Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Installatörshandledning (2011/06) sv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Installatörshandledning. 6 720 648 650 (2011/06) sv"

Transkript

1 I Compress EHP 6- LWM 6-7 LW Installatörshandledning (2/6) sv

2 2 Information SE Information Bosch Compress EHP är utrustad med den senaste generationens lågenergi-cirkulationspumpar på varma sidan. Det gör att elförbrukningen reduceras ytterligare vilket ger dig ännu lägre uppvärmningskostnader. Med Bosch Compress EHP (6-kW) finns även möjligheten att installera enligt Boverkets byggregler ( Kapitel 9.). Installera värmepumpen enligt installatörshandledningen för att säkerställa att Boverkets byggregler följs. Installation av värmepump för värmeupptagning i berg, mark eller sjö är anmälningspliktigt. Kontakta kommunens Miljö- och hälsoskyddskontor. I samband med köptillfället ska återförsäljare/installatör genomföra energiberäkning och bedöma energitäckningsgraden för värmepumpssystemet (2/6)

3 SE Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar Symbolförklaring Säkerhetsanvisningar Vad ingår i leveransen? Allmänt Information om värmepumpen Användningsområde Typöversikt Typskylt Transport och lagring Placering Kontrollera innan installation Checklista CANbus Hantering av kretskort Allmänt om värme Kretsar för värme Styrsätt för värme Tidsstyrning av värme Driftfall Energimätning Måttsättningar och placeringsavstånd LWM LW LW Teknisk information Ingående delar Systemlösningar Tekniska data Föreskrifter Installation Kollektorsystemet Värmesystemet Välja uppställningsplats Förberedande rördragningar Spola ur värmesystemet Uppställning Värmeisolering Demontera frontplåten Montering mjukstart (tillbehör) Elpatronsomkoppling Montering av temperaturgivare Fyllning av värmesystemet Fyllning av kollektorsystemet Elektrisk anslutning Ansluta värmepumpen Fasvakt Urtorkning Elschema elektrisk anslutning Externa anslutningar Kontrollpanel Panelöversikt On/Off-knapp Indikeringslampa Menyfönster Menu-knapp och menyratt Återgå-knapp Mode-knapp Info-knapp Uppstart Funktionskontroll Köldmediekrets Påfyllningstryck i köldbärarkretsen Ställa in värmesystemets driftstryck Drifttemperaturer Installatörsmenyer Access till funktionerna på Installatörsnivån Snabbåterstart kompressor Temperaturgivare Menyöversikt (2/6)

4 4 Innehållsförteckning SE 6 Inställningar Rumstemperatur Varmvatten Semester Energimätningar Timers Extern styrning Installatör Tillskott Skyddsfunktioner Allmänt Larm Accessnivå Återgå till fabriksinställningar Larm Larm Larmlampa reglercentral och rumsgivare Larmfönster Larmsummer vid larm Kvittering av larm Larmtimer, larmdrift Larmkategorier Larmfönster Larmfunktioner Larmlogg Larmhistorik Informationslogg Fabriksinställningar Återgå till fabriksinställningar Fabriksvärden Miljöskydd Underhåll Driftsättningsprotokoll Bosch Compress EHP (2/6)

5 SE Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar 5 Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar. Symbolförklaring Varningar Varningar i texten betecknas med en varningstriangel och grå bakgrund. Vid strömfara har utropstecknet i varningstriangeln ersatts med en blixtsymbol. Signalord i början av en varning markerar vilket slags och hur allvarliga följderna kan bli om säkerhetsåtgärderna inte följs. ANVISNING betyder att sakskador kan uppstå. SE UPP betyder att lätta eller medelsvåra personskador kan uppstå. VARNING betyder att svåra personskador kan uppstå. FARA betyder att livshotande personskador kan uppstå..2 Säkerhetsanvisningar Allmänt B Läs handledningen noggrant och bevara den för framtida bruk. Installation och driftsättning B Installation och driftsättning av värmepumpen får endast utföras av utbildad installatör. Service och underhåll B Endast utbildad personal får utföra reparationer. Felaktiga reparationer kan medföra allvarliga risker för användaren, samt en försämrad besparing. B Använd endast original reservdelar. B Service och underhåll bör utföras årligen av auktoriserat serviceombud. Viktig information Viktig information utan fara för människor eller saker kännetecknas med symbolen bredvid. De begränsas genom linjer ovanför och under texten. Ytterligare symboler Symbol B Innebörd Handling Hänvisning till andra ställen i dokumentet eller till andra dokument Uppräkning/listuppräkning Tab. Uppräkning/listuppräkning (andra nivån) (2/6)

6 6 Vad ingår i leveransen? SE 2 Vad ingår i leveransen? I Bild Värmepump 2 Framledningsgivare 3 Justeringsfötter 4 Utegivare 5 Dokumentsats 6 Partikelfilter (R 3/4 innergänga) för värmesystemet (6 - LWM) 7 Renspropp 8 Kulventil 9 Säkerhetsventil Expansionskärl Påfyllnadssats 6 - LW, 6 - LWM 2 Påfyllnadssats 4-7 LW (2/6)

7 SE Allmänt 7 3 Allmänt Endast behörig installatör får utföra installationen. Installatören ska följa gällande regler och föreskrifter, samt rekommendationer från leverantören. 3. Information om värmepumpen 6 - LWM är markvärmepumpar med integrerad varmvattenberedare. 6-7 LW är markvärmepumpar avsedda för att kompletteras med extern varmvattenberedare. 3.2 Användningsområde Värmepumpen får endast användas i slutna varmvattenvärmesystem enligt EN Annan användning är inte tillåten. Vi ansvarar inte för skador som beror på otillåten användning. 3.3 Typöversikt LWM LW Tab. 2 Typöversikt LWM Värmepump (med inbyggd varmvattenberedare) LW Värmepump (utan inbyggd varmvattenberedare) 6-7 Värmeeffekt kw 3.4 Typskylt Den vertikalt placerade informationen till höger på typskylten delas i perforeringen, klistras på locket till EL-lådan och effekten (på den installerade elpatronen) ifylles. Typskylten sitter på värmepumpens takplåt. Där finns uppgifter om värmepumpens effekt, artikelnummer, serienummer och tillverkningsdatum. 3.5 Transport och lagring Värmepumpen ska alltid transporteras och förvaras stående. Dock får värmepumpen lutas tillfälligt, men ej läggas ned. Vid transport utan den medföljande transportpallen ska ytterplåtarna demonteras för att undvika skador. Värmepumpen får inte lagras vid temperaturer under - C. 3.6 Placering B Värmepumpen placeras inomhus, på ett plant och stabilt underlag som tål en tyngd av minst 5 kg. B Justera gummifötterna så att värmepumpen inte lutar. B Omgivningstemperaturen runt värmepumpen ska ligga mellan + C och +35 C. B Vid placering ska installatören ta hänsyn till värmepumpens ljudutbredning. B En avrinning ska finnas i det rum som värmepumpen placeras i. 3.7 Kontrollera innan installation B Installation av värmepump ska utföras av utbildad installatör. B Innan värmepumpen tas i drift ska värmesystemet, varmvattenberedaren och köldbärarsystemet inklusive värmepumpen, vara fyllda och avluftade. B Kontrollera att samtliga röranslutningar är intakta och inte har skakat isär under transporten. B Ledningarna ska hållas så korta som möjligt för att skydda anläggningen från störningar som t.ex. åska. B Värmepumpinstallation, energiborrning samt kollektorinstallation måste följa gällande regler. 3.8 Checklista Varje värmepumpsinstallation är unik. Nedanstående checklista ger en allmän beskrivning om hur installationen bör gå till.. Placera värmepumpen på ett plant underlag. Justera höjden med justeringsfötterna. 2. Montera värmepumpens inkommande och utgående rör samt expansionskärl. 3. Montera påfyllnadssats, partikelfilter och ventiler. 4. Anslut rätt effekt på elpatron. 5. Koppla in värmeanläggningen mot värmesystemet. 6. Montera utegivare och eventuella rumsgivare. 7. Fyll på och lufta ur värme- och kollektorsystemet innan driftstart. 8. Utför externa anslutningar. 9. Anslut värmeanläggningen till elsystemet..driftsätt värmeanläggningen genom att utföra erforderliga inställningar med hjälp av kontrollpanelen.. Kontrollera värmeanläggningen efter driftstart. 2. Fyll eventuellt på mer köldbärarvätska. 3. Lämna över kunddokumentationen till kunden (2/6)

8 8 Allmänt SE 3.9 CANbus De olika kretskorten i värmepumpen förbinds med en kommunikationsledning, CANbus. CAN (Controller Area Network) är ett två-trådssystem för kommunikation mellan mikroprocessorbaserade moduler/kretskort. SE UPP: Störning. B CANbus-ledningen måste vara skärmad och förläggas separat från nätkabel. Lämplig kabel för extern förläggning är ledning ELAQBY/LIYCY (TP) 2x2x,5. Ledningen ska vara partvinnad och skärmad. Skärmen ska endast jordas i ena änden och till chassi. Maximal ledningslängd är 3 m. CANbus-ledning får ej förläggas tillsammans med nätkabel. Minimiavstånd mm. Förläggning tillsammans med givarkablar är tillåtet. SE UPP: Förväxla inte 2V- och CANbus-anslutningarna! Processorerna går ofelbart sönder om 2V ansluts på CANbussen. B Kontrollera att de fyra kablarna är anslutna på kontakter med motsvarande märkning på kretskorten. Förbindelsen mellan kretskorten sker med fyra trådar, då även 2V-matningen mellan kretskorten ska förbindas. På korten finns markering för 2V- och CANbusanslutningarna. Omkopplare Term används för att markera början och slutet på en CANbus-slinga. Säkerställ att rätt kort är terminerade och att samtliga övriga omkopplare står i motsatt position. CAN-BUS CAN-BUS I Bild 2 EWP Värmepump GND Jord CANL CAN låg CANH CAN hög +2V Anslutning 2V (2/6)

9 SE Allmänt 9 3. Hantering av kretskort Kretskort med styrelektronik är vid hantering känsliga för urladdningar av statisk elektricitet (ESD ElectroStatic Discharge). För att undvika skador på komponenterna krävs därför en särskild hantering. SE UPP: Ta aldrig på ett kretskort utan att bära handledsband anslutet till jord. En förutsättning för ett bra ESD-skydd är ett jordanslutet handledsband vid all hantering av elektroniken. Detta handledsband ska bäras innan den skärmande metallpåsen/förpackningen öppnas eller innan friläggning av ett monterat kort. Handledsbandet ska bäras tills kretskortet åter är inneslutet i sin skärmande förpackning eller tillstängd ellåda. Även utbytta kretskort som returneras ska behandlas på samma sätt I Bild 3 Handledsband Skadorna är oftast av latent art och ett kretskort kan alltså vid driftsättning fungera oklanderligt men ställa till problem senare. Uppladdade föremål kan vara ett problem bara de finns i närheten av elektroniken. Se till att hålla ett avstånd på minst en meter till frigolit, skyddsplast och annat förpackningsmaterial, tröjor av konstmaterial (t.ex fleece-tröja) och liknande innan arbetet påbörjas. Bild I (2/6)

