vattentäkt i Dalarnas län om skyddszon. Mål naturen väl. Syfte 1(7) Sweco Environment AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "vattentäkt i Dalarnas län om skyddszon. Mål naturen väl. Syfte 1(7) Sweco Environment AB"

Transkript

1 BILAGAA 2 Förslag till vattenskyddsföreskrifter för Digernäs, Malung-Sälens kommun, fastställda av Länsstyrelsen i Dalarnas län 2015-xx-xx. Med stöd av 7 kap. 21 miljöbalkenn beslutar Länsstyrelsen i Dalarnas län om vattenskyddsområde för Sälens nyaa i Malung-Sälens kommun. Vattenskyddsområdet ska ha den omfattning som framgår av a kartan i bilaga 1. Vattenskyddsområdet är indelat i szonn samt i primär- sekundär- och tertiärr. Med stöd av 7 kap. 22 miljöbalkenn beslutar Länsstyrelsen i Dalarnas län att nedan angivna skyddsföreskrifter ska gällaa inom vattenskyddsområdet. Skyddsföreskrifterna redovisas med en uppdelning mellan respektivee zon. Detta beslut träder i kraft dagen för Länsstyrelsens beslut. Förutom dessa föreskrifter gäller dee särskilda bestämmelser som meddelats med stöd av annan lagstiftning. Vattenskyddsområdets måll och syfte Mål Vattenskydd enligt miljöbalken syftar ytterst till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med m ett ansvar att förvaltaa naturen väl. Syfte Syftet med dessa föreskrifter och deras tillämpning är att säkerställa att påverkan eller risk för påverkan på Sälens nya inte uppstår så att vattnet efter normalt reningsförfarande kan användas förr dricksvattenförsörjning. 1(7)

2 Förklaring av begrepp Användning: Själva nyttjandet av ämnet, till exempel spridning av gödsel, vägsalt och bekämpningsmedel. Avfall: Avfall definieras enligt avfallsförordningen (2001:1063). Bekämpningsmedel: Med kemisktt bekämpningsmedel avses, i enighett med miljöbalken, kemiska produkter som är avseddaa att förebygga eller motverka att djur,, växter eller mikroorganismer förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom. Förorenade massor: Med förorenade massor avses i dessa föreskrifterr massor från ett förorenat område eller efterbehandl lingsprojekt, d.v.s. från ett område, enn deponi, mark, grundvatten eller sediment som är förorenat och vars föroreningshalter påtagligt överskriderr lokal eller regional bakgrundshalt. Vad som avses med förorenade massor kan därför variera mellan olika platser och får avgöras av tillsynsmyndigheten. Hantering: Med hantering avses - i enlighet med miljöbalken - en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, s överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden. Avser till exempel påfyllning av handelsgödsel i spridare. Husbehovstäkt: Med husbehovstä äkt avses i dessa föreskrifter sådant uttag av material som ska användas inom den egna fastigheten för dess egnaa behov. Definitionen är inte kopplad till en volym. En materialtäkt där det utbrutna materialet används som ersättning för tjänster, avyttras eller på annat sätt utnyttjas kommersiellt betraktas inte som husbehovstäkt (NFS 2003:2). Kommun: ansvar för Med kommunen avses miljönämnden i Malung-Sälens kommun som har miljö- och hälsoskyddsfrågor. Lagring: Förvaring/upplag under längre tid än i omedelbar anslutning a till själva användandet, till exempel bensin/diesel i oljefat, farmartankar och dunkar eller gödsel i avvaktan på spridning. Materialtäkt: Med materialtäkt avsee i dessa föreskrifter täkt av berg samt sten, grus, sand, lera, torv eller andra jordarter. : Den primära en avgränsas på p sådant sätt att riskerna för akut förorening genom olyckshändelser minimeras. En akut förorening ska hinna upptäckas i tid och åtgärder vidtas innan föroreningen hinner nå szonen med uttagsbrunnen. Gränsen för primär zon sätts så att uppehållstiden i grundvattenmagasinet till szonens gräns beräknass vara minst 100 dygn för grundvatten bildat i den sekundära zonen. : : Den sekundära en bör minst omfatta så stor del av vattenskyddsområdet att uppehållstiden för grundvatten frånn ens yttre gräns till szonen har en beräknad uppehållstid av minst ett år. 2 (7) repo001.docx ARBETSMATERIAL Förslag till vattenskyddsföreskrifter för Digernäs

3 Spillvatten: Avloppsvatten från hushåll (klosett, bad, disk och tvätt) ochh industri. Stallgödsel: Husdjurens träck ellerr urin med eventuell inblandning av foderrester, strömedel eller annan vätska såsomm spillvatten, disk- och tvättvatten, pressaft från ensilage eller eventuell nederbörd uppsamlad på gödselplatta, rastgård och i behållare. Tertiär : Den tertiära en omfattar viktiga och skyddsvärda delar av tillrinningsområdet för en som inte ingår i övriga zoner. Upplag: Med upplag avses i dessa föreskrifter tillfällig eller permanent förvaring direkt på marken eller i vattnet av förorenande ämnen, avfall, förorenade massor,, massor med okänd miljöstatus eller andra förorenade produkter. Förvaring av hushållsavfall från enskilda hushåll, vilket läggs i särskilda behållare för regelbunden sophämtning, är enligt dessa föreskrifter inte att betrakta som upplag. Detta gäller även ä komposterbart hushållsavfall från enskilt hushåll, vilket läggs i hushållskompost på den egna tomten. Vattentäktszon: Vattentäktszonen avgränsas som ett område kring en eller flera uttagsbrunnar. 3(7)

4 1 Vattentäktszon Inom szonen får endast sverksamhet bedrivas. Området skall vara inhägnat. 2 Petroleumprodukter och andra skadliga ämnen Lagring av petroleumprodukter i cisterner i mark är Nyanläggning av cisterner ovan mark med volym överstigande 250 liter är För befintliga cisterner ovan mark med volym överstigande 250 liter krävs tillstånd från kommunen. Ansökan om tillstånd skall inlämnas senast ett årr efter det att föreskrifterna vunnit laga kraft. För hantering av, mer än 250 liter av för ytoch grundvattnet skadliga ämnen såsom petroleumprodukter, impregneringsmedel, lösningsmedel etc. krävs tillstånd från kommunen. Gäller ej transporter. Nyanläggning av cisternerr i mark för lagring av petroleumprodukter är För nyanläggning av cisterner ovan mark med volym överstigande 250 liter krävs tillstånd från kommunen. Ansökan om tillstånd skall inlämnas senast ett år efter det att föreskrifterna vunnit laga kraft. För befintliga cisterner i och ovan mark krävs tillståndd från kommunen. Ansökan om tillstånd skall inlämnass senast ett år efter det att föreskrifterna vunnit laga kraft. 3 Kemiska bekämpningsmedel Användning, hantering och lagring av kemiska bekämpningsmedel är För yrkesmässig användning, hantering och lagring avv kemiska bekämpningsmedel krävs tillstånd från kommunen. 4 (7) repo001.docx ARBETSMATERIAL Förslag till vattenskyddsföreskrifter för Digernäs

5 4 Växtnäringsämnen Användning, hantering och lagring av avloppsslam är Yrkesmässig lagring av ensilage (förutom plastade rundbalar) och växtnäringsämnen (naturgödsel och handelsgödsel) ärr För yrkesmässig användning och hantering av stallgödsel krävs tillstånd från kommunen. För yrkesmässig lagring avv ensilage (förutom plastade rundbalar) och växtnäringsämnen (naturgödsel och handelsgödsel) krävs tillstånd från kommunen. Ansökan A om tillstånd skall inlämnas senast ett år efter det att föreskrifterna vunnit laga kraft Upplag Upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt är Upplag av timmer, massaved, grot, flis, bark eller ved med längre varaktighet än 12 månader är Det är dock tillåtet att lagra fastbränsle för eget husbehov. Upplag av snö som härrör från trafikerade ytor utanför primär är För upplag av timmer, massaved, grot, flis, bark eller ved med längre varaktighet än 12 månader krävs tillstånd från kommunen. Ansökan A om tillstånd skall inlämnas senast ett år efter det att föreskrifterna vunnit laga kraft. Det är dock tillåtet att att lagra fastbränsle för eget husbehov. Upplag av snöö som härrörr från trafikerade ytor utanför primär- eller sekundär är 6 Avledning av hushållsspillvatten Utsläpp av obehandlat spillvatten är förbjudet. Nyanläggning av enskild avloppsreningsanläggning är För nyanläggning av enskild avloppsreningsanläggningg krävs tillstånd från kommunen. 5(7)

6 7 Täktverksamhet, schaktning och muddring För husbehovstäkt krävs tillstånd från länsstyrelsen. Övrig materialtäktsverksamhet är Utfyllning med förorenade massor är För schaktningsarbeten, pålning, spontning, borrning, och andra underjordsarbeten krävs tillstånd från länsstyrelsen. För muddringsarbeten krävs tillstånd från länsstyrelsen. Tertiär T Samma som i primär Samma S som i primär s Samma som i primär ---- Samma som i primär Samma S som i primär s För schaktningsarbeten, ---- pålning, spontning, borrning, och andra underjordsarbeten krävs tillstånd från länsstyrelsen såvida det inte är uppenbart att skaderisker för grundvattnet inte föreligger. Tillstånd för schaktning behövs inte vid akuta åtgärder vidtagna för att förhindra att skadliga ämnen når underliggande markskikt. Samma som i primär Samma S som i primär s 8 Uppställning av fordon Uppställning av fordon med farligt gods är förbjudet. Uppställning under längre tid än en vecka av arbetsfordon eller tungt fordon är förbjudet. 9 Energianläggningar Ny anläggning för lagring av och utvinning av värme eller kyla ur berg, jord ochh vatten eller genom uttag av vatten från berg och jord är För ny anläggning för lagring av och utvinning av värme eller kyla ur berg, jord och vatten eller genom uttag av vatten från berg och jord krävs tillstånd från kommunen. 6 (7) repo001.docx ARBETSMATERIAL Förslag till vattenskyddsföreskrifter för Digernäs

7 10 Industriell verksamhet För ny industriell verksamhet krävs tillstånd från Länsstyrelsen. 11 Djurhållning/bete För djurhållning och bete inom en fastighet utöver fyra hästar eller åtta nötkreatur eller tjugo får krävs tillstånd från kommunen. Ansökan om tillstånd skall inlämnass senast ett år efter det att föreskrifterna vunnit laga kraft Skyltning Gator och vägar som passerar gränsen till vattenskyddsområdet skall vara skyltade enligt gemensamma rekommendationer från Trafikverket, mfl myndigheter. 7(7)

Beslut Kommunfullmäktige 2007-05-23

Beslut Kommunfullmäktige 2007-05-23 Skyddsområde samt föreskrifter om skydd för ytvattentäkten Bleken Beslut Kommunfullmäktige 2007-05-23 B E S L U T Skyddsområde samt föreskrifter om skydd för ytvattentäkten Bleken Finspångs kommun 612

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Lathund för tillsyn gällande schaktningsarbeten samt täkt inom vattenskyddsområde

Lathund för tillsyn gällande schaktningsarbeten samt täkt inom vattenskyddsområde April 2011 Lathund för tillsyn gällande schaktningsarbeten samt täkt inom vattenskyddsområde Texten i denna lathund är allmänt hållen och tar upp olika exempel på regleringar och sätt att hantera frågor.

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön KFS 032 revision 01 REGLEMENTE ANTAGEN: 2011-08-29 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2011-09-01 ERSÄTTER: 342/2001,

Läs mer

MILJÖBALKEN. Anmälan för samråd. enligt 12 kap. 6 miljöbalken. Utgåva 1 nov 2001 Handbok 2001:6

MILJÖBALKEN. Anmälan för samråd. enligt 12 kap. 6 miljöbalken. Utgåva 1 nov 2001 Handbok 2001:6 MILJÖBALKEN Anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 miljöbalken Utgåva 1 nov 2001 Handbok 2001:6 Elektronisk publikation Laddas ner som pdf-fil från Naturvårdsverkets bokhandel på Internet Miljöbokhandeln

Läs mer

Skydd av enskilda grundvattentäkter genom lokala föreskrifter

Skydd av enskilda grundvattentäkter genom lokala föreskrifter UPTEC W 08 033 Examensarbete 30 hp Februari 2009 Skydd av enskilda grundvattentäkter genom lokala föreskrifter Protection of Private Groundwater Supplies by Municipal Regulations Moa Nicolaisen Referat

Läs mer

Att använda avfall som anläggningsmaterial

Att använda avfall som anläggningsmaterial Att använda avfall som anläggningsmaterial Sammanfattning av projektet, handläggarstöd samt information till verksamhetsutövare Miljösamverkan Västerbotten januari - december 2013 Version riktad till verksamhetsutövare,

Läs mer

Hantering av schaktmassor

Hantering av schaktmassor Vägledningsmaterial Hantering av schaktmassor Tillsynsprojekt 2013 -sta Kristianstad 17 januari 2013 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING..3 ANVÄNDNING AV SCHAKTMASSOR...5 Tillsynsmyndighet..5 Allmänt om handläggningsrutiner..5

Läs mer

Vägledning för muddring och kvittblivning av muddringsmassor

Vägledning för muddring och kvittblivning av muddringsmassor Vägledning för muddring och kvittblivning av muddringsmassor 2006-11-29 Omslagsfotografiet visar muddringsarbeten 2002 på Blidö, Oxhalsö i Norrtälje kommun. Om detta mudderverk är en ättling till den ärevördiga

Läs mer

Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor 2 MSB:s kontaktpersoner: David Gårsjö, 010-240 52 74 Karin Kjellén, 010-240 52 65 Publikationsnummer MSB607 - Oktober 2013 ISBN 978-91-7383-382-0

Läs mer

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Ett samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Innehållsförteckning 3 Ansvar och planering 4 Lagstiftning 4 Miljöbalken 5 Plan- och bygglagen 6 Anvisningar

Läs mer

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn 1(8) Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN AVGIFT över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5

Läs mer

VARIA 534. Ansvar och regler vid stranderosion. Peggy Lerman Bengt Rydell

VARIA 534. Ansvar och regler vid stranderosion. Peggy Lerman Bengt Rydell VARIA 534 Ansvar och regler vid stranderosion Peggy Lerman Bengt Rydell SGI SGI SAMORDNINGSANSVAR FÖR STRANDEROSION Varia Beställning ISSN ISRN Projektnummer SGI Dnr SGI Statens geotekniska institut (SGI)

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Ds 2014:31 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havochvatten.se www.havochvatten.se/publikationer Små avloppsanläggningar Handbok till

Läs mer

Avfallsinnehavarens ansvar

Avfallsinnehavarens ansvar 15 kap. Avfall och producentansvar Definitioner 1 Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att

Läs mer

Miljöbalken Så berör den dig som företagare

Miljöbalken Så berör den dig som företagare november 2013 Miljöbalken Så berör den dig som företagare Miljöbalkens regler ska följas av alla och det är din skyldighet, i rollen som företagare, att känna till hur din verksamhet är berörd av bestämmelserna

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2003:24 om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av Utkom från trycket brandfarliga vätskor; den 23 januari

Läs mer

Formulering av villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk - vägledning

Formulering av villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk - vägledning Formulering av villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk - vägledning Syftet med denna vägledning är att öka samsynen om hur villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk kan formuleras

Läs mer

Tillståndet omfattar styckegods-, tank-, container- och bulktransport alla slag av farligt avfall.

Tillståndet omfattar styckegods-, tank-, container- och bulktransport alla slag av farligt avfall. 44%. BESLUT Diarienummer Sida W 2013-04-10 562-10011-2013 1(4) LANSSTYRELSEN VASTRA GOTALANDS LAN Miljöskyddsenheten Annika Lundahl Delgivningskvitto Renova AB Box 156 O 10-224543 1 401 22 GOTEBORG Tillstånd

Läs mer

Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt

Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt Möta är ett samverkansprojekt mellan länets 13 kommuner företrädda av miljökontoren samt Länsstyrelsen Östergötland. Maj 2009 Förvara kemiska produkter

Läs mer

Att verka i ett vattenskyddsområde. - det här behöver du veta.

Att verka i ett vattenskyddsområde. - det här behöver du veta. Att verka i ett vattenskyddsområde. - det här behöver du veta. Varför har vi vattenskyddsområden? Rent vatten är vår viktigaste naturtillgång. Vi människor kan avstå det mesta men vi klarar oss inte utan

Läs mer

ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2014 Miljöaffärer TEMA: Avfall framtidens resurser

ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2014 Miljöaffärer TEMA: Avfall framtidens resurser ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2014 Miljöaffärer TEMA: Avfall framtidens resurser ansvarig utgivare partner bo hansson 040-698 58 38, bha@msa.se redaktion partner bo hansson senior associate

Läs mer

Vägledning för hantering av markavvattning

Vägledning för hantering av markavvattning Vägledning för hantering av markavvattning 2006-12-01 1. INLEDNING...4 2. LAGSTIFTNINGENS HISTORIA...5 3. VAD OMFATTAS AV MARKAVVATTNINGSBESTÄMMELSERNA?...6 3.1 Miljöbalkens definition av vattenverksamhet

Läs mer

KOMMUNERS ANSVAR VID AVHJÄLPANDE AV MILJÖSKADA

KOMMUNERS ANSVAR VID AVHJÄLPANDE AV MILJÖSKADA KOMMUNERS ANSVAR VID AVHJÄLPANDE AV MILJÖSKADA Av Frida Stange Handledare: Johanna Rosenqvist Examensarbete med praktik 30 poäng i miljörätt Stockholm höstterminen 2011 INNEHÅLL 1. Inledning...2 1.1 Läget

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall; Utkom från

Läs mer

Räddningstjänst och miljö

Räddningstjänst och miljö Cecila Alfredsson & Claes-Håkan Carlsson (red) Räddningstjänst och miljö Cecilia Alfredsson tjänstgör sedan 1998 som projektledare vid Räddningsverket. Hon har en magisterexamen i biologi och är utbildad

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer