Minnesanteckningar från juristträff den november 2008, Naturvårdsverket, Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar från juristträff den 11 12 november 2008, Naturvårdsverket, Stockholm"

Transkript

1 Minnesanteckningar från juristträff den november 2008, Naturvårdsverket, Stockholm Dag 1 - förmiddag Inledning och deltagarpresentation Sofie Hermansson, miljöjurist Statens geotekniska institut (SGI), som fått i uppdrag av Naturvårdsverket att anordna träffen, hälsade alla välkomna. Sofie konstaterade att alla län förutom Kronoberg fanns representerade samt både SGI, SGU och Naturvårdsverket roligt att så många kunde komma! I år fanns förutom jurister även med några handläggare och inventerare från länsstyrelserna. För samtliga deltagare, se separat anmälningslista. Info från Naturvårdsverket Pia Eriksson, jurist NV, presenterade Naturvårdsverkets syn på ändringen i 10 kap. 3 1 st miljöbalken om fastighetsägarens förvärvsansvar. Lydelse före den 1 augusti 2007: Kan inte någon verksamhetsutövare utföra eller bekosta efterbehandling av en förorenad fastighet är var och en efterbehandlingsansvarig som förvärvat fastigheten och vid förvärvet känt till föroreningarna eller då borde ha upptäckt dem. Lydelse från och med den 1 augusti 2007: Om det inte finns någon verksamhetsutövare som kan utföra eller bekosta det avhjälpande av en föroreningsskada som skall ske enligt bestämmelserna i detta kapitel, är var och en som förvärvat den förorenade fastigheten ansvarig, om förvärvaren vid förvärvet kände till föroreningen eller då borde ha upptäckt den. I propositionen som föregick ändringen (2009/07:95, sidan 103) framgår att Fastighetsägaransvaret kan aldrig bli större än verksamhetsutövarens ansvar. En fråga som uppstod i samband med ändringen var om det alltså är så att om inte verksamhetsutövaren kan/behöver/finns så behöver inte heller fastighetsförvärvaren betala/utföra, eftersom det anges att fastighetsförvärvarens ansvar aldrig kan bli större än verksamhetsutövarens? Pia har framfört frågan till Miljödepartementet, som svarat att om verksamhetsutövaren inte existerar finns det inget hinder mot att lägga ansvaret på fastighetsförvärvaren. Jämkningsgrunderna i samband med en skälighetsbedömning för en verksamhetsutövare skulle dock kunna användas för fastighetsförvärvaren. Detta innebär enligt Pia att fastighetsförvärvaren i vissa fall ( till exempel om verksamhetsutövaren gjort åtgärder) skulle kunna åläggas mer än verksamhetsutövaren, trots uttalandet i propositionen. Diskussion Frågan uppkom hur det blir då ansvaret för verksamhetsutövaren är utsläckt på grund av reglerna om faktiskt drift efter 30 juni Finns det ändå ansvar för en fastighetsförvärvare? I sådant fall finns det ju ingen verksamhetsutövare som SKA betala, oavsett att denne KAN. Följdfrågan blir: måste det finnas en primärt ansvarig verksamhetsutövare för att tillsynsmyndigheten ska kunna utkräva ett ansvar av den subsidiärt ansvarige fastighetsägaren?

2 Pia menade att eftersom syftet med lagtexten är att få till stånd undersökningar i samband med försäljningar, så har reglerna tillkommit med annat syfte än att täcka upp i de fall verksamhetsutövaren saknar betalningsförmåga. Därmed torde det sakna betydelse varför verksamhetsutövaren inte bidrar till saneringen och fastighetsägaren skulle därmed få ett ansvar även om verksamhetsutövarens ansvar är utsläckt på grund av 1969-regeln. Det var dock en mycket intressant frågeställning, som togs med för fortsatta diskussioner. Efter juristträffen har frågan om hur fastighetsförvärvarens subsidiära ansvar påverkas av att verksamhetsutövarens primära ansvar utsläckts på grund av 1969-regeln tagits upp till diskussion inför den kommande Tillsynshandboken. Naturvårdsverket har för avsikt att lyfta frågan till Miljödepartementet. Ansvarsutredningar Pia tog tillfället i akt att poängtera några saker vad gäller ansvarsutredningarna som hon får för granskning: Ta gärna med mer historik. Det är svårt att granska när man inte har hela bakgrunden, så var gärna övertydliga! Var noga med att redogöra för samtliga bolagstransaktioner, såsom fusioner och namnbyten. Var noga med att gå igenom alla paragraferna i 10 kap. miljöbalken! Ofta har tillsynsmyndigheten glömt eller bortsett från att bedöma ansvar enligt 10 kap. 5 och 8 miljöbalken. Tillsynshandboken och tillsynsmyndighetsvägledningen Efter Pia Eriksson tog Maria Gustavsson och Sofie Hermansson över för en kort presentation av senaste nytt på tillsynsområdet och det arbete som de utför för att hjälpa till i tillsynsarbetet. Maria är länsstyrelsernas tillsynssamordnare och finns på Länsstyrelsen i Västra Götaland, Göteborgskontoret. Hon arbetar med att underlätta och samordna länsstyrelsernas tillsynsarbete när det gäller förorenade områden och för hennes arbete har en referensgrupp bildats bestående av Mats Aunes från Norrbotten, Mattias Vejlens från Gotland, Susanne Karlsson från Östergötland och Anna Paulsson från Jönköping. I referensgruppen ingår också miljövårdsdirektör Ulrika Samuelsson, Västra Götaland. Maria arbetar mycket med framtagandet av Tillsynshandboken, medan hennes huvudsakliga uppgift är att agera länk mellan länsstyrelserna och Naturvårdsverket. Sofie, jurist på SGI, arbetar också med Tillsynshandboken. Hennes övriga arbetsuppgifter består till stor del av föreläsningar och utbildningar samt att besvara frågor från framför allt länsstyrelser men även till viss del från kommuner via det så kallade korttidsstödet. Hon kommer att påbörja en vägledning om miljöriskområden under 2009 och kommer att hjälpa Länsstyrelsen i Jönköpings län med ett område som den har tänkt göra miljöriskområde av, som ett slags pilotfall. Tillsynsmyndighet över förorenade områden Vilken myndighet som ska utöva tillsynen över ett visst förorenat område var ett hett diskussionsämne under juristträffen förra året. Nu finns ett vägledningsdokument om detta att tillgå på Naturvårdsverkets hemsida:

3 Alla frågor är dock inte lösta ännu. Bland annat återstår frågan om generalläkarens tillsynsansvar. En hel del frågetecken har dock rätats ut och i dokumentet står bland annat följande att läsa: Pågående verksamheter tillsynsmyndighet över förorenade områden är densamma som för verksamheten. Nedlagda verksamheter det är den vid varje tid gällande FMH-bilagan som styr vilken tillsynsmyndighet som gäller. Delegation av tillsynsansvar tillsynsansvaret för förorenade områden följer med delegationen enligt miljöskyddslagen. Vid delegation enligt miljöbalken krävs att förorenande områden har utpekats för att de ska ha tagits över av kommunen. Exploatering den verksamhet som har orsakat föroreningen styr tillsynen. Blandförorening om länsstyrelsen har haft tillsynen över någon delaktig verksamhet har länsstyrelsen tillsynen över hela det förorenade området. Nedlagda deponier om avfallet kommer från en industri, samma tillsynsmyndighet som för industrin. Tillsynshandboken Tillsynshandboken kom ut som remissversion våren De många remissvar som kom in har behandlats och handboken har kompletterats och ändrats utifrån dem. Advokatfirman Åberg & Co har gått genom den igen och nu håller Maria, Sofie och Pia på att titta på dessa förändringar och försöker få till