GE Money Bank Årsredovisning 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GE Money Bank Årsredovisning 2012"

Transkript

1 GE Money Bank Årsredovisning 2012

2 Innehåll VD-ord 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Rapport över förändring i Eget Kapital 11 Kassaflödesanalys 13 Bokslutskommentarer och noter 14 Styrelsens underskrifter 64 Revisionsberättelse 65 Adresser 66

3 Bankens framgångar baseras på en engagerad organisation med kunderna i fokus. GE Money Bank är en kundnära bank med nordisk närvaro och global styrka. Vi är ett tryggt och fördelaktigt alternativ till traditionella storbanker och andra finansiella aktörer. Genom ett starkt fokus på kunden och dess behov har vi under de senaste åren tagit marknadsandelar i alla våra nordiska länder. Vi ökar kontinuerligt vår digitala närvaro och erbjuder konkurrenskraftiga produkter och hög servicenivå. Tillsammans med vår affärsmodell som bygger på en lokal närvaro med landsspecifika erbjudanden och den globala styrka som GE-koncernen erbjuder kan vi differentiera oss gentemot våra konkurrenter. Vi kan vara snabbare, enklare och mer flexibla. 3

4 2012 stabil nordisk marknad i ett volatilt Europa GE Money Banks nordiska marknader Sverige, Norge och Danmark visade en stabil utveckling 2012, ett år som i Europa kännetecknades av fortsatt hög volatilitet. De tre nordiska länderna visade en bättre tillväxt än många andra europeiska länder medan konsumenterna förhöll sig fortsatt något avvaktande. Året präglades också av anpassning till de nya, hårdare regleringarna såväl lokalt, regionalt som globalt. Efterlevnad av nya regelverk kräver både tid och resurser, samtidigt är kundfokus viktigare än någonsin. Framgångsrik produktutveckling på våra nordiska marknader Trenden där varje kund har fler bankrelationer fortsätter. Bankkunder av i dag är mer prismedvetna, mer välinformerade, mer flyttbenägna och de ser över sina bankåtaganden regelbundet. Oberoende av ålder använder bankkunder i större utsträckning internet för att informera sig och jämföra erbjudanden från olika finansiella aktörer. Detta ställer högre krav på vår digitala närvaro. Med fördelaktiga erbjudanden inom osäkrade lån, betal- och kreditkort, säljfinansiering och sparande kunde vi under 2012 stärka vår marknadsposition. I Danmark har satsningarna på produktutveckling och marknadsföring fortsatt att öka vår kundbas. Genom framgångsrika reklamkampanjer och positiv PR har kunderna fått upp ögonen för det nya lånet, Privatlån Plus, som introducerades på den danska marknaden i februari. Vårt nya femåriga sponsringsavtal med de danska golfklubbarnas intresseorganisation, Dansk Golf Union, resulterade i lanseringen av Golfers Only ett kort för organisationens medlemmar. Utvecklingen för osäkrade lån i Sverige var stabil under året och framgångarna med våra populära kort fortsatte. Dagens Industri uppmärksammade i februari att vårt MasterCard hade Sveriges lägsta avgifter. I mars lanserade vi ett nytt kreditkort, Mitt kort trygga köp, som har en extra försäkring i form av pris- och köpskydd samt 3-års garanti. Kortet har fått ett varmt mottagande av både våra samarbetspartners och de många konsumenter som i dag söker en allt större trygghet. I Norge ökade vi vår tillväxt, främst under andra halvåret. Genom lanseringen av en digital legitimering för alla våra produkter kan vi numera ingå samtliga avtal via internet, vilket gör processen både snabbare och enklare för kunderna. Inom säljfinansiering införde vi i februari ett nytt kort kopplat till MasterCard som bland annat omfattar en 100-dagars prisgaranti. Våra nyheter och en uppgradering av internetbanken resulterade i allt nöjdare kunder och en bibehållen stark marknadsandel. Förbättrat rörelseresultat Rörelseresultatet för 2012 bekräftar våra framgångar. Räntenettot minskade något, främst som en följd av en lägre utlåningsportfölj påverkat av en mer