ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 6 april 2011 i mål nr B , se bilaga A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 6 april 2011 i mål nr B 17119-10, se bilaga A"

Transkript

1 SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning B Rotel 0111 Stockholm Sid l (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 6 april 2011 i mål nr B , se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare) Assistentåklagaren Ida Gerner Södertörns åklagarkammare i Stockholm Motpart (Målsägande) Babbis Charalabidis Lingonrisgränd Hässelby Ombud och målsägandebiträde: Advokaten Patric Lindblom Box Stockholm Klagande (Tilltalad) Haydar Zafari, Medborgare i Afghanistan Frihetsberövande: Häktad Kornvägen Norsborg Ombud och offentlig försvarare: Advokaten Sven Severin Box Huddinge SAKEN Försök till dråp HOVRATTENS DOMSLUT l. Hovrätten ändrar tingsrättens dom endast på så sätt att det skadestånd som Haydar Zafari ska betala till Babbis Charalabidis bestäms till kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 30 november 2010 till dess betalning sker. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 2290 Birger Jarls Torg måndag-fredag Stockholm :00-15:00 E-post:

2 Sid 2 SVEA HOVRÄTT DOM B Avdelning Beslaget ska bestå. 3. Tingsrättens förordnande om sekretess ska bestå. 4. Hovrätten förordnar att sekretessbestämmelsen i 35 kap. 13 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska fortsätta att vara tillämplig för uppgifterna i yttrandet från Socialstyrelsens rättsliga råd, tingsrättens aktbilaga 58, vilket förebringats inom stängda dörrar vid huvudförhandlingen i hovrätten. 5. Sven Severin tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr, varav kr avser arbete, l 070 kr tidsspillan, kr utlägg och kr mervärdesskatt. Denna kostnad ska stanna på staten. 6. Patric Lindblom tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr, varav kr avser arbete och l 456 kr mervärdesskatt. Denna kostnad ska stanna på staten. 7. Haydar Zafari ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom.

3 Sid 3 SVEA HOVRÄTT DOM B Avdelning O l YRKANDEN I HOVRÄTTEN Haydar Zafari har yrkat att gärningen ska rubriceras som grov misshandel. Han har vidare yrkat att hovrätten under alla förhållanden bestämmer det skadestånd som han ska utge till Babbis Charalabidis till det av honom numera medgivna beloppet om kr jämte yrkad ränta, varav kr avser ersättning för kränkning, loer sättning för sveda och värk och kr ersättning för reparation av klocka. Åklagaren och Babbis Charalabidis, som biträtt åtalet, har bestritt ändring. Babbis Charalabidis har anmärkt att skadeståndsyrkandet avseende ersättning för sveda och värk innefattar ersättning för såväl fysiskt som psykiskt lidande, vilket inte har antecknats i tingsrättens dom. HOVRÄTTENS DOMSKÄL Hovrätten har genom uppspelning av tingsrättens ljud- och bildfiler tagit del av de uppgifter som Babbis Charalabidis, Haydar Zafari, Jonas Dayan och Tony Danial lämnade vid tingsrätten. Skriftlig bevisning har åberopats och fotografier samt en övervakningsfilm har förevisats. Vad som förekommit här föranleder ingen annan bedömning än den som tingsrätten har gjort i fråga om hur gärningen ska rubriceras. Med hänsyn till utredningen i målet finner hovrätten inte heller anledning att frångå tingsrättens bedömning i fråga om ersättning för sveda och värk. Tingsrättens dom ska således stå fast i dessa delar. När det gäller ersättning för kränkning finner hovrätten att skäligt belopp for den kränkning som Haydar Zafari har utsatt Babbis Charalabidis för uppgår till kr. Skadeståndet ska alltså bestämmas till ett sammanlagt belopp om kr jämte ränta. Tingsrätten dom ska i denna del ändras. Det av tingsrätten angivna häktningsskälet kvarstår.

4 SVEA HOVRÄTT Avdelning O l DOM Sid 4 B HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B Överklagande senast I avgörandet har deltagit kammarrättsrådet Robert Schött, hovrättsrådet Annika Åkerlind, tf. hovrättsassessorn Anna Meyrowitsch, referent, samt nämndemännen Hans Marcusson och Karin Nilsson. Enhälligt. Avräkningsunderlag bifogas.

5 SVEA HO VT? ÄTT Den som vill överklaga hovrättens -avgörande skall göra detta genom att skriva till Högsta domstolen. Skrivelsen skall dock skickas eller lämnas till hovrätten. Den skall ha kommit in till hovrätten senast den dag som anges i slutet av det överklagade avgörandet. Beslut om häktning, restriktioner enligt 24 kap 5 a rättegångsbalken eller reseförbud får överklagas utan tidsbegränsning. ) Det krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen skall pröva ett överklagande. Högsta domstolen får meddela prövningstillstånd endast 1. om det är av vikt för ledningen av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen 2. om det finns synnerliga skäl till en prövning, såsom att det finns grund för resning eller att domvilla förekommit eller att målets utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag. Överklagandet skall innehålla uppgifter om 1. klagandens namn, adress och telefonnummer, 2. det avgörande som överklagas (hovrättens namn och avdelning samt dag och nummer för avgörandet), 3. den ändring i avgörandet som klaganden yrkar, 4. varför klaganden anser att avgörandet skall ändras, 5. de omständigheter som klaganden åberopar till stöd för att prövningstillstånd skall meddelas, 6. de bevis som klaganden åberopar och vad han vill styrka med varje bevis.

6 SVEA HOVRÄTT Avdelning 01 Rotel 0111 AVRKNINGSUNDERLAG Aktbilaga Mål nr B Underlaget avser Person-/samordningsnummer/födelsetid Efternamn Zafari Datum för dom/beslut Förnamn Haydar Ovan angiven person har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad som anhållen, häktad eller på något annat sådant sätt som avses i 19 a lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m. eller 10 a lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård under nedan angivna tider. Frihetsberövad Datum Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet Datum Särskild anteckning Kriminalvården har lämnat domstolen en underrättelse om att det finns uppgifter hos Kriminalvården som är av betydelse för avräkning (8 förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.). Särskild upplysning till Kriminalvården m.fl. myndigheter Det finns tidigare meddelad dom, beslut eller avräkningsunderlag enligt 12 a strafföreläggandekungörelsen (1970:60) som innehåller uppgift om frihetsberövande som har betydelse för avräkning (3 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.). Dok.Id Postadress Box Stockholm Besöksadress Birger Jarls Torg 16 Telefon Telefax E-post: Expeditionstid måndag - fredag 09:00-15:00

7 SVEA HOVRÄTT INFORMATION Har du frågor som gäller avgörandet? På finns information. Där kan du få svar på frågor om t.ex. hur du betalar skadestånd, hur du går till väga för att få utdömt skadestånd utbetalt till dig, hur man beräknar ränta och om handläggningen i Högsta Domstolen. Du kan också ringa hovrätten för svar på frågor, Be växeln att koppla dig till den avdelning som avgjort målet. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 2290 Birger Jarls Torg måndag-fredag Stockholm 09:00-15:00 E-post:

8 B//. SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM ^ålnr EnhetS i _.., meddelad i Huddinge PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ola Sandh och assistentåklagare Ida Gerner Södertörns åklagarkammare i Stockholm Målsägande Babbis Charalabidis Lingonrisgränd Hässelby Målsägandebiträde: Advokat Patric Lindblom Borgström & Bodström Advokatbyrå HB Box Stockholm Tilltalad Haydar Zafari, Frihetsberövande: Häktad c/o Qasib Rashid Kornvägen 11, 5 tr Norsborg Medborgare i Afghanistan Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin Advokatbolaget Flemingsbergs Brottmålsbyrå Box Huddinge DOMSLUT Begångna brott Lagrum Försök till dråp 3 kap 2 och 11 samt 23 kap l brottsbalken Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Björnkullavägen 5 A måndag - fredag Huddinge E-post: 08:30-16:00

9 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM B EnhetS Utvisning Yrkandet om utvisning ogillas. Skadestånd Haydar Zafari ska utge skadestånd till Babbis Charalabidis med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 30 november 2010 till dess betalning sker. Förverkande och beslag I beslag tagen kniv förklaras förverkad. Beslaget ska bestå (Polismyndigheten i Stockholms län; 7KU/3 Utredningsgrupp Flemingsberg, beslag nummer BG ). Häktning m.m. Haydar Zafari ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. Sekretess Sekretessen enligt 35 kap. 13 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för uppgifterna i läkarintyget enligt 7 lagen (1991:2041) om personutredning i brottmål m.m., aktbilaga 18, för uppgifterna i det rättspsykiatriska utlåtandet, aktbilaga 48, för uppgifterna i yttrandet från Socialstyrelsens rättsliga råd, aktbilagorna 57 och 58, samt för läkarintyget upprättat av Jutta Sanyang, aktbilaga 50, som föredragits bakom stängda dörrar ska bestå i målet. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Sven Severin tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr mervärdesskatt. 2. Patric Lindblom tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde med kr. Av beloppet avser kr mervärdesskatt. 3. Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.

10 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM B Enhet YRKANDEN M.M. Åklagaren har, efter att ha justerat åtalet, yrkat att tingsrätten skall döma Haydar Zafari för försök till dråp eller i vart fall för grov misshandel enligt följande gärningsbeskrivning. Zafari har den 30 november 2010 i Hallunda Centrum, Norsborg, försökt att beröva Charalabidis livet genom att hugga flera gånger med kniv mot Charalabidis huvud och kropp. Fara för brottets fullbordan har förelegat eller har endast på grund av tillfälliga omständigheter varit utesluten. Den livsfarliga gärningen har tillfogat Charalabidis smärta och sårskador. Lagrum: 3 kap 2 och 23 kap l brottsbalken. Babbis Charalabidis har yrkat förpliktande för Haydar Zafari att utge skadestånd till honom med kr, varav kr för kränkning och kr för psykiskt lidande och kr för reparation av klocka. På beloppet har yrkats ränta enligt 6 räntelagen från den 30 november 2010 till dess betalning sker. Haydar Zafari har varken kunnat erkänna eller förneka gärningen. Han har bestritt det enskilda anspråket. Han har vitsordat skäligheten av det yrkade beloppet för reparation av klockan. Som skälig kränkningsersättning har han vitsordat kr och som skälig ersättning för sveda och värk har han vitsordat kr. Sedan tingsrätten väckt frågan om Haydar Zafari skall utvisas ur riket har ett yttrande inhämtats från Migrationsverket. Åklagaren har - som han slutligen bestämt sin talan - yrkat att Haydar Zafari skall utvisas. Haydar Zafari har bestritt yrkandet.

11 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM B Enhet 5 UTREDNINGEN I målet har förhör hållits med målsäganden Babbis Charalabidis, med Haydar Zafari samt med vittnena Jonas Dayan och Tony Danial. En videoupptagning från en övervakningskamera har spelats upp och ett rättsintyg avseende Babbis Charalabidis skador har lagts fram. SKULDFRÅGAN Utredningen När det gäller händelseförloppet har följande framkommit. Haydar Zafari har berättat. Innan händelsen hade han druckit ca en halv flaska whisky och tagit sömntabletter. Han hade för avsikt att gå till tunnelbanan och ta livet av sig genom att kasta sig framför tåget. Han hade även tagit med sig en kniv för att begå självmord. För att komma till tunnelbanan var han tvungen att gå genom centrumet. Han minns att han fick ett slag mot huvudet och sedan minns han att han var gripen och att han var på sjukhus. Han har inte något minne av han skulle ha angripit Babbis Charalabidis. När det gäller den åtalade händelsen har i huvudsak överensstämmande berättelser lämnats av Babbis Charalabidis och av vittnena Jonas Dayan och Tony Danial. En videoinspelning av delar av händelseförloppet har också spelats upp. Av ett rättsintyg framgår att Babbis Charalabidis haft två sårskador på ena armen. Babbis Charalabidis har uppgett att han har ett suddigt minne av händelseförloppet. Han har berättat bl a följande. Haydar Zafari rökte inne i centrumet och Babbis Charalabidis bad honom att gå ut och röka. Haydar Zafari var aggressiv och sa "fuck you". Haydar Zafari gick iväg från platsen och Babbis Charalabidis följde

12 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM B Enhet efter honom. Han såg att Haydar Zafari hade en kniv i handen och tror att han höjde den. Haydar Zafari högg honom med kniven. Babbis Charalabidis tror att Haydar Zafiri sade något innan han högg. Babbis Charalabidis tror att hugget var riktat mot hans huvud och han tror även att han parerade och slog med batongen. Hugget tog på armen och på klockan. På grund av hugget flög han bakåt och slog huvudet i marken. Han är osäker på hur många hugg Haydar Zafari utdelade. Vid tillfället bar han skyddsväst. Jonas Dayan har bl a berättat följande. Han driver klädbutik i Hallunda centrum. Haydar Zafari rökte inne i centrumet och Babbis Charalabidis bad honom släcka cigaretten. Haydar Zafari var mycket hotfull och sa en massa fula ord. Haydar Zafari knuffade till Babbis Charalabidis i bröstet och uttalade 'Til kill you". Babbis Charalabidis tog upp batongen och kallade på förstärkning. Haydar Zafari gick då till attack. Första hugget träffade Babbis Charalabidis arm. Babbis Charalabidis försökte parera genom att hålla armen över huvudet och bröstet. Det andra hugget träffade Babbis Charalabidis klocka och ledde till att knivskaftet gick sönder. Babbis Charalabidis ramlade flera meter bakåt. Efter det att kniven gått sönder ingrep Jonas Dayan och Tony Danial. De lyckades övermanna Haydar Zafari. Tony Danial har bl a uppgett. Han är skräddare i Hallunda centrum. Babbis Charalabidis sade till Haydar Zafari att han inte fick röka i centrumet. Haydar Zafari utdelade tre hugg mot Babbis Charalabidis. De två första huggen träffade inte. Det tredje hugget träffade Babbis Charalabidis hand. Om inte målsäganden hade backat kunde det tredje hugget ha träffat hjärtat eller axeln. Tingsrättens bedömning Att de uppgifter som Babbis Charalabidis, Jonas Dayan och Tony Danial lämnat inte är helt identiska är naturligt eftersom det varit fråga om ett mycket snabbt

13 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM B Enhet 5 händelseförlopp. Berättelserna överensstämmer ändå i huvudsak med varandra, med den övervakningsfilm som har spelats upp och med den övriga utredningen. Den samlade utredningen ger en ganska tydlig bild av händelseförloppet. Haydar Zafari har efter att ha blivit tillsagd att inte röka inne i centrumlokalen uppträtt aggressivt och attackerat Babbis Charalabidis genom att hugga mot honom med kniv. Av Jonas Dayans och Tony Danials uppgifter framgår att Haydar Zafari utdelat mer än ett knivhugg mot Babbis Charalabidis. Det förhållandet att Babbis Charalabidis har fått två sår på underarmen och att armbandsklockan har gått sönder talar för att mer än ett av huggen har träffat. Detta har även Jonas Dayan uppgett. Någon fullständig klarhet har dock inte gått att få i den frågan. Av övervakningsfilmen och av de hörda personernas uppgifter framgår emellertid att Haydar Zafari utdelat ett mycket kraftigt hugg mot Babbis Charalabidis överkropp som denne lyckats parera genom att hålla upp sin arm och genom att backa. Hugget har träffat Babbis Charalabidis armbandsklocka och lett till att kniven har gått sönder. De sår som Babbis Charalabidis fått på armen har antingen uppkommit genom det knivhugget eller genom knivhugg tidigare under händelseförloppet. Det är i och för sig inte bevisat att Haydar Zafari, innan han utdelade hugget som träffade armbandsklockan, uttalat att han skulle döda Babbis Charalabidis. Med hänsyn till att knivhugget utdelats med stor kraft mot överkroppen har det emellertid funnits en avsevärd risk för att det skulle kunna ha träffat vitala kroppsorgan och ha lett till döden. Detta har Haydar Zafari insett och han har varit fullständigt likgiltig för följderna av sitt handlande och för Babbis Charalabidis liv. Det förhållandet att Babbis Charalabidis burit skyddsväst leder inte till någon annan bedömning. Fara för brottets fullbordande har förelegat eller endast på grund av tillfälliga omständigheter varit utesluten. Inte heller det förhållandet att Babbis

14 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM B Enhet Charalabidis omedelbart före knivhugget, när Haydar Zafari hade lyft sin kniv, gjort ett utfall med sin batong leder till någon annan bedömning. Någon nödvärnssituation har inte förelegat för Haydar Zafari. Det är inte utrett att det har funnits risk för att något annat knivhugg än det som framgår av övervakningsfilmen skulle kunna ha lett till Babbis Charalabidis död. Slutsats Haydar Zafari skall dömas för att uppsåtligen ha försökt beröva Babbis Charalabidis livet genom att hugga med kniv mot hans kropp eller huvud. Gärningen, som uppenbarligen skett av stundens ingivelse, är att bedöma som försök till dråp. PÅFÖLJD I målet har tingsrätten inhämtat ett läkarintyg enligt 7 lagen om personutredning i brottmål, ett rättspsykiatriskt utlåtande och ett yttrande från Socialstyrelsen, Rättsliga rådet. Av det sistnämnda yttrandet framgår att den undersökande läkaren har funnit - att Haydar Zafari har begått den åtalade gärningen under påverkan av en allvarlig psykisk störning och att han lider av en allvarlig psykisk störning, - att han till följd av sitt psykiska tillstånd och sina personliga förhållanden i övrigt har behov av psykiatrisk vård som är förenad med frihetsberövande och annat tvång samt att det finns risk för att han återfaller i brottslighet av allvarligt slag. Tingsrätten finner mot bakgrund av innehållet i yttrandet från Rättsliga rådet att Haydar Zafari skall överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

15 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM B Enhet SKADESTÅND På grund av utgången i skuldfrågan är Haydar Zafari skyldig att utge skadestånd till Babbis Charalabidis. Brottet har inneburit en mycket allvarlig kränkning av Babbis Charalabidis. Det yrkade beloppet avseende kränkning är skäligt och skall därför bifallas. Av Babbis Charalabidis berättelse och av medicinsk utredning som lagts fram framgår vidare att brottet medfört betydande psykiskt och fysiskt lidande för honom. Även det yrkade beloppet avseende sveda och värk är skäligt och skall bifallas. Slutligen har framkommit att Haydar Zafari vid gärningen skadat Babbis Charalabidis klocka. Kostnaderna för reparationen av klockan har vitsordats som skäliga. Yrkandet skall därför bifallas. Sammanfattningsvis skall alltså Babbis Charalabidis skadeståndsanspråk bifallas i sin helhet. UTVISNING Haydar Zafari har varit bosatt i Sverige sedan Eftersom han har varit bosatt i Sverige i mer än fem år får han endast utvisas om det finns synnerliga skäl. Det brott som Haydar Zafari döms för har inneburit en allvarlig kränkning av såväl enskilda som allmänna intressen. Av personutredningen avseende Haydar Zafari har dessutom framkommit att det finns en risk för att han återfaller i brott. Starka skäl talar därför för att utvisa Haydar Zafari ur Sverige. Men det finns även ett antal omständigheter som talar emot utvisning. Haydar Zafari har begått brottet under inflytande av en allvarlig psykisk störning och har behov av rättspsykiatrisk vård. Av den omfattande personutredningen har framkommit att det finns ett starkt samband mellan hans psykiska tillstånd och hans tidigare upplevelser i hemlandet Afghanistan. Det har även framkommit att det

16 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM B Enhet finns ett samband mellan Haydar Zafaris psykiska tillstånd och processen för att få uppehållstillstånd i Sverige. Ett beslut om utvisning skulle utan tvekan ha en mycket negativ inverkan på möjligheterna att ge honom en meningsfull vård. Detta förhållande talar emot utvisning. Till detta kommer den humanitära aspekten. Av Haydar Zafaris berättelse vid huvudförhandlingen och av de uppgifter han lämnat i personutredningen har framkommit att han har skaffat sig fiender i de olika stridande grupperna i Afghanistan och att han riskerar att dödas om han skulle återvända dit. Enligt tingsrättens uppfattning så framstår de uppgifter som Haydar Zafari har lämnat i detta hänseende som trovärdiga. Tingsrätten saknar skäl att ifrågasätta att Haydar Zafari har en genuin och på objektiva grunder motiverad rädsla för att återvända till Afghanistan - vilken han för övrigt har gett konstant uttryck för i samband med den övriga personutredningen i målet. Även om Migrationsverket inte anser att det föreligger hinder mot att verkställa en utvisning och den humanitära aspekten beaktas av migrationsdomstolarna anser tingsrätten att den i detta fall bör beaktas även vid frågan om utvisning på grund av brott (jfr NJA 1998 s. 501). Tingsrätten konstaterar därför att även humanitära skäl talar emot utvisning. Slutligen anser tingsrätten att även det förhållandet att Haydar Zafaris familj inte längre befinner sig i Afghanistan talar emot utvisning. Vid en samlad bedömning av de nu redovisade förhållandena finner tingsrätten att det inte finns tillräckliga skäl tor utvisning. ÖVRIGT På grund av Haydar Zafaris personliga och ekonomiska förhållanden bör kostnaderna för försvaret och målsägandebiträdet stanna på staten.

17 10 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Enhet 5 DOM B På grund av risken för att han fortsätter sin brottsliga verksamhet skall Haydar Zafari stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. Det särskilda yrkandet är lagligen grundat och skall därför bifallas. ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga Överklagande senast ställs till Svea hovrätt men ges in till tingsrätten. På tingsrättens vägnar Fredrik Schalin

18 Aktbil. -0 Sida 1(1) SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT AVRÄKNINGSUNDERLAG EnhetS j Mål nr B i Huddinge j i SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Enhet 5 j Underlaget avser Person-/samordningsnummer/fbdelsetid ; Datum för dom/beslut INKOM: ' MÅLNR: B AKTBIL: 70 Efternamn Zafari Förnamn Haydar Ovan angiven person har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad som anhållen, häktad eller på något annat sådant sätt som avses i 19 a lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m. eller 10 a lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård under nedan angivna tider. Frihetsberövad Datum Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet Datum Särskild anteckning f ~j Kriminalvården har lämnat domstolen en underrättelse om art det finns uppgifter hos kriminalvården som är av betydelse för avräkning (8 förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.). Särskild upplysning till kriminalvården m.fl. myndigheter i j Det finns tidigare meddelad dom, beslut eller avräkningsunderlag enligt 12 a strafforeläggandekungörelsen (1970:60) som innehåller uppgift om frihetsberövande som har betydelse för avräkning (3 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.). iderskrifl Postadress Huddinge Besöksadress Björnkullavägen 5 A Telefon Telefax E-post: Expeditionstid måndag - fredag 08:30-16:00

Begångna brott Grov misshandel

Begångna brott Grov misshandel MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM Mål nr B 7218-12 2012-11-06 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anders Petersson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Målsägandebiträde:

Läs mer

2011-05-18 meddelad i Södertälje. Begångna brott Mordbrand

2011-05-18 meddelad i Södertälje. Begångna brott Mordbrand SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 914-11 2011-05-18 meddelad i Södertälje 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Bengt Lund Södertörns åklagarkammare i Stockholm Tilltalad STEN Johan Lundin,

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Karlstad

2013-01-17 meddelad i Karlstad DOM Mål nr B 5563-12 2013-01-17 meddelad i Karlstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Magnus Haglund Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Målsägande Kim Jansson Storgatan

Läs mer

2012-03-16 meddelad i Borås

2012-03-16 meddelad i Borås BORÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 4052-11 meddelad i Borås 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Daniel Edsbagge Åklagarkammaren i Borås Tilltalad Hans CHRISTIAN Billeskans, 781011-5530

Läs mer

Begångna brott Sexuellt utnyttjande av barn

Begångna brott Sexuellt utnyttjande av barn DOM Mål nr B 11280-12 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Rogland Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

GÄVLE TINGSRÄTT Rotelgrupp A 2008-02-22 meddelad i Gävle. Mål nr B 1015-08. PARTER (Antal tilltalade: 1)

GÄVLE TINGSRÄTT Rotelgrupp A 2008-02-22 meddelad i Gävle. Mål nr B 1015-08. PARTER (Antal tilltalade: 1) Sida 1 (6) GÄVLE TINGSRÄTT DOM 2008-02-22 meddelad i Gävle Mål nr B 1015-08 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagaren Annika Öster Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Mattias Strandberg Gågatan

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Enhet 5. DOM 2014-12-02 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Enhet 5. DOM 2014-12-02 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 8171-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Jonas Stille, 19701231-0095 Himmelsvägen 16 141 91 Huddinge Offentlig försvarare: Advokat Ingemar Mårtensson Advokatfirman

Läs mer

2012-11-20 meddelad i Linköping

2012-11-20 meddelad i Linköping DOM Mål nr B 3786-12 meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Helene Gestrin Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Tilltalad Nikolay Ershov, 651090-6917 Frihetsberövande:

Läs mer

2012-03-05 meddelad i Gävle

2012-03-05 meddelad i Gävle GÄVLE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 50-12 2012-03-05 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Elly-Anne Öholm Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Berit Jönsson c/o Regina Jönsson

Läs mer

2013-02-26 meddelad i Kalmar

2013-02-26 meddelad i Kalmar Mål nr meddelad i Kalmar 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Hanna Nilsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Kalmar Tilltalad Masod Rasoli, 930328 Riddaregatan 3 C Lgh 1102 393

Läs mer

Begångna brott Sexuellt tvång

Begångna brott Sexuellt tvång ÖREBRO TINGSRÄTT DOM Mål nr B 906-09 meddelad i Örebro 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Stig Carlén Åklagarkammaren i Örebro Målsägande Sekretess A, se domsbilaga 1 Ombud och målsägandebiträde:

Läs mer

2012-03-05 meddelad i Sollentuna

2012-03-05 meddelad i Sollentuna ATTUNDA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 7074-11 2012-03-05 meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anna Thorvaldsson Norrorts åklagarkammare i Stockholm Målsägande Polismyndigheten

Läs mer

DOM. 2016-03-31 Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den 27 augusti 2015 i mål nr B 1847-15, se bilaga A

DOM. 2016-03-31 Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den 27 augusti 2015 i mål nr B 1847-15, se bilaga A 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 Rotel 0505 DOM 2016-03-31 Stockholm Mål nr B 7872-15 Dok.Id 1237398 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den 27 augusti 2015 i mål nr B 1847-15, se bilaga A PARTER

Läs mer

2013-02-15 meddelad i Nacka Strand

2013-02-15 meddelad i Nacka Strand Mål nr meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Jennie Söderberg Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-11-20 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-11-20 meddelad i Huddinge 1 DOM 2015-11-20 meddelad i Huddinge Mål nr: B 11410-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad FADI Nadjib Nadjem, 19910131-3998 c/o Tatyana Ogay Höders Väg 14 Lgh 1201 145 70 Norsborg Offentlig försvarare:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 juni 2009 B 5416-08 KLAGANDE IS Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Utpressning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 december 2013 B 5204-13 KLAGANDE MC Ombud och offentlig försvarare: Advokat KA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

2014-04-09 meddelad i Karlstad. Åklagare Kammaråklagare Elisabeth Cramnert Högström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad

2014-04-09 meddelad i Karlstad. Åklagare Kammaråklagare Elisabeth Cramnert Högström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad DOM Mål nr B 422-14 meddelad i Karlstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Elisabeth Cramnert Högström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad 1. Målsägande Sekretess A Sekretess

Läs mer

2012-01-26 meddelad i Örebro

2012-01-26 meddelad i Örebro DOM Mål nr B 4437-11 meddelad i Örebro 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Magnus Oscarsson Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande Simon Ahlstedt Östergårdsvägen 6 692 32 Kumla Målsägandebiträde:

Läs mer

Skadestånd 1. Helene Hugohs skadeståndsyrkande ogillas. 2. Annika Påhlssons skadeståndsyrkande ogillas.

Skadestånd 1. Helene Hugohs skadeståndsyrkande ogillas. 2. Annika Påhlssons skadeståndsyrkande ogillas. DOM Mål nr B 815-12 meddelad i Norrköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Tf chefsåklagare Mats Ericsson Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål 1. 2. Målsägande Helene Hugoh Idrottsgatan 64

Läs mer

DOM 2009-04-21 Stockholm

DOM 2009-04-21 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 03 Rotel 0301 DOM 2009-04-21 Stockholm Mål nr T 256-08 Sid 1 (9) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2007-12-10 i mål nr T 25365-05, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

Brott som den tilltalade döms för 1. Grov våldtäkt, 6 kap 1 1 st och 4 st brottsbalken - 2014-07-12

Brott som den tilltalade döms för 1. Grov våldtäkt, 6 kap 1 1 st och 4 st brottsbalken - 2014-07-12 1 meddelad i Göteborg Mål nr: B 9355-14 B 9111-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad YUSUF Mohamed Farah, 19820102-7573 Frihetsberövande: Häktad c/o Nylösegården Skaragatan 3 Lgh 1205 415 01 GÖTEBORG

Läs mer

DOM 2014-12-16 Stockholm

DOM 2014-12-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060103 DOM 2014-12-16 Stockholm Mål nr F 11385-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2013-11-20 i mål nr F 7067-12, se bilaga A KLAGANDE Aktiebolaget

Läs mer

2011-02-09 meddelad i Norrköping. Ersättning Amir Ghane tillerkänns rättegångskostnader av allmänna medel med åttatusensjuhundrafyrtio (8 740) kr.

2011-02-09 meddelad i Norrköping. Ersättning Amir Ghane tillerkänns rättegångskostnader av allmänna medel med åttatusensjuhundrafyrtio (8 740) kr. Enhet 3 Mål nr meddelad i Norrköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anna Hjorth Åklagarkammaren i Norrköping Tilltalad Amir Ghane, 630423-0953 Travbanevägen 51 603 85 Norrköping

Läs mer

2012-06-12 meddelad i Malmö

2012-06-12 meddelad i Malmö MALMÖ TINGSRÄTT DOM Mål nr B 9751-11 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Jörgen Larsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Tilltalad Shirko Midak, 680710-2030 Norrbäcksgatan

Läs mer

DOM 2015-10-15 Stockholm

DOM 2015-10-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 04 040205 2015-10-15 Stockholm Mål nr T 2426-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE Statoil Fuel & Retail Sverige AB, 556000-6834 118 88 Stockholm

Läs mer

1 HAPARANDA TINGSRÄTT 2014-10-22 meddelad i Haparanda

1 HAPARANDA TINGSRÄTT 2014-10-22 meddelad i Haparanda 1 meddelad i Haparanda Mål nr: B 813-11 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad MAGNUS Göran Johansson, 19670819-7055 Smedjevägen 3 952 43 Töre Offentlig försvarare: Advokat Marko Tuhkanen Advokatbyrån

Läs mer

1 GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 4. DOM 2016-04-27 meddelad i Göteborg

1 GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 4. DOM 2016-04-27 meddelad i Göteborg 1 GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM meddelad i Göteborg Mål nr: B 11224-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad MUSTAFE Abdi Haji Yussuf, 19811202-2598 Frihetsberövande: Häktad c/o Mohammed Edjama Skånegatan 17

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat T.R. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts dom 2008-10-28 i mål B 1902-08

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat T.R. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts dom 2008-10-28 i mål B 1902-08 Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 januari 2010 B 4878-08 KLAGANDE T.C.O. Ombud och offentlig försvarare: Advokat T.R. MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

DOM 2013-02-06 meddelad i Sollentuna

DOM 2013-02-06 meddelad i Sollentuna ATTUNDA TINGSRATT EnhetS DOM meddelad i Sollentuna Mål nr B 9462-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Rebecca Rehnström Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad

Läs mer

DOM 2015-01-27 Stockholm

DOM 2015-01-27 Stockholm SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060105 DOM 2015-01-27 Stockholm Mål nr M 5356-14 Sid 1 (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-05-15 i mål nr M 7447-13,

Läs mer

2012-11-27 meddelad i Södertälje

2012-11-27 meddelad i Södertälje en DOM Mål nr B 1939-12 meddelad i Södertälje 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagaren Fredrik Karlsson Åklagarmyndigheten Södertörns åklagarkammare i Stockholm Målsägande Folksam c/o U

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering Mål nr B 2684-08 Rättelse/komplettering Dom, Komplettering, 2009-11-09 Beslutat av: rådmannen Åke Söderlind ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga Ett överklagande ska ha kommit in till tingsrätten senast

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 12 juni 2015 B 1000-14 KLAGANDE M R Ombud och offentlig försvarare: Advokat P-O M MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Migrationsöverdomstolen Avdelning 1 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 2686-09 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART God man: Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens

Läs mer

2013-03-19 meddelad i Visby

2013-03-19 meddelad i Visby Gotlands tingsrätt Rotel 4 Mål nr meddelad i Visby 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Erik Öström Åklagarmyndigheten Lokal åklagare i Visby Tilltalad Mahdi Rahimi, 970124 c/o Hassela

Läs mer

DOM 2015-01-02 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-01-02 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2015-01-02 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 1836-14 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs, migrationsdomstolen,

Läs mer

Begångna brott Våldtäkt mot barn

Begångna brott Våldtäkt mot barn DOM Mål nr B 5450-10 meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lisa Lindberg City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde: Advokat Anne-Charlotte

Läs mer

DOM 2012-07-04 Stockholm

DOM 2012-07-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060207 DOM 2012-07-04 Stockholm Mål nr M 3321-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-03-21 i mål nr M 3518-11, se

Läs mer

DOM 2009-01-15 Göteborg

DOM 2009-01-15 Göteborg HOVRÄTTEN FÖR Rotel 44 DOM 2009-01-15 Göteborg Mål nr T 3501-08 Sid 1 (7) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Borås tingsrätts dom 2008-06-19 i mål T 1450-07, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen Box 3686,

Läs mer

HOVRÄTTEN FÖR DOM Mål nr ÖVRE NORRLAND 2012-11-28 B 813-12 Umeå

HOVRÄTTEN FÖR DOM Mål nr ÖVRE NORRLAND 2012-11-28 B 813-12 Umeå HOVRÄTTEN FÖR DOM Mål nr ÖVRE NORRLAND 2012-11-28 B 813-12 Umeå ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts dom den 12 oktober 2012 i mål nr B 2110-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare)

Läs mer

DOM 2016-02-23 Stockholm

DOM 2016-02-23 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 08 Rotel 0806 2016-02-23 Stockholm Mål nr T 697-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE Bostadsrättsföreningen Leporiden 1, 769604-5173

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 oktober 2007 B 1178-07 KLAGANDE 1. EE Ombud och offentlig försvarare: Advokat AW 2. NH Ombud och offentlig försvarare: Advokat MI MOTPART

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2016-06-15 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2016-06-15 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Farshid Norouzi, 19590801-2130 Gårdstigen 25 12552 Älvsjö Offentlig försvarare: Advokat Nils Hillert Process Advokatbyrå HB Box 19570

Läs mer

DOM 2012-11-19 Stockholm

DOM 2012-11-19 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0601 060105 DOM 2012-11-19 Stockholm Mål nr M 3455-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Statens VA-nämnds beslut 2012-03-15 i mål 73-10, 85-10, 84-10, 219-09 och 232-09, se bilaga A KLAGANDEN 1.

Läs mer

BESLUT 2010-09-24 Stockholm

BESLUT 2010-09-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0510 BESLUT 2010-09-24 Stockholm Mål/Ärende nr Ö 3293-10 TIDIGARE AVGÖRANDE Hedemora tingsrätts dom den 2 juni 1998 i mål B 100/97, se bilaga A SÖKANDE STURE Ragnar Bergwall, 500426-7190

Läs mer

DOM 2010-09-30 Stockholm

DOM 2010-09-30 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 6 Rotel 0605 DOM 2010-09-30 Stockholm Mål nr T 9430-09 ÖVERKLAGADE AVGÖRANDEN Stockholms tingsrätts dom 2009-11-03, i mål nr T 15410-07, T 10702-07, T 10671-07 och T 10670-07,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 24 maj 2013 Ö 1459-12 SÖKANDE BÅ Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat TO MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

BESLUT 2013-01-14 Meddelat i Stockholm

BESLUT 2013-01-14 Meddelat i Stockholm KAMMARRATTEN Avdelning 03 BESLUT 2013-01-14 Meddelat i Stockholm Mål nr 211-13 l KLAGANDE Mohammed Bouhmame, 960505 Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Anna Ekvall Advokatbyrån Nichols & Co AB Drottninggatan

Läs mer

DOM 2012-05-16 meddelad i Nacka Strand

DOM 2012-05-16 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2012-05-16 meddelad i Nacka Strand Mål nr P 2105-12 KLAGANDE 1. Lovisa Axelle Johnson, Box 2049, 103 12 Stockholm 2. Gladys Hultenby-Johnson, Box 2049, 103

Läs mer

DOM 2016-05-12 Stockholm

DOM 2016-05-12 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 020102 DOM 2016-05-12 Stockholm Mål nr B 5280-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts deldom den 19 maj 2015 i mål nr B 6463-13, se bilaga A PARTER Klagande (Åklagare) Kammaråklagaren

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Skaraborgs tingsrätts dom den 19 juni 2012 i mål nr B 3817-11

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Skaraborgs tingsrätts dom den 19 juni 2012 i mål nr B 3817-11 GÖTA HOVRÄTT Avdelning l Rotel 13 DOM 2012-11-15 Jönköping Mål nr B 2276-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Skaraborgs tingsrätts dom den 19 juni 2012 i mål nr B 3817-11 PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare)

Läs mer

TB förpliktas att av kostnaden för SGs rättshjälp återbetala sjutusensjuhundrasextio YRKANDEN I HÖGSTA DOMSTOLEN

TB förpliktas att av kostnaden för SGs rättshjälp återbetala sjutusensjuhundrasextio YRKANDEN I HÖGSTA DOMSTOLEN Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 april 2006 T 3692-04 KLAGANDE 1. SBE 2. TB Ombud för 1 och 2: Advokat MLS MOTPART SG Ombud och rättshjälpsbiträde: Advokat JM SAKEN Skadestånd

Läs mer

DOM 2010-02-25 Jönköping

DOM 2010-02-25 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 1 Rotel 13 DOM 2010-02-25 Jönköping Mål nr T 1666-09 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Örebro tingsrätts dom 2009-05-19 i mål T 1867-08, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen, Box

Läs mer

DOM 2014-09-24 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-09-24 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-09-24 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 6686-13 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Malmös, migrationsdomstolen, beslut

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:2 2013-02-05 Mål nr B 6/11

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:2 2013-02-05 Mål nr B 6/11 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:2 2013-02-05 Mål nr B 6/11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts, avd. 5, dom den 6 oktober 2011 i mål T 9184-10, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE OCH MOTPART Konsumentombudsmannen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Göta hovrätts beslut 2008-12-17 i mål Ö 2590-08 HÖGSTA DOMSTOLENS AVGÖRANDE

HÖGSTA DOMSTOLENS. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Göta hovrätts beslut 2008-12-17 i mål Ö 2590-08 HÖGSTA DOMSTOLENS AVGÖRANDE Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2010 Ö 283-09 KLAGANDE KL MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Ansökan i hovrätt om resning m.m. ÖVERKLAGADE

Läs mer

DOM 2016-03-23 Stockholm

DOM 2016-03-23 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 03 Rotel 030104 2016-03-23 Stockholm Mål nr B 9078-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 22 september 2015 i mål nr B 8253-15, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (12) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 maj 2012 B 3673-10 KLAGANDE 1. ALN Ombud och offentlig försvarare: Advokat MR 2. JE Ombud och offentlig försvarare: Advokat RE 3. BS

Läs mer

2009-08-31 meddelad i Stockholm

2009-08-31 meddelad i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Stefan Lind City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Norra Stockholms psykiatri c/o Psyk. länsakuten och OBS-avd Box

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 8 april 2009 B 4275-08 KLAGANDE 1. R.A. Ombud och offentlig försvarare: Advokat M.G. 2. T.K. Ombud och offentlig försvarare: Advokat S.R.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 6 november 2003 T 136-02 KLAGANDE 1. Målsägande C 2. Målsägande D Ombud, tillika målsägandebiträde för 1 och 2: advokaten LG MOTPART BA

Läs mer

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållsrätt och uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållsrätt och uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 8 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (6) KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms län, migrationsdomstolen, dom

Läs mer

DOM 2005-06-15 Stockholm. Ombud: Advokaten Per Magnusson, Biblioteksgatan 6-8, 11146 Stockholm

DOM 2005-06-15 Stockholm. Ombud: Advokaten Per Magnusson, Biblioteksgatan 6-8, 11146 Stockholm ,.. SVEAHOVRATI 2005-06-15 Stockholm Malnr Sid 1 (4) OVERKIAGATAVGORANDE Stockholms tingsratts, avdelning 6, dom den 18 december 2002 i mal nr T 6-583-98, se bilaga A KLAGANDE Ryska Federationen, Ryska

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 6 Rotel 060205 DOM 2013-11-13 Stockholm Mål nr M 4608-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Statens Va-nämnds beslut 2013-03-26 i mål Va 267/10, 269/10, 270/10, 292/10 och 127-128/11, se bilaga

Läs mer

DOM 2011-11-15 Stockholm

DOM 2011-11-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060205 DOM 2011-11-15 Stockholm Mål nr M 5325-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2011-06-01 i mål nr M 626-11, se

Läs mer

DOM 2016-03-07 Meddelad i Malmö

DOM 2016-03-07 Meddelad i Malmö Migrationsdomstolen DOM 2016-03-07 Meddelad i Malmö Mål nr UM 5416-15 1 KLAGANDE Sekretess, se bilaga 1 Ombud: advokaten Ulf Öberg och EU-advokaten David Loveday Advokatfirman Öberg & Associés AB Box 2098

Läs mer

DOM 2014-03-26 Stockholm

DOM 2014-03-26 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT DOM 2014-03-26 Stockholm Mål nr M 8898-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Statens va-nämnds beslut 2014-08-19 i mål nr Va 34/11, se bilaga A KLAGANDE Höglunda Vårdfastigheter AB Ombud: R P MOTPART

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat F- MS. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Västra Sveriges dom 2014-02-10 i mål B 1449-14

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat F- MS. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Västra Sveriges dom 2014-02-10 i mål B 1449-14 Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 juni 2014 B 1310-14 KLAGANDE MW Ombud och offentlig försvarare: Advokat F- MS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Utvisning

Läs mer

BESLUT 2012-08-15 Meddelat i Stockholm

BESLUT 2012-08-15 Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 2 2012-08-15 Meddelat i Stockholm Mål nr 5255-12 1 KLAGANDE EQC Group AB, 556821-1089 Ombud: Advokaten Axel Eskeby Advokatfirman Sylwan och Fenger-Krog AB Box 1043 791

Läs mer

DOM 2015-04-20 Stockholm

DOM 2015-04-20 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060304 DOM 2015-04-20 Stockholm Mål nr M 2791-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2015-03-25 i mål nr M

Läs mer

DOM 2013-09-18 Stockholm

DOM 2013-09-18 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060205 DOM 2013-09-18 Stockholm Mål nr M 3634-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-03-22 i mål nr M 3445-12, se

Läs mer

DOM 2012-11-06 Stockholm

DOM 2012-11-06 Stockholm SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060105 DOM 2012-11-06 Stockholm Mål nr P 5924-12 Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-06-13 i mål nr P 4886-11,

Läs mer

3. Xxxxx Xxxxx ska betala en avgift om 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

3. Xxxxx Xxxxx ska betala en avgift om 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. SVEA HOVRÄTT Avdelning 03 Rotel 030104 DOM 2016-03-23 Stockholm Mål nr B 9078-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 22 september 2015 i mål nr B 8253-15, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2012-12-19 meddelad i Sollentuna. Begångna brott Narkotikasmuggling

2012-12-19 meddelad i Sollentuna. Begångna brott Narkotikasmuggling DOM Mål nr B 8894-12 meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Pontus Klang Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Abdulkadir Salad Ahmed, 860101

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 mars 2016 B 2268-15 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPARTER 1. RA Ombud och offentlig försvarare: Advokat BA 2. MM Ombud och offentlig försvarare:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 7 september 2005 B 2493-03 KLAGANDE SET Ombud och offentlig försvarare: Advokat JK MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

DOM 2016-04-26 Stockholm

DOM 2016-04-26 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avd. 6 Rotel 0601 2016-04-26 Stockholm Mål nr B 11007-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 10 november 2015 i mål nr B 4886-15, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och målsägandebiträde: Advokat MM. Ombud och offentlig försvarare: Advokat SF

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och målsägandebiträde: Advokat MM. Ombud och offentlig försvarare: Advokat SF Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 december 2013 B 4262-12 KLAGANDE 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. ES Ombud och målsägandebiträde: Advokat MM MOTPART BK

Läs mer

meddelad i Stockholm den 6 juni 2003 B 4597-01

meddelad i Stockholm den 6 juni 2003 B 4597-01 Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 6 juni 2003 B 4597-01 KLAGANDE 1. I.K. Offentlig försvarare och ombud: advokaten B.I. 2. F.N. Offentlig försvarare och ombud: advokaten

Läs mer

PROTOKOLL 2015-09-23 Handläggning i Nacka Strand. Kärande Statoil Fuel & Retail Sverige AB, 556000-6834, 118 88 Stockholm

PROTOKOLL 2015-09-23 Handläggning i Nacka Strand. Kärande Statoil Fuel & Retail Sverige AB, 556000-6834, 118 88 Stockholm 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen PROTOKOLL 2015-09-23 Handläggning i Nacka Strand Aktbilaga 22 Mål nr F 1405-14 Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Rådmannen Inge Karlström, ordförande, och

Läs mer

2009-02-26 meddelad i Falun. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 102

2009-02-26 meddelad i Falun. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 102 Mål nr meddelad i Falun 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Christel Anderberg Åklagarkammaren i Falun Målsägande Sofia Cederhorn Stråtenbo Herrgård Stråtenbo 703 791 94 Falun Målsägandebiträde:

Läs mer

DOM 2015-10-21 Stockholm

DOM 2015-10-21 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060305 2015-10-21 Stockholm Mål nr B 2364-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nyköpings tingsrätts dom den 12 februari 2015 i mål nr, se bilaga A PARTER Klagande Blackstaby Gris Aktiebolag, 556565-0578

Läs mer

DOM 2012-11-27 Stockholm

DOM 2012-11-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0615 DOM 2012-11-27 Stockholm Mål nr M 1024-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-01-12 i mål nr M 3064-11, se bilaga A KLAGANDE Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

DOM 2015-12-30 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-12-30 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 05 DOM 2015-12-30 Meddelad i Stockholm Mål nr 9476-15 1 KLAGANDE 1. Länsstyrelsen i Västmanlands län 721 86 Västerås 2. Svenska Jägareförbundet Öster Malma 611 91 Nyköping

Läs mer

DOM 2011-02-28 Stockholm

DOM 2011-02-28 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0110 DOM Stockholm Mål nr T 3073-10 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2010-03-16 i mål nr T 1419-09, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm

Läs mer

DOM 2011-09-21 Meddelad i Stockholm

DOM 2011-09-21 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER Kärande Svenska Diabetesförbundet, 802007-6512 Box 1107 172 77 Sundbyberg Svarande Storstockholms Diabetesförening, 802005-8650 Torsgatan 8 111 23 Stockholm Ombud:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 november 2013 B 2089-12 KLAGANDE TM Ombud och offentlig försvarare: Advokat H OL MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

PROTOKOLL Förhandling och föredragning i Stockholm

PROTOKOLL Förhandling och föredragning i Stockholm 1 Rotel 0713 Förhandling och föredragning i Stockholm Aktbilaga 12 Mål nr RÄTTEN Hovrättsråden Sven Jönson och Gunilla Schöldström, referent, samt tf. hovrättsassessorn Lisa Nilheim FÖREDRAGANDE OCH FÖRARE

Läs mer

DOM 2010-04-23 meddelad i Nacka Strand

DOM 2010-04-23 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Miljödomstolen DOM 2010-04-23 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 6011-09 KLAGANDE Föräldrakooperativet Framtiden ekonomisk förening, 769606-9801 c/o Anne-Marie S Lundell Vallavägen 9 B

Läs mer

2011-10-04 meddelad i Karlstad

2011-10-04 meddelad i Karlstad VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3608-09 meddelad i Karlstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 5) Åklagare Kammaråklagare Katarina Lindberg Åklagarkammaren i Karlstad 1. 2. 3. 4. 5. 6. Målsägande Alexander Borg

Läs mer

2012-11-09 Stockholm. Stockholms tingsrätts dom den 24 november 2011 i mål T 12479-10, se bilaga A

2012-11-09 Stockholm. Stockholms tingsrätts dom den 24 november 2011 i mål T 12479-10, se bilaga A 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 01 Rotel 0106 2012-11-09 Stockholm Mål nr T 10639-11 Ö V E R K L A G A T A V G Ö R A ND E Stockholms tingsrätts dom den 24 november 2011 i mål T 12479-10, se bilaga A K L A G A

Läs mer

DOM 2013-06-25 Stockholm

DOM 2013-06-25 Stockholm SVEA HOVRÄTT Rotel 060105 DOM 2013-06-25 Stockholm Mål nr P 1602-13 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-02-14 i mål nr P 4571-12, se bilaga A KLAGANDE A-K

Läs mer

DOM 2015-06-18 Stockholm

DOM 2015-06-18 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060305 DOM 2015-06-18 Stockholm Mål nr F 985-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-01-08 i mål nr F 4584-14, se

Läs mer

DOM 2011-04-26 Stockholm

DOM 2011-04-26 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Miljööverdomstolen Rotel 060205 DOM 2011-04-26 Stockholm Mål nr M 9290-10 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, miljödomstolen, dom 2010-10-19 i mål nr M 1030-10, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

meddelad i Stockholm den 2 maj 2003 B 1038-03 E. O. Offentlig försvarare och ombud: advokaten B. S.

meddelad i Stockholm den 2 maj 2003 B 1038-03 E. O. Offentlig försvarare och ombud: advokaten B. S. Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 maj 2003 B 1038-03 KLAGANDE E. O. Offentlig försvarare och ombud: advokaten B. S. MOTPARTER 1. Riksåklagaren 2. S. M. Ombud, tillika målsägandebiträde:

Läs mer

2013-10-29 meddelad i Ystad. Åklagare Kammaråklagaren Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm

2013-10-29 meddelad i Ystad. Åklagare Kammaråklagaren Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Mål nr meddelad i Ystad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagaren Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Målsägande ERIKSHJÄLPEN BOX 1 570 15 HOLSBYBRUNN

Läs mer

2011-05-18 meddelad i VÄSTERÅS

2011-05-18 meddelad i VÄSTERÅS VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT 2011-05-18 meddelad i VÄSTERÅS Mål nr B 5881-10 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Göran Kastlund Åklagarkammaren i Västerås mbe, 8201Lövsång argatan 42 724 72 Västerås

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 oktober 2006 B 1256-06 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART DN Ombud och offentlig försvarare: Advokat CW SAKEN Medhjälp

Läs mer