en slutlig handbok. Handboken planeras vara klar våren/sommaren Handboken har bland annat kompletterats med information om miljöansvarsdirektivet, nytillkommen praxis, samfällighetsföreningar och holdingbolag samt har en del nya bilagor tillkommit. Uppdatering har skett vad gäller tillsynsmyndighet för förorenade områden, lagtolkningar som flyttats upp i texten, skälighetsavsnittet gällande fastighetsägare och åtgärder är också uppdaterat samt har ansvarsutredningsbilagan utvecklats. Det poängterades från bland andra Emma Edfors och Maria Mohlin att detta med ansvarsutredningar inte får bli en allt för omständlig apparat, för det kommer att motverka arbetets fortskridande. Det finns enklare sätt att hantera ansvarsfrågan på, till exempel genom ansvarsbedömningar och detta bör framgå av Tillsynshandboken. Fastighetsregistret Lantmäteriet är ny inskrivningsmyndighet från och med 1 juni 2008, tidigare var det tingsrätterna. Detta innebär att det är lantmäteriet som numera sköter detta med anteckningar och inskrivning i fastighetsregistret. Från förra året kvarstod just funderingar kring detta med inskrivning i fastighetsregistret. En var frågan om hur man kan se om en fastighet är herrelös eller inte. Sofie hade fått i uppdrag att ta reda på hur en anteckning om detta i enlighet med 35 konkursförordningen skulle se ut. Trots idoga ansträngningar och kontakter hade Sofie inte lyckats få svar på det, men hon jobbar vidare med frågan.

4 Efter juristträffen har Sofie fått, åtminstone delvis, svar på ovanstående fråga från Lantmäteriet. Det visade sig att detta var ett problem som hängt med från domstolstiden och som Lantmäteriet varit ovetande om. Delar ur svaret från Lantmäteriet: I Handbok IM, som är den handbok som redogör för regelverk och rättspraxis m.m. står det om dessa underrättelser [ ]. Däremot står det inte något om att man ska föra in något när en sådan underrättelse kommer i Handbok IR (den handbok som talar om hur olika saker ska föras in i fastighetsregistret). Där står det bara att anteckningen om själva konkursen ska föras bort då. [ ] Inskrivningskontoren har tidigare blivit uppmärksammade på att man ska föra in en anteckning när en underrättelse enl 35 kommer in ("Konkurs avslutad xx-xx-xx utan att fastighetens sålts"). Detta kommer också att föras in i handboken när den uppdateras, vilket vi precis påbörjar. Sofies slutsats blev att problemet observerats i teorin men inte i praktiken och att en uppdatering av Handbok IR verkar lösa problemet. Själv har hon lovat att uppmärksamma konkursförvaltarna på inskrivningsplikten, så att Lantmäteriet får kännedom om fallen annars är det inte lätt att göra en anteckning. Vi får hoppas att detta kommer att fungera bättre i fortsättningen! Tips! Det finns en hel del material att hämta på Lantmäteriets hemsida, bland annat ovanstående handböcker. Dessa kan vara till bra hjälp när man ska tolka utdrag ur fastighetsregistret. I samband med detta togs fler frågor upp som rör inskrivning i fastighetsregistret och som tyvärr lämnades olösta: Kan förebyggande restriktioner antecknas? (Exempelvis att vid ändrad markanvändning ska miljökontoret kontaktas.) Måste det vara ett föreläggande eller ett beslut miljöriskområde? Om föroreningen finns i grundvattnet kan man då sätta restriktioner på flera fastigheter? Ny lydelse av 26 kap. 22 miljöbalken Deltagarna uppmärksammades på att lydelsen av rubricerad paragraf ändrats från och med den 1 juni Varför aldrig miljöriskområden? Eftersom Sofie fått i uppdrag att skriva en vägledning om miljöriskområden togs detta med miljöriskområden upp till diskussion och framför allt varför något sådant ännu inte beslutats. Det borde vara relevant i flera fall, exempelvis då åtgärder gjorts men det ändå inte blev rent, ej prioriterade områden utan ansvarig och för gamla deponier. Frågan uppstod hur man gör med MKM-områden. Någon form av light-version borde finnas! Naturvårdsverkets tidigare ståndpunkt var att begreppet skulle användas mycket restriktivt och att beslut om miljöriskområden inte skulle få fördröja eller ersätta åtgärder. Nu är en nyansering av ståndpunkten gjord, eftersom Naturvårdsverkets ord tolkats väl hårt och fått den oönskade konsekvensen att inget miljöriskområde beslutats.

