsefulla forskningsresultat och nya kunskaper till kommunens utveckling. På Campus Skellefteå finns två universitet etablerade, kvalificerad yrkesutbildning, samt vuxenutbildning och här ges också goda möjligheter att läsa på distans. Tack vare den goda studiemiljön, med tillgång till service för studenter och utbildningsanordnare, har antalet studenter ökat från år till år. Målsättningen är att Campus Skellefteå ska ha 3000 studenter. Därför kommer Campusområdet att fortsätta växa. Fler grupprum, fler mindre samlingslokaler och nya lokaler för film och media prioriteras. Samverkan mellan näringsliv och högre utbildning är viktig när det gäller utbildningsutbud och forskning, men också när det gäller att underlätta för studenterna att få ett arbete i kommunen efter

5 examen. Detta samarbete måste utvecklas och förstärkas Vi ska satsa mer på att omsätta forskningsresultat till affärsnytta samtidigt som vi ska bli bättre på att nyttja de forskningsmiljöer som finns uppbyggda. Skellefteå ska bli känt som en kunskapskommun där universitet, kommun och näringsliv går hand i hand för en ökad tillväxt och utveckling. Kommunen ska vara okrånglig Den kommunala organisationen är till för medborgarna. Alla har rätt att förvänta sig god service och ett gott bemötande i kontakterna med kommunen. De anställda har som främsta uppgift att tillvarata de möjligheter till utveckling som kreativa och initiativrika medborgare ger. Näringslivet är beroende av en god kommunal service för att nå framgång, på samma sätt som kommunen behöver framgångsrika företag för att skapa tillväxt. Att inrätta en gemensam kundtjänst, där medborgarna får en första hjälp och guidning, är ett första steg för att förenkla och minska på den onödiga byråkratin. Att starta ett nytt företag kräver mod, idéer och lust. Den iver som finns att få komma igång med sin verksamhet måste bejakas och uppmuntras i mötet med det offentliga. Vilka idéer som senare visar sig framgångsrika är ofta väldigt svåra att förutse. I den ökande konkurrensen mellan städer och regioner måste Skellefteå öka sina insatser för marknadsföring och profilering. Därför måste kommunen, i nära samarbete med näringslivet och universitetet samt våra grannkommuner, bygga ett starkt och välkänt varumärke för Skellefteå och Skellefteåregionen. Kommunen ska ha en betydande roll som part i olika branschutvecklingsprojekt. Ofta kan detta vara i form av att möjliggöra olika typer av referensprojekt. Det mångåriga samarbetet med träbranschen, och de olika bro- och husbyggnads-projekten är goda exempel på detta. Liknande samarbeten bör upparbetas inom fler områden. Det ska vara enkelt att etablera sin verksamhet i Skellefteå. Därför måste kommunen ha en god planberedskap för nybyggnation av industrilokaler likväl som bostäder. Dessutom måste antalet nyproducerade eller ombyggda studentbostäder öka för att uppfylla bostadsgarantin till studenterna. Vid nyproduktion ska nyttjandet av trä i konstruktionen alltid prövas. Hela kommunen ska med. Det är viktigt för oss att hela kommunen utvecklas. Hela kommunen ska leva och därför kommer vi att aktivt arbeta för att vi har en levande landsbygd med livskraftiga företag och kreativa människor. Arbete med att förbättra infrastrukturen gör att hela kommunen får goda förutsättningar.

6 Jord, skog och malm De areella näringarna jord och skog är näringar som i hög grad påverkar landsbygdsutvecklingen. Kommunalt engagemang vid etablering och strukturförändringar som gynnar en fortsatt utveckling av djurhållning, lokal produktion av livsmedel och vidareförädling av skogsråvaran är angeläget och bör ske under samma förutsättningar som gäller inom andra näringar. Energigrödor kan tillsammans med andra verksamheter utanför den rena livsmedelsproduktionen förstärka inkomsterna i den gröna näringen. Malmen tillhör en av de grundläggande tillgångarna för Skellefteås näringsliv. Ökade prospekteringar, öppnandet av nya gruvor och vidareförädling förstärker tillväxten i regionen. Därför ska tydliga näringspolitiska hänsyn tas vid den kommunala tillståndshanteringen av dessa frågor. Boende och fritidsboende I Skellefteå kommun ska ett bra utbud av goda miljöer för permanent boende och fritidsboende ges utifrån medborgarnas önskemål. Det öppna landskapet med dess livskvalité och goda rekreationsmöjlighet och en basservice ute i byar och mindre tätorter är en väsentlig del i detta utbud. Det är också ett måste för en framgångsrik satsning på besöksnäringen. Satsningar på kollektivtrafik och andra åtgärder för att underlätta arbetspendling bör bibehållas och utvecklas. Aktiva nätverk Vi ska tillsammans med befintliga aktiva nätverk, ur ett näringslivsperspektiv, diskutera åtgärder som kan bidra till att hålla landsbygden levande. Där inga nätverk finns ska vi bidra till byggandet av dessa med befintliga företag. Genom nätverken kommer vi sedan att kunna arbeta med de frågor som de ser som viktiga för utvecklingen på just deras ort. Det kan vara alltifrån behov av distansstudier, hjälp med generationsskiften eller ökad samverkan mellan skola och näringsliv. Det kan också röra frågor om nya driftsformer för att behålla den nödvändiga servicen ute på landsbygden. Underlätta finansiering För oss är landsbygden en tillgång och för att stärka företagens ekonomiska möjligheter till utbyggnad, nysatsningar eller andra ekonomiskt krävande åtgärder ska vi bidra till att ge möjligheter till lån via den kooperativa banken JAK. Förutsättningen är att Skellefteå kommun under en begränsad tid, räntefritt, lånar ut fem miljoner kronor till JAK-banken. Internationalisering Internationaliseringen blir allt viktigare, inte minst för små och medelstora företag. Dessa företags hemmamarknad är idag EU och det medför ett behov av internationella nätverk och kontakter. Detta gäller även det kommunala arbetet som i allt större utsträckning påverkas av internationella relationer. Vi vill arbeta för ett ökat samarbete med olika invandrargrupper. Detta för att ge möjlighet till snabbare integration i det svenska samhället samtidigt som vi tryggar den framtida försörjningen av välutbildad arbetskraft till Skellefteå. Genom ett samarbete med offentliga aktörer och

7 näringslivet i Skellefteå kan vi både förstärka den lokala arbetsmarknaden med kompetens samt öka den befintliga exportmarknadens möjligheter att lyckas på redan inarbetade och nya marknader. Genom att ta till vara invandrarnas kunskaper beträffande kultur och språk kan näringslivet i Skellefteå expandera på utländska marknader. EU ger möjlighet till ökad trygghet och stöd i kampen mot arbetslöshet, miljöförstöring, brottslighet och annat som inget land eller kommun ensamt kan lösa. Vi vill nyttja de möjligheter som EU:s strukturfonder ger till satsningar på tillväxt och utveckling i Skellefteå. Det kan handla om allt från infrastruktur och landsbygdsutveckling till kompetensutveckling och forskning. Infrastruktur Skellefteå måste ha en väl fungerande infrastruktur både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Människor och företag, liksom information och kunskap, måste kunna förflytta sig utan problem både inom och utanför kommunen. Infrastrukturen är ryggraden i näringslivsutvecklingen. För företag och boende i Skellefteå är flyget av största betydelse. Vi ska arbeta för en tät trafikerad flygplats med många dagliga flygturer till Arlanda men också till andra delar av landet. Vi kommer också att fortsätta vår strävan att omvandla Skellefteå flygplats till det naturliga navet för chartertrafiken i norra Norrland. Med Norrbotniabanan i sikte och möjligheten till en station vid flygplatsen, blir Skellefteå det självklara alternativet. Norrbotniabanan ska byggas både för persontransport och tungt gods. Vi vill att banan ska ha flera stopp inom kommunen, för att hela bygden ska leva. Norrbotniabanan ska bli den livsåder som på ett väsentligt sätt gör tåget till en av de effektivaste godstransportörerna, vilket i sin tur påverkar miljön på ett positivt sätt. Att järnvägen kommer att göra Skellefteå än mer centralt råder det ingen tvekan om. Arbetet med att utveckla Skellefteå Hamn till ett nav för godshantering i norr kommer att fortsätta. Behovet av konkurrenskraftiga sjötransporter från Skellefteå styrks av flera företag, och är ofta ett krav i diskussioner kring nyetableringar. Därför är det viktigt för oss att fortsätta satsningarna på hamnen, för att även framgent kunna erbjuda väl fungerande sjötrafik. E4:an genom kommunen har under den gångna mandatperioden fått ett ordentligt lyft, men det finns fortfarande sträckor som måste förbättras. Vi kommer därför att fortsätta att arbeta för att resterande delar av E4:an genom kommunen byggs om till de krav som ställs på en nationell väg. E4 bör i hela sin sträckning hålla europavägsstandard. Men satsningarna på E4 får inte ske på bekostnad av det övriga vägnätet. Här finns stora behov som måste tillgodoses. Tjälsäkring, trafiksäkerhet och miljöhänsyn är frågor som måste tillgodoses. Skellefteå tillhör landets främsta kommuner när det gäller IT-utvecklingen. Den positionen tänker vi behålla genom att fortsätta arbeta för en ökad utbyggnad. På så sätt kan vi erbjuda nya möjligheter för våra medborgare att delta i den demokratiska processen, och för våra företag att verka i hela kommunen. Nya samverkansformer kan byggas upp i den digitala administrationen och allmänhetens delaktighet ökar.

8 Näringspolitiskt handlingsprogram Det näringspolitiska handlingsprogrammet beskriver den inriktning som vi socialdemokrater kommer att driva efter valet Programmet visar vilka förändringar och förbättringar Skellefteås socialdemokrater vill genomföra för att skapa de bästa förutsättningarna för en positiv utveckling av det lokala näringslivet. Ansvaret för satsningarna inom näringspolitiken ligger gemensamt på staten, kommunen och landstinget. För att kunna genomföra programmet fullt ut måste vi socialdemokrater givetvis vinna framgång både i riksdagsvalet och i kommunvalet. Andra politiska områden som inte finns behandlade här är också väsentliga för näringslivsutvecklingen. Dessa områden finns behandlade i egna utvecklingsprogram. Är du intresserad av att veta mer? Tfn fax e-post: Hemsida:

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Näringslivsstrategi för Mora

Näringslivsstrategi för Mora Näringslivsstrategi för Mora I n n e h å l l Övergripande målsättning... 3 Specifika målsättningar till 2022... 3 Mått för uppföljning... 3 Målgrupper... 3 Strategi... 4 Fokusområden... 4 Förutsättningar...

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv.

näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv. näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv. Inriktningsmål Uppsala har ett bra företagsklimat Uppsala kommun skapar rätta förutsättningar för att företag

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas.

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. 1 Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. Att växa upp i en miljö där goda idéer uppskattas har lagt

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program Innehållsförteckning Skolan 4 Högre utbildning 5 Forskning och forskarutbildning 6 Kompetensutveckling 7 Utbildningspolitiska programmet / 2008-05-09 Skolan Allt börjar i skolan.

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling.

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling. Verksamhetsplan Entreprenörsregionen 2015-2018 Entreprenörsregionen De elva kommunerna i Entreprenörsregionen har starka traditioner som en kreativ industribygd med framgångsrika företag och aktiva entreprenörer.

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Region Kronoberg ska bidra till ett livskraftigt län där människor vill leva och arbeta. Vi ska

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

Ett bättre Gotland. För alla.

Ett bättre Gotland. För alla. Ett bättre Gotland. För alla. Socialdemokraterna F R A M T I D S PA R T I E T Valprogram 2014.indd 1 2014-07-19 11:35:15 För oss socialdemokrater har ordet rättvisa alltid haft en speciell betydelse. Det

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer Version: Beslutad version Ekonomin växer när människor växer Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla.

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande - jämställdhetspolitisk arena - för de invandrakvinnor som vill och kan arbeta

Läs mer

Sammanfattning från KSLA:s seminarium: Kan entreprenörskap rädda landsbygden? Den 30 mars 2011.

Sammanfattning från KSLA:s seminarium: Kan entreprenörskap rädda landsbygden? Den 30 mars 2011. Sammanfattning från KSLA:s seminarium: Kan entreprenörskap rädda landsbygden? Den 30 mars 2011. Text: Gunilla Sandberg Mer kunskap behövs för att förstå hur entreprenörskap på landsbygden fungerar. Det

Läs mer

Närodlad politik i Nybro kommun

Närodlad politik i Nybro kommun Närodlad politik i Nybro kommun Bodil Johansson, Lars-Gunnar Hellström och Christina Davidson. Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma valet för Dig! 1 Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma

Läs mer

OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge

OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge Kort sammanfattning av läget i Småland och Blekinge, utgångspunkter för en positiv utveckling och tillväxt samt rekommendationer från OECD. OECD Territorial

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

VALPROGRAM CENTERPARTIET i LANDSKRONA kommunvalet 2014. närodlad & hållbar politik för landskronas bästa

VALPROGRAM CENTERPARTIET i LANDSKRONA kommunvalet 2014. närodlad & hållbar politik för landskronas bästa VALPROGRAM CENTERPARTIET i LANDSKRONA kommunvalet 2014 närodlad & hållbar politik för landskronas bästa 1. Jobb & företagande Jobben är den viktigaste nyckeln till att vrida Landskrona i rätt riktning.

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

KalmarÖland En smartare landsbygd!

KalmarÖland En smartare landsbygd! KalmarÖland En smartare landsbygd! Utdrag ur strategins delar som är väsentliga för urval av projekt. Materialet är inte fullt språkgranskat och måste till vissa delar kortas. Kommentarer och förslag till

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken,

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, fibernätet och ett förbättrat vägnät. Järnvägen behöver bli

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet Långsiktighet och målmedvetenhet Boråspusslet Nyckeltal 106 000 INVÅNARE 12 000 FÖRETAG 1/3 INTERNATIONELL MARKNAD 54 % AV ALL TEXTIL PASSERAR BORÅS >750 000 m² YTOR FÖR LOGISTIK CENTRUM FÖR E-HANDEL 1

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

IT-policy för Växjö kommun

IT-policy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-02 IT-policy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig IT-enheten Dokumentnamn IT-policy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Skellefteå vår gemensamma identitet.

Skellefteå vår gemensamma identitet. Skellefteå vår gemensamma identitet. Vad är det speciella med platsen Skellefteå? Och varför är den frågan viktig? Det kan du läsa om i den här boken. Den beskriver den bild av Skellefteå som nu ska spridas

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Bakgrund Denna handlingsplan är kopplad till Ronneby kommuns landsbygdspolitiska program och är framtagen efter en

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE

REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE 1. Beskrivning av ärendet Näringsdepartementet har lagt fram ett erbjudande för Samverkansorganen i Värmlands, Dalarnas och Jämtlands

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län.

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län. Uppsala län växer Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län Enköping Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län Gåvastbo i Tierps kommun Hej. Vi vill berätta

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Bärkraft Journalnummer: 2008-4809 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Partikongressens beslut - riktlinjer

Partikongressens beslut - riktlinjer Partikongressens beslut - riktlinjer 2.2 Fler jobb och en starkare arbetslinje 5 2.2.1 En jobbskapande näringspolitik Locked, 1:a pris Cykelstyre och lås i ett. Styret fälls ihop och låser framhjulet.

Läs mer

Vision och utvecklingsprogram för hållbar utveckling till 2020

Vision och utvecklingsprogram för hållbar utveckling till 2020 Här finns alltid något att göra, alltid en förening att gå med i, alltid någon idrott att delta i, alltid något kulturellt att gå till. Boshra Rizkallah, Hovsjö, säljare på konditori Vision och utvecklingsprogram

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Carin Welinder. Gymnasielärare

Carin Welinder. Gymnasielärare Carin Welinder Gymnasielärare Undervisning i entreprenörskap faldgruber og muligheder inden for innovativ pedagogik Carin Welinder Gymnasielärare Entreprenörskap i drygt 20 år Innovativ pedagogik Entreprenöriellt

Läs mer

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Nedan har vi sammanställt de prioriterade brist-/utvecklingsområden som kom fram i gruppdiskussionerna på dialogmötet.

Läs mer

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun Vision för Tierps kommun Innehåll 2 Grund för visionsdokumentet 3 Varför en vision? 3 Vem skapar framtiden? 3 Hur tar vi fram en vision? 4 Våra utmaningar

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Mångkulturell företagsutveckling Journalnummer:

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 15 25.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Byråchef Susanne

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden?

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden? Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan Vision 2020 1. Bakgrund Den 2 november 2000 antog kommunfullmäktige Vision 2010. I Vision 2010 preciserades ett stort antal

Läs mer

Bilaga 1 till Skellefteå 2030 - Utvecklingsstrategi

Bilaga 1 till Skellefteå 2030 - Utvecklingsstrategi Bilaga 1 Mått och uppföljning Skellefteå 2030 är en strategi som syftar till att göra vårt lokala samhälle starkare och mer attraktivt, och för att veta om utvecklingen går åt rätt håll måste den mätas.

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

BID som samverkansform

BID som samverkansform BID som samverkansform Vad är BID? Internationell tillämpning Erfarenheter i Sverige Metod Drivkrafter Medborgardialog Hur går utvecklingen vidare i Sverige? Business Improvement District Skottland Innerstaden

Läs mer

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering Inledning Analysen är genomförd utifrån Kommunstyrelsens handlingsplan för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Analysen följer huvudsakligen den systematik som finns i dokumentet. Fokus för analysen är att

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Sammanställning från den nationella klusterkonferensen i Karlstad 8 9 februari, 2011 Dialog om en svensk innovationsstrategi

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer