Kemi som skyddar Chemistry that protects

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kemi som skyddar Chemistry that protects"

Transkript

1 Kemi som skyddar Chemistry that protects

2 Kemi för en hållbar framtid För ett kemiföretag som Auson är kvalitet, produktutveckling och miljösäkerhet de avgjort viktigaste konkurrensmedlen. Vi tillverkar produkter för rostskydd, ljuddämpning, tak- och träskydd, och våra kunder finns över hela världen. Vi har genom åren lagt ner ett omfattande utvecklingsarbete för att ta fram produkter och tillverkningsprocesser som ska ge så liten miljöpåverkan som möjligt. Resultatet är bl.a. vårt helhetskoncept för lösningsmedelsfria rostskyddsprodukter för bilindustrin, liksom vårt unika program för stomljuddämpning som blivit en stor framgång inom bl.a. varvsindustrin. Auson AB startade redan 1928 och vi kan alltså se tillbaka på 80 år av forsknings- och utvecklingsarbete i våra egna laboratorier och i nära samarbete med våra kunder. Idag omsätter företaget ca 60 MSEK och är en av de största tillverkarna i Europa med brett produktprogram av lösningsmedelsfria produkter. Förtroende, långsiktiga relationer, problemlösning och produktutveckling i nära samarbete med våra kunder har gjort Auson till ett starkt varumärke och en pålitlig partner över hela världen. Vår yrkesskickliga och erfarna personal tar stort ansvar för en jämn och högklassig kvalitet på alla våra produkter. Välkommen till oss på Auson! Är ditt företag redo för ett extra lyft?* *connectedthinking Här i Göteborg står mer än 250 erfarna revisorer, redovisningsexperter, skatterådgivare och konsulter till ditt förfogande redan idag är vi en naturlig kraft i regionens starka tillväxt. Vårt gedigna kunnande och helhetsperspektiv innebär att du kan få bättre överblick, hantera dolda hinder och utnyttja fler möjligheter. Vill du veta hur vi kan hjälpa dig och din verksamhet? Kontakta Magnus Eriksson på tel , e-post: eller gå in på 2

3 Chemistry for a durable future Q uality, product development and environmental security are the most important competitive weapons for a chemical company such as Auson. We manufacture products for rust protection, sound damping, roof care and wood protection and we have customers worldwide. Over the years, we have carried out extensive work to develop products and manufacturing processes that have as little impact on the environment as possible. The result is our total concept of solvent-free rust proofing products for the automotive industry, as well as our unique structure-borne sound damping product range that has become a huge success within the shipbuilding industry. Auson AB was founded in 1928 and, therefore, we can look back over 80 years of research and development in own laboratories and in close cooperation with our customers. Today, the company s turnover is in the region of 60 MSEK and is one of the largest manufacturers in Europe offering a wide range of solvent-free products. Trust, long-term relationships, problem solving and product development in close cooperation with our customers has established Auson as a strong brand and a reliable partner worldwide. Our skillful and experienced personnel take on huge responsibility for ensuring the continuous high-class quality on all of our products. Welcome to Auson! Grattis Auson! Och välkomna till vårt 80-års jubileum år När grundades då Canmer Data? Nätverk Säkerhet Kommunikation Svar:

4 Fyra starka produktgrupper I vår fabrik i Kungsbacka strax söder om Göteborg tillverkar vi omkring tvåhundra olika produkter för export över hela världen. 45 års samarbete med svensk bilindustri och på senare år även allt fler internationella kunder, bl.a. i Asien, har givit oss värdefulla erfarenheter som bidrar till att vi nu expanderar på den globala fordonsmarknaden. Vi utför också legofyllningar för en rad stora kunder, och kan erbjuda komplett kundanpassade förpackningar och leveranser. Forskning och utveckling I laboratoriet kontrollerar våra kemister fortlöpande produktkvalitet och att miljöspecifikationer m.m. uppfylls. Här arbetar vi också med produktutveckling, testar nya recept och prövar den kemiska kvalitén i kommande produkter ofta i nära samarbete med forsknings- och utvecklingsavdelningar hos våra stora kunder. Komplett rostskyddsprogram utan lösningsmedel På OEM-marknaden har vi början av 1960-talet levererat rostskyddsprodukter till den svenska bilindustrin och dess eftermarknad. Tillsammans har vi utvecklat en serie lösningsmedelsfria rostskyddsprodukter som används både i produktion, serviceverkstäder och som bilvårdsprodukter på konsumentmarknaden. Sprutbara vattenbaserade ljuddämpningsmassor Kraven på bullerdämpning och ljudisolering ökar inom många sektorer. Inom varvsindustri, fordonsindustri och byggsektorn efterfrågas alltmer vår lösningsmedelsfria ljuddämpningsmassa med unika egenskaper som gör den smidig och lätt att applicera med mycket god vidhäftningsförmåga även i komplicerade konstruktioner. Takrenoveringsprodukter och asfaltlösningar Vi erbjuder ett underhållsprogram för renovering av pappoch plåttak, liksom specialtjäror och asfaltlösningar. Miljöanpassade traditionella träskyddsprodukter Trätjära används för skydd av träkonstruktioner men också för farmaceutiska och veterinära ändamål. Trätjära används också inom industrin, bl.a. som insatsprodukt i däcktillverkning. Träoljor för skydd och underhåll av både obehandlat och behandlat virke ingår också i denna produktgrupp som vi säljer över hela världen. ANVÄND INSIDAN Din trygga partner när det gäller förpackningar GN INDUSTRI AB Postadress: Box Nybro Besöksadress: Kärrgatan 1 Tel: Fax: Kungshydraulik AB är verksam inom mobil-, marinoch tillverkningsindustrin.våra kunder är bland de ledande exportföretagen. Hydrauliksystem, komponenter och installationer görs i nära samarbete med våra uppdragsgivare. Tel: , Fax:

5 Four strong product groups We manufacture about two hundred different products for worldwide export in our factory in Kungsbacka, just south of Gothenburg. 45 years of cooperation with the Swedish automotive industry and, in recent years, with more and more international customers, e.g. in Asia, has provided us with valuable experience, prompting us to expand into the global automotive industry. We also perform column packings for a number of large customers, and can offer complete customeradapted packaging and delivery services. Research and development In the laboratory, our chemists continuously check product quality and ensure that environmental specifications, etc., are fulfilled. We also work on product development here, test new formulas and assess the chemical quality of future products - often in close cooperation with our larger customers research and development departments. Complete rust protection product range without solvents On the OEM market at the beginning of the 1960s, we supplied rust protection products to the Swedish automotive industry and its aftermarket. Together, we have developed a series of solvent-free rust proofing products that are used in production, service workshops and as car care products for the consumer market. Sprayable water-based sound damping compound The demand for sound damping and sound isolation is increasing within many sectors. Our solvent-free sound damping compound is being sought after more and more within the shipbuilding industry, the automotive industry and the building sector, due to its unique properties making it elastically flexible and easy to apply with very good adhesive qualities, even when used in complex constructions. Roof renovation products and asphalt solutions We offer a maintenance product range for the renovation of felt and tin roofs, as well as special tars and asphalt solutions. Traditional environmentally compatible wood protection products Wood tar is used for the protection of wood constructions, but also for pharmaceutical and veterinary purposes. It is also used in industry, as a component in tyre manufacturing, for example. Wood oil for the protection and maintenance of both treated and untreated timber is also included in this product group that we sell worldwide. Anticorrosives Lubricant Additives Oxidates and Derivates Adichem AG Switzerland Alpha Chemie GmbH Germany 5

6 Kvalitet och tradition sedan 1928 Auson AB är ett anrikt företag som nu drivs av tredje generationen i familjen Udesen. Det hela började 1928 när Arthur Udesen kom från Danmark till Göteborg och startade handel med oljor. Verksamheten bedrevs till en början under enkla förhållanden i stadsdelen Gårda i centrala Göteborg. Efter hand kom Arthurs barn Leif och Lis in i bolagets ledning. Leif utbildade sig till kemist, tog över posten som VD och utvecklade rörelsen tillsammans med sin syster. Under och 50 talen kom produktionen allt mer att inriktas på rostskydds- och asfaltprodukter. Fabriken byggdes ut, nya produkter utvecklades och 1963 blev företaget etablerat som leverantör till Sveriges ledande biltillverkare. Produktionen expanderade och det krävdes nya lokaler. Man flyttade då hela verksamheten till de gamla Tölöfabrikerna i Kungsbacka. Huvudkontoret låg dock alltjämt kvar i Göteborg var det återigen dags för flytt, och den nuvarande fabriken på Inlags industriområde i södra Kungsbacka köptes in. Nu har även huvudkontoret flyttat från Göteborg och därmed är all verksamhet koncentrerad till Kungsbacka. Miljökrav Idag ställer vi själva, våra kunder och samhället hårda miljökrav på vår verksamhet. Våras utsläpp från produktionen har reducerats till ungefär hälften av tillåtna gränsvärden. Ausons verksamhetssystem svarar mot kraven i SS-EN ISO 9001 och SS-EN ISO 14001, inklusive AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete. 6

7 ISO BUREAU VERITAS Certification Quality and tradition since 1928 Auson AB is a company of distinguished heritage that is currently run by the third generation of the Udesen family. It all started in 1928 when Arthur Udesen came to Gothenburg from Denmark and began trading in oils. Initially, the business was run under simple conditions in the part of central Gothenburg known as Gårda. Gradually, Arthur s children, Leif and Lis, joined the management team. Leif trained to be a chemist, took over the position of CEO and developed the business together with his sister. During the 1940s and 1950s, production began to focus more and more on rust protection and asphalt products. The factory was extended, new products were developed and, in 1963, the company became established as a supplier for Sweden s leading car manufacturer. Production expanded and new premises were needed. The entire business relocated to the old Tölö factories in Kungsbacka. The head office, however, remained all the while in Gothenburg. In 1985, it was time to move yet again, and the current factory at Inlags industrial estate in southern Kungsbacka was purchased. The head office has also moved from Gothenburg and, as a result, the entire business is now concentrated in Kungsbacka. Environmental requirements Today, we, as a company, our customers and the community have placed strict environmental requirements on all of our activities. The emissions from our production have been reduced to approximately half of the permitted limit value. Auson s business system complies with the requirements of SS-EN ISO 9001 and SS-EN ISO 14001, including AFS 2001:1 Systematic Work Environment Management. 7

8 Rostskydd Ausons rostskyddsprogram för fordonsindustrin innefattar lösningsmedelsburna standardprodukter, high solidprodukter, produkter helt utan lösningsmedel och vattenburna produkter. Auson var först på den svenska eftermarknaden med ett lösningsmedelsfritt program för underreds- och inre hålrumsbehandlingar för bilvårdsanläggningar. Det miljöanpassade konceptet ger en emissionsfri arbetsmiljö utan krav på speciell ventilering eller tillstånd samt ett bättre rostskydd. Noxudolserien omfattar allt från tunna ML-oljor till underredsmassa och täcker alla in- och utvändiga rostskyddsbehov. Noxudol 300 och 700 är två miljöanpassade rostskyddsprodukter helt utan lösningsmedel. I programmet ingår även produkter för gör-det-självaren och mindre verkstäder. Rust protection Auson s rust proofing range for the automotive industry includes solvent-borne standard products, high-solid products, products entirely without solvents and water-borne products. Auson was first on the Swedish aftermarket with a solvent-free range for chassis and interior cavity treatments for car care facilities. The environmentally compatible concept produces an emissions-free working environment that does not require special ventilation or permits and also gives better rust proofing. The Noxudol range comprises everything from thin rust proofing oils to chassis compound and covers all interior and exterior rust proofing needs. Noxudol 300 and Noxudol 700 are two environmentally compatible rust proofing products entirely without solvents. The rust proofing range also includes consumer packs for do-it-yourself enthusiasts and smaller workshops. JS Gi' hånd ann186x55 SV 19/05/05 15:03 Side 1 Profilering av svenskt näringsliv JS Gruppen AB Jörgen Kocksgatan Malmö Tel. +46 (0) Fax +46 (0)

9 Ljuddämpningsmassa Noxudol ljuddämpningsmassa används för stomljudsdämpning i konstruktioner av metall, plast, glasfiber m.m. Produkten har en hög dämpningseffekt trots den låga vikten per ytenhet. Noxudol 3100/3101 har mycket god vidhäftningsförmåga och behåller sin flexibilitet även I kyla. Det har mycket bra motstånd mot mekanisk nötning och minimal vattenabsorbtion och kan därför med fördel användas som kombinerat skydd mot buller, kondens, rost och mekaniskt slitage. Noxudol ljuddämp-ningsmassa är en vattenbaserad produkt som lätt kan appliceras med spruta, pensel eller roller. Sound damping compound Noxudol sound damping compound is used for structure-borne sound damping in metal, plastic, glass fibre materials etc. The product has a high damping factor despite its low weight/unit area. Noxudol 3100/3101 has extremely good adhesiveness and flexibility in the cold. It has very good resistance to abrasion, absorbs very little water and can therefore also be used as a combination of sound damping and protection against condensation, rust and wear under demanding conditions. Noxudol sound damping compound is water-based and is easy to apply using a spray, brush or roller. Leverantör av material samt tjänster inom värme- och sanitetsområdet till Auson AB Allt inom bad, pannor och värmepumpar etc. B BJ VV V S AB Rörbolaget i Kungsbacka Telefon

10 Tjära och träskydd Vi tillverkar och exporterar en serie miljöanpassade naturprodukter för skydd av obehandlat och behandlat trä. Trätjära, och andra träskyddsprodukter tillverkas och förpackas både för industriellt bruk och i konsumentförpackningar. Vi anpassar och utvecklar produkterna kontinuerligt efter våra kunders önskemål. Trätjära är känd sedan antiken för sin milda antiseptiska effekt och förmåga att skydda trä och rep mot röta. Trätjära används fortfarande för träkonstruktioner som takspån, båtar, pråmar, bryggor, småhus etc. och medicinskt för behandling av hudsjukdomar, i hudsalvor, tjärtvål, schampo m.m. Tak och asfalt Auson erbjuder ett komplett bitumenbaserat underhållsprogram för renovering av papp- och plåttak som innefattar takmassa, primer, tätningskitt och klisterasfalt. Auson tillverkar även specialtjäror för tidigare stenkolstjäremålade ytor samt asfaltlösningar med varierande viskositet och egenskaper. Tar and wood protection We manufacture and export a range of environmentallycompatible natural products for the protection of treated and untreated wood. Wood tar and other wood protection products are manufactured and packaged both for industrial use and for use in consumer packaging. We continually adapt and develop the products according to our customer s wishes. Wood tar has been known for its mild antiseptic effect and ability to protect wood and rope against rot since antiquity. Wood tar is still used for wood constructions such as roofing shingles, boats, barges, jetties, small houses, etc., and medicinally for the treatment of skin disease, in skin ointments, tar soap, shampoo, etc. Roof care and asphalt Auson offers a complete bitumen-based maintenance range for renovation of felt and tin roofs containing roof compound, primer, putty and adhesive asphalt. Auson also manufactures special tars for surfaces previously coated with coal tar and asphalt solutions with varying viscosity and properties. 10

11 Vi gratulerar AUSON AB till 80-årsjubileet och tackar för ett gott samarbete. AERO-SPRAY AB / AS NOROSOL betjänar sina uppdragsgivare med aerosolproduktion inom alla användningsområden, antingen med kundens eller våra egna recepturer. Våra fabriker har hjälpmedel och produktionsutrustning för att ta hand om alla funktioner i processen, från inköp av råvaror, komponenter och emballage till produktblandning, fyllning och emballering. AERO-SPRAY AB Knuts väg 1 S Skepplanda Sweden Tel: AS NOROSOL Slomarka N-2100 Skarnes Norway Tel:

12 SLANGAR Kemikalie-, Syraslang Asfalt-, Gasolslang Olje-, Bunkerslang Composite slang Metall slang PTFE-slang Gummi & PVC-slang SLANGFLEX Johan Rudbäck AB Åskvädersgatan 1 S Göteborg Vi gratulerar Auson AB på 80-års dagen. Vi tackar för ett mycket gott samarbete då vi under många år haft förtroendet att leverera slangar, kopplingar m.m. Slangflex representerar ett antal av Europas ledande slang-, kopplings- och ventiltillverkare. Vi har valt att ta ut de bästa produkterna från varje fabrik. Detta gör att vi har ett mycket brett utbud och lager av utrustning för transport av farligt gods. KOPPLINGAR Camlock - Autolok - Safelok TW-kopplingar Klämbackskopplingar ACME Gasolkopplingar Guillemain Kemira kopplingar M-42 & Mejerikopplingar Storz & NOR-kopplingar Auson AB Verkstadsgatan 3 SE Kungsbacka Sweden Tel: +46(0) Fax: +46(0) Telefon Mobil Fax UTRUSTNING FÖR TRANSPORT AV FARLIGT GODS VENTILER Fort Vale Burgmer Slangflex PP-vridspjäll Todo Kul & Pistolventiler FG, Ego, Qulion kulventiler Banjo, GF & FIP ventiler Säkerhetsventiler ADR-UTRUSTNING Farligt godsskyltar Varningsetiketter Märkbrickor Slangrör PP & Rostfritt DROPPFRIA VENTILER Todo-Matic Dry-Mate Utgivare, redaktion och annonser: JS GRUPPEN AB, +46 (0) Tryckt på officiellt godkänt miljövänligt papper Tryckfärgerna är baserade på vegetabiliska oljor