5 Återigen fördes det fram att det vore önskvärt med en miljöruta i fastighetsregistret. Frågan är hur en sådan skulle kvalitetssäkras? Hur går det med MIFO-databasen? Erika Skogsjö, Naturvårdsverket, svarade att den nya databasen är på gång och syftet är att göra informationen mer tillgänglig, i första hand för kommunerna men i förlängningen även för allmänheten. Inför överflytten är det viktigt med att kvalitetssäkra materialet. Hur kvalitetssäkringen gjorts, kommunicering är en form av kvalitetssäkring, kommer också att framgå i MIFO-databasen. Tillsynsdagar Det informerades om att Maria anordnar tillsynsdagar avseende förorenade områden för handläggare på länsstyrelserna den november 2008.

6 Dag 1 - eftermiddag Nedanstående minnesanteckningar, Tillsynsmyndigheten i konkurser (TSM), är författade av föreläsarna, Hans Joachimsson och Lena Jonsson, med utgångspunkt från de allmänna minnesanteckningarna. Tillsynsmyndigheten i konkurser (TSM) Hans Joachimsson från konkurstillsynens huvudkontor och Lena Jonsson från tillsynens kontor i Sundsvall berättade om det obeståndsrättsliga regelsystemet och om TSM:s roll och arbetsuppgifter. De sökte också ge synpunkter på den konflikt som ibland uppstår mellan de obeståndsrättsliga och miljörättsliga regelsystemen. Allmänt om regelverket kring konkurs och obestånd Hans Joachimsson: Jag vill inleda med att säga att det som Lena och jag vill och kan förmedla är vad konkurs är för något och konkursförvaltarens och konkurstillsynens roller. I en konkurs kan en förvaltare konfronteras med en mängd olika rättsområden och vi inom konkurstillsynen kan omöjligen vara specialister på alla de många olika problem som en förvaltare kan ställas inför. Bland annat är vi dessvärre inte så duktiga på just de komplikationer som inträffar när det finns miljöfarliga förhållanden i en konkurs. Men vi har en del idéer om hur konkursförvaltning och miljötillsyn rent strategiskt ska förhålla sig när sådana förhållanden förekommer. Jag vill inleda med en kort redogörelse för regelverket kring konkurs och obestånd och vissa bakomliggande historiska förhållanden. Därefter berättar Lena närmare om vad konkurs är för något och förvaltarens roll. Sedan återkommer jag och berättar något om de olika fordringseller kostnadsslag som förekommer i konkurssituationen och företrädesrätten mellan dem. Av intresse här är främst konflikten mellan massafordringar och konkursfordringar. Jag kommer då också att något mer allmänt beröra vad som kallas för abandonering, det vill säga den situationen då förvaltaren överger viss egendom och förklarar att den inte ska ingå i boet eftersom den inte har något värde i konkursen. Lena vidtar och redogör för TSM:s roll. Under resans gång försöker vi ta upp och fokusera på de konkreta frågor ni ställt och där svaren behöver utvecklas i förhållande till vad vi redan sagt. Kort historia Hans Joachimsson fortsätter: Det har funnits rättsliga regleringar av konkursinstitutet sedan romartiden. I Sverige kom den första landsomfattande regleringen redan på 1600-talet och i 1734 års lag. Under 1800-talet genomfördes ett antal reformer och på 1900-talet är det främst årtalen 1921 och 1980 som man bör hålla i minnet. Nu gällande konkurslag, som är från 1988, är en inte minst systematiskt bra produkt. Rättsområdet bör kanske hellre benämnas det obeståndsrättsliga och innefattar då fler lagar än enbart konkurslagstiftningen. Hela regelsystemet innehåller ett stort mått av indispositiv lagstiftning det vill säga många tvingande regler. Bland annan lagstiftning som aktualiseras i konkurssituationen märks främst sådan som rör förmånsrätt i konkurs, företagshypotek och lönegaranti. Också till exempel offentligrättslig lagstiftning såsom skatterättslig och miljörättslig sådan kommer ofta i tillämpning och här har vi den särskilda svårigheten att lagstiftningen på sådana områden sällan beaktar det speciella i obeståndslagstiftningen. Man brukar uttrycka det så att lagstiftningarna på de olika områdena inte är anpassade till varandra, vilket ibland medför avsevärda tolknings- och tillämpningsproblem. Slutligen: Ett annat centralt område som

