TF 15 HV E TF 15 HV. Bruksanvisning. Komplett med luftfördelarhuv.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TF 15 HV E87 264 08 TF 15 HV. Bruksanvisning. Komplett med luftfördelarhuv."

Transkript

1 Bruksanvisning TF 15 HV Art nr: E Komplett med luftfördelarhuv. För maximal säkerhet v.g. läs säkerhetsinstruktionerna som medföljer varje maskin. Innan ni börjar använda maskinen v.g. läs bruksanvisningen. Notera följande uppgifter Tillverknings nr: Inköpsdatum: TF 15 HV E Maskinen är avsedd att torka och värma byggnader där det finns behov av provisorisk värme,uttorkning eller luftcirkulation. Maskinen ansluts till ett eluttag skyddat av jordfelsbrytare. Maskindata Maskinmått H inkl. luftfördelare H exkl. luftfördelare B D Vikt Ljudnivå 745 mm 620 mm 556 mm 360 mm 31 kg 65 db (A) Motor och luftsida Märkspänning 230 V 50 Hz Effekt 160 W Märkström 0,55 A Fläkthjul r/m max 1370 Luftflöde 60/830/ 1040 m³/h Vattensida Anslutning 25 mm Max ink. vattentemp. 85 C Vattenflöde 0,13 l/s Kapslingsklass IP 44 Effekt 17,5 kw vid följande värden: - Vattentemp. 80 /50 - Vattenflöde 0,13 l/s - Ink. lufttemp

2 Produktbeskrivning Montering och demontering TF 15 HV består i huvudsak av ett pulverlackerat stålchassi med vattenbatteri. En gavel är en lättdemonterad lucka, i vilken fläkt och ellåda sitter monterad. TF 15 HV suger in luft från luftintaget på sidan av maskinen. Därefter leds luften genom fläkten och vidare förbi värmebatteriet som värmer luften. Luften trycks ut genom luftfördelarhuven. Som tillbehör finns stosplåt för anslutning till luftkanaler. Ett tunt textilluftfilter kan monteras framför insuget För att uppnå bästa tork och värmeeffekt bör maskinen placeras så centralt som möjligt i den lokal där behovet finns. Maskinen har tre fläkthastigheter. Den högsta för normal drift. De lägre är till för att erhålla tystare drift samt högre utblåsningstemperatur vid starter i kalla utrymmen. Det är mycket viktigt att maskinen går kontinuerligt för att uppnå bästa tork och värme resultat. TF 15HV är försedd med ett eluttag (schuko) Luftfördelarhuv 2. Strömbrytare 3. Eluttag 4. Insug med plats för luftfilter 5. Fläkthjul 6. Tilloppsvatten 7. Returvatten 8. Tryckavlastning & påfyllning frostskydd 9. Handtag (båda sidor) 10. Upphängningsmöjlighet/väggfäste Montering Placera TF 15 HV på en plats så centralt som möjligt. Maskinen ställs så att luftintaget inte blir tätt mot någon vägg. Minsta avstånd från vägg är 0,5 m. Anslut elkabeln till ett eluttag skyddat av jordfelsbrytare. Rulla ut slangen och lägg ut T-kopplingarna. Justera så att T-kopplingarna kommer i närheten av maskinerna. Avslutning med luftventil monteras högst upp på slingan. Lägg ut 25 mmslangen. Montera därefter ihop slangarna och T-kopplingarna. Stäng samtidigt alla T-kopplingar, även kulventilen, sist i slingan. Släpp på vatten (stäng cirkulationspumpen om möjligt). Lufta matarslangen tills det inte kommer några luftbubblor. Detta görs sist på slingan. Börja sedan vid första maskinen. Lossa returslangen vid koppling och släpp sedan på lite vatten tills det inte kommer några luftbubblor (vattnet leds ner i en hink). Montera sedan tillbaka slangen på matarslangen. Detta moment upprepas tills alla maskiner är vattenfyllda och luftade. Maskinen startar när elkabeln är ansluten och manöverströmbrytaren vrids till läge 1, 2 eller 3 (maxfart). Starta cirkulationspumpen och kontrollera att vattnet cirkulerar vid alla maskiner. Om inte, lufta igen. Glöm inte att fylla vatten i det ordinarie systemet så att nivån inte blir för låg. Tala med ansvarig VVS-installatör. Demontering Vrid manöverströmbrytaren till läge 0 och vänta tills fläkthjulet har slutat att snurra. Stäng av inkommande vatten. Tag bort anslutningskabeln från eluttaget. Börja med att släppa ut vattnet vid matarslangens luftningsnipplar. När trycket sjunkit lossas slangarna vid inkommande vatten. Lossa sedan slang efter slang men tänk på att det finns vatten kvar i slangarna. Lossa slangarna vid maskinen och lyft upp bakdelen på maskinen på en regel för att få ut allt vatten. Fyll på frysskydd ca 2 liter. Tänk på frysrisken. Var mycket noggrann vid avtappning. Maskinen kan nu transporteras

3 Skötsel av maskinen Felsökning Varning! För att eliminera risken för skador, koppla alltid ur el-anslutningen innan ni börjar med servicearbetet. Dessa punkter kontrolleras av er driftoperatör. - Håll er maskin i god kondition genom att regelbundet vårda den. - Innan ni använder maskinen kontrollera alltid huvudfunktionerna. - Kontrollera elanslutningarna, elskåpet och ev. skarvkablar. - Kontrollera även att inga skruvar är lösa och att alla delar är rätt monterade. - Tillse att det inte finns några defekta delar som kan påverka säkerheten. - Om onormala ljud eller vibra tioner förekommer, stäng av maskinen omgående och se till att felet blir korrigerat innan ni återstartar maskinen. - Använd aldrig en skadad maskin. - Märk alltid trasig maskin med får ej användas tills den är reparerad. Rengöring - För utvändig rengöring använd en mild tvållösning och en fuktig trasa. - Lossa luckan med fläkt och manövervred med dess fyra fästskruvar. Därefter är maskinens chassie helt avskild från elektriska komponenter och kan obehindrat tvättas med vatten. - Vid behov lossas även luftfördel ningshuven (alternativt stosanslut ningen), varpå maskinen är åtkomlig även uppifrån. - Luckan med fläkt och manövervred blåses ren ur med luft och torkas därefter med en fuktig trasa. - Använd aldrig brandfarliga eller brännbara lösningsmedel i närheten av maskinen. OBS! Alla reparationer av elektriska delar skall utföras av personal med elbehörighet. Transport och förvaring Maskinen skall alltid transporteras stående. Vid transporter skall maskinen förankras i transportfordonet. När maskinen ej är i drift skall den förvaras inomhus frostfritt. Maskinen startar inte Kontrollera att säkringarna i närmaste elskåp är hela. Maskinen blåser för lite luft Se efter att vattenbatteriet ej är igensatt. Det kommer ingen varmluft Ställ ev. värmereglage på max. Kontrollera att tilloppsslangen är C varmare än returslangen. Är skillnaden större - lufta systemet alt. maskinen Om dessa åtgärder inte ger önskad effekt kontakta behörig driftstekniker för service. Skrotning Vid skrotning av maskinen skall alla delar sorteras och sändas till därför avsedd miljöstation. Garanti Varje TF 15 HV är omsorgsfullt kontrollerad och testad innan den lämnar fabriken. Skulle något fel uppstå v.g. returnera maskinen komplett med betald frakt till El-Björn AB, Depågatan 6, Anderstorp. Om det vid reparation visar sig att felet beror på bristfälligt utförande eller materialfel, repareras maskinen utan kostnad för kunden och maskinen returneras med betald frakt tillbaka till kunden. Maskinens garanti gäller ett år från inköpsdatum. Denna garanti gäller ej om: (1) reparation eller försök till reparation har utförts av annan person än av El-Björn AB eller av utsedd serviceverkstad: ( 2) reparation är begärd på grund av onormalt slitage: (3) maskinen har misshandlats eller varit inblandad i en olyckshändelse; (4) felaktig behandling är uppenbar, fel som orsakats av överbelastning av maskinen, utöver den angivna kapaciteten; (5) maskinen har använts efter partiell skada har uppstått; ( 6) maskinen har använts med ett felaktigt tillbehör. Ingen annan garanti, skriven eller muntlig, är accepterad. I övrigt gäller NL

4 Funktion och styrning Start & stopp Vrid strömbrytaren ett steg till höger för start av lägsta fläkthastighet nästa steg är mellanhastighet och tredje steg ger maxfart på fläkten. Vredet måste vridas tillbaka till läge 0 för stopp. Maskinen kan köras med fläkten i de båda lägre hastigheterna för att erhålla en högre utblåstemperatur vid uppstarter i känsliga miljöer. Säkerhetsföreskrifter 1. Håll arbetsområdet rent. Nedskräpade ytor och maskiner inbjuder till olyckor. 2. Start av maskinen. Anslut elkabeln till ett uttagskyddat av jordfelsbrytare och starta sedan maskinen med strömbrytaren. 3. Öppna aldrig inspektionsluckan under drift. Koppla alltid ifrån strömmen innan ni öppnar luckan. 4. Misshandla inte elkabeln. Ryck ej ur elkabeln ifrån eluttaget. Utsätt den ej för värme, olja eller skarpa kanter. OBS! Maskinen är endast till för att torka och värma lokaler med ett tillfälligt behov av detta. All annan användning är förbjuden. När man använder elektriska maskiner skall alltid grundläggande säkerhetsföreskrifter följas för att minska risken för brand, el-stötar, brännskada eller personskada. Läs instruktionerna innan ni startar maskinen och spara sedan instruktionerna för säker drift. 5. Sköt maskinen med omsorg. Håll maskinen ren. Kontrollera elskåp och elkablar vid varje uppstart och nedmontering. Byt defekta delar. 6. Användning av förlängningskablar. Använd endast godkänd och märkt för utomhusbruk. 7. Åtgärder vid nödsituation. Bryt strömmen med strömbrytaren eller drag ur elkabeln

5 El-Björn AB, Box 29, SE Anderstorp Tel: , Fax: SE/