GE Money Bank. Årsredovisning GE Money Bank

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GE Money Bank. Årsredovisning 2011. GE Money Bank"

Transkript

1 GE Money Bank Årsredovisning 2011 GE Money Bank

2 Innehåll VD-ord 3 Förvaltningsberättelse 6 Förslag till vinstdisposition 8 Resultaträkning 9 Balansräkning 10 Rapport över förändring i Eget Kapital 12 Kassaflödesanalys 14 Bokslutskommentarer och noter 15 Styrelsens underskrifter 65 Revisionsberättelse 66 Adresser 67

3 En stabil och lönsam nordisk bank med fortsatt god tillväxtpotential GE Money Bank etablerade sig som bank i Sverige för femton år sedan. På en relativt koncentrerad nordisk bankmarknad har vi därefter kontinuerligt vuxit och tagit marknadsandelar. Vi är idag en stabil och lönsam nischbank ett alternativ till traditionella storbanker och andra finansiella aktörer. Vi har en bred kundbas, prisbelönad kundservice, ett konkurrenskraftigt erbjudande samt en effektiv nordisk organisation. Samtidigt har vi en unik styrka finansiellt och kunskapsmässigt genom att vara en del av den globala GE-koncernen. Vi fortsätter att investera i vår nordiska bankverksamhet vilket ger goda utsikter för en stabil och lönsam tillväxt även framöver. 3

4 Ett turbulent år för världsekonomin Även 2011 kom att bli ett turbulent år för världsekonomin. Året inleddes med en ökad tilltro till ekonomisk återhämtning för att därefter väsentligt påverkas av den europeiska skuldkrisen. En skuldkris som även inleder 2012 och har inneburit en oroande polarisering av Europa. Den danska marknaden har haft ett mer turbulent år än övriga nordiska länder men som helhet är de nordiska marknaderna relativt stabila. Fortsatt stabilt finansiellt resultat När vi summerar året kan vi återigen visa upp ett starkt finansiellt resultat. De strategiska beslut som togs under 2008/2009 att avveckla bolån och säkrade fordonslån har som förväntat minskat den totala utlåningen och som en följd av detta har även våra intäkter minskat. Samtidigt har de satsningar som vi gjort under de senaste åren med förbättrat erbjudande, ökad kundservice och marknadsföring samt utveckling av digitala tjänster bidragit till att intäkterna från vår övriga produktportfölj visar på en positiv trend. Tack vare en ansvarsfull riskpolicy och kreditgivning samt en intern inkassoverksamhet med en aktiv kunddialog fortsätter vi att minska våra kreditförluster. Till de kunder som av en eller annan anledning hamnar i betalningssvårigheter prioriterar och jobbar vi aktivt för att på bästa sätt stödja dem genom dialog och kundspecifika lösningar. En dialog som våra kunder sätter stort värde på. Införandet av en mer nordisk organisation fortsätter att ge oss skalfördelar samtidigt som vi använder vårt humankapital på bästa sätt. Bankens operativa kostnader ökade med sex procent under året, vilket framförallt kan förklaras av ökade IT-och marknadsföringsinvesteringar, ett omfattande kvalitetsarbete för att säkra våra kärnprocesser samt processer för att följa nya finansiella regelverk och interna GE-policies. Detta sammantaget ger ett resultat efter skatt på 915 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning om åtta procent i jämförelse med föregående år. Kapitalkvoten, enligt Basel II, uppgår till 4,2, vilket gör oss till en av de mest kapitalstarka bankerna i regionen. Starkare position och ökad tillväxt på samtliga tre nordiska marknader Vår affärsmodell med en lokal närvaro och ett landsspecifikt erbjudande i kombination med vår globala styrka fortsätter ge oss god tillväxt. Under året har vår position som ett reellt alternativ till traditionella storbanker och andra finansiella aktörer etablerat sig allt starkare. Med samarbetspartners fortsätter vi att vara marknadsledande i Norge och Sverige inom säljfinansiering. Idag har vi närmare privatkunder och vi fortsätter att nå nya kundsegment. Samtidigt är det glädjande att våra befintliga kunder väljer en allt större andel av vårt produkterbjudande. Under året har samtliga verksamheter i de tre nordiska länderna vuxit i linje med våra förväntningar. Beslutet att avveckla säljfinansiering på den danska marknaden har visat sig vara rätt. De satsningar som vi har gjort inom lån genom ett stärkt erbjudande och förbättrad marknadsföring har givit önskat resultat. Förutom en ökad kännedom på marknaden har vår danska försäljningsvolym ökat med närmare 40 procent under året. Vi har en lång tradition på den norska marknaden och under året har vi lyckats att teckna fler strategiska partneravtal inom säljfinansiering. Den norska verksamheten har fortsatt att investera i utveckling av ett starkt digitalt kundmöte genom att bland annat lansera en ny mobilanpassad webbplats och förbättrad internetbank. Investeringar som har uppskattats av våra kunder och som även resulterat i en betydligt högre andel låneansökningar via våra digitala kanaler. Vår första kampanj någonsin i sociala medier klassekassen.no blev prisbelönad och mycket framgångsrik. Kampanjen engagerade många skolungdomar och mottogs väl både av våra kunder och av media. Även den svenska marknaden fortsätter att utvecklas väl och under året lanserade vi en ny sparprodukt, dels i egen regi men även via vår samarbetspartner Avanza Bank. Produkten har utvecklats över förväntan och våra kunder uppskattar möjligheten att både kunna spara och låna pengar hos oss. Våra betal- och kreditkort är populära på marknaden. Det var med glädje jag läste att det svenska betal- och kreditkortet rankades som det bästa svenska kreditkortet i en undersökning gjord av Dagens Industri i början av Under året har vi fortsatt att utveckla vår kortportfölj och nyligen lanserades ett nytt förmånligt kreditkort med extra försäkringsskydd på den svenska marknaden. Digitala betalningslösningar utvecklas i allt snabbare takt Möjligheten till digitala betalningslösningar gör att marknaden är under snabb förändring. Tekniken ger oss möjligheter till helt nya betalningsmodeller och konsumtionsbeteende. Samtidigt är det viktigt att värna om konsumentskyddet i samband med den digitala utvecklingen av nya, smidiga och kundvänliga lösningar. Det finns tydliga tecken på att mobila betalningssätt kommer slå igenom under det kommande året. Som internetbank fortsätter vi att investera inom området och här kommer vår samlade nordiska och globala kompetens samt erfarenhet till nytta. Starka värderingar och tydlig hållbar profil styr vårt arbetsgivarlöfte Förutom starka värderingar har vi som arbetsgivare också en tydlig profil för hälsa, mångfald och personlig utveckling. Under året har vi jobbat med att formulera vårt arbetsgivarlöfte till medarbetarna. Arbetet har involverat och engagerat många medarbetare och mottagits väl av organisationen. Under året flyttade den svenska verksamheten till nya lokaler i Danderyd. I samband med flytten fick vi tillfälle till att satsa ytterligare på bra träningsmöjligheter i våra lokaler. Träningsmöjligheter som merparten av våra medarbetare uppskattar och använder i stor omfattning. 4