flexibel och omvärldsanpassad riskstrategi samt tidigare års avveckling av bolån och säkrade fordonslån. Genom god kostnadskontroll, fortsatt effektiviseringsarbete inom den nordiska plattformen och låga kreditförluster ökade vi årets resultat efter skatt med cirka 5 procent till 963 miljoner kronor. Med en kapitaltäckningskvot på 4,48 i slutet av 2012 är GE Money Bank mycket välkapitaliserat. Framgång genom engagerade medarbetare GE Money Banks alla talangfulla medarbetare är en av våra viktigaste nycklar till att lyckas med våra ambitiösa tillväxtmål. Vi arbetar konsekvent efter det arbetsgivarlöfte som tagits fram gemensamt inom organisationen, där varje individs bidrag i samverkan ska skapa vår gemensamma framgång. Våra värderingar och ett tydligt fokus på hälsa, mångfald och balans i livet sporrar våra duktiga medarbetare att forma dagens och morgondagens GE Money Bank. I medarbetarundersökningen som genomfördes under hösten ser vi en fortsatt positiv trend och framsteg inom områden som ledarskap, strategi, engagemang och karriärutveckling. Det är glädjande att en stor majoritet av våra medarbetare tycker att de har flexibilitet att hantera sin egen tid för att balansera arbetskraven med sitt privatliv. För att främja den långsiktiga ledarförsörjningen och stärka det nordiska samarbetet introducerade vi under året ett ledarskapsprogram med deltagare från varje land. Förutom att utveckla sina ledarskapsförmågor arbetar deltagarna gränsöverskridande med affärsnära projekt. Fortsatt breddad kundbas och tillväxt 2013 Bankens framgångar baseras på en engagerad organisation som skapar enkla, transparenta och konkurrenskraftiga lösningar med kunderna i fokus. Genom att fortsätta lyssna på kundernas behov ska vi bredda vår kundbas och behålla befintliga kunder i samtliga nordiska länder under Vi fortsätter att investera i utvecklingen av digitala lösningar för att möta konsumenternas förändrade beteende. Med en internetbank som erbjuder smidiga tekniska lösningar och digital närvaro i flera plattformar kan vi ge kunderna ökad service och tillgänglighet. Inom säljfinansiering har vi nära samarbete med över partners och är fortsatt marknadsledande i Norge och Sverige. Dessa samarbeten och skräddarsydda produkter utvecklar vi ständigt och de är även framöver av stor strategisk betydelse. Under de första månaderna 2013 har verksamheten visat en positiv utveckling. Konsumenterna är dock fortsatt försiktiga i den osäkra makroekonomiska omvärld som vi ännu befinner oss i. Oavsett marknadens utveckling är jag övertygad om att vi tack vare kompetenta medarbetare, kundfokus, attraktiva tjänster och digital närhet kommer att ha en lönsam tillväxt. Annica Witschard Verkställande direktör och koncernchef GE Money Bank AB 4

5 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för GE Money Bank AB (Banken) får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för verksamheten för tiden 1 januari 31 december Ägare GE Money Bank AB är ett helägt dotterföretag till GE Money Nordic Holding AB, org nr med säte i Stockholm som i sin tur ingår i en koncern med det övergripande moderbolaget General Electric Company (GEC). Organisation och verksamhet Under 2012 har Banken bedrivit verksamhet med filialer i Skandinavien. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Filialen i Norge driver sin verksamhet med kontor i Stavanger samt ett säljkontor i Oslo och filialen i Danmark har sitt säte i Brøndby (Köpenhamn). Banken äger även två dotterbolag, GE Capital Lending AB samt GEMB A/S vilka inte bedriver någon verksamhet. Banken erbjuder finansiella tjänster direkt till konsument samt via samarbetspartners. Produktutbudet omfattar säljfinansiering, blanco lån, revolverande kontokrediter och inlåningsprodukter med eller utan kort samt försäkringar via samarbetspartners. Väsentliga händelser under verksamhetsåret 2012 Lennart Jacobsen lämnade sitt uppdrag som verkställande direktör för Banken den 20 november Vid samma tidpunkt tillträdde Annica Witschard som verkställande direktör. Banken har den 13 november 2012 på extra bolagsstämma beslutat lämna en utdelning om kronor till GE Money Nordic Holding AB. Banken har beslutat att lämna ett koncernbidrag till Bankens systerbolag, GE Stockholm AB, om kr. Banken har mottagit ett aktieägartillskott från moderbolaget GE Money Nordic Holding AB om kr. Finansiell översikt I den finansiella översikten nedan kommenteras enbart belopp avseende GE Money Bank AB koncernen. Bankens dotterbolag bedriver inte någon verksamhet vilket innebär att moderbolagets verksamhet utgör den huvudsakliga delen av koncernens verk samhet. Den information och de förklaringar till förändringar jämfört med föregående år som ges gäller därmed för både moderbolaget och koncernen om inte annat anges. Utlåning Vid utgången av 2012 uppgick koncernens bruttoutlåning till Mkr (f år Mkr). I jämförelse med föregående år innebär detta en minskning med 7% (f år 7%). Av minskningen avser 116 Mkr valutakursförändring under året. Förändringen beror till stor del på avvecklingen av finansiering med fordon som säkerhet som beslutades om under 2008 och 2009 samt avvecklingen av bostadsfinansieringen som beslutades under 2008 samt en mer flexibel och omvärlds anpassad riskstrategi. Intäkter Rörelseintäkterna har under året minskat med 126 Mkr (4,2%) från Mkr till Mkr. Föregående år minskade rörelseintäkterna med 114 Mkr (3,6%). Rörelseintäkterna under året motsvarar 10,5% av medelutlåningen (f år 10,2%). Om effekten av valutakursförändringar under året tas bort är minskningen under året 114 Mkr (f år 26 Mkr). De väsentligaste posterna i rörelseintäkterna är ränteintäkter och räntekostnader. Ränteintäkter har minskat med 237 Mkr motsvarande 8% jämfört med föregående år (exkl valutaeffekt 226 Mkr) vilket kan förklaras av den minskade utlåningen. Denna minskning av intäkterna motverkas av minskade räntekostnader. Räntekostnaderna har minskat med 145 Mkr motsvarande 29,5% jämfört med föregående år (exkl valutaeffekt 142 Mkr) vilket till största delen förklaras av en väsentligt minskad upplåning. Kostnader Rörelsekostnaderna har under året minskat med 74 Mkr (5,8%) från Mkr till Mkr. Föregående år ökade rörelsekostnaderna med 73 Mkr (6,0%). Rörelsekostnaderna motsvarar 4,4% (f år 4,3%) av medelutlåningen. Om effekten av valutakursförändringar tas bort är minskningen under året 89 Mkr (f år en ökning med 79 Mkr). Minskningen under året är främst en effekt av minskade lokalkostnader jämfört med 2011 då huvudkontoret i Stockholm flyttade till nya lokaler i Danderyd. Resultat före kreditförluster ens resultat före kreditförluster minskade under året med 52 Mkr (3%) från Mkr till Mkr. Föregående år minskade resultatet före kreditförluster med 186 Mkr (9,6%). Resultatet före kreditförluster motsvarar 6,1% (f år 5,9%) av medelutlåningen. Resultatet har minskat som en följd av de minskade rörelseintäkterna. Kreditförluster Årets kreditförluster, netto, i resultaträkningen uppgick till 375 Mkr (f år 512 Mkr), vilket motsvarar 1,4% (f år 1,7%) av medelutlåningen. Minskningen 137 Mkr (exkl valutaeffekt 134 Mkr) är dels en följd av den minskade utlåningen dels förbättrade marknadsförutsättningar. Skatter Rörelseresultatet har belastats med skatter på sammanlagt 363 Mkr (f år 325 Mkr). Ökningen är huvudsakligen en följd av det ökade rörelseresultatet. Resultat Årets resultat för koncernen uppgick till 963 Mkr (f år 915 Mkr), vilket motsvarar 7,2% (f år 7,1%) avkastning på det genomsnittliga egna kapitalet. Resultatet har ökat huvudsakligen som en följd av de minskade kreditförlusterna. Eget kapital ens egna kapital minskade under året till Mkr (f år Mkr) vilket motsvarar 57,6% (f år 52,7%) av balansomslutningen. Minskningen beror på den utdelning som gjorts under året med Mkr vilken till stor del uppvägs av årets resultat 963 Mkr, se rapport över förändringar i eget kapital. Personal Medelantalet anställda uppgick i Sverige till 317 (f år 305) Norge till 224 (f år 220) och Danmark till 170 (f år 165) vilket ger totalt 711 (f år 690) anställda varav 402 (f år 397) kvinnor. Ersättningar till styrelsen, verkställande direktören och andra ledande befattningshavare Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt bolagsstämmans beslut. Ersättning till verkställande direktör beslutas av styrelsen. Ersättning till andra ledande befattningshavare beslutas i samråd med ägaren och styrelsen. Detaljerade upplysningar an gående ersättning till ledande befattningshavare framgår av not 9. 5

6 Finansiella och andra risker I Banken uppstår olika typer av risker såsom kreditrisk, marknadsrisk, operativ risk, likviditetsrisk, koncentrationsrisk och strategisk risk. I syfte att begränsa och kontrollera risktagande i verksamheten har Bankens styrelse, som är ytterst ansvarig för den interna kontrollen i bolaget, fastställt policys och instruktioner för kreditgivningen och den övriga verksamheten. Med kreditrisk avses risk för utebliven betalning. Här inbegrips dels risken för att kredittagaren inte kan eller vill fullgöra sina förpliktelser gentemot Banken avseende sin kredit, dels risken att, vid bristande betalningsförmåga, ställd säkerhet eller borgen ej täcker Bankens fordran. Den bakomliggande transaktionen avser framförallt lånefordringar. Kreditrisk kan existera både inom och utom Bankens balansräkning. Banken har höga krav på etik, kvalitet och kontroll i sin kreditgivning. Marknadsrisk är risken för att verkligt värde på, eller framtida kassaflöden från, ett finansiellt instrument varierar på grund av förändringar i marknadspriser. Marknadsrisk omfattas för Bankens del av ränterisk och valutarisk. Ränterisk är risken för att det verkliga värdet på, eller framtida kassaflöden från, ett finansiellt instrument påverkas negativt av förändringar i marknadsräntor. Bankens primära ränterisk orsakas av skillnader i räntebindningstid mellan tillgångar och skulder. Majoriteten av Bankens upp- och utlåning sker till rörlig ränta vilket begränsar ränterisken. Valutarisk är risken för att verkligt värde på, eller framtida kassaflöden från, ett finansiellt instrument varierar på grund av förändringar i valutakurser. Banken innehar terminskontrakt för att säkra upptagna lån i utländsk valuta i den norska och danska filialen. Operativ risk definieras såsom risk för förluster till följd av icke ändamålsenliga eller misslyckade interna processer, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser. Banken har dessutom valt att inkludera ryktesrisk och legal risk i sin definition av operativ risk. Operativ risk motverkas av intern kontroll. Upprätthållandet av en god intern kontroll är en ständigt pågående process i Banken. Likviditetsrisk är risken för att Banken inte kan infria sina betalningsförpliktelser vid förfallotidpunkten utan att kostnaden för att erhålla betalningsmedel ökar avsevärt. GE har en centraliserad Treasuryavdelning som utför likviditetshantering på en konsoliderad nivå. Banken använder sig av GE Corporate Treasury och GE Capital Corporations koncerngemensamma finansieringsstrategi för att finansiera sin verksamhet vilket begränsar den lokala likviditetsrisken. Med koncentrationsrisk avser GE Money Bank kreditrisk som uppstår till följd av exponering mot motparter med inbördes anknytning, inom samma ekonomiska sektor, geografiska region, eller exponeringar som avser samma verksamhet. I enlighet med GE Money Banks kredit instruktion har Banken en väl diversifierad kreditportfölj med ett stort antal mindre lån till framförallt privatpersoner i Sverige, Norge och Danmark. De största kreditengagemangen analyseras löpande av Bankens kreditkommitté. I dagsläget har inte Banken någon betydande koncentrationsrisk. Strategisk risk är nuvarande och framtida intjänings- och kapitalrisker som uppstår till följd av omvärldsförändringar, felaktiga affärsbeslut, felaktigt genomförande av affärsbeslut eller oförmåga att anpassa Banken till ändrade marknadsförhållanden. De strategiska riskerna analyseras och hanteras som en del av den årliga processen för intern kapitalutvärdering (IKU). Kapitalbehovet för strategiska risker analyseras av Bankens Asset and Liability Committee som är en underkommitté till Bankens styrelse. Styrelsen fattar beslut om eventuellt kapitalbehov för dessa risker. För en mer utförlig beskrivning av Bankens finansiella risker, se not 3. Information om väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Banken har en mycket stark kapitalbas med en kapitalkvot uppgående till 4,48. Baserat på den typ av verksamhet som Banken bedriver, med en mycket stor kundbas med relativt små individuella kundexponeringar, samt de finansiella och andra risker som beskrivits ovan bedömer Banken att framtida risker förknippade med såväl upplåning som utlåning är acceptabla. Nya regelverk för kapitaltäckning och stora exponeringar samt likviditetsrisk förväntas vara klara under 2013 och Banken har stort fokus på att följa utvecklingen av dessa regelverksförändringar. I dagsläget förväntas de nya kapitalkraven i regelverket inte innebära något behov av kapitaltillskott då Banken har en mycket stark kapitalbas. Det nya regelverket bedöms främst innebära en utökad rapportering. Information om icke-finansiella resultatindikationer Medarbetare Under 2012 arbetade Banken med ett antal interna och externa aktiviteter som initierats för att stärka varumärket som arbetsgivare. En del i detta har varit att presentera Bankens kultur och arbetsgivarlöfte genom materialet This is us, en annan del har varit att fortsatt investera i personalutvecklande insatser i alla tre länder. Banken har, generellt sett, välutbildade medarbetare som varje dag bygger sin kompetens, både i sitt dagliga arbete samt genom samarbete i projekt- och nätverksform. En övertygelse att alla medarbetares talang kan tas tillvara på rätt position och en vilja att erbjuda möjlighet till personlig och yrkesmässig utveckling på nya tjänster gör att Banken har en stor intern personalomsättning. Medarbetarnas höga kompetensnivå gör även Bankens medarbetare mycket attraktiva hos andra bolag i samtliga länder. Företaget genomför regelbundet medarbetarundersökningar (GE Opinion Survey), och dessa visar överlag en hög trivsel och att Banken uppfattas som en bra arbetsgivare. Denna undersökning lägger också grunden för det systematiska förbättringsarbete som pågår i verksamheterna. Banken strävar efter att ha en arbetsstyrka som utmärks av jämn fördelning i fråga om mångfald i organisationen när det gäller kön, ålder och kulturell/etnisk bakgrund. Företaget arbetar kontinuerligt för lika behandling och möjligheter för män och kvinnor. Mångfaldsfrågor och jämlikhet prioriteras vid rekrytering och efterträdarplanering samt främjas genom nätverk som GE Womens Network och genom att erbjuda flexibla arbetstider och bra villkor för föräldraledighet. Andelen kvinnor i Bankens ledning är 44,4 % och ca 45,2 % i övriga chefsbefattningar. Det pågår ett kontinuerligt arbete för att bibehålla balansen mellan kvinnor och män i ledningsgrupper och chefsbefattningar. Banken har ett stort fokus på hälsa och miljö och friskvård är prioriterat i alla tre länder. Det pågår ett aktivt arbete med hälsofrämjande åtgärder och samtliga arbetsställen är hälsocertifierade enligt GE s standard HealthAhead. Ersättningsstrategi I enlighet med gällande regelverk för ersättningar inom den finansiella sektorn har Banken utsett en styrelseledamot som ansvarig för ersättningsfrågor och styrelsen har utfärdat en ersättningspolicy 6

