Förbundsstämma 2013 MODERATERNA I STOCKHOLMS STAD POLSTJÄRNAN KONFERENS MAJ 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förbundsstämma 2013 MODERATERNA I STOCKHOLMS STAD POLSTJÄRNAN KONFERENS 24 25 MAJ 2013"

Transkript

1 Förbundsstämma 2013 MODERATERNA I STOCKHOLMS STAD POLSTJÄRNAN KONFERENS MAJ 2013 A

2 MODERATERNA I STOCKHOLMS STAD Handlingar till Förbundsstämma maj

3 OM BOKEN Utgiven av Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad GRAFISK FORM Veronica Nordström REDAKTÖR Håkan Wallensten FOTO Moderaternas bildarkiv TRYCK Elanders Sverige AB, Vällingby 2

4 Kallelse till förbundsstämma Till: Föreningarnas valda ombud till förbundsstämma Förbundsstyrelsens ledamöter Härmed översänds handlingar till Moderata Samlingspartiet i Stockholms stads ordinarie förbundsstämma fredagen den 24 maj 2013 kl och lördagen den 25 maj 2013 kl till ca kl Förbundstämmoförhandlingarna sker i Polstjärnan konferens, Sveavägen 77, i Stockholm. Röstlängd och röstkort Ombuden avprickas mot röstlängden innan stämman böjar, registreringen sker utanför stämmolokalen. Vid registreringen delas röstkort ut. Ombud som är förhindrad att närvara ska i samråd med sin föreningsordförande kontakta och informera sin ersättare samt överlämna stämmohandlingarna till den ersättare som ska tjänstgöra. Vid stämman har enskild medlem i förbundets föreningar, efter anmälan, närvaro- och yttranderätt vid förhandlingarna. Anmälan ska ske till Välkommen! Henry Sténson förbundsordförande Sverker Eriksson chefombudsman 3

5 4

6 Innehållsförteckning Behandlingsordning sid 7 Föredragningslista sid 9 Procedurregler sid 11 Förbundets verksamhetsberättelse för 2011 och 2012 sid 12 Årsbokslut 2011 sid 68 Årsbokslut 2012 sid 73 Revisionsberättelser sid 78 Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktigegruppen sid 80 Verksamhetsberättelse Landstingsgruppen sid 88 Verksamhetsberättelse MUF 2011 sid 104 Verksamhetsberättelse MUF 2012 sid 123 Valberedningens förslag sid 141 Proposition 1 ang. Medlemsavgiften sid 146 Proposition 2 ang. Stadgar sid 148 Proposition 3 ang. Nomineringsregler sid 169 Proposition 4 ang. Bakgrund politiska propositioner sid 182 Proposition 5 ang. Tid sid 185 Proposition 6 ang. Tillväxt sid 194 5

7 Proposition 7 ang. Tillit skola sid 203 Proposition 8 ang. Tillit äldreomsorg sid 211 Proposition 9 ang. Trygghet sid 220 Motionsförteckning sid 229 Motionerna 1 72 med förbundsstyrelsens förslag sid 233 6

8 Behandlingsordning Fredag 24 maj Stämmans inledning (Föredragningslistans punkter 1 8) Föregående verksamhetsperiod (Föredragningslistans punkter 9 13) Proposition 1 ang. Årsavgift (Föredragningslistans punkt 14) Proposition 2 ang. Stadgar (Föredragningslistans punkt 15) Proposition 3 ang. Nomineringsregler (Föredragningslistans punkt 16) Proposition 4 ang. Bakgrund politiska propositioner (Föredragningslistans punkt 17) Proposition 5 ang. Tid (Föredragningslistans punkt 18) Proposition 6 ang. Tillväxt (Föredragningslistans punkt 19) Lördag 25 maj Proposition 7 ang. Tillit skola (Föredragningslistans punkt 20) Proposition 8 ang. Tillit äldreomsorg (Föredragningslistans punkt 21) 7

9 Proposition 9 ang. Trygghet (Föredragningslistans punkt 22) Motionsbehandling (Föredragningslistans punkt 23) Valärenden (Föredragningslistans punkter 24 30) Övriga frågor (Föredragningslistans punkt 31) Avslutning 8

10 Förslag till föredragningslista vid ordinarie förbundsstämma maj 2013 Föredragningslista 1. Stämman öppnas 2. Val av ordförande och vice ordförande att leda förhandlingarna 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare för protokollet och två rösträknare. 5. Föredragningslistans fastställande. 6. Fastställande av röstlängd. 7. Fastställande av stämmans stadgeenliga utlysning. 8. Godkännande av arbetsordning och procedurregler 9. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för åren Förbundsstyrelsens årsbokslut för åren 2011 och Revisorernas berättelse. 12. Fastställande av resultat och balansräkningar 13. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen. 14. Proposition 1 ang. Årsavgift 15. Proposition 2 ang. Stadgar 16. Proposition 3 ang. Nomineringsregler 17. Proposition 4 ang. Bakgrund politiska propositioner 18. Proposition 5 ang. Tid 19. Proposition 6 ang. Tillväxt 20. Proposition 7 ang. Tillit skola 21. Proposition 8 ang. Tillit äldreomsorg 22. Proposition 9 ang. Trygghet 23. Motionsbehandling. 24. Val av ordförande och två vice ordförande för förbundet och styrelsen. 25. Val av 14 ledamöter av förbundsstyrelsen 26. Val av två revisorer med ersättare 27. Val av ombud och ersättare till Moderata Samlingspartiets partistämma 28. Val av ombud och ersättare till Medborgarskolans regionstämma 29. Val av nomineringskommittéer 9

11 30. Val av förbundets valberedning bestående av ordförande samt en ledamot jämte ersättare för varje landstingskommunal valkrets samt en ledamot och en ersättare från ungdomsdistriktet 31. Övriga frågor. 32. Avslutning. 10

12 Förslag till procedurregler vid förbundsstämma maj Yttranderätt har enligt stadgarna förbundets medlemmar. Alla yttranden görs från talarstolen. 2. Replikrätt har endast den som beviljas replik av förhandlingsordföranden. 3. Begäran om ordet för inlägg eller replik ska ske skriftligen till förhandlingspresidiet. 4. Yrkanderätt har förbundsstyrelsens ledamöter, valberedningens ledamöter samt föreningarnas tjänstgörande ombud. 5. Yrkande måste, för att upptas till behandling, lämnas skriftligen till förhandlingspresidiet. 6. Huvudförslag är förbundsstyrelsens yrkande. Under plenum väckta yrkanden upptas regelmässigt som motförslag. 7. Votering, om det begärs, görs genom handuppräckning med röstkort. Votering med rösträkning verkställs om röstberättigad begär det. Votering i personval sker alltid med slutna röstsedlar. 8. Valsedel i personval ska, för att vara giltig, uppta det antal namn valet avser. Valsedel, som upptar inte föreslaget namn är ogiltig. 9. Reservation och avvikande mening mot fattade beslut ska omedelbart anmälas till förhandlingspresidiet samt inlämnas skriftligen senast före stämmans avslutande. 10. Reservationsrätt har vid stämman röstberättigade. 11. Avvikande mening får till protokollet antecknas av förbundets tjänstemän. 12. Tidsbegränsning gäller under stämmoförhandlingarna enligt följande: 4 minuter debattinlägg 2 minuter replik Stämman kan under förhandlingarnas gång besluta om ytterligare tidsbegränsning om det behövs. 13. Streck i debatten sätts om stämman så beslutar. Talarlista och yrkande justeras då. Efter det att streck satts får nya yrkanden inte väckas. 11

13 Förbundets årsberättelser för åren 2011 och 2012 Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Org nr Styrelsen för Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad får härmed avge följande berättelse över verksamheten under åren 2011 och Verksamhetsberättelser för Moderata ungdomsförbundet i Stockholm län, Moderata gruppen i Stockholms kommunfullmäktige och för Moderata gruppen i Stockholms läns landsting, biläggs. Sammanfattning Förbundsstyrelsens verksamhet åren 2011 och 2012 har präglats av möjligheterna att under dessa sk mellanvalsår stärka organisationen och förbereda det valförberedande året 2013 och valåret Förbundsstämmor Ordinarie förbundsstämma hölls den 6 7 maj 2011 i Landstingshuset, Stockholm. Ordinarie förbundsstämman den 6 7 maj 2011 Vid den ordinarie förbundsstämman den 6 7 maj 2011 deltog ombud från föreningar, förbundsstyrelseledamöter, inbjudna gäster och ett antal övriga intresserade medlemmar. Stämmoförhandlingarna leddes av Mikael Odenberg, ordförande, Jessica Rosencrantz, 1:e vice ordförande och Elisabeth Johnson, 2:e vice ordförande. Utöver sedvanliga formella ärenden fanns för behandling 2 propositioner och 75 motioner. Förtjänsttecken i guld utdelades till Bengt Carlsson, Maria, Carl Eric Hedlund, Engelbrekt och Ulla Hamilton, förbundsstyrelsen. Avtackades 22 st under perioden avgångna föreningsordförande. 12

14 Förbundsstyrelse Den av förbundsstämman 2011 valda styrelsen har varit verksam under perioden: Förbundsordförande: Henry Sténson 1: e vice ordförande: Christer G Wennerholm 2: e vice ordförande: Hanna Broberg Ledamöter: Cecilia Brinck Charlotte Broberg Edward Dahlbäck Rörström Christina Elffors-Sjödin Harald Eriksson Andrea Femrell Johan Forssell Håkan Franzén Tina Ghasemi Birgitta Holm Johanna Sjö Michael Storåkers Gunnar Strömmer Dennis Wedin I förbundsstyrelsen har som självskriven ledamot ingått: Jessica Rosencrantz, (MUF) med ersättare Manne Bergström, t.o.m. mars 2012, därefter Olof Kollinius. Förbundsstyrelsens sekreterare har varit Håkan Wallensten. Till förbundsstyrelsen har sedan september 2011 varit adjungerade: Eva Solberg (Moderata Kvinnor), Margareta Olgart Holmberg (Moderata Seniorer), Per Sörman (Moderata Företagarrådet) och Annette Lundquist Larsson (Kyrkopolitiska rådet). Från den februari 2012 har även Gunnar Hökmark varit adjungerad och sedan april 2012 Sten Nordin. 13

15 Förbundsstyrelsen har sedan förbundsstämman haft 12 protokollförda sammanträden under 2011 och 2012 samt 3 möten under Förbundsstyrelsen beslöt att till arbetsutskott välja Henry Sténson, Christer Wennerholm, Hanna Broberg samt Jessica Rosencrantz, MUF. Arbetsutskottet har inte haft protokollförda sammanträden. Revisorer Till revisorer valdes på förbundsstämman: Ordinarie: Ersättare: Thomas Lönnström, Ernst & Young (aukt.) och Lotta Juul Martin-Löf Elisabeth Raun, Ernst & Young (aukt.) och Marie Ljungberg Schött Valberedning Förbundsstämman valde till valberedning: Ordförande Beatrice Ask, samt som ledamöterna per valkrets: I: Anders Hellström, Enskede-Årsta Ersättare Bengt Carlsson, Maria II: Andreas Berglöf, Bromma Ersättare Christer H Sjöblom, Kungsholmen III: Thord Swedenhammar, Norrmalm Ersättare Pia Helleday, Oscar Södra IV: Johan Brege, Skarpnäck Ersättare Peter Lundberg, Farsta V: Elisabeth Johnson, Skärholmen Ersättare Torbjörn Erbe, Brännkyrka VI: Christer Grunder, Spånga Ersättare Bo Arkelsten, Vällingby MUF: Arba Kokalari Ersättare Pär Holmbäck Övriga val Förbundsstämman beslutade att till ombud vid Medborgarskolans Stockholmsregions regionstämma välja Helena Bonnier med Christina Elffors- 14

16 Sjödin som ersättare. Vid stämman valdes även 22 ombud med ersättare till partistämmor. 15

17 Beslut vid ordinarie förbundsstämma 6 7 maj 2011 och uppföljning av besluten. Proposition 1 ang. medlemsavgiften Förbundsstämman beslutade att förbundets medlemsavgift för åren 2013 och 2014 är 0 kronor, att medlemsavgiften för första årets medlemsavgift ska vara 100 kr åren 2013 och 2014, att lokalföreningarna vid årsmöten fattar beslut om den egna medlemsavgiften i föreningen utöver riksorganisationens uttag av medlemsavgift. Föreningarna har informerats på m-bloggen om riksorganisationens medlemsavgift. Förbundsstyrelsen beslutar att avgift för direktanslutna ska vara 400 kr per år 2013 och Proposition 2 ang. nomineringsregler och motionerna 60 och 61. Förbundsstämman beslutade att fastställa nomineringsregler enl. arbetsgruppens och FS:s förslag, att delegera till förbundsråd att senast den sista februari 2012 göra de förändringar i nomineringsreglerna som kan föranledas av väsentliga förändringar i partiets normalnomineringsregler beslutade vid ordinarie partistämma oktober 2011 samt att uppdra åt förbundsstyrelsen att inför val av nomineringskommittéer vid förbundsstämman 2013 utarbeta och förelägg stämman förslag betr. formerna för försöksnominering mm med särskilt beaktande av de förslag och övervägningar som Arbetsgruppen för översyn av nomineringsprocessen redovisat i sin slutrapport i mars Föreningarna har informerats på m-bloggen om stämmobeslutet om nomineringsregler. Förbundsstyrelsen beslöt att tillsätta en arbetsgrupp gemensam med Stockholms län med uppgift förbereda proposition till stämman 2013 ang. kompletterande regelverk för nomineringsprocessen inför de allmänna valen Arbetsgruppens förslag beslöt förbundsstyrelsen att i huvudsak förelägga förbundsstämman 2013 som proposition. Behov förelåg inte att inkalla förbundsråd. Motion 1 Nödvändigheten att kompensera pensionärerna fullt ut, från Srikumar Hariharan, Spånga. Motion 2 Pensionärernas ekonomi, från Nätverket Positiva Seniorer på Östermalm. Förbundsstämman beslutade att avslå motionerna 1 och 2. 16

18 Motion 3 Hur Moderaterna arbetar för att öka äldres anställningsbarhet, från Marie-Louise Hallström, Eva Z Molander, Madeleine Kock, Gärdet. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motion 4 Sänkt flyttskatt, från Margareta Cederfelt, Brännkyrka. Motion 9 Flyttskatten minskar rörligheten på bostadsmarknaden, från Lars Almquist, Madeleine Kock, Gärdet. Förbundsstämman beslutade att anse motionerna 4 och 9 besvarade samt att uppdra åt förbundsstyrelsen att återkomma till stämman med ett samlat förslag i bostadsskattefrågan. Förbundsstämman beslöt senare vid behandling av motion 8 Värnskatten att uttala att stämmans mening är att prioriteringen för skattesänkningar måste vara att först och främst genomföra det femte jobbskatteavdraget och höjd brytpunkt för statlig inkomstskatt, sedan avskaffa värnskatt, och efter det avskaffa flyttskatt. En sådan prioritering inom det statsfinansiella finansiella utrymmet, skulle göra livet lättare för de med vanliga inkomster i Stockholm, öka värdet av utbildning, och minska trycket på bostadsmarknaden. Förbundsstyrelsen har därför bedömt det som mindre angeläget att påskynda framtagande av samlat förslag i bostadsskattefrågan då tre andra skatteförändringar ska gå före och kan få följdverkningar hur bostadsskatten bör utformas. Motion 5 Inkomstskatten, från Tobias Sjö, Oscar Södra. Motion 6 Avskaffa Värnskatten från Lotta Juul Martin-Löf, Engelbrekt. Motion 7 Värnskatt, från Lars Malmqvist, Harald Eriksson, Maria. Motion 8 Värnskatten, från Elias Granqvist, Hässelby. Förbundsstämman beslutade att uttala att värnskatten bör avskaffas samt att prioriteringen för skattesänkningar måste vara att först och främst genomföra det femte jobbskatteavdraget och höjd brytpunkt för statlig inkomstskatt, sedan avskaffa värnskatt, och efter det avskaffa flyttskatt, att översända stämmans uttalande till den moderata riksdagsgruppens samt att i övrigt anse motionerna 5 8 besvarade. Stämmans uttalande har översänts den moderata riksdagsgruppen. Motion 9 se motion 4 ovan. 17

19 Motion 10 Beskattning av fåmansbolag, från Ulf Bourker Jacobsson, Kurt Bauersfeld, Helena Bonnier, m.fl. Oscar Södra. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motion 11 Rådgivning på nätet om hur man startar eget företag på olika språk, från Cecilija Simic, Enskede-Årsta. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motion 12 Patentintrångsförsäkring som ska skydda svenska innovationer, från Cecilija Simic, Enskede-Årsta. Förbundsstämman beslutade att avslå motionen. Motion 13 Modernisering av lagen av anställningsskydd, från Arne Genschou, Hässelby. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motion 14 Effektivisera Kronofogdemyndigheten, från Tom Hedrup, Engelbrekt. Förbundsstämman beslutade att bifalla motionen. Förbundsstyrelsen har överlämnat motionen till den moderata riksdagsgruppen med instämmande i motionens syfte. Motion 15 Företagspolitiska frågor, från Moderata Företagarrådet. Förbundsstämman beslutade att bifalla motionen. Förbundsstyrelsen har överlämnat motionen till den moderata riksdagsgruppen. Motion 16 Kvotering, från Moderata Ungdomsförbundet i Stockholms distriktsstyrelse. Förbundsstämman beslutade att bifalla motionen innebärande, att Moderaterna i Stockholms stad uttalar att statligt påtvingad kvotering inskränker äganderätten, att Moderaterna i Stockholms stad uttalar att varje människa förtjänar att ses som en individ snarare än som en del av ett kollektiv, att Moderaterna i Stockholms stad verkar mot statligt påtvingad kvotering till bolagsstyrelser, även när omvärlden gör det motsatta samt att motionen vidaresänds till Moderaternas partistämma. Motionen översändes till partistämman 2011 där motionen (nr 102) bifölls efter ändringar i första att-satsen. 18

20 Motion 17 Höj ribban för Stockholms arkitektur, från Norrmalmsmoderaternas stadsbyggnadsgrupp. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motion 18 Studentbostäder på KTH campus Valhallavägen, från Erik Englund, Herman Donner och David Börjesson. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motion 19 Förnyelse av offentlig service, från Arne Genschou, Hässelby. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motion 20 Återinförandet av Strindbergstoan, från Enrico E. Ponzio, Oscar Södra. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motion 21 Sverige bör bli medlem i NATO, från Lars Malmqvist, Maria. Förbundsstämman beslutade att moderaterna i Stockholms stad och län skall verka för att Sverige söker medlemskap i NATO, att Moderaterna i Stockholms stad för vidare frågan om NATO-medlemskap till Moderaternas partistämma. Förbundsstämman beslutade att bifalla motionen innebärande att motionen ska vidaresändas till Moderaternas partistämma. Motionen översändes till partistämman 2011 där stämman beslöt anse motionen (nr 148) besvarad med partistyrelsens yttrande och med hänvisning antagen proposition ang. Frihet och utveckling i världen där stämman uttalat Vi vill fördjupa Sveriges samarbete med Nato och verka för en svensk anslutning. Motion 22 Gemensamma europeiska folkbokföringsregler, från Elias Granqvist, Hässelby. Förbundsstämman beslutade att bifalla motionen. Förbundsstyrelsen har sänt motionen till de svenska moderata EU-parlamentarikerna, till riksdagsgruppen och till partistyrelsen. 19

21 Motion 23 Behovet att bekämpa den galopperande brottsligheten, från Srikumar Hariharan, Spånga. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motion 24 Avskaffande av sexköpslagen, från Per Hagwall, Bromma. Förbundsstämman beslutade att avslå motionen. Motion 25 Ytterligare förbättra och vidareutveckla FRA-lagen för att effektivare värna rikets säkerhet, från Srikumar Hariharan, Spånga. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motion 26 Omedelbart åstadkomma en upprustning av Sveriges försvar mot cyberattacker, från Srikumar Hariharan, Spånga. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motion 27 Reformering av det svenska rättsväsendet, Bengt Johansson, Skärholmen. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motion 28 Ägarlägenheter och villkoren för dessa, från Arne Genschou, Hässelby. Förbundsstämman beslutade att bifalla motionen samt att den som äger en ägarlägenhet eller bostadsrätt eller villa bör få hyra ut denna utan att hyran skall kunna prövas i hyresnämnden. Riksdagen har beslutat om friare hyressättning för andrahandsuthyrning. Motion 29 Se över energimarknadsinspektionens (ei). Förslag till ny prismodell för nätbolag, från Srikumar Hariharan, Spånga. Förbundsstämman beslutade att avslå motionen samt att Energimarknadsinspektionen läggs ner och att dess arbetsuppgifter förs över till Konkurrensverket. Motion 30 Göra el billigare och dess tillgänglighet säkrare, från Srikumar Hariharan, Spånga. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. 20

22 Motion 31 Svenska kärnkraftverk måste vara av Världsklass, från Moderata Seniorer Stockholm. Förbundsstämman beslutade att bifalla motionen samt att uttala behovet av ökad satsning på forskning och utveckling för framtida kärnkraft. Motionen med uttalandet översändes till partistämman Partistämman beslöt på utskottets förslag i anledning av motionen (nr 35) att uttala sig positiv till att berörda företag tar initiativ för att så snart som möjligt successivt ersätta befintliga svenska kärnkraftverk med nya av världsklass som har största säkerhet och kvalitet, samt senaste och modernaste teknik. Motion 32 Höj ribban och öka takten med att anpassa Stockholm och Mälaren till att bli långsiktigt hållbara inför kommande klimatförändringar, från Moderaterna Norrmalm, Miljöarbetsgruppen. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motion 33 Stockholms luftmiljö, från Ann-Margrete Nilsson, Hässelby. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motion 34 Göra det obligatoriskt att sortera allt matavfall, från Srikumar Hariharan, Spånga. Förbundsstämman beslutade att avslå motionen. Motion 35 Totalgrepp över renhållningen i Stockholm stad, från Katarina Annerstedt-Heino, Engelbrekt. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motion 36 Miljöpolitisk vision, från Staffan Nyberg. Förbundsstämman beslutade att bifalla motionen. Förbundsstyrelsen har översänt motionen till kommunfullmäktigegruppen. Motion 37 Tre terminer i skolan förstärker familjen, det civila samhället och arbetslinjen, från Maria Hagbom, Bromma. Förbundsstämman beslutade att avslå motionen samt att Moderaterna ska verka för att frågan om och möjligheterna till ett treterminssystem ses över. Förbundsstämmans uttalande har översänts till moderata riksdagsgruppen. 21

23 Motion 38 Fritt skolval i Mälardalsregionen, från Moderata Ungdomsförbundet i Stockholm. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motion 39 Likvärdig svensk skola för ensamkommande flyktingungdomar, från Lollo Lindahl, Brännkyrka. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motion 40 Migration, integration och religion, från Moderata Ungdomsförbundet i Stockholm. Förbundsstämman beslutade att bifalla motionens att-satser 1, 2, 7, 9, 14, 16, 17(a), 17(b), 18, 19, 20, 21, 22, att avslå motionens att-satser 3, 6, 8, 15, att anse motionens att-satser 4, 5 och 13 besvarade samt att anse motionens att-satser besvarade med hänvisning till beslut i motionerna 13, 27 resp Motionen med stämmans beslut har översänts till moderata riksdagsgruppen. Motion 41 En stark integration, från Moderata Ungdomsförbundet i Stockholm. Förbundsstämman beslutade att avslå motionens att-satser 1, 2, 4, 7 och 8 samt att bifalla motionens att-satser 3, 5 och 6 samt att Moderaterna i Stockholms stad verkar för att Sverige ska ta ansvar och hjälpa utsatta människor som riskerar förföljelse i sina hemländer och att Moderaterna i Stockholms stad verkar för att högre krav ska ställas på de tolkar som handhar asylärenden för att säkerställa en human och rättssäker asylprocess. Motionen med stämmans beslut har översänts till moderata riksdagsgruppen. Motion 42 Vuxenutbildningen, från Elena Korol Osser, Oscar Södra. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motion 43 Spontanidrottsplatser med fokus på äldre, från Nätverket Positiva Seniorer på Östermalm. Förbundsstämman beslutade att bifalla motionen. Förbundsstyrelsen har översänt motionen till moderata kommunfullmäktigegruppen. 22

24 Motion 44 Idrottspolitiskt program för moderaterna i Stockholms stad från Henrik Appelqvist, Skarpnäck, Lars Edvall, Gärdet, Ulf Cronquist, Engelbrekt, m.fl. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motion 45 DIF-arenan, från Moderata Ungdomsförbundet i Stockholm. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motionen har översänts till moderata kommunfullmäktigegruppen. Motion 46 Omedelbart förbättra snöröjningen och halkbekämpningen, från Srikumar Hariharan, Spånga. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motion 47 Förbättra säkerheten för fotgängare i Stockholm, från Elisabeth Collijn, Maria. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motion 48 Stockholm en cykelstad, från Henrik Sjölander, S:t Göran. Förbundsstämman beslutade att bifalla motionen. Förbundsstyrelsen har översänt motionen till moderata kommunfullmäktigegruppen. Motion 49 Inför avgift för nattparkering, från Staffan A. Persson, Oscars Norra. Förbundsstämman beslutade att avslå motionen. Motion 50 Återinställande av parkeringsplatserna Narvavägsallén, från Enrico E. Ponzio, Oscar Södra. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motion 51 Trafiksituationen i västra Stockholm särskilt Bergslagsvägen, från Arne Genschou, Hässelby. Förbundsstämman beslutade att anse motionens första att-sats besvarad samt att avslå motionens andra att-sats. Stämmans beslut har översänts till moderata kommunfullmäktigegruppen. 23

25 Motion 52 Kollektivtrafiken Albano, Universitet (Campus), Frescati, Ekhagen, Lappkärrsberget och Stora Skuggan på Norra Djurgården t.o.r. innerstaden. Önskan om en översyn och anpassning, från Thomas Linn, Engelbrekt. Förbundsstämman beslutade att bifalla motionen. Förbundsstyrelsen har översänt motionen till moderata landstingsgruppen. Se svar motion 53. Motion 53 Bra kollektivtrafik till och inom Norra Djurgårdsstaden från dag 1 för inflyttning är ett måste, från Lotta Juul Martin- Löf, Engelbrekt. Förbundsstämman beslutade att bifalla motionens första och andra att-sats samt att anse motionens tredje, fjärde och femte att-satser besvarade. Förbundsstämmans beslut har översänts till moderata landstingsgruppen. Moderata landstingsgruppen har meddelat i anledning av motion 52 och 53: Moderaterna i Stockholms läns landsting delar uppfattningen att kollektivtrafik måste vara anpassad till resande-, befolknings- och arbetsplatsunderlaget. Stockholms län växer varje år med närmare invånare, vilket av naturliga skäl skapar stora behov av investeringar och reinvesteringar på kollektivtrafikens område. I dagsläget pågår inflyttning i de första bostadsetapperna vid Husarviken. Busslinje 55 går in i området och tillhandahåller en miljövänlig trafik som är dimensionerad för det antal som bor där i dagsläget. När resandeunderlaget ökar kommer även kollektivtrafiken att utökas i motsvarande takt. Stockholms läns landstings trafikförvaltning har i samarbete med Stockholms stad tagit fram en karta över hur busstrafiken ska gå under byggtiden. Landstingets trafikförvaltning deltar även aktivt i Stockholms stads fokusgrupp för hållbara transporter. Deltagandet ger förbättrade förutsättningar för kollektivtrafiken i Norra Djurgårdsstaden. Bobergsgatan genom Husarviken håller på att byggas. I stomnätsstrategin finns förslag till stomtrafik på Bobergsgatan. Bobergsgatan planeras för blandtrafik vilket innebär att framkomligheten inte uppnår det standardnivå trafikförvaltningen anser att stomtrafiken bör planeras för. 24

26 Ytterligare en busslinje planeras att trafikera Bobergsgatan när de fysiska förutsättningarna är finns och beslut om trafikering fattats. Dessutom planeras Spårväg Citys järnvägsplan genom Värtan och Frihamnen för att skapa miljövänlig, snabb och kapacitetsstark kollektivtrafik genom området. Vidare deltar landstingets trafikförvaltning, Stockholms Stad och Lidingö kommun i ett arbete för att utveckla Ropsten som bytespunkt och nod i trafiksystemet vilket får positiva effekter för kollektivtrafiken i Norra Djurgårdsstaden. Vidare har även landstigets trafikförvaltning och Stockholms Stad arbetat fram ett förslag på hur busstrafiken ska trafikera de olika byggetapperna när stadsdelen är klar. Motion 54 Årlig bilskatt, från Lars Malmqvist, Maria. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motion 55 Bromma flygplats, från Lars Malmqvist, Maria. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motion 56 Skatt på flygbränsle, från Erik Englund, Hägersten. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motion 57 Förbundsstämma varje år, från Moderaterna i Bromma. Förbundsstämman beslutade att avslå motionen. Motion 58 Kommunala uppdrag ska inte hindra arbetslinjen, från Caroline Wallensten, Hedvig Eleonora. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motion 59 Moderaternas förtroendevalda, från Tobias Sjö, Oscar Södra. Förbundsstämman beslutade att bifalla motionen. Motionen har översänts till valberedningen i förbundet samt till de moderata valberedningarna i Stadshuset och Landstinget och till Arbetsgruppen för komplettering av nomineringprocessen. 25

27 Motion 60 Moderaternas nomineringssystem till förtroendeuppdrag i kommun och landsting, från Henrik Sjölander, S:t Göran. Förbundsstämman beslutade att uppdra åt förbundsstyrelsen utarbeta råd till fullmäktigegruppernas valberedningar för hur nomineringsarbetet avstäms med den moderata partiorganisationen. Motionen har översänts till valberedningen i förbundet samt till de moderata valberedningarna i Stadshuset och Landstinget och Arbetsgruppen för komplettering av nomineringsprocessen. Inför nomineringsprocessen efter valet 2014 förbereds utvecklad information. Motion 61 Åldersdiskriminering av äldre erfarna personer i samband med nomineringar till nämnder styrelser etc, från Moderata Seniorer i Stockholms stad. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motion 62 Motion angående förbättrad medborgardialog, från Styrelsen Hägerstensföreningen. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motionen har överlämnats för kännedom till moderata kommunfullmäktigegruppen. Motion 63 Offentliggör moderaternas bidragsgivare, från Staffan A. Persson, Oscars Norra. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motion 64 Sveriges län, från Elias Granqvist, Hässelby. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motion 65 Äldreomsorg valfrihet?, från Lollo Lindahl, Brännkyrka. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motion 66 Ökat samarbete mellan landsting och kommun för att ge trygghet för de äldre, från Nätverket Positiva Seniorer på Östermalm. Förbundsstämman beslutade att bifalla motionens första att-sats, att avslå motionens andra att-sats samt att anse motionens tredje att-sats besvarad. 26

28 Motionen har översänts till de moderata landstings- och kommunfullmäktigegrupperna. Moderata landstingsgruppen har meddelat i anledning av motion 66: Vården av våra äldre är en av landstingets allra viktigaste uppgifter, inte minst eftersom flertalet av de riktigt tunga vårdkonsumenterna är äldre. Inflyttning samt en generellt sett åldrande befolkning gör att fler behöver geriatrisk vård. Totalt väntas antalet vårdtillfällen i geriatriken öka med 50 procent från 2010 till Med anledning av detta ställer Stockholms läns landsting nya krav som är anpassade för framtidens geriatriska vård när landstinget gör upphandlingar för basgeriatrisk vård. Nu undersöks dessutom möjligheten att, med tanke på att befolkningen åldras, ha ett sjukhus med speciell äldreprofil ägnad för direktintag av äldre människor med åldersrelaterade besvär. Syftet med detta är att den äldre kan komma direkt till detta sjukhus och där få all vård som behövs, från diagnostik till behandling och sedan rehabilitering. Detta är bra både för den enskilde patienten och för sjukvården i sin helhet som får rätt patient på rätt plats i vårdkedjan. Ett annat sätt, som är unikt och nytänkande beträffande multisjuka patienter, är arbetet med vårdcoacher. Det pågående projektet med vårdcoacherna har visat sig mycket framgångsrikt och ska fortsätta samt omfatta fler patienter. Vårdcoachen är en sjuksköterska som ser till att svårt sjuka patienter med särskilda behov får hjälp att hitta rätt vårdform. Det kan vara egenvård, medicinering eller råd och hjälp med var vård ska ges. Vårdcoachen träffar patienten för att lära känna dennes individuella behov och efter mötet fortsätter kontakten via telefon. Ofta åker dessa patienter annars till akutmottagningen även om en annan vårdnivå skulle varit bättre lämpad. Vårdcoacher är ett projekt som höjt livskvaliteten hos patienterna samtidigt som kostnaden för deras vårdkonsumtion har minskat. Detta kommer därför att utvecklas till att omfatta fler patienter; i nästa steg handlar det om patienter inom psykiatrin. Motion 67 Införandet av en äldrepeng, från Anita Lundin och Birgitta Persson, Brännkyrka. Förbundsstämman beslutade att bifalla motionens första och tredje att-sats 27

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011.

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. NOMINERINGSREGLER AVSEENDE VALSEDLAR I ALLMÄNNA VAL Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. 1. FASTSTÄLLANDE AV NOMINERINGSREGLER 1.1 Förbundsstämma tre år före allmännaval

Läs mer

Stadga för Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad

Stadga för Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Stadga för Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Enl stämmobeslut 24-25 maj 2013. Godkända av partistyrelsen den 6 september 2013. 1 Ändamål Moderata Samlingspartiets i Stockholms stad strävan är

Läs mer

Förbundsstämma 2013 MODERATERNA I STOCKHOLMS LÄN LANDSTINGSHUSET 26 MAJ 2013

Förbundsstämma 2013 MODERATERNA I STOCKHOLMS LÄN LANDSTINGSHUSET 26 MAJ 2013 Förbundsstämma 2013 MODERATERNA I STOCKHOLMS LÄN LANDSTINGSHUSET 26 MAJ 2013 B MODERATERNA I STOCKHOLMS LÄN Handlingar till Förbundsstämma 26 maj 2013 Förbundsstämma Moderaterna i Stockholms LÄN 1 OM BOKEN

Läs mer

Styrelsen för Moderaterna i Stockholms stad Mariaföreningen får härmed överlämna redovisning för verksamhetsåret 2016.

Styrelsen för Moderaterna i Stockholms stad Mariaföreningen får härmed överlämna redovisning för verksamhetsåret 2016. Moderaterna i Stockholms stad Mariaföreningen org. nr. 802406-4431 Verksamhetsberättelse 2016 Styrelsen för Moderaterna i Stockholms stad Mariaföreningen får härmed överlämna redovisning för verksamhetsåret

Läs mer

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Antagna vid förbundsstämma den 24-25 maj 2013. Godkända av partistyrelsen den 6 september 2013. 1 Ändamål Partiföreningens strävan

Läs mer

Moderata Samlingspartiet i Lunds kommun. Handlingar till kretsårsmötet den 10:e april 2016

Moderata Samlingspartiet i Lunds kommun. Handlingar till kretsårsmötet den 10:e april 2016 Moderata Samlingspartiet i Lunds kommun Handlingar till kretsårsmötet den 10:e april 2016 Verksamhetsberättelse för Moderaterna i Lunds kommunskrets Verksamhetsåret 2015 Styrelsen På Lundakretsens årsmöte

Läs mer

Normalstadgar för länsförbund Fastställda av partistyrelsen den 7 mars 2008, reviderade genom landsmötesbeslut den 22 november 2015

Normalstadgar för länsförbund Fastställda av partistyrelsen den 7 mars 2008, reviderade genom landsmötesbeslut den 22 november 2015 Normalstadgar för länsförbund Fastställda av partistyrelsen den 7 mars 2008, reviderade genom landsmötesbeslut den 22 november 2015 1. Ändamål Länsförbundets uppgift är att samla personer med liberal samhällsåskådning

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Nomineringsregler. Stockholms stad MODERATERNA I STOCKHOLM STAD OCH LÄN

Nomineringsregler. Stockholms stad MODERATERNA I STOCKHOLM STAD OCH LÄN Nomineringsregler Stockholms stad MODERATERNA I STOCKHOLM STAD OCH LÄN Nomineringsregler avseende valsedlar i allmänna val Moderaterna i Stockholms stad Beslutade på förbundsstämman i Stockholms stad 8-9

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007 Engelbrektsmoderaterna

Verksamhetsberättelse 2007 Engelbrektsmoderaterna 1(5) Verksamhetsberättelse 2007 Engelbrektsmoderaterna Styrelsen för Engelbrektsmoderaterna får härmed överlämna redovisning för verksamhetsåret 2007. Årsmötet 2006 Årsmötet avhölls den 21 februari 2006

Läs mer

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Förbundets stadgar antogs vid Riksstämman i Kiruna den 24 maj 2003. Senast reviderad vid Riksstämman i Stockholm/Sollentuna 25-26 maj 2013. Brottsofferjoure

Läs mer

Valkretsindelningen i Stockholms stad för perioden

Valkretsindelningen i Stockholms stad för perioden Utlåtande 2009: RI (Dnr 011-1374/2009) Valkretsindelningen i Stockholms stad för perioden 2010-2014 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande Valkretsindelning för perioden 2010

Läs mer

Nomineringsregler. Stockholms län MODERATERNA I STOCKHOLM STAD OCH LÄN

Nomineringsregler. Stockholms län MODERATERNA I STOCKHOLM STAD OCH LÄN Nomineringsregler Stockholms län MODERATERNA I STOCKHOLM STAD OCH LÄN Nomineringsregler avseende valsedlar i allmänna val Moderaterna i Stockholms län Beslutade på förbundsstämman i Stockholms län 30 maj

Läs mer

Stadgar för lokal förening i

Stadgar för lokal förening i Stadgar för lokal förening i Brottsofferjourernas Riksförbund Reviderad vid Riksstämman i Strömstad 2009 Brottsofferjourernas Riksförbund Bondegatan 40 100 61 STOCKHOLM Telefon: 08-644 88 00 Fax: 08-644

Läs mer

och Stockholms stad.

och Stockholms stad. Utdrag ur Protokoll fört vid förbundsstämma 2013-05-24 och 2013-05-25 Stockholms stad. roposition nr 4 17 Proposition 4 Bakgrund politiska propositioner Gunnar Strömmer redovisade förbundsstyrelsens arbete

Läs mer

Stadgar för Nämndemännens Riksförbund NRF antagna vid kongressen i Örebro 2015

Stadgar för Nämndemännens Riksförbund NRF antagna vid kongressen i Örebro 2015 Stadgar för Nämndemännens Riksförbund NRF antagna vid kongressen i Örebro 2015 1. Namn, säte och ändamål Nämndemännens Riksförbund NRF är en svensk riksorganisation för nämndemannaföreningar, direktanslutna

Läs mer

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper.

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper. FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004, förbundsstämman 14 april 2007 samt vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar. För Brottsofferjouren Sverige. Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna maj 2015.

Stadgar. För Brottsofferjouren Sverige. Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna maj 2015. Stadgar För Brottsofferjouren Sverige Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna 30-31 maj 2015. 1 FÖRBUNDET, DESS NAMN OCH SÄTE Förbundet är en organisation av ideella

Läs mer

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar i förbundet är njursjuka, njurdonatorer,

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Extra Förbundsstämma 7 september Moderaterna i Södra Älvsborg

Extra Förbundsstämma 7 september Moderaterna i Södra Älvsborg Extra Förbundsstämma 7 september Moderaterna i Södra Älvsborg Program 18.00 - Fika samt ombudsregistrering 18.30 - Välkomna till Borås. 18.35 - Stämmoförhandlingar. 19.00 - Stämmotalare Västtrafiks ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen för Moderaterna i Stockholms stad Mariaföreningen får härmed överlämna redovisning för verksamhetsåret 2014. Organisationsnummer: 802406-4431 Årsmötet 2014 Årsmötet

Läs mer

Valkretsindelningen i Stockholms stad för perioden

Valkretsindelningen i Stockholms stad för perioden Utlåtande 2009:153 RI (Dnr 011-1374/2009) Valkretsindelningen i Stockholms stad för perioden 2010-2014 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande Valkretsindelning för perioden 2010

Läs mer

Kungsholmsmoderaterna - Verksamhetsberättelse 2015

Kungsholmsmoderaterna - Verksamhetsberättelse 2015 Kungsholmsmoderaterna - Verksamhetsberättelse 2015 Styrelsen för Moderata Samlingspartiet Kungsholmen, organisationsnummer: 802488-6411, får härmed avge redovisning för verksamhetsåret 2015. Årsmötet 2015

Läs mer

Normalstadgar för partiförening i Moderata Samlingspartiet

Normalstadgar för partiförening i Moderata Samlingspartiet Normalstadgar för partiförening i Moderata Samlingspartiet 1 Ändamål Partiföreningens strävan är att vinna människor för den samhällssyn som partiet företräder. Partiföreningens uppgift är därför att målmedvetet

Läs mer

Protokoll årsmöte 13 november 2015

Protokoll årsmöte 13 november 2015 Protokoll årsmöte 13 november 2015 Tid kl 16.30-18.00 Plats Svenska Mässan, Göteborg Närvarande Röstlängd Södra lokalavdelningen Kurt Månsson Peter Danielsson Västra lokalavdelningen Björn Smedberg Anders

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 samt vid förbundsstämman 14 april 2007 samt vid

Läs mer

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN Punkt 1 Stämman öppnas Punkt 2 Val av ordförande och vice ordförande vid stämman till ordförande vid stämman utse Christer Persson, Mossebo till vice ordförande

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Ursprungliga stadgar 1 november 1996, Stockholm Antagna 22 april 2007, Stockholm Reviderade 19 april 2008, Helsingborg Reviderade 19 april 2009, Stockholm Reviderade

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Moderaterna i Vällingby får härmed överlämna redovisning för verksamhetsåret 2011. Organisationsnumer: 802010-3779 Årsmötet 2011 Årsmötet avhölls den 1 mars 2011

Läs mer

SVERIGES FRANCHISETAGARE

SVERIGES FRANCHISETAGARE stadgar för SVERIGES FRANCHISETAGARE (802433-3828) Reviderade 2006, 2011 och 2014 1 Stadgar för Sveriges Franchisetagare 1 Firma och säte Föreningens firma är Sveriges Franchisetagare och har sitt säte

Läs mer

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige Stadgar för Afasiförbundet i Sverige 1 Förbundets namn Förbundets namn är Afasiförbundet i Sverige, kallat Afasiförbundet. 2 Förbundets syfte Afasiförbundet är en ideell intresseorganisation som är demokratiskt

Läs mer

Stadgar för lokalavdelning inom nomineringsgruppen Borgerligt alternativ

Stadgar för lokalavdelning inom nomineringsgruppen Borgerligt alternativ Rev 2013-01-22 Stadgar för lokalavdelning inom nomineringsgruppen Borgerligt alternativ Fastställda av Kyrkliga samrådsgruppen 2012-01-29. Inför bildande av lokalavdelning finns en handledning tillgänglig.

Läs mer

Stadgar för Luleå stifts norra kyrkosångsförbund

Stadgar för Luleå stifts norra kyrkosångsförbund Stadgar för Luleå stifts norra kyrkosångsförbund Antagna av stämman 091024 1 NAMN Luleå stifts norra kyrkosångsförbund (LUNK) är en sammanslutning av kyrkokörer och andra körer samt instrumentalgrupper,

Läs mer

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning.

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning. ÖVRIGA HANDLINGAR FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2014 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN Vi bestämmer vilka på årsmötet som får rösta. 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Vi frågar om alla fått

Läs mer

1. amn Samfundets namn är Svenska Trossamfundet för Naturreligion (nedan STN)

1. amn Samfundets namn är Svenska Trossamfundet för Naturreligion (nedan STN) . 1. amn Samfundets namn är Svenska Trossamfundet för Naturreligion (nedan STN) 2. Ändamål STN skall verka för att de gamla natureligionerna bibehåller sin status i dagens samhälle. STN skall verka för

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Stadga för Skvaderns elevorganisation. Antagen av årsstämman den 27 mars 2007, godkänd av rektor den 27 mars 2007

Stadga för Skvaderns elevorganisation. Antagen av årsstämman den 27 mars 2007, godkänd av rektor den 27 mars 2007 Stadga för Skvaderns elevorganisation Antagen av årsstämman den 27 mars 2007, godkänd av rektor den 27 mars 2007 1 Ändamål Syftet med denna stadga, samt organisationen som stadgan gäller för, är att kontakten

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Mötesteknisk ordlista för IOGT-NTO

Mötesteknisk ordlista för IOGT-NTO Mötesteknisk ordlista för IOGT-NTO Acklamation Det vanligaste sättet att fatta beslut på, genom ja-rop. Man ropar aldrig nej. Om man är mot förslaget är man tyst, och ropar bara ja på det förslag som man

Läs mer

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet 1 Riksförbundet Svenska Kattskyddsförbundet är ett rikstäckande förbund som erkänner alla katters lika värde och rätt till ett gott liv. Svenska Kattskyddsförbundet

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

Centerstudenters stadgar

Centerstudenters stadgar Centerstudenters stadgar fastställda av förbundsstämman i april 1984 reviderade vid förbundsstämman 1992 reviderade vid förbundsstämman 1997 reviderade vid förbundsstämman 00 reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar

Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar Senast reviderade av förbundsstämman 2016-05-28. 1. Förbundets namn Förbundets namn är: Huvudvärksförbundet,

Läs mer

Mer än hälften av rösterna. Se majoritet.

Mer än hälften av rösterna. Se majoritet. Acklamation Det vanligaste sättet att fatta beslut på, genom ja-rop. Jämför votering. Adjungera Låta utomstående personer vara närvarande vid styrelsemöte. De har då ofta yttrande- och förslagsrätt men

Läs mer

Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten

Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten Ändamål, medlemskap 1 Kommunförbundet Norrbotten är en intresseorganisation för kommunerna i Norrbottens län. Juridiskt är förbundet en ideell förening. Förbundet

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Valplan för Moderaterna i Södermanland 2014

Valplan för Moderaterna i Södermanland 2014 Förbundsstyrelsen föreslå förbundsrådet att anta nedanstående valplan för Moderaterna i Södermanland 2014 Valplan för Moderaterna i Södermanland 2014 Det övergripande mål för Moderaterna i Södermanland

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Stadgar. Riksförbundet Djurskyddet Sverige

Stadgar. Riksförbundet Djurskyddet Sverige Stadgar Riksförbundet Djurskyddet Sverige September 2010 Stadgar för Djurskyddet Sveriges riksförbund antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman 10 maj 2014

Läs mer

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 Stadgar SV Halland Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 1 Avdelning 12 Avdelning SVs basorganisation utgörs av avdelningar. Nya avdelningar samt sammanläggningar eller delning av avdelning ska godkännas

Läs mer

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND PROTOKOLL Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 Sign: Plats: Kommunfullmäktiges sal, Stadshus i Skövde Närvarande:

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

Partistadgar för Liberalerna

Partistadgar för Liberalerna Partistadgar för Liberalerna antagna av landsmötet 2007, senast uppdaterade vid landsmötet 2015 1. Ändamål Liberalernas uppgift är att samla personer med liberal samhällsåskådning till gemensamt arbete

Läs mer

Kallelse och handlingar till ordinarie sammanträde skall vara ledamöter och suppleanter tillhanda senast sju dagar före sammanträdet.

Kallelse och handlingar till ordinarie sammanträde skall vara ledamöter och suppleanter tillhanda senast sju dagar före sammanträdet. ARBETSORDNING FÖR UPPSALA STUDENTKÅRS FULLMÄKTIGE Antagen av fullmäktige den 16 april 2012 1 Ledamöter och suppleanter Vid röstsammanräkningen fördelas mandaten mellan i valet deltagande partier enligt

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

STADGAR FÖR HIV-SVERIGE RIKSFÖRBUNDET FÖR HIVPOSITIVA

STADGAR FÖR HIV-SVERIGE RIKSFÖRBUNDET FÖR HIVPOSITIVA STADGAR FÖR HIV-SVERIGE RIKSFÖRBUNDET FÖR HIVPOSITIVA Hiv-Sverige 2013 Stadgar för Hiv-Sverige Riksförbundet för hivpositiva Antagna den 21 april 2013 Stadgarna består av 21 paragrafer Hiv-Sverige Tjurbergsgatan

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2016-04-23) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Stadgar. Antagna efter årsmötet 150423. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborg

Stadgar. Antagna efter årsmötet 150423. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborg Stadgar Antagna efter årsmötet 150423 Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborg Stadgar för HSO Göteborg, antagna 2015-04-23 Namn, mål och uppgift 1 Namn Handikappföreningarnas samarbetsorgan i

Läs mer

Stadgar för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Antagna av Förbundsstämman 2008

Stadgar för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Antagna av Förbundsstämman 2008 Stadgar för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Antagna av Förbundsstämman 2008 1 Namn och karaktär 1.1 Förbundets namn är Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft. 1.2 Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft är en ideell intresseorganisation

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR UNGDOMSFÖRENING S T A D G A R

NORMALSTADGAR FÖR UNGDOMSFÖRENING S T A D G A R NORMALSTADGAR FÖR UNGDOMSFÖRENING S T A D G A R för... Försvarsutbildningsungdomsförening Föreningen bildad den..... Stadgarna antagna vid.. Försvarsutbildningsungdomsförenings stämma och godkända av...

Läs mer

Årsmöte 2015 Kallelse

Årsmöte 2015 Kallelse Årsmöte 2015 Kallelse Välkommen till Sveriges Elevråds Årsmöte 2015! Det börjar lida mot hösten, vilket betyder att det är dags för Sveriges Elevråds årsmöte 2015. Sveriges Elevråd är medlemmarnas organisation.

Läs mer

NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den oktober 2006)

NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den oktober 2006) NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den 20-22 oktober 2006) 1 Lokalföreningens namn Föreningens namn är Afasiföreningen i Södertälje/Nykvarn och föreningen är ansluten till

Läs mer

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte )

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte ) RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte 2015-05-10) 1 Namn Distriktets namn är organisationens namn följt av det namn som förbundsstyrelsen

Läs mer

Kriskommunikatörerna/Criscom

Kriskommunikatörerna/Criscom 1 (9) S T A D G A R för Kriskommunikatörerna/Criscom Förbundet bildat den 25 oktober 1975 Stadgarna antagna vid förbundsstämman den 10 mars 2007 Godkända av Svenska Försvarsutbildningsförbundets Överstyrelse

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015 1. Öppnande av mötet 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om mötets behöriga utlysande 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 5. Val av justeringspersoner

Läs mer

Stadgar för Personskadeförbundet RTP

Stadgar för Personskadeförbundet RTP Stadgar för Personskadeförbundet RTP Antagna vid kongressen 2009.11.06-08 1 Namn och säte Förbundets namn är Personskadeförbundet RTP. Personskadeförbundet RTP är en handikapporganisation som är en partipolitiskt

Läs mer

3 (10) Senast justerade på årsmöte mars 2013

3 (10) Senast justerade på årsmöte mars 2013 2 (10) Innehåll 1 Arbetarekommunens uppgift... 3 2 Organisation... 3 3 Medlemskap i arbetarekommunen... 4 4 Avgifter... 4 5 Möten... 5 6 Arbetarekommunens valberedningar... 6 7 Arbetarekommunens styrelse...

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Nämndemännens Riksförbunds stadgar antagna vid kongressen i Karlskrona 2011

Nämndemännens Riksförbunds stadgar antagna vid kongressen i Karlskrona 2011 Nämndemännens Riksförbunds stadgar antagna vid kongressen i Karlskrona 2011 1. Namn, säte och ändamål Förbundet är en svensk riksorganisation för nämndemannaföreningar, direktanslutna nämndemän, jurymän

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna!

Förslag till ändring av stadgarna! Förslag till ändring av stadgarna 2014-02-18 Styrelsen har tagit fram förslag till ändring av stadgarna enligt följande sidor. Styrelsen har gått igenom stadgarna och sett behov av att modernisera språket

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE

FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2012 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE 4 VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR MÖTET 5 BESLUT OM SAMMANTRÄDESORDNING 6 FASTSTÄLLANDE

Läs mer

Järfälla Civilförsvarsförening

Järfälla Civilförsvarsförening Protokoll fört vid JÄRFÄLLA CIVILFÖRSVARSFÖRENINGS FÖRENINGSSTÄMMA 2013-03-19 Före stämmans öppnande gavs en presentation av säkerhetsproblematiken vid utbyggnad av järnvägen mellan Barkarby och Kallhäll

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund

Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund 1 Namn Detta förbund, vars firma är Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund kallas i det följande för SKKF. SKKF bildades 1957 och förbundets stadgar

Läs mer

DAG- OCH ARBETSORDNING

DAG- OCH ARBETSORDNING DAG- OCH ARBETSORDNING Förslag till dagordning 1. Kongressens öppnande 2. Gästerna hälsas 3. Rapport från ombudskommittén 4. Beslut om kongressens offentlighet 5. Antagande av dagordning 6. Antagande av

Läs mer

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006.

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. 1 Firma Föreningens firma är Energikontor Sydost. Föreningen är ideell. 2 Säte

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN Punkt 1 Stämman öppnas Punkt 2 Val av ordförande och vice ordförande vid stämman till ordförande vid stämman utse PerÅke Svensson, Vimmerby till vice ordförande

Läs mer

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning STADGAR FÖR FUB föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Dessa stadgar gäller från och med 31 augusti 2013 och ersätter tidigare stadgar STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET Riksförbundet för barn,

Läs mer

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF)

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Ändamål och uppgifter 1 Sveriges Universitetslärarförbunds lokalförening SULF/X, är lokal organisation för SULFs medlemmar

Läs mer

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF)

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF) Stadgar SULF:s Professorers Förening (SPF) Innehåll Allmänna bestämmelser 1 Ändamål 3 2 Organisation 3 3 Regler för beslut och val 3 Ombudsmöte 4 Ombudsmöte 4 5 Ombudsmötets sammansättning 4 6 Närvarorätt

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Reviderade 2016-04-26 1. Namn Föreningens namn är ECPAT Sverige. 2. Ändamål ECPAT Sverige, som är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation, har som ändamål

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Ändamål Fritidsföreningen Nobba Brass & Nubbe (NBN) har till ändamål att stödja och främja missbrukares behov av aktiv och meningsfull

Läs mer

2. Styrelsen äger rätt att delegera teckningsrätten i enskild fråga eller inom visst ansvarsområde.

2. Styrelsen äger rätt att delegera teckningsrätten i enskild fråga eller inom visst ansvarsområde. Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Kalmar 1977-11-22, konfirmerade och reviderade vid ordinarie stämma i Skara 1979-02-17 samt reviderade vid ordinarie stämma i Linköping 1980-10-04, Örebro 1983-10-01,

Läs mer