IBIS Rapport 0124

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IBIS 2011. Rapport 0124"

Transkript

1 IBIS 2011 Resultat från den nationella gränsundersökningen IBIS 2011, inkommande besökare i Sverige Results from the Swedish Border Survey IBIS 2011, foreign visitors in Sweden Rapport 0124

2

3 IBIS 2011 Resultat från den nationella gränsundersökningen IBIS 2011, inkommande besökare i Sverige. Results from the Swedish Border Survey IBIS 2011, foreign visitors in Sweden. Rapport 0124

4 Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillväxtverket.se/publikationer. Där finns även material som gavs ut av Nutek Tillväxtverket Upplaga: 500 ex, därefter tryck vid behov Stockholm, maj 2012 Produktion: Ordförrådet AB Tryck: DanagårdLitho ISBN Rapport 0124 Har du frågor om denna publikation, kontakta: Therese Lindberg Telefon, växel

5 Förord En viktig utgångspunkt för Tillväxtverket är att medverka till en god kunskapsbildning för turism och besöksnäring. Detta är inte minst viktigt för att kunna följa utvecklingen av den utländska turismen i Sverige, bland annat utifrån den av näringen framtagna nationella strategin för den svenska besöksnäringen. Effekten av utländska besökares resande till och i Sverige är betydelsefull för svensk ekonomi. Intäkterna från utländska besökare har vuxit snabbare än de från svenska besökare. Under perioden genomfördes en omfattande gränsundersökning av Inkommande Besökare I Sverige, IBIS, av SCB på uppdrag av dåvarande Turistdelegationen samt en beställargrupp. Efter att undersökningen avslutades har det saknats en konsumentundersökning om utländska besökare i Sverige. Ett nytt arbete med att genomföra en löpande undersökning om inkommande besökare i Sverige påbörjades under Markör Marknad & Kommunikation AB fick uppdraget att genomföra undersökningen och sammanställa resultatet med en årlig rapport. Tillväxtverket samarbetar med olika intressenter kring utformningen av enkäten och har erfarenhetsutbyte med en nordisk statistikreferensgrupp. Materialet i denna rapport får användas fritt, men vi är tacksamma om du alltid anger Tillväxtverket som källa. För närmare information om undersökningen kontakta Tillväxtverkets projektledare Therese Lindberg och för beställning av uppgifter ur databasen kontakta Niklas Carlsson på Markör Marknad & Kommunikation AB Ett varmt tack till alla leverantörer som har gjort denna undersökning möjlig att genomföra vid våra mest frekventa gränspassager! Stockholm i maj 2012 Christina Lugnet Generaldirektör

6 Sammanfattning Den inkommande turismen har stor betydelse för både svensk besöksnäring och landet som helhet. För att öka kunskapen om den inkommande turismen i Sverige genomför Tillväxtverket en nationell gränsundersökning, IBIS (Inkommande Besökare I Sverige), som löpande samlar information om utländska besök i Sverige. Undersökningen startade 1 januari 2011 och föreliggande rapport är en sammanställning av resultaten för det för första undersökningsåret. Under 2011 gjordes 16,7 miljoner besök i Sverige av personer bosatta i andra länder. 13,5 miljoner, mer än 80 procent, gjordes av personer som besökt Sverige tidigare. Majoriteten av besöken kom från Norge, Danmark och Finland, som tillsammans stod för 61 procent av samtliga besök. Hälften av besöken från Norge, Danmark och Finland var endagsbesök. Tyskland stod för över 10 procent av besöken. 2,7 miljoner besök tillhörde kategorin affärsresor och 14 miljoner privatres or. Mer än hälften av affärsbesöken var enskild affärsresa medan cirka en halv miljon avsåg en konferens/kongress/seminarium. 40 procent av de totalt 14 miljonerna privatbesöken var fritidsresa/semester och 18 procent shopping. 35 procent av besöken var endagsbesök och 65 procent var flerdagsbesök. Av flerdagsbesökarna stannande 59 procent mellan 2 5 dagar och 17 procent mellan 1 2 veckor. De vanligaste aktiviteterna under besöken var restauranger/barer/ caféer/kiosker. Andelen shopping var högre hos endags besökarna än hos flerdagsbesökarna. Vanligaste boendeformerna var hotell/pensionat och att bo hos släktingar/vänner. Besökare som stannade över längre tid bodde oftare än andra i hyrd bostad/lägenhet/stuga. Besöken medförde sammanlagt 78,6 miljoner utländska gästnätter i Sverige. Storstadsregionerna tog emot majoriteten av besöken. Stockholms län hade 5,9 miljoner besök, Sydsverige 5,4 miljoner och Västsverige 4,2 miljoner. De utländska besökarnas totala konsumtion uppgick till drygt 90 miljarder kronor. 1 1 Exklusive kryssningsresenärer. (Se vidare avsnitt Om undersökningen, Intervjuer per färdmedel, Kryssningsfartyg).

7 Summary Incoming tourism is extremely important to both the Swedish tourism industry and the country as a whole. In order to improve the knowledge about incoming tourism in Sweden, the Swedish Agency for Economic and Regional Growth carries out a national border survey, IBIS (Incoming Visitors to Sweden), which gathers information about foreign visits to Sweden on an ongoing basis. The survey began on 1 January 2011, and this report summarises the results from the first year of the survey. During 2011, 16.7 million visits were made to Sweden by people living in other countries. Of these, 13.5 million more than 80% were by people who had visited Sweden previously. The majority of visits came from Norway, Denmark and Finland, which together accounted for 61% of all visits. Half the visits from Norway, Denmark and Finland were Sameday visits. Germany accounted for more than 10% of the visits. 2.7 million visits were business trips, and 14 million were private trips. More than half of the business trips were individual business trips, while around half a million related to conferences/congresses or seminars. 40% of the 14 million private trips were leisure/holiday trips, and 18% were shopping trips. 35% of the visits were Same-day visits and 65% were Overnight visits. 59% of those making overnight visits stayed for 2 5 days and 17% for 1 2 weeks. The most common activities during trips to Sweden were restaurant visits, shopping and sightseeing. The proportion of shopping was higher among Same-day visitors than Overnight visitors. The most common forms of accommodation were hotels/guest houses and staying with friends and relatives. Those visitors who stayed for longer periods of time stayed in rented homes/apartments/ cottages more often than other visitors. The visits resulted in a total of 78.6 million overnight stays by foreign visitors in Sweden. The metropolitan regions hosted the majority of the visits. Stockholm County had 5.9 million visits, Southern Sweden 5.4 million and Western Sweden 4.2 million. Foreign visitors total consumption amounted to just over SEK 90 billion. 1 1 Excluding cruise passengers. (See also the sections About the survey, Interviews per means of transport and Cruise ships ).

8

9 Innehåll 1. Övergripande metodbeskrivning Resultatredovisning Marknader Endags- och flerdagsbesök Resesällskapets storlek Privat- och affärsbesök Aktiviteter Boende Färdmedel Konsumtion Vistelseplatser Uppfattning om besöket Resefrekvens och profil Informationskällor Om undersökningen Fältarbetet Telefonintervjuer Frågeformulär Urval Bortfall Viktning Riksområden 36 Bilagor 37 Bilaga 1: Viktat antal besök per fråga för respektive marknad 37 Bilaga 2: Enkät på svenska 40 Bilaga 3: Enkät på engelska/english questionnaire 42

10 10

11 1. Övergripande metodbeskrivning Undersökningen startade 1 januari 2011 och genomförs löpande via intervjuer med utresande personer som inte är bosatta i Sverige. Det sker vid 14 gränspassager för följande färdmedel: Båt (färja) Kryssningsfartyg Bil Tåg Flyg Telefonintervjuer används i följande länder: Finland Norge Anledningen till att telefonintervjuer används i Norge och Finland är för att komplettera mätningarna på plats där det inte funnits legala möjligheter att samla in och ta fram ett statistiskt korrekt material via intervjuer. Under hösten 2010 konstaterades genom inventeringar och test att det inte fanns några möjligheter att genomföra studier på plats vid vägpassager från Sverige till Finland och Norge. Urvalet av intervjuer dimensioneras per färdmedel och med utgångspunkt från kunskap om befintlig passagerarstatistik. Kvaliteten på det statistiska underlaget varierar dock och medför att egna volymberäkningar måste göras vid vissa passager. Urvalet justeras årligen. På färdmedlet flyg finns den största spridningen av olika nationaliteter och för att nå dessa behövs störst urval där. Färdmedlen bil och färja är lika till volymer och till spridning av nationaliteter och har därför likvärdig urvalsstorlek. Tåg och kryssningsfartyg är betydligt mindre volymmässigt än övriga färdmedel vilket gör att urvalsandelarna där blir lägre. Urvalet fördelas mellan kvartalen utifrån att det genomförs fler intervjuer vid tidsperioder då det är fler besökare. 11

12 2. Resultatredovisning Under 2011 gjordes 16,7 miljoner besök i Sverige av personer bosatta i andra länder. Resultaten baseras på intervjuer och svarsfrekvensen för undersökningen var 65 procen t. 1 I rapporten redovisas resultaten med utgångspunkt i undersökningens frågeområden. I diagrammen visas andelar eller antalet besök totalt, oftast fördelat på marknad, vistelsetid och huvudsyfte. Hela resultatredovisningen presenterar uteslutande resultat för besök i Sverige. När termen besökare används i redovisningen avser detta den som genomfört ett besök. En unik person bosatt i ett annat land kan göra flera besök i Sverige under ett år och därmed vara besökare i Sverige vid flera tillfällen. Uppdelningen i marknadsområden utgår från de sju största besöksländerna samt områdena övriga Europa och övriga Världen. I slutet av rapporten finns viktade antal för respektive fråga sorterat på dessa marknadsområden. Figur 1 Utländska besökare i Sverige under 2011; andel fördelat på vistelsetid och huvudsyfte. Foreign visitors in Sweden during 2011; share by length of stay and main reason for the visit. Totalt: 16,7 miljoner besök 35 procent av alla besök var endagsbesök, motsvarande 5,9 miljoner besök 65 procent av alla besök var flerdagsbesök, motsvarande 10,8 miljoner besök För 84 procent av alla besök var huvudsyftet privatresa, motsvarande 14,0 miljoner besök För 16 procent av alla besök var huvudsyftet affärsresa, motsvarande 2,7 miljoner besök 2.1 Marknader Största enskilda utlandsmarknad med 3,7 miljoner besök (22 procent av samtliga) var Norge. 10,2 miljoner kom från Norge, Danmark och Finland sammantaget. Därefter följer Tyskland med 1,8 miljoner, 11 procent. Besök från Storbritannien utgjorde ungefär lika stor andel som gruppen övriga Världen. Antalet besök från Polen, den minsta enskilt redovisade marknaden i denna rapport, var Majoriteten av besökarna från Norge, 64 procent, vistades i västra Sverige medan även Sydsverige och Stockholms län tagit mot bety 1 Exklusive biltrafiken över Öresundsbron. (Se vidare avsnitt Om undersökningen, Intervjuer per färdmedel, Bil) 12

13 dande andelar, 18 procent respektive 15 procent. 2 Av besökarna från Danmark vistades 63 procent i södra Sverige, 16 procent i västra Sverige och 14 procent i Småland med öarna. Besökarna från Finland vistades främst i Stockholms län, 55 procent, samt i övre Norrland, 16 procent, och i Sydsverige, 11 procent. (se figur 3) Resultaten för Tyskland visar att besökarna spritt sig mer och besökt flera områden över hela landet än övriga marknader. 40 procent vistades i Sydsverige, 31 procent i Stockholms län, 25 procent i Småland med öarna, 24 procent i Västsverige, 13 procent i östra Mellansverige, 10 procent i norra Mellansverige, 5 procent i mellersta Norrland och 4 procent i övre Norrland. För besökarna från övriga marknader var Stockholms län det mest besökta området i landet. Figur 2 Utländska besökare i Sverige under 2011; andel och antal fördelat på marknad. Foreign visitors in Sweden during 2011; share and number of visitors by country of residence. Norge Danmark Finland Övriga Europa Tyskland Övriga Världen Storbritannien USA Polen Procent Endags- och flerdagsbesök De 16,7 miljonerna utländska besöken i Sverige varade i genomsnitt 4,7 nätter. 35 procent av alla besök, motsvarande 5,9 miljoner, var endagsbesök medan 65 procent, 10,8 miljoner, varade i minst två dagar. Nästan hälften av samtliga besök, 47 procent, varade i 2 7 dagar och 18 procent varade 8 dagar eller mer. Andelen endagsbesökare var större bland besökare från de nordiska länderna än från övriga marknader. För danska besökare var den 47 procent, för norska 46 procent och för finska 52 procent. För exempelvis den tyska marknaden var andelen 11 procent och den amerikanska 20 procent. 2 Se riksområden i avsnitt

14 Figur 3 Utländska besökare i Sverige under 2011; andel och antal fördelat på marknad och vistelseplats (flervalsfråga). Foreign visitors in Sweden during 2011; share and number of visitors by country of residence and regions visited (multiple-choice). 0,5 % % % % Danmark Denmark % Finland Finland % Totalt Total % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Norge Norway % Tyskland Germany % % % % % % % % % % % %

15 En stor majoritet, 86 procent, av endagsbesökarna kom till Sverige på en privatresa. Detta gällde för mellan 80 och 98 procent av samtliga marknadsområden utom Polen, där andelen var 63 procent. Även för flerdagsbesökarna var privatresa det främsta syftet med besöket, 81 procent i genomsnitt. För Tyskland och Norge var andelarna högst, 86 procent, medan andelen var lägst för Storbritannien, 65 procent. Figur 4 Utländska besökare i Sverige under 2011; andel fördelat på vistelsetid och marknad. Foreign visitors in Sweden during 2011; share by length of stay and country of residence. Endagsbesökare Flerdagsbesökare Finland Danmark Norge Polen USA Storbritannien Övriga Europa Tyskland Övriga Världen Totalt Procent Figur 5 Utländska besökare i Sverige under 2011; andel endagsbesökare fördelat på huvudsyfte och marknad. Foreign visitors in Sweden; share of Same-Day visitors by main reason and country of residence. Privatresa Affärsresa USA Norge Övriga Världen Finland Övriga Europa Tyskland Storbritannien Danmark Polen Totalt Procent

16 Figur 6 Utländska besökare i Sverige under 2011; andel flerdagsbesökare fördelat på huvudsyfte och marknad. Foreign visitors in Sweden; share of overnight visitors by main reason for the visit and country of residence. Privatresa Affärsresa Tyskland Norge Finland Danmark USA Övriga Europa Polen Övriga Världen Storbritannien Totalt Procent Resesällskapets storlek 27 procent eller 4,5 miljoner av de totalt 16,7 miljoner besökarna reste ensamma. Något fler, 37 procent, var sällskap om två personer och 32 procent var sällskap om 3 6 personer. Figur 7 Utländska besökare i Sverige under 2011; andel och antal personer i ressällskapet fördelat på marknad. Foreign visitors in Sweden during 2011; share and number of persons in the travelling party by country of residence. 1 person 2 personer 3 6 personer > 7 personer Danmark Finland Norge Polen Storbritannien Tyskland Övriga Europa USA Övriga Världen Totalt Procent

17 Resenärer som reste ensamma var mest frekventa från marknaderna Storbritannien, 50 procent, Polen, 45 procent och övriga Världen, 41 procent. Från Norge och Finland var andelarna lägst, 12 procent respektive 23 procent. Andelen sällskap med tre personer eller fler var störst från Finland och Norge, båda med 44 procent. Bland besökarna som uppgett affärsresa som syfte för besöket var ressällskap om en person betydligt vanligare än bland de som uppgett privatresa; 63 procent respektive 22 procent. Av endagsbesökarna reste 24 procent ensamma medan motsvarande andel av flerdagsbesökarna var något större, 31 procent. Figur 8 Utländska besökare i Sverige under 2011, andel och antal personer i ressällskapet fördelat på huvudsyfte med besöket och vistelsetid. Foreign visitors in Sweden during 2011; share and number of persons in the travelling party by main reason for the visit and length of stay. Privatresa > 7 personer, 4 % 1 person, 22 % Affärsresa > 7 personer, 5 % 3 6 personer, 12 % 3 6 personer, 34 % 2 personer, 40 % 2 personer, 20 % 1 person, 63 % Endagsbesökare > 7 personer, 3 % Flerdagsbesökare > 7 personer, 4 % 3 6 personer, 35 % 1 person, 24 % 3 6 personer, 30 % 1 person, 31 % 2 personer, 38 % 2 personer, 35 % 2.4 Privat- och affärsbesök För 16 procent av samtliga 16,7 miljoner besök, eller 2,7 miljoner, var huvudsyftet en affärsresa och bland dessa var enskild affärsresa den mest förekommande kategorin. För 84 procent av alla besök, 14,0 miljoner, var huvudsyftet en privatresa. De mest frekventa huvudsyftena bland privatresenärer var fritidsresa/semester, besöka släktingar/vänner och shopping. Stora andelar av besöken från Finland, Norge och Danmark hade privatresa som huvudsakligt syfte, 89 procent, 92 procent respektive 82 procent. Även från övriga marknader var andelen med syfte privatresa dominerande, t.ex. 86 procent för Tyskland, 80 procent för USA och 68 procent för Storbritannien. Högst andel med affärsresa 17

18 som huvudsyfte hade Storbritannien med 32 procent följt av övriga Världen med 30 procent. Endagsbesökarna kom till Sverige med främst huvudsyftena shopping, 40 procent, och fritidsresa/semester, 27 procent. För 9 procent var huvudsyftet en affärsresa. Huvudsyftet för 35 procent av flerdagsbesökarna var fritidsresa/ semester och för 30 procent besök hos släktingar/vänner. Enskild affärsresa var huvudsyfte för 10 procent medan endast 3 procent kom med huvudsyftet shopping. Figur 9 Utländska besökare i Sverige under 2011; andel fördelat på huvudsyfte med besöket. Foreign visitors in Sweden during 2011; share by main reason for the visit. Privatresa Affärsresa Fritidsresa/semester Besök hos släkt/vänner Shopping Enskild affärsresa Annat Åka till eget fritidshus/lägenhet Företagsmöte Konferens/kongress/seminarium Studier Mässa/event Belöningsresa Procent Figur 10 Utländska besökare i Sverige under 2011; andel fördelat på huvudsyfte med besöket och marknad. Foreign visitors in Sweden during 2011; share by main reason for the visit and country of residence. Privatresa Affärsresa Norge Finland Tyskland Danmark USA Övriga Europa Polen Övriga Världen Storbritannien Procent

19 Figur 11 Utländska besökare i Sverige under 2011; andel fördelat på vistelsetid och huvudsyfte med besöket. Foreign visitors in Sweden during 2011, share by lenth of stay and main reason for the visit. Endagsbesökare Flerdagsbesökare Besök hos släkt/vänner Fritidsresa/semester Studier Åka till eget fritidshus/lägenhet Shopping Annat Enskild affärsresa Konferens/kongress/seminarium Företagsmöte Mässa/event Belöningsresa Procent Aktiviteter I figur redovisas de 10 mest frekventa aktiviteterna. En besökare kan under ett besök ta del av flera aktiviteter och det förklarar varför andelarna summerar till mer än 100 procent. Shopping, restaurang/bar/café/kiosk och sightseeing är de aktiviteter som de största andelarna av samtliga besökare ägnat sig åt, 48 procent, 45 procent respektive 29 procent. Restaurang/bar/café/kiosk och shopping var frekventa aktiviteter för besökare från alla marknader. Som exempel angav ungefär 40 procent av besökarna från respektive nordiskt land restaurang/bar/café/kiosk samt 61 procent av de finska och 52 procent av de norska besökarna shopping som aktivitet. Besökarna från Tyskland visade ett spritt aktivitetsmönster jämfört med andra länder. (Se vidare Bilaga 1.) Shopping, restaurang/bar/café/kiosk och sightseeing var de tre vanligaste aktiviteterna för besökare på privatresa, 53, 43 respektive 34 procent. Vanligaste aktiviteterna för besökare på affärsresa var restaurang/bar/café/kiosk, företagsbesök och shopping, 60, 45 respektive 24 procent. 15 procent av affärsresenärerna deltog i aktiviteten utbildning/föreläsning/seminarium. 20 procent av besökare på privatresa besökte museum, medan motsvarande andel för besökare på affärsresa var 10 procent. 56 procent av endagsbesökarna ägnade sig åt shopping, 39 procent åt restaurang/bar/café/kiosk och 16 procent åt sightseeing. Flerdagsbesökare visade en större spridning på olika aktiviteter men även här var restaurang/bar/café/kiosk, shopping och sightseeing de vanligaste med 51, 43 respektive 33 procent. 19

20 Figur 12 Utländska besökare i Sverige under 2011; andel fördelat på de tio mest frekventa aktiviteter besökarna ägnar sig åt (flervalsfråga. Foreign visitors in Sweden during 2011; share by the ten most frequent activites (mulitple choice). Shopping Restaurang/bar/café/kiosk Sightseeing Byggnader/slott/monument m.m. Museum Vandrat i skog/berg Besökt nationalpark/naturum Sol och bad Annat Familjeangelägenhet (dop, bröllop etc.) Procent Figur 13 Utländska besökare i Sverige under 2011; andel fördelat på huvudsyfte med besöket och de tio mest frekventa aktiviteter besökarna ägnat sig åt (flervalsfråga). Foreign visitors in Sweden during 2011; share by main reason for the visit and the ten most frequent activities (multiple-choice). Privatresa Affärsresa Restaurang/bar/café/kiosk Företagsbesök Shopping Utbildning/föreläsning/seminarium Sightseeing Museum Byggnader/slott/monument m.m. Annat Diskotek/nattklubb Spa/wellness Vandrat i skog/berg Besökt nationalpark/naturum Sol och bad Familjeangelägenhet (dop, bröllop etc.) Procent

21 Figur 14 Utländska besökare i Sverige under 2011; andel fördelat på vistelsetid och de tio mest frekventa aktiviteter besökarna ägnat sig åt (flervalsfråga). Foreign visitors in Sweden during 2011; share by lenth of stay and the ten most frequent activities (multiple-choice). Endagsbesökare Flerdagsbesökare Restaurang/bar/café/kiosk Shopping Sightseeing Byggnader/slott/monument m.m. Vandrat i skog/berg Museum Sol och bad Besökt nationalpark/naturum Annat Familjeangelägenhet (dop, bröllop etc.) Företagsbesök Besökt ett kulturevenemang Diskotek/nattklubb Utbildning/föreläsning/seminarium Procent Boende Besöken från utlandet resulterade i 78,6 miljoner övernattningar under I figur 15 redovisas vilken typ av boende som besökarna använt under vistelsen i Sverige. De blå staplarna visar medelvärdet av antalet övernattningar per boendeform och de orange visar fördelningen, i procent, av hur besökarna övernattat. 4,5 miljoner, 42 procent, av alla som övernattade, valde att bo minst en natt på hotell/pensionat och medelvärdet av antal nätter för den boendeformen var 3 nätter. 3,2 miljoner, 30 procent, valde att övernatta minst en natt hos släktingar/vänner och medelvärdet antal nätter för den boendeformen var 7 nätter. En övervägande majoritet av affärsbesökarna bodde på hotell/pensionat, 87 procent, medan 9 procent bodde hos släktingar/vänner. Bland privatbesökarna var spridningen över olika boendeformer betydligt mera vanlig. De största andelarna var 36 procent hos släktingar/vänner och 31 procent på hotell/pensionat. Besökarna från USA och övriga Världen bodde i högst utsträckning på hotell/pensionat, båda 63 procent, följt av Storbritannien, 54 procent, och övriga Europa, 49 procent. Lägst andel övernattande besökare på denna boendeform visade Danmark med 30 procent. 21

22 Att bo hos släktingar/vänner var vanligt för resenärer från alla marknader. Andelarna varierade mellan 44 procent för Polen och 22 procent för Tyskland. Att bo på camping var mest frekvent hos besökare från Tyskland, 22 procent, följt av Norge, 16 procent. Egen bostad/lägenhet/stuga användes mest av besökare från Danmark, 23 procent, Norge, 15 procent, och Tyskland, 14 procent. Besökare som gjorde en privatresa visade en spridning på olika boendeformer med störst andel för släktingar/vänner, 36 procent, och hotell/pensionat, 31 procent. Resenärer på affärsresa bodde till övervägande del på hotell/pensionat, 87 procent, medan 9 procent uppgett att de bodde hos släktingar/vänner. Några exempel på svar som respondenterna angett för alternativet annat boende: egen båt, tåg, skola, bil. Figur 15 Utländska besökare i Sverige under 2011; andel fördelat på vald boendeform och antal gästnätter (medelvärde). Foreign visitors in Sweden during 2011; share by type of accomodation used and foreign guest nights (mean value). Andel som valt resp. boendeform (%) Medelvärde, antal nätter Hotell/pensionat Släktingar/vänner Egen bostad/lägenhet/stuga Husvagn/husbil/tält/stuga på avgiftsbelagd campingplats Hyrd bostad/lägenhet/stuga Kryssningsfartyg/färja Vandrarhem Husvagn/husbil/tält/stuga ej på avgiftsbelagd campingplats Annat boende Bed & Breakfast/lantgård Procent

23 Figur 16 Utländska besökare i Sverige under 2011; andel fördelat på vald boendeform och marknad. Foreign visitors in Sweden during 2011; share by type of accomodation used and country of residence. Hotell/pensionat Släktingar/vänner Vandrarhem Husvagn/husbil/tält/stuga på avgiftsbelagd campingplats Husvagn/husbil/tält/stuga ej på avgiftsbelagd campingplats Egen bostad/lägenhet/stuga Hyrd bostad/lägenhet/stuga Danmark Bed & Breakfast/lantgård Kryssningsfartyg/färja Finland Norge Tyskland Storbritannien Polen Övriga Europa USA Övriga Världen Annat boende Procent

24 Figur 17 Utländska besökare I Sverige under 2011; andel fördelat på huvudsyfte och vald boendeform. Foreign visitors in Sweden during 2011; share by main reason for the visit and type of accomodation used. Privatresa Affärsresa Släktingar/vänner Hotell/pensionat Egen bostad/lägenhet/stuga Husvagn/husbil/tält/stuga på avgiftsbelagd campingplats Hyrd bostad/lägenhet/stuga Kryssningsfartyg/färja Vandrarhem Husvagn/husbil/tält/stuga ej på avgiftsbelagd campingplats Annat boende Bed & Breakfast/lantgård Belöningsresa Procent Färdmedel Av de totalt 16,7 miljonerna besökarna lämnade 6,3 miljoner eller 38 procent Sverige med båt, 29 procent med bil, 21 procent med flyg och 9 procent med tåg. 2 procent var kryssningsbesökare. Bil användes av en stor andel av de norska besökarna, 73 procent, men även till stor del av tyska, finska och danska besökare, 28 procent, 27 procent respektive 17 procent. Cirka 60 procent av de danska, finska och polska besökarna lämnade landet med båt och motsvarande andel för Tyskland var 41 procent. De som till stor del reste med flyg var besökare från Storbritannien, 61 procent, USA, 57 procent och Polen, 33 procent. Mer än hälften av besökarna från området övriga Världen reste också med flyg. Nästan hälften av affärsbesökarna reste med flyg, 48 procent, medan 24 procent reste med båt. Majoriteten av privatbesöken använde båt, 40 procent, och bil, 31 procent. Bland endagsbesökarna var båt och bil de mest använda färdmedlen med 44 procent respektive 33 procent medan flerdagsbesökarna reste med båt, 33 procent, flyg, 31 procent och bil, 24 procent. 24

25 Figur 18 Utländska besökare i Sverige under 2011; andel fördelat på färdmedel och marknad. Foreign visitors in Sweden during 2011; share by mode of transport and country of residence. Totalt Danmark Finland Norge Polen Storbritannien Tyskland Övriga Europa USA Bil Båt Flyg Kryssning Tåg Övriga Övriga Världen Procent Figur 19 Utländska besökare i Sverige under 2011; andel fördelat på vistelsetid och färdmedel. Foreign visitors in Sweden during 2011; share by length of stay and mode of transport. Endagsbesökare Flerdagsbesökare Bil Båt Flyg Kryssning Tåg Övriga Procent Figur 20 Utländska besökare i Sverige under 2011; andel fördelat på huvudsyfte med besöket och färdmedel. Foreign visitors in Sweden during 2011; share by main reason for the visit and mode of transport. Privatresa Affärsresa Bil Båt Flyg Kryssning Tåg Övriga Procent

26 2.8 Konsumtion Totalt spenderade utländska besökare drygt 90 miljarder kronor i samband med besök i Sverige. Besökarna från övriga Världen och USA spenderade mest, cirka SEK i genomsnitt per person. Besökare från Danmark, Finland, Norge och Polen spenderade mellan drygt och SEK i genomsnitt per person. Den totala 2 konsumtionen för följande marknader var (alla tal i SEK): Danmark: 8,5 miljarder, Finland: 10,8 miljarder, Norge: 14,0 miljarder, Polen: 1,3 miljarder, Storbritannien: 3,6 miljarder, Tyskland: 14,8 miljarder, övriga Europa: 21,6 miljarder, USA: 7,2 miljarder, övriga Världen: 9,3 miljarder. Flerdagsbesökare spenderade mer per person än endagsbesökare. Resultaten visar vidare att privatresenärer från alla marknader utom Finland spenderade mer än affärsresenärer per person. Figur 21 Utländska besökare i Sverige under 2011; besökarnas totala konsumtion i genomsnitt fördelat på marknad, per besök. Foreign visitors in Sweden during 2011; Average expenditure by country of residence, (SEK) per visit. Övriga världen USA Tyskland Övriga Europa Storbritannien Finland Norge Polen Danmark Totalt SEK

27 Figur 22 Utländska besökare i Sverige under 2011; besökarnas totala konsumtion i genomsnitt fördelat på vistelsetid och marknad, per besök. Foreign visitors in Sweden during 2011; Average expenditure by length of visit and country of residence, (SEK) per visit. USA Övriga världen Övriga Europa Tyskland Norge Storbritannien Finland Polen Danmark Totalt Endagsbesökare Flerdagsbesökare Totalt SEK Figur 23 Utländska besökare i Sverige under 2011; besökarnas totala konsumtion i genomsnitt fördelat på huvudsyfte med besöket och marknad, per besök. Foreign visitors in Sweden during 2011; Average expenditure by main reason for the visit and country of residence, (SEK) per visit. Övriga världen USA Övriga Europa Tyskland Storbritannien Polen Norge Finland Danmark Totalt Privatresa Affärsresa Totalt SEK 27