HEDSON TECHNOLOGIES Improving professionals daily life

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HEDSON TECHNOLOGIES Improving professionals daily life"

Transkript

1 13 1 Årsredovisning 2013 HEDSON TECHNOLOGIES Improving professionals daily life

2 Innehåll VD har ordet...4 Marknad...6 Affärsområde Tvätt...8 Affärsområde Tork...11 Affärsområde Lyft...15 Produktutveckling och produktion...18 Personal...20 Aktie, ägare och fi nansiella mål...22 Fem år i sammandrag...24 Förvaltningsberättelse...26 Resultaträkning...28 Balansräkning...30 Kassafl ödesanalys...32 Eget kapital...33 Noter...35 Revisionsberättelse...54 Bolagsordning...55 Bolagsstyrning...56 Defi nitioner...57 Årsstämma Styrelse och revisorer...58 Koncernledning...59 Adresser...60

3 Hedson Technologies - Nyckeltal Operativa nyckeltal * 2011** Omsättning 232,2 241,7 268,6 236,4 210,3 Rörelseresultat 15,5-18,1 22,4 21,7 4,2 Rörelsemarginal, % 6,7-7,5 8,3 9,2 2,0 Vinstmarginal, % 6,1-8,4 6,9 7,2-0,5 Kassaflöde från löpande verksamhet 28,0 16,0 14,6 21,2 21,2 Operativt kassaflöde efter investeringar 24,2 9,8 6,4 16,2 12,7 Rörelsekapital 42,5 53,5 49,4 30,9 30,1 Operativt kapital 88,3 99,4 131,3 106,1 112,7 Eget kapital 78,2 66,6 91,2 75,9 61,8 Avkastning på operativt kapital, % 15,6-14,2 17,2 19,5 3,6 Avkastning på eget kapital, % 16,0-25,6 15,8 29,9 0,6 Soliditet, % 52,2 43,8 47,1 43,4 33,7 Antal anställda, medeltal Finansiella nyckeltal Räntebärande nettoskuld 11,1 34,6 44,9 40,2 58,2 Finansnetto -1,5-2,9-3,7-4,5-5,2 Räntetäckningsgrad, ggr 9,6-6,0 5,8 4,7 1,2 Disponibel likviditet 39,6 24,3 28,4 23,7 15,4 Resultat per aktie, SEK 1,58-3,18 1,87 2,70-0,06 * 2012 års siffror inkluderar en engångsnedskriving av goodwill om 28,2 MSEK ** Förvärvet av Tekniksystem i Vänersborg AB inkluderat fr.o.m Omsättning (Staplar) MSEK Omsättning koncern Omsättning Koncern Rörelsemarginal (linje) MSEK 140 Omsättning per per Affärsområde ,0% ,0% ,3% 9,2% 5,3% 4,2% 2,0% 2013*** ,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% * *** 2012* Tvätt Tork Lyft Rörelseresultat *** Rörelseresultat och rörelsemarginal för 2013 i graferna ovan redovisas exklusive nedskrivning av goodwill om 28,2 MSEK

4 4 Hedson Technologies 2013 VD har ordet VD har ordet Ojämn efterfrågan under 2013 Vid en summering av året 2013 kan vi dra många paralleller med händelseförloppet under 2012 med kraftigt varierande efterfrågan. Efter en stark inledning under det första kvartalet drabbades vi av en hastig inbromsning med smärtsamma nedgångar under andra kvartalet. Därefter fick vi under kvartal tre en återhämtning som höll i sig under fjärde kvartalet. Totalt slutade årets försäljning under budget och föregående år, medan vi resultatmässigt överträffade 2012 och även våra egna förväntningar och tidigare prognoser. Därför kan ledning och personal, trots de omständigheter som uppstod tidigare under året, ändå känna en viss stolthet över det resultat som uppnåddes som en effekt av flera svåra förändringar och beslut i samband med inbromsningen. Den viktigaste utmaningen har varit att anpassa kostnadsstrukturen till uppnådda ordernivåer och samtidigt behålla förmågan att reagera på ökad efterfrågan. Ett antal nya rutiner fick införas för att kompensera för personalminskningen och andra resursinskränkningar relaterade till huvudsakligen fasta kostnader. Affärssegment Reha avyttrades Ett viktigt steg för att effektivisera hela verksamheten var att fokusera på affärsmodellen och koncentrera verksamheten till fordonsrelaterade produkter och tjänster. Därför togs beslutet att avyttra affärsegment Reha trots att Rehasegmentet har potential för framtiden. Potentialen sågs i den generellt åldrande befolkningen med ökad efterfrågan på mobilitet och önskan att bo kvar i hemmet samt en ökad välfärd bland äldre i framför allt Västeuropa. Synergieffekterna mellan vår kärnverksamhet inom fordonseftermarknaden och Reha-segmentet var alltför begränsade och framför allt saknades ett bra distributionsnät med starka marknadskanaler för att motivera en fortsättning inom Hedson Technologies-sfären. Försäljningen skedde på ett tillfredsställande och effektivt sätt och alla Reha-anknutna anställda kunde erbjudas tjänst hos köparen. I samband med överlåtelsen gjordes en organisationsöversyn av hela verksamheten i Tyskland som en effektiviseringsåtgärd och för att ytterligare höja lönsamheten. Detta bidrog också till det bättre resultatet under fjärde kvartalet. Hedson s produktportfölj Hedson Technologies är en nischaktör inom eftermarknaden för bilar. Affärsområdena Tvätt, Tork och Lyft riktar sig främst till skade- och lackverkstäder för bilar. I vår produktportfölj är Hedsons varumärken Drester, Herkules, IRT och Trisk betraktade som de mest kända, ledande och globala varumärkena för respektive produkt. Även om den absoluta storleken på affärsområdena utan tvekan är relativt liten, har Hedson Technologies kunnat positionera sig som en meningsfull och viktig aktör inom vår bransch. Såsom är typiskt för många nischaktörer är vår globala marknad mycket spretig både vad gäller produktlösningar och geografisk närvaro. Lyckligtvis kan ännu ingen av våra konkurrenter mäta sig med oss i storlek eller marknadstäckning. Våra volymer ger oss ofta bättre möjligheter att välja tillverkningsteknik som kräver verktyg och/eller en kritisk batchstorlek. Detta uppnås ofta inte av våra konkurrenter, varför de verktygsbaserade tillverkningsmetoderna inte är lika tillgängliga för dem.

