ERBJUDANDE OM TECKNING AV PREFERENSAKTIER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ERBJUDANDE OM TECKNING AV PREFERENSAKTIER"

Transkript

1 ERBJUDANDE OM TECKNING AV PREFERENSAKTIER i 24Gold International AB (Publ) 2014 Memorandum Riktad emission till sparkunder

2 Vissa definitioner Med 24Gold International eller Bolaget avses 24Gold International AB (publ), org. nr Med 24Money Group avses 24Money Group AB (publ), org.nr Med 24Money Payments avses 24Money Payments AB, org.nr , dotterbolag till 24Money Group Med 24Money avses franchisingkonceptet 24Money Med EasyTelecom avses EasyTelecom i Stockholm AB, org.nr Med Memorandum avses föreliggande Informationsmemorandum. Med Preferensaktier avses generellt preferensaktier i 24Gold International. Annan åsyftning, exempelvis avseende preferensaktier i allmänhet, kan identifieras utifrån sammanhanget. Med Erbjudandet avses erbjudandet om att teckna preferensaktier enligt villkoren i Memorandumet. Hänvisning till SEK avser svenska kronor. Med MDR avses miljarder. Med M avses miljoner. Med K avses tusen. Denna information är inte upprättad i enlighet med bestämmelserna i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Inte heller är informationen registrerad eller godkänd av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap, 25 och 26 lagen om handel med finansiella instrument, då emissionsbeloppet understiger 2,5 miljoner euro. Viktig information Notera att all information som lämnas i Memorandumet noga bör övervägas, i synnerhet såvitt avser de specifika faktorer som nämns i avsnittet Riskfaktorer som beskriver vissa risker som en investering i Bolagets preferensaktier innebär. Memorandumet har upprättats med anledning av Erbjudandet. Memorandumet är en förenklad beskrivning av Erbjudandet och har inte godkänts av någon tillsynsmyndighet. Inget prospekt kommer att registreras hos Finansinspektionen med anledning av Erbjudandet. Erbjudandet att teckna preferensaktier enligt Memorandumet riktar sig inte, direkt eller indirekt, till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare memorandum, prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Memorandumet får inte distribueras i eller till land där distributionen eller Erbjudandet enligt Memorandumet förutsätter ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant land. Preferensaktierna har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 eller tillämplig lag i annat land och Erbjudandet att förvärva preferensaktier i Bolaget omfattar inte personer med hemvist i USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller Kanada, eller med hemvist i något annat land där distribution eller offentliggörande av Erbjudandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter ytterligare emissionsmemorandum, prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de krav som följer av svensk lag. Anmälan om teckning av preferensaktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltiga. Följaktligen får preferensaktierna inte direkt eller indirekt, utbjudas, försäljas, säljas vidare eller levereras i eller till länder där åtgärd enligt ovan krävs eller till personer med hemvist enligt ovan. Framtidsinriktad information Memorandumet innehåller framtidsinriktade uttalanden och antaganden om marknadsförhållanden, verksamhet och resultat. Dessa uttalanden finns i flera avsnitt och inkluderar uttalanden rörande Bolagets nuvarande avsikter, bedömningar och förväntningar. Orden anser, avser, bedömer, förväntar sig, förutser, planerar eller liknande uttryck indikerar vissa av dessa framtidsinriktade uttalanden. Andra sådana uttalanden identifieras utifrån det aktuella sammanhanget. Faktiska händelser och resultatutfall kan komma att skilja sig avsevärt från vad som framgår av sådana uttalanden till följd av risker och andra faktorer som Bolagets verksamhet påverkas av. Information från tredje part Memorandumet innehåller historisk och framtidsinriktad marknadsinformation. I det fall informationen har hämtats från tredje part ansvarar Bolaget för att informationen har återgivits korrekt. Såvitt Bolaget vet har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle kunna göra informationen felaktig eller missvisande i förhållande till de ursprungliga källorna. Bolaget har dock inte kontrollerat siffror, marknadsdata eller annan information som lämnats av tredje part, varför styrelsen för Bolaget inte påtar sig något ansvar för fullständigheten eller riktigheten för sådan information som presenteras i Memorandumet. Sådan information bör läsas med detta i åtanke. Ingen tredje part enligt ovan har, såvitt styrelsen känner till, väsentliga intressen i Bolaget. 2

3 INNEHÅLL 24Golds preferensaktie i korthet... 4 Riskfaktorer... 5 Erbjudande om teckning av preferensaktier... 7 Bakgrund och motiv... 8 Villkor och anvisningar... 9 Affärsidé, mål & franchisingkoncept Marknadsöversikt Verksamhetsbeskrivning Finansiell information Aktier och ägarförhållanden Styrelse, ledande befattningshavare & revisorer Ägar- och bolagsstyrning Legala frågor och kompletterande information Bolagsordning Skattefrågor i Sverige Adresser Referensnoter

4 24GOLDS PREFERENSAKTIE I KORTHET Extra bolagsstämma i 24Gold International beslutade den 9 oktober 2014, att emittera maximalt preferensaktier om ett belopp som uppgår högst till SEK. Enligt Bolagets bolagsordning medför preferensaktierna företrädesrätt framför stamaktierna till en årlig utdelning om 0,18 SEK per preferensaktie förutsatt att bolagsstämman i 24Gold International fattar utdelningsbeslut. Beslutad utdelning sker kvartalsvis med 0,045 SEK med första avstämningsdag den 10 april Avstämningsdagar för utdelningar är årligen 10 januari, 10 april, 10 juli och 10 oktober. För det fall avstämningsdagen inte skulle vara en bankdag blir närmast föregående bankdag avstämningsdag. Utöver utdelning medför inte preferensaktierna någon rätt till bolagets vinst. I händelse av likvidation medför preferensaktierna prioritet framför stamaktierna motsvarande ett belopp om 1,65 SEK med tillägg för eventuell innestående andel av utdelning per preferensaktie (Innestående Belopp såsom definierat i Bolagets bolagsordning). Efter beslut på bolagsstämma kan preferensaktierna lösas in på begäran av 24Gold International till ett belopp om 1,65 SEK med tillägg för eventuellt Innestående Belopp per preferensaktie. För fullständiga villkor för preferensaktierna, se avsnittet Bolagsordning. VILLKOR I SAMMANDRAG FÖR 24GOLD INTERNATIONAL AB (PUBL) Försäljningspris i Erbjudandet: Utdelning: Direktavkastning för de preferensaktier som omfattas av Erbjudandet: Rösträtt: Teckningsnivå: Utebliven utdelning: Inlösen: Likvidation: Registerföring: Övrigt: 1,50 SEK per preferensaktie. 0,18 SEK per år, med kvartalsvis utbetalning om 0,045 SEK per preferensaktie. Preferensaktierna medför i övrigt inte någon rätt till utdelning. Preferensaktier enligt Erbjudandet erhåller rätt till utdelning med avstämningsdag för första gången den 10 april ,0 % årligen Varje preferensaktie berättigar till 10 röster. Ett villkor för emissionens genomförande är att en teckningsnivå om minst 80 % uppnås. I det fall bolagsstämma i 24Gold International beslutar att inte lämna utdelning eller lämna utdelning som understiger 0,045 SEK per preferensaktie under ett kvartal, skall den del som understiger 0,045 SEK läggas till Innestående Belopp (som definierat i 24Gold Internationals bolagsordning), vilket skall räknas upp med en faktor motsvarande en årlig räntesats om 12,0 procent, tills dess att full utdelning lämnats. Ingen utdelning får ske till stamaktieägarna innan ägarna av preferensaktierna erhållit full utdelning inklusive Innestående Belopp. Kan ske på Bolagets begäran efter beslut på bolagsstämma till 1,65 SEK plus eventuellt Innestående Belopp (som definierat i 24Gold Internationals bolagsordning) per preferensaktie. Vid Bolagets eventuella likvidation har preferensaktieägarna prioritet framför stamaktier till ett värde om 1,65 SEK plus eventuellt Innestående Belopp (som definierat i 24Gold Internationals bolagsordning) per preferensaktie. Bolaget kommer självt att registerföra preferensaktierna. Inga fysiska aktiebrev kommer att skickas ut till aktieägare. Villkoren för preferensaktierna regleras av 24Gold Internationals bolagsordning. För att ändra de villkor som avser preferensaktierna krävs bolagsstämmobeslut som biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman samt att ägare till hälften av preferensaktierna och nio tiondelar av de vid bolagsstämman företrädda preferensaktierna samtycker till ändringen. 4

5 RISKFAKTORER Nedan redogörs för ett antal riskfaktorer som kan få betydelse för Bolagets verksamhet och framtida utveckling. Riskfaktorerna är inte rangordnade efter sannolikhet, betydelse eller potentiell påverkan på Bolagets verksamhet, resultat eller finansiella ställning. Beskrivningen av riskfaktorerna är inte fullständig utan innehåller endast exempel på sådana riskfaktorer som en investerare bör beakta tillsammans med övrig information i Memorandumet. Ytterligare risker som för närvarande inte är kända eller som för tillfället inte av Bolaget anses vara betydande kan komma att påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Värdet av en investering i Bolaget kan komma att påverkas väsentligt om någon av de nedan angivna riskfaktorerna realiseras. Investerare uppmanas därför att göra sin egen bedömning av nedan angivna och andra tänkbara riskfaktorers betydelse för Bolagets verksamhet och framtida utveckling. RISKER RELATERADE TILL VERKSAMHETEN Beroende av nyckelpersoner Bolaget är beroende av kvalificerade medarbetare. Det är av stor vikt att Bolaget attraherar och behåller erfarna, kunniga och professionella medarbetare samt att dessa upplever Bolaget som en stimulerande uppdragsgivare. Framtida finansieringsbehov Vid kraftig expansion av verksamheten eller om Bolaget fokuserar på verksamheter som kräver mycket kapital kan behov uppstå av ytterligare finansiering av Bolaget. Finansiering kan komma att lösas genom nyemission av stamaktier eller preferensaktier, upptagande av lån eller annan finansieringslösning. Oavsett typ av finansiering kan förutsättningarna för Bolaget och Bolagets aktieägare komma att förändras i form av utspädning eller minskad lönsamhet. Otillräcklig teckningsgrad I händelse av att teckningsgraden i emissionen understiger lägsta nivån (80%) uteblir emissionen och därmed också förvärvet av samt fusion med 24Money Group AB (publ). Detta innebär att framtidsutsikterna för Bolaget inte kan jämföras med vad som presenteras i Informationsmemorandumet som refererar till en verksamhet där förvärvet och fusionen är genomförd. Lagstiftning Bolagets verksamhet påverkas direkt och indirekt av lagstiftning samt av krav och rekommendationer från tillsynsmyndigheter. Det kan inte försäkras att lagstiftningen och dessa krav och rekommendationer i framtiden ej kan komma att ändras. Om så sker kan detta innebära förändringar för Bolaget vilket i sin tur kan påverka Bolagets intäkter och lönsamhet på ett negativt sätt. RISKER RELATERADE TILL OMVÄRLDEN Konjunkturkänslighet Den verksamhet Bolaget bedriver är konjunkturkänslig, det kan inte försäkras att vissa av Bolagets verksamhetsgrenar inte påverkas negativt i ett annat konjunkturläge. Osäkerhet i framtidsbedömningar I detta Memorandum redogör 24Gold International för Bolagets framtidsbedömningar och antaganden som ligger till grund för Bolagets valda verksamhetsmodell. Samtliga bedömningar och antaganden är styrelsens bästa uppskattningar av den kommande utvecklingen. Det skall dock betonas att framtida bedömningar och antaganden endast är just framtida bedömningar av en tänkbar utveckling. Det finns således inga garantier för att den prognostiserade utvecklingen kommer att infrias. Konkurrenter 24Gold Internationals verksamhetsinriktning är inte unik. Det finns andra aktörer på den svenska marknaden som bedriver liknande verksamhet. Det kan inte heller uteslutas att nya aktörer med liknande verksamhetsinriktning etableras. Det finns inga garantier för att 24Gold Internationals verksamhetsoch värdeutveckling kommer att överstiga Bolagets konkurrenter. 5

6 RISKER RELATERADE TILL PREFERENSAKTIEN Utdelning på preferensaktierna kan inte garanteras Enligt 24Gold Internationals bolagsordning medför preferensaktierna förtur till utdelning till preferensaktieägarna före eventuell utdelning till stamaktieägarna. Framtida utdelningar och storleken på sådana utdelningar, är bland annat beroende av Bolagets framtida verksamhet, framtidsutsikter, resultat, finansiella ställning, utdelningsbara medel, kassaflöde, rörelsekapitalbehov samt generella finansiella och legala restriktioner. Det finns många risker som kan påverka 24Gold Internationals verksamhet negativt och det kan inte garanteras att Bolaget kommer att kunna prestera resultat som möjliggör utdelning på preferensaktierna i framtiden. Vidare kan det inte heller garanteras att Bolagets bolagsstämma beslutar om utdelning. Bolaget har aktieägare med betydande inflytande Bolagets befintliga aktieägare innehar före Erbjudandet men efter fusion, 100 procent av röste- och kapitalandelen i Bolaget varav majoritetsägaren, Fipaso AB, innehar 55 procent av röste- och kapitalandelen. Denna koncentration av ägarkontrollen kan vara till nackdel för aktieägare som har andra intressen jämfört med den betydande ägaren. I det fall att bolagsstämma i Bolaget föreslår ändring av villkoren för preferensaktierna genom förslag till ny bolagsordning, krävs att ägare till hälften av preferensaktierna och nio tiondelar av de vid bolagsstämman företrädda preferensaktierna, samtycker till ändringen. 6

7 ERBJUDANDE OM TECKNING AV PREFERENSAKTIER i 24Gold International AB (publ) På extra bolagsstämma i 24Gold International AB (publ), den 9 oktober 2014 beslutades att genomföra en nyemission av preferensaktier. Nyemissionen omfattar högst preferensaktier. Teckningskursen är 1,50 SEK. Vid full teckning kommer Bolaget att tillföras högst SEK före emissionskostnader. Preferensaktier har företräde framför stamaktier till en årlig utdelning om 0,18 SEK per år, med kvartalsvis utbetalning om 0,045 SEK per preferensaktie. Enligt bolagsordningen fastställda avstämningsdagar för utdelning är 10 januari, 10 april, 10 juli samt 10 oktober. Preferensaktier enligt Erbjudandet erhåller rätt till utdelning med avstämningsdag för första gången den 10 april Erbjudandet riktas endast till Bolagets inlåningskunder. Härmed inbjuds investerare att teckna preferensaktier i 24Gold International AB (publ) i enlighet med villkoren i detta Investeringsmemorandum. Styrelsen i 24Gold International AB (publ) är ansvarig för innehållet i detta Memorandum. Härmed försäkras att alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Memorandumet, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. 9 oktober GOLD INTERNATIONAL AB (PUBL) STYRELSEN 7

8 BAKGRUND OCH MOTIV årlig avkastning 12% 24Gold Internationals verksamhet består för närvarande av handel med ädelmetaller, företrädelsevis guld och inlåningsverksamhet. Bolaget har lämnat ett erbjudande till 24Money Group att först förvärva 24Money Group och därefter fusionera bolagen så att 24Gold International blir holdingbolag för 24Money Groups nuvarande bolagsstruktur som har en betydligt mer omfattande verksamhet. Verksamheten i 24Money Group beskrivs i ett senare avsnitt av Erbjudandet. I samband med detta kommer 24Gold International även byta namn till 24Money Group. En förutsättning för fusionen är att angiven teckningsnivå uppnås. För att kunna genomföra förvärvet Erbjuds Bolagets inlåningskunder att konvertera sitt sparkapital till preferensaktier i Bolaget. Oavsett nuvarande bindningstid eller sparkapital erbjuds alla kunder att konvertera till samma förutsättningar. FÖRDELAR MED ATT KONVERTERA SITT SPARANDE TILL PREFERENSAKTIER: Få en högre avkastning på sparkapitalet. Upplupen ränta på sparkapitalet kapitaliseras direkt vid tecknande av preferensaktier Möjlighet att investera ytterligare kapital till 12% årlig avkastning Möjlighet att utnyttja investeraravdraget med 50% skatteavdrag Förtur till 24Moneys kunderbjudande som till exempel spar- och investeringsprodukter Preferensaktien har en årlig avkastning på 12%, vilket är högre än genomsnittlig avkastning för i synnerhet marknadsnoterade preferensaktier. Marknadsnotering är planerad under Detta komma att innebära att preferensaktiens värde ökar. Inget krångel med inbetalningar vid teckning, 24Money Payments AB åtar sig att sköta konverteringen i sin helhet genom fullmakt från kunden. Vid en fullgjord emission och efter fusion är det Bolaget och styrelsens avsikt att dela en del av aktieinnehavet i EasyTelecom inför EasyTelecoms kommande marknadsnotering. 50% skatteavdrag! Investeraravdraget innebär att privatpersoner som köper andelar i ett småbolag antingen när det bildas eller vid en nyemission får göra avdrag i deklarationen i inkomstslaget Kapital för hälften av sina investeringar upp till 1,3 miljoner kronor. Avdraget, som högst får vara kronor, blir alltså en skattelättnad på kronor per år. Investeraravdraget tillämpas på investeringar gjorda efter den 30 november Mer information om investeraravdraget finns på 8

9 VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR Allmänt om Erbjudandet På extra bolagsstämma i 24Gold International AB (publ) den 9 oktober 2014 beslutades att genomföra en riktad emission av maximalt preferensaktier i enlighet med Erbjudandet i föreliggande Memorandum. Preferensaktierna utges enligt svensk aktiebolagsrätt. Preferensaktierna skall vara registrerade hos Bolaget. Teckning av de nyemitterade preferensaktierna ska ske på angivna villkor. I detta avsnitt anges villkor och anvisningar för Erbjudandet. Teckningskurs Teckningskursen är 1,50 SEK per preferensaktie. Teckningspost Ingen minsta teckningspost föreligger, hela sparkapitalet och upplupen ränta konverteras och avrundas uppåt till närmsta hel preferensaktie. Teckning utöver Erbjudandet sker därefter i poster om preferensaktier, vilket motsvarar ett minsta belopp om SEK vid teckning utöver Erbjudandet. Teckningspost ska omfatta hela det innestående sparkapitalet inklusive upplupna ränteutbetalningar till och med teckningstillfället. Vid ojämnt belopp avrundas antalet preferensaktier uppåt till närmsta hel preferensaktie. Courtage Inget courtage utgår. Anmälan Tilldelning Teckningsnivå Anmälningsperioden löper från och med den 16 oktober 2014 till och med den 18 december Anmälan om teckning görs genom att sända in komplett ifylld anmälningssedel till 24Gold International via post eller inscannad via e-post till följande adress: Postadress: 24Gold International AB (publ) Box 3060, Solna E-post: Ifylld anmälningssedel skall vara Bolaget tillhanda senast den 22 december Observera att anmälningssedeln är bindande och inte kan ändras, dras tillbaka eller upphävas. Det finns ingen möjlighet att reducera det antal preferensaktier som anmälningssedeln avser. För sent inkommen anmälningssedel liksom ofullständigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text. Beslut om löpande tilldelning fattas av styrelsen, varefter investerare kommer meddelas eventuell tilldelning per e-post genom utskick av en avräkningsnota. Investerare som inte erhåller tilldelning kommer inte att meddelas. Styrelsens tilldelningsbeslut kan komma att avvika från gjorda anmälningar såvitt avser fördelning, det vill säga tilldelning är inte garanterad utan kan komma att utebli eller ske med ett lägre antal poster än anmälan avser. Teckning av preferensaktier sker utan företräde för nuvarande aktieägare. Ett villkor för emissionens genomförande är att en teckningsnivå om minst 80% uppnås. 9

10 Betalning Betalning av preferensaktier erläggs enligt instruktion på teckningsanmälan innebärande att 24Money Payments AB och/eller 24Gold International AB (publ) bemyndigas av investeraren att förmedla, hantera och fullgöra teckning och betalning av aktier. Genom bemyndigande på teckningsanmälan garanterar 24Money Payments AB och/eller 24Gold International AB (publ) att likvid är erlagd i rätt tid. Vid teckning utöver konverterat belopp är sista likviddag 22 december Belopp att betala ska vara enligt avräkningsnotan som skickas ut omgående efter teckningsperiodens slut och vid tilldelning. Betalda tecknade preferensaktier och leverans av preferensaktier VP-Konto eller depå Utdelning Avstämningsdagar för utdelning Rätt till utdelning Placeringshorisont Risknivå Förlängning av teckningsperiod samt emissionens fullföljande Villkor för fullföljande Preferensaktierna kommer att registreras hos Bolaget. I samband med att betalning kommit Bolaget tillhanda och efter avstämning, vilket sker senast 14 dagar efter sista likviddag, skickas utdrag ur aktieboken utvisande investerares innehav ut via post eller e-post. Inget VP-konto eller aktiedepå krävs för att ta del av Erbjudandet. 0,18 SEK per år, med kvartalsvis utbetalning om 0,045 SEK per preferensaktie. Preferensaktierna medför i övrigt inte någon rätt till utdelning. Preferensaktier enligt Erbjudandet erhåller rätt till utdelning med avstämningsdag för första utdelning den 10 april Avstämningsdagar för utdelningar är årligen 10 januari, 10 april, 10 juli och 10 oktober, med första avstämningsdag den 10 april Utbetalning av utdelning ombesörjs av Bolaget. Om aktieägare inte kan nås kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget avseende utdelningsbelopp och begränsas endast genom regler om preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet 24Gold International. Det finns inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige. Vid en eventuell likvidation har preferensaktieägare förtur, i enlighet med Bolagsordningen, framför stamaktieägare i relation till antalet aktier aktieägaren innehar. Placeringen skall, enligt Bolaget, ses som en långsiktig investering om minst fem år. Risknivån i en investering i preferensaktier utgivna av 24Gold International, skall, enligt Bolaget, betraktas som hög. Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga anmälningsperioden och flytta fram likviddagen samt fatta beslut att inte fullfölja emissionen. Beslut att förlänga anmälningsperioden kan senast fattas den 30 november Observera även att styrelsens emissions- och/eller tilldelningsbeslut kan komma att avvika från gjorda anmälningar såvitt avser fördelning, det vill säga tilldelning är inte garanterad. Erbjudandet är villkorat av att inga omständigheter uppstår som kan medföra att tidpunkten för att genomföra Erbjudandet av Bolaget bedöms som olägligt. Sådana omständigheter kan till exempel vara av ekonomisk, finansiell eller politisk art och avse såväl händelser i Sverige som utomlands liksom att intresset för att deltaga i Erbjudandet bedöms som otillräckligt av styrelsen i 24Gold International. Erbjudandet kan sålunda komma att helt eller delvis återkallas. 10

11 AFFÄRSIDÉ, MÅL & FRANCHISINGKONCEPT I och med fusionen mellan 24Gold International och 24Money Group, blir Bolagets affärsidé synonym med 24Money Groups affärsidé. AFFÄRSIDÉ 24Money Group erbjuder finansieringslösningar och säljer i franchisingkonceptet 24Money enkla och prisvärda banktjänster online och över disk i butik i storstäder och glesbygd. MÅL 24Moneys mål är att 2015 ha startat upp franchisetagare i alla svenska storstäder och att inom 5 år ha uppnått lokal och nationell täckning. 24MONEY KONCEPT 24Money är en butikskedja som säljer enkla och prisvärda banktjänster till konsumenter och företag. Vi erbjuder betaltjänster som räkningsbetalning och inlösen av avi, valutaväxling, money transfer, kontantuttag, sparlösningar och konsumentkrediter samt inköp av guld och silver över disk. 24Moneys tjänsteutbud i butik och online ser ut som följer: Inköp och försäljning av alla vanligt förekommande valutor, från euro, US dollar och brittiska pund till thailändska bath och turkiska lira Uttagsautomater i vilka kunden kan göra kontantuttag Money Transfer till över 130 länder via 24Moneys avtal med RIA Financial Services Räkningsbetalning till Bank- och Plusgiro Inlösen av utbetalningsavier Inköp av skrotguld, silver och platina Inköp och försäljning av investeringsguld 24Money Spar räntesparkonto med hög sparränta 24Money Privatlånet, konsumentkredit från 5000 SEK Vi har egna butiker och franchisebutiker. Vi erbjuder även våra betaltjänster genom ombud under varumärket BetalGirot. Vi anser att det ska vara enkelt att sköta sin vardagsekonomi, att kunden ska kunna nyttja våra tjänster på så sätt som passar dem och till ett rimligt pris. Tillgänglighet är ett av våra ledord och vi skapar täckning geografiskt genom vårt nät av franchisetagare och ombud samtidigt som de flesta av våra tjänster även är tillgängliga online på och via innovativa distanshandelslösningar. Prisvärdhet är ett annat ledord, varför vi har låga eller inga avgifter på våra tjänster. FRANCHISING Den verksamhet som 24Money bedriver är kraftigt reglerad och delar av 24Money Groups verksamhet står under Finansinspektionens tillsyn. Kostnaderna förenade med etablering av butik, varumärke och marknadsföring, tillstånd och registrering, compliance, riskkontroll, säkerhet och systemstöd är höga och implementation tidskrävande. Därför är konkurrensen på marknaden låg. Detta erbjuder vi våra franchisetagare 24Money har redan allt på plats från varumärke och butikskoncept till ett omfattande startprogram där vi går igenom allt från att bygga butik till att skapa och genomföra en marknadsplan. Genom vår avancerade, onlinebaserade kommunikationsportal 24net.se har franchisetagare tillgång till grafisk profil och regelverk. 24Money hjälper franchisetagare med allt från att ansöka om registrering till att upprätta ett internt regelverk, säkerhet, systemstöd och utbildning samt marknadsföring på lokal och nationell nivå. Franchisetagare har tillgång till 24Moneys backoffice samt funktioner för ekonomi och redovisning, IT-support och larm och övervakning och omfattas därutöver av 24Moneys compliance och riskkontroll. 24Money-konceptet gör det möjligt för franchisetagare som vill etablera sig lokalt att göra detta enkelt och kostnadseffektivt i enlighet med alla externa lagar och regler under ett redan etablerat varumärke till en lägre kostnad. Vår intjäning som franchisegivare Som franchisegivare för en finansiell butikskedja är 24Money försäljare av varumärket och konceptet 24Money och grossist av alla tjänster och funktioner som behövs för att bevara och utveckla konceptets konkurrenskraft och marknadsvärde. 24Money är grossist av utländsk valuta inom butiksnätverket och grossist av kontanter och kan på så sätt dels behålla vinster av köp och försäljning inom koncernen, dels förenkla och skala av avgiftsstrukturen och hålla en för franchisetagarna bättre prisnivå anpassad till deras marginaler. 24Money är grossist av hela processen från lagerhållning av ädelmetaller till smältning och återvinning. Franchisetagare slipper den kostsamma lagerhållningen och får betalt direkt och 24Money kan sälja större partier med ökad marginal. FACTORING Dotterbolaget 24Money Payments AB tillhandahåller factoringrörelse för bland andra EasyTelecoms räkning. 24Money Group är delägare i EasyTelecom i Stockholm AB, en fastnäts- och mobiloperatör på den svenska marknaden. EasyTelecom är en egen operatör och hyr radionätet ifrån en av Sveriges större mobiloperatörer för att få täckning nationellt och internationellt för de mobilabonnemang som EasyTelecom säljer under eget varumärke. EasyTelecoms verksamhet består i att erbjuda återförsäljare möjligheten att själva bli operatörer och få intäkt för den trafik som sker ifrån de abonnemang som återförsäljaren säljer. EasyTelecom har under de senaste åren sett en stark och positiv resultatutveckling. 11

12 12 Huvuddelen av 24Moneys verksamhet är centrerad kring handel med fysiska betalningsmedel såsom kontanter och valuta. Samtidigt befinner sig Sverige just nu i en övergångsfas från kontanta betalningsmedel och kortbetalning till digitala betalningsmedel. Det är det bästa av marknadslägen. EFTER- FRÅGAN ÖKAR KONKURRENS & UTBUD MINSKAR DET BÄSTA MARKNADSLÄGET

13 MARKNADSÖVERSIKT KONTANTER OCH VALUTA Det bästa marknadsläget Konkurrens och utbud minskar Alternativen är dyra och osäkra De svenska storbankerna avvecklar bankkontor och uttagsautomater och tillgången på prisvärd kontanthantering minskar. Kortbetalning är dyrt, icke lämpat för betalningar på mindre belopp och förenat med säkerhetsrisker såväl från företagares som konsumenters perspektiv. Digital betalning är inte ett reellt alternativ än då det förutsätter en infrastruktur och kunskap som idag inte finns. Efterfrågan ökar Avveckling på fysiska banktjänster och kontanthantering leder till en ökad efterfrågan på dessa och alternativa tjänster. Marknadspotential har ännu ej uppnåtts Kontantanvändningen runtom i världen ökar. Kontanter är här för att stanna Övergångsfasen beräknas vara uppåt trettio år under vilken period Riksbanken trycker nya sedlar. Konkurrens och utbud minskar Sedan 2010 har de svenska storbankerna och finansiella företagen drivit avvecklingen av kontanthanteringen. Hittills har en stor andel bankkontor och uttagsautomater runtom i landet lagts ned och begränsade öppettider samt tjänsteutbud införts för de kontor som kvarstår. Antalet kontantlösa bankkontor ökade från 9% 2010 till 48% Antalet mynt och sedlar i cirkulation sjönk från ett värde av 92 MDR SEK 2012 till 88 MDR SEK Antalet kortbetalningsterminaler ökade från 2011 till 2012 med knappt 1,8% 3. Antalet bankomater i Sverige 2013 var 0,3 per tusen användare 4. Kortbetalning - ett dyrt och osäkert alternativ Storbankerna vill styra konsumenterna mot kortbetalning på vilket de har bäst marginaler. Kortbetalning är dock inte ett betalningsmedel lämpat för betalningar på mindre belopp. Kortbetalning är förenat med en avgiftsstruktur; licensoch supportkostnader, hyra, fast avgift + procentuell avgift per transaktion, högre avgifter för till exempel kreditkortsbetalning. Studier pekar på att kontanter kommer finnas kvar som alternativ till digital betalning även i framtiden. Valutaväxlingspåslag tillkommer på kortbetalning i annan valuta samtidigt som det ofta är dyrare att betala med svensk än lokal valuta utomlands. Kortterminaler är sårbara och slås enheter ut, omöjliggörs kortbetalning och affärer uteblir. Kortets säkerhet komprometteras av att kortuppgifterna knutna till kortet, såsom kortinnehavarens namn, kortnummer, CVC-kod och giltighetstid, dels står oskyddade på kortet och dels måste lämnas ut i samband med till exempel betalning på Internet. Skydd av kortinnehavare vid transaktioner som kortinnehavare inte auktoriserat är mycket begränsat och bevisbördan faller i stor utsträckning på kortinnehavaren. Digital betalning - kunskap & infrastruktur saknas Medan digitala betalningar i framtiden kommer att kunna erbjuda kostnadseffektiva lösningar är bristande ITinfrastruktur och kunskap idag ett problem i de flesta län. Företagare i flera län uppger i intervjuer med Länsstyrelserna 5 att de anser täckningen och stabiliteten i mobilnäten för dålig och inte har tillräckligt med kunskap eller tid att sätta sig in i de nya lösningar som kommer på marknaden. Användning av mobil betalning är inte särskilt utbredd. 13

14 Endast cirka 0,02 % av företagare i Dalarna erbjuder mobil betalning enligt en enkätundersökning utförd i länet 6. Vad gäller internetbank och e-handelslösningar utgör stabiliteten i bredbandsnäten återigen ett problem, då företagen riskerar att förlora sina affärer om tekniska lösningar fallerar 7. Såväl privatpersoner som företagare upplever en försämring av tekniska tjänster som erbjuds 8. Efterfrågan ökar Vi vågar påstå att kontantanvändningen i Sverige inte nödvändigtvis minskar som resultat av den organiska utvecklingen på marknaden utan snarare som en konsekvens av bankernas avveckling. Detta eftersom den svenska efterfrågan minskar marginellt i förhållande till tillgången samtidigt som kontantanvändningen runtom i världen ökar. I Sverige sker 54 procent av alla transaktioner via kontanter 9. 67% av svenskar anser att kontanter är en mänsklig rättighet 10. Sex av tio svenskar använder kontanter som betalmedel varje vecka eller oftare 11. Riksbanken håller just nu på att genomföra ett sedelbyte där nya sedlar ska införas Antal euromynt och sedlar i omlopp ökade under 2002 till 2012 i värde 4 gånger 12. Vinnova Analys anger skälen till att euro ökar i omlopp som varande främst sparande utanför banker, internationell gångbarhet och en ökning av små transaktioner 13. Marknadspotentialen har ej uppnåtts Betaltjänstmarknaden Att uppskatta den kontanta betaltjänstmarknaden är svårt för att inte säga omöjligt. Cirka 20% av betalningar i butik sker idag i Sverige med kontanter 14 och över hälften av alla transaktioner. Vinnova Analys VA beräknar dock marknadspotentialen för sluten kontanthantering, uttagsautomater, utifrån de cirka kassapunkter som finns i Sverige till cirka 33 MDR SEK 15 och antalet kontanter i omlopp uppgick som tidigare nämnt till ett värde av 88 miljarder kronor 16. I Länsstyrelsernas årsrapport 2013 om grundläggande betaltjänster 17 framgår det att flera kundgrupper, bland annat äldre och turister föredrar att använda kontanter, vid betalning. Erbjuder företagare ej kontant betalning riskerar de att förlora sina affärer. Avvecklingen av kontanthantering medför dock för de företagare som vill erbjuda kontant betalning allt högre kostnader. Den bristande tillgången innebär att dagskassor förvaras i butiker med bristande säkerhet eller i värsta fall i företagarens hem. Höga kostnader för värdetransporter och serviceboxar innebär att företagare själva transporterar kontanter till närmaste kontanthanteringsstation vilken återigen medför säkerhetsrisker. På orter med hög säsongsbetonad verksamhet och turistnäring, får lanthandlare agera kontanthanteringsstation för att ekonomin ska hållas vid liv. Det finns inga för mindre företagare idag lönsamma och fungerande alternativ till kontanter samtidigt som kostnaderna även för detta betalningsmedel ökar. Det finns inte tillräcklig tillgång till bankkontor med kontanthantering och räkningsbetalning över disk ute i landet. Fanns tillgång till prisvärd kontanthantering och kontanta betaltjänster över disk finns anledningen att anta att det skulle driva ökad kontantanvändningen liknande den trend vi ser i omvärlden. Aktörerna Betaltjänstmarknaden, kortbetalning och kontant betalning, domineras av de svenska stor- och småbankerna, den nationella clearingorganisationen Bankgirot samt kortföretagen Visa och Mastercard. När det gäller kontant räkningsbetalning och lösen av utbetalningsavi, är aktörerna företrädesvis ombudslösningar som Kassagirot och valutaväxlingskedjor som Forex. Inom mobila betallösningar utgörs aktörerna av telekombolagen samt mobilbetalningsbolagen som izettle. Inom elektroniska betalningar är aktörerna bankerna och betaltjänstleverantörer som Klarna. Valutaväxlingsmarknaden Valutaväxlingsmarknaden, i betydelsen försäljning och köp av valuta och resecheckar, omsätter i Sverige idag drygt 30 MDR SEK 18 medan utländska besökares konsumtion i Sverige uppgick 2013 till 105,7 MDR SEK vilket är en ökning med 160 procent sedan år Av de 105,7 MDR SEK utgjorde varuinköp, det vill säga shopping, 46% 19. Merparten av växlingskontoren är koncentrerade till storstäder som Stockholm, Göteborg och Malmö och då till centrum, centralstationer och flygplatser. Valutaväxlingskedjorna, som tillsammans med bankerna utgör de principiella svenska aktörerna, är koncentrerade till de platser där kvantiteten och värdet på valutaköp är som högst. Liksom bankerna i förhållandet med kontanthanteringen, kan växlingsföretagen styra utbudet av valutaväxlingstjänster i relation till sina behov snarare än marknaden, vilket innebär att svenska och utländska resenärer växlar primärt i förhållande till andra faktorer än köpkraft. 14

15 Kostnaderna för att använda utländska betal- och kreditkort i kombination med svårigheterna att betala med utländsk valuta och brist på uttagsautomater och växlingskontor ute i landet, innebär att marknadspotentialen inte uppnås. Utländska resenärer måste planera sina utgifter vid ett begränsat antal växlingstillfällen vilket resulterar i mindre impulsköp och potentiellt i uteblivna affärer för säsongsföretag och turistföretag som inte kan erbjuda kortbetalning eller betalning i annan valuta på grund av omkostnader. Svenska resenärer på andra platser i landet än storstäderna, måste besöka de senare eller flyga från större flygplatser för att kunna växla och är beroende av desamma för att växla tillbaka vilket kombinerat med orimliga avgifter för att växla tillbaka ökar motståndet mot att växla mer än absolut nödvändigt. Aktörerna Bankerna har tidigare dominerat valutaväxlingsmarknaden, men idag är de stora aktörerna större och mindre butikskedjor. Till dessa hör till exempel 24Money, Forex Bank, X-Change in Sweden AB, dotterbolag till Forex Bank, samt Tavex AB, varav Forex Bank är den största aktören med ca 130 butiker. Utöver kedjorna finns ca 74 mindre privatägda växlingsbutiker 20. GULD OCH SILVER Ädelmetallsmarknaden Ädelmetallsmarknaden ska här förstås som handel primärt med guld, men även silver och platina, som återvinns 21. Marknaden omsätter cirka 1,5 MDR SEK årligen. Merparten av denna handel sker över disk i butik. Varje år köper svenskar guldsmycken till ett värde av cirka 2 MDR SEK. En tredjedel av guldsmyckena är gjorda av återvunna guldsmycken, återvunnet industri- och dentalguld. Det totala värdet av guldsmycken i Sverige uppskattades 2012 till 38 miljarder antalet svenskar som kunde tänka sig att sälja sitt guld till 35% 22. Marknadspotentialen är alltså mycket större än penetrationen. Varje år säljer cirka konsumenter guld i form av guldsmycken, guldmynt och guldtackor, dentalguld och industri-och skrotguld. Cirka kg guld återvinns årligen och återgår till marknaden. De flesta konsumenter är engångskunder. Vad gäller företagskunder finns cirka 700 juvelerare och tandläkare i Sverige. Tjänster till konsumenter marknadsförts i avsevärt mycket högre grad än till företagskunder, trots att de senare är återkommande kunder som säljer större volymer av guld vid ett enskilt försäljningstillfälle. Aktörerna Till de större aktörerna inom handel med investeringsguld och skrotguld hör Guldcentralen AB och Tavex AB. Tavex AB:s nettoförsäljning på guld uppgick 2013 till lite drygt 191 MSEK. Motsvarande siffra för silver var 7,8 MSEK 23. Merparten av skrotguldmarknadens aktörer utgörs av mindre guldhandlare, guldsmedskoncerner som Iduna, som med butikskedjorna Guldfynd, Hallbergs Guld och Albrekts Guld har närmare 190 butiker i landet, guldsmedskedjan Smycka med ett 70-tal butiker, samt internetguldhandlare och så kallade ontour-inköp som svarar för cirka 4% MONEYS POSITION PÅ MARKNADEN 24Money är den första franchisingkedjan med ett fullt utbud av finansiella tjänster. Förvärvet av Wexex gör oss till det nästa äldsta svenska valutaväxlingsföretaget. Våra konkurrenter är stora, men de är få på grund av den omfattande regleringen av branschen och ingen av dem är verksamma som franchisetagare. Som franchisegivare kan vi expandera i en snabbare takt än en butikskedja utan samma ekonomiska risk. Våra franchisetagare är motiverade och kan sin marknad. Via dem har vi lokalkännedom och kontakter som tillåter 24Money att bygga en lojalitet på lokal nivå till varumärket. Våra franchisetagare har också möjlighet att värva ombud för BetalGirot, som kräver ett mycket mindre marknadsunderlag, vilket ger 24Money en större geografisk täckning. Samtidigt har ombud nära till 24Money-butiken som fungerar som kontanthanteringsstation, vilket innebär att de slipper risker förenade med förvaring av kontanter. 24Money gör det även möjligt för företagare i närområdet att ta betalt i utländsk valuta och erbjuder tillgång till kontanthantering. 15

16 24GOLD 24MONEY GROUP HISTORIK GOLD BILDAS 1991 WEXEX AB BILDAS 2008 SMS GULD BILDAS GOLD ANSÖKER OM INLÅNINGSTILLSTÅND 24SPAR BILDAS MONEY GROUP BILDAS 24MONEY PAYMENTS BILDAS 24MONEY GROUP ÖVERTAR WEXEX FÖRSTA 24MONEYBUTIKEN LANSERAS MONEY LANSERAR FLER BUTIKER MONEY LANSERAR FRANCHISINGKONCEPT

17 VERKSAMHETSBESKRIVNING Fusionen mellan 24Gold International och 24Money Group är planerad att slutföras till årsskiftet 2014/2015. Som det övertagande bolaget kommer 24Gold International ta över 24Money Groups tillgångar och skulder samt dotterbolag och i samband med fusionen byta namn till 24Money Group. Preferensaktierna i 24Gold International ger förtur till utdelning enligt en redan fastställd utdelningsnivå om 12 % årligen. HISTORIK 24Gold International AB (publ) 24Gold International bildas Bolaget köper och säljer investeringsguld och finguld till konsumenter samt hanterar processen från lagerhållning, smältning och vidareförsäljning på marknaden åt andra guldhandlare bildas SMS Guld AB och varumärket SMS Guld lanseras. Verksamheten är handel med skrotguld och SMS Guld blir den första internetguldhandlaren i Norden. SMS Guld köper guld från konsumenter över Internet, smälter och återvinner guldet och säljer det vidare på marknaden. Flertalet varumärken inom internetguldhandel lanseras fram till år 2010 då 24Gold Internationals styrelse gör bedömningen att lönsamheten i guldmarknaden är på väg att kraftigt avta och att företagets tjänsteutbud behöver diversifieras. 24Gold International ansöker om och erhåller inlåningstillstånd från Finansinspektionen 2011 och lanserar genom bifirman 24Spar Online varumärket 24Spar där konsumenter erbjuds räntesparlösningar. 24Money Group AB (publ) 2012 bildas holdingbolaget 24Money Group i syfte att förenkla den nu ganska omfattande bolagsstrukturen. Konceptet 24Money, butikskedja som erbjuder bland annat valutaväxling och räkningsbetalning över disk till konsumenter, börjar ta form. Bolaget 24Money Payments AB bildas och ansöker och erhåller tillstånd från Finansinspektionen att erbjuda betaltjänster. 24Money Group köper valutaväxlingsföretaget Wexex AB, som grundades 1991 och är det näst äldsta valutaväxlingsföretaget i Sverige. Wexex AB byter namn till 24Money Exchange AB. Den första 24Money-butiken lanseras i Uppsala. Under 2013 öppnas ytterligare butiker i Stockholm och Malmö och arbetet med att förenkla företagsgruppen fortsätter genomför 24Money Group en undersökning tillsammans med en av landets främsta franchisingexperter och konstaterar att 24Money-konceptet lämpar sig väl för franchising. Som franchisingkoncept kan 24Money expandera mycket fortare och 24Money Group som franchisegivare kan agera grossist av valuta och franchisingtjänster. Sommaren 2014 har den första franchisetagaren tagit över och börjat driva Stockholms-butikerna. VERKSAMHET Innan fusion 24Gold International AB (publ) verksamhet 24Gold Internationals verksamhet är handel med finguld och investeringsguld. Bolaget köper och säljer investeringsguld till konsumenter samt hanterar processen från lagerhållning till smältning och vidareförsäljning på marknaden åt andra guldhandlare. Bolaget bedriver vidare inlåningsverksamhet i bifirman 24Spar Online. 24Money Group AB (publ) verksamhet 24Money Groups verksamhet är som franchisegivare för 24Money-konceptet och som moderbolag till 24Money Payments AB och delägare i EasyTelecom i Stockholm AB. Efter fusion 24Money Group AB (publ) verksamhet 24Money Groups verksamhet består i att bedriva inlåningsverksamhet genom bifirman 24Spar Online och dotterbolaget 24Money Spar AB. Inlånat kapital investeras i bolagets övriga verksamhet. 24Money Group är franchisegivare och äger tills vidare varumärket och franchisingkonceptet 24Money. För att skydda bolagets övriga verksamhet kommer emellertid bolaget 24Money Franchise bildas och franchisingverksamheten lyftas över i detta bolag. 24Money Group är ägare till varumärken 24Spar, SMS Guld och Guldpengar. 24Money Group är moderbolag till 24Money Payments AB och äger 50% av EasyTelecom i Stockholm AB. 24Money Payments AB:s verksamhet 24Money Payments verksamhet, företrädesvis inom ramen för konceptet 24Money, består i att förmedla betaltjänster till konsumenter och tillhandahålla kringliggande tjänster som understödjer och stimulerar användningen av betaltjänster, som till exempel valutaväxling, kontanthanteringstjänster, inlösen av plusoch bankgiroavi, konsumentkrediter och penningöverföring (Money Transfer) samt att köpa guld och silver från konsumenter och företag för återvinning och försäljning på guldmarknaden. 17

18 24Money Payments verksamhet består även i att köpa och sälja investeringsguld och finguld till konsumenter och företag samt fungera som grossistled och hantera processen från lagerhållning till smältning och vidareförsäljning på marknaden åt varumärkena SMS Guld, Guldpengar och andra guldhandlare. Vidare består 24Money Payments verksamhet i att tillhandahålla factoringrörelse för bland andra EasyTelecoms räkning. EasyTelecom i Stockholm AB:s verksamhet EasyTelecom är en fastnäts-och mobiloperatör på den svenska marknaden. EasyTelecom är en egen operatör och hyr radionätet ifrån en av Sveriges större mobiloperatörer för att få täckning nationellt och internationellt för de mobilabonnemang som EasyTelecom säljer under eget varumärke. EasyTelecoms verksamhet består i att erbjuda återförsäljare möjligheten att själva bli operatörer och få intäkt för den trafik som sker ifrån de abonnemang som återförsäljaren säljer. EasyTelecom har under de senaste åren sett en stark och positiv resultatutveckling. 24Money Spar AB:s verksamhet 24Money Spar AB:s verksamhet består i att bedriva inlåningsverksamhet. 18

19 LEGAL STRUKTUR innan fusion 24Gold International AB (publ) ägarstruktur 24Money Group SIA ,6% Övriga aktieägare Antal: 3 st 8,4% David & Son Invest AB 25,0% Antalet aktier i 24Gold är aktier. 24Gold International AB (publ) Money Group AB (publ) ägarstruktur Fipaso AB % Pontus Ljunggren Övriga aktieägare Antal: 28 st 78,82% 21,18 % Antalet aktier i 24Group är aktier 24Money Group AB (publ) Markus Gustafsson Ordinarie ledamöter Christopher Clewehielm Eva Munck af Rosenschöld LEGAL STRUKTUR efter fusion 24Money Group AB (publ) ägarstruktur 24Money Group SIA ,8% Övriga aktieägare Antal: 27 st 18,2% Fipaso AB % Antalet aktier i 24Money Group är aktier. 24Money Group AB (publ) EasyTelecom i Stockholm AB Styrelseordförande Markus Gustafsson Ordinarie ledamöter Mattias Ahlberg Eva Munck af Rosenschöld Pontus Ljunggren 50% 24Money Spar AB % 100% 24Money Payments AB 100% % 19

20 FINANSIELL INFORMATION FINANSIELL INFORMATION Redovisningsprinciper 24Gold International AB (publ) 24Gold International AB (publ) tillämpar redovisningsprinciper enligt Årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. 24Money Group AB (publ) 2Money Group AB (publ) tillämpar redovisningsprinciper enligt Årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. Eget kapital och skuldsättning Prognosticerade kostnader Styrelsearvoden 24Gold International AB (publ) 24Gold International AB (publ) grundades 1987 och har 26 avslutade verksamhetsår bakom sig. Verksamheten har förändrats sedan grundandet och handel med ädelmetaller som är den nuvarande verksamheten registrerades Bolaget har ett aktiekapital om SEK. 24Money Group AB (publ) 24Money Group AB (publ) grundades 2012 och har två avslutade verksamhetsår bakom sig. Verksamheten har sedan grundandet kommit att konsolideras och ändrats avsevärt. Antal bolag inom koncernen har reducerats av kostnadsskäl och intäktsmodellen har ändrats. Dotterbolag har gjort omfattande förluster som täckts upp av aktieägartillskott i synnerhet från huvudägaren Fipaso AB. Bolagets aktiekapital uppgår till SEK och en kapitalförsäkringsgaranti har lämnats av Fipaso AB för hela verksamhetsåret Gold International AB (publ) Prognostiserade kostnader för moderbolaget efter fusion består främst av utbetalning av utdelningen till preferensaktierna som emitteras samt arvode till styrelse, övriga kostnader ligger framförallt i de operativa bolagen för verksamheten. 24Money Group AB (publ) Liksom i ovanstående punkt beskrivs har 24Money Groups kostnadsbild och intäktsmodell ändrats avsevärt sedan Bolaget grundades, franchisekonceptet medför att kostnadsbilden sjunker drastiskt jämfört med att bedriva butiker i egen regi, samtidigt sjunker intäkterna från butiksetableringar och därför har nya affärsverksamheter med god avkastning etablerats. 24Gold International AB (publ) Styrelsearvoden utgår inte. 24Money Group AB (publ) Styrelsearvode om 2,5 prisbasbelopp utgår till styrelseordföranden och styrelsearvode om 2 prisbasbelopp utgår till externa styrelseledamöter. Arvoden utgår inte till styrelsemedlemmar som ingår i Bolagets ledning eller i övrigt är anställda av Bolaget. 20

årlig avkastning 12% Erbjudande om teckning av preferensaktier

årlig avkastning 12% Erbjudande om teckning av preferensaktier årlig avkastning 12% Erbjudande om teckning av preferensaktier 2014 årlig avkastning 12% OM EMISSIONEN Till årsskiftet kommer 24Gold International AB (publ) förutsatt lyckad emission att fusioneras med

Läs mer

Förslag till punkt 6 Styrelsen förslag till beslut om företrädesemission

Förslag till punkt 6 Styrelsen förslag till beslut om företrädesemission Kallelse till extra Bolagsstämma Tourn International AB (publ) 556800-7461, har kallat till extra bolagsstämma 2018-04-18 klockan Aktieägare som önskar delta i stämman ska senast den 12 april 2018 vara

Läs mer

ANMÄLAN OM FÖRVÄRV AV AKTIER I 24MONEY GROUP AB (PUBL)

ANMÄLAN OM FÖRVÄRV AV AKTIER I 24MONEY GROUP AB (PUBL) ANMÄLAN OM FÖRVÄRV AV AKTIER I 24MONEY GROUP AB (PUBL) ERBJUDANDET Teckningstid: 5 maj - 1 juni 2014 Teckningskurs: Betalning: 95,00 SEK / A-aktie Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

STYRELSENS FÖR NORDIC IRON ORE AB (PUBL) FÖRSLAG TILL RIKTAD NYEMISSION AV AKTIER MED BETALNING GENOM KVITTNING

STYRELSENS FÖR NORDIC IRON ORE AB (PUBL) FÖRSLAG TILL RIKTAD NYEMISSION AV AKTIER MED BETALNING GENOM KVITTNING STYRELSENS FÖR NORDIC IRON ORE AB (PUBL) FÖRSLAG TILL RIKTAD NYEMISSION AV AKTIER MED BETALNING GENOM KVITTNING för, org.nr 556756-0940, föreslår att årsstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital med

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

Villkor och Anvisningar

Villkor och Anvisningar Villkor och Anvisningar Nyemission riktad till befintliga ägare samt allmänhet Syftet med emissionen, förutom att stärka balansräkningen är att främja likviditeten i instrumentet inför listning på AktieTorget.

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I Q-LINEA AB (PUBL) Aktieägarna i Q-linea AB (publ), org.nr ( Bolaget ), kallas härmed till extra

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I Q-LINEA AB (PUBL) Aktieägarna i Q-linea AB (publ), org.nr ( Bolaget ), kallas härmed till extra KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I Q-LINEA AB (PUBL) Aktieägarna i Q-linea AB (publ), org.nr. 556729-0217 ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 12 november 2018 kl. 09.30 i Advokatfirman

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

I mötet mellan Fintech och Hightech uppstår nya och unika affärsmöjligheter

I mötet mellan Fintech och Hightech uppstår nya och unika affärsmöjligheter I mötet mellan Fintech och Hightech uppstår nya och unika affärsmöjligheter 24Money Payments AB (Publ) inbjuder till teckning av aktier och företagsobligationer. (1) 24Money Banking En modern, ledande

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Lund, 3 november - Aktieägarna i Anoto Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 25 november 2016 kl. 13.00 i bolagets

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) Aktieägarna i Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr 556294-7845, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 15 december 2014

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) Extra bolagsstämma i Eniro AB måndagen den 9 mars 2015, klockan 8.00 Dagordningspunkterna 2 och 7 Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 2 i förslaget till dagordning

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010.

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010. Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010 Ärende 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier med

Läs mer

Nuvarande lydelse. Föreslagen lydelse. 4 Aktiekapitalet ska vara lägst kr och högst kr.

Nuvarande lydelse. Föreslagen lydelse. 4 Aktiekapitalet ska vara lägst kr och högst kr. Punkt 6 på förslaget till dagordning i kallelse till extra bolagsstämma den 11 april 2018: Styrelsens förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning Styrelsen i Nanologica AB (publ), org.nr 556664-5023

Läs mer

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, samt (B) säkringsåtgärder för programmet inklusive ändring av bolagsordningen,

Läs mer

GE Aviation offentliggör resultat och förlänger acceptperioden för sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam

GE Aviation offentliggör resultat och förlänger acceptperioden för sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordningen 5. Val av en eller två justeringsmän 6. Prövning

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma Kallelse till extra bolagsstämma Aktieägarna i Online Brands Nordic AB, org.nr. 556211-8637, ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 16 mars 2018 kl 10.00 på Bolagets adress Österlånggatan

Läs mer

7. Beslut om a) ändring av bolagsordningen och b) minskning av Bolagets aktiekapital

7. Beslut om a) ändring av bolagsordningen och b) minskning av Bolagets aktiekapital Bilaga 2 Styrelsens i Wonderful Times Group AB (publ), org. nr. 556684-2695 ( Bolaget ) förslag till dagordning vid extra bolagsstämma den 22 april 2014 (punkt 3) 1. Öppnande av stämman och val av ordförande

Läs mer

Deltagande. Om Mavshack AB (publ) Stockholm 2015-07-02

Deltagande. Om Mavshack AB (publ) Stockholm 2015-07-02 Stockholm 2015-07-02 Aktieägarna i Mavshack AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 16 juli 2015 kl. 10.00 på bolagets lokaler på Karlavägen 58 i Stockholm. Deltagande Aktieägare

Läs mer

uppräkning ska ske med början från tidpunkten då utbetalning av utdelningen skett och baseras på skillnaden mellan 0,044 kronor och den vid samma

uppräkning ska ske med början från tidpunkten då utbetalning av utdelningen skett och baseras på skillnaden mellan 0,044 kronor och den vid samma Styrelsens i Nordic Mines AB (publ), org.nr. 556679-1215, förslag till beslut om a) ändring av bolagsordningen för införande av nytt aktieslag, preferensaktier, b) godkännande av styrelsens beslut om nyemission

Läs mer

Personaloptioner av Serie 6 kan utnyttjas för förvärv av aktier från och med den 21 mars 2024

Personaloptioner av Serie 6 kan utnyttjas för förvärv av aktier från och med den 21 mars 2024 Styrelsens för Sinch AB, org. nr 556882 8908 ( Bolaget ) fullständiga förslag till beslut om incitamentsprogram 2019 och emission av tecknings- och personaloptioner Bakgrund och motiv Bolaget har tidigare

Läs mer

INFORMATION TILL DIG SOM ÄR PREFERENSAKTIEÄGARE I SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB (PUBL)

INFORMATION TILL DIG SOM ÄR PREFERENSAKTIEÄGARE I SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB (PUBL) INFORMATION TILL DIG SOM ÄR PREFERENSAKTIEÄGARE I SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB (PUBL) Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) lämnar ett utbyteserbjudande till sina preferensaktieägare Anmälan

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ)

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) Mannerheim Invest AB Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) November 2008 Denna erbjudandehandling är viktig och erfordrar omedelbar uppmärksamhet Denna erbjudandehandling och den tillhörande anmälningssedeln

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 19 februari 2013 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Krokslätts

Läs mer

Styrelsens i Volati AB (publ) förslag till beslut till årsstämman den 25 april 2019 (punkterna 7 b) och 14 18)

Styrelsens i Volati AB (publ) förslag till beslut till årsstämman den 25 april 2019 (punkterna 7 b) och 14 18) s i förslag till beslut till årsstämman den 25 april 2019 (punkterna 7 b) och 14 18) 2 Punkt 7 b): Beslut om dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CAPACENT HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i Capacent Holding AB (publ), org.nr , kallas härmed till extra

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CAPACENT HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i Capacent Holding AB (publ), org.nr , kallas härmed till extra KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CAPACENT HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i Capacent Holding AB (publ), org.nr 556852-5843, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 29 september 2017 klockan

Läs mer

Beslutar om företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner.

Beslutar om företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner. EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SINGAPORE ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Alliance Oils preferensaktie och erbjudandet i korthet

Alliance Oils preferensaktie och erbjudandet i korthet PREFERENSAKTIEEMISSION I ALLIANCE OIL COMPANY LTD Erbjudande avseende teckning av preferensaktier i Alliance Oil Nu erbjuds du möjligheten att teckna preferensaktier, genom depåbevis, i Alliance Oil. Utdelningen

Läs mer

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ)

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) - - - - - - - - - - Teckning utan stöd av teckningsrätter Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) Teckningstid Teckningskurs Tilldelning och betalning

Läs mer

För att finansiera bolagets projekt genomför nu PharmaLundensis en företrädesemission.

För att finansiera bolagets projekt genomför nu PharmaLundensis en företrädesemission. EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SINGAPORE ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB Styrelsens för Biovitrum AB (publ) (A) förslag till beslut om godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB, (B) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, (C) beslut om nyemission

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Betsson AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Betsson AB (publ) 19 JULI 2013 PRESS RELEASE Kallelse till extra bolagsstämma i Betsson AB (publ) Aktieägarna i Betsson AB (publ) kallas till extra bolagsstämma att äga rum måndagen den 19 augusti 2013 kl. 10.00 på bolagets

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA Aktieägarna i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) (556638-1934) kallas härmed till extra bolagsstämma samt en andra kontrollstämma tisdag den

Läs mer

MaxFast offentliggör beslut om nyemission av aktier

MaxFast offentliggör beslut om nyemission av aktier MaxFast offentliggör beslut om nyemission av aktier Med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 27 december 2016 har styrelsen i MaxFast Properties AB (MaxFast) idag beslutat att genomföra en

Läs mer

GE Aviation förklarar sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam ovillkorat och kommer att fullfölja erbjudandet

GE Aviation förklarar sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam ovillkorat och kommer att fullfölja erbjudandet DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Parans Solar Lighting AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Parans Solar Lighting AB (publ) Parans Solar Lighting AB (publ) Frölundagatan 118 431 44 Mölndal Sweden Tel: +46 31 20 15 90 www.parans.com Kallelse till extra bolagsstämma i Parans Solar Lighting AB (publ) Aktieägarna i Parans Solar

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

Årsstämma i HQ AB (publ)

Årsstämma i HQ AB (publ) Årsstämma i HQ AB (publ) Aktieägarna i HQ AB ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 15 maj 2017 klockan 14.00 i Erik Penser Banks lokaler på Apelbergsgatan 27, 103 91 i Stockholm. Anmälan

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Betsson AB (publ)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Betsson AB (publ) Handlingar inför extra bolagsstämma i Betsson AB (publ) Måndagen den 19 augusti 2013 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ALM EQUITY AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ALM EQUITY AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ALM EQUITY AB (PUBL) Aktieägarna i ALM Equity AB (publ), org. nr. 556549-1650, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 3 april 2013 kl. 16.00 i Advokatfirma

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CATERING PLEASE I SKANDINAVIEN AB (publ.)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CATERING PLEASE I SKANDINAVIEN AB (publ.) Pressmeddelande den 7 januari 2009 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CATERING PLEASE I SKANDINAVIEN AB (publ.) Aktieägarna i Catering Please i Skandinavien AB (publ.), org.nr 556552-3221, nedan Bolaget,

Läs mer

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner

Läs mer

Villkor för Styrelseaktieägarprogram 2010/2017 i Orexo AB (publ)

Villkor för Styrelseaktieägarprogram 2010/2017 i Orexo AB (publ) Villkor för Styrelseaktieägarprogram 2010/2017 i Orexo AB (publ) 1 OPTIONSUTFÄRDARE OCH OPTIONSINNEHAVARE 1.1 Pharmacall AB, org. nr. 556569-1739, Box 303, 751 05 Uppsala ( Optionsutfärdaren ). 1.2 [Namn],

Läs mer

A.1. Bakgrund och beskrivning m.m.

A.1. Bakgrund och beskrivning m.m. Styrelsen i Transtema Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman ska besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2019) riktat till ledande befattningshavare och vissa nyckelpersoner

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) Pressmeddelande 12 mars 2019 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 11 april 2019

Läs mer

För att genomföra LTI 2018 föreslås stämman besluta om riktad emission samt överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna i programmet.

För att genomföra LTI 2018 föreslås stämman besluta om riktad emission samt överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna i programmet. Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2018) innefattande riktad emission av och överlåtelse av till ledande befattningshavare och nyckelpersoner Styrelsen i VBG GROUP AB

Läs mer

Styrelsens i Volati AB (publ) förslag till beslut till årsstämman den 16 maj 2018 (punkterna 7 b) och 14 18)

Styrelsens i Volati AB (publ) förslag till beslut till årsstämman den 16 maj 2018 (punkterna 7 b) och 14 18) s i förslag till beslut till årsstämman den 16 maj 2018 (punkterna 7 b) och 14 18) 2 Punkt 7 b): Beslut om dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Läs mer

Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016)

Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, förslag till nyemission vid programmets utställande (B) samt (C) säkringsåtgärder för programmet

Läs mer

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt I)

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt I) STYRELSEN FÖR NP3 FASTIGHETER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, FÖRSLAG TILL BESLUT OM GODKÄNNANDE AV STYRELSENS BESLUT OM NYEMISSION AV PREFERENSAKTIER MED FÖRETRÄDESRÄTT FÖR

Läs mer

BOLAGSORDNING för Oscar Properties Holding AB (publ) (org.nr ) Antagen på extra bolagsstämma den 9 december 2013.

BOLAGSORDNING för Oscar Properties Holding AB (publ) (org.nr ) Antagen på extra bolagsstämma den 9 december 2013. BOLAGSORDNING för Oscar Properties Holding AB (publ) (org.nr 556870-4521) Antagen på extra bolagsstämma den 9 december 2013. 1 Firma Bolagets firma är Oscar Properties Holding AB (publ). 2 Säte Styrelsen

Läs mer

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ)

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

Klövern AB (publ) genom Dagon Sverige AB

Klövern AB (publ) genom Dagon Sverige AB Klövern AB (publ) genom Dagon Sverige AB TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING FRÅN DEN 23 FEBRUARI 2018 AVSEENDE ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I TOBIN PROPERTIES AB (PUBL) 28 februari 2018 VIKTIG INFORMATION

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget: Punkt 8(c) s i, org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag till beslut om utdelning för år 2010, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2010

Läs mer

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 Memorandum Inbjudan till teckning av aktier i Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 www.times.se info@times.se Styrelse och ledning Jarl Frithiof, chef för Strategisk utveckling och Globala

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Volati AB (publ), org nr 556555-4317, kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 14 januari 2016 klockan 16.00 på Summit T House, Engelbrektsplan 1, 114

Läs mer

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission Pressmeddelande, 15 Mars 2017 Detta pressmeddelande får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller till någon

Läs mer

Nedan följer en beskrivning av villkoren för Optionsprogrammet 2019.

Nedan följer en beskrivning av villkoren för Optionsprogrammet 2019. Styrelsens fullständiga förslag avseende antagande av långsiktigt incitamentsprogram för anställda inom Jays Group AB (publ) i form av teckningsoptioner Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införandet

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma Pressmeddelande Stockholm 2018-06-29 Kallelse till extra bolagsstämma Dividend Sweden har avtalat om förvärv av fyra aktieportföljer om totalt ca 50,2 MSEK. Likvid sker genom en riktad emission till kursen

Läs mer

Till dig som är konvertibelägare i PA Resources

Till dig som är konvertibelägare i PA Resources Till dig som är konvertibelägare i PA Resources Här får du svar på de viktigaste frågorna med anledning av att PA Resources rekommenderar dig att i förtid byta dina konvertibler mot aktier. Styrelsen i

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner Styrelsen för Fingerprint Cards AB

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2014/2017 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13)

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2014/2017 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2014/2017 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsen för Cherry AB (publ), org. nr 556210-9909

Läs mer

BOLAGSORDNING 1 FIRMA. Bolagets firma är Corem Property Group AB (publ). 2 SÄTE. Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

BOLAGSORDNING 1 FIRMA. Bolagets firma är Corem Property Group AB (publ). 2 SÄTE. Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun. BOLAGSORDNING 1 FIRMA Bolagets firma är Corem Property Group AB (publ). 2 SÄTE Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun. 3 VERKSAMHET Bolaget ska, direkt eller indirekt genom dotterbolag, förvärva,

Läs mer

Oscar Properties avser att lösa in befintliga preferensaktier och emittera nya preferensaktier

Oscar Properties avser att lösa in befintliga preferensaktier och emittera nya preferensaktier Pressmeddelande, den 30 mars 2015 Oscar Properties avser att lösa in befintliga preferensaktier och emittera nya preferensaktier Styrelsen för Oscar Properties Holding AB (publ) ( Oscar Properties eller

Läs mer

Pressmeddelande Stockholm Fullständiga förslag till beslut av den extra bolagsstämman

Pressmeddelande Stockholm Fullständiga förslag till beslut av den extra bolagsstämman Pressmeddelande Stockholm 2017-12-08 Fullständiga förslag till beslut av den extra bolagsstämman Den kungörelse som publicerades den 24 november 2017 har korrigerats. Korrigeringen är gjord i huvudsak

Läs mer

Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget.

Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Styrelsens förslag till beslut om införandet av Incitamentsprogram 2019/2022 genom emission av teckningsoptioner till dotterbolag samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till anställda Styrelsen

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Infrea AB (publ), 556556-5289, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 31 januari 2018 kl. 16.00 i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 10 i Stockholm.

Läs mer

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NORDIC IRON ORE AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NORDIC IRON ORE AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NORDIC IRON ORE AB (PUBL) Aktieägarna i Nordic Iron Ore AB (publ), org.nr 556756-0940, kallas till årsstämma den 22 maj 2018 kl. 16.30 på Restaurang Kajkrogen, Kajvägen 13 i Ludvika.

Läs mer

Midsona offentliggör villkoren för nyemissionen

Midsona offentliggör villkoren för nyemissionen Sid 1 av 6 Midsona offentliggör villkoren för nyemissionen Styrelsen för Midsona AB (publ) ( Midsona ) beslutade den 3 augusti 2016, under förutsättning av godkännande från extra bolagsstämma den 8 september

Läs mer

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ)

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) PRESSMEDDELANDE 2009-07-28 Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) Aktieägarna i Billerud Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 27 augusti 2009 klockan 16.00 på

Läs mer

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsen för Dedicare AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att årsstämman den 24 april 2012 fattar beslut om att anta ett incitamentsprogram 2012/2015 i

Läs mer

Villkor och anvisningar Företrädesrätt och teckningsrätter

Villkor och anvisningar Företrädesrätt och teckningsrätter Villkor och anvisningar Företrädesrätt och teckningsrätter Den som på avstämningsdagen den 3 maj 2019 är registrerad som aktieägare i den av Euroclear förda aktieboken för TopRight Nordic AB ( TopRight

Läs mer

Pressmeddelande,

Pressmeddelande, Pressmeddelande, 2017-02-09 Rejlers beslutar om en företrädesemission om cirka 200 MSEK för att accelerera omställningsarbetet och stärka bolagets finansiella ställning och operationella flexibilitet.

Läs mer

Styrelsens förslag till årsstämman den 26 april 2012

Styrelsens förslag till årsstämman den 26 april 2012 Styrelsens förslag till årsstämman den 26 april 2012 Respektive punkt nedan hänvisar till föreslagen dagordningen till årsstämma. Punkt 10 Styrelsen föreslår en utdelning om 50 öre per aktie för räkenskapsåret

Läs mer

3 Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands län.

3 Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands län. Bolagsordning 1 Bolagets firma är Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ). 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, äga och förvalta fast och lös egendom såsom fastigheter,

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 13 oktober 2015 klockan 16.00 i bolagets lokaler,

Läs mer

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ)

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Generell information Notera att all information som lämnas i detta informationsmemorandum ( Informationsmemorandumet ) noga bör övervägas.

Läs mer

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M.

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13)

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsen för Cherry AB (publ), org. nr 556210-9909

Läs mer

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Innehåll Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight

Läs mer

Villkor för företrädesemission i Online Brands Nordic AB, organisationsnummer Nyemission 2018 på högst :80 kronor.

Villkor för företrädesemission i Online Brands Nordic AB, organisationsnummer Nyemission 2018 på högst :80 kronor. Villkor för företrädesemission i Online Brands Nordic AB, organisationsnummer 556211-8637. Nyemission 2018 på högst 12.091.130:80 kronor. 1 DEFINITIONER I dessa villkor ska följande benämningar ha den

Läs mer

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ)

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma kl. 10.00 måndagen den 2 april 2012 i bolagets lokaler på Kungstensgatan 18 i Stockholm.

Läs mer

VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA

VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA STOCKHOLM den 5 december 2017 Styrelsen för Karo Pharma AB ( Karo Pharma eller Bolaget ) har fastställt villkoren för Bolagets

Läs mer

TrustBuddy International.

TrustBuddy International. Styrelsen för TrustBuddy AB, org. nr 556794-5083, ( TrustBuddy ), ett privat aktiebolag med säte i Göteborg, och styrelsen för TrustBuddy International AB (publ), org. nr 556510-9583, ( TrustBuddy International

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I OSCAR PROPERTIES HOLDING AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I OSCAR PROPERTIES HOLDING AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I OSCAR PROPERTIES HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i Oscar Properties Holding AB (publ), org.nr 556870-4521, kallas till extra bolagsstämma fredagen den 8 november 2019 klockan

Läs mer