GE Money Bank Årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GE Money Bank Årsredovisning 2013 2"

Transkript

1 GE Money Bank Årsredovisning 2013

2 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning 10 ens rapport över förändring i eget kapital 11 ets rapport över förändring i eget kapital 12 Kassaflödesanalys 13 Bokslutskommentarer och noter 14 Styrelsens underskrifter 64 Revisionsberättelse 65 Adresser 66 GE Money Bank Årsredovisning

3 Under 2013 firade vi 20 år på den nordiska marknaden För 20 år sedan tog GE de första stegen in på den nordiska finansmarknaden och i dag är vi en väletablerad och välbekant aktör i Sverige, Norge och Danmark. Mycket har hänt under dessa år, inte minst efter den globala finanskrisen, vilket innebär att det är allt viktigare att sätta kunden i fokus för att vara en långsiktigt framgångsrik bank. På GE Money Bank erbjuder vi produkter och tjänster på kundernas villkor. Som ett resultat har allt fler kunder upptäckt våra enkla och konkurrenskraftiga erbjudanden och att vi är ett tryggt och fördelaktigt alternativ till de traditionella storbankerna.

4 Rätt erbjudande är nyckeln till framgång Vår tillväxt och framgång drivs av kundernas behov och vår förmåga att anpassa erbjudandet till kundernas önskemål. Under 2013 uppvisade våra tre nordiska marknader fortsatt ekonomisk tillväxt. En ökad privatkonsumtion tillsammans med vårt tydliga och behovsanpassade erbjudande ledde till en ökad efterfrågan på privat lån i samtliga tre länder. Vi vässar kontinuerligt våra fyra kärnprodukter privatlån, kort, säljfinansiering och sparande för att säkerställa att vi följer kundernas behov och förblir konkurrenskraftiga. Men enbart produktutveckling räcker inte. Minst lika viktigt är det att löpande förbättra tillgängligheten för att möta kunderna där det passar dem. Ökad digitalisering viktigt för våra kunder Allt fler kunder väljer att utföra sina bankärenden via digitala kanaler. Under 2013 såg vi framför allt en kraftig ökning av kunder som väljer att använda mobilen som bankkontor. Vi satsar därför särskilt på att säkerställa tilltalande lösningar för mobila enheter. Under 2013 införde vi bland annat mobilt BankID och bättre mobilanpassning av våra webbplatser med hjälp av så kallad responsiv design. Genom nya digitala kanaler och betalningslösningar kan kunderna välja när, var och hur de vill använda våra produkter och tjänster. Inom säljfinansiering lanserade vi under året exempelvis betalningslösningen Köpklar, som innebär att kunden före köpet i lugn och ro kan ansöka om delbetalning online via butikens webbplats för att sedan avsluta köpet i butik. Vi ser också att allt fler kunder hittar till oss via digitala jämförelsesajter, där jämförelserna omfattar såväl lån och kort som sparande. På dessa sajter blir det tydligt att våra erbjudanden står sig starkt i konkurrensen. Highlights 2013 för Sverige, Norge och Danmark I Sverige lanserade vi Mitt kort+, som är ett betal- och kreditkort fullspäckat med förmåner. Kortet ger extra trygghet i form av försäkringar, en populär försäkring är identitetsstöldskyddet. Många av våra kunder väljer att använda kortet vid utlandsresor och värde sätter därför att kortet inte har någon valutaväxlingsavgift. Mitt kort+ passar därför både konsumenter som vill ha ett starkt resekort och de som vill ha ett fördelaktigt kort i vardagen. I Norge har flera nationella undersökningar visat att konsumenterna har en avvaktande inställning till konsumtion. Desto roligare är det att konstatera att vi under 2013 trots detta ökade vår utlåning av privatlån. Inom säljfinansiering har vi dessutom fått förnyat förtroende från flera stora samarbetspartners, mycket tack vare att vi ligger nära marknaden och hela tiden utvecklar såväl produkter som kampanjer och förenklar med hjälp av nya tekniska lösningar. I Danmark fortsatte framgångarna för Privatlån Plus, som erbjuder en mycket konkurrenskraftig ränta. Positiv uppmärksamhet i press och media förtydligade vår position och utökade under året kundbasen. GE Money Banks varumärke har även förstärkts genom vår sponsring av The Danish Golfers Association. Ett starkt resultat För 2013 redovisar vi ett starkt resultat på 809 miljoner kronor efter skatt. Som en följd av tidigare strategiska beslut att bland annat avveckla bolån och säkrade fordonslån minskade låneportföljen även om nyutlåningen under året ökade. Lägre intäkter kompenserades av god kostnadskontroll och lägre kreditförluster. Vi har solid finansiell ställning och uppvisade vid årsskiftet 2013/14 en stärkt kapitalbas med en kapitaltäckningskvot på 5,35 procent. En tryggare bankmarknad En av de största utmaningarna för banker i dag är att tillämpa de omfattande nya regulatoriska krav som ska stabilisera den finansiella marknaden och undvika en framtida finanskris. Regleringarna är nödvändiga, men också utmanande eftersom de ofta medför strukturella förändringar i verksamheten och påverkar kunderna, som behöver relevant och lättbegriplig information. GE Money Bank arbetar redan proaktivt på flera nivåer med de kommande förändringarna. Våra nordiska compliance- och riskavdelningar leder arbetet med att kontinuerligt säkerställa en gemensam helhetssyn på bankens olika risker, då detta är själva grunden för en stark och konsekvent riskhantering. Detta är av görande för att bedriva vår verksamhet tryggt och säkert på såväl kort som lång sikt. Nöjda medarbetare visar vägen Årets medarbetarundersökning visade att våra medarbetare förstår och lever GE Money Banks strategi. Det är glädjande att upplevelsen av oss som arbetsgivare är mycket god och att ansvarsfullt ledarskap får högsta betyg. Extra glädjande är att en stor majoritet av oss som arbetar på banken skulle rekommendera denna arbetsplats till våra vänner och bekanta. Ett bättre betyg för vår verksamhet tror jag inte det går att få! Jag är oerhört stolt över att ha ett team som tillsammans och så framgångsrikt driver GE Money Bank i linje med våra strategiska prioriteringar. Det finns en enorm energi och engagemang hos våra nordiska medarbetare. Att ha samma strategiska fokus och arbeta i samma riktning är avgörande för att vi kan vara så kundnära och fortsätta bygga ett starkt varumärke. Framtida utveckling Under 2013 firade GE Money Bank 20-årsjubileum på den nordiska marknaden och vi kan i dag erbjuda ett etablerat, tryggt och konkurrenskraftigt alternativ till de traditionella storbankerna. Vår position visar att vi förstår kundernas behov och kan tillgodose dessa på kundens villkor. Och det kommer vi fortsätta med. Vi utvecklar kontinuerligt våra kärnprodukter och vår digitala närvaro. GE Money Banks framgång bygger på nöjda kunder och samarbetspartners som ser oss som ett naturligt val, i dag och i framtiden. Annica Witschard Verkställande direktör och koncernchef GE Money Bank AB GE Money Bank Årsredovisning

