Bruksanvisning. Logano Plus SB615

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning. Logano Plus SB615"

Transkript

1 Bruksanvisning Logano Plus SB615 Vänligen läs igenom noga innan inställning och service Version JMA Vi förbehåller oss rätten till ändringar till följd av tekniska förbättringar 1

2 Produkten uppfyller de grundläggande krav som är gällande enligt EU:s regler. Överensbestämmelsen är bekräftad. De relevanta dokumenten och överensbestämmelse- deklarationen sparas av tillverkaren. Om denna bruksanvisning I monterings- och bruksanvisningen finns en kopia av överens- bestämmelsen. Den föreliggande bruksanvisningen innehåller viktiga upplysningar om säker och korrekt behandling och underhåll av Gaspanna Logano plus SB615. Det riktiga bränslet Användning av det riktiga brännarbränslet är en förutsättning för att anläggningen ska fungera problemfritt. VVS-installatören skriver vid drifttagningen i den nedanstående tabellen, vilket bränsle som skall användas till att driva anläggningen. kan bli resultatet av fel bränsle. Använd det bränsle som är angivet som det riktiga till din anläggning. ANVISNING TILL ANVÄNDAREN Sök hjälp hos en VVS-installatör, visa att du önskar att ställa om anläggningen till en annan typ av bränsle. Använd följande bränsle Vi förbehålle r oss rätten till tekniska ändringar! När produkten är under utveckling, kan det förekomma mindre avvikelser i illustrationen, funktionssteg och teknisk data. Uppdatering av dokumentationen Har du förslag till förbättringar, eller har du konstaterat onödigheter, är du välkommen att kontakta oss. Stämpel/Datum/Underskrift 2

3 1 För din säkerhet Bestämmelsemässig användning Anvisningens uppbyggnad Följ dessa anvisningar Uppställningsrum Arbete på anläggningen 5 2 Produktbeskrivning 6 3 Användning av riktigt påfyllningsvatten och efterfyllningsvatten Betydelse för vattnet Vattnets beskaffenhet 8 4 Idrifttagning av anläggningen Rengöring av anläggningen till an vändning Idrifttagning av instrumentpanel och brännar e 10 5 Avstängning av anläggningen Avstängning av instrumentpanelen o ch brännare Avstängning av anläggningen vid nödläge 11 6 Hjälp vid brännarfel 11 7 Underhåll av anläggningen Varför är regelmässigt underhåll viktig t? 7.2 Kontroll och korrektion av anläggningstry cket Var skall du kontrollera trycket i anläggningen? Öppna anläggningen Stäng anläggningen 14 3

4 1 För din säkerhet Gaspannan Logano plus SB615 är konstruerad och framställd i överenskommelse med de senaste teknologiska säkerhetsbestämmelserna. 1.3 Följ dessa säkerhetsanvisningar I den förbindelsen har vi lagt särskild stor vikt på att göra pannan monteringsvänlig. För att uppnå en säker, ekonomisk och miljövänlig nytta av anläggningen ber vi att säkerhetsanvisningarna och bruksanvisningen följs. 1.1 Bestämmelsemässig användning Gaspannan Logano plus SB615 är konstruerad till uppvärmning av vatten och t ex till uppvärmning av villor, kommunala byggnader samt lägenheter. 1.2 Anvisningens uppbyggnad Skillnaden mellan två faronivåer är att de markeras med signalord: VARNING! LIVSFARA Anger en fara, som produkten möjligtvis kan förutsäga och som kan medföra allvarliga skador eller t o m död, ifall den ignoreras. FARA FÖR PERSONSKADOR/SKADOR PÅ ANLÄGGNINGEN Anger en potentiellt farlig situation, det kan medföra medelsvår eller lätt personskada eller materialskada. ANVISNING TILL ANVÄNDAREN Här får du tips och nyttiga upplysningar som du kan använda till optimal inställning och användning av anläggningen. Vid okorrekt montering av Logano plus SB615 kan det uppstå materiella skador. Använd pannan i det syfte som det är tänkt som och se till att den är i perfekt skikt. Låt en VVS-installatör installera och underhålla anläggningen. Få VVS-installatören till att ge dig en grundinstruktion i behandlingen av anläggningen. Läs igenom bruksanvisningen noga. VARNING! LIVSFARA på grund av explosiva gaser. Vid gaslukt är det fara för explosion. Ingen öppen eld! Rökning förbjudet! Använd inga tändare eller tändstickor! Undvik gnistor! Använd inte elektriska kontakter, telefoner, kontakter eller dörrklockor! Stäng huvudavspärrningshandtaget till gasen! Öppna fönster och dörrar! Varna husets boende, men ring inte på dörren! Utrym byggnaden! Ring till gasleverantören och VVS-firman, när du kommer ut från byggnaden! Larma eventuellt polis eller brandkår! Vid hörbar gasutströmmning ska området utrymmas! 4

