GE Money Bank Årsredovisning 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GE Money Bank Årsredovisning 2012"

Transkript

1 GE Money Bank Årsredovisning 2012

2 Innehåll VD-ord 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Rapport över förändring i Eget Kapital 11 Kassaflödesanalys 13 Bokslutskommentarer och noter 14 Styrelsens underskrifter 64 Revisionsberättelse 65 Adresser 66

3 Bankens framgångar baseras på en engagerad organisation med kunderna i fokus. GE Money Bank är en kundnära bank med nordisk närvaro och global styrka. Vi är ett tryggt och fördelaktigt alternativ till traditionella storbanker och andra finansiella aktörer. Genom ett starkt fokus på kunden och dess behov har vi under de senaste åren tagit marknadsandelar i alla våra nordiska länder. Vi ökar kontinuerligt vår digitala närvaro och erbjuder konkurrenskraftiga produkter och hög servicenivå. Tillsammans med vår affärsmodell som bygger på en lokal närvaro med landsspecifika erbjudanden och den globala styrka som GE-koncernen erbjuder kan vi differentiera oss gentemot våra konkurrenter. Vi kan vara snabbare, enklare och mer flexibla. 3

4 2012 stabil nordisk marknad i ett volatilt Europa GE Money Banks nordiska marknader Sverige, Norge och Danmark visade en stabil utveckling 2012, ett år som i Europa kännetecknades av fortsatt hög volatilitet. De tre nordiska länderna visade en bättre tillväxt än många andra europeiska länder medan konsumenterna förhöll sig fortsatt något avvaktande. Året präglades också av anpassning till de nya, hårdare regleringarna såväl lokalt, regionalt som globalt. Efterlevnad av nya regelverk kräver både tid och resurser, samtidigt är kundfokus viktigare än någonsin. Framgångsrik produktutveckling på våra nordiska marknader Trenden där varje kund har fler bankrelationer fortsätter. Bankkunder av i dag är mer prismedvetna, mer välinformerade, mer flyttbenägna och de ser över sina bankåtaganden regelbundet. Oberoende av ålder använder bankkunder i större utsträckning internet för att informera sig och jämföra erbjudanden från olika finansiella aktörer. Detta ställer högre krav på vår digitala närvaro. Med fördelaktiga erbjudanden inom osäkrade lån, betal- och kreditkort, säljfinansiering och sparande kunde vi under 2012 stärka vår marknadsposition. I Danmark har satsningarna på produktutveckling och marknadsföring fortsatt att öka vår kundbas. Genom framgångsrika reklamkampanjer och positiv PR har kunderna fått upp ögonen för det nya lånet, Privatlån Plus, som introducerades på den danska marknaden i februari. Vårt nya femåriga sponsringsavtal med de danska golfklubbarnas intresseorganisation, Dansk Golf Union, resulterade i lanseringen av Golfers Only ett kort för organisationens medlemmar. Utvecklingen för osäkrade lån i Sverige var stabil under året och framgångarna med våra populära kort fortsatte. Dagens Industri uppmärksammade i februari att vårt MasterCard hade Sveriges lägsta avgifter. I mars lanserade vi ett nytt kreditkort, Mitt kort trygga köp, som har en extra försäkring i form av pris- och köpskydd samt 3-års garanti. Kortet har fått ett varmt mottagande av både våra samarbetspartners och de många konsumenter som i dag söker en allt större trygghet. I Norge ökade vi vår tillväxt, främst under andra halvåret. Genom lanseringen av en digital legitimering för alla våra produkter kan vi numera ingå samtliga avtal via internet, vilket gör processen både snabbare och enklare för kunderna. Inom säljfinansiering införde vi i februari ett nytt kort kopplat till MasterCard som bland annat omfattar en 100-dagars prisgaranti. Våra nyheter och en uppgradering av internetbanken resulterade i allt nöjdare kunder och en bibehållen stark marknadsandel. Förbättrat rörelseresultat Rörelseresultatet för 2012 bekräftar våra framgångar. Räntenettot minskade något, främst som en följd av en lägre utlåningsportfölj påverkat av en mer flexibel och omvärldsanpassad riskstrategi samt tidigare års avveckling av bolån och säkrade fordonslån. Genom god kostnadskontroll, fortsatt effektiviseringsarbete inom den nordiska plattformen och låga kreditförluster ökade vi årets resultat efter skatt med cirka 5 procent till 963 miljoner kronor. Med en kapitaltäckningskvot på 4,48 i slutet av 2012 är GE Money Bank mycket välkapitaliserat. Framgång genom engagerade medarbetare GE Money Banks alla talangfulla medarbetare är en av våra viktigaste nycklar till att lyckas med våra ambitiösa tillväxtmål. Vi arbetar konsekvent efter det arbetsgivarlöfte som tagits fram gemensamt inom organisationen, där varje individs bidrag i samverkan ska skapa vår gemensamma framgång. Våra värderingar och ett tydligt fokus på hälsa, mångfald och balans i livet sporrar våra duktiga medarbetare att forma dagens och morgondagens GE Money Bank. I medarbetarundersökningen som genomfördes under hösten ser vi en fortsatt positiv trend och framsteg inom områden som ledarskap, strategi, engagemang och karriärutveckling. Det är glädjande att en stor majoritet av våra medarbetare tycker att de har flexibilitet att hantera sin egen tid för att balansera arbetskraven med sitt privatliv. För att främja den långsiktiga ledarförsörjningen och stärka det nordiska samarbetet introducerade vi under året ett ledarskapsprogram med deltagare från varje land. Förutom att utveckla sina ledarskapsförmågor arbetar deltagarna gränsöverskridande med affärsnära projekt. Fortsatt breddad kundbas och tillväxt 2013 Bankens framgångar baseras på en engagerad organisation som skapar enkla, transparenta och konkurrenskraftiga lösningar med kunderna i fokus. Genom att fortsätta lyssna på kundernas behov ska vi bredda vår kundbas och behålla befintliga kunder i samtliga nordiska länder under Vi fortsätter att investera i utvecklingen av digitala lösningar för att möta konsumenternas förändrade beteende. Med en internetbank som erbjuder smidiga tekniska lösningar och digital närvaro i flera plattformar kan vi ge kunderna ökad service och tillgänglighet. Inom säljfinansiering har vi nära samarbete med över partners och är fortsatt marknadsledande i Norge och Sverige. Dessa samarbeten och skräddarsydda produkter utvecklar vi ständigt och de är även framöver av stor strategisk betydelse. Under de första månaderna 2013 har verksamheten visat en positiv utveckling. Konsumenterna är dock fortsatt försiktiga i den osäkra makroekonomiska omvärld som vi ännu befinner oss i. Oavsett marknadens utveckling är jag övertygad om att vi tack vare kompetenta medarbetare, kundfokus, attraktiva tjänster och digital närhet kommer att ha en lönsam tillväxt. Annica Witschard Verkställande direktör och koncernchef GE Money Bank AB 4

5 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för GE Money Bank AB (Banken) får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för verksamheten för tiden 1 januari 31 december Ägare GE Money Bank AB är ett helägt dotterföretag till GE Money Nordic Holding AB, org nr med säte i Stockholm som i sin tur ingår i en koncern med det övergripande moderbolaget General Electric Company (GEC). Organisation och verksamhet Under 2012 har Banken bedrivit verksamhet med filialer i Skandinavien. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Filialen i Norge driver sin verksamhet med kontor i Stavanger samt ett säljkontor i Oslo och filialen i Danmark har sitt säte i Brøndby (Köpenhamn). Banken äger även två dotterbolag, GE Capital Lending AB samt GEMB A/S vilka inte bedriver någon verksamhet. Banken erbjuder finansiella tjänster direkt till konsument samt via samarbetspartners. Produktutbudet omfattar säljfinansiering, blanco lån, revolverande kontokrediter och inlåningsprodukter med eller utan kort samt försäkringar via samarbetspartners. Väsentliga händelser under verksamhetsåret 2012 Lennart Jacobsen lämnade sitt uppdrag som verkställande direktör för Banken den 20 november Vid samma tidpunkt tillträdde Annica Witschard som verkställande direktör. Banken har den 13 november 2012 på extra bolagsstämma beslutat lämna en utdelning om kronor till GE Money Nordic Holding AB. Banken har beslutat att lämna ett koncernbidrag till Bankens systerbolag, GE Stockholm AB, om kr. Banken har mottagit ett aktieägartillskott från moderbolaget GE Money Nordic Holding AB om kr. Finansiell översikt I den finansiella översikten nedan kommenteras enbart belopp avseende GE Money Bank AB koncernen. Bankens dotterbolag bedriver inte någon verksamhet vilket innebär att moderbolagets verksamhet utgör den huvudsakliga delen av koncernens verk samhet. Den information och de förklaringar till förändringar jämfört med föregående år som ges gäller därmed för både moderbolaget och koncernen om inte annat anges. Utlåning Vid utgången av 2012 uppgick koncernens bruttoutlåning till Mkr (f år Mkr). I jämförelse med föregående år innebär detta en minskning med 7% (f år 7%). Av minskningen avser 116 Mkr valutakursförändring under året. Förändringen beror till stor del på avvecklingen av finansiering med fordon som säkerhet som beslutades om under 2008 och 2009 samt avvecklingen av bostadsfinansieringen som beslutades under 2008 samt en mer flexibel och omvärlds anpassad riskstrategi. Intäkter Rörelseintäkterna har under året minskat med 126 Mkr (4,2%) från Mkr till Mkr. Föregående år minskade rörelseintäkterna med 114 Mkr (3,6%). Rörelseintäkterna under året motsvarar 10,5% av medelutlåningen (f år 10,2%). Om effekten av valutakursförändringar under året tas bort är minskningen under året 114 Mkr (f år 26 Mkr). De väsentligaste posterna i rörelseintäkterna är ränteintäkter och räntekostnader. Ränteintäkter har minskat med 237 Mkr motsvarande 8% jämfört med föregående år (exkl valutaeffekt 226 Mkr) vilket kan förklaras av den minskade utlåningen. Denna minskning av intäkterna motverkas av minskade räntekostnader. Räntekostnaderna har minskat med 145 Mkr motsvarande 29,5% jämfört med föregående år (exkl valutaeffekt 142 Mkr) vilket till största delen förklaras av en väsentligt minskad upplåning. Kostnader Rörelsekostnaderna har under året minskat med 74 Mkr (5,8%) från Mkr till Mkr. Föregående år ökade rörelsekostnaderna med 73 Mkr (6,0%). Rörelsekostnaderna motsvarar 4,4% (f år 4,3%) av medelutlåningen. Om effekten av valutakursförändringar tas bort är minskningen under året 89 Mkr (f år en ökning med 79 Mkr). Minskningen under året är främst en effekt av minskade lokalkostnader jämfört med 2011 då huvudkontoret i Stockholm flyttade till nya lokaler i Danderyd. Resultat före kreditförluster ens resultat före kreditförluster minskade under året med 52 Mkr (3%) från Mkr till Mkr. Föregående år minskade resultatet före kreditförluster med 186 Mkr (9,6%). Resultatet före kreditförluster motsvarar 6,1% (f år 5,9%) av medelutlåningen. Resultatet har minskat som en följd av de minskade rörelseintäkterna. Kreditförluster Årets kreditförluster, netto, i resultaträkningen uppgick till 375 Mkr (f år 512 Mkr), vilket motsvarar 1,4% (f år 1,7%) av medelutlåningen. Minskningen 137 Mkr (exkl valutaeffekt 134 Mkr) är dels en följd av den minskade utlåningen dels förbättrade marknadsförutsättningar. Skatter Rörelseresultatet har belastats med skatter på sammanlagt 363 Mkr (f år 325 Mkr). Ökningen är huvudsakligen en följd av det ökade rörelseresultatet. Resultat Årets resultat för koncernen uppgick till 963 Mkr (f år 915 Mkr), vilket motsvarar 7,2% (f år 7,1%) avkastning på det genomsnittliga egna kapitalet. Resultatet har ökat huvudsakligen som en följd av de minskade kreditförlusterna. Eget kapital ens egna kapital minskade under året till Mkr (f år Mkr) vilket motsvarar 57,6% (f år 52,7%) av balansomslutningen. Minskningen beror på den utdelning som gjorts under året med Mkr vilken till stor del uppvägs av årets resultat 963 Mkr, se rapport över förändringar i eget kapital. Personal Medelantalet anställda uppgick i Sverige till 317 (f år 305) Norge till 224 (f år 220) och Danmark till 170 (f år 165) vilket ger totalt 711 (f år 690) anställda varav 402 (f år 397) kvinnor. Ersättningar till styrelsen, verkställande direktören och andra ledande befattningshavare Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt bolagsstämmans beslut. Ersättning till verkställande direktör beslutas av styrelsen. Ersättning till andra ledande befattningshavare beslutas i samråd med ägaren och styrelsen. Detaljerade upplysningar an gående ersättning till ledande befattningshavare framgår av not 9. 5

6 Finansiella och andra risker I Banken uppstår olika typer av risker såsom kreditrisk, marknadsrisk, operativ risk, likviditetsrisk, koncentrationsrisk och strategisk risk. I syfte att begränsa och kontrollera risktagande i verksamheten har Bankens styrelse, som är ytterst ansvarig för den interna kontrollen i bolaget, fastställt policys och instruktioner för kreditgivningen och den övriga verksamheten. Med kreditrisk avses risk för utebliven betalning. Här inbegrips dels risken för att kredittagaren inte kan eller vill fullgöra sina förpliktelser gentemot Banken avseende sin kredit, dels risken att, vid bristande betalningsförmåga, ställd säkerhet eller borgen ej täcker Bankens fordran. Den bakomliggande transaktionen avser framförallt lånefordringar. Kreditrisk kan existera både inom och utom Bankens balansräkning. Banken har höga krav på etik, kvalitet och kontroll i sin kreditgivning. Marknadsrisk är risken för att verkligt värde på, eller framtida kassaflöden från, ett finansiellt instrument varierar på grund av förändringar i marknadspriser. Marknadsrisk omfattas för Bankens del av ränterisk och valutarisk. Ränterisk är risken för att det verkliga värdet på, eller framtida kassaflöden från, ett finansiellt instrument påverkas negativt av förändringar i marknadsräntor. Bankens primära ränterisk orsakas av skillnader i räntebindningstid mellan tillgångar och skulder. Majoriteten av Bankens upp- och utlåning sker till rörlig ränta vilket begränsar ränterisken. Valutarisk är risken för att verkligt värde på, eller framtida kassaflöden från, ett finansiellt instrument varierar på grund av förändringar i valutakurser. Banken innehar terminskontrakt för att säkra upptagna lån i utländsk valuta i den norska och danska filialen. Operativ risk definieras såsom risk för förluster till följd av icke ändamålsenliga eller misslyckade interna processer, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser. Banken har dessutom valt att inkludera ryktesrisk och legal risk i sin definition av operativ risk. Operativ risk motverkas av intern kontroll. Upprätthållandet av en god intern kontroll är en ständigt pågående process i Banken. Likviditetsrisk är risken för att Banken inte kan infria sina betalningsförpliktelser vid förfallotidpunkten utan att kostnaden för att erhålla betalningsmedel ökar avsevärt. GE har en centraliserad Treasuryavdelning som utför likviditetshantering på en konsoliderad nivå. Banken använder sig av GE Corporate Treasury och GE Capital Corporations koncerngemensamma finansieringsstrategi för att finansiera sin verksamhet vilket begränsar den lokala likviditetsrisken. Med koncentrationsrisk avser GE Money Bank kreditrisk som uppstår till följd av exponering mot motparter med inbördes anknytning, inom samma ekonomiska sektor, geografiska region, eller exponeringar som avser samma verksamhet. I enlighet med GE Money Banks kredit instruktion har Banken en väl diversifierad kreditportfölj med ett stort antal mindre lån till framförallt privatpersoner i Sverige, Norge och Danmark. De största kreditengagemangen analyseras löpande av Bankens kreditkommitté. I dagsläget har inte Banken någon betydande koncentrationsrisk. Strategisk risk är nuvarande och framtida intjänings- och kapitalrisker som uppstår till följd av omvärldsförändringar, felaktiga affärsbeslut, felaktigt genomförande av affärsbeslut eller oförmåga att anpassa Banken till ändrade marknadsförhållanden. De strategiska riskerna analyseras och hanteras som en del av den årliga processen för intern kapitalutvärdering (IKU). Kapitalbehovet för strategiska risker analyseras av Bankens Asset and Liability Committee som är en underkommitté till Bankens styrelse. Styrelsen fattar beslut om eventuellt kapitalbehov för dessa risker. För en mer utförlig beskrivning av Bankens finansiella risker, se not 3. Information om väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Banken har en mycket stark kapitalbas med en kapitalkvot uppgående till 4,48. Baserat på den typ av verksamhet som Banken bedriver, med en mycket stor kundbas med relativt små individuella kundexponeringar, samt de finansiella och andra risker som beskrivits ovan bedömer Banken att framtida risker förknippade med såväl upplåning som utlåning är acceptabla. Nya regelverk för kapitaltäckning och stora exponeringar samt likviditetsrisk förväntas vara klara under 2013 och Banken har stort fokus på att följa utvecklingen av dessa regelverksförändringar. I dagsläget förväntas de nya kapitalkraven i regelverket inte innebära något behov av kapitaltillskott då Banken har en mycket stark kapitalbas. Det nya regelverket bedöms främst innebära en utökad rapportering. Information om icke-finansiella resultatindikationer Medarbetare Under 2012 arbetade Banken med ett antal interna och externa aktiviteter som initierats för att stärka varumärket som arbetsgivare. En del i detta har varit att presentera Bankens kultur och arbetsgivarlöfte genom materialet This is us, en annan del har varit att fortsatt investera i personalutvecklande insatser i alla tre länder. Banken har, generellt sett, välutbildade medarbetare som varje dag bygger sin kompetens, både i sitt dagliga arbete samt genom samarbete i projekt- och nätverksform. En övertygelse att alla medarbetares talang kan tas tillvara på rätt position och en vilja att erbjuda möjlighet till personlig och yrkesmässig utveckling på nya tjänster gör att Banken har en stor intern personalomsättning. Medarbetarnas höga kompetensnivå gör även Bankens medarbetare mycket attraktiva hos andra bolag i samtliga länder. Företaget genomför regelbundet medarbetarundersökningar (GE Opinion Survey), och dessa visar överlag en hög trivsel och att Banken uppfattas som en bra arbetsgivare. Denna undersökning lägger också grunden för det systematiska förbättringsarbete som pågår i verksamheterna. Banken strävar efter att ha en arbetsstyrka som utmärks av jämn fördelning i fråga om mångfald i organisationen när det gäller kön, ålder och kulturell/etnisk bakgrund. Företaget arbetar kontinuerligt för lika behandling och möjligheter för män och kvinnor. Mångfaldsfrågor och jämlikhet prioriteras vid rekrytering och efterträdarplanering samt främjas genom nätverk som GE Womens Network och genom att erbjuda flexibla arbetstider och bra villkor för föräldraledighet. Andelen kvinnor i Bankens ledning är 44,4 % och ca 45,2 % i övriga chefsbefattningar. Det pågår ett kontinuerligt arbete för att bibehålla balansen mellan kvinnor och män i ledningsgrupper och chefsbefattningar. Banken har ett stort fokus på hälsa och miljö och friskvård är prioriterat i alla tre länder. Det pågår ett aktivt arbete med hälsofrämjande åtgärder och samtliga arbetsställen är hälsocertifierade enligt GE s standard HealthAhead. Ersättningsstrategi I enlighet med gällande regelverk för ersättningar inom den finansiella sektorn har Banken utsett en styrelseledamot som ansvarig för ersättningsfrågor och styrelsen har utfärdat en ersättningspolicy 6