7 som bland annat reglerar styrelseledamotens arbete i samband med detta. För upplysningar som krävs enligt Finansinspektionens föreskrifter om ersättningssystem (FFFS 2011:1 samt 2011:3) hänvisas till not 9 i årsredovisningen. Banken har en tydlig ersättningsstrategi som grundar sig på långsiktig hållbarhet för såväl kunder som ägare. Genom ersättningsstrategin vill Banken även bygga en kultur som främjar utveckling och prestation samt tar vara på medarbetarnas kompetens. Styrelsens ambition är att etablera ett ersättningssystem som attraherar, motiverar och behåller duktiga medarbetare. Den ersättning som utgår ska ligga i linje med den marknad och det segment där Banken verkar. Bankens konkurrenter utgörs av såväl andra svenska och nordiska banker som stora globala aktörer. Som en del av GE verkar Banken även enligt en internationell ersättningsstandard vilket återspeglas i den ersättningsmodell som Banken tillämpar. Det innebär att ersättningsmodellen är anpassad till medarbetarens kompetens, prestation gentemot mål och värderingar, verksamheten och landet personen arbetar i samt de generella riktlinjer som tillämpas inom GE globalt. Utmärkta affärsresultat ska bygga på en kombination av goda individuella prestationer och ett balanserat risktagande. Ersättningarna ska uppmuntra beteenden som främjar långsiktighet, en sund riskhantering och goda prestationer. De ska även belöna såväl kortfristiga resultat som långsiktiga strategiska beslut, nödvändiga för att upprätthålla en hållbar affärsutveckling över tid. Utöver detta ska ersättningarna återspegla ett sunt risktagande med hänsyn till sysselsatt kapital och finansieringsbehov. Banken har en ersättningsstruktur som består av tre huvudkomponenter: Fast lön Rörlig lön (kontant och aktiebaserad) Pension och andra förmåner De rörliga ersättningarna för 2012 motsvarade 4,6 % av Bankens totala personalkostnader, vilket kan jämföras med en andel på 4,8% för Väsentliga händelser efter verksamhetsårets slut Bankens filial i Norge har erhållit ett taxeringsbeslut, avvikande från tidigare beslut, daterat den 3 maj 2013 från de norska skattemyndigheterna avseende Banken avser att överklaga beslutet då detta enligt bolagets uppfattning saknar grund. I övrigt har inga väsentliga händelser inträffat efter räkenskapsårets slut. Förväntad framtida utveckling Banken kommer att fortsätta fokusera på att snabbt, enkelt och ansvarsfullt betjäna sina kunder och därmed åstadkomma en ökad försäljning och nå en större marknadsandel. Förslag till vinstdisposition Fritt eget kapital att disponera av årsstämman utgörs av: Fond för verkligt värde Balanserade vinstmedel Årets resultat Totalt Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel disponeras enligt följande: Fond för verkligt värde Utdelning Balanserade vinstmedel Totalt Förslaget till vinstdisposition har gjorts med beaktande av reglerna om buffertkapital, riskbegränsning och genomlysning i lagen om bank- och finansieringsrörelse. Det är styrelsens bedömning att Bankens egna kapital är tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens omfattning och risk, varför Bankens motståndskraft mot förluster får anses vara betryggande. Beträffande GE Money Bank AB:s och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkningar, kassa flödesanalys, noter och kommentarer. För femårsöversikt och nyckeltal hänvisas till not 35 i årsredovisningen. 7

8 Resultaträkning KONCERN 1 januari 31 december, Belopp i Tkr Noter Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Provisionsintäkter Provisionskostnader Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader 9, Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 18, 19, Övriga rörelsekostnader Summa kostnader före kreditförluster Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 1 januari 31 december, Belopp i Tkr ÅRETS RESULTAT Årets omräkningsdifferenser i utländsk filial och dotterbolag Summa övrigt totalresultat ÅRETS TOTALRESULTAT januari 31 december, Belopp i Tkr Noter Ränteintäkter Leasingintäkter 5, Räntekostnader Räntenetto Provisionsintäkter Provisionskostnader Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader 9, Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 18, 19, Övriga rörelsekostnader Summa kostnader före kreditförluster Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 1 januari 31 december, Belopp i Tkr ÅRETS RESULTAT Årets omräkningsdifferenser i utländsk filial Summa övrigt totalresultat ÅRETS TOTALRESULTAT

9 Balansräkning KONCERN Belopp i Tkr Noter TILLGÅNGAR Kassa Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Aktier och andelar Derivat Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Andra immateriella anläggningstillgångar Materiella tillgångar 20 Inventarier Leasingobjekt 0 0 Aktuella skattefordringar Uppskjutna skattefordringar Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH AVSÄTTNINGAR Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Upplåning från allmänheten Derivat Aktuell skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Avsättningar för pensioner Uppskjutna skatteskulder Summa skulder och avsättningar EGET KAPITAL Aktiekapital* Övrigt tillskjutet kapital Omräkningsreserv Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat Summa eget kapital SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL Information om koncenens ställda säkerheter, eventualförpliktelser och åtaganden, se not 29. * Aktiekapital och kvotvärde Antal aktier och kvotvärde kr 9

10 Balansräkning MODERBOLAG Belopp i Tkr Noter TILLGÅNGAR Kassa Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Aktier och andelar Aktier och andelar i koncernföretag Derivat Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Andra immateriella anläggningstillgångar Materiella tillgångar 20 Inventarier Leasingobjekt Aktuella skattefordringar Uppskjutna skattefordringar Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH AVSÄTTNINGAR Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Upplåning från allmänheten Derivat Aktuell skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Avsättningar för pensioner Uppskjutna skatteskulder Summa skulder och avsättningar EGET KAPITAL Bundet eget kapital Aktiekapital* Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Fond för verkligt värde Balanserad vinst Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL Ställda säkerheter 29 Inga Inga Ansvarsförbindelser Åtaganden * Aktiekapital och kvotvärde Antal aktier och kvotvärde kr 10

11 Rapport över förändring i Eget Kapital KONCERN 2011 Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Omräkningsreserv Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat Ingående eget kapital Årets resultat Omräkningsdifferens hänförlig till avyttrad verksamhet Omräkningsdifferens årets förändring Summa totalresultat Totalt eget kapital Lämnade koncernbidrag Skatt, lämnade koncernbidrag Erhållna aktieägartillskott Aktierelaterade ersättningar, reglerade med egetkapitalinstrument, IFRS 2 Beräknad kostnad utställda optioner Avvikelse mellan beräknad kostnad och verklig kostnad inlösta optioner Utgående eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Omräkningsreserv Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat Ingående eget kapital Årets resultat Omräkningsdifferens hänförlig till avyttrad verksamhet 0 Omräkningsdifferens årets förändring Summa totalresultat Utdelning Lämnade koncernbidrag Skatt, lämnade koncernbidrag Erhållna aktieägartillskott Aktierelaterade ersättningar, reglerade med egetkapitalinstrument, IFRS 2 Beräknad kostnad utställda optioner Avvikelse mellan beräknad kostnad och verklig kostnad inlösta optioner Utgående eget kapital Omräkningsreserven innefattar alla valutakursdifferenser som uppstår vid omräkning av finansiella rapporter från utländska verksamheter som har upprättat sina finansiella rapporter i en annan valuta än den valuta koncernens finansiella rapporter presenteras i. Totalt eget kapital 11