5 lum Uppställningsrum Arbete på anläggningen LIVSFARA på grund av förgiftning. LIVSFARA på grund av explosiva gaser. VARNING! Otillräcklig lufttillförsel kan medföra farlig utströmning av gas. Var säker på att lufttillförsel- och ventilationsöppningar inte förminskas eller stängs. Pannan får inte användas, så länge detta förhållande inte är det sagda. VARNING! Se till att montering, gas- och rökgasanslutning, vid första idrifttagningen, service och underhåll kan utföras av en auktoriserad VVS-firma. Se till att arbetet på gasförande delar utförs av en auktoriserad VVS-firma. BRANDFARA VARNING! på grund av brännbara material eller vätskor. Bevara inte brännbara material eller vätskor i omedelbar närhet av värmekällan. PANNSKADOR på grund av förorenad förbränningsluft. Använd aldrig klorinnehållande rengöringsmedel och halogeniserade kulbrinter (t.ex. i spraydoser, upplösnings- och rengöringsmedel, målning och lim). Undvik kraftigt dammoln. Häng inte verktyg för att torka i uppställningsrummet. på grund av frost. Se till att pannans uppställningsrum förblir frostfritt. VARNING! på grund av otillräcklig rengöring och underhåll. Låt en VVS-firma kontrollera, rengöra och underhålla anläggningen en gång om året. Vi rekommenderar att du tecknar ett avtal om årlig översyn och behovsservice. 5

6 2 Produktbeskrivning Huvudkomponenterna i gaspannan Logano plus SB615 (fig. 1) är följande: - Pannblocket (fig. 1, pos. 7) med värmeskydd (fig. 1, pos. 1 och 5) och brännardörr (fig. 1, pos. 6). Pannkroppen överför värmen, där värmer brännaren upp vattnet. Brännardörrens funktioner är att hålla fast brännaren och stänga av eldstaden, - Pannkåpan (fig. 1, pos. 4) värmeskydd (fig. 1, pos. 1 och 5) och pannförväggarna (fig. 1, pos. 2). Pannkåpan och värmeskyddet förhindrar energiförlust. - Instrumentpanelen (fig. 1, pos. 3). Instrumentpanelen överväger och styr alla elektriska komponenter i gaspannan Logano plus SB615 Fig. 1 Gaspanna Logano plus SB 615 Pos. 1: Isolering Pos. 2: Pannförvägg Pos. 3: Styrningsenhet Pos. 4: Pannkåpa Pos. 5: Isolering Pos. 6: Brännardörr Pos. 7: Pannkropp Pos. 8: Frontkåpa 6

7 3 Användning av riktigt påfyllnings- och efterfyllningsvatten Detta kapitel innehåller generella upplysningar om betydelsen av vattnet till pannanläggningen. Följ de grundläggande, anläggningsspecifika kraven till vattnets beskaffenhet i kapitel 3.2 vattnets beskaffenhet. 3.1 Betydelse för vattnet I pannanläggningen används vatten till transport av värmen. Beroende av användningsföremålet betecknas vattnet olika. - Uppvärmningsvatten: vatten, som befinner sig i anläggningen. - Påfyllningsvatten: vatten som fylls på anläggningen för första drifttagningen. - Efterfyllningsvatten: vatten, som anläggningen efterfylls med efter en eventuell vattenförlust. 7

8 3.2 Vattnets beskaffenhet Allt vatten innehåller kemikalier, t.ex. Ca (HCO 3 ) 2 (kalciumhydrogenkarbonat), som kan påverka pannanläggningens funktion. Detta kan medföra korrosion, tillkalkning eller avlagring. För att pannanläggningen på lång sikt ska vara ekonomisk, funktions- och driftsäker och arbeta energisparande, ber vi att kvaliteten av påfyllnings- och efterfyllningsvattnet undersöks och att vattnet eventuellt behandlas. på grund av korrosion eller kalkupp- och byggning orsakat av påfyllningsefterfyllningsvattnet, där det inte uppfyller de anläggningsspecifika kraven. Informera VVS-installatören eller vattenverket om Ca (HCO 3 ) 2 koncentrationen (kalciumhydrogen- karbonat) i ditt område. Om påfyllnings- och efterfyllnings- vattnet inte uppfyller de anläggnings- andlas. specifika krav, skall det beh Kontakta i så fall en VVS-installatör. Följande tabell ska följas för att uppnå korrekt användning och behandling av påfyllnings- och efterfyllningsvatten. Tabellen är ett utdrag av arbetsbladet K8 vattenbehandling i förbindelse med pannanläggningen och de gällande nationella reglerna. Total panneffekt i kw Ca (HCO 3 ) 2 - koncentration i mol/m < Q < 350 < 2,0 350 < Q < 1000 < 1,5 100 < Q < 350 > 2,0 350 < Q < 1000 > 1,5 Maximal påfyllnings- och efterfyllningsvattenmängd V max i m 3 Uppvärmningsvattnets PH-värde V max = 3 x anläggningens volym 8,2-9,5 8,2-9,5 8

9 4 Idrifttagning av anläggningen I detta kapitel förklaras hur du gör anläggningen klar för drift och hur instrumentpanelen och brännaren sätts igång. 4.1 Förberedelse av anläggningen för drift Följande ska kontrolleras innan anläggningen kan sättas igång: anläggningens vattentryck (se kapitel 7.2 Kontroll och korrektion av anläggningstrycket på sida 13), att det är öppet för gashuvudventilen till bränsletillförseln, att huvudavbrytaren och pannrumssäkringen är tillkopplad. Be en VVS-installatör att visa dig hur rörsystemet (returledningen) påfyllningskranen är placerad på din anläggning. 4.2 Idrifttagning av instrumentpanelen och brännaren Ta pannan i drift via instrumentpanelen (i det visande exemplet, figur (fig. 2): instrumentpanelen Logamatic i 4000-serien). När instrumentpanelen sätts igång, tar du samtidigt automatiskt brännaren i drift. Brännaren kan därefter startas från instrumentpanelen. Ytterligare upplysningar om detta finner du i bruksanvisningen till den enskilda instrumentpanelen eller brännaren. Ställ pannvattenstemperaturregulatorn (fig. 2, pos. 2) på AUT. Ställ kontakten Drift (fig. 2, pos. 2) i ställningen I (TILL). ANVISNING TILL ANVÄNDAREN Se bruksanvisningen till instrumentpanelen. Fig. 2 Instrumentpanel Logamatic i serien Pos. 1: Pannvattenstemperaturregulator Pos. 2: Knapp Drift 9

10 5 Avstängning av anläggningen I detta kapitel förklaras hur anläggningen, instrumentpanelen och brännaren kan sättas ur drift. Dessutom förklaras hur anläggningen kan stängas av vid nödläge. på grund av frost. Anläggningen kan frysa till när den inte är igång, t ex på grund av driftfel. Skydda anläggningen mot kyla om det är risk för frost. Detta görs genom att tappa uppvärmvid hjälp av bottenventilen ningsvattnet på den varmaste punkten i anläggningen (pannpåfyllnings- och tömningsventilen). Samtidigt ska avluftaren på anläggningens högsta punkt vara öppen. 5.2 Avstängning av anläggningen vid nödläge ANVISNING TILL ANVÄNDAREN Anläggningen måste i n ödläge kunna stängas via säkringen i eldrummet eller på huvud- avbrytaren. I andra farliga situationer skall du strax stänga för gashuvudventilen och avbryta spänningen med säkringen i eldrummet eller på huvudsäkerhetsanvisnigarna på sida avbrytaren (se kapitel 1.3 följ dessa 4). Stäng bränsletillförseln på gashuvudventilen. 5.1 Avstängning av instrumentpanel och brännare Stäng av pannan via instrumentpanelen. När instrumentpanelen stängs av, kopplas automatiskt brännaren ifrån. Ställ kontakten Drift (fig. 2, sida 9) i ställningen 0 (FRA). ANVISNING TILL ANVÄNDAREN Ytterligare upplysningar finns i bruksanvisningen till den medföljande instrumentpanelen. 10

11 6 Hjälp vid brännarfel Driftfel i anläggningen visas i instrumentpanelens display (fig. 3, pos. 2); ytterligare upplysningar om felvisningarna finner du i bruksanvisningen till den enkla instrumentpanelen. Vid brännarfel lyser det en tillfällig fellampa på brännaren och signallampan (fig. 3, pos. 1) på instrumentpanelen. på grund av frost. Anläggningen kan frysa till, när den inte är igång t ex på grund av ett driftfel. Om anläggningen är avbruten i flera dagar på grund av ett driftfel, skall uppvärmningsvattnet, när det är risk för frost, tappas av anläggningen på det varmaste stället genom botten- för att skydda det mot frys- ventilen ning. Fig. 3 Hjälp av brännarfel Pos. 1: Signallampa Pos. 2: Display på grund av för många tryck på resetknappen. Om du mer än tre gånger i rad trycker på resetknappen, för att brännaren inte tänder, kan brännarens tändningstransformator ta skada. Vid hjälp av fel får du inte trycka på felhjälpningsknappen mer än tre gånger i rad. Tryck på brännarens resetknapp (se bruksanvisningen till brännaren). Om brännaren inte startar själv efter tre försök, kan du hitta de nödvändiga upplysningarna om felhjälpen på brännaren i den tekniska dokumentationen till brännaren. 11

12 7 Underhåll av anläggningen I detta kapitel förklaras varför regelmässigt underhåll av anläggningen är viktig. Dessutom visas hur du själv kan kontrollera och korrigera vattentrycket i anläggningen. på grund av otillräcklig rengöring och underhåll. Låt en VVS-firma se efter, ren- göra och underhålla anläggning- en en gång om året. Vi rekommenderar att det tecknas ett avtal om årlig besiktning och behovsorienterad service. Läs den separata underhållsanvisningen i förbin- delse med underhållsarbete på neutralisationsenheten. En VVS-firma måste utföra underhåll av neutralisationsenheten. 7.1 Varför är regelmässigt underhåll viktigt? Anledningen med att utföra regelmässig service på anläggningen är: - att bevar a en hög verkningsgrad och driva anläggningen ekonomiskt (lägsta bränsle- - att uppnå hög driftsäkerhet. användning). - att hålla en hög nivå för miljövänlig förbränning. 12

13 7.2 Kontroll och korrektion av anläggningsstrycket För att säkra anläggningens funktion ska där vara tillräckligt mycket vatten i anläggningen. på grund av ojämn efterfyllning. Om anläggningen ofta ska efterfyllas med vatten, kan det beroende på vattnets beskaffenhet, skadas av korrosion och tillkalkning. Informera VVS-installatören om vattnet från det lokala vattenverket kan användas obehandlat, eller om det är eventuellt ska behandlas. Kontakta en VVS-firma, om du ofta måste fylla på vatten på anläggningen. Om anläggningstrycket i anläggningen är för lågt, ska det kompenseras med efterfyllningsvatten (se kapitel 3 Använd riktigt påfyllnings- och efterfyllningsvatten på sida 7) När skall du kontrollera anläggningstrycket i anläggningen? - De första dagarna, efter att du har fyllt på med påfyllnings- eller efterfyllningsvatten, mister vattnet en stor del av sin volym, för det kondenseras kraftigt. På anläggningen bör just uppvärmningsvattnets vattentryck i början kontrolleras dagligen och sedan med jämna mellanrum. ANVISNING TILL ANVÄNDAREN När påfyllnings- eller efterfyllningsvattnet kondenseras, kan det bildas luftsamlingar i pannanläggningen. Lufta ur pannanläggningen via elementen, och byt om nödvändigt vattenmängden i pann- anläggningen med efterfyllningsvatten. - När uppvärmningsvattnets volym avtar obetydligt, ska anläggningstrycket kontrolleras en gång i månaden. 13

14 Generella skillnader mellan öppna och slutna anläggningar, men öppna anläggningar installeras sällan i praktiken. Därför förklaras det med utgångspunkt i den slutna anläggningen, hur du kan kontrollera anläggningstrycket. Alla förinställningar är gjorda av VVS-installatören vid den första driftsättningen Öppna anläggningar Vid öppnande av anläggningen skall hydrometervisaren (fig. 4, pos. 1) stå innanför den röda markeringen (fig. 4, pos. 3) Slutna anläggningar Vid slutna anläggningar ska manometervisaren (fig. 5, pos. 2) stå innanför den gröna markeringen (fig. 5, pos. 3). Den röda visaren (fig. 5, pos. 1) på manometern ska ställas in till det tryck, det krävs till anläggningen. Kontrollera trycket i anläggningen på grund av ojämn efterfyllning. Fig. 4 Pos. 1: Pos. 2: Pos. 3: Hydrometer till öppna anläggningar Hydrometervisare Grön visare Röd markering Om anläggningen ofta ska efterfyllas med vatten, kan det, beroende på vattnets beskaffenhet, skadats av korrosion och tillkalkning. Se efter att pannanläggningen är avluftad. Kontrollera pannanläggningen för täthet och expansionsbehållaren för funktionsservice. Om manometervisaren (fig. 5, pos 2) under- skrider den gröna markeringen (fig. 5, pos 3), är anläggningens vattentryck för lågt. Fyll upp pannanläggningen med efterfyllningsvatten (se kapitel 3 Användning av riktigt påfyllnings- och efterfyllningsvatten på sida 7). Fyll efterfyllningsvattnet i pannanläggningen via påfyllningskranen i värmesystemets rörsystem (returledning). Lufta ur pannanläggningen. Kontrollera anläggningstrycket igen. Fig. 5 Manometer till slutna anläggningar Pos. 1: Röd visare Pos. 2: Manometervisare Pos. 3: Grön markering 14