Förbundsstämma 2013 MODERATERNA I STOCKHOLMS LÄN LANDSTINGSHUSET 26 MAJ 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förbundsstämma 2013 MODERATERNA I STOCKHOLMS LÄN LANDSTINGSHUSET 26 MAJ 2013"

Transkript

1 Förbundsstämma 2013 MODERATERNA I STOCKHOLMS LÄN LANDSTINGSHUSET 26 MAJ 2013 B

2 MODERATERNA I STOCKHOLMS LÄN Handlingar till Förbundsstämma 26 maj 2013 Förbundsstämma Moderaterna i Stockholms LÄN 1

3 OM BOKEN Utgiven av Moderata Samlingspartiet i Stockholms län GRAFISK FORM Veronica Nordström REDAKTÖR Håkan Wallensten FOTO Moderaternas bildarkiv TRYCK Elanders Sverige AB, Vällingby 2 Förbundsstämma Moderaterna i Stockholms LÄN

4 Kallelse till förbundsstämma Till: Föreningarnas valda ombud till förbundsstämma Förbundsstyrelsens ledamöter Härmed översänds handlingar till Moderata Samlingspartiet i Stockholms läns ordinarie förbundsstämma söndagen den 26 maj 2013 kl Förbundstämmoförhandlingarna sker i Landstingssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan i Stockholm. Röstlängd och röstkort Ombuden avprickas mot röstlängden innan stämman böjar, registreringen sker utanför stämmolokalen. Vid registreringen delas röstkort ut. Ombud som är förhindrad att närvara ska i samråd med sin föreningsordförande kontakta och informera sin ersättare samt överlämna stämmohandlingarna till den ersättare som ska tjänstgöra. Vid stämman har enskild medlem i förbundets föreningar, efter anmälan, närvaro- och yttranderätt vid förhandlingarna. Anmälan ska ske till Välkommen! Catharina Elmsäter Svärd förbundsordförande Sverker Eriksson chefombudsman Förbundsstämma Moderaterna i Stockholms LÄN 3

5 4 Förbundsstämma Moderaterna i Stockholms LÄN

6 Innehållsförteckning Behandlingsordning 6 Procedurregler 7 Föredragningslista 8 Förbundets verksamhetsberättelse för 2011 och Årsbokslut Årsbokslut Verksamhetsberättelse Landstingsgruppen Verksamhetsberättelse MUF Verksamhetsberättelse MUF Valberedningens förslag 118 Proposition 1 ang. Medlemsavgiften 126 Proposition 2 ang. Stadgar 128 Proposition 3 ang. Nomineringsregler 166 Proposition 4 ang. Politisk inriktning Motionsförteckning 200 Motionerna 1 22 med förbundsstyrelsens förslag 203 Förbundsstämma Moderaterna i Stockholms LÄN 5

7 Behandlingsordning Söndag 26 maj Stämmans inledning kl (Föredragningslistans punkter 1 8) Föregående verksamhetsperiod (Föredragningslistans punkter 9 13) Proposition 1 ang. Årsavgift (Föredragningslistans punkt 14) Proposition 2 ang. Stadgar (Föredragningslistans punkt 15) Proposition 3 ang. Nomineringsregler (Föredragningslistans punkt 16) Kl Anförande av partiordförande Fredrik Reinfeldt Proposition 4 ang. Politisk inriktning (Föredragningslistans punkt 17) Motionsbehandling (Föredragningslistans punkt 18) Valärenden (Föredragningslistans punkter 19 25) Övriga frågor (Föredragningslistans punkt 26) Avslutning 6 Förbundsstämma Moderaterna i Stockholms LÄN

8 Förslag till procedurregler vid förbundsstämma maj Yttranderätt har enligt stadgarna förbundets medlemmar. Alla yttranden görs från talarstolen. 2. Replikrätt har endast den som beviljas replik av förhandlingsordföranden. 3. Begäran om ordet för inlägg eller replik ska ske skriftligen till förhandlingspresidiet. 4. Yrkanderätt har förbundsstyrelsens ledamöter, valberedningens ledamöter samt föreningarnas tjänstgörande ombud. 5. Yrkande måste, för att upptas till behandling, lämnas skriftligen till förhandlingspresidiet. 6. Huvudförslag är förbundsstyrelsens yrkande. Under plenum väckta yrkanden upptas regelmässigt som motförslag. 7. Votering, om det begärs, görs genom handuppräckning med röstkort. Votering med rösträkning verkställs om röstberättigad begär det. Votering i personval sker alltid med slutna röstsedlar. 8. Valsedel i personval ska, för att vara giltig, uppta det antal namn valet avser. Valsedel, som upptar inte föreslaget namn är ogiltig. 9. Reservation och avvikande mening mot fattade beslut ska omedelbart anmälas till förhandlingspresidiet samt inlämnas skriftligen senast före stämmans avslutande. 10. Reservationsrätt har vid stämman röstberättigade. 11. Avvikande mening får till protokollet antecknas av förbundets tjänstemän. 12. Tidsbegränsning gäller under stämmoförhandlingarna enligt följande: 4 minuter debattinlägg 2 minuter replik Stämman kan under förhandlingarnas gång besluta om ytterligare tidsbegränsning om det behövs. 13. Streck i debatten sätts om stämman så beslutar. Talarlista och yrkande justeras då. Efter det att streck satts får nya yrkanden inte väckas. Förbundsstämma Moderaterna i Stockholms LÄN 7

9 Förslag till föredragningslista vid ordinarie förbundsstämma 26 maj 2013 Föredragningslista 1. Stämman öppnas 2. Val av ordförande och vice ordförande att leda förhandlingarna 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare för protokollet och två rösträknare. 5. Föredragningslistans fastställande. 6. Fastställande av röstlängd. 7. Fastställande av stämmans stadgeenliga utlysning. 8. Godkännande av arbetsordning och procedurregler 9. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för åren Förbundsstyrelsens årsbokslut för åren 2011 och Revisorernas berättelse. 12. Fastställande av resultat och balansräkningar 13. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen. 14. Proposition 1 ang. Årsavgift 15. Proposition 2 ang. Stadgar 16. Proposition 3 ang. Nomineringsregler 17. Proposition 4 ang. Politisk inriktning Motionsbehandling. 19. Val av ordförande och två vice ordförande för förbundet och styrelsen. 20. Val av 12 ledamöter av förbundsstyrelsen 21. Val av två revisorer med ersättare 22. Val av ombud och ersättare till Moderata Samlingspartiets partistämma 23. Val av ombud och ersättare till Medborgarskolans regionstämma 24. Val av nomineringskommittéer 25. Val av förbundets valberedning bestående av ordförande samt en ledamot jämte ersättare för varje landstingskommunal valkrets samt en ledamot och en ersättare från ungdomsdistriktet 26. Övriga frågor. 27. Avslutning. 8 Förbundsstämma Moderaterna i Stockholms LÄN

10 Förbundets årsberättelser för åren 2011 och 2012 Moderata Samlingspartiet i Stockholms län Org nr Styrelsen för Moderata Samlingspartiet i Stockholms län får härmed avge följande berättelse över verksamheten under åren 2011 och Verksamhetsberättelser för Moderata ungdomsförbundet i Stockholm län och för Moderata gruppen i Stockholms läns landsting, biläggs. Sammanfattning Förbundsstyrelsens verksamhet åren 2011 och 2012 har präglats av möjligheterna att under dessa sk mellanvalsår stärka organisationen och förbereda det valförberedande året 2013 och valåret Förbundsstämmor Ordinarie förbundsstämma hölls den 14 maj 2011 i Landstingshuset, Stockholm. Ordinarie förbundsstämman den 14 maj 2011 Vid den ordinarie förbundsstämman den 14 maj 2011 deltog ombud från föreningar, förbundsstyrelseledamöter, inbjudna gäster och ett antal övriga intresserade medlemmar. Stämmoförhandlingarna leddes av Gunnar Hökmark, ordförande, Douglas Lithborn, 1:e vice ordförande och Martina Mossberg, 2:e vice ordförande. Utöver sedvanliga formella ärenden fanns för behandling 2 propositioner och 13 motioner. Förtjänsttecken i guld utdelades till Marietta de Pourbaix Lundin, Ewa Björling och Torsten Svenonius och i silver till Lars Rosengren, Gunnel Rosengren, Henrik Isoz, Anders Henriksson, Ingvar Jacobsson och Britt Wennerfors. Förbundsstämma Moderaterna i Stockholms LÄN 9

11 Förbundsstyrelse Den av förbundsstämman 2011 valda styrelsen har varit verksam under perioden: Förbundsordförande: Catharina Elmsäter Svärd 1: e vice ordförande: Maria Stockhaus 2: e vice ordförande: Lars-Erik Salminen Ledamöter: Alexandra Anstrell Anti Avsan Carina Erlandsson Mats Gerdau Kjell Jansson Anne-Marie Larsson Cecilia Löfgreen Johnny Munkhammar (avliden augusti 2012) Linda Norberg Erik Ottoson Anna Rheyneuclaudes Kihlman Fredrik Saweståhl I förbundsstyrelsen har som självskriven ledamot ingått: Sofia Fölster, (MUF) med ersättare Magdalena Schröder, t.o.m. mars 2012, därefter Hannes Holmér. Förbundsstyrelsens sekreterare har varit Håkan Wallensten. Förbundsstyrelsen har sedan förbundsstämman haft 10 protokollförda sammanträden under 2011 och 2012 samt 3 möten under Förbundsstyrelsen beslöt att till arbetsutskott välja Catharina Elmsäter Svärd, Maria Stockhaus, Lars-Erik Salminen samt Sofia Fölster, MUF. Arbetsutskottet har inte sammanträtt. 10 Förbundsstämma Moderaterna i Stockholms LÄN

12 Revisorer Till revisorer valdes på förbundsstämman: Ordinarie: Ersättare: Thomas Lönnström, Ernst & Young (aukt.) och Birger Berggren Elisabeth Raun, Ernst & Young (aukt.) och Eva Stein Valberedning Förbundsstämman valde till valberedning: Ordförande Paul Lindquist, samt som ledamöterna per krets: N: Jan Bojling, Sundbyberg Ersättare Ulla Sandenskog, Sundbyberg NO: Ray Idermark, Vallentuna Ersättare Lars Filipoff, Vallentuna NV: Jan Holmberg, Upplands Väsby Ersättare Kent Hjalmarsson, Upplands Väsby O: Marianne Kronberg, Tyresö Ersättare Bengt Verlestam, Tyresö SO: Daniel Dronjak Nordqvist, Huddinge Ersättare Roland Dehlin, Nynäshamn SV: Richard Hoffman, Järna Hölö Ersättare Marita Lärnestad, Södertälje MUF: Fredrik Kärrholm Ersättare Hannes Holmér Övriga val Förbundsstämman beslutade att till ombud vid Medborgarskolans Stockholmsregions regionstämma välja Gunilla Helmerson med Isabella Jernbeck som ersättare. Vid stämman valdes även 30 ombud med ersättare till partistämmor. Förbundsstämma Moderaterna i Stockholms LÄN 11

13 Beslut vid ordinarie förbundsstämma 14 maj 2011 och uppföljning av besluten. Proposition 1 ang. medlemsavgiften Förbundsstämman beslutade att förbundets medlemsavgift för åren 2013 och 2014 är 35 kronor, att medlemsavgiften för första årets medlemsavgift ska vara 100 kr åren 2013 och 2014, att lokalföreningarna vid årsmöten fattar beslut om den egna medlemsavgiften i föreningen utöver förbundets och riksorganisationens uttag av medlemsavgift och att ingen avgift till förbundet baserat på partistödet ska uttas under åren 2013 och Föreningarna har informerats på m-bloggen om förbundets och riksorganisationens medlemsavgifter. Förbundsstyrelsen beslöt att avgift för direktanslutna ska vara 400 kr per år 2012 och Proposition 2 ang. nomineringsregler Förbundsstämman beslutade att fastställa nomineringsregler enl. arbetsgruppens och FS:s förslag, att delegera till förbundsråd att senast den sista februari 2012 göra de förändringar i nomineringsreglerna som kan föranledas av väsentliga förändringar i partiets normalnomineringsregler beslutade vid ordinarie partistämma oktober 2011 samt att uppdra åt förbundsstyrelsen att inför val av nomineringskommittéer vid förbundsstämman 2013 utarbeta och förelägg stämman förslag betr. formerna för försöksnominering mm med särskilt beaktande av de förslag och övervägningar som Arbetsgruppen för översyn av nomineringsprocessen redovisat i sin slutrapport i mars Föreningarna har informerats på m-bloggen om stämmobeslutet om nomineringsregler. Förbundsstyrelsen beslöt att tillsätta en arbetsgrupp gemensam med Stockholms stad med uppgift förbereda proposition till stämman 2013 ang. kompletterande regelverk för nomineringsprocessen inför de allmänna valen Arbetsgruppens förslag beslöt förbundsstyrelsen förelägga förbundsstämman 2013 som proposition. Behov förelåg inte att inkalla förbundsråd. 12 Förbundsstämma Moderaterna i Stockholms LÄN

14 Motion 1 Moderat IT-politik, från Eliza Roszkowska Öberg, Österåker. Förbundsstämman beslutade att bifalla motionen. Översändes till partistämman 2011 där motionen (nr 86) ansågs besvarad med vad partistyrelsen anfört. Motion 2 En osäker omvärld kräver en säker försvarsbudget, från Staffan Strömbäck, Ekerö. Förbundsstämman beslutade att avslå motionen. Motion 3 Efterlevnad av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter i AFS 1993:1, från Ted Bondefalk, Tyresö. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad med förbundsstyrelsens yttrande. Motion 4 Uppmuntran av eget initiativ till arbete redan under studietiden. Förhållandet mellan studerande och arbetsgivare, från Deshira Flankör, Värmdö. Förbundsstämman beslutade att avslå motionen. Motion 5 Fritt skolval i Mälarregionen, från Moderata Ungdomsförbundet i Stockholms län. Förbundsstämman beslutade att bifalla motionen samt att moderaterna i Stockholms län uttalar sig för ett fritt skolval som inte begränsas av kommunala, regionala eller nationella gränser. Moderata gruppledare i utbildningsnämnder eller motsvarande i länets kommuner och i SKL samt moderata landstingsgruppen har informerats om stämmans beslut. Motion 6 En flexibel arbetsmarknad kräver en flexibel bostadsmarknad även för ägda bostäder, från Cecilia Löfgreen, Järfälla och Zanna Mårtensson, Solna. Förbundsstämman beslutade att uttala att en översyn av systemet med stämpelskatter bör göras med målsättning att etablera ett tak för skatteuttaget, att avslå motionens första att-sats ang. översyn av systemet med stämpelskatt med inriktning frysning och avskaffande samt att motionen ska skickas vidare till Moderaternas partistämma. Förbundsstämma Moderaterna i Stockholms LÄN 13

15 Motionen översändes till partistämman 2011 där motionen (nr 98) avslogs med uttalande om att en översyn av systemet med stämpelskatter bör göras. Motion 7 Kvotering, från Moderata Ungdomsförbundet i Stockholms län, distriktsstyrelsen. Förbundsstämman beslutade att bifalla motionen innebärande, att Moderaterna i Stockholms län uttalar att statligt påtvingad kvotering inskränker äganderätten, att Moderaterna i Stockholms län uttalar att varje människa förtjänar att ses som en individ snarare än som en del av ett kollektiv, att Moderaterna i Stockholms län verkar mot statligt påtvingad kvotering till bolagsstyrelser, även när omvärlden gör det motsatta samt att motionen vidaresänds till Moderaternas partistämma. Motionen översändes till partistämman 2011 där motionen (nr 102) bifölls efter ändringar i första att-satsen. Motion 8 Migration, integration, och religion, från Moderata Ungdomsförbundet i Stockholms län. Motion 9 En stark integration, från Moderata Ungdomsförbundet i Stockholms län. Förbundsstämman beslutade att bifalla i motion 8 att-satserna 1, 2, 8, 15, 16, 21 och 22, att avslå i motion 8 att-sats 10, att anse i motion 8 att-satserna 3-7, 9, och besvarade, att bifalla i motion 9 att-satserna 1-3, 7 och 8, att anse i motion 9 att-satserna 4-6 besvarade samt att Moderaterna i Stockholms län ska verka för att arbetsförmedlingen ska kunna köpa enskilda tjänster av förmedlingskaraktär i syfte att öka antalet förmedlade arbetstillfällen. Länets moderata kommunstyrelseordförande och gruppledare samt riksdagsgruppen har informerats om stämmans beslut. Motion 10 Klimatet, från Gull Olli, Ekerö. Förbundsstämman beslutade att avslå motionen. Motion 11 Slopa begränsningsregeln i skattelagstiftningen gällande avdragsrätten för kooperativ utdelning för konsumentkooperativa föreningar, från Per Thorsell m.fl. Upplands-Bro. Förbundsstämman beslutade att avslå motionen. 14 Förbundsstämma Moderaterna i Stockholms LÄN

16 Motion 12 Effektivisera energibranschen, från Mikael Jensen, Täby. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motion 13 Företagspolitiskt program för moderaterna i Stockholms stad och län, från Moderata Företagarrådet. Förbundsstämman beslutade att bifalla motionen. Förbundsråd Förbundsrådet som består av partiföreningsordförandena, MUF-ordförandena och förbundsstyrelsens ledamöter har sammanträtt den 10 september 2012 för behandling av den gemensamma valfonden inför valet Förtroendevalda i beslutande församlingar Landstingsfullmäktigeledamöter från Stockholms län framgår av bifogade verksamhetsberättelser för landstingsgruppen. Riksdagsledamöter på Stockholms länsbänken har efter valet 2010 under åren 2011 och 2012 varit: Metin Ataseven, Anti Avsan, Hanif Bali, Anna Kinberg Batra, Jelena Drenjanin, Bino Drummond (fr.o.m. mars 2012), Hillevi Engström (t.o.m. mars 2012), Karin Enström (t.o.m. april 2012), Mats Gerdau, Isabella Jernbeck, Malin Löfsjögård (t.o.m. mars 2012), Johnny Munkhammar (t.o.m. augusti 2012), Edip Noyan (fr.o.m. oktober 2012), Göran Pettersson, Marietta de Pourbaix-Lundin, Björn Samuelson (fr.o.m. april 2012), Fredrik Schulte, Karl Sigfrid, Rune Wikström, Eliza Roszkowska Öberg. Kommunalråd Kommunalrådsgruppen, bestående av kommunalråd och oppositionsråd i regionen har sammanträtt regelbundet under ledning av Lennart Kalderén, Salem. Förbundsstämma Moderaterna i Stockholms LÄN 15

17 Representation i andra organ Regionala valberedningen: ledamöter enl. beslut september 2010: Catharina Elmsäter Svärd,ordf, Sten Nordin, vice ordf, Torbjörn Rosdahl, Jelena Drenjanin, Ulla Hamilton och Christer Wennerholm, enl. FS beslut november 2012: Catharina Elmsäter Svärd, ordf, Henry Sténson, vice ordf, Torbjörn Rosdahl, Sten Nordin och Lennart Kalderén. Nämndemän Förbundet har biträtt moderaternas valberedning i landstinget med sammanställning av nominerade nämndemän. Från Stockholms län har 41 moderater utsetts till nämndemän i Hovrätten, 12 i Kammarrätten, 180 i Förvaltningsrätten i Stockholm och 8 i Förvaltningsrätten i Uppsala. Därtill kommer jurymän i tryckfrihetsmål. T.o.m utsågs nämndemän i skattenämnder, vilka nu avvecklats. Nämndemän har inbjudits till informationsmöten 8 februari 2012 för valda till Tingsrätter och Hovrätten med statssekreterare Martin Valfridsson, 24 maj 2012 för valda till Förvaltningsrätten och Kammarrätten med migrationsminister Tobias Billström och samtliga nämndemän till möte 20 november 2012 med stabschef Christoffer Järkeborn. Diverse organisatoriska beslut i förbundsstyrelsen Jämställdhetsplan antogs 7 december 2011 Riktlinjer för utdelning av förtjänstplakett antogs 26 april 2012 Bokslut 2011 godkändes 1 juni 2012 Direktiv till och val av arbetsgrupp översyn stadgar, 26 april 2012 (Cecilia Brinck, ordf, Torbjörn Erbe, Maria Ros Jernberg, Erik Ottoson) Direktiv och val av arbetsgrupp för komplettering av nomineringsregler, 26 april 2012 (Alexandra Anstrell, ordf, Christer Grunder, Andrea Femrell, Erik Ottoson, Cecilia Löfgreen) 16 Förbundsstämma Moderaterna i Stockholms LÄN

18 Förbundskansli Förbundskansliet är gemensamt kansli för de båda förbunden Stockholms län och Stockholms stad. Kansliet är både en serviceorganisation och kampanjorganisation för hela länet. Kontoret är förlagt till Moderaternas hus, Stora Nygatan 30, 4 trappor i Gamla stan, Stockholm. Vid förbundets kansli har under åren följande personer tjänstgjort: Sverker Eriksson, chefombudsman Jonna Thomasson, fotograf och assistent till chefombudsmannen (deltid) Håkan Wallensten, organisationschef Hans Hallin, projektledare Åsa Bergquist, projektmedarbetare (t.o.m. maj 2012 assistent till chefombudsmannen) Sophia Granswed, projektledare (fr.o.m. maj 2012) Lena Ohlsson, företagsekonom Åsa Edholm, redovisningsekonom (fr.o.m. mars 2012) Oili Stenbeck, ekonomiassistent (deltid) Johan Hjelmstrand, politisk projektledare (fr.o.m. oktober 2012) Peter Dannered, kampanjchef Aleks Lestaric, projektledare Jessica Aftén Moback, medlemsansvarig Veronica Nordström, produktionsansvarig Alexander Sima, distributionsansvarig (fr.o.m. augusti 2012) Katja Hessle, projektledare (fr.o.m. april 2012) Elisabeth Somp, kommunikationschef Joar Horn, projektledare och webbredaktör Nareg Madirossian, webb- och IT-chef Claes Dafgård, webbprojektledare (fr.o.m. november 2012) Magdalena Schröder, MUF ombudsman (fr.o.m. augusti 2011) Jonas Kalms, distribution (t.o.m. februari 2012) Ruben Labbé, distribution (februari augusti 2012) Rickard Blomstrand, MUF ombudsman (t.o.m. juni 2012) Aldona Jurczak, ekonomiassistent (augusti 2011 januari 2012) Bino Drummond, projektledare (deltid, januari maj 2012) Olle Reichenberg, projektledare (tjänstledig) Hanif Bali, webmaster (tjänstledig) Förbundsstämma Moderaterna i Stockholms LÄN 17

19 Medlemmar Förbundet hade vid årsskiftet inkl MUF: 2012/2013: medlemmar 2011/2012: medlemmar 2010/2011: medlemmar 2009/2010: medlemmar 2008/2009: medlemmar 2007/2008: medlemmar 2006/2007: medlemmar Under åren har medlemsvärvningsaktiviteter genomförs. Förbundets medlemsregistersystem är samma som partiets riksorganisations. Föreningarna Förbundet har under perioden haft 35 verksamma lokala partiföreningar samt 4 kretsorganisationer. Föreningarna inom de landstingskommunala valkretsarna är: Krets N: Sollentuna, Solna och Sundbyberg Krets NO: Danderyd, Täby, Norrtälje, Blidö, Häverö-Väddö, Rimbo, Vallentuna, Vaxholm och Österåker samt kretsorganisationen Norrtälje Krets NV: Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Upplands-Bro och Upplands Väsby Krets O: Lidingö, Nacka, Tyresö och Värmdö Krets SO: Haninge, Centrala Huddinge, Västra Huddinge, Östra Huddinge och Nynäshamn samt kretsorganisationen Huddinge Krets SV: Norra Botkyrka, Grödinge, Tullinge, Tumba, Nykvarn, Salem, Södertälje, Enhörna och Järna Hölö samt kretsorganisationerna Botkyrka och Södertälje Ordförandeträffar Ordförandena i förbundets föreningar har inbjudits till diskussioner och överläggningar kring förbundets och föreningarnas verksamhet och om valfrågor vid flera tillfällen. 18 Förbundsstämma Moderaterna i Stockholms LÄN

20 Kampanj och kommunikation inleddes med slutförande av arbetet med förbundens valanalys av valet Den, av förbundsstyrelserna, utsedda valanalysgruppen som leddes av Johnny Munkhammar presenterade sin rapport i mars I rapporten konstaterades att valrörelsen genomförts väl, framför allt organisatoriskt men sex åtgärdspunkter inför nästa valrörelse identifierades. Valanalysens rekommendationer: Starka lokala budskap Ledarskapsutveckling Omvärldsbevakning Översyn av föreningarnas organisation och arbete Fortsatta samtal med väljarna Kontinuerlig rekrytering av nya företrädare Med dessa rekommendationer som utgångspunkt utvecklade och initierade förbunden tre projekt som utgör den huvudsakliga verksamheten för tiden fram till valrörelsen. Lyssna & Förnya Lyssna & Förnya (Lf) blev svaret på två av valanalysens rekommenderade åtgärder; att fortsätta samtalet med väljarna, att ha kontinuerlig omvärldsanalys och dessutom ger projektet en bra grund för utveckling av starka lokala budskap. Genom att gå ut och möta väljarna på gator och torg och samla information om vad man tycker om skolan, äldreomsorg och barnomsorg men även annat aktuellt i kommunerna, så fortsätter våra samtal med väljarna samtidigt som vi får en kontinuerlig omvärldsbevakning. Inom ramarna för Lyssna & Förnya genomfördes även verksamhetsbesök av förtroendevalda i form av samtal med anställda i välfärdsverksamhet; skola, barnomsorg och äldreomsorg. Alla samtal som förs dokumenteras och rapporteras. Projektet initierades, planerades och kommunicerades under 2011 och genomfördes under M-akademin Svaret på valanalysens efterfrågan om ledarutveckling och kontinuerlig rekrytering av nya företrädare blev inrättandet av M-akademin. Under 2011 Förbundsstämma Moderaterna i Stockholms LÄN 19

21 skedde ett omfattande analys- och planeringsarbete för att skapa en gedigen plattform för en högre utbildning för moderata förtroendevalda. Ambitionen är att erbjuda en skräddarsydd, bred politisk utbildning men även ge möjlighet till personlig utveckling med ett stabilt ledarskap som resultat. Under 2012 utarbetades en omfattande kurskatalog och en webbplattform för utbildningen lanserades efter sommaren. Politikutveckling Förbundsstyrelsen utsåg hösten 2011 Johnny Munkhammar till att leda politikutvecklingsarbetet för Moderaterna i Stockholms län. Ambitionen var utveckla vår regionala politik och opinionsbilda inom sju specificerade ämnesområden. Förbundsstyrelsen utsåg följande personer att delta i arbetet: Linda Norberg (Skola/förskola), Mats Gerdau (äldreomsorg), Kjell Jansson (trafik/miljö), Sofia Fölster (bostäder) och Alexandra Anstrell (jobb/integration). Till gruppen anslöts senare Niklas Wykman (högre utbildning/forskning). Arbetet inleddes under hösten 2011 med att gruppen knöt till sig en referensgrupp för respektive område. Under våren 2012 hölls en ordförandeträff där arbetet presenterades samt ett öppet möte där intresserade från länets föreningar fick möjlighet att komma med inspel till arbetet. Engagemanget var stort, ca 60 personer deltog i kvällens gruppdiskussioner. I och med Johnny Munkhammars bortgång övertogs ordförandeskapet för politikutvecklingen i Stockholms län av Mats Gerdau. Under senhösten 2012 har de områdesansvariga fortsatt sitt arbete med målet att ta fram konkreta politiska förslag till Moderaterna i Stockholms läns ordinarie förbundsstämma i maj Kampanjaktiviteter 2011 Måndagskampanjer Måndagar under året kampanjade riksdagsledamöter från regionen, de flesta 20 Förbundsstämma Moderaterna i Stockholms LÄN

22 kommuner och stadsdelar besöktes. I samband med kampanjen arrangerades även verksamhetsbesök. Deklarationskampanj Den traditionsenliga deklarationskampanjen ägde rum den 2 maj. Utanför skattehuset på Magnus Ladulåsgatan 67 i Stockholm var det som vanligt kampanj fram till midnatt. Det genomfördes även kampanjer utanför lokala skattekontor och inlämningsställen i regionen. Medlemsvärvarkampanj Medlemsvärvarkampanjen 9 21 maj genererade 350 nya medlemmar. Materialet som användes under kampanjen var en folder som frågade människor om deras åsikter om välfärden och som avslutades med hur man blir medlem. Även give-aways som mobilputs, tablettaskar och kundvagnspoletter användes. Under kampanjen ställdes en valstuga upp vid 5:e Hötorgshuset/ Sergels torg. De som värvades under kampanjen bjöds in till en nymedlemsträff med finansminister Anders Borg. Stockholm Pride För tolfte året i rad deltog moderaterna under Stockholm Pride den 1 7 augusti. Moderaterna deltog under seminarier och debatter, Prideområdet i Kungsträdgården, aktiviteter på stan samt i paraden. Sommartal Fredrik Reinfeldts traditionsenliga sommartal ägde rum den 20 augusti 2011 i Gustavsberg på Värmdö Måndagskampanjer Måndagar under året kampanjade riksdagsledamöter från regionen, de flesta kommuner och stadsdelar besöktes. I samband med kampanjen arrangerades även verksamhetsbesök. Deklarationskampanj Den traditionsenliga deklarationskampanjen ägde rum den 2 maj utanför lokala skattekontor och inlämningsställen i regionen. Förbundsstämma Moderaterna i Stockholms LÄN 21

23 Lyssna & förnya Lyssnakampanjen Lyssna & Förnya inleddes den 28 januari 2012 med en kick-off på le Bon Palais i Stockholm. Över 600 personer slöt upp för att lyssna till inspirerande föredrag av statsminister Fredrik Reinfeldt, retorikkonsulten Elaine Eksvärd och förbundsordförandena Henry Sténson och Catharina Elmsäter Svärd. Under februari och mars utbildades ca 1000 personer i Lyssna och förnya och från mars startade kampanjen har lyssnade samtal ägt rum i regionen genom dörrknack och samtal på gator och torg. Sommartal Fredrik Reinfeldts traditionsenliga sommartal ägde rum den 18 augusti i Gustavsberg på Värmdö. Stockholm Pride För trettonde året i rad deltog moderaterna under Stockholm Pride den 31 juli 4 augusti. Moderaterna deltog under seminarier och debatter, Prideområdet i Tantolunden, aktiviteter på stan samt i paraden. Halvtidskampanj Lördag den 15 september hade halva mandatperioden passerat och det uppmärksammades med lyssnande kampanjer runt om i regionen. Ca 120 kampanjsugna moderater samlades först vid SO Stockholms lokaler i Kungsträdgården där de lyssnande och blev inspirerade av Henry Sténson och Beatrice Ask. Sedan gav de sig ut med uppgift att fylla i enkäter och fråga om medlemskap. Ca 1000 ifyllda enkäter blev facit. Höstkampanj Höstkampanjen 2012 startade med att Fredrik Reinfeldt invigde valstugan på Norrmalmstorg den 29 september. Ungefär 300 personer kom förbi och lyssnade på statsministern. Kampanjen höll sedan igång fram till den 14 oktober. Då Fredrik kunde inviga kampanjen fick vi mycket massmedial uppmärksamhet. Invigningen och valstugan på Norrmalmstorg gav också en valrörelseliknande känsla som vi hade mycket nytta av resten av kampanjen. Kampanjen var en lyssnande kampanj som fortsatte (men intensifierades) inom ramen för Lyssna & Förnya. Även medlemsvärvning var prioriterat under kampanjveckorna med fokus på att våga fråga om medlemskap. I 22 Förbundsstämma Moderaterna i Stockholms LÄN

24 stort sett alla föreningar och kommuner bedrev kampanjer, ca 120 personer värvades och ca 2000 lyssnande samtal ägde rum. Materialet som användes var enkäter och diskussionsunderlag samt en allmän folder om moderaterna till föreningar i länet. Foldern avslutades med fråga om medlemskap. Varje dag skickades ett utskick som gick i princip till alla våra förtroendevalda och föreningsaktiva och som beskrev vad som hade hänt och vilka kommande aktiviteter som skulle ske. Under kampanjen höll Blå Hörnet öppet från 8 18 varje vardag så att föreningsaktiva kunde hämta material både innan och efter arbetstid. Verksamhetsbesök Under året genomfördes 200 verksamhetsbesök. Medlemsvärvning och återvärvning. Under året integrerades medlemsvärvningen i alla kampanjaktiviteter som förbundet initierade. En viktig signal om att medlemsvärvning är viktigt och prioriterat för oss alla. Glädjande var även att återvärvningen i Stockholms stad uppnåddes till ca 95 % och i Stockholms län till ca 96 %, de bästa siffrorna på många år. Samrådsgrupper Förbundsstyrelsen beslutade hösten 2011 att för mandatperioden tillsätta åtta samrådsgrupper. Dessa har till uppgift att vara forum för diskussion och utbyte av idéer och erfarenheter för politiskt aktiva i berörda nämnder i Stockholms län samt vara referensgrupp för frågor inom sitt bevakningsområde. Därtill äger de ordna aktiviteter (utbildningar, seminarier, talarkvällar eller dylikt) för förtroendevalda inom verksamhetsområdet. Förbundsstyrelserna har utsett sammankallande inom respektive verksamhetsområde. Till samtliga möten har berörda representanter från Stockholms stad varit inbjudna. Förbundsstämma Moderaterna i Stockholms LÄN 23

25 Under åren har samrådsgrupperna träffats enligt nedan: Samrådsgrupp sociala frågor Sammankallande: Staffan Strömbäck, Ekerö 2011: 22 september, 11 november, 8 december 2012: 22 mars, 8 november Samrådsgrupp polisnämnder Sammankallande: Anna König Jerlmyr, Stockholms stad 2011: 11 november Samrådsgrupp skola Sammankallande: Maria Stockhaus, Sollentuna 2011: 31 augusti, 14 oktober 2012: 17 april, 6 december Samrådsgrupp kultur & fritid Sammankallande: Michael Fridebäck, Haninge 2011: 22 november 2012: 7 februari Samrådsgrupp kommunala bostadsbolag Sammankallande: Anti Avsan, Huddinge 2012: 1 mars Samrådsgrupp samhällsbyggnad Sammankallande: Anna Rheyneuclaudes Kihlman, Lidingö Inga genomförda möten Samrådsgrupp Miljö Sammankallande: Magnus Nilsson, Solna Inga genomförda möten Medborgarskolan Flertalet utbildningsarrangemang har genomförts i samarbete med Medborgarskolans Stockholmsregion. Förbundet och lokalföreningarna har varit 24 Förbundsstämma Moderaterna i Stockholms LÄN

Förbundsstämma. Moderaterna i Stockholms län Essinge konferenscenter, 30 maj

Förbundsstämma. Moderaterna i Stockholms län Essinge konferenscenter, 30 maj Förbundsstämma 2015 Moderaterna i Stockholms län Essinge konferenscenter, 30 maj Handlingar till Förbundsstämma 30 maj 2015 Moderaterna i Stockholms län 3 Kallelse till förbundsstämma Till: Föreningarnas

Läs mer

Förbundsstämma. Moderaterna i Stockholms stad Essinge konferenscenter, 8 9 maj

Förbundsstämma. Moderaterna i Stockholms stad Essinge konferenscenter, 8 9 maj Förbundsstämma 2015 Moderaterna i Stockholms stad Essinge konferenscenter, 8 9 maj Handlingar till Förbundsstämma 8-9 maj 2015 Moderaterna i Stockholms stad 3 Kallelse till förbundsstämma Till: Föreningarnas

Läs mer

Göteborg Förbundsstämma 2015

Göteborg Förbundsstämma 2015 r a g n i l d n a h o m Stäm r e n o i t Mo Göteborg Förbundsstämma 2015 Välkommen till Förbundsstämman 2015 Att sammanfa ett år som det vårt förbund nu ska lägga till handlingarna är en utmaning. Vi

Läs mer

Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg

Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg Program 08.45 10:00 Frukostbuffé samt ombudsregistrering 10.00 - Välkomna till Vänersborg. 10.05 - Stämmoförhandlingar. 12.30 Lunch. 13.45 Förhandlingarna återupptas.

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

Moderata Ungdomsförbundets arbetsstämma 2009 11-13 september, Ekerö

Moderata Ungdomsförbundets arbetsstämma 2009 11-13 september, Ekerö Moderata Ungdomsförbundets arbetsstämma 2009 11-13 september, Ekerö Innehållsförteckning Ramprogram 7 Ombudsfördelning 8 Ombudsförteckning 9 Föredragningslista Procedurregler Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Läs mer

Moderata Sam lin gspar tiet i Dalarn a. Förbundsstämma 18 april 2015 Köket i Gränden, Avesta. Förbundsstämma 2015 1

Moderata Sam lin gspar tiet i Dalarn a. Förbundsstämma 18 april 2015 Köket i Gränden, Avesta. Förbundsstämma 2015 1 Moderata Sam lin gspar tiet i Dalarn a Förbundsstämma 18 april 2015 Köket i Gränden, Avesta Förbundsstämma 2015 1 In n eh ållsför t eck n in g Program 2 Föredragningslista 3 Förslag till procedurregler

Läs mer

Det här har vi hört och så går vi vidare.

Det här har vi hört och så går vi vidare. Det här har vi hört och så går vi vidare. 1 Inledning Innehåll Inledning 3 Varför Lyssna & Förnya? 4 Hur startade Lyssna & Förnya? 6 Hur har vi lyssnat? 7 Vad handlade samtalen om? 8 Vad tycker stockholmarna

Läs mer

Årsberättelse. (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund

Årsberättelse. (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund Årsberättelse 2009 (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund 1 Riksförbundet år 2009 Riksförbundets beskyddare Hennes Majestät Drottningen är Riksförbundets beskyddare. Medlemskap Riksförbundet är medlem

Läs mer

LRF Mälardalens regionstämma. Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015. Stämmohandlingar

LRF Mälardalens regionstämma. Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015. Stämmohandlingar LRF Mälardalens regionstämma Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015 Stämmohandlingar LANTBRUKARNAS REGIONFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA i Mälardalen 2015-03-13 Ordinarie årsstämma med Lantbrukarnas Regionförbund

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Socialdemokraterna i Uppsala län 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Distriktsstyrelse 3 Revisorer 3 Valberedning 3 Distriktsexpedition och personal 4 Verksamhetsområde och organisation

Läs mer

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april 1 (68) Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Verksamhetsberättelse 2 (68) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Distriktsstyrelse... 3 Revisorer... 3 Valberedning... 4 Sammanträden med styrelsen... 4 Samverkan med

Läs mer

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll Jönköping 11-13 juni 2014 Kongressprotokoll Kongressprotokoll XXVIII kongressen 11-13 juni 2014 Jönköping Kongressen ägde rum i Rydbergsalen, Elmia Kongress och Konserthus Invigning Distriktsordförande

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

årsmöte 2014 i FSKF Du kallas och välkomnas varmt till årsmöte i FSKF den 13 mars 2013.

årsmöte 2014 i FSKF Du kallas och välkomnas varmt till årsmöte i FSKF den 13 mars 2013. fskf Föreningen storstockholms kultur- och fritidschefer 2014-02-20 Kallelse till årsmöte 2014 i FSKF Du kallas och välkomnas varmt till årsmöte i FSKF den 13 mars 2013. Datum: 13 mars Tid: 16:00 Plats:

Läs mer

Ombudsförteckning 2014 Reviderad 2014-05-08

Ombudsförteckning 2014 Reviderad 2014-05-08 Ombudsförteckning 2014 Reviderad 2014-05-08 Region Ordinarie ombud Ersättare i vald ordning Förbundsstyrelsen 11 ombud Barbro Engman Björn Johansson Bo Nilsson Carina Hultberg Clara Lindblom Esa Norojärvi

Läs mer

SVERIGEMÖTET 2014 TRANSPORTER ANMÄLAN VIA WEBB KOSTNADER PROGRAM AVBOKNINGSREGLER

SVERIGEMÖTET 2014 TRANSPORTER ANMÄLAN VIA WEBB KOSTNADER PROGRAM AVBOKNINGSREGLER SVERIGEMÖTET 2014 Fredagen den 4 och lördagen den 5 april 2014 på Svenska Mässan, Göteborg Konferensen vänder sig till alla moderater med förtroendeuppdrag i kommun, landsting, region, riksdag och föreningar.

Läs mer

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 2 INNEHÅLL Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 8 Ordlista 12 Styrelsens verksamhetsberättelse 15 Ekonomisk

Läs mer

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R. 30 31 maj 2015. Öster Malma. Öster Malma

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R. 30 31 maj 2015. Öster Malma. Öster Malma SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R 30 31 maj 2015 Öster Malma Årsstämman 2015 hålls på Öster Malma Inkvartering även på Clarion Hotel Kompaniet, Nyköping PROGRAM Svenska Jägareförbundets

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2012

Verksamhetsberättelse år 2012 Verksamhetsberättelse år 2012 Redaktör: Fredrik Granath 762 dagar har vi väntat! Nu är det dags att gå från ord till handling. Tillgänglighet är en fråga om demokrati och en naturlig följd av konstaterandet

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009 erksamhets erättelse 007 2008 Jobbkongressen 2009 Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse 2007 2008 Socialdemokratiska partistyrelsen överlämnar härmed till partiets 36e ordinarie kongress, den

Läs mer

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112 LEDARE Regeringen saknar inte visioner Blå Skåne Runt om i världen rasar kriser av olika slag. I både USA och Europa slåss regeringar med skenande underskott och ohållbara system. I Sverige är situationen

Läs mer

Eksjö 2002-03-23--24

Eksjö 2002-03-23--24 Protokoll fört vid ordinarie riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Eksjö 2002-03-23--24 Sverok tel 013-14 06 00 Sandbäcksgatan 2 www.sverok.se fax 013-14 22 99 582 25 LINKÖPING info@sverok.se

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

organisationsfrågor Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013

organisationsfrågor Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 organisationsfrågor Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 CENTERPARTIETS POLITISKA OCH ORGANISATORISKA UPPDRAG - MOTION 16.1-16.13 16.1 Att centerstämman beslutar se till att alla

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

verksamhetsberättelse

verksamhetsberättelse verksamhetsberättelse 2012 Innehållsförteckning Verksamhetsåret 2012... 4 Partiets verksamhet i siffror... 6 Stöd till partiledningen... 11 Partiets kommunikationsverksamhet... 15 Partiets organisatoriska

Läs mer

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND!

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! om en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! #4 2013 ALLA BEHÖVS om LEDARE Varför lyssna? Vi har ju ideologin Den här tidningen

Läs mer