Förbundsstämma 2013 MODERATERNA I STOCKHOLMS STAD POLSTJÄRNAN KONFERENS MAJ 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förbundsstämma 2013 MODERATERNA I STOCKHOLMS STAD POLSTJÄRNAN KONFERENS 24 25 MAJ 2013"

Transkript

1 Förbundsstämma 2013 MODERATERNA I STOCKHOLMS STAD POLSTJÄRNAN KONFERENS MAJ 2013 A

2 MODERATERNA I STOCKHOLMS STAD Handlingar till Förbundsstämma maj

3 OM BOKEN Utgiven av Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad GRAFISK FORM Veronica Nordström REDAKTÖR Håkan Wallensten FOTO Moderaternas bildarkiv TRYCK Elanders Sverige AB, Vällingby 2

4 Kallelse till förbundsstämma Till: Föreningarnas valda ombud till förbundsstämma Förbundsstyrelsens ledamöter Härmed översänds handlingar till Moderata Samlingspartiet i Stockholms stads ordinarie förbundsstämma fredagen den 24 maj 2013 kl och lördagen den 25 maj 2013 kl till ca kl Förbundstämmoförhandlingarna sker i Polstjärnan konferens, Sveavägen 77, i Stockholm. Röstlängd och röstkort Ombuden avprickas mot röstlängden innan stämman böjar, registreringen sker utanför stämmolokalen. Vid registreringen delas röstkort ut. Ombud som är förhindrad att närvara ska i samråd med sin föreningsordförande kontakta och informera sin ersättare samt överlämna stämmohandlingarna till den ersättare som ska tjänstgöra. Vid stämman har enskild medlem i förbundets föreningar, efter anmälan, närvaro- och yttranderätt vid förhandlingarna. Anmälan ska ske till Välkommen! Henry Sténson förbundsordförande Sverker Eriksson chefombudsman 3

5 4

6 Innehållsförteckning Behandlingsordning sid 7 Föredragningslista sid 9 Procedurregler sid 11 Förbundets verksamhetsberättelse för 2011 och 2012 sid 12 Årsbokslut 2011 sid 68 Årsbokslut 2012 sid 73 Revisionsberättelser sid 78 Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktigegruppen sid 80 Verksamhetsberättelse Landstingsgruppen sid 88 Verksamhetsberättelse MUF 2011 sid 104 Verksamhetsberättelse MUF 2012 sid 123 Valberedningens förslag sid 141 Proposition 1 ang. Medlemsavgiften sid 146 Proposition 2 ang. Stadgar sid 148 Proposition 3 ang. Nomineringsregler sid 169 Proposition 4 ang. Bakgrund politiska propositioner sid 182 Proposition 5 ang. Tid sid 185 Proposition 6 ang. Tillväxt sid 194 5

7 Proposition 7 ang. Tillit skola sid 203 Proposition 8 ang. Tillit äldreomsorg sid 211 Proposition 9 ang. Trygghet sid 220 Motionsförteckning sid 229 Motionerna 1 72 med förbundsstyrelsens förslag sid 233 6

8 Behandlingsordning Fredag 24 maj Stämmans inledning (Föredragningslistans punkter 1 8) Föregående verksamhetsperiod (Föredragningslistans punkter 9 13) Proposition 1 ang. Årsavgift (Föredragningslistans punkt 14) Proposition 2 ang. Stadgar (Föredragningslistans punkt 15) Proposition 3 ang. Nomineringsregler (Föredragningslistans punkt 16) Proposition 4 ang. Bakgrund politiska propositioner (Föredragningslistans punkt 17) Proposition 5 ang. Tid (Föredragningslistans punkt 18) Proposition 6 ang. Tillväxt (Föredragningslistans punkt 19) Lördag 25 maj Proposition 7 ang. Tillit skola (Föredragningslistans punkt 20) Proposition 8 ang. Tillit äldreomsorg (Föredragningslistans punkt 21) 7

9 Proposition 9 ang. Trygghet (Föredragningslistans punkt 22) Motionsbehandling (Föredragningslistans punkt 23) Valärenden (Föredragningslistans punkter 24 30) Övriga frågor (Föredragningslistans punkt 31) Avslutning 8

10 Förslag till föredragningslista vid ordinarie förbundsstämma maj 2013 Föredragningslista 1. Stämman öppnas 2. Val av ordförande och vice ordförande att leda förhandlingarna 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare för protokollet och två rösträknare. 5. Föredragningslistans fastställande. 6. Fastställande av röstlängd. 7. Fastställande av stämmans stadgeenliga utlysning. 8. Godkännande av arbetsordning och procedurregler 9. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för åren Förbundsstyrelsens årsbokslut för åren 2011 och Revisorernas berättelse. 12. Fastställande av resultat och balansräkningar 13. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen. 14. Proposition 1 ang. Årsavgift 15. Proposition 2 ang. Stadgar 16. Proposition 3 ang. Nomineringsregler 17. Proposition 4 ang. Bakgrund politiska propositioner 18. Proposition 5 ang. Tid 19. Proposition 6 ang. Tillväxt 20. Proposition 7 ang. Tillit skola 21. Proposition 8 ang. Tillit äldreomsorg 22. Proposition 9 ang. Trygghet 23. Motionsbehandling. 24. Val av ordförande och två vice ordförande för förbundet och styrelsen. 25. Val av 14 ledamöter av förbundsstyrelsen 26. Val av två revisorer med ersättare 27. Val av ombud och ersättare till Moderata Samlingspartiets partistämma 28. Val av ombud och ersättare till Medborgarskolans regionstämma 29. Val av nomineringskommittéer 9

11 30. Val av förbundets valberedning bestående av ordförande samt en ledamot jämte ersättare för varje landstingskommunal valkrets samt en ledamot och en ersättare från ungdomsdistriktet 31. Övriga frågor. 32. Avslutning. 10

12 Förslag till procedurregler vid förbundsstämma maj Yttranderätt har enligt stadgarna förbundets medlemmar. Alla yttranden görs från talarstolen. 2. Replikrätt har endast den som beviljas replik av förhandlingsordföranden. 3. Begäran om ordet för inlägg eller replik ska ske skriftligen till förhandlingspresidiet. 4. Yrkanderätt har förbundsstyrelsens ledamöter, valberedningens ledamöter samt föreningarnas tjänstgörande ombud. 5. Yrkande måste, för att upptas till behandling, lämnas skriftligen till förhandlingspresidiet. 6. Huvudförslag är förbundsstyrelsens yrkande. Under plenum väckta yrkanden upptas regelmässigt som motförslag. 7. Votering, om det begärs, görs genom handuppräckning med röstkort. Votering med rösträkning verkställs om röstberättigad begär det. Votering i personval sker alltid med slutna röstsedlar. 8. Valsedel i personval ska, för att vara giltig, uppta det antal namn valet avser. Valsedel, som upptar inte föreslaget namn är ogiltig. 9. Reservation och avvikande mening mot fattade beslut ska omedelbart anmälas till förhandlingspresidiet samt inlämnas skriftligen senast före stämmans avslutande. 10. Reservationsrätt har vid stämman röstberättigade. 11. Avvikande mening får till protokollet antecknas av förbundets tjänstemän. 12. Tidsbegränsning gäller under stämmoförhandlingarna enligt följande: 4 minuter debattinlägg 2 minuter replik Stämman kan under förhandlingarnas gång besluta om ytterligare tidsbegränsning om det behövs. 13. Streck i debatten sätts om stämman så beslutar. Talarlista och yrkande justeras då. Efter det att streck satts får nya yrkanden inte väckas. 11

13 Förbundets årsberättelser för åren 2011 och 2012 Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Org nr Styrelsen för Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad får härmed avge följande berättelse över verksamheten under åren 2011 och Verksamhetsberättelser för Moderata ungdomsförbundet i Stockholm län, Moderata gruppen i Stockholms kommunfullmäktige och för Moderata gruppen i Stockholms läns landsting, biläggs. Sammanfattning Förbundsstyrelsens verksamhet åren 2011 och 2012 har präglats av möjligheterna att under dessa sk mellanvalsår stärka organisationen och förbereda det valförberedande året 2013 och valåret Förbundsstämmor Ordinarie förbundsstämma hölls den 6 7 maj 2011 i Landstingshuset, Stockholm. Ordinarie förbundsstämman den 6 7 maj 2011 Vid den ordinarie förbundsstämman den 6 7 maj 2011 deltog ombud från föreningar, förbundsstyrelseledamöter, inbjudna gäster och ett antal övriga intresserade medlemmar. Stämmoförhandlingarna leddes av Mikael Odenberg, ordförande, Jessica Rosencrantz, 1:e vice ordförande och Elisabeth Johnson, 2:e vice ordförande. Utöver sedvanliga formella ärenden fanns för behandling 2 propositioner och 75 motioner. Förtjänsttecken i guld utdelades till Bengt Carlsson, Maria, Carl Eric Hedlund, Engelbrekt och Ulla Hamilton, förbundsstyrelsen. Avtackades 22 st under perioden avgångna föreningsordförande. 12

14 Förbundsstyrelse Den av förbundsstämman 2011 valda styrelsen har varit verksam under perioden: Förbundsordförande: Henry Sténson 1: e vice ordförande: Christer G Wennerholm 2: e vice ordförande: Hanna Broberg Ledamöter: Cecilia Brinck Charlotte Broberg Edward Dahlbäck Rörström Christina Elffors-Sjödin Harald Eriksson Andrea Femrell Johan Forssell Håkan Franzén Tina Ghasemi Birgitta Holm Johanna Sjö Michael Storåkers Gunnar Strömmer Dennis Wedin I förbundsstyrelsen har som självskriven ledamot ingått: Jessica Rosencrantz, (MUF) med ersättare Manne Bergström, t.o.m. mars 2012, därefter Olof Kollinius. Förbundsstyrelsens sekreterare har varit Håkan Wallensten. Till förbundsstyrelsen har sedan september 2011 varit adjungerade: Eva Solberg (Moderata Kvinnor), Margareta Olgart Holmberg (Moderata Seniorer), Per Sörman (Moderata Företagarrådet) och Annette Lundquist Larsson (Kyrkopolitiska rådet). Från den februari 2012 har även Gunnar Hökmark varit adjungerad och sedan april 2012 Sten Nordin. 13

15 Förbundsstyrelsen har sedan förbundsstämman haft 12 protokollförda sammanträden under 2011 och 2012 samt 3 möten under Förbundsstyrelsen beslöt att till arbetsutskott välja Henry Sténson, Christer Wennerholm, Hanna Broberg samt Jessica Rosencrantz, MUF. Arbetsutskottet har inte haft protokollförda sammanträden. Revisorer Till revisorer valdes på förbundsstämman: Ordinarie: Ersättare: Thomas Lönnström, Ernst & Young (aukt.) och Lotta Juul Martin-Löf Elisabeth Raun, Ernst & Young (aukt.) och Marie Ljungberg Schött Valberedning Förbundsstämman valde till valberedning: Ordförande Beatrice Ask, samt som ledamöterna per valkrets: I: Anders Hellström, Enskede-Årsta Ersättare Bengt Carlsson, Maria II: Andreas Berglöf, Bromma Ersättare Christer H Sjöblom, Kungsholmen III: Thord Swedenhammar, Norrmalm Ersättare Pia Helleday, Oscar Södra IV: Johan Brege, Skarpnäck Ersättare Peter Lundberg, Farsta V: Elisabeth Johnson, Skärholmen Ersättare Torbjörn Erbe, Brännkyrka VI: Christer Grunder, Spånga Ersättare Bo Arkelsten, Vällingby MUF: Arba Kokalari Ersättare Pär Holmbäck Övriga val Förbundsstämman beslutade att till ombud vid Medborgarskolans Stockholmsregions regionstämma välja Helena Bonnier med Christina Elffors- 14

16 Sjödin som ersättare. Vid stämman valdes även 22 ombud med ersättare till partistämmor. 15

17 Beslut vid ordinarie förbundsstämma 6 7 maj 2011 och uppföljning av besluten. Proposition 1 ang. medlemsavgiften Förbundsstämman beslutade att förbundets medlemsavgift för åren 2013 och 2014 är 0 kronor, att medlemsavgiften för första årets medlemsavgift ska vara 100 kr åren 2013 och 2014, att lokalföreningarna vid årsmöten fattar beslut om den egna medlemsavgiften i föreningen utöver riksorganisationens uttag av medlemsavgift. Föreningarna har informerats på m-bloggen om riksorganisationens medlemsavgift. Förbundsstyrelsen beslutar att avgift för direktanslutna ska vara 400 kr per år 2013 och Proposition 2 ang. nomineringsregler och motionerna 60 och 61. Förbundsstämman beslutade att fastställa nomineringsregler enl. arbetsgruppens och FS:s förslag, att delegera till förbundsråd att senast den sista februari 2012 göra de förändringar i nomineringsreglerna som kan föranledas av väsentliga förändringar i partiets normalnomineringsregler beslutade vid ordinarie partistämma oktober 2011 samt att uppdra åt förbundsstyrelsen att inför val av nomineringskommittéer vid förbundsstämman 2013 utarbeta och förelägg stämman förslag betr. formerna för försöksnominering mm med särskilt beaktande av de förslag och övervägningar som Arbetsgruppen för översyn av nomineringsprocessen redovisat i sin slutrapport i mars Föreningarna har informerats på m-bloggen om stämmobeslutet om nomineringsregler. Förbundsstyrelsen beslöt att tillsätta en arbetsgrupp gemensam med Stockholms län med uppgift förbereda proposition till stämman 2013 ang. kompletterande regelverk för nomineringsprocessen inför de allmänna valen Arbetsgruppens förslag beslöt förbundsstyrelsen att i huvudsak förelägga förbundsstämman 2013 som proposition. Behov förelåg inte att inkalla förbundsråd. Motion 1 Nödvändigheten att kompensera pensionärerna fullt ut, från Srikumar Hariharan, Spånga. Motion 2 Pensionärernas ekonomi, från Nätverket Positiva Seniorer på Östermalm. Förbundsstämman beslutade att avslå motionerna 1 och 2. 16

18 Motion 3 Hur Moderaterna arbetar för att öka äldres anställningsbarhet, från Marie-Louise Hallström, Eva Z Molander, Madeleine Kock, Gärdet. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motion 4 Sänkt flyttskatt, från Margareta Cederfelt, Brännkyrka. Motion 9 Flyttskatten minskar rörligheten på bostadsmarknaden, från Lars Almquist, Madeleine Kock, Gärdet. Förbundsstämman beslutade att anse motionerna 4 och 9 besvarade samt att uppdra åt förbundsstyrelsen att återkomma till stämman med ett samlat förslag i bostadsskattefrågan. Förbundsstämman beslöt senare vid behandling av motion 8 Värnskatten att uttala att stämmans mening är att prioriteringen för skattesänkningar måste vara att först och främst genomföra det femte jobbskatteavdraget och höjd brytpunkt för statlig inkomstskatt, sedan avskaffa värnskatt, och efter det avskaffa flyttskatt. En sådan prioritering inom det statsfinansiella finansiella utrymmet, skulle göra livet lättare för de med vanliga inkomster i Stockholm, öka värdet av utbildning, och minska trycket på bostadsmarknaden. Förbundsstyrelsen har därför bedömt det som mindre angeläget att påskynda framtagande av samlat förslag i bostadsskattefrågan då tre andra skatteförändringar ska gå före och kan få följdverkningar hur bostadsskatten bör utformas. Motion 5 Inkomstskatten, från Tobias Sjö, Oscar Södra. Motion 6 Avskaffa Värnskatten från Lotta Juul Martin-Löf, Engelbrekt. Motion 7 Värnskatt, från Lars Malmqvist, Harald Eriksson, Maria. Motion 8 Värnskatten, från Elias Granqvist, Hässelby. Förbundsstämman beslutade att uttala att värnskatten bör avskaffas samt att prioriteringen för skattesänkningar måste vara att först och främst genomföra det femte jobbskatteavdraget och höjd brytpunkt för statlig inkomstskatt, sedan avskaffa värnskatt, och efter det avskaffa flyttskatt, att översända stämmans uttalande till den moderata riksdagsgruppens samt att i övrigt anse motionerna 5 8 besvarade. Stämmans uttalande har översänts den moderata riksdagsgruppen. Motion 9 se motion 4 ovan. 17

19 Motion 10 Beskattning av fåmansbolag, från Ulf Bourker Jacobsson, Kurt Bauersfeld, Helena Bonnier, m.fl. Oscar Södra. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motion 11 Rådgivning på nätet om hur man startar eget företag på olika språk, från Cecilija Simic, Enskede-Årsta. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motion 12 Patentintrångsförsäkring som ska skydda svenska innovationer, från Cecilija Simic, Enskede-Årsta. Förbundsstämman beslutade att avslå motionen. Motion 13 Modernisering av lagen av anställningsskydd, från Arne Genschou, Hässelby. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motion 14 Effektivisera Kronofogdemyndigheten, från Tom Hedrup, Engelbrekt. Förbundsstämman beslutade att bifalla motionen. Förbundsstyrelsen har överlämnat motionen till den moderata riksdagsgruppen med instämmande i motionens syfte. Motion 15 Företagspolitiska frågor, från Moderata Företagarrådet. Förbundsstämman beslutade att bifalla motionen. Förbundsstyrelsen har överlämnat motionen till den moderata riksdagsgruppen. Motion 16 Kvotering, från Moderata Ungdomsförbundet i Stockholms distriktsstyrelse. Förbundsstämman beslutade att bifalla motionen innebärande, att Moderaterna i Stockholms stad uttalar att statligt påtvingad kvotering inskränker äganderätten, att Moderaterna i Stockholms stad uttalar att varje människa förtjänar att ses som en individ snarare än som en del av ett kollektiv, att Moderaterna i Stockholms stad verkar mot statligt påtvingad kvotering till bolagsstyrelser, även när omvärlden gör det motsatta samt att motionen vidaresänds till Moderaternas partistämma. Motionen översändes till partistämman 2011 där motionen (nr 102) bifölls efter ändringar i första att-satsen. 18

20 Motion 17 Höj ribban för Stockholms arkitektur, från Norrmalmsmoderaternas stadsbyggnadsgrupp. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motion 18 Studentbostäder på KTH campus Valhallavägen, från Erik Englund, Herman Donner och David Börjesson. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motion 19 Förnyelse av offentlig service, från Arne Genschou, Hässelby. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motion 20 Återinförandet av Strindbergstoan, från Enrico E. Ponzio, Oscar Södra. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motion 21 Sverige bör bli medlem i NATO, från Lars Malmqvist, Maria. Förbundsstämman beslutade att moderaterna i Stockholms stad och län skall verka för att Sverige söker medlemskap i NATO, att Moderaterna i Stockholms stad för vidare frågan om NATO-medlemskap till Moderaternas partistämma. Förbundsstämman beslutade att bifalla motionen innebärande att motionen ska vidaresändas till Moderaternas partistämma. Motionen översändes till partistämman 2011 där stämman beslöt anse motionen (nr 148) besvarad med partistyrelsens yttrande och med hänvisning antagen proposition ang. Frihet och utveckling i världen där stämman uttalat Vi vill fördjupa Sveriges samarbete med Nato och verka för en svensk anslutning. Motion 22 Gemensamma europeiska folkbokföringsregler, från Elias Granqvist, Hässelby. Förbundsstämman beslutade att bifalla motionen. Förbundsstyrelsen har sänt motionen till de svenska moderata EU-parlamentarikerna, till riksdagsgruppen och till partistyrelsen. 19

21 Motion 23 Behovet att bekämpa den galopperande brottsligheten, från Srikumar Hariharan, Spånga. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motion 24 Avskaffande av sexköpslagen, från Per Hagwall, Bromma. Förbundsstämman beslutade att avslå motionen. Motion 25 Ytterligare förbättra och vidareutveckla FRA-lagen för att effektivare värna rikets säkerhet, från Srikumar Hariharan, Spånga. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motion 26 Omedelbart åstadkomma en upprustning av Sveriges försvar mot cyberattacker, från Srikumar Hariharan, Spånga. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motion 27 Reformering av det svenska rättsväsendet, Bengt Johansson, Skärholmen. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motion 28 Ägarlägenheter och villkoren för dessa, från Arne Genschou, Hässelby. Förbundsstämman beslutade att bifalla motionen samt att den som äger en ägarlägenhet eller bostadsrätt eller villa bör få hyra ut denna utan att hyran skall kunna prövas i hyresnämnden. Riksdagen har beslutat om friare hyressättning för andrahandsuthyrning. Motion 29 Se över energimarknadsinspektionens (ei). Förslag till ny prismodell för nätbolag, från Srikumar Hariharan, Spånga. Förbundsstämman beslutade att avslå motionen samt att Energimarknadsinspektionen läggs ner och att dess arbetsuppgifter förs över till Konkurrensverket. Motion 30 Göra el billigare och dess tillgänglighet säkrare, från Srikumar Hariharan, Spånga. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. 20

22 Motion 31 Svenska kärnkraftverk måste vara av Världsklass, från Moderata Seniorer Stockholm. Förbundsstämman beslutade att bifalla motionen samt att uttala behovet av ökad satsning på forskning och utveckling för framtida kärnkraft. Motionen med uttalandet översändes till partistämman Partistämman beslöt på utskottets förslag i anledning av motionen (nr 35) att uttala sig positiv till att berörda företag tar initiativ för att så snart som möjligt successivt ersätta befintliga svenska kärnkraftverk med nya av världsklass som har största säkerhet och kvalitet, samt senaste och modernaste teknik. Motion 32 Höj ribban och öka takten med att anpassa Stockholm och Mälaren till att bli långsiktigt hållbara inför kommande klimatförändringar, från Moderaterna Norrmalm, Miljöarbetsgruppen. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motion 33 Stockholms luftmiljö, från Ann-Margrete Nilsson, Hässelby. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motion 34 Göra det obligatoriskt att sortera allt matavfall, från Srikumar Hariharan, Spånga. Förbundsstämman beslutade att avslå motionen. Motion 35 Totalgrepp över renhållningen i Stockholm stad, från Katarina Annerstedt-Heino, Engelbrekt. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motion 36 Miljöpolitisk vision, från Staffan Nyberg. Förbundsstämman beslutade att bifalla motionen. Förbundsstyrelsen har översänt motionen till kommunfullmäktigegruppen. Motion 37 Tre terminer i skolan förstärker familjen, det civila samhället och arbetslinjen, från Maria Hagbom, Bromma. Förbundsstämman beslutade att avslå motionen samt att Moderaterna ska verka för att frågan om och möjligheterna till ett treterminssystem ses över. Förbundsstämmans uttalande har översänts till moderata riksdagsgruppen. 21

23 Motion 38 Fritt skolval i Mälardalsregionen, från Moderata Ungdomsförbundet i Stockholm. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motion 39 Likvärdig svensk skola för ensamkommande flyktingungdomar, från Lollo Lindahl, Brännkyrka. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motion 40 Migration, integration och religion, från Moderata Ungdomsförbundet i Stockholm. Förbundsstämman beslutade att bifalla motionens att-satser 1, 2, 7, 9, 14, 16, 17(a), 17(b), 18, 19, 20, 21, 22, att avslå motionens att-satser 3, 6, 8, 15, att anse motionens att-satser 4, 5 och 13 besvarade samt att anse motionens att-satser besvarade med hänvisning till beslut i motionerna 13, 27 resp Motionen med stämmans beslut har översänts till moderata riksdagsgruppen. Motion 41 En stark integration, från Moderata Ungdomsförbundet i Stockholm. Förbundsstämman beslutade att avslå motionens att-satser 1, 2, 4, 7 och 8 samt att bifalla motionens att-satser 3, 5 och 6 samt att Moderaterna i Stockholms stad verkar för att Sverige ska ta ansvar och hjälpa utsatta människor som riskerar förföljelse i sina hemländer och att Moderaterna i Stockholms stad verkar för att högre krav ska ställas på de tolkar som handhar asylärenden för att säkerställa en human och rättssäker asylprocess. Motionen med stämmans beslut har översänts till moderata riksdagsgruppen. Motion 42 Vuxenutbildningen, från Elena Korol Osser, Oscar Södra. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motion 43 Spontanidrottsplatser med fokus på äldre, från Nätverket Positiva Seniorer på Östermalm. Förbundsstämman beslutade att bifalla motionen. Förbundsstyrelsen har översänt motionen till moderata kommunfullmäktigegruppen. 22

24 Motion 44 Idrottspolitiskt program för moderaterna i Stockholms stad från Henrik Appelqvist, Skarpnäck, Lars Edvall, Gärdet, Ulf Cronquist, Engelbrekt, m.fl. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motion 45 DIF-arenan, från Moderata Ungdomsförbundet i Stockholm. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motionen har översänts till moderata kommunfullmäktigegruppen. Motion 46 Omedelbart förbättra snöröjningen och halkbekämpningen, från Srikumar Hariharan, Spånga. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motion 47 Förbättra säkerheten för fotgängare i Stockholm, från Elisabeth Collijn, Maria. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motion 48 Stockholm en cykelstad, från Henrik Sjölander, S:t Göran. Förbundsstämman beslutade att bifalla motionen. Förbundsstyrelsen har översänt motionen till moderata kommunfullmäktigegruppen. Motion 49 Inför avgift för nattparkering, från Staffan A. Persson, Oscars Norra. Förbundsstämman beslutade att avslå motionen. Motion 50 Återinställande av parkeringsplatserna Narvavägsallén, från Enrico E. Ponzio, Oscar Södra. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motion 51 Trafiksituationen i västra Stockholm särskilt Bergslagsvägen, från Arne Genschou, Hässelby. Förbundsstämman beslutade att anse motionens första att-sats besvarad samt att avslå motionens andra att-sats. Stämmans beslut har översänts till moderata kommunfullmäktigegruppen. 23

25 Motion 52 Kollektivtrafiken Albano, Universitet (Campus), Frescati, Ekhagen, Lappkärrsberget och Stora Skuggan på Norra Djurgården t.o.r. innerstaden. Önskan om en översyn och anpassning, från Thomas Linn, Engelbrekt. Förbundsstämman beslutade att bifalla motionen. Förbundsstyrelsen har översänt motionen till moderata landstingsgruppen. Se svar motion 53. Motion 53 Bra kollektivtrafik till och inom Norra Djurgårdsstaden från dag 1 för inflyttning är ett måste, från Lotta Juul Martin- Löf, Engelbrekt. Förbundsstämman beslutade att bifalla motionens första och andra att-sats samt att anse motionens tredje, fjärde och femte att-satser besvarade. Förbundsstämmans beslut har översänts till moderata landstingsgruppen. Moderata landstingsgruppen har meddelat i anledning av motion 52 och 53: Moderaterna i Stockholms läns landsting delar uppfattningen att kollektivtrafik måste vara anpassad till resande-, befolknings- och arbetsplatsunderlaget. Stockholms län växer varje år med närmare invånare, vilket av naturliga skäl skapar stora behov av investeringar och reinvesteringar på kollektivtrafikens område. I dagsläget pågår inflyttning i de första bostadsetapperna vid Husarviken. Busslinje 55 går in i området och tillhandahåller en miljövänlig trafik som är dimensionerad för det antal som bor där i dagsläget. När resandeunderlaget ökar kommer även kollektivtrafiken att utökas i motsvarande takt. Stockholms läns landstings trafikförvaltning har i samarbete med Stockholms stad tagit fram en karta över hur busstrafiken ska gå under byggtiden. Landstingets trafikförvaltning deltar även aktivt i Stockholms stads fokusgrupp för hållbara transporter. Deltagandet ger förbättrade förutsättningar för kollektivtrafiken i Norra Djurgårdsstaden. Bobergsgatan genom Husarviken håller på att byggas. I stomnätsstrategin finns förslag till stomtrafik på Bobergsgatan. Bobergsgatan planeras för blandtrafik vilket innebär att framkomligheten inte uppnår det standardnivå trafikförvaltningen anser att stomtrafiken bör planeras för. 24

26 Ytterligare en busslinje planeras att trafikera Bobergsgatan när de fysiska förutsättningarna är finns och beslut om trafikering fattats. Dessutom planeras Spårväg Citys järnvägsplan genom Värtan och Frihamnen för att skapa miljövänlig, snabb och kapacitetsstark kollektivtrafik genom området. Vidare deltar landstingets trafikförvaltning, Stockholms Stad och Lidingö kommun i ett arbete för att utveckla Ropsten som bytespunkt och nod i trafiksystemet vilket får positiva effekter för kollektivtrafiken i Norra Djurgårdsstaden. Vidare har även landstigets trafikförvaltning och Stockholms Stad arbetat fram ett förslag på hur busstrafiken ska trafikera de olika byggetapperna när stadsdelen är klar. Motion 54 Årlig bilskatt, från Lars Malmqvist, Maria. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motion 55 Bromma flygplats, från Lars Malmqvist, Maria. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motion 56 Skatt på flygbränsle, från Erik Englund, Hägersten. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motion 57 Förbundsstämma varje år, från Moderaterna i Bromma. Förbundsstämman beslutade att avslå motionen. Motion 58 Kommunala uppdrag ska inte hindra arbetslinjen, från Caroline Wallensten, Hedvig Eleonora. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motion 59 Moderaternas förtroendevalda, från Tobias Sjö, Oscar Södra. Förbundsstämman beslutade att bifalla motionen. Motionen har översänts till valberedningen i förbundet samt till de moderata valberedningarna i Stadshuset och Landstinget och till Arbetsgruppen för komplettering av nomineringprocessen. 25

27 Motion 60 Moderaternas nomineringssystem till förtroendeuppdrag i kommun och landsting, från Henrik Sjölander, S:t Göran. Förbundsstämman beslutade att uppdra åt förbundsstyrelsen utarbeta råd till fullmäktigegruppernas valberedningar för hur nomineringsarbetet avstäms med den moderata partiorganisationen. Motionen har översänts till valberedningen i förbundet samt till de moderata valberedningarna i Stadshuset och Landstinget och Arbetsgruppen för komplettering av nomineringsprocessen. Inför nomineringsprocessen efter valet 2014 förbereds utvecklad information. Motion 61 Åldersdiskriminering av äldre erfarna personer i samband med nomineringar till nämnder styrelser etc, från Moderata Seniorer i Stockholms stad. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motion 62 Motion angående förbättrad medborgardialog, från Styrelsen Hägerstensföreningen. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motionen har överlämnats för kännedom till moderata kommunfullmäktigegruppen. Motion 63 Offentliggör moderaternas bidragsgivare, från Staffan A. Persson, Oscars Norra. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motion 64 Sveriges län, från Elias Granqvist, Hässelby. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motion 65 Äldreomsorg valfrihet?, från Lollo Lindahl, Brännkyrka. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motion 66 Ökat samarbete mellan landsting och kommun för att ge trygghet för de äldre, från Nätverket Positiva Seniorer på Östermalm. Förbundsstämman beslutade att bifalla motionens första att-sats, att avslå motionens andra att-sats samt att anse motionens tredje att-sats besvarad. 26

28 Motionen har översänts till de moderata landstings- och kommunfullmäktigegrupperna. Moderata landstingsgruppen har meddelat i anledning av motion 66: Vården av våra äldre är en av landstingets allra viktigaste uppgifter, inte minst eftersom flertalet av de riktigt tunga vårdkonsumenterna är äldre. Inflyttning samt en generellt sett åldrande befolkning gör att fler behöver geriatrisk vård. Totalt väntas antalet vårdtillfällen i geriatriken öka med 50 procent från 2010 till Med anledning av detta ställer Stockholms läns landsting nya krav som är anpassade för framtidens geriatriska vård när landstinget gör upphandlingar för basgeriatrisk vård. Nu undersöks dessutom möjligheten att, med tanke på att befolkningen åldras, ha ett sjukhus med speciell äldreprofil ägnad för direktintag av äldre människor med åldersrelaterade besvär. Syftet med detta är att den äldre kan komma direkt till detta sjukhus och där få all vård som behövs, från diagnostik till behandling och sedan rehabilitering. Detta är bra både för den enskilde patienten och för sjukvården i sin helhet som får rätt patient på rätt plats i vårdkedjan. Ett annat sätt, som är unikt och nytänkande beträffande multisjuka patienter, är arbetet med vårdcoacher. Det pågående projektet med vårdcoacherna har visat sig mycket framgångsrikt och ska fortsätta samt omfatta fler patienter. Vårdcoachen är en sjuksköterska som ser till att svårt sjuka patienter med särskilda behov får hjälp att hitta rätt vårdform. Det kan vara egenvård, medicinering eller råd och hjälp med var vård ska ges. Vårdcoachen träffar patienten för att lära känna dennes individuella behov och efter mötet fortsätter kontakten via telefon. Ofta åker dessa patienter annars till akutmottagningen även om en annan vårdnivå skulle varit bättre lämpad. Vårdcoacher är ett projekt som höjt livskvaliteten hos patienterna samtidigt som kostnaden för deras vårdkonsumtion har minskat. Detta kommer därför att utvecklas till att omfatta fler patienter; i nästa steg handlar det om patienter inom psykiatrin. Motion 67 Införandet av en äldrepeng, från Anita Lundin och Birgitta Persson, Brännkyrka. Förbundsstämman beslutade att bifalla motionens första och tredje att-sats 27

Förbundsstämma. Moderaterna i Stockholms stad Essinge konferenscenter, 8 9 maj

Förbundsstämma. Moderaterna i Stockholms stad Essinge konferenscenter, 8 9 maj Förbundsstämma 2015 Moderaterna i Stockholms stad Essinge konferenscenter, 8 9 maj Handlingar till Förbundsstämma 8-9 maj 2015 Moderaterna i Stockholms stad 3 Kallelse till förbundsstämma Till: Föreningarnas

Läs mer

Förbundsstämma. Moderaterna i Stockholms län Essinge konferenscenter, 30 maj

Förbundsstämma. Moderaterna i Stockholms län Essinge konferenscenter, 30 maj Förbundsstämma 2015 Moderaterna i Stockholms län Essinge konferenscenter, 30 maj Handlingar till Förbundsstämma 30 maj 2015 Moderaterna i Stockholms län 3 Kallelse till förbundsstämma Till: Föreningarnas

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

Göteborg Förbundsstämma 2015

Göteborg Förbundsstämma 2015 r a g n i l d n a h o m Stäm r e n o i t Mo Göteborg Förbundsstämma 2015 Välkommen till Förbundsstämman 2015 Att sammanfa ett år som det vårt förbund nu ska lägga till handlingarna är en utmaning. Vi

Läs mer

Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg

Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg Program 08.45 10:00 Frukostbuffé samt ombudsregistrering 10.00 - Välkomna till Vänersborg. 10.05 - Stämmoförhandlingar. 12.30 Lunch. 13.45 Förhandlingarna återupptas.

Läs mer

Moderata Ungdomsförbundets arbetsstämma 2009 11-13 september, Ekerö

Moderata Ungdomsförbundets arbetsstämma 2009 11-13 september, Ekerö Moderata Ungdomsförbundets arbetsstämma 2009 11-13 september, Ekerö Innehållsförteckning Ramprogram 7 Ombudsfördelning 8 Ombudsförteckning 9 Föredragningslista Procedurregler Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Läs mer

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll Jönköping 11-13 juni 2014 Kongressprotokoll Kongressprotokoll XXVIII kongressen 11-13 juni 2014 Jönköping Kongressen ägde rum i Rydbergsalen, Elmia Kongress och Konserthus Invigning Distriktsordförande

Läs mer

Moderata Sam lin gspar tiet i Dalarn a. Förbundsstämma 18 april 2015 Köket i Gränden, Avesta. Förbundsstämma 2015 1

Moderata Sam lin gspar tiet i Dalarn a. Förbundsstämma 18 april 2015 Köket i Gränden, Avesta. Förbundsstämma 2015 1 Moderata Sam lin gspar tiet i Dalarn a Förbundsstämma 18 april 2015 Köket i Gränden, Avesta Förbundsstämma 2015 1 In n eh ållsför t eck n in g Program 2 Föredragningslista 3 Förslag till procedurregler

Läs mer

Motioner och utlåtanden. Grupp A Organisatoriska frågor

Motioner och utlåtanden. Grupp A Organisatoriska frågor Motioner och utlåtanden Grupp A Organisatoriska frågor Stockholms arbetarekommuns årsmöte 27-28 april 2013 2 Innehåll Motion A1 Ökat valdeltagande i val till ombud till partikongresserna... 5 Bredängs

Läs mer

Ombudsförteckning 2014 Reviderad 2014-05-08

Ombudsförteckning 2014 Reviderad 2014-05-08 Ombudsförteckning 2014 Reviderad 2014-05-08 Region Ordinarie ombud Ersättare i vald ordning Förbundsstyrelsen 11 ombud Barbro Engman Björn Johansson Bo Nilsson Carina Hultberg Clara Lindblom Esa Norojärvi

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson John Glas

Inger Linge Conny Andersson John Glas PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2008-02-12 Justerat tisdagen den 26 februari 2008 Inger Linge Conny Andersson John Glas Ordföranden och landstingsrådet Stig Nyman delade ut landstingets bemötandepris 2007

Läs mer

Kommunfullmäktige Stockholms stad

Kommunfullmäktige Stockholms stad (1570) Aaron Korewa, 29, Politisk sekreterare, Högalid Jag är en ung, politiskt engagerad Södermalmsbo som för närvarande jobbar som politisk sekreterare hos moderaterna och är väldigt sugen på att utvidga

Läs mer

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 2 INNEHÅLL Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 8 Ordlista 12 Styrelsens verksamhetsberättelse 15 Ekonomisk

Läs mer

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112 LEDARE Regeringen saknar inte visioner Blå Skåne Runt om i världen rasar kriser av olika slag. I både USA och Europa slåss regeringar med skenande underskott och ohållbara system. I Sverige är situationen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Socialdemokraterna i Uppsala län 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Distriktsstyrelse 3 Revisorer 3 Valberedning 3 Distriktsexpedition och personal 4 Verksamhetsområde och organisation

Läs mer

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R. 30 31 maj 2015. Öster Malma. Öster Malma

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R. 30 31 maj 2015. Öster Malma. Öster Malma SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R 30 31 maj 2015 Öster Malma Årsstämman 2015 hålls på Öster Malma Inkvartering även på Clarion Hotel Kompaniet, Nyköping PROGRAM Svenska Jägareförbundets

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

LRF Mälardalens regionstämma. Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015. Stämmohandlingar

LRF Mälardalens regionstämma. Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015. Stämmohandlingar LRF Mälardalens regionstämma Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015 Stämmohandlingar LANTBRUKARNAS REGIONFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA i Mälardalen 2015-03-13 Ordinarie årsstämma med Lantbrukarnas Regionförbund

Läs mer

Det här har vi hört och så går vi vidare.

Det här har vi hört och så går vi vidare. Det här har vi hört och så går vi vidare. 1 Inledning Innehåll Inledning 3 Varför Lyssna & Förnya? 4 Hur startade Lyssna & Förnya? 6 Hur har vi lyssnat? 7 Vad handlade samtalen om? 8 Vad tycker stockholmarna

Läs mer

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA Innehållsförteckning 1. Praktisk information...3 Preliminärt schema för kongressen...5 2. Kallelse till förbundskongress 2014...6 3.

Läs mer

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Aktiespararna har under en följd av år fått en försämrad ekonomi dels genom att medlemsantalet minskat och dels genom att förbruka

Läs mer

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala Möteshandlingar Ung Pirats förbundskongress 2012 23-25 mars i Uppsala Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Förslag på dagordning till förbundskongressen...3 Praktisk information... 5 Hitta till

Läs mer

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND!

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! om en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! #4 2013 ALLA BEHÖVS om LEDARE Varför lyssna? Vi har ju ideologin Den här tidningen

Läs mer

Årsberättelse. (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund

Årsberättelse. (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund Årsberättelse 2009 (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund 1 Riksförbundet år 2009 Riksförbundets beskyddare Hennes Majestät Drottningen är Riksförbundets beskyddare. Medlemskap Riksförbundet är medlem

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

ANGELÄGET 1/2008. Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008. Kallelse till riksstämma 2008

ANGELÄGET 1/2008. Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008. Kallelse till riksstämma 2008 ANGELÄGET 1/2008 Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008 Kallelse till riksstämma 2008 Härmed kallas medlemsorganisationerna i Sveriges Släktforskarförbund

Läs mer

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april 1 (68) Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Verksamhetsberättelse 2 (68) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Distriktsstyrelse... 3 Revisorer... 3 Valberedning... 4 Sammanträden med styrelsen... 4 Samverkan med

Läs mer

organisationsfrågor Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013

organisationsfrågor Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 organisationsfrågor Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 CENTERPARTIETS POLITISKA OCH ORGANISATORISKA UPPDRAG - MOTION 16.1-16.13 16.1 Att centerstämman beslutar se till att alla

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin PROTOKOLL 1-16 Landstingsfullmäktige 2011-01-18 Justerat tisdagen den 1 februari 2011 Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin Anf. 1-7 Ordföranden, 1: och 2:e vice ordföranden samt landstingsrådet

Läs mer