Förbundsstämma 2013 MODERATERNA I STOCKHOLMS LÄN LANDSTINGSHUSET 26 MAJ 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förbundsstämma 2013 MODERATERNA I STOCKHOLMS LÄN LANDSTINGSHUSET 26 MAJ 2013"

Transkript

1 Förbundsstämma 2013 MODERATERNA I STOCKHOLMS LÄN LANDSTINGSHUSET 26 MAJ 2013 B

2 MODERATERNA I STOCKHOLMS LÄN Handlingar till Förbundsstämma 26 maj 2013 Förbundsstämma Moderaterna i Stockholms LÄN 1

3 OM BOKEN Utgiven av Moderata Samlingspartiet i Stockholms län GRAFISK FORM Veronica Nordström REDAKTÖR Håkan Wallensten FOTO Moderaternas bildarkiv TRYCK Elanders Sverige AB, Vällingby 2 Förbundsstämma Moderaterna i Stockholms LÄN

4 Kallelse till förbundsstämma Till: Föreningarnas valda ombud till förbundsstämma Förbundsstyrelsens ledamöter Härmed översänds handlingar till Moderata Samlingspartiet i Stockholms läns ordinarie förbundsstämma söndagen den 26 maj 2013 kl Förbundstämmoförhandlingarna sker i Landstingssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan i Stockholm. Röstlängd och röstkort Ombuden avprickas mot röstlängden innan stämman böjar, registreringen sker utanför stämmolokalen. Vid registreringen delas röstkort ut. Ombud som är förhindrad att närvara ska i samråd med sin föreningsordförande kontakta och informera sin ersättare samt överlämna stämmohandlingarna till den ersättare som ska tjänstgöra. Vid stämman har enskild medlem i förbundets föreningar, efter anmälan, närvaro- och yttranderätt vid förhandlingarna. Anmälan ska ske till Välkommen! Catharina Elmsäter Svärd förbundsordförande Sverker Eriksson chefombudsman Förbundsstämma Moderaterna i Stockholms LÄN 3

5 4 Förbundsstämma Moderaterna i Stockholms LÄN

6 Innehållsförteckning Behandlingsordning 6 Procedurregler 7 Föredragningslista 8 Förbundets verksamhetsberättelse för 2011 och Årsbokslut Årsbokslut Verksamhetsberättelse Landstingsgruppen Verksamhetsberättelse MUF Verksamhetsberättelse MUF Valberedningens förslag 118 Proposition 1 ang. Medlemsavgiften 126 Proposition 2 ang. Stadgar 128 Proposition 3 ang. Nomineringsregler 166 Proposition 4 ang. Politisk inriktning Motionsförteckning 200 Motionerna 1 22 med förbundsstyrelsens förslag 203 Förbundsstämma Moderaterna i Stockholms LÄN 5

7 Behandlingsordning Söndag 26 maj Stämmans inledning kl (Föredragningslistans punkter 1 8) Föregående verksamhetsperiod (Föredragningslistans punkter 9 13) Proposition 1 ang. Årsavgift (Föredragningslistans punkt 14) Proposition 2 ang. Stadgar (Föredragningslistans punkt 15) Proposition 3 ang. Nomineringsregler (Föredragningslistans punkt 16) Kl Anförande av partiordförande Fredrik Reinfeldt Proposition 4 ang. Politisk inriktning (Föredragningslistans punkt 17) Motionsbehandling (Föredragningslistans punkt 18) Valärenden (Föredragningslistans punkter 19 25) Övriga frågor (Föredragningslistans punkt 26) Avslutning 6 Förbundsstämma Moderaterna i Stockholms LÄN

8 Förslag till procedurregler vid förbundsstämma maj Yttranderätt har enligt stadgarna förbundets medlemmar. Alla yttranden görs från talarstolen. 2. Replikrätt har endast den som beviljas replik av förhandlingsordföranden. 3. Begäran om ordet för inlägg eller replik ska ske skriftligen till förhandlingspresidiet. 4. Yrkanderätt har förbundsstyrelsens ledamöter, valberedningens ledamöter samt föreningarnas tjänstgörande ombud. 5. Yrkande måste, för att upptas till behandling, lämnas skriftligen till förhandlingspresidiet. 6. Huvudförslag är förbundsstyrelsens yrkande. Under plenum väckta yrkanden upptas regelmässigt som motförslag. 7. Votering, om det begärs, görs genom handuppräckning med röstkort. Votering med rösträkning verkställs om röstberättigad begär det. Votering i personval sker alltid med slutna röstsedlar. 8. Valsedel i personval ska, för att vara giltig, uppta det antal namn valet avser. Valsedel, som upptar inte föreslaget namn är ogiltig. 9. Reservation och avvikande mening mot fattade beslut ska omedelbart anmälas till förhandlingspresidiet samt inlämnas skriftligen senast före stämmans avslutande. 10. Reservationsrätt har vid stämman röstberättigade. 11. Avvikande mening får till protokollet antecknas av förbundets tjänstemän. 12. Tidsbegränsning gäller under stämmoförhandlingarna enligt följande: 4 minuter debattinlägg 2 minuter replik Stämman kan under förhandlingarnas gång besluta om ytterligare tidsbegränsning om det behövs. 13. Streck i debatten sätts om stämman så beslutar. Talarlista och yrkande justeras då. Efter det att streck satts får nya yrkanden inte väckas. Förbundsstämma Moderaterna i Stockholms LÄN 7

9 Förslag till föredragningslista vid ordinarie förbundsstämma 26 maj 2013 Föredragningslista 1. Stämman öppnas 2. Val av ordförande och vice ordförande att leda förhandlingarna 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare för protokollet och två rösträknare. 5. Föredragningslistans fastställande. 6. Fastställande av röstlängd. 7. Fastställande av stämmans stadgeenliga utlysning. 8. Godkännande av arbetsordning och procedurregler 9. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för åren Förbundsstyrelsens årsbokslut för åren 2011 och Revisorernas berättelse. 12. Fastställande av resultat och balansräkningar 13. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen. 14. Proposition 1 ang. Årsavgift 15. Proposition 2 ang. Stadgar 16. Proposition 3 ang. Nomineringsregler 17. Proposition 4 ang. Politisk inriktning Motionsbehandling. 19. Val av ordförande och två vice ordförande för förbundet och styrelsen. 20. Val av 12 ledamöter av förbundsstyrelsen 21. Val av två revisorer med ersättare 22. Val av ombud och ersättare till Moderata Samlingspartiets partistämma 23. Val av ombud och ersättare till Medborgarskolans regionstämma 24. Val av nomineringskommittéer 25. Val av förbundets valberedning bestående av ordförande samt en ledamot jämte ersättare för varje landstingskommunal valkrets samt en ledamot och en ersättare från ungdomsdistriktet 26. Övriga frågor. 27. Avslutning. 8 Förbundsstämma Moderaterna i Stockholms LÄN

10 Förbundets årsberättelser för åren 2011 och 2012 Moderata Samlingspartiet i Stockholms län Org nr Styrelsen för Moderata Samlingspartiet i Stockholms län får härmed avge följande berättelse över verksamheten under åren 2011 och Verksamhetsberättelser för Moderata ungdomsförbundet i Stockholm län och för Moderata gruppen i Stockholms läns landsting, biläggs. Sammanfattning Förbundsstyrelsens verksamhet åren 2011 och 2012 har präglats av möjligheterna att under dessa sk mellanvalsår stärka organisationen och förbereda det valförberedande året 2013 och valåret Förbundsstämmor Ordinarie förbundsstämma hölls den 14 maj 2011 i Landstingshuset, Stockholm. Ordinarie förbundsstämman den 14 maj 2011 Vid den ordinarie förbundsstämman den 14 maj 2011 deltog ombud från föreningar, förbundsstyrelseledamöter, inbjudna gäster och ett antal övriga intresserade medlemmar. Stämmoförhandlingarna leddes av Gunnar Hökmark, ordförande, Douglas Lithborn, 1:e vice ordförande och Martina Mossberg, 2:e vice ordförande. Utöver sedvanliga formella ärenden fanns för behandling 2 propositioner och 13 motioner. Förtjänsttecken i guld utdelades till Marietta de Pourbaix Lundin, Ewa Björling och Torsten Svenonius och i silver till Lars Rosengren, Gunnel Rosengren, Henrik Isoz, Anders Henriksson, Ingvar Jacobsson och Britt Wennerfors. Förbundsstämma Moderaterna i Stockholms LÄN 9

11 Förbundsstyrelse Den av förbundsstämman 2011 valda styrelsen har varit verksam under perioden: Förbundsordförande: Catharina Elmsäter Svärd 1: e vice ordförande: Maria Stockhaus 2: e vice ordförande: Lars-Erik Salminen Ledamöter: Alexandra Anstrell Anti Avsan Carina Erlandsson Mats Gerdau Kjell Jansson Anne-Marie Larsson Cecilia Löfgreen Johnny Munkhammar (avliden augusti 2012) Linda Norberg Erik Ottoson Anna Rheyneuclaudes Kihlman Fredrik Saweståhl I förbundsstyrelsen har som självskriven ledamot ingått: Sofia Fölster, (MUF) med ersättare Magdalena Schröder, t.o.m. mars 2012, därefter Hannes Holmér. Förbundsstyrelsens sekreterare har varit Håkan Wallensten. Förbundsstyrelsen har sedan förbundsstämman haft 10 protokollförda sammanträden under 2011 och 2012 samt 3 möten under Förbundsstyrelsen beslöt att till arbetsutskott välja Catharina Elmsäter Svärd, Maria Stockhaus, Lars-Erik Salminen samt Sofia Fölster, MUF. Arbetsutskottet har inte sammanträtt. 10 Förbundsstämma Moderaterna i Stockholms LÄN

12 Revisorer Till revisorer valdes på förbundsstämman: Ordinarie: Ersättare: Thomas Lönnström, Ernst & Young (aukt.) och Birger Berggren Elisabeth Raun, Ernst & Young (aukt.) och Eva Stein Valberedning Förbundsstämman valde till valberedning: Ordförande Paul Lindquist, samt som ledamöterna per krets: N: Jan Bojling, Sundbyberg Ersättare Ulla Sandenskog, Sundbyberg NO: Ray Idermark, Vallentuna Ersättare Lars Filipoff, Vallentuna NV: Jan Holmberg, Upplands Väsby Ersättare Kent Hjalmarsson, Upplands Väsby O: Marianne Kronberg, Tyresö Ersättare Bengt Verlestam, Tyresö SO: Daniel Dronjak Nordqvist, Huddinge Ersättare Roland Dehlin, Nynäshamn SV: Richard Hoffman, Järna Hölö Ersättare Marita Lärnestad, Södertälje MUF: Fredrik Kärrholm Ersättare Hannes Holmér Övriga val Förbundsstämman beslutade att till ombud vid Medborgarskolans Stockholmsregions regionstämma välja Gunilla Helmerson med Isabella Jernbeck som ersättare. Vid stämman valdes även 30 ombud med ersättare till partistämmor. Förbundsstämma Moderaterna i Stockholms LÄN 11

13 Beslut vid ordinarie förbundsstämma 14 maj 2011 och uppföljning av besluten. Proposition 1 ang. medlemsavgiften Förbundsstämman beslutade att förbundets medlemsavgift för åren 2013 och 2014 är 35 kronor, att medlemsavgiften för första årets medlemsavgift ska vara 100 kr åren 2013 och 2014, att lokalföreningarna vid årsmöten fattar beslut om den egna medlemsavgiften i föreningen utöver förbundets och riksorganisationens uttag av medlemsavgift och att ingen avgift till förbundet baserat på partistödet ska uttas under åren 2013 och Föreningarna har informerats på m-bloggen om förbundets och riksorganisationens medlemsavgifter. Förbundsstyrelsen beslöt att avgift för direktanslutna ska vara 400 kr per år 2012 och Proposition 2 ang. nomineringsregler Förbundsstämman beslutade att fastställa nomineringsregler enl. arbetsgruppens och FS:s förslag, att delegera till förbundsråd att senast den sista februari 2012 göra de förändringar i nomineringsreglerna som kan föranledas av väsentliga förändringar i partiets normalnomineringsregler beslutade vid ordinarie partistämma oktober 2011 samt att uppdra åt förbundsstyrelsen att inför val av nomineringskommittéer vid förbundsstämman 2013 utarbeta och förelägg stämman förslag betr. formerna för försöksnominering mm med särskilt beaktande av de förslag och övervägningar som Arbetsgruppen för översyn av nomineringsprocessen redovisat i sin slutrapport i mars Föreningarna har informerats på m-bloggen om stämmobeslutet om nomineringsregler. Förbundsstyrelsen beslöt att tillsätta en arbetsgrupp gemensam med Stockholms stad med uppgift förbereda proposition till stämman 2013 ang. kompletterande regelverk för nomineringsprocessen inför de allmänna valen Arbetsgruppens förslag beslöt förbundsstyrelsen förelägga förbundsstämman 2013 som proposition. Behov förelåg inte att inkalla förbundsråd. 12 Förbundsstämma Moderaterna i Stockholms LÄN

14 Motion 1 Moderat IT-politik, från Eliza Roszkowska Öberg, Österåker. Förbundsstämman beslutade att bifalla motionen. Översändes till partistämman 2011 där motionen (nr 86) ansågs besvarad med vad partistyrelsen anfört. Motion 2 En osäker omvärld kräver en säker försvarsbudget, från Staffan Strömbäck, Ekerö. Förbundsstämman beslutade att avslå motionen. Motion 3 Efterlevnad av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter i AFS 1993:1, från Ted Bondefalk, Tyresö. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad med förbundsstyrelsens yttrande. Motion 4 Uppmuntran av eget initiativ till arbete redan under studietiden. Förhållandet mellan studerande och arbetsgivare, från Deshira Flankör, Värmdö. Förbundsstämman beslutade att avslå motionen. Motion 5 Fritt skolval i Mälarregionen, från Moderata Ungdomsförbundet i Stockholms län. Förbundsstämman beslutade att bifalla motionen samt att moderaterna i Stockholms län uttalar sig för ett fritt skolval som inte begränsas av kommunala, regionala eller nationella gränser. Moderata gruppledare i utbildningsnämnder eller motsvarande i länets kommuner och i SKL samt moderata landstingsgruppen har informerats om stämmans beslut. Motion 6 En flexibel arbetsmarknad kräver en flexibel bostadsmarknad även för ägda bostäder, från Cecilia Löfgreen, Järfälla och Zanna Mårtensson, Solna. Förbundsstämman beslutade att uttala att en översyn av systemet med stämpelskatter bör göras med målsättning att etablera ett tak för skatteuttaget, att avslå motionens första att-sats ang. översyn av systemet med stämpelskatt med inriktning frysning och avskaffande samt att motionen ska skickas vidare till Moderaternas partistämma. Förbundsstämma Moderaterna i Stockholms LÄN 13

15 Motionen översändes till partistämman 2011 där motionen (nr 98) avslogs med uttalande om att en översyn av systemet med stämpelskatter bör göras. Motion 7 Kvotering, från Moderata Ungdomsförbundet i Stockholms län, distriktsstyrelsen. Förbundsstämman beslutade att bifalla motionen innebärande, att Moderaterna i Stockholms län uttalar att statligt påtvingad kvotering inskränker äganderätten, att Moderaterna i Stockholms län uttalar att varje människa förtjänar att ses som en individ snarare än som en del av ett kollektiv, att Moderaterna i Stockholms län verkar mot statligt påtvingad kvotering till bolagsstyrelser, även när omvärlden gör det motsatta samt att motionen vidaresänds till Moderaternas partistämma. Motionen översändes till partistämman 2011 där motionen (nr 102) bifölls efter ändringar i första att-satsen. Motion 8 Migration, integration, och religion, från Moderata Ungdomsförbundet i Stockholms län. Motion 9 En stark integration, från Moderata Ungdomsförbundet i Stockholms län. Förbundsstämman beslutade att bifalla i motion 8 att-satserna 1, 2, 8, 15, 16, 21 och 22, att avslå i motion 8 att-sats 10, att anse i motion 8 att-satserna 3-7, 9, och besvarade, att bifalla i motion 9 att-satserna 1-3, 7 och 8, att anse i motion 9 att-satserna 4-6 besvarade samt att Moderaterna i Stockholms län ska verka för att arbetsförmedlingen ska kunna köpa enskilda tjänster av förmedlingskaraktär i syfte att öka antalet förmedlade arbetstillfällen. Länets moderata kommunstyrelseordförande och gruppledare samt riksdagsgruppen har informerats om stämmans beslut. Motion 10 Klimatet, från Gull Olli, Ekerö. Förbundsstämman beslutade att avslå motionen. Motion 11 Slopa begränsningsregeln i skattelagstiftningen gällande avdragsrätten för kooperativ utdelning för konsumentkooperativa föreningar, från Per Thorsell m.fl. Upplands-Bro. Förbundsstämman beslutade att avslå motionen. 14 Förbundsstämma Moderaterna i Stockholms LÄN

16 Motion 12 Effektivisera energibranschen, från Mikael Jensen, Täby. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motion 13 Företagspolitiskt program för moderaterna i Stockholms stad och län, från Moderata Företagarrådet. Förbundsstämman beslutade att bifalla motionen. Förbundsråd Förbundsrådet som består av partiföreningsordförandena, MUF-ordförandena och förbundsstyrelsens ledamöter har sammanträtt den 10 september 2012 för behandling av den gemensamma valfonden inför valet Förtroendevalda i beslutande församlingar Landstingsfullmäktigeledamöter från Stockholms län framgår av bifogade verksamhetsberättelser för landstingsgruppen. Riksdagsledamöter på Stockholms länsbänken har efter valet 2010 under åren 2011 och 2012 varit: Metin Ataseven, Anti Avsan, Hanif Bali, Anna Kinberg Batra, Jelena Drenjanin, Bino Drummond (fr.o.m. mars 2012), Hillevi Engström (t.o.m. mars 2012), Karin Enström (t.o.m. april 2012), Mats Gerdau, Isabella Jernbeck, Malin Löfsjögård (t.o.m. mars 2012), Johnny Munkhammar (t.o.m. augusti 2012), Edip Noyan (fr.o.m. oktober 2012), Göran Pettersson, Marietta de Pourbaix-Lundin, Björn Samuelson (fr.o.m. april 2012), Fredrik Schulte, Karl Sigfrid, Rune Wikström, Eliza Roszkowska Öberg. Kommunalråd Kommunalrådsgruppen, bestående av kommunalråd och oppositionsråd i regionen har sammanträtt regelbundet under ledning av Lennart Kalderén, Salem. Förbundsstämma Moderaterna i Stockholms LÄN 15

17 Representation i andra organ Regionala valberedningen: ledamöter enl. beslut september 2010: Catharina Elmsäter Svärd,ordf, Sten Nordin, vice ordf, Torbjörn Rosdahl, Jelena Drenjanin, Ulla Hamilton och Christer Wennerholm, enl. FS beslut november 2012: Catharina Elmsäter Svärd, ordf, Henry Sténson, vice ordf, Torbjörn Rosdahl, Sten Nordin och Lennart Kalderén. Nämndemän Förbundet har biträtt moderaternas valberedning i landstinget med sammanställning av nominerade nämndemän. Från Stockholms län har 41 moderater utsetts till nämndemän i Hovrätten, 12 i Kammarrätten, 180 i Förvaltningsrätten i Stockholm och 8 i Förvaltningsrätten i Uppsala. Därtill kommer jurymän i tryckfrihetsmål. T.o.m utsågs nämndemän i skattenämnder, vilka nu avvecklats. Nämndemän har inbjudits till informationsmöten 8 februari 2012 för valda till Tingsrätter och Hovrätten med statssekreterare Martin Valfridsson, 24 maj 2012 för valda till Förvaltningsrätten och Kammarrätten med migrationsminister Tobias Billström och samtliga nämndemän till möte 20 november 2012 med stabschef Christoffer Järkeborn. Diverse organisatoriska beslut i förbundsstyrelsen Jämställdhetsplan antogs 7 december 2011 Riktlinjer för utdelning av förtjänstplakett antogs 26 april 2012 Bokslut 2011 godkändes 1 juni 2012 Direktiv till och val av arbetsgrupp översyn stadgar, 26 april 2012 (Cecilia Brinck, ordf, Torbjörn Erbe, Maria Ros Jernberg, Erik Ottoson) Direktiv och val av arbetsgrupp för komplettering av nomineringsregler, 26 april 2012 (Alexandra Anstrell, ordf, Christer Grunder, Andrea Femrell, Erik Ottoson, Cecilia Löfgreen) 16 Förbundsstämma Moderaterna i Stockholms LÄN

18 Förbundskansli Förbundskansliet är gemensamt kansli för de båda förbunden Stockholms län och Stockholms stad. Kansliet är både en serviceorganisation och kampanjorganisation för hela länet. Kontoret är förlagt till Moderaternas hus, Stora Nygatan 30, 4 trappor i Gamla stan, Stockholm. Vid förbundets kansli har under åren följande personer tjänstgjort: Sverker Eriksson, chefombudsman Jonna Thomasson, fotograf och assistent till chefombudsmannen (deltid) Håkan Wallensten, organisationschef Hans Hallin, projektledare Åsa Bergquist, projektmedarbetare (t.o.m. maj 2012 assistent till chefombudsmannen) Sophia Granswed, projektledare (fr.o.m. maj 2012) Lena Ohlsson, företagsekonom Åsa Edholm, redovisningsekonom (fr.o.m. mars 2012) Oili Stenbeck, ekonomiassistent (deltid) Johan Hjelmstrand, politisk projektledare (fr.o.m. oktober 2012) Peter Dannered, kampanjchef Aleks Lestaric, projektledare Jessica Aftén Moback, medlemsansvarig Veronica Nordström, produktionsansvarig Alexander Sima, distributionsansvarig (fr.o.m. augusti 2012) Katja Hessle, projektledare (fr.o.m. april 2012) Elisabeth Somp, kommunikationschef Joar Horn, projektledare och webbredaktör Nareg Madirossian, webb- och IT-chef Claes Dafgård, webbprojektledare (fr.o.m. november 2012) Magdalena Schröder, MUF ombudsman (fr.o.m. augusti 2011) Jonas Kalms, distribution (t.o.m. februari 2012) Ruben Labbé, distribution (februari augusti 2012) Rickard Blomstrand, MUF ombudsman (t.o.m. juni 2012) Aldona Jurczak, ekonomiassistent (augusti 2011 januari 2012) Bino Drummond, projektledare (deltid, januari maj 2012) Olle Reichenberg, projektledare (tjänstledig) Hanif Bali, webmaster (tjänstledig) Förbundsstämma Moderaterna i Stockholms LÄN 17

19 Medlemmar Förbundet hade vid årsskiftet inkl MUF: 2012/2013: medlemmar 2011/2012: medlemmar 2010/2011: medlemmar 2009/2010: medlemmar 2008/2009: medlemmar 2007/2008: medlemmar 2006/2007: medlemmar Under åren har medlemsvärvningsaktiviteter genomförs. Förbundets medlemsregistersystem är samma som partiets riksorganisations. Föreningarna Förbundet har under perioden haft 35 verksamma lokala partiföreningar samt 4 kretsorganisationer. Föreningarna inom de landstingskommunala valkretsarna är: Krets N: Sollentuna, Solna och Sundbyberg Krets NO: Danderyd, Täby, Norrtälje, Blidö, Häverö-Väddö, Rimbo, Vallentuna, Vaxholm och Österåker samt kretsorganisationen Norrtälje Krets NV: Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Upplands-Bro och Upplands Väsby Krets O: Lidingö, Nacka, Tyresö och Värmdö Krets SO: Haninge, Centrala Huddinge, Västra Huddinge, Östra Huddinge och Nynäshamn samt kretsorganisationen Huddinge Krets SV: Norra Botkyrka, Grödinge, Tullinge, Tumba, Nykvarn, Salem, Södertälje, Enhörna och Järna Hölö samt kretsorganisationerna Botkyrka och Södertälje Ordförandeträffar Ordförandena i förbundets föreningar har inbjudits till diskussioner och överläggningar kring förbundets och föreningarnas verksamhet och om valfrågor vid flera tillfällen. 18 Förbundsstämma Moderaterna i Stockholms LÄN

20 Kampanj och kommunikation inleddes med slutförande av arbetet med förbundens valanalys av valet Den, av förbundsstyrelserna, utsedda valanalysgruppen som leddes av Johnny Munkhammar presenterade sin rapport i mars I rapporten konstaterades att valrörelsen genomförts väl, framför allt organisatoriskt men sex åtgärdspunkter inför nästa valrörelse identifierades. Valanalysens rekommendationer: Starka lokala budskap Ledarskapsutveckling Omvärldsbevakning Översyn av föreningarnas organisation och arbete Fortsatta samtal med väljarna Kontinuerlig rekrytering av nya företrädare Med dessa rekommendationer som utgångspunkt utvecklade och initierade förbunden tre projekt som utgör den huvudsakliga verksamheten för tiden fram till valrörelsen. Lyssna & Förnya Lyssna & Förnya (Lf) blev svaret på två av valanalysens rekommenderade åtgärder; att fortsätta samtalet med väljarna, att ha kontinuerlig omvärldsanalys och dessutom ger projektet en bra grund för utveckling av starka lokala budskap. Genom att gå ut och möta väljarna på gator och torg och samla information om vad man tycker om skolan, äldreomsorg och barnomsorg men även annat aktuellt i kommunerna, så fortsätter våra samtal med väljarna samtidigt som vi får en kontinuerlig omvärldsbevakning. Inom ramarna för Lyssna & Förnya genomfördes även verksamhetsbesök av förtroendevalda i form av samtal med anställda i välfärdsverksamhet; skola, barnomsorg och äldreomsorg. Alla samtal som förs dokumenteras och rapporteras. Projektet initierades, planerades och kommunicerades under 2011 och genomfördes under M-akademin Svaret på valanalysens efterfrågan om ledarutveckling och kontinuerlig rekrytering av nya företrädare blev inrättandet av M-akademin. Under 2011 Förbundsstämma Moderaterna i Stockholms LÄN 19

21 skedde ett omfattande analys- och planeringsarbete för att skapa en gedigen plattform för en högre utbildning för moderata förtroendevalda. Ambitionen är att erbjuda en skräddarsydd, bred politisk utbildning men även ge möjlighet till personlig utveckling med ett stabilt ledarskap som resultat. Under 2012 utarbetades en omfattande kurskatalog och en webbplattform för utbildningen lanserades efter sommaren. Politikutveckling Förbundsstyrelsen utsåg hösten 2011 Johnny Munkhammar till att leda politikutvecklingsarbetet för Moderaterna i Stockholms län. Ambitionen var utveckla vår regionala politik och opinionsbilda inom sju specificerade ämnesområden. Förbundsstyrelsen utsåg följande personer att delta i arbetet: Linda Norberg (Skola/förskola), Mats Gerdau (äldreomsorg), Kjell Jansson (trafik/miljö), Sofia Fölster (bostäder) och Alexandra Anstrell (jobb/integration). Till gruppen anslöts senare Niklas Wykman (högre utbildning/forskning). Arbetet inleddes under hösten 2011 med att gruppen knöt till sig en referensgrupp för respektive område. Under våren 2012 hölls en ordförandeträff där arbetet presenterades samt ett öppet möte där intresserade från länets föreningar fick möjlighet att komma med inspel till arbetet. Engagemanget var stort, ca 60 personer deltog i kvällens gruppdiskussioner. I och med Johnny Munkhammars bortgång övertogs ordförandeskapet för politikutvecklingen i Stockholms län av Mats Gerdau. Under senhösten 2012 har de områdesansvariga fortsatt sitt arbete med målet att ta fram konkreta politiska förslag till Moderaterna i Stockholms läns ordinarie förbundsstämma i maj Kampanjaktiviteter 2011 Måndagskampanjer Måndagar under året kampanjade riksdagsledamöter från regionen, de flesta 20 Förbundsstämma Moderaterna i Stockholms LÄN

22 kommuner och stadsdelar besöktes. I samband med kampanjen arrangerades även verksamhetsbesök. Deklarationskampanj Den traditionsenliga deklarationskampanjen ägde rum den 2 maj. Utanför skattehuset på Magnus Ladulåsgatan 67 i Stockholm var det som vanligt kampanj fram till midnatt. Det genomfördes även kampanjer utanför lokala skattekontor och inlämningsställen i regionen. Medlemsvärvarkampanj Medlemsvärvarkampanjen 9 21 maj genererade 350 nya medlemmar. Materialet som användes under kampanjen var en folder som frågade människor om deras åsikter om välfärden och som avslutades med hur man blir medlem. Även give-aways som mobilputs, tablettaskar och kundvagnspoletter användes. Under kampanjen ställdes en valstuga upp vid 5:e Hötorgshuset/ Sergels torg. De som värvades under kampanjen bjöds in till en nymedlemsträff med finansminister Anders Borg. Stockholm Pride För tolfte året i rad deltog moderaterna under Stockholm Pride den 1 7 augusti. Moderaterna deltog under seminarier och debatter, Prideområdet i Kungsträdgården, aktiviteter på stan samt i paraden. Sommartal Fredrik Reinfeldts traditionsenliga sommartal ägde rum den 20 augusti 2011 i Gustavsberg på Värmdö Måndagskampanjer Måndagar under året kampanjade riksdagsledamöter från regionen, de flesta kommuner och stadsdelar besöktes. I samband med kampanjen arrangerades även verksamhetsbesök. Deklarationskampanj Den traditionsenliga deklarationskampanjen ägde rum den 2 maj utanför lokala skattekontor och inlämningsställen i regionen. Förbundsstämma Moderaterna i Stockholms LÄN 21

23 Lyssna & förnya Lyssnakampanjen Lyssna & Förnya inleddes den 28 januari 2012 med en kick-off på le Bon Palais i Stockholm. Över 600 personer slöt upp för att lyssna till inspirerande föredrag av statsminister Fredrik Reinfeldt, retorikkonsulten Elaine Eksvärd och förbundsordförandena Henry Sténson och Catharina Elmsäter Svärd. Under februari och mars utbildades ca 1000 personer i Lyssna och förnya och från mars startade kampanjen har lyssnade samtal ägt rum i regionen genom dörrknack och samtal på gator och torg. Sommartal Fredrik Reinfeldts traditionsenliga sommartal ägde rum den 18 augusti i Gustavsberg på Värmdö. Stockholm Pride För trettonde året i rad deltog moderaterna under Stockholm Pride den 31 juli 4 augusti. Moderaterna deltog under seminarier och debatter, Prideområdet i Tantolunden, aktiviteter på stan samt i paraden. Halvtidskampanj Lördag den 15 september hade halva mandatperioden passerat och det uppmärksammades med lyssnande kampanjer runt om i regionen. Ca 120 kampanjsugna moderater samlades först vid SO Stockholms lokaler i Kungsträdgården där de lyssnande och blev inspirerade av Henry Sténson och Beatrice Ask. Sedan gav de sig ut med uppgift att fylla i enkäter och fråga om medlemskap. Ca 1000 ifyllda enkäter blev facit. Höstkampanj Höstkampanjen 2012 startade med att Fredrik Reinfeldt invigde valstugan på Norrmalmstorg den 29 september. Ungefär 300 personer kom förbi och lyssnade på statsministern. Kampanjen höll sedan igång fram till den 14 oktober. Då Fredrik kunde inviga kampanjen fick vi mycket massmedial uppmärksamhet. Invigningen och valstugan på Norrmalmstorg gav också en valrörelseliknande känsla som vi hade mycket nytta av resten av kampanjen. Kampanjen var en lyssnande kampanj som fortsatte (men intensifierades) inom ramen för Lyssna & Förnya. Även medlemsvärvning var prioriterat under kampanjveckorna med fokus på att våga fråga om medlemskap. I 22 Förbundsstämma Moderaterna i Stockholms LÄN

24 stort sett alla föreningar och kommuner bedrev kampanjer, ca 120 personer värvades och ca 2000 lyssnande samtal ägde rum. Materialet som användes var enkäter och diskussionsunderlag samt en allmän folder om moderaterna till föreningar i länet. Foldern avslutades med fråga om medlemskap. Varje dag skickades ett utskick som gick i princip till alla våra förtroendevalda och föreningsaktiva och som beskrev vad som hade hänt och vilka kommande aktiviteter som skulle ske. Under kampanjen höll Blå Hörnet öppet från 8 18 varje vardag så att föreningsaktiva kunde hämta material både innan och efter arbetstid. Verksamhetsbesök Under året genomfördes 200 verksamhetsbesök. Medlemsvärvning och återvärvning. Under året integrerades medlemsvärvningen i alla kampanjaktiviteter som förbundet initierade. En viktig signal om att medlemsvärvning är viktigt och prioriterat för oss alla. Glädjande var även att återvärvningen i Stockholms stad uppnåddes till ca 95 % och i Stockholms län till ca 96 %, de bästa siffrorna på många år. Samrådsgrupper Förbundsstyrelsen beslutade hösten 2011 att för mandatperioden tillsätta åtta samrådsgrupper. Dessa har till uppgift att vara forum för diskussion och utbyte av idéer och erfarenheter för politiskt aktiva i berörda nämnder i Stockholms län samt vara referensgrupp för frågor inom sitt bevakningsområde. Därtill äger de ordna aktiviteter (utbildningar, seminarier, talarkvällar eller dylikt) för förtroendevalda inom verksamhetsområdet. Förbundsstyrelserna har utsett sammankallande inom respektive verksamhetsområde. Till samtliga möten har berörda representanter från Stockholms stad varit inbjudna. Förbundsstämma Moderaterna i Stockholms LÄN 23

25 Under åren har samrådsgrupperna träffats enligt nedan: Samrådsgrupp sociala frågor Sammankallande: Staffan Strömbäck, Ekerö 2011: 22 september, 11 november, 8 december 2012: 22 mars, 8 november Samrådsgrupp polisnämnder Sammankallande: Anna König Jerlmyr, Stockholms stad 2011: 11 november Samrådsgrupp skola Sammankallande: Maria Stockhaus, Sollentuna 2011: 31 augusti, 14 oktober 2012: 17 april, 6 december Samrådsgrupp kultur & fritid Sammankallande: Michael Fridebäck, Haninge 2011: 22 november 2012: 7 februari Samrådsgrupp kommunala bostadsbolag Sammankallande: Anti Avsan, Huddinge 2012: 1 mars Samrådsgrupp samhällsbyggnad Sammankallande: Anna Rheyneuclaudes Kihlman, Lidingö Inga genomförda möten Samrådsgrupp Miljö Sammankallande: Magnus Nilsson, Solna Inga genomförda möten Medborgarskolan Flertalet utbildningsarrangemang har genomförts i samarbete med Medborgarskolans Stockholmsregion. Förbundet och lokalföreningarna har varit 24 Förbundsstämma Moderaterna i Stockholms LÄN

Verksamhetsberättelse Moderatkvinnorna. Stockholms län Verksamhetsperiod Maj 2011- Mars 2013

Verksamhetsberättelse Moderatkvinnorna. Stockholms län Verksamhetsperiod Maj 2011- Mars 2013 Verksamhetsberättelse Moderatkvinnorna Stockholms län Verksamhetsperiod Maj 2011- Mars 2013 OM MODERATKVINNORNA STYRELSEN Vid årsmöte 2011 gjordes följande val: Erica Lejonroos, Sundbyberg Lena Gerby,

Läs mer

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011.

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. NOMINERINGSREGLER AVSEENDE VALSEDLAR I ALLMÄNNA VAL Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. 1. FASTSTÄLLANDE AV NOMINERINGSREGLER 1.1 Förbundsstämma tre år före allmännaval

Läs mer

Stadga för Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad

Stadga för Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Stadga för Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Enl stämmobeslut 24-25 maj 2013. Godkända av partistyrelsen den 6 september 2013. 1 Ändamål Moderata Samlingspartiets i Stockholms stad strävan är

Läs mer

Styrelsen för Moderaterna i Stockholms stad Mariaföreningen får härmed överlämna redovisning för verksamhetsåret 2016.

Styrelsen för Moderaterna i Stockholms stad Mariaföreningen får härmed överlämna redovisning för verksamhetsåret 2016. Moderaterna i Stockholms stad Mariaföreningen org. nr. 802406-4431 Verksamhetsberättelse 2016 Styrelsen för Moderaterna i Stockholms stad Mariaföreningen får härmed överlämna redovisning för verksamhetsåret

Läs mer

Moderata Samlingspartiet i Lunds kommun. Handlingar till kretsårsmötet den 10:e april 2016

Moderata Samlingspartiet i Lunds kommun. Handlingar till kretsårsmötet den 10:e april 2016 Moderata Samlingspartiet i Lunds kommun Handlingar till kretsårsmötet den 10:e april 2016 Verksamhetsberättelse för Moderaterna i Lunds kommunskrets Verksamhetsåret 2015 Styrelsen På Lundakretsens årsmöte

Läs mer

Förbundsstämma 2013 MODERATERNA I STOCKHOLMS STAD POLSTJÄRNAN KONFERENS 24 25 MAJ 2013

Förbundsstämma 2013 MODERATERNA I STOCKHOLMS STAD POLSTJÄRNAN KONFERENS 24 25 MAJ 2013 Förbundsstämma 2013 MODERATERNA I STOCKHOLMS STAD POLSTJÄRNAN KONFERENS 24 25 MAJ 2013 A MODERATERNA I STOCKHOLMS STAD Handlingar till Förbundsstämma 24 25 maj 2013 1 OM BOKEN Utgiven av Moderata Samlingspartiet

Läs mer

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Antagna vid förbundsstämma den 24-25 maj 2013. Godkända av partistyrelsen den 6 september 2013. 1 Ändamål Partiföreningens strävan

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper.

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper. FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004, förbundsstämman 14 april 2007 samt vid förbundsstämman

Läs mer

Nomineringsregler. Stockholms stad MODERATERNA I STOCKHOLM STAD OCH LÄN

Nomineringsregler. Stockholms stad MODERATERNA I STOCKHOLM STAD OCH LÄN Nomineringsregler Stockholms stad MODERATERNA I STOCKHOLM STAD OCH LÄN Nomineringsregler avseende valsedlar i allmänna val Moderaterna i Stockholms stad Beslutade på förbundsstämman i Stockholms stad 8-9

Läs mer

Extra Förbundsstämma 7 september Moderaterna i Södra Älvsborg

Extra Förbundsstämma 7 september Moderaterna i Södra Älvsborg Extra Förbundsstämma 7 september Moderaterna i Södra Älvsborg Program 18.00 - Fika samt ombudsregistrering 18.30 - Välkomna till Borås. 18.35 - Stämmoförhandlingar. 19.00 - Stämmotalare Västtrafiks ordförande

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007 Engelbrektsmoderaterna

Verksamhetsberättelse 2007 Engelbrektsmoderaterna 1(5) Verksamhetsberättelse 2007 Engelbrektsmoderaterna Styrelsen för Engelbrektsmoderaterna får härmed överlämna redovisning för verksamhetsåret 2007. Årsmötet 2006 Årsmötet avhölls den 21 februari 2006

Läs mer

Normalstadgar för länsförbund Fastställda av partistyrelsen den 7 mars 2008, reviderade genom landsmötesbeslut den 22 november 2015

Normalstadgar för länsförbund Fastställda av partistyrelsen den 7 mars 2008, reviderade genom landsmötesbeslut den 22 november 2015 Normalstadgar för länsförbund Fastställda av partistyrelsen den 7 mars 2008, reviderade genom landsmötesbeslut den 22 november 2015 1. Ändamål Länsförbundets uppgift är att samla personer med liberal samhällsåskådning

Läs mer

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN Punkt 1 Stämman öppnas Punkt 2 Val av ordförande och vice ordförande vid stämman till ordförande vid stämman utse Christer Persson, Mossebo till vice ordförande

Läs mer

Stadgar för lokal förening i

Stadgar för lokal förening i Stadgar för lokal förening i Brottsofferjourernas Riksförbund Reviderad vid Riksstämman i Strömstad 2009 Brottsofferjourernas Riksförbund Bondegatan 40 100 61 STOCKHOLM Telefon: 08-644 88 00 Fax: 08-644

Läs mer

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Förbundets stadgar antogs vid Riksstämman i Kiruna den 24 maj 2003. Senast reviderad vid Riksstämman i Stockholm/Sollentuna 25-26 maj 2013. Brottsofferjoure

Läs mer

Nomineringsregler. Stockholms län MODERATERNA I STOCKHOLM STAD OCH LÄN

Nomineringsregler. Stockholms län MODERATERNA I STOCKHOLM STAD OCH LÄN Nomineringsregler Stockholms län MODERATERNA I STOCKHOLM STAD OCH LÄN Nomineringsregler avseende valsedlar i allmänna val Moderaterna i Stockholms län Beslutade på förbundsstämman i Stockholms län 30 maj

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 Verksamhetsberättelse 2016 Styrelsen för Moderaterna i Tyresö får härmed överlämna redovisningen för verksamhetsåret 2016. Årsmötet 2016 Moderaterna i Tyresö höll årsmöte 2015

Läs mer

Stadgar för Nämndemännens Riksförbund NRF antagna vid kongressen i Örebro 2015

Stadgar för Nämndemännens Riksförbund NRF antagna vid kongressen i Örebro 2015 Stadgar för Nämndemännens Riksförbund NRF antagna vid kongressen i Örebro 2015 1. Namn, säte och ändamål Nämndemännens Riksförbund NRF är en svensk riksorganisation för nämndemannaföreningar, direktanslutna

Läs mer

Stadgar för Ung Media Stockholm

Stadgar för Ung Media Stockholm Stadgar för Ung Media Stockholm Antagna på årsmötet 2014-05-09 Reviderade på årsmötet 2015-03-18 Definition 1 Syfte mom 1 Distriktets syfte är att inom Stockholms län verka för förbundets syfte. 2 Organisation

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Kungsholmsmoderaterna - Verksamhetsberättelse 2015

Kungsholmsmoderaterna - Verksamhetsberättelse 2015 Kungsholmsmoderaterna - Verksamhetsberättelse 2015 Styrelsen för Moderata Samlingspartiet Kungsholmen, organisationsnummer: 802488-6411, får härmed avge redovisning för verksamhetsåret 2015. Årsmötet 2015

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 samt vid förbundsstämman 14 april 2007 samt vid

Läs mer

Stadgar. För Brottsofferjouren Sverige. Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna maj 2015.

Stadgar. För Brottsofferjouren Sverige. Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna maj 2015. Stadgar För Brottsofferjouren Sverige Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna 30-31 maj 2015. 1 FÖRBUNDET, DESS NAMN OCH SÄTE Förbundet är en organisation av ideella

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Moderaterna i Vällingby får härmed överlämna redovisning för verksamhetsåret 2011. Organisationsnumer: 802010-3779 Årsmötet 2011 Årsmötet avhölls den 1 mars 2011

Läs mer

Stadgar. Riksförbundet Djurskyddet Sverige

Stadgar. Riksförbundet Djurskyddet Sverige Stadgar Riksförbundet Djurskyddet Sverige September 2010 Stadgar för Djurskyddet Sveriges riksförbund antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman 10 maj 2014

Läs mer

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 Stadgar SV Halland Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 1 Avdelning 12 Avdelning SVs basorganisation utgörs av avdelningar. Nya avdelningar samt sammanläggningar eller delning av avdelning ska godkännas

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen för Moderaterna i Stockholms stad Mariaföreningen får härmed överlämna redovisning för verksamhetsåret 2014. Organisationsnummer: 802406-4431 Årsmötet 2014 Årsmötet

Läs mer

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar i förbundet är njursjuka, njurdonatorer,

Läs mer

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet 1 Riksförbundet Svenska Kattskyddsförbundet är ett rikstäckande förbund som erkänner alla katters lika värde och rätt till ett gott liv. Svenska Kattskyddsförbundet

Läs mer

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN Punkt 1 Stämman öppnas Punkt 2 Val av ordförande och vice ordförande vid stämman till ordförande vid stämman utse PerÅke Svensson, Vimmerby till vice ordförande

Läs mer

Normalstadgar för partiförening i Moderata Samlingspartiet

Normalstadgar för partiförening i Moderata Samlingspartiet Normalstadgar för partiförening i Moderata Samlingspartiet 1 Ändamål Partiföreningens strävan är att vinna människor för den samhällssyn som partiet företräder. Partiföreningens uppgift är därför att målmedvetet

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

1. amn Samfundets namn är Svenska Trossamfundet för Naturreligion (nedan STN)

1. amn Samfundets namn är Svenska Trossamfundet för Naturreligion (nedan STN) . 1. amn Samfundets namn är Svenska Trossamfundet för Naturreligion (nedan STN) 2. Ändamål STN skall verka för att de gamla natureligionerna bibehåller sin status i dagens samhälle. STN skall verka för

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.30 1

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 Tabell1 Anmälda brott 2012 Helår /100 000 inv Stockholm Sigtuna Botkyrka Södertälje Sundbyberg Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 även i 248 även i 199 även

Läs mer

Protokoll årsmöte 13 november 2015

Protokoll årsmöte 13 november 2015 Protokoll årsmöte 13 november 2015 Tid kl 16.30-18.00 Plats Svenska Mässan, Göteborg Närvarande Röstlängd Södra lokalavdelningen Kurt Månsson Peter Danielsson Västra lokalavdelningen Björn Smedberg Anders

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Stadgar för lokalavdelning inom nomineringsgruppen Borgerligt alternativ

Stadgar för lokalavdelning inom nomineringsgruppen Borgerligt alternativ Rev 2013-01-22 Stadgar för lokalavdelning inom nomineringsgruppen Borgerligt alternativ Fastställda av Kyrkliga samrådsgruppen 2012-01-29. Inför bildande av lokalavdelning finns en handledning tillgänglig.

Läs mer

Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version , , , Bilaga 1 Sida 1(7)

Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version , , , Bilaga 1 Sida 1(7) Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version 081016, 090212, 090219, 090305 Bilaga 1 Sida 1(7) 1 Föreningens namn är Länsbygderådet Sjuhärad som bildades 1998 12 05. 2 Föreningen har sitt

Läs mer

Valkretsindelning för landstingsval för perioden

Valkretsindelning för landstingsval för perioden NACKA KOMMUN 2017-06-14 TJÄNSTESKRIVELSE VALN 2017/4 KFKS 2017/528 1 (1) Valnämnden Valkretsindelning för landstingsval för perioden 2018-2022 Yttrande till Stockholms läns landsting Förslag till beslut

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR UNGDOMSFÖRENING S T A D G A R

NORMALSTADGAR FÖR UNGDOMSFÖRENING S T A D G A R NORMALSTADGAR FÖR UNGDOMSFÖRENING S T A D G A R för... Försvarsutbildningsungdomsförening Föreningen bildad den..... Stadgarna antagna vid.. Försvarsutbildningsungdomsförenings stämma och godkända av...

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2016-04-23) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

Centerstudenters stadgar

Centerstudenters stadgar Centerstudenters stadgar 5 10 15 fastställda av förbundsstämman i april 1984 reviderade vid förbundsstämman 1992 reviderade vid förbundsstämman 1997 reviderade vid förbundsstämman 2000 reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

SVERIGES FRANCHISETAGARE

SVERIGES FRANCHISETAGARE stadgar för SVERIGES FRANCHISETAGARE (802433-3828) Reviderade 2006, 2011 och 2014 1 Stadgar för Sveriges Franchisetagare 1 Firma och säte Föreningens firma är Sveriges Franchisetagare och har sitt säte

Läs mer

Valplan för Moderaterna i Södermanland 2014

Valplan för Moderaterna i Södermanland 2014 Förbundsstyrelsen föreslå förbundsrådet att anta nedanstående valplan för Moderaterna i Södermanland 2014 Valplan för Moderaterna i Södermanland 2014 Det övergripande mål för Moderaterna i Södermanland

Läs mer

Stadga för Skvaderns elevorganisation. Antagen av årsstämman den 27 mars 2007, godkänd av rektor den 27 mars 2007

Stadga för Skvaderns elevorganisation. Antagen av årsstämman den 27 mars 2007, godkänd av rektor den 27 mars 2007 Stadga för Skvaderns elevorganisation Antagen av årsstämman den 27 mars 2007, godkänd av rektor den 27 mars 2007 1 Ändamål Syftet med denna stadga, samt organisationen som stadgan gäller för, är att kontakten

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Ursprungliga stadgar 1 november 1996, Stockholm Antagna 22 april 2007, Stockholm Reviderade 19 april 2008, Helsingborg Reviderade 19 april 2009, Stockholm Reviderade

Läs mer

Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar

Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar Senast reviderade av förbundsstämman 2016-05-28. 1. Förbundets namn Förbundets namn är: Huvudvärksförbundet,

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

Mer än hälften av rösterna. Se majoritet.

Mer än hälften av rösterna. Se majoritet. Acklamation Det vanligaste sättet att fatta beslut på, genom ja-rop. Jämför votering. Adjungera Låta utomstående personer vara närvarande vid styrelsemöte. De har då ofta yttrande- och förslagsrätt men

Läs mer

Kriskommunikatörerna/Criscom

Kriskommunikatörerna/Criscom 1 (9) S T A D G A R för Kriskommunikatörerna/Criscom Förbundet bildat den 25 oktober 1975 Stadgarna antagna vid förbundsstämman den 10 mars 2007 Godkända av Svenska Försvarsutbildningsförbundets Överstyrelse

Läs mer

Stadgar för Luleå stifts norra kyrkosångsförbund

Stadgar för Luleå stifts norra kyrkosångsförbund Stadgar för Luleå stifts norra kyrkosångsförbund Antagna av stämman 091024 1 NAMN Luleå stifts norra kyrkosångsförbund (LUNK) är en sammanslutning av kyrkokörer och andra körer samt instrumentalgrupper,

Läs mer

Västernorrlands Försvarsutbildningsförening. Ordinarie Årsstämma. Måndagen den 17 februari Kl Hotell Appelbergs. Storgatan 51, Sollefteå

Västernorrlands Försvarsutbildningsförening. Ordinarie Årsstämma. Måndagen den 17 februari Kl Hotell Appelbergs. Storgatan 51, Sollefteå Västernorrlands Försvarsutbildningsförening Ordinarie Årsstämma Måndagen den 17 februari 2014 Kl. 19.00 Hotell Appelbergs Storgatan 51, Sollefteå KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR VÄSTERNORRLANDS

Läs mer

Västernorrlands Försvarsutbildningsförening. Ordinarie Årsstämma. Onsdagen den 22 februari Kl Hotell Appelbergs. Storgatan 51, Sollefteå

Västernorrlands Försvarsutbildningsförening. Ordinarie Årsstämma. Onsdagen den 22 februari Kl Hotell Appelbergs. Storgatan 51, Sollefteå Västernorrlands Försvarsutbildningsförening Ordinarie Årsstämma Onsdagen den 22 februari 2012 Kl. 19.00 Hotell Appelbergs Storgatan 51, Sollefteå KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR VÄSTERNORRLANDS

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

Järfälla Civilförsvarsförening

Järfälla Civilförsvarsförening Protokoll fört vid JÄRFÄLLA CIVILFÖRSVARSFÖRENINGS FÖRENINGSSTÄMMA 2013-03-19 Före stämmans öppnande gavs en presentation av säkerhetsproblematiken vid utbyggnad av järnvägen mellan Barkarby och Kallhäll

Läs mer

1 Firma Riksorganisationens namn är Folkrörelsen Nej till EU.

1 Firma Riksorganisationens namn är Folkrörelsen Nej till EU. Folkrörelsen Nej till EU Stadgar för riksorganisationen 1 Firma Riksorganisationens namn är Folkrörelsen Nej till EU. 2 Mål 2:1 Folkrörelsen Nej till EU är en ideell organisation, som verkar för ett demokratiskt,

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2003:14 Stadgar för Mälardalsrådet Beslutade på Mälardalsrådets möte den 15 maj 2003 (Ersätter Kfs 1993:4) Inledande bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

Hemmaladdning är bäst!

Hemmaladdning är bäst! Hemmaladdning är bäst! Elbilsägare vill ladda vid bostaden Mycket frågor från bostadsrättsföreningar Bidrag från Klimatklivet Samarbete Miljöbilar och Energi- och Klimatrådgivningen HSB, Riksbyggen, Stockholm

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2016-05-17 Tillväxtkontoret Plan- och exploateringsavdelningen Karin Svalfors Jan-14 Feb-14

Läs mer

Mötesteknisk ordlista för IOGT-NTO

Mötesteknisk ordlista för IOGT-NTO Mötesteknisk ordlista för IOGT-NTO Acklamation Det vanligaste sättet att fatta beslut på, genom ja-rop. Man ropar aldrig nej. Om man är mot förslaget är man tyst, och ropar bara ja på det förslag som man

Läs mer

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Helsingborgs Arena , kl.10.00

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Helsingborgs Arena , kl.10.00 FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Helsingborgs Arena 2015-09-20, kl.10.00 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande Mats Tibbelin öppnade Svenska Badmintonförbundets sjuttiosjunde ordinarie årsmöte. 2 UPPROP OCH FULLMAKTSGRANSKNING

Läs mer

Avtal avseende verksamhetsförlagda fältstudier inom speciallärar- och specialpedagogutbildningarna

Avtal avseende verksamhetsförlagda fältstudier inom speciallärar- och specialpedagogutbildningarna Avtal avseende verksamhetsförlagda fältstudier inom speciallärar- och specialpedagogutbildningarna Stockholms universitet och kommuner/skolhuvudmän är överens om att lärarutbildningarna, inklusive påbyggnadsutbildningar

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 85% Nej 15% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning STADGAR FÖR FUB föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Dessa stadgar gäller från och med 31 augusti 2013 och ersätter tidigare stadgar STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET Riksförbundet för barn,

Läs mer

Stadgar för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Antagna av Förbundsstämman 2008

Stadgar för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Antagna av Förbundsstämman 2008 Stadgar för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Antagna av Förbundsstämman 2008 1 Namn och karaktär 1.1 Förbundets namn är Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft. 1.2 Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft är en ideell intresseorganisation

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Förslag till dagordning:

Förslag till dagordning: Förslag till dagordning: 1) Mötets öppnande 2) Val av mötesfunktionärer a) Ordförande b) Sekreterare c) Justerare d) Rösträknare 3) Fråga om mötet är stadgeenligt kallat 4) Fastställande av röstlängd 5)

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 36:e ordinarie årsmötet Lördagen den 12 mars 2016 kl. 16.00 på Hotell Höga Kusten i Kramfors kommun. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

Moderaterna Strömstad. Årsmöte samt nomineringsstämma

Moderaterna Strömstad. Årsmöte samt nomineringsstämma STRÖMSTAD Moderaterna Strömstad Årsmöte samt nomineringsstämma 21 februari 2014 Föredragningslista Nomineringsstämma 1 Stämmans öppnande 2 Val av ordförande och vice ordförande att leda förhandlingarna

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Partistadgar för Liberalerna

Partistadgar för Liberalerna Partistadgar för Liberalerna antagna av landsmötet 2007, senast uppdaterade vid landsmötet 2015 1. Ändamål Liberalernas uppgift är att samla personer med liberal samhällsåskådning till gemensamt arbete

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Moderaterna bygger för det växande Stockholm. Under nästa mandatperiod bygger vi närmare 57 000 nya bostäder i Stockholms stad och län

Moderaterna bygger för det växande Stockholm. Under nästa mandatperiod bygger vi närmare 57 000 nya bostäder i Stockholms stad och län Moderaterna bygger för det växande Stockholm Under nästa mandatperiod bygger vi närmare 57 000 nya bostäder i Stockholms stad och län Vi välkomnar att Stockholmsregionen växer 2010-08-26 Stockholmsregionen

Läs mer

Årsmöte 2015 Kallelse

Årsmöte 2015 Kallelse Årsmöte 2015 Kallelse Välkommen till Sveriges Elevråds Årsmöte 2015! Det börjar lida mot hösten, vilket betyder att det är dags för Sveriges Elevråds årsmöte 2015. Sveriges Elevråd är medlemmarnas organisation.

Läs mer

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige Stadgar för Afasiförbundet i Sverige 1 Förbundets namn Förbundets namn är Afasiförbundet i Sverige, kallat Afasiförbundet. 2 Förbundets syfte Afasiförbundet är en ideell intresseorganisation som är demokratiskt

Läs mer

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige FÖRSVARETS PERSONALTJÄNSTFÖRENING I ÖSTRA SVERIGE (FPFÖ) Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige Uppgift 1 Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige (FPFÖ) har till uppgift

Läs mer

Val av ordf. Bertil Persson, ordförande och Carl G Nilsson, v ordförande valdes att leda förhandlingarna.

Val av ordf. Bertil Persson, ordförande och Carl G Nilsson, v ordförande valdes att leda förhandlingarna. ÅRSSTÄMMOPROTOKOLL Datum 2012-04-14 Tid 9.00-11.00 Plats Gamla Stadshuset, tidigare fullmäktigesalen 1 Val av ordf. Bertil Persson, ordförande och Carl G Nilsson, v ordförande valdes att leda förhandlingarna.

Läs mer

Stadgar. Antagna efter årsmötet 150423. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborg

Stadgar. Antagna efter årsmötet 150423. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborg Stadgar Antagna efter årsmötet 150423 Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborg Stadgar för HSO Göteborg, antagna 2015-04-23 Namn, mål och uppgift 1 Namn Handikappföreningarnas samarbetsorgan i

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Företagsklimatet i Stockholms stad 2017

Företagsklimatet i Stockholms stad 2017 Företagsklimatet i s stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 2009-08-03 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Kallelse och handlingar till ordinarie sammanträde skall vara ledamöter och suppleanter tillhanda senast sju dagar före sammanträdet.

Kallelse och handlingar till ordinarie sammanträde skall vara ledamöter och suppleanter tillhanda senast sju dagar före sammanträdet. ARBETSORDNING FÖR UPPSALA STUDENTKÅRS FULLMÄKTIGE Antagen av fullmäktige den 16 april 2012 1 Ledamöter och suppleanter Vid röstsammanräkningen fördelas mandaten mellan i valet deltagande partier enligt

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014-2015 MODERATA SAMLINGSPARTIET I TYRESÖ. tyresom.se

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014-2015 MODERATA SAMLINGSPARTIET I TYRESÖ. tyresom.se VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014-2015 MODERATA SAMLINGSPARTIET I TYRESÖ tyresom.se Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen för Moderaterna i Tyresö får härmed överlämna redovisning för verksamhetsåret 2014. Årsmötet

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer