Förbundsstämma 2013 MODERATERNA I STOCKHOLMS LÄN LANDSTINGSHUSET 26 MAJ 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förbundsstämma 2013 MODERATERNA I STOCKHOLMS LÄN LANDSTINGSHUSET 26 MAJ 2013"

Transkript

1 Förbundsstämma 2013 MODERATERNA I STOCKHOLMS LÄN LANDSTINGSHUSET 26 MAJ 2013 B

2 MODERATERNA I STOCKHOLMS LÄN Handlingar till Förbundsstämma 26 maj 2013 Förbundsstämma Moderaterna i Stockholms LÄN 1

3 OM BOKEN Utgiven av Moderata Samlingspartiet i Stockholms län GRAFISK FORM Veronica Nordström REDAKTÖR Håkan Wallensten FOTO Moderaternas bildarkiv TRYCK Elanders Sverige AB, Vällingby 2 Förbundsstämma Moderaterna i Stockholms LÄN

4 Kallelse till förbundsstämma Till: Föreningarnas valda ombud till förbundsstämma Förbundsstyrelsens ledamöter Härmed översänds handlingar till Moderata Samlingspartiet i Stockholms läns ordinarie förbundsstämma söndagen den 26 maj 2013 kl Förbundstämmoförhandlingarna sker i Landstingssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan i Stockholm. Röstlängd och röstkort Ombuden avprickas mot röstlängden innan stämman böjar, registreringen sker utanför stämmolokalen. Vid registreringen delas röstkort ut. Ombud som är förhindrad att närvara ska i samråd med sin föreningsordförande kontakta och informera sin ersättare samt överlämna stämmohandlingarna till den ersättare som ska tjänstgöra. Vid stämman har enskild medlem i förbundets föreningar, efter anmälan, närvaro- och yttranderätt vid förhandlingarna. Anmälan ska ske till Välkommen! Catharina Elmsäter Svärd förbundsordförande Sverker Eriksson chefombudsman Förbundsstämma Moderaterna i Stockholms LÄN 3

5 4 Förbundsstämma Moderaterna i Stockholms LÄN

6 Innehållsförteckning Behandlingsordning 6 Procedurregler 7 Föredragningslista 8 Förbundets verksamhetsberättelse för 2011 och Årsbokslut Årsbokslut Verksamhetsberättelse Landstingsgruppen Verksamhetsberättelse MUF Verksamhetsberättelse MUF Valberedningens förslag 118 Proposition 1 ang. Medlemsavgiften 126 Proposition 2 ang. Stadgar 128 Proposition 3 ang. Nomineringsregler 166 Proposition 4 ang. Politisk inriktning Motionsförteckning 200 Motionerna 1 22 med förbundsstyrelsens förslag 203 Förbundsstämma Moderaterna i Stockholms LÄN 5

7 Behandlingsordning Söndag 26 maj Stämmans inledning kl (Föredragningslistans punkter 1 8) Föregående verksamhetsperiod (Föredragningslistans punkter 9 13) Proposition 1 ang. Årsavgift (Föredragningslistans punkt 14) Proposition 2 ang. Stadgar (Föredragningslistans punkt 15) Proposition 3 ang. Nomineringsregler (Föredragningslistans punkt 16) Kl Anförande av partiordförande Fredrik Reinfeldt Proposition 4 ang. Politisk inriktning (Föredragningslistans punkt 17) Motionsbehandling (Föredragningslistans punkt 18) Valärenden (Föredragningslistans punkter 19 25) Övriga frågor (Föredragningslistans punkt 26) Avslutning 6 Förbundsstämma Moderaterna i Stockholms LÄN

8 Förslag till procedurregler vid förbundsstämma maj Yttranderätt har enligt stadgarna förbundets medlemmar. Alla yttranden görs från talarstolen. 2. Replikrätt har endast den som beviljas replik av förhandlingsordföranden. 3. Begäran om ordet för inlägg eller replik ska ske skriftligen till förhandlingspresidiet. 4. Yrkanderätt har förbundsstyrelsens ledamöter, valberedningens ledamöter samt föreningarnas tjänstgörande ombud. 5. Yrkande måste, för att upptas till behandling, lämnas skriftligen till förhandlingspresidiet. 6. Huvudförslag är förbundsstyrelsens yrkande. Under plenum väckta yrkanden upptas regelmässigt som motförslag. 7. Votering, om det begärs, görs genom handuppräckning med röstkort. Votering med rösträkning verkställs om röstberättigad begär det. Votering i personval sker alltid med slutna röstsedlar. 8. Valsedel i personval ska, för att vara giltig, uppta det antal namn valet avser. Valsedel, som upptar inte föreslaget namn är ogiltig. 9. Reservation och avvikande mening mot fattade beslut ska omedelbart anmälas till förhandlingspresidiet samt inlämnas skriftligen senast före stämmans avslutande. 10. Reservationsrätt har vid stämman röstberättigade. 11. Avvikande mening får till protokollet antecknas av förbundets tjänstemän. 12. Tidsbegränsning gäller under stämmoförhandlingarna enligt följande: 4 minuter debattinlägg 2 minuter replik Stämman kan under förhandlingarnas gång besluta om ytterligare tidsbegränsning om det behövs. 13. Streck i debatten sätts om stämman så beslutar. Talarlista och yrkande justeras då. Efter det att streck satts får nya yrkanden inte väckas. Förbundsstämma Moderaterna i Stockholms LÄN 7

9 Förslag till föredragningslista vid ordinarie förbundsstämma 26 maj 2013 Föredragningslista 1. Stämman öppnas 2. Val av ordförande och vice ordförande att leda förhandlingarna 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare för protokollet och två rösträknare. 5. Föredragningslistans fastställande. 6. Fastställande av röstlängd. 7. Fastställande av stämmans stadgeenliga utlysning. 8. Godkännande av arbetsordning och procedurregler 9. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för åren Förbundsstyrelsens årsbokslut för åren 2011 och Revisorernas berättelse. 12. Fastställande av resultat och balansräkningar 13. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen. 14. Proposition 1 ang. Årsavgift 15. Proposition 2 ang. Stadgar 16. Proposition 3 ang. Nomineringsregler 17. Proposition 4 ang. Politisk inriktning Motionsbehandling. 19. Val av ordförande och två vice ordförande för förbundet och styrelsen. 20. Val av 12 ledamöter av förbundsstyrelsen 21. Val av två revisorer med ersättare 22. Val av ombud och ersättare till Moderata Samlingspartiets partistämma 23. Val av ombud och ersättare till Medborgarskolans regionstämma 24. Val av nomineringskommittéer 25. Val av förbundets valberedning bestående av ordförande samt en ledamot jämte ersättare för varje landstingskommunal valkrets samt en ledamot och en ersättare från ungdomsdistriktet 26. Övriga frågor. 27. Avslutning. 8 Förbundsstämma Moderaterna i Stockholms LÄN

10 Förbundets årsberättelser för åren 2011 och 2012 Moderata Samlingspartiet i Stockholms län Org nr Styrelsen för Moderata Samlingspartiet i Stockholms län får härmed avge följande berättelse över verksamheten under åren 2011 och Verksamhetsberättelser för Moderata ungdomsförbundet i Stockholm län och för Moderata gruppen i Stockholms läns landsting, biläggs. Sammanfattning Förbundsstyrelsens verksamhet åren 2011 och 2012 har präglats av möjligheterna att under dessa sk mellanvalsår stärka organisationen och förbereda det valförberedande året 2013 och valåret Förbundsstämmor Ordinarie förbundsstämma hölls den 14 maj 2011 i Landstingshuset, Stockholm. Ordinarie förbundsstämman den 14 maj 2011 Vid den ordinarie förbundsstämman den 14 maj 2011 deltog ombud från föreningar, förbundsstyrelseledamöter, inbjudna gäster och ett antal övriga intresserade medlemmar. Stämmoförhandlingarna leddes av Gunnar Hökmark, ordförande, Douglas Lithborn, 1:e vice ordförande och Martina Mossberg, 2:e vice ordförande. Utöver sedvanliga formella ärenden fanns för behandling 2 propositioner och 13 motioner. Förtjänsttecken i guld utdelades till Marietta de Pourbaix Lundin, Ewa Björling och Torsten Svenonius och i silver till Lars Rosengren, Gunnel Rosengren, Henrik Isoz, Anders Henriksson, Ingvar Jacobsson och Britt Wennerfors. Förbundsstämma Moderaterna i Stockholms LÄN 9

11 Förbundsstyrelse Den av förbundsstämman 2011 valda styrelsen har varit verksam under perioden: Förbundsordförande: Catharina Elmsäter Svärd 1: e vice ordförande: Maria Stockhaus 2: e vice ordförande: Lars-Erik Salminen Ledamöter: Alexandra Anstrell Anti Avsan Carina Erlandsson Mats Gerdau Kjell Jansson Anne-Marie Larsson Cecilia Löfgreen Johnny Munkhammar (avliden augusti 2012) Linda Norberg Erik Ottoson Anna Rheyneuclaudes Kihlman Fredrik Saweståhl I förbundsstyrelsen har som självskriven ledamot ingått: Sofia Fölster, (MUF) med ersättare Magdalena Schröder, t.o.m. mars 2012, därefter Hannes Holmér. Förbundsstyrelsens sekreterare har varit Håkan Wallensten. Förbundsstyrelsen har sedan förbundsstämman haft 10 protokollförda sammanträden under 2011 och 2012 samt 3 möten under Förbundsstyrelsen beslöt att till arbetsutskott välja Catharina Elmsäter Svärd, Maria Stockhaus, Lars-Erik Salminen samt Sofia Fölster, MUF. Arbetsutskottet har inte sammanträtt. 10 Förbundsstämma Moderaterna i Stockholms LÄN

12 Revisorer Till revisorer valdes på förbundsstämman: Ordinarie: Ersättare: Thomas Lönnström, Ernst & Young (aukt.) och Birger Berggren Elisabeth Raun, Ernst & Young (aukt.) och Eva Stein Valberedning Förbundsstämman valde till valberedning: Ordförande Paul Lindquist, samt som ledamöterna per krets: N: Jan Bojling, Sundbyberg Ersättare Ulla Sandenskog, Sundbyberg NO: Ray Idermark, Vallentuna Ersättare Lars Filipoff, Vallentuna NV: Jan Holmberg, Upplands Väsby Ersättare Kent Hjalmarsson, Upplands Väsby O: Marianne Kronberg, Tyresö Ersättare Bengt Verlestam, Tyresö SO: Daniel Dronjak Nordqvist, Huddinge Ersättare Roland Dehlin, Nynäshamn SV: Richard Hoffman, Järna Hölö Ersättare Marita Lärnestad, Södertälje MUF: Fredrik Kärrholm Ersättare Hannes Holmér Övriga val Förbundsstämman beslutade att till ombud vid Medborgarskolans Stockholmsregions regionstämma välja Gunilla Helmerson med Isabella Jernbeck som ersättare. Vid stämman valdes även 30 ombud med ersättare till partistämmor. Förbundsstämma Moderaterna i Stockholms LÄN 11

13 Beslut vid ordinarie förbundsstämma 14 maj 2011 och uppföljning av besluten. Proposition 1 ang. medlemsavgiften Förbundsstämman beslutade att förbundets medlemsavgift för åren 2013 och 2014 är 35 kronor, att medlemsavgiften för första årets medlemsavgift ska vara 100 kr åren 2013 och 2014, att lokalföreningarna vid årsmöten fattar beslut om den egna medlemsavgiften i föreningen utöver förbundets och riksorganisationens uttag av medlemsavgift och att ingen avgift till förbundet baserat på partistödet ska uttas under åren 2013 och Föreningarna har informerats på m-bloggen om förbundets och riksorganisationens medlemsavgifter. Förbundsstyrelsen beslöt att avgift för direktanslutna ska vara 400 kr per år 2012 och Proposition 2 ang. nomineringsregler Förbundsstämman beslutade att fastställa nomineringsregler enl. arbetsgruppens och FS:s förslag, att delegera till förbundsråd att senast den sista februari 2012 göra de förändringar i nomineringsreglerna som kan föranledas av väsentliga förändringar i partiets normalnomineringsregler beslutade vid ordinarie partistämma oktober 2011 samt att uppdra åt förbundsstyrelsen att inför val av nomineringskommittéer vid förbundsstämman 2013 utarbeta och förelägg stämman förslag betr. formerna för försöksnominering mm med särskilt beaktande av de förslag och övervägningar som Arbetsgruppen för översyn av nomineringsprocessen redovisat i sin slutrapport i mars Föreningarna har informerats på m-bloggen om stämmobeslutet om nomineringsregler. Förbundsstyrelsen beslöt att tillsätta en arbetsgrupp gemensam med Stockholms stad med uppgift förbereda proposition till stämman 2013 ang. kompletterande regelverk för nomineringsprocessen inför de allmänna valen Arbetsgruppens förslag beslöt förbundsstyrelsen förelägga förbundsstämman 2013 som proposition. Behov förelåg inte att inkalla förbundsråd. 12 Förbundsstämma Moderaterna i Stockholms LÄN

14 Motion 1 Moderat IT-politik, från Eliza Roszkowska Öberg, Österåker. Förbundsstämman beslutade att bifalla motionen. Översändes till partistämman 2011 där motionen (nr 86) ansågs besvarad med vad partistyrelsen anfört. Motion 2 En osäker omvärld kräver en säker försvarsbudget, från Staffan Strömbäck, Ekerö. Förbundsstämman beslutade att avslå motionen. Motion 3 Efterlevnad av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter i AFS 1993:1, från Ted Bondefalk, Tyresö. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad med förbundsstyrelsens yttrande. Motion 4 Uppmuntran av eget initiativ till arbete redan under studietiden. Förhållandet mellan studerande och arbetsgivare, från Deshira Flankör, Värmdö. Förbundsstämman beslutade att avslå motionen. Motion 5 Fritt skolval i Mälarregionen, från Moderata Ungdomsförbundet i Stockholms län. Förbundsstämman beslutade att bifalla motionen samt att moderaterna i Stockholms län uttalar sig för ett fritt skolval som inte begränsas av kommunala, regionala eller nationella gränser. Moderata gruppledare i utbildningsnämnder eller motsvarande i länets kommuner och i SKL samt moderata landstingsgruppen har informerats om stämmans beslut. Motion 6 En flexibel arbetsmarknad kräver en flexibel bostadsmarknad även för ägda bostäder, från Cecilia Löfgreen, Järfälla och Zanna Mårtensson, Solna. Förbundsstämman beslutade att uttala att en översyn av systemet med stämpelskatter bör göras med målsättning att etablera ett tak för skatteuttaget, att avslå motionens första att-sats ang. översyn av systemet med stämpelskatt med inriktning frysning och avskaffande samt att motionen ska skickas vidare till Moderaternas partistämma. Förbundsstämma Moderaterna i Stockholms LÄN 13

15 Motionen översändes till partistämman 2011 där motionen (nr 98) avslogs med uttalande om att en översyn av systemet med stämpelskatter bör göras. Motion 7 Kvotering, från Moderata Ungdomsförbundet i Stockholms län, distriktsstyrelsen. Förbundsstämman beslutade att bifalla motionen innebärande, att Moderaterna i Stockholms län uttalar att statligt påtvingad kvotering inskränker äganderätten, att Moderaterna i Stockholms län uttalar att varje människa förtjänar att ses som en individ snarare än som en del av ett kollektiv, att Moderaterna i Stockholms län verkar mot statligt påtvingad kvotering till bolagsstyrelser, även när omvärlden gör det motsatta samt att motionen vidaresänds till Moderaternas partistämma. Motionen översändes till partistämman 2011 där motionen (nr 102) bifölls efter ändringar i första att-satsen. Motion 8 Migration, integration, och religion, från Moderata Ungdomsförbundet i Stockholms län. Motion 9 En stark integration, från Moderata Ungdomsförbundet i Stockholms län. Förbundsstämman beslutade att bifalla i motion 8 att-satserna 1, 2, 8, 15, 16, 21 och 22, att avslå i motion 8 att-sats 10, att anse i motion 8 att-satserna 3-7, 9, och besvarade, att bifalla i motion 9 att-satserna 1-3, 7 och 8, att anse i motion 9 att-satserna 4-6 besvarade samt att Moderaterna i Stockholms län ska verka för att arbetsförmedlingen ska kunna köpa enskilda tjänster av förmedlingskaraktär i syfte att öka antalet förmedlade arbetstillfällen. Länets moderata kommunstyrelseordförande och gruppledare samt riksdagsgruppen har informerats om stämmans beslut. Motion 10 Klimatet, från Gull Olli, Ekerö. Förbundsstämman beslutade att avslå motionen. Motion 11 Slopa begränsningsregeln i skattelagstiftningen gällande avdragsrätten för kooperativ utdelning för konsumentkooperativa föreningar, från Per Thorsell m.fl. Upplands-Bro. Förbundsstämman beslutade att avslå motionen. 14 Förbundsstämma Moderaterna i Stockholms LÄN

16 Motion 12 Effektivisera energibranschen, från Mikael Jensen, Täby. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motion 13 Företagspolitiskt program för moderaterna i Stockholms stad och län, från Moderata Företagarrådet. Förbundsstämman beslutade att bifalla motionen. Förbundsråd Förbundsrådet som består av partiföreningsordförandena, MUF-ordförandena och förbundsstyrelsens ledamöter har sammanträtt den 10 september 2012 för behandling av den gemensamma valfonden inför valet Förtroendevalda i beslutande församlingar Landstingsfullmäktigeledamöter från Stockholms län framgår av bifogade verksamhetsberättelser för landstingsgruppen. Riksdagsledamöter på Stockholms länsbänken har efter valet 2010 under åren 2011 och 2012 varit: Metin Ataseven, Anti Avsan, Hanif Bali, Anna Kinberg Batra, Jelena Drenjanin, Bino Drummond (fr.o.m. mars 2012), Hillevi Engström (t.o.m. mars 2012), Karin Enström (t.o.m. april 2012), Mats Gerdau, Isabella Jernbeck, Malin Löfsjögård (t.o.m. mars 2012), Johnny Munkhammar (t.o.m. augusti 2012), Edip Noyan (fr.o.m. oktober 2012), Göran Pettersson, Marietta de Pourbaix-Lundin, Björn Samuelson (fr.o.m. april 2012), Fredrik Schulte, Karl Sigfrid, Rune Wikström, Eliza Roszkowska Öberg. Kommunalråd Kommunalrådsgruppen, bestående av kommunalråd och oppositionsråd i regionen har sammanträtt regelbundet under ledning av Lennart Kalderén, Salem. Förbundsstämma Moderaterna i Stockholms LÄN 15

17 Representation i andra organ Regionala valberedningen: ledamöter enl. beslut september 2010: Catharina Elmsäter Svärd,ordf, Sten Nordin, vice ordf, Torbjörn Rosdahl, Jelena Drenjanin, Ulla Hamilton och Christer Wennerholm, enl. FS beslut november 2012: Catharina Elmsäter Svärd, ordf, Henry Sténson, vice ordf, Torbjörn Rosdahl, Sten Nordin och Lennart Kalderén. Nämndemän Förbundet har biträtt moderaternas valberedning i landstinget med sammanställning av nominerade nämndemän. Från Stockholms län har 41 moderater utsetts till nämndemän i Hovrätten, 12 i Kammarrätten, 180 i Förvaltningsrätten i Stockholm och 8 i Förvaltningsrätten i Uppsala. Därtill kommer jurymän i tryckfrihetsmål. T.o.m utsågs nämndemän i skattenämnder, vilka nu avvecklats. Nämndemän har inbjudits till informationsmöten 8 februari 2012 för valda till Tingsrätter och Hovrätten med statssekreterare Martin Valfridsson, 24 maj 2012 för valda till Förvaltningsrätten och Kammarrätten med migrationsminister Tobias Billström och samtliga nämndemän till möte 20 november 2012 med stabschef Christoffer Järkeborn. Diverse organisatoriska beslut i förbundsstyrelsen Jämställdhetsplan antogs 7 december 2011 Riktlinjer för utdelning av förtjänstplakett antogs 26 april 2012 Bokslut 2011 godkändes 1 juni 2012 Direktiv till och val av arbetsgrupp översyn stadgar, 26 april 2012 (Cecilia Brinck, ordf, Torbjörn Erbe, Maria Ros Jernberg, Erik Ottoson) Direktiv och val av arbetsgrupp för komplettering av nomineringsregler, 26 april 2012 (Alexandra Anstrell, ordf, Christer Grunder, Andrea Femrell, Erik Ottoson, Cecilia Löfgreen) 16 Förbundsstämma Moderaterna i Stockholms LÄN

18 Förbundskansli Förbundskansliet är gemensamt kansli för de båda förbunden Stockholms län och Stockholms stad. Kansliet är både en serviceorganisation och kampanjorganisation för hela länet. Kontoret är förlagt till Moderaternas hus, Stora Nygatan 30, 4 trappor i Gamla stan, Stockholm. Vid förbundets kansli har under åren följande personer tjänstgjort: Sverker Eriksson, chefombudsman Jonna Thomasson, fotograf och assistent till chefombudsmannen (deltid) Håkan Wallensten, organisationschef Hans Hallin, projektledare Åsa Bergquist, projektmedarbetare (t.o.m. maj 2012 assistent till chefombudsmannen) Sophia Granswed, projektledare (fr.o.m. maj 2012) Lena Ohlsson, företagsekonom Åsa Edholm, redovisningsekonom (fr.o.m. mars 2012) Oili Stenbeck, ekonomiassistent (deltid) Johan Hjelmstrand, politisk projektledare (fr.o.m. oktober 2012) Peter Dannered, kampanjchef Aleks Lestaric, projektledare Jessica Aftén Moback, medlemsansvarig Veronica Nordström, produktionsansvarig Alexander Sima, distributionsansvarig (fr.o.m. augusti 2012) Katja Hessle, projektledare (fr.o.m. april 2012) Elisabeth Somp, kommunikationschef Joar Horn, projektledare och webbredaktör Nareg Madirossian, webb- och IT-chef Claes Dafgård, webbprojektledare (fr.o.m. november 2012) Magdalena Schröder, MUF ombudsman (fr.o.m. augusti 2011) Jonas Kalms, distribution (t.o.m. februari 2012) Ruben Labbé, distribution (februari augusti 2012) Rickard Blomstrand, MUF ombudsman (t.o.m. juni 2012) Aldona Jurczak, ekonomiassistent (augusti 2011 januari 2012) Bino Drummond, projektledare (deltid, januari maj 2012) Olle Reichenberg, projektledare (tjänstledig) Hanif Bali, webmaster (tjänstledig) Förbundsstämma Moderaterna i Stockholms LÄN 17

19 Medlemmar Förbundet hade vid årsskiftet inkl MUF: 2012/2013: medlemmar 2011/2012: medlemmar 2010/2011: medlemmar 2009/2010: medlemmar 2008/2009: medlemmar 2007/2008: medlemmar 2006/2007: medlemmar Under åren har medlemsvärvningsaktiviteter genomförs. Förbundets medlemsregistersystem är samma som partiets riksorganisations. Föreningarna Förbundet har under perioden haft 35 verksamma lokala partiföreningar samt 4 kretsorganisationer. Föreningarna inom de landstingskommunala valkretsarna är: Krets N: Sollentuna, Solna och Sundbyberg Krets NO: Danderyd, Täby, Norrtälje, Blidö, Häverö-Väddö, Rimbo, Vallentuna, Vaxholm och Österåker samt kretsorganisationen Norrtälje Krets NV: Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Upplands-Bro och Upplands Väsby Krets O: Lidingö, Nacka, Tyresö och Värmdö Krets SO: Haninge, Centrala Huddinge, Västra Huddinge, Östra Huddinge och Nynäshamn samt kretsorganisationen Huddinge Krets SV: Norra Botkyrka, Grödinge, Tullinge, Tumba, Nykvarn, Salem, Södertälje, Enhörna och Järna Hölö samt kretsorganisationerna Botkyrka och Södertälje Ordförandeträffar Ordförandena i förbundets föreningar har inbjudits till diskussioner och överläggningar kring förbundets och föreningarnas verksamhet och om valfrågor vid flera tillfällen. 18 Förbundsstämma Moderaterna i Stockholms LÄN

20 Kampanj och kommunikation inleddes med slutförande av arbetet med förbundens valanalys av valet Den, av förbundsstyrelserna, utsedda valanalysgruppen som leddes av Johnny Munkhammar presenterade sin rapport i mars I rapporten konstaterades att valrörelsen genomförts väl, framför allt organisatoriskt men sex åtgärdspunkter inför nästa valrörelse identifierades. Valanalysens rekommendationer: Starka lokala budskap Ledarskapsutveckling Omvärldsbevakning Översyn av föreningarnas organisation och arbete Fortsatta samtal med väljarna Kontinuerlig rekrytering av nya företrädare Med dessa rekommendationer som utgångspunkt utvecklade och initierade förbunden tre projekt som utgör den huvudsakliga verksamheten för tiden fram till valrörelsen. Lyssna & Förnya Lyssna & Förnya (Lf) blev svaret på två av valanalysens rekommenderade åtgärder; att fortsätta samtalet med väljarna, att ha kontinuerlig omvärldsanalys och dessutom ger projektet en bra grund för utveckling av starka lokala budskap. Genom att gå ut och möta väljarna på gator och torg och samla information om vad man tycker om skolan, äldreomsorg och barnomsorg men även annat aktuellt i kommunerna, så fortsätter våra samtal med väljarna samtidigt som vi får en kontinuerlig omvärldsbevakning. Inom ramarna för Lyssna & Förnya genomfördes även verksamhetsbesök av förtroendevalda i form av samtal med anställda i välfärdsverksamhet; skola, barnomsorg och äldreomsorg. Alla samtal som förs dokumenteras och rapporteras. Projektet initierades, planerades och kommunicerades under 2011 och genomfördes under M-akademin Svaret på valanalysens efterfrågan om ledarutveckling och kontinuerlig rekrytering av nya företrädare blev inrättandet av M-akademin. Under 2011 Förbundsstämma Moderaterna i Stockholms LÄN 19

21 skedde ett omfattande analys- och planeringsarbete för att skapa en gedigen plattform för en högre utbildning för moderata förtroendevalda. Ambitionen är att erbjuda en skräddarsydd, bred politisk utbildning men även ge möjlighet till personlig utveckling med ett stabilt ledarskap som resultat. Under 2012 utarbetades en omfattande kurskatalog och en webbplattform för utbildningen lanserades efter sommaren. Politikutveckling Förbundsstyrelsen utsåg hösten 2011 Johnny Munkhammar till att leda politikutvecklingsarbetet för Moderaterna i Stockholms län. Ambitionen var utveckla vår regionala politik och opinionsbilda inom sju specificerade ämnesområden. Förbundsstyrelsen utsåg följande personer att delta i arbetet: Linda Norberg (Skola/förskola), Mats Gerdau (äldreomsorg), Kjell Jansson (trafik/miljö), Sofia Fölster (bostäder) och Alexandra Anstrell (jobb/integration). Till gruppen anslöts senare Niklas Wykman (högre utbildning/forskning). Arbetet inleddes under hösten 2011 med att gruppen knöt till sig en referensgrupp för respektive område. Under våren 2012 hölls en ordförandeträff där arbetet presenterades samt ett öppet möte där intresserade från länets föreningar fick möjlighet att komma med inspel till arbetet. Engagemanget var stort, ca 60 personer deltog i kvällens gruppdiskussioner. I och med Johnny Munkhammars bortgång övertogs ordförandeskapet för politikutvecklingen i Stockholms län av Mats Gerdau. Under senhösten 2012 har de områdesansvariga fortsatt sitt arbete med målet att ta fram konkreta politiska förslag till Moderaterna i Stockholms läns ordinarie förbundsstämma i maj Kampanjaktiviteter 2011 Måndagskampanjer Måndagar under året kampanjade riksdagsledamöter från regionen, de flesta 20 Förbundsstämma Moderaterna i Stockholms LÄN

22 kommuner och stadsdelar besöktes. I samband med kampanjen arrangerades även verksamhetsbesök. Deklarationskampanj Den traditionsenliga deklarationskampanjen ägde rum den 2 maj. Utanför skattehuset på Magnus Ladulåsgatan 67 i Stockholm var det som vanligt kampanj fram till midnatt. Det genomfördes även kampanjer utanför lokala skattekontor och inlämningsställen i regionen. Medlemsvärvarkampanj Medlemsvärvarkampanjen 9 21 maj genererade 350 nya medlemmar. Materialet som användes under kampanjen var en folder som frågade människor om deras åsikter om välfärden och som avslutades med hur man blir medlem. Även give-aways som mobilputs, tablettaskar och kundvagnspoletter användes. Under kampanjen ställdes en valstuga upp vid 5:e Hötorgshuset/ Sergels torg. De som värvades under kampanjen bjöds in till en nymedlemsträff med finansminister Anders Borg. Stockholm Pride För tolfte året i rad deltog moderaterna under Stockholm Pride den 1 7 augusti. Moderaterna deltog under seminarier och debatter, Prideområdet i Kungsträdgården, aktiviteter på stan samt i paraden. Sommartal Fredrik Reinfeldts traditionsenliga sommartal ägde rum den 20 augusti 2011 i Gustavsberg på Värmdö Måndagskampanjer Måndagar under året kampanjade riksdagsledamöter från regionen, de flesta kommuner och stadsdelar besöktes. I samband med kampanjen arrangerades även verksamhetsbesök. Deklarationskampanj Den traditionsenliga deklarationskampanjen ägde rum den 2 maj utanför lokala skattekontor och inlämningsställen i regionen. Förbundsstämma Moderaterna i Stockholms LÄN 21

23 Lyssna & förnya Lyssnakampanjen Lyssna & Förnya inleddes den 28 januari 2012 med en kick-off på le Bon Palais i Stockholm. Över 600 personer slöt upp för att lyssna till inspirerande föredrag av statsminister Fredrik Reinfeldt, retorikkonsulten Elaine Eksvärd och förbundsordförandena Henry Sténson och Catharina Elmsäter Svärd. Under februari och mars utbildades ca 1000 personer i Lyssna och förnya och från mars startade kampanjen har lyssnade samtal ägt rum i regionen genom dörrknack och samtal på gator och torg. Sommartal Fredrik Reinfeldts traditionsenliga sommartal ägde rum den 18 augusti i Gustavsberg på Värmdö. Stockholm Pride För trettonde året i rad deltog moderaterna under Stockholm Pride den 31 juli 4 augusti. Moderaterna deltog under seminarier och debatter, Prideområdet i Tantolunden, aktiviteter på stan samt i paraden. Halvtidskampanj Lördag den 15 september hade halva mandatperioden passerat och det uppmärksammades med lyssnande kampanjer runt om i regionen. Ca 120 kampanjsugna moderater samlades först vid SO Stockholms lokaler i Kungsträdgården där de lyssnande och blev inspirerade av Henry Sténson och Beatrice Ask. Sedan gav de sig ut med uppgift att fylla i enkäter och fråga om medlemskap. Ca 1000 ifyllda enkäter blev facit. Höstkampanj Höstkampanjen 2012 startade med att Fredrik Reinfeldt invigde valstugan på Norrmalmstorg den 29 september. Ungefär 300 personer kom förbi och lyssnade på statsministern. Kampanjen höll sedan igång fram till den 14 oktober. Då Fredrik kunde inviga kampanjen fick vi mycket massmedial uppmärksamhet. Invigningen och valstugan på Norrmalmstorg gav också en valrörelseliknande känsla som vi hade mycket nytta av resten av kampanjen. Kampanjen var en lyssnande kampanj som fortsatte (men intensifierades) inom ramen för Lyssna & Förnya. Även medlemsvärvning var prioriterat under kampanjveckorna med fokus på att våga fråga om medlemskap. I 22 Förbundsstämma Moderaterna i Stockholms LÄN

24 stort sett alla föreningar och kommuner bedrev kampanjer, ca 120 personer värvades och ca 2000 lyssnande samtal ägde rum. Materialet som användes var enkäter och diskussionsunderlag samt en allmän folder om moderaterna till föreningar i länet. Foldern avslutades med fråga om medlemskap. Varje dag skickades ett utskick som gick i princip till alla våra förtroendevalda och föreningsaktiva och som beskrev vad som hade hänt och vilka kommande aktiviteter som skulle ske. Under kampanjen höll Blå Hörnet öppet från 8 18 varje vardag så att föreningsaktiva kunde hämta material både innan och efter arbetstid. Verksamhetsbesök Under året genomfördes 200 verksamhetsbesök. Medlemsvärvning och återvärvning. Under året integrerades medlemsvärvningen i alla kampanjaktiviteter som förbundet initierade. En viktig signal om att medlemsvärvning är viktigt och prioriterat för oss alla. Glädjande var även att återvärvningen i Stockholms stad uppnåddes till ca 95 % och i Stockholms län till ca 96 %, de bästa siffrorna på många år. Samrådsgrupper Förbundsstyrelsen beslutade hösten 2011 att för mandatperioden tillsätta åtta samrådsgrupper. Dessa har till uppgift att vara forum för diskussion och utbyte av idéer och erfarenheter för politiskt aktiva i berörda nämnder i Stockholms län samt vara referensgrupp för frågor inom sitt bevakningsområde. Därtill äger de ordna aktiviteter (utbildningar, seminarier, talarkvällar eller dylikt) för förtroendevalda inom verksamhetsområdet. Förbundsstyrelserna har utsett sammankallande inom respektive verksamhetsområde. Till samtliga möten har berörda representanter från Stockholms stad varit inbjudna. Förbundsstämma Moderaterna i Stockholms LÄN 23

25 Under åren har samrådsgrupperna träffats enligt nedan: Samrådsgrupp sociala frågor Sammankallande: Staffan Strömbäck, Ekerö 2011: 22 september, 11 november, 8 december 2012: 22 mars, 8 november Samrådsgrupp polisnämnder Sammankallande: Anna König Jerlmyr, Stockholms stad 2011: 11 november Samrådsgrupp skola Sammankallande: Maria Stockhaus, Sollentuna 2011: 31 augusti, 14 oktober 2012: 17 april, 6 december Samrådsgrupp kultur & fritid Sammankallande: Michael Fridebäck, Haninge 2011: 22 november 2012: 7 februari Samrådsgrupp kommunala bostadsbolag Sammankallande: Anti Avsan, Huddinge 2012: 1 mars Samrådsgrupp samhällsbyggnad Sammankallande: Anna Rheyneuclaudes Kihlman, Lidingö Inga genomförda möten Samrådsgrupp Miljö Sammankallande: Magnus Nilsson, Solna Inga genomförda möten Medborgarskolan Flertalet utbildningsarrangemang har genomförts i samarbete med Medborgarskolans Stockholmsregion. Förbundet och lokalföreningarna har varit 24 Förbundsstämma Moderaterna i Stockholms LÄN

Verksamhetsberättelse Moderatkvinnorna. Stockholms län Verksamhetsperiod Maj 2011- Mars 2013

Verksamhetsberättelse Moderatkvinnorna. Stockholms län Verksamhetsperiod Maj 2011- Mars 2013 Verksamhetsberättelse Moderatkvinnorna Stockholms län Verksamhetsperiod Maj 2011- Mars 2013 OM MODERATKVINNORNA STYRELSEN Vid årsmöte 2011 gjordes följande val: Erica Lejonroos, Sundbyberg Lena Gerby,

Läs mer

Stadga för Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad

Stadga för Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Stadga för Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Enl stämmobeslut 24-25 maj 2013. Godkända av partistyrelsen den 6 september 2013. 1 Ändamål Moderata Samlingspartiets i Stockholms stad strävan är

Läs mer

Förbundsstämma 2013 MODERATERNA I STOCKHOLMS STAD POLSTJÄRNAN KONFERENS 24 25 MAJ 2013

Förbundsstämma 2013 MODERATERNA I STOCKHOLMS STAD POLSTJÄRNAN KONFERENS 24 25 MAJ 2013 Förbundsstämma 2013 MODERATERNA I STOCKHOLMS STAD POLSTJÄRNAN KONFERENS 24 25 MAJ 2013 A MODERATERNA I STOCKHOLMS STAD Handlingar till Förbundsstämma 24 25 maj 2013 1 OM BOKEN Utgiven av Moderata Samlingspartiet

Läs mer

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011.

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. NOMINERINGSREGLER AVSEENDE VALSEDLAR I ALLMÄNNA VAL Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. 1. FASTSTÄLLANDE AV NOMINERINGSREGLER 1.1 Förbundsstämma tre år före allmännaval

Läs mer

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Antagna vid förbundsstämma den 24-25 maj 2013. Godkända av partistyrelsen den 6 september 2013. 1 Ändamål Partiföreningens strävan

Läs mer

Extra Förbundsstämma 7 september Moderaterna i Södra Älvsborg

Extra Förbundsstämma 7 september Moderaterna i Södra Älvsborg Extra Förbundsstämma 7 september Moderaterna i Södra Älvsborg Program 18.00 - Fika samt ombudsregistrering 18.30 - Välkomna till Borås. 18.35 - Stämmoförhandlingar. 19.00 - Stämmotalare Västtrafiks ordförande

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Stadgar för Ung Media Stockholm

Stadgar för Ung Media Stockholm Stadgar för Ung Media Stockholm Antagna på årsmötet 2014-05-09 Reviderade på årsmötet 2015-03-18 Definition 1 Syfte mom 1 Distriktets syfte är att inom Stockholms län verka för förbundets syfte. 2 Organisation

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Moderaterna i Vällingby får härmed överlämna redovisning för verksamhetsåret 2011. Organisationsnumer: 802010-3779 Årsmötet 2011 Årsmötet avhölls den 1 mars 2011

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Mötesteknisk ordlista för IOGT-NTO

Mötesteknisk ordlista för IOGT-NTO Mötesteknisk ordlista för IOGT-NTO Acklamation Det vanligaste sättet att fatta beslut på, genom ja-rop. Man ropar aldrig nej. Om man är mot förslaget är man tyst, och ropar bara ja på det förslag som man

Läs mer

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning.

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning. ÖVRIGA HANDLINGAR FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2014 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN Vi bestämmer vilka på årsmötet som får rösta. 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Vi frågar om alla fått

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.30 1

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Förbundsstämma. Moderaterna i Stockholms län Essinge konferenscenter, 30 maj

Förbundsstämma. Moderaterna i Stockholms län Essinge konferenscenter, 30 maj Förbundsstämma 2015 Moderaterna i Stockholms län Essinge konferenscenter, 30 maj Handlingar till Förbundsstämma 30 maj 2015 Moderaterna i Stockholms län 3 Kallelse till förbundsstämma Till: Föreningarnas

Läs mer

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 Stadgar SV Halland Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 1 Avdelning 12 Avdelning SVs basorganisation utgörs av avdelningar. Nya avdelningar samt sammanläggningar eller delning av avdelning ska godkännas

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Bilaga 3. PROGRAM och STADGAR. för Förbundet Aktiv Ungdom Program sida 2 Föreningar sida 3 Distrikt sida 6 Förbund sida 10. Antagna på Aktiv Ungdoms

Bilaga 3. PROGRAM och STADGAR. för Förbundet Aktiv Ungdom Program sida 2 Föreningar sida 3 Distrikt sida 6 Förbund sida 10. Antagna på Aktiv Ungdoms Bilaga 3 PROGRAM och STADGAR för Förbundet Aktiv Ungdom Program sida 2 Föreningar sida 3 Distrikt sida 6 Förbund sida 10 Antagna på Aktiv Ungdoms förbundsstämma 2008 i Åre 2 PROGRAM Aktiv Ungdom ska samla

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 85% Nej 15% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet 1 Riksförbundet Svenska Kattskyddsförbundet är ett rikstäckande förbund som erkänner alla katters lika värde och rätt till ett gott liv. Svenska Kattskyddsförbundet

Läs mer

Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborgs stad

Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborgs stad Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborgs stad Antagna vid årsmötet 2014-04-24 I det följande lämnas förslag till nya stadgar för Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Göteborgs stad,

Läs mer

Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län

Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län Team och teamsamordnare vid Hörselhabiliteringen Specialpedagoger vid Hörselhabiliteringen Rådgivare i Specialpedagogiska

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

Det här har vi hört och så går vi vidare.

Det här har vi hört och så går vi vidare. Det här har vi hört och så går vi vidare. 1 Inledning Innehåll Inledning 3 Varför Lyssna & Förnya? 4 Hur startade Lyssna & Förnya? 6 Hur har vi lyssnat? 7 Vad handlade samtalen om? 8 Vad tycker stockholmarna

Läs mer

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND PROTOKOLL Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 Sign: Plats: Kommunfullmäktiges sal, Stadshus i Skövde Närvarande:

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF)

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Ändamål och uppgifter 1 Sveriges Universitetslärarförbunds lokalförening SULF/X, är lokal organisation för SULFs medlemmar

Läs mer

Inbjudan till Sydostkonferens 2015

Inbjudan till Sydostkonferens 2015 Inbjudan till Sydostkonferens 2015 Moderaterna i Östra Götaland har nöjet att inbjuda till årets stora evenemang i sydöstra Sverige Sydostkonferensen! Vi vänder oss i första hand till samtliga kommunal-

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Till kontaktpersoner för Moderatkvinnorna i Stockholms stad & län

Till kontaktpersoner för Moderatkvinnorna i Stockholms stad & län Stockholm februari 2012 Vänner, Inom Moderatkvinnorna händer det just nu en hel del. Centralt inom Moderatkvinnorna jobbas det en hel del med politikutveckling och för oss inom Moderatkvinnorna i Stockholms

Läs mer

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelsen har tagits fram av företrädare för Stockholms universitet,

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall ST inom Arbetsförmedlingen 1 Sammanträde: Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00 Plats: Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen Sundsvall 1. Representantskapsmötets öppnande Lars-Göran

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

ID 1 (7) SID 1 (7) RAPPORT 2011

ID 1 (7) SID 1 (7) RAPPORT 2011 ID 1 (7) SID 1 (7) RAPPORT 2011 Denna första rapport innehåller övergipande information om verksamheten under hela 2011. Den berättar om hur det fungerat utifrån ett samverkansperspektiv med kommuner och

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Samverkansfunktion Stockholmsregionen

Samverkansfunktion Stockholmsregionen Samverkansfunktion Stockholmsregionen Uppdrag och bakgrund Hösten 2009 togs initiativet att samla ett tiotal aktörer för att diskutera möjligheterna att skapa ett mer formaliserat samverkansforum. Projektet

Läs mer

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm.

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm. STÄMMOHANDLINGAR Sida 1 av 8 Antagna: Trädde i kraft: 2015-10-23 1 Sammansättning, ändamål och verksamhetsområde Försvarshögskolans Studentkår är en demokratisk och ideell sammanslutning av studenter och

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Leader Södertälje Landsbygd Stad och Land i Samverkan för Hållbar Utveckling

Leader Södertälje Landsbygd Stad och Land i Samverkan för Hållbar Utveckling Stadgar antagna av grundande möte 5 juni 2009 1 Föreningens namn och firma Föreningens namn och firma är Leader Södertälje Landsbygd ideell förening. 2 Ändamål Leader Södertälje Landsbygd är en allmännyttig,

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011.

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. 1/5 Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

Ordföranden Raymond Svensson hälsade Lena Nyberg välkommen som ny VD och förklarade sammanträdet öppnat.

Ordföranden Raymond Svensson hälsade Lena Nyberg välkommen som ny VD och förklarade sammanträdet öppnat. N Ä R V A R A N D E: Ordinarie ledamöter : Tjänstgörande suppleanter: Övriga suppleanter: Adjungerade ledamöter: Övriga närvarande: Protokoll, fört vid sammanträde med styrelsen för Skärgårdsstiftelsen

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2003:14 Stadgar för Mälardalsrådet Beslutade på Mälardalsrådets möte den 15 maj 2003 (Ersätter Kfs 1993:4) Inledande bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby September 2013 Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby på skolan i förhållande till andra kommuner - En studie baserad på åren 2005 och 2011 1 Inledning Skolresultaten har under en lång rad av

Läs mer

justerat Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping

justerat Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping 1 Ordförande öppnar mötet Calle Sundstedt förklarade mötet öppnat. 2 Information om årsmötesförhandlingarna Hanna Carr

Läs mer

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN Stadgar FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN 2009 Faställda av Sensus studieförbund förbundsstämman 2009 Gäller från och med 28 maj 2009 Stadgar Sensus studieförbund...5 Region inom Sensus studieförbund...11 Stadgar

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

2. Styrelsen äger rätt att delegera teckningsrätten i enskild fråga eller inom visst ansvarsområde.

2. Styrelsen äger rätt att delegera teckningsrätten i enskild fråga eller inom visst ansvarsområde. Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Kalmar 1977-11-22, konfirmerade och reviderade vid ordinarie stämma i Skara 1979-02-17 samt reviderade vid ordinarie stämma i Linköping 1980-10-04, Örebro 1983-10-01,

Läs mer

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Ändamål Fritidsföreningen Nobba Brass & Nubbe (NBN) har till ändamål att stödja och främja missbrukares behov av aktiv och meningsfull

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till FN-föreningar och FN-distrikt 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundets kongress kommer att äga rum i Göteborg den 13-14 juni 2015. Vi ser fram emot att

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

Centerstudenters stadgar

Centerstudenters stadgar Centerstudenters stadgar fastställda av förbundsstämman i april 1984 reviderade vid förbundsstämman 1992 reviderade vid förbundsstämman 1997 reviderade vid förbundsstämman 00 reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala 18 november 2014 1 Mötets öppnande Mötet öppnades klockan 17.21 av styrelsens ordförande Emma Wennberg

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd PROTOKOLL 1 (5) Mötesgrupp, ärende Årsmöte Mötesplats Protokollnummer Mötesdatum Träningsverkstan 2012-05-22 Deltagare Enligt röstlängd Kopiemottagare Mötespunkter 1) Fastställande av röstlängd Gunilla

Läs mer

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland - 1 - (6) FÖRT VID SVENSKA SJUKVÅRDSANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUNDS FÖRBUNDSMÖTE 2012, SOM GENOMFÖRDES DEN 7 SEPTEMBER KL.17.30 PÅ BEST WESTERN HOTELL JÄGERSRO I MALMÖ. 1 15 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till riksorganisationer som är medlemmar i Svenska FN-förbundet 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundet består av anslutna riksorganisationer, FN-föreningar

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

DAG- OCH ARBETSORDNING

DAG- OCH ARBETSORDNING DAG- OCH ARBETSORDNING Förslag till dagordning 1. Kongressens öppnande 2. Gästerna hälsas 3. Rapport från ombudskommittén 4. Beslut om kongressens offentlighet 5. Antagande av dagordning 6. Antagande av

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND

VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND Protokollnr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 05-03 2005-04-16 ÅRSSTÄMMA 1 (7) 1-23 Sign: Plats: Fullmäktigehuset i Närvarande: Borås 36 östberättigade ombud

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Tid: Lördagen 21 april 2012 kl. 13:00 Plats: Noaks Ark, Eriksbergsgatan 46, Stockholm Närvarande ombud: Skåne: Christine Fernström

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF)

STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF) - 1 - STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF) 1. FIRMA Förbundets firma är Jordbrukare-Ungdomens Förbund (JUF). 2. SYFTE Förbundet, som är partipolitiskt och religiöst obundet, har som syfte att

Läs mer

Program för valarbetarutbildning

Program för valarbetarutbildning Tisdag 12 augusti, Medborgarskolans Aula, Hagagatan 23 18.00 Därför behöver vi 4 år till! Valledning 18.30 Vinnande Kommunikation Torsten Svenonius 19.10 2014 - Sociala mediers val? Josefin Malmqvist 19.30

Läs mer

Årsstämma Protokoll 2011.03.24

Årsstämma Protokoll 2011.03.24 1 Jägareforbundet Halland Årsstämma Protokoll 2011.03.24 Plats: Närvarande: Medborgarhuset, Tvååker ca 130 ombud, medlemmar, styrelseledamöter och inbjudna 1 Öppnande Ordförande Ulf Carlson hälsade deltagarna

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Stadgar för Vikbolandets Biodlareförening anslutna Sveriges Biodlares Riksförbund

Stadgar för Vikbolandets Biodlareförening anslutna Sveriges Biodlares Riksförbund Stadgar för Vikbolandets Biodlareförening anslutna Sveriges Biodlares Riksförbund Detta är kompletterande stadgar ( 7:2) som anpassats för Vikbolandets Biodlareförening från SBR:s grundstadgar. Grundstadgarna

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet.

Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet. STADGAR POLISENS HUNDFÖRARFÖRBUND 1. Förbundet har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen samt vara rådgivande organ till Svenska Polisförbundet i frågor rörande polishundtjänsten. Förbundet

Läs mer

1 Distriktsstämmans öppnande Distriktsordförande Anne-Christine Lind Hammarström förklarade distriktsstämman öppnad.

1 Distriktsstämmans öppnande Distriktsordförande Anne-Christine Lind Hammarström förklarade distriktsstämman öppnad. Protokoll fört vid SPF Jönköpingsdistriktets distriktsstämma i Torghuset, Smålandsstenar, den 14 april 2015 kl. 10.00 11.30 Närvarande: ca 180 personer 1 Distriktsstämmans öppnande Distriktsordförande

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar November 2/2012 Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar I detta SVEFO-INFO finner du inbjudan till årets SVEFO-stämma och utställning. Som tidigare meddelats är det Danderyds FK som står för

Läs mer

STADGAR STADGESAMLING MODERATERNA MODERATA UNGDOMSFÖRBUNDET MODERATKVINNORNA MODERATA SENIORER

STADGAR STADGESAMLING MODERATERNA MODERATA UNGDOMSFÖRBUNDET MODERATKVINNORNA MODERATA SENIORER STADGAR STADGESAMLING MODERATERNA MODERATA UNGDOMSFÖRBUNDET MODERATKVINNORNA MODERATA SENIORER STADGESAMLING MODERATERNA Gäller från och med 1 juli 2012 MODERATKVINNORNA Gäller från och med 2007 MODERATA

Läs mer

Förbundsstämma. Moderaterna i Stockholms stad Essinge konferenscenter, 8 9 maj

Förbundsstämma. Moderaterna i Stockholms stad Essinge konferenscenter, 8 9 maj Förbundsstämma 2015 Moderaterna i Stockholms stad Essinge konferenscenter, 8 9 maj Handlingar till Förbundsstämma 8-9 maj 2015 Moderaterna i Stockholms stad 3 Kallelse till förbundsstämma Till: Föreningarnas

Läs mer

Stadgar och arbetsordning för svenska celiakiförbundet

Stadgar och arbetsordning för svenska celiakiförbundet Stadgar och arbetsordning för svenska celiakiförbundet Stadgarna är Celiakiförbundets egen överenskommelse om ramar och regler för arbetet inom förbundet. Som komplement till stadgarna finns arbetsordningen.

Läs mer

Justeras: Gabriel Melki. Ann Johansson. Lennart Kalderén. Sverker Westman. Mats Siljebrand. 1 Stämmans öppnande

Justeras: Gabriel Melki. Ann Johansson. Lennart Kalderén. Sverker Westman. Mats Siljebrand. 1 Stämmans öppnande Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag - SYVAB i aulan på Himmerfjärdsverket, onsdagen den 15 juni 2011 klockan 9.30. Justeras: Gabriel Melki Ann

Läs mer