5 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för GE Money Bank AB ( Banken) får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för verksamheten för tiden 1 januari 31 december Ägare GE Money Bank AB är ett helägt dotterföretag till GE Money Nordic Holding AB, org nr med säte i Stockholm som i sin tur ingår i en koncern med det övergripande moderbolaget General Electric Company (GEC). Organisation och verksamhet Under 2013 har Banken bedrivit verksamhet med filialer i Skandinavien. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Filialen i Norge driver sin verksamhet med kontor i Stavanger samt ett säljkontor i Oslo och filialen i Danmark har sitt säte i Brøndby (Köpenhamn). Banken äger även ett dotterbolag, GEMB A/S vilket inte bedriver någon verksamhet. Banken erbjuder finansiella tjänster direkt till konsument samt via samarbetspartners. Produktutbudet omfattar säljfinansiering, blancolån, revolverande kontokrediter och inlåningsprodukter med eller utan kort samt försäkringar via samarbetspartners. Väsentliga händelser under verksamhetsåret 2013 Bankens kärnverksamhet blancolån har haft en positiv utveckling under året där framförallt volymen i Sverige ökat bland annat genom samarbete med partners samt genom nylanseringen av bankens låneprodukter. Banken har lanserat flera nya samarbeten inom Säljfinansiering och bland annat produkten Köpklar med möjlighet att söka om kredit före besök i butik. I slutet av 2013 avvecklades det sista av leasingverksamheterna i Norge och Danmark. Avveckling av leasingverksamheten har pågått sedan detta beslutades under 2008 och Banken har lämnat en utdelning om 65 Mkr till GE Money Nordic Holding AB i enlighet med beslut på bolagsstämma den 23 maj Det svenska dotterbolaget, GE Capital Lending AB, avyttrades den 16 december Bolaget har inte bedrivit någon verksamhet. Banken har anskaffat en aktie för motsvarande 1 SEK i bolaget GE Capital EMEA Services Limited. Bolaget är registrerat i Storbritannien. Bolaget har inte bedrivit någon verksamhet under 2013 men avsikten är att bolaget i framtiden ska hantera IT tjänster inom GE. Banken har beslutat att lämna ett koncernbidrag till Bankens systerbolag, GE Stockholm AB, om 349 Mkr. Banken har mottagit ett aktieägartillskott från moderbolaget GE Money Nordic Holding AB om 349 Mkr. Bankens filial i Norge har under året erhållit ett förhöjt taxeringsbeslut från den norska skattemyndigheten avseende räkenskapsåren Banken har överklagat taxeringsbeslutet till nästa instans inom norska skattemyndigheten. Enligt god redovisningssed bör en reserv göras för att täcka en potentiell exponering. Bolaget har därför avsatt 94 Mkr till en sådan reserv, vilket har belastat resultatet Finansiell översikt I den finansiella översikten nedan kommenteras enbart belopp avseende GE Money Bank AB koncernen. Bankens dotterbolag bedriver inte någon verksamhet vilket innebär att moderbolagets verksamhet utgör den huvudsakliga delen av koncernens verksamhet. Den information och de förklaringar till förändringar jämfört med föregående år som ges gäller därmed för både moderbolaget och koncernen om inte annat anges. Utlåning Vid utgången av 2013 uppgick koncernens bruttoutlåning till Mkr (f år Mkr). I jämförelse med föregående år innebär detta en minskning med 4% (f år 7%). Av minskningen avser 616 Mkr valutakursförändring under året. Resterade minskning beror till stor del på den sedan ett flertal år tillbaka pågående avvecklingen av fordons- och bostadsfinansieringen samt en mer flexibel och omvärldsanpassad riskstrategi. Intäkter Rörelseintäkterna har under året minskat med 346 Mkr (11,9%) från Mkr till Mkr. Föregående år minskade rörelseintäkterna med 126 Mkr (4,2%). Rörelseintäkterna under året motsvarar 9,8% av medelutlåningen (f år 10,5%). Om effekten av valutakursförändringar under året tas bort är minskningen under året 296 Mkr (f år 114 Mkr). De väsentligaste posterna i rörelseintäkterna är ränteintäkter och räntekostnader. Ränteintäkter har minskat med 299 Mkr motsvarande 10,9% jämfört med föregående år (exkl valutaeffekt 253 Mkr) vilket kan förklaras av den minskade utlåningen. Denna minskning av intäkterna motverkas av minskade räntekostnader. Räntekostnaderna har minskat med 106 Mkr motsvarande 30,4% jämfört med föregående år (exkl valutaeffekt 101 Mkr) vilket till största delen förklaras av en väsentligt minskad upplåning. Kostnader Rörelsekostnaderna har under året minskat med 27 Mkr (2,2%) från Mkr till Mkr. Föregående år ökade rörelsekostnaderna med 74 Mkr (5,8%). Rörelsekostnaderna motsvarar 4,5% (f år 4,4%) av medelutlåningen. Om effekten av valutakursförändringar tas bort är minskningen under året 5 Mkr (f år 89 Mkr). Minskningen under året är främst ett resultat av minskade IT kostnader och generellt fokus på kostnader. Marknadsföringskostnader har dock ökat som ett resultat av ett flertal marknadskampanjer under slutet av Resultat före kreditförluster ens resultat före kreditförluster minskade under året med 318 Mkr (18,7%) från Mkr till Mkr. Föregående år minskade resultatet före kreditförluster med 52 Mkr (3%). Resultatet före kreditförluster motsvarar 5,3% (f år 6%) av medelutlåningen. Resultatet har minskat som en följd av de minskade rörelseintäkterna. Kreditförluster Årets kreditförluster, netto, i resultaträkningen uppgick till 196 Mkr (f år 375 Mkr), vilket motsvarar 0,7% (f år 1,4%) av medelutlåningen. Minskningen 179 Mkr (exkl valutaeffekt 176 Mkr) är dels en följd av den minskade utlåningen dels förbättrade marknadsförutsättningar och avyttring av en portfölj förfallna fordringar. Skatter Rörelseresultatet har belastats med skatter på sammanlagt 378 Mkr (f år 363 Mkr). Ökningen är huvudsakligen en följd av den reserv som satts upp för den potentiella skatteexponeringen i filialen i Norge. Resultat Årets resultat för koncernen uppgick till 809 Mkr (f år 962 Mkr), vilket motsvarar 6,0% (f år 7,2%) avkastning på det genomsnittliga GE Money Bank Årsredovisning

6 egna kapitalet. Resultatet har minskat huvudsakligen som en följd av de minskade rörelseintäkterna. Eget kapital ens egna kapital ökade under året till Mkr (f år Mkr) vilket motsvarar 62% (f år 57,6%) av balansomslutningen. Till största delen består förändringen av årets resultat 809 Mkr, se rapport över förändringar i eget kapital. Personal Medelantalet anställda uppgick i Sverige till 287 (f år 288) Norge till 216 (f år 224) och Danmark till 161 (f år 170) vilket ger totalt 664 (f år 682) anställda varav 385 (f år 402) kvinnor. Ersättningar till styrelsen, verkställande direktören och andra ledande befattningshavare Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt bolagsstämmans beslut. Ersättning till verkställande direktör beslutas av styrelsen. Ersättning till andra ledande befattningshavare beslutas i samråd med ägaren och styrelsen. Detaljerade upplysningar angående ersättning till ledande befattningshavare framgår av not 9. Finansiella och andra risker I Banken uppstår olika typer av risker såsom kreditrisk, marknadsrisk, operativ risk, likviditetsrisk, koncentrationsrisk och strategisk risk. I syfte att begränsa och kontrollera risktagande i verksamheten har Bankens styrelse, som är ytterst ansvarig för den interna kontrollen i bolaget, fastställt policys och instruktioner för kreditgivningen och den övriga verksamheten. Med kreditrisk avses risk för utebliven betalning. Här inbegrips dels risken för att kredittagaren inte kan eller vill fullgöra sina förpliktelser gentemot Banken avseende sin kredit, dels risken att, vid bristande betalningsförmåga, ställd säkerhet eller borgen ej täcker Bankens fordran. Den bakomliggande transaktionen avser fram förallt lånefordringar. Kreditrisk kan existera både inom och utom Bankens balansräkning. Banken har höga krav på etik, kvalitet och kontroll i sin kreditgivning. Marknadsrisk är risken för att verkligt värde på, eller framtida kassa flöden från, ett finansiellt instrument varierar på grund av förändringar i marknadspriser. Marknadsrisk omfattas för Bankens del av ränterisk och valutarisk. Ränterisk är risken för att det verkliga värdet på, eller framtida kassa flöden från, ett finansiellt instrument påverkas negativt av förändringar i marknadsräntor. Bankens primära ränterisk orsakas av skillnader i räntebindningstid mellan tillgångar och skulder. Majoriteten av Bankens upp- och utlåning sker till rörlig ränta vilket begränsar ränterisken. Valutarisk är risken för att verkligt värde på, eller framtida kassaflöden från, ett finansiellt instrument varierar på grund av förändringar i valutakurser. Banken innehar terminskontrakt för att säkra upptagna lån i utländsk valuta i den norska och danska filialen. Operativ risk definieras såsom risk för förluster till följd av icke ändamålsenliga eller misslyckade interna processer, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser. Banken har dessutom valt att inkludera ryktesrisk och legal risk i sin definition av operativ risk. Operativ risk motverkas av intern kontroll. Upprätthållandet av en god intern kontroll är en ständigt pågående process i Banken. Likviditetsrisk är risken för att Banken inte kan infria sina betalningsförpliktelser vid förfallotidpunkten utan att kostnaden för att erhålla betalningsmedel ökar avsevärt. GE har en centraliserad Treasury avdelning som utför likviditetshantering på en konsoliderad nivå. Banken använder sig av GE Corporate Treasury och GE Capital Corporations koncerngemensamma finansieringsstrategi för att finansiera sin verksamhet vilket begränsar den lokala likviditetsrisken. Med koncentrationsrisk avser GE Money Bank kreditrisk som uppstår till följd av exponering mot motparter med inbördes anknytning, inom samma ekonomiska sektor, geografiska region, eller exponeringar som avser samma verksamhet. I enlighet med GE Money Banks kreditinstruktion har Banken en väl diversifierad kredit portfölj med ett stort antal mindre lån till framförallt privatpersoner i Sverige, Norge och Danmark. De största kreditengagemangen analyseras löpande av Bankens kreditkommitté. I dagsläget har inte Banken någon betydande koncentrationsrisk. Strategisk risk är nuvarande och framtida intjänings- och kapitalrisker som uppstår till följd av omvärldsförändringar, felaktiga affärsbeslut, felaktigt genomförande av affärsbeslut eller oförmåga att anpassa Banken till ändrade marknadsförhållanden. De strategiska riskerna analyseras och hanteras som en del av den årliga processen för intern kapitalutvärdering (IKU). Kapitalbehovet för strategiska risker analyseras av Bankens Asset and Liability Committee som är en underkommitté till Bankens styrelse. Styrelsen fattar beslut om eventuellt kapitalbehov för dessa risker. För en mer utförlig beskrivning av Bankens finansiella risker, se not 3. Information om väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Banken har en mycket stark kapitalbas med en kapitalkvot uppgående till 5,35. Baserat på den typ av verksamhet som Banken bedriver, med en mycket stor kundbas med relativt små individuella kundexponeringar, samt de finansiella och andra risker som beskrivits ovan bedömer Banken att framtida risker förknippade med såväl upplåning som utlåning är acceptabla. Information om icke-finansiella resultatindikationer Medarbetare Under 2013 har Banken arbetat med ett antal aktiviteter för att utveckla Bankens ledare. En del i detta har varit utvecklingsprogrammet för vår nästa generations ledare LEAP samt en ledarskapskonferens med 140 deltagare från regionen. Strukturerande utvecklingsprogram såsom LEAP samt karriärmöjligheter är viktiga komponenter för vår successionsplanering. Kommunikation med våra chefer är grundläggande för att bibehålla en gemensam vision och för att skapa energi och engagemang för framtida framgång. Banken har, generellt sett, välutbildade medarbetare som varje dag bygger sin kompetens, både i sitt dagliga arbete samt genom samarbete i projekt- och nätverksform. En övertygelse att alla medarbetares talang kan tas tillvara på rätt position och en vilja att erbjuda möjlighet till personlig och yrkesmässig utveckling på nya tjänster gör att Banken har en stor intern personalomsättning. Medarbetarnas höga kompetensnivå gör även Bankens medarbetare mycket attraktiva hos andra bolag i samtliga länder. Företaget genomför regelbundet medarbetarundersökningar (GE Opinion Survey), och dessa visar överlag en hög trivsel och att Banken uppfattas som en bra arbetsgivare. Denna undersökning lägger också grunden för det systematiska förbättringsarbete som pågår i verksamheterna. Banken strävar efter att ha en arbetsstyrka som utmärks av jämn fördelning i fråga om mångfald i organisationen när det gäller kön, GE Money Bank Årsredovisning

7 ålder och kulturell/etnisk bakgrund. Företaget arbetar kontinuerligt för lika behandling och möjligheter för män och kvinnor. Mång faldsfrågor och jämlikhet prioriteras vid rekrytering och efterträdarplanering samt främjas genom nätverk som GE Womens Network och genom att erbjuda flexibla arbetstider och bra villkor för föräldraledighet. Andelen kvinnor i Bankens ledning är 50% och cirka 46.8% i övriga chefsbefattningar. Det pågår ett kontinuerligt arbete för att bibehålla balansen mellan kvinnor och män i ledningsgrupper och chefsbefattningar. Banken har ett stort fokus på hälsa och miljö och friskvård är prioriterat i alla tre länder. Det pågår ett aktivt arbete med hälsofrämjande åtgärder och samtliga arbetsställen är hälsocertifierade enligt GE s standard HealthAhead. Ersättningsstrategi I enlighet med gällande regelverk för ersättningar inom den finansiella sektorn har Banken utsett en styrelseledamot som ansvarig för ersättningsfrågor och styrelsen har utfärdat en ersättningspolicy som bland annat reglerar styrelseledamotens arbete i samband med detta. För upplysningar som krävs enligt Finansinspektionens föreskrifter om ersättningssystem (FFFS 2011:1 samt 2011:3) hänvisas till not 9 i årsredovisningen. Banken har en tydlig ersättningsstrategi som grundar sig på långsiktig hållbarhet för såväl kunder som ägare. Genom ersättningsstrategin vill Banken även bygga en kultur som främjar utveckling och prestation samt tar vara på medarbetarnas kompetens. Styrelsens ambition är att etablera ett ersättningssystem som attraherar, motiverar och behåller duktiga medarbetare. Den ersättning som utgår ska ligga i linje med den marknad och det segment där Banken verkar. Bankens konkurrenter utgörs av såväl andra svenska och nordiska banker som stora globala aktörer. Som en del av GE verkar Banken även enligt en internationell ersättningsstandard vilket återspeglas i den ersättningsmodell som Banken tillämpar. Det innebär att ersättningsmodellen är anpassad till medarbetarens kompetens, prestation gentemot mål och värderingar, verksamheten och landet personen arbetar i samt de generella riktlinjer som tillämpas inom GE globalt. Utmärkta affärsresultat ska bygga på en kombination av goda individuella prestationer och ett balanserat risktagande. Ersättningarna ska uppmuntra beteenden som främjar långsiktighet, en sund riskhantering och goda prestationer. De ska även belöna såväl kortfristiga resultat som långsiktiga strategiska beslut, nödvändiga för att upprätthålla en hållbar affärsutveckling över tid. Utöver detta ska ersättningarna återspegla ett sunt risktagande med hänsyn till sysselsatt kapital och finansieringsbehov. Banken har en ersättningsstruktur som består av tre huvudkomponenter: Fast lön Rörlig lön (kontant och aktiebaserad) Pension och andra förmåner De rörliga ersättningarna för 2013 motsvarade 5,9% av Bankens totala personalkostnader, vilket kan jämföras med en andel på 5,0% för Väsentliga händelser efter verksamhetsårets slut Bankens filial i Norge kommer under 2014 att ändra sin pensionplan för sina anställda från en förmånsbaserad plan till en avgiftsbestämd plan. I övrigt har inga väsentliga händelser inträffat efter räkenskapsårets slut. Förväntad framtida utveckling Banken kommer att fortsätta fokusera på att snabbt, enkelt och ansvarsfullt betjäna sina kunder och därmed åstadkomma en ökad försäljning och nå en större marknadsandel. Förslag till vinstdisposition Fritt eget kapital att disponera av årsstämman utgörs av: Fond för verkligt värde Balanserade vinstmedel Årets resultat Totalt Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel disponeras enligt följande: Balanserade vinstmedel Totalt Förslaget till vinstdisposition har gjorts med beaktande av reglerna om buffertkapital, riskbegränsning och genomlysning i lagen om bank- och finansieringsrörelse. Det är styrelsens bedömning att Bankens egna kapital är tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens omfattning och risk, varför Bankens motståndskraft mot förluster får anses vara betryggande. Beträffande GE Money Bank AB:s och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalys, noter och kommentarer. För femårsöversikt och nyckeltal hänvisas till not 35 i årsredovisningen. GE Money Bank Årsredovisning

8 Resultaträkning Belopp i Tkr KONCERN 1 januari 31 december Noter Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Provisionsintäkter Provisionskostnader Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader 9, Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 18, 19, Övriga rörelsekostnader Summa kostnader före kreditförluster Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 1 januari 31 december ÅRETS RESULTAT Poster som har omförts eller kan omföras till årets resultat Årets omräkningsdifferenser i utländsk filial och dotterbolag Poster som inte kan omföras till årets resultat Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner Summa övrigt totalresultat ÅRETS TOTALRESULTAT MODERBOLAG 1 januari 31 december Noter Ränteintäkter Leasingintäkter 5, Räntekostnader Räntenetto Provisionsintäkter Provisionskostnader Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader 9, Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 18, 19, Övriga rörelsekostnader Summa kostnader före kreditförluster Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 1 januari 31 december ÅRETS RESULTAT Poster som har omförts eller kan omföras till årets resultat Årets omräkningsdifferenser i utländsk filial och dotterbolag Poster som inte kan omföras till årets resultat Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner Summa övrigt totalresultat ÅRETS TOTALRESULTAT GE Money Bank Årsredovisning

9 BALANSRÄKNING Belopp i Tkr KONCERN Noter TILLGÅNGAR Kassa Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Aktier och andelar Derivat Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Andra immateriella anläggningstillgångar Materiella tillgångar 20 Inventarier Leasingobjekt 0 0 Aktuella skattefordringar Uppskjutna skattefordringar Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Upplåning från allmänheten Derivat Aktuell skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Avsättningar för pensioner Uppskjutna skatteskulder Summa skulder och avsättningar EGET KAPITAL Aktiekapital 1) Övrigt tillskjutet kapital Omräkningsreserv Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat Summa eget kapital SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL Information om koncernens ställda säkerheter, eventualförpliktelser och åtaganden, se not 29. 1) Aktiekapital och kvotvärde Antal aktier och kvotvärde kr GE Money Bank Årsredovisning

10 BALANSRÄKNING Belopp i Tkr MODERBOLAG Noter TILLGÅNGAR Kassa Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Aktier och andelar Aktier och andelar i koncernföretag Derivat Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Andra immateriella anläggningstillgångar Materiella tillgångar 20 Inventarier Leasingobjekt Aktuella skattefordringar Uppskjutna skattefordringar Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Upplåning från allmänheten Derivat Aktuell skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Avsättningar för pensioner Uppskjutna skatteskulder Summa skulder och avsättningar EGET KAPITAL Bundet eget kapital Aktiekapital 1) Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Fond för verkligt värde Balanserad vinst Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL Ställda säkerheter 29 Inga Inga Ansvarsförbindelser Åtaganden ) Aktiekapital och kvotvärde Antal aktier och kvotvärde kr GE Money Bank Årsredovisning

11 RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL Belopp i Tkr 2012 Årets resultat Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner Omräkningsdifferens årets förändring Summa totalresultat Utdelning Lämnade koncernbidrag Skatt, lämnade koncernbidrag Erhållna aktieägartillskott Aktierelaterade ersättningar, reglerade med egetkapitalinstrument, IFRS 2 Beräknad kostnad utställda optioner Avvikelse mellan beräknad kostnad och verklig kostnad inlösta optioner Utgående eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Omräkningsreserv Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat Totalt eget kapital Ingående eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Omräkningsreserv Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat Totalt eget kapital Ingående eget kapital Årets resultat Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner Omräkningsdifferens årets förändring Summa totalresultat Utdelning Skatteffekt relaterad till utdelning Lämnade koncernbidrag Skatt, lämnade koncernbidrag Erhållna aktieägartillskott Aktierelaterade ersättningar, reglerade med egetkapitalinstrument, IFRS 2 Beräknad kostnad utställda optioner Avvikelse mellan beräknad kostnad och verklig kostnad inlösta optioner Utgående eget kapital Omräkningsreserven innefattar alla valutakursdifferenser som uppstår vid omräkning av finansiella rapporter från utländska verksamheter som har upprättat sina finansiella rapporter i en annan valuta än den valuta koncernens finansiella rapporter presenteras i. GE Money Bank Årsredovisning

12 RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL Belopp i Tkr MODERBOLAG 2012 Bundet eget kapital Fritt eget kapital Totalt eget kapital Aktiekapital Reservfond Fond för verkligt värde Balanserad vinst/förlust Årets resultat Ingående eget kapital Omföring av föregående års resultat Årets resultat Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner Övrigt totalresultat Summa totalresultat Utdelning Lämnade koncernbidrag Skatt, lämnade koncernbidrag Erhållna aktieägartillskott Aktierelaterade ersättningar, reglerade med egetkapitalinstrument, IFRS 2 Beräknad kostnad utställda optioner Avvikelse mellan beräknad kostnad och verklig kostnad inlösta optioner Utgående eget kapital Bundet eget kapital Fritt eget kapital Totalt eget kapital Aktiekapital Reservfond Fond för verkligt värde Balanserad vinst/förlust Årets resultat Ingående eget kapital Omföring av föregående års resultat Årets resultat Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner Övrigt totalresultat Summa totalresultat Utdelning Skatteffekt relaterad till utdelning Lämnade koncernbidrag Skatt, lämnade koncernbidrag Erhållna aktieägartillskott Aktierelaterade ersättningar, reglerade med egetkapitalinstrument, IFRS 2 Beräknad kostnad utställda optioner Avvikelse mellan beräknad kostnad och verklig kostnad inlösta optioner Utgående eget kapital GE Money Bank Årsredovisning

13 KASSAFLÖDESANALYS Belopp i Tkr 1 januari 31 december DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m Avskrivningar & nedskrivningar under perioden Kreditförluster Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i den löpande verksamhetens tillgångar och skulder Ökning/minskning av den löpande verksamhetens tillgångar Ökning/minskning av utlåning till allmänheten Ökning/minskning av övriga tillgångar Ökning/minskning av den löpande verksamhetens skulder Ökning/minskning av in- och upplåning från allmänheten Ökning/minskning av övriga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar Investeringar i/sålda aktier och andelar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Utdelning Avvikelse mellan beräknad kostnad och verklig kostnad inlösta optioner Erhållna/lämnade koncernbidrag Erhållna/lämnade aktieägartillskott Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel från årets början Valutakursdifferens i likvida medel Likvida medel vid årets slut Följande delkomponenter ingår i likvida medel: Kassa och banktillgodohavanden Kortfristiga placeringar, jämställda med likvida medel Summa enligt balansräkningen Checkräkningskrediter som är omedelbart uppsägningsbara Summa enligt kassaflödesanalysen De likvida medel som redovisas i kassaflödesanalysen redovisas i balansräkningen under posterna Kassa, Utlåning till kreditinstitut och Skulder till kreditinstitut. Betalda och erhållna räntor som ingår i kassaflödet från den löpande verksamheten: Betalda räntor Erhållna räntor GE Money Bank Årsredovisning

14 BOKSLUTSKOMMENTAR OCH NOTER Angivna belopp i noter är i Tkr där ej annat anges. NOT 1 Allmän information årsredovisning och årsredovisning för GE Money Bank AB för räkenskapsåret 2013 godkändes av styrelsen och verkställande direktören för utfärdande den 21 maj 2014 för beslut av årsstämman under en har under 2013 bestått av den svenska verksamheten i GE Money Bank AB, den danska och den norska filialen samt dotterbolagen GE Capital Lending AB (Sverige) och GEMB A/S (Danmark). Dotterbolaget GE Capital Lending AB avyttrades den 16 december Dotterbolagen har inte bedrivit någon verksamhet. GE Money Bank AB är ett helägt dotterföretag till GE Money Nordic Holding AB, org nr med säte i Stockholm som i sin tur ingår i en koncern med det övergripande moderbolaget General Electric Company (GEC). redovisning för GEC finns att hämta på NOT 2 Redovisningsprinciper GE Money Bank AB har tillstånd från Finansinspektionen såsom bank och lyder därmed under Lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL). redovisningen är upprättad i enlighet med de internationella redovisningsstandarderna (IFRS) och tolkningar av dessa standarder som antagits av EU. Därutöver tillämpas de tillägg som följer av lagen 1995:1559 om årsredovisning i kreditinstitut och värde pappersbolag (ÅRKL) och av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2008:25). I koncernen tillämpas även RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner samt uttalanden från rådet för finansiell rapportering. Skillnader mellan Moderföretagets och ens redovisningsprinciper anges nedan under avsnitt 21 Moderföretagets redovisningsprinciper. De nedan angivna redovisningsprinciperna har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i de finansiella rapporterna, om inte annat framgår nedan. 1. Värderingsgrunder vid upprättande av företagets finansiella rapporter Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden. Finansiella tillgångar och skulder är redovisade till upplupet anskaffningsvärde, förutom vissa finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde (se not 32). Finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde består av derivatinstrument. 2. Funktionell valuta och rapporteringsvaluta Moderföretaget har tre funktionella valutor; NOK för verksamheten i Norge, DKK för verksamheten i Danmark samt SEK för verksamheten i Sverige. Rapporteringsvaluta för moderbolaget och koncernen är SEK, vilket innebär att de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp, om inte annat anges, är avrundade till närmaste tusental. Vid omräkning av de danska och norska filialernas och dotterbolagens resultat- och balansräkningar används dagskursmetoden, vilket innebär att balansräkningen är omräknad till balansdagskurs och resultaträkningen är omräknad till genomsnittskurs. Omräkningsdifferensen redovisas i övrigt totalresultat och ackumuleras i omräkningsreserven i eget kapital. 3. Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna Att upprätta de finansiella rapporterna enligt FFFS 2008:25 kräver att företagets ledning gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningarna och antagandena är baserade på historiska erfarenheter och ett antal faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och antaganden används för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder vars värde inte annars framgår tydligt från andra källor. Verkliga utfall kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder. För ytterligare information om viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar och kritiska bedömningar vid tillämpningen av redovisningsprinciperna se not Ändrade redovisningsprinciper I de finansiella rapporterna tillämpas följande ändring: IAS 1 Utformning av finansiella rapporter Från och med 2013 tillämpas den ändrade IAS 1. Ändringen innebär att poster i övrigt totalresultat ska delas upp i två kategorier. Poster som har omförts eller kan omföras till årets resultat (resultaträkningen) ska redovisas i en separat kategori och poster som inte kan omföras ska redovisas för sig. Jämförelsetal har justerats för 2012 till följd av den ändrade redovisningsprincipen. IAS 19 Ersättningar till anställda Från och med 2013 tillämpas den reviderade IAS 19. Ändringen innebär att den s k korridormetoden försvinner. Aktuariella vinster och förluster redovisas i övrigt totalresultat. Avkastning som beräknas på förvaltningstillgångar baserar sig på diskonteringsräntan som används vid beräkning av pensionsförpliktelsen. Skillnad mellan verklig och beräknad avkastning avseende förvaltningstillgångar redovisas i övrigt totalresultat som en omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner. Jämförelsetal har justerats för 2012 till följd av den ändrade redovisningsprincipen. Övriga nya och ändrade IFRS har inte haft någon väsentlig effekt på dom finansiella rapporterna. 5. Nya IFRS och tolkningar som ännu inte börjat tillämpas Ett antal nya eller ändrade standarder och tolkningsuttalanden träder i kraft först under kommande räkenskapsår och har inte förtidstillämpats vid upprättandet av dessa finansiella rapporter. IFRS 9 Finansiella Instrument IFRS 9 behandlar klassificering och värdering av finansiella instrument, upplupet anskaffningsvärde och nedskrivningar samt säkringsredovisning och kommer att ersätta IAS 39 Finansiella instrument: redovisning och värdering. Delarna om klassificering och värdering av finansiella tillgångar och finansiella skulder samt principerna och reglerna som hanterar förutsättningarna för säkringsredovisning har fastställts av IASB. Övriga delar är fortfarande under utveckling. Datum för obligatorisk första tillämpning har inte beslutats men IASB har tagit ett tentativt beslut att detta kommer att bli den 1 januari IFRS 9 har ännu inte godkänts av EU. GE Money Bank Årsredovisning

15 GE Money Bank AB och koncernen har ännu inte utvärderat hur denna standard kommer att påverka utformningen av de finansiella rapporterna. Utöver ovanstående bedöms inte de nya och ändrade standarder och tolkningsuttalanden som har publicerats av IASB eller IFRIC och som träder i kraft 2014 eller senare ha någon effekt på de finansiella rapporterna. 6. redovisning Dotterföretag är företag som står under ett bestämmande inflytande från GE Money Bank AB. Bestämmande inflytande innebär direkt eller indirekt rätt att utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden. Metoden innebär att förvärv av ett dotterföretag betraktas som en transaktion varigenom koncernen indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder och ansvarsförbindelser. Det koncernmässiga anskaffningsvärdet fastställs genom en förvärvsanalys i anslutning till förvärvet. I analysen fastställs dels anskaffningsvärdet för andelarna eller rörelsen, dels det verkliga värdet på förvärvsdagen av förvärvade identifierbara tillgångar samt övertagna skulder och ansvarsförbindelser. Anskaffningsvärdet för dotterföretagsaktierna respektive rörelsen utgörs av summan av de verkliga värdena per förvärvsdagen för erlagda tillgångar, uppkomna eller övertagna skulder och för emitterade egetkapitalinstrument som lämnats som vederlag i utbyte mot de förvärvade nettotillgångarna. Vid rörelseförvärv där anskaffningskostnaden överstiger det verkliga värdet av förvärvade tillgångar och övertagna skulder samt eventualförpliktelser som redovisas separat, redovisas skillnaden som goodwill. Dotterföretags finansiella rapporter tas in i koncernredovisningen från och med förvärvstidpunkten till det datum då det bestämmande inflytandet upphör. Samtliga dotterföretag ägs till 100%. Samtliga aktier i dotterföretag är onoterade. Transaktioner som elimineras vid konsolidering interna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer från koncerninterna transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet vid upprättandet av koncernredovisningen. Orealiserade förluster elimineras på samma sätt som orealiserade vinster, men endast i den utsträckning det inte finns något nedskrivningsbehov. 7. Utländsk valuta Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan i filialen till den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta omräknas till balansdagens kurs medan icke-monetära tillgångar och skulder omräknas till anskaffningskurs. Valutakursdifferenser som uppstår redovisas i resultaträkningen. Merparten av koncernens balansposter har lokal valuta som transaktionsvaluta. 8. Intäkter Intäkter innefattar det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas för sålda tjänster i den löpande verksamheten. en redovisar en intäkt när dess belopp kan mätas på ett tillförlitligt sätt och det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att tillfalla företaget. Räntenetto, provisionsintäkter och övriga rörelseintäkter redovisas per geografiskt område, även utlåningen till kreditinstitut och allmänheten är segmenterad på geografiska områden Ränteintäkter och räntekostnader Ränteintäkter på fordringar och räntekostnader på skulder redovisas med tillämpning av effektivräntemetoden. Effektivräntan är den ränta som gör att nuvärdet av alla de uppskattade framtida in- och utbetalningar under den förväntade räntebindningstiden blir lika med det redovisade värdet av fordran eller skulden. Uppläggningsavgifter avseende lån samt övriga avgifter, transaktions kostnader och eventuella rabatter och premier integreras i anskaffningsvärdet för lånet vid uppbokning i balansräkningen och periodiseras som ränta över kreditens förväntade löptid Klassifcering av leasingavtal och redovisning av leasingintäkter Klassificering av leasingavtal som operationella och finansiella görs på kontraktsnivå och utgår ifrån en bedöming av avtalsvillkorens ekonomiska innebörd. Om avtalsvillkorens ekonomiska innebörd är att avtalet innebär en finansiering av köp av en tillgång klassificeras avtalet som en finansiell lease. Om avtalsvillkorens ekonomiska innebörd är ett hyresavtal klassificeras leasingavtalet som en operationell lease. Huvudfaktorn vid bedömningen av avtalens ekonomiska innebörd är en bedömning av om väsentligen alla risker och fördelar som förknippas med den materiella tillgången övergått från leasegivaren till leasetagaren. De två viktigaste bedömningskriterierna är om leasingperioden omfattar större delen av leasingobjektets ekonomiska livslängd även om äganderätten inte övergår nuvärdet av minimileaseavgifterna vid leasingavtalets början uppgick till, i allt väsentligt, tillgångens verkliga värde. Utleasade tillgångar där företaget är leasegivare Alla koncernens leasingavtal har bedömts vara finansiella leasingavtal. Finansiella leasingavtal redovisas i koncernen initialt som finansiella fordringar till ett belopp som motsvarar nettoinvesteringen enligt leasingavtalet. Erhållna betalningar allokeras och redovisas som amortering på fordran respektive som ränteintäkt. Ränteintäkten fördelas så att en jämn förräntning erhålls på under varje period redovisad nettoinvestering. Osäkra fordringar på leasingobjekt redovisas separat under not 20. Leasade tillgångar där företaget är leasetagare Samtliga leasingavtal där koncernen är leasetagare är operationella leasingavtal. Kostnader för operationell leasing redovisas så att leasingavgiften kostnadsförs jämt över leasingperioden. 9. Provisionsintäkter En provisionsintäkt redovisas när (i) inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, (ii) det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen kommer att tillfalla företaget, (iii) färdigställandegraden på balansdagen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och (iv) de utgifter som uppkommit och de utgifter som återstår för att slutföra tjänsteuppdraget kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Intäkterna värderas till det verkliga värdet, av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäktsredovisning redovisas enligt metoden för successiv vinstavräkning vilket innebär att intäkterna som redovisas baseras på uppdragets eller tjänstens färdigställande grad på balansdagen. ens olika provisionsintäkter redovisas enligt följande; GE Money Bank Årsredovisning

16 (i) Provisioner och avgifter som inräknas i den effektiva räntan Provisioner och avgifter som är en integrerad del av effektivräntan redovisas, för finansiella instrument som värderas till upplupet anskaffningsvärde, som en del av anskaffningsvärdet på den relaterade tillgången som periodiseras med tillämpning av effektivräntemetoden. Dessa provisioner och avgifter redovisas därmed som ränteintäkt och inte som provisionsintäkt och utgörs främst av uppläggningsavgift för lån samt avgifter för tillhandahållande av kreditfaciliteter eller annan typ av lånelöfte i det fall som det är sannolikt att kreditfaciliteten kommer att utnyttjas. (ii) Provisioner och avgifter som är intjänade i takt med att tjänsterna löpande utförs Provisioner och avgifter som avser finansiella tjänster som utförs löpande och där tjänsternas färdigställandegrad uppnås gradvis redovisas och periodiseras som intäkt över den period under vilken tjänsten tillhandahålls. Dessa tjänster och avgifter avser främst avgifter för kreditfaciliteter eller annan typ av lånelöfte när det inte är sannolikt att faciliteten kommer att utnyttjas samt avgifter och provisioner för ställande av finansiella garantier. 9.1 Provisionskostnader Som provisionskostnad redovisas kostnader för mottagna tjänster i den mån de inte är att betrakta som ränta till exempel kostnader för clearing och bankgiro samt provisioner till återförsäljare. Provisionskostnader som periodiseras över lånets löptid till exempel provision till säljare för låneförmedling redovisas inte som provisionskostnad utan beaktas vid beräkningen av den effektiva räntan. 10. Nettoresultat av finansiella transaktioner Posten nettoresultat av finansiella transaktioner består av de realiserade och orealiserade värdeförändringar som uppstått genom valutakursförändringar samt de realiserade och orealiserade värdeförändringar på derivatinstrument som är ekonomiska säkringsinstrument men där säkringsredovisning inte tillämpas. 11. Allmänna administrationskostnader Allmänna administrationskostnader omfattar personalkostnader inklusive löner, bonus, provisioner, pensionskostnader, arbetsgivaravgifter, aktieoptioner och andra sociala avgifter. Här redovisas också kontorsomkostnader, datakostnader, arvoden och övriga administrationskostnader. 12. Skatter Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i årets resultat utom då underliggande transaktion redovisats i övrigt totalresultat eller i eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i övrigt totalresultat eller i eget kapital. Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år med tillämpning av de skattesatser som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen. Till aktuell skatt hänförs även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Temporära skillnader betraktas inte för skillnad som uppkommit vid första redovisningen av goodwill och inte heller vid första redovisningen av tillgångar och skulder som inte är rörelseförvärv som vid tidpunkten för transaktionen inte påverkar vare sig redovisat eller skattepliktigt resultat. Värderingen av uppskjuten skatt baserar sig på hur redovisade värden på tillgångar eller skulder förväntas bli realiserade eller reglerade. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen. Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att kunna utnyttjas. Värdet på uppskjutna skattefordringar reduceras när det inte längre bedöms sannolikt att de kan utnyttjas. Under posten skatt på årets resultat redovisas aktuell skatt, uppskjuten skatt och skatt avseende tidigare år. 13. Finansiella instrument Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångsidan lånefordringar, andelar och derivat. Bland skulder och eget kapital återfinns leverantörsskulder, låneskulder och derivat. Redovisning i och borttagande från balansräkningen En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor. En tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget förlorar kontrollen över dem. Detsamma gäller för del av finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av finansiell skuld. En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast när det föreligger en legal rätt att kvitta beloppen samt att det föreligger avsikt att reglera posterna med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången och reglera skulden. Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen, som utgör den dag då bolaget förbinder sig att förvärva eller avyttra tillgången. Lånelöften redovisas inte i balansräkningen. Lånefordringar redovisas i balansräkningen i samband med att lånebelopp utbetalas till låntagaren. En avsättning för lämnat lånelöfte görs om löftet är oåterkalleligt och lämnas till en låntagare där ett nedskrivningsbehov identifieras redan innan lånet betalas ut eller när utlåningsräntan inte täcker företagets upplåningskostnader för att finansiera lånet. Klassificering och värdering Klassificeringen av finansiella tillgångar och skulder är beroende av för vilket syfte tillgångarna respektive skulderna förvärvades. Ledningen fastställer klassificeringen av tillgångarna vid den första redovisningen. Banken har klassificerat sina tillgångar och skulder i någon av kategorierna (se not 32): Finansiella tillgångar/skulder värderade till verkligt värde via resultatet Lånefordringar och kundfordringar Finansiella tillgångar som kan säljas Övriga finansiella skulder. Finansiella instrument värderas initialt till det finansiella instrumentets verkliga värde med tillägg för transaktionskostnader förutom derivat och de instrument som tillhör kategorin finansiella instrument som värderas till verkligt värde via resultatet, vilka redovisas till verkligt värde exklusive transaktionskostnader. GE Money Bank Årsredovisning

17 Finansiella tillgångar/skulder värderade till verkligt värde via resultatet En finansiell tillgång/skuld värderad till verkligt värde via resultatet kan delas in i någon av två undergrupper: finansiella tillgångar/ skulder som utgör innehav för handelsändamål eller andra finansiella tillgångar/skulder som företaget initialt valt att placera i denna kategori. Finansiella instrument i denna kategori värderas löpande till verkligt värde med värdeförändringar redovisade i resultatet. I kategorin innehav för handelsändamål ingår derivat, som inte används i säkringsredovisning, med ett positivt verkligt värde. För finansiella instrument som innehas för handelsändamål redovisas såväl realiserade som orealiserade värdeförändringar i resultatposten nettoresultat av finansiella transaktioner. Lånefordringar och kundfordringar Låne- och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte är derivat, har fastställda betalningar och inte är noterade på en aktiv marknad. I balansräkningen representeras dessa av balansposterna av till exempel utlåning till kreditinstitut, utlåning till allmänheten samt kundfordringar. Dessa tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde bestäms utifrån den effektivränta som beräknades vid anskaffningstidpunkten. Kund- och lånefordran redovisas till det belopp som beräknas inflyta dvs efter avdrag för nedskrivning av osäkra fordringar. Finansiella tillgångar som kan säljas en använder kategorin finansiella tillgångar som kan säljas för sådana tillgångar som inte kan hänföras till någon annan kategori. Såsom finansiella tillgångar som kan säljas har koncernen kategoriserat sina innehav i andelar i bostadsrättsföreningar. Då bankens andel i Mullfjället 11, Lien 1:29 inte är noterad på någon marknad har koncernen och moderbolaget gjort bedömningen att något tillförlitligt marknadsvärde inte kan fastställas för dessa andelar varför de värderas till anskaffningskostnad med löpande prövning av om ett nedskrivningsbehov föreligger. Banken har i december 2013 ingått ett avtal för att avyttra sin andel i Berghäll, Ertseröd V:a 1:34. Då Banken på balansdagen bedöms behålla både de risker och de fördelar förknippade med andelarna och köpeskillingen ej bedöms vara vara väsentlig i förhållande till bankens resultat och ställning är andelarna per balansdagen redovisade som en tillgång värderade till anskaffningskostnad. Övriga finansiella skulder Upplåning, inlåning samt övriga finansiella skulder till exempel leverantörsskulder ingår i denna kategori. Skulderna värderas till upplupet anskaffningsvärde Metoder för bestämning av verkligt värde Finansiella instrument noterade på aktiv marknad För finansiella instrument som är noterade på en aktiv marknad bestäms verkligt värde med utgångspunkt från tillgångens noterade köpkurs på balansdagen utan tillägg för transaktionskostnader (t ex courtage) vid anskaffningstillfället. Ett finansiellt instrument betraktas som noterat på en aktiv marknad om noterade priser med lätthet finns tillgängliga på börs, hos en handlare, mäklare, branschorganisation, företag som tillhandahåller aktuell prisinformation eller tillsynsmyndighet och dessa priser representerar faktiska och regelbundet förekommande marknadstransaktioner på affärsmässiga villkor. Eventuella framtida transaktionskostnader vid en avyttring betraktas inte. För finansiella skulder bestäms verkligt värde utifrån noterade säljkurs. Finansiella instrument som inte är noterade på en aktiv marknad Om marknaden för ett finansiellt instrument inte är aktiv, så tar företaget fram det verkliga värdet genom att använda en värderingsteknik. De använda värderingsteknikerna bygger i så hög utsträckning som möjligt på marknadsuppgifter och företagsspecifika uppgifter används i så låg grad som möjligt. Företaget kalibrerar med regelbundna intervall värderingstekniken och omprövar dess giltighet genom att jämföra utfallen från värderingstekniken med priser från observerbara aktuella marknadstransaktioner i samma instrument. Värderingstekniker används för följande klasser av finansiella instrument; derivatinstrument. De tillämpade värderingsmodellerna kalibreras så att verkligt värde vid första redovisningstillfället uppgår till transaktionspriset och förändring i verkligt värde redovisas löpande utifrån de förändring som inträffat i de underliggande marknadsriskparametrarna. Derivat Derivaten redovisas till verkligt värde vilket beräknas som nuvärdet av skillnaden mellan aktuell terminskurs på balansdagen och valutakontraktens terminskurs. Aktuell terminskurs erhålls från Reuters via GE s centrala Treasury avdelning. Aktier och andelar Innehav i andel i bostadsrättsföreningen Mullfjället 11, Lien 1:29 redovisas till anskaffningsvärde då ett tillförlitligt verkligt värde ej kan fastställas. Skälet till att andelen inte kunnat värderas till verkligt värde på ett tillförlitligt sätt är att det enligt företagsledningen råder alltför stor osäkerhet i de framtida kassaflödena samt den riskjustering som behöver göras på diskonteringsräntan. Företag har ingen avsikt att avyttra dessa andelar i någon nära framtid. Banken har efter verksamhetsårets slut avyttrat sin andel i Berghäll, Ertseröd V:a 1:34. Köpeskillingen bedöms ej vara väsentlig i förhållande till bankens resultat och ställning. Lånefordringar Verkligt värde på utlåning till allmänheten beräknas till framtida kassaflöden av kapitalbelopp och räntan diskonteras till aktuella marknadsräntor på balansdagen I de fall diskonterade kassaflöden har använts, beräknas framtida kassaflöden på den av företagsledningen bästa bedömingen. Den diskonteringsränta som använts är marknadsbaserad ränta på liknande instrument på balansdagen Kreditförluster och nedskrivningar Nedskrivningsprövning Vid varje rapporttillfälle utvärderar koncernen om det finns objektiva belägg som tyder på att en finansiell tillgång eller grupp av tillgångar är i behov av nedskrivning till följd av att en eller flera händelser (förlusthändelser) inträffat efter det att tillgången redovisas för första gången och att dessa förlusthändelser har en inverkan på de uppskattade framtida kassaflödena från tillgången eller gruppen med tillgångar. Objektiva belägg för att en finansiell grupp av tillgångar har ett nedskrivningsbehov innefattar observerbara uppgifter som kommer tillgångens innehavare till del angående följande förlusthändelser: a) betydande finansiella svårigheter hos gäldenären, b) ett avtalsbrott, såsom uteblivna eller försenade betalningar av räntor eller kapitalbelopp, c) beviljande av långivaren, av ekonomiska eller juridiska skäl som sammanhänger med låntagarens ekonomiska svårigheter, av en eftergift som långivaren annars inte hade övervägt, d) det blir sannolikt att låntagaren kommer att gå i konkurs eller annan finansiell rekonstruktion, GE Money Bank Årsredovisning

18 e) upphörande av en aktiv marknad för tillgången i fråga på grund av finansiella svårigheter, eller f) observerbara uppgifter som tyder på att det finns en mätbar minskning av de uppskattade framtida kassaflödena från en grupp av finansiella tillgångar sedan dessa tillgångar redovisades första gången, trots att minskningen ännu inte kan identifieras som hörande till någon av de enskilda finansiella tillgångar i gruppen, inklusive i) negativa förändringar i betalningsstatus för låntagare i gruppen (exempelvis ett ökat antal försenade betalningar eller ökat antal kreditkortsinnehavare som nått sin kreditgräns och som betalar lägsta tillåtna månadsbelop), eller ii) inhemska eller lokala ekonomiska villkor som har koppling till uteblivna betalningar av tillgångarna i gruppen (exempelvis en ökning av arbetslösheten i låntagarnas geografiska område) Finansiella tillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde Ett lån klassificeras som osäkert om en eller flera händelser (förlusthändelser) inträffar efter det att tillgången redovisas för första gången och att dessa förlusthändelser har en inverkan på de uppskattade framtida kassaflödena från tillgången eller gruppen med tillgångar. Som objektiva bevis på att lånet är osäkert räknar koncernen i allmänhet betalningar som är mer än 90 dagar försenade. De framtida kassaflödena justeras baserat på aktuella observerbara uppgifter för att återspegla effekterna av aktuella förutsättningar som inte påverkade den period för vilken förlusthistoriken är baserad och för att eliminera effekterna av förutsättningar som inte längre föreligger. ens produkter utgörs av lån som inom varje produkt bedöms vara homogena ur ett riskperspektiv och som inte bedömts vara individuellt väsentliga och för dessa lån tillämpar koncernen gruppvis nedskrivning utan att någon individuell prövning görs. ens metod för dessa gruppvisa nedskrivningar är att utifrån historiskt utfall av kreditförluster och återvinningar samt förväntad utveckling av förlustnivån bedöma nuvärdet av framtida kassaflöden. Värdering görs på gruppvis nivå utifrån historiska erfarenheter som justerats för att avspegla aktuella omständigheter. en gör även en gruppvis reservering för lån som inte är definierade som osäkra. Denna reserv omfattar dels lån som är mellan 1 90 dagar försenade och dels en reserv för lån som inte är försenade. Det redovisade värdet efter nedskrivningar på tillgångar tillhörande kategorin lånefordringar och kundfordringar vilka redovisas till upplupet anskaffningsvärde beräknas som nuvärdet av framtida kassaflöden (inklusive kassaflöden från eventuellt ianspråktagande av pant) diskonterade med den effektiva ränta som gällde då tillgången redovisades första gången. För lånefordringar med rörlig ränta används aktuell ränta per balansdagen för diskontering. Tillgångar med en kort löptid diskonteras inte. En nedskrivning belastar resultaträkningen. Finansiella tillgångar som kan säljas En finansiell tillgång som kan säljas anses ha ett nedskrivningsbehov när det föreligger en indikation på en betydande eller varaktig nedgång i det verkliga värdet till en nivå som ligger under tillgångens anskaffningsvärde. 14. Ianspråktagen pant Övertagen egendom för skyddande av lånefordran värderas enligt lägsta värdets princip dvs det lägre beloppet av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Övertagen egendom redovisas under samma tillgångspost som egendom av motsvarande slag som förvärvats på annat sätt. Intäkter och kostnader som avser övertagen egendom fördelas på motsvarande sätt som andra intäkter och kostnader i resultaträkningen. 15. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför ineller utbetalningar. Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart tillgängliga tillgodohavanden hos banker och motsvarande institut samt kortfristiga likvida placeringar med en löptid från anskaffningstidpunkten understigande tre månader vilka är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer. Likvida medel avser till posten kassa, utlåning till kreditinstitut och skulder till kreditinstitut. 16. Immateriella tillgångar Utveckling Utgifter för utveckling, där forskningsresultat eller annan kunskap tillämpas för att åstadkomma nya eller förbättrade produkter eller processer, redovisas som en tillgång i balansräkningen, om produkten eller processen är tekniskt och kommersiellt användbar och företaget har tillräckliga resurser att fullfölja utvecklingen och därefter använda eller sälja den immateriella tillgången. Det redovisade värdet inkluderar samtliga direkt hänförbara utgifter, t ex för material och tjänster, registrering av en juridisk rättighet, avskrivningar på patent och licenser, låneutgifter i enlighet med IAS 23. Övriga utgifter för utveckling redovisas i resultaträkningen som kostnad när de uppkommer. I balansräkningen redovisade utvecklingskostnader är upptagna till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Andra immateriella tillgångar Övriga separat förvärvade immateriella tillgångar som förvärvas av koncernen redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Avskrivningsprinciper Avskrivningar redovisas i resultaträkningen linjärt över den immateriella tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Nyttjandeperioderna omprövas minst årligen. Avskrivningsbara immateriella tillgångar skrivs av från det datum då de är tillgängliga för användning. De beräknade nyttjandeperioderna är: balanserade utvecklingsutgifter 5 år andra immateriella tillgångar 5 år Goodwill Goodwill utgörs av skillnaden mellan anskaffningsvärdet för rörelseförvärvet och det verkliga värdet av förvärvade tillgångar och/eller övertagna skulder samt ansvarsförbindelser. Goodwill redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. De redovisade värdena för företagets goodwill prövas vid varje balansdag för att bedöma om det finns indikation på nedskrivningsbehov. Om indikation på nedskrivningsbehov finns, beräknas enligt IAS 36 tillgångens återvinningsvärde. GE Money Bank Årsredovisning

19 Beträffande goodwill avseende förvärv som ägt rum före den 1 januari 2009 har koncernen vid övergången till IFRS inte tillämpat IFRS retroaktivt. Det redovisade värdet per denna dag utgör fortsättningsvis koncernens anskaffningsvärde, efter nedskrivningsprövning. 17. Materiella tillgångar Ägda tillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att komma koncernen till del och anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde, justerat med eventuellt tillkommande utgifter, efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort ur balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när inga framtida ekonomiska fördelar väntas från användning. Vinst eller förlust som uppkommer vid avyttring eller utrangering av en tillgång utgörs av skillnaden mellan försäljningspriset och tillgångens redovisade värde med avdrag för direkta försäljningskostnader. Vinst och förlust redovisas som övrig rörelseintäkt/kostnad. Avskrivningsprinciper Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. maskiner och inventarier 3 10 år Använda avskrivningsmetoder och tillgångarnas restvärden och nyttjandeperioder omprövas vid varje års slut. Nedskrivningar av immateriella och materiella tillgångar De redovisade värdena för företagets tillgångar prövas vid varje balansdag för att bedöma om det finns indikation på nedskrivningsbehov. Om indikation på nedskrivningsbehov finns, beräknas enligt IAS 36 tillgångens återvinningsvärde. Om det inte går att fastställa väsentligen oberoende kassaflöden till en enskild tillgång ska tillgångarna vid prövning av nedskrivningsbehov grupperas till den lägsta nivå där det går att identifiera väsentligen oberoende kassaflöden en så kallad kassagenererande enhet. En nedskrivning redovisas när en tillgångs eller kassagenererande enhets (grupp av enheters) redovisade värde överstiger återvinningsvärdet. En nedskrivning belastar resultaträkningen. Nedskrivning av tillgångar hänförliga till en kassagenererande enhet (grupp av enheter) fördelas i första hand till goodwill. Därefter görs en proportionell nedskrivning av övriga tillgångar som ingår i enheten (gruppen av enheter). Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde minus försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet diskonteras framtida kassaflöden med en diskonteringsfaktor som beaktar riskfri ränta och den risk som är förknippad med den specifika tillgången. Vid nedskrivning eller återföring av nedskrivning av en utleasad tillgång tillämpas reglerna för finansiella leasingavtal. En nedskrivning reverseras om det både finns indikation på att nedskrivningsbehovet inte längre föreligger och det har skett en förändring i de antaganden som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet. Nedskrivning av goodwill återförs dock aldrig. En reversering görs endast i den utsträckning som tillgångens redovisade värde efter återföring inte överstiger det redovisade värde som skulle ha redovisats, med avdrag för avskrivning där så är aktuellt, om ingen nedskrivning gjorts. 18. Ersättningar till anställda Kortfristiga ersättningar Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan diskontering och redovisas som kostnad när de relaterade tjänsterna erhålls. Ersättningar efter avslutad anställning pension en har både förmånsbestämda och avgiftsbestämda pensionsplaner. Pensionsplanerna finansieras genom betalningar till försäkringsbolag eller förvaltaradministrerade fonder, där betalningarna fastställs utifrån periodiska aktuariella beräkningar. En avgiftsbestämd pensionsplan är en pensionsplan enligt vilken koncernen betalar fasta avgifter till en separat juridisk enhet. en har inte några rättsliga eller informella förpliktelser att betala ytterligare avgifter om denna juridiska enhet inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättningar till anställda som hänger samman med de anställdas tjänstgöring under innevarande eller tidigare perioder. En förmånsbestämd pensionsplan är en pensionsplan som inte är avgiftsbestämd. Utmärkande för förmånsbestämda planer är att de anger ett belopp för den pensionsförmån en anställd erhåller efter pensionering, vanligen baserat på en eller flera faktorer såsom ålder, tjänstgöringstid och lön. Pensionsplaner i Sverige (BTP) och Danmark redovisas som avgiftbestämda pensionplaner. BTP-planen (Sverige) är en förmånsbestämd plan, men redovisas som avgiftsbestämd. en saknar tillräcklig information för att möjliggöra en redovisning i enlighet med IAS 19, och redovisar därför i enlighet med UFR 6 Pensionsplaner som omfattar flera arbetsgivare dessa pensionsplaner som avgiftsbestämda. ens förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad i resultaträkningen i den takt de intjänas genom att de anställda utfört tjänster åt koncernen under en period. Pensionsplaner i Norge är förmånsbestämda. För förmånsbestämda pensionsplaner tillämpar koncernen bestämmelserna i IAS 19. Den nettoförpliktelse som redovisas i balansräkningen avseende den norska filialens pensionsplaner är nuvärdet av förpliktelsen på balansdagen minus verkligt värde på förvaltningstillgångarna och oredovisade kostnader avseende tjänstgöring under tidigare perioder. Beräkningarna utförs årligen av oberoende aktuarier. Nuvärdet av de norska pensionsförpliktelserna fastställs genom diskontering av uppskattade framtida kassaflöden med användning av räntesatsen för statsobligationer som är utfärdade i samma valuta som ersättningarna kommer att utbetalas i och med löptider jämförbara med pensionsförpliktelserna. Samtliga komponenter som ingår i periodens kostnad för en förmånsbestämd plan redovisas i rörelseresultatet. Vid fastställandet av förpliktelsens nuvärde och verkligt värde på förvaltningstillgångar kan det uppstå aktuariella vinster och förluster. Dessa uppkommer antingen genom att det verkliga utfallet avviker från det tidigare gjorda antagandet, eller genom att antagandena ändras. Aktuariella vinster och förluster redovisas i övrigt totalresultat. GE Money Bank Årsredovisning

20 Ersättningar vid uppsägning En kostnad för ersättningar i samband med uppsägningar av personal redovisas endast om företaget är bevisligen förpliktigat, utan realistisk möjlighet till tillbakadragande, av en formell detaljerad plan att avsluta en anställning före den normala tidpunkten. När ersättningar lämnas som ett erbjudande för att uppmuntra frivillig avgång, redovisas en kostnad om det är sannolikt att erbjudandet kommer att accepteras och antalet anställda som kommer att acceptera erbjudandet tillförlitligt kan uppskattas. Aktierelaterade ersättningar ens amerikanska moderbolag har utfärdat instrument i form av optioner, Restricted Stock Units (RSUs) och möjlighet att erhålla aktier i ett aktiesparprogram till anställda i koncernen. Optioner/RSUs har utfärdats utan att de anställda erlagt något vederlag och möjliggör för de anställda att förvärva aktier i moderföretaget. Det verkliga värdet på tilldelade optioner/rsus redovisas av koncernen som en personalkostnad med ett motsvarande aktieägartillskott som ökar eget kapital. Det verkliga värdet beräknas vid tilldelningstidpunkten och fördelas över intjänandeperioden. Den kostnad som redovisas motsvarar verkliga värdet av en uppskattning av det antal optioner/rsus som förväntas bli intjänade. Denna kostnad justeras i efterföljande perioder för att återspegla det verkliga antalet intjänade optioner/rsus. Justering sker dock inte när optioner/rsus inte nyttjas med anledning av att aktiekursen är lägre än lösenkursen. Sociala avgifter hänförliga till aktierelaterade instrument till anställda som ersättning för köpta tjänster kostnadsförs över intjänandeperioden. Avsättningen för sociala avgifter baseras på instrumentens verkliga värde vid respektive rapporttillfälle och på det antal instrument som förväntas och slutligen faktiskt utnyttjas. 19. Avsättningar En avsättning skiljer sig från andra skulder genom att det råder ovisshet om betalningstidpunkt eller beloppets storlek för att reglera avsättningen En avsättning redovisas i balansräkningen när koncernen har en befintlig legal eller informell förpliktelse som en följd av en inträffad händelse och det är troligt att ett utflöde av ekonomiska resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen samt en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Avsättningar görs med ett belopp som är den bästa uppskattningen av det som krävs för att reglera den befintliga förpliktelsen på balansdagen. Där effekten av när i tiden betalning sker är väsentlig, beräknas avsättningar genom diskontering av det förväntade framtida kassaflödet till en räntesats före skatt som återspeglar aktuella marknadsbedömningar av pengars tidsvärde och, om det är tilllämpligt, de risker som är förknippade med skulden. 20. Ansvarsförbindelser/Eventualförpliktelser En ansvarsförbindelse /eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt åtagande som härrör från inträffade händelser och vars förekomst bekräftas endast av en eller flera osäkra framtida händelser eller när det finns ett åtagande som inte redovisas som en skuld eller avsättning på grund av det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas. 21. ets redovisningsprinciper ets årsredovisning är upprättad enligt lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2008:25) och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer. et tillämpar därigenom så kallad lagbegränsad IFRS. Detta innebär att samtliga av EU godkända IFRS och tolkningsuttalanden tillämpas så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen. Ändrad redovisningsprincip I de finansiella rapporterna för et tillämpas följande ändring: IAS 19 Ersättningar till anställda Från och med 2013 tillämpas den reviderade IAS 19. Ändringen innebär att den s k korridormetoden försvinner. Aktuariella vinster och förluster redovisas i övrigt totalresultat. Avkastning som beräknas på förvaltningstillgångar baserar sig på diskonteringsräntan som används vid beräkning av pensionsförpliktelsen. Skillnad mellan verklig och beräknad avkastning avseende förvaltningstillgångar redovisas i övrigt totalresultat som en omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner. Jämförelsetal har justerats för 2012 till följd av den ändrade redovisningsprincipen. Skillnaderna mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper framgår nedan. De nedan angivna redovisningsprinciperna för moderbolaget har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i moderbolagets finansiella rapporter om inget annat anges. Dotterföretag Andelar i dotterföretag redovisas i moderbolaget enligt anskaffningsvärdemetoden. Erhållna utdelningar redovisas som intäkt i resultaträkningen. Leasade tillgångar där företaget är leasegivare I moderbolaget redovisas samtliga leasingavtal enligt reglerna för operationell leasing. Leasingobjekt i moderbolaget redovisas som anläggningstillgångar till anskaffningsvärde efter avdrag för avskrivningar beräknade enligt annuitetsmetoden samt nedskrivningar på grund av leasetagarens bristande betalningsförmåga. Vid nedskrivning eller återföring av nedskrivning av en utleasad tillgång som klassificeras som finansiellt leasingavtal, men som redovisas som operationellt, tillämpas reglerna för finansiella leasingavtal. Leasingkontrakt skrivs normalt av till restvärdet, vilket brukar motsvara 40% 60% av investeringskostnaden, över kontraktets löptid som i genomsnitt är 36 mån. Avskrivning görs enligt annuitetsmetoden. Vid förlängning skapas ett nytt restvärde. För finansiella leasingavtal mellan koncernen och dess leasetagare garanteras inga restvärden av koncernen. Goodwill Goodwill utgörs av skillnaden mellan anskaffningsvärdet för rörelseförvärvet och det verkliga värdet av förvärvade tillgångar och/eller övertagna skulder samt ansvarsförbindelser. Goodwill redo visas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Goodwill (inkråmsgoodwill) utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet överstiger det verkliga värdet på koncernens andel av ett förvärvat dotterföretags nettotillgångar vid förvärvstillfället. Goodwill skrivs av linjärt över den beräknade nyttjandetiden. Avskrivning av goodwill redovisas i resultaträkningen i posten avskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar. GE Money Bank Årsredovisning

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter sid 2 Bufab Kort om BUFAB 2012 i sammandrag VD har ordet Egen produktion. Effektiv lagerverksamhet Vårt erbjudande Förvärv och nyetableringar Styrelse Bufabs historia 4 5 6 8 9 10 11 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 versace for H&M Klänning 1299:- innehåll del 2 H&M i siffror 2011 Årsredovisning och koncernredovisning 5 Förvaltningsberättelse inklusive förslag till

Läs mer

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER Not 1 Allmän information Oscar Properties Holding AB (publ) med dess dotterföretag, nedan benämnt Oscar Properties eller koncernen, bedriver verksamhet inom fastighetsförvaltning

Läs mer

RFR 2.3. Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER

RFR 2.3. Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER RFR 2.3 Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER 1 Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 4 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 7 HUVUDREGEL 7 UNDANTAG FRÅN OCH TILLÄGG TILL IFRS 8 IFRS 1 Första gången

Läs mer

Koncernredovisning 2013 Exempel enligt IFRS

Koncernredovisning 2013 Exempel enligt IFRS Koncernredovisning 2013 Eempel enligt IFRS 1 Koncernredovisning 2013 Eempel enligt IFRS har utformats enbart i syfte att ge allmän vägledning i vissa frågor, och kan inte jämställas med professionell rådgivning.

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner... 10 Vilka företag

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Uppdaterad 2014-11-17 Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner...

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST 2014 INNEHÅLL Innehåll Vd har ordet 2 Det här är HSB Sydost 4 Föreningsstyrningsrapport 6 Förvaltningsberättelse 10 Koncernskiss 16 Koncernstyrelse och vd 17 Finansiella rapporter

Läs mer

Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen

Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen Tillämpningsområde Lagtext 4 kap. 14 a första och tredje styckena ÅRL Derivatinstrument och andra finansiella instrument

Läs mer

Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet

Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet Tillämpningsområde 11.1. Detta kapitel ska tillämpas vid redovisning av finansiella instrument av företag som inte har valt att värdera

Läs mer

En snabbguide i K3. Nytt regelverk för redovisning. kpmg.se

En snabbguide i K3. Nytt regelverk för redovisning. kpmg.se En snabbguide i Nytt regelverk för redovisning kpmg.se i korthet 3 nytt regelverk för redovisning Vad innebär det nya redovisningsregelverket? Hur skiljer det sig från befintlig normgivning och hur påverkar

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Års redo vis ning Årsredovisning för Helsingborgs Hamn AB 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn AB, organisationsnummer 556024-0979, får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Redovisning av avsättningar och ansvarsförbindelser UTKAST (dec 2003) Innehållsförteckning Inledning... 1 Sammanfattning... 1 Bakgrund... 2 Redovisningsregler... 2 Skatteregler...

Läs mer

Nordea Bank AB (publ)

Nordea Bank AB (publ) Detta Grundprospekt är daterat den 25 oktober 2007 och gäller i 12 månader från denna dag. SANDVIK AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om SEK 15.000.000.000 Arrangör Nordea Bank

Läs mer

Årsredovisning 13/14. Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654

Årsredovisning 13/14. Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654 Årsredovisning 13/14 Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654 Innehållsförteckning Cinnober i korthet 3 VD har ordet 4 Marknad och kunder 6 Vårt erbjudande 8 Våra medarbetare

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014

Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars Bra start på året för ICA Gruppen I ICA Gruppens koncernredovisning ingår ICA AB som ett helägt dotterbolag från och med den 27 mars då förvärvet av Aholds aktier i ICA AB slutfördes.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB ÅRSREDOVISNING 1998 Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-ord...4 Uppdrag/affärsidé...6 Historik...8 Verksamhet Koncernstruktur... 9 Affärsprocessen... 10 Långtidsbevakningskrediter...11

Läs mer

Investment AB Kinnevik

Investment AB Kinnevik DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS Utveckling för de rörelsedrivande bolagen FÖRSTA KVARTALET Kommunikationsbolagen: Millicoms organiska intäktstillväxt i lokala valutor på 10%, Tele2s mobila tjänsteintäkter

Läs mer

Stark. och VD. Nettoomsättning. procent. Orderingång PRESENTATION CFO. Simo Pykälistö. den 27 maj, 2014, kl. 09:00 på. via: sectra/140527/

Stark. och VD. Nettoomsättning. procent. Orderingång PRESENTATION CFO. Simo Pykälistö. den 27 maj, 2014, kl. 09:00 på. via: sectra/140527/ Sectras boksllutskommuniké maj april 1 (20) Bokslutskommuniké /: Stark avslutning på verksamhetsåret Sectra nårr rörelsemarginalmålet Kvartalet Perioden MSEK Kv 4 / Kv 4 2012/ Förändr. % Kv 1-4 / Kv 1-4

Läs mer

Första kvartalet 2014. Första kvartalet 2014. Jämfört med fjärde kvartalet 2013

Första kvartalet 2014. Första kvartalet 2014. Jämfört med fjärde kvartalet 2013 Första kvartalet 2014 Jämfört med fjärde kvartalet 2013 Kvartalets resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till 3 980 mkr (3 660) Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet före utspädning uppgick

Läs mer

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING ÅRSREDOVISNING 2003 2003 Å R S R E D O V I S N I N G innehåll Micro Systemation 20 år...3 Ekonomi i balans...4 Verksamhet och marknad...5 En produkt som håller måttet...6 Forensic...7 Mobile Communication

Läs mer

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag Delårsrapport Januari mars 2015 Evolution Gaming Group AB (publ) Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Intäkterna ökade med 43% till 15,4 MEUR (10,8) Periodens resultat uppgick till 1,4 MEUR (2,1) Vinst per

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) SOLE MANAGER AND BOOKRUNNER RETAIL SELLING AGENT Viktig information till investerare Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

M ID W AY HO LDING ÅrsreDOvIsNING 2012

M ID W AY HO LDING ÅrsreDOvIsNING 2012 MIDWAY HOLDING Årsredovisning 2012 Innehåll 4 Året i korthet 5 Midway Holding på 2 minuter 6 VD har ordet 8 Handelsföretag 10 Teknikföretag 14 Intressebolag 14 Kapitalförvaltning 15 Miljöredovisning 16

Läs mer

RR 20 DELÅRSRAPPORTERING REDOVISNINGSRÅDET. AUGUSTI 2000 (inkl. ändring juni 2003)

RR 20 DELÅRSRAPPORTERING REDOVISNINGSRÅDET. AUGUSTI 2000 (inkl. ändring juni 2003) RR 20 DELÅRSRAPPORTERING REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 (inkl. ändring juni 2003) INLEDNING Denna rekommendation behandlar delårsrapportering och gäller för delårsperioder som inleds den 1 januari 2001

Läs mer

SAMMANFATTNING. Avsnitt A Introduktion och varningar Punkt Krav för information Information A.1 Introduktion och varningar

SAMMANFATTNING. Avsnitt A Introduktion och varningar Punkt Krav för information Information A.1 Introduktion och varningar SAMMANFATTNING Prospektsammanfattningen ställs upp efter informationskrav i form av ett antal punkter ( Punkter ). Punkterna är numrerade i avsnitten A E (A.1 E.7). Denna sammanfattning innehåller alla

Läs mer