5 GE Women s Network, som är ett världsomspännande nätverk inom GE har under året fortsatt med en rad intressanta föreläsare och andra aktiviteter för att främja mångfald inom banken. Under året har ett särskilt fokus lagts på balansen mellan arbets- och privatlivet. Personlig utveckling och möjlighet till en god karriärutveckling, kanske utöver vad som är standard på den nordiska arbetsmarknaden, är ett annat kännetecken för oss. Varje år i maj är det Growth Month inom banken där vi satsar extra på föreläsningar, aktiviteter för att stödja medarbetarens individuella utveckling på flera olika plan, så var fallet även under året där inspirerande föreläsningar om affärsmannaskap samt kulturella skillnader och likheter gavs. En stabil och lönsam bank med fortsatt god tillväxtpotential Innovation är ett av våra värdeord inom banken. Vilket faller sig naturligt med tanke på att GE-koncernens grundare just var Thomas A. Edison. Den innovations- och drivkraft som finns hos alla medarbetare är beundransvärd. Inget är omöjligt. Som ledare är det oerhört inspirerande att få delta i de diskussioner som kan handla om alltifrån utveckling av nästkommande generations betalningslösningar till människors förändrade konsumtionsbeteende. Det är med stolthet och glädje jag varje dag möter bankens medarbetare. Vi är en kundnära bank med motiverade medarbetare och starka finanser, vilket gör oss väl rustade för att möta en marknad i förändring idag och framöver. Stockholm den 23 maj 2012 Lennart Jacobsen Verkställande direktör och koncernchef GE Money Bank AB 5

6 Förvaltningsberättelse översikt Styrelsen och verkställande direktören för GE Money Bank AB (Banken) får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för verksamheten för tiden 1 januari 31 december 2011 bolagets femtonde verksamhetsår som Bank. Ägare GE Money Bank AB är ett helägt dotterföretag till GE Money Nordic Holding AB, org nr med säte i Stockholm som i sin tur ingår i en koncern med det övergripande moderbolaget General Electric Company (GEC). Organisation och verksamhet Under 2011 har Banken bedrivit verksamhet med filialer i Skandinavien. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Filialen i Norge driver sin verksamhet med kontor i Stavanger samt ett säljkontor i Oslo och filialen i Danmark har sitt säte i Brøndby (Köpenhamn). Banken erbjuder finansiella tjänster direkt till konsument samt via samarbetspartners. Produktutbudet omfattar säljfinansiering, blancolån, revolverande kontokrediter och inlåningsprodukter med eller utan kort samt försäkringar via samarbetspartners. Väsentliga händelser under verksamhetsåret 2011 Huvudkontoret i Stockholm flyttade under hösten 2011 till nya lokaler i Danderyd. De nya lokalerna ägs av GE Real Estate AB. Under april 2011 lanserades, på den svenska marknaden, Bankens sparkonto Mitt sparkonto samtidigt som ett samarbete med Avanza Bank inleddes i syfte att lansera inlåningsprodukter. GE Money Bank AB förvärvade under 2011 dotterbolaget GE Capital Lending AB som ett led i arbetet med att skapa en förbättrad kapitalstruktur inom GE-koncernen. Ingen verksamhet bedrivs i bolaget. Det norska dotterbolaget GE Money Bilfinans AS likviderades den 22 november Wayne Davies lämnade sitt uppdrag som styrelseledamot den 30 juni Vid samma tidpunkt tillträdde Sarah Hedger som styrelseledamot. Banken har beslutat att lämna ett koncernbidrag till Bankens systerbolag, GE Stockholm AB, om kr. Banken har mottagit ett aktieägartillskott från moderbolaget GE Money Nordic Holding AB om kr. Väsentliga händelser efter verksamhetsårets slut Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets slut. Belopp nedan avser koncernen om inget annat anges. I förklaringarna har hänsyn ej tagits till valutaeffekter under året. Utlåning Vid utgången av 2011 uppgick koncernens bruttoutlåning till Mkr (f år Mkr). I jämförelse med föregående år innebär detta en minskning med 7% (f år 16%). Förändringen beror till största delen på avvecklingen av finansiering med fordon som säkerhet som beslutades om under 2008 och 2009 samt avvecklingen av bostadsfinansieringen som beslutades under Intäkter Rörelseintäkterna har minskat med 3,6% till Mkr (f år minskade intäkterna med 3,6% till Mkr), vilket motsvarar 10,2% av medelutlåningen (f år 10,4%). De väsentligaste posterna i rörelseintäkterna är ränteintäkter och räntekostnader. Ränteintäkter har minskat med 5,3% jämfört med föregående år vilket kan förklaras av den minskade utlåningen på 7%. Denna minskning av intäkterna motverkas av minskade räntekostnader. Räntekostnaderna har minskat med 6,7% jämfört med föregående år vilket till största delen förklaras av en väsentligt minskad upplåning. Kostnader ens rörelsekostnader ökade med 6% till Mkr (f år Mkr), vilket motsvarar 4,3% (f år 4,0%) av medelutlåningen. Ökningen är främst en effekt av dels den satsning på tillväxt som gjorts under året och dels arbete med utveckling av processer med anledning av nya regelverk för Banken. Resultat före kreditförluster ens resultat före kreditförluster minskade med 9,6% till Mkr (f år Mkr), vilket motsvarar 5,9% (f år 6,4%) av medelutlåningen. Resultatet har minskat som en följd av de minskade rörelse intäkterna samt de ökade rörelsekostnaderna. Kreditförluster Årets kreditförluster, netto, i resultaträkningen uppgick till 512 Mkr (f år 829 Mkr), vilket motsvarar 1,7% (f år 2,7%) av medelutlåningen. Minskningen är en dels följd av den minskade utlåningen samt bättre marknadsförutsättningar. Skatter Rörelseresultatet har belastats med skatter på sammanlagt 325 Mkr (f år 264 Mkr). Ökningen är huvudsakligen en följd av det ökade rörelseresultatet. Resultat Årets resultat för koncernen uppgick till 915 Mkr (f år 847 Mkr), vilket motsvarar 7,1% (f år 7,0%) avkastning på det genomsnittliga egna kapitalet. Resultatet har ökat huvudsakligen som en följd av de minskade kreditförlusterna. Eget kapital ens egna kapital ökade under året till Mkr (f år Mkr) vilket motsvarar 52,7% (f år 45,5%) av balansomslutningen. Till största delen består förändringen av årets resultat 915 Mkr, se rapport över förändringar i eget kapital. Personal Medelantalet anställda uppgick i Sverige till 305 (f år 289) Norge till 220 (f år 227) och Danmark till 165 (f år 165) vilket ger totalt 690 (f år 681) anställda varav 397 (f år 403) kvinnor. 6

7 Ersättningar till styrelsen, verkställande direktören och andra ledande befattningshavare Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt bolagsstämmans beslut. Ersättning till verkställande direktör beslutas av styrelsen. Ersättning till andra ledande befattningshavare beslutas i samråd med ägaren och styrelsen. Detaljerade upplysningar angående ersättning till ledande befattningshavare framgår av not 9. Förväntad framtida utveckling Banken kommer att fortsätta fokusera på att snabbt, enkelt och ansvarsfullt betjäna sina kunder och därmed åstadkomma en ökad försäljning och större marknadsandel. Finansiella och andra risker I Banken uppstår olika typer av risker såsom kreditrisk, marknadsrisk, operativ risk, likviditetsrisk, koncentrationsrisk och strategisk risk. I syfte att begränsa och kontrollera risktagande i verksamheten har Bankens styrelse, som är ytterst ansvarig för den interna kontrollen i bolaget, fastställt policys och instruktioner för kreditgivningen och den övriga finansverksamheten. Med kreditrisk avses risk för utebliven betalning. Här inbegrips dels risken för att kredittagaren inte kan eller vill fullgöra sina förpliktelser gentemot Banken avseende sin kredit, dels risken att, vid bristande betalningsförmåga, ställd säkerhet eller borgen ej täcker Bankens fordran. Den bakomliggande transaktionen kan avse leasing- eller lånefordringar. Kreditrisk kan existera både inom och utom Bankens balansräkning. Bankens kreditgivning präglas av högt uppställda mål med avseende på etik, kvalitet och kontroll. Marknadsrisk är risken för att verkligt värde på, eller framtida kassaflöden från, ett finansiellt instrument varierar på grund av förändringar i marknadspriser. Det finns tre typer av marknadsrisker: ränterisk, valutarisk, och andra prisrisker. Ränterisk är risken för att verkligt värde på, eller framtida kassaflöden från, ett finansiellt instrument varierar på grund av förändringar i marknadsräntor. Ränterisk kan således dels bestå av förändring i verkligt värde (prisrisk), dels förändringar i kassaflöde (kassaflödesrisk). Bankens ränterisk definieras som risken för att marknadsvärdet på Bankens fastförräntade tillgångar sjunker då marknadsräntan stiger. En betydande faktor som påverkar ränterisken är räntebindningstiden. Långa räntebindningstider motverkar kassaflödesrisken men ökar prisrisken. Kortare räntebindningstider motverkar prisrisken men ökar kassaflödesrisken. Majoriteten av upp- och utlåning inom GE Money Bank sker till rörlig ränta vilket begränsar ränterisken. Valutarisk är risken för att verkligt värde på, eller framtida kassaflöden från, ett finansiellt instrument varierar på grund av förändringar i valutakurser. Banken innehar terminskontrakt för att säkra upptagna lån i utländsk valuta i den norska och danska filialen. Operativ risk definieras såsom risk för förluster till följd av icke ändamålsenliga eller misslyckade interna processer, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser. Banken har dessutom valt att inkludera ryktesrisk och legal risk i sin definition av operativ risk. Operativ risk motverkas av intern kontroll. Upprätthållandet av en god intern kontroll är en ständigt pågående process i företaget. Likviditetsrisk är risken för att Banken inte kan infria sina betalningsförpliktelser vid förfallotidpunkten utan att kostnaden för att erhålla betalningsmedel ökar avsevärt. GE har en centraliserad Treasuryavdelning som utför likviditetshantering på en konsoliderad nivå. Banken använder sig av GE Corporate Treasury och GE Capital Corporations koncerngemensamma finansieringsstrategi för att finansiera sin verksamhet vilket begränsar den lokala likviditetsrisken. Med koncentrationsrisk avser GE Money Bank kreditrisk som uppstår till följd av exponering mot motparter med inbördes anknytning, inom samma ekonomiska sektor, geografiska region, eller exponeringar som avser samma verksamhet. I enlighet med GE Money Banks kreditinstruktion har Banken en väl diversifierad kreditportfölj med ett stort antal små lån till framförallt privatpersoner i Sverige, Norge och Danmark. De största kreditengagemangen analyseras löpande av Bankens kreditkommitté. I dagsläget har inte Banken någon betydande koncentrationsrisk. Strategisk risk är nuvarande och framtida intjänings- och kapitalrisker som uppstår till följd av omvärldsförändringar, felaktiga affärsbeslut, felaktigt genomförande av affärsbeslut eller oförmåga att anpassa Banken till ändrade marknadsförhållanden. De strategiska riskerna analyseras och hanteras löpande av Bankens ledande befattningshavare. Kapitalbehovet för strategiska risker analyseras av Bankens Asset and Liability Committee som är en underkommitté till Bankens styrelse. Styrelsen fattar beslut om eventuellt kapitalbehov för dessa risker. För en mer utförlig beskrivning av Bankens finansiella risker, se not 3. Information om väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Banken har en mycket stark kapitalbas med en kapitalkvot uppgående till 4,22. Banken har inga stora exponeringar. Den typ av verksamhet som Banken bedriver, med en mycket stor kundbas med relativt små individuella kundexponeringar, bidrar till att risken bedöms vara relativt låg. Banken bedömer därmed att framtida risker förknippade med såväl upplåning som utlåning är acceptabla. et Den information och de förklaringar av förändringar jämfört med föregående år som beskrivs ovan avseende koncernen gäller även som förklaring avseende förändringar jämfört med föregående år för moderbolaget. Information om icke-finansiella resultatindikationer Medarbetare Under 2011 fokuserade Banken på sitt åtagande som arbetsgivare genom att formulera ett arbetsgivarlöfte (Employee Value Proposition), dvs vad Banken står för som arbetsgivare och hur det är att arbeta på Banken. Som en följd av detta har ett antal aktiviteter initierats för att stärka varumärket som arbetsgivare. En del i detta är att fortsatt investera i personalutvecklande insatser i alla tre länder. Generellt sett har Banken välutbildade medarbetare som varje dag bygger sin kompetens, vilket gör dem mycket attraktiva hos andra bolag i samtliga länder. Företaget genomför regelbundet medarbetarundersökningar (GE Opinion Survey), och dessa visar överlag en hög trivsel och att Banken uppfattas som en bra arbetsgivare. Denna undersökning lägger också grunden för det systematiska förbättringsarbete som pågår i verksamheterna. 7