7 som bland annat reglerar styrelseledamotens arbete i samband med detta. För upplysningar som krävs enligt Finansinspektionens föreskrifter om ersättningssystem (FFFS 2011:1 samt 2011:3) hänvisas till not 9 i årsredovisningen. Banken har en tydlig ersättningsstrategi som grundar sig på långsiktig hållbarhet för såväl kunder som ägare. Genom ersättningsstrategin vill Banken även bygga en kultur som främjar utveckling och prestation samt tar vara på medarbetarnas kompetens. Styrelsens ambition är att etablera ett ersättningssystem som attraherar, motiverar och behåller duktiga medarbetare. Den ersättning som utgår ska ligga i linje med den marknad och det segment där Banken verkar. Bankens konkurrenter utgörs av såväl andra svenska och nordiska banker som stora globala aktörer. Som en del av GE verkar Banken även enligt en internationell ersättningsstandard vilket återspeglas i den ersättningsmodell som Banken tillämpar. Det innebär att ersättningsmodellen är anpassad till medarbetarens kompetens, prestation gentemot mål och värderingar, verksamheten och landet personen arbetar i samt de generella riktlinjer som tillämpas inom GE globalt. Utmärkta affärsresultat ska bygga på en kombination av goda individuella prestationer och ett balanserat risktagande. Ersättningarna ska uppmuntra beteenden som främjar långsiktighet, en sund riskhantering och goda prestationer. De ska även belöna såväl kortfristiga resultat som långsiktiga strategiska beslut, nödvändiga för att upprätthålla en hållbar affärsutveckling över tid. Utöver detta ska ersättningarna återspegla ett sunt risktagande med hänsyn till sysselsatt kapital och finansieringsbehov. Banken har en ersättningsstruktur som består av tre huvudkomponenter: Fast lön Rörlig lön (kontant och aktiebaserad) Pension och andra förmåner De rörliga ersättningarna för 2012 motsvarade 4,6 % av Bankens totala personalkostnader, vilket kan jämföras med en andel på 4,8% för Väsentliga händelser efter verksamhetsårets slut Bankens filial i Norge har erhållit ett taxeringsbeslut, avvikande från tidigare beslut, daterat den 3 maj 2013 från de norska skattemyndigheterna avseende Banken avser att överklaga beslutet då detta enligt bolagets uppfattning saknar grund. I övrigt har inga väsentliga händelser inträffat efter räkenskapsårets slut. Förväntad framtida utveckling Banken kommer att fortsätta fokusera på att snabbt, enkelt och ansvarsfullt betjäna sina kunder och därmed åstadkomma en ökad försäljning och nå en större marknadsandel. Förslag till vinstdisposition Fritt eget kapital att disponera av årsstämman utgörs av: Fond för verkligt värde Balanserade vinstmedel Årets resultat Totalt Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel disponeras enligt följande: Fond för verkligt värde Utdelning Balanserade vinstmedel Totalt Förslaget till vinstdisposition har gjorts med beaktande av reglerna om buffertkapital, riskbegränsning och genomlysning i lagen om bank- och finansieringsrörelse. Det är styrelsens bedömning att Bankens egna kapital är tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens omfattning och risk, varför Bankens motståndskraft mot förluster får anses vara betryggande. Beträffande GE Money Bank AB:s och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkningar, kassa flödesanalys, noter och kommentarer. För femårsöversikt och nyckeltal hänvisas till not 35 i årsredovisningen. 7

8 Resultaträkning KONCERN 1 januari 31 december, Belopp i Tkr Noter Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Provisionsintäkter Provisionskostnader Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader 9, Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 18, 19, Övriga rörelsekostnader Summa kostnader före kreditförluster Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 1 januari 31 december, Belopp i Tkr ÅRETS RESULTAT Årets omräkningsdifferenser i utländsk filial och dotterbolag Summa övrigt totalresultat ÅRETS TOTALRESULTAT januari 31 december, Belopp i Tkr Noter Ränteintäkter Leasingintäkter 5, Räntekostnader Räntenetto Provisionsintäkter Provisionskostnader Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader 9, Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 18, 19, Övriga rörelsekostnader Summa kostnader före kreditförluster Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 1 januari 31 december, Belopp i Tkr ÅRETS RESULTAT Årets omräkningsdifferenser i utländsk filial Summa övrigt totalresultat ÅRETS TOTALRESULTAT

9 Balansräkning KONCERN Belopp i Tkr Noter TILLGÅNGAR Kassa Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Aktier och andelar Derivat Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Andra immateriella anläggningstillgångar Materiella tillgångar 20 Inventarier Leasingobjekt 0 0 Aktuella skattefordringar Uppskjutna skattefordringar Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH AVSÄTTNINGAR Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Upplåning från allmänheten Derivat Aktuell skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Avsättningar för pensioner Uppskjutna skatteskulder Summa skulder och avsättningar EGET KAPITAL Aktiekapital* Övrigt tillskjutet kapital Omräkningsreserv Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat Summa eget kapital SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL Information om koncenens ställda säkerheter, eventualförpliktelser och åtaganden, se not 29. * Aktiekapital och kvotvärde Antal aktier och kvotvärde kr 9

10 Balansräkning MODERBOLAG Belopp i Tkr Noter TILLGÅNGAR Kassa Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Aktier och andelar Aktier och andelar i koncernföretag Derivat Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Andra immateriella anläggningstillgångar Materiella tillgångar 20 Inventarier Leasingobjekt Aktuella skattefordringar Uppskjutna skattefordringar Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH AVSÄTTNINGAR Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Upplåning från allmänheten Derivat Aktuell skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Avsättningar för pensioner Uppskjutna skatteskulder Summa skulder och avsättningar EGET KAPITAL Bundet eget kapital Aktiekapital* Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Fond för verkligt värde Balanserad vinst Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL Ställda säkerheter 29 Inga Inga Ansvarsförbindelser Åtaganden * Aktiekapital och kvotvärde Antal aktier och kvotvärde kr 10

11 Rapport över förändring i Eget Kapital KONCERN 2011 Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Omräkningsreserv Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat Ingående eget kapital Årets resultat Omräkningsdifferens hänförlig till avyttrad verksamhet Omräkningsdifferens årets förändring Summa totalresultat Totalt eget kapital Lämnade koncernbidrag Skatt, lämnade koncernbidrag Erhållna aktieägartillskott Aktierelaterade ersättningar, reglerade med egetkapitalinstrument, IFRS 2 Beräknad kostnad utställda optioner Avvikelse mellan beräknad kostnad och verklig kostnad inlösta optioner Utgående eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Omräkningsreserv Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat Ingående eget kapital Årets resultat Omräkningsdifferens hänförlig till avyttrad verksamhet 0 Omräkningsdifferens årets förändring Summa totalresultat Utdelning Lämnade koncernbidrag Skatt, lämnade koncernbidrag Erhållna aktieägartillskott Aktierelaterade ersättningar, reglerade med egetkapitalinstrument, IFRS 2 Beräknad kostnad utställda optioner Avvikelse mellan beräknad kostnad och verklig kostnad inlösta optioner Utgående eget kapital Omräkningsreserven innefattar alla valutakursdifferenser som uppstår vid omräkning av finansiella rapporter från utländska verksamheter som har upprättat sina finansiella rapporter i en annan valuta än den valuta koncernens finansiella rapporter presenteras i. Totalt eget kapital 11

12 Rapport över förändring i Eget Kapital MODERBOLAG 2011 Bundet eget kapital Fritt eget kapital Totalt eget kapital Aktiekapital Reservfond Fond för verkligt värde Balanserad vinst/förlust Årets resultat Ingående eget kapital Omföring av föregående års resultat Årets resultat Övrigt totalresultat Summa totalresultat Lämnade koncernbidrag Skatt, lämnade koncernbidrag Erhållna aktieägartillskott Aktierelaterade ersättningar, reglerade med egetkapitalinstrument, IFRS 2 Beräknad kostnad utställda optioner Avvikelse mellan beräknad kostnad och verklig kostnad inlösta optioner Utgående eget kapital Bundet eget kapital Fritt eget kapital Totalt eget kapital Aktiekapital Reservfond Fond för verkligt värde Balanserad vinst/förlust Årets resultat Ingående eget kapital Omföring av föregående års resultat Årets resultat Övrigt totalresultat Summa totalresultat Utdelning Lämnade koncernbidrag Skatt, lämnade koncernbidrag Erhållna aktieägartillskott Aktierelaterade ersättningar, reglerade med egetkapitalinstrument, IFRS 2 Beräknad kostnad utställda optioner Avvikelse mellan beräknad kostnad och verklig kostnad inlösta optioner Utgående eget kapital

13 Kassaflödesanalys 1 januari 31 december, Belopp i Tkr DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m Avskrivningar & nedskrivningar under perioden Kreditförluster Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i den löpande verksamhetens tillgångar och skulder Ökning/minskning av den löpande verksamhetens tillgångar Ökning/minskning av utlåning till allmänheten Ökning/minskning av övriga tillgångar Ökning/minskning av den löpande verksamhetens skulder Ökning/minskning av in- och upplåning från allmänheten Ökning/minskning av övriga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar Investeringar i/sålda aktier och andelar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Utdelning Avvikelse mellan beräknad kostnad och verklig kostnad inlösta optioner Erhållna/lämnade koncernbidrag Erhållna/lämnade aktieägartillskott Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel från årets början Valutakursdifferens i likvida medel Likvida medel vid årets slut Följande delkomponenter ingår i likvida medel: Kassa och banktillgodohavanden Kortfristiga placeringar, jämställda med likvida medel Summa enligt balansräkningen Checkräkningskrediter som är omedelbart uppsägningsbara Summa enligt kassaflödesanalysen De likvida medel som redovisas i kassaflödesanalysen redovisas i balansräkningen under posterna Kassa, Utlåning till kreditinstitut och Skulder till kreditinstitut. Betalda och erhållna räntor som ingår i kassaflödet från den löpande verksamheten: Betalda räntor Erhållna räntor

14 Bokslutskommentar och noter Angivna belopp i noter är i Tkr där ej annat anges. Not 1 ALLMÄN INFORMATION årsredovisning och årsredovisning för GE Money Bank AB för räkenskapsåret 2012 godkändes av styrelsen och verkställande direktören för utfärdande den 23 maj 2013 för beslut av årsstämman under en har under 2012 bestått av den svenska verksamheten i GE Money Bank AB, den danska och den norska filialen samt dotterbolagen GE Capital Lending AB (Sverige) och GEMB A/S (Danmark). Dotterbolagen bedriver inte någon verksamhet. GE Money Bank AB är ett helägt dotterföretag till GE Money Nordic Holding AB, org nr med säte i Stockholm som i sin tur ingår i en koncern med det övergripande moderbolaget General Electric Company (GEC). redovisning för GEC finns att hämta på Not 2 REDOVISNINGSPRINCIPER GE Money Bank AB har tillstånd från Finansinspektionen såsom bank och lyder därmed under Lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL). redovisningen är upprättad i enlighet med de internationella redovisningsstandarderna (IFRS) och tolkningar av dessa standarder som antagits av EU. Därutöver tillämpas de tillägg som följer av lagen 1995:1559 om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) och av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2008:25). I koncernen tillämpas även RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner samt uttalanden från rådet för finansiell rapportering. Skillnader mellan Moderföretagets och ens redovisningsprinciper anges nedan under avsnitt 21 Moderföretagets redovisningsprinciper. De nedan angivna redovisningsprinciperna har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i de finansiella rapporterna, om inte annat framgår nedan. 1. Värderingsgrunder vid upprättande av företagets finansiella rapporter Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden. Finansiella tillgångar och skulder är redovisade till upplupet anskaffningsvärde, förutom vissa finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde (se not 32). Finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde består av derivatinstrument. 2. Funktionell valuta och rapporteringsvaluta Moderföretaget har tre funktionella valutor; NOK för verksamheten i Norge, DKK för verksamheten i Danmark samt SEK för verksamheten i Sverige. Rapporteringsvaluta för moderbolaget och koncernen är SEK, vilket innebär att de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp, om inte annat anges, är avrundade till närmaste tusental. Vid omräkning av de danska och norska filialernas och dotterbolagens resultat- och balansräkningar används dagskursmetoden, vilket innebär att balansräkningen är omräknad till balansdagskurs och resultaträkningen är omräknad till genomsnittskurs. Omräkningsdifferensen redovisas i övrigt totalresultat och ackumuleras i omräkningsreserven i eget kapital. 3. Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna Att upprätta de finansiella rapporterna enligt FFFS 2008:25 kräver att företagets ledning gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningarna och antagandena är baserade på historiska erfarenheter och ett antal faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och antaganden används för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder vars värde inte annars framgår tydligt från andra källor. Verkliga utfall kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder. För ytterligare information om viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar och kritiska bedömningar vid tillämpningen av redovisningsprinciperna se not Ändrade redovisningsprinciper Det har inte skett några ändringar av redovisningsprinciper från och med 1 januari 2012 varför det heller inte har blivit någon effekt på företagets eller koncernens redovisning. 5. Nya IFRS och tolkningar som ännu inte börjat tillämpas Ett antal nya eller ändrade standarder och tolkningsuttalanden träder i kraft först under kommande räkenskapsår och har inte förtidstillämpats vid upprättandet av dessa finansiella rapporter. IFRS 9 Finansiella Instrument IFRS 9 behandlar klassificering och värdering av finansiella instrument, upplupet anskaffningsvärde och nedskrivningar samt säkringsredovisning och kommer att ersätta IAS 39 Finansiella instrument: redovisning och värdering. Delarna om klassificering och värdering av finansiella tillgångar och finansiella skulder har fastställts av IASB. Övriga delar är fortfarande under utveckling. I december 2011 beslutade IASB att flytta fram ikraftträdande tidpunkten för standarden till den 1 januari 2015 och den planeras därmed gälla för räkenskapsår som påbörjas fr.o.m detta datum. IFRS 9 har ännu inte godkänts av EU. GE Money Bank AB och koncernen har ännu inte utvärderat hur denna standard kommer att påverka utformningen av de finansiella rapporterna. IAS 19 Ersättningar till anställda Ändringen innebär att den s k korridormetoden försvinner. Aktuariella vinster och förluster ska redovisas i övrigt totalresultat. Avkastning som beräknas på förvaltningstillgångar ska basera sig på diskonteringsräntan som används vid beräkning av pensionsförpliktelsen. Skillnad mellan verklig och beräknad avkastning avseende förvaltningstillgångar ska redovisas i övrigt totalresultat. Ändringarna ska tillämpas på räkenskapsår som inleds den 1 januari 2013 eller senare med retroaktiv tillämpning. GE Money Bank AB och koncernen har ännu inte utvärderat hur denna standard kommer att påverka utformningen av de finansiella rapporterna. Utöver ovanstående bedöms inte de nya och ändrade standarder och tolkningsuttalanden som har publicerats av IASB eller IFRIC och 14

15 som träder ikraft 2013 eller senare ha någon effekt på de finansiella rapporterna. 6. redovisning Dotterföretag är företag som står under ett bestämmande inflytande från GE Money Bank AB. Bestämmande inflytande innebär direkt eller indirekt rätt att utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden. Metoden innebär att förvärv av ett dotterföretag betraktas som en transaktion varigenom koncernen indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder och ansvarsförbindelser. Det koncernmässiga anskaffningsvärdet fastställs genom en förvärvsanalys i anslutning till förvärvet. I analysen fastställs dels anskaffningsvärdet för andelarna eller rörelsen, dels det verkliga värdet på förvärvsdagen av förvärvade identifierbara tillgångar samt övertagna skulder och ansvarsförbindelser. Anskaffningsvärdet för dotterföretagsaktierna respektive rörelsen utgörs av summan av de verkliga värdena per förvärvsdagen för erlagda tillgångar, uppkomna eller övertagna skulder och för emitterade egetkapitalinstrument som lämnats som vederlag i utbyte mot de förvärvade nettotillgångarna. Vid rörelseförvärv där anskaffningskostnaden överstiger det verkliga värdet av förvärvade tillgångar och övertagna skulder samt eventualförpliktelser som redovisas separat, redovisas skillnaden som goodwill. Dotterföretags finansiella rapporter tas in i koncernredovisningen från och med förvärvstidpunkten till det datum då det bestämmande inflytandet upphör. Samtliga dotterföretag ägs till 100 %. Samtliga aktier i dotterföretag är onoterade. Transaktioner som elimineras vid konsolidering interna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer från koncerninterna transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet vid upprättandet av koncernredovisningen. Orealiserade förluster elimineras på samma sätt som orealiserade vinster, men endast i den utsträckning det inte finns något nedskrivningsbehov. 7. Utländsk valuta Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan i filialen till den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta omräknas till balansdagens kurs medan icke-monetära tillgångar och skulder omräknas till anskaffningskurs. Valutakursdifferenser som uppstår redovisas i resultaträkningen. Merparten av koncernens balansposter har lokal valuta som transaktionsvaluta. 8. Intäkter Intäkter innefattar det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas för sålda tjänster i den löpande verksamheten. en redovisar en intäkt när dess belopp kan mätas på ett tillförlitligt sätt och det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att tillfalla företaget. Räntenetto, provisionsintäkter och övriga rörelseintäkter redovisas per geografiskt område, även utlåningen till kreditinstitut och allmänheten är segmenterad på geo grafiska områden Ränteintäkter och räntekostnader Ränteintäkter på fordringar och räntekostnader på skulder redovisas med tillämpning av effektivräntemetoden. Effektivräntan är den ränta som gör att nuvärdet av alla de uppskattade framtida in- och utbetalningar under den förväntade räntebindningstiden blir lika med det redovisade värdet av fordran eller skulden. Uppläggningsavgifter avseende lån samt övriga avgifter, transaktionskostnader och eventuella rabatter och premier integreras i anskaffningsvärdet för lånet vid uppbokning i balansräkningen och periodiseras som ränta över kreditens förväntade löptid Klassifcering av leasingavtal och redovisning av leasingintäkter Klassificering av leasingavtal som operationella och finansiella görs på kontraktsnivå och utgår ifrån en bedöming av avtalsvillkorens ekonomiska innebörd. Om avtalsvillkorens ekonomiska innebörd är att avtalet innebär en finansiering av köp av en tillgång klassificeras avtalet som en finansiell lease. Om avtalsvillkorens ekonomiska innebörd är ett hyresavtal klassificeras leasingavtalet som en operationell lease. Huvudfaktorn vid bedömningen av avtalens ekonomiska innebörd är en bedömning av om väsentligen alla risker och fördelar som förknippas med den materiella tillgången övergått från leasegivaren till leasetagaren. De två viktigaste bedömningskriterierna är om - leasingperioden omfattar större delen av leasingobjektets ekonomiska livslängd även om äganderätten inte övergår - nuvärdet av minimileaseavgifterna vid leasingavtalets början uppgick till, i allt väsentligt, tillgångens verkliga värde. Utleasade tillgångar där företaget är leasegivare Alla koncernens leasingavtal har bedömts vara finansiella leasingavtal. Finansiella leasingavtal redovisas i koncernen initialt som finansiella fordringar till ett belopp som motsvarar nettoinvesteringen enligt leasingavtalet. Erhållna betalningar allokeras och redovisas som amortering på fordran respektive som ränteintäkt. Ränteintäkten fördelas så att en jämn förräntning erhålls på under varje period redovisad nettoinvestering. Osäkra fordringar på leasingobjekt redovisas separat under not 20. Leasade tillgångar där företaget är leasetagare Samtliga leasingavtal där koncernen är leasetagare är operationella leasingavtal. Kostnader för operationell leasing redovisas så att leasingavgiften kostnadsförs jämt över leasingperioden. 9. Provisionsintäkter En provisionsintäkt redovisas när (i) inkomsten kan beräknas på ett tillförligt sätt, (ii) det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen kommer att tillfalla företaget, (iii) färdigställandegraden på balansdagen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och (iv) de utgifter som uppkommit och de utgifter som återstår för att slutföra tjänsteuppdraget kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Intäkterna värderas till det verkliga värdet, av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäktsredovisning redovisas enligt metoden för successiv vinstavräkning vilket innebär att intäkterna som redovisas baseras på uppdragets eller tjänstens färdigställandegrad på balansdagen. 15

16 ens olika provisionsintäkter redovisas enligt följande; (i) Provisioner och avgifter som inräknas i den effektiva räntan Provisioner och avgifter som är en integrerad del av effektivräntan redovisas, för finansiella instrument som värderas till upplupet anskaffningsvärde, som en del av anskaffningsvärdet på den relaterade tillgången som periodiseras med tillämpning av effektivräntemetoden. Dessa provisioner och avgifter redovisas därmed som ränteintäkt och inte som provisionsintäkt och utgörs främst av uppläggningsavgift för lån samt avgifter för tillhandahållande av kreditfaciliteter eller annan typ av lånelöfte i det fall som det är sannolikt att kreditfaciliteten kommer att utnyttjas. (ii) Provisioner och avgifter som är intjänade i takt med att tjänsterna löpande utförs Provisioner och avgifter som avser finansiella tjänster som utförs löpande och där tjänsternas färdigställandegrad uppnås gradvis redovisas och periodiseras som intäkt över den period under vilken tjänsten tillhandahålls. Dessa tjänster och avgifter avser främst avgifter för kreditfaciliteter eller annan typ av lånelöfte när det inte är sannolikt att faciliteten kommer att utnyttjas samt avgifter och provisioner för ställande av finansiella garantier. 9.1 Provisionskostnader Som provisionskostnad redovisas kostnader för mottagna tjänster i den mån de inte är att betrakta som ränta till exempel kostnader för clearing och bankgiro samt provisioner till återförsäljare. Provisionskostnader som periodiseras över lånets löptid till exempel provision till säljare för låneförmedling redovisas inte som provisionskostnad utan beaktas vid beräkningen av den effektiva räntan. 10. Nettoresultat av finansiella transaktioner Posten nettoresultat av finansiella transaktioner består av de realiserade och orealiserade värdeförändringar som uppstått genom valutakursförändringar samt de realiserade och orealiserade värdeförändringar på derivatinstrument som är ekonomiska säkringsinstrument men där säkringsredovisning inte tillämpas. 11. Allmänna administrationskostnader Allmänna administrationskostnader omfattar personalkostnader inklusive löner, bonus, provisioner, pensionskostnader, arbetsgivaravgifter, aktieoptioner och andra sociala avgifter. Här redovisas också kontorsomkostnader, datakostnader, arvoden och övriga administrationskostnader. 12. Skatter Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i årets resultat utom då underliggande transaktion redovisats i övrigt totalresultat eller i eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i övrigt totalresultat eller i eget kapital. Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år med tillämpning av de skattesatser som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen. Till aktuell skatt hänförs även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Temporära skillnader betraktas inte för skillnad som uppkommit vid första redovisningen av goodwill och inte heller vid första redovisningen av tillgångar och skulder som inte är rörelseförvärv som vid tidpunkten för transaktionen inte påverkar vare sig redovisat eller skattepliktigt resultat. Värderingen av uppskjuten skatt baserar sig på hur redovisade värden på tillgångar eller skulder förväntas bli realiserade eller reglerade. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen. Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att kunna utnyttjas. Värdet på uppskjutna skattefordringar reduceras när det inte längre bedöms sannolikt att de kan utnyttjas. Under posten skatt på årets resultat redovisas aktuell skatt, uppskjuten skatt och skatt avseende tidigare år. 13. Finansiella instrument Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångsidan lånefordringar, andelar och derivat. Bland skulder och eget kapital återfinns leverantörsskulder, låneskulder och derivat. Redovisning i och borttagande från balansräkningen En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor. En tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget förlorar kontrollen över dem. Detsamma gäller för del av finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av finansiell skuld. En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast när det föreligger en legal rätt att kvitta beloppen samt att det föreligger avsikt att reglera posterna med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången och reglera skulden. Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen, som utgör den dag då bolaget förbinder sig att förvärva eller avyttra tillgången. Lånelöften redovisas inte i balansräkningen. Lånefordringar redovisas i balansräkningen i samband med att lånebelopp utbetalas till låntagaren. En avsättning för lämnat lånelöfte görs om löftet är oåterkalleligt och lämnas till en låntagare där ett nedskrivningsbehov identifieras redan innan lånet betalas ut eller när utlåningsräntan inte täcker företagets upplåningskostnader för att finansiera lånet. Klassificering och värdering Klassificeringen av finansiella tillgångar och skulder är beroende av för vilket syfte tillgångarna respektive skulderna förvärvades. Ledningen fastställer klassificeringen av tillgångarna vid den första redovisningen. Banken har klassificerat sina tillgångar och skulder i någon av kategorierna (se not 33): Finansiella tillgångar/skulder värderade till verkligt värde via resultatet Lånefordringar och kundfordringar Finansiella tillgångar som kan säljas Övriga finansiella skulder. Finansiella instrument värderas initialt till det finansiella instrumentets verkligt värde med tillägg för transaktionskostnader förutom derivat och de instrument som tillhör kategorin finansiella instrument 16

17 som värderas till verkligt värde via resultatet, vilka redovisas till verkligt värde exklusive transaktionskostnader. Finansiella tillgångar/skulder värderade till verkligt värde via resultatet En finansiell tillgång/skuld värderad till verkligt värde via resultatet kan delas in i någon av två undergrupper: finansiella tillgångar/skulder som utgör innehav för handelsändamål eller andra finansiella tillgångar/skulder som företaget initialt valt att placera i denna kategori. Finansiella instrument i denna kategori värderas löpande till verkligt värde med värdeförändringar redovisade i resultatet. I kategorin innehav för handelsändamål ingår derivat, som inte används i säkringsredovisning, med ett positivt verkligt värde. För finansiella instrument som innehas för handelsändamål redovisas såväl realiserade som orealiserade värdeförändringar i resultat - posten nettoresultat av finansiella transaktioner. Lånefordringar och kundfordringar Låne- och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte är derivat, har fastställda betalningar och inte är noterade på en aktiv marknad. I balansräkningen representeras dessa av balansposterna av till exempel utlåning till kreditinstitut, utlåning till allmänheten samt kundfordringar. Dessa tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde bestäms utifrån den effektivränta som beräknades vid anskaffningstidpunkten. Kund- och lånefordran redovisas till det belopp som beräknas inflyta dvs efter avdrag för nedskrivning av osäkra fordringar. Finansiella tillgångar som kan säljas en använder kategorin finansiella tillgångar som kan säljas för sådana tillgångar som inte kan hänföras till någon annan kategori. Såsom finansiella tillgångar som kan säljas har koncernen kategoriserat sina innehav i andelar i bostadsrättsföreningar. Då dessa andelar inte är noterade på någon marknad har koncernen och moderbolaget gjort bedömningen att något tillförlitligt marknadsvärde inte kan fastställas för dessa andelar varför de värderas till anskaffningskostnad med löpande prövning av om ett nedskrivningsbehov föreligger. Det har inte skett några förändringar i inne havet under året. Övriga finansiella skulder Upplåning, inlåning samt övriga finansiella skulder till exempel leverantörsskulder ingår i denna kategori. Skulderna värderas till upp lupet anskaffningsvärde Metoder för bestämning av verkligt värde Finansiella instrument noterade på aktiv marknad För finansiella instrument som är noterade på en aktiv marknad bestäms verkligt värde med utgångspunkt från tillgångens noterade köpkurs på balansdagen utan tillägg för transaktionskostnader (t ex courtage) vid anskaffningstillfället. Ett finansiellt instrument betraktas som noterat på en aktiv marknad om noterade priser med lätthet finns tillgängliga på börs, hos en handlare, mäklare, branschorganisation, företag som tillhandahåller aktuell prisinformation eller tillsynsmyndighet och dessa priser representerar faktiska och regelbundet förekommande marknadstransaktioner på affärsmässiga villkor. Eventuella framtida transaktionskostnader vid en avyttring betraktas inte. För finansiella skulder bestäms verkligt värde utifrån noterade säljkurs. Finansiella instrument som inte är noterade på en aktiv marknad Om marknaden för ett finansiellt instrument inte är aktiv, så tar företaget fram det verkliga värdet genom att använda en värderingsteknik. De använda värderingsteknikerna bygger i så hög utsträckning som möjligt på marknadsuppgifter och företagsspecifika uppgifter används i så låg grad som möjligt. Företaget kalibrerar med regelbundna intervall värderingstekniken och omprövar dess giltighet genom att jämföra utfallen från värderingstekniken med priser från observerbara aktuella marknadstransaktioner i samma instrument. Värderingstekniker används för följande klasser av finansiella instrument; derivatinstrument. De tillämpade värderingsmodellerna kalibreras så att verkligt värde vid första redovisningstillfället uppgår till transaktionspriset och förändring i verkligt värde redovisas löpande utifrån de förändring som inträffat i de underliggande marknadsriskparametrarna. Derivat Derivaten redovisas till verkligt värde vilket beräknas som nuvärdet av skillnaden mellan aktuell terminskurs på balansdagen och valutakontraktens terminskurs. Aktuell terminskurs erhålls från Reuters via GE s centrala Treasury avdelning. Aktier och andelar Innnehav i andelar i bostadsrättsföreningar redovisas till anskaffningsvärde i de fall när ett tillförlitligt verkligt värde ej kan fastställas. Skälet till att de inte kunnat värderas till verkligt värde på ett tillförlitligt sätt är att det enligt företagsledningen råder alltför stor osäkerhet i de framtida kassaflödena samt den riskjustering som behöver göras på diskonteringsräntan. Företag har ingen avsikt att avyttra andelarna i någon nära framtid. Det redovisade värdet på andelar vars verkliga värden inte kunna bestämmas på ett tillförlitligt sätt uppgår till Tkr (1 110 Tkr) i koncernen och till Tkr (1 110 Tkr) i moderbolaget. Lånefordringar Verkligt värde på utlåning till allmänheten beräknas till framtida kassaflöden av kapitalbelopp och räntan diskonteras till aktuella marknadsräntor på balansdagen. I de fall diskonterade kassaflöden har använts, beräknas framtida kassaflöden på den av företagsledningen bästa bedömingen. Den diskonteringsränta som använts är marknadsbaserad ränta på liknande instrument på balansdagen Kreditförluster och nedskrivningar Nedskrivningsprövning Vid varje rapporttillfälle utvärderar koncernen om det finns objektiva belägg som tyder på att en finansiell tillgång eller grupp av tillgångar är i behov av nedskrivning till följd av att en eller flera händelser (förlusthändelser) inträffat efter det att tillgången redovisas för första gången och att dessa förlusthändelser har en inverkan på de uppskattade framtida kassaflödena från tillgången eller gruppen med tillgångar. Objektiva belägg för att en finansiell grupp av tillgångar har ett nedskrivningsbehov innefattar observerbara uppgifter som kommer tillgångens innehavare till del angående följande förlusthändelser: a) betydande finansiella svårigheter hos gäldenären, b) ett avtalsbrott, såsom uteblivna eller försenade betalningar av räntor eller kapitalbelopp, c) beviljande av långivaren, av ekonomiska eller juridiska skäl som sammanhänger med låntagarens ekonomiska svårigheter, av en eftergift som långivaren annars inte hade övervägt, 17

18 d) det blir sannolikt att låntagaren kommer att gå i konkurs eller annan finansiell rekonstruktion, e) upphörande av en aktiv marknad för tillgången i fråga på grund av finansiella svårigheter, eller f) observerbara uppgifter som tyder på att det finns en mätbar minskning av de uppskattade framtida kassaflödena från en grupp av finansiella tillgångar sedan dessa tillgångar redovisades första gången, trots att minskningen ännu inte kan identifieras som hörande till någon av de enskilda finansiella tillgångar i gruppen, inklusive i) negativa förändringar i betalningsstatus för låntagare i gruppen (exempelvis ett ökat antal försenade betalningar eller ökat antal kreditkortsinnehavare som nått sin kreditgräns och som betalar lägsta tillåtna månadsbelop), eller ii) inhemska eller lokala ekonomiska villkor som har koppling till uteblivna betalningar av tillgångarna i gruppen (exempelvis en ökning av arbetslösheten i låntagarnas geografiska område) Finansiella tillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde Ett lån klassificeras som osäkert om en eller flera händelser (förlusthändelser) inträffar efter det att tillgången redovisas för första gången och att dessa förlusthändelser har en inverkan på de uppskattade framtida kassaflödena från tillgången eller gruppen med tillgångar. Som objektiva bevis på att lånet är osäkert räknar koncernen i allmänhet betalningar som är mer än 90 dagar försenade. De framtida kassaflödena justeras baserat på aktuella observerbara uppgifter för att återspegla effekterna av aktuella förutsättningar som inte påverkade den period för vilken förlusthistoriken är baserad och för att eliminera effekterna av förutsättningar som inte längre föreligger. ens produkter utgörs av lån som inom varje produkt bedöms vara homogena ur ett riskperspektiv och som inte bedömts vara individuellt väsentliga och för dessa lån tillämpar koncernen gruppvis nedskrivning utan att någon individuell prövning görs. ens metod för dessa gruppvisa nedskrivningar är att utifrån historiskt utfall av kreditförluster och återvinningar samt förväntad utveckling av förlustnivån bedöma nuvärdet av framtida kassaflöden. Värdering görs på gruppvis nivå utifrån historiska erfarenheter som justerats för att avspegla aktuella omständigheter. en gör även en gruppvis reservering för lån som inte är definierade som osäkra. Denna reserv omfattar dels lån som är mellan 1-90 dagar försenade och dels en reserv för lån som inte är försenade. Det redovisade värdet efter nedskrivningar på tillgångar tillhörande kategorin lånefordringar och kundfordringar vilka redovisas till upplupet anskaffningsvärde beräknas som nuvärdet av framtida kassaflöden (inklusive kassaflöden från eventuellt ianspråktagande av pant) diskonterade med den effektiva ränta som gällde då tillgången redovisades första gången. För lånefordringar med rörlig ränta används aktuell ränta per balansdagen för diskontering. Tillgångar med en kort löptid diskonteras inte. En nedskrivning belastar resultaträkningen. Finansiella tillgångar som kan säljas En finansiell tillgång som kan säljas anses ha ett nedskrivningsbehov när det föreligger en indikation på en betydande eller varaktig nedgång i det verkliga värdet till en nivå som ligger under tillgångens anskaffningsvärde. 14. Ianspråktagen pant Övertagen egendom för skyddande av lånefordran värderas enligt lägsta värdets princip dvs det lägre beloppet av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Övertagen egendom redovisas under samma tillgångspost som egendom av motsvarande slag som förvärvats på annat sätt. Intäkter och kostnader som avser övertagen egendom fördelas på motsvarande sätt som andra intäkter och kostnader i resultaträkningen. 15. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart tillgängliga tillgodohavanden hos banker och motsvarande institut samt kortfristiga likvida placeringar med en löptid från anskaffningstidpunkten understigande tre månader vilka är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer. Likvida medel avser till posten kassa, utlåning till kreditinstitut och skulder till kreditinstitut. 16. Immateriella tillgångar Utveckling Utgifter för utveckling, där forskningsresultat eller annan kunskap tillämpas för att åstadkomma nya eller förbättrade produkter eller processer, redovisas som en tillgång i balansräkningen, om produkten eller processen är tekniskt och kommersiellt användbar och företaget har tillräckliga resurser att fullfölja utvecklingen och därefter använda eller sälja den immateriella tillgången. Det redovisade värdet inkluderar samtliga direkt hänförbara utgifter, t ex för material och tjänster, registrering av en juridisk rättighet, avskrivningar på patent och licenser, låneutgifter i enlighet med IAS 23. Övriga utgifter för utveckling redovisas i resultaträkningen som kostnad när de uppkommer. I balansräkningen redovisade utvecklingskostnader är upptagna till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Andra immateriella tillgångar Övriga separat förvärvade immateriella tillgångar som förvärvas av koncernen redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Avskrivningsprinciper Avskrivningar redovisas i resultaträkningen linjärt över den immateriella tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Nyttjandeperioderna omprövas minst årligen. Avskrivningsbara immateriella tillgångar skrivs av från det datum då de är tillgängliga för användning. De beräknade nyttjandeperioderna är: balanserade utvecklingsutgifter 5 år andra immateriella tillgångar 5 år Goodwill Goodwill utgörs av skillnaden mellan anskaffningsvärdet för rörelseförvärvet och det verkliga värdet av förvärvade tillgångar och/eller övertagna skulder samt ansvarsförbindelser. Goodwill redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. De redovisade värdena för företagets goodwill prövas vid varje balansdag för att bedöma om det finns indikation på nedskrivningsbehov. Om indikation på nedskrivningsbehov finns, beräknas enligt IAS 36 tillgångens återvinningsvärde. 18

19 Beträffande goodwill avseende förvärv som ägt rum före den 1 januari 2009 har koncernen vid övergången till IFRS inte tillämpat IFRS retroaktivt. Det redovisade värdet per denna dag utgör fortsättningsvis koncernens anskaffningsvärde, efter nedskrivningsprövning. 17. Materiella tillgångar Ägda tillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att komma koncernen till del och anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde, justerat med eventuellt tillkommande utgifter, efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort ur balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när inga framtida ekonomiska fördelar väntas från användning. Vinst eller förlust som uppkommer vid avyttring eller utrangering av en tillgång utgörs av skillnaden mellan försäljningspriset och tillgångens redovisade värde med avdrag för direkta försäljningskostnader. Vinst och förlust redovisas som övrig rörelseintäkt/kostnad. Avskrivningsprinciper Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. maskiner och inventarier 3 10 år Använda avskrivningsmetoder och tillgångarnas restvärden och nyttjandeperioder omprövas vid varje års slut. Nedskrivningar av immateriella och materiella tillgångar De redovisade värdena för företagets tillgångar prövas vid varje balansdag för att bedöma om det finns indikation på nedskrivningsbehov. Om indikation på nedskrivningsbehov finns, beräknas enligt IAS 36 tillgångens återvinningsvärde. Om det inte går att fastställa väsentligen oberoende kassaflöden till en enskild tillgång ska tillgångarna vid prövning av nedskrivningsbehov grupperas till den lägsta nivå där det går att identifiera väsentligen oberoende kassaflöden en så kallad kassagenererande enhet. En nedskrivning redovisas när en tillgångs eller kassagenererande enhets (grupp av enheters) redovisade värde överstiger återvinningsvärdet. En nedskrivning belastar resultaträkningen. Nedskrivning av tillgångar hänförliga till en kassagenererande enhet (grupp av enheter) fördelas i första hand till goodwill. Därefter görs en proportionell nedskrivning av övriga tillgångar som ingår i enheten (gruppen av enheter). Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde minus försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet diskonteras framtida kassaflöden med en diskonteringsfaktor som beaktar riskfri ränta och den risk som är förknippad med den specifika tillgången. Vid nedskrivning eller återföring av nedskrivning av en utleasad tillgång tillämpas reglerna för finansiella leasingavtal. En nedskrivning reverseras om det både finns indikation på att nedskrivningsbehovet inte längre föreligger och det har skett en förändring i de antaganden som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet. Nedskrivning av goodwill återförs dock aldrig. En reversering görs endast i den utsträckning som tillgångens redovisade värde efter återföring inte överstiger det redovisade värde som skulle ha redovisats, med avdrag för avskrivning där så är aktuellt, om ingen nedskrivning gjorts. 18. Ersättningar till anställda Kortfristiga ersättningar Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan diskontering och redovisas som kostnad när de relaterade tjänsterna erhålls. Ersättningar efter avslutad anställning pension en har både förmånsbestämda och avgiftsbestämda pensionsplaner. Pensionsplanerna finansieras genom betalningar till försäkringsbolag eller förvaltaradministrerade fonder, där betalningarna fastställs utifrån periodiska aktuariella beräkningar. En avgiftsbestämd pensionsplan är en pensionsplan enligt vilken koncernen betalar fasta avgifter till en separat juridisk enhet. en har inte några rättsliga eller informella förpliktelser att betala ytterligare avgifter om denna juridiska enhet inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättningar till anställda som hänger samman med de anställdas tjänstgöring under innevarande eller tidigare perioder. En förmånsbestämd pensionsplan är en pensionsplan som inte är avgiftsbestämd. Utmärkande för förmånsbestämda planer är att de anger ett belopp för den pensionsförmån en anställd erhåller efter pensionering, vanligen baserat på en eller flera faktorer såsom ålder, tjänstgöringstid och lön. Pensionsplaner i Sverige (BTP) och Danmark redovisas som avgiftbestämda pensionplaner. BTP-planen (Sverige) är en förmånsbestämd plan, men redovisas som avgiftsbestämd. en saknar tillräcklig information för att möjliggöra en redovisning i enlighet med IAS 19, och redovisar därför i enlighet med UFR 6 Pensionsplaner som omfattar flera arbetsgivare dessa pensionsplaner som avgiftsbestämda. ens förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad i resultaträkningen i den takt de intjänas genom att de anställda utfört tjänster åt koncernen under en period. Pensionsplaner i Norge är förmånsbestämda. För pensionsplaner tillämpar koncernen bestämmelserna i IAS 19. Den nettoförpliktelse som redovisas i balansräkningen avseende den norska filialens pensionsplaner är nuvärdet av förpliktelsen på balansdagen minus verkligt värde på förvaltningstillgångarna och oredovisade kostnader avseende tjänstgöring under tidigare perioder. Beräkningarna utförs årligen av oberoende aktuarier. Nuvärdet av de norska pensionsförpliktelserna fastställs genom diskontering av uppskattade framtida kassaflöden med användning av räntesatsen för statsobligationer som är utfärdade i samma valuta som ersättningarna kommer att utbetalas i och med löptider jämförbara med pensionsförpliktelserna. Samtliga komponenter som ingår i periodens kostnad för en förmånsbestämd plan redovisas i rörelseresultatet. Vid fastställandet av förpliktelsens nuvärde och verkligt värde på förvaltningstillgångar kan det uppstå aktuariella vinster och förluster. Dessa uppkommer antingen genom att det verkliga utfallet avviker från det tidigare gjorda antagandet, eller genom att antagandena ändras. Aktuariella vinster och förluster redovisas i årets resultat. Ersättningar vid uppsägning En kostnad för ersättningar i samband med uppsägningar av personal redovisas endast om företaget är bevisligen förpliktigat, utan realistisk möjlighet till tillbakadragande, av en formell detaljerad plan att avsluta en anställning före den normala tidpunkten. När ersättningar lämnas som ett erbjudande för att uppmuntra frivillig avgång, redo visas en kostnad om det är sannolikt att erbjudandet kommer att accepteras 19

20 och antalet anställda som kommer att acceptera erbjudandet tillförlitligt kan uppskattas. Aktierelaterade ersättningar ens amerikanska moderbolag har utfärdat instrument i form av optioner, Restricted Stock Units (RSUs) och möjlighet att erhålla aktier i ett aktiesparprogram till anställda i koncernen. Optioner/RSUs har utfärdats utan att de anställda erlagt något vederlag och möjliggör för de anställda att förvärva aktier i moderföretaget. Det verkliga värdet på tilldelade optioner/rsus redovisas av koncernen som en personalkostnad med ett motsvarande aktieägartillskott som ökar eget kapital. Det verkliga värdet beräknas vid tilldelningstidpunkten och fördelas över intjänandeperioden. Den kostnad som redovisas motsvarar verkliga värdet av en uppskattning av det antal optioner/rsus som förväntas bli intjänade. Denna kostnad justeras i efterföljande perioder för att återspegla det verkliga antalet intjänade optioner/rsus. Justering sker dock inte när optioner/rsus inte nyttjas med anledning av att aktiekursen är lägre än lösenkursen. Sociala avgifter hänförliga till aktierelaterade instrument till anställda som ersättning för köpta tjänster kostnadsförs över intjänandeperioden. Avsättningen för sociala avgifter baseras på instrumentens verkliga värde vid respektive rapporttillfälle och på det antal instrument som förväntas och slutligen faktiskt utnyttjas. 19. Avsättningar En avsättning skiljer sig från andra skulder genom att det råder ovisshet om betalningstidpunkt eller beloppets storlek för att reglera avsättningen En avsättning redovisas i balansräkningen när koncernen har en befintlig legal eller informell förpliktelse som en följd av en inträffad händelse och det är troligt att ett utflöde av ekonomiska resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen samt en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Avsättningar görs med ett belopp som är den bästa uppskattningen av det som krävs för att reglera den befintliga förpliktelsen på balansdagen. Där effekten av när i tiden betalning sker är väsentlig, beräknas avsättningar genom diskontering av det förväntade framtida kassaflödet till en räntesats före skatt som återspeglar aktuella marknadsbedömningar av pengars tidsvärde och, om det är tillämpligt, de risker som är förknippade med skulden. 20. Ansvarsförbindelser/Eventualförpliktelser En ansvarsförbindelse /eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt åtagande som härrör från inträffade händelser och vars förekomst bekräftas endast av en eller flera osäkra framtida händelser eller när det finns ett åtagande som inte redovisas som en skuld eller avsättning på grund av det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas. 21. ets redovisningsprinciper ets årsredovisning är upprättad enligt lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2008:25) och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer. et tillämpar därigenom så kallad lagbegränsad IFRS. Detta innebär att samtliga av EU godkända IFRS och tolkningsuttalanden tillämpas så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen. Ändrad redovisningsprincip ets redovisningsprinciper är desamma som tillämpades Skillnaderna mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper framgår nedan. De nedan angivna redovisningsprinciperna för moderbolaget har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i moderbolagets finansiella rapporter om inget annat anges. Dotterföretag Andelar i dotterföretag redovisas i moderbolaget enligt anskaffningsvärdemetoden. Erhållna utdelningar redovisas som intäkt i resultaträkningen. Leasade tillgångar där företaget är leasegivare I moderbolaget redovisas samtliga leasingavtal enligt reglerna för operationell leasing. Leasingobjekt i moderbolaget redovisas som anläggningstillgångar till anskaffningsvärde efter avdrag för avskrivningar beräknade enligt annuitetsmetoden samt nedskrivningar på grund av leasetagarens bristande betalningsförmåga. Vid nedskrivning eller återföring av nedskrivning av en utleasad tillgång som klassificeras som finansiellt leasingavtal, men som redovisas som operationellt, tillämpas reglerna för finansiella leasingavtal. Leasingkontrakt skrivs normalt av till restvärdet, vilket brukar motsvara 40%-60% av investeringskostnaden, över kontraktets löptid som i genomsnitt är 36 mån. Avskrivning görs enligt annuitetsmetoden. Vid förlängning skapas ett nytt restvärde. För finansiella leasingavtal mellan koncernen och dess leasetagare garanteras inga restvärden av koncernen. Goodwill Goodwill utgörs av skillnaden mellan anskaffningsvärdet för rörelseförvärvet och det verkliga värdet av förvärvade tillgångar och/eller övertagna skulder samt ansvarsförbindelser. Goodwill redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Goodwill (inkråmsgoodwill) utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet överstiger det verkliga värdet på koncernens andel av ett förvärvat dotterföretags nettotillgångar vid förvärvstillfället. Goodwill skrivs av linjärt över den beräknade nyttjandetiden. Avskrivning av goodwill redovisas i resultaträkningen i posten avskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar. Avskrivningsprincip Avskrivningar redovisas i resultaträkningen linjärt över goodwillpostens beräknade nyttjandeperiod. Nyttjandeperioderna omprövas minst årligen. De beräknade nyttjandeperioderena är för inkråmsgoodwill 5 10 år. Inkråmsgoodwill i den danska filialen är relaterad till tillgångsförvärv under 2002 och På grund av affärsmässiga ställningstaganden och portföljernas livslängd skrivs inkråmsgoodwill av under 10 år. I samband med fusion av GE Capital Bilfinans AB under 2004 fördes koncernmässig goodwill in i moderbolaget som fusionsgoodwill och övertog ursprunglig avskrivningsplan på 10 år. I samband med fusion av Expert Konto AB fördes koncernmässig goodwill in i moderbolaget som fusionsgoodwill, som skrivs av planmässigt över 5 år. 20

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Företagsinformation (Öhman Capital) med organisationsnummer 556774-0906 är ett värdepappersbolag och står under tillsyn av Finansinspektionen. Bolaget bildades 2008 och är ett helägt

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Historisk finansiell information

Historisk finansiell information Historisk finansiell information för räkenskapsåren 2015 och 2016 i FlexQube AB (publ) 556905-3944 KONCERNENS RESULTATRÄKNING SEK Not Nettoomsättning 19 260 497 16 482 017 Övriga rörelseintäkter 2 914

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

GE Money Bank. Årsredovisning 2011. GE Money Bank

GE Money Bank. Årsredovisning 2011. GE Money Bank GE Money Bank Årsredovisning 2011 GE Money Bank Innehåll VD-ord 3 Förvaltningsberättelse 6 Förslag till vinstdisposition 8 Resultaträkning 9 Balansräkning 10 Rapport över förändring i Eget Kapital 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2014 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2014 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G och K O N C E R N R E D O V I S N I N G för Easyfill AB (publ) Org.nr. Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2015 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2015 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Lakers Hockey, VLH Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

FOREX BANK AB Delårsrapport

FOREX BANK AB Delårsrapport FOREX BANK AB 516406-0104 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2008 Innehållsförteckning Sida Utveckling av resultat och ställning 3 Väsentliga faktorer för koncernen och moderbolaget 4 Koncernens resultaträkning

Läs mer

Nordax Finans AB (publ)

Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ) Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2007-01-01 -- 2007-12-31 Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Planerat datum för årsstämma är den 16 april 2008.

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge Årsredovsning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll:

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 1(15) Senab Services AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010.

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Sid 1 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Styrelsen för Sparbanken i Karlshamn, 536200-9481, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni 2010.

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat ett riktigt bra betal- och kreditkort, som vi kallar Fryksdalen Framför Allt kortet. Förutom att

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ingår i koncernen Active Invest Sweden AB, org nr: 556624-3886 med säte i Stockholm. Bolaget bedriver tillverkning av limfog, möbelkomponenter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat en riktigt bra tjänst som heter Fondguide Premiepension. Tjänsten vänder sig till alla som vill bli

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2007-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2007 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 070101-070630. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31 QBank Årsredovisning 2014 QBNK Holding AB (publ) 556958-2439 För räkenskapsåret 2014-01-13 - QBNK Holding AB (publ) erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2016 Sid 1(14) Verksamheten Moderbolaget Skanska Financial Services AB (SFS) är ett helägt dotterbolag till Skanska AB (556000-4615) med säte i Stockholms kommun.

Läs mer

Delårsrapport för Resurs Bank AB

Delårsrapport för Resurs Bank AB Delårsrapport för Resurs Bank AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i Resurs Bank AB, organisationsnr 516401-0208, får härmed avge delårsrapport för perioden 2010-01-01 2010-08-31.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

IKANO Banken AB (publ) Org nr

IKANO Banken AB (publ) Org nr IKANO Banken AB (publ) Org nr 516401-9753 Delårsrapport januari - juni Innehåll Fortsatt tillväxt... 3 Resultaträkning (Mkr)... 4 Balansräkning (Mkr)... 5 Kassaflödesanalys (Mkr)... 6 Noter (Mkr)... 7

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING COELI HOLDING FASTIGHET II AB (PUBL) För räkenskapsåret 14 jun dec 2016, organisationsnummer

ÅRSREDOVISNING COELI HOLDING FASTIGHET II AB (PUBL) För räkenskapsåret 14 jun dec 2016, organisationsnummer ÅRSREDOVISNING COELI HOLDING FASTIGHET II AB (PUBL) För räkenskapsåret 14 jun 2016 31 dec 2016, organisationsnummer 5590664636 ÅRSREDOVISNING COELI HOLDING FASTIGHET II AB (PUBL), ORG NR 5590664636 Styrelsen

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2014 ÄNDRADE MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR GAV LÄGRE HALVÅRSRESULTAT Januari-juni» Rörelseintäkterna minskade med 6 procent till 101 (108) mkr.» Rörelsekostnaderna*

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Avsnitt IV Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Tillämpning Lagtext 2 kap. 1 ÅRL En årsredovisning ska bestå av 1. en balansräkning. 2. en resultaträkning,

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2009

Delårsrapport för januari juni 2009 Delårsrapport för januari juni 2009 Allmänt om verksamheten Vi kan med glädje konstatera att banken trots den rådande lågkonjunkturen, gjort ett mycket bra delårsresultat. Resultatet är drygt 100% bättre

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal.

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal. DELÅRSRAPPORT 2016-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2016-01-01 2016-06-30. Utveckling av resultat och ställning Jämförelser

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport Januari Juni 2012

Delårsrapport Januari Juni 2012 Delårsrapport Januari Juni 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2012 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2005. SkandiaBanken koncern

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2005. SkandiaBanken koncern DELÅRSRAPPORT Januari Juni 2005 SkandiaBanken koncern Förvaltningsberättelse Koncernen SkandiaBanken Aktiebolag (publ) avger härmed delårsrapport för perioden januari-juni 2005. Resultat SkandiaBankens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer