IBIS Rapport 0124

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IBIS 2011. Rapport 0124"

Transkript

1 IBIS 2011 Resultat från den nationella gränsundersökningen IBIS 2011, inkommande besökare i Sverige Results from the Swedish Border Survey IBIS 2011, foreign visitors in Sweden Rapport 0124

2

3 IBIS 2011 Resultat från den nationella gränsundersökningen IBIS 2011, inkommande besökare i Sverige. Results from the Swedish Border Survey IBIS 2011, foreign visitors in Sweden. Rapport 0124

4 Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillväxtverket.se/publikationer. Där finns även material som gavs ut av Nutek Tillväxtverket Upplaga: 500 ex, därefter tryck vid behov Stockholm, maj 2012 Produktion: Ordförrådet AB Tryck: DanagårdLitho ISBN Rapport 0124 Har du frågor om denna publikation, kontakta: Therese Lindberg Telefon, växel

5 Förord En viktig utgångspunkt för Tillväxtverket är att medverka till en god kunskapsbildning för turism och besöksnäring. Detta är inte minst viktigt för att kunna följa utvecklingen av den utländska turismen i Sverige, bland annat utifrån den av näringen framtagna nationella strategin för den svenska besöksnäringen. Effekten av utländska besökares resande till och i Sverige är betydelsefull för svensk ekonomi. Intäkterna från utländska besökare har vuxit snabbare än de från svenska besökare. Under perioden genomfördes en omfattande gränsundersökning av Inkommande Besökare I Sverige, IBIS, av SCB på uppdrag av dåvarande Turistdelegationen samt en beställargrupp. Efter att undersökningen avslutades har det saknats en konsumentundersökning om utländska besökare i Sverige. Ett nytt arbete med att genomföra en löpande undersökning om inkommande besökare i Sverige påbörjades under Markör Marknad & Kommunikation AB fick uppdraget att genomföra undersökningen och sammanställa resultatet med en årlig rapport. Tillväxtverket samarbetar med olika intressenter kring utformningen av enkäten och har erfarenhetsutbyte med en nordisk statistikreferensgrupp. Materialet i denna rapport får användas fritt, men vi är tacksamma om du alltid anger Tillväxtverket som källa. För närmare information om undersökningen kontakta Tillväxtverkets projektledare Therese Lindberg och för beställning av uppgifter ur databasen kontakta Niklas Carlsson på Markör Marknad & Kommunikation AB Ett varmt tack till alla leverantörer som har gjort denna undersökning möjlig att genomföra vid våra mest frekventa gränspassager! Stockholm i maj 2012 Christina Lugnet Generaldirektör

6 Sammanfattning Den inkommande turismen har stor betydelse för både svensk besöksnäring och landet som helhet. För att öka kunskapen om den inkommande turismen i Sverige genomför Tillväxtverket en nationell gränsundersökning, IBIS (Inkommande Besökare I Sverige), som löpande samlar information om utländska besök i Sverige. Undersökningen startade 1 januari 2011 och föreliggande rapport är en sammanställning av resultaten för det för första undersökningsåret. Under 2011 gjordes 16,7 miljoner besök i Sverige av personer bosatta i andra länder. 13,5 miljoner, mer än 80 procent, gjordes av personer som besökt Sverige tidigare. Majoriteten av besöken kom från Norge, Danmark och Finland, som tillsammans stod för 61 procent av samtliga besök. Hälften av besöken från Norge, Danmark och Finland var endagsbesök. Tyskland stod för över 10 procent av besöken. 2,7 miljoner besök tillhörde kategorin affärsresor och 14 miljoner privatres or. Mer än hälften av affärsbesöken var enskild affärsresa medan cirka en halv miljon avsåg en konferens/kongress/seminarium. 40 procent av de totalt 14 miljonerna privatbesöken var fritidsresa/semester och 18 procent shopping. 35 procent av besöken var endagsbesök och 65 procent var flerdagsbesök. Av flerdagsbesökarna stannande 59 procent mellan 2 5 dagar och 17 procent mellan 1 2 veckor. De vanligaste aktiviteterna under besöken var restauranger/barer/ caféer/kiosker. Andelen shopping var högre hos endags besökarna än hos flerdagsbesökarna. Vanligaste boendeformerna var hotell/pensionat och att bo hos släktingar/vänner. Besökare som stannade över längre tid bodde oftare än andra i hyrd bostad/lägenhet/stuga. Besöken medförde sammanlagt 78,6 miljoner utländska gästnätter i Sverige. Storstadsregionerna tog emot majoriteten av besöken. Stockholms län hade 5,9 miljoner besök, Sydsverige 5,4 miljoner och Västsverige 4,2 miljoner. De utländska besökarnas totala konsumtion uppgick till drygt 90 miljarder kronor. 1 1 Exklusive kryssningsresenärer. (Se vidare avsnitt Om undersökningen, Intervjuer per färdmedel, Kryssningsfartyg).

7 Summary Incoming tourism is extremely important to both the Swedish tourism industry and the country as a whole. In order to improve the knowledge about incoming tourism in Sweden, the Swedish Agency for Economic and Regional Growth carries out a national border survey, IBIS (Incoming Visitors to Sweden), which gathers information about foreign visits to Sweden on an ongoing basis. The survey began on 1 January 2011, and this report summarises the results from the first year of the survey. During 2011, 16.7 million visits were made to Sweden by people living in other countries. Of these, 13.5 million more than 80% were by people who had visited Sweden previously. The majority of visits came from Norway, Denmark and Finland, which together accounted for 61% of all visits. Half the visits from Norway, Denmark and Finland were Sameday visits. Germany accounted for more than 10% of the visits. 2.7 million visits were business trips, and 14 million were private trips. More than half of the business trips were individual business trips, while around half a million related to conferences/congresses or seminars. 40% of the 14 million private trips were leisure/holiday trips, and 18% were shopping trips. 35% of the visits were Same-day visits and 65% were Overnight visits. 59% of those making overnight visits stayed for 2 5 days and 17% for 1 2 weeks. The most common activities during trips to Sweden were restaurant visits, shopping and sightseeing. The proportion of shopping was higher among Same-day visitors than Overnight visitors. The most common forms of accommodation were hotels/guest houses and staying with friends and relatives. Those visitors who stayed for longer periods of time stayed in rented homes/apartments/ cottages more often than other visitors. The visits resulted in a total of 78.6 million overnight stays by foreign visitors in Sweden. The metropolitan regions hosted the majority of the visits. Stockholm County had 5.9 million visits, Southern Sweden 5.4 million and Western Sweden 4.2 million. Foreign visitors total consumption amounted to just over SEK 90 billion. 1 1 Excluding cruise passengers. (See also the sections About the survey, Interviews per means of transport and Cruise ships ).

8

9 Innehåll 1. Övergripande metodbeskrivning Resultatredovisning Marknader Endags- och flerdagsbesök Resesällskapets storlek Privat- och affärsbesök Aktiviteter Boende Färdmedel Konsumtion Vistelseplatser Uppfattning om besöket Resefrekvens och profil Informationskällor Om undersökningen Fältarbetet Telefonintervjuer Frågeformulär Urval Bortfall Viktning Riksområden 36 Bilagor 37 Bilaga 1: Viktat antal besök per fråga för respektive marknad 37 Bilaga 2: Enkät på svenska 40 Bilaga 3: Enkät på engelska/english questionnaire 42

10 10

11 1. Övergripande metodbeskrivning Undersökningen startade 1 januari 2011 och genomförs löpande via intervjuer med utresande personer som inte är bosatta i Sverige. Det sker vid 14 gränspassager för följande färdmedel: Båt (färja) Kryssningsfartyg Bil Tåg Flyg Telefonintervjuer används i följande länder: Finland Norge Anledningen till att telefonintervjuer används i Norge och Finland är för att komplettera mätningarna på plats där det inte funnits legala möjligheter att samla in och ta fram ett statistiskt korrekt material via intervjuer. Under hösten 2010 konstaterades genom inventeringar och test att det inte fanns några möjligheter att genomföra studier på plats vid vägpassager från Sverige till Finland och Norge. Urvalet av intervjuer dimensioneras per färdmedel och med utgångspunkt från kunskap om befintlig passagerarstatistik. Kvaliteten på det statistiska underlaget varierar dock och medför att egna volymberäkningar måste göras vid vissa passager. Urvalet justeras årligen. På färdmedlet flyg finns den största spridningen av olika nationaliteter och för att nå dessa behövs störst urval där. Färdmedlen bil och färja är lika till volymer och till spridning av nationaliteter och har därför likvärdig urvalsstorlek. Tåg och kryssningsfartyg är betydligt mindre volymmässigt än övriga färdmedel vilket gör att urvalsandelarna där blir lägre. Urvalet fördelas mellan kvartalen utifrån att det genomförs fler intervjuer vid tidsperioder då det är fler besökare. 11

12 2. Resultatredovisning Under 2011 gjordes 16,7 miljoner besök i Sverige av personer bosatta i andra länder. Resultaten baseras på intervjuer och svarsfrekvensen för undersökningen var 65 procen t. 1 I rapporten redovisas resultaten med utgångspunkt i undersökningens frågeområden. I diagrammen visas andelar eller antalet besök totalt, oftast fördelat på marknad, vistelsetid och huvudsyfte. Hela resultatredovisningen presenterar uteslutande resultat för besök i Sverige. När termen besökare används i redovisningen avser detta den som genomfört ett besök. En unik person bosatt i ett annat land kan göra flera besök i Sverige under ett år och därmed vara besökare i Sverige vid flera tillfällen. Uppdelningen i marknadsområden utgår från de sju största besöksländerna samt områdena övriga Europa och övriga Världen. I slutet av rapporten finns viktade antal för respektive fråga sorterat på dessa marknadsområden. Figur 1 Utländska besökare i Sverige under 2011; andel fördelat på vistelsetid och huvudsyfte. Foreign visitors in Sweden during 2011; share by length of stay and main reason for the visit. Totalt: 16,7 miljoner besök 35 procent av alla besök var endagsbesök, motsvarande 5,9 miljoner besök 65 procent av alla besök var flerdagsbesök, motsvarande 10,8 miljoner besök För 84 procent av alla besök var huvudsyftet privatresa, motsvarande 14,0 miljoner besök För 16 procent av alla besök var huvudsyftet affärsresa, motsvarande 2,7 miljoner besök 2.1 Marknader Största enskilda utlandsmarknad med 3,7 miljoner besök (22 procent av samtliga) var Norge. 10,2 miljoner kom från Norge, Danmark och Finland sammantaget. Därefter följer Tyskland med 1,8 miljoner, 11 procent. Besök från Storbritannien utgjorde ungefär lika stor andel som gruppen övriga Världen. Antalet besök från Polen, den minsta enskilt redovisade marknaden i denna rapport, var Majoriteten av besökarna från Norge, 64 procent, vistades i västra Sverige medan även Sydsverige och Stockholms län tagit mot bety 1 Exklusive biltrafiken över Öresundsbron. (Se vidare avsnitt Om undersökningen, Intervjuer per färdmedel, Bil) 12

13 dande andelar, 18 procent respektive 15 procent. 2 Av besökarna från Danmark vistades 63 procent i södra Sverige, 16 procent i västra Sverige och 14 procent i Småland med öarna. Besökarna från Finland vistades främst i Stockholms län, 55 procent, samt i övre Norrland, 16 procent, och i Sydsverige, 11 procent. (se figur 3) Resultaten för Tyskland visar att besökarna spritt sig mer och besökt flera områden över hela landet än övriga marknader. 40 procent vistades i Sydsverige, 31 procent i Stockholms län, 25 procent i Småland med öarna, 24 procent i Västsverige, 13 procent i östra Mellansverige, 10 procent i norra Mellansverige, 5 procent i mellersta Norrland och 4 procent i övre Norrland. För besökarna från övriga marknader var Stockholms län det mest besökta området i landet. Figur 2 Utländska besökare i Sverige under 2011; andel och antal fördelat på marknad. Foreign visitors in Sweden during 2011; share and number of visitors by country of residence. Norge Danmark Finland Övriga Europa Tyskland Övriga Världen Storbritannien USA Polen Procent Endags- och flerdagsbesök De 16,7 miljonerna utländska besöken i Sverige varade i genomsnitt 4,7 nätter. 35 procent av alla besök, motsvarande 5,9 miljoner, var endagsbesök medan 65 procent, 10,8 miljoner, varade i minst två dagar. Nästan hälften av samtliga besök, 47 procent, varade i 2 7 dagar och 18 procent varade 8 dagar eller mer. Andelen endagsbesökare var större bland besökare från de nordiska länderna än från övriga marknader. För danska besökare var den 47 procent, för norska 46 procent och för finska 52 procent. För exempelvis den tyska marknaden var andelen 11 procent och den amerikanska 20 procent. 2 Se riksområden i avsnitt

14 Figur 3 Utländska besökare i Sverige under 2011; andel och antal fördelat på marknad och vistelseplats (flervalsfråga). Foreign visitors in Sweden during 2011; share and number of visitors by country of residence and regions visited (multiple-choice). 0,5 % % % % Danmark Denmark % Finland Finland % Totalt Total % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Norge Norway % Tyskland Germany % % % % % % % % % % % %

15 En stor majoritet, 86 procent, av endagsbesökarna kom till Sverige på en privatresa. Detta gällde för mellan 80 och 98 procent av samtliga marknadsområden utom Polen, där andelen var 63 procent. Även för flerdagsbesökarna var privatresa det främsta syftet med besöket, 81 procent i genomsnitt. För Tyskland och Norge var andelarna högst, 86 procent, medan andelen var lägst för Storbritannien, 65 procent. Figur 4 Utländska besökare i Sverige under 2011; andel fördelat på vistelsetid och marknad. Foreign visitors in Sweden during 2011; share by length of stay and country of residence. Endagsbesökare Flerdagsbesökare Finland Danmark Norge Polen USA Storbritannien Övriga Europa Tyskland Övriga Världen Totalt Procent Figur 5 Utländska besökare i Sverige under 2011; andel endagsbesökare fördelat på huvudsyfte och marknad. Foreign visitors in Sweden; share of Same-Day visitors by main reason and country of residence. Privatresa Affärsresa USA Norge Övriga Världen Finland Övriga Europa Tyskland Storbritannien Danmark Polen Totalt Procent

16 Figur 6 Utländska besökare i Sverige under 2011; andel flerdagsbesökare fördelat på huvudsyfte och marknad. Foreign visitors in Sweden; share of overnight visitors by main reason for the visit and country of residence. Privatresa Affärsresa Tyskland Norge Finland Danmark USA Övriga Europa Polen Övriga Världen Storbritannien Totalt Procent Resesällskapets storlek 27 procent eller 4,5 miljoner av de totalt 16,7 miljoner besökarna reste ensamma. Något fler, 37 procent, var sällskap om två personer och 32 procent var sällskap om 3 6 personer. Figur 7 Utländska besökare i Sverige under 2011; andel och antal personer i ressällskapet fördelat på marknad. Foreign visitors in Sweden during 2011; share and number of persons in the travelling party by country of residence. 1 person 2 personer 3 6 personer > 7 personer Danmark Finland Norge Polen Storbritannien Tyskland Övriga Europa USA Övriga Världen Totalt Procent

17 Resenärer som reste ensamma var mest frekventa från marknaderna Storbritannien, 50 procent, Polen, 45 procent och övriga Världen, 41 procent. Från Norge och Finland var andelarna lägst, 12 procent respektive 23 procent. Andelen sällskap med tre personer eller fler var störst från Finland och Norge, båda med 44 procent. Bland besökarna som uppgett affärsresa som syfte för besöket var ressällskap om en person betydligt vanligare än bland de som uppgett privatresa; 63 procent respektive 22 procent. Av endagsbesökarna reste 24 procent ensamma medan motsvarande andel av flerdagsbesökarna var något större, 31 procent. Figur 8 Utländska besökare i Sverige under 2011, andel och antal personer i ressällskapet fördelat på huvudsyfte med besöket och vistelsetid. Foreign visitors in Sweden during 2011; share and number of persons in the travelling party by main reason for the visit and length of stay. Privatresa > 7 personer, 4 % 1 person, 22 % Affärsresa > 7 personer, 5 % 3 6 personer, 12 % 3 6 personer, 34 % 2 personer, 40 % 2 personer, 20 % 1 person, 63 % Endagsbesökare > 7 personer, 3 % Flerdagsbesökare > 7 personer, 4 % 3 6 personer, 35 % 1 person, 24 % 3 6 personer, 30 % 1 person, 31 % 2 personer, 38 % 2 personer, 35 % 2.4 Privat- och affärsbesök För 16 procent av samtliga 16,7 miljoner besök, eller 2,7 miljoner, var huvudsyftet en affärsresa och bland dessa var enskild affärsresa den mest förekommande kategorin. För 84 procent av alla besök, 14,0 miljoner, var huvudsyftet en privatresa. De mest frekventa huvudsyftena bland privatresenärer var fritidsresa/semester, besöka släktingar/vänner och shopping. Stora andelar av besöken från Finland, Norge och Danmark hade privatresa som huvudsakligt syfte, 89 procent, 92 procent respektive 82 procent. Även från övriga marknader var andelen med syfte privatresa dominerande, t.ex. 86 procent för Tyskland, 80 procent för USA och 68 procent för Storbritannien. Högst andel med affärsresa 17

18 som huvudsyfte hade Storbritannien med 32 procent följt av övriga Världen med 30 procent. Endagsbesökarna kom till Sverige med främst huvudsyftena shopping, 40 procent, och fritidsresa/semester, 27 procent. För 9 procent var huvudsyftet en affärsresa. Huvudsyftet för 35 procent av flerdagsbesökarna var fritidsresa/ semester och för 30 procent besök hos släktingar/vänner. Enskild affärsresa var huvudsyfte för 10 procent medan endast 3 procent kom med huvudsyftet shopping. Figur 9 Utländska besökare i Sverige under 2011; andel fördelat på huvudsyfte med besöket. Foreign visitors in Sweden during 2011; share by main reason for the visit. Privatresa Affärsresa Fritidsresa/semester Besök hos släkt/vänner Shopping Enskild affärsresa Annat Åka till eget fritidshus/lägenhet Företagsmöte Konferens/kongress/seminarium Studier Mässa/event Belöningsresa Procent Figur 10 Utländska besökare i Sverige under 2011; andel fördelat på huvudsyfte med besöket och marknad. Foreign visitors in Sweden during 2011; share by main reason for the visit and country of residence. Privatresa Affärsresa Norge Finland Tyskland Danmark USA Övriga Europa Polen Övriga Världen Storbritannien Procent

19 Figur 11 Utländska besökare i Sverige under 2011; andel fördelat på vistelsetid och huvudsyfte med besöket. Foreign visitors in Sweden during 2011, share by lenth of stay and main reason for the visit. Endagsbesökare Flerdagsbesökare Besök hos släkt/vänner Fritidsresa/semester Studier Åka till eget fritidshus/lägenhet Shopping Annat Enskild affärsresa Konferens/kongress/seminarium Företagsmöte Mässa/event Belöningsresa Procent Aktiviteter I figur redovisas de 10 mest frekventa aktiviteterna. En besökare kan under ett besök ta del av flera aktiviteter och det förklarar varför andelarna summerar till mer än 100 procent. Shopping, restaurang/bar/café/kiosk och sightseeing är de aktiviteter som de största andelarna av samtliga besökare ägnat sig åt, 48 procent, 45 procent respektive 29 procent. Restaurang/bar/café/kiosk och shopping var frekventa aktiviteter för besökare från alla marknader. Som exempel angav ungefär 40 procent av besökarna från respektive nordiskt land restaurang/bar/café/kiosk samt 61 procent av de finska och 52 procent av de norska besökarna shopping som aktivitet. Besökarna från Tyskland visade ett spritt aktivitetsmönster jämfört med andra länder. (Se vidare Bilaga 1.) Shopping, restaurang/bar/café/kiosk och sightseeing var de tre vanligaste aktiviteterna för besökare på privatresa, 53, 43 respektive 34 procent. Vanligaste aktiviteterna för besökare på affärsresa var restaurang/bar/café/kiosk, företagsbesök och shopping, 60, 45 respektive 24 procent. 15 procent av affärsresenärerna deltog i aktiviteten utbildning/föreläsning/seminarium. 20 procent av besökare på privatresa besökte museum, medan motsvarande andel för besökare på affärsresa var 10 procent. 56 procent av endagsbesökarna ägnade sig åt shopping, 39 procent åt restaurang/bar/café/kiosk och 16 procent åt sightseeing. Flerdagsbesökare visade en större spridning på olika aktiviteter men även här var restaurang/bar/café/kiosk, shopping och sightseeing de vanligaste med 51, 43 respektive 33 procent. 19

20 Figur 12 Utländska besökare i Sverige under 2011; andel fördelat på de tio mest frekventa aktiviteter besökarna ägnar sig åt (flervalsfråga. Foreign visitors in Sweden during 2011; share by the ten most frequent activites (mulitple choice). Shopping Restaurang/bar/café/kiosk Sightseeing Byggnader/slott/monument m.m. Museum Vandrat i skog/berg Besökt nationalpark/naturum Sol och bad Annat Familjeangelägenhet (dop, bröllop etc.) Procent Figur 13 Utländska besökare i Sverige under 2011; andel fördelat på huvudsyfte med besöket och de tio mest frekventa aktiviteter besökarna ägnat sig åt (flervalsfråga). Foreign visitors in Sweden during 2011; share by main reason for the visit and the ten most frequent activities (multiple-choice). Privatresa Affärsresa Restaurang/bar/café/kiosk Företagsbesök Shopping Utbildning/föreläsning/seminarium Sightseeing Museum Byggnader/slott/monument m.m. Annat Diskotek/nattklubb Spa/wellness Vandrat i skog/berg Besökt nationalpark/naturum Sol och bad Familjeangelägenhet (dop, bröllop etc.) Procent

21 Figur 14 Utländska besökare i Sverige under 2011; andel fördelat på vistelsetid och de tio mest frekventa aktiviteter besökarna ägnat sig åt (flervalsfråga). Foreign visitors in Sweden during 2011; share by lenth of stay and the ten most frequent activities (multiple-choice). Endagsbesökare Flerdagsbesökare Restaurang/bar/café/kiosk Shopping Sightseeing Byggnader/slott/monument m.m. Vandrat i skog/berg Museum Sol och bad Besökt nationalpark/naturum Annat Familjeangelägenhet (dop, bröllop etc.) Företagsbesök Besökt ett kulturevenemang Diskotek/nattklubb Utbildning/föreläsning/seminarium Procent Boende Besöken från utlandet resulterade i 78,6 miljoner övernattningar under I figur 15 redovisas vilken typ av boende som besökarna använt under vistelsen i Sverige. De blå staplarna visar medelvärdet av antalet övernattningar per boendeform och de orange visar fördelningen, i procent, av hur besökarna övernattat. 4,5 miljoner, 42 procent, av alla som övernattade, valde att bo minst en natt på hotell/pensionat och medelvärdet av antal nätter för den boendeformen var 3 nätter. 3,2 miljoner, 30 procent, valde att övernatta minst en natt hos släktingar/vänner och medelvärdet antal nätter för den boendeformen var 7 nätter. En övervägande majoritet av affärsbesökarna bodde på hotell/pensionat, 87 procent, medan 9 procent bodde hos släktingar/vänner. Bland privatbesökarna var spridningen över olika boendeformer betydligt mera vanlig. De största andelarna var 36 procent hos släktingar/vänner och 31 procent på hotell/pensionat. Besökarna från USA och övriga Världen bodde i högst utsträckning på hotell/pensionat, båda 63 procent, följt av Storbritannien, 54 procent, och övriga Europa, 49 procent. Lägst andel övernattande besökare på denna boendeform visade Danmark med 30 procent. 21

22 Att bo hos släktingar/vänner var vanligt för resenärer från alla marknader. Andelarna varierade mellan 44 procent för Polen och 22 procent för Tyskland. Att bo på camping var mest frekvent hos besökare från Tyskland, 22 procent, följt av Norge, 16 procent. Egen bostad/lägenhet/stuga användes mest av besökare från Danmark, 23 procent, Norge, 15 procent, och Tyskland, 14 procent. Besökare som gjorde en privatresa visade en spridning på olika boendeformer med störst andel för släktingar/vänner, 36 procent, och hotell/pensionat, 31 procent. Resenärer på affärsresa bodde till övervägande del på hotell/pensionat, 87 procent, medan 9 procent uppgett att de bodde hos släktingar/vänner. Några exempel på svar som respondenterna angett för alternativet annat boende: egen båt, tåg, skola, bil. Figur 15 Utländska besökare i Sverige under 2011; andel fördelat på vald boendeform och antal gästnätter (medelvärde). Foreign visitors in Sweden during 2011; share by type of accomodation used and foreign guest nights (mean value). Andel som valt resp. boendeform (%) Medelvärde, antal nätter Hotell/pensionat Släktingar/vänner Egen bostad/lägenhet/stuga Husvagn/husbil/tält/stuga på avgiftsbelagd campingplats Hyrd bostad/lägenhet/stuga Kryssningsfartyg/färja Vandrarhem Husvagn/husbil/tält/stuga ej på avgiftsbelagd campingplats Annat boende Bed & Breakfast/lantgård Procent

23 Figur 16 Utländska besökare i Sverige under 2011; andel fördelat på vald boendeform och marknad. Foreign visitors in Sweden during 2011; share by type of accomodation used and country of residence. Hotell/pensionat Släktingar/vänner Vandrarhem Husvagn/husbil/tält/stuga på avgiftsbelagd campingplats Husvagn/husbil/tält/stuga ej på avgiftsbelagd campingplats Egen bostad/lägenhet/stuga Hyrd bostad/lägenhet/stuga Danmark Bed & Breakfast/lantgård Kryssningsfartyg/färja Finland Norge Tyskland Storbritannien Polen Övriga Europa USA Övriga Världen Annat boende Procent

24 Figur 17 Utländska besökare I Sverige under 2011; andel fördelat på huvudsyfte och vald boendeform. Foreign visitors in Sweden during 2011; share by main reason for the visit and type of accomodation used. Privatresa Affärsresa Släktingar/vänner Hotell/pensionat Egen bostad/lägenhet/stuga Husvagn/husbil/tält/stuga på avgiftsbelagd campingplats Hyrd bostad/lägenhet/stuga Kryssningsfartyg/färja Vandrarhem Husvagn/husbil/tält/stuga ej på avgiftsbelagd campingplats Annat boende Bed & Breakfast/lantgård Belöningsresa Procent Färdmedel Av de totalt 16,7 miljonerna besökarna lämnade 6,3 miljoner eller 38 procent Sverige med båt, 29 procent med bil, 21 procent med flyg och 9 procent med tåg. 2 procent var kryssningsbesökare. Bil användes av en stor andel av de norska besökarna, 73 procent, men även till stor del av tyska, finska och danska besökare, 28 procent, 27 procent respektive 17 procent. Cirka 60 procent av de danska, finska och polska besökarna lämnade landet med båt och motsvarande andel för Tyskland var 41 procent. De som till stor del reste med flyg var besökare från Storbritannien, 61 procent, USA, 57 procent och Polen, 33 procent. Mer än hälften av besökarna från området övriga Världen reste också med flyg. Nästan hälften av affärsbesökarna reste med flyg, 48 procent, medan 24 procent reste med båt. Majoriteten av privatbesöken använde båt, 40 procent, och bil, 31 procent. Bland endagsbesökarna var båt och bil de mest använda färdmedlen med 44 procent respektive 33 procent medan flerdagsbesökarna reste med båt, 33 procent, flyg, 31 procent och bil, 24 procent. 24

25 Figur 18 Utländska besökare i Sverige under 2011; andel fördelat på färdmedel och marknad. Foreign visitors in Sweden during 2011; share by mode of transport and country of residence. Totalt Danmark Finland Norge Polen Storbritannien Tyskland Övriga Europa USA Bil Båt Flyg Kryssning Tåg Övriga Övriga Världen Procent Figur 19 Utländska besökare i Sverige under 2011; andel fördelat på vistelsetid och färdmedel. Foreign visitors in Sweden during 2011; share by length of stay and mode of transport. Endagsbesökare Flerdagsbesökare Bil Båt Flyg Kryssning Tåg Övriga Procent Figur 20 Utländska besökare i Sverige under 2011; andel fördelat på huvudsyfte med besöket och färdmedel. Foreign visitors in Sweden during 2011; share by main reason for the visit and mode of transport. Privatresa Affärsresa Bil Båt Flyg Kryssning Tåg Övriga Procent

26 2.8 Konsumtion Totalt spenderade utländska besökare drygt 90 miljarder kronor i samband med besök i Sverige. Besökarna från övriga Världen och USA spenderade mest, cirka SEK i genomsnitt per person. Besökare från Danmark, Finland, Norge och Polen spenderade mellan drygt och SEK i genomsnitt per person. Den totala 2 konsumtionen för följande marknader var (alla tal i SEK): Danmark: 8,5 miljarder, Finland: 10,8 miljarder, Norge: 14,0 miljarder, Polen: 1,3 miljarder, Storbritannien: 3,6 miljarder, Tyskland: 14,8 miljarder, övriga Europa: 21,6 miljarder, USA: 7,2 miljarder, övriga Världen: 9,3 miljarder. Flerdagsbesökare spenderade mer per person än endagsbesökare. Resultaten visar vidare att privatresenärer från alla marknader utom Finland spenderade mer än affärsresenärer per person. Figur 21 Utländska besökare i Sverige under 2011; besökarnas totala konsumtion i genomsnitt fördelat på marknad, per besök. Foreign visitors in Sweden during 2011; Average expenditure by country of residence, (SEK) per visit. Övriga världen USA Tyskland Övriga Europa Storbritannien Finland Norge Polen Danmark Totalt SEK

27 Figur 22 Utländska besökare i Sverige under 2011; besökarnas totala konsumtion i genomsnitt fördelat på vistelsetid och marknad, per besök. Foreign visitors in Sweden during 2011; Average expenditure by length of visit and country of residence, (SEK) per visit. USA Övriga världen Övriga Europa Tyskland Norge Storbritannien Finland Polen Danmark Totalt Endagsbesökare Flerdagsbesökare Totalt SEK Figur 23 Utländska besökare i Sverige under 2011; besökarnas totala konsumtion i genomsnitt fördelat på huvudsyfte med besöket och marknad, per besök. Foreign visitors in Sweden during 2011; Average expenditure by main reason for the visit and country of residence, (SEK) per visit. Övriga världen USA Övriga Europa Tyskland Storbritannien Polen Norge Finland Danmark Totalt Privatresa Affärsresa Totalt SEK 27

IBIS 2011. Rapport 0124

IBIS 2011. Rapport 0124 IBIS 2011 Resultat från den nationella gränsundersökningen IBIS 2011, inkommande besökare i Sverige Results from the Swedish Border Survey IBIS 2011, foreign visitors in Sweden Rapport 0124 IBIS 2011

Läs mer

IBIS 2013. Rapport 0168

IBIS 2013. Rapport 0168 IBIS 2013 Resultat från den nationella gränsundersökningen IBIS 2013, inkommande besökare i Sverige Results from the Swedish Border Survey IBIS 2013, foreign visitors in Sweden Rapport 0168 IBIS 2013

Läs mer

IBIS 2014. Rapport 0188

IBIS 2014. Rapport 0188 IBIS 2014 Resultat från den nationella gränsundersökningen IBIS 2014, inkommande besökare i Sverige Results from the Swedish Border Survey IBIS 2014, foreign visitors in Sweden Rapport 0188 IBIS 2014

Läs mer

Enkätintervjuer sommaren 2012

Enkätintervjuer sommaren 2012 Enkätintervjuer sommaren 2012 Positionstema Alla framgångsrika destinationer väcker tydliga och positiva associationer hos sina målgrupper: Doft +Associationer =Uppsala nyrostat kaffe + kulturhistoria

Läs mer

Vänsterpartiets kommun- och landstingsdagar i Borås 2009 Västsvenska Turistrådet Karin Olsson September 2009

Vänsterpartiets kommun- och landstingsdagar i Borås 2009 Västsvenska Turistrådet Karin Olsson September 2009 Vänsterpartiets kommun- och landstingsdagar i Borås Västsvenska Turistrådet Karin Olsson September Viktoriagatan, Box 068, SE-402 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 7 9 000, Fax +46 7 9 00, www.turismensutredningsinstitut.se

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Undersökning bland konsertbesökarna på Avicii #truetour Tele Arena mars 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM UNDERSÖKNINGEN S. 3 KÖN OCH ÅLDER S. 4 SÄLLSKAP S. 5 HEMVIST S. 6 INFORMATION OM KONSERTEN I FÖRSTA HAND

Läs mer

Undersökning: Besökare i Alingsås höst 2016

Undersökning: Besökare i Alingsås höst 2016 Undersökning: Besökare i Alingsås höst 2016 victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Sammanfattande punkter o Materialet domineras av svenska dagbesökare,

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Handelns bidrag Procent Detaljhandelsutveckling 1991 2015 Detaljhandelns utveckling, mätt i löpande priser 1991 2015. (SCB, HUI Research) 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 5,5% 2,5%

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Besökare i Bohuslän april 2017

Besökare i Bohuslän april 2017 Undersökning: Besökare i Bohuslän april 2017 victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Sammanfattande punkter o o o o o o Denna rapport ger en översiktlig

Läs mer

Västmanlands län Månad

Västmanlands län Månad Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Månad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 16 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214

Läs mer

Besökare vid Göta kanal (västra delarna) sommar 2016

Besökare vid Göta kanal (västra delarna) sommar 2016 Undersökning: Besökare vid Göta kanal (västra delarna) sommar 2016 victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Sammanfattande punkter o Undersökningen bygger

Läs mer

IBIS 2011. Resultat från de 15 största enskilda utlandsmarknaderna samt Kina

IBIS 2011. Resultat från de 15 största enskilda utlandsmarknaderna samt Kina IBIS 2011 Resultat från de 15 största enskilda utlandsmarknaderna samt Kina November 2012 IBIS 2011 Tillväxtverket har under hösten 2012 tagit fram underlag från IBIS 2011 för de 15 största enskilda utlandsmarknaderna

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Undersökning: Besökare i Bohuslän sommar 2016

Undersökning: Besökare i Bohuslän sommar 2016 Undersökning: Besökare i Bohuslän sommar 2016 victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Sammanfattande punkter o Undersökningen motsvarar den som Turistrådet

Läs mer

Turistekonomisk analys av U 21-EM 2009 Delrapport Malmö

Turistekonomisk analys av U 21-EM 2009 Delrapport Malmö Turistekonomisk analys av U 21-EM 2009 Delrapport Malmö Turismens Utredningsinstitut 2009 Om undersökningen Om U 21-EM 2009 I juni 2009 arrangerades U21-EM i Sverige. De städer som stod värdar för evenemanget

Läs mer

Aborter i Sverige 2011 januari juni

Aborter i Sverige 2011 januari juni HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2011 Aborter i Sverige 2011 januari juni Preliminär sammanställning SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälso- och sjukvård Aborter i Sverige 2011 Januari-juni Preliminär

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Undersökning bland evenemangsbesökarna vid EM i Konståkning Ericsson Globe Arena, 26 januari - februari 25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM UNDERSÖKNINGEN S. KÖN OCH ÅLDER S. 4 SÄLLSKAP S. 5 HEMVIST S. 6 INFORMATION

Läs mer

INNEHÅLL. sid Om undersökningen 3 Några definitioner 4

INNEHÅLL. sid Om undersökningen 3 Några definitioner 4 STOCKHOLM MARATHON 0 INNEHÅLL sid Om undersökningen 3 Några definitioner 4 Publikens ålder och kön 5 Besökarnas hemvist 6 Första informationskällan 7 Samtliga informationskällor 8 Beslutstillfälle 9 Andra

Läs mer

TOURISM IN SKÅNE VISIONEN NULÄGET & OMVÄRLD VÄGEN TILL FRAMGÅNG. Krinova Incubator & Science Park

TOURISM IN SKÅNE VISIONEN NULÄGET & OMVÄRLD VÄGEN TILL FRAMGÅNG. Krinova Incubator & Science Park Krinova Incubator & Science Park TOURISM IN SKÅNE - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag VERKSAMHETSIDÉ Vi ska öka antalet besökare till Skåne genom att utveckla och marknadsföra destinationen.

Läs mer

Aborter i Sverige 2001 januari december

Aborter i Sverige 2001 januari december STATISTIK HÄLSA OCH SJUKDOMAR 2002:1 Aborter i Sverige 2001 januari december Preliminär sammanställning EPIDEMIOLOGISKT CENTRUM January-December The National Board of Health and Welfare CENTRE FOR EPIDEMIOLOGY

Läs mer

9LVV NQLQJDYJlVWQlWWHUMlPI UWPHGI UHJnHQGHnU

9LVV NQLQJDYJlVWQlWWHUMlPI UWPHGI UHJnHQGHnU NV 41 SM 0202,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN 'H HPEHUSUHOLPLQlUDVLIIURU Accommodation statistics December 2001, provisional data,nruwdgudj 9LVV NQLQJDYJlVWQlWWHUMlPI UWPHGI UHJnHQGHnU I december 2001 fanns i Sverige

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Vi brukar tala om att handelns bidrag till Sverige är 11 procent av alla sysselsatta, 11 procent

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 26.000 i Västerås i mars. Det var en ökning

Läs mer

KONSTRUNDAN SKÅNE 2013

KONSTRUNDAN SKÅNE 2013 KONSTRUNDAN SKÅNE 2013 29 mars - 7 april Utförd av: RESURS för Resor och Turism i Norden AB På uppdrag av: Event in Skåne AB Juni 2013 SAMMANFATTNING Totalt gjordes 455 000 besök av 60 000 besökare under

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 47 i juli Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 47.000 i Västerås i juli. Det var en ökning med hela

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Dec Ökning också i december Gästnätterna i summerade till 44. i december (boende på hotell, vandrarhem och i stugbyar). Hotellen ökade med 12 (till 35. gästnätter)

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 3 januariapril Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 29.000 i Västerås i april. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Okt Hotellen upp 18 i oktober Gästnätterna i summerade till nästan 67. i oktober (boende på hotell, vandrarhem och i stugbyar). Det var en ökning med totalt 38. Hotellen

Läs mer

Gästnätter i Västerås Juni 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000-2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Gästnätter i Västerås Juni 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000-2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 första halvåret Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 39.000 i Västerås i juni. Det var en ökning

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Undersökning bland festivalbesökarna på STHLM FIELDS Gärdet, Stockholm, 3 maj 24 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM UNDERSÖKNINGEN S. 3 KÖN OCH ÅLDER S. 4 SÄLLSKAP S. HEMVIST S. 6 INFORMATION OM FESTIVALEN I FÖRSTA

Läs mer

Regionala turismeffekter Skåne län Regionala turismeffekter Skåne län 2016

Regionala turismeffekter Skåne län Regionala turismeffekter Skåne län 2016 Regionala turismeffekter Skåne län 2016 Besökarnas profil Populäraste resmålen (start och slutmål) Färdsätt Syfte med resan Boendeform (kommersiella/icke-kommersiella) Konsumtion vid vistelse Utveckling

Läs mer

USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET EUROPRIDE 2008

USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET EUROPRIDE 2008 INNEHÅLL sid Om undersökningen 3 Några definitioner 4 Publikens ålder och kön 5 Besökarnas hemvist 6 Första informationskällan 7 Samtliga informationskällor 8 Beslutstillfälle 9 Transportmedel till evenemanget

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Jan Ökning i januari med 13 inleddes med en gästnattsökning i januari på 13. Totalt gjordes under månaden drygt 46. övernattningar på hotell, vandrarhem och i stugbyar.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Undersökning bland evenemangsbesökarna vid Stockholm Pride Pride Park, Pride House, Pride Parade, 28 juli-2 augusti 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM UNDERSÖKNINGEN S. 3 KÖN OCH ÅLDER S. 4 SÄLLSKAP S. 5 HEMVIST

Läs mer

Turistekonomisk omsättning av Stena Lines passagerare Karlskrona-Gdynia

Turistekonomisk omsättning av Stena Lines passagerare Karlskrona-Gdynia Turistekonomisk omsättning av Stena Lines passagerare Karlskrona-Gdynia Karlskrona kommun och Stena Line Åsa Widmark 2009-02-13 Turismens Utredningsinstitut Främja och stödja kunskapsuppbyggnaden inom

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Gästnätterna minskade i augusti. Hotellrummen kostade i genomsnitt 860 kronor

Gästnätterna minskade i augusti. Hotellrummen kostade i genomsnitt 860 kronor NV 41 SM 0811 Inkvarteringsstatistik augusti 2008 Preliminära siffror Accommodation statistics August 2008, provisional data I korta drag Gästnätterna minskade i augusti Antalet gästnätter uppgick under

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 i juni Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 32.000 i Västerås under juni. Det var en ökning med 4

Läs mer

Resultatet januari-april

Resultatet januari-april Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co 28 000 gästnätter i april Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 28.000 i Västerås under april. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Mar Ökning med 7 under första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 107.000 i Uppsala under första

Läs mer

Fakta och statistik om besöksnäringen i Linköpings kommun 2011

Fakta och statistik om besöksnäringen i Linköpings kommun 2011 Fakta och statistik om besöksnäringen i Linköpings kommun 2011 Turism - en miljardindustri för Linköping Visit Linköping vill med denna broschyr ge dig mer information om besöksnäringen i Sverige och Linköping

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Sep 2 gästnätter i september Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 25.000 i Västerås i september. Det var en minskning

Läs mer

I korta drag. Inkvarteringsstatistik november 2012. Preliminära siffror NV 41 SM 1301

I korta drag. Inkvarteringsstatistik november 2012. Preliminära siffror NV 41 SM 1301 NV 41 SM 1301 Inkvarteringsstatistik november 2012 Preliminära siffror Accommodation statistics November 2012, provisional data I korta drag Antalet gästnätter ökade i november Antalet gästnätter uppgick

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Feb Ökning med 4 i Uppsala i februari Det totala antalet gästnätter i februari i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till drygt 31.000 i Uppsala.

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Fortsatt ökning i juni Gästnätterna i summerade till 55. i juni (boende på hotell, vandrarhem och i stugbyar). Det var en ökning med 13 jämfört med juni, bl a beroende

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 6 under januarimaj Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till drygt 53.000 i Uppsala i maj. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB År Ökning med 3 i Uppsala Det totala antalet gästnätter under i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till nästan 500.000 i Uppsala. Det var

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugor och vandrarhem. Rekordår 2008 trots nedgång i slutet av året. Den utländska marknaden ökade mest

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugor och vandrarhem. Rekordår 2008 trots nedgång i slutet av året. Den utländska marknaden ökade mest NV 41 SM 0905 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2008 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugor och vandrarhem Accommodation statistics 2008, Sweden I korta drag Rekordår 2008 trots nedgång i slutet

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co 24 000 gästnätter i mars Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 24.000 i Västerås under mars. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Feb 21 000 gästnätter i februari Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 21.000 i Västerås i februari. Det var en

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 5 under januariapril Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 36.000 i Uppsala i april. Det var

Läs mer

I korta drag. Inkvarteringsstatistik juli 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1310

I korta drag. Inkvarteringsstatistik juli 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1310 NV 41 SM 1310 Inkvarteringsstatistik juli 2013 Preliminära siffror Accommodation statistics July 2013, provisional data I korta drag Antalet gästnätter minskade i juli Antalet gästnätter uppgick enligt

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Aug Ökning med 20 juniaugusti Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 136.000 i Västerås under juniaugusti. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Aug Över 7. gästnätter i augusti Gästnätterna i summerade till över 7. i augusti (boende på hotell, vandrarhem och i stugbyar). Det var en ökning med 37 jämfört med

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Minskning i juli Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 52.000 i Uppsala under juli. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Aug Ökning med 25 i augusti Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 33.000 i Västerås i augusti. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Jan Ökning med 10 i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till 36.000 i januari. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Sep Samma utfall som åren 200809 Det totala antalet gästnätter under september i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 41.000 i Uppsala.

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Aug Ökning med 3 under sommaren Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 160.000 i Uppsala under juniaugusti. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Ökning med 3 första halvåret Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Västmanland uppgick till

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 7 första halvåret Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 255.000 i Uppsala under första halvåret.

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Feb 22 000 gästnätter i februari Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 22.000 i Västerås under februari. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism Ökning med 20 i maj Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 112.000 i maj, en ökning med

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Nov Ökning med 2 i Uppsala i november Det totala antalet gästnätter under november i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 37.500 i Uppsala.

Läs mer

Uppsala län Maj - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen Maj

Uppsala län Maj - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen Maj Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Fortsatt ökning i maj Totalt gjordes i maj drygt 76. övernattningar på hotell, vandrarhem och i stugbyar i Uppsala län, vilket var en ökning med 7 jämfört med. Antalet

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Nov Ökning med 10 i november Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 43.000 i Uppsala under november. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 21 i maj Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 33.000 i Västerås under maj. Det var en ökning med 21

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Sep Minskning också i september Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 89.000 i september,

Läs mer

Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012

Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012 Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012 Inkvarteringsstatistik/Accommodation statistics Källa/Source: Tillväxtverket & SCB/Statistics Sweden Preliminära data för 2012/Provisional data for 2012

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Dec Ökning med 5 i Uppsala under Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 527.000 i Uppsala under. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Jan 35 000 gästnätter under januari Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 35.000 i Uppsala under januari. Det var

Läs mer

LG HOCKEY GAMES PÅ GLOBEN i FEBRUARI 2007 USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET

LG HOCKEY GAMES PÅ GLOBEN i FEBRUARI 2007 USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET USK 1 INNEHÅLL sid Om undersökningen 3 Några definitioner 4 Publikens ålder och kön 5 Besökarnas hemvist 6 Första informationskällan 7 Samtliga informationskällor 8 Beslutstillfälle 9 Transportmedel till

Läs mer

VM-KVAL SVERIGE DANMARK PÅ RÅSUNDA 6 JUNI 2009

VM-KVAL SVERIGE DANMARK PÅ RÅSUNDA 6 JUNI 2009 VM-KVAL SVERIGE DANMARK PÅ RÅSUNDA 6 JUNI 2009 INNEHÅLL sid Om undersökningen Några definitioner 4 Publikens ålder och kön 5 Besökarnas hemvist 6 Första informationskällan 7 Samtliga informationskällor

Läs mer

Gästnätterna upp med nästan 11 procent. Tyskland bästa utländska marknad. Ett hotellrum kostade i genomsnitt 743 kronor

Gästnätterna upp med nästan 11 procent. Tyskland bästa utländska marknad. Ett hotellrum kostade i genomsnitt 743 kronor NV 41 SM 0511 Inkvarteringsstatistik augusti 2005 Preliminära siffror Accommodation statistics August 2005, provisional data I korta drag Gästnätterna upp med nästan 11 procent Antalet gästnätter uppgick

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Sep Ökning med 8 i september Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 29.000 i Västerås i september. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Okt Ökning med 9 i oktober Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 49.000 i Uppsala under oktober. Det var en ökning

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

TRAFIKVERKET VEMDALEN VÄGVAL VEMDALEN. Kartläggning av personbilstrafik till vintersportorten Vemdalen. RESURS AB Hans Remvig januari

TRAFIKVERKET VEMDALEN VÄGVAL VEMDALEN. Kartläggning av personbilstrafik till vintersportorten Vemdalen. RESURS AB Hans Remvig januari VÄGVAL VEMDALEN Kartläggning av personbilstrafik till vintersportorten Vemdalen RESURS AB Hans Remvig januari 2011 1 INNEHÅLL: Uppdraget 2 Något om Vemdalen 2 Trafiken till området 4 Bilagor separata filer

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Jan 31 000 gästnätter under februari Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 31.000 i Uppsala under februari. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Dec Ökning med 4 i december Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Västmanland uppgick till 617.000

Läs mer

Gästnätterna ökade 7 procent. Danmark och Tyskland bästa utländska marknader. Genomsnittlig logiintäkt för hotellrum var 883 kronor

Gästnätterna ökade 7 procent. Danmark och Tyskland bästa utländska marknader. Genomsnittlig logiintäkt för hotellrum var 883 kronor NV 41 SM 0706 Inkvarteringsstatistik mars 2007 Preliminära siffror Accommodation statistics March 2007, provisional data I korta drag Gästnätterna ökade 7 procent Antalet gästnätter uppgick under mars

Läs mer

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter. Antalet gästnätter oförändrat

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter. Antalet gästnätter oförändrat NV 41 SM 1305 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2012 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter Accommodation statistics 2012,

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Mar Fortsatt ökning Gästnätterna i summerade till nästan 44. i mars (boende på hotell, vandrarhem och i stugbyar). Det var en ökning med 2 jämfört med mars. Observera

Läs mer

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012 Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Jan Ökning med 6 i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till nästan 33.000 i januari. Det var en ökning

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2015

Västmanlands länmånad 12 2015 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År

Läs mer

Undersökning bland festivalbesökarna på Stockholm Music & Arts, Skeppsholmen 2 4 augusti 2013

Undersökning bland festivalbesökarna på Stockholm Music & Arts, Skeppsholmen 2 4 augusti 2013 Undersökning bland festivalbesökarna på Stockholm Music & Arts, Skeppsholmen 2 4 augusti 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM UNDERSÖKNINGEN S. 3 KÖN OCH ÅLDER S. 4 SÄLLSKAP S. 5 HEMVIST S. 6 INFORMATION OM FESTIVALEN

Läs mer

Sponsorship tracking. Marknadsundersökning Svenska folket Kvartal 4, 2008

Sponsorship tracking. Marknadsundersökning Svenska folket Kvartal 4, 2008 Sponsorship tracking Marknadsundersökning Svenska folket Kvartal 4, 2008 Projektansvarig: Björn Stenvad Sponsoranalytiker 073-938 51 81 bjorn@sponsi.se Bakgrund och metod Bakgrund Sponsor Insight har på

Läs mer

Borgsjö Hembygdsgård och kyrka

Borgsjö Hembygdsgård och kyrka Borgsjö Hembygdsgård och kyrka Gästundersökning 2008 Mitt Sverige Turism 2008 1 Innehåll Metod 3 Hembygdsgården fångar upp genomfartsresenärer 3 Samtliga turister 3 Varifrån kom besökarna? 4 Tidigare besök

Läs mer

INNEHÅLL. sid Om undersökningen 3 Några definitioner 4

INNEHÅLL. sid Om undersökningen 3 Några definitioner 4 1 INNEHÅLL sid Om undersökningen 3 Några definitioner 4 Publikens ålder och kön 5 Besökarnas hemvist 6 Första informationskällan 7 Samtliga informationskällor 8 Beslutstillfälle 9 Andra lopp i Stockholm

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

The 2007 Solheim Cup september 2007 Halmstad. Evenemangsundersökning genomförd på uppdrag av Halmstad Kommun.

The 2007 Solheim Cup september 2007 Halmstad. Evenemangsundersökning genomförd på uppdrag av Halmstad Kommun. The 2007 Solheim Cup 11-16 september 2007 Halmstad Evenemangsundersökning genomförd på uppdrag av Halmstad Kommun. Projektledare Turismens utredningsinstitut: Kristina Gilbertsson Kontaktuppgifter. tfn.

Läs mer

Svartviks Industriminnen

Svartviks Industriminnen Svartviks Industriminnen Gästundersökning 2008 Mitt Sverige Turism 2008 1 Innehåll Metod 3 Svartvik fångar upp genomfartsresenärer 3 Samtliga turister 3 Varifrån kom besökarna? 4 Tidigare besök 4 Hur fick

Läs mer

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter NV 41 SM 1403 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2013 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter Accommodation statistics 2013,

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Okt Ökning med 6 i Uppsala i oktober Det totala antalet gästnätter under oktober i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 42.200 i Uppsala.

Läs mer