DOM Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B , se bilaga A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2014-01-14 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A"

Transkript

1 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 1 Rotel 15 DOM Göteborg Mål nr B ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B , se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagaren Caroline Fransson Göteborgs åklagarkammare Klagande (Målsägande) Sekretessbelagda uppgifter, se bilaga B Ombud och målsägandebiträde: Advokaten Anders Larsson Box 11145, Göteborg Motpart (Tilltalad) Lars-Göran Karlsson, Frihetsberövande: Intagen i kriminalvårdsanstalt Sandhamnsgatan 1 C, Västra Frölunda Ombud och offentlig försvarare: Advokaten Anders Högström Kungsgatan 56, Göteborg SAKEN Grov våldtäkt mot barn m.m. HOVRÄTTENS DOMSLUT Hovrätten ändrar tingsrättens dom när det gäller ansvar på så sätt att hovrätten dömer Lars-Göran Karlsson enligt 6 kap. 4 tredje stycket och 6 andra stycket brottsbalken, båda bestämmelserna i deras lydelse före den 1 juli 2013, för grov våldtäkt mot barn och grovt sexuellt övergrepp mot barn samt bestämmer fängelsestraffets längd till 5 år. Hovrätten ändrar tingsrättens dom när det gäller skadestånd på så sätt att hovrätten bestämmer det belopp Lars-Göran Karlsson ska utge till målsäganden till kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 31 maj 2011 till dess betalning sker. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 40 Packhusplatsen måndag fredag Göteborg E-post: 08:00-16:00

2 2 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 1 DOM B Lars-Göran Karlsson ska inte längre vara häktad i målet. Beslaget av en sexleksak ska bestå (Polismyndigheten i Västra Götaland; beslagsnummer , p 2). Beslaget av övrigt gods hävs (Polismyndigheten i Västra Götaland; beslagsnummer , p 1 och 3). Det som tingsrätten förordnat om sekretess ska fortfarande gälla. Sekretessbestämmelsen i 35 kap. 12 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska fortsätta att vara tillämplig för de uppgifter som lagts fram vid hovrättens förhandling inom stängda dörrar och som kan röja målsägandens och målsägandens fostermors identitet. Detsamma gäller uppgifterna i bilaga B till denna dom. Anders Högström tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr, varav kr avser arbete, kr tidsspillan, 76 kr utlägg och kr mervärdesskatt. Anders Larsson tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr, varav kr avser arbete, 876 kr tidsspillan och kr mervärdesskatt. Staten ska svara för kostnaden för försvararen och målsägandebiträdet. YRKANDEN I HOVRÄTTEN Åklagaren och målsäganden, som biträtt åtalet också i hovrätten, har yrkat att hovrätten dömer Lars-Göran Karlsson för grov våldtäkt mot barn vid sju tillfällen och grovt sexuellt övergrepp mot barn vid fyra tillfällen samt, oaktat bedömningen av yrkandet i skulddelen, dömer honom till ett längre fängelsestraff. Målsäganden har vidare yrkat fullt bifall till sin skadeståndstalan vid tingsrätten.

3 3 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 1 DOM B Lars-Göran Karlsson har motsatt sig att tingsrättens dom ändras. HOVRÄTTENS DOMSKÄL Utredning En ljudupptagning samt en videoupptagning från förhör under förundersökningen med målsäganden har spelats upp. Vidare har ljud- och bildupptagningarna från förhören vid tingsrätten med Lars-Göran Karlsson och Kerstin Larsson samt ljudupptagningen från förhöret vid tingsrätten med målsägandens fostermor spelats upp. Åklagaren har åberopat den skriftliga bevisning som anges i ansökan om stämning. Målsäganden har som skriftlig bevisning åberopat journalanteckning. Skuld Lars-Göran Karlsson har erkänt att han begått de sexuella handlingar som anges i gärningspåståendet under åtalspunkterna 1 och 2. Under förhöret vid tingsrätten har han vad gäller åtalspunkten 2 i och för sig uppgett att han inte minns vid hur många tillfällen han smekt målsäganden direkt på underlivet. Han har emellertid tillagt att det kan ha varit fyra tillfällen på sätt åklagaren gjort gällande. Det sistnämnda överensstämmer med vad Lars-Göran Karlsson uppgett under förundersökningen. Med hänsyn härtill och till att Lars-Göran Karlssons erkännande har stöd i den övriga utredningen, främst målsägandens uppgifter, finner hovrätten utrett att Lars-Göran Karlsson gjort sig skyldig till de sexuella handlingar som anges i åtalet. En huvudfråga i hovrätten är hur dessa handlingar ska bedömas. Åklagaren har gjort gällande att brotten är grova medan Lars-Göran Karlsson hävdat att brotten, på sätt tingsrätten funnit, i stället ska bedömas som brott av den s.k. normalgraden. Åklagaren har, som en försvårande omständighet, anfört att Lars-Göran Karlsson orsakat målsäganden kroppsskada vid gärningstillfället den maj Målsäganden har berättat att Lars-Göran Karlsson hade vaginalt samlag med henne på kvällen och

4 4 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 1 DOM B att hon påföljande morgon blödde från snippan, vilket gjorde att hon uppsökte sjukhus. Av journalanteckningar från besöket där den 21 maj 2011 framgår att besöksorsaken var blödning från underlivet och att det sipprade blod också vid undersökningstillfället. Det konstaterades vidare att blödningen härrörde från en polypliknande hudsträng som var lite sårig och som opererades bort en dryg vecka senare. Det kan, bl.a. till följd av det tidsmässigt mycket starka sambandet, hållas för visst att blödningen orsakats till följd av det vaginala samlaget. Lars-Göran Karlsson har således orsakat målsäganden kroppsskada på sätt anges i gärningspåståendet. Det förhållandet att den polypliknande hudsträngen, samlaget förutan, eventuellt ändå skulle ha lossnat vid ett senare tillfälle, föranleder ingen annan bedömning. Att målsäganden orsakats kroppsskada är enligt hovrättens mening en kvalificerande omständighet som talar för att bedöma våldtäktsbrottet som grovt. Vid gärningstillfällena var målsäganden mellan 11 och 13 år gammal. Hennes låga ålder utgör inte ensam ett avgörande skäl för att bedöma brotten som grova men talar i förening med övriga omständigheter i denna riktning. En sådan omständighet är att målsäganden lider av en lindrig utvecklingsstörning som innebär att hon vid gärningstillfällena hade en kognitiv utvecklingsnivå som ungefärligen motsvarar ett sju- eller åttaårigt barn. Detta var Lars-Göran Karlsson, med sin mångåriga kännedom om målsäganden, väl medveten om. Av bl.a. Kerstin Larssons uppgifter framgår vidare att också målsägandens sociala utvecklingsnivå var lägre än den som med henne jämnåriga barn uppnått. Lars-Göran Karlsson har, tillsammans med sin hustru, under målsägandens uppväxt och under den i gärningspåståendet angivna perioden fungerat som avlastningsfamilj åt målsäganden och hennes vårdnadshavare. Genom att begå sexualbrott mot målsäganden har han missbrukat det särskilda förtroende som både målsäganden, hennes vårdnadshavare och samhället gett honom. Även detta är enligt hovrättens mening en kvalificerande omständighet som talar för att bedöma våldtäktsbrottet som grovt. Det bör vidare beaktas att det varit fråga om ett flertal gärningar som var för sig varit allvarliga. Gärningarna har också begåtts under en förhållandevis lång period.

5 5 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 1 DOM B Tingsrätten har i sina domskäl angett att målsäganden vid flera av de aktuella tillfällena själv lagt sig bredvid Lars-Göran Karlsson. Detta förhållande, som målsäganden förklarat med att hon var mörkrädd och därför hade svårt för att sova ensam, är enligt hovrättens mening inte en omständighet som talar mot att bedöma brotten som grova. Inte heller i övrigt har det framkommit några omständigheter som med beaktansvärd styrka talar mot att bedöma brotten som grova. Vid en sammantagen bedömning av det anförda finner hovrätten att Lars-Göran Karlsson vid gärningarna visat särskild hänsynslöshet och råhet. Han ska därför dömas för grov våldtäkt mot barn och grovt sexuellt övergrepp mot barn. Påföljd Den samlade brottslighetens straffvärde motsvarar enligt hovrättens mening fängelse i drygt fem år. Lars-Göran Karlsson har gjort gällande att det vid straffmätningen därutöver ska beaktas att lång tid förflutit sedan brotten begicks. I 29 kap. 5 brottsbalken anges omständigheter som rätten vid straffmätningen, utöver brottets straffvärde, i skälig omfattning ska ta hänsyn till. Paragrafen är avsedd att tillämpas med försiktighet så att den inte medför risker för en oenhetlig praxis eller sociala orättvisor vid straffmätningen (se prop. 1987/88:120 s. 90). Av paragrafens första stycke 7 framgår att en omständighet som ska beaktas är om en i förhållande till brottets art ovanligt lång tid förflutit sedan brottet begicks. Denna omständighet torde ha störst betydelse vid val av påföljd, men bör i vissa fall kunna påverka även längden av ådömt fängelsestraff. Det förhållandet att den förflutna tiden ska ses i förhållande till brottets art, innebär att skillnad måste göras mellan olika brottsarter. Att fyra år har förflutit från en stöld kan således tala för en icke frihetsberövande påföljd medan det ofta inte gör det vid ett skattebrott, där ju mer regelmässigt långa tider förflyter på grund av överklaganden i själva skattefrågan m.m. (Se a. prop. s. 95.)

6 6 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 1 DOM B De aktuella brotten har begåtts mellan den 1 december 2009 och den 31 maj Det har därmed sedan periodens början numera förflutit drygt fyra år. Med hänsyn till det nyss berörda förarbetsuttalandet och till att det är relativt vanligt att sexualbrott mot barn anmäls först sedan lång tid förflutit från brottet, anser hovrätten inte att det i förevarande fall förflutit en i förhållande till brottens art ovanligt lång tid sedan brotten begicks (jfr prop. 1994/95:2 s. 25 f.; se också rättsfallet NJA 2013 s. 63). Det finns därför inte anledning att av detta skäl lindra påföljden. Av 29 kap. 5 första stycket 6 brottsbalken framgår att ytterligare en omständighet som ska beaktas vid straffmätningen är om den tilltalade till följd av hög ålder skulle drabbas oskäligt hårt av ett straff utmätt enligt brottens straffvärde. I förarbetena anges att när gärningsmannen har uppnått den allmänna pensionsåldern, 65 år, finns det i regel anledning att mer generellt överväga om bestämmelsen ska tillämpas. Detta torde enligt förarbetena framför allt bli aktuellt när fråga uppkommer att döma ut längre fängelsestraff (prop. 1987/88:120 s. 95). Lars-Göran Karlsson är 66 år gammal. Med hänsyn härtill och till att det här är fråga om att döma ut ett långt fängelsestraff, bör hans ålder enligt hovrättens mening påverka straffmätningen på så sätt att han ådöms ett något kortare fängelsestraff än han annars skulle ha dömts till. Med hänsyn till brottslighetens straffvärde kan annan påföljd än fängelse inte komma i fråga. Hovrätten finner med beaktande av att Lars-Göran Karlsson till följd av hög ålder skulle drabbas oskäligt hårt av ett straff utmätt enligt brottens straffvärde att påföljden bör bestämmas till fängelse i fem år. Skadestånd Lars-Göran Karlsson har genom våldtäkterna och de övriga sexuella övergreppen allvarligt kränkt målsäganden. Han ska därför ersätta den skada kränkningarna inneburit. Vid prövningen av kränkningsersättningarnas storlek finner hovrätten att den bör be-

7 7 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 1 DOM B stämmas till kr för gärningarna i åtalspunkten 1 (grov våldtäkt mot barn) och kr för gärningarna i åtalspunkten 2 (grovt sexuellt övergrepp mot barn), dvs. till totalt kr. Målsäganden har vidare rätt till ersättning för sveda och värk. Hovrätten finner att denna ersättning bör bestämmas till kr. Beloppets storlek överensstämmer med den schabloniserade ersättning Brottsoffermyndigheten normalt tillämpar vid grova sexualbrott mot barn. Häktning Lars-Göran Karlsson har intill denna dag varit häktad i målet. För grov våldtäkt mot barn är inte föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år, varför han ska vara fortsatt häktad, om det inte är uppenbart att skäl till häktning saknas (se 24 kap. 1 andra stycket och 21 första stycket rättegångsbalken). Av ingivet strafftidsbeslut framgår att Lars-Göran Karlsson numera påbörjat verkställigheten av det fängelsestraff han dömdes till av tingsrätten. Det är därför uppenbart att det nu saknas skäl att låta honom vara fortsatt häktad (jfr rättsfallet NJA 1979 s. 425). Lars-Göran Karlsson ska därför inte längre vara häktad i målet. ÖVERKLAGANDE, se bilaga C Överklagande senast den 11 februari 2014 I avgörandet har deltagit hovrättsråden Lennart Morard och Henrik Fernqvist, referent, hovrättsassessorn Niina Andersson samt nämndemännen Jörgen Knudtzon och Tage Fohlin. AVRÄKNINGSUNDERLAG, se aktbilaga 25

8 GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 2 Bilaga A DOM Mål nr B meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Advokat Anders Larsson Göteborgs Advokatbyrå AB Box Göteborg Tilltalad Lars-Göran Karlsson, Frihetsberövande: Häktad Sandhamnsgatan 1 C Västra Frölunda Offentlig försvarare: Advokat Anders Högström Advokaterna Högström, Gabrielson & Elgmark AB Kungsgatan Göteborg DOMSLUT Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn Lagrum 6 kap 4 1 st brottsbalken i dess lydelse före den 1 juli Sexuellt övergrepp mot barn 6 kap 6 1 st brottsbalken i dess lydelse före den 1 juli Påföljd m.m. Fängelse 3 år Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Ullevigatan måndag - fredag Göteborg E-post: 08:00-16:00

9 GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 2 DOM B Skadestånd Lars-Göran Karlsson ska utge skadestånd till Sekretess M med kr, jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 31 maj 2011 till dess betalning sker. Förverkande och beslag I beslag tagen sexleksak förklaras förverkad. Beslaget ska bestå. (Polismyndigheten i Västra Götaland; beslagsnr , p 2). Häktning m.m. Lars-Göran Karlsson ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. Sekretess Sekretessen enligt 35 kap 12 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska fortsätta vara tillämplig på uppgifter som lagts fram vid förhandling inom stängda dörrar och som kan röja målsägandens och vittnet Sekretess V:s identitet. Detsamma ska gälla för målsägandens, målsägandens närståendes samt vittnets identitetsuppgifter i bilaga 4 till denna dom. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Anders Högström tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr mervärdesskatt. 2. Anders Larsson tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde med kr. Av beloppet avser kr mervärdesskatt. 3. Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.

10 3 GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM B Avdelning 2 YRKANDEN M.M. Åklagarens yrkanden, se bilaga 1. Målsägandens skadeståndsyrkanden, se bilaga 2. FRIHETSBERÖVANDE Lars-Göran Karlsson har med anledning av misstanke om brott, som prövats i denna dom, varit berövad friheten som anhållen och häktad från den 1 oktober Tingsrätten har vid huvudförhandlingens slut hävt åklagarens tillstånd att meddela restriktioner. BAKGRUND Lars-Göran Karlsson och hans fru har fungerat som jourfamilj åt barn i års tid. Målsäganden, som idag är 15 år gammal, omhändertogs av socialtjänsten strax efter att hon föddes och med anledning av att hon var skadad vårdades hon den första tiden hos Lars-Göran Karlssons familj då hans fru har sjukvårdskompetens. Vid ca sex månaders ålder placerades målsäganden hos en annan fosterfamilj men Lars- Göran Karlssons familj fortsatte fungera som avlastningsfamilj till målsäganden. Hon var därför hos Lars-Göran Karlssons familj ungefär varannan helg under de första åren. Därefter var hon hos Lars-Göran Karlssons familj ungefär en helg i månaden samt under vissa lov fram till sommaren Den 9 juni 2013 berättade målsäganden om de aktuella händelserna för sin fostermamma som kontaktade socialtjänsten, varefter socialtjänsten gjorde en polisanmälan.

11 4 GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM B Avdelning 2 Av utredningen i målet framgår att målsäganden är diagnostiserad med en lindrig utvecklingsstörning, varför hon i nuläget har en kognitiv utvecklingsnivå som högst en tioåring. Vidare framgår att det är viktigt för henne med kontinuitet, viss struktur och personer som hon kan känna sig trygg hos. DOMSKÄL Skuldfrågan Åtalspunkten 1 Lars-Göran Karlsson har erkänt gärningen men gjort gällande att den inte bör bedömas som grov. Närmare hörd har han uppgett att målsäganden inte har befunnit sig i någon beroendeställning, att gärningarna inte har skett på hans initiativ då han har blivit frestad av målsäganden samt att han inte har visat särskild hänsynslöshet. Han har bestritt att han har orsakat målsäganden kroppsskada och att han har begått gärningarna med uppsåt. På åklagarens begäran har två inspelade barnförhör, en ljudfil och en videoupptagning, med målsäganden spelats upp. Vidare har vittnesförhör hållits med målsägandens fostermamma samt Kerstin Larsson, samtalsterapeut vid Barnoch ungdomshabiliteringen Lundbystrand angående målsägandens diagnos. Tingsrättens bedömning Genom Lars-Göran Karlssons erkännande och övrig utredning är gärningen bevisad. Fråga är hur gärningen ska rubriceras. Åklagaren har gjort gällande att

12 5 GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM B Avdelning 2 handlingarna ska bedömas som grov våldtäkt mot barn medan Lars-Göran Karlsson har hävdat att de ska rubriceras som våldtäkt mot barn. Enligt 6 kap. 4 brottsbalken döms den som har samlag med ett barn under 15 år eller med ett sådant barn genomför en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag för våldtäkt mot barn. Vid bedömningen av om det föreligger ansvar för grov våldtäkt mot barn enligt 6 kap. 4 tredje stycket brottsbalken, i sin lydelse före den 1 juli 2013, ska särskilt beaktas om gärningsmannen har använt våld eller hot om brottslig gärning eller om fler än en person förgripit sig på barnet eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller barnets låga ålder eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet. Våldtäkt mot barn är ett uppsåtligt brott. För ansvar krävs uppsåt beträffande alla objektiva brottsrekvisit utom åldern. Eftersom samtycke från barnet inte fritar från ansvar, saknar gärningsmannens felaktiga tro att ett samtycke faktiskt förelåg betydelse vid uppsåtsbedömningen. När det gäller större barn, än vad som nu är fallet, kan frivillighet dock få betydelse. Av utredningen i målet framgår att målsäganden var år gammal då händelserna inträffade. Trots den utvecklingsnivå som målsäganden hade med anledning av att hon har en lindrig utvecklingsstörning finner inte tingsrätten att hon har varit mycket ung vid gärningstillfällena. Åldern är inte heller ensamt avgörande för frågan om Lars-Göran Karlssons handlande är att bedöma som grovt utan det bör bedömas med hänsyn tagen till samtliga föreliggande omständigheter. Tingsrätten finner det inte styrkt att Lars-Göran Karlsson har orsakat målsäganden kroppsskada med anledning av det inträffade. Det har inte heller framkommit att målsäganden ska ha haft några faktiska problem att värja sig. Vidare har de av Lars-

13 6 GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM B Avdelning 2 Göran Karlsson anförda uppgifterna om att målsäganden vid ett antal av de inträffade tillfällena själv har lagt sig hos honom inte ifrågasatts. Det får dock anses vara en försvårande omständighet att målsäganden lider av en lindrig utvecklingsstörning och att Lars-Göran Karlssons familj har fått ett förtroende från samhället för att fungera som kontaktfamilj. Trots den försvarsställning som målsäganden befunnit sig i finner tingsrätten sammantaget att det saknas förutsättningar att bedöma de sju nu omnämnda handlingarna på annat sätt än som våldtäkt mot barn enligt 6 kap. 4 första stycket brottsbalken (i dess lydelse före den 1 juli 2013). Åtalspunkten 2 Lars-Göran Karlsson har erkänt gärningen men gjort gällande att gärningarna bör bedömas som sexuellt övergrepp mot barn. Han har närmare hörd uppgett att han inte minns vid hur många tillfällen detta har skett men att det kan ha rört sig om fyra tillfällen som han tidigare uppgett i polisförhör. Tingsrättens bedömning Genom Lars-Göran Karlssons erkännande och övrig utredning är åtalet styrkt. Även i detta fall är frågan hur gärningen ska rubriceras då åklagaren har gjort gällande att handlingarna ska bedömas som grovt sexuellt övergrepp mot barn medan Lars- Göran Karlsson har hävdat att de ska rubriceras som sexuellt övergrepp mot barn. I 6 kap. 6 andra stycket brottsbalken finns bestämmelsen om grovt sexuellt övergrepp mot barn. Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om fler än en person förgripit sig på barnet eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller barnets låga ålder eller

14 7 GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM B Avdelning 2 annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet. Dessa omständigheter är endast exempel på omständigheter som bör ingå i en helhetsbedömning. Även i denna del finner inte tingsrätten, med hänsyn till den bedömning som tingsrätten gjort under åtalspunkten 1, att det föreligger skäl att göra någon annan bedömning än att de aktuella handlingarna är att anses som sexuellt övergrepp mot barn enligt 6 kap. 6 första stycket brottsbalken (i dess lydelse före den 1 juli 2013). Påföljdsfrågan Lars-Göran Karlsson är 66 år och tidigare ostraffad. Han lever under socialt ordnade förhållanden. Det har vidare framkommit att han är mycket ångerfull inför det som hänt. Yttrande från frivården har inhämtats av vilket det framgår att frivården föreslår att Lars-Göran Karlsson bör genomgå Kriminalvårdens forskningsbaserade Relation och samlevnadsprogram (ROS) som finns på både anstalt och i frivård. Frivården har även funnit att Lars-Göran Karlsson är lämplig att utföra samhällstjänst vilket Lars-Göran Karlsson har samtyckt till. Straffskalan för våldtäkt mot barn är fängelse från två år upp till sex år och straffskalan för sexuellt övergrepp mot barn är fängelse upp till två år. De nu aktuella brotten är både till sin art och till straffvärde av sådan karaktär att presumtionen för ett fängelsestraff är mycket stark. Trots att det inte framkommit att gärningarna har skett under hot eller våld finner tingsrätten med hänsyn till målsägandens låga ålder, lindriga utvecklingsstörning och försvarsställning samt antalet tillfällen, att gärningarnas straffvärde är sådant att någon annan påföljd än fängelse inte kan komma ifråga.

15 8 GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM B Avdelning 2 Vid bestämmande av straffets längd bör viss hänsyn tas till Lars-Göran Karlssons ålder och att gärningarna har skett sedan en tid tillbaka. Fängelsestraffets längd ska bestämmas till 3 år. Skadeståndsfrågan Lars-Göran Karlsson har medgett att han är skadeståndskyldig i förhållande till målsäganden men har ansett att de yrkade beloppen är för höga. Han har medgett att utge kr för kränkningen medan beloppet för sveda och värk har bestritts. Tingsrätten finner med beaktande av bl.a. brottsoffermyndighetens praxis att ersättningen för kränkning ska bestämmas till skäliga kr, och ersättningen för sveda och värk till skäliga kr. Förverkandefrågan Lars-Göran Karlsson har medgett yrkandet som ska bifallas. Häktningsfrågan Det är inte uppenbart att skäl till häktning saknas. Lars-Göran Karlsson ska därför kvarbli i häkte i avvaktan på att domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. Sekretess Med hänsyn till målets karaktär och då målsäganden eller närstående till målsäganden kan lida men av offentlighet ska sekretessen för uppgifter i målet, dels avseende handlingar i akten, dels för de uppgifter som förebringats vid huvudförhandlingen inom stängda dörrar, som kan röja målsägandens och målsägandens närståendes identitet bestå.

16 9 GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM B Avdelning 2 Övriga frågor Skyldigheten att betala avgift till brottsofferfonden följer av lag. Med hänsyn till straffets längd ska kostnaderna för försvararen och målsägandebiträdet stanna på staten. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 3 (Dv 400) Överklagande ska vara ställt till Hovrätten för Västra Sverige och ha inkommit till tingsrätten senast den 5 december Staffan Rydholm Avräkningsunderlag finns i akten

17 Bilaga 1 GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 2 INKOM: MÅLNR: B AKTBIL:

18

19

20 Bilaga 2 GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 2 INKOM: MÅLNR: B AKTBIL: 28

21

22 DV Producerat av Domstolsverket Kriminellt.com Bilaga 3 Bilaga ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE DOM I BROTTMÅL Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller ett i domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas till tingsrätten. Överklagandet prövas av den hovrätt som finns angiven i slutet av domen. Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten inom tre veckor från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen. Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får också motparten överklaga domen (s.k. anslutningsöverklagande) även om den vanliga tiden för överklagande har gått ut. Överklagandet ska också i detta fall skickas eller lämnas till tingsrätten och det måste ha kommit in till tingsrätten inom en vecka från den i domen angivna sista dagen för överklagande. Om det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas. Samma regler som för part gäller för den som inte är part eller intervenient och som vill överklaga ett i domen intaget beslut som angår honom eller henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte någon möjlighet till anslutningsöverklagande. 2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till, 3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller 4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. Om prövningstillstånd krävs och sådant inte meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det är därför viktigt att det, i de fall prövningstillstånd krävs, klart och tydligt framgår av överklagandet till hovrätten varför klaganden anser att prövningstillstånd bör meddelas. I vilka fall krävs prövningstillstånd? Brottmålsdelen Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva en tingsrätts dom om den tilltalade 1. inte dömts till annan påföljd än böter, eller 2. frikänts från ansvar och brottet inte har mer än 6 månaders fängelse i straffskalan. För att ett överklagande ska kunna tas upp i hovrätten fordras i vissa fall att prövningstillstånd meddelas. Hovrätten lämnar prövningstillstånd om 1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till, Enskilt anspråk (skadeståndstalan) För att hovrätten ska pröva en skadeståndstalan krävs prövningstillstånd. Från denna regel gäller följande undantag: Överklagas domen även i brottmålsdelen och avser överklagandet frågan om den tilltalade ska dömas till ansvar för en gärning krävs inte prövningstillstånd för ett till denna gärning kopplat enskilt anspråk i de fall

23 1. det enligt ovanstående regler inte krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen, eller 2. prövningstillstånd i brottmålsdelen meddelas av hovrätten. Beslut i övriga frågor Krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen krävs även prövningstillstånd vid beslut som endast får överklagas i samband med överklagande av domen. Skrivelsen med överklagande ska innehålla uppgifter om 1. den dom som överklagas med angivande av tingsrättens namn samt dag och nummer för domen, 2. parternas namn och hemvist och om möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart, 3. den ändring av tingsrättens dom som klaganden vill få till stånd, 4. grunderna (skälen) för överklagandet och i vilket avseende tingsrättens domskäl enligt klagandens mening är oriktiga, 5. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis, samt 6. om prövningstillstånd behövs, de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas. Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska han eller hon ange det och skälen till detta. Klaganden ska också ange om han eller hon vill att målsäganden eller den tilltalade ska infinna sig personligen vid huvudförhandlingen i hovrätten. Är den tilltalade anhållen eller häktad, ska det anges. Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller hans/hennes ombud. Till överklagandet ska bifogas lika många kopior av skrivelsen som det finns motparter i målet. Har inte klaganden bifogat tillräckligt antal kopior, framställs de kopior som behövs på klagandens bekostnad. Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten. Adress och telefonnummer finns på första sidan av domen. Om ni tidigare informerats om att förenklad delgivning kan komma att användas med er i målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt också komma att användas med er i högre instanser om någon överklagar avgörandet dit.

24 Bilaga 5 GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 2 INKOM: MÅLNR: B AKTBIL:

25 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 1 Rotel 15 AVRÄKNINGSUNDERLAG Göteborg Bilaga AKTBIL25 Aktbilaga 25 Mål nr B Underlaget avser Person-/samordningsnummer/födelsetid Efternamn Karlsson Datum för dom Förnamn Lars-Göran Ovan angiven person har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad som anhållen, häktad eller på något annat sådant sätt som avses i 19 a lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m. eller 10 a lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård under nedan angivna tider. Frihetsberövad Datum Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet Datum Särskild anteckning Kriminalvården har lämnat domstolen en underrättelse om att det finns uppgifter hos Kriminalvården som är av betydelse för avräkning (8 förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.). Särskild upplysning till Kriminalvården m.fl. myndigheter Det finns tidigare meddelad dom, beslut eller avräkningsunderlag enligt 12 a strafföreläggandekungörelsen (1970:60) som innehåller uppgift om frihetsberövande som har betydelse för avräkning (3 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.). Henrik Fernqvist Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 40 Packhusplatsen måndag fredag Göteborg E-post: 08:00-16:00

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst Avdelning 1 DOM Mål nr B 16354-12 2013-03-27 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lotta Nielsen Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad PETER

Läs mer

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott DOM Mål nr B 16214-13 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Spec Göran Hansson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad JOHAN Anders Åsman, 660612-5091

Läs mer

2011-06-15 meddelad i Gävle

2011-06-15 meddelad i Gävle DOM Mål nr B 2305-10 2011-06-15 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Birgitta Fernlund Åklagarkammaren i Gävle 1. Målsägande 804 28 Gävle Målsägandebiträde: Advokat Bengt

Läs mer

Begångna brott Våldtäkt mot barn

Begångna brott Våldtäkt mot barn HELSINGBORGS Avdelning 1 DOM Mål nr B 2855-10 2011-01-18 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Tom Svensson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Målsägande A

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

2013-10-16 meddelad i Varberg

2013-10-16 meddelad i Varberg VARBERGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1754-13 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Anders Johansson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Målsägande CW Företrädd av

Läs mer

Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn

Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn BORÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3456-11 2011-12-30 meddelad i Borås 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Åsa Askenbäck Åklagarkammaren i Borås Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde:

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna SOLNA TINGSRÄTT meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin

Läs mer

meddelad i Nacka Strand

meddelad i Nacka Strand NACKA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1554-11 meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Helena Lif City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

meddelad i Östersund

meddelad i Östersund ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 504-10 2011-11-09 meddelad i Östersund 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Eva Lena Rimér Åklagarkammaren i Östersund Målsägande Målsägande A Särskild

Läs mer

1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 Grupp 1. DOM meddelad i Karlstad

1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 Grupp 1. DOM meddelad i Karlstad 1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM 2016-06-14 meddelad i Karlstad Mål nr: B 4608-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Bo KOLBJÖRN Karlsson, 19470527-7236 Telegatan 1 A Lgh 1001 682 30 Filipstad

Läs mer

meddelad i Malmö

meddelad i Malmö Avdelning 4 DOM Mål nr B 7817-09 2010-06-24 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Johan Larsson Malmö åklagarkammare Tilltalad Omid Mosavi, 800908-6177 Amiralsgatan

Läs mer

2009-07-03 meddelad i Alingsås

2009-07-03 meddelad i Alingsås ALINGSÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1065-09 meddelad i Alingsås 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Louise Eriksson Åklagarkammaren i Borås Målsägande Sekretess, se bilaga 1 Särskild företrädare:

Läs mer

1 GÄLLIVARE TINGSRÄTT meddelad i Gällivare. Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, Högalidsgatan 5 Lgh Kiruna

1 GÄLLIVARE TINGSRÄTT meddelad i Gällivare. Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, Högalidsgatan 5 Lgh Kiruna 1 meddelad i Gällivare Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, 19970225-1258 Högalidsgatan 5 Lgh 1202 981 35 Kiruna Ombud och offentlig försvarare: Advokat Vera Gärdemalm

Läs mer

2013-01-04 meddelad i Göteborg

2013-01-04 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 13494-12 2013-01-04 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Bengt Landahl Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål Målsägande Annika Ekström Von Holten

Läs mer

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 4. DOM meddelad i Solna

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 4. DOM meddelad i Solna 1 DOM 2014-11-05 meddelad i Solna Mål nr: B 7352-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad DON Christian Tasic Stevic, 19890423-5119 Sundbyvägen 49 163 45 Spånga Åklagare Kammaråklagare Ann Lidén Åklagarmyndigheten

Läs mer

2012-07-24 meddelad i Visby

2012-07-24 meddelad i Visby Gotlands tingsrätt Rotel 4 Mål nr meddelad i Visby 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Mats Wihlborg Åklagarmyndigheten Lokal åklagare i Visby 1. Målsägande Hemlig Hemlig Målsägandebiträde:

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Uppsala

2013-01-17 meddelad i Uppsala UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 DOM Mål nr B 7305-12 2013-01-17 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal motparter: 1) Sökande Kammaråklagare Ulrika Modin Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uppsala Motpart Studenternas

Läs mer

meddelad i Göteborg. Begångna brott Våldtäkt mot barn

meddelad i Göteborg. Begångna brott Våldtäkt mot barn DOM Mål nr B 16324-12 2013-02-08 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Målsägande A, se

Läs mer

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM meddelad i Solna

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM meddelad i Solna 1 DOM 2015-10-15 meddelad i Solna Mål nr: B 5246-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Don Christian Tasic Stevic, 19890423-5119 Slåttervallsgatan 4 Lgh 1304 115 44 Stockholm Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle 1 GÄVLE TINGSRÄTT DOM 2014-06-10 meddelad i Gävle Mål nr: B 811-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Paul Olov SEBASTIAN Hedenberg Hammarsten, 19830905-6938 Södra Slottsgatan 22 D Lgh 1202 802 53

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 21. DOM meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 21. DOM meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad MAGNUS Lars Gösta Lundgren, 19840627-7858 Bergsgatan 54 Lgh 1002 852 36 Sundsvall Offentlig försvarare: Advokat Erik Hansson Hanssons

Läs mer

meddelad i Malmö

meddelad i Malmö MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 4 DOM Mål nr B 1634-12 2012-03-14 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Hans Harding Malmö åklagarkammare Tilltalad Hassan Khalebi, 910120 Adress

Läs mer

meddelad i Härnösand

meddelad i Härnösand ÅNGERMANLANDS DOM Mål nr B 1822-12 meddelad i Härnösand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Karin Everitt Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall 1. Målsägande Sekretess N Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

1 UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 1. DOM meddelad i Uppsala

1 UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 1. DOM meddelad i Uppsala 1 meddelad i Uppsala Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Per ROGER Landén, 19561109-8293 c/o Per Johansson Norbyvägen 87 756 45 Uppsala Offentlig försvarare: Advokat Andreas Welin Advokatbolaget

Läs mer

DOM 2013-04-05 meddelad i Gävle

DOM 2013-04-05 meddelad i Gävle GÄVLE TINGSRATT DOM meddelad i Gävle Mål nr B 2402-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Agneta Klinga Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

meddelad i Uppsala

meddelad i Uppsala DOM Mål nr B 914-13 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Michael Ehrencrona Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uppsala Tilltalad Mohamed Intikaf Peer Mohamed, 761229-1059

Läs mer

1 LYCKSELE TINGSRÄTT Rotel 4. DOM meddelad i Lycksele

1 LYCKSELE TINGSRÄTT Rotel 4. DOM meddelad i Lycksele 1 meddelad i Lycksele Mål nr: B 530-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad JOHNNY Axel Andersson, 19940806-8675 c/o Sören Andersson Bångvägen 38 B 921 32 LYCKSELE Offentlig försvarare: Advokat Per Nyberg

Läs mer

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran VARBERGS TINGSRÄTT Rotel 3 DOM Mål nr B 1545-12 2012-11-16 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad

Läs mer

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn Mål nr meddelad i Falun 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Niclas Eltenius Åklagarkammaren i Falun Målsägande Målsägande, se domsbilaga 1 Målsägandebiträde: Advokat Veronica Viklund

Läs mer

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:9. DOM meddelad i Falun

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:9. DOM meddelad i Falun 1 meddelad i Falun Mål nr: B 672-16 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Mityu Petrov, 19630587-7430 Ringvägen 7 714 92 Kopparberg Sverige Offentlig försvarare: Advokat Anders Karls Advokatfirman Anders

Läs mer

1 KALMAR TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM meddelad i Kalmar

1 KALMAR TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM meddelad i Kalmar 1 KALMAR TINGSRÄTT DOM meddelad i Kalmar Mål nr: B 713-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad FRANK Gerhard Pålsson, 19370508-4519 Ingenjörsvägen 38 Lgh 1503 572 61 Oskarshamn Offentlig försvarare:

Läs mer

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle 1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2 DOM 2016-03-03 meddelad i Gävle Mål nr: B 1065-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Karl TOMAS Segerlund, 19650211-1278 c/o Segerlund Örsvängen 5 Lgh 1204 174 51 Sundbyberg

Läs mer

2010-11-17 meddelad i Helsingborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott

2010-11-17 meddelad i Helsingborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott HELSINGBORGS DOM Mål nr B 5230-10 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Ronny Jonsson Åklagarkammaren i Helsingborg Tilltalad Sven MARTIN Österberg, 730504-3932

Läs mer

DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad

DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad 1 YSTADS TINGSRÄTT DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad Mål nr T 1402-13 PARTER KÄRANDE AB Grönsta:s konkursbo, 556624-5600 c/o Mario Komac Advokatfirman Komac AB Kalendergatan 18 211 35 Malmö Ställföreträdare:

Läs mer

1 ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT Rotel 3. DOM meddelad i Östersund

1 ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT Rotel 3. DOM meddelad i Östersund 1 ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT DOM 2016-06-22 meddelad i Östersund Mål nr: B 160-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Ahmeddin Mahmoud Humed, 19520401-4715 Seegatan 13 D Lgh 1204 811 33 Sandviken Medborgare

Läs mer

1 UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 3. DOM meddelad i Uppsala

1 UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 3. DOM meddelad i Uppsala 1 meddelad i Uppsala Mål nr: B 2400-17 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad KEVIN Kristofer Honkanen, 19930808-5175 c/o Lindholm Restenäs 239 459 93 Ljungskile Åklagare Extra åklagare Mia Sjöstedt Åklagarmyndigheten

Läs mer

2013-03-26 meddelad i Malmö

2013-03-26 meddelad i Malmö DOM Mål nr B 2496-11 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Rogland Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Tilltalad HANS Michael Teddy Ekman, 820805-4018 Sofiagatan

Läs mer

Begångna brott Grov misshandel

Begångna brott Grov misshandel MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM Mål nr B 7218-12 2012-11-06 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anders Petersson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Målsägandebiträde:

Läs mer

1 ÅNGERMANLANDS TINGSRÄTT Rotel 10. DOM meddelad i Härnösand

1 ÅNGERMANLANDS TINGSRÄTT Rotel 10. DOM meddelad i Härnösand 1 meddelad i Härnösand Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad ROBERT Hilding Ahnström, 19840518-7876 Orrvik 104 893 91 Bjästa Offentlig försvarare: Advokat Kristian Shumkov Norrlandsadvokaterna

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering Mål nr B 1721-15 Rättelse/komplettering Dom, 2015-12-01 Rättelse och komplettering, 2015-12-01 Beslutat av: tingsfiskalen Kristian Leijon Vid domens avkunnande sades att påföljden bestäms till "villkorlig

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 17 december 2015 B 2351-15 KLAGANDE DKN Ombud och offentlig försvarare: Advokat BÅ MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

DOM Meddelad i Västerås

DOM Meddelad i Västerås 1 VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM 2017-06-22 Meddelad i Västerås Mål nr FT 1340-17 PARTER Kärande Diskrimineringsombudsmannen Box 4057 169 04 Solna Ombud: Processförarna Johanna Nilsson och Laine

Läs mer

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle 1 GÄVLE TINGSRÄTT meddelad i Gävle Mål nr: B 1857-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Henrik STEFAN Ljunggren, 19990216-2594 Sekretess, se Partsbilaga sekretess Offentlig försvarare: Advokat Lars

Läs mer

meddelad i Skövde

meddelad i Skövde DOM Mål nr B 3073-13 meddelad i Skövde 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Marianne Aldén Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Skövde Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

Skadestånd Olivia Rosengrens skadeståndsyrkande ogillas.

Skadestånd Olivia Rosengrens skadeståndsyrkande ogillas. VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3213-11 2012-05-09 meddelad i Vänersborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Viktoria Karlsson Åklagarkammaren i Uddevalla Målsägande Olivia Rosengren

Läs mer

DOM meddelad i KARLSKRONA. Tilltalad Joachim ROGER Magnus Lundqvist, Nyhemsvägen 2 A Lgh Karlskrona

DOM meddelad i KARLSKRONA. Tilltalad Joachim ROGER Magnus Lundqvist, Nyhemsvägen 2 A Lgh Karlskrona meddelad i KARLSKRONA Mål nr: 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Joachim ROGER Magnus Lundqvist, 19740312-3339 Nyhemsvägen 2 A Lgh 1001 371 43 Karlskrona Offentlig försvarare: Advokat Mats P Olsson

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 22. DOM meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 22. DOM meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: B 9748-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad NIKOLAI Aleksander Zech, 19941206-6558 Annelundsgatan 7A 244 30 Kävlinge Offentlig försvarare: Advokat Susanne Bergmyr Advokatfirman

Läs mer

2011-11-21 meddelad i Uppsala. Tilltalad IRFAN Ahmed Izzeldin Abusugra, 950204-1214 Väktargatan 68 B Lgh 1102 754 22 Uppsala

2011-11-21 meddelad i Uppsala. Tilltalad IRFAN Ahmed Izzeldin Abusugra, 950204-1214 Väktargatan 68 B Lgh 1102 754 22 Uppsala DOM Mål nr B 5571-11 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Johan G Delin Åklagarkammaren i Uppsala Målsägande Tim Swedman Tiby 21 755 92 Uppsala Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

Begångna brott Sexuellt tvång

Begångna brott Sexuellt tvång ÖREBRO TINGSRÄTT DOM Mål nr B 906-09 meddelad i Örebro 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Stig Carlén Åklagarkammaren i Örebro Målsägande Sekretess A, se domsbilaga 1 Ombud och målsägandebiträde:

Läs mer

2012-04-25 meddelad i VÄXJÖ

2012-04-25 meddelad i VÄXJÖ DOM Mål nr B 4787-11 meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anna-Karin von Schoultz Åklagarkammaren i Växjö Målsägande Sekretess A Ombud och målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

meddelad i Göteborg. Tilltalad ANNA Birgitta Rebecca Blomqvist, Träringen Göteborg

meddelad i Göteborg. Tilltalad ANNA Birgitta Rebecca Blomqvist, Träringen Göteborg GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 4646-10 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Vice chefsåklagare Bengt Landahl Göteborgs åklagarkammare Tilltalad ANNA Birgitta Rebecca Blomqvist,

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 08 Rotel 0801 DOM 2013-04-22 Stockholm Mål nr B 7118-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 2 juli 2012 i mål nr B 3012-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1)

Läs mer

meddelad i VÄXJÖ. Begångna brott 1. Grovt vapenbrott

meddelad i VÄXJÖ. Begångna brott 1. Grovt vapenbrott VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3572-11 2011-12-07 meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Yvonne Rudinsson Åklagarkammaren i Växjö Tilltalad Björn JÖRGEN Johansson, 650712-4417

Läs mer

meddelad i Gävle

meddelad i Gävle DOM Mål nr B 788-13 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Agneta Klinga Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

1 VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT E 14. DOM meddelad i Västerås

1 VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT E 14. DOM meddelad i Västerås 1 meddelad i Västerås Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Arne STEFAN Johansson, 19621021-7615 Vadarvägen 2 731 42 Köping Offentlig försvarare: Advokat Saman Paknejad Advokaterna Hurtig & Partners

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg 1 GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM 2017-03-27 Meddelad i Göteborg Mål nr T 1195-16 KÄRANDE OCH GENSVARANDE Västsvensk Tidningsdistribution Kommanditbolag, 969678-5378 c/o Västsvensk Tidningsdistribution AB Box

Läs mer

Begångna brott Sexuellt utnyttjande av barn

Begångna brott Sexuellt utnyttjande av barn DOM Mål nr B 11280-12 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Rogland Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas.

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas. HELSINGBORGS DOM Mål nr B 3607-09 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Eva-Marie Persson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Jennifer Fagerberg Nordbanegatan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 oktober 2016 B 1432-16 KLAGANDE OCH MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. Sekretess A Ombud och målsägandebiträde:

Läs mer

Brott som den tilltalade döms för Våldtäkt mot barn, 6 kap 4 1 st brottsbalken i sin lydelse före 1 juli

Brott som den tilltalade döms för Våldtäkt mot barn, 6 kap 4 1 st brottsbalken i sin lydelse före 1 juli YSTADS TINGSRÄTT DOM 2015-12-11 meddelad i Ystad Mål nr: B 886-15 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Bengt EMIL Peter Persson, 19960108-2952 Nötesjö Bygata 6 233 91 Svedala Offentlig försvarare:

Läs mer

DOM 2009-07-29 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A

DOM 2009-07-29 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A Rotel 11 Göteborg Mål nr Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare) Vice chefsåklagaren Aleksander

Läs mer

DOM Meddelad i Kalmar

DOM Meddelad i Kalmar 1 KALMAR TINGSRÄTT Målenhet 3 DOM 2017-03-15 Meddelad i Kalmar Mål nr T 3316-16 Kärande Sotning & Brandskydd Torsås AB, 556557-5296, Box 57, 385 21 Torsås Ombud: advokaten Thomas Söderqvist och jur.kand.

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 3 Enhet 31. DOM meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 3 Enhet 31. DOM meddelad i Malmö 1 Avdelning 3 Enhet 31 DOM 2015-10-27 meddelad i Malmö Mål nr: B 3332-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Stanley Chuks, 19950572-1911 Adress saknas Ombud: Christer Rindmo c/o Serviceenheten / Pass

Läs mer

2011-05-18 meddelad i Södertälje. Begångna brott Mordbrand

2011-05-18 meddelad i Södertälje. Begångna brott Mordbrand SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 914-11 2011-05-18 meddelad i Södertälje 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Bengt Lund Södertörns åklagarkammare i Stockholm Tilltalad STEN Johan Lundin,

Läs mer

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:10. DOM meddelad i Falun. Tilltalad Hans TIM Emanuel Skommar, Vallavägen Falun

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:10. DOM meddelad i Falun. Tilltalad Hans TIM Emanuel Skommar, Vallavägen Falun 1 meddelad i Falun Mål nr: B 1290-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Hans TIM Emanuel Skommar, 19910614-5452 Vallavägen 19 791 42 Falun Offentlig försvarare: Advokat Anders Ericson Advokatfirman

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Karlstad

2013-01-17 meddelad i Karlstad DOM Mål nr B 5563-12 2013-01-17 meddelad i Karlstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Magnus Haglund Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Målsägande Kim Jansson Storgatan

Läs mer

2013-07-10 meddelad i Göteborg. Lagrum 1. Sexuellt övergrepp mot barn 6 kap 6 1 st brottsbalken

2013-07-10 meddelad i Göteborg. Lagrum 1. Sexuellt övergrepp mot barn 6 kap 6 1 st brottsbalken DOM Mål nr B 6316-12 2013-07-10 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lars Palm Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg 1. Målsägande Sekretess MA Sekretess

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 april 2006 B 154-06 KLAGANDE YF Ombud och offentlig försvarare: Advokat KJ MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. Sekretessbelagda

Läs mer

Begångna brott Grovt förtal

Begångna brott Grovt förtal DOM Mål nr B 571-11 meddelad i Kalmar 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Kerstin Eriksson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Kalmar Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde:

Läs mer

Rättelse/komplettering Dom,

Rättelse/komplettering Dom, LINKÖPINGS TINGSRÄTT Mål nr: B 2867-15 Rättelse/komplettering Dom, 2016-04-25 Domskäl - Rättelse, 2016-04-27 Beslut av: rådmannen Katrin Persson Till följd av förbiseende har avgiften enligt lagen om brottsofferfond

Läs mer

DOM Malmö

DOM Malmö 1 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 3 Rotel 32 DOM 2013-10-07 Malmö Mål nr - ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Lunds tingsrätts dom den 12 september 2012 i mål nr - se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1)

Läs mer

Brott som den tilltalade döms för Sexuellt ofredande, 6 kap 10 1 st brottsbalken (2 tillfällen)

Brott som den tilltalade döms för Sexuellt ofredande, 6 kap 10 1 st brottsbalken (2 tillfällen) MALMÖ TINGSRÄTT meddelad i Malmö Mål nr: B 2841-15 1 Postadress Box 265 201 22 Malmö PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Rashid Rai, 19860715 c/o Marie Rosenlund Solvändegatan 3 A 214 57 Malmö Offentlig

Läs mer

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:3. DOM meddelad i Falun

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:3. DOM meddelad i Falun 1 meddelad i Falun Mål nr: B 657-17 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad MOHAMED Abdirahman Mohamed, 19980725-3555 Uppfartsvägen 1 A Lgh 1101 771 32 Ludvika Medborgare i Somalia Offentlig försvarare:

Läs mer

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT 2009-10-12 Meddelad i Stockholm Mål nr T 13975-06 T 9595-06 PARTER KÄRANDE Sikander Khan, 490217-3451 c/o Skatteverket, Säkerhetsfunktionen 106 61 Stockholm Ombud: Advokat Anders

Läs mer

Kriminellt.com. VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Avdelning meddelad i Vänersborg. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Avdelning meddelad i Vänersborg. PARTER (Antal tilltalade: 1) VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3052-13 2014-04-16 meddelad i Vänersborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Eva Oscarsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uddevalla Tilltalad

Läs mer

2013-02-15 meddelad i Nacka Strand

2013-02-15 meddelad i Nacka Strand Mål nr meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Jennie Söderberg Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

2012-03-16 meddelad i Borås

2012-03-16 meddelad i Borås BORÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 4052-11 meddelad i Borås 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Daniel Edsbagge Åklagarkammaren i Borås Tilltalad Hans CHRISTIAN Billeskans, 781011-5530

Läs mer

DOM 2012-05-29 Jönköping

DOM 2012-05-29 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 3 Rotel 31 DOM 2012-05-29 Jönköping Mål nr B 2100-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts dom den 22 juni 2011 i mål nr B 1964-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart

Läs mer

SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 2. DOM Mål nr B meddelad i B Sundsvall. PARTER (Antal tilltalade: 2)

SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 2. DOM Mål nr B meddelad i B Sundsvall. PARTER (Antal tilltalade: 2) Mål nr meddelad i Sundsvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Daniel Brodén Åklagarkammaren i Sundsvall Tilltalad ALEXANDER Göran Dahlin, 890416-0333 Boda 112 840 73 Bispgården Offentlig

Läs mer

1 LULEÅ TINGSRÄTT Brottmålsenheten. DOM meddelad i Luleå

1 LULEÅ TINGSRÄTT Brottmålsenheten. DOM meddelad i Luleå 1 meddelad i Luleå Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Glenn ROGER Mikael Larsson, 19650802-0051 Saxofongatan 17 B Lgh 1001 943 33 Öjebyn Offentlig försvarare: Advokat Lennart Wiklund Advokatfirman

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering SKARABORGS Mål nr B 479-12 Rättelse/komplettering Dom, 2012-11-09 Domslut för Stig Andersson, 500712-6674 - Rättelse, 2012-11-23 Beslutat av: lagmannen Anna-Karin Lundberg Skadeståndet till Sekretess A

Läs mer

2014-04-02 meddelad i Göteborg

2014-04-02 meddelad i Göteborg Mål nr meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Gabriella Lundh Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad LEIF Henry Pettersson, 511009-5030 Gyllenkrooksgatan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 december 2014 B 1041-14 KLAGANDE M L Ombud och offentlig försvarare: Advokat P S MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

DOM 2015-05-20 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-20 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr T 15998-11 T 16000-11 T 16002-11 T 18027-11 PARTER KÄRANDE 1. ALBIN Karl Willstrand, 860402-2593 c/o Håkansson Burserydsvägen 29 333 32 Smålandsstenar 2. Daniel Ståhl, 820317-4076

Läs mer

1 GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 2. DOM meddelad i Göteborg

1 GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 2. DOM meddelad i Göteborg 1 GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM 2016-11-07 meddelad i Göteborg Mål nr: B 5812-16 PARTER (Antal tilltalade: 2) Tilltalad Olof-Elvin Carrasco, 19961212-3290 Svanebäcksgatan 19 A Lgh 1001 414 52 Göteborg Offentlig

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 juni 2013 B 1195-13 KLAGANDE 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. CJ Ombud och målsägandebiträde: Advokat MJ MOTPART RZ Ombud

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Salah Soltanpanah, 19730586-0038 Frihetsberövande: Häktad Halmekatu 6B13 403 20 Jyväskylä Finland Offentlig försvarare: Advokat Fredrik

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 3 Mål nr T 9295-14 Rättelse/komplettering Dom, 2015-05-21 Komplettering, 2015-05-22 Beslutat av: beredningsjuristen Björn Olof Bräutigam I första stycket under rubriken "Yrkanden

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 Rotel 030102 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 5 november 2015 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 3) Motpart (Åklagare) Kammaråklagare Christina Voigt Åklagarmyndigheten

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering Mål nr B 4585-12 Rättelse/komplettering Dom, Domslut för Christoffer Kolmodin, 851216-6912 - Komplettering, 2013-06-04 Beslutat av: rådmannen Anders Nauclér På grund av rättens förbiseende kom beslut avseende

Läs mer

2011-03-23 meddelad i VÄXJÖ. Begångna brott Grovt rattfylleri

2011-03-23 meddelad i VÄXJÖ. Begångna brott Grovt rattfylleri Mål nr meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice överåklagare Eva Nilsson Riksenheten för polismål, Malmö Tilltalad Lars TOMMY Lövgren, 501208-2714 Paradvägen 43 352 62 Växjö Offentlig

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 november 2015 B 410-15 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPARTER 1. LV Ombud och offentlig försvarare: Advokat DH 2.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 maj 2008 B 1793-07 I KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART DJ Ombud och offentlig försvarare: Advokat KN II KLAGANDE

Läs mer

2012-12-12 meddelad i VÄXJÖ

2012-12-12 meddelad i VÄXJÖ DOM Mål nr B 1573-12 meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Växjö 1. Målsägande Line Forsén Furugatan 36 343 35

Läs mer

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 1. DOM meddelad i Gävle

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 1. DOM meddelad i Gävle 1 GÄVLE TINGSRÄTT DOM meddelad i Gävle Mål nr: B 2137-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Karl FREDRIK Jäderberg, 19870812-7637 Krutåkersvägen 12 A Bv 816 95 Åmotsbruk Offentlig försvarare: Advokat

Läs mer