8 Banken strävar efter att ha en arbetsstyrka som utmärks av jämn fördelning i fråga om mångfald i organisationen när det gäller kön, ålder och kulturell/etnisk bakgrund samt internationalisering. Företaget arbetar kontinuerligt för lika behandling och möjligheter för män och kvinnor. Mångfaldsfrågor och jämlikhet prioriteras vid rekrytering och efterträdarplanering samt främjas genom nätverk som GE Womens Network och genom att erbjuda flexibla arbetstider och bra villkor för föräldraledighet. Andelen kvinnor i Bankens ledning är 45% och ca 43,6% i övriga chefsbefattningar. Det pågår ett kontinuerligt arbete för att öka andelen kvinnor i ledningsgrupper och chefsbefattningar. Banken har ett stort fokus på hälsa och miljö och friskvård är prioriterat i alla tre länder. Det pågår ett aktivt arbete med hälsofrämjande åtgärder och 2011 hälsocertifieras samtliga arbetsställen enligt GE s standard HealthAhead. Ersättningsstrategi I enlighet med gällande regelverk för ersättningar inom den finansiella sektorn har Banken utsett en styrelseledamot som ansvarig för ersättningsfrågor och styrelsen har utfärdat en ersättningspolicy som bland annat reglerar styrelseledamotens arbete i samband med detta. För upplysningar som krävs enligt Finansinspektionens föreskrifter om ersättningssystem (FFFS 2011:1 samt 2011:3) hänvisas till not 9 i årsredovisningen. Banken har en tydlig ersättningsfilosofi som grundar sig på långsiktig hållbarhet för såväl kunder som ägare. Genom sin ersättningsfilosofi vill Banken även bygga en kultur som främjar utveckling och prestation samt tar vara på medarbetarnas kompetens. Styrelsens ambition är ett ersättningssystem som attraherar, motiverar och behåller duktiga medarbetare. Den ersättning som utgår ska ligga i linje med den marknad och det segment där Banken verkar. Bankens konkurrenter utgörs av såväl andra svenska och nordiska banker som stora globala aktörer. Som en del av GE verkar Banken även enligt en internationell ersättningsstandard vilket återspeglas i den ersättningsmodell som Banken tillämpar. Det innebär att ersättningsmodellen är anpassad till medarbetarens kompetens, prestation gentemot mål och värderingar, verksamheten och landet personen arbetar i samt de generella riktlinjer som tillämpas inom GE globalt. Utmärkta affärsresultat ska bygga på en kombination av goda individuella prestationer och ett balanserat risktagande. Ersättningarna ska uppmuntra beteenden som främjar en sund riskhantering och goda prestationer. De ska även belöna såväl kortfristiga resultat som långsiktiga strategiska resultat, nödvändiga för att upprätthålla en hållbar affärsutveckling över tid. Utöver detta ska ersättningarna återspegla ett sunt risktagande med hänsyn till sysselsatt kapital och finansieringsbehov. Banken har en ersättningsstruktur som består av tre huvudkomponenter: Fast lön Rörlig lön (kontant och aktiebaserad) Pension och andra förmåner De rörliga ersättningarna för 2011 motsvarade 4,8% av Bankens totala personalkostnader, vilket kan jämföras med en andel på 4,1% för Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel i moderbolaget disponeras sålunda i kr: Fond för verkligt värde Balanserade vinstmedel Årets resultat Totalt Till nästa år balanseras: Förslaget till vinstdisposition har gjorts med beaktande av reglerna om buffertkapital, riskbegränsning och genomlysning i lagen om bank- och finansieringsrörelse. Det är styrelsens bedömning att Bankens egna kapital är tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens omfattning och risk, varför Bankens motståndskraft mot förluster får anses vara betryggande. Under förutsättning att ovanstående förslag godkännes kommer moderbolagets egna kapital att utgöra: Aktiekapital Reservfond Fond för verkligt värde Balanserade vinstmedel Totalt Beträffande GE Money Bank AB:s och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalys, noter och kommentarer. För femårsöversikt och nyckeltal hänvisas till not 36 i årsredovisningen. 8

9 Resultaträkning 1 januari 31 december, Belopp i Tkr Noter Ränteintäkter Leasingintäkter 5, Räntekostnader Räntenetto Provisionsintäkter Provisionskostnader Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader 9, Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 18, 19, Övriga rörelsekostnader Summa kostnader före kreditförluster Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 1 januari 31 december, Belopp i Tkr ÅRETS RESULTAT Årets omräkningsdifferenser i utländsk filial Summa övrigt totalresultat ÅRETS TOTALRESULTAT KONCERN 1 januari 31 december, Belopp i Tkr Noter Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Provisionsintäkter Provisionskostnader Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader 9, Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 18, 19, Övriga rörelsekostnader Summa kostnader före kreditförluster Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 1 januari 31 december, Belopp i Tkr ÅRETS RESULTAT Årets omräkningsdifferenser i utländsk filial och dotterbolag Summa övrigt totalresultat ÅRETS TOTALRESULTAT

10 Balansräkning MODERBOLAG Belopp i Tkr Noter TILLGÅNGAR Kassa Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Aktier och andelar Aktier och andelar i koncernföretag Derivat Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Andra immateriella anläggningstillgångar Materiella tillgångar 20 Inventarier Leasingobjekt Aktuella skattefordringar Uppskjutna skattefordringar Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH AVSÄTTNINGAR Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Upplåning från allmänheten Derivat Aktuell skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga avsättningar Avsättningar för pensioner Uppskjutna skatteskulder Summa skulder och avsättningar EGET KAPITAL Bundet eget kapital Aktiekapital* Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Fond för verkligt värde Balanserad vinst Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL Ställda säkerheter 30 Inga Inga Ansvarsförbindelser Åtaganden * Aktiekapital och kvotvärde Antal aktier och kvotvärde kr 10

11 Balansräkning KONCERN Belopp i Tkr Noter TILLGÅNGAR Kassa Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Aktier och andelar Derivat Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Andra immateriella anläggningstillgångar Materiella tillgångar 20 Inventarier Leasingobjekt 0 0 Aktuella skattefordringar Uppskjutna skattefordringar Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH AVSÄTTNINGAR Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Upplåning från allmänheten Derivat Aktuell skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga avsättningar Avsättningar för pensioner Uppskjutna skatteskulder Summa skulder och avsättningar EGET KAPITAL Aktiekapital* Övrigt tillskjutet kapital Omräkningsreserv Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat Summa eget kapital SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR, OBESKATTADE RESERVER OCH EGET KAPITAL Information om koncenens ställda säkerheter, eventualförpliktelser och åtaganden, se not 30. * Aktiekapital och kvotvärde Antal aktier och kvotvärde kr 11

12 Rapport över förändring i Eget Kapital MODERBOLAG 2010 Bundet eget kapital Fritt eget kapital Totalt eget kapital Aktiekapital Reservfond Fond för verkligt värde Balanserad vinst/förlust Årets resultat Ingående eget kapital Omföring av föregående års resultat Årets resultat Övrigt totalresultat Summa totalresultat Lämnade koncernbidrag Skatt, lämnade koncernbidrag Erhållna aktieägartillskott Aktierelaterade ersättningar, reglerade med egetkapitalinstrument, IFRS 2 Beräknad kostnad utställda optioner Avvikelse mellan beräknad kostnad och verklig kostnad inlösta optioner Utgående eget kapital Bundet eget kapital Fritt eget kapital Totalt eget kapital Aktiekapital Reservfond Fond för verkligt värde Balanserad vinst/förlust Årets resultat Ingående eget kapital Omföring av föregående års resultat Årets resultat Övrigt totalresultat Summa totalresultat Lämnade koncernbidrag Skatt, lämnade koncernbidrag Erhållna aktieägartillskott Aktierelaterade ersättningar, reglerade med egetkapitalinstrument, IFRS 2 Beräknad kostnad utställda optioner Avvikelse mellan beräknad kostnad och verklig kostnad inlösta optioner Utgående eget kapital

GE Money Bank Årsredovisning 2012

GE Money Bank Årsredovisning 2012 GE Money Bank Årsredovisning 2012 Innehåll VD-ord 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Rapport över förändring i Eget Kapital 11 Kassaflödesanalys

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. en bank för dina idéer

Årsredovisning. en bank för dina idéer Årsredovisning 2014 en bank för dina idéer INNEHÅLL Kommentarer från vd 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Årsredovisning 2008. GE imagination at work

Årsredovisning 2008. GE imagination at work Årsredovisning 2008 GE imagination at work INNEHÅLL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET 3 DET HÄR ÄR GE MONEY BANK 4 ÅRET SOM HAR GÅTT 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 10 RESULTATRÄKNING

Läs mer

FOREX Bank AB Årsredovisning 2011

FOREX Bank AB Årsredovisning 2011 FOREX Bank AB Årsredovisning 2011 FOREX Bank Årsredovisning 2011 1 2 FOREX Bank Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Förvaltningsberättelse 4 Koncernens resultaträkning 9 Koncernens

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning 2012 för FOREX BANK AB

Årsredovisning och koncernredovisning 2012 för FOREX BANK AB Årsredovisning och koncernredovisning 2012 för FOREX BANK AB Org.nr 516406-0104 FOREX Bank Årsredovisning 2012 1 2 FOREX Bank Årsredovisning 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

FOREX BANK AB FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1

FOREX BANK AB FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1 FOREX BANK AB Årsredovisning 2009 FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Koncernens resultaträkning... 8 Koncernens balansräkning... 9 Sammandrag avseende förändringar

Läs mer

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår.

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

Innehållsförteckning. VD - kommentar

Innehållsförteckning. VD - kommentar Årsredovisning 2012 Innehållsförteckning VD - kommentar Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag 3 Förslag till vinstdisposition 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007

FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007 FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 4 s resultaträkning 9 s balansräkning 10 Sammandrag avseende förändringar i koncernens eget kapital 11 s kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank. Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848.

Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank. Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag - nyckeltal 3 Resultat- och balansräkning 2014-2010

Läs mer

Årsredovisning 2013 NÄRA BRA NYTTIG

Årsredovisning 2013 NÄRA BRA NYTTIG Årsredovisning 2013 NÄRA BRA NYTTIG Denna Årsredovisning innehåller information om Sparbanken i Karlshamns räkenskaper och ekonomiska förvaltning. En välskött kundanpassad och konkurrenskraftig bankverksamhet

Läs mer

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank.

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. Årsredovisning 2012 Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. VD:s kommentar Verksamheten 2012 Vimmerby Sparbank AB fortsätter på den inslagna

Läs mer

heltidsanställda, varav 40 kvinnor och 25 män. Under året lämnade 3 medarbetare banken med avtalspension.

heltidsanställda, varav 40 kvinnor och 25 män. Under året lämnade 3 medarbetare banken med avtalspension. Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2014, bankens 15:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

Arvika huvudkontor Charlottenberg Edane Koppom Töcksfors Åmotfors Årjäng Kundcenter / Telefonbanken

Arvika huvudkontor Charlottenberg Edane Koppom Töcksfors Åmotfors Årjäng Kundcenter / Telefonbanken Årsredovisning 2014 Innehåll VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 FINANSIELLA RAPPORTER Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Rapport över förändringar i eget kapital 10 Kassaflödesanalys (indirekt metod)

Läs mer

NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9. för Sparbanken Gripen AB (publ.)

NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9. för Sparbanken Gripen AB (publ.) NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 för Sparbanken Gripen AB (publ.) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse. 3-6 Fem år i sammandrag. 7-8 Förslag till vinstdisposition.

Läs mer

1881 Årsredovisning 2013 1898 1886 Skurups Sparbank

1881 Årsredovisning 2013 1898 1886 Skurups Sparbank 1881 Årsredovisning 2013 1898 1886 1881 Skurups och kringliggande socknars Sparbank I över 100 år har Skurups Sparbank varit en del av det lokala samhället - från början under namnet Skurups och kringliggande

Läs mer

Årsredovisning 2011. Bank & Försäkring

Årsredovisning 2011. Bank & Försäkring Årsredovisning 2011 Bank & Försäkring Innehållsförteckning Ekonomisk utveckling 3 Förvaltningsberättelse 5 5 år i sammandrag 8 Resultaträkning 11 Rapport över totalresultat 11 Balansräkning 12 Rapport

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 155:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 155:e verksamhetsår. Årsredovisning 2014 Innehåll VD har ordet... 5-9 Förvaltningsberättelse... 14-15 Fem år i sammandrag...17-18 Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för I PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska auktionsfirmans fakturor.

Läs mer

Årsredovisning. Sparbanken - Nära dig

Årsredovisning. Sparbanken - Nära dig Årsredovisning 2011 Sparbanken - Nära dig o Innehåll VD har ordet 2 Årsredovisning för Verksamhetsåret 2011 4 Fem år i sammandrag 6 Resultat- och balansräkning 8 Kassaflödesanalys 13 Noter 14 Revisionsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Sportparken i Hudiksvall gör skillnad för ungdomar i bygden Innehållsförteckning VD kommentar 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 Storgatan 8 www.virserumssparbank.se 0495-310 15 Innehållsförteckning VD kommenterar...5 Styrelsen...7 Sparbanksstämman...8 Förvaltningsberättelse...9

Läs mer

Årsredovisning 2014. Sparbanksstämman äger rum den 25 mars 2015 på Jordberga Gård

Årsredovisning 2014. Sparbanksstämman äger rum den 25 mars 2015 på Jordberga Gård Årsredovisning 2014 Att utmana och överraska I över 100 år har Skurups Sparbank varit en del av det lokala samhället - från början under namnet Skurups och kringliggande socknars Sparbank. Genom kunskap

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL VD:s kommentarer 1 Förvaltningsberättelse 2 Fem år i sammandrag 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Eget kapital 9 Kassaflödesanalys 10 Noter till de finansiella rapporterna

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2013 2 Innehållsförteckning Sid VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Fem år i sammandrag, nyckeltal 9 Resultat- och balansräkningar 2013-2009 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april.

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april. Årsredovisning 2012 Innehåll: VD:s kommentar... 1 Förvaltningsberättelse... 2 Fem år i sammandrag... 4 Förslag till disposition av bankens vinst.... 6 Resultaträkning... 7 Balansräkning. 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet... 5-9 Förvaltningsberättelse... 14-15 Fem år i sammandrag...17-18 Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

Årsredovisning. 2o11

Årsredovisning. 2o11 Årsredovisning 2o11 VD:s kommentar Fram till och med det tredje kvartalet 2011 växte den svenska ekonomin med närmare 5% i årstakt och tillhörde de snabbast växande ekonomierna i Europa. Återhämtningen

Läs mer