Fastighetsförmedling som profession

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastighetsförmedling som profession"

Transkript

1 Fastighetsförmedling som profession Fastighetsmäklaren är en utpräglad mellanman som har en roll i en överlåtelseprocess. Mervärdet för säljare att anlita mäklare kan vara en kombination av högre pris och snabbare avslut. Mäklarens tjänst som kunderna köper är fördjupad kompetens inom olika sakområden; förädlad information och riskkontroll.

2 Kundens behov driver affärerna Fastighetsmäklaren har två typer av kunder: 1. Hushållen som konsumenter av bostäder. 2. Företag och personer som idkar näringsverksamhet där objekten huvudsakligen utgörs av jord-och skogsfastigheter, hyreshus med bostäder och lokaler eller industrifastigheter. Lagstiftningen kring fastighetsförmedling är uppbyggd för att ge hushållen som bostadskonsumenter service av god kvalitet och ett grundläggande skydd mot oseriösa mäklare med låg kompetens.

3 Kundens behov driver affärerna Sverige har en stor andel hyresrätter samt att vi har bostadsrätt som upplåtelseform. Ägarlägenhet finns numera även i Sverige, dock bara kopplat till nyproduktion. Svensken flyttar i genomsnitt ca 10 gånger under sin livstid. Påfallande ofta är det ungdomarnasom flyttar. Efter fyllda 30 år är också rörligheten relativt liten för de som bor i småhus. Flyttningarna sker till stor del inom den lokala bostadsmarknaden.

4 Kundens behov driver affärerna Bostadsmarknaden är i huvudsak en lokal marknad. Sakta ökar antalet svenskar som äger bostad utomlands, likaså ökar andelen från utlandet som köper bostad här. Mäklaren på bostadsmarknaden får i regel ett uppdrag från en säljare. Uppdraget är att finna en köpare och arrangera överlåtelseprocessen.

5 Kundens behov driver affärerna På den kommersiella fastighetsmarknaden har inflytandet från internationella investerare ökat. Efter finanskrisen år 2008 har internationella investerare i stort utsträckning lämnat Sverige. Den kommersiella marknaden, kunderna professionella och har andra behov jämfört med bostadskonsumenterna. I varje större affär sker en noggrann riskanalys en så kallad duedilligence.

6 Mäklaren som aktör i en servicesektor Fastighetsmäklaren en aktör och servicepartner i byggoch fastighetssektorn, med ett vidgat perspektiv -en aktör i samhällsbyggnadsprocessen. Mäklaren tillhandahåller en sammansatt tjänst, kopplat till överlåtelseprocessen. En sällanköpstjänst, då antalet husaffärer är begränsat över hushållets livscykel. Kärntjänsten i mäklarens utbud är oberoende av företag.

7 Mäklarens institutionella ram Avses dels de lagar som direkt reglerar verksamheten, dels de organisationer och företag som dominerar. Förhärskande kulturer och värderingar. Viktig institution statliga Fastighetsmäklarnämnden, bevakar att mäklarna följer god fastighetsmäklarsed och avgör vem som kan registreras som fastighetsmäklare. Fastighetsmäklarnämnden registreras enskilda personer. Konsumentverket har bevakning på bostadssektorn.

8 Mäklarens institutionella ram De flesta mäklarföretag medlemmar i Mäklarsamfundet. Fastighetsmäklarförbundet mäklare i mindre företag. Hemnetoch Bovision störst på bostäder & fastigheter. Stängda för privatpersoners annonsering, andelen självsäljareminskat från 30 % till under 10 % i storstäderna. Nya marknadsplatser för privatpersoner (ex. Blocket). Jord- och skogsfastigheter, främst hos LRF Konsult.

9 Mäklarens arena bostads-& fastighetsmarknaderna Marknader för rättighetsöverlåtelser Knippen av rättigheter som talar om hur man får använda egendomen, upplåta och överlåta densamma. Äganderätt till småhus. Nyttjanderätt till en bostadsrättslägenhet. Mäklarens roll göra överlåtelseprocessen enkel, transparent och kostnadseffektiv.

10 Mäklarens arena bostads-& fastighetsmarknaderna Mäklarens direkta marknad omsättningen i form av köp. Samlade omsättningen år 2010 ca 200 miljarder kronor. Ca 100 miljarder för bostadsrätter. Ca 100 miljarder för småhus. Ca 10 miljarder för fritidshus. Antaget att 180 miljarder av den totala omsättningen involverar mäklare kan den totala provisionen beräknas till 2-3 % av detta belopp, d.v.s. 4 till 6 miljarder kronor.

11 Förmedlingsprocessen Förmedlingsprocessen för bostäder består av tre steg: 1. Intag 2. Försäljning 3. Avslut Standardupplägg varje objekt som tas in för försäljning marknadsförs och säljs i en ny affär. Alternativ mäklaren identifierar samtliga kunder som går på visning, eller på annat sätt söker bostad. Mäklaren systematiskt samlar information om potentiella köpare.

12 Standardupplägg förmedlingsprocessen för småhus och bostadsrätter Intag 1. Förmedlingsuppdrag direkt från säljaren alt. offertförfrågan. 2. Uppdragsavtal tecknas, ev. klausul om ensamrätt. 3. Genomgång av fastigheten med säljaren, ofta via checklista. 4. Informera säljare om upplysningsplikten avseende dolda fel etc. 5. Överenskommelse med säljaren om de närmare villkoren. 6. Insamling av information från offentliga register. 7. Marknadsplan, objektbeskrivning & boendekostnadskalkyl. 8. Marknadsföring via internet, tidningar, skyltfönster etc.

13 Standardupplägg förmedlingsprocessen Försäljning 9. Visning av objektet. för småhus och bostadsrätter 10. Individuella finansieringsplaner och boendekostnadskalkyler. 11.Rådgör med potentiella köpare om kostnader för köpets fullbordan, undersökningsplikten, besiktning etc. 12.Slutförhandling om pris, tillträde etc. 13. Assisterar med bankkontakter och skrivning av köpekontrakt. 14. Avslut. 15.Likvidavräkning och köpebrev. 16. Bistår med lagfartsansökan. 17. Köparen tillträder fastigheten/lägenheten. 18.Avslutar uppdraget, arkivering av handlingar.

14 Standardupplägg förmedlingsprocessen för kommersiella fastigheter 1. Säljaren upphandlar en mäklare. 2. Uppdragsavtal tecknas. 3. I samråd med säljaren formuleras ett prospekt som beskriver fastigheten tekniskt, juridiskt och ekonomiskt. 4. En marknadsföringsplan upprättas. 5. Ett urval av köpare lämnar indikativa bud. 6. Ett mindre antal köpare ges möjlighet att slutförhandla. 7. Närmare besiktning kan utföras av de som slutförhandlar. 8. Intressenter utför ev. en due dilligence, systematisk riskkontroll. 9. Köparna lämnar slutbud. 10.Säljaren väljer en köpare, slutförhandling. 11.Köparen ordnar finansiering.

15 Mäklarrollen i ett teoretiskt perspektiv Det särskilda teoriområde som beskriver relationen mellan säljare/köpare och uppdragstagare kallas principal/agent. Principalen är säljaren eller köparen. Mäklaren är agent. Teorin byggs upp genom antagandet att olika parter har olika kompetenser och information, finns s.k. asymmetrisk information.

16 Principal/Agent teorin vinkling mot fastighetsförmedling Den asymmetriska informationen uttrycks av att säljaren är den som vet mest om fastigheten som ska säljas. Säljaren stort informationsövertag; tekniska fel i byggnaden, störande grannar, andra typer av saker. Tekniska fel (Jordabalken): säljaren upplysningsskyldighet och köparen undersökningsplikt. Säljarens första problem inför val av mäklare veta vem som ska väljas, mäklarens egenskaper är dolda för säljaren. Mäklaren försöker skapa legitimitet.

17 Forskning om fastighetsförmedling Den akademiska forskningen sker nästan enbart i USA. Vad som kan komma påverka mäklaren de närmaste åren: Det mesta talar för att provision baserad på försäljningsprisetär överlägsen alla andra betalningssätt. Ska säljaren agera själv eller anlita en mäklare? Forskningen säger att det beror på. Mycket tyder på att mäklaren med sin marknadskännedom och sitt kontaktnät lockar flera spekulanter som bidrar till ett högre pris.

18 Forskning om fastighetsförmedling Tiden för marknadsexponering anses indikera dels marknadsläget och dels mäklarens skicklighet. Exponeringstiden kan också påverkas av utgångspriset. En för lång exponeringstid kan göra att köparna uppfattar att det är något fel med objektet. Auktioner ifall förfarandet innebär att fler köpare är med i budgivningen, kan man anta att priset ökar.

19 Forskning om fastighetsförmedling Hur kunderna värdesätter mäklarnas tjänster det yttersta kvalitetstestet är om kunden rekommenderar mäklaren till sina vänner och bekanta. Mäklarföretagens ekonomi - studier pekar på att företagen är för små för att vara kostnadseffektiva. Faktorer som gör att mäklare tjänar pengar det är antalet nedlagda timmar som ger intäkter och att man ska sälja kommersiella fastigheter. Längden på utbildningen, storleken på den ort som man jobbar på.

20 Utvecklingstendenser på marknaden för mäklartjänsten Pågående akademisering och professionalisering ger underlag för en snabb utveckling av mäklarbranschen. Global marknadsplats för attraktiva fastigheter investerare och konsulter sätter ramen för förmedlingsprocessen. Förväntad ökad internationalisering av privatmarknaden. Påverkar mäklarbranschen avseende företagsformer, utbildningskrav, språkkunskaper etc.

21 Utvecklingstendenser på marknaden för mäklartjänsten Utvecklad överföringskapacitet kundkontakter och visningar kan ske i realtid i hela världen. Budgivning och avslut kan ske över distans. Informationsteknologi skapar möjligheter för helt nya typer av företag och en ökad konkurrens.

22 Utvecklingstendenser på marknaden för mäklartjänsten En lagändring som möjliggör försäljning av sidotjänster kommer att ha stor betydelse för mäklarföretagen. Hela tjänstepaket kan utformas, på ett sätt som påminner om facility management, fastighetsförvaltning. Mäklarlagen i nuvarande utformning en form av minimiåtagande för mäklaren. De flesta mäklarföretag har anpassat sitt serviceutbud till lagens nivå.

23 Nya fastighetsmäklarlagen (SFS 2011:666) Den grundläggande principen om fastighetsmäklarens ställning som neutral mellanman kvarstår oförändrad. Den nya lagen innehåller dock en del nya bestämmelser och lagen innebär även en kodifiering av den praxis som utvecklats sedan 1995.

24 Nya fastighetsmäklarlagen (SFS 2011:666) God fastighetsmäklarsed/ Allmän omsorgsplikt 8 I andra stycket har införts en ny bestämmelse om att fastighetsmäklaren, inom ramen för god fastighetsmäklarsed, särskilt skall beakta uppdragsgivarens ekonomiska intressen. Detta innebär dock ingen ändring i sak eftersom det angavs redan i förarbetena till 1995 års lag. Bestämmelsen är tillämplig även när uppdragsgivaren är en köpare.

25 Nya fastighetsmäklarlagen (SFS 2011:666) Handpenning och deposition av mottagna tillgångar 10 Lagfäst har den goda fastighetsmäklarsed blivit som säger att ett depositionsavtal skall upprättas skriftligen. Förbud mot viss förmedling & handel med fastigheter 11 Det tidigare förbudet mot att förvärva en fastighet som mäklaren har i uppdrag att förmedla har utvidgats att gälla även när mäklaren har haft ett uppdrag. Förbudet gäller förvärv i eller i anslutning till förmedlingsuppdraget. Det är således inte längre tillåtet för en mäklare att såsom hittills -förvärva en fastighet efter det att uppdraget frånträtts.

26 Nya fastighetsmäklarlagen (SFS 2011:666) Förtroenderubbande verksamhet 14 Utgångspunkten är som tidigare att det råder förbud för en fastighetsmäklare att ägna sig åt förtroenderubbande verksamhet. En nyhet är att endast det förhållandet att fastighetsmäklaren får ersättning skall inte medföra att verksamheten bedöms som förtroenderubbande så länge ersättningen endast är obetydlig. I förarbetena kommenteras vad som skall anses utgöra en obetydlig ersättning. Bland annat sägs att bedömningen skall göras i absoluta tal i varje enskilt fall och att en ersättning som överstiger några tusen kronor kan knappast anses obetydlig. Det spelar ingen roll i vilken form ersättningen ges. Mäklaren är skyldig att upplysa tilltänkta säljare och köpare om storleken på ersättningen och för vems räkning verksamheten utförs. Informationen bör vara skriftlig. Mäklaren bör även tydliggöra för säljaren och köparen i vilken utsträckning mäklarens ansvarsförsäkring täcker sidoverksamhet.

27 Nya fastighetsmäklarlagen (SFS 2011:666) Kontroll av förfoganderätten & inskrivningsförhållandena 17 En nyhet är att mäklaren skall kontrollera om fastigheten har del i en eller flera gemensamhetsanläggningar såsom exempelvis småbåtshamn och parkeringsområde. Tillhandahållande av en objektsbeskrivning och erbjudande av boendekostnadskalkyl 18 En viktig nyhet är att kravet på objektsbeskrivningens innehåll regleras särskilt för fastigheter och för bostadsrätter. Nytt krav är att beskrivningen skall innehålla uppgift om nuvarande driftskostnader och uppgift om gemensamhetsanläggningar. Driftskostnaderna skall bygga på en individuell bedömning.

28 Nya fastighetsmäklarlagen (SFS 2011:666) Förteckning över anbud och övrig dokumentation 20 Nytt är att fastighetsmäklaren skall föra anteckningar över åtgärder i förmedlingsuppdraget och lagfäst att en anbudsförteckning skall upprättas. Dokumentationen/journalen skall lämnas till parterna i fastighetsaffären. Skyldigheten att föra anteckningar gäller från tidpunkten för uppdragets ingående fram till tidpunkten för uppdragets avslut. Av särskild betydelse att anteckna är de förpliktelser som följer av fastighetsmäklarlagen.

29 Nya fastighetsmäklarlagen (SFS 2011:666) Tillsyn 29 De påföljder som står Fastighetsmäklarnämnden till buds har utökats med erinran. Ett sådant beslut skall meddelas när varning framstår som en alltför sträng påföljd men förseelsen inte är sådan att påföljd kan underlåtas (ringa). Nytt är också att ett beslut om återkallelse gäller omedelbart endast om så särkilt beslutas.

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 437 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi. Fastighetsmäklarens försäljningsstrategier

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 437 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi. Fastighetsmäklarens försäljningsstrategier Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 437 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Fastighetsmäklarens försäljningsstrategier Författare: Viktoria Nordensved Stockholm 2008 Handledare:

Läs mer

Köpa och sälja genom fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare

Köpa och sälja genom fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Köpa och sälja genom fastighetsmäklare Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Denna information är en del i Fastighetsmäklarinspektionens arbete för att nå visionen

Läs mer

Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt Niklas Ljunggren

Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt Niklas Ljunggren Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt Niklas Ljunggren 103 33 Stockholm Betänkandet Fastighetsmäklaren och konsumenten (SOU 2008:6) Inledning har under många år verkat

Läs mer

Årsbok 2000 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden

Årsbok 2000 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad och uppfylla vissa krav. Detta gäller dock inte för den som enbart förmedlar hyresrätter eller som är advokat. Ansökningar

Läs mer

Kvinnor frågar mer än män

Kvinnor frågar mer än män En rapport från Mäklarsamfundet som bygger på bostadskonsumenternas egna frågor Nr 1 2014 Fokus på bostadsrätter -tips och råd -och vad säger juridiken? Frågor om avtal och ansvar vanligast Kvinnor frågar

Läs mer

Årsbok 2004 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden

Årsbok 2004 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

Årsbok 2006 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden

Årsbok 2006 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

Nu styr köparna. Prisökningarna på villor

Nu styr köparna. Prisökningarna på villor Nu styr köparna Den glödheta bostadsmarknaden håller på att kylas av. Enligt experterna är säljarens marknad på väg att bli köparens. AV KARIN ARNELL Köpesumma, kr 3 500 000 Prisökningarna på villor och

Läs mer

Årsbok 2008 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden. Inledning

Årsbok 2008 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden. Inledning Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

Årsbok 2001 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden

Årsbok 2001 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Årsbok 2001 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som enbart

Läs mer

En trygg bostadsaffär bostadsrätt

En trygg bostadsaffär bostadsrätt En trygg bostadsaffär bostadsrätt sid 1 (4) Juridisk information till dig som köper eller säljer en bostadsrätt Avtalet är bindande För att köpet ska vara giltigt måste vissa formkrav i lagen följas. Avtalet

Läs mer

Årsbok 2011 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden. Inledning

Årsbok 2011 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden. Inledning Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

2010:18. Myndighetsanalys av Fastighetsmäklarnämnden

2010:18. Myndighetsanalys av Fastighetsmäklarnämnden 2010:18 Myndighetsanalys av Fastighetsmäklarnämnden MISSIV DATUM DIARIENR 2010-08-23 2010/75-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-04-22 IJ2010/754/KO Regeringen Integrations- och jämställdhetsdepartementet 103

Läs mer

Årsbok 2009 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden. Inledning

Årsbok 2009 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden. Inledning Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

Årsbok 2007 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden

Årsbok 2007 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

Analys. Mäklarsamfundet. Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 2014 2014:1

Analys. Mäklarsamfundet. Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 2014 2014:1 Analys Mäklarsamfundet Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 214 214:1 Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 214 Förord Alla människor behöver en bostad. Därför är bostadsfrågor ett område som väcker intresse,

Läs mer

Analys. Mäklarsamfundet. Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 2013 2013:2

Analys. Mäklarsamfundet. Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 2013 2013:2 Analys Mäklarsamfundet Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 213 213:2 Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 213 Förord Bostadsfrågor är ett område som väcker intresse, engagemang och känslor hos de allra

Läs mer

Årsbok 2003 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden

Årsbok 2003 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

SÄLJA GÅRD E n l i t E n h a n d b o k

SÄLJA GÅRD E n l i t E n h a n d b o k SÄLJA GÅRD E n l i t e n h a n d b o k 1 2 3 SÄLJA GÅRD E n l i t e n h a n d b o k innehåll 6 Att sälja en gård 9 Innan du går vidare 11 Köp, gåva eller arv? 4 5 17 Värdering alltid värdefullt 23 Faktaunderlag

Läs mer

Kringtjänster vid fastighetsförmedling. med nya Fastighetsmäklarlagen

Kringtjänster vid fastighetsförmedling. med nya Fastighetsmäklarlagen 2012-10-05 Kringtjänster vid fastighetsförmedling En studie av konsekvenserna med nya Fastighetsmäklarlagen Anna-Karin Andersson EXAMENSARBETE Fastighetsmäklarprogrammet med inriktning mot fastighetsutveckling

Läs mer

BOSTADSRÄTT - FREDRIKSBERG Karlebygatan 4F

BOSTADSRÄTT - FREDRIKSBERG Karlebygatan 4F BOSTADSRÄTT - FREDRIKSBERG Karlebygatan 4F KORTFAKTA Objektstyp: Bostadsrättslägenhet Boarea: 70 m2 Antal rum: 3 rum och kök. Byggår: 1957-1960 Avgift: 3 388 kr/mån. Utgångspris: 250 000kr MÄKLARENS BESKRIVNING

Läs mer

FÖRBEREDELSE INFÖR DIN BOSTADSFÖRSÄLJNING

FÖRBEREDELSE INFÖR DIN BOSTADSFÖRSÄLJNING FÖRBEREDELSE INFÖR DIN BOSTADSFÖRSÄLJNING Är det rätt tidpunkt att sälja nu? Hur mycket är bostaden värd? Ska jag sälja först och köpa sen eller tvärtom? Det är många aspekter att ta hänsyn till när man

Läs mer

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet 1 Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Det är inte ovanligt att en uppdragsgivare säger upp förmedlingsuppdraget. Det förefaller alltmer vanligt under perioder då priserna på marknaden faller.

Läs mer

Värdefull information för Dig som skall köpa bostad.

Värdefull information för Dig som skall köpa bostad. Värdefull information för Dig som skall köpa bostad. I detta häftet finner Du information som kan vara bra att känna till när det är dags att köpa bostad. BUDGIVNING Den allmänna utgångspunkten för budgivning

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:2 2002-02-01 Dnr C 20/00

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:2 2002-02-01 Dnr C 20/00 1 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:2 2002-02-01 Dnr C 20/00 KÄRANDE Sveriges Fastighetsmäklarsamfund, 802004-7240, Box 1487, 171 28 SOLNA Ombud: advokaten Thomas Carlén-Wendels, Konsultbyrån för Marknadsrätt

Läs mer

Fastighetsmäklarens sidotjänster

Fastighetsmäklarens sidotjänster Malin Andersson Sara Gunnarsson Fastighetsmäklarens sidotjänster Sidotjänsternas påverkan på kundernas val av fastighetsmäklare Real estate agent ancillary services Ancillary services impact on the customer

Läs mer

EXAMENSARBETE LINDA JOHANSSON. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar RÄTTSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

EXAMENSARBETE LINDA JOHANSSON. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar RÄTTSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ 2003:193 SHU EXAMENSARBETE Fastighetsmäklarens ansvar vid förmedling av fastigheter LINDA JOHANSSON Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar RÄTTSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen

Läs mer

Bra för fastighetsmäklare att veta om

Bra för fastighetsmäklare att veta om Publicerad 2015-05-27 Senast uppdaterad 2015-05-27 Bra för fastighetsmäklare att veta om Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Detta är information för fastighetsmäklare som är avsett

Läs mer

Mäklarsamfundets Ansvarsnämnd. Beslut från 1997 >>>

Mäklarsamfundets Ansvarsnämnd. Beslut från 1997 >>> Mäklarsamfundets Ansvarsnämnd Beslut från 1997 >>> Förord Fastighetsmäklare måste enligt gällande lagstiftning vara registrerade hos tillsynsmyndigheten, Fastighetsinspektionen (FMI), tidigare Fastighetsmäklarnämnden

Läs mer

Reformering av fastighetsmäklarbranschens värdeleveranssystem

Reformering av fastighetsmäklarbranschens värdeleveranssystem Reformering av fastighetsmäklarbranschens värdeleveranssystem En bransch i förändring Företagsekonomiska Institutionen Magisteruppsats i ekonomistyrning, HT 2008 Handledare: Christian Ax Författare: Henrik

Läs mer