10 Allmänt om värme SE 4 Allmänt om värme Värmesystemet består av en eller flera kretsar, dessa kan också ha funktioner för kyla (tillval). Värmesystemet installeras enligt ett driftfall, beroende på tillgång till och typ av tillskott. Inställningar för detta görs av installatören. 4. Kretsar för värme Krets ; styrning av första kretsen ingår som standard i reglercentralen och kontrolleras av den monterade framledningsgivaren, eventuellt i kombination med installerad rumsgivare. Krets 2-4 (shuntad); styrning av upp till ytterligare 3 kretsar finns som tillval. Varje krets förses då med en shuntmodul, shunt, cirkulationspump, framledningsgivare, samt eventuell rumsgivare. Krets 2-4 kan inte ha högre framledningstemperatur än krets. Detta innebär att det inte går att kombinera golvvärme på krets med radiatorer på någon annan krets. Rumstemperatursänkning för krets kan i vissa lägen påverka övriga kretsar. Maximala antalet kretsar reduceras med en krets för varje XB2-baserat tillbehör, såsom Bosch Passive Cooling Station. 4.2 Styrsätt för värme Utegivare; en givare monteras på husets yttervägg. Givaren skickar signaler till reglercentralen i värmepumpen. Styrning med utegivare betyder att värmepumpen automatiskt anpassar värmen i huset beroende på utetemperaturen. Kunden avgör vilken temperatur det ska vara på värmesystemet, i förhållande till utetemperaturen, med hjälp av inställning av aktuell rumstemperatur i reglercentralen. Utegivare och rumsgivare (en rumsgivare per krets är möjlig); Styrning med utegivare kompletterad med rumsgivare betyder att man även placerar en (eller flera) givare centralt inne i huset. Den ansluts till värmepumpen och ger information till reglercentralen om aktuell rumstemperatur. Signalen påverkar framledningstemperaturen. Exempelvis sänks den när rumsgivaren anger högre temperatur än vad som ställts in. Rumsgivare används gärna när andra faktorer än utetemperaturen påverkar hur varmt det är inomhus. Det kan t.ex. vara när det finns en braskamin eller ett fläktelement i huset, eller om huset är vindkänsligt eller utsatt för direkt solinstrålning. Endast de rum där rumsgivare sitter kan påverka regleringen av temperaturen. 4.3 Tidsstyrning av värme Programstyrning; i reglercentralen finns det fyra fasta och två individuella program för tidsstyrning dag/tid. Semester; reglercentralen har ett program för semesterdrift, vilket innebär att rumstemperaturen under den valda perioden ändras till en lägre eller högre nivå. Programmet medger även att varmvattenproduktionen stängs av. Extern styrning; reglercentralen har möjlighet till extern styrning, vilket innebär att den funktion som förvalts utförs när reglercentralen känner av en insignal. 4.4 Driftfall Med eltillskott; värmepumpen är dimensionerad mindre än husets toppeffekt och eltillskottet tillåts gå in samtidigt med värmepumpen för att täcka behovet, när värmepumpen inte klarar det på egen hand. Larmdrift, extra varmvatten och varmvattenspets, samt om värmepumpen är avstängd vid för låg utomhustemperatur, aktiverar också tillskottet. Utan eltillskott; Värmepumpen kan kopplas utan eltillskott (kw) Se (2/6)

11 SE Energimätning 5 Energimätning Energimätningen i värmepumpen är en approximation baserad på summan av den nominellt avgivna effekten under den aktuella mätperioden. Beräkningen förutsätter t.ex. att värmepumpen är korrekt installerad, samt att flöden och Δ-temperaturer på varma och kalla sidan är justerade enligt rekommendation. Värdet bör således ses som en uppskattning av den reella avgivna effekten. Felmarginalen i beräkningen uppskattas i normalfallet till 5-% Dessutom påverkas energieffektiviteten av utomhustemperaturen, inställningarna för termostat- resp. rumsreglage, samt värmepumpens användning. Här kan ventilation, inomhustemperatur och varmvattenbehov spela en avgörande roll (2/6)

12 mode info ok menu 2 Måttsättningar och placeringsavstånd SE 6 Måttsättningar och placeringsavstånd LWM I Bild I Bild 6 Mått är angivna i mm: Köldbärare in 2 Köldbärare ut 3 Kallvatten in 4 Elanslutningar 5 Framledning värmesystem 6 Varmvatten ut 7 Retur värmesystem (2/6)

13 mode info ok menu SE Måttsättningar och placeringsavstånd LW E F C D A B I Bild I Bild 8 Mått är angivna i mm: Elanslutningar 2 Köldbärare ut 3 Köldbärare in 4 Retur varmvattenberedare 5 Framledning varmvattenberedare 6 Retur värmesystem 7 Framledning värmesystem (2/6)

14 mode info ok menu 4 Måttsättningar och placeringsavstånd SE LW E C 7 4 F D A B I Bild I Bild Mått är angivna i mm: Elanslutningar 2 Köldbärare ut 3 Köldbärare in 4 Retur varmvattenberedare 5 Framledning varmvattenberedare 6 Retur värmesystem 7 Framledning värmesystem (2/6)

15 ok ok SE Teknisk information 5 7 Teknisk information 7. Ingående delar LWM LW I I Bild 2 Bild Typskylt 2 Kontrollpanel 3 Motorskydd med återställning kompressor 4 Automatsäkringar 5 Ellåda 6 Återställningsknapp för överhettningsskydd till elektriskt tillskott 6- LWM 4-7 LW 7 Köldbärarpump 8 Förångare (dold) 9 Kompressor med isolering Expansionsventil Synglas 2 Kondensor 3 Värmebärarpump 4 Elektriskt tillskott 5 Partikelfilter för värmesystemet 6 Växelventil 7 Dubbelmantlad varmvattenberedare 8 Avtappningskran under varmvattenberedaren 9 Fasvakt 2 Återställningsknapp för överhettningsskydd till elektriskt tillskott 6- LW (dold) (2/6)

16 6 Teknisk information SE 7.2 Systemlösningar Detaljerade systemlösningar finns i produktens planeringsunderlag Förklaringar till systemlösningarna E E.T2 Tab. 3 E E Utegivare E2 E2.T E2.V Tab. 6 E2 E22 E22 E22.E2 E22.G2 E22.G3 Givare Köldbärare ut Filter Värmepump Eltillskott Värmebärarpump Köldbärarpump E.C Expansionskärl E22.Q22 Växelventil E.C Arbetstank E22.R Backventil E.F Säkerhetsventil E22.T6 Hetgasgivare E.G Cirkulationspump värmesystem E22.T8 Givare Värmebärare ut E.P Manometer E22.T9 Givare Värmebärare in E.T Framledningsgivare E22.T Givare Köldbärare in E.TT Rumsgivare E22.T Givare Köldbärare ut Tab. 4 E E22.V Filter E2 Tab. 7 E22 E2.G Cirkulationspump blandad krets E3 E2.Q Shuntventil E3.C Expansionskärl E2.T Framledningsgivare E3.F Säkerhetsventil E2.TT Rumsgivare E3.P Manometer Tab. 5 E2 E3.Q2 Påfyllnadsventil E2 E3.Q22 Påfyllnadsventil E2 Värmepump E3.Q23 Påfyllnadsventil E2.E2 Eltillskott E3.R Backventil E2.F Säkerhetsventil E3.R2 Backventil E2.G2 E2.G3 Värmebärarpump Köldbärarpump E3.V Tab. 8 E3 Filter E2.Q2 Växelventil E4 E2.R Backventil E4 Varmvattenberedare E2.T6 Hetgasgivare E4.F Säkerhetsventil E2.T8 Givare Värmebärare ut E4.T3 Varmvattengivare E2.T9 Givare Värmebärare in E4.V4 Varmvatten E2.T Givare Köldbärare in E4.W4 Kallvatten Tab. 6 E2 Tab. 9 E (2/6)

17 SE Teknisk information LWM I Bild 3 Oshuntad värmekrets med arbetstank Vid installation mot golvvärmesystem med individuell rumsreglering är systemlösning med arbetstank (E.C) ett krav för att flödet över värmepumpen ska kunna garanteras. För förklaringar till systemlösningarna ( 7.2.) (2/6)

18 8 Teknisk information SE I Bild 4 Oshuntad och shuntad värmekrets En absolut förutsättning för denna inkoppling är att ett minsta flöde på 7% av det nominella flödet kan upprätthållas under hela året. * Om bypass används och en extern cirkulationspump monterats, kan flödet över värmesystemet reduceras till 4% av det nominella flödet för värmepumpen. Se till att merparten termostatventilerna är fullt öppna. I annat fall måste en ackumulatortank på minst liter monteras. Bypass-längden ska vara minst tio gånger rörets innermått. För förklaringar till systemlösningarna ( 7.2.). För krets E2 krävs bypass-lösningen samt tillbehöret Bosch Mixing Module (2/6)

19 SE Teknisk information LW I Bild 5 Oshuntad värmekrets med arbetstank och extern varmvattenberedning Vid installation mot golvvärmesystem med individuell rumsreglering är systemlösning med arbetstank (E.C) ett krav för att flödet över värmepumpen ska kunna garanteras. För förklaringar till systemlösningarna ( 7.2.) (2/6)

20 2 Teknisk information SE I Bild 6 Oshuntad och shuntad värmekrets med kombiberedare Vid installation mot golvvärmesystem med individuell rumsreglering är systemlösning med arbetstank (E.C) ett krav för att flödet över värmepumpen ska kunna garanteras. För förklaringar till systemlösningarna ( 7.2.). För mer information om kombiberedaren (COMBI) se Installations- och ombyggnadskitsmanualen för kombiberedaren. För krets E2 krävs tillbehöret Bosch Mixing Module (2/6)

21 SE Teknisk information Tekniska data LWM Drift vätska/vatten Enhet Värmeeffekt (B/W35) ) kw 5,5 7,2 8,8,3 Värmeeffekt (B/W45) ) kw 5, 6,6 8,2 9,9 COP (B/W35) ) 4, 4, 4, 4,3 COP (B/W45) ) 3,2 3,2 3,2 3,4 Köldbärare Nominellt flöde l/s,3,38,46,57 Tillåtet externt tryckfall kpa Max. tryck bar 4 Innehåll (internt) l 6 Drifttemperatur C Anslutning mm Ø28 Kompressor Typ Mitsubishi Scroll Vikt köldmedium R47c 2) kg,6,6,8 2,4 Max. tryck bar 3 Värmesystem Nominellt flöde l/s,2,25,3,38 Min./max. framledningstemperatur C 2/65 Max. tillåtet drifttryck bar,5 Värmevatten inkl. yttermantel varmvattenberedare l 47 Anslutning mm Ø22 Varmvatten Max. effekt utan/med 6kW eltillskott 3) ) Enligt EN 45 2) Global Warming Potential, GWP = 526 3) Eltillskott kan begränsas från till 6 kw kw 5,5/,5 7,/3, 8,4/4,4,2/6,2 Nyttoinnehåll varmvatten l 85 Min./max. tillåtet drifttryck bar 2/ Anslutning mm Ø22 Värden för elektrisk anslutning Elektrisk inkoppling 4V 3N~5Hz Säkring, trög; vid eltillskott,5 kw/ 3 kw/6 kw A /6/6 6/6/6 6/6/2 6/6/2 Nominell effektförbrukning kompressor (B/W35) kw,33,64,99 2,22 Installerad eleffekt kw tillskott kw 2,4 3, 3,8 4,4 Installerad eleffekt,5 kw tillskott kw 3,9 4,5 5,3 5,9 Installerad eleffekt 3 kw tillskott kw 5,4 6, 6,8 7,4 Installerad eleffekt 6 kw tillskott kw 8,4 9, 9,8,4 Max. ström med mjukstart 4) (tillbehör) 4) Ingen mjukstart hos 6 LWM A < 3 Kapslingsklass IP X Allmänt Tillåten omgivningstemperatur C Ljudtrycksnivå 5) dba Ljudeffektnivå 5) dba Mått (bredd x djup x höjd) mm 6 x 645 x 8 Vikt (koppar/rostfri varmvattenberedare) kg 23/2 23/2 24/2 Tab. Tekniska data 5) Enligt EN ISO (rostfri) (2/6)

22 22 Teknisk information SE Diagram cirkulationspumpar 6- LWM Köldbärarpump 6-9 LWM H [m] 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 3 2,,, 2, 4, 6, 8, Q [m 3 /h] I Tab. Köldbärarpump LWM Värmebärarpump 6- LWM H H H[kPa] H[m] 8 7 A 6 B 5 A- U = V (445 rpm) B- U = 9V (399 rpm) C- U = 8V (352 rpm) D- U = 7V (36 rpm) E- U = 6V (259 rpm) F- U = 5V (22 rpm) G- U = 4V (66 rpm) H- U = 3V (2 rpm) 4 C 4 3 D 3 E 2 2 F G H Q Q I Q[m³/h] Q[l/s] I Tab. 2 H Q Restuppfordringshöjd Flöde Observera tryckförlust vid användande av propylenglykol som frysskyddsvätska (2/6)

23 SE Teknisk information LW Drift vätska/vatten Värmeeffekt (B/W35) ) ) Enligt EN 45 Enhet kw 5,5 7,2 8,8,3 4,8 6,4 Värmeeffekt (B/W45) ) kw 5, 6,6 8,2 9,9 4, 5,5 COP (B/W35) ) 4, 4, 4, 4,3 4,2 4, COP (B/W45) ) 3,2 3,2 3,2 3,4 3,3 3, Köldbärare Nominellt flöde l/s,3,38,46,57,78,9 Tillåtet externt tryckfall kpa Max. tryck bar 4 Innehåll (internt) l 6 Drifttemperatur C Anslutning mm Ø28 Ø35 Kompressor Typ Vikt köldmedium R47c 2) 2) Global Warming Potential, GWP = 526 Mitsubishi Scroll kg,6,6,8 2,4 2,3 2,3 Max. tryck bar 3 Värmesystem Nominellt flöde l/s,8,23,29,34,47,54 Min. framledningstemperatur C 2 Max. framledningstemperatur C 65 Max. tillåtet driftstryck bar,5 Varmvatteninnehåll l 7 Anslutning mm Ø22 Ø28 Värden för elektrisk anslutning Elektrisk inkoppling Säkring, trög; vid eltillskott,5; 3kW/6kW Säkring, trög; vid eltillskott 4,5 kw/ 9kW Nominell effektförbrukning kompressor (B/W35) 4V 3N~5Hz A /6/6 6/6/6 6/6/2 6/6/2 A 2/25 25/32 kw,33,64,99 2,22 3,5 3,73 Installerad eleffekt kw tillskott kw 2,4 3, 3,8 4,4 - - Installerad eleffekt,5 kw tillskott kw 3,9 4,5 5,3 5,9 - - Installerad eleffekt 3 kw tillskott kw 5,4 6, 6,8 7,4 - - Installerad eleffekt 6 kw tillskott kw 8,4 9, 9,8,4 - - Max. ström med mjukstart 3) (tillbehör) 3) Ingen mjukstart hos E6 A < 3 Kapslingsklass IP X Allmänt Tillåten omgivningstemperatur C Ljudtrycksnivå 4) 4) Enligt EN ISO 23 dba Ljudeffektnivå 4) dba Mått (bredd x djup x höjd) mm 6 x 645 x 52 Vikt kg Tab. 3 Teknisk information (2/6)

24 24 Teknisk information SE Diagram cirkulationspumpar 6-7 LW Köldbärarpump 6-9 LW H [m] 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 3 2,,, 2, 4, 6, 8, Q [m 3 /h] I Tab. 4 Köldbärarpump -7 LW Värmebärarpump 6- LW H H H[kPa] H[m] 8 7 A 6 B 5 A- U = V (445 rpm) B- U = 9V (399 rpm) C- U = 8V (352 rpm) D- U = 7V (36 rpm) E- U = 6V (259 rpm) F- U = 5V (22 rpm) G- U = 4V (66 rpm) H- U = 3V (2 rpm) 4 C 4 3 D 3 E 2 2 F G H Q Q I Q[m³/h] Q[l/s] I Tab (2/6)

25 SE Teknisk information 25 Värmebärarpump 4-7 LW H[kPa] H[m] 4 2 A B 8 C D 6 E A- U =,V (485 rpm) B- U = 9,9V (44 rpm) C- U = 8,28V (4 rpm) D- U = 7,46V (36 rpm) E- U = 6,65V (32 rpm) F- U = 5,84V (28 rpm) G- U = 5,3V (24 rpm) H- U = 4,22V (2 rpm) I- J- U = 3,4V (6 rpm) U = 3,V (4 rpm) F G 2 H I J Q[m³/h] Q[l/s] I Tab. 6 H Q Restuppfordringshöjd Flöde Observera tryckförlust vid användande av propylenglykol som frysskyddsvätska (2/6)

26 26 Teknisk information SE Kollektorns tryckförlust Vid tryckförlustberäkning ska koncentrationen av frysskyddsvätska (propylenglykol) beaktas. Kollektorns tryckförlust är beroende av temperaturen och blandningsförhållandet frysskyddsvätska-vatten. Vid sjunkande temperatur och stigande andel frysskyddsvätska stiger tryckförlusten hos kollektorn. D 2,,9-5 C,8,7 C,6,5,4,3,2,, [Vol.-%] K J Mätvärden för temperaturgivare C Ω T... C Ω T... C Ω T... C Ω T Tab. 7 Bild 7 D K Faktor relativ tryckförlust Koncentration av frysskyddsvätska Exempel: Om koncentrationen av frysskyddsvätska är 25 vol-% och temperaturen är C ökar tryckförlusten i förhållande till vattenmediet med faktorn, (2/6)

27 SE Föreskrifter 27 8 Föreskrifter Följ direktiven och föreskrifterna nedan: Det ansvariga elförsörjningsföretagets lokala bestämmelser och föreskrifter med tillhörande specialregler Nationella byggnadsstadgar EN 6335 (Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet) del (Allmänna fordringar) del 2-4 (Särskilda fordringar på elektriska värmepumpar, luftkonditioneringsaggregat och luftavfuktare) EN 2828 (Värmesystem i byggnader - Utförande och installation av vattenburna värmesystem) BBR 6 (Boverkets byggregler) (2/6)

28 28 Installation SE 9 Installation Endast behörig installatör får utföra installationen. Installatören ska följa gällande regler och föreskrifter, samt rekommendationer från leverantören. 9. Kollektorsystemet Installation och påfyllning Installation och påfyllning av kollektorsystemet ska följa gällande regler och föreskrifter. Jord som används för återfyllning runt kollektorslangen får inte innehålla stenar eller andra vassa föremål. Provtryck kollektorsystemet innan återfyllning för att säkerställa att systemet är tätt. Vid kapning av kollektorn är det viktigt att smuts och grus inte kommer in i systemet. Detta kan orsaka stopp i värmepumpen samt förstöra komponenter. Påfyllnadssats Påfyllnadssats ingår i leveransen och ska installeras i närheten av köldbärarinloppet. Manometer Manometer ska tillhandahållas av återförsäljaren. Köldbärarpump Fabriksinställningen på köldbärarpumpen är max ( Bild 8). Inställningen kan behöva justeras för att få ett korrekt deltavärde ( Kapitel 3.4). För att justera värdet, vrid på ratten. Bild I (2/6)

29 SE Installation 29 Expansionskärl När expansionskärlet monteras är det viktigt att placera det i kretsens högsta punkt, helst ovanför värmepumpen. Om det är lågt i tak och det inte går att montera kärlet ovanför pumpen kan det placeras enligt bilden till vänster. Det är viktigt att montera kärlet så att luften försvinner uppåt. Om kärlet monteras fel fortsätter luften vidare i kretsen ( Bild 9) I Bild 9 Montering expansionskärl Som alternativ till plastkärl kan membranexpansionskärl i köldbärarkretsen användas. Välj Membranexpansionskärl enligt: Modell Volym 6- LW, 6- LWM 2 liter 4-7 LW 8 liter Tab. 8 Frysskyddsmedel/Korrosionsskyddsmedel Frysskydd till 5 C ska säkerställas. Vi rekommenderar att i första hand använda bio-etanol i annat fall propylenglykol (2/6)

30 3 Installation SE 9.2 Värmesystemet För värmesystem i byggnader, installera enligt EN Partikelfilter (inbyggt hos 6-7 LW) Partikelfilter för värmesystemet ingår i leveransen av 6 - LWM och ska monteras nära anslutningen för värmesystemets returledning. Värmebärarpump Fabriksinställningen på värmebärarpumpen är ext. in ( Bild 2 ). Fabriksinställningen (ext. in) på värmebärarpumpen får inte ändras med hjälp av ratten, pumpens inställningar styrs i reglercentralen ( Kapitel 6.7). Propylenglykol I normala fall används inte glykol i värmesystemet. I speciella fall, där ett utökat skydd önskas kan glykol tillsättas med en koncentration av maximalt 5%. Värmepumpens prestanda blir dock försämrade. VARNING: B Inga andra frostskyddsvätskor får användas i värmesystemet. Säkerhetsventil Enligt EN 2828 ska en säkerhetsventil användas. Säkerhetsventilen ska monteras lodrätt. VARNING: B Stäng aldrig säkerhetsventilen. ext. in min min max max I Bild 2 Säkerhetstermostat I vissa länder krävs att en säkerhetstermostat monteras i golvvärmekretsar. Säkerhetstermostaten ansluts till externingången ( Bild 48) för kretsen och Blockera värme sätts till Ja ( 6.6). Förzinkade radiatorer och rörledningar För att undvika gasbildning ska förzinkade radiatorer eller rörledningar inte användas (2/6)

31 SE Installation Välja uppställningsplats Vid val av uppställningsplats ska hänsyn tas till värmepumpens ljudutbredning ( Kapitel. 7.3). 9.4 Förberedande rördragningar B Anslutningsrör för kollektorsystem, värmesystem och ev. varmvatten ska monteras i lokalen fram till uppställningsrummet. B I värmekretsen ska ett expansionskärl, en säkerhetsgrupp och en manometer monteras (tillbehör). B Montera påfyllnadssatsen på lämplig plats på köldbärarkretsen. 9.7 Värmeisolering Alla värme- och köldbärande ledningar ska förses med lämplig värme- respektive kondensisolering enligt gällande normer. 9.8 Demontera frontplåten B Skruva loss skruvarna, luta frontplåten utåt och lyft bort den Spola ur värmesystemet Värmepumpen är en del i ett värmesystem. Fel i värmepumpen kan orsakas av dålig vattenkvalitet i radiatorer/golvslingor eller av att systemet syresätts kontinuerligt. Syre orsakar korrosionsprodukter i form av magnetit och sediment. Magnetit har en slipande påverkan på värmesystemets pumpar, ventiler och delar med turbulent strömning t.ex. kondensorn. Värmesystem som kräver regelbunden påfyllning eller där värmevatten vid urtappning av vattenprov inte ger klart vatten, kräver åtgärd innan installation av värmepump, t.ex. att värmesystemet kompletteras med filter och avluftare. Använd inga tillsatser för vattenbehandling förutom phhöjande medel. Rekommenderat ph-värde är 7,5 9. Eventuellt kan en mellanväxlare krävas för att skydda värmepumpen. SE UPP: Värmepumpen kan skadas om smuts eller andra partiklar finns i rörnätet. B Spola igenom rörnätet så att föremål avlägsnas I 9.6 Uppställning B Avlägsna förpackningen med hjälp av anvisningarna på förpackningen. B Ta ut medföljande tillbehör. B Montera medföljande justeringsfötter och justera höjden. Bild (2/6)

32 32 Installation SE 9.9 Montering mjukstart (tillbehör) FARA: Risk för elektrisk stöt! B Innan arbete utförs på den elektriska delen måste huvudströmmen brytas. SE UPP: Ta aldrig på ett kretskort utan att bära handledsband anslutet till jord ( Kapitel 3.) LWM 2 Bild I Bild 22 Mjukstart 6- LWM I. Skruva ut skruvarna och vrid monteringsskenan 9 grader. Skruva fast monteringsskenan i befintliga hål. 2. Ersätt kontaktorn med mjukstarten. Anslut kablarna på mjukstarten som de tidigare var inkopplade på kontaktorn. Bild 24 Mjukstart monterad I (2/6)

33 SE Installation LW I Bild 25 Mjukstart 6- LW I Bild 27 Mjukstart monterad I Bild 26 Ersätt kontaktorn B Ersätt kontaktorn med mjukstarten. Anslut kablarna på mjukstarten som de tidigare var inkopplade på kontaktorn (2/6)

34 34 Installation SE LW. ( Bild 29, []) Kontrollera att kraftkablarna ligger i följande ordning på kopplingsplintarna: L svart, L2 brun, L3 grå. Avlägsna kablarna och demontera plintarna I B Avlägsna resterande plintar, 22, 23, 24 samt A och A2 från monteringsskenan och vik undan dem försiktigt med kablarna fortfarande anslutna. Montera därefter mjukstarten på skenan. B Anslut kraftkablarna på mjukstarten som de tidigare var inkopplade på respektive sida: L svart, L2 brun, L3 grå. B Avlägsna kvarvarande kablar från plintarna och anslut mjukstarten enligt numrering. Kablarna ska anslutas på mjukstarten på samma anslutningsnummer som de föregående plintarna var monterade på (notera att en plint kan ha två kablar anslutna tillsammans). Samtliga kablar är nu återigen anslutna. B Avlägsna försiktigt locket på mjukstarten och ställ in vridpotentiometrarna på de angivna värden som finns beskrivet i dokumentation som medföljer mjukstarten. Montera därefter på locket igen. 2. ( Bild 29, [2]) Demontera markerade kopplingsplintar. (N, L, L2, L3) Bild 28 Mjukstart 2 EMC-filter Mjukstart och EMC-filter ( Bild 29, [3]) Montera EMC-filtret i befintliga hål så Line in kommer på höger sida och Load out på vänster. B Anslut kablarna på EMC-filtret på samma anslutningsnummer som de föregående plintarna var monterade. Kablarna ansluts på EMC-filtrets lastsida märkt Load out. B Montera inkommande matning till värmepumpen på EMC-filtrets sida märkt Line in I Bild 29 Montering av mjukstart och filter I Bild 3 Montera mjukstarten samt filter (2/6)

35 SE Installation Elpatronsomkoppling Elpatronsomkoppling gäller endast Bosch Compress EHP 6- LWM och 6- LW 9..3 Från 3kW till kw. Elpatronsomkoppling från 3kW till kw utförs för att anpassa värmepumpen till Boverkets nybyggnadsregler. 9.. Från 3kW till 6kW. B Demontera de tre grå kablarna på kontaktor K2. B Isolera dem. B Avisolera de tre vita kablarna. B Montera de vita kablarna på samma plats som de gråa var monterade (ordningsföljden har ingen betydelse) Från 3kW till,5kw. Elpatronsomkoppling från 3kW till,5kw utförs för att anpassa värmepumpen till Boverkets nybyggnadsregler. B Demontera T3-anslutningen (grå kabel) på undersidan av kontaktorn ( Bild 3). B Montera kabeln på kontaktorns NO-anslutning ( Bild 3). B I menyn Varmvattenspets välj Veckodag - Ingen ( Kapitel 6.2). L 2 L2 5 L3 3 NO A 2 T 4 T2 6 T3 4 NO A2 Vid urkoppling av elpatron (kw) fungerar ej tillskottsfunktionen eller larmdriften. B Demontera de tre grå kablarna på kontaktor K2. B Isolera kablarna. B Välj driftfall V/V utan tillskott i uppstarten ( Kapitel 2). 9. Montering av temperaturgivare 9.. Framledningsgivare T B Montera givaren i direktkontakt med framledningsröret och helst efter en 9 böj (vågrätt), enligt systemritning. B Med arbetstank: Montera givaren i den övre delen av arbetstanken, enligt systemlösning. Se installationsanvisning för arbetstanken Utegivare T2 B Montera givaren på husets kallaste sida. Givaren måste skyddas mot direkt solstrålning, ventilationsluft eller annat som kan påverka temperaturmätningen. Givaren får inte heller monteras direkt under taket Varmvattengivare T3 6 - LWM: Givaren är förmonterad i varmvattenberedaren. Bild 3 Kontaktor K I 6-7 LW: Givaren måste monteras när extern varmvattenberedare används. Montera givaren ca /3 från botten av varmvattenberedaren. Givaren måste monteras över returanslutningen till värmepumpen. VARNING: Ansluts inte kabeln på kontaktorns NO-anslutning måste kabeln isoleras väl (2/6)

36 36 Installation SE 9..4 Rumsgivare T5 (tillbehör) CANbus ansluten rumsgivare kan enbart användas på Krets. Lämplig CANbuskabel för extern förläggning är ledning ELAQBY/LIYCY (TP) 2x2x,5. Ledningen ska vara partvinnad och skärmad. Skärmen ska endast jordas i ena änden och till chassi. ( Kapitel 3.9) 9.2 Fyllning av värmesystemet B Ställ in förtrycket hos expansionskärlet i lokalen enligt värmeanläggningens statiska höjd. B Öppna värmesystemets ventiler. B Öppna kranen på partikelfiltret, fyll värmesystemet till mellan och 2 bar och stäng den. B Lufta värmesystemet. B Fyll värmeanläggningen på nytt till mellan och 2 bar. B Kontrollera tätheten vid alla delningsställen. Endast det rum där rumsgivaren sitter kan påverka regleringen av temperaturen för respektive värmekrets. Krav på monteringsplats: Om möjligt innervägg utan drag eller värmestrålning. Obehindrad cirkulation av rumsluften under rumsgivaren T5 (streckad yta i bild 32 ska hållas fri). 9.3 Fyllning av kollektorsystemet Kollektorsystemet fylls med köldbärarvätska som måste garantera ett frysskydd ned till 5 C. Vi rekommenderar bio-etanol eller en blandning av vatten och propylenglykol. Endast glykol och alkohol är tillåtna. T5,3 m En grov uppskattning av hur stor mängd köldbärarvätska som krävs i förhållande till kollektorsystemets längd och rörets innerdiameter kan göras med hjälp av tabell 9.,2 -,5 m,6 m,3 m Innerdiameter Volym per meter Enkelrör Dubbla U-rör 28 mm,62 l 2,48 l 35 mm,96 l 3,84 l Bild I Rekommenderad monteringsplats för rumsgivare T5 Tab. 9 Som bergkollektor används oftast enkla U- rör som består av ett nedåtgående och ett uppåtgående rör. Följande beskrivning av fyllning förutsätter att tillbehöret Påfyllnadsstation används. Gör på motsvarande sätt om annan utrustning används. Bild 33 Påfyllnadssats 6 - LW, 6 - LWM (2/6)

37 SE Installation 37 B Vrid ventilerna på påfyllnadsstationen så att de står i blandningsläge ( Bild 37). Bild 34 Påfyllnadssats 4-7 LW B Anslut två slangar från påfyllnadsstationen till påfyllnadssatsen ( Bild 35). Bild 37 Påfyllnadsstation i blandningsläge B Starta påfyllnadsstationen (pumpen) och blanda köldbärarvätskan i minst två minuter. Upprepa följande moment för varje krets. Vid påfyllning av köldbärarvätska i kretsen fylls en slinga i taget. Håll ventilerna stängda i de övriga slingorna under processen. B Vrid ventilerna på påfyllnadsstationen till påfyllningsläge och fyll kretsen med köldbärarvätska ( Bild 38). Bild 38 Påfyllnadsstation i påfyllningsläge Bild 35 Fyllning med påfyllnadsstation B Fyll påfyllnadsstationen med köldbärarvätska. Häll i vattnet före frysskyddsvätskan. B Vrid ventilerna på påfyllnadssatsen så att de står i påfyllningsläge ( Bild 36). B När vätskenivån sjunkit till 25 % i påfyllnadsstationen ska pumpen stoppas och mer köldbärarvätska fyllas på och blandas. B När kretsen är full och det inte längre kommer luft ur returledningen ska pumpen köras ytterligare minst 6 minuter (vätskan ska vara klar och ej innehålla bubblor). Bild 36 Påfyllnadssatser i påfyllningsläge (2/6)

38 38 Installation SE B När urluftningen är klar ska kretsen trycksättas. Vrid ventilerna på påfyllnadssatsen till tryckhöjningsläge och trycksätt kretsen till 2,5-3 bar ( Bild 39). Bild 39 Påfyllnadssatser i tryckhöjningsläge B Vrid ventilerna på påfyllnadssatsen till normalläge ( Bild 4) och stäng av pumpen på påfyllnadsstationen. Bild 4 Påfyllnadssatser i normalläge B Koppla bort slangarna och isolera påfyllnadssatsen. Om annan utrustning används så krävs bland annat: Ren behållare med kapacitet för den mängd köldbärarvätska som krävs Extrabehållare för uppsamling av förorenad köldbärarvätska Dränkpump med filter, flödeskapacitet minst 6 m 3 /h, tryckhöjd 6-8 m Två slangar, Ø 25 mm (2/6)

39 SE Elektrisk anslutning 39 Elektrisk anslutning FARA: Risk för elektrisk stöt! B Innan arbete utförs på den elektriska delen måste huvudströmmen brytas. Alla reglerings-, styr- och säkerhetsanordningar på värmepumpen är kopplade och kontrollerade vid leverans. Värmepumpens elektriska anslutning måste kunna brytas på ett säkert sätt. B Installera en separat säkerhetsbrytare som bryter all ström till värmepumpen. Vid separat elmatning krävs en säkerhetsbrytare för varje matning. B Installera en separat jordfelsbrytare till värmepumpen. B Enligt gällande regler för anslutning av 4 V/5 Hz ska minst en 5-ledarkabel av typen H5VV-... användas. Välj kabelarea och kabelyp som motsvarar aktuell avsäkring ( Kapitel 7.3) och förläggningssätt. B Anslut värmepumpen till ellådans kopplingslist enligt EN 6335 del och via strömbrytare med min. 3 mm kontaktavstånd (t.ex. säkringar, LS-brytare). Ytterligare förbrukare får inte anslutas. B Vid anslutning av jordfelsbrytare måste aktuellt elschema följas. Anslut endast komponenter som är godkända för respektive marknad. B Beakta färgkodningen vid byte av kretskort.. Ansluta värmepumpen SE UPP: Ta aldrig på ett kretskort utan att bära handledsband anslutet till jord ( Kapitel 3.). B Demontera frontplåten ( sidan 3). B Avlägsna ellådans lock. B Led anslutningskablarna till ellådan genom kabelgenomföringen i värmepumpens takplåt. B Anslut kablarna enligt elschema. B Återmontera ellådans lock och värmepumpens frontplåt..2 Fasvakt En fasvakt finns monterad och ansluten i värmepumpen för att övervaka fasföljden till kompressorn vid installation ( Bild och 2). På fasvakten finns fyra indikeringslampor. När värmepumpen spänningssätts och faserna är rätt inkopplade lyser den nedersta gula lampan. Vid felaktig inkoppling lyser den översta röda lampan och Fasfel E2x.B ( Kapitel 7.9.) visas i menyfönstret. Ändra i så fall fasföljden så att den gula lampan tänds. Fasvakten reagerar också på för låg respektive för hög spänning. Vid hög spänning tänds den näst översta röda lampan. Vid låg spänning tänds den näst nedersta röda lampan och i båda fallen visas Fasfel E2x.B ( Kapitel 7.9.) i menyfönstret. När spänningen åter är inom gränsvärdena tänds den gula lampan igen..3 Urtorkning Urtorkning måste ske med kontinuerlig tillgång till ström. Vid användning av urtorkning ska därför elanslutning göras på normalt sätt, se ( Kapitel.4). Urtorkningsprocessen beskrivs i ( Kapitel 6.7) (2/6)

40 4 Elektrisk anslutning SE.4 Elschema elektrisk anslutning.4. Översikt kretskort 6- LW 6- LWM 6- LWM 4-7 LW I Bild 4 Översikt kretskort * Med mjukstart (tillbehör) B Fasmätare F Automatsäkring värmepump F2 Automatsäkring eltillskott F Motorskydd kompressor K Kontaktor kompressor K2 Kontaktor elpatron Q Mjukstart (tillbehör) V X BAS AHB PIL PXB PSU F3 EMC-filter Plintrad Kretskort Kretskort Kretskort Kretskort Kretskort Kretskort elanod (2/6)

41 SE Elektrisk anslutning CANBus översikt 6- LWM 6- LW 4-7 LW I Bild 42 CANBus översikt (2/6)

42 42 Elektrisk anslutning SE.4.3 Kretskortskablage I Bild 43 Kretskortskablage (2/6)

43 SE Elektrisk anslutning Internt elschema 6- LWM och 6- LW I Bild 44 Internt elschema B Fasvakt F3 Elanodkort E Kompressor PSU Kretskort E2 Eltillskott K Kontaktor kompressor F Automatsäkring eltillskott K2 Kontaktor elpatron F2 Automatsäkring värmepump X Plintrad F Motorskydd kompressor Q Mjukstart (tillbehör) F2 Överhettningsskydd eltillskott (2/6)

44 44 Elektrisk anslutning SE.4.5 Internt elschema 4-7 LW I Bild 45 Internt elschema B Fasvakt X Plintrad E Kompressor PSU Kretskort E2 Eltillskott AHB Kretskort F Automatsäkring eltillskott F2 Automatsäkring värmepump F Motorskydd kompressor F2 Överhettningsskydd eltillskott K Kontaktor kompressor Q Mjukstart (tillbehör) V EMC-filter (tillbehör) (2/6)

45 SE Elektrisk anslutning Komplett elschema anslutningar 6- LWM och 6- LW I Bild 46 Komplett elschema anslutningar Heldragen linje = ansluten från fabrik Streckad linje = ansluts vid installation: RHP Högtryckspressostat F Motorskydd kompressor Q Mjukstart (tillbehör) K Kontaktor kompressor K2 Kontaktor elpatron E.G Cirkulationspump krets G2 Värmebärarpump G3 Köldbärarpump Q2 Växelventil F5 Säkring 6,3A E.T Framledning E.T2 Ute E4.T3x Varmvatten LW-modell E.TT.T5 Rumsgivare krets B2 Extern ingång 2 E.TT.P LED rumsgivare B Extern ingång E4.F3 Larm elanod B Larm fasmätare T3 Varmvatten LWM-modell T6 Hetgas T8 Värmebärare ut T9 Värmebärare in T Köldbärare in T Köldbärare ut RLP Pressostat låg a) Leveransutförande b) 6-kW Mjukstart (2/6)

46 46 Elektrisk anslutning SE.4.7 Komplett elschema anslutningar 4-7 LW Bild 47 Komplett elschema anslutningar I Heldragen linje = ansluten från fabrik Streckad linje = ansluts vid installation: RHP Högtryckspressostat F Motorskydd kompressor Q Mjukstart (tillbehör) K Kontaktor kompressor E.G Cirkulationspump krets G2 Värmebärarpump G3 Köldbärarpump Q2 Växelventil F5 Glassäkring 6,3A E.T Framledning E.T2 Ute E4.T3x Varmvatten LW-modell E.TT.T5 Rumsgivare krets B2 Extern ingång 2 E.TT.P LED rumsgivare B Extern ingång E4.F3 Larm elanod B Larm fasmätare T3 Varmvatten LWM-modell T6 Hetgas T8 Värmebärare ut T9 Värmebärare in T Köldbärare in T Köldbärare ut RLP Pressostat låg a) Leveransutförande b) 4-7kW Mjukstart (2/6)

47 SE Elektrisk anslutning 47.5 Externa anslutningar Alla externa anslutningar görs på plintkort PXB: B För att undvika störning på givarna ska stark- och svagströmsledningar förläggas separerade från varandra (minimiavstånd mm). B Använd följande kabelarea vid förlängning av temperaturgivarkabel: Upp till 2 m lång kabel:,75 till,5 mm 2 Upp till 3 m lång kabel:, till,5 mm I Bild 48 Externa anslutningar Heldragen linje = ansluts alltid Streckad linje = tillval, alternativ: E.T Framledning krets E.T2 Utegivare E4.T3x Varmvatten E-modell E.TT.T5 Rumstemperatur krets (ej CANbus-givare) B2 Extern ingång 2 E.TT.P LED rumsgivare krets B Extern ingång E.G Cirkulationspump krets (2/6)

48 48 Kontrollpanel SE Kontrollpanel Inställningar för styrning av värmepumpen görs med hjälp av reglercentralens kontrollpanel, som även ger information om aktuell status..4 Menyfönster Använd menyfönstret för att: Se information från värmepumpen.. Panelöversikt Se tillgängliga menyer. Ändra inställda värden. 2 mode menu Menu-knapp och menyratt Använd för att från Utgångsläget komma till menyerna. Använd menyratten för att: 3 info ok 6 Navigera bland menyerna och nå inställningsfönster. 4 5 Vrid ratten för att se fler menyer på samma nivå eller ändra ett inställt värde. Bild 49 Kontrollpanelen I Tryck på ratten för att byta till lägre menynivå eller spara en ändring. On/Off-knapp 2 Mode-knapp 3 Info-knapp 4 Menyratt 5 Indikeringslampa 6 Återgå-knapp 7 Menu-knapp 8 Menyfönster.6 Återgå-knapp Använd för att: Backa till föregående menynivå. Lämna ett inställningsfönster utan att ändra inställt värde..2 On/Off-knapp Använd On/Off -knappen för att starta eller stänga av värmepumpen..7 Mode-knapp Använd för att ändra typ av drift. Ändra typ av drift..3 Indikeringslampa Lampan lyser orange. Lampan blinkar orange. Värmepumpen är igång. Larm föreligger och har inte kvitterats -knappen kan användas för att ändra språk i reglercentralen. B Håll -knappen intryckt minst 5 sekunder i utgångsläget och välj sedan språk. Lampan blinkar orange. Lampan blinkar långsamt orange, menyfönstret släckt. Lampan och menyfönstret släckt. Larm har kvitterats men larmorsak kvarstår Värmepumpen är i stand-by läge ). Ingen spänning finns fram till reglercentralen..8 Info-knapp Använd för att se information från reglercentralen om driftläge, temperaturer, programversion m.m. Tab. 2 Lampans funktioner ) Stand-by innebär att värmepumpen är igång men ingen produktion av värme/varmvatten är aktiv (2/6)

49 SE Uppstart 49 2 Uppstart Första gången värmepumpen startas visas med automatik ett antal inställningar för att underlätta igångsättning. Innan dess ska värmepumpen vara installerad enligt tidigare avsnitt ( Kapitel 9, Kapitel ), köldbärare, värmekretsar och varmvattenkrets vara fyllda och luftade. Inställningarna finns även under ordinarie installatörsmenyer. Endast funktioner som reglercentralen identifierar visas i uppstartsläget. Uppstartsmenyerna finns kvar ända tills Ja anges på Uppstart avslutad. B Läs igenom de kompletta menyerna före uppstarten. B Ett val måste göras på Värmepump x kapacitet och Elanod installerad. Shuntens gångtid B Välj alternativ i Elanod installerad ( Kapitel 6.2). B Ställ in värde för Pool (om poolfunktion installerats), se tillvalsdokumentationen. B Ställ in Datum ( Kapitel 6.). B Ställ in Tid ( Kapitel 6.). B Uppstart avslutad, Ja/Nej. Uppstartsmenyerna finns kvar ända tills Ja anges. Ange korrekt val på Elanod installerad för att undvika onödiga larm. Efter uppstartsmenyerna visas Utgångsläget i displayen. Härifrån nås alla kundfunktioner direkt medan installatörsmenyer nås först efter byte av accessnivå. Språk, Land och Driftfall B Välj språk för reglercentralens menyer ( Kapitel 6.). B Välj Land ( Kapitel 6.) B Välj driftfall (V/V med eltillskott) ( Kapitel 4.4, Kapitel 6.7) I Använd -knappen för att ändra tidigare gjorda val gällande Språk, Land eller Driftfall före eller under Uppstart. Bild 5 Utgångsläge Uppstart Se över och justera vid behov funktionerna nedan. Se referenserna för beskrivning av funktionerna. Vald systemlösning kräver normalt översyn av fler inställningar än de som finns i uppstarten. B Ange värmepumpeffekt för varje värmepump i Värmepump x kapacitet ( Kapitel 6.7). Se typskylten. B Ställ in Varmvattenproduktion för varje värmepump (kompressor) ( Kapitel 6.2). B Ställ in Lägsta utetemperatur ( Kapitel 6.). B Ange om Grundvatten används. B Ställ in Krets Värme\ Typ av värmesystem ( Kapitel 6.). B Ställ in Krets Kyla (om Kyla installerats, tillval), se tillvalsdokumentationen. B Ställ in Krets 2, 3... ( Kapitel 6.)(tillval). Shuntens driftläge Typ av värmesystem (2/6)

Compress EHP 3500 6-11 LWM 6-17 LW. Installatörshandledning. 6 720 806 257 (2013/02) sv

Compress EHP 3500 6-11 LWM 6-17 LW. Installatörshandledning. 6 720 806 257 (2013/02) sv 6 720 643 475-0.I 6- LWM 6-7 LW Installatörshandledning 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar.............. 4. Symbolförklaring................................

Läs mer

290 A/W Användarhandledning

290 A/W Användarhandledning 290 A/W 6 720 614 054-00.1D Användarhandledning 6 720 616 876 (2010/04) Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar... 3 1.1 Symbolförklaring....................

Läs mer

PKS 1000 Passiv Kylstation Installatörshandledning

PKS 1000 Passiv Kylstation Installatörshandledning PKS 1000 Passiv Kylstation 6 720 641 553-08.1I Installatörshandledning 6 720 647 947 (2012/03) sv Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar... 3 1.1 Symbolförklaring....................

Läs mer

IVT 290 A/W. Elpanna. Användarhandledning. Art. nr: 290565 Utgåva 2.1

IVT 290 A/W. Elpanna. Användarhandledning. Art. nr: 290565 Utgåva 2.1 IVT 290 A/W Elpanna Användarhandledning Art. nr: 290565 Utgåva 2.1 Tack för att du har valt en värmeanläggning från IVT Industrier AB Vi hoppas att vår värmeanläggning kommer att uppfylla dina förväntningar

Läs mer

6 720 817 577-00.1I 400V, 3N~ / 230V, 1N~ / 230V, 3~ Compress 4000 2.0 EW. Användarhandledning 6 720 817 577 (2015/09)

6 720 817 577-00.1I 400V, 3N~ / 230V, 1N~ / 230V, 3~ Compress 4000 2.0 EW. Användarhandledning 6 720 817 577 (2015/09) 6 720 87 577-00.I 400V, 3N~ / 230V, N~ / 230V, 3~ Compress 4000 2.0 EW Användarhandledning 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar.............. 2. Symbolförklaring................................

Läs mer

6 720 640 719-00.1I. Luft/vatten-värmepump EHP 6 AW - 15 AW 400V 3N~ Användarhandledning 6 720 641 773 (2009/12)

6 720 640 719-00.1I. Luft/vatten-värmepump EHP 6 AW - 15 AW 400V 3N~ Användarhandledning 6 720 641 773 (2009/12) 6 720 640 719-00.1I Luft/vatten-värmepump EHP 6 AW - 15 AW 400V 3N~ Användarhandledning 2 Innehållsförteckning SV Innehållsförteckning 9 Lathund............................... 29 1 Symbolförklaring och

Läs mer

IVT Optima 600-1100 med IVT 290 A/W

IVT Optima 600-1100 med IVT 290 A/W IVT Optima 600-1100 med IVT 290 A/W Installatörshandledning Art. nr: 12329 Utgåva 1.1 Installatörshandledning IVT Optima 600-1100 med IVT 290 A/W IVT Industrier AB, 2007/08 Artikelnummer: 12329 Utgåva

Läs mer

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Användarhandledning. 6 720 813 695 (2015/08) sv

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Användarhandledning. 6 720 813 695 (2015/08) sv 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Användarhandledning 6 720 813 695 (2015/08) sv 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar...... 2 1.1 Symbolförklaring........................

Läs mer

SverigeTanken 2.0. Installationsmanual 2014-10. www.sverigepumpen.se

SverigeTanken 2.0. Installationsmanual 2014-10. www.sverigepumpen.se Sver iget ank en 2.0 SverigeTanken 2.0 Installationsmanual 2014-10 www.sverigepumpen.se Innehållsförteckning Funktionsbeskrivning sid 3 Teknisk data sid 4 Sprängskiss sid 5 Inkoppling sid 6 Elschema sid7

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret ska innehålla text. Är husets

Läs mer

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage LK Elpanna -,5 Utförande LK Elpanna,5 kw är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem som t.ex. golvvärme. LK Elpanna,5 kw levereras helt komplett. Endast vatten och ström behöver

Läs mer

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral Drift- och skötselinstruktion VK LPM Väggkompakt, prefabricerad fjärrvärmecentral VK Väggkompakt Utförande kan skilja sig från den här bilden. Innehåll Allmän beskrivning... 1 Varningstexter... 2 Installation...

Läs mer

Manual för TH SOL 801 hybrid.

Manual för TH SOL 801 hybrid. 10-10-08 11-03-05 D 11-03-05 Percy Eriksson 1 av 20 Manual för TH SOL 801 hybrid. TH Solar Sverige. Tossene Berg 16. 455 98 Dingle Support: 0523-91139 vardag 08.00-17.00 Internet: www.thsolar.se E-post

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG. Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel

UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG. Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel 02 2007 142 Innehåll Funktion... 2 Tekniska data... Rörinstallation... 4 Expansionskärl Säkerhetsventil

Läs mer

Installationsanvisning. För installatörer. Installationsanvisning VR 61/2. Shuntmodul för VRC 470

Installationsanvisning. För installatörer. Installationsanvisning VR 61/2. Shuntmodul för VRC 470 Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning VR 61/2 Shuntmodul för VRC 470 SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Information om den här bruksanvisningen... 3 1.1 Övrig gällande

Läs mer

Greenline HT. Specialtryck för 3x230V. Installatörsmanual. Art. nr: Utgåva 1.4

Greenline HT. Specialtryck för 3x230V. Installatörsmanual. Art. nr: Utgåva 1.4 Greenline HT Specialtryck för 3x230V Installatörsmanual Art. nr: 290581 Utgåva 1.4 Innehållsförteckning Innehåll Anslut värmepumpen till elsystemet 3x230V... 4 Säkerhetsbrytare och jordfelsbrytare...4

Läs mer

Compress 3000 2.0 EW/9

Compress 3000 2.0 EW/9 6 70 804 7-00.I.0 EW/9 Frånluftsvärmepump Användarhandledning 670805005 0/ Innehållsförteckning Innehållsförteckning Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar.............. 3. Symbolförklaring................................

Läs mer

Shunt FS 160. Installationsanvisning

Shunt FS 160. Installationsanvisning Shunt FS 160 Installationsanvisning 1 Introduktion Vattenburna värmegolv är så kallade lågtemperatursystem, vilket innebär att framledningstemperaturen är betydligt lägre än vad konventionella radiatorsystem

Läs mer

IVT 690 Installatörshandledning

IVT 690 Installatörshandledning IVT 690 6708047-.I Installatörshandledning 6708047 (0/) Innehållsförteckning Innehållsförteckning Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar............... Symbolförklaring.................................

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME BYGGPANNA 400V. Uponor Byggpanna 11kW 400V Installation, drift och skötsel

UPONOR VVS GOLVVÄRME BYGGPANNA 400V. Uponor Byggpanna 11kW 400V Installation, drift och skötsel UPONOR VVS GOLVVÄRME BYGGPANNA 400V Uponor Byggpanna 11kW 400V Installation, drift och skötsel 02 2007 143 Innehåll Funktion... 2 Tekniska data... 3 Installation... 3 Rörinstallation... 4 Expansionskärl

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning Installations- och skötselanvisning ALLMÄNT S2 D-X är ett komplett värmepumpsanläggning för ytjordvärme.d-x står för direktförångning, även kallat direktexpansion, som innebär att köldmediet i systemet

Läs mer

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage LK Elpanna -, Utförande LK Elpanna, kw är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem som t.ex. golvvärme. LK Elpanna, kw levereras helt komplett. Endast vatten och ström behöver

Läs mer

FÖR ANVÄNDAREN. Greenline HT. C och E FÖR INSTALLATÖREN. Handledning i montage, drifttagning och skötsel INDEX. Art. nr: 290580 Utgåva 1.

FÖR ANVÄNDAREN. Greenline HT. C och E FÖR INSTALLATÖREN. Handledning i montage, drifttagning och skötsel INDEX. Art. nr: 290580 Utgåva 1. Greenline HT C och E FÖR INSTALLATÖREN FÖR ANVÄNDAREN Handledning i montage, drifttagning och skötsel INDEX Art. nr: 290580 Utgåva 1.1 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Industrier Vi hoppas

Läs mer

LK Styr & LK Styr RA. Utförande. Reglercentral

LK Styr & LK Styr RA. Utförande. Reglercentral K Styr & K Styr RA Utförande K Styr och K Styr RA är en komplett enhet för utetemperaturstyrd värmereglering och är anpassad till Ks shuntprogram (gäller ej K Minishunt M60) enligt följande. K Styr används

Läs mer

Installation, drift och skötsel. MP 4 MiniPanna 4,5 kw. 2010-05-19 utg:11 Ersätter:

Installation, drift och skötsel. MP 4 MiniPanna 4,5 kw. 2010-05-19 utg:11 Ersätter: Installation, drift och skötsel MP 4 4,5 kw 2010-05-19 utg:11 Ersätter: MP4 Innehåll 10-05 Allmänt... 2 Anteckningar... Funktion... 4 Tekniska data... 4 Tekniska data... 5 Rörinstallation... 6 Allmänt

Läs mer

AUTOMIX 30 Reglersystem för vattenburen värme

AUTOMIX 30 Reglersystem för vattenburen värme AUTOMIX 30 Reglersystem för vattenburen värme 2004.02 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING ALLMÄNT AUTOMIX 30 är en avancerad, elektronisk shuntautomatik för radiator- och golvvärmeanläggningar. Installationen

Läs mer

Wirsbo Golvvärme Wirsbo Push 20/25

Wirsbo Golvvärme Wirsbo Push 20/25 Push 20 145 80 90 Wirsbo Golvvärme Wirsbo Push 20/25 FLIK 5:41 Jan 1996 Pump- och shuntgrupp för golvvärme 150 580 Port AB 225 310 Port B Port A Push 25 135 Bild1 Mått från vägg C-rör 50 mm, totalt byggdjup

Läs mer

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Installatörshandledning

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Installatörshandledning Greenline HE C6-C E6-E7 6 72 64 855-.I Installatörshandledning 6 72 645 376 (2/) sv Information Information Svanenmärkt IVT Greenline HE är utrustad med den senaste generationens lågenergi-cirkulationspumpar

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12. Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12. Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12 Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 02 2008 509 2 Uponor Push 12/Uponor ElPush 12 Pump- och shuntgrupp för golvvärme i enstaka rum Uponor Push 12/Uponor ElPush

Läs mer

Manual för SR Villa 100224.

Manual för SR Villa 100224. 10-10-08 10-10-27 A 10-10-22 Percy Eriksson 1 av 16 Manual för SR Villa 100224. Gäller även SR 200240 Kund: Levererad av: TH Solvärme Sverige. Tossene Berg 16. 455 98 Dingle Support-tel: 0523-91139 vardag

Läs mer

VBX 400. Frånluftsåtervinning. Handledning i montage drifttagning och skötsel. Art. nr: 6 720 640 739 Utgåva 2009/10

VBX 400. Frånluftsåtervinning. Handledning i montage drifttagning och skötsel. Art. nr: 6 720 640 739 Utgåva 2009/10 VBX 400 Frånluftsåtervinning Handledning i montage drifttagning och skötsel Art. nr: 6 720 640 739 Utgåva 2009/10 Handbok Frånluftsåtervinningsenhet VBX 400 Artikelnummer: 6 720 640 739 Utgåva: 2009/10

Läs mer

Villacentral typ 2000/10 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412.

Villacentral typ 2000/10 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412. Villaväxlare 18 kw Danfoss PTC 2010 1(12) 10-09-21 Villacentral typ 2000/10 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! Anslut energisparprodukter för vattenburen värme maximalt för pengarna! Om din bostad har vattenburen värme kan du reducera dina uppvärmningskostnader

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning

Monterings- och skötselanvisning Innehåll 1 Allmän information 1.1 Användning 1.2 Tekniska data Monterings- och skötselanvisning Cirkulationspumpar Typ: Wilo-IPL, -DPL, -LP, -LPR, -LPRC, -ZPR samt Perfecta torra (C-pumpar) 2 Säkerhet

Läs mer

Solvärmestation. Thermotech solvärmesystem FÖRDELAR FAKTA

Solvärmestation. Thermotech solvärmesystem FÖRDELAR FAKTA FÖRDELAR Stilren design Komplett monterad vid leverans Låg vikt Inbyggd avluftare Enkel installation Reglercentral med bl.a. - Varvtalsstyning av pump - 13 förprogrammerade system FAKTA ARTIKELNUMMER 81600

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING SHUNT FS 36. Installationsanvisning. Shunt FS 36

INSTALLATIONSANVISNING SHUNT FS 36. Installationsanvisning. Shunt FS 36 Installationsanvisning Shunt FS 36 1 Introduktion Vattenburna värmegolv är så kallade lågtemperatursystem, vilket innebär att framledningstemperaturen är betydligt lägre än vad konventionella radiatorsystem

Läs mer

Elpanna CC 160. SE Användarhandledning 6 720 640 299 2009/12

Elpanna CC 160. SE Användarhandledning 6 720 640 299 2009/12 Elpanna CC 160 SE Användarhandledning 6 720 640 299 2009/12 Handledning Elpanna CC 160 BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2009/12 Artikelnummer: 6720640299 Utgåva 2009/12 Copyright 2009. BOSCH TERMOTEKNIK SE. Alla

Läs mer

Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare

Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare Northern Nature Energy 1 02/2009 Innehåll Allmänt om solvärmeanläggningar 3 Allmänna råd 6 Placering 7 Dimensionering 7 Montering på tak

Läs mer

QVANTUM Serie P "PARASIT" varmvattenvärmepump ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL QVANTUM CCV STYRSYSTEM VÄRMEEFFEKT 7-70 kw

QVANTUM Serie P PARASIT varmvattenvärmepump ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL QVANTUM CCV STYRSYSTEM VÄRMEEFFEKT 7-70 kw QP - Q96RP P00 Serie P "PARASIT" varmvattenvärmepump ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL STYRSYSTEM VÄRMEEFFEKT 7-70 kw Q8 - Q8 Q9 - Q96 KÖLDMEDIUM : Ra ENERGI AB PARASIT P00 SERIE P är en specialvärmepump som

Läs mer

Villacentral typ 2000/05. Art.nr 41121412.

Villacentral typ 2000/05. Art.nr 41121412. Villa år 2005 Danfoss 18kW.doc 1(8) 09-07-08 Villacentral typ 2000/05. Art.nr 41121412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Villa år 2005

Läs mer

SWE. Styrenhet RC-2 modul. Bruksanvisning INSTALLATION OCH DRIFT CLEAN RESET

SWE. Styrenhet RC-2 modul. Bruksanvisning INSTALLATION OCH DRIFT CLEAN RESET SWE Styrenhet RC-2 modul Bruksanvisning INSTALLATION OCH DRIFT 1. INNAN DU BÖRJAR Beskrivning av symbolerna i manualen: Symbol OBS! GLÖM INTE! TEKNISK INFORMATION Meaning Varning! Viktigt! Detaljerad teknisk

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret

Läs mer

Luftvärmeaggregat ACJB Teknisk anvisning för montering, drift och skötsel

Luftvärmeaggregat ACJB Teknisk anvisning för montering, drift och skötsel Luftvärmeaggregat ACJB för montering, drift och skötsel Mjukvaruversion: 1.2 November 2011 Luftvärmeaggregat ACJB Innehåll Drift & skötsel (för brukaren) System, funktioner, huvuddelar... 3 Kontrollpanel,

Läs mer

Teknisk dokumentation

Teknisk dokumentation Teknisk dokumentation CombiWin Installations och underhållsanvisningar för Luftvärmeaggregat CombiWin. Beskrivning Aggregatuppbyggnad Luftvärmeaggregat CombiWin Hölje Aggregatet är uppbyggt av dubbla plåtar

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.5212 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT VÄTSKEKYLAGGREGAT, TYP ENHETSAGGREGAT MED LUFTKYLD KONDENSOR I värmepumpsutförande

Läs mer

Bruksanvisning. Mega. www.thermia.se

Bruksanvisning. Mega. www.thermia.se www.thermia.se Det engelska språket används i originalbruksanvisningen. Övriga språk är en översättning av originalbruksanvisningen. (Direktiv 2006/42/EG) Copyright Thermia Värmepumpar Innehållsförteckning

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret ska innehålla text. Är husets

Läs mer

Monterings & skötselanvisning Garanti & installationsbevis Varmvattenberedare Emaljerade (E) och Rostfria (R)

Monterings & skötselanvisning Garanti & installationsbevis Varmvattenberedare Emaljerade (E) och Rostfria (R) 2012 Monterings & skötselanvisning Garanti & installationsbevis Varmvattenberedare Emaljerade (E) och Rostfria (R) Innehåll: sid. 3 Så här installeras din varmvattenberedare! Viktigt i samband med installation

Läs mer

Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP. Anläggning:. Datum:. Utgåva 2012-06-19

Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP. Anläggning:. Datum:. Utgåva 2012-06-19 Utgåva 2012-06-19 Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP Anläggning:. Datum:. 2012-06-19 OBS! Denna anvisning utgör komplement till tillverkarens anvisning. Om dessa står i strid med varandra har

Läs mer

NeoTherm Golvvärme. Ledningsfört styrning. NeoTherm monteringsanvisning

NeoTherm Golvvärme. Ledningsfört styrning. NeoTherm monteringsanvisning NeoTherm Golvvärme Ledningsfört styrning S NeoTherm monteringsanvisning Innehållsförteckning Om NeoTherm Golvvärme...2 Teknisk beskrivning...3 Tekniska data...3 Fördelarunit...3 Basisenhet (se särskild

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

ECL Comfort 100M Bruksanvisning och Installation

ECL Comfort 100M Bruksanvisning och Installation ECL Comfort 100M Bruksanvisning och Installation VI.7A.B.07 2002.02 ECL COMFORT ECL Comfort 100M Bruksanvisning och Installation VI.7A.B.07 2002.02 ECL COMFORT Innehållsförteckning Sida Instruktion Före

Läs mer

THERMOMATIC EC HOME. Installations- och bruksanvisning Version 2.0

THERMOMATIC EC HOME. Installations- och bruksanvisning Version 2.0 THERMOMATIC EC HOME Installations- och bruksanvisning Version 2.0 Innehållsförteckning: 1. Översikt, mått, val av reglerfunktion, tillägg, sid 2-3 2. Leveransomfattning, sid 4 3. Start-Guide, sid 5-7 (OBS!

Läs mer

Villacentral typ 2000/03. Art.nr 55142922/980309/986341.

Villacentral typ 2000/03. Art.nr 55142922/980309/986341. TD.doc 1(13) Villacentral typ 2000/03. Art.nr 55142922/980309/986341. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning TD.doc 2(13) Komponentförteckning-

Läs mer

Solfångarstyrning SWP140

Solfångarstyrning SWP140 Solfångarstyrning SWP140 Innehåll. Solfångarstyrningen består av ett antal komponenter. 1 st Styrning kapslad i ljusblå/vit låda 1 st Givarkabel för solpanel, längd ca 12 meter. Gul anslutningskontakt.

Läs mer

EVP 230. Elpanna för villor med vattenburen värme. Princip. Skötsel. Installation. Utrustning. Konstruktion. Elpanna PBD SE 0607-1

EVP 230. Elpanna för villor med vattenburen värme. Princip. Skötsel. Installation. Utrustning. Konstruktion. Elpanna PBD SE 0607-1 PBD SE 00- Elpanna EVP 0 EVP 0 FLIK, FLIK FLIK FLIK 0 Elpanna för villor med vattenburen värme Princip EVP 0 är en elpanna avsedd för villor med vattenburen värme. Den består av ett dubbelmantlat tryckkärl,

Läs mer

Tilluftsmodul till NIBE F750

Tilluftsmodul till NIBE F750 PBD SE 1208-1 Tilluftsmodul 4 NIBE SAM 40 TM 639494 NIBE SAM 40 Tilluftsmodul till NIBE F750 Funktionsprincip NIBE SAM 40 är en tilluftsmodul speciellt framtagen för att kombinera återvinning av mekanisk

Läs mer

Thermia Villaprefab 1P-U Objekt: VEAB

Thermia Villaprefab 1P-U Objekt: VEAB Drift och skötselanvisning Thermia Villaprefab 1P-U Objekt: VEAB med regler Danfoss AVTQ + ECL3310 avsedd för småhus 1-2 lägenheter INNEHÅLL SIDA Uppackning och upphängning av centralen Allmän beskrivning

Läs mer

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera Om något blir fel i värmeanläggningen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett har hänt. De flesta larm åtgärdar du själv. Det är aldrig någon risk att du förstör

Läs mer

Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE 1222-2 431283 LEK

Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE 1222-2 431283 LEK EK Installatörshandbok AXC 0 Tillbehör IHB SE - Innehållsförteckning Allmänt Innehåll Komponentplacering Gemensam elinkoppling Anslutning av matning Anslutning av kommunikation Shuntstyrd tillsatsvärme

Läs mer

Drift & underhåll underhåll Bakvattenventil UNIVA STAUFIX FKA HUS/DEL LEVERANSOMFATTNING

Drift & underhåll underhåll Bakvattenventil UNIVA STAUFIX FKA HUS/DEL LEVERANSOMFATTNING TTM 2002-04-25 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Bakvattenventil UNIVA STAUFIX FKA PRODUKTBESKRIVNING Bakvattenventil FKA är avsedd att monteras i rörledningar

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning 5070 09 2009 Uponor Control System Radio Dynamic Energy Management (DEM) Uponor Control System

Läs mer

SE... LP8 Lyftplattform. Vers. 3.00

SE... LP8 Lyftplattform. Vers. 3.00 SE.... LP8 Lyftplattform Vers. 3.00 LP8 Lyftplattform Artikelnr.: 3091xx 1.00... Syfte och användning.... 3 1.01...Tillverkare...3 1.02...Syfte och användning...3 1.03...Viktigt/varningar...4 1.04...Komponenter...5

Läs mer

WILO-Fluidcontrol / - EK Monterings- och skötselanvisning

WILO-Fluidcontrol / - EK Monterings- och skötselanvisning WILO-Fluidcontrol / - EK S Monterings- och skötselanvisning 2 049 542 / 0407 1 Allmänt...3 1.1 Användningsändamål...3 1.2 Uppgifter om produkten...3 2 Anslutnings- och kapacitetsdata...3 3 Säkerhet...3

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning Läs följande instruktioner noga innan du installerar enheten. Tack för att du valt en Embraco Sliding Unit, som är ett luftkylt utomhusaggregat. Denna enhet är speciellt designad

Läs mer

Luft/vattenvärmepumpar. Trygg och energisnål uppvärmning för villor.

Luft/vattenvärmepumpar. Trygg och energisnål uppvärmning för villor. Luft/vattenvärmepumpar Trygg och energisnål uppvärmning för villor. En smidig installation som sparar pengar från första dagen. I den här broschyren har vi samlat all information du behöver om våra luft/vattenvärmepumpar.

Läs mer

Kombiberedare FR/FC. Handledning /09

Kombiberedare FR/FC. Handledning /09 Kombiberedare 00-00 FR/FC Handledning 0 00/09 Ingående delar Underhåll och skötsel Demontering av front Vid service och underhållsarbete ska frontplåten tas bort enligt bild. Drag ut frontens nederkant.

Läs mer

DOC-1190 Rev:2010-02-24

DOC-1190 Rev:2010-02-24 DOC-1190 Rev:2010-02-24 Innehåll Innehåll...2 1. Allmän information...3 1.1 Komfort...3 1.2 Installation...3 1.3 Långsiktig säkerhet...3 2. er...4 2.1 Drift...4 2.2 Säkerhetsutrustning/kontroll...4 2.3

Läs mer

Qvantum PARTNER Serie P

Qvantum PARTNER Serie P P-0 Qvantum PARTNER Serie P Varmvattenvärmepump Qvantum Q8P - QP Qvantum Q9P - Q8P RINGUGNSGATAN 6 6 LIMHAMN TEL:00-5 0 FAX:00-5 0 P-0 QVANTUM PARTNER är en specialvärmepump som i första hand är avsedd

Läs mer

Luft/vattenvärmepumpar. Trygg och energisnål uppvärmning för villor.

Luft/vattenvärmepumpar. Trygg och energisnål uppvärmning för villor. Luft/vattenvärmepumpar Trygg och energisnål uppvärmning för villor. En smidig installation som sparar pengar från första dagen. I den här broschyren har vi samlat all information du behöver om våra luft/vattenvärmepumpar.

Läs mer

Compress LWM 6-17 LW. Installatörshandledning (2015/04) sv

Compress LWM 6-17 LW. Installatörshandledning (2015/04) sv 6 720 643 475-0.I 6- LWM 6-7 LW Installatörshandledning sv 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar.............. 3. Symbolförklaring................................

Läs mer

Drift- och skötselanvisning. Pannväljare ER-p3. Pannväljare typ ER-p3.

Drift- och skötselanvisning. Pannväljare ER-p3. Pannväljare typ ER-p3. Drift- och skötselanvisning. Pannväljare ER-p3 Pannväljare typ ER-p3. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (stort rack). Det består av display, inställningsrattar,

Läs mer

CITY VX. Villapanna för olja och el

CITY VX. Villapanna för olja och el BD SE 4-5 OE Villapanna för olja och el CITY VX 6 Villapanna för olja och el Inbyggd växlare för varmvattenberedning Beskrivning CITY VX är en toppansluten villapanna för olja och el. annan är försedd

Läs mer

Instruktion BASIC Roterande värmeväxlare BCVA, storlek 004 055

Instruktion BASIC Roterande värmeväxlare BCVA, storlek 004 055 Instruktion BASIC Roterande värmeväxlare, storlek 004 055 1. Allmänt värmeåtervinnare är en roterande värmeväxlare med hög temperatur- och fuktverkningsgrad. Värmeväxlaren arbetar med en verkningsgrad

Läs mer

1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP

1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP Q25VK - Q65VK 1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL STYRSYSTEM Qvantum Serie VK Grundvattenvärmepump VÄRMEEFFEKT - 72 kw KÖLDMEDIER : R07C, R13a Q25VK Q32VK - Q65VK ENERGI AB RINGUGNSGATAN

Läs mer

Montering och installation av solfångare

Montering och installation av solfångare Montering och installation av solfångare 2007-07-01 Innehåll www.trebema.se 1. Allmänna monteringsråd... 2 2. Montering och uppsättning av solfångarna... 4 3. Driftsättning av solfångarna... 5 4. Service

Läs mer

VIESMANN VITOCELL 300-V Stående varmvattenberedare 130 till 500 liter

VIESMANN VITOCELL 300-V Stående varmvattenberedare 130 till 500 liter VIESMANN VITOCELL -V Stående varmvattenberedare 1 till liter Datablad Best.nr och priser: se prislistan VITOCELL -V Typ EVA och EVI Stående varmvattenberedare av rostfritt stål 4/215 Produktinformation

Läs mer

Air 50-150 400V 3N~ Installatörshandledning

Air 50-150 400V 3N~ Installatörshandledning Air 50-50 400V 3N~ 6 720 66 87-00.I Installatörshandledning 6 720 66 87 (2009/2) Innehållsförteckning Innehållsförteckning Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar... 3. Symbolförklaring....................

Läs mer

CELEST. Luftkylda vätskekylaggregat, 8 38 kw

CELEST. Luftkylda vätskekylaggregat, 8 38 kw CELEST ATM Luftkylda vätskekylaggregat, 8 38 kw Allmänt En heltäckande produktserie med tolv modeller, utvecklade och konstruerade för maximal komfort och mycket höga miljökrav. Tillgängliga konfigurationer

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.521 PAK.5212 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat,

Läs mer

SVM F4. Integrationsverk. Installationsanvisning

SVM F4. Integrationsverk. Installationsanvisning SVM F4 Integrationsverk Installationsanvisning Inkopplingsanvisning F4 För fullständig inkopplingsanvisning, se manual för F4. Leverans Integreringsverket levereras i transportläge. Detta innebär att endast

Läs mer

BRUKSANVISNING KRM-1 & KRM-2

BRUKSANVISNING KRM-1 & KRM-2 -1 & -2 V2.0 (05.11.2015) 1 (8) GIVRENS KONSTRUKTION. Elektronik. B. Övre kapsling med tätning.. Lägre kapsling med tätning. dapterplatta med packning. E. Optisk rökgivare. F. Gummihylsa (endast för isolerade

Läs mer

Installationsanvisning för fläktkonvektorer

Installationsanvisning för fläktkonvektorer 2008-09-02 Installationsanvisning för fläktkonvektorer UN-MVP-, UN-MVT-, UN-MOP-, UN-MOF-, UN-IVP-, UN-IVF-, UN-IOP-. Innehåll sid Översikt 2 Montering & vattenventiler 3 Termostat SR, reglerpanel SV/WKSV

Läs mer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer Handbok Automatiska tysta kompressorer Innehåll 1 Allmänt...3 1.1 Använda handboken...3 1.2 Innehåll...3 1.3 Förvarning...3 1.4 Bortskaffande av förpackningsmateriel...3 1.5 Lyftning...3 1.6 Säkerhet...4

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem

Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Säkerhetsinformation 1.1. Inledning Detta kapitel innehåller säkerhetsinformation. AirQlean

Läs mer

ACKUMULATORTANK INSTALLATION SKÖTSEL MONTERING

ACKUMULATORTANK INSTALLATION SKÖTSEL MONTERING ACKUMULATORTANK INSTALLATION SKÖTSEL MONTERING Rev. EA.013-01-08 Inledning Vi på Effecta tackar för Ert förtroende vad det gäller val av ackumulator. Effecta ackumulatortank är utvecklad för att ge Er

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAK 200

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAK 200 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAK 200 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden

Läs mer

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline Bruksanvisning trailerline elvinsch Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007 trailerline INLEDNING Tack för att du har valt en elvinsch från vårt företag. Vi ber dig att noga läsa igenom och sätta dig

Läs mer

MOTORVENTIL MPE 322 med FJÄDERÅTERGÅNG TILL MITTLÄGE MPE 322-3 PORTSVENTIL 22mm

MOTORVENTIL MPE 322 med FJÄDERÅTERGÅNG TILL MITTLÄGE MPE 322-3 PORTSVENTIL 22mm MOTORVENTIL MPE 322 med FJÄDERÅTERGÅNG TILL MITTLÄGE MPE 322-3 PORTSVENTIL 22mm MPE 322 har konstruerats för att styra vattencirkulationen i två kretsar genom att styra flödet till en av kretsarna eller

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop flow

Vattenfelsbrytare esystop flow 151217 sida 1 av 3 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop flow är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av och sensor i systemet se separat

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING AV STYRENHET FÖR EL-BASTUAGGREGAT UKU

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING AV STYRENHET FÖR EL-BASTUAGGREGAT UKU INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING AV STYRENHET FÖR EL-BASTUAGGREGAT UKU 2 INNEHÅLL 1. FÖRE INSTALLATIONEN... 2 2. INSTALLATION AV STYRENHET UKU... 3 SYRPANEL - UKU... 4 KONTAKTORLÅDA... 4 TEMPERATURGIVARE

Läs mer

Installationsmanual. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.17

Installationsmanual. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.17 Installationsmanual CTS 602 by Nilan Comfort 1200 Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Allmän information för installation... 3 Elmontage... 4

Läs mer

Funktionsguide MIRU Control, GOLD version E/MIRUVENT

Funktionsguide MIRU Control, GOLD version E/MIRUVENT Funktionsguide MIRU Control, GOLD version E/MIRUVENT 1. Allmänt Fläktstyrningen MIRU Control kan styra en takfläkt av typ MIRUVENT. Med hjälp av bus-kommunikation kan upp till tio takfläktar med styrutrustning

Läs mer

MIRI LARM SOL 3000 Solcellsdrivet larm för olje- och fettavskiljare

MIRI LARM SOL 3000 Solcellsdrivet larm för olje- och fettavskiljare Installation, drift & underhåll MIRI LARM SOL 3000 Solcellsdrivet larm för olje- och fettavskiljare INNEHÅLL Tekniska data...2 Definitioner...2 Ingående komponenter...3 Installation centralenhet - Montering...4

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME

INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME Danfoss LPM Sp. z o. o. Danfoss District Heating AB Tuchom, ul.tęczowa 46 Marieholmsgatan 10C 82-209 Chwaszczyno, 415 02 Göteborg Poland

Läs mer

Compress ,5-10 LWM 6-17 LW. Installatörshandledning (2013/07) sv

Compress ,5-10 LWM 6-17 LW. Installatörshandledning (2013/07) sv 6 720 643 475-0.I 4,5-0 LWM 6-7 LW Installatörshandledning sv 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar.............. 3. Symbolförklaring................................

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING ARITERM Solstyrning RC-SolEx ARITERM Solstyrning RC-SolEx Innehållsförteckning Viktiga funktioner...2 Produktinformation...3 Tekniska data...4 Huvudmeny...5 Meny temperaturer...6

Läs mer

VIESMANN VITOCELL 100-B Varmvattenberedare med två värmeslingor 300, 400 och 500 liter

VIESMANN VITOCELL 100-B Varmvattenberedare med två värmeslingor 300, 400 och 500 liter VIESMANN VITOCELL 100-B Varmvattenberedare med två värmeslingor 300, 400 och 500 liter Datablad Best.nr och priser: se prislistan VITOCELL 100-B Typ CVB/CVBB Stående varmvattenberedare av stål, med Ceraprotectemaljering

Läs mer