5 Hedson Technologies 2013 VD har ordet 5 Hedsons kompletta erbjudanden av både produkter och servicetjänster gör att vi kan hålla högre prisnivåer och marginaler jämfört med våra konkurrenter. Vår devis Improving professionals daily life är ett riktmärke för alla våra aktiviteter och beslut. Påståendet antyder mervärden genom utbildning, processsäkerhet, miljöhänsyn, ergonomi och produktionseffektivitet. Med professionals menar vi inte bara användare och köpare av våra produkter. Ordet innefattar också distributörer och företag som rekommenderar/använder våra produkter som t.ex. lacktillverkare som inte är någon del i distributionsprocessen. Mångfalden i vårt erbjudande med produkter och tjänster skapar en unik position för oss inom vår bransch. Den utvecklas bäst där kvalitetsstandarden också beaktar arbetstagarens hälsa, miljö eller ergonomi något som man huvudsakligen finner i den industrialiserade delen av världen. Detta går vanligtvis hand i hand med allmän välfärd och arbetskostnadsnivå i regionen. Marknader med störst tillväxt och potential för bilindustrin återfinns i Asien och Sydamerika och vårt arbete med dessa regioner är under fortsatt utveckling. Med andra ord: på marknader där arbetskraften är relativt billig och nästan obegränsad blir det svårare för oss att hävda vår position. Bara de marknader som är villiga att beakta arbetskostnader, ergonomi och miljöfrågor är av något större intresse för oss. På tillväxtmarknaderna har villkoren för våra erbjudanden just börjat utvecklas. Ofta är utvecklingen som gynnar oss en följd av de normer som fastställs av de europeiska tillverkare som har en enhetlig kvalitet och säkerhet runt om i världen. När det gäller volym är de mest intressanta marknaderna för oss fortfarande på västra halvklotet i Europa och i Nordamerika. Trots att tillväxten i bilförsäljning är begränsad eller till och med minskar på grund av den ekonomiska oron i samband med eurokrisen ser vi på kort sikt förbättrade affärsmöjligheter. En annan marknad som det går bättre för är Nordamerika där den djupa lågkonjunkturen de senaste åren verkar komma till ett slut. Utsikter för kommande år Vi går åt två olika håll: - Närvaron på de redan existerande marknaderna i framför allt Europa och USA upprätthålls och vi är redo att dra nytta av en förväntad allmän konjunkturuppgång med ett starkt produktprogram och ett bra distributionsnät i kombination med egna dotterbolag och oberoende importörer/distributörer. Som marknadsledare kommer vi att finnas på plats när de svagare marknaderna som tidigare lidit av eurokrisen återhämtar sig. - Å andra sidan arbetar vi intensivt på utvecklingsmarknaderna i Asien och Sydamerika för att kunna ta del av nya affärsmöjligheter och den snabbt växande välfärden i dessa regioner. Vi arbetar kontinuerligt med att trimma vår verksamhet för att förbättra produktivitet och kapitaleffektivitet. Den allt starkare balansräkningen har gjort att vi nu ser möjligheter att ta nästa steg och satsa ytterligare på marknadsaktiviteter av olika slag för att öka kunskapen och kännedomen om våra starka varumärken och dess högkvalitativa och effektiva produkter. Upprätthåller vi dessutom tempot i produktutveckling så är vi övertygade om att vi kan och kommer att öka försäljning och därmed även lönsamhet. Med viss reservation för den makroekonomiska instabiliteten i skrivande stund tror vi på Hedsons framtida utveckling! Peter Löprick

6 6 Hedson Technologies 2013 Marknad och distributionsstruktur Marknad och distributionsstruktur Effektivare arbete i verkstäder Hedson Technologies kunderbjudande gör det möjligt för verkstaden att arbeta rationellare och effektivare. Vi arbetar på utvalda marknader med starka och framgångsrika distributörer som erbjuder rationella och högkvalitativa produkter och tjänster till professionella slutkunder. Våra produkter skall utgöra ett viktigt komplement för dessa distributörer så att de kan erbjuda både volymdistribution och helhetslösningar till slutkunden. Hedson Technologies kännetecknas av god kunskap om kundernas processer kombinerat med en hög kvalitet och kundservice. Detta har gjort oss kända på marknaden som en professionell leverantör av kvalitetslösningar. Kundbehov Hedson Technologies produkter finns inom eftermarknaden till bilindustrin samt övrig industri med behov av rationella torkapplikationer. Väsentliga drivkrafter är energiprisernas utveckling, standard och volym på bilparken, märkeshandlarnas utvidgning av skadeverkstäder och serviceverkstäder, lagstadgade krav på skifte från sommar- till vinterdäck, däckverkstädernas erbjudanden om säsongsförvaring av däck samt lagstiftning för reducerade utsläpp av lösningsmedel och förbättrad miljö i verkstäderna. Efterfrågan är mindre beroende av den allmänna konjunkturutvecklingen utan drivs mer av aktiviteterna på eftermarknaden och investeringsviljan hos professionella serviceverkstäder. Dessa strävar efter att finna lösningar som optimerar och kortar genomloppstiden vid reparationer av skador på bilar och däckbyten. Behovet av billyftar påverkas positivt av arbetsmarknadsåtgärder som sätter medarbetarnas hälsa och ergonomi i centrum. Efterfrågan på sprutpistoltvättar främjas när ny färgteknologi införs och produkterna uppfyller de krav som följer med teknologibytet. Väder- och säsongsvariationer spelar också en viss roll för efterfrågan på Hedsons produkter framförallt när det gäller produkter för torkning av bilfärg. Dessa gynnas av en sen vår och förhållandevis kort sommarsäsong. Behovet av hjultvättar gynnas av kalla vintrar och är störst i samband med skifte från sommar- till vinterdäck och vice versa. Kundsegment Hedson Technologies produkter handlas i de högre prissegmenten och koncernens tekniska ledarskap möjliggör marknadspriser som i flera fall ligger högre än konkurrenternas. Samtidigt råder på marknaden en naturlig prispress. Hedson möter detta genom kontinuerlig produktutveckling och åtgärder för ökad kostnadseffektivitet. Distributionsstruktur Hedson Technologies har ett väl inarbetat, globalt distributions nät för sina produkter. Försäljning och support till distributörerna hanteras av en egen, global säljorganisation. Förutom försäljning via egna bolag i Frankrike, Nordamerika, Mässa i Peking februari 2014

7 Hedson Technologies 2013 Marknad och distributionsstruktur 7 Försäljning 2011 (269 MSEK) Lyft 25% Tvätt 46% Försäljning 2012 (242 MSEK) Lyft 28% Tvätt 37% Försäljning 2013 (232 MSEK) Lyft 26% Tvätt 39% Tork 29% Tork 35% Tork 35% Försäljning Helår Helår Helår MSEK Kv1 Kv2 Kv3 Kv Kv1 Kv2 Kv3 Kv Kv1 Kv2 Kv3 Kv Tvätt Tork Lyft Total Sverige och Tyskland sker försäljning via importörer och återförsäljare på de flesta viktiga marknader. Importörerna är oftast bland de starkaste på sina respektive marknader och erbjuder ett sortiment där Hedsons produkter passar väl in. Vi arbetar ständigt med att anpassa och stärka distributionsnätet för att flytta fram våra positioner på viktiga marknader. Varumärken Våra varumärken utgör en av våra allra största marknadstillgångar och skapar goda förutsättningar för framtida lönsam tillväxt. Hedson Technologies utvecklar och distribuerar rationell och högkvalitativ tvätt-, tork och lyftutrustning till eftermarknaden för personbilar. Produkterna säljs under de globala varumärkena Drester, Herkules, IRT och Trisk, och ligger i de övre prissegmenten. Varumärkena är välkända bland professionella användare och deras position har byggts upp under lång tid genom konsekventa satsningar på produktutveckling, distribution, marknadsföring och service. Under senare år har produktutbudet framgångsrikt utökats med nya produkter för billackerare och däckverkstäder. För att nå maximal marknadspenetration säljs på vissa marknader likartade produkter under olika varumärken. Konkurrenssituation Inom våra olika produktområden finns i många fall konkurrenter både nationellt och internationellt. För att bemöta denna konkurrens har Hedson utvecklat ett nätverk av starka partners som representerar våra produkter och sörjer för en god service på eftermarknaden. En avgörande konkurrensfaktor är koncernens förmåga att hålla en hög servicenivå för importörer och partners avseende såväl hårda som mjuka tjänster. Konkurrenterna finns över hela världen, men få av dem har jämförbar global representation och marknadsnärvaro. Marknadsförändringar Den globala marknaden har traditionellt bestått av många små verkstäder och färre medelstora och stora. På utvecklade marknader pågår för närvarande en strukturell förändring av storlek och antal verkstäder, där mindre verkstäder slås ut till förmån för större, modernare och effektivare. Även om antalet kunder därmed minskar så gynnas Hedson Technologies av ett större intresse för dyrare och mer ändamålsenliga produkter, som effektiviserar flödet i dessa större verkstäder. Konkurrensen inom nybilsförsäljningen är fortsatt hård samtidigt som det varje år lanseras nya bilmodeller. Följden är att märkeshandlarna tjänar allt mindre på varje såld bil. För att kompensera sig för minskade marginaler söker handlarna utöka eftermarknaden i form av serviceoch däckverkstäder samt skadeverkstäder för plåt- och lackeringsarbeten. Efterfrågan stimuleras även av ett successivt ökat intresse för arbetsmiljö, ergonomifrågor och miljöanpassad teknik, framför allt hos ledande verkstäder i Västeuropa. De stora bilmärkenas expansion i Östeuropa och Asien skapar också nya behov av rationella verkstäder med hög teknisk kompetens och utrustning. Miljöpåverkan Olika miljökrav på verkstadsnivå börjar göra sig alltmer gällande. Skärpta krav på minskade utsläpp av lösningsmedel gör att vattenbaserade baslacker blivit lagstadgade i Europa och motsvarande utveckling pågår för närvarande i Nordamerika. De västerländska biltillverkarna påverkar också utvecklingen i Asien genom att här sätta standarden för många av sina egna verkstäder efter europeiska riktlinjer. Hedson Technologies sprutpistoltvättar är världsledande i denna utveckling. Ökade miljökrav och krav på energibesparingar ökar behovet av effektivare färgtorkning med kortare torktider. Hedsons produkter reducerar torktiderna 3 4 gånger jämfört med konventionella metoder. Hårdare krav på rening av vatten och avfall efter tvättning av bildäck gör sig också successivt gällande. Särskilt handlar det om tungmetaller och andra miljöfarliga ämnen som fastnar på bilens fälgar i samband med inbromsningar. Hedsons hjultvättar är därför seriemässigt förberedda för anslutning till system för vattenrening och vi kan redan idag leverera vattenreningssystem.

8 8 Hedson Technologies 2013 Affärsområde Tvätt Affärsområde Tvätt Marknadsledare på tvätt Affärsområde Tvätt består av affärssegmenten Lack respektive Däck. Lacksegmentet innehåller utrustning till lackeringsverkstäder, såsom sprutpistoltvättar, lösningsmedelsdestillatorer samt utsugssystem. Under varumärkena Drester och Herkules säljer vi sprutpistoltvättar och relaterad utrustning till i stort sett alla delar av världen. Vi säljer dessutom mycket utrustning under private label, framför allt i Nordamerika och Storbritannien. Genom vår strävan efter att ständigt förbättra effektivitet och miljö för våra användare har vi kontinuerligt utvecklat vårt produktutbud för att tillfredsställa marknadens varierande behov i olika delar av världen. Kombinerat med vårt långsiktiga arbete med att etablera bästa möjliga distributionskanaler är vi marknadsledande i vårt segment. Däcksegmentet innehåller utrustning för däckverkstäder, så kallade hjultvättar. Konceptet att tvätta smutsiga hjul uppfanns av Hedson på 80-talet, då världens första hjultvätt föddes. Sedan dess har Hedson varit ledande inom segmentet, med sin egenutvecklade tvätteknik, där hjulen tvättas genom blästring med vatten och plastkulor. Att tvätta hjulen gör att arbetsmiljön i en däckverkstad förbättras mycket och slutkunden får rena och fina hjul på sin bil. Bromsdamm, salter, asfaltavlagringar m.m. är bara exempel på potentiellt hälsovådliga ämnen som enkelt tvättas bort från hjulet i en hjultvätt. Hjultvättarna säljs under det egna varumärket Drester, samt som private label, under våra partners varumärken.

9 Hedson Technologies 2013 Affärsområde Tvätt 9 Lack Kraven på världens lackeringsverkstäder ökar ständigt. Genomloppstider skall minska, kostnaderna skall sänkas, arbetsmiljön skall förbättras, miljöpåverkan på omgivningen skall hållas till ett minimum osv. Hedson arbetar ständigt för att hålla sig i täten av utvecklingen av nya maskiner, hjälpmedel och metoder som underlättar lackeringsverkstädernas vardag. De växande miljökraven, för såväl verkstadsanställda som omgivningsmiljö, kräver mycket av verkstäderna och indirekt av oss. För att vara konkurrenskraftig i lackeringsbranschen är det viktigare än någonsin att se till att man har hjälpmedel och utrustning som är snabba, tillförlitliga samt enkla att använda och underhålla. Sedan begynnelsen, när Hedson utvecklade världens första sprutpistoltvätt, har mycket tid och resurser investerats i produktutveckling. En sprutpistoltvätt måste tåla mycket tuffa tag. Den utsätts ständigt för skarpa lösningsmedel och används mycket och hårt. Att hitta standardkomponenter som klarar av en sådan miljö är näst intill omöjligt. Därför har Hedson under lång tid utvecklat egna specialkomponenter för dylik miljö, t.ex. pumpar, ventiler, munstycken etc. I dag har Hedson ett stort sortiment av specialkomponenter, vilket ger Hedson en stor fördel jämfört med våra konkurrenter. Vi kan erbjuda maskiner med högsta prestanda kombinerat med oöverträffad hållbarhet. Under 2013 utvecklade och lanserade vi modeller av sprutpistoltvättar under vårt eget varumärke. De nya Drester Compact-modellerna är baserade på den etablerade Boxer- serien, men de presenteras i ett mindre format. Därmed lämpar de sig på marknader där pris och mindre mått är av stor vikt, exempelvis Ryssland. I EU finns regelverk som gör att lackeringsverkstäder tvingas använda både vatten- och lösningsmedelsbaserad färg. Liknande regler har på senare tid instiftats för Kalifornien och Kanada. Nordöstra USA följer snabbt efter, och inom överskådlig framtid kommer även resterande delar av Nordamerika att följa efter och införa liknande regler. Det kommer att innebära att många av lackeringsverkstäderna i Nordamerika kommer att behöva investera i sprutpistoltvättar för vattenbaserad färg. Med de nya maskinerna, under eget varumärke samt private label, står vi mycket väl rustade för det kommande behovet. Under 2013 fick vi även en förfrågan rörande nya modeller av sprutpistoltvättar från vår största kund, amerikanska Safety-Kleen. Då pistolsortimentet är uppbyggt på ett väl genomtänkt modulsystem, kunde vi snabbt presentera två nya maskiner. På kort tid introducerade vi en ny maskin för thinner-baserade lösningsmedel samt en ny maskin för vattenbaserade lösningsmedel. Safety-Kleen är en stor organisation och Hedson samarbetar nära med deras teknik- respektive marknadsavdelningar. Vi stöttar dem med produktutbildningar, sales promotion-material och lanseringshjälp. Lanseringen sker under våren 2014, och de första reaktionerna har varit mycket positiva.

10 10 Hedson Technologies 2013 Affärsområde Tvätt Däck Arbetsmiljö och miljöbelastning Tvättning av däck ökar Att tvätta däck och därmed höja servicenivån och förbättra däckshanteringen i verkstaden är ett koncept som får allt större genomslag på olika marknader. På de marknader där däcken skiftas inför vinter- och sommarsäsongerna går fler och fler verkstäder över från en arbetskraftintensiv och vattenkonsumerande manuell högtryckstvätt av däcken till en mer rationell hantering av däcken i en hjultvätt. På marknader som inte har så stor säsongsvariation mellan vinter och sommar ökar tvättning av däck framför allt hos stora märkesverkstäder som vill öka sin servicenivå. De effektiva och miljövänliga Drester-hjultvättarna är marknadsledande, och i produktprogrammet bestående av fyra olika modeller finns maskiner för alla marknaders och kunders behov. Fler och fler verkstäder inser också att tvättning av däck är en extra inkomstkälla. Det breda produktprogrammet för Drester hjultvättar är en styrka som ingen annan aktör på marknaden kan erbjuda. Hos stora och mer avancerade däckverkstäder vinner den automatiska Drester W-750 terräng, en maskin som minskar behovet av arbetskraft radikalt. För den mindre verkstaden passar den effektiva och prisvärda Drester Powerwash utmärkt, en maskin som verkstaden snabbt räknar hem och börjar tjäna pengar på. Drester-hjultvättarna ställdes ut på en rad olika mässor under året, bla den stora Autopromotec-mässan i Bologna. I Tyskland togs Drester hjultvättar upp i en stor distributörs speciella produktprogram, vilket omedelbart gav ökad försäljning. Utveckling Utvecklingsprojektet för en ny produktfamilj Drester hjultvättar fortsatte med full fart under året, och lansering kommer att ske på den internationellt sett viktigaste branschmässan, Automechanika i Frankfurt i september Med dessa maskiner tar Drester hjultvättar ett stort kliv framåt. Målen för utvecklingsprojektet är oöverträffat tvättresultat, ökad miljöfokus, kostnadsreducering och ergonomi. Hedsons utvecklingsavdelning har med stor framgång arbetat med att hitta nya lösningar, och vid årets slut har test- och prototypfasen inletts. Även användarvänlighet och design får stort utrymme i det nya projektet. Tuff användarmiljö för produkterna Den användarmiljö som Drester-produkterna används i är mycket tuff, både inom segmenten Däck och Lack. Lösningsmedelsångor och brandfarliga vätskor, luftföroreningar, tungmetaller och tunga lyft är bara några av utmaningarna. Hedsons målsättning är att förbättra arbetsmiljön i verkstaden och att minska verkstadens totala miljöbelastning. Produkterna är därför utvecklade för att klara tuffa tag, komponenter och ingående material är av högsta kvalitet och utformade för att göra produkterna säkra och hållbara. Drester-produkterna bidrar även till en totalt sett minskad miljöbelastning för verkstäderna: Drester hjultvättar tvättar med plastkulor och recirkulerande vatten, utan tillsats av aggressiva kemikalier. Vattenförbrukningen per tvättat däck är mycket låg, och en reningsmetod för vattnet gör att miljöfarliga tungmetaller kan avskiljas från tvättvattnet och lämnas till deponi. Drester sprutpistoltvättar använder mycket lite lösningsmedel per tvättad sprutpistol. De specialutformade munstyckena fördelar lösningsmedlet optimalt, och tvättar mycket effektivt, vilket minimerar lösningsmedelsanvändningen. Förtvätten sker med recirkulerande lösningsmedel. Alla skadliga lösningsmedelsångor sugs upp i effektiva utsug så att inte användaren kommer i kontakt med dem. Drester lösningsmedeldestillatorer har en överlägsen återvinningsgrad och renar lösningsmedel från både lackverkstäder och inom industrin. Genom att destillera och återanvända lösningsmedel minimeras utsläpp och den totala lösningsmedelsanvändningen minskar. The Drester way, den miljövänliga tvättmetoden med plastkulor och vatten, kommer att leva kvar i de nya Drester-hjultvättarna. Denna egenutvecklade tvättmetod är Dresters signum, och uppfyller de krav på effektivitet, rationalitet och miljömedvetenhet som gör att Drester hjultvättar upprätthåller sin marknadsledande ställning år efter år.

11 Hedson Technologies 2013 Affärsområde Tork 11 Affärsområde Tork Kortare torktider ger ökad produktivitet Våra torksystem reducerar väntetiderna i verkstaden och gör att billackeraren kan färdigställa fler objekt per tidsenhet. Torkutrustningen som främst riktar sig till kvalitetssegmenten på marknaden används för att på ett effektivare och snabbare sätt torka och härda olika reparationsmaterial som används i skade- och lackverkstäder samt inom fordonsindustrin. Med högre effektivitet ökar därmed genomströmningen i verkstäderna. Den internationella expansionen för affärsområde tork fortsätter med en starkare närvaro på utvalda tillväxtmarknader. Affärsområde Tork innefattar affärssegmenten Fordonstork och Industritork.

12 12 Hedson Technologies 2013 Affärsområde Tork Fordonstork Marknaden för våra torkprodukter Hedson Technologies är en världsledande leverantör av infraröda torkar som används av billackerare för att på ett effektivare och snabbare sätt torka och härda olika reparationsmaterial som används i skade- och lackverkstäder. Våra produkter är kända för att ha bäst prestanda och kvalitet, samtidigt som vi har det högsta priset. I egenskap av marknadsledare blir vi naturligtvis ständigt utsatta för hård konkurrens och försök till plagiering från marknader med lägre totalkostnader. Vi möter detta genom att samarbeta med de bästa och mest kvalificerade distributörerna på olika viktiga marknader, samtidigt som vi ständigt vidareutvecklar våra erbjudanden till marknaden för att slå vakt om vår marknadsledande ställning. verade i ett tidigt skede så att vi får en möjlighet att rekommendera våra rationella men ofta också dyrare lösningar på effektiva torksystem. Vårt erbjudande till marknaden Vi erbjuder ett brett produktsortiment omfattande såväl mindre mobila enheter som större fasta installationer. Vi noterar framgångar för våra fast monterade strömsatta skenor upphängda i takkonstruktionen som gör användningen av torkarna ännu effektivare genom att eliminera kablar, stativ och hjul på verkstadsgolvet. En motoriserad variant av skensystemen, IRT MotoCross, har gett ytterligare bredd på produktsortimentet. Vi har ett nära samarbete med alla globala tillverkare och leverantörer av car refinishing paint eftersom dessa aktörer utgör en viktig länk mellan oss och slutanvändaren av våra produkter. Kännetecknande för marknaden är att billackeraren har en nära affärsrelation till sin lokala lackleverantör som ofta besöker sin kund och tillgodoser dennes behov av både lackprodukter och övriga förbrukningsartiklar som slippapper, spackel och förtunning. När det gäller billackerarens behov av kapitalintensiv utrustning som klassas som en investering behövs ofta mer stöd och förklaringar kring olika alternativ före beslut och köp. Det är därför viktigt att vi och våra partners känns som ett naturligt förstahandsalternativ för att stödja såväl billackeraren, verkstadsägaren som dennes lackleverantör i detta viktiga skede innan beslut om eventuellt köp kan tas. I de fall då en större eller mindre ombyggnad av verkstaden planeras är det av extra vikt att vi eller våra partners blir invol-

13 Hedson Technologies 2013 Affärsområde Tork 13 IRT PowerCure, ett helautomatiskt och fast monterat torksystem inne i sprutboxen som rör sig likt en biltvätt över fordonet, gör det möjligt för en billackerare att torka och färdigställa upp till 15 bilar per arbetsdag i en sprutbox. Vi satsar nu på en successiv marknadsintroduktion på fler marknader med potential för IRT PowerCure. Dessa fasta installationer är en strategiskt viktig del av marknaden där vi ser en fortsatt god tillväxt. Våra produktserier har visat sig konkurrenskraftiga på marknaden inom valda segment. Vi står rustade med produkter som väl svarar mot behovet hos kunderna och gör oss till ledare på marknaden. Produkterna från TRISK är idag helt baserade på Hedsons befintliga teknik- och komponentplattform som används till IRT. I och med detta har produktkvaliteten höjts väsentligt, och det ger samtidigt större volymer genom gemensamma komponentinköp och fördelar i logistik och lager. Det mobila sortimentets utökning med analoga och timerkontrollerade modeller har stärkt vår position i den mellersta prisklassen, samtidigt som de mer avancerade och mikroprocessorstyrda modellerna i den övre prisklassen fortsatt utgör stommen i vår försäljning. Marknadssituationen under 2013 Marknaden under 2013 har varit svårbedömd på grund av den finansiella osäkerheten och politisk instabilitet på vissa marknader. Investeringsklimatet har varit starkare i norra, mellersta och östra Europa medan de södra delarna haft en svagare utveckling. Den politiskt instabila situationen i delar av Mellanöstern har reducerat investeringsviljan och haft en negativ påver- kan på försäljningen. Flera marknader i Asien samt och Sydamerika hade en positiv utveckling där vi ökade vår försäljning. Försäljning och Distribution Försäljningen av torkprodukterna sker via dotterbolag i Tyskland, Frankrike och Kanada samt ett nätverk av distributörer i cirka 40 länder. Tyngdpunkten på försäljningen ligger i Europa men marknaderna i Asien och Mellanöstern är på stark tillväxt. Prismässigt ligger produkterna i det övre segmentet, men de anses också vara kvalitetsmässigt bäst och har fått erkännanden från ledande bil- och färgtillverkare. Förutom marknadens största distributionsnät är IRT det enda varumärket i branschen som står för ett komplett produktsortiment till både eftermarknaden och fordonsindustrin. Det finns få betydande konkurrenter till IRT, även om en del aktörer kan vara starka på sina respektive hemmamarknader. Under året har distributionssystemet ytterligare analyserats och reviderats, mindre lönsamma distributörer har bytts ut eller villkoren har förändrats. Bedömningen är att Hedson Technologies med IRT och TRISK globalt har goda möjligheter att ta ytterligare marknadsandelar framöver. Varumärkena är mycket starka och ses som ledande inom sina respektive segment.

14 14 Hedson Technologies 2013 Affärsområde Tork Industritork Industrial Curing Affärssegmentet Industrial Curing (IC) förser markanden med industriella IR applikationer för bil, flyg, stålindustrin, conveyor, papper och träindustrin. Forskning, utveckling, konstruktion och försäljning av våra anläggningar sker från vår fabrik i Vänersborg. Här föddes den infraröda värmaren 1968 med sin unika guldbelagda reflektor. I huset finns djup kunskap om tekniken och en lång erfarenhet av industriella tillämpningar. Blickar man tillbaka på 2013 ser man ett år som präglats av stora förändringar för Industrial Curing. Det har genomförts omfattande omorganiseringar, nya strategiska mål har identifierats och dessutom har det marknadsförts helt nya, betydelsefulla produkter där ambitionen är att dessa på sikt ska kunna generera starka patent och nya kundgrupper i framtiden. IC:s medarbetare har visat prov på en järnvilja att göra IC till en framgångsrik, global aktör. Denna vilja har lett till innovativa lösningar när produktutvecklingen nu låter sig formas efter våra internationella partners och dotterbolags önskemål och kunskap. Med lösningar menas inte enbart produkter och service, utan även helt nyckelfärdiga anläggningar till kund. IC är således väldigt annorlunda än vad det var för bara några månader sedan. På den strategiska nivån har nu nya prioriteringar och fokus tillkommit. På den operativa nivån arbetas det nu aktivt utefter tre ledord: kundanpassat, effektivt och innovativt. Detta har mynnat ut i en affärsmodell som bättre tillgodoser våra kunders behov och som kommer att leda till bättre lönsamhet. Ovanstående förändringar kunde genomföras i snabb takt tack vare ett enormt driv hos samtliga inblandade. Vi ser fram emot 2014 och de möjligheter som detta år kommer bära med sig.

15 Hedson Technologies 2013 Affärsområde Lyft 15 Affärsområde Lyft Technik für Menschen Denna slogan som vi använder inom Affärsområde Lyft kan översättas med Teknik för människor. Man kan tro att betoningen ligger på teknik, men egentligen ligger innebörden långt bortom tekniken. I själva verket är det människor - dvs användare av produkter - som står i fokus. Herkules produktlösningar ger ett mervärde för människor på olika sätt: Höjer effektiviteten i lackeringsverkstaden Är säkra och lätta att underhålla Ger medarbetarna möjligheten att arbeta på ett mer ergonomiskt riktigt sätt Förbygger hälsoproblem Lyftteknologin är enkel, robust och lättanvänd Affärsområde Lyft har bestått av affärssegmenten Verkstad och Reha. Som ett led i att fokusera ytterligare på våra kärnkompetensområden eftermarknad fordon samt särskilda industriapplikationer avyttrades affärssegment Reha under våren 2013.

16 16 Hedson Technologies 2013 Affärsområde Lyft Vad gör Herkuleslyftar så speciella? Som så ofta i tillvaron är de enklaste lösningarna de svåraste att komma på. Mer än fyrtio års erfarenhet av utveckling och produktion ligger bakom lyftarna som Herkules tillverkar. Det finns nästan hur många lösningar som helst för att lyfta bilar, men det finns nästan ingen direkt konkurrent inom vår nisch. Följaktligen är inte konkurrensen huvudmotargumentet i säljprocessen utan att man vid planeringen av en lackverkstad utelämnar en lösning för att lyfta fordon... I själva verket är teknologin bakom våra kärnprodukter inom Affärsområde Lyft inte direkt någon rymdteknologi: En luftkudde är fylld med tryckluft och denna luftkudde lyfter en stålram som bär lasten i de flesta fall en bil, en skåpbil eller till och med arbetaren själv. I de flesta andra leverantörers lyftanordningar för fordon är det elmotorer som driver skruvar eller hydrauliska cylindrar för att lyfta lasten. Det som är speciellt med Herkuls lyftar är enkelheten det är bara tryckluft i en luftkudde som genererar lyftet. I en lackeringsmiljö anses el och hydraulik som komplicerade, tidskrävande och farliga. Luft däremot har alla lackerare och plåtslagare erfarenhet av från sitt dagliga arbete med verktyg, sprututrustning eller för att blåsa rent. Sättet som våra kunder använder en lyft på varierar. I en mekanisk verkstad är en lyft ett måste eftersom lyftar används för att komma åt det ställe som ska repareras t.ex. på undersidan av ett fordon. I en lackverkstad når lackeraren nästan lika bra utan lyft, men lyften bidrar till att lackeraren kan arbeta i en ergonomiskt riktig ställning. Den gör också att lackeraren bättre kan se vad han gör och därmed kan utföra ett bättre arbete. I vissa applikationer förbättras luftflödet runt bilen, vilket är särskilt gynnsamt vid arbete i sprutbox. Eftersom lackerare vanligtvis inte arbetar under bilen är tillgängligheten runt bilen utan stolpar eller ojämnheter i golvet mer väsentlig än den totala lyfthöjden eller fri åtkomst under bilen. Samtidigt är det viktigare att det är lätt att få en bil i upplyft läge eftersom det reducerar uppstart-tider och påskyndar arbetet som ska utföras. Lyftarna från Herkules är ett bevis på att det inte råder något motsatsförhållande mellan ergonomiskt tänkande och effektivitet. Huvudmarknader Herkules Lyftar har sina kärnmarknader i industrialiserade länder med relativt hög arbetskostnad och relativt hög välfärd. Därför uppvisar de tysktalande länderna och Norden den bästa marknadspenetrationen och de högsta volymerna. Samtidigt är det i dessa regioner som en kvalificerad arbetskraft är flaskhalsen för många verkstäder. Om man ser detta från andra sidan innebär det att med ökande välfärd och vikten av ergonomiska frågor ökar vår tillväxtpotential även på utvecklingsmarknaderna.

17 Hedson Technologies 2013 Affärsområde Lyft 17 Unikt distributionskoncept Det unika distributionskonceptet är mycket viktigt för framgång och marknadspenetration för dessa speciella lyftprodukter. Istället för att samarbeta med återförsäljare för klassisk utrustning föredrar vi ett tätt samarbete med lacktillverkare och att vi kan nyttja deras distributionskanaler. Det finns två skäl till detta: För det första Lackleverantörerna är intresserade av att ha en investeringsprodukt att offerera eftersom det bevisar att de även med sina engångserbjudanden har kapacitet och prisvärdighet. Genom dessa erbjudanden kan en kontinuerlig tillförsel av repetitiva beställningar såsom billack och förbrukningsartiklar säkras. För det andra Lacktillverkarna och deras distributionskanaler har ett mycket stort intresse av att stödja sina kunder vad gäller kvalitetsfrågor och modernisering av arbetsflöden. Herkules lyftar hjälper utan tvivel till att säkerställa och förbättra kvaliten på lackeringsprocessen och samtidigt höja effektiviteten på verkstadsgolvet. Detta är också av stort intresse för lacktillverkarna eftersom deras långsiktiga framgång att sälja billacker beror på deras kunders framgång i affärer. En annan viktig grupp för marknadspenetration är leverantörer av nyckelfärdiga projekt för nya verkstäder. Den viktigaste gruppen vad gäller planering och byggnation är de som tillverkar sprutboxar, eftersom de ofta levererar såväl förberedelsezonerna i verkstaden, dammutsug och lufttillförsel, belysning och annan relevant verkstadsutrustning. Här kommer ofta synergin av hela Hedsons produktportfölj i beaktande där IR utrustning såväl som Sprutpistoltvättar offereras liksom lågvolymsprodukter som t.ex. Herkules dammutsug och personlyftar. Förändrade arbetsrutiner Under de senaste projekten kom fler aspekter av modern lyftteknik i fokus: Behovet av en kombination av lyftanordningar med företagsinterna transportanordningar underlättar förflyttningen av bilar mellan olika arbetsområden. Vårt Transmobile-koncept anpassar principerna för bilförflyttning inom bilindustrin och skalar ner dem till att passa behoven för dagens lack- och plåtverkstäder: Efter den strukturella reparationen i plåtverkstaden placeras den skadade bilen på en lyft som därefter flyttar bilen från en station till en annan. Bilen står kvar på lyften, vilket möjliggör optimala arbetsförhållanden under hela lackeringsprocessen med spackling, slipning, sprutning av lack och klarlack ända till polering och montering. Fler och fler nya verkstäder byggs enligt detta koncept. Förutom extraordinär utrymmeseffektivitet och flexibilitet genererar detta ett antal positiva sidoeffekter som t.ex. mindre behov av att tvätta bilar invändigt, mindre damm i verstaden och lägre kostnader för interntransport.

18 18 Hedson Technologies 2013 Produktutveckling och produktion Produktutveckling och produktion Kundens behov i fokus För att möta marknadens krav på nya produkter och leveranssäkerhet lägger Hedson Technologies stor vikt vid produktutveckling och produktförsörjning. Strategi Fortsatt fokus på snabb förnyelse av produkterna, kostnadseffektiva verktygsbundna tekniska lösningar, krav på hög konkurrenskraft hos leverantörer och god kontroll på kostnader är fortsatt viktiga grundvärden i vår strategi. Utvecklingscentra nära produktionsenheterna För att möta kunders behov i form av snabb produktutveckling och anpassning av standardvarianter har Hedson sina utvecklingscentra i nära anslutning till respektive produktionsenhet. Närheten lägger grunden för tvärfunktionellt utvecklade produkter, som bäst levererar de kundvärden som efterfrågas samtidigt som kommunikationen kan ske snabbt och säkert. Effektiva kundanpassade produkter, huvudsakligen Torkning och Lyftar, är väsentligt effektivare i en integrerad utvecklings och produktionsmiljö. Uteblivna synergier mellan ReHa och andra lyftprodukter i Kassel har bidragit till beslutet att avyttra ReHa verksamheten. Renodlingen ökar effektiviteten för vår kärnverksamhet i Kassel. Förändringen gav möjlighet till en omstrukturering av produktionsflödena och har redan inneburit besparingar och effektivare materialhantering för kvarvarande kärnverksamhet. Flera produkter har under året dessutom konstruktionsoptimerats för att produceras än mer kostnadseffektivt. Produktutvecklingen inom Curing har fokuserats på det nya affärssegmentet Industrial Curing. Genomförda utvecklingsprojekt har gett Industrial Curing ett flertal värdefulla byggstenar för kommande industriprojekt. Tillväxtpotentialen är mycket stor, då behoven av styrd, stark och omedelbar uppvärmning är många inom industrin. Hedsons unika egenskaper med störst erfarenhet och högsta prestanda borgar för fortsatt framgång och tillväxt.

19 Hedson Technologies 2013 Produktutveckling och produktion 19 Förnyelse och utveckling av leverantörsfloran En hörnpelare för Hedsons resultat är vår höga ambition i strategiskt inköp. I linje med vår strategi utvärderas kontinuerligt våra leverantörers konkurrenskraft och framtida ambition. En framgångsfaktor för Hedson är att hela tiden säkerställa att våra underleverantörer ligger konkurrensmässigt i framkant på sina områden och har ambitionen att förbli där. Det ger Hedson indirekt tillgång till de bästa verktygen och produktionsmetoderna för att skapa kundvärden med hög kostnadseffektivitet. Dessutom ökar flexibiliteten att enklare och billigare kunna byta till nya framgångsrika produktionsmetoder när dessa blir tillgängliga. Flera av Hedsons formverktyg är framställda i Kina. Enklare, ofta små, komponenter kan även produceras mycket kostnadseffektivt i t ex Kina, medan större, komplexare och vitala komponenter ofta blir totalekonomiskt fördelaktiga att producera närmare produktionsenheterna. Kvalitets- och miljöarbete som höjer effektiviteten Hedsons svenska enheter i Arlöv och Vänersborg är tredjepartscertifierade certifierade enligt ISO14000 och ISO 9001, ETL (säkerhetsmärkning) och ATEX (explosionssäkerhet). Generellt har Hedsons verksamhet mycket ringa miljöpåverkan. Tillståndsplikt hos myndigheter föreligger inte. Förra årets arbete där verksamhetssystemet strukturerades om för ökad tillgänglighet och engagemang har gett goda resultat under Resultatet visar på en effektivare och snabbare utveckling av verksamhetssystemet, dvs en större andel av tiden kan läggas på att generera kundvärden. Vidare blir företagets robusthet större då beroendet av enskilda individer blir mindre samtidigt som viktiga processer och rutiner finns dokumenterade. Under 2013 sjösattes ett nytt ProductDataManagement system. Det kommer att öka tillgängligheten på alla tekniska dokument kommer detta att knytas till affärssystemet för att minska informations söktider och höja kvalitén. Att alltid ha senaste information tillgänglig direkt där den efterfrågas är effektivt. I Kassel där produktionsdjupet är stort, kommer ett förbättrat tidrapporteringssystem att ge en än bättre noggrannhet av produktionen.

20 20 Hedson Technologies 2013 Medarbetare Personal Engagerade medarbetare Som medarbetare hos Hedson Technologies har man fördelen av att arbeta i ett globalt företag och möjligheten att dela sina kunskaper och erfarenheter över gränserna, men också känslan av att arbeta i ett litet företag där man kan göra sin röst hörd. Koncernen strävar efter en obyråkratisk organisation där ansvar och befogenheter i stor utsträckning delegeras. Hedson har en grundsyn som innebär att koncernen skall agera ansvarsfullt och tillförlitligt mot dess intressegrupper. Genom att bygga och vårda goda relationer, internt såväl som med kunder, leverantörer, myndigheter och andra externa intressenter vill vi medverka till stabilitet och utveckling i god samhällsanda. På grund av den globala ekonomiska krisen och därmed minskad efterfrågan tvingades vi under 2013 till ett antal personaluppsägningar och kvarvarande personal har satts på hårda prov. Det är viktigt att ha kvalificerade medarbetare som ligger i framkant inom sina kompetensområden när det ställs stora kvalitetskrav på de produkter som utvecklas och tillverkas. Vid årsskiftet hade Hedson-koncernen 144 medarbetare, varav 72 arbetar i Sverige, 67 i Tyskland och resten i andra länder. Friskvård och arbetsmiljö Företaget arbetar för att främja hälsa och motivation bland medarbetare. Därför stödjer man en aktiv fritid och bekostar diverse träningsavgifter. Arbetsmiljön har hög prioritet inom Hedson, vars ambition är att tillgodose såväl fysiska som sociala behov. Arbetet finns reglerat och beskrivet i vår personalpolicy. En skyddskommitté planerar och bevakar arbetsmiljöfrågor och föreslår förbättringar. Genom att systematiskt arbeta med dessa frågor kan vi eliminera sjukdom och olycksfall i arbetet. Mångfald Personalstyrkan vid Hedson Technologies representerar många olika nationaliteter. Företaget uppmuntrar mångfald och behandlar anställda lika utan att ta hänsyn till kön ras, religion, ålder, nationalitet, politiska åsikter, fackföreningstillhörighet, socialt eller etiskt ursprunt. Könsfördelning Könsfördelningen är som man kan vänta sig i en mansdominerad bransch överrepresenterad av män. Denna fördelning skiljer sig emellertid åt mellan produktionsorterna.

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697).

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697). Press release SKF - Halvårsrapport 1999 Förbättringen fortsätter för SKF SKFs resultatförbättring fortsätter. Rörelsemarginalen för första halvåret 1999 uppgick till 5.3%. Under andra kvartalet var den

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 12 28-4-24 Årsstämma 27 ett mycket bra år 13 28-4-24 Årsstämma 1 Agenda Resultat i siffror Socialt och miljömässigt engagemang Våra verksamheter Tillväxtmöjligheter Atlas

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2010-09-01 till 2011-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år): 4:e kvartalets

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 För mer information, kontakta Tivox AB: Styrelseordförande Anders Björnek, tfn: 031-17 29 45, mobil: 0702-42 12 01 Koncernchef Mats Ivarsson, tfn: 0502-195 00, mobil:

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 54,1 MSEK (66,8). Rörelseresultatet (EBIT) blev 3,7 MSEK (3,7). Rörelsemarginalen uppgick till 6,9 % (5,6 %). Periodens

Läs mer

Bokslutsrapport för Betting Promotion

Bokslutsrapport för Betting Promotion Bokslutsrapport för Betting Promotion Betting Promotions löpande verksamheten inom spelbranschen redovisar ett rörelseresultat, proforma för hela 2005, på 22 MSEK (21). Den totala spelomsättningen uppgick

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 (publ) Bokslutskommuniké 2006 År 2006 i korthet Intäkterna uppgick till 4 889 TSEK (4 066 TSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 203 TSEK (-996 TSEK) Avskrivningarna uppgick till 628 TSEK

Läs mer

Önskefoto AB delårsrapport

Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 20071025 1 Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 20080820 5562118637 Delårsrapport 20080101 tom 20080630 Breddat produktprogram och fortsatt satsning

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost Delårsrapport Januari - mars 2015 J.Harvest & Frost Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2011 Koncern Q3, 1 juli 30 september 2011 Nettoomsättning 2 802 KSEK Resultat efter skatt 1 431 KSEK inklusive upplösning av negativ goodwill med 96 KSEK Resultat per aktie

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002 Adcore AB, nuvarande Klövern AB Delårsrapport, januari juni Föreliggande delårsrapport är den sista i Adcores gamla struktur. Från och med den 1 juli är Adcore uppdelat i två från varandra helt fristående

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2008

Bokslutskommuniké. januari december 2008 2009-02-26 Bokslutskommuniké januari december 2008 Tillväxten fortsätter och omsättningen ökade med 39 % Nordic Camping vänder till positivt rörelseresultat Nordic Camping förvärvar anläggning på Fröson

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 Q1 2016 Q1 2015 HELÅR 2015 Nettoomsättning, ksek 74 576 72 947 298 485 Ändring i lokala valutor, procent 5,1 10,2 5,0 Bruttoresultat,

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) 1:a kvartalet DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) Januari Mars 1999 New Wave ökade under perioden januari - mars 1999 sin försäljning med 130 procent till 176,4 ( 76,7 ). Av ökningen var 27,2 att

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1)

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1) Delårsrapport 1 januari 30 september Nettoomsättningen uppgick till 4,3 MSEK (3,2) Rörelseresultatet blev - 5,4 MSEK (- 5,7) Rörelsemarginalen blev - 127 % (- 176 %) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013.

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Rörelseintäkterna uppgick till 659 tkr (1.618 tkr) Rörelsens kostnader uppgick till 7.569 1 tkr (12.810 2 tkr) Årets resultat

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Omsättningen för 2008 uppgick till 12,4 MSEK (12,1) och resultatet blev -5,1 MSEK (-1,0).

Omsättningen för 2008 uppgick till 12,4 MSEK (12,1) och resultatet blev -5,1 MSEK (-1,0). 2009-02-27, Free2move Holding AB Bokslutskommunike för 2008 Försäljning och resultat för koncernen Omsättningen för 2008 uppgick till 12,4 MSEK (12,1) och resultatet blev -5,1 MSEK (-1,0). Sammanfattning

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 NIO MÅNADER 2016 NIO MÅNADER 2015 Q3 2016 Q3 2015 Nettoomsättning, ksek 235 289 223 302 84 740 73 869 Bruttoresultat, ksek

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011 Delårsrapport januari september DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - september ökade med 4% jämfört med samma period föregående

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr)

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Stockholm den 21 maj 2014 Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 1998

Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Sidan 1 av 4 Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Framgångsrik omstrukturering har gett önskad effekt Fördubblade intäkter och kraftigt förbättrat resultat Rörelseintäkterna ökade med 100 procent

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Andra kvartalet Intäkter: MSEK (1 591) Rörelsemarginal: 10 procent (10) Resultat efter finansiella poster: 154 MSEK (160)

Andra kvartalet Intäkter: MSEK (1 591) Rörelsemarginal: 10 procent (10) Resultat efter finansiella poster: 154 MSEK (160) 1 Andra kvartalet 2014 Intäkter: 1 534 MSEK (1 591) EBITA: 184 MSEK (195) EBITA-marginal: 12 procent (12) Rörelseresultat: 157 MSEK (166) Rörelsemarginal: 10 procent (10) Resultat efter finansiella poster:

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014 Mekonomen Group Januari - mars 2014 8 maj 2014 Första kvartalet 2014 Intäkter: 1 441 MSEK (1405) EBITA: 133 MSEK (129) EBITA-marginal: 9 procent (9) Rörelseresultat: 103 MSEK (103) Rörelsemarginal: 7 procent

Läs mer

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ)

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ) Halvårsrapport 2016 IQS Energi Komfort AB (publ) 1 Innehållsförteckning 1 IQS Energi Komfort AB (publ)... 3 2 VD-kommentar... 3 3 Verksamheten i korthet... 3 4 Finansiell information i sammandrag... 4

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Presentation 27 april. Delårsrapport Jan - mar 2011

Presentation 27 april. Delårsrapport Jan - mar 2011 Presentation 27 april Delårsrapport Jan - mar 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer