UML. Unified Modeling Language

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UML. Unified Modeling Language"

Transkript

1 UML Unified Modeling Language 1

2 UML kort historik 1980-talet: Många OO-metoder Stora skillnader inom Notation Begrepp Omfång Svåra att jämföra Unified Modeling Language enad eller likriktad 2

3 UML kort historik Kortfattat kan UML beskrivas så här: UML är ett visuellt språk för att specificera, konstruera och dokumentera ingående delar i ett system. UML är ett generellt modelleringsspråk i den mening att det går att använda för olika verksamhetsområden och för olika tekniska plattformar. Historik: UML 2.0 utökning som lanserades stegvis mellan 2003 och 2005 De som mest aktivt deltog i framtagande av UML var: Grady Booch Jim Rumbaugh Ivar Jacobson Ansvaret för vidareutveckling har OMG (Object Management Group) där vidare specifikationsarbete sker i form av en community. 3

4 UML kort historik Målet är att UML ska Kunna beskriva alla typer av system Kunna utökas vid behov Kunna tolkas entydigt av en maskin Kombinera styrkorna från tidigare OO-notationer 4

5 UML kort historik Några egenskaper hos UML som modelleringsspråk: UML är ett visuellt modelleringsspråk. UML består av en stor uppsättning element och regler för hur elementen kopplas samman. 14 olika diagramtyper finns identifierade i UML 2.2, tidigare var det 9 stycken. Elementen har en definierad syntax och semantik, vilket gör att det kan kallas för ett språk. UML är utökningsbart 5

6 Genomgång av UML UML är ingen metod Beskriver därför inte Arbetssteg (omfattning / ordning) Projektfaser Rollfördelning (ansvar) Leveransobjekt Övrig dokumentation Stödjer alla faser i mjukvaruutveckling Metodoberoende 6

7 Elementen i UML Språket UML byggs upp av ett antal element och regler för hur dessa element kopplas samman. 7

8 Diagram i UML 2.2 8

9 Allmän UML-notation En notering kan göras var som helst i ett diagram. Antingen som en fristående notering eller kopplad till ett element via en streckad linje. Note Note Använd noteringar för att: Förklara och informera läsaren. Förklara det som inte är uppenbart. Skriva kodfragment eller text som beskriver ett beteende eller en begränsning. 9

10 Allmän UML-notation Ramar (Frames) är en nyhet i UML 2.0. De används för att rama in grupper av samverkande element eller för att att referera till andra sådana grupper. rama in hela diagram. rama in delar av diagram, exempelvis sekvensdiagram. 10

11 Så här ritas en klass Klassnamn instansvariabler metoder Klass utan instansvariabler Klassnamn metoder Så här ritas en instans :Klassnamn Klass på designnivå Djur Djur namn fördelseår hämtanamn hämtaålder Klass på implementationsnivå private String namn private int födelseår public String hämtanamn() public int hämtaålder() variabelnamn = värde 11

12 Klassdiagram Klassdiagrammet är ett strukturbeskrivande diagram som används för att visa en statisk bild över modellelement och deras inbördes relationer. Klassdiagram är det mest centrala diagrammet i UML Visar klasserna som ingår i systemet Visar relationer mellan klasser (arv, aggregat, associationer) Beskriver systemets statiska struktur Vad används det till? Definiera vilka data som systemet ska hantera Definiera hur data kan modifieras Vad uppnås? Verksamhetsförståelse Ansvarsfördelning mellan klasser 12

13 Klassdiagram Klassdiagram kan användas i många olika sammanhang där strukturelement och deras relation ska modelleras. Kodgenerering och kodvisualisering: Objektorienterad kod och klassdiagram har mycket gemensamt och historiskt sett är den kopplingen kärnan i de verktyg som stödjer UML. Objektorienterad kod kan visualiseras med UML och från klassdiagram kan kod genereras. Verksamhetsmodellering: Konceptuella modeller för att beskriva verksamheter är lämpliga att beskriva i form av klassdiagram. 13

14 Klassdiagram Class ClassName Interface Generalization <<interface>> InterfaceName Association Interface Realization Dependency Aggregation Composition 14

15 Klassdiagram Klass Företeelse i verksamheten Ritas som en tredelad rektangel Namn, attribut och operationer skrivs ut Första rutan i rektangeln får inte vara tom. (Klass Namn) Person -name : String -age : int Attribut Egenskap för en klass Har en datatyp Värden sätts i objekt av klassen Exempel: sträng, heltal Namnet bör spegla vilka data som lagras Synlighet (prefix före namn): Public (+) Private (-) Protected (#) 15

16 Klassdiagram Operation Kan vara Kommando ändrar objektets tillstånd Fråga returnerar data om tillståndet (get) Kan ha en eller flera parametrar med varsin datatyp VisibilityForOperationsClass + publicoperation() - privateoperation() # protectedoperation() Objekt Förekomst av en klass person : Person name : String = Alex Jones age : int = 25 16

17 Association Association (A har/använder B) Visar att klasserna känner till varandra Statisk relation mellan två eller fler klasser Rak linje innebär obestämd eller dubbelriktad association. Innebörd bestäms i projektet. Enkelriktad association ritas som en pil Associationens namn bör spegla relationens syfte Placeras nära linjen Inte obligatoriskt Verb Roll Visar hur en klass uppfattas av en annan klass Kan namnges (substantiv) Varje association har två roller (en för varje riktning) Skriv namnet nära klassen som rollen avser (på en associationslinje) Exempel: Ägare, Kund, Lärare 17

18 Ex Roller Person Bil 1 Ägare äger * Egendom Person Mor 1 1 Far Föräldraskap 18

19 Association ClassA ClassC ClassE ClassG ClassI ClassK ClassB ClassD ClassF ClassH ClassJ ClassL Exempel på diverse relationer mellan klasser ClassA är beroende av ClassB. ClassC har en ospecificerad koppling till ClassD. ClassE känner till ClassF Båda klasserna känner till varandra. Aggregat används för att visa på en struktur med whole/part -relation. ClassJ är en del av klassen ClassI Påminner om aggregat men vid komposition kan inte ClassL existera om inte ClassK finns. 19

20 Association Multiplicitet Visar hur många objekt av en klass som kan kopplas ihop med objekt av en annan klass Anges vid associationslinje Asterix (*) = godtyckligt många <min>..<max> = intervall Exempel: * 0..* 2, 3, * Employee Computer Multiplicitet 20

21 Aggregat Aggregering (är en del av) Visar att ett modellelement (en klass) är en del av ett annat modellelement (en annan klass) Starkare form än association mellan klasser Samma notationsmöjligheter (multiplicitet, roller, etc) Visas som en streck med diamant Work Team member Person 21

22 Aggregat Ifylld diamant (komposition) avser att ett objekt av en klass kan endast existera som del av ett objekt av en annan klass. Förstörs huvudobjektet förstörs även delarna (composition) Bil Chassi Motor Hjul 22

23 Aggregat Exempel på komposition * Listbox Window 1 * Button * Menue 23

24 Generalisering /Specialisering (Arv) Specialisering /Generalisering (är) Visar att en klass ärver egenskaper och beteenden från en annan klass Specialfall av association Abstrakta klasser: saknar instanser Animal Fordon Mammal Cat Horse Bil Buss Grundregel för pilar: Den som pekar är den som utför en aktiv handling. 24

25 Klassdiagram Exempel - Hinge -size Room * -Passage * Door -isopen : bool -color : String +open() +close() +isopen() +getcolor() +setcolor(in color : String) * - Lock -islocked : bool * +lock() +unlock() +islocked() Glass Door -isbreakable : bool +isbreakable() : bool 25

26 Klassdiagram Mål / Ideal Visar hur användarna tänker kring sin verksamhet Beskriver användarnas språk (jämför med begreppsmodellering) Visar hur centrala begrepp hänger ihop 26

27 Klassdiagram Objektdiagram Instanciering av ett klassdiagram Visar en ögonblicksbild över tillståndet i ett system Kan klargöra komplicerade klasstrukturer Behöver inte alltid tas fram 27

28 Tillståndsdiagram Vad är det? Beskriver totala dynamiken för en klass (beteende) Behövs inte för enkla klasser Händelseorienterat Vad används det till? Hitta alla tillstånd för objekt av klassen Beskriva klassens levnadscykel över samtliga användningsfall Identifiera alla giltiga övergångar mellan tillstånd Vad uppnås? Hantering av komplicerad dynamik 28

29 Tillståndsdiagram Tillståndet hos bok objektet kan ändras när en kopia av boken lånas. Tillståndet kan ändras från att vara utlåningsbar (det finns en kopia i biblioteket) till ej utlåningsbar (alla kopiorna är utlånade eller reserverade). Vi kan visa detta med ett tillståndsdiagram. 29

30 Tillståndsdiagram 30

31 Ex. tillståndsdiagram - kontantuttag sätt in kort Kort insatt begär kod mata in kod Väntan på kod förkasta betalning Kod inmatad avbryt Belopp godkänt Kod accepterad Väntan på belopp välj belopp Belopp valt godkänn belopp Belopp ej godkänt 31

32 Ex. tillståndsdiagram - telefon Active TimeOut lift receiver / getdialtone DialTone do/ play dial tone do/ play message dial digit(n) dial digit(n)[incomplete] Dialing Idle Invalid dial digit(n)[invalid] do/ play message Connecting Pinned caller hangs up / disconnect Busy do/ play busy tone busy connected Talking Ringing do/ play ringing tone 32

33 Övning klassdiagram Böcker och tidskrifter Biblioteket innehåller böcker och tidskrifter. Det kan finnas flera kopior av samma bok. Endast biblioteksanställda får låna tidskrifter. 33

34 Lösningsförslag 34

35 Use Case Use Case är användarfall som visar systemet ur användarnas synvinkel beskriver en bestämd uppgift som görs i ett system består av ett diagram och en textbeskrivning ska skapa ett mervärde för systemets aktörer lätt modell att komma igång med Use Case-Diagrammet visar relationen mellan olika användningsfall visar hur aktörerna använder användningsfall 35

36 Use Case Vad används det till? Hitta systemets användare Identifiera användarnas krav Definiera systemets funktioner Identifiera delsystem 36

37 Use Case 37

38 Use Case Notation: <Actor> Primär aktör Informationsflöde (dubbelriktat) <Actor> Sekundär aktör Informationsflöde (enkelriktat) Funktionsnamn Ett användningsfall (Use Case) Include Nyttjande av användningsfallet Systemets namn Systemet Extends Utökning av användningsfall 38

39 Use Case Aktör Primär aktör i förhållande till systemet Motsvarar en roll som användaren spelar En användare kan ha många roller Flera användare kan ha samma roll Använder systemet direkt Erhåller värden från systemet Behöver inte vara en person Exempel: Kund, Tidrapporteringssystem Sekundär aktör Underhåller eller övervakar systemet Gör systemet tillgängligt för primära aktörer Exempel: Lagerpersonal, systemklocka <Actor> <Actor> 39

40 Use Case Användningsfall (Use Case) Ett användningsfall är en specificerad uppgift en aktör kan utföra i systemet Uppbyggt av ett antal scenarier Scenario: dialog mellan aktör och systemet Normalfall / undantag Tillsammans utgör alla användningsfall systemets funktionalitet System Definierar omfånget (gränsen) för systemet Kan vara vilken sorts system som helst Exempel: Lagerhanteringssystem 40

41 Use Case Informationsflöde (dubbelriktat) En ömsesidig påverkan mellan en aktör och ett användningsfall (relation) Funktionen är beroende av de data som användaren matar in Exempel: Aktörens val avgör vilka skärmbilder som visas och vilken information som presenteras, därefter gör aktören nya val, etc. Informationsflöde (enkelriktat) Informationsflöde från ett användningsfall till en aktör (eller omvänt) Symbolen används för att visa att informationen är enkelriktad Exempel: Rapport skrivs ut till kund (info) 41

42 Use Case A include B A extend B Beroende (include) Ett including användningsfall inkluderar ett annat användningsfall Beroende (extend) Används för att utvidga ett användningsfall med innehållet i ett annat användningsfall Notationen används ofta för att beskriva undantag och felhantering i modellen 42

43 Use Case-diagram Varuleverans (system) Fakturering Uses Beräkna kostnad Kund Registrera order Extends Registrera förstagångsanvändare Plocka ihop beställning Leverera varor Budfirma Lagerarbetare Uses kan ses i gamla diagram, i de nyare heter relationen <<include>> 43

44 Use Case-diagram 44

45 Use Case-diagram Realiseras av systemets klasser Genom samarbete Realiseringen visas i övriga UML-diagram Hur användningsfall ska dokumenteras i detalj beskrivs inte i UML 45

46 Use Case-diagram Fallgropar? Göra ostrukturerade / tvetydiga textbeskrivningar Klassiska fällor: synonymer, homonymer, syftningsfel För många användningsfall Beskriva användningsfall som inte levererar mervärde till någon aktör 46

47 Övning 1 - Use Case Vid en bensinstation kan man tanka sin bil och betala i en automat, antingen med kontokort eller kontant. Vilka aktörer och användningsfall kan finnas i detta system. 47

48 Övning 2 - Use Case Vilka scenarier kan du hitta för systemet i övning 1? Beskriv något av scenarierna närmare. 48

49 Lösningsförslag Övning 1 Aktörer: kund, bensinbolag (det datorsystem hos bensinbolaget som kontrollerar bensinkort och registrerar köp). Eventuellt en administratör till bensinbolagets system. Användningsfall: Tankning med kontant betalning, tankning med kontokortsbetalning. Ett eller flera användningsfall som hanterar administration av systemet. 49

50 Lösningsförslag Kund Tanka med kort Bensinbolag Tanka kontant Sätta bensinpris Admin 50

51 Lösningsförslag Övning 2 Två vanliga scenarier: En kund betalar kontant och tankar En kund betalar med kort och tankar. Mer ovanliga scenarier: En kund betalar kontant och glömmer att tanka En kund betalar med kort men har glömt sin PIN-kod En kund vill betala kontant men automaten accepterar inte sedeln, o.s.v. Det finns fler av dessa mer ovanliga scenarier beroende på alla faktorer som kan gå fel. 51

52 Lösningsförslag Noggrannare beskrivning av tanka med kontokort: En kund anländer till bensinstationen. Textfönstret i bensinautomaten visar Välkommen, sätt in ditt kort. Kunden sätter in sitt kort i automaten. Automaten läser kortet, visar Ange PIN-kod i textfönstret. Kunden trycker in sin kod. Automaten läser koden, kontrollerar kortet och koden hos bensinbolaget och finner att de är giltiga. Automaten visar Tag ditt kort och tanka i textfönstret. Kunden väljer oktantal vid bensinpumpen och tankar. Automaten får uppgifter om tankningen från bensinpumpen och registrerar köpet hos Bensinbolaget. 52

53 Sekvensdiagram Vad är det? Visar hur objekt samarbetar för att lösa en uppgift Motsvarar vanligtvis ett användningsfall Operationerna visas i tidsordning Vad används det till? Beskriva systemets beteende (dynamik) Skapa arbetsfördelning mellan klasser (ansvar) Identifiera saknade klasser 53

54 Sekvensdiagram Vad uppnås? Överblick Händelser Meddelande-flöden (mönster) Samarbete mellan komponenter Verksamhetsförståelse Fallgropar? Göra för komplicerade sekvensdiagram 54

55 Sekvensdiagram window Objekt Deltar i samarbete för att lösa arbetsuppgift Klassnamnet kan skrivas ut Exempel: fönster : Fönster Livslinje för objektet (lifeline) Tidsaxel open() Meddelande Skickas mellan objekten Metodnamn obligatoriskt Kan ha parametrar (inom parentes) 55

56 Sekvensdiagram recordplayer Aktivitet Ritas som vertikal rektangel längs livslinjen Anges då ett objekt utför arbete i flödet Resultatet av ett meddelande-anrop Villkor Måste gälla för att meddelandet ska sändas [unlocked] open() valuesok() Retur-meddelande Retur tillbaka till anroparen Visa bara returvärde om det förtydligar beskrivningen 56

57 Sekvensdiagram Objektet upphör (destruktion) Anger att objektet slutar existera Görs på eget initiativ eller resultat av anrop Visas som ett kors längs livslinjen close() Asynkront meddelande Anroparen väntar inte på retur Meddelande (vanligt anrop) 57

58 Sekvensdiagram :Klass1 :Klass2 :Klass3 1. metodnamn 2. metodnamn 3. * metodnamn 58

59 Ex. Sekvensdiagram vad händer när man klickar på en sökknapp i ett fönster :Användare :Sökknapp :Knapp- Kommando :Söktextruta :Modell :Fönster klick actionperformed gettext sökdata visasökresultat 59

60 Ex. Sekvensdiagram -öppna dörr med en kod Keypad Door Control Unit Security System Lamp Controller Door key pressed(1) key pressed(5) key pressed(3) key pressed(enter) verify code(153) code accepted() light() open() 60

61 61

62 Aktivitetsdiagram Aktivitetsdiagram beskriver en följd av händelser i ett system, med hjälp av aktiviteter. Aktivitetsdiagram är en speciell form av tillståndsdiagram, som bara (eller i huvudsak) innehåller aktiviteter. Aktivitetsdiagram liknar procedurella flödesdiagram, med skillnaden att alla aktiviteter är klart länkade till objekt. Aktivitetsdiagram hör alltid ihop med en klass, en operation eller ett användningsfall. Aktivitetsdiagram stöder sekvens- samt parallella aktiviteter. Parallell körning representeras med ikonen Dela upp/samla ihop, och det är inte viktigt för aktiviteter som kör parallellt i vilken ordning de utförs (de kan köras samtidigt eller en i taget). Aktivitet En aktivitet är ett enda steg i en process. En aktivitet är ett tillstånd i systemet med intern aktivitet och åtminstone en utgående övergång. Aktiviteter kan också ha mer än en utgående övergång, om de har olika villkor. 62

63 Några andra typer av diagram Samarbetsdiagram Samarbetsdiagram visar växelverkan mellan objekt som deltar i en speciell situation. Det här är mer eller mindre samma information som visas i sekvensdiagram, men där läggs vikten vid hur växelverkan sker i tiden, medan samarbetsdiagram lägger vikten vid sambanden mellan objekten och deras topologi. Komponentdiagram Komponentdiagram visar programkomponenter (antingen komponentteknologier som Kparts, CORBA-komponenter eller Java Beans eller bara delar av systemet som är klart urskiljbara) och artefakterna de består av, som källkodsfiler, programbibliotek eller relationsdatabastabeller. Komponenter kan ha gränssnitt (dvs. abstrakta klasser med operationer) som tillåter association mellan komponenter. Utplaceringsdiagram (deployment diagram) Utplaceringsdiagram visar komponentinstanserna vid körning och deras associationer. De omfattar noder, som är fysiska resurser, typiskt en enskild dator. De visar också gränssnitt och objekt (klassinstanser). 63

Introduktion. Byggstenar TDBA63 2005-11-22

Introduktion. Byggstenar TDBA63 2005-11-22 Introduktion UML står för Unified Modeling Language. Det är tänkt att fungera som hjälpmedel vid modellering av alla tänkbara typer av utvecklingsarbeten, inte bara inom dataomdrådet. Det största värdet

Läs mer

Objektorientering. Grunderna i OO

Objektorientering. Grunderna i OO Objektorientering Grunderna i OO 1 Systemutveckling Tre systemnivåer: Verksamhet Informationssystem Datasystem Huvuduppgifterna i ett systemutvecklingsarbete: Verksamhetsanalys Informationsbehovsanalys

Läs mer

UML: Exempel. Ett modelleringsspråk. UML: Ansvar. UML: tre huvudanvändningar. Exempel: En klass position storlek. UML Unified Modelling Language

UML: Exempel. Ett modelleringsspråk. UML: Ansvar. UML: tre huvudanvändningar. Exempel: En klass position storlek. UML Unified Modelling Language Ett modelleringsspråk : Exempel Fönster Klassnamn Unified Modelling Language Av Booch, Jacobson, Rumbaugh Exempel: En klass position storlek Attribut (instansvariaböe) Resultatet av en sammanslagning av

Läs mer

Objekt-orienterad utveckling. Objektorienterad analys och design. Objekt-orienterad programutveckling. Objekt-orienterad analys och design: Litteratur

Objekt-orienterad utveckling. Objektorienterad analys och design. Objekt-orienterad programutveckling. Objekt-orienterad analys och design: Litteratur Objekt-orienterad utveckling Saker man vill uppnå: Objektorienterad analys och design Sven-Olof Nyström Uppsala Universitet 16 mars 2005 en systematisk metod för att gå från problembeskrivning till färdigt

Läs mer

Objektorientering Användning

Objektorientering Användning Objektorientering Användning Samt repetition av klasser Suzana Ramadani 1 Repetition Objektorientering bygger på Abstraktion Hierarkisk strukturering Inkapsling Klassificering Generalisering specialisering

Läs mer

UML. Tomas Czarnecki Institutionen för Informationsbehandling Åbo Akademi,FIN-20520 Åbo, Finland e-mail: tczarnec@abo.fi url: www.abo.

UML. Tomas Czarnecki Institutionen för Informationsbehandling Åbo Akademi,FIN-20520 Åbo, Finland e-mail: tczarnec@abo.fi url: www.abo. UML Tomas Czarnecki Institutionen för Informationsbehandling Åbo Akademi,FIN-20520 Åbo, Finland e-mail: tczarnec@abo.fi url: www.abo.fi/~tczarnec Abstrakt The Unified Modeling Language, UML, är ett visuellt

Läs mer

Objekt-orienterad programmering. Klassbegreppet och C++ UML. UMLs fördelar

Objekt-orienterad programmering. Klassbegreppet och C++ UML. UMLs fördelar Klassbegreppet och C++ OOP UML Klasser och objekt i C++ Uppdelning i filer Attribut och metoder Inkappsling - åtkomst Klassattribut - objektattribut Objekt-orienterad programmering Att använda ett objektorienterat

Läs mer

Handbok Umbrello UML Modeller

Handbok Umbrello UML Modeller 2 Innehåll 1 Inledning 7 2 Grundläggande UML 8 2.1 Om UML........................................... 8 2.2 UML-element........................................ 9 2.2.1 Användningsfallsdiagram.............................

Läs mer

Objekt-orienterad utveckling. Objektorienterad analys och design. Objekt-orienterad programutveckling. Objekt-orienterad analys och design: Litteratur

Objekt-orienterad utveckling. Objektorienterad analys och design. Objekt-orienterad programutveckling. Objekt-orienterad analys och design: Litteratur Objekt-orienterad utveckling Saker man vill uppnå: Objektorienterad analys och design Sven-Olof Nyström Uppsala Universitet 17 juni 2005 en systematisk metod för att gå från problembeskrivning till färdigt

Läs mer

UML. Översikt UML. Relationer mellan klasser. A är ett aggregerat av B:n. Kontor aggregat av Enheter. 12 olika diagramtyper, bl.a.

UML. Översikt UML. Relationer mellan klasser. A är ett aggregerat av B:n. Kontor aggregat av Enheter. 12 olika diagramtyper, bl.a. Översikt UML Sekvensdiagram (dynamic structure) Informationsflöde genom programmet Användningsfall (use cases) Aktörers interaktion med systemet Paketdiagram Beroenden mellan paket abstrakta klasser Multipel

Läs mer

UML-syntax. Lennart Andersson Datavetenskap, LTH. 20 januari 2013

UML-syntax. Lennart Andersson Datavetenskap, LTH. 20 januari 2013 UML-syntax Lennart Andersson Datavetenskap, LTH 20 januari 2013 1 Inledning UML är en grafisk notation för utformning och beskrivning av objektorienterade system. Akronymen står för Unified Modeling Language.

Läs mer

OCTOPUS utvecklingsmetod samt relaterade frågeställningar och diagram

OCTOPUS utvecklingsmetod samt relaterade frågeställningar och diagram 2EMHNWRULHQWHUDG5HDOWLGVSURJUDPPHULQJ Föreläsning 7 OCTOPUS utvecklingsmetod samt relaterade frågeställningar och diagram - Kravspecifikationer, användningsfall, systemarkitektur - Analysfas vad är analys?

Läs mer

UML. Klassdiagr. Abstraktion. Relationer. Överskugg. Överlagr. Aktivitetsdiagram Typomv. Typomv. Klassdiagr. Abstraktion. Relationer.

UML. Klassdiagr. Abstraktion. Relationer. Överskugg. Överlagr. Aktivitetsdiagram Typomv. Typomv. Klassdiagr. Abstraktion. Relationer. Översikt Klasshierarkier UML klassdiagram Relation mellan klasser mellan klasser och objekt Association ning ing andling Programmering tillämpningar och datastrukturer 2 UML UML Unified Modeling Language

Läs mer

Föreläsning 2. Objektorienterad analys och design. Analys: att modellera världen. Design: att strukturera program.

Föreläsning 2. Objektorienterad analys och design. Analys: att modellera världen. Design: att strukturera program. Föreläsning 2 Objektorienterad analys och design. Analys: att modellera världen. Design: att strukturera program. Vår process Kravbeskrivning (3 dagar). Enkel form av användningsfall (use cases). Analys

Läs mer

Objektorienterad analys och design

Objektorienterad analys och design Objektorienterad analys och design Sven-Olof Nyström Uppsala Universitet June 22, 2006 1 Objekt-orienterad analys och design: Litteratur Skansholm: Kapitel 4 Se även 1. http://www.uml.org/ 2. http://www-306.ibm.com/software/rational/uml/

Läs mer

UML 2.0 Genomgång av de 13 diagramtyper som ingår i UML 2.0.

UML 2.0 Genomgång av de 13 diagramtyper som ingår i UML 2.0. UML 2.0 Genomgång av de 13 diagramtyper som ingår i UML 2.0. Copyright 2005 Arnold Andreasson This work is licensed under a Creative Commons License. For a human-readable summary of the Legal Code, see

Läs mer

Objektorienterad programutveckling i ett nötskal

Objektorienterad programutveckling i ett nötskal Objektorienterad programutveckling i ett nötskal Tommy Olsson, Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet, 204 Detta häfte ger en översikt av grundläggande begrepp inom objektorienterad programutveckling:

Läs mer

Översikt. Introduktion. Objektorienterad programutveckling UML UML. Analys Design. Klassdiagram Aktivitetsdiagram

Översikt. Introduktion. Objektorienterad programutveckling UML UML. Analys Design. Klassdiagram Aktivitetsdiagram Översikt Introduktion UML Objektorienterad programutveckling Analys Design UML Klassdiagram Aktivitetsdiagram Modellering Modellering är ett medel för att hantera komplexitet Bygger en abstraktion av verkligheten

Läs mer

Föreläsning 15: Repetition DVGA02

Föreläsning 15: Repetition DVGA02 Föreläsning 15: Repetition DVGA02 Vad handlar kursen om? Kursen kan i grova drag delas upp i tre delar: 1. Objekt-orienterad programmering 2. Grafiska användargränssnitt 3. Datastrukturer Dessutom genomsyras

Läs mer

TDDE10 TDDE11, 725G91/2. Objektorienterad programmering i Java, Föreläsning 4 Erik Nilsson, Institutionen för Datavetenskap, LiU

TDDE10 TDDE11, 725G91/2. Objektorienterad programmering i Java, Föreläsning 4 Erik Nilsson, Institutionen för Datavetenskap, LiU TDDE10 TDDE11, 725G91/2 Objektorienterad programmering i Java, Föreläsning 4 Erik Nilsson, Institutionen för Datavetenskap, LiU På denna föreläsning: Ett större exempel på OOP Objektorienterad Analys (OOA)

Läs mer

Unified Modeling Language UML

Unified Modeling Language UML Unified Modeling Language UML Vad händer idag? Föreläsning Introduktion till UML Objekt-orientering Klasser Objekt Use cases UML-diagram Specifikationer Praktisk övning Skapa enkla UML-diagram 2 Vad är

Läs mer

Imperativ programmering. Föreläsning 4

Imperativ programmering. Föreläsning 4 Imperativ programmering 1DL126 3p Föreläsning 4 Imperativa paradigmer Ostrukturerad programmering Strukturerad programmering Procedurell programmering Objektorienterad programmering Klassbaserad programmering

Läs mer

Objektorienterad programmering Föreläsning 4

Objektorienterad programmering Föreläsning 4 Objektorienterad programmering Föreläsning 4 Copyright Mahmud Al Hakim mahmud@dynamicos.se www.webbacademy.se Agenda Introduktion till objektorientering Klasser och Objekt Instansvariabler Metoder Introduktion

Läs mer

Begreppsmodellering i UML

Begreppsmodellering i UML Begreppsmodellering i UML En kort-kort introduktion av Ambjörn Naeve http://kmr.nada.kth.se Begreppsbildning Syfte: Begreppsbildning syftar till att hjälpa oss att bortse från oväsentligheter genom att

Läs mer

"Är en"-relation. "Har en"-relation. Arv. Seminarium 2 Relevanta uppgifter. I exemplet Boll från förra föreläsningen gällde

Är en-relation. Har en-relation. Arv. Seminarium 2 Relevanta uppgifter. I exemplet Boll från förra föreläsningen gällde Föreläsning 7 "Har en"-relation Arv "Har en" "Är en" Superklassen Object Överskuggning Fordonsexempel Seminarium 2 Relevanta uppgifter Uppgift 31 I exemplet Boll från förra föreläsningen gällde följande

Läs mer

Begreppsmodellering i UML

Begreppsmodellering i UML Begreppsmodellering i UML En kort-kort introduktion av Ambjörn Naeve http://kmr.nada.kth.se Begreppsbildning Syfte: Begreppsbildning syftar till att hjälpa oss att bortse från oväsentligheter genom att

Läs mer

Objektorienterad Systemutveckling 1 (7,5 hp)

Objektorienterad Systemutveckling 1 (7,5 hp) [ sida 1 ] Objektorienterad Systemutveckling 1 (7,5 hp) Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen (5 hp) 21OB1B ASYST13h, NGIMI13h, ADAEK13h Datum och tid: 2015-01-14, kl. 09.00 13.00 Hjälpmedel:

Läs mer

Objektorientering Klasser

Objektorientering Klasser Objektorientering Klasser VSA110 1 OOA I analysen upprättas: Klassdiagram Objektdiagram Tillståndsdiagram Scenario Användningsfall Sekvensdiagram Användardialoger (skärmbilder) 2 Analys - en översikt Vi

Läs mer

Kort om klasser och objekt En introduktion till GUI-programmering i Java

Kort om klasser och objekt En introduktion till GUI-programmering i Java Kort om klasser och objekt En introduktion till GUI-programmering i Java Klasser En klass är en mall för hur man ska beskriva på något. Antag att vi har en klass, Bil. Den klassen innehåller en lista på

Läs mer

Tentamen. 2D4135 vt 2004 Objektorienterad programmering, design och analys med Java Torsdagen den 3 juni 2004 kl 9.00 14.

Tentamen. 2D4135 vt 2004 Objektorienterad programmering, design och analys med Java Torsdagen den 3 juni 2004 kl 9.00 14. Tentamen 2D4135 vt 2004 Objektorienterad programmering, design och analys med Java Torsdagen den 3 juni 2004 kl 9.00 14.00, sal D31 Tentan har en teoridel och en problemdel. På teoridelen är inga hjälpmedel

Läs mer

Relationer mellan objekt

Relationer mellan objekt Relationer mellan objekt Att utveckla en applikation När man utvecklar en applikation börjar man självklart inte direkt att programmera. Först måste man analysera problemet och utveckla en design för lösningen.

Läs mer

Föreläsning 9: Arv och UML

Föreläsning 9: Arv och UML TDA 545: Objektorienterad programmering Föreläsning 9: Arv och UML Magnus Myréen Chalmers, läsperiod 1, 2015-2016 Quiz Vad betyder static? Varför skriver man get-metoder? public int getpos() { return pos;

Läs mer

Arv (Inheritance) Multipelt arv finns i verkligheten. Överskuggning, metodbindning. Läsanvisning: ! Arv! Object, instanceof! Relationer!

Arv (Inheritance) Multipelt arv finns i verkligheten. Överskuggning, metodbindning. Läsanvisning: ! Arv! Object, instanceof! Relationer! itop F8 Arv (Inheritance) Läsanvisning: arv: i kap 10, exceptions: i kap 15 mer kommer sen UML: tas bara upp i OH Object Kalle Student Person Graduate Lärare! Arv! Object, instanceof! Relationer! UML Nästa

Läs mer

Introduktion till UMLs klassdiagram

Introduktion till UMLs klassdiagram 1(28) Introduktion till UMLs 1 Inledning...3 2 Klassdiagram Introduktion till klasser och objekt...4 2.1 Olika typer av klasser...5 2.1.1 Abstrakta klasser...5 2.1.2 Gränssnitt (eng. Interface)...5 2.1.3

Läs mer

OOMPA 2D1359 Föreläsning 5

OOMPA 2D1359 Föreläsning 5 OOMPA 2D359 Föreläsning 5 Objektorienterad Modellering Programmering och Analys Innehåll Klassdiagram med Klassbeskrivningar l klasser, arv, attribut, operationer l relationer, associationer, restriktioner

Läs mer

Objektorienterad programmering

Objektorienterad programmering Objektorienterad programmering Emil Ahlqvist (c10eat@cs.umu.se) Didrik Püschel (dv11dpl@cs.umu.se) Johan Hammarström (c08jhm@cs.umu.se) Hannes Frimmel Moström (c10hml@cs.umu.se) 1 1. Introduktion 1.1 Objektorienterad

Läs mer

Examen i 2D1359 & 2D1360 Objektorienterad modellering programmering och analys Tisdagen, 23 Oktober 2001, 14:00-19:00

Examen i 2D1359 & 2D1360 Objektorienterad modellering programmering och analys Tisdagen, 23 Oktober 2001, 14:00-19:00 NADA, KTH 2D1359 & 2D1360 2001-10-23 Sid 1 av 7 Examen i 2D1359 & 2D1360 Objektorienterad modellering programmering och analys Tisdagen, 23 Oktober 2001, 14:00-19:00 Inga hjälpmedel tillåtna. Poäng och

Läs mer

Laboration 1 - Grunderna för OOP i Java

Laboration 1 - Grunderna för OOP i Java Uppdaterad: 2006-08-31 Laboration 1 - Grunderna för OOP i Java Inledning Laborationen går ut på att lära sig grunderna för objektorienterad programmering, samt motsvarande språkkonstruktioner i Java. Labben

Läs mer

Objektorienterad programmering. Grundläggande begrepp

Objektorienterad programmering. Grundläggande begrepp Objektorienterad programmering Grundläggande begrepp Hur beskriver vi objekt? Vill ha en representationsoberoende beskrivning Abstrakta datatyper! Data Operationer Objekt Representerar en verklig eller

Läs mer

Interaktions- och klassdiagram, kap 12-16 F4 vt -07

Interaktions- och klassdiagram, kap 12-16 F4 vt -07 Interaktions- och klassdiagram, kap 12-16 F4 vt -07 Viktigt i kapitel 13 är bild 13.5 och avsnitten 13.7 och 13.8: De meddelanden som sänds från gränssnittssiktet till domänskiktet är de meddelanden som

Läs mer

TENTAMEN. Kurs: Objektorienterad programmeringsmetodik 5DV133 Ansvarig lärare: Anders Broberg. VT-13 Datum: 13-06-05 Tid: kl 16.00-20.

TENTAMEN. Kurs: Objektorienterad programmeringsmetodik 5DV133 Ansvarig lärare: Anders Broberg. VT-13 Datum: 13-06-05 Tid: kl 16.00-20. Umeå Universitet Datavetenskap Anders Broberg 130605 TENTAMEN Kurs: Objektorienterad programmeringsmetodik 5DV133 Ansvarig lärare: Anders Broberg VT-13 Datum: 13-06-05 Tid: kl 16.00-20.00 Namn: Personnummer:

Läs mer

Programmering i C++ EDA623 Objektorienterad programutveckling. EDA623 (Föreläsning 5) HT 2013 1 / 33

Programmering i C++ EDA623 Objektorienterad programutveckling. EDA623 (Föreläsning 5) HT 2013 1 / 33 Programmering i C++ EDA623 Objektorienterad programutveckling EDA623 (Föreläsning 5) HT 2013 1 / 33 Objektorienterad programutveckling Innehåll Grundläggande begrepp Relationer mellan objekt Grafisk representation

Läs mer

Projektkaos. Chaos-rapporten. 34% av projekten avslutades i tid och enligt budget... ... 66% misslyckades!

Projektkaos. Chaos-rapporten. 34% av projekten avslutades i tid och enligt budget... ... 66% misslyckades! Projektkaos. Chaos-rapporten 34% av projekten avslutades i tid och enligt budget...... 66% misslyckades! 1 Standish Group, 2003 (www.standishgroup.com) Praxis Hantera krav Använd komponentarkitekturer

Läs mer

Konstruktion av klasser med klasser

Konstruktion av klasser med klasser Konstruktion av klasser med klasser Klasser kan byggas på redan denierade klasser genom att klassobjekt används som dataattribut när en ny klass beskrivs. Exempel: Klassen PairOfDice har två attribut attribut

Läs mer

Tentamen i Objektorienterad modellering och design

Tentamen i Objektorienterad modellering och design Lunds Tekniska Högskola Datavetenskap Ulf Asklund Tentamen EDA061 2016 06 03, 14:00 18:00 Tentamen i Objektorienterad modellering och design Tentamen består av en teoridel om totalt 5 poäng och en problemdel

Läs mer

Programmering för språkteknologer II, HT2014. evelina.andersson@lingfil.uu.se Rum 9-2035 http://stp.ling.uu.se/~evelina/uv/uv14/pst2/

Programmering för språkteknologer II, HT2014. evelina.andersson@lingfil.uu.se Rum 9-2035 http://stp.ling.uu.se/~evelina/uv/uv14/pst2/ Programmering för språkteknologer II, HT2014 Avancerad programmering för språkteknologer, HT2014 evelina.andersson@lingfil.uu.se Rum 9-2035 http://stp.ling.uu.se/~evelina/uv/uv14/pst2/ Idag - Hashtabeller

Läs mer

TUTORIAL: KLASSER & OBJEKT

TUTORIAL: KLASSER & OBJEKT TUTORIAL: KLASSER & OBJEKT I denna tutorial lär vi oss att använda klasser och objekt samt hur vi bygger en enkel applikation kring dessa. I tutorialen kommer det finnas en mängd kod som du antingen kan

Läs mer

Klasser och objekt. Henrik Johansson. August 20, 2008

Klasser och objekt. Henrik Johansson. August 20, 2008 Föreläsning 5 Klasser och objekt Henrik Johansson August 20, 2008 Ett objekt är en modell av ett fysisikt eller ett tänkt ting. Objektet och det som vi kan göra med det beskrivs av en mall, en klass. Ett

Läs mer

UML 2.0 och dess roll för modellbaserad utveckling

UML 2.0 och dess roll för modellbaserad utveckling UML 2.0 och dess roll för modellbaserad utveckling Morgan Björkander Senior Methods Engineer mbj@telelogic.com 1 Telelogic AB Agenda UML 2.0 översikt översikt nya språkkonstruktioner Modellbaserad utveckling

Läs mer

I STONE. I Variabler, datatyper, typkonvertering. I Logiska och matematiska uttryck. I Metoder-returvärde och parametrar. I Villkorssatser if/else

I STONE. I Variabler, datatyper, typkonvertering. I Logiska och matematiska uttryck. I Metoder-returvärde och parametrar. I Villkorssatser if/else Förkunskaper från tidigare föreläsningar: Objektorienterad Programmering (TDDC77) Föreläsning IX: Klasser och Objekt, Instantiering Ahmed Rezine IDA, Linköpings Universitet Hösttermin 2015 I STONE I Variabler,

Läs mer

Teoridel (svaren direkt på lydelsen)

Teoridel (svaren direkt på lydelsen) NADA, KTH 2D359 & 2D360 999-0-23 Sid () Tentamen i 2D359 & 2D360 Objektorienterad modellering programmering och analys Lördag den 23 oktober 999 kl. 4-9 MED KORTA LÖSNINGSFÖRSLAG Inga hjälpmedel tillåtna.

Läs mer

Arkitektur Michael Åhs

Arkitektur Michael Åhs Arkitektur Michael Åhs Kalle & Hobbe: En utvecklares drömsystem 1. Vad är arkitektur? 2. Arkitektur i UML Innehåll 3. Utveckla en arkitektur 4. Arkitektur i projektet Del 1 - Vad är Arkitektur? Pattern-Oriented

Läs mer

Föreläsningsmaterial (Arv) Skrivet av Andreas Lund

Föreläsningsmaterial (Arv) Skrivet av Andreas Lund Föreläsningsmaterial (Arv) Skrivet av Andreas Lund Inledning Arv är ett begrepp som är tätt förknippat med objektorientering. Principerna bakom arv är grundade i högst vardagliga relationer mellan olika

Läs mer

Objektorienterad analys och design

Objektorienterad analys och design Objektorienterad analys och design Objektorienterad analys och design 1 Dagens föreläsning Första delen, innan rasten: Motivation och bakgrund Analys Funktioner Andra delen, efter rasten: Objektorienterade

Läs mer

Föreläsning om OO, OOA och UML

Föreläsning om OO, OOA och UML Föreläsning om OO, OOA och UML Modellering Kristian Ekberg Källa bild: video Marie Åsberg, AFA Försäkring Dagens föreläsning Presentation Kristian Ekberg Model och modellering Vad är en modell och vad

Läs mer

NVDB - Översiktlig informationsmodell

NVDB - Översiktlig informationsmodell NVDB - Teknisk Lösning Anders Nilsson, Klas Hallberg Datum Version (66) NVDB - Översiktlig informationsmodell Ändringsförteckning: Version Datum Orsak samt ändring mot tidigare version Ansvarig.0 999-09-7

Läs mer

LÖSNINGSFÖRSLAG Programmeringsteknik För Ing. - Java, 5p

LÖSNINGSFÖRSLAG Programmeringsteknik För Ing. - Java, 5p UMEÅ UNIVERSITET Datavetenskap 010530 LÖSNINGSFÖRSLAG Programmeringsteknik För Ing. - Java, 5p Betygsgränser 3 21,5-27 4 27,5-33,5 5 34-43 Uppgift 1. (4p) Hitta de fel som finns i nedanstående klass (det

Läs mer

Kopiering av objekt i Java

Kopiering av objekt i Java 1 (6) Kopiering av objekt i Java Först När du läser detta papper bör du samtidigt studera dokumentationen för klasserna Object, Cloneable (java.lang) och ArrayList (java.util). Mycket blir klarare genom

Läs mer

Objekt och klasser - Introduktion. Objekt. SparKonto.java 2. SparKonto.java 1. Konton.java. Ett objekt har: Ett bankkonto

Objekt och klasser - Introduktion. Objekt. SparKonto.java 2. SparKonto.java 1. Konton.java. Ett objekt har: Ett bankkonto Objekt och klasser - Introduktion Objekt Ð Begreppet objekt Ð Hur klasser anvšnds fšr att skapa objekt Ð Fšr-definierade klasser Ð Metoder och parameteršverfšring Ð Definiera klasser Ð Modifierare Ð Statiska

Läs mer

Game Development. Spelprogrammering

Game Development. Spelprogrammering 1. Södertörns högskola Institutionen för Medieteknik Praktiskt examensarbete inom programmet IT, medier och design, 15 hp Medieteknik Vårterminen 2012 Programmet för IMD Game Development Using UML Class

Läs mer

Föreläsning 8. Arv. Arv (forts) Arv och abstrakta klasser

Föreläsning 8. Arv. Arv (forts) Arv och abstrakta klasser Föreläsning 8 Arv och abstrakta klasser Arv Definierar en klass utifrån en redan existerande klass Den nya klassen utökar den ärvda klassen (extends) Den nya klassen behåller alla egenskaper som den gamla

Läs mer

Djup/ytlig kopiering av containrar med referensobjekt. Allmänt. Vad ska container innehålla? 2004-05-10

Djup/ytlig kopiering av containrar med referensobjekt. Allmänt. Vad ska container innehålla? 2004-05-10 Djup/ytlig kopiering av containrar med erensobjekt Allmänt Om man inte vet hur många objekt man kommer behöva under exekvering så måste dynamiska lagringsstrukturer användas. stack, kö, lista, träd osv

Läs mer

Föreläsning 10. ADT:er och datastrukturer

Föreläsning 10. ADT:er och datastrukturer Föreläsning 10 ADT:er och datastrukturer ADT:er och datastrukturer Dessa två begrepp är kopplade till varandra men de står för olika saker. En ADT (abstrakt datatyp) är just abstrakt och är inte kopplad

Läs mer

Målen med OOSU. Objektorienterad programmering. Objektorienterad programmering. Karlstads Universitet, Johan Öfverberg 1

Målen med OOSU. Objektorienterad programmering. Objektorienterad programmering. Karlstads Universitet, Johan Öfverberg 1 Objektorienterad programmering Vi började med att programmera i main, sedan gick vi vidare till flera metoder i en klass. Nu är det dags för flera klasser. Objektorienterad programmering Relationer mellan

Läs mer

Dagens program. Programmeringsteknik och Matlab. Objektorienterad programmering. Vad är vitsen med att ha både metoder och data i objekten?

Dagens program. Programmeringsteknik och Matlab. Objektorienterad programmering. Vad är vitsen med att ha både metoder och data i objekten? Programmeringsteknik och Matlab Övning 4 Dagens program Övningsgrupp 2 (Sal Q22/E32) Johannes Hjorth hjorth@nada.kth.se Rum 4538 på plan 5 i D-huset 08-790 69 02 Kurshemsida: http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2d1312

Läs mer

UML use cases. Mikael Söderström Institutionen för informatik Umeå universitet micke@informatik.umu.se

UML use cases. Mikael Söderström Institutionen för informatik Umeå universitet micke@informatik.umu.se UML use cases micke@informatik.umu.se Use case (användningsfall) En modelleringsteknik som hjälper utvecklare att bestämma vilka funktioner som ska implementeras i ett system/applikation Finns olika typer

Läs mer

OBJEKTORIENTERAD PROGRAMVARUUTVECKLING. Övningstentamen 2

OBJEKTORIENTERAD PROGRAMVARUUTVECKLING. Övningstentamen 2 Institutionen för Data- och informationsteknik JSk TENTAMEN OBJEKTORIENTERAD PROGRAMVARUUTVECKLING Övningstentamen 2 TID: 4 timmar Ansvarig: Betygsgränser: Hjälpmedel: Jan Skansholm Sammanlagt maximalt

Läs mer

Bankkonto - övning. Övning 2 Skriv en metod, geträntan, som returnerar räntan.

Bankkonto - övning. Övning 2 Skriv en metod, geträntan, som returnerar räntan. Bankkonto - övning Övningar att göra efter lärardemostration. Filen bankkonto.zip innehåller ett projekt med klassen Bankkonto. Zippa upp denna fil och öppna projektet i BlueJ och skriv vidare på klassen

Läs mer

Obs! Inget ur Javas standardbibliotek får användas i ett svar (om det inte står att man får det).

Obs! Inget ur Javas standardbibliotek får användas i ett svar (om det inte står att man får det). LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET Tentamen i Objektorienterad programmering och design Totala antalet uppgifter: 5 Lärare: Håkan Jonsson, Tomas Johansson, 491000 Resultatet anslås senast 08-05-16 i A-huset. Tillåtna

Läs mer

Begreppsmodellering och Matematik

Begreppsmodellering och Matematik Begreppsmodellering och Matematik Ambjörn Naeve CID (Centrum för användarorienterad IT Design) NADA (Institutionen för Numerisk Analys & Datalogi) KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) [amb@nada.kth.se] 1

Läs mer

Chapter 4: Writing Classes/ Att skriva egna klasser.

Chapter 4: Writing Classes/ Att skriva egna klasser. Chapter 4: Writing Classes/ Att skriva egna klasser. I dessa uppgifter kommer du att lära dig om hur man definierar egna objekt genom att skriva klasser. Detta är grunden för att förstå objekt orienterad

Läs mer

Programmering B med Visual C++ 2008

Programmering B med Visual C++ 2008 Programmering B med Visual C++ 2008 Innehållsförteckning 1 Repetition och lite nytt...5 I detta kapitel... 5 Programexekvering... 5 Loop... 5 Källkod... 6 Verktyg... 6 Säkerhetskopiera... 6 Öppna, kompilera,

Läs mer

7,5 högskolepoäng. Objektorienterad systemutveckling I Provmoment: Ladokkod: 21OS1B Tentamen ges för: Lycka till! /Peter & Petter

7,5 högskolepoäng. Objektorienterad systemutveckling I Provmoment: Ladokkod: 21OS1B Tentamen ges för: Lycka till! /Peter & Petter Objektorienterad systemutveckling I Provmoment: Ladokkod: 21OS1B Tentamen ges för: ADAEK12h ASYST12h NGIMI12h 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum:

Läs mer

Det objektorienterade synsättet. Objekt. Datorprogrammet kan uppfattas som en slags modell av den verklighet programmet skall samverka med.

Det objektorienterade synsättet. Objekt. Datorprogrammet kan uppfattas som en slags modell av den verklighet programmet skall samverka med. Det objektorienterade synsättet A - 1 Objekt A - 2 Datorprogrammet kan uppfattas som en slags modell av den verklighet programmet skall samverka med. De enskilda variablerna i programmet, de s.k. objekten,

Läs mer

Inst. för IT / MDI, Stefan Blomkvist 2003-11-21 Användarcentrerad systemdesign, ht03 Inlämningsuppgift 2

Inst. för IT / MDI, Stefan Blomkvist 2003-11-21 Användarcentrerad systemdesign, ht03 Inlämningsuppgift 2 Inst. för IT / MDI, Stefan Blomkvist 2003-11-21 Användarcentrerad systemdesign, ht03 Inlämningsuppgift 2 Kommentarer på inlupp 2 Användningsfall Här kommer några allmänna kommentarer på inlupp 2. /Stefan

Läs mer

Vad är ett objekt? Tillstånd och beteende. Vad är ett objekt? Exempel

Vad är ett objekt? Tillstånd och beteende. Vad är ett objekt? Exempel Objekt Instansvariabler Instansmetoder Klassvariabler Klassmetoder Inkapsling Föreläsning 6 Vad är ett objekt? Ett objekt har egenskaper, som kallas för objektets attribut Egenskaperna beskriver tillsammans

Läs mer

Objektorientering/1.2. 3 Klasser

Objektorientering/1.2. 3 Klasser 3 Klasser 3.1 Att hantera många objekt 3.2 Klasser 3.3 Krav för att bilda en klass 3.4 Får två objekt vara helt identiska? 3.5 Måste vi använda klasser i objektorientering? 3.6 En klassbeskrivning 3.7

Läs mer

Systemvetarutbildningen och dataekonomutbildningen

Systemvetarutbildningen och dataekonomutbildningen Visuell Programutveckling med C# Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 2012-01-10 Tid: 14.00 19.00 Hjälpmedel: Inga hjälpmedel

Läs mer

AGENTBASERAD MODELLERING

AGENTBASERAD MODELLERING AGENTBASERAD MODELLERING! Ändliga automater! Cellulära automater! Några illustrationer av variationsbredden! Conway s Game of Life! Gliders! Glider guns! Gliders som informationsbärare! Logiska operationer!

Läs mer

+5V. start. Styrsystem. stopp. Tillståndsmaskiner

+5V. start. Styrsystem. stopp. Tillståndsmaskiner Tillståndsmaskiner Beteendet hos en stor klass av tekniska system kan beskrivas, modelleras, med tillståndsmaskiner. En tillståndsmaskin är en sekvens av tillstånd som beror av händelser och som ger olika

Läs mer

Föreläsning 2 Objektorienterad programmering DD1332. Typomvandling

Föreläsning 2 Objektorienterad programmering DD1332. Typomvandling metoder Föreläsning 2 Objektorienterad programmering DD1332 Array [modifierare] String metodnamn (String parameter) Returtyp (utdata typ) i detta fall String Indata typ i detta fall String 1 De får man

Läs mer

Objektorienterad analys och design

Objektorienterad analys och design Objektorienterad analys och design Sven-Olof Nyström Uppsala Universitet 17 juni 2005 1 Objekt-orienterad analys och design: Litteratur Skansholm: Kapitel 4 Se även 1. http://www.uml.org/ 2. http://www-306.ibm.com/software/rational/uml/

Läs mer

Diagnostiskt Prov. Antaganden Om förutsättningar saknas I en uppgift skall rimliga antaganden göras och nedtecknas.

Diagnostiskt Prov. Antaganden Om förutsättningar saknas I en uppgift skall rimliga antaganden göras och nedtecknas. .0.0 DIAGNOSTISKT PROV Tid Klockan 09.00-2.00 Hjälpmedel Inga Antaganden Om förutsättningar saknas I en uppgift skall rimliga antaganden göras och nedtecknas. Rättning Tentamen omfattar 6 poäng Denna tentamen

Läs mer

Swing. MER Java Foundation Classes (JFC) Hur lära sig? Vad är farorna. LayoutManagers. Exempel på några av komponenterna

Swing. MER Java Foundation Classes (JFC) Hur lära sig? Vad är farorna. LayoutManagers. Exempel på några av komponenterna MER Java Foundation Classes (JFC) Swing Swing Många klasser Vettigt att lära sig dem utantill - Tror inte det -... men det kan vara bra att ha en liten överblick över vad som finns - Idag (och med fortsättning

Läs mer

Klasshierarkier. Klasser kan byggas på redan definierade klasser

Klasshierarkier. Klasser kan byggas på redan definierade klasser Klasshierarkier Klasser kan byggas på redan definierade klasser på två sätt: Klassobjekt används som dataattribut när en ny klass beskrivs. Exempel: klassen partikel består av ett antal attribut av typen

Läs mer

DI-institutionen Sid 1 av 6 Hans-Edy Mårtensson Sten Sundin

DI-institutionen Sid 1 av 6 Hans-Edy Mårtensson Sten Sundin DI-institutionen Sid 1 av 6 Hans-Edy Mårtensson Sten Sundin TENTAMEN I IKB007 INTERNETPROGRAMMERING MED JAVA för SY2 1999-03-17, kl 14.00-18.00 Hjälpmedel: En lärobok i Java programmering Återlämningstillfälle:

Läs mer

TENTAMEN I PROGRAMMERING. På tentamen ges graderade betyg:. 3:a 24 poäng, 4:a 36 poäng och 5:a 48 poäng

TENTAMEN I PROGRAMMERING. På tentamen ges graderade betyg:. 3:a 24 poäng, 4:a 36 poäng och 5:a 48 poäng TENTAMEN I PROGRAMMERING Ansvarig: Jan Skansholm, tel 7721012 Betygsgränser: Hjälpmedel: Sammanlagt maximalt 60 poäng. På tentamen ges graderade betyg:. 3:a 24 poäng, 4:a 36 poäng och 5:a 48 poäng Skansholm,

Läs mer

Klasshierarkier - repetition

Klasshierarkier - repetition Klasshierarkier - repetition Klasser kan byggas på redan denierade klasser, egna och/eller färdigskrivna, genom: I att klassobjekt används som attribut (instansvariabler): har-relation. Exempel: traksystemet

Läs mer

Övning 4. Arv och andra relationer

Övning 4. Arv och andra relationer Högskolan Dalarna Objektorienterad Analys & Konstruktion, 10p 1 Övning 4. Arv och andra relationer Stegvis förfining som programutvecklingsmetodik Det är mycket viktigt att du jobbar stegvis när du utvecklar

Läs mer

Swing. MER Java Foundation Classes (JFC) Vad är farorna. Hur lära sig? LayoutManagers. Exempel på några av komponenterna

Swing. MER Java Foundation Classes (JFC) Vad är farorna. Hur lära sig? LayoutManagers. Exempel på några av komponenterna MER Java Foundation Classes (JFC) Swing Swing Många klasser" Vettigt att lära sig dem utantill" - Tror inte det" -... men det kan vara bra att ha en liten överblick över vad som finns" - Idag (och med

Läs mer

TENTAMEN PROGRAMMERING I JAVA, 5P SOMMARUNIVERSITETET

TENTAMEN PROGRAMMERING I JAVA, 5P SOMMARUNIVERSITETET UMEÅ UNIVERSITET Datavetenskap 010824 TENTAMEN PROGRAMMERING I JAVA, 5P SOMMARUNIVERSITETET Datum : 010824 Tid : 9-15 Hjälpmedel : Inga Antal uppgifter : 7 Totalpoäng : 40 (halva poängtalet krävs normalt

Läs mer

Objektorienterad Programkonstruktion, DD1346 FACIT. Tentamen 20150613, kl. 9.00-12.00

Objektorienterad Programkonstruktion, DD1346 FACIT. Tentamen 20150613, kl. 9.00-12.00 Skolan för datavetenskap och kommunikation Objektorienterad Programkonstruktion, DD1346 FACIT Tentamen 20150613, kl. 9.00-12.00 Tillåtna hjälpmedel: Papper, penna och radergummi. Notera: Frågorna i del

Läs mer

OOP Objekt-orienterad programmering

OOP Objekt-orienterad programmering OOP F9:1 OOP Objekt-orienterad programmering Föreläsning 9 Arv och klasshierarkier Polymorfism OOP F9:2 Djur - String namn - int vikt + String getnamn() + int getvikt() + void ökavikt(int x) Ko - int mjölkvolym

Läs mer

Metoder och verktyg för funktionssäkerhet

Metoder och verktyg för funktionssäkerhet Metoder och verktyg för funktionssäkerhet Projektstart 1. Hantera kraven En bra process är grunden för att hantera kraven i ett säkerhetsprojekt. Det krävs att du har en tydlig spårbarhet mellan krav och

Läs mer

Föreläsning 5 (6) Metoder. Metoder Deklarera. Metoder. Parametrar Returvärden Överlagring Konstruktorer Statiska metoder tostring() metoden javadoc

Föreläsning 5 (6) Metoder. Metoder Deklarera. Metoder. Parametrar Returvärden Överlagring Konstruktorer Statiska metoder tostring() metoden javadoc Föreläsning 5 (6) Metoder Metoder Parametrar Returvärden Överlagring Konstruktorer Statiska metoder tostring() metoden javadoc Metoder Deklarera public void setnamn(string n) Åtkomstmodifierare Returtyp

Läs mer

Kurskod D0010E Datum 2012-05-15 Skrivtid 5tim

Kurskod D0010E Datum 2012-05-15 Skrivtid 5tim LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET Tentamen i Objektorienterad programmering och design Totala antalet uppgifter: 5 Lärare: Håkan Jonsson, 491000, 073-820 1700 Resultatet o entliggörs senast: 2012-05-29. Tillåtna

Läs mer

MÄLARDALENS HÖGSKOLA. CD5560 Formella språk, automater och beräkningsteori. Användarmanual. för simulatorn JFLAP

MÄLARDALENS HÖGSKOLA. CD5560 Formella språk, automater och beräkningsteori. Användarmanual. för simulatorn JFLAP MÄLARDALENS HÖGSKOLA CD5560 Formella språk, automater och beräkningsteori Användarmanual för simulatorn JFLAP Innehållsförteckning Att komma igång med JFLAP... 3 Att köra en sträng... 5 Att köra flera

Läs mer

Introduktion till arv

Introduktion till arv Introduktion till arv 6 INTRODUKTION TILL ARV Arv Generell-Speciell Arv för att utnyttja det vi redan gjort Återanvändning Basklass Härledd klass Varför arv? Inför en subklass för att uttrycka specialisering

Läs mer

Malmö högskola 2007/2008 Teknik och samhälle

Malmö högskola 2007/2008 Teknik och samhälle Laboration 8 Avsikten med denna laboration är att du lära dig skapa objekt med hjälp av klasser. Detta är en introduktion till ett objektorienterat tankesätt. Med hjälp av detta tankesätt kan du så småningom

Läs mer

Malmö högskola 2007/2008 Teknik och samhälle

Malmö högskola 2007/2008 Teknik och samhälle Laboration 12 Avsikten med denna laboration är att du ska göra några grafiska program. Börja med att skapa paketet laboration 12. Grundläggande uppgift Uppgift 12a Uppgiften går ut på att göra en enkel

Läs mer