HEDSON TECHNOLOGIES Improving professionals daily life

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HEDSON TECHNOLOGIES Improving professionals daily life"

Transkript

1 13 1 Årsredovisning 2013 HEDSON TECHNOLOGIES Improving professionals daily life

2 Innehåll VD har ordet...4 Marknad...6 Affärsområde Tvätt...8 Affärsområde Tork...11 Affärsområde Lyft...15 Produktutveckling och produktion...18 Personal...20 Aktie, ägare och fi nansiella mål...22 Fem år i sammandrag...24 Förvaltningsberättelse...26 Resultaträkning...28 Balansräkning...30 Kassafl ödesanalys...32 Eget kapital...33 Noter...35 Revisionsberättelse...54 Bolagsordning...55 Bolagsstyrning...56 Defi nitioner...57 Årsstämma Styrelse och revisorer...58 Koncernledning...59 Adresser...60

3 Hedson Technologies - Nyckeltal Operativa nyckeltal * 2011** Omsättning 232,2 241,7 268,6 236,4 210,3 Rörelseresultat 15,5-18,1 22,4 21,7 4,2 Rörelsemarginal, % 6,7-7,5 8,3 9,2 2,0 Vinstmarginal, % 6,1-8,4 6,9 7,2-0,5 Kassaflöde från löpande verksamhet 28,0 16,0 14,6 21,2 21,2 Operativt kassaflöde efter investeringar 24,2 9,8 6,4 16,2 12,7 Rörelsekapital 42,5 53,5 49,4 30,9 30,1 Operativt kapital 88,3 99,4 131,3 106,1 112,7 Eget kapital 78,2 66,6 91,2 75,9 61,8 Avkastning på operativt kapital, % 15,6-14,2 17,2 19,5 3,6 Avkastning på eget kapital, % 16,0-25,6 15,8 29,9 0,6 Soliditet, % 52,2 43,8 47,1 43,4 33,7 Antal anställda, medeltal Finansiella nyckeltal Räntebärande nettoskuld 11,1 34,6 44,9 40,2 58,2 Finansnetto -1,5-2,9-3,7-4,5-5,2 Räntetäckningsgrad, ggr 9,6-6,0 5,8 4,7 1,2 Disponibel likviditet 39,6 24,3 28,4 23,7 15,4 Resultat per aktie, SEK 1,58-3,18 1,87 2,70-0,06 * 2012 års siffror inkluderar en engångsnedskriving av goodwill om 28,2 MSEK ** Förvärvet av Tekniksystem i Vänersborg AB inkluderat fr.o.m Omsättning (Staplar) MSEK Omsättning koncern Omsättning Koncern Rörelsemarginal (linje) MSEK 140 Omsättning per per Affärsområde ,0% ,0% ,3% 9,2% 5,3% 4,2% 2,0% 2013*** ,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% * *** 2012* Tvätt Tork Lyft Rörelseresultat *** Rörelseresultat och rörelsemarginal för 2013 i graferna ovan redovisas exklusive nedskrivning av goodwill om 28,2 MSEK

4 4 Hedson Technologies 2013 VD har ordet VD har ordet Ojämn efterfrågan under 2013 Vid en summering av året 2013 kan vi dra många paralleller med händelseförloppet under 2012 med kraftigt varierande efterfrågan. Efter en stark inledning under det första kvartalet drabbades vi av en hastig inbromsning med smärtsamma nedgångar under andra kvartalet. Därefter fick vi under kvartal tre en återhämtning som höll i sig under fjärde kvartalet. Totalt slutade årets försäljning under budget och föregående år, medan vi resultatmässigt överträffade 2012 och även våra egna förväntningar och tidigare prognoser. Därför kan ledning och personal, trots de omständigheter som uppstod tidigare under året, ändå känna en viss stolthet över det resultat som uppnåddes som en effekt av flera svåra förändringar och beslut i samband med inbromsningen. Den viktigaste utmaningen har varit att anpassa kostnadsstrukturen till uppnådda ordernivåer och samtidigt behålla förmågan att reagera på ökad efterfrågan. Ett antal nya rutiner fick införas för att kompensera för personalminskningen och andra resursinskränkningar relaterade till huvudsakligen fasta kostnader. Affärssegment Reha avyttrades Ett viktigt steg för att effektivisera hela verksamheten var att fokusera på affärsmodellen och koncentrera verksamheten till fordonsrelaterade produkter och tjänster. Därför togs beslutet att avyttra affärsegment Reha trots att Rehasegmentet har potential för framtiden. Potentialen sågs i den generellt åldrande befolkningen med ökad efterfrågan på mobilitet och önskan att bo kvar i hemmet samt en ökad välfärd bland äldre i framför allt Västeuropa. Synergieffekterna mellan vår kärnverksamhet inom fordonseftermarknaden och Reha-segmentet var alltför begränsade och framför allt saknades ett bra distributionsnät med starka marknadskanaler för att motivera en fortsättning inom Hedson Technologies-sfären. Försäljningen skedde på ett tillfredsställande och effektivt sätt och alla Reha-anknutna anställda kunde erbjudas tjänst hos köparen. I samband med överlåtelsen gjordes en organisationsöversyn av hela verksamheten i Tyskland som en effektiviseringsåtgärd och för att ytterligare höja lönsamheten. Detta bidrog också till det bättre resultatet under fjärde kvartalet. Hedson s produktportfölj Hedson Technologies är en nischaktör inom eftermarknaden för bilar. Affärsområdena Tvätt, Tork och Lyft riktar sig främst till skade- och lackverkstäder för bilar. I vår produktportfölj är Hedsons varumärken Drester, Herkules, IRT och Trisk betraktade som de mest kända, ledande och globala varumärkena för respektive produkt. Även om den absoluta storleken på affärsområdena utan tvekan är relativt liten, har Hedson Technologies kunnat positionera sig som en meningsfull och viktig aktör inom vår bransch. Såsom är typiskt för många nischaktörer är vår globala marknad mycket spretig både vad gäller produktlösningar och geografisk närvaro. Lyckligtvis kan ännu ingen av våra konkurrenter mäta sig med oss i storlek eller marknadstäckning. Våra volymer ger oss ofta bättre möjligheter att välja tillverkningsteknik som kräver verktyg och/eller en kritisk batchstorlek. Detta uppnås ofta inte av våra konkurrenter, varför de verktygsbaserade tillverkningsmetoderna inte är lika tillgängliga för dem.

5 Hedson Technologies 2013 VD har ordet 5 Hedsons kompletta erbjudanden av både produkter och servicetjänster gör att vi kan hålla högre prisnivåer och marginaler jämfört med våra konkurrenter. Vår devis Improving professionals daily life är ett riktmärke för alla våra aktiviteter och beslut. Påståendet antyder mervärden genom utbildning, processsäkerhet, miljöhänsyn, ergonomi och produktionseffektivitet. Med professionals menar vi inte bara användare och köpare av våra produkter. Ordet innefattar också distributörer och företag som rekommenderar/använder våra produkter som t.ex. lacktillverkare som inte är någon del i distributionsprocessen. Mångfalden i vårt erbjudande med produkter och tjänster skapar en unik position för oss inom vår bransch. Den utvecklas bäst där kvalitetsstandarden också beaktar arbetstagarens hälsa, miljö eller ergonomi något som man huvudsakligen finner i den industrialiserade delen av världen. Detta går vanligtvis hand i hand med allmän välfärd och arbetskostnadsnivå i regionen. Marknader med störst tillväxt och potential för bilindustrin återfinns i Asien och Sydamerika och vårt arbete med dessa regioner är under fortsatt utveckling. Med andra ord: på marknader där arbetskraften är relativt billig och nästan obegränsad blir det svårare för oss att hävda vår position. Bara de marknader som är villiga att beakta arbetskostnader, ergonomi och miljöfrågor är av något större intresse för oss. På tillväxtmarknaderna har villkoren för våra erbjudanden just börjat utvecklas. Ofta är utvecklingen som gynnar oss en följd av de normer som fastställs av de europeiska tillverkare som har en enhetlig kvalitet och säkerhet runt om i världen. När det gäller volym är de mest intressanta marknaderna för oss fortfarande på västra halvklotet i Europa och i Nordamerika. Trots att tillväxten i bilförsäljning är begränsad eller till och med minskar på grund av den ekonomiska oron i samband med eurokrisen ser vi på kort sikt förbättrade affärsmöjligheter. En annan marknad som det går bättre för är Nordamerika där den djupa lågkonjunkturen de senaste åren verkar komma till ett slut. Utsikter för kommande år Vi går åt två olika håll: - Närvaron på de redan existerande marknaderna i framför allt Europa och USA upprätthålls och vi är redo att dra nytta av en förväntad allmän konjunkturuppgång med ett starkt produktprogram och ett bra distributionsnät i kombination med egna dotterbolag och oberoende importörer/distributörer. Som marknadsledare kommer vi att finnas på plats när de svagare marknaderna som tidigare lidit av eurokrisen återhämtar sig. - Å andra sidan arbetar vi intensivt på utvecklingsmarknaderna i Asien och Sydamerika för att kunna ta del av nya affärsmöjligheter och den snabbt växande välfärden i dessa regioner. Vi arbetar kontinuerligt med att trimma vår verksamhet för att förbättra produktivitet och kapitaleffektivitet. Den allt starkare balansräkningen har gjort att vi nu ser möjligheter att ta nästa steg och satsa ytterligare på marknadsaktiviteter av olika slag för att öka kunskapen och kännedomen om våra starka varumärken och dess högkvalitativa och effektiva produkter. Upprätthåller vi dessutom tempot i produktutveckling så är vi övertygade om att vi kan och kommer att öka försäljning och därmed även lönsamhet. Med viss reservation för den makroekonomiska instabiliteten i skrivande stund tror vi på Hedsons framtida utveckling! Peter Löprick

6 6 Hedson Technologies 2013 Marknad och distributionsstruktur Marknad och distributionsstruktur Effektivare arbete i verkstäder Hedson Technologies kunderbjudande gör det möjligt för verkstaden att arbeta rationellare och effektivare. Vi arbetar på utvalda marknader med starka och framgångsrika distributörer som erbjuder rationella och högkvalitativa produkter och tjänster till professionella slutkunder. Våra produkter skall utgöra ett viktigt komplement för dessa distributörer så att de kan erbjuda både volymdistribution och helhetslösningar till slutkunden. Hedson Technologies kännetecknas av god kunskap om kundernas processer kombinerat med en hög kvalitet och kundservice. Detta har gjort oss kända på marknaden som en professionell leverantör av kvalitetslösningar. Kundbehov Hedson Technologies produkter finns inom eftermarknaden till bilindustrin samt övrig industri med behov av rationella torkapplikationer. Väsentliga drivkrafter är energiprisernas utveckling, standard och volym på bilparken, märkeshandlarnas utvidgning av skadeverkstäder och serviceverkstäder, lagstadgade krav på skifte från sommar- till vinterdäck, däckverkstädernas erbjudanden om säsongsförvaring av däck samt lagstiftning för reducerade utsläpp av lösningsmedel och förbättrad miljö i verkstäderna. Efterfrågan är mindre beroende av den allmänna konjunkturutvecklingen utan drivs mer av aktiviteterna på eftermarknaden och investeringsviljan hos professionella serviceverkstäder. Dessa strävar efter att finna lösningar som optimerar och kortar genomloppstiden vid reparationer av skador på bilar och däckbyten. Behovet av billyftar påverkas positivt av arbetsmarknadsåtgärder som sätter medarbetarnas hälsa och ergonomi i centrum. Efterfrågan på sprutpistoltvättar främjas när ny färgteknologi införs och produkterna uppfyller de krav som följer med teknologibytet. Väder- och säsongsvariationer spelar också en viss roll för efterfrågan på Hedsons produkter framförallt när det gäller produkter för torkning av bilfärg. Dessa gynnas av en sen vår och förhållandevis kort sommarsäsong. Behovet av hjultvättar gynnas av kalla vintrar och är störst i samband med skifte från sommar- till vinterdäck och vice versa. Kundsegment Hedson Technologies produkter handlas i de högre prissegmenten och koncernens tekniska ledarskap möjliggör marknadspriser som i flera fall ligger högre än konkurrenternas. Samtidigt råder på marknaden en naturlig prispress. Hedson möter detta genom kontinuerlig produktutveckling och åtgärder för ökad kostnadseffektivitet. Distributionsstruktur Hedson Technologies har ett väl inarbetat, globalt distributions nät för sina produkter. Försäljning och support till distributörerna hanteras av en egen, global säljorganisation. Förutom försäljning via egna bolag i Frankrike, Nordamerika, Mässa i Peking februari 2014

7 Hedson Technologies 2013 Marknad och distributionsstruktur 7 Försäljning 2011 (269 MSEK) Lyft 25% Tvätt 46% Försäljning 2012 (242 MSEK) Lyft 28% Tvätt 37% Försäljning 2013 (232 MSEK) Lyft 26% Tvätt 39% Tork 29% Tork 35% Tork 35% Försäljning Helår Helår Helår MSEK Kv1 Kv2 Kv3 Kv Kv1 Kv2 Kv3 Kv Kv1 Kv2 Kv3 Kv Tvätt Tork Lyft Total Sverige och Tyskland sker försäljning via importörer och återförsäljare på de flesta viktiga marknader. Importörerna är oftast bland de starkaste på sina respektive marknader och erbjuder ett sortiment där Hedsons produkter passar väl in. Vi arbetar ständigt med att anpassa och stärka distributionsnätet för att flytta fram våra positioner på viktiga marknader. Varumärken Våra varumärken utgör en av våra allra största marknadstillgångar och skapar goda förutsättningar för framtida lönsam tillväxt. Hedson Technologies utvecklar och distribuerar rationell och högkvalitativ tvätt-, tork och lyftutrustning till eftermarknaden för personbilar. Produkterna säljs under de globala varumärkena Drester, Herkules, IRT och Trisk, och ligger i de övre prissegmenten. Varumärkena är välkända bland professionella användare och deras position har byggts upp under lång tid genom konsekventa satsningar på produktutveckling, distribution, marknadsföring och service. Under senare år har produktutbudet framgångsrikt utökats med nya produkter för billackerare och däckverkstäder. För att nå maximal marknadspenetration säljs på vissa marknader likartade produkter under olika varumärken. Konkurrenssituation Inom våra olika produktområden finns i många fall konkurrenter både nationellt och internationellt. För att bemöta denna konkurrens har Hedson utvecklat ett nätverk av starka partners som representerar våra produkter och sörjer för en god service på eftermarknaden. En avgörande konkurrensfaktor är koncernens förmåga att hålla en hög servicenivå för importörer och partners avseende såväl hårda som mjuka tjänster. Konkurrenterna finns över hela världen, men få av dem har jämförbar global representation och marknadsnärvaro. Marknadsförändringar Den globala marknaden har traditionellt bestått av många små verkstäder och färre medelstora och stora. På utvecklade marknader pågår för närvarande en strukturell förändring av storlek och antal verkstäder, där mindre verkstäder slås ut till förmån för större, modernare och effektivare. Även om antalet kunder därmed minskar så gynnas Hedson Technologies av ett större intresse för dyrare och mer ändamålsenliga produkter, som effektiviserar flödet i dessa större verkstäder. Konkurrensen inom nybilsförsäljningen är fortsatt hård samtidigt som det varje år lanseras nya bilmodeller. Följden är att märkeshandlarna tjänar allt mindre på varje såld bil. För att kompensera sig för minskade marginaler söker handlarna utöka eftermarknaden i form av serviceoch däckverkstäder samt skadeverkstäder för plåt- och lackeringsarbeten. Efterfrågan stimuleras även av ett successivt ökat intresse för arbetsmiljö, ergonomifrågor och miljöanpassad teknik, framför allt hos ledande verkstäder i Västeuropa. De stora bilmärkenas expansion i Östeuropa och Asien skapar också nya behov av rationella verkstäder med hög teknisk kompetens och utrustning. Miljöpåverkan Olika miljökrav på verkstadsnivå börjar göra sig alltmer gällande. Skärpta krav på minskade utsläpp av lösningsmedel gör att vattenbaserade baslacker blivit lagstadgade i Europa och motsvarande utveckling pågår för närvarande i Nordamerika. De västerländska biltillverkarna påverkar också utvecklingen i Asien genom att här sätta standarden för många av sina egna verkstäder efter europeiska riktlinjer. Hedson Technologies sprutpistoltvättar är världsledande i denna utveckling. Ökade miljökrav och krav på energibesparingar ökar behovet av effektivare färgtorkning med kortare torktider. Hedsons produkter reducerar torktiderna 3 4 gånger jämfört med konventionella metoder. Hårdare krav på rening av vatten och avfall efter tvättning av bildäck gör sig också successivt gällande. Särskilt handlar det om tungmetaller och andra miljöfarliga ämnen som fastnar på bilens fälgar i samband med inbromsningar. Hedsons hjultvättar är därför seriemässigt förberedda för anslutning till system för vattenrening och vi kan redan idag leverera vattenreningssystem.

8 8 Hedson Technologies 2013 Affärsområde Tvätt Affärsområde Tvätt Marknadsledare på tvätt Affärsområde Tvätt består av affärssegmenten Lack respektive Däck. Lacksegmentet innehåller utrustning till lackeringsverkstäder, såsom sprutpistoltvättar, lösningsmedelsdestillatorer samt utsugssystem. Under varumärkena Drester och Herkules säljer vi sprutpistoltvättar och relaterad utrustning till i stort sett alla delar av världen. Vi säljer dessutom mycket utrustning under private label, framför allt i Nordamerika och Storbritannien. Genom vår strävan efter att ständigt förbättra effektivitet och miljö för våra användare har vi kontinuerligt utvecklat vårt produktutbud för att tillfredsställa marknadens varierande behov i olika delar av världen. Kombinerat med vårt långsiktiga arbete med att etablera bästa möjliga distributionskanaler är vi marknadsledande i vårt segment. Däcksegmentet innehåller utrustning för däckverkstäder, så kallade hjultvättar. Konceptet att tvätta smutsiga hjul uppfanns av Hedson på 80-talet, då världens första hjultvätt föddes. Sedan dess har Hedson varit ledande inom segmentet, med sin egenutvecklade tvätteknik, där hjulen tvättas genom blästring med vatten och plastkulor. Att tvätta hjulen gör att arbetsmiljön i en däckverkstad förbättras mycket och slutkunden får rena och fina hjul på sin bil. Bromsdamm, salter, asfaltavlagringar m.m. är bara exempel på potentiellt hälsovådliga ämnen som enkelt tvättas bort från hjulet i en hjultvätt. Hjultvättarna säljs under det egna varumärket Drester, samt som private label, under våra partners varumärken.

9 Hedson Technologies 2013 Affärsområde Tvätt 9 Lack Kraven på världens lackeringsverkstäder ökar ständigt. Genomloppstider skall minska, kostnaderna skall sänkas, arbetsmiljön skall förbättras, miljöpåverkan på omgivningen skall hållas till ett minimum osv. Hedson arbetar ständigt för att hålla sig i täten av utvecklingen av nya maskiner, hjälpmedel och metoder som underlättar lackeringsverkstädernas vardag. De växande miljökraven, för såväl verkstadsanställda som omgivningsmiljö, kräver mycket av verkstäderna och indirekt av oss. För att vara konkurrenskraftig i lackeringsbranschen är det viktigare än någonsin att se till att man har hjälpmedel och utrustning som är snabba, tillförlitliga samt enkla att använda och underhålla. Sedan begynnelsen, när Hedson utvecklade världens första sprutpistoltvätt, har mycket tid och resurser investerats i produktutveckling. En sprutpistoltvätt måste tåla mycket tuffa tag. Den utsätts ständigt för skarpa lösningsmedel och används mycket och hårt. Att hitta standardkomponenter som klarar av en sådan miljö är näst intill omöjligt. Därför har Hedson under lång tid utvecklat egna specialkomponenter för dylik miljö, t.ex. pumpar, ventiler, munstycken etc. I dag har Hedson ett stort sortiment av specialkomponenter, vilket ger Hedson en stor fördel jämfört med våra konkurrenter. Vi kan erbjuda maskiner med högsta prestanda kombinerat med oöverträffad hållbarhet. Under 2013 utvecklade och lanserade vi modeller av sprutpistoltvättar under vårt eget varumärke. De nya Drester Compact-modellerna är baserade på den etablerade Boxer- serien, men de presenteras i ett mindre format. Därmed lämpar de sig på marknader där pris och mindre mått är av stor vikt, exempelvis Ryssland. I EU finns regelverk som gör att lackeringsverkstäder tvingas använda både vatten- och lösningsmedelsbaserad färg. Liknande regler har på senare tid instiftats för Kalifornien och Kanada. Nordöstra USA följer snabbt efter, och inom överskådlig framtid kommer även resterande delar av Nordamerika att följa efter och införa liknande regler. Det kommer att innebära att många av lackeringsverkstäderna i Nordamerika kommer att behöva investera i sprutpistoltvättar för vattenbaserad färg. Med de nya maskinerna, under eget varumärke samt private label, står vi mycket väl rustade för det kommande behovet. Under 2013 fick vi även en förfrågan rörande nya modeller av sprutpistoltvättar från vår största kund, amerikanska Safety-Kleen. Då pistolsortimentet är uppbyggt på ett väl genomtänkt modulsystem, kunde vi snabbt presentera två nya maskiner. På kort tid introducerade vi en ny maskin för thinner-baserade lösningsmedel samt en ny maskin för vattenbaserade lösningsmedel. Safety-Kleen är en stor organisation och Hedson samarbetar nära med deras teknik- respektive marknadsavdelningar. Vi stöttar dem med produktutbildningar, sales promotion-material och lanseringshjälp. Lanseringen sker under våren 2014, och de första reaktionerna har varit mycket positiva.

10 10 Hedson Technologies 2013 Affärsområde Tvätt Däck Arbetsmiljö och miljöbelastning Tvättning av däck ökar Att tvätta däck och därmed höja servicenivån och förbättra däckshanteringen i verkstaden är ett koncept som får allt större genomslag på olika marknader. På de marknader där däcken skiftas inför vinter- och sommarsäsongerna går fler och fler verkstäder över från en arbetskraftintensiv och vattenkonsumerande manuell högtryckstvätt av däcken till en mer rationell hantering av däcken i en hjultvätt. På marknader som inte har så stor säsongsvariation mellan vinter och sommar ökar tvättning av däck framför allt hos stora märkesverkstäder som vill öka sin servicenivå. De effektiva och miljövänliga Drester-hjultvättarna är marknadsledande, och i produktprogrammet bestående av fyra olika modeller finns maskiner för alla marknaders och kunders behov. Fler och fler verkstäder inser också att tvättning av däck är en extra inkomstkälla. Det breda produktprogrammet för Drester hjultvättar är en styrka som ingen annan aktör på marknaden kan erbjuda. Hos stora och mer avancerade däckverkstäder vinner den automatiska Drester W-750 terräng, en maskin som minskar behovet av arbetskraft radikalt. För den mindre verkstaden passar den effektiva och prisvärda Drester Powerwash utmärkt, en maskin som verkstaden snabbt räknar hem och börjar tjäna pengar på. Drester-hjultvättarna ställdes ut på en rad olika mässor under året, bla den stora Autopromotec-mässan i Bologna. I Tyskland togs Drester hjultvättar upp i en stor distributörs speciella produktprogram, vilket omedelbart gav ökad försäljning. Utveckling Utvecklingsprojektet för en ny produktfamilj Drester hjultvättar fortsatte med full fart under året, och lansering kommer att ske på den internationellt sett viktigaste branschmässan, Automechanika i Frankfurt i september Med dessa maskiner tar Drester hjultvättar ett stort kliv framåt. Målen för utvecklingsprojektet är oöverträffat tvättresultat, ökad miljöfokus, kostnadsreducering och ergonomi. Hedsons utvecklingsavdelning har med stor framgång arbetat med att hitta nya lösningar, och vid årets slut har test- och prototypfasen inletts. Även användarvänlighet och design får stort utrymme i det nya projektet. Tuff användarmiljö för produkterna Den användarmiljö som Drester-produkterna används i är mycket tuff, både inom segmenten Däck och Lack. Lösningsmedelsångor och brandfarliga vätskor, luftföroreningar, tungmetaller och tunga lyft är bara några av utmaningarna. Hedsons målsättning är att förbättra arbetsmiljön i verkstaden och att minska verkstadens totala miljöbelastning. Produkterna är därför utvecklade för att klara tuffa tag, komponenter och ingående material är av högsta kvalitet och utformade för att göra produkterna säkra och hållbara. Drester-produkterna bidrar även till en totalt sett minskad miljöbelastning för verkstäderna: Drester hjultvättar tvättar med plastkulor och recirkulerande vatten, utan tillsats av aggressiva kemikalier. Vattenförbrukningen per tvättat däck är mycket låg, och en reningsmetod för vattnet gör att miljöfarliga tungmetaller kan avskiljas från tvättvattnet och lämnas till deponi. Drester sprutpistoltvättar använder mycket lite lösningsmedel per tvättad sprutpistol. De specialutformade munstyckena fördelar lösningsmedlet optimalt, och tvättar mycket effektivt, vilket minimerar lösningsmedelsanvändningen. Förtvätten sker med recirkulerande lösningsmedel. Alla skadliga lösningsmedelsångor sugs upp i effektiva utsug så att inte användaren kommer i kontakt med dem. Drester lösningsmedeldestillatorer har en överlägsen återvinningsgrad och renar lösningsmedel från både lackverkstäder och inom industrin. Genom att destillera och återanvända lösningsmedel minimeras utsläpp och den totala lösningsmedelsanvändningen minskar. The Drester way, den miljövänliga tvättmetoden med plastkulor och vatten, kommer att leva kvar i de nya Drester-hjultvättarna. Denna egenutvecklade tvättmetod är Dresters signum, och uppfyller de krav på effektivitet, rationalitet och miljömedvetenhet som gör att Drester hjultvättar upprätthåller sin marknadsledande ställning år efter år.

11 Hedson Technologies 2013 Affärsområde Tork 11 Affärsområde Tork Kortare torktider ger ökad produktivitet Våra torksystem reducerar väntetiderna i verkstaden och gör att billackeraren kan färdigställa fler objekt per tidsenhet. Torkutrustningen som främst riktar sig till kvalitetssegmenten på marknaden används för att på ett effektivare och snabbare sätt torka och härda olika reparationsmaterial som används i skade- och lackverkstäder samt inom fordonsindustrin. Med högre effektivitet ökar därmed genomströmningen i verkstäderna. Den internationella expansionen för affärsområde tork fortsätter med en starkare närvaro på utvalda tillväxtmarknader. Affärsområde Tork innefattar affärssegmenten Fordonstork och Industritork.

12 12 Hedson Technologies 2013 Affärsområde Tork Fordonstork Marknaden för våra torkprodukter Hedson Technologies är en världsledande leverantör av infraröda torkar som används av billackerare för att på ett effektivare och snabbare sätt torka och härda olika reparationsmaterial som används i skade- och lackverkstäder. Våra produkter är kända för att ha bäst prestanda och kvalitet, samtidigt som vi har det högsta priset. I egenskap av marknadsledare blir vi naturligtvis ständigt utsatta för hård konkurrens och försök till plagiering från marknader med lägre totalkostnader. Vi möter detta genom att samarbeta med de bästa och mest kvalificerade distributörerna på olika viktiga marknader, samtidigt som vi ständigt vidareutvecklar våra erbjudanden till marknaden för att slå vakt om vår marknadsledande ställning. verade i ett tidigt skede så att vi får en möjlighet att rekommendera våra rationella men ofta också dyrare lösningar på effektiva torksystem. Vårt erbjudande till marknaden Vi erbjuder ett brett produktsortiment omfattande såväl mindre mobila enheter som större fasta installationer. Vi noterar framgångar för våra fast monterade strömsatta skenor upphängda i takkonstruktionen som gör användningen av torkarna ännu effektivare genom att eliminera kablar, stativ och hjul på verkstadsgolvet. En motoriserad variant av skensystemen, IRT MotoCross, har gett ytterligare bredd på produktsortimentet. Vi har ett nära samarbete med alla globala tillverkare och leverantörer av car refinishing paint eftersom dessa aktörer utgör en viktig länk mellan oss och slutanvändaren av våra produkter. Kännetecknande för marknaden är att billackeraren har en nära affärsrelation till sin lokala lackleverantör som ofta besöker sin kund och tillgodoser dennes behov av både lackprodukter och övriga förbrukningsartiklar som slippapper, spackel och förtunning. När det gäller billackerarens behov av kapitalintensiv utrustning som klassas som en investering behövs ofta mer stöd och förklaringar kring olika alternativ före beslut och köp. Det är därför viktigt att vi och våra partners känns som ett naturligt förstahandsalternativ för att stödja såväl billackeraren, verkstadsägaren som dennes lackleverantör i detta viktiga skede innan beslut om eventuellt köp kan tas. I de fall då en större eller mindre ombyggnad av verkstaden planeras är det av extra vikt att vi eller våra partners blir invol-

13 Hedson Technologies 2013 Affärsområde Tork 13 IRT PowerCure, ett helautomatiskt och fast monterat torksystem inne i sprutboxen som rör sig likt en biltvätt över fordonet, gör det möjligt för en billackerare att torka och färdigställa upp till 15 bilar per arbetsdag i en sprutbox. Vi satsar nu på en successiv marknadsintroduktion på fler marknader med potential för IRT PowerCure. Dessa fasta installationer är en strategiskt viktig del av marknaden där vi ser en fortsatt god tillväxt. Våra produktserier har visat sig konkurrenskraftiga på marknaden inom valda segment. Vi står rustade med produkter som väl svarar mot behovet hos kunderna och gör oss till ledare på marknaden. Produkterna från TRISK är idag helt baserade på Hedsons befintliga teknik- och komponentplattform som används till IRT. I och med detta har produktkvaliteten höjts väsentligt, och det ger samtidigt större volymer genom gemensamma komponentinköp och fördelar i logistik och lager. Det mobila sortimentets utökning med analoga och timerkontrollerade modeller har stärkt vår position i den mellersta prisklassen, samtidigt som de mer avancerade och mikroprocessorstyrda modellerna i den övre prisklassen fortsatt utgör stommen i vår försäljning. Marknadssituationen under 2013 Marknaden under 2013 har varit svårbedömd på grund av den finansiella osäkerheten och politisk instabilitet på vissa marknader. Investeringsklimatet har varit starkare i norra, mellersta och östra Europa medan de södra delarna haft en svagare utveckling. Den politiskt instabila situationen i delar av Mellanöstern har reducerat investeringsviljan och haft en negativ påver- kan på försäljningen. Flera marknader i Asien samt och Sydamerika hade en positiv utveckling där vi ökade vår försäljning. Försäljning och Distribution Försäljningen av torkprodukterna sker via dotterbolag i Tyskland, Frankrike och Kanada samt ett nätverk av distributörer i cirka 40 länder. Tyngdpunkten på försäljningen ligger i Europa men marknaderna i Asien och Mellanöstern är på stark tillväxt. Prismässigt ligger produkterna i det övre segmentet, men de anses också vara kvalitetsmässigt bäst och har fått erkännanden från ledande bil- och färgtillverkare. Förutom marknadens största distributionsnät är IRT det enda varumärket i branschen som står för ett komplett produktsortiment till både eftermarknaden och fordonsindustrin. Det finns få betydande konkurrenter till IRT, även om en del aktörer kan vara starka på sina respektive hemmamarknader. Under året har distributionssystemet ytterligare analyserats och reviderats, mindre lönsamma distributörer har bytts ut eller villkoren har förändrats. Bedömningen är att Hedson Technologies med IRT och TRISK globalt har goda möjligheter att ta ytterligare marknadsandelar framöver. Varumärkena är mycket starka och ses som ledande inom sina respektive segment.