7 aktualiseras i konkurssituationen är det sakrättsliga regelsystemet som till stora delar består av efterhand framvuxen praxis. Kort om konflikten konkursrätt-miljörätt Jag vill nu särskilt peka på den konflikt som finns mellan miljörättslig lagstiftning och obeståndsrättslig. Man kan allmänt säga att det finns två olika förhållnings- eller synsätt. Det ena, som kan kallas det konkursrättsliga synsättet är att i princip bara sådana fordringar ska kunna göras gällande som i någon mer preciserad form finns före konkursbeslutet (konkursfordringar). Den inbördes ordningen mellan dessa fordringar bestäms av förmånsrättslagstiftningen. Det andra synsättet kommer från företrädare som har ett miljörättsligt perspektiv (det miljörättsliga synsättet). Det konkursrättsliga synsätt som jag nyss nämnde kritiseras med argumentet att man på detta sätt plockar russinen ur kakan och helt bortser från andra legitima mer allmänna anspråk på att få betalt före konkursfordringarna. Det finns naturligtvis goda skäl för att en verksamhet som till exempel skräpat ned marken först ska få stå för att betala sanering och att först därefter vanliga fordringsägare ska kunna få betalt. Utifrån dessa olika synsätt debatterades de aktuella frågorna vid ett juristmöte som heter Insolvensrättsligt Forum, vilket hölls i Uppsala Där argumenterade docenten Jan Darpö för det senare synsättet. Men professor Mikael Möller och justitierådet Torgny Håstad menade att det är en fullt tänkbar ordning att man lägger denna typ av särintressen som miljöintressen utgör, på förmånsrättslig bog. Saken borde då lösas inom ramen för obeståndsrätten genom ändringar i förmånsrättsordningen. Vad som sades i Uppsala 1999 finns dokumenterat, Insolvensrättsligt Forum 1999 (Iustus Förlag, Uppsala). Det var Mikael Möller som inledde denna avdelning vid Forum och hela den debatt som följde är av stort intresse till belysning av vad jag nu sagt. Såvitt jag kan förstå är de flesta frågorna i den debatten fortfarande levande. Jag återkommer till frågor om i vilken tur och ordning som fordringar i konkurssituationen kan betalas. Tillsyn över konkurser Hans Joachimsson vidare: Före 1980 var det bara konkurser med tillgångar som blev riktiga konkurser, i övriga konkurser gjordes i allmänhet mycket begränsade efterforskningar rörande till exempel möjligheter till återvinning och förekomst av eventuell ekonomisk brottslighet. På denna tid fanns Rättens ombudsman (RO), som bland annat skulle kontrollera förvaltarens arbete. Systemet blev efterhand föremål för mycket kritik, vilket ledde fram till den stora reformen Nu skulle - grovt uttryckt - alla konkurser behandlas fullt ut. I samband med detta tillkom också TSM, som alltså ersatte RO. Några av skälen till att man valde en myndighet som tillsynsorgan var att en sådan bättre ansågs kunna övervaka att förvaltaren fullföljde sina skyldigheter att efterforska brott och bättre än RO medverka till att konkursförvaltarnas arvoden hölls nere. En myndighet skulle också bättre kunna övervaka att förvaltaren i sin hantering på ett omdömesgillt sätt beaktar mer allmänna samhälleliga intressen som kan göra sig gällande i konkurssituationen. Ett sådant mer allmänt intresse som trätt i förgrunden på senare är väl just miljöintresset. Det diskuterades mycket hur tillsynsorganet skulle organiseras. Till slut hamnade TSM som en särskild verksamhetsgren inom Exekutionsväsendet, det vill säga Kronofogdemyndigheterna, eftersom man bedömde att den rätta kompetensen fanns bland kronofogdarna. Bland annat hade man som skatteborgenär en stor vana att bedöma konkursrättsliga problem men också i utsökningsverksamheten vana vid sakrättsliga problemställningar.

8 Konkurs vad är det? Konkursens inledning Lena Jonsson: En konkurs inleds antingen med att gäldenären själv eller en borgenär ger in en konkursansökan till tingsrätten (TR). För bifall till ansökningen krävs i båda fallen att gäldenären är på obestånd, det vill säga han kan inte betala sina skulder och det inte bara tillfälligt. En ansökan av gäldenären själv bifalls i princip alltid. Om en borgenär gör ansökan måste han visa att gäldenären är på obestånd. Det finns främst två olika sätt för en borgenär att gå tillväga. Han kan delge gäldenären en så kallad betalningsuppmaning eller han kan ansöka om utmätning och få ett bevis på att gäldenären inte kan betala skulden. På så sätt får borgenären ett underlag som gör att gäldenären kan antas vara på obestånd. Med stöd av detta underlag görs så ansökan om konkurs vid behörig TR. När TR beslutar om konkurs beslutar man samtidigt (oftast) om vem som ska utses till konkursförvaltare. Det ska vara en advokat eller medarbetare vid Ackordscentralen som uppfyller högt ställda krav på kunnande och erfarenhet av framför allt obeståndsjuridik och affärsjuridik. Det är också viktigt att förvaltaren har en organisation som kan hantera bokföring, lönegaranti och utredningar med mera i konkurser. TSM har en möjlighet att påverka valet av konkursförvaltare. Om till exempel TSM förstår att det handlar om en bensinstationsrörelse eller en livsmedelsbutik med en frysanläggning kan det vara skäl för myndigheten att söka få en förvaltare som är särskilt kunnig när det gäller sådana frågor. Konkursförvaltaren tar genast över verksamheten och blir konkursboets ende legale ställföreträdare. I och med konkursbeslutet förlorar gäldenären rådigheten över de tillgångar som ingår i boet. En privatperson som försätts i konkurs får inte bedriva verksamhet som medför bokföringsskyldighet, 6kap. 1 konkurslagen (KL). En konkursgäldenär får naturligtvis heller inte påta sig förbindelser som kan göras gällande i konkursen (3 kap. 1 KL). Ett konkursbeslut kan överklagas men gäller ändå under överklagandetiden (ingen inhibition). Det finns ett begränsat antal personer som kan utses till konkursförvaltare. Främst handlar det om advokater med affärsjuridisk inriktning och erfarna medarbetare vid Ackordscentralen Sverige. För närvarande finns cirka 400 personer som mer regelbundet får förvaltaruppdrag. Det finns både bra och mindre bra förvaltare. Den som har intressen i en konkurs kan kontakta TSM om man känner sig tveksam till förvaltarens hantering. Allmänt om konkursförfarandet Lena Jonsson fortsätter: Konkursförvaltaren ska genast ta boets tillgångar i besittning. Förvaltaren ska så snart som möjligt informera TSM om konkursens karaktär storleken på verksamheten, antal anställda och finansiärer etcetera. TSM tar då ställning till hur ingående tillsynen ska bedrivas i det enskilda ärendet och underrättar förvaltaren om de önskemål TSM kan ha om att bli informerad om hur förvaltningen fortskrider. Om det finns eventuella miljöproblem är det självfallet angeläget att förvaltaren underrättar TSM om detta. Om TSM har kännedom om sådana problem tar vi naturligtvis kontakt med förvaltaren för att vi ska försäkra oss om att han känner till dem. Om förvaltaren får kännedom om att det finns miljörättsliga komplikationer ska han underrätta den myndighet som utövar miljötillsyn (7 kap. 16a KL). Förvaltarens huvuduppgift är att förvandla tillgångarna till likvida medel sälja fast och lös egendom, driva in fordringar och i förekommande fall föra processer för att förmera boet.

9 I viktigare frågor ska förvaltaren höra TSM och de borgenärer som är berörda av utfallet i konkursen. Det är dock alltid förvaltaren som fattar beslut om hur han ska handla och han har fullt ansvar för hanteringen. TSM fungerar som ett bollplank. Om förvaltaren skulle missköta sig gravt kan TSM gå in och begära att han entledigas detta är mycket sällsynt, vanligare är att man kommer överens om att byta konkursförvaltare i dessa fall. Vad som kan hända om en förvaltare varit mindre lyckosam är att han får vidkännas ett lägre arvode än han begärt. Obligatoriska handlingar och ärendets gång Lena Jonsson vidare: Konkursförvaltaren ska kort efter konkursbeslutet förteckna tillgångar och skulder i en bouppteckning, som gäldenären senare ska gå ed på inför TR. Snarast och senast inom ett halvår ska förvaltaren lämna in en förvaltarberättelse (7 kap. 15 KL). I denna ska finnas en redogörelse för orsakerna till obeståndet, hur bokföringsskyldigheten fullgjorts och om det finns skäl för återvinning med mera. Förvaltaren ska också intressera sig för om det finns misstankar att gäldenären gjort sig skyldig till ekonomisk brottslighet och i sådant fall genast lämna en underrättelse om detta till åklagarmyndigheten (7 kap. 16 KL). Han ska samtidigt sända en kopia av underrättelsen till TSM. Inom åtta-nio månader från konkursbeslutet och därefter en gång per halvår ska förvaltaren avlämna så kallade halvårsberättelser där han redogör för vilka åtgärder han företagit för att avveckla konkursboet. De flesta konkurser avslutas inom två år, många konkurser av begränsad omfattning långt tidigare. Det har särskilt angivits i konkurslagen att en konkurs ska avslutas utan onödigt dröjsmål. En av TSM:s viktigaste uppgifter är att övervaka att konkursärenden inte drar ut på tiden. Om förvaltaren bedömer att en grupp borgenärer kommer att få utdelning i konkursen på sina fordringar, men han av olika skäl känner osäkerhet om vilka fordringsägare som finns eller hur stora fordringar de har kan han begära att TR beslutar om ett bevakningsförfarande. Om bevakningsförfarande anordnas måste alla borgenärer till TR anmäla sitt intresse för att få del av eventuell utdelning annars kan de inte få någon utdelning. Då alla tillgångar realiserats upprättar förvaltaren en slutredovisning och en arbetsredogörelse. Av dessa handlingar ska framgå hur avvecklingen av boet bedrivits och resultatet av denna. TSM granskar slutredovisningen och arbetsredogörelsen med förvaltarens arvodesframställning och yttrar sig till TR över dessa. Om det finns ett överskott i den ekonomiska slutredovisningen ska förvaltaren upprätta ett utdelningsförslag med uppgifter om vilka borgenärer som får utdelning och med vilka belopp. Det är TR som beslutar om utdelning och arvode till förvaltaren. När TR fastställt utdelningsförslaget är konkursen avslutad. För förvaltaren återstår främst att betala utdelning till berättigade fordringsägare. I det övervägande flertalet konkurser finns det inte något överskott i boet och då ska TR skriva av konkursen, varvid denna anses avslutad. Konkursgäldenär och konkursbo vad är vad? Lena Jonsson ytterligare: Det är viktigt att man känner till hur man benämner de två juridiska personer som blir resultatet när ett aktiebolag eller annan juridisk person försätts i konkurs. Det uppstår ett konkursbo, Aktiebolaget Xs konkursbo, som i princip är en självständig juridisk person. Medan konkursen pågår existerar emellertid konkursgäldenären vid sidan om konkursboet och denna juridiska person benämns då Aktiebolaget X i konkurs. Den utsedde konkursförvaltaren blir legal ställföreträdare för Aktiebolaget Xs konkursbo medan konkursgäldenärens tidigare ställföreträdare behåller denna roll i Aktiebolaget X i konkurs

10 (25 kap. 49 Aktiebolagslagen). Av NJA 2003 s. 356 framgår i ett visst fall konsekvenserna av att man benämnt den sökta motparten fel. Att Aktiebolaget X i konkurs finns kvar medan konkursen pågår har betydelse till exempel i de fall det pågår en process mellan konkursgäldenären och en annan part när gäldenären försätts i konkurs. Konkursförvaltaren kan låta konkursboet inträda i denna rättegång och i sådant fall blir konkursboet ansvarigt även för de rättegångskostnader som uppkommit före inträdet. Men om förvaltaren väljer att inte inträda i processen så kan den föras vidare av Aktiebolaget X i konkurs i vart fall så länge konkursen pågår. Det kan också vara så att förvaltaren väljer att överge (abandonera) viss egendom som då så att säga återgår till Aktiebolaget X i konkurs. I vad mån Aktiebolaget X efter det att konkursen avslutats fortfarande kan ha ett liv och till exempel agera i en process är inte alldeles klart. Högsta domstolen (HD) och Regeringsrätten har prövat flera olika situationer, men den praxis som finns är inte helt konsistent. Om det finns tillgångar kvar efter det att ett aktiebolags konkurs avslutats ska bolaget träda i likvidation och kan därefter till och med återuppstå som ett friskt aktiebolag (25 kap. 51 Aktiebolagslagen). Ny egendom efter avslutad konkurs Lena Jonsson avslutningsvis: Det händer att det framkommer ny egendom efter det att en konkurs avslutats. I sådana fall får konkursförfarandet i viss mening återupptas. En konkursförvaltares uppdrag är evigt, han är alltid skyldig att avveckla nya tillgångar. Observera att detta gäller tillgångar. Skulle den nya egendomen visa sig ha ett negativt värde - det är fråga till exempel om en förorenad fastighet - har han alltså ingen skyldighet att agera. Konkursens huvudändamål är att borgenärerna ska få så mycket utdelning som möjligt, ingenting annat. I detta sammanhang kan också nämnas att en fordran som fanns vid konkursbeslutet en konkursfordran aldrig preskriberas (NJA 2007 s. 280). Företrädesordningen mellan olika fordringar och kostnader i konkurs Hans Joachimsson: I konkurssituationen förekommer fyra olika typer av kostnads- eller fordringsanspråk. I Handbok för konkurstillsyn se Kronofogdens hemsida finns i avsnitt en redogörelse för dessa, som jag här kort ska återge. Bäst prioritet till betalning ur konkursboets medel har konkurskostnader (14 kap. 1 KL). Till dessa hör först arvodet till förvaltaren. Andra exempel på konkurskostnader är förvaltarens rese- och hotellkostnader och ersättning till honom för fotokopior, telefonkostnader, porto etcetera. Om det inte finns medel i boet till betalning av konkurskostnaderna så har förvaltaren rätt att få ersättning av det allmänna för dem. Ur konkursboet tas därefter massakostnader. Detta är främst kostnader som uppstår under det att konkursboet är verksamt och orsakade av konkursförvaltaren. Exempel är kostnader för försäkringar, uppvärmning av en fastighet, kostnader för försäljning av lös egendom och kreditupplysningar med mera. För att söka komma till rätta med problemen med så kallade herrelösa fastigheter har man för några år sedan i lag bestämt att kostnader för försäljning av fast egendom är att jämställa med konkurskostnader. Till massakostnader kan emellertid också höra bland annat saneringskostnader. Om det inte finns några medel i boet blir de som har fordringar på ersättning för massakostnader utan betalning. Till belysning av företrädesordningen mellan konkurskostnader och massakostnader kan man läsa i konkurstillsynshandboken, avsnitt 1.5.