Förbundsstämma 2013 MODERATERNA I STOCKHOLMS STAD POLSTJÄRNAN KONFERENS MAJ 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förbundsstämma 2013 MODERATERNA I STOCKHOLMS STAD POLSTJÄRNAN KONFERENS 24 25 MAJ 2013"

Transkript

1 Förbundsstämma 2013 MODERATERNA I STOCKHOLMS STAD POLSTJÄRNAN KONFERENS MAJ 2013 A

2 MODERATERNA I STOCKHOLMS STAD Handlingar till Förbundsstämma maj

3 OM BOKEN Utgiven av Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad GRAFISK FORM Veronica Nordström REDAKTÖR Håkan Wallensten FOTO Moderaternas bildarkiv TRYCK Elanders Sverige AB, Vällingby 2

4 Kallelse till förbundsstämma Till: Föreningarnas valda ombud till förbundsstämma Förbundsstyrelsens ledamöter Härmed översänds handlingar till Moderata Samlingspartiet i Stockholms stads ordinarie förbundsstämma fredagen den 24 maj 2013 kl och lördagen den 25 maj 2013 kl till ca kl Förbundstämmoförhandlingarna sker i Polstjärnan konferens, Sveavägen 77, i Stockholm. Röstlängd och röstkort Ombuden avprickas mot röstlängden innan stämman böjar, registreringen sker utanför stämmolokalen. Vid registreringen delas röstkort ut. Ombud som är förhindrad att närvara ska i samråd med sin föreningsordförande kontakta och informera sin ersättare samt överlämna stämmohandlingarna till den ersättare som ska tjänstgöra. Vid stämman har enskild medlem i förbundets föreningar, efter anmälan, närvaro- och yttranderätt vid förhandlingarna. Anmälan ska ske till Välkommen! Henry Sténson förbundsordförande Sverker Eriksson chefombudsman 3

5 4

6 Innehållsförteckning Behandlingsordning sid 7 Föredragningslista sid 9 Procedurregler sid 11 Förbundets verksamhetsberättelse för 2011 och 2012 sid 12 Årsbokslut 2011 sid 68 Årsbokslut 2012 sid 73 Revisionsberättelser sid 78 Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktigegruppen sid 80 Verksamhetsberättelse Landstingsgruppen sid 88 Verksamhetsberättelse MUF 2011 sid 104 Verksamhetsberättelse MUF 2012 sid 123 Valberedningens förslag sid 141 Proposition 1 ang. Medlemsavgiften sid 146 Proposition 2 ang. Stadgar sid 148 Proposition 3 ang. Nomineringsregler sid 169 Proposition 4 ang. Bakgrund politiska propositioner sid 182 Proposition 5 ang. Tid sid 185 Proposition 6 ang. Tillväxt sid 194 5

7 Proposition 7 ang. Tillit skola sid 203 Proposition 8 ang. Tillit äldreomsorg sid 211 Proposition 9 ang. Trygghet sid 220 Motionsförteckning sid 229 Motionerna 1 72 med förbundsstyrelsens förslag sid 233 6

8 Behandlingsordning Fredag 24 maj Stämmans inledning (Föredragningslistans punkter 1 8) Föregående verksamhetsperiod (Föredragningslistans punkter 9 13) Proposition 1 ang. Årsavgift (Föredragningslistans punkt 14) Proposition 2 ang. Stadgar (Föredragningslistans punkt 15) Proposition 3 ang. Nomineringsregler (Föredragningslistans punkt 16) Proposition 4 ang. Bakgrund politiska propositioner (Föredragningslistans punkt 17) Proposition 5 ang. Tid (Föredragningslistans punkt 18) Proposition 6 ang. Tillväxt (Föredragningslistans punkt 19) Lördag 25 maj Proposition 7 ang. Tillit skola (Föredragningslistans punkt 20) Proposition 8 ang. Tillit äldreomsorg (Föredragningslistans punkt 21) 7

9 Proposition 9 ang. Trygghet (Föredragningslistans punkt 22) Motionsbehandling (Föredragningslistans punkt 23) Valärenden (Föredragningslistans punkter 24 30) Övriga frågor (Föredragningslistans punkt 31) Avslutning 8

10 Förslag till föredragningslista vid ordinarie förbundsstämma maj 2013 Föredragningslista 1. Stämman öppnas 2. Val av ordförande och vice ordförande att leda förhandlingarna 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare för protokollet och två rösträknare. 5. Föredragningslistans fastställande. 6. Fastställande av röstlängd. 7. Fastställande av stämmans stadgeenliga utlysning. 8. Godkännande av arbetsordning och procedurregler 9. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för åren Förbundsstyrelsens årsbokslut för åren 2011 och Revisorernas berättelse. 12. Fastställande av resultat och balansräkningar 13. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen. 14. Proposition 1 ang. Årsavgift 15. Proposition 2 ang. Stadgar 16. Proposition 3 ang. Nomineringsregler 17. Proposition 4 ang. Bakgrund politiska propositioner 18. Proposition 5 ang. Tid 19. Proposition 6 ang. Tillväxt 20. Proposition 7 ang. Tillit skola 21. Proposition 8 ang. Tillit äldreomsorg 22. Proposition 9 ang. Trygghet 23. Motionsbehandling. 24. Val av ordförande och två vice ordförande för förbundet och styrelsen. 25. Val av 14 ledamöter av förbundsstyrelsen 26. Val av två revisorer med ersättare 27. Val av ombud och ersättare till Moderata Samlingspartiets partistämma 28. Val av ombud och ersättare till Medborgarskolans regionstämma 29. Val av nomineringskommittéer 9

11 30. Val av förbundets valberedning bestående av ordförande samt en ledamot jämte ersättare för varje landstingskommunal valkrets samt en ledamot och en ersättare från ungdomsdistriktet 31. Övriga frågor. 32. Avslutning. 10

12 Förslag till procedurregler vid förbundsstämma maj Yttranderätt har enligt stadgarna förbundets medlemmar. Alla yttranden görs från talarstolen. 2. Replikrätt har endast den som beviljas replik av förhandlingsordföranden. 3. Begäran om ordet för inlägg eller replik ska ske skriftligen till förhandlingspresidiet. 4. Yrkanderätt har förbundsstyrelsens ledamöter, valberedningens ledamöter samt föreningarnas tjänstgörande ombud. 5. Yrkande måste, för att upptas till behandling, lämnas skriftligen till förhandlingspresidiet. 6. Huvudförslag är förbundsstyrelsens yrkande. Under plenum väckta yrkanden upptas regelmässigt som motförslag. 7. Votering, om det begärs, görs genom handuppräckning med röstkort. Votering med rösträkning verkställs om röstberättigad begär det. Votering i personval sker alltid med slutna röstsedlar. 8. Valsedel i personval ska, för att vara giltig, uppta det antal namn valet avser. Valsedel, som upptar inte föreslaget namn är ogiltig. 9. Reservation och avvikande mening mot fattade beslut ska omedelbart anmälas till förhandlingspresidiet samt inlämnas skriftligen senast före stämmans avslutande. 10. Reservationsrätt har vid stämman röstberättigade. 11. Avvikande mening får till protokollet antecknas av förbundets tjänstemän. 12. Tidsbegränsning gäller under stämmoförhandlingarna enligt följande: 4 minuter debattinlägg 2 minuter replik Stämman kan under förhandlingarnas gång besluta om ytterligare tidsbegränsning om det behövs. 13. Streck i debatten sätts om stämman så beslutar. Talarlista och yrkande justeras då. Efter det att streck satts får nya yrkanden inte väckas. 11

13 Förbundets årsberättelser för åren 2011 och 2012 Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Org nr Styrelsen för Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad får härmed avge följande berättelse över verksamheten under åren 2011 och Verksamhetsberättelser för Moderata ungdomsförbundet i Stockholm län, Moderata gruppen i Stockholms kommunfullmäktige och för Moderata gruppen i Stockholms läns landsting, biläggs. Sammanfattning Förbundsstyrelsens verksamhet åren 2011 och 2012 har präglats av möjligheterna att under dessa sk mellanvalsår stärka organisationen och förbereda det valförberedande året 2013 och valåret Förbundsstämmor Ordinarie förbundsstämma hölls den 6 7 maj 2011 i Landstingshuset, Stockholm. Ordinarie förbundsstämman den 6 7 maj 2011 Vid den ordinarie förbundsstämman den 6 7 maj 2011 deltog ombud från föreningar, förbundsstyrelseledamöter, inbjudna gäster och ett antal övriga intresserade medlemmar. Stämmoförhandlingarna leddes av Mikael Odenberg, ordförande, Jessica Rosencrantz, 1:e vice ordförande och Elisabeth Johnson, 2:e vice ordförande. Utöver sedvanliga formella ärenden fanns för behandling 2 propositioner och 75 motioner. Förtjänsttecken i guld utdelades till Bengt Carlsson, Maria, Carl Eric Hedlund, Engelbrekt och Ulla Hamilton, förbundsstyrelsen. Avtackades 22 st under perioden avgångna föreningsordförande. 12

14 Förbundsstyrelse Den av förbundsstämman 2011 valda styrelsen har varit verksam under perioden: Förbundsordförande: Henry Sténson 1: e vice ordförande: Christer G Wennerholm 2: e vice ordförande: Hanna Broberg Ledamöter: Cecilia Brinck Charlotte Broberg Edward Dahlbäck Rörström Christina Elffors-Sjödin Harald Eriksson Andrea Femrell Johan Forssell Håkan Franzén Tina Ghasemi Birgitta Holm Johanna Sjö Michael Storåkers Gunnar Strömmer Dennis Wedin I förbundsstyrelsen har som självskriven ledamot ingått: Jessica Rosencrantz, (MUF) med ersättare Manne Bergström, t.o.m. mars 2012, därefter Olof Kollinius. Förbundsstyrelsens sekreterare har varit Håkan Wallensten. Till förbundsstyrelsen har sedan september 2011 varit adjungerade: Eva Solberg (Moderata Kvinnor), Margareta Olgart Holmberg (Moderata Seniorer), Per Sörman (Moderata Företagarrådet) och Annette Lundquist Larsson (Kyrkopolitiska rådet). Från den februari 2012 har även Gunnar Hökmark varit adjungerad och sedan april 2012 Sten Nordin. 13

15 Förbundsstyrelsen har sedan förbundsstämman haft 12 protokollförda sammanträden under 2011 och 2012 samt 3 möten under Förbundsstyrelsen beslöt att till arbetsutskott välja Henry Sténson, Christer Wennerholm, Hanna Broberg samt Jessica Rosencrantz, MUF. Arbetsutskottet har inte haft protokollförda sammanträden. Revisorer Till revisorer valdes på förbundsstämman: Ordinarie: Ersättare: Thomas Lönnström, Ernst & Young (aukt.) och Lotta Juul Martin-Löf Elisabeth Raun, Ernst & Young (aukt.) och Marie Ljungberg Schött Valberedning Förbundsstämman valde till valberedning: Ordförande Beatrice Ask, samt som ledamöterna per valkrets: I: Anders Hellström, Enskede-Årsta Ersättare Bengt Carlsson, Maria II: Andreas Berglöf, Bromma Ersättare Christer H Sjöblom, Kungsholmen III: Thord Swedenhammar, Norrmalm Ersättare Pia Helleday, Oscar Södra IV: Johan Brege, Skarpnäck Ersättare Peter Lundberg, Farsta V: Elisabeth Johnson, Skärholmen Ersättare Torbjörn Erbe, Brännkyrka VI: Christer Grunder, Spånga Ersättare Bo Arkelsten, Vällingby MUF: Arba Kokalari Ersättare Pär Holmbäck Övriga val Förbundsstämman beslutade att till ombud vid Medborgarskolans Stockholmsregions regionstämma välja Helena Bonnier med Christina Elffors- 14

16 Sjödin som ersättare. Vid stämman valdes även 22 ombud med ersättare till partistämmor. 15

17 Beslut vid ordinarie förbundsstämma 6 7 maj 2011 och uppföljning av besluten. Proposition 1 ang. medlemsavgiften Förbundsstämman beslutade att förbundets medlemsavgift för åren 2013 och 2014 är 0 kronor, att medlemsavgiften för första årets medlemsavgift ska vara 100 kr åren 2013 och 2014, att lokalföreningarna vid årsmöten fattar beslut om den egna medlemsavgiften i föreningen utöver riksorganisationens uttag av medlemsavgift. Föreningarna har informerats på m-bloggen om riksorganisationens medlemsavgift. Förbundsstyrelsen beslutar att avgift för direktanslutna ska vara 400 kr per år 2013 och Proposition 2 ang. nomineringsregler och motionerna 60 och 61. Förbundsstämman beslutade att fastställa nomineringsregler enl. arbetsgruppens och FS:s förslag, att delegera till förbundsråd att senast den sista februari 2012 göra de förändringar i nomineringsreglerna som kan föranledas av väsentliga förändringar i partiets normalnomineringsregler beslutade vid ordinarie partistämma oktober 2011 samt att uppdra åt förbundsstyrelsen att inför val av nomineringskommittéer vid förbundsstämman 2013 utarbeta och förelägg stämman förslag betr. formerna för försöksnominering mm med särskilt beaktande av de förslag och övervägningar som Arbetsgruppen för översyn av nomineringsprocessen redovisat i sin slutrapport i mars Föreningarna har informerats på m-bloggen om stämmobeslutet om nomineringsregler. Förbundsstyrelsen beslöt att tillsätta en arbetsgrupp gemensam med Stockholms län med uppgift förbereda proposition till stämman 2013 ang. kompletterande regelverk för nomineringsprocessen inför de allmänna valen Arbetsgruppens förslag beslöt förbundsstyrelsen att i huvudsak förelägga förbundsstämman 2013 som proposition. Behov förelåg inte att inkalla förbundsråd. Motion 1 Nödvändigheten att kompensera pensionärerna fullt ut, från Srikumar Hariharan, Spånga. Motion 2 Pensionärernas ekonomi, från Nätverket Positiva Seniorer på Östermalm. Förbundsstämman beslutade att avslå motionerna 1 och 2. 16

18 Motion 3 Hur Moderaterna arbetar för att öka äldres anställningsbarhet, från Marie-Louise Hallström, Eva Z Molander, Madeleine Kock, Gärdet. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motion 4 Sänkt flyttskatt, från Margareta Cederfelt, Brännkyrka. Motion 9 Flyttskatten minskar rörligheten på bostadsmarknaden, från Lars Almquist, Madeleine Kock, Gärdet. Förbundsstämman beslutade att anse motionerna 4 och 9 besvarade samt att uppdra åt förbundsstyrelsen att återkomma till stämman med ett samlat förslag i bostadsskattefrågan. Förbundsstämman beslöt senare vid behandling av motion 8 Värnskatten att uttala att stämmans mening är att prioriteringen för skattesänkningar måste vara att först och främst genomföra det femte jobbskatteavdraget och höjd brytpunkt för statlig inkomstskatt, sedan avskaffa värnskatt, och efter det avskaffa flyttskatt. En sådan prioritering inom det statsfinansiella finansiella utrymmet, skulle göra livet lättare för de med vanliga inkomster i Stockholm, öka värdet av utbildning, och minska trycket på bostadsmarknaden. Förbundsstyrelsen har därför bedömt det som mindre angeläget att påskynda framtagande av samlat förslag i bostadsskattefrågan då tre andra skatteförändringar ska gå före och kan få följdverkningar hur bostadsskatten bör utformas. Motion 5 Inkomstskatten, från Tobias Sjö, Oscar Södra. Motion 6 Avskaffa Värnskatten från Lotta Juul Martin-Löf, Engelbrekt. Motion 7 Värnskatt, från Lars Malmqvist, Harald Eriksson, Maria. Motion 8 Värnskatten, från Elias Granqvist, Hässelby. Förbundsstämman beslutade att uttala att värnskatten bör avskaffas samt att prioriteringen för skattesänkningar måste vara att först och främst genomföra det femte jobbskatteavdraget och höjd brytpunkt för statlig inkomstskatt, sedan avskaffa värnskatt, och efter det avskaffa flyttskatt, att översända stämmans uttalande till den moderata riksdagsgruppens samt att i övrigt anse motionerna 5 8 besvarade. Stämmans uttalande har översänts den moderata riksdagsgruppen. Motion 9 se motion 4 ovan. 17

19 Motion 10 Beskattning av fåmansbolag, från Ulf Bourker Jacobsson, Kurt Bauersfeld, Helena Bonnier, m.fl. Oscar Södra. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motion 11 Rådgivning på nätet om hur man startar eget företag på olika språk, från Cecilija Simic, Enskede-Årsta. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motion 12 Patentintrångsförsäkring som ska skydda svenska innovationer, från Cecilija Simic, Enskede-Årsta. Förbundsstämman beslutade att avslå motionen. Motion 13 Modernisering av lagen av anställningsskydd, från Arne Genschou, Hässelby. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motion 14 Effektivisera Kronofogdemyndigheten, från Tom Hedrup, Engelbrekt. Förbundsstämman beslutade att bifalla motionen. Förbundsstyrelsen har överlämnat motionen till den moderata riksdagsgruppen med instämmande i motionens syfte. Motion 15 Företagspolitiska frågor, från Moderata Företagarrådet. Förbundsstämman beslutade att bifalla motionen. Förbundsstyrelsen har överlämnat motionen till den moderata riksdagsgruppen. Motion 16 Kvotering, från Moderata Ungdomsförbundet i Stockholms distriktsstyrelse. Förbundsstämman beslutade att bifalla motionen innebärande, att Moderaterna i Stockholms stad uttalar att statligt påtvingad kvotering inskränker äganderätten, att Moderaterna i Stockholms stad uttalar att varje människa förtjänar att ses som en individ snarare än som en del av ett kollektiv, att Moderaterna i Stockholms stad verkar mot statligt påtvingad kvotering till bolagsstyrelser, även när omvärlden gör det motsatta samt att motionen vidaresänds till Moderaternas partistämma. Motionen översändes till partistämman 2011 där motionen (nr 102) bifölls efter ändringar i första att-satsen. 18

20 Motion 17 Höj ribban för Stockholms arkitektur, från Norrmalmsmoderaternas stadsbyggnadsgrupp. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motion 18 Studentbostäder på KTH campus Valhallavägen, från Erik Englund, Herman Donner och David Börjesson. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motion 19 Förnyelse av offentlig service, från Arne Genschou, Hässelby. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motion 20 Återinförandet av Strindbergstoan, från Enrico E. Ponzio, Oscar Södra. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motion 21 Sverige bör bli medlem i NATO, från Lars Malmqvist, Maria. Förbundsstämman beslutade att moderaterna i Stockholms stad och län skall verka för att Sverige söker medlemskap i NATO, att Moderaterna i Stockholms stad för vidare frågan om NATO-medlemskap till Moderaternas partistämma. Förbundsstämman beslutade att bifalla motionen innebärande att motionen ska vidaresändas till Moderaternas partistämma. Motionen översändes till partistämman 2011 där stämman beslöt anse motionen (nr 148) besvarad med partistyrelsens yttrande och med hänvisning antagen proposition ang. Frihet och utveckling i världen där stämman uttalat Vi vill fördjupa Sveriges samarbete med Nato och verka för en svensk anslutning. Motion 22 Gemensamma europeiska folkbokföringsregler, från Elias Granqvist, Hässelby. Förbundsstämman beslutade att bifalla motionen. Förbundsstyrelsen har sänt motionen till de svenska moderata EU-parlamentarikerna, till riksdagsgruppen och till partistyrelsen. 19

21 Motion 23 Behovet att bekämpa den galopperande brottsligheten, från Srikumar Hariharan, Spånga. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motion 24 Avskaffande av sexköpslagen, från Per Hagwall, Bromma. Förbundsstämman beslutade att avslå motionen. Motion 25 Ytterligare förbättra och vidareutveckla FRA-lagen för att effektivare värna rikets säkerhet, från Srikumar Hariharan, Spånga. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motion 26 Omedelbart åstadkomma en upprustning av Sveriges försvar mot cyberattacker, från Srikumar Hariharan, Spånga. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motion 27 Reformering av det svenska rättsväsendet, Bengt Johansson, Skärholmen. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motion 28 Ägarlägenheter och villkoren för dessa, från Arne Genschou, Hässelby. Förbundsstämman beslutade att bifalla motionen samt att den som äger en ägarlägenhet eller bostadsrätt eller villa bör få hyra ut denna utan att hyran skall kunna prövas i hyresnämnden. Riksdagen har beslutat om friare hyressättning för andrahandsuthyrning. Motion 29 Se över energimarknadsinspektionens (ei). Förslag till ny prismodell för nätbolag, från Srikumar Hariharan, Spånga. Förbundsstämman beslutade att avslå motionen samt att Energimarknadsinspektionen läggs ner och att dess arbetsuppgifter förs över till Konkurrensverket. Motion 30 Göra el billigare och dess tillgänglighet säkrare, från Srikumar Hariharan, Spånga. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. 20

22 Motion 31 Svenska kärnkraftverk måste vara av Världsklass, från Moderata Seniorer Stockholm. Förbundsstämman beslutade att bifalla motionen samt att uttala behovet av ökad satsning på forskning och utveckling för framtida kärnkraft. Motionen med uttalandet översändes till partistämman Partistämman beslöt på utskottets förslag i anledning av motionen (nr 35) att uttala sig positiv till att berörda företag tar initiativ för att så snart som möjligt successivt ersätta befintliga svenska kärnkraftverk med nya av världsklass som har största säkerhet och kvalitet, samt senaste och modernaste teknik. Motion 32 Höj ribban och öka takten med att anpassa Stockholm och Mälaren till att bli långsiktigt hållbara inför kommande klimatförändringar, från Moderaterna Norrmalm, Miljöarbetsgruppen. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motion 33 Stockholms luftmiljö, från Ann-Margrete Nilsson, Hässelby. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motion 34 Göra det obligatoriskt att sortera allt matavfall, från Srikumar Hariharan, Spånga. Förbundsstämman beslutade att avslå motionen. Motion 35 Totalgrepp över renhållningen i Stockholm stad, från Katarina Annerstedt-Heino, Engelbrekt. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motion 36 Miljöpolitisk vision, från Staffan Nyberg. Förbundsstämman beslutade att bifalla motionen. Förbundsstyrelsen har översänt motionen till kommunfullmäktigegruppen. Motion 37 Tre terminer i skolan förstärker familjen, det civila samhället och arbetslinjen, från Maria Hagbom, Bromma. Förbundsstämman beslutade att avslå motionen samt att Moderaterna ska verka för att frågan om och möjligheterna till ett treterminssystem ses över. Förbundsstämmans uttalande har översänts till moderata riksdagsgruppen. 21

23 Motion 38 Fritt skolval i Mälardalsregionen, från Moderata Ungdomsförbundet i Stockholm. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motion 39 Likvärdig svensk skola för ensamkommande flyktingungdomar, från Lollo Lindahl, Brännkyrka. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motion 40 Migration, integration och religion, från Moderata Ungdomsförbundet i Stockholm. Förbundsstämman beslutade att bifalla motionens att-satser 1, 2, 7, 9, 14, 16, 17(a), 17(b), 18, 19, 20, 21, 22, att avslå motionens att-satser 3, 6, 8, 15, att anse motionens att-satser 4, 5 och 13 besvarade samt att anse motionens att-satser besvarade med hänvisning till beslut i motionerna 13, 27 resp Motionen med stämmans beslut har översänts till moderata riksdagsgruppen. Motion 41 En stark integration, från Moderata Ungdomsförbundet i Stockholm. Förbundsstämman beslutade att avslå motionens att-satser 1, 2, 4, 7 och 8 samt att bifalla motionens att-satser 3, 5 och 6 samt att Moderaterna i Stockholms stad verkar för att Sverige ska ta ansvar och hjälpa utsatta människor som riskerar förföljelse i sina hemländer och att Moderaterna i Stockholms stad verkar för att högre krav ska ställas på de tolkar som handhar asylärenden för att säkerställa en human och rättssäker asylprocess. Motionen med stämmans beslut har översänts till moderata riksdagsgruppen. Motion 42 Vuxenutbildningen, från Elena Korol Osser, Oscar Södra. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motion 43 Spontanidrottsplatser med fokus på äldre, från Nätverket Positiva Seniorer på Östermalm. Förbundsstämman beslutade att bifalla motionen. Förbundsstyrelsen har översänt motionen till moderata kommunfullmäktigegruppen. 22

24 Motion 44 Idrottspolitiskt program för moderaterna i Stockholms stad från Henrik Appelqvist, Skarpnäck, Lars Edvall, Gärdet, Ulf Cronquist, Engelbrekt, m.fl. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motion 45 DIF-arenan, från Moderata Ungdomsförbundet i Stockholm. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motionen har översänts till moderata kommunfullmäktigegruppen. Motion 46 Omedelbart förbättra snöröjningen och halkbekämpningen, från Srikumar Hariharan, Spånga. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motion 47 Förbättra säkerheten för fotgängare i Stockholm, från Elisabeth Collijn, Maria. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motion 48 Stockholm en cykelstad, från Henrik Sjölander, S:t Göran. Förbundsstämman beslutade att bifalla motionen. Förbundsstyrelsen har översänt motionen till moderata kommunfullmäktigegruppen. Motion 49 Inför avgift för nattparkering, från Staffan A. Persson, Oscars Norra. Förbundsstämman beslutade att avslå motionen. Motion 50 Återinställande av parkeringsplatserna Narvavägsallén, från Enrico E. Ponzio, Oscar Södra. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motion 51 Trafiksituationen i västra Stockholm särskilt Bergslagsvägen, från Arne Genschou, Hässelby. Förbundsstämman beslutade att anse motionens första att-sats besvarad samt att avslå motionens andra att-sats. Stämmans beslut har översänts till moderata kommunfullmäktigegruppen. 23

25 Motion 52 Kollektivtrafiken Albano, Universitet (Campus), Frescati, Ekhagen, Lappkärrsberget och Stora Skuggan på Norra Djurgården t.o.r. innerstaden. Önskan om en översyn och anpassning, från Thomas Linn, Engelbrekt. Förbundsstämman beslutade att bifalla motionen. Förbundsstyrelsen har översänt motionen till moderata landstingsgruppen. Se svar motion 53. Motion 53 Bra kollektivtrafik till och inom Norra Djurgårdsstaden från dag 1 för inflyttning är ett måste, från Lotta Juul Martin- Löf, Engelbrekt. Förbundsstämman beslutade att bifalla motionens första och andra att-sats samt att anse motionens tredje, fjärde och femte att-satser besvarade. Förbundsstämmans beslut har översänts till moderata landstingsgruppen. Moderata landstingsgruppen har meddelat i anledning av motion 52 och 53: Moderaterna i Stockholms läns landsting delar uppfattningen att kollektivtrafik måste vara anpassad till resande-, befolknings- och arbetsplatsunderlaget. Stockholms län växer varje år med närmare invånare, vilket av naturliga skäl skapar stora behov av investeringar och reinvesteringar på kollektivtrafikens område. I dagsläget pågår inflyttning i de första bostadsetapperna vid