IBIS Rapport 0124

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IBIS 2011. Rapport 0124"

Transkript

1 IBIS 2011 Resultat från den nationella gränsundersökningen IBIS 2011, inkommande besökare i Sverige Results from the Swedish Border Survey IBIS 2011, foreign visitors in Sweden Rapport 0124

2

3 IBIS 2011 Resultat från den nationella gränsundersökningen IBIS 2011, inkommande besökare i Sverige. Results from the Swedish Border Survey IBIS 2011, foreign visitors in Sweden. Rapport 0124

4 Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillväxtverket.se/publikationer. Där finns även material som gavs ut av Nutek Tillväxtverket Upplaga: 500 ex, därefter tryck vid behov Stockholm, maj 2012 Produktion: Ordförrådet AB Tryck: DanagårdLitho ISBN Rapport 0124 Har du frågor om denna publikation, kontakta: Therese Lindberg Telefon, växel

5 Förord En viktig utgångspunkt för Tillväxtverket är att medverka till en god kunskapsbildning för turism och besöksnäring. Detta är inte minst viktigt för att kunna följa utvecklingen av den utländska turismen i Sverige, bland annat utifrån den av näringen framtagna nationella strategin för den svenska besöksnäringen. Effekten av utländska besökares resande till och i Sverige är betydelsefull för svensk ekonomi. Intäkterna från utländska besökare har vuxit snabbare än de från svenska besökare. Under perioden genomfördes en omfattande gränsundersökning av Inkommande Besökare I Sverige, IBIS, av SCB på uppdrag av dåvarande Turistdelegationen samt en beställargrupp. Efter att undersökningen avslutades har det saknats en konsumentundersökning om utländska besökare i Sverige. Ett nytt arbete med att genomföra en löpande undersökning om inkommande besökare i Sverige påbörjades under Markör Marknad & Kommunikation AB fick uppdraget att genomföra undersökningen och sammanställa resultatet med en årlig rapport. Tillväxtverket samarbetar med olika intressenter kring utformningen av enkäten och har erfarenhetsutbyte med en nordisk statistikreferensgrupp. Materialet i denna rapport får användas fritt, men vi är tacksamma om du alltid anger Tillväxtverket som källa. För närmare information om undersökningen kontakta Tillväxtverkets projektledare Therese Lindberg och för beställning av uppgifter ur databasen kontakta Niklas Carlsson på Markör Marknad & Kommunikation AB Ett varmt tack till alla leverantörer som har gjort denna undersökning möjlig att genomföra vid våra mest frekventa gränspassager! Stockholm i maj 2012 Christina Lugnet Generaldirektör

6 Sammanfattning Den inkommande turismen har stor betydelse för både svensk besöksnäring och landet som helhet. För att öka kunskapen om den inkommande turismen i Sverige genomför Tillväxtverket en nationell gränsundersökning, IBIS (Inkommande Besökare I Sverige), som löpande samlar information om utländska besök i Sverige. Undersökningen startade 1 januari 2011 och föreliggande rapport är en sammanställning av resultaten för det för första undersökningsåret. Under 2011 gjordes 16,7 miljoner besök i Sverige av personer bosatta i andra länder. 13,5 miljoner, mer än 80 procent, gjordes av personer som besökt Sverige tidigare. Majoriteten av besöken kom från Norge, Danmark och Finland, som tillsammans stod för 61 procent av samtliga besök. Hälften av besöken från Norge, Danmark och Finland var endagsbesök. Tyskland stod för över 10 procent av besöken. 2,7 miljoner besök tillhörde kategorin affärsresor och 14 miljoner privatres or. Mer än hälften av affärsbesöken var enskild affärsresa medan cirka en halv miljon avsåg en konferens/kongress/seminarium. 40 procent av de totalt 14 miljonerna privatbesöken var fritidsresa/semester och 18 procent shopping. 35 procent av besöken var endagsbesök och 65 procent var flerdagsbesök. Av flerdagsbesökarna stannande 59 procent mellan 2 5 dagar och 17 procent mellan 1 2 veckor. De vanligaste aktiviteterna under besöken var restauranger/barer/ caféer/kiosker. Andelen shopping var högre hos endags besökarna än hos flerdagsbesökarna. Vanligaste boendeformerna var hotell/pensionat och att bo hos släktingar/vänner. Besökare som stannade över längre tid bodde oftare än andra i hyrd bostad/lägenhet/stuga. Besöken medförde sammanlagt 78,6 miljoner utländska gästnätter i Sverige. Storstadsregionerna tog emot majoriteten av besöken. Stockholms län hade 5,9 miljoner besök, Sydsverige 5,4 miljoner och Västsverige 4,2 miljoner. De utländska besökarnas totala konsumtion uppgick till drygt 90 miljarder kronor. 1 1 Exklusive kryssningsresenärer. (Se vidare avsnitt Om undersökningen, Intervjuer per färdmedel, Kryssningsfartyg).

7 Summary Incoming tourism is extremely important to both the Swedish tourism industry and the country as a whole. In order to improve the knowledge about incoming tourism in Sweden, the Swedish Agency for Economic and Regional Growth carries out a national border survey, IBIS (Incoming Visitors to Sweden), which gathers information about foreign visits to Sweden on an ongoing basis. The survey began on 1 January 2011, and this report summarises the results from the first year of the survey. During 2011, 16.7 million visits were made to Sweden by people living in other countries. Of these, 13.5 million more than 80% were by people who had visited Sweden previously. The majority of visits came from Norway, Denmark and Finland, which together accounted for 61% of all visits. Half the visits from Norway, Denmark and Finland were Sameday visits. Germany accounted for more than 10% of the visits. 2.7 million visits were business trips, and 14 million were private trips. More than half of the business trips were individual business trips, while around half a million related to conferences/congresses or seminars. 40% of the 14 million private trips were leisure/holiday trips, and 18% were shopping trips. 35% of the visits were Same-day visits and 65% were Overnight visits. 59% of those making overnight visits stayed for 2 5 days and 17% for 1 2 weeks. The most common activities during trips to Sweden were restaurant visits, shopping and sightseeing. The proportion of shopping was higher among Same-day visitors than Overnight visitors. The most common forms of accommodation were hotels/guest houses and staying with friends and relatives. Those visitors who stayed for longer periods of time stayed in rented homes/apartments/ cottages more often than other visitors. The visits resulted in a total of 78.6 million overnight stays by foreign visitors in Sweden. The metropolitan regions hosted the majority of the visits. Stockholm County had 5.9 million visits, Southern Sweden 5.4 million and Western Sweden 4.2 million. Foreign visitors total consumption amounted to just over SEK 90 billion. 1 1 Excluding cruise passengers. (See also the sections About the survey, Interviews per means of transport and Cruise ships ).

8

9 Innehåll 1. Övergripande metodbeskrivning Resultatredovisning Marknader Endags- och flerdagsbesök Resesällskapets storlek Privat- och affärsbesök Aktiviteter Boende Färdmedel Konsumtion Vistelseplatser Uppfattning om besöket Resefrekvens och profil Informationskällor Om undersökningen Fältarbetet Telefonintervjuer Frågeformulär Urval Bortfall Viktning Riksområden 36 Bilagor 37 Bilaga 1: Viktat antal besök per fråga för respektive marknad 37 Bilaga 2: Enkät på svenska 40 Bilaga 3: Enkät på engelska/english questionnaire 42

10 10

11 1. Övergripande metodbeskrivning Undersökningen startade 1 januari 2011 och genomförs löpande via intervjuer med utresande personer som inte är bosatta i Sverige. Det sker vid 14 gränspassager för följande färdmedel: Båt (färja) Kryssningsfartyg Bil Tåg Flyg Telefonintervjuer används i följande länder: Finland Norge Anledningen till att telefonintervjuer används i Norge och Finland är för att komplettera mätningarna på plats där det inte funnits legala möjligheter att samla in och ta fram ett statistiskt korrekt material via intervjuer. Under hösten 2010 konstaterades genom inventeringar och test att det inte fanns några möjligheter att genomföra studier på plats vid vägpassager från Sverige till Finland och Norge. Urvalet av intervjuer dimensioneras per färdmedel och med utgångspunkt från kunskap om befintlig passagerarstatistik. Kvaliteten på det statistiska underlaget varierar dock och medför att egna volymberäkningar måste göras vid vissa passager. Urvalet justeras årligen. På färdmedlet flyg finns den största spridningen av olika nationaliteter och för att nå dessa behövs störst urval där. Färdmedlen bil och färja är lika till volymer och till spridning av nationaliteter och har därför likvärdig urvalsstorlek. Tåg och kryssningsfartyg är betydligt mindre volymmässigt än övriga färdmedel vilket gör att urvalsandelarna där blir lägre. Urvalet fördelas mellan kvartalen utifrån att det genomförs fler intervjuer vid tidsperioder då det är fler besökare. 11

12 2. Resultatredovisning Under 2011 gjordes 16,7 miljoner besök i Sverige av personer bosatta i andra länder. Resultaten baseras på intervjuer och svarsfrekvensen för undersökningen var 65 procen t. 1 I rapporten redovisas resultaten med utgångspunkt i undersökningens frågeområden. I diagrammen visas andelar eller antalet besök totalt, oftast fördelat på marknad, vistelsetid och huvudsyfte. Hela resultatredovisningen presenterar uteslutande resultat för besök i Sverige. När termen besökare används i redovisningen avser detta den som genomfört ett besök. En unik person bosatt i ett annat land kan göra flera besök i Sverige under ett år och därmed vara besökare i Sverige vid flera tillfällen. Uppdelningen i marknadsområden utgår från de sju största besöksländerna samt områdena övriga Europa och övriga Världen. I slutet av rapporten finns viktade antal för respektive fråga sorterat på dessa marknadsområden. Figur 1 Utländska besökare i Sverige under 2011; andel fördelat på vistelsetid och huvudsyfte. Foreign visitors in Sweden during 2011; share by length of stay and main reason for the visit. Totalt: 16,7 miljoner besök 35 procent av alla besök var endagsbesök, motsvarande 5,9 miljoner besök 65 procent av alla besök var flerdagsbesök, motsvarande 10,8 miljoner besök För 84 procent av alla besök var huvudsyftet privatresa, motsvarande 14,0 miljoner besök För 16 procent av alla besök var huvudsyftet affärsresa, motsvarande 2,7 miljoner besök 2.1 Marknader Största enskilda utlandsmarknad med 3,7 miljoner besök (22 procent av samtliga) var Norge. 10,2 miljoner kom från Norge, Danmark och Finland sammantaget. Därefter följer Tyskland med 1,8 miljoner, 11 procent. Besök från Storbritannien utgjorde ungefär lika stor andel som gruppen övriga Världen. Antalet besök från Polen, den minsta enskilt redovisade marknaden i denna rapport, var Majoriteten av besökarna från Norge, 64 procent, vistades i västra Sverige medan även Sydsverige och Stockholms län tagit mot bety 1 Exklusive biltrafiken över Öresundsbron. (Se vidare avsnitt Om undersökningen, Intervjuer per färdmedel, Bil) 12

13 dande andelar, 18 procent respektive 15 procent. 2 Av besökarna från Danmark vistades 63 procent i södra Sverige, 16 procent i västra Sverige och 14 procent i Småland med öarna. Besökarna från Finland vistades främst i Stockholms län, 55 procent, samt i övre Norrland, 16 procent, och i Sydsverige, 11 procent. (se figur 3) Resultaten för Tyskland visar att besökarna spritt sig mer och besökt flera områden över hela landet än övriga marknader. 40 procent vistades i Sydsverige, 31 procent i Stockholms län, 25 procent i Småland med öarna, 24 procent i Västsverige, 13 procent i östra Mellansverige, 10 procent i norra Mellansverige, 5 procent i mellersta Norrland och 4 procent i övre Norrland. För besökarna från övriga marknader var Stockholms län det mest besökta området i landet. Figur 2 Utländska besökare i Sverige under 2011; andel och antal fördelat på marknad. Foreign visitors in Sweden during 2011; share and number of visitors by country of residence. Norge Danmark Finland Övriga Europa Tyskland Övriga Världen Storbritannien USA Polen Procent Endags- och flerdagsbesök De 16,7 miljonerna utländska besöken i Sverige varade i genomsnitt 4,7 nätter. 35 procent av alla besök, motsvarande 5,9 miljoner, var endagsbesök medan 65 procent, 10,8 miljoner, varade i minst två dagar. Nästan hälften av samtliga besök, 47 procent, varade i 2 7 dagar och 18 procent varade 8 dagar eller mer. Andelen endagsbesökare var större bland besökare från de nordiska länderna än från övriga marknader. För danska besökare var den 47 procent, för norska 46 procent och för finska 52 procent. För exempelvis den tyska marknaden var andelen 11 procent och den amerikanska 20 procent. 2 Se riksområden i avsnitt

14 Figur 3 Utländska besökare i Sverige under 2011; andel och antal fördelat på marknad och vistelseplats (flervalsfråga). Foreign visitors in Sweden during 2011; share and number of visitors by country of residence and regions visited (multiple-choice). 0,5 % % % % Danmark Denmark % Finland Finland % Totalt Total % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Norge Norway % Tyskland Germany % % % % % % % % % % % %

15 En stor majoritet, 86 procent, av endagsbesökarna kom till Sverige på en privatresa. Detta gällde för mellan 80 och 98 procent av samtliga marknadsområden utom Polen, där andelen var 63 procent. Även för flerdagsbesökarna var privatresa det främsta syftet med besöket, 81 procent i genomsnitt. För Tyskland och Norge var andelarna högst, 86 procent, medan andelen var lägst för Storbritannien, 65 procent. Figur 4 Utländska besökare i Sverige under 2011; andel fördelat på vistelsetid och marknad. Foreign visitors in Sweden during 2011; share by length of stay and country of residence. Endagsbesökare Flerdagsbesökare Finland Danmark Norge Polen USA Storbritannien Övriga Europa Tyskland Övriga Världen Totalt Procent Figur 5 Utländska besökare i Sverige under 2011; andel endagsbesökare fördelat på huvudsyfte och marknad. Foreign visitors in Sweden; share of Same-Day visitors by main reason and country of residence. Privatresa Affärsresa USA Norge Övriga Världen Finland Övriga Europa Tyskland Storbritannien Danmark Polen Totalt Procent

16 Figur 6 Utländska besökare i Sverige under 2011; andel flerdagsbesökare fördelat på huvudsyfte och marknad. Foreign visitors in Sweden; share of overnight visitors by main reason for the visit and country of residence. Privatresa Affärsresa Tyskland Norge Finland Danmark USA Övriga Europa Polen Övriga Världen Storbritannien Totalt Procent Resesällskapets storlek 27 procent eller 4,5 miljoner av de totalt 16,7 miljoner besökarna reste ensamma. Något fler, 37 procent, var sällskap om två personer och 32 procent var sällskap om 3 6 personer. Figur 7 Utländska besökare i Sverige under 2011; andel och antal personer i ressällskapet fördelat på marknad. Foreign visitors in Sweden during 2011; share and number of persons in the travelling party by country of residence. 1 person 2 personer 3 6 personer > 7 personer Danmark Finland Norge Polen Storbritannien Tyskland Övriga Europa USA Övriga Världen Totalt Procent

17 Resenärer som reste ensamma var mest frekventa från marknaderna Storbritannien, 50 procent, Polen, 45 procent och övriga Världen, 41 procent. Från Norge och Finland var andelarna lägst, 12 procent respektive 23 procent. Andelen sällskap med tre personer eller fler var störst från Finland och Norge, båda med 44 procent. Bland besökarna som uppgett affärsresa som syfte för besöket var ressällskap om en person betydligt vanligare än bland de som uppgett privatresa; 63 procent respektive 22 procent. Av endagsbesökarna reste 24 procent ensamma medan motsvarande andel av flerdagsbesökarna var något större, 31 procent. Figur 8 Utländska besökare i Sverige under 2011, andel och antal personer i ressällskapet fördelat på huvudsyfte med besöket och vistelsetid. Foreign visitors in Sweden during 2011; share and number of persons in the travelling party by main reason for the visit and length of stay. Privatresa > 7 personer, 4 % 1 person, 22 % Affärsresa > 7 personer, 5 % 3 6 personer, 12 % 3 6 personer, 34 % 2 personer, 40 % 2 personer, 20 % 1 person, 63 % Endagsbesökare > 7 personer, 3 % Flerdagsbesökare > 7 personer, 4 % 3 6 personer, 35 % 1 person, 24 % 3 6 personer, 30 % 1 person, 31 % 2 personer, 38 % 2 personer, 35 % 2.4 Privat- och affärsbesök För 16 procent av samtliga 16,7 miljoner besök, eller 2,7 miljoner, var huvudsyftet en affärsresa och bland dessa var enskild affärsresa den mest förekommande kategorin. För 84 procent av alla besök, 14,0 miljoner, var huvudsyftet en privatresa. De mest frekventa huvudsyftena bland privatresenärer var fritidsresa/semester, besöka släktingar/vänner och shopping. Stora andelar av besöken från Finland, Norge och Danmark hade privatresa som huvudsakligt syfte, 89 procent, 92 procent respektive 82 procent. Även från övriga marknader var andelen med syfte privatresa dominerande, t.ex. 86 procent för Tyskland, 80 procent för USA och 68 procent för Storbritannien. Högst andel med affärsresa 17

18 som huvudsyfte hade Storbritannien med 32 procent följt av övriga Världen med 30 procent. Endagsbesökarna kom till Sverige med främst huvudsyftena shopping, 40 procent, och fritidsresa/semester, 27 procent. För 9 procent var huvudsyftet en affärsresa. Huvudsyftet för 35 procent av flerdagsbesökarna var fritidsresa/ semester och för 30 procent besök hos släktingar/vänner. Enskild affärsresa var huvudsyfte för 10 procent medan endast 3 procent kom med huvudsyftet shopping. Figur 9 Utländska besökare i Sverige under 2011; andel fördelat på huvudsyfte med besöket. Foreign visitors in Sweden during 2011; share by main reason for the visit. Privatresa Affärsresa Fritidsresa/semester Besök hos släkt/vänner Shopping Enskild affärsresa Annat Åka till eget fritidshus/lägenhet Företagsmöte Konferens/kongress/seminarium Studier Mässa/event Belöningsresa Procent Figur 10 Utländska besökare i Sverige under 2011; andel fördelat på huvudsyfte med besöket och marknad. Foreign visitors in Sweden during 2011; share by main reason for the visit and country of residence. Privatresa Affärsresa Norge Finland Tyskland Danmark USA Övriga Europa Polen Övriga Världen Storbritannien Procent

19 Figur 11 Utländska besökare i Sverige under 2011; andel fördelat på vistelsetid och huvudsyfte med besöket. Foreign visitors in Sweden during 2011, share by lenth of stay and main reason for the visit. Endagsbesökare Flerdagsbesökare Besök hos släkt/vänner Fritidsresa/semester Studier Åka till eget fritidshus/lägenhet Shopping Annat Enskild affärsresa Konferens/kongress/seminarium Företagsmöte Mässa/event Belöningsresa Procent Aktiviteter I figur redovisas de 10 mest frekventa aktiviteterna. En besökare kan under ett besök ta del av flera aktiviteter och det förklarar varför andelarna summerar till mer än 100 procent. Shopping, restaurang/bar/café/kiosk och sightseeing är de aktiviteter som de största andelarna av samtliga besökare ägnat sig åt, 48 procent, 45 procent respektive 29 procent. Restaurang/bar/café/kiosk och shopping var frekventa aktiviteter för besökare från alla marknader. Som exempel angav ungefär 40 procent av besökarna från respektive nordiskt land restaurang/bar/café/kiosk samt 61 procent av de finska och 52 procent av de norska besökarna shopping som aktivitet. Besökarna från Tyskland visade ett spritt aktivitetsmönster jämfört med andra länder. (Se vidare Bilaga 1.) Shopping, restaurang/bar/café/kiosk och sightseeing var de tre vanligaste aktiviteterna för besökare på privatresa, 53, 43 respektive 34 procent. Vanligaste aktiviteterna för besökare på affärsresa var restaurang/bar/café/kiosk, företagsbesök och shopping, 60, 45 respektive 24 procent. 15 procent av affärsresenärerna deltog i aktiviteten utbildning/föreläsning/seminarium. 20 procent av besökare på privatresa besökte museum, medan motsvarande andel för besökare på affärsresa var 10 procent. 56 procent av endagsbesökarna ägnade sig åt shopping, 39 procent åt restaurang/bar/café/kiosk och 16 procent åt sightseeing. Flerdagsbesökare visade en större spridning på olika aktiviteter men även här var restaurang/bar/café/kiosk, shopping och sightseeing de vanligaste med 51, 43 respektive 33 procent. 19

20 Figur 12 Utländska besökare i Sverige under 2011; andel fördelat på de tio mest frekventa aktiviteter besökarna ägnar sig åt (flervalsfråga. Foreign visitors in Sweden during 2011; share by the ten most frequent activites (mulitple choice). Shopping Restaurang/bar/café/kiosk Sightseeing Byggnader/slott/monument m.m. Museum Vandrat i skog/berg Besökt nationalpark/naturum Sol och bad Annat Familjeangelägenhet (dop, bröllop etc.) Procent Figur 13 Utländska besökare i Sverige under 2011; andel fördelat på huvudsyfte med besöket och de tio mest frekventa aktiviteter besökarna ägnat sig åt (flervalsfråga). Foreign visitors in Sweden during 2011; share by main reason for the visit and the ten most frequent activities (multiple-choice). Privatresa Affärsresa Restaurang/bar/café/kiosk Företagsbesök Shopping Utbildning/föreläsning/seminarium Sightseeing Museum Byggnader/slott/monument m.m. Annat Diskotek/nattklubb Spa/wellness Vandrat i skog/berg Besökt nationalpark/naturum Sol och bad Familjeangelägenhet (dop, bröllop etc.) Procent

21 Figur 14 Utländska besökare i Sverige under 2011; andel fördelat på vistelsetid och de tio mest frekventa aktiviteter besökarna ägnat sig åt (flervalsfråga). Foreign visitors in Sweden during 2011; share by lenth of stay and the ten most frequent activities (multiple-choice). Endagsbesökare Flerdagsbesökare Restaurang/bar/café/kiosk Shopping Sightseeing Byggnader/slott/monument m.m. Vandrat i skog/berg Museum Sol och bad Besökt nationalpark/naturum Annat Familjeangelägenhet (dop, bröllop etc.) Företagsbesök Besökt ett kulturevenemang Diskotek/nattklubb Utbildning/föreläsning/seminarium Procent Boende Besöken från utlandet resulterade i 78,6 miljoner övernattningar under I figur 15 redovisas vilken typ av boende som besökarna använt under vistelsen i Sverige. De blå staplarna visar medelvärdet av antalet övernattningar per boendeform och de orange visar fördelningen, i procent, av hur besökarna övernattat. 4,5 miljoner, 42 procent, av alla som övernattade, valde att bo minst en natt på hotell/pensionat och medelvärdet av antal nätter för den boendeformen var 3 nätter. 3,2 miljoner, 30 procent, valde att övernatta minst en natt hos släktingar/vänner och medelvärdet antal nätter för den boendeformen var 7 nätter. En övervägande majoritet av affärsbesökarna bodde på hotell/pensionat, 87 procent, medan 9 procent bodde hos släktingar/vänner. Bland privatbesökarna var spridningen över olika boendeformer betydligt mera vanlig. De största andelarna var 36 procent hos släktingar/vänner och 31 procent på hotell/pensionat. Besökarna från USA och övriga Världen bodde i högst utsträckning på hotell/pensionat, båda 63 procent, följt av Storbritannien, 54 procent, och övriga Europa, 49 procent. Lägst andel övernattande besökare på denna boendeform visade Danmark med 30 procent. 21

22 Att bo hos släktingar/vänner var vanligt för resenärer från alla marknader. Andelarna varierade mellan 44 procent för Polen och 22 procent för Tyskland. Att bo på camping var mest frekvent hos besökare från Tyskland, 22 procent, följt av Norge, 16 procent. Egen bostad/lägenhet/stuga användes mest av besökare från Danmark, 23 procent, Norge, 15 procent, och Tyskland, 14 procent. Besökare som gjorde en privatresa visade en spridning på olika boendeformer med störst andel för släktingar/vänner, 36 procent, och hotell/pensionat, 31 procent. Resenärer på affärsresa bodde till övervägande del på hotell/pensionat, 87 procent, medan 9 procent uppgett att de bodde hos släktingar/vänner. Några exempel på svar som respondenterna angett för alternativet annat boende: egen båt, tåg, skola, bil. Figur 15 Utländska besökare i Sverige under 2011; andel fördelat på vald boendeform och antal gästnätter (medelvärde). Foreign visitors in Sweden during 2011; share by type of accomodation used and foreign guest nights (mean value). Andel som valt resp. boendeform (%) Medelvärde, antal nätter Hotell/pensionat Släktingar/vänner Egen bostad/lägenhet/stuga Husvagn/husbil/tält/stuga på avgiftsbelagd campingplats Hyrd bostad/lägenhet/stuga Kryssningsfartyg/färja Vandrarhem Husvagn/husbil/tält/stuga ej på avgiftsbelagd campingplats Annat boende Bed & Breakfast/lantgård Procent

23 Figur 16 Utländska besökare i Sverige under 2011; andel fördelat på vald boendeform och marknad. Foreign visitors in Sweden during 2011; share by type of accomodation used and country of residence. Hotell/pensionat Släktingar/vänner Vandrarhem Husvagn/husbil/tält/stuga på avgiftsbelagd campingplats Husvagn/husbil/tält/stuga ej på avgiftsbelagd campingplats Egen bostad/lägenhet/stuga Hyrd bostad/lägenhet/stuga Danmark Bed & Breakfast/lantgård Kryssningsfartyg/färja Finland Norge Tyskland Storbritannien Polen Övriga Europa USA Övriga Världen Annat boende Procent

24 Figur 17 Utländska besökare I Sverige under 2011; andel fördelat på huvudsyfte och vald boendeform. Foreign visitors in Sweden during 2011; share by main reason for the visit and type of accomodation used. Privatresa Affärsresa Släktingar/vänner Hotell/pensionat Egen bostad/lägenhet/stuga Husvagn/husbil/tält/stuga på avgiftsbelagd campingplats Hyrd bostad/lägenhet/stuga Kryssningsfartyg/färja Vandrarhem Husvagn/husbil/tält/stuga ej på avgiftsbelagd campingplats Annat boende Bed & Breakfast/lantgård Belöningsresa Procent Färdmedel Av de totalt 16,7 miljonerna besökarna lämnade 6,3 miljoner eller 38 procent Sverige med båt, 29 procent med bil, 21 procent med flyg och 9 procent med tåg. 2 procent var kryssningsbesökare. Bil användes av en stor andel av de norska besökarna, 73 procent, men även till stor del av tyska, finska och danska besökare, 28 procent, 27 procent respektive 17 procent. Cirka 60 procent av de danska, finska och polska besökarna lämnade landet med båt och motsvarande andel för Tyskland var 41 procent. De som till stor del reste med flyg var besökare från Storbritannien, 61 procent, USA, 57 procent och Polen, 33 procent. Mer än hälften av besökarna från området övriga Världen reste också med flyg. Nästan hälften av affärsbesökarna reste med flyg, 48 procent, medan 24 procent reste med båt. Majoriteten av privatbesöken använde båt, 40 procent, och bil, 31 procent. Bland endagsbesökarna var båt och bil de mest använda färdmedlen med 44 procent respektive 33 procent medan flerdagsbesökarna reste med båt, 33 procent, flyg, 31 procent och bil, 24 procent. 24

25 Figur 18 Utländska besökare i Sverige under 2011; andel fördelat på färdmedel och marknad. Foreign visitors in Sweden during 2011; share by mode of transport and country of residence. Totalt Danmark Finland Norge Polen Storbritannien Tyskland Övriga Europa USA Bil Båt Flyg Kryssning Tåg Övriga Övriga Världen Procent Figur 19 Utländska besökare i Sverige under 2011; andel fördelat på vistelsetid och färdmedel. Foreign visitors in Sweden during 2011; share by length of stay and mode of transport. Endagsbesökare Flerdagsbesökare Bil Båt Flyg Kryssning Tåg Övriga Procent Figur 20 Utländska besökare i Sverige under 2011; andel fördelat på huvudsyfte med besöket och färdmedel. Foreign visitors in Sweden during 2011; share by main reason for the visit and mode of transport. Privatresa Affärsresa Bil Båt Flyg Kryssning Tåg Övriga Procent

26 2.8 Konsumtion Totalt spenderade utländska besökare drygt 90 miljarder kronor i samband med besök i Sverige. Besökarna från övriga Världen och USA spenderade mest, cirka SEK i genomsnitt per person. Besökare från Danmark, Finland, Norge och Polen spenderade mellan drygt och SEK i genomsnitt per person. Den totala 2 konsumtionen för följande marknader var (alla tal i SEK): Danmark: 8,5 miljarder, Finland: 10,8 miljarder, Norge: 14,0 miljarder, Polen: 1,3 miljarder, Storbritannien: 3,6 miljarder, Tyskland: 14,8 miljarder, övriga Europa: 21,6 miljarder, USA: 7,2 miljarder, övriga Världen: 9,3 miljarder. Flerdagsbesökare spenderade mer per person än endagsbesökare. Resultaten visar vidare att privatresenärer från alla marknader utom Finland spenderade mer än affärsresenärer per person. Figur 21 Utländska besökare i Sverige under 2011; besökarnas totala konsumtion i genomsnitt fördelat på marknad, per besök. Foreign visitors in Sweden during 2011; Average expenditure by country of residence, (SEK) per visit. Övriga världen USA Tyskland Övriga Europa Storbritannien Finland Norge Polen Danmark Totalt SEK

27 Figur 22 Utländska besökare i Sverige under 2011; besökarnas totala konsumtion i genomsnitt fördelat på vistelsetid och marknad, per besök. Foreign visitors in Sweden during 2011; Average expenditure by length of visit and country of residence, (SEK) per visit. USA Övriga världen Övriga Europa Tyskland Norge Storbritannien Finland Polen Danmark Totalt Endagsbesökare Flerdagsbesökare Totalt SEK Figur 23 Utländska besökare i Sverige under 2011; besökarnas totala konsumtion i genomsnitt fördelat på huvudsyfte med besöket och marknad, per besök. Foreign visitors in Sweden during 2011; Average expenditure by main reason for the visit and country of residence, (SEK) per visit. Övriga världen USA Övriga Europa Tyskland Storbritannien Polen Norge Finland Danmark Totalt Privatresa Affärsresa Totalt SEK 27

IBIS 2011. Rapport 0124

IBIS 2011. Rapport 0124 IBIS 2011 Resultat från den nationella gränsundersökningen IBIS 2011, inkommande besökare i Sverige Results from the Swedish Border Survey IBIS 2011, foreign visitors in Sweden Rapport 0124 IBIS 2011

Läs mer

IBIS 2014. Rapport 0188

IBIS 2014. Rapport 0188 IBIS 2014 Resultat från den nationella gränsundersökningen IBIS 2014, inkommande besökare i Sverige Results from the Swedish Border Survey IBIS 2014, foreign visitors in Sweden Rapport 0188 IBIS 2014

Läs mer

Enkätintervjuer sommaren 2012

Enkätintervjuer sommaren 2012 Enkätintervjuer sommaren 2012 Positionstema Alla framgångsrika destinationer väcker tydliga och positiva associationer hos sina målgrupper: Doft +Associationer =Uppsala nyrostat kaffe + kulturhistoria

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Undersökning bland evenemangsbesökarna vid EM i Konståkning Ericsson Globe Arena, 26 januari - februari 25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM UNDERSÖKNINGEN S. KÖN OCH ÅLDER S. 4 SÄLLSKAP S. 5 HEMVIST S. 6 INFORMATION

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Vi brukar tala om att handelns bidrag till Sverige är 11 procent av alla sysselsatta, 11 procent

Läs mer

Fakta och statistik om besöksnäringen i Linköpings kommun 2011

Fakta och statistik om besöksnäringen i Linköpings kommun 2011 Fakta och statistik om besöksnäringen i Linköpings kommun 2011 Turism - en miljardindustri för Linköping Visit Linköping vill med denna broschyr ge dig mer information om besöksnäringen i Sverige och Linköping

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012

Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012 Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012 Inkvarteringsstatistik/Accommodation statistics Källa/Source: Tillväxtverket & SCB/Statistics Sweden Preliminära data för 2012/Provisional data for 2012

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 26.000 i Västerås i mars. Det var en ökning

Läs mer

Turistekonomisk omsättning av Stena Lines passagerare Karlskrona-Gdynia

Turistekonomisk omsättning av Stena Lines passagerare Karlskrona-Gdynia Turistekonomisk omsättning av Stena Lines passagerare Karlskrona-Gdynia Karlskrona kommun och Stena Line Åsa Widmark 2009-02-13 Turismens Utredningsinstitut Främja och stödja kunskapsuppbyggnaden inom

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 3 januariapril Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 29.000 i Västerås i april. Det var en minskning

Läs mer

USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET EUROPRIDE 2008

USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET EUROPRIDE 2008 INNEHÅLL sid Om undersökningen 3 Några definitioner 4 Publikens ålder och kön 5 Besökarnas hemvist 6 Första informationskällan 7 Samtliga informationskällor 8 Beslutstillfälle 9 Transportmedel till evenemanget

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter. Antalet gästnätter oförändrat

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter. Antalet gästnätter oförändrat NV 41 SM 1305 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2012 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter Accommodation statistics 2012,

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Mar Ökning med 7 under första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 107.000 i Uppsala under första

Läs mer

Resultatet januari-april

Resultatet januari-april Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co 28 000 gästnätter i april Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 28.000 i Västerås under april. Det var en ökning

Läs mer

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter NV 41 SM 1403 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2013 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter Accommodation statistics 2013,

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Feb Ökning med 4 i Uppsala i februari Det totala antalet gästnätter i februari i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till drygt 31.000 i Uppsala.

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Sep 2 gästnätter i september Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 25.000 i Västerås i september. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Fortsatt ökning i juni Gästnätterna i summerade till 55. i juni (boende på hotell, vandrarhem och i stugbyar). Det var en ökning med 13 jämfört med juni, bl a beroende

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB År Ökning med 3 i Uppsala Det totala antalet gästnätter under i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till nästan 500.000 i Uppsala. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 5 under januariapril Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 36.000 i Uppsala i april. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 i juni Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 32.000 i Västerås under juni. Det var en ökning med 4

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co 24 000 gästnätter i mars Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 24.000 i Västerås under mars. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Minskning i juli Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 52.000 i Uppsala under juli. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Sep Samma utfall som åren 200809 Det totala antalet gästnätter under september i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 41.000 i Uppsala.

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Aug Ökning med 3 under sommaren Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 160.000 i Uppsala under juniaugusti. Det var

Läs mer

Tillväxtverket och SCB 2 NV 41 SM 1401

Tillväxtverket och SCB 2 NV 41 SM 1401 NV 41 SM 1401 Inkvarteringsstatistik november 2013 Preliminära siffror Accommodation statistics November 2013, provisional data I korta drag Antalet gästnätter ökade i november Antalet gästnätter uppgick

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism Ökning med 20 i maj Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 112.000 i maj, en ökning med

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 7 första halvåret Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 255.000 i Uppsala under första halvåret.

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Nov Ökning med 2 i Uppsala i november Det totala antalet gästnätter under november i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 37.500 i Uppsala.

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Sep Minskning också i september Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 89.000 i september,

Läs mer

Uppsala län Maj - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen Maj

Uppsala län Maj - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen Maj Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Fortsatt ökning i maj Totalt gjordes i maj drygt 76. övernattningar på hotell, vandrarhem och i stugbyar i Uppsala län, vilket var en ökning med 7 jämfört med. Antalet

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2015

Västmanlands länmånad 12 2015 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År

Läs mer

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0211. $XJXVWLSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics August 2002, provisional data

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0211. $XJXVWLSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics August 2002, provisional data NV 41 SM 0211,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN $XJXVWLSUHOLPLQlUDVLIIURU Accommodation statistics August 2002, provisional data,nruwdgudj *lvwqlwwhuqdxssphgldxjxvwl I augusti 2002 fanns i Sverige 1 714 hotell, varav

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Jan Ökning med 10 i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till 36.000 i januari. Det var en ökning

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Dec Ökning med 4 i december Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Västmanland uppgick till 617.000

Läs mer

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0207. $SULOSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics April 2002, provisional data

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0207. $SULOSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics April 2002, provisional data NV 41 SM 0207,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN $SULOSUHOLPLQlUDVLIIURU Accommodation statistics April 2002, provisional data,nruwdgudj *lvwqlwwhuqdxssnwldsulo I april 2002 fanns i Sverige 1 714 hotell, varav 943

Läs mer

Stockholms Hamnar. Färjepassagerarnas betydelse för stockholmsregionen

Stockholms Hamnar. Färjepassagerarnas betydelse för stockholmsregionen Stockholms Hamnar Färjepassagerarnas betydelse för stockholmsregionen Innehåll Sammanfattning 3 Om undersökningen 4 Resenärerna 9 Resan 14 Besöket 19 Konsumtionen 24 Stockholms Hamnars färjeundersökning

Läs mer

I korta drag. Inkvarteringsstatistik februari 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1304

I korta drag. Inkvarteringsstatistik februari 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1304 NV 41 SM 1304 Inkvarteringsstatistik februari 2013 Preliminära siffror Accommodation statistics February 2013, provisional data I korta drag Antalet gästnätter minskade i februari Antalet gästnätter uppgick

Läs mer

I korta drag. Inkvarteringsstatistik juni 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1309

I korta drag. Inkvarteringsstatistik juni 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1309 NV 41 SM 1309 Inkvarteringsstatistik juni 2013 Preliminära siffror Accommodation statistics June 2013, provisional data I korta drag Antalet gästnätter minskade i juni Antalet gästnätter uppgick enligt

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

SKÅNE I SIFFROR OM TURISMEN I SKÅNE. JULI 2013. Rapporten är framtagen av:

SKÅNE I SIFFROR OM TURISMEN I SKÅNE. JULI 2013. Rapporten är framtagen av: SKÅNE I SIFFROR OM TURISMEN I SKÅNE. JULI 2013 Rapporten är framtagen av: INNEHÅLL Det lyfter inte från utlandsmarknaderna 3 Sammanfattning 4 Inledning 5 En del av strategi 2020 5 Tre olika aspekter av

Läs mer

Gästnätter i Uppsala län Juli Hotell/stugbyar/vandrarhem/camping/privata stugor/lgh

Gästnätter i Uppsala län Juli Hotell/stugbyar/vandrarhem/camping/privata stugor/lgh Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Minskning i juli Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 146.000 i juli, vilket var

Läs mer

I korta drag. Inkvarteringsstatistik Maj 2012. Preliminära siffror NV 41 SM 1208

I korta drag. Inkvarteringsstatistik Maj 2012. Preliminära siffror NV 41 SM 1208 NV 41 SM 1208 Inkvarteringsstatistik Maj 2012 Preliminära siffror Accommodation statistics May 2012, provisional data I korta drag Antalet gästnätter för hotellen ökade i maj Antalet gästnätter uppgick

Läs mer

Sommarturismen 2014. The Summer Tourism in Sweden 2014

Sommarturismen 2014. The Summer Tourism in Sweden 2014 Sommarturismen 2014 The Summer Tourism in Sweden 2014 Inkvarteringsstatistik/Accommodation statistics Källa/Source: Tillväxtverket & SCB/Statistics Sweden Preliminära data för 2014/Provisional data for

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Feb Ökning med 13 i februari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till drygt 36.000 i februari. Det var en

Läs mer

Borgsjö Hembygdsgård och kyrka

Borgsjö Hembygdsgård och kyrka Borgsjö Hembygdsgård och kyrka Gästundersökning 2008 Mitt Sverige Turism 2008 1 Innehåll Metod 3 Hembygdsgården fångar upp genomfartsresenärer 3 Samtliga turister 3 Varifrån kom besökarna? 4 Tidigare besök

Läs mer

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Jan 31.000 gästnätter i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till 31.000 i januari. Det var en minskning

Läs mer

Uppsala län November - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen November

Uppsala län November - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen November Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Nov Nedgång i november Gästnätterna i Sverige minskade med totalt 4 i november. I var minskningen 3 och i minskade gästnätterna med 5. Totalt gjordes i november drygt

Läs mer

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast Fritidshuset 2014 - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast FRITIDSHUSET 2014 1 SBAB PRIVATEKONOMI 16 APRIL 2014 Fritidshuset 2014 Fritidshusen

Läs mer

IBIS 2002. Turistdelegationen RESULTAT FRÅN UNDERSÖKNINGEN OM INKOMMANDE BESÖKARE I SVERIGE. Swedish Tourist Authority NOVEMBER 2003

IBIS 2002. Turistdelegationen RESULTAT FRÅN UNDERSÖKNINGEN OM INKOMMANDE BESÖKARE I SVERIGE. Swedish Tourist Authority NOVEMBER 2003 Tu IBIS 2002 RESULTAT FRÅN UNDERSÖKNINGEN OM INKOMMANDE BESÖKARE I SVERIGE NOVEMBER 2003 Turistdelegationen Swedish Tourist Authority FÖRORD En av Turistdelegationens viktigaste arbetsuppgifter är att

Läs mer

Evenemangsundersökning: Malmöfestivalen 2009 Malmö stad Karin Olsson September 2009

Evenemangsundersökning: Malmöfestivalen 2009 Malmö stad Karin Olsson September 2009 Evenemangsundersökning: Malmöfestivalen 009 Malmö stad Karin Olsson September 009 Viktoriagatan 3, Box 5068, SE-40 Göteborg, Sweden, Tel +46 3 75 95 000, Fax +46 3 75 95 00, www.turismensutredningsinstitut.se

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Kommunala turismeffekter Lund kommun 2014. HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne

Kommunala turismeffekter Lund kommun 2014. HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne Kommunala turismeffekter Lund kommun 2014 HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne T U R I S M Nyckeltal Lund kommun 2014 Lund kommun Skåne län Kommunens andel av länet 2013 2014 2013 2014 2013 2014

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

Storstadsnatur, Kunskap driver utveckling Stockholm 23 februari 2012 Therese Lindberg

Storstadsnatur, Kunskap driver utveckling Stockholm 23 februari 2012 Therese Lindberg Storstadsnatur, Kunskap driver utveckling Stockholm 23 februari 2012 Therese Lindberg 2012-03-30 1 Vår bakgrund Våra kontor 11 kontor på 9 orter Huvudkontor i Stockholm För tillväxt t i hela landet 4

Läs mer

Svenska folkets åsikter om olika energikällor 1999-2013 Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Juni 2014

Svenska folkets åsikter om olika energikällor 1999-2013 Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Juni 2014 Svenska folkets åsikter om olika energikällor 1999-2013 Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Juni 2014 Samhälle Opinion Massmedia (SOM) är en frågeundersökning som sedan

Läs mer

Riksskatteverket. Ingivarenkäten. Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13. Kundansvarig: Jonas Persson. Dataansvarig: Jan Lundmark

Riksskatteverket. Ingivarenkäten. Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13. Kundansvarig: Jonas Persson. Dataansvarig: Jan Lundmark Riksskatteverket Ingivarenkäten Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13 Kundansvarig: Jonas Persson Dataansvarig: Jan Lundmark Information om undersökningen Riksskatteverket har under december 2001 och januari

Läs mer

Uppsala kommun Månad 7 2015

Uppsala kommun Månad 7 2015 1 Arkets namn R-C-Uppsala Län C-län Kommun Uppsala Månad 7 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan-Sep

Läs mer

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8.

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8. September 2013 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8 Turism och shoppingturism en definition 8 Resor 11 Konsumtion 15 Övernattningar 18 Regional

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Gränsintervjuundersökning 2012

Gränsintervjuundersökning 2012 Transport och turism 01 Gränsintervjuundersökning 01 Turismen från utlandet till Finland ökade år 01 År 01 besökte 7,6 miljoner utländska resenärer Finland Antalet resenärer ökade med procent från år 011,

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

TEM 2014 LULEÅ LULEÅ 2014. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Luleå kommun 2014. Inklusive åren 2005-2013

TEM 2014 LULEÅ LULEÅ 2014. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Luleå kommun 2014. Inklusive åren 2005-2013 TEM 2014 LULEÅ Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Luleå kommun 2014 Inklusive åren 2005-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Luleå 2014 3

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Fakta om svensk turism

Fakta om svensk turism Fakta om svensk turism Turismens effekter på ekonomi, export och sysselsättning samt volymer, beteenden, utbud och efterfrågan Fakta & statistik 2013 FAKTA OM SVENSK TURISM Innehåll Förord 3 Nyckeltal

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Svensk turismstatistik. Uppdaterad 2015-08-28 Föregående 2015-07-08

Svensk turismstatistik. Uppdaterad 2015-08-28 Föregående 2015-07-08 Svensk turismstatistik Uppdaterad 215-8-28 Föregående 215-7-8 FLYG passagerarfrekvens Juni 215 Källa: Transportstyrelsen pax fg år andel Sverige 639 212-1% 19% Europa, ank 1 125 375 2% 34% Europa, avr

Läs mer

TEM 2013 FUNÄSDALEN FUNÄSDALEN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013. Inklusive åren 2004-2012

TEM 2013 FUNÄSDALEN FUNÄSDALEN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013. Inklusive åren 2004-2012 TEM 2013 FUNÄSDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013 Inklusive åren 2004-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Funäsdalen

Läs mer

TEM 2013 KALMAR LÄN KALMAR LÄN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kalmar län 2013. Inklusive åren 2004-2012

TEM 2013 KALMAR LÄN KALMAR LÄN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kalmar län 2013. Inklusive åren 2004-2012 TEM 2013 KALMAR LÄN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kalmar län 2013 Inklusive åren 2004-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Kalmar län

Läs mer

TEM 2013 LYCKSELE LYCKSELE 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lycksele kommun 2013

TEM 2013 LYCKSELE LYCKSELE 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lycksele kommun 2013 TEM 2013 LYCKSELE Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lycksele kommun 2013 Inklusive åren 2004, 2006-2010 Reviderad version RESURS AB för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011 Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011 1 Tillväxtverkets Besöksnäringsprogram Mål Sverige skall ha en hög attraktionskraft som turistland och en långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring,

Läs mer

Svenskars upplevelser av service på hotell

Svenskars upplevelser av service på hotell Undersökning från Hoist Technology: Svenskars upplevelser av service på hotell Maj 2011 Hoist Technology Vretenvägen 12 171 54 Solna www.hoistgroup.com Inledning Servicenivån på hotell är en avgörande

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik mars 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik mars 2012 Inkvarteringsstatistik mars 2012 Gästnätter län, mars 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 2 211 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 500 1 000 500 0 604 676 296 337 301 218 34

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Rapport Mars 21 Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Omslagsbilder Ingång till hus. Foto: Marie Birkl. Par i kök. Foto: Tina Stafrén. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län, avdelningen för Hållbar

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co April 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

RESULTATRAPPORT. KUNDUNDERSÖKNING INOM PROJEKTET HUSBILSDESTINATION VÄSTSVERIGE Genomförd under sommaren 2012

RESULTATRAPPORT. KUNDUNDERSÖKNING INOM PROJEKTET HUSBILSDESTINATION VÄSTSVERIGE Genomförd under sommaren 2012 RESULTATRAPPORT KUNDUNDERSÖKNING INOM PROJEKTET HUSBILSDESTINATION VÄSTSVERIGE Genomförd under sommaren 2012 Innehåll Rapporten är indelad i följande avsnitt Avsnitt Bakgrund Husbilsdestination Västsverige

Läs mer

Jobbhälsobarometern. Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24. Trenden negativ - färre helårsfriska

Jobbhälsobarometern. Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24. Trenden negativ - färre helårsfriska Jobbhälsobarometern Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24 Trenden negativ - färre helårsfriska Om Jobbhälsobarometern Jobbhälsobarometern är ett samarbete mellan FSF, Föreningen Svensk

Läs mer

Reseströmmar en översikt 2000 2012

Reseströmmar en översikt 2000 2012 Reseströmmar en översikt 2000 2012 Innehållsförteckning 15 Sammanfattning 16 Inledning 18 Utländska gästnätter på hotell i Sverige 12 Samband mellan utrikeshandel och gästnätter 16 Samband mellan växelkursens

Läs mer

Finländarnas resor 2009

Finländarnas resor 2009 Transport och turism 2010 Finländarnas resor 2009 Finländarna gjorde fler fritidsresor och färre tjänsteresor år 2009 Finländarnas utlandsresor ökade år 2009 kraftigare än under åren innan och antalet

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2014-06-04 Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Besöksnäringen Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Målområde: Tillväxt Besöksnäringen

Läs mer

Sportlovet 2013. Så mycket spenderar vi på sportlovet 22 februari 2013

Sportlovet 2013. Så mycket spenderar vi på sportlovet 22 februari 2013 Sportlovet 2013 Så mycket spenderar vi på sportlovet 22 februari 2013 SBAB BANK 22 FEBRUARI 2013 1 SPORTLOVET 2013 Maria Landeborn är privatekonom på SBAB Bank. Telefon: 0766-447 881 Epost: maria.landeborn@sbab.se

Läs mer

Alla vinnare i Custice Awards 2013: http://custice.se/pressrum/custice-awards-2013/ Canon Business Center Dalarna. Gävleborg. Koneo Gävle.

Alla vinnare i Custice Awards 2013: http://custice.se/pressrum/custice-awards-2013/ Canon Business Center Dalarna. Gävleborg. Koneo Gävle. Sveriges bästa dokumenthanteringsleverantörer län för län Vinnarna av Custice Awards 2013 är de leverantörer som fått högst medelbetyg i företagskundnöjdhet. Idag presenterar vi de bästa leverantörerna

Läs mer

TDB FAKTA SVERIGE SPECIAL Mars 2009

TDB FAKTA SVERIGE SPECIAL Mars 2009 TDB FAKTA SVERIGE SPECIAL Mars 2009 TDB-FAKTA Sverige Special Mars 2009 Sidan 2 Innehåll T D B F A K T A Mars 2009 Med Sverige Special Ansvarig utgivare Lars Paulsson Resurs AB InfraCity Kanalvägen 10

Läs mer

SKÅNE I SIFFROR 2013 OM TURISMEN I SKÅNE. Rapporten är framtagen av. På uppdrag av

SKÅNE I SIFFROR 2013 OM TURISMEN I SKÅNE. Rapporten är framtagen av. På uppdrag av SKÅNE I SIFFROR 2013 OM TURISMEN I SKÅNE Rapporten är framtagen av På uppdrag av INNEHÅLL Förord från VD 3 Sammanfattning 4 Inledning 5 En del av strategi 2020 5 Tre olika aspekter av turism 5 Turismens

Läs mer