Slutredovisning av uppdraget att tillgängliggöra fler sändningsområden för analog kommersiell radio. Dnr 10/00026

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutredovisning av uppdraget att tillgängliggöra fler sändningsområden för analog kommersiell radio. Dnr 10/00026"

Transkript

1 Slutredovisning av uppdraget att tillgängliggöra fler sändningsområden för analog kommersiell radio Dnr 10/00026

2 Sammanfattning Radio- och TV-verket fick i mars 2010 i uppdrag av regeringen att i samverkan med Post- och telestyrelsen tillgängliggöra fler sändningsområden för analog kommersiell radio. Uppdraget syftar till att skapa förutsättningar för myndigheten att utlysa nya tillstånd för analog kommersiell radio i september Uppdraget har resulterat i fjorton möjliga nya sändningsområden inom följande geografiska områden: Kiruna och Gällivare Luleå Skellefteå och Boliden Örnsköldsvik Sundsvall och Kramfors Östersund och Åre Roslagen (Hallstavik, Östhammar, Norrtälje och Sandhamn) Lidköping Skåne syd (Simrishamn, Sjöbo och Brösarp) Skåne nord (Ängelholm, Hässleholm, Bjärnum och Osby) Kristianstad Värnamo och Sävsjö Östra Småland (Kalmar, Borgholm, Oskarshamn och Västervik) Visby och Lärbro I varje område har Myndigheten för radio och tv för avsikt att utlysa ett nytt sändningstillstånd. Myndighetens slutgiltiga utformning av sändningsområdena kommer att ske i samband med utlysningen. Alla nya sändningsområden är relativt små jämfört med befintliga sändningsområden. Vissa av de ovanstående områdena sammanfaller också till del med befintliga sändningsområden. I samtliga sådana fall är de nya områdena mindre än de befintliga. Utöver dessa nya möjliga sändningsområden presenterar vi i denna rapport uppdraget och dess genomförande, utgångspunkter för bedömningarna samt inhämtade intresseanmälningar att sända analog kommersiell radio i nya områden. Rapporten innehåller även en kort nulägesbeskrivning av dagens sändningar av kommersiell radio. Rapporten vänder sig i första hand till regeringen som slutredovisning av myndighetens uppdrag men vår förhoppning är att fler ska ha glädje av rapporten, såväl intresserade radiolyssnare som aktörer inom radiobranschen, kanske särskilt de som överväger att ansöka om tillstånd att sända kommersiell radio. Under uppdragets genomförande har en ny radio- och tv-lag (2010:696) trätt ikraft. I och med den nya lagen övergick Radio- och TV-verkets verksamhet till Myndigheten för radio och tv som därför återrapporterar regeringsuppdraget. Uppdraget har genomförts i nära samverkan med Post- och telestyrelsen som har undersökt de tekniska förutsättningarna för ytterligare sändningstillstånd. 2

3 Innehållsförteckning 1 Inledning Uppdraget Uppdragets genomförande Kommersiell radio idag Aktörerna inom kommersiell radio Radiolyssnandet idag Fjorton möjliga nya sändningsområden Myndighetens fortsatta arbete Så kommer ansökningsförfarandet att gå till Vem kan ansöka om sändningstillstånd? Vad innebär ett nytt tillstånd att sända kommersiell radio? Post- och telestyrelsens roll Bilagor Bilaga 1 Regeringsbeslut med uppdragsbeskrivning Bilaga 2 PTS arbetsmetodik inom uppdraget Bilaga 3 Intresseanmälningar om nya sändningsområden Bilaga 4 Möjligheten att lyssna på kommersiell radio idag Bilaga 5 Beskrivning av de nya sändningsområdena

4 1 Inledning 1.1 Uppdraget I mars 2010 fick Radio- och TV-verket i uppdrag av regeringen att tillgängliggöra fler sändningsområden för analog kommersiell radio. Uppdragsbeskrivningen i sin helhet presenteras i bilaga 1. Regeringsuppdraget syftar till att skapa förutsättningar för utlysning av nya tillstånd för analog kommersiell radio senast under september Uppdraget ska genomföras i samverkan med Post- och telestyrelsen (PTS) och redovisas till regeringen före utlysningen, dock senast den 31 augusti Bakgrund Enligt 2007 års utredning om kommersiell radio (SOU 2008:96) finns det sannolikt möjlighet att etablera ytterligare lokala analoga sändningsområden i vissa områden i Sveriges inland. Däremot bedömde utredningen att det inte finns möjlighet till ytterligare lokala analoga sändningsområden i storstadsområdena, längs västkusten eller i Mälardalen. Den nya radio- och tv-lagen (2010:696) som trädde ikraft den 1 augusti 2010 innehåller ett nytt regelverk för kommersiell radio, bl.a. ska sändningstillstånd för analog kommersiell radio ges genom ett slutet anbudsförfarande. Regeringen bedömer i uppdragsbeskrivningen att det nya regelverket förbättrar de ekonomiska förutsättningarna för kommersiell radio i hela landet. Vidare bedömer regeringen att analoga radiosändningar på FM-bandet kommer att vara kommersiellt intressanta även när en marknadsdriven utveckling av digitala radiosändningar kan inledas. Samtidigt som den nya radio- och tv-lagen började gälla slogs Radio- och TV-verket och Granskningsnämnden för radio och TV samman och bildade en ny myndighet; Myndigheten för radio och tv. Därför återrapporterar Myndigheten för radio och tv regeringsuppdraget och i denna rapport inkluderar benämningen Myndigheten för radio och tv all verksamhet som Radio- och TV-verket tidigare bedrev inom ramen för uppdraget. 1.2 Uppdragets genomförande Enligt radio- och tv-lagen är det Myndigheten för radio och tv som bestämmer sändningsområdenas omfattning (13 kap. 2 ). Enligt lagen ska ett sändningsområde bestämmas med hänsyn till vad som är naturliga lokala intresseområden, exempelvis en eller flera kommuner med en eller flera tätorter. Hänsyn ska också tas till vad som är tekniskt möjligt att nå från sändare med lämpligt läge och hur möjligheterna att ta emot sändningar påverkas i andra områden. Myndigheten för radio och tv har därför utfört detta uppdrag i nära samverkan med PTS som med stöd av konsultföretaget Progira AB har gjort en grundlig genomgång av de tekniska förutsättningarna för nya sändningsområden. PTS arbetsmetodik beskrivs i bilaga 2. Inom ramen för uppdraget har PTS genomfört en fullständig teknisk genomgång av tänkbara möjligheter att erbjuda mer analog kommersiell radio till Sveriges befolkning. 4

5 Denna tekniska genomgång har inneburit att både PTS och Myndigheten för radio och tv har behövt göra avvägningar där olika alternativa lösningar ställts mot varandra. Vid behov av en prioritering har vi valt att i första hand skapa nya sändningsområden utanför de befintliga och i andra hand skapa ytterligare sändningsmöjligheter inom befintliga sändningsområden. Myndigheten för radio och tv har sedan länge fört en lista över områden som av olika aktörer anmälts vara av intresse att sända kommersiell radio i. I den nya radio- och tvlagen ställs inga krav på att sändningarna i hög grad ska utgöras av eget material eller program med lokal anknytning. Genom detta har förutsättningarna enligt vår mening i viss mån ändrats för vad som kan anses vara naturliga lokala intresseområden. Utöver ordinarie utredningsarbete har vi därför genomfört en publik webbkonsultation för att inhämta underlag till vad som bör anses vara naturliga lokala intresseområden. I webbkonsultationen uppmuntrade vi samtliga aktörer att föreslå vilka nya sändningsområden som de skulle vilja sända analog kommersiell radio i. Förfrågan publicerades på Radio- och TV-verkets webbplats och skickades ut till både befintliga tillståndshavare och till de som tidigare anmält intresse av att sända kommersiell radio. Listan över de anmälda intressanta sändningsområdena har utgjort ett underlag i PTS arbete. Intresseanmälningarna redovisas i bilaga 3. Eftersom önskemål om ytterligare sändningsområden främst rör storstadsområdena, västkusten och Mälardalen har vi valt att inkludera dessa områden i analysen trots att 2007 års utredning om kommersiell radio bedömde att det inte finns möjlighet till utökade radiosändningar i dessa områden. En avgränsning i uppdragsbeskrivningen var däremot att uppdragets utförande inte skulle kräva omplanering av befintlig frekvensanvändning. Det innebär att nuvarande tillståndshavare ska kunna fortsätta bedriva sändningar på samma sätt som idag även efter det att nya sändningsområden tagits i bruk. Under PTS tekniska genomgång har Myndigheten för radio och tv tagit ställning till vilka områden som är att betrakta som naturliga lokala intresseområden. Det har främst skett genom en bedömning i det enskilda fallet. Vi har i första hand eftersträvat att maximera antalet potentiella lyssnare före områdets storlek. Med andra ord har sändningsområdenas befolkningstäckning haft större betydelse än sändningsområdenas geografiska täckning. Slutligen har Myndigheten för radio och tv granskat resultatet av PTS tekniska genomgång och gjort bedömningen att de områden som presenteras i denna rapport bör utlysas. Uppdraget har varit att finna möjligheter till lämpliga nya sändningsområden. Det har även fungerat som ett förberedande arbete inför en snar tillståndsgivningsprocess. Vi har också sett ett behov av ett uppdaterat underlag om hur många som har möjlighet att lyssna på kommersiell radio idag. Vi har därför inom ramen för uppdraget bett PTS sammanställa en beräkning av befolkningen inom de befintliga sändningsområdena. 5

6 2 Kommersiell radio idag Möjligheterna att sända radio har ökat tack vare den tekniska utvecklingen. Även möjligheten att lyssna på radio har ökat med tillgång till radio i mobilen, på Internet och på tv. Samtidigt är det svenska radiolandskapet i huvudsak fortfarande oförändrat i sin uppdelning i nationell radio, lokal radio och närradio. Den kommersiella radion sänder lokalt och tillståndshavarna betalar en koncessionsavgift för sina tillstånd. Idag finns det 89 tillståndshavare som har tillstånd att sända analog kommersiell radio. 81 av sändningstillstånden har fördelats efter ett auktionsförfarande och övriga åtta efter ett urvalsförfarande. Tillstånden är fördelade på 38 olika sändningsområden som framgår av kartorna i bilaga 4. I Stockholm finns tio tillstånd, fem i Göteborg, tre vardera i Sundsvall, Skellefteå, Norrköping och Umeå samt två i nästan alla övriga sändningsområden. 2.1 Aktörerna inom kommersiell radio Den kommersiella radion samarbetar i nätverk och idag finns det två dominerande aktörer, MTG Radio AB och SBS Radio AB. MTG Radio AB driver cirka 45 radiostationer på olika orter medan SBS Radio AB driver ungefär 40 stationer. Samarbetet innebär att programproduktionen sker centralt och sedan sänds ut som olika stationer med olika musikinriktning. Det innebär att trots att kanalerna är lokala kan man lyssna på samma radiostation på olika platser i Sverige. Idag finns endast tre radiostationer som utifrån anmäld beteckning sänder eget format: One FM AB som sänder ONE FM Östersund/Åre, JFM-Förvaltnings AB som sänder East FM 100,9 i Norrköping samt Katarina Joneström som sänder Guld 106,6. Radiobranschen (RAB) är den kommersiella radions branschorganisation. Dess främsta syfte är att öka radions andel av annonsmarknaden men också att öka intresset och höja anseendet för kommersiell radio och radioreklam i Sverige. RAB arbetar också för att påverka politiska beslut som rör radion och försöker skapa bättre villkor för kommersiell radio. För mer information om det svenska radiolandskapet och dess aktörer, se Radio- och TV-verkets publikation Medieutveckling Radiolyssnandet idag Antalet radiolyssnare är oförändrat högt och radion har ett högt förtroende hos svenskarna. Enligt TNS SIFO Radioundersökningar Rapport II 2010 lyssnar ungefär 75 procent av befolkningen på radio minst fem minuter under ett genomsnittligt dygn. Bland dem som lyssnar är lyssnartiden 3 timmar och 17 minuter per dygn. Flest lyssnare har Sveriges Radio, cirka 49 procent, att jämföra med den kommersiella radions dryga 30 procent. Den kanal som har flest lyssnare är P4 och av de kommersiella kanalerna har RIX FM flest lyssnare. 6

7 Enligt uppgifter från Statistiska Centralbyrån hade Sverige invånare i maj Av hela befolkningen är invånare fast bosatta inom dagens sändningsområden för kommersiell radio. Det innebär att 82 procent av Sveriges befolkning teoretiskt har möjlighet att lyssna på kommersiell radio idag. Enligt samma beräkning bor drygt 1,3 miljoner personer i områden som nås av fler än ett sändningsområde eftersom ett en del sändningstillstånd överlappar varandra geografiskt. Bilaga 4 redovisar antalet fast boende i respektive sändningsområde. 7

8 3 Fjorton möjliga nya sändningsområden Utifrån de utgångspunkter som anges i bilaga 2 har fjorton möjliga nya sändningsområden identifierats inom följande geografiska områden: Kiruna och Gällivare Luleå Skellefteå och Boliden Örnsköldsvik Sundsvall och Kramfors Östersund och Åre Roslagen (Hallstavik, Östhammar, Norrtälje och Sandhamn) Lidköping Skåne syd (Simrishamn, Sjöbo och Brösarp) Skåne nord (Ängelholm, Hässleholm, Bjärnum och Osby) Kristianstad Värnamo och Sävsjö Östra Småland (Kalmar, Borgholm, Oskarshamn och Västervik) Visby och Lärbro I varje område har Myndigheten för radio och tv för avsikt att utlysa ett nytt sändningstillstånd. Myndighetens slutgiltiga utformning av sändningsområdena kommer att ske i samband med utlysningen av nya tillstånd. Ett sändningstillstånd innebär en rätt att bedriva sändningar som kan tas emot med god hörbarhet inom det sändningsområde som anges i tillståndet. Möjligheten för att uppnå god hörbarhet i hela sändningsområdet kan dock komma att begränsas av tekniska villkor till följd av internationell koordinering eller av specifika tekniska förutsättningar för användning av FM-radiosändare. För mer information om de nya sändningstillstånden, se PTS underlag i bilaga 5. I vår strävan att tillgängliggöra fler sändningsområden för analog kommersiell radio har vi prioriterat sändningsområdenas möjliga befolkningstäckning, hellre än deras geografiska täckning. Baserat på intresseanmälningarna och övriga kontakter med radiobranschens aktörer införde vi inledningsvis i analysen avgränsningen att ett sändningsområde bör möjliggöra ljudradiosändningar som kan nå fler än personer för att området ska betraktas som kommersiellt intressant att bedriva radiosändningar i. Trots ambitionen att maximera antalet potentiella radiolyssnare i varje sändningsområde är samtliga nya sändningsområden att betrakta som relativt små befolkningsmässigt jämfört med befintliga sändningsområden. PTS och Progira AB uppskattar att samtliga nya områden hyser åtminstone potentiella lyssnare. En uppskattning av varje sändningsområdes befolkningstäckning redovisas nedan. Vissa av de ovanstående områdena sammanfaller också till del med befintliga sändningsområden. I samtliga sådana fall är de nya områdena mindre än de befintliga. Vi kan dock konstatera att flera av områdena motsvarar vad som efterfrågas av branschens aktörer. 8

9 Sändningsområde Befolkning Kiruna och Gällivare Luleå Skellefteå och Boliden Örnsköldsvik Sundsvall och Kramfors Östersund och Åre Roslagen (Hallstavik, Östhammar, Norrtälje och Sandhamn) Lidköping Skåne syd (Simrishamn, Sjöbo och Brösarp) Skåne nord (Ängelholm, Hässleholm, Bjärnum och Osby) Kristianstad Värnamo och Sävsjö Östra Småland (Kalmar, Borgholm, Oskarshamn och Västervik) Visby och Lärbro De nya sändningsområdena är också geografiskt mindre och i en annan form än de befintliga sändningsområdena. På grund av den betydande frekvensbristen i FM-bandet var det inte möjligt att utforma större områden. Vidare har de nya områdena inte cirkelform för att undvika begränsningar i form av tekniska krav på kraftiga effektreduktioner. Bilaga 5 presenterar kartor över varje sändningsområdes möjliga täckning som kan uppnås under de beskrivna förutsättningarna. 9

10 4 Myndighetens fortsatta arbete Myndigheten för radio och tv kommer i september 2010 att utlysa sändningstillstånd för de nya möjliga sändningsområdena som redovisas ovan. 4.1 Så kommer ansökningsförfarandet att gå till Myndigheten kommer i september 2010 att kungöra nya sändningsområden, genom att exempelvis annonsera i ortstidningar och på vår hemsida, och ange sista dag för ansökan. Ansökan ska göras på en särskild blankett. Den som söker betalar ingen avgift för ansökan. Sändningstillstånden kommer att tilldelas genom ett anbudsförfarande. I ansökan ska den sökande ange det belopp som denne är beredd att betala för att få sändningstillståndet (sändningsavgift). Sändningsavgiften som tillståndshavaren har angett sig villig att betala är ett engångsbelopp för hela tillståndsperioden. Avgiften ska betalas till myndigheten senast i samband med att sändningarna får inledas. (13 kap. 10 och 11 radio- och tv-lagen) Den som har lämnat det högsta budet och som även har finansiella och tekniska förutsättningar att bedriva sändningarna kommer att få sändningstillståndet. Om två eller flera har angett samma belopp får myndigheten genom lottdragning bestämma vem som ska få sändningstillståndet. (13 kap. 8 radio- och tv-lagen) Myndigheten för radio och tv kommer att ställa upp vissa villkor för sändningstillståndet. Det gäller bl.a. villkor om sändningarnas räckvidd. Det kan även gälla att man måste sända under viss minsta tid, sändningsteknik och inspelningsteknik för s.k. referensbandning. Innan ett tillstånd meddelas kommer den tilltänkta tillståndshavaren att få möjlighet att yttra sig över de villkor som myndigheten ställer upp. 4.2 Vem kan ansöka om sändningstillstånd? Sändningstillstånd kan ges till både privatpersoner och juridiska personer, till exempel företag. De måste ha finansiella och tekniska förutsättningar att bedriva sändningar under hela tillståndperioden om åtta år. Stat, kommun och landsting kan inte få sändningstillstånd. Tillstånd kan inte heller ges till företag som direkt eller indirekt genom ägande eller avtal kontrolleras av stat, kommun eller landsting. Huvudregeln är att man endast kan få ett sändningstillstånd per sändningsområde men om det finns särskilda skäl kan undantag göras. Det kan exempelvis gälla ett sändningsområde där flera nya tillstånd kan meddelas eller att det inte finns mer än en sökande. (13 kap. 4-5 radio- och tv-lagen) 10

11 4.3 Vad innebär ett nytt tillstånd att sända kommersiell radio? Begreppet kommersiell radio är nytt i den nya lagen och avser både analog och digital kommersiell radio som sänds lokalt, regionalt eller nationellt. Ett tillstånd att sända kommersiell radio innebär en rätt att sända en programtjänst (kanal) inom det sändningsområde som anges i tillståndet. Analoga kommersiella tillstånd för att sända radio har meddelats sedan 1993 men har hittills kallats för lokalradiotillstånd. Det finns idag 89 lokalradiotillstånd som genom den nya lagen har förlängts automatiskt till den 1 augusti Nya sändningstillstånd för kommersiell radio kommer normalt att gälla i åtta år (13 kap. 30 radio- och tv-lagen). Tillståndshavaren har inte någon rätt till förlängning utan sändningsutrymmet ska efter tillståndsperiodens slut utlysas på nytt. En tillståndshavare kan få överlåta sitt tillstånd till någon annan om förvärvaren uppfyller kraven för att medges tillstånd (13 kap. 18 radio- och tv-lagen). För mer information om vad den nya radio- och tv-lagen innebär för kommersiell radio, se Myndigheten för radio och tv:s informationshäfte Att sända kommersiell radio. 4.4 Post- och telestyrelsens roll Utöver ett sändningstillstånd från Myndigheten för radio och tv kräver en användning av radiosändare även ett tillstånd från PTS enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK). För ljudradiosändare är ett av de viktigaste tillståndsvillkoren vilken uteffekt den får använda i olika riktningar. Genom att använda olika, internationellt godtagna avtal och beräkningsmetoder granskar PTS risk för störningar på annan, både svensk och utländsk, radiokommunikation. PTS ser till att det geografiska täckningsområdet av en ljudradiosändare överensstämmer med sändningstillståndet från Myndigheten för radio och tv. Sist men inte minst analyserar PTS påverkan på annan ljudradiomottagning i närheten av sändaren. Detta för att nya tillstånd att använda ljudradiosändare inte ska medföra skadliga störningar på sändare som redan har tillstånd av PTS eller på ljudradiosändare i andra länder enligt internationella avtal. Följden av detta kan då i vissa fall bli att det tillstånd att använda radiosändare som PTS tilldelar inte möjliggör att hela det av Myndigheten för radio och tv definierade sändningsområdet kan täckas. 11

12

13

14 Bilaga 2 PTS arbetsmetodik inom uppdraget I denna bilaga presenterar PTS sin arbetsmetod som tillämpats för analys av de tekniska förutsättningarna som möjliggör fler sändningsområden för lokal radio. I PTS analys ingick även ett uppdrag till konsultbolaget Progira AB att utföra vissa beräkningar och frekvensskanning. Här återges delar av PTS rapport. I sin analys har PTS gjort följande prioriteringar: 1. Att finna nya frekvenser utanför befintliga sändningsområden. 2. Att finna nya frekvenser inom ett urval av befintliga sändningsområden. Analysen har genomförts i tre steg: Frekvensskanning. Urval av platser alternativt områden för detaljanalys. Detaljanalys med pixelbaserade täckningsberäkningar. 2.1 Grundförutsättningar givna av PTS Urval av mastplaster utanför befintliga sändningsområden Större befolkningscentra (tätorter) utanför befintliga sändningsområden har identifierats med hjälp av Statistiska Centralbyråns (SCB) befolkningsdatabas. I närheten av identifierade befolkningscentra har en plats valts utifrån följande kriterium: på platsen finns en befintlig mast som bedöms ligga tillräckligt nära för att täcka befolkningscentra eller en plats utan befintlig mast som bedöms ha goda förutsättningar att täcka befolkningscentra. Totalt har 115 platser valts för analys utanför befintliga sändningsområden, varav merparten (83) söder om Dalälven. Urval av mastplaster inom befintliga sändningsområden Ett antal kommersiellt intressanta sändningsområden har identifierats där PTS bedömt det vara sannolikt att nya frekvenser kan finnas. Dessa är: AC01 Umeå, AC02 Skellefteå, BD01 Luleå, BD02 Gällivare, F01 Jönköping, F02 Västra Småland, G01 Växjö, H01 Kalmar, I01 Gotland, L01 Kristianstad, N02 Varberg, R01 Skövde, X01 Gävle, X02 Hudiksvall, Y01 Sundsvall, Y02 Örnsköldsvik och Z01 Östersund. Inom varje angivet område har en mastplats valts, utom i områden H01 Kalmar och I02 Gotland där flera platser valts till följd av deras specifika utformning och geografiska storlek. 14

15 Totalt har 26 mastplatser, alla tidigare existerande, valts inom befintliga sändningsområden. Databaser och planeringskriterier I den tekniska analysen har man använt följande data för FM-sändare: Driftdata för svenska FM-sändare enligt PTS databas, daterad 22 april Plandata för FM-sändare i Norge, Danmark, Tyskland, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Kaliningrad, Ryssland och Polen enligt Geneve84-planen (GE84), daterad 22 april I de olika beräkningsmetoderna för frekvensplanering har följande parametrar använts: 60 meters sändarantennhöjd 10 meters mottagarantennhöjd Minimum usable field strength 54 dbμv/m Tillåten ökning av Ufs 1 är 0,5 db nationellt (i studien är den tillåtna ökningen av Ufs 0,2 db för danska och tyska sändare, för övriga gäller 0,5 db) Skyddsförhållanden enligt GE84 samt ITU-R Vågutbredning med ITU-R P.370 Pixelbaserad täckningsberäkning enligt ITU-R P.1546 med TCA 2 Störningar beräknas för 1 % av tiden 3 SMM 4 Avgränsningar För varje vald plats inom och utanför sändningsområdena har frekvenser mellan 87.6 och MHz i steg om 100 khz provats. Den maximala effekten (ERP 5 max) har satts till 3 kw (34.77 dbw). Enligt uppdraget skall en frekvens minst kunna användas (koordineras) med en effekt (ERP) på 100 W (20 dbw) och rundstrålande antenn. Gränsen för störfältstyrkan 6 har satts till 80 dbµv/m. 2.2 Frekvensskanningsprocess En frekvensskanning analyserar möjligheten att använda en frekvens på en given plats. För platsen definierar man en antennhöjd (höjd över marken) och en maximal utstrålad effekt (ERP max) från antennen. För att en frekvens ska kunna användas på en plats är det inte tillräckligt med att man kan använda en viss effekt (ERP). Störfältstyrkan från sändaren som påverkar den nya 1 Usable field strength 2 Terrain Clearance Angle 3 Anger för hur stor del av tiden som nätet är skyddat från störningar 4 Simplified Multiplication Method 5 Effective Radiated Power 6 Fältstyrkan från sändare som påverkar täckningsområdet för den önskade sändaren 15

16 sändarens täckningsområde får heller inte vara alltför hög. Gränsen för störfältstyrkan har satts till 80 dbµv/m. Det är första kravet. Det andra kravet som måste uppfyllas är att en sändare på en ny frekvens inte ska slå ett hål i täckningsområdet för en befintlig FM-sändare. För att få svar på detta måste den befintliga frekvensplanen analyseras i den aktuella platsens närhet. Utifrån dessa krav kommer följande resultat av frekvensskanningen: För en given antennhöjd och en given ERP max [dbw] ges en möjlig effekt i 36 riktningar runtom antennen. Detta presenteras som reduktioner [db] i förhållande till ERP max [dbw]. Reduktionerna uppkommer p.g.a. begränsningar i hur mycket en sändare på en ny frekvens får påverka täckningsområden för befintliga FM-sändare i närområdet. Störsituationen definieras utifrån hur stark störfältstyrkan från befintliga FMsändare är vid en given plats där en ny sändare ska installeras. Störfältstyrka för en given plats anges i dbµv/m. I och med att det sattes krav på en rundstrålande sändarantenn för nya sändare har effekten (ERP) styrts av den maximala reduktionen som beräknats i frekvensskanningen. De frekvenserna som uppfyllt båda kraven i frekvensskanningsprocessen har förts till vidare analys. 2.3 Urval av platser alternativt områden för detaljanalys För de frekvenser som frekvensskanningen resulterade i utfördes en enklare analys. I analysen beaktades, utöver vad som gjorts vid frekvensskanningen, störning mot ej driftsatta planfrekvenser för framtida närradiosändningar samt påverkan av multipla störkällor mot den studerade frekvensresursen. Utifrån resultatet av den analysen ovan föreslog PTS möjliga sändningsområden med en eller flera sändare, där användningen av de identifierade frekvenserna tekniskt optimerades inom ett potentiellt sändningsområde. En mastplats inom ett sändningsområde ansågs vara av intresse för en detaljanalys om: en sändare med en specifik frekvens för mastplatsen och med en effekt framtagen vid frekvensskanningen, ansågs täcka ett område med en fastboende befolkning på mer än personer (huvudområde). en sändare, på samma sätt som under punkt 1, ansågs täcka ett område men har en fastboende befolkning på mindre än personer, där det området kompletterar ett huvudområde. 16

17 2.4 Detaljanalys med pixelbaserade täckningsberäkningar Pixelbaserade täckningsberäkningar är beräkningar som presenterar resultatet som en bild av täckningsområdet för en sändare med hänsyn till relevanta omgivande störare. Vågutbredningsmodellen ITU-R P.1546 med TCA har använts för beräkning av fältstyrkor. För varje pixel inom en viss radie från sändaren beräknas den så kallade marginalen. Marginalen räknas enligt formeln: Marginalen [db] = Wanted field strength [dbμv/m] - Usable field strength [dbμv/m] För att man ska ha täckning i en pixel ska marginalen vara 0. Efter samråd med RTVV beslutades att gå vidare med en detaljanalys för flertalet av platserna/områdena. Detaljanalysen gick ut på: Analys av eventuellt behov av internationell koordinering. Pixelbaserad beräkning av täckningsområden med hänsyn tagen till relevanta störningskällor. Utformning av lokal radio sändningsområden med en eller flera sändare, där användningen av de identifierade frekvenserna optimerades på kommersiell och teknisk grund. Följande platser/områden blev resultatet av detaljanalysen: 1. Kiruna och Gällivare 2. Luleå 3. Skellefteå och Boliden 4. Örnsköldsvik 5. Sundsvall och Kramfors 6. Östersund och Åre 7. Roslagen (Hallstavik, Östhammar, Norrtälje och Sandhamn) 8. Lidköping 9. Skåne nord (Ängelholm, Hässleholm, Bjärnum och Osby) 10. Skåne syd (Simrishamn, Sjöbo och Brösarp) 11. Kristianstad 12. Småland (Värnamo och Sävsjö) 13. Kalmar, Borgholm, Oskarshamn och Västervik 14. Visby och Lärbro 17

18 Bilaga 3 Intresseanmälningar om nya sändningsområden Radio- och TV-verkets publika webbkonsultation resulterade i följande intresseanmälningar om nya sändningsområden som olika aktörer bedömt som kommersiellt intressanta. Avsändare Ystads Allehanda DB Media AB Område Sydöstra Skåne, primärt kommunerna Simrishamn, Ystad, Tomelilla, Sjöbo, Skurup och Trelleborg Östra Skåne Anders Holmqvist Landskrona CasterPlay AB Kommunerna för Höör, Hörby och Eslöv Uddevalla media Radio Prime Profatus Karlstads Nya Radio 92,2 Dalsland, Bohuslän, Bohuslän-Dalsland, Södra Bohuslän, Norra Bohuslän-Västra Dalsland och Södra Bohuslän- Sydvästra Älvsborgs län Primärt i Strömstads och Tanums kommun. Sekundärt i Dals- Ed, Bengtsfors, Sotenäs och Munkedal kommun Småland-Östergötland, Dalsland-Värmland-Örebro-Dalarna och Värmland Värmland (Karlstad) Media City i Värmland AB Östra Värmland Siljan Broadcast Norra Dalarna Radio Övik KB Y 02:1 Ångermanland 18

19 Optiomedia i Norr Örnsköldsviks kommun Gagarin Miljkovich Bromma-Hässelby-Vällingby stadsdelar i norra Stockholm NNIS Nätverket Närradio i Sverige Broadcast Invest Ltd Diverse områden inklusive ytterst lokala intresseområde i storstäder och andra samhällen t.ex. stadsdelarna Rinkeby- Kista Diverse områden inklusive samtliga befintliga sändningsområden RAB Radiobranschen Ytterligare tillstånd i befintliga koncessionsområden eller utökning av befintliga koncessionsområden 19

20 Bilaga 4 Möjligheten att lyssna på kommersiell radio idag Enligt uppgifter från Statistiska Centralbyrån hade Sverige invånare i maj Av hela befolkningen är invånare fast bosatta inom dagens sändningsområden för kommersiell radio. Beräkningen av befolkningen i varje geografiskt område utgår ifrån en cirkelliknande utformning av sändningsområdena i enlighet med de befintliga sändningstillståndens beskrivning, se kartorna nedan. Det innebär att 82 procent av Sveriges befolkning teoretiskt har möjlighet att lyssna på kommersiell radio idag. Enligt samma beräkning bor drygt 1,3 miljoner personer i områden som nås av fler än en sändarstation eftersom en viss överlappning förekommer mellan en del sändningstillstånd. Nedan redovisas antalet fast boende i respektive sändningsområde. Uppgifterna har lämnats av Progira AB. Sändningsområde Befolkning Sändningsområde forts. Befolkning AB01 Stockholm G01 Älmhult AC01 Lycksele H01 Kalmar AC01 Umeå I01 Gotland AC01 Vindeln K01 Blekinge AC01 Åsele L01 Kristianstad AC02 Skellefteå M01 Malmö BD01 Luleå M02 Lund BD01 Älvsbyn M03 Helsingborg BD02 Gällivare N01 Halmstad BD02 Jokkmokk N02 Varberg BD02 Kiruna O01 Göteborg BD02 Kiruna Björkliden 171 O02 Norra Bohuslän BD02 Kiruna Idivuoma 593 P01 Borås BD02 Långträsk P02 Trestadsområde BD02 Överkalix R01 Skövde BD02 Övertorneå S01 Värmland

21 C01 Uppsala T01 Örebro D01 Södertälje U01 Västerås D02 Eskilstuna W01 W02 Dalarna D03 Nyköping X01 Gävle E01 Linköping X01 Hofors E02 Norrköping X01 Ockelbo F01 Aneby X02 Hudiksvall F01 Eksjö Y01 Sundsvall F01 Jönköping Y02 Örnsköldsvik F02 Västra Småland Z01 Åre G01 Vetlanda Z01 Östersund G01 Växjö

22 22 Figur: Befolkning i befintliga sändningsområden i norra Sverige. Källa: Progira AB

23 Figur: Befolkning i befintliga sändningsområden i södra Sverige. Källa: Progira AB

Radioundersökningar. Rapport II TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2013 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2013 1526608 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2013, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

TNS SIFO Radioundersökningar Rapport I Projektnummer Ulf Haraldsson & Ante Eriksson

TNS SIFO Radioundersökningar Rapport I Projektnummer Ulf Haraldsson & Ante Eriksson TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se TNS SIFO Radioundersökningar Rapport I 2010 Projektnummer 1519154 Ulf Haraldsson

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

UTÖKADE PLR-SÄNDNINGAR I FM-BANDET I SVERIGE MÖJLIGHETER OCH KONSEKVENSER

UTÖKADE PLR-SÄNDNINGAR I FM-BANDET I SVERIGE MÖJLIGHETER OCH KONSEKVENSER 1 (114) UTÖKADE PLR-SÄNDNINGAR I FM-BANDET I SVERIGE MÖJLIGHETER OCH KONSEKVENSER 2 (114) Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 5 2 SYFTE... 7 3 BAKGRUND... 8 4 GRUNDFÖRUTSÄTTNINGAR OCH FRÅGESTÄLLNINGAR

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

TNS SIFO Radioundersökningar Rapport III Projektnummer Ulf Haraldsson. TNS SIFO Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11

TNS SIFO Radioundersökningar Rapport III Projektnummer Ulf Haraldsson. TNS SIFO Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se TNS SIFO Radioundersökningar Rapport III 2011 Projektnummer 1521102 Ulf Haraldsson

Läs mer

TNS SIFO Radioundersökningar Rapport IV Projektnummer Ulf Haraldsson & Ante Eriksson

TNS SIFO Radioundersökningar Rapport IV Projektnummer Ulf Haraldsson & Ante Eriksson TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se TNS SIFO Radioundersökningar Rapport IV 2009 Projektnummer 1518232 Ulf Haraldsson

Läs mer

Att sända kommersiell radio

Att sända kommersiell radio Att sända kommersiell radio 1 Myndigheten för radio och tv ger tillstånd och registrerar svenska radio- och tv-sändningar. Vi utfärdar även utgivningsbevis för webbplatser. En annan uppgift är att följa

Läs mer

TNS SIFO Radioundersökningar Rapport III Projektnummer Ulf Haraldsson Siv Eriksson

TNS SIFO Radioundersökningar Rapport III Projektnummer Ulf Haraldsson Siv Eriksson TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se TNS SIFO Radioundersökningar Rapport III 2012 Projektnummer 1523870 Ulf Haraldsson

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport III TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport III TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport III 2013 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2013 1526608 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport III 2013, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Alingsås 328.5 315.5 Attunda 325 346 334 322 Blekinge 299.5 300.5 Borås 328.5 310.5 Eksjö 297.5 Eskilstuna 316 307.5 Falu Gotland 318.5 Gällivare 297 Gävle

Läs mer

Svar på remiss av strategi för Myndigheten för press, radio och tv:s tillståndsgivning för analog kommersiell radio

Svar på remiss av strategi för Myndigheten för press, radio och tv:s tillståndsgivning för analog kommersiell radio Beslut Datum Vår referens Sida 2017-06-09 Dnr: 17-6404 1(5) Spektrumavdelningen Ulf Johansson 086785592 ulf.johansson@pts.se Er referens Dnr: 17/00477 Myndigheten för press, radio och tv Svar på remiss

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Tillstånd att sända analog kommersiell radio. Godkänd beteckning

Tillstånd att sända analog kommersiell radio. Godkänd beteckning 1/4 BESLUT 2015-09-25 Dnr: 15/01484 m.fl. SÖKANDE Enligt sändlista SAKEN Tillstånd att sända analog kommersiell radio BESLUT 1. Myndigheten för radio och tv meddelar med stöd av 13 kap. 1 radio- och tvlagen

Läs mer

SIFO Radioundersökningar Rapport I 2009

SIFO Radioundersökningar Rapport I 2009 SIFO Radioundersökningar Rapport I 2009 PROJEKTNUMMER 1516976 ULF HARALDSSON & ANTE ERIKSSON SIFO RESEARCH INTERNATIONAL 114 78 STOCKHOLM, VISITING ADDRESS : VASAGATAN 11 TEL : +46 (0)8 507 420 00 FAX

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

SIFO Radioundersökningar Rapport II 2009

SIFO Radioundersökningar Rapport II 2009 SIFO Radioundersökningar Rapport II 2009 PROJEKTNUMMER 1518232 ULF HARALDSSON & ANTE ERIKSSON SIFO RESEARCH INTERNATIONAL 114 78 STOCKHOLM, VISITING ADDRESS : VASAGATAN 11 TEL : +46 (0)8 507 420 00 FAX

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Frekvensplanering för analog kommersiell ljudradio

Frekvensplanering för analog kommersiell ljudradio Rapportnummer PTS-ER-2016:29 Datum 2016-10-28 Frekvensplanering för analog kommersiell ljudradio Delrapportering av regeringsuppdrag Ku2016/00937/MF Frekvensplanering för analog kommersiell ljudradio Delrapportering

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

SIFO Radioundersökningar. Rapport IV 2007

SIFO Radioundersökningar. Rapport IV 2007 SIFO Radioundersökningar Rapport IV 2007 RADIOLYSSNANDET I HELA RIKET SAMT LOKALA OMRÅDEN Undersökningsperioder: Hela Riket: 13/8-14/10 2007 Lokala områden: 19/3-1/4, 16/4-10/6, 13/8-14/10 2007 SIFO RESEARCH

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Akademiska 75 81 Alingsås 78

Läs mer

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 WEBBTABELLER Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Webbtabell

Läs mer

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, %

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus med täckningsgrad < 75% (och därför osäkra data) har markerats med # och gråmarkerats. Sjukhus

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö...

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö... Medlemsavgift 2016 Innehåll Länsförbund Stockholms län... 7 Stockholm... 7 Nacka-Värmdö... 7 Järfälla - Upplandsbro... 7 Södertälje Nykvarn... 7 Norrtälje... 7 Lidingö... 7 Botkyrka Salem... 7 Sollentuna

Läs mer

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, %

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, % WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landsting-/regionsjämförelser 2015. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L=statistiskt signifikant lägre än genomsnittet.

Läs mer

Regionala/lokala tillstånd att sända analog kommersiell radio

Regionala/lokala tillstånd att sända analog kommersiell radio 5 BESLUT 2017-12-22 Dnr: 17/02157 m.fl. SÖKANDE Enligt sändlista SAKEN Regionala/lokala tillstånd att sända analog kommersiell radio BESLUT 1. Nedan angivna bolag ges tillstånd att sända analog kommersiell

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av villkor för kommersiell radio. Dir. 2007:77. Beslut vid regeringssammanträde den 14 juni 2007

Kommittédirektiv. Översyn av villkor för kommersiell radio. Dir. 2007:77. Beslut vid regeringssammanträde den 14 juni 2007 Kommittédirektiv Översyn av villkor för kommersiell radio Dir. 2007:77 Beslut vid regeringssammanträde den 14 juni 2007 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ges i uppdrag att föreslå vilka

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Välkomna till Göteborg

Välkomna till Göteborg Välkomna till Göteborg 14e Mars 2014 10:00-12:00 Genomgång av nationella resultat 2013 Dagens program Presentationer av framgångsfaktorer: Linköping, Marie Nelson Halmstad, Eva Nordberg Diskussion 12:00-13:00

Läs mer

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Moderaterna Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Förändring män kvinnor Samtliga män kvinnor Samtliga sedan 2009 Antal Antal Antal % % % %-enheter kod kommun typ av nämnd

Läs mer

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan 1 (5) Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan Part Orgnr Alvesta kommun 212000-0639 Aneby kommun 212000-0498

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade provtider,

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården, som presenteras i Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport.

Läs mer

Sökande enligt bilaga 1. Tillstånd att sända lokalradio i Umeå (AC 01:3)

Sökande enligt bilaga 1. Tillstånd att sända lokalradio i Umeå (AC 01:3) 1 Dnr 1011/2001 BESLUT Sökande enligt bilaga 1 Tillstånd att sända lokalradio i Umeå (AC 01:3) Radio- och TV-verkets beslut Radio- och TV-verket meddelar med stöd av 2 kap. 2 tredje stycket radio- och

Läs mer

Vissa frågor om kommersiell radio

Vissa frågor om kommersiell radio MTG Radio remissvar på Ds 2016:23 Vissa frågor om kommersiell radio MTG Radio ( MTG ) har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på DS 2016:23 Vissa frågor om kommersiell radio. Med anledning av

Läs mer

Vissa frågor om kommersiell radio (Ds 2016:23)

Vissa frågor om kommersiell radio (Ds 2016:23) 1/6 2016-10-17 Dnr 16/02025 Yttrande Kulturdepartementet 103 33 Stockholm kulturdepartementet.registrator@regeringskansliet.se Vissa frågor om kommersiell radio (Ds 2016:23) Ku2016/01767/MF Myndigheten

Läs mer

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2016-09-07 Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun Priserna på bostadsrätter har de senaste åren stigit markant i hela landet. De låga räntorna och en generell bostadsbrist

Läs mer

ITPS A2001: års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige

ITPS A2001: års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige ITPS A2001:003 2001 års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige ITPS Box 4, 831 21 Östersund Telefon: 063-161870 Telefax: 063-161880 E-post: info@itps.nu www.itps.nu För ytterligare information

Läs mer

Upphandling Organisation Organisationsnummer Postadress Pris Slutpoäng Område 1 Stockholm AcadeMedia Eductus AB GÖTEBORG ,875 Område

Upphandling Organisation Organisationsnummer Postadress Pris Slutpoäng Område 1 Stockholm AcadeMedia Eductus AB GÖTEBORG ,875 Område Upphandling Organisation Organisationsnummer Postadress Pris Slutpoäng Område 1 Stockholm AcadeMedia Eductus AB 5565274007 GÖTEBORG 650 91,875 Område 1 Stockholm Blå Vägen 7696174411 SPÅNGA 1500 21,25

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Sökande enligt bilaga 1. Tillstånd att sända lokalradio i Östersund/Åre (Z 01:2)

Sökande enligt bilaga 1. Tillstånd att sända lokalradio i Östersund/Åre (Z 01:2) 1 Dnr 1010/2001 BESLUT Sökande enligt bilaga 1 Tillstånd att sända lokalradio i Östersund/Åre (Z 01:2) Radio- och TV-verkets beslut Radio- och TV-verket meddelar med stöd av 2 kap. 2 tredje stycket radio-

Läs mer

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan 1 (5) Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan Alvesta kommun 212000-0639 Kommun Aneby kommun 212000-0498

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

Utfall och medellön för resp domstol och kategori

Utfall och medellön för resp domstol och kategori Utfall och medellön för resp domstol och kategori Myndighet Tjänstebenämning Medellön Lägsta lön Högsta lön Utfall Högsta domstolen Domstolssekreterare 26827 24450 34300 Expeditionsvakt 24412 24266 24696

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

RMPG KIRURGI. Årsrapport 2016

RMPG KIRURGI. Årsrapport 2016 RMPG KIRURGI Årsrapport 2016 FOKUSFRÅGOR - Nivåstruktureringen effekter på utbildning, akutverksamhet och möjligheter till jämlik vård - SVF resurser och undanträngningseffekter - Utbildning i kirurgi

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2014:4) om indelningen av den operativa verksamheten; Publiceringsdatum

Läs mer

Sökande enligt bilaga 1. Tillstånd att sända lokalradio i Södertälje (D 01:1)

Sökande enligt bilaga 1. Tillstånd att sända lokalradio i Södertälje (D 01:1) 1 Dnr 1009/2001 BESLUT Sökande enligt bilaga 1 Tillstånd att sända lokalradio i Södertälje (D 01:1) Radio- och TV-verkets beslut Radio- och TV-verket meddelar med stöd av 2 kap. 2 tredje stycket radio-

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

BRF-RESPONS ST LOKALA KARTLÄGGNINGAR FÖR ÖKAD FÖRSÄLJNING

BRF-RESPONS ST LOKALA KARTLÄGGNINGAR FÖR ÖKAD FÖRSÄLJNING BRF-RESPONS 2017 50 ST LOKALA KARTLÄGGNINGAR FÖR ÖKAD FÖRSÄLJNING BRF-RESPONS Säljstöd för er som vänder er till svenska bostadsrättsföreningar. Marknadsföringskampanj med Marknadsrespons För snabbare

Läs mer

Krydda med siffror Smaka på kartan

Krydda med siffror Smaka på kartan Krydda med siffror Smaka på kartan Stefan Svanström Statistiska centralbyrån Avdelningen för regioner och miljö GIS i Västmanland Västerås Om SCB Statistik är en förutsättning för demokratin SCB är en

Läs mer

Lokal tv-kartan 30 områden i TV4

Lokal tv-kartan 30 områden i TV4 Lokal tv-kartan 30 områden i TV4 Fördelar med lokal förstärkning Rikskampanjen för Elrätt påbörjar och sätter basen för ökning av kännedom för Elrätt. Genom att förstärka med ett lokal kampanj har respektive

Läs mer

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i %

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i % Webbtabell 1. Jämförelse mellan sjukhus av tiden från insjuknandet i stroke till ankomst till sjukhus samt andel som anländer till sjukhus inom 3 timmar. Tolkningsanvisningar Eftersom det ofta är svårt

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för Malmö

Inkvarteringsstatistik för Malmö Inkvarteringsstatistik för Malmö Rapport Q1 2017 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Malmö ökar, men något mindre än övriga storstäder... 4 3 Danmark största utlandsmarknaden, men Ryssland ökar mest... 4

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor om effektnivå för den fullständiga multiplexsignalen vid användning av ljudrundradiosändare

Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor om effektnivå för den fullständiga multiplexsignalen vid användning av ljudrundradiosändare BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-11-24 Dnr: 16-9899 22 Spektrumavdelningen Bauer Media AB, org. nr 556602-1647 Box 34108 100 26 Stockholm Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version

Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version MI 12 SM 1002 Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version Tätorter med minst 10 000 invånare Green areas within and around localities 2005 I korta drag Här presenteras resultaten

Läs mer

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun Utkast/Version PRESSMEDDELANDE 1 (5) 2017-08-07 Nu får 153 800 invånare chans att tycka till om sin kommun Nu är det dags för årets omgång av SCB:s medborgarundersökning. I dagarna får 153 800 invånare

Läs mer

Yttrande över från analog till digital marksänd radio en plan från Digitalradiosamordningen (SOU 2014:77)

Yttrande över från analog till digital marksänd radio en plan från Digitalradiosamordningen (SOU 2014:77) Regelrådet är ett oberoende särskilt beslutsorgan utsett av regeringen. Rådets uppgift består av att bedöma konsekvensutredningars kvalitet med hänsyn till de effekter författningsförslaget kan få för

Läs mer

Bilaga 1 b Kravspecifikation Reserelaterad förhyrning

Bilaga 1 b Kravspecifikation Reserelaterad förhyrning 2012-03-16 1 (7) Bilaga 1 b Kravspecifikation Reserelaterad förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som förhyrs upp till 30 dygn. Delområdet kallas Reserelaterad

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Leveransområden i Kundval- Stöd och matchning (enligt Tillväxtverkets FA-regioner maj 2014)

Leveransområden i Kundval- Stöd och matchning (enligt Tillväxtverkets FA-regioner maj 2014) Leveransområden i Kundval- Stöd och matchning (enligt Tillväxtverkets FA-regioner maj 2014) FA-kod Leveransområden /FAKommunkod Kommun 1 Stockholm 0114 Upplands-Väsby 1 Stockholm 0115 Vallentuna 1 Stockholm

Läs mer

Vad är KOLL på LÄKEMEDEL?

Vad är KOLL på LÄKEMEDEL? Vad är KOLL på LÄKEMEDEL? Koll på Läkemedel är ett samarbetsprojekt mellan: SPF Seniorerna, PRO och Apoteket AB Samarbetet startade år 2010 med målet att nå en bättre läkemedelsanvändning bland äldre.

Läs mer

LANDET, STADEN OCH URBANISERINGEN

LANDET, STADEN OCH URBANISERINGEN LANDET, STADEN OCH URBANISERINGEN Stefan Svanström Avdelningen för regioner och miljö facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter Vreta Kloster 1 Stefan Svanström (SCB) 2017-08-31 Södermalm Befolkning 160

Läs mer

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson Lite siffror om E.ON Gas Runt 100 anställda i bolaget. 25 000 kunder. 1.3 miljarder kronor i omsättning. Fordonsgasaffären

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter om gränsövergångsställen; beslutade den 11 december 2008. FAP 272-2 Utkom

Läs mer

Rekrytering av framtidens domare (SOU 2017:85)

Rekrytering av framtidens domare (SOU 2017:85) Remiss 2017-12-07 Ju2017/08641/DOM Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor Anna Fridh Welin 08-405 38 44 0730-91 70 67 Rekrytering av framtidens domare (SOU 2017:85) Remissinstanser

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium 2009-06-12 Svensk sjukvård i världsklass med medicinska resultat Hur ofta inträffar vårdskador? Sverige 8,6% Australien 10,6 16,6% Storbritannien

Läs mer

Praktiskt exempel från Swedeheart

Praktiskt exempel från Swedeheart Stort värde av internationella jämförelser Praktiskt exempel från Swedeheart Tomas Jernberg Registerhållare SWEDEHEART Hjärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Cath based. Valve Intervention

Läs mer

DEN SVENSKA URBANISERINGEN BORTOM MYTER, PERSPEKTIV OCH POLARISERING

DEN SVENSKA URBANISERINGEN BORTOM MYTER, PERSPEKTIV OCH POLARISERING DEN SVENSKA URBANISERINGEN BORTOM MYTER, PERSPEKTIV OCH POLARISERING Stefan Svanström Avdelningen för regioner och miljö facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter Källa: Bearbetningar SCB, övrig geodata

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om erkännande och verkställighet av vissa utländska avgöranden på privaträttens område; SFS 2014:1517 Utkom från trycket den 19 december 2014 utfärdad den 4 december

Läs mer

GEOINFO 2011 ANVÄNDARVÄNLIG TILLGÅNG TILL GEOGRAFISKT DATA VIA WEBBTÄNST. Bodil Sundberg. Bodil.sundberg@blomasa.com 08-578 247 34

GEOINFO 2011 ANVÄNDARVÄNLIG TILLGÅNG TILL GEOGRAFISKT DATA VIA WEBBTÄNST. Bodil Sundberg. Bodil.sundberg@blomasa.com 08-578 247 34 GEOINFO 2011 ANVÄNDARVÄNLIG TILLGÅNG TILL GEOGRAFISKT DATA VIA WEBBTÄNST Bodil Sundberg Marketing Regional Leader Bodil.sundberg@blomasa.com 08-578 247 34 Agenda Kort om Blom Vad är BlomURBEX? Vad kan

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar 1(6) Pressmeddelade den 23 februari 2011 Var fjärde domstol använder inte rättstolkar Var fjärde domstol i Sverige, 25 procent, ställer inte krav på att rättstolkar anlitas när de köper tolktjänster. Det

Läs mer

Utvärdering. PR-värde Uddevalla Solid Sound 2014/2015

Utvärdering. PR-värde Uddevalla Solid Sound 2014/2015 Utvärdering PR-värde Uddevalla Solid Sound 04/05 PR-värde: Från oktober 04 till och med juni 05 har Welcom arbetat aktivt med PR och kommunikation för Uddevalla Solid Sound. Under denna period har det

Läs mer

Anpassning Betyg/ poäng. upplägg och genomförande Betyg/ poäng

Anpassning Betyg/ poäng. upplägg och genomförande Betyg/ poäng Utredningsplatser Af-2012/237135 Anbudsgivare AMO/leveransort Innehåll, upplägg och genomförande Betyg/ poäng Anpassning Betyg/ poäng Pris poäng Totalpoäng Resultat Inda Support Arvika 1/ 16,5 0 10 26,5

Läs mer

Västmanlands län Månad

Västmanlands län Månad Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Månad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 16 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214

Läs mer

I Tabell 10 anges för varje sjukhus medianvärde med 25%-75% percentiler för HbA 1c.

I Tabell 10 anges för varje sjukhus medianvärde med 25%-75% percentiler för HbA 1c. Bilaga 4 Uppnående av behandlingsmål för diabetesvården vid medicinkliniker som deltagit i Nationella diabetesregistret. En jämförelse mellan sjukhus i Sverige år 2005 Här redovisas resultaten för alla

Läs mer

Information om koordineringsmöten och önskemål till den första planeringsövningen inför RRC februari 2005

Information om koordineringsmöten och önskemål till den första planeringsövningen inför RRC februari 2005 Information om koordineringsmöten och önskemål till den första planeringsövningen inför RRC-06 15 februari 2005 Förslag till dagordning - Bakgrund - Information från koordineringsmöten - Önskemål till

Läs mer

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion Umeå LA + Ö-vik LA = Botniaregionen? (o) sant Båda städerna är idag självständiga centra i var sin arbetsmarknadsregion De måste bli mer beroende av

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING December 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2014 och det ackumulerade antalet gästnätter för januaridecember

Läs mer