HEDSON TECHNOLOGIES Improving professionals daily life

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HEDSON TECHNOLOGIES Improving professionals daily life"

Transkript

1 13 1 Årsredovisning 2013 HEDSON TECHNOLOGIES Improving professionals daily life

2 Innehåll VD har ordet...4 Marknad...6 Affärsområde Tvätt...8 Affärsområde Tork...11 Affärsområde Lyft...15 Produktutveckling och produktion...18 Personal...20 Aktie, ägare och fi nansiella mål...22 Fem år i sammandrag...24 Förvaltningsberättelse...26 Resultaträkning...28 Balansräkning...30 Kassafl ödesanalys...32 Eget kapital...33 Noter...35 Revisionsberättelse...54 Bolagsordning...55 Bolagsstyrning...56 Defi nitioner...57 Årsstämma Styrelse och revisorer...58 Koncernledning...59 Adresser...60

3 Hedson Technologies - Nyckeltal Operativa nyckeltal * 2011** Omsättning 232,2 241,7 268,6 236,4 210,3 Rörelseresultat 15,5-18,1 22,4 21,7 4,2 Rörelsemarginal, % 6,7-7,5 8,3 9,2 2,0 Vinstmarginal, % 6,1-8,4 6,9 7,2-0,5 Kassaflöde från löpande verksamhet 28,0 16,0 14,6 21,2 21,2 Operativt kassaflöde efter investeringar 24,2 9,8 6,4 16,2 12,7 Rörelsekapital 42,5 53,5 49,4 30,9 30,1 Operativt kapital 88,3 99,4 131,3 106,1 112,7 Eget kapital 78,2 66,6 91,2 75,9 61,8 Avkastning på operativt kapital, % 15,6-14,2 17,2 19,5 3,6 Avkastning på eget kapital, % 16,0-25,6 15,8 29,9 0,6 Soliditet, % 52,2 43,8 47,1 43,4 33,7 Antal anställda, medeltal Finansiella nyckeltal Räntebärande nettoskuld 11,1 34,6 44,9 40,2 58,2 Finansnetto -1,5-2,9-3,7-4,5-5,2 Räntetäckningsgrad, ggr 9,6-6,0 5,8 4,7 1,2 Disponibel likviditet 39,6 24,3 28,4 23,7 15,4 Resultat per aktie, SEK 1,58-3,18 1,87 2,70-0,06 * 2012 års siffror inkluderar en engångsnedskriving av goodwill om 28,2 MSEK ** Förvärvet av Tekniksystem i Vänersborg AB inkluderat fr.o.m Omsättning (Staplar) MSEK Omsättning koncern Omsättning Koncern Rörelsemarginal (linje) MSEK 140 Omsättning per per Affärsområde ,0% ,0% ,3% 9,2% 5,3% 4,2% 2,0% 2013*** ,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% * *** 2012* Tvätt Tork Lyft Rörelseresultat *** Rörelseresultat och rörelsemarginal för 2013 i graferna ovan redovisas exklusive nedskrivning av goodwill om 28,2 MSEK

4 4 Hedson Technologies 2013 VD har ordet VD har ordet Ojämn efterfrågan under 2013 Vid en summering av året 2013 kan vi dra många paralleller med händelseförloppet under 2012 med kraftigt varierande efterfrågan. Efter en stark inledning under det första kvartalet drabbades vi av en hastig inbromsning med smärtsamma nedgångar under andra kvartalet. Därefter fick vi under kvartal tre en återhämtning som höll i sig under fjärde kvartalet. Totalt slutade årets försäljning under budget och föregående år, medan vi resultatmässigt överträffade 2012 och även våra egna förväntningar och tidigare prognoser. Därför kan ledning och personal, trots de omständigheter som uppstod tidigare under året, ändå känna en viss stolthet över det resultat som uppnåddes som en effekt av flera svåra förändringar och beslut i samband med inbromsningen. Den viktigaste utmaningen har varit att anpassa kostnadsstrukturen till uppnådda ordernivåer och samtidigt behålla förmågan att reagera på ökad efterfrågan. Ett antal nya rutiner fick införas för att kompensera för personalminskningen och andra resursinskränkningar relaterade till huvudsakligen fasta kostnader. Affärssegment Reha avyttrades Ett viktigt steg för att effektivisera hela verksamheten var att fokusera på affärsmodellen och koncentrera verksamheten till fordonsrelaterade produkter och tjänster. Därför togs beslutet att avyttra affärsegment Reha trots att Rehasegmentet har potential för framtiden. Potentialen sågs i den generellt åldrande befolkningen med ökad efterfrågan på mobilitet och önskan att bo kvar i hemmet samt en ökad välfärd bland äldre i framför allt Västeuropa. Synergieffekterna mellan vår kärnverksamhet inom fordonseftermarknaden och Reha-segmentet var alltför begränsade och framför allt saknades ett bra distributionsnät med starka marknadskanaler för att motivera en fortsättning inom Hedson Technologies-sfären. Försäljningen skedde på ett tillfredsställande och effektivt sätt och alla Reha-anknutna anställda kunde erbjudas tjänst hos köparen. I samband med överlåtelsen gjordes en organisationsöversyn av hela verksamheten i Tyskland som en effektiviseringsåtgärd och för att ytterligare höja lönsamheten. Detta bidrog också till det bättre resultatet under fjärde kvartalet. Hedson s produktportfölj Hedson Technologies är en nischaktör inom eftermarknaden för bilar. Affärsområdena Tvätt, Tork och Lyft riktar sig främst till skade- och lackverkstäder för bilar. I vår produktportfölj är Hedsons varumärken Drester, Herkules, IRT och Trisk betraktade som de mest kända, ledande och globala varumärkena för respektive produkt. Även om den absoluta storleken på affärsområdena utan tvekan är relativt liten, har Hedson Technologies kunnat positionera sig som en meningsfull och viktig aktör inom vår bransch. Såsom är typiskt för många nischaktörer är vår globala marknad mycket spretig både vad gäller produktlösningar och geografisk närvaro. Lyckligtvis kan ännu ingen av våra konkurrenter mäta sig med oss i storlek eller marknadstäckning. Våra volymer ger oss ofta bättre möjligheter att välja tillverkningsteknik som kräver verktyg och/eller en kritisk batchstorlek. Detta uppnås ofta inte av våra konkurrenter, varför de verktygsbaserade tillverkningsmetoderna inte är lika tillgängliga för dem.

5 Hedson Technologies 2013 VD har ordet 5 Hedsons kompletta erbjudanden av både produkter och servicetjänster gör att vi kan hålla högre prisnivåer och marginaler jämfört med våra konkurrenter. Vår devis Improving professionals daily life är ett riktmärke för alla våra aktiviteter och beslut. Påståendet antyder mervärden genom utbildning, processsäkerhet, miljöhänsyn, ergonomi och produktionseffektivitet. Med professionals menar vi inte bara användare och köpare av våra produkter. Ordet innefattar också distributörer och företag som rekommenderar/använder våra produkter som t.ex. lacktillverkare som inte är någon del i distributionsprocessen. Mångfalden i vårt erbjudande med produkter och tjänster skapar en unik position för oss inom vår bransch. Den utvecklas bäst där kvalitetsstandarden också beaktar arbetstagarens hälsa, miljö eller ergonomi något som man huvudsakligen finner i den industrialiserade delen av världen. Detta går vanligtvis hand i hand med allmän välfärd och arbetskostnadsnivå i regionen. Marknader med störst tillväxt och potential för bilindustrin återfinns i Asien och Sydamerika och vårt arbete med dessa regioner är under fortsatt utveckling. Med andra ord: på marknader där arbetskraften är relativt billig och nästan obegränsad blir det svårare för oss att hävda vår position. Bara de marknader som är villiga att beakta arbetskostnader, ergonomi och miljöfrågor är av något större intresse för oss. På tillväxtmarknaderna har villkoren för våra erbjudanden just börjat utvecklas. Ofta är utvecklingen som gynnar oss en följd av de normer som fastställs av de europeiska tillverkare som har en enhetlig kvalitet och säkerhet runt om i världen. När det gäller volym är de mest intressanta marknaderna för oss fortfarande på västra halvklotet i Europa och i Nordamerika. Trots att tillväxten i bilförsäljning är begränsad eller till och med minskar på grund av den ekonomiska oron i samband med eurokrisen ser vi på kort sikt förbättrade affärsmöjligheter. En annan marknad som det går bättre för är Nordamerika där den djupa lågkonjunkturen de senaste åren verkar komma till ett slut. Utsikter för kommande år Vi går åt två olika håll: - Närvaron på de redan existerande marknaderna i framför allt Europa och USA upprätthålls och vi är redo att dra nytta av en förväntad allmän konjunkturuppgång med ett starkt produktprogram och ett bra distributionsnät i kombination med egna dotterbolag och oberoende importörer/distributörer. Som marknadsledare kommer vi att finnas på plats när de svagare marknaderna som tidigare lidit av eurokrisen återhämtar sig. - Å andra sidan arbetar vi intensivt på utvecklingsmarknaderna i Asien och Sydamerika för att kunna ta del av nya affärsmöjligheter och den snabbt växande välfärden i dessa regioner. Vi arbetar kontinuerligt med att trimma vår verksamhet för att förbättra produktivitet och kapitaleffektivitet. Den allt starkare balansräkningen har gjort att vi nu ser möjligheter att ta nästa steg och satsa ytterligare på marknadsaktiviteter av olika slag för att öka kunskapen och kännedomen om våra starka varumärken och dess högkvalitativa och effektiva produkter. Upprätthåller vi dessutom tempot i produktutveckling så är vi övertygade om att vi kan och kommer att öka försäljning och därmed även lönsamhet. Med viss reservation för den makroekonomiska instabiliteten i skrivande stund tror vi på Hedsons framtida utveckling! Peter Löprick

6 6 Hedson Technologies 2013 Marknad och distributionsstruktur Marknad och distributionsstruktur Effektivare arbete i verkstäder Hedson Technologies kunderbjudande gör det möjligt för verkstaden att arbeta rationellare och effektivare. Vi arbetar på utvalda marknader med starka och framgångsrika distributörer som erbjuder rationella och högkvalitativa produkter och tjänster till professionella slutkunder. Våra produkter skall utgöra ett viktigt komplement för dessa distributörer så att de kan erbjuda både volymdistribution och helhetslösningar till slutkunden. Hedson Technologies kännetecknas av god kunskap om kundernas processer kombinerat med en hög kvalitet och kundservice. Detta har gjort oss kända på marknaden som en professionell leverantör av kvalitetslösningar. Kundbehov Hedson Technologies produkter finns inom eftermarknaden till bilindustrin samt övrig industri med behov av rationella torkapplikationer. Väsentliga drivkrafter är energiprisernas utveckling, standard och volym på bilparken, märkeshandlarnas utvidgning av skadeverkstäder och serviceverkstäder, lagstadgade krav på skifte från sommar- till vinterdäck, däckverkstädernas erbjudanden om säsongsförvaring av däck samt lagstiftning för reducerade utsläpp av lösningsmedel och förbättrad miljö i verkstäderna. Efterfrågan är mindre beroende av den allmänna konjunkturutvecklingen utan drivs mer av aktiviteterna på eftermarknaden och investeringsviljan hos professionella serviceverkstäder. Dessa strävar efter att finna lösningar som optimerar och kortar genomloppstiden vid reparationer av skador på bilar och däckbyten. Behovet av billyftar påverkas positivt av arbetsmarknadsåtgärder som sätter medarbetarnas hälsa och ergonomi i centrum. Efterfrågan på sprutpistoltvättar främjas när ny färgteknologi införs och produkterna uppfyller de krav som följer med teknologibytet. Väder- och säsongsvariationer spelar också en viss roll för efterfrågan på Hedsons produkter framförallt när det gäller produkter för torkning av bilfärg. Dessa gynnas av en sen vår och förhållandevis kort sommarsäsong. Behovet av hjultvättar gynnas av kalla vintrar och är störst i samband med skifte från sommar- till vinterdäck och vice versa. Kundsegment Hedson Technologies produkter handlas i de högre prissegmenten och koncernens tekniska ledarskap möjliggör marknadspriser som i flera fall ligger högre än konkurrenternas. Samtidigt råder på marknaden en naturlig prispress. Hedson möter detta genom kontinuerlig produktutveckling och åtgärder för ökad kostnadseffektivitet. Distributionsstruktur Hedson Technologies har ett väl inarbetat, globalt distributions nät för sina produkter. Försäljning och support till distributörerna hanteras av en egen, global säljorganisation. Förutom försäljning via egna bolag i Frankrike, Nordamerika, Mässa i Peking februari 2014

7 Hedson Technologies 2013 Marknad och distributionsstruktur 7 Försäljning 2011 (269 MSEK) Lyft 25% Tvätt 46% Försäljning 2012 (242 MSEK) Lyft 28% Tvätt 37% Försäljning 2013 (232 MSEK) Lyft 26% Tvätt 39% Tork 29% Tork 35% Tork 35% Försäljning Helår Helår Helår MSEK Kv1 Kv2 Kv3 Kv Kv1 Kv2 Kv3 Kv Kv1 Kv2 Kv3 Kv Tvätt Tork Lyft Total Sverige och Tyskland sker försäljning via importörer och återförsäljare på de flesta viktiga marknader. Importörerna är oftast bland de starkaste på sina respektive marknader och erbjuder ett sortiment där Hedsons produkter passar väl in. Vi arbetar ständigt med att anpassa och stärka distributionsnätet för att flytta fram våra positioner på viktiga marknader. Varumärken Våra varumärken utgör en av våra allra största marknadstillgångar och skapar goda förutsättningar för framtida lönsam tillväxt. Hedson Technologies utvecklar och distribuerar rationell och högkvalitativ tvätt-, tork och lyftutrustning till eftermarknaden för personbilar. Produkterna säljs under de globala varumärkena Drester, Herkules, IRT och Trisk, och ligger i de övre prissegmenten. Varumärkena är välkända bland professionella användare och deras position har byggts upp under lång tid genom konsekventa satsningar på produktutveckling, distribution, marknadsföring och service. Under senare år har produktutbudet framgångsrikt utökats med nya produkter för billackerare och däckverkstäder. För att nå maximal marknadspenetration säljs på vissa marknader likartade produkter under olika varumärken. Konkurrenssituation Inom våra olika produktområden finns i många fall konkurrenter både nationellt och internationellt. För att bemöta denna konkurrens har Hedson utvecklat ett nätverk av starka partners som representerar våra produkter och sörjer för en god service på eftermarknaden. En avgörande konkurrensfaktor är koncernens förmåga att hålla en hög servicenivå för importörer och partners avseende såväl hårda som mjuka tjänster. Konkurrenterna finns över hela världen, men få av dem har jämförbar global representation och marknadsnärvaro. Marknadsförändringar Den globala marknaden har traditionellt bestått av många små verkstäder och färre medelstora och stora. På utvecklade marknader pågår för närvarande en strukturell förändring av storlek och antal verkstäder, där mindre verkstäder slås ut till förmån för större, modernare och effektivare. Även om antalet kunder därmed minskar så gynnas Hedson Technologies av ett större intresse för dyrare och mer ändamålsenliga produkter, som effektiviserar flödet i dessa större verkstäder. Konkurrensen inom nybilsförsäljningen är fortsatt hård samtidigt som det varje år lanseras nya bilmodeller. Följden är att märkeshandlarna tjänar allt mindre på varje såld bil. För att kompensera sig för minskade marginaler söker handlarna utöka eftermarknaden i form av serviceoch däckverkstäder samt skadeverkstäder för plåt- och lackeringsarbeten. Efterfrågan stimuleras även av ett successivt ökat intresse för arbetsmiljö, ergonomifrågor och miljöanpassad teknik, framför allt hos ledande verkstäder i Västeuropa. De stora bilmärkenas expansion i Östeuropa och Asien skapar också nya behov av rationella verkstäder med hög teknisk kompetens och utrustning. Miljöpåverkan Olika miljökrav på verkstadsnivå börjar göra sig alltmer gällande. Skärpta krav på minskade utsläpp av lösningsmedel gör att vattenbaserade baslacker blivit lagstadgade i Europa och motsvarande utveckling pågår för närvarande i Nordamerika. De västerländska biltillverkarna påverkar också utvecklingen i Asien genom att här sätta standarden för många av sina egna verkstäder efter europeiska riktlinjer. Hedson Technologies sprutpistoltvättar är världsledande i denna utveckling. Ökade miljökrav och krav på energibesparingar ökar behovet av effektivare färgtorkning med kortare torktider. Hedsons produkter reducerar torktiderna 3 4 gånger jämfört med konventionella metoder. Hårdare krav på rening av vatten och avfall efter tvättning av bildäck gör sig också successivt gällande. Särskilt handlar det om tungmetaller och andra miljöfarliga ämnen som fastnar på bilens fälgar i samband med inbromsningar. Hedsons hjultvättar är därför seriemässigt förberedda för anslutning till system för vattenrening och vi kan redan idag leverera vattenreningssystem.

8 8 Hedson Technologies 2013 Affärsområde Tvätt Affärsområde Tvätt Marknadsledare på tvätt Affärsområde Tvätt består av affärssegmenten Lack respektive Däck. Lacksegmentet innehåller utrustning till lackeringsverkstäder, såsom sprutpistoltvättar, lösningsmedelsdestillatorer samt utsugssystem. Under varumärkena Drester och Herkules säljer vi sprutpistoltvättar och relaterad utrustning till i stort sett alla delar av världen. Vi säljer dessutom mycket utrustning under private label, framför allt i Nordamerika och Storbritannien. Genom vår strävan efter att ständigt förbättra effektivitet och miljö för våra användare har vi kontinuerligt utvecklat vårt produktutbud för att tillfredsställa marknadens varierande behov i olika delar av världen. Kombinerat med vårt långsiktiga arbete med att etablera bästa möjliga distributionskanaler är vi marknadsledande i vårt segment. Däcksegmentet innehåller utrustning för däckverkstäder, så kallade hjultvättar. Konceptet att tvätta smutsiga hjul uppfanns av Hedson på 80-talet, då världens första hjultvätt föddes. Sedan dess har Hedson varit ledande inom segmentet, med sin egenutvecklade tvätteknik, där hjulen tvättas genom blästring med vatten och plastkulor. Att tvätta hjulen gör att arbetsmiljön i en däckverkstad förbättras mycket och slutkunden får rena och fina hjul på sin bil. Bromsdamm, salter, asfaltavlagringar m.m. är bara exempel på potentiellt hälsovådliga ämnen som enkelt tvättas bort från hjulet i en hjultvätt. Hjultvättarna säljs under det egna varumärket Drester, samt som private label, under våra partners varumärken.

9 Hedson Technologies 2013 Affärsområde Tvätt 9 Lack Kraven på världens lackeringsverkstäder ökar ständigt. Genomloppstider skall minska, kostnaderna skall sänkas, arbetsmiljön skall förbättras, miljöpåverkan på omgivningen skall hållas till ett minimum osv. Hedson arbetar ständigt för att hålla sig i täten av utvecklingen av nya maskiner, hjälpmedel och metoder som underlättar lackeringsverkstädernas vardag. De växande miljökraven, för såväl verkstadsanställda som omgivningsmiljö, kräver mycket av verkstäderna och indirekt av oss. För att vara konkurrenskraftig i lackeringsbranschen är det viktigare än någonsin att se till att man har hjälpmedel och utrustning som är snabba, tillförlitliga samt enkla att använda och underhålla. Sedan begynnelsen, när Hedson utvecklade världens första sprutpistoltvätt, har mycket tid och resurser investerats i produktutveckling. En sprutpistoltvätt måste tåla mycket tuffa tag. Den utsätts ständigt för skarpa lösningsmedel och används mycket och hårt. Att hitta standardkomponenter som klarar av en sådan miljö är näst intill omöjligt. Därför har Hedson under lång tid utvecklat egna specialkomponenter för dylik miljö, t.ex. pumpar, ventiler, munstycken etc. I dag har Hedson ett stort sortiment av specialkomponenter, vilket ger Hedson en stor fördel jämfört med våra konkurrenter. Vi kan erbjuda maskiner med högsta prestanda kombinerat med oöverträffad hållbarhet. Under 2013 utvecklade och lanserade vi modeller av sprutpistoltvättar under vårt eget varumärke. De nya Drester Compact-modellerna är baserade på den etablerade Boxer- serien, men de presenteras i ett mindre format. Därmed lämpar de sig på marknader där pris och mindre mått är av stor vikt, exempelvis Ryssland. I EU finns regelverk som gör att lackeringsverkstäder tvingas använda både vatten- och lösningsmedelsbaserad färg. Liknande regler har på senare tid instiftats för Kalifornien och Kanada. Nordöstra USA följer snabbt efter, och inom överskådlig framtid kommer även resterande delar av Nordamerika att följa efter och införa liknande regler. Det kommer att innebära att många av lackeringsverkstäderna i Nordamerika kommer att behöva investera i sprutpistoltvättar för vattenbaserad färg. Med de nya maskinerna, under eget varumärke samt private label, står vi mycket väl rustade för det kommande behovet. Under 2013 fick vi även en förfrågan rörande nya modeller av sprutpistoltvättar från vår största kund, amerikanska Safety-Kleen. Då pistolsortimentet är uppbyggt på ett väl genomtänkt modulsystem, kunde vi snabbt presentera två nya maskiner. På kort tid introducerade vi en ny maskin för thinner-baserade lösningsmedel samt en ny maskin för vattenbaserade lösningsmedel. Safety-Kleen är en stor organisation och Hedson samarbetar nära med deras teknik- respektive marknadsavdelningar. Vi stöttar dem med produktutbildningar, sales promotion-material och lanseringshjälp. Lanseringen sker under våren 2014, och de första reaktionerna har varit mycket positiva.

10 10 Hedson Technologies 2013 Affärsområde Tvätt Däck Arbetsmiljö och miljöbelastning Tvättning av däck ökar Att tvätta däck och därmed höja servicenivån och förbättra däckshanteringen i verkstaden är ett koncept som får allt större genomslag på olika marknader. På de marknader där däcken skiftas inför vinter- och sommarsäsongerna går fler och fler verkstäder över från en arbetskraftintensiv och vattenkonsumerande manuell högtryckstvätt av däcken till en mer rationell hantering av däcken i en hjultvätt. På marknader som inte har så stor säsongsvariation mellan vinter och sommar ökar tvättning av däck framför allt hos stora märkesverkstäder som vill öka sin servicenivå. De effektiva och miljövänliga Drester-hjultvättarna är marknadsledande, och i produktprogrammet bestående av fyra olika modeller finns maskiner för alla marknaders och kunders behov. Fler och fler verkstäder inser också att tvättning av däck är en extra inkomstkälla. Det breda produktprogrammet för Drester hjultvättar är en styrka som ingen annan aktör på marknaden kan erbjuda. Hos stora och mer avancerade däckverkstäder vinner den automatiska Drester W-750 terräng, en maskin som minskar behovet av arbetskraft radikalt. För den mindre verkstaden passar den effektiva och prisvärda Drester Powerwash utmärkt, en maskin som verkstaden snabbt räknar hem och börjar tjäna pengar på. Drester-hjultvättarna ställdes ut på en rad olika mässor under året, bla den stora Autopromotec-mässan i Bologna. I Tyskland togs Drester hjultvättar upp i en stor distributörs speciella produktprogram, vilket omedelbart gav ökad försäljning. Utveckling Utvecklingsprojektet för en ny produktfamilj Drester hjultvättar fortsatte med full fart under året, och lansering kommer att ske på den internationellt sett viktigaste branschmässan, Automechanika i Frankfurt i september Med dessa maskiner tar Drester hjultvättar ett stort kliv framåt. Målen för utvecklingsprojektet är oöverträffat tvättresultat, ökad miljöfokus, kostnadsreducering och ergonomi. Hedsons utvecklingsavdelning har med stor framgång arbetat med att hitta nya lösningar, och vid årets slut har test- och prototypfasen inletts. Även användarvänlighet och design får stort utrymme i det nya projektet. Tuff användarmiljö för produkterna Den användarmiljö som Drester-produkterna används i är mycket tuff, både inom segmenten Däck och Lack. Lösningsmedelsångor och brandfarliga vätskor, luftföroreningar, tungmetaller och tunga lyft är bara några av utmaningarna. Hedsons målsättning är att förbättra arbetsmiljön i verkstaden och att minska verkstadens totala miljöbelastning. Produkterna är därför utvecklade för att klara tuffa tag, komponenter och ingående material är av högsta kvalitet och utformade för att göra produkterna säkra och hållbara. Drester-produkterna bidrar även till en totalt sett minskad miljöbelastning för verkstäderna: Drester hjultvättar tvättar med plastkulor och recirkulerande vatten, utan tillsats av aggressiva kemikalier. Vattenförbrukningen per tvättat däck är mycket låg, och en reningsmetod för vattnet gör att miljöfarliga tungmetaller kan avskiljas från tvättvattnet och lämnas till deponi. Drester sprutpistoltvättar använder mycket lite lösningsmedel per tvättad sprutpistol. De specialutformade munstyckena fördelar lösningsmedlet optimalt, och tvättar mycket effektivt, vilket minimerar lösningsmedelsanvändningen. Förtvätten sker med recirkulerande lösningsmedel. Alla skadliga lösningsmedelsångor sugs upp i effektiva utsug så att inte användaren kommer i kontakt med dem. Drester lösningsmedeldestillatorer har en överlägsen återvinningsgrad och renar lösningsmedel från både lackverkstäder och inom industrin. Genom att destillera och återanvända lösningsmedel minimeras utsläpp och den totala lösningsmedelsanvändningen minskar. The Drester way, den miljövänliga tvättmetoden med plastkulor och vatten, kommer att leva kvar i de nya Drester-hjultvättarna. Denna egenutvecklade tvättmetod är Dresters signum, och uppfyller de krav på effektivitet, rationalitet och miljömedvetenhet som gör att Drester hjultvättar upprätthåller sin marknadsledande ställning år efter år.

11 Hedson Technologies 2013 Affärsområde Tork 11 Affärsområde Tork Kortare torktider ger ökad produktivitet Våra torksystem reducerar väntetiderna i verkstaden och gör att billackeraren kan färdigställa fler objekt per tidsenhet. Torkutrustningen som främst riktar sig till kvalitetssegmenten på marknaden används för att på ett effektivare och snabbare sätt torka och härda olika reparationsmaterial som används i skade- och lackverkstäder samt inom fordonsindustrin. Med högre effektivitet ökar därmed genomströmningen i verkstäderna. Den internationella expansionen för affärsområde tork fortsätter med en starkare närvaro på utvalda tillväxtmarknader. Affärsområde Tork innefattar affärssegmenten Fordonstork och Industritork.

12 12 Hedson Technologies 2013 Affärsområde Tork Fordonstork Marknaden för våra torkprodukter Hedson Technologies är en världsledande leverantör av infraröda torkar som används av billackerare för att på ett effektivare och snabbare sätt torka och härda olika reparationsmaterial som används i skade- och lackverkstäder. Våra produkter är kända för att ha bäst prestanda och kvalitet, samtidigt som vi har det högsta priset. I egenskap av marknadsledare blir vi naturligtvis ständigt utsatta för hård konkurrens och försök till plagiering från marknader med lägre totalkostnader. Vi möter detta genom att samarbeta med de bästa och mest kvalificerade distributörerna på olika viktiga marknader, samtidigt som vi ständigt vidareutvecklar våra erbjudanden till marknaden för att slå vakt om vår marknadsledande ställning. verade i ett tidigt skede så att vi får en möjlighet att rekommendera våra rationella men ofta också dyrare lösningar på effektiva torksystem. Vårt erbjudande till marknaden Vi erbjuder ett brett produktsortiment omfattande såväl mindre mobila enheter som större fasta installationer. Vi noterar framgångar för våra fast monterade strömsatta skenor upphängda i takkonstruktionen som gör användningen av torkarna ännu effektivare genom att eliminera kablar, stativ och hjul på verkstadsgolvet. En motoriserad variant av skensystemen, IRT MotoCross, har gett ytterligare bredd på produktsortimentet. Vi har ett nära samarbete med alla globala tillverkare och leverantörer av car refinishing paint eftersom dessa aktörer utgör en viktig länk mellan oss och slutanvändaren av våra produkter. Kännetecknande för marknaden är att billackeraren har en nära affärsrelation till sin lokala lackleverantör som ofta besöker sin kund och tillgodoser dennes behov av både lackprodukter och övriga förbrukningsartiklar som slippapper, spackel och förtunning. När det gäller billackerarens behov av kapitalintensiv utrustning som klassas som en investering behövs ofta mer stöd och förklaringar kring olika alternativ före beslut och köp. Det är därför viktigt att vi och våra partners känns som ett naturligt förstahandsalternativ för att stödja såväl billackeraren, verkstadsägaren som dennes lackleverantör i detta viktiga skede innan beslut om eventuellt köp kan tas. I de fall då en större eller mindre ombyggnad av verkstaden planeras är det av extra vikt att vi eller våra partners blir invol-

13 Hedson Technologies 2013 Affärsområde Tork 13 IRT PowerCure, ett helautomatiskt och fast monterat torksystem inne i sprutboxen som rör sig likt en biltvätt över fordonet, gör det möjligt för en billackerare att torka och färdigställa upp till 15 bilar per arbetsdag i en sprutbox. Vi satsar nu på en successiv marknadsintroduktion på fler marknader med potential för IRT PowerCure. Dessa fasta installationer är en strategiskt viktig del av marknaden där vi ser en fortsatt god tillväxt. Våra produktserier har visat sig konkurrenskraftiga på marknaden inom valda segment. Vi står rustade med produkter som väl svarar mot behovet hos kunderna och gör oss till ledare på marknaden. Produkterna från TRISK är idag helt baserade på Hedsons befintliga teknik- och komponentplattform som används till IRT. I och med detta har produktkvaliteten höjts väsentligt, och det ger samtidigt större volymer genom gemensamma komponentinköp och fördelar i logistik och lager. Det mobila sortimentets utökning med analoga och timerkontrollerade modeller har stärkt vår position i den mellersta prisklassen, samtidigt som de mer avancerade och mikroprocessorstyrda modellerna i den övre prisklassen fortsatt utgör stommen i vår försäljning. Marknadssituationen under 2013 Marknaden under 2013 har varit svårbedömd på grund av den finansiella osäkerheten och politisk instabilitet på vissa marknader. Investeringsklimatet har varit starkare i norra, mellersta och östra Europa medan de södra delarna haft en svagare utveckling. Den politiskt instabila situationen i delar av Mellanöstern har reducerat investeringsviljan och haft en negativ påver- kan på försäljningen. Flera marknader i Asien samt och Sydamerika hade en positiv utveckling där vi ökade vår försäljning. Försäljning och Distribution Försäljningen av torkprodukterna sker via dotterbolag i Tyskland, Frankrike och Kanada samt ett nätverk av distributörer i cirka 40 länder. Tyngdpunkten på försäljningen ligger i Europa men marknaderna i Asien och Mellanöstern är på stark tillväxt. Prismässigt ligger produkterna i det övre segmentet, men de anses också vara kvalitetsmässigt bäst och har fått erkännanden från ledande bil- och färgtillverkare. Förutom marknadens största distributionsnät är IRT det enda varumärket i branschen som står för ett komplett produktsortiment till både eftermarknaden och fordonsindustrin. Det finns få betydande konkurrenter till IRT, även om en del aktörer kan vara starka på sina respektive hemmamarknader. Under året har distributionssystemet ytterligare analyserats och reviderats, mindre lönsamma distributörer har bytts ut eller villkoren har förändrats. Bedömningen är att Hedson Technologies med IRT och TRISK globalt har goda möjligheter att ta ytterligare marknadsandelar framöver. Varumärkena är mycket starka och ses som ledande inom sina respektive segment.

14 14 Hedson Technologies 2013 Affärsområde Tork Industritork Industrial Curing Affärssegmentet Industrial Curing (IC) förser markanden med industriella IR applikationer för bil, flyg, stålindustrin, conveyor, papper och träindustrin. Forskning, utveckling, konstruktion och försäljning av våra anläggningar sker från vår fabrik i Vänersborg. Här föddes den infraröda värmaren 1968 med sin unika guldbelagda reflektor. I huset finns djup kunskap om tekniken och en lång erfarenhet av industriella tillämpningar. Blickar man tillbaka på 2013 ser man ett år som präglats av stora förändringar för Industrial Curing. Det har genomförts omfattande omorganiseringar, nya strategiska mål har identifierats och dessutom har det marknadsförts helt nya, betydelsefulla produkter där ambitionen är att dessa på sikt ska kunna generera starka patent och nya kundgrupper i framtiden. IC:s medarbetare har visat prov på en järnvilja att göra IC till en framgångsrik, global aktör. Denna vilja har lett till innovativa lösningar när produktutvecklingen nu låter sig formas efter våra internationella partners och dotterbolags önskemål och kunskap. Med lösningar menas inte enbart produkter och service, utan även helt nyckelfärdiga anläggningar till kund. IC är således väldigt annorlunda än vad det var för bara några månader sedan. På den strategiska nivån har nu nya prioriteringar och fokus tillkommit. På den operativa nivån arbetas det nu aktivt utefter tre ledord: kundanpassat, effektivt och innovativt. Detta har mynnat ut i en affärsmodell som bättre tillgodoser våra kunders behov och som kommer att leda till bättre lönsamhet. Ovanstående förändringar kunde genomföras i snabb takt tack vare ett enormt driv hos samtliga inblandade. Vi ser fram emot 2014 och de möjligheter som detta år kommer bära med sig.

15 Hedson Technologies 2013 Affärsområde Lyft 15 Affärsområde Lyft Technik für Menschen Denna slogan som vi använder inom Affärsområde Lyft kan översättas med Teknik för människor. Man kan tro att betoningen ligger på teknik, men egentligen ligger innebörden långt bortom tekniken. I själva verket är det människor - dvs användare av produkter - som står i fokus. Herkules produktlösningar ger ett mervärde för människor på olika sätt: Höjer effektiviteten i lackeringsverkstaden Är säkra och lätta att underhålla Ger medarbetarna möjligheten att arbeta på ett mer ergonomiskt riktigt sätt Förbygger hälsoproblem Lyftteknologin är enkel, robust och lättanvänd Affärsområde Lyft har bestått av affärssegmenten Verkstad och Reha. Som ett led i att fokusera ytterligare på våra kärnkompetensområden eftermarknad fordon samt särskilda industriapplikationer avyttrades affärssegment Reha under våren 2013.

16 16 Hedson Technologies 2013 Affärsområde Lyft Vad gör Herkuleslyftar så speciella? Som så ofta i tillvaron är de enklaste lösningarna de svåraste att komma på. Mer än fyrtio års erfarenhet av utveckling och produktion ligger bakom lyftarna som Herkules tillverkar. Det finns nästan hur många lösningar som helst för att lyfta bilar, men det finns nästan ingen direkt konkurrent inom vår nisch. Följaktligen är inte konkurrensen huvudmotargumentet i säljprocessen utan att man vid planeringen av en lackverkstad utelämnar en lösning för att lyfta fordon... I själva verket är teknologin bakom våra kärnprodukter inom Affärsområde Lyft inte direkt någon rymdteknologi: En luftkudde är fylld med tryckluft och denna luftkudde lyfter en stålram som bär lasten i de flesta fall en bil, en skåpbil eller till och med arbetaren själv. I de flesta andra leverantörers lyftanordningar för fordon är det elmotorer som driver skruvar eller hydrauliska cylindrar för att lyfta lasten. Det som är speciellt med Herkuls lyftar är enkelheten det är bara tryckluft i en luftkudde som genererar lyftet. I en lackeringsmiljö anses el och hydraulik som komplicerade, tidskrävande och farliga. Luft däremot har alla lackerare och plåtslagare erfarenhet av från sitt dagliga arbete med verktyg, sprututrustning eller för att blåsa rent. Sättet som våra kunder använder en lyft på varierar. I en mekanisk verkstad är en lyft ett måste eftersom lyftar används för att komma åt det ställe som ska repareras t.ex. på undersidan av ett fordon. I en lackverkstad når lackeraren nästan lika bra utan lyft, men lyften bidrar till att lackeraren kan arbeta i en ergonomiskt riktig ställning. Den gör också att lackeraren bättre kan se vad han gör och därmed kan utföra ett bättre arbete. I vissa applikationer förbättras luftflödet runt bilen, vilket är särskilt gynnsamt vid arbete i sprutbox. Eftersom lackerare vanligtvis inte arbetar under bilen är tillgängligheten runt bilen utan stolpar eller ojämnheter i golvet mer väsentlig än den totala lyfthöjden eller fri åtkomst under bilen. Samtidigt är det viktigare att det är lätt att få en bil i upplyft läge eftersom det reducerar uppstart-tider och påskyndar arbetet som ska utföras. Lyftarna från Herkules är ett bevis på att det inte råder något motsatsförhållande mellan ergonomiskt tänkande och effektivitet. Huvudmarknader Herkules Lyftar har sina kärnmarknader i industrialiserade länder med relativt hög arbetskostnad och relativt hög välfärd. Därför uppvisar de tysktalande länderna och Norden den bästa marknadspenetrationen och de högsta volymerna. Samtidigt är det i dessa regioner som en kvalificerad arbetskraft är flaskhalsen för många verkstäder. Om man ser detta från andra sidan innebär det att med ökande välfärd och vikten av ergonomiska frågor ökar vår tillväxtpotential även på utvecklingsmarknaderna.

17 Hedson Technologies 2013 Affärsområde Lyft 17 Unikt distributionskoncept Det unika distributionskonceptet är mycket viktigt för framgång och marknadspenetration för dessa speciella lyftprodukter. Istället för att samarbeta med återförsäljare för klassisk utrustning föredrar vi ett tätt samarbete med lacktillverkare och att vi kan nyttja deras distributionskanaler. Det finns två skäl till detta: För det första Lackleverantörerna är intresserade av att ha en investeringsprodukt att offerera eftersom det bevisar att de även med sina engångserbjudanden har kapacitet och prisvärdighet. Genom dessa erbjudanden kan en kontinuerlig tillförsel av repetitiva beställningar såsom billack och förbrukningsartiklar säkras. För det andra Lacktillverkarna och deras distributionskanaler har ett mycket stort intresse av att stödja sina kunder vad gäller kvalitetsfrågor och modernisering av arbetsflöden. Herkules lyftar hjälper utan tvivel till att säkerställa och förbättra kvaliten på lackeringsprocessen och samtidigt höja effektiviteten på verkstadsgolvet. Detta är också av stort intresse för lacktillverkarna eftersom deras långsiktiga framgång att sälja billacker beror på deras kunders framgång i affärer. En annan viktig grupp för marknadspenetration är leverantörer av nyckelfärdiga projekt för nya verkstäder. Den viktigaste gruppen vad gäller planering och byggnation är de som tillverkar sprutboxar, eftersom de ofta levererar såväl förberedelsezonerna i verkstaden, dammutsug och lufttillförsel, belysning och annan relevant verkstadsutrustning. Här kommer ofta synergin av hela Hedsons produktportfölj i beaktande där IR utrustning såväl som Sprutpistoltvättar offereras liksom lågvolymsprodukter som t.ex. Herkules dammutsug och personlyftar. Förändrade arbetsrutiner Under de senaste projekten kom fler aspekter av modern lyftteknik i fokus: Behovet av en kombination av lyftanordningar med företagsinterna transportanordningar underlättar förflyttningen av bilar mellan olika arbetsområden. Vårt Transmobile-koncept anpassar principerna för bilförflyttning inom bilindustrin och skalar ner dem till att passa behoven för dagens lack- och plåtverkstäder: Efter den strukturella reparationen i plåtverkstaden placeras den skadade bilen på en lyft som därefter flyttar bilen från en station till en annan. Bilen står kvar på lyften, vilket möjliggör optimala arbetsförhållanden under hela lackeringsprocessen med spackling, slipning, sprutning av lack och klarlack ända till polering och montering. Fler och fler nya verkstäder byggs enligt detta koncept. Förutom extraordinär utrymmeseffektivitet och flexibilitet genererar detta ett antal positiva sidoeffekter som t.ex. mindre behov av att tvätta bilar invändigt, mindre damm i verstaden och lägre kostnader för interntransport.

18 18 Hedson Technologies 2013 Produktutveckling och produktion Produktutveckling och produktion Kundens behov i fokus För att möta marknadens krav på nya produkter och leveranssäkerhet lägger Hedson Technologies stor vikt vid produktutveckling och produktförsörjning. Strategi Fortsatt fokus på snabb förnyelse av produkterna, kostnadseffektiva verktygsbundna tekniska lösningar, krav på hög konkurrenskraft hos leverantörer och god kontroll på kostnader är fortsatt viktiga grundvärden i vår strategi. Utvecklingscentra nära produktionsenheterna För att möta kunders behov i form av snabb produktutveckling och anpassning av standardvarianter har Hedson sina utvecklingscentra i nära anslutning till respektive produktionsenhet. Närheten lägger grunden för tvärfunktionellt utvecklade produkter, som bäst levererar de kundvärden som efterfrågas samtidigt som kommunikationen kan ske snabbt och säkert. Effektiva kundanpassade produkter, huvudsakligen Torkning och Lyftar, är väsentligt effektivare i en integrerad utvecklings och produktionsmiljö. Uteblivna synergier mellan ReHa och andra lyftprodukter i Kassel har bidragit till beslutet att avyttra ReHa verksamheten. Renodlingen ökar effektiviteten för vår kärnverksamhet i Kassel. Förändringen gav möjlighet till en omstrukturering av produktionsflödena och har redan inneburit besparingar och effektivare materialhantering för kvarvarande kärnverksamhet. Flera produkter har under året dessutom konstruktionsoptimerats för att produceras än mer kostnadseffektivt. Produktutvecklingen inom Curing har fokuserats på det nya affärssegmentet Industrial Curing. Genomförda utvecklingsprojekt har gett Industrial Curing ett flertal värdefulla byggstenar för kommande industriprojekt. Tillväxtpotentialen är mycket stor, då behoven av styrd, stark och omedelbar uppvärmning är många inom industrin. Hedsons unika egenskaper med störst erfarenhet och högsta prestanda borgar för fortsatt framgång och tillväxt.

19 Hedson Technologies 2013 Produktutveckling och produktion 19 Förnyelse och utveckling av leverantörsfloran En hörnpelare för Hedsons resultat är vår höga ambition i strategiskt inköp. I linje med vår strategi utvärderas kontinuerligt våra leverantörers konkurrenskraft och framtida ambition. En framgångsfaktor för Hedson är att hela tiden säkerställa att våra underleverantörer ligger konkurrensmässigt i framkant på sina områden och har ambitionen att förbli där. Det ger Hedson indirekt tillgång till de bästa verktygen och produktionsmetoderna för att skapa kundvärden med hög kostnadseffektivitet. Dessutom ökar flexibiliteten att enklare och billigare kunna byta till nya framgångsrika produktionsmetoder när dessa blir tillgängliga. Flera av Hedsons formverktyg är framställda i Kina. Enklare, ofta små, komponenter kan även produceras mycket kostnadseffektivt i t ex Kina, medan större, komplexare och vitala komponenter ofta blir totalekonomiskt fördelaktiga att producera närmare produktionsenheterna. Kvalitets- och miljöarbete som höjer effektiviteten Hedsons svenska enheter i Arlöv och Vänersborg är tredjepartscertifierade certifierade enligt ISO14000 och ISO 9001, ETL (säkerhetsmärkning) och ATEX (explosionssäkerhet). Generellt har Hedsons verksamhet mycket ringa miljöpåverkan. Tillståndsplikt hos myndigheter föreligger inte. Förra årets arbete där verksamhetssystemet strukturerades om för ökad tillgänglighet och engagemang har gett goda resultat under Resultatet visar på en effektivare och snabbare utveckling av verksamhetssystemet, dvs en större andel av tiden kan läggas på att generera kundvärden. Vidare blir företagets robusthet större då beroendet av enskilda individer blir mindre samtidigt som viktiga processer och rutiner finns dokumenterade. Under 2013 sjösattes ett nytt ProductDataManagement system. Det kommer att öka tillgängligheten på alla tekniska dokument kommer detta att knytas till affärssystemet för att minska informations söktider och höja kvalitén. Att alltid ha senaste information tillgänglig direkt där den efterfrågas är effektivt. I Kassel där produktionsdjupet är stort, kommer ett förbättrat tidrapporteringssystem att ge en än bättre noggrannhet av produktionen.

20 20 Hedson Technologies 2013 Medarbetare Personal Engagerade medarbetare Som medarbetare hos Hedson Technologies har man fördelen av att arbeta i ett globalt företag och möjligheten att dela sina kunskaper och erfarenheter över gränserna, men också känslan av att arbeta i ett litet företag där man kan göra sin röst hörd. Koncernen strävar efter en obyråkratisk organisation där ansvar och befogenheter i stor utsträckning delegeras. Hedson har en grundsyn som innebär att koncernen skall agera ansvarsfullt och tillförlitligt mot dess intressegrupper. Genom att bygga och vårda goda relationer, internt såväl som med kunder, leverantörer, myndigheter och andra externa intressenter vill vi medverka till stabilitet och utveckling i god samhällsanda. På grund av den globala ekonomiska krisen och därmed minskad efterfrågan tvingades vi under 2013 till ett antal personaluppsägningar och kvarvarande personal har satts på hårda prov. Det är viktigt att ha kvalificerade medarbetare som ligger i framkant inom sina kompetensområden när det ställs stora kvalitetskrav på de produkter som utvecklas och tillverkas. Vid årsskiftet hade Hedson-koncernen 144 medarbetare, varav 72 arbetar i Sverige, 67 i Tyskland och resten i andra länder. Friskvård och arbetsmiljö Företaget arbetar för att främja hälsa och motivation bland medarbetare. Därför stödjer man en aktiv fritid och bekostar diverse träningsavgifter. Arbetsmiljön har hög prioritet inom Hedson, vars ambition är att tillgodose såväl fysiska som sociala behov. Arbetet finns reglerat och beskrivet i vår personalpolicy. En skyddskommitté planerar och bevakar arbetsmiljöfrågor och föreslår förbättringar. Genom att systematiskt arbeta med dessa frågor kan vi eliminera sjukdom och olycksfall i arbetet. Mångfald Personalstyrkan vid Hedson Technologies representerar många olika nationaliteter. Företaget uppmuntrar mångfald och behandlar anställda lika utan att ta hänsyn till kön ras, religion, ålder, nationalitet, politiska åsikter, fackföreningstillhörighet, socialt eller etiskt ursprunt. Könsfördelning Könsfördelningen är som man kan vänta sig i en mansdominerad bransch överrepresenterad av män. Denna fördelning skiljer sig emellertid åt mellan produktionsorterna.

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998.

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998. Press release SKF - kvartalsrapport 1999 SKF går med vinst igen Efter den stora förlusten för 1998 redovisade SKF åter en vinst under första kvartalet i år. Rörelsemarginalen uppgick till 5.1%. Försäljningen

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009 Välfylld orderbok och ny VD Till ny VD utsågs Jan Israelsson. Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till MSEK 50,5 (40,8) Rörelseresultatet för niomånadersperioden uppgick till MSEK -3,1 (-27,7)

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2010-09-01 till 2011-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år): 4:e kvartalets

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014 Mekonomen Group Januari - mars 2014 8 maj 2014 Första kvartalet 2014 Intäkter: 1 441 MSEK (1405) EBITA: 133 MSEK (129) EBITA-marginal: 9 procent (9) Rörelseresultat: 103 MSEK (103) Rörelsemarginal: 7 procent

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31

DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 DELÅRSRAPPORT Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 1 DATUM FÖR EKONOMISK INFORMATION Delårsrapport för perioden 1 januari till den 30 juni

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK Kassaflödesanalys Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys ME1001 Industriell ekonomi GK 1 2011 Vt period 4 Tomas Sörensson 1 SSABs kassaflödesanalys Koncernen Koncernens kassaflödesanalys

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Januari - december 2012. 14 februari 2013

Mekonomen. Mekonomen. Januari - december 2012. 14 februari 2013 Mekonomen Mekonomen Januari - december 2012 14 februari 2013 Fjärde kvartalet 2012 Intäkter: 1 556 MSEK (1 088) Rörelseresultat: 125 MSEK (104) Rörelsemarginal: 8 procent (10) Resultat efter finansiella

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se 1(6) Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se Sammanfattning Försäljningen uppgick till 5,2 MSEK (f.å. 6,4MSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2013

Delårsrapport jan-mars 2013 Delårsrapport jan-mars 2013 världens näst största receptsajt - 21 miljoner besökare på HIttarecept globalt i mars Styrelsen och verkställande direktören för 203 Web Group AB (publ) avger härmed följande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse januari mars 2015 Heliospectra AB (publ) Org.nr 556695-2205 Box 5401 SE- 402 29 Göteborg Tel: +46 (0)31-40 67 10 Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Delårsredogörelse

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2013 30 juni 2013

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2013 30 juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2013 30 juni 2013 April Juni 2013 Nettoomsättningen uppgick till 84,1 (86,7*) MSEK Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3,3 (3,8*) MSEK Resultat efter

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Finansiell information januari september Nettoomsättningen ökade med 46% och uppgick till 14,0 Mkr (9,6). Resultat efter finansnetto

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1. MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1-1 JULI 2015-30 SEPTEMBER 2015

KVARTALSRAPPORT 1. MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1-1 JULI 2015-30 SEPTEMBER 2015 KVARTALSRAPPORT 1 2015/2016 MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 1 JULI 2015 30 SEPTEMBER 2015 Modern Ekonomi är en av Sveriges snabbast växande redovisningsbyråer. JULI 2015 SEPTEMBER

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014-01-01 2014-12-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Bokslutskommuniké 2014-01-01 2014-12-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Bokslutskommuniké 2014-01-01 2014-12-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 27 FEBRUARI 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

Välkommen till. bolagsstämman

Välkommen till. bolagsstämman Välkommen till bolagsstämman 2003 i sammandrag Industrirörelsen MÅL Rörelsemarginal 8% Lönsamhet 20% UTFALL Rörelsemarginal 9,5% Lönsamhet 21% Aktieportföljen Bättre än AFGX Geveko +28,1% AFGX +29,7% Geveko-aktien

Läs mer

Guideline Geo AB (publ) Delårsrapport för jan mar 2015

Guideline Geo AB (publ) Delårsrapport för jan mar 2015 Stockholm den 5 maj 2015 Guideline Geo AB (publ) Delårsrapport för jan mar 2015 Rekordkvartal med stark omsättningsökning och väsentlig förbättring av rörelseresultatet. Första kvartalet 2015 (januari

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Group. Januari - mars 2013. 8 maj 2013

Mekonomen. Mekonomen. Group. Januari - mars 2013. 8 maj 2013 Mekonomen Mekonomen Group Januari - mars 2013 8 maj 2013 Första kvartalet 2013 Intäkter: 1 405 MSEK (1 096) EBITA: 129 MSEK (119) EBITA-marginal: 9 procent (11) Rörelseresultat: 103 MSEK (111) Rörelsemarginal:

Läs mer

Delårsrapport januari augusti 2013

Delårsrapport januari augusti 2013 2000 2011 1925 1946 2009 1968 1921 2003 1959 1939 1990 2006 2005 1985 2010 2008 1971 2004 1915 1953 1996 1964 2006 2010 2001 2007 Delårsrapport januari augusti 2013 Tekniska Verken-koncernen FORTSATT STABIL

Läs mer

Kvartalsrapport. Utveckling första kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %.

Kvartalsrapport. Utveckling första kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %. Kvartalsrapport 2012 01 01 2012 03 31 Utveckling första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %. Resultatet (EBITDA) uppgick till 7 984 tkr (8 552 tkr). Resultatet

Läs mer

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 -

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 - Årsstämma 2009-7 april 2009 - 2008 ett händelserikt år Organisation Bolaget genomgick under året ett generationsskifte. Skiftet har medfört en viss påfrestning på organisationen, men erbjuder också en

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008 Bokslutskommuniké Januari december 15 februari 2008 1 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör Försäljning till verkstäder och övrigt (75%) och konsumenter

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2010109

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2010109 109 Samarbetsavtal tecknat med IBM, hög aktivitet bland våra kunder Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till MSEK 13,1 (29,0). Rörelseresultatet uppgick till MSEK -1,8 (9,4). Resultat efter skatt var

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Sofiero, Sveriges mest sålda starköl på Systembolaget för tredje året i

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013 Mekonomen Group Januari - juni 2013 27 augusti 2013 Andra kvartalet 2013 Intäkter: 1 591 MSEK (1 341) Försäljningen i jämförbara enheter ökade med 5 procent EBITA: 195 MSEK (154) EBITA-marginal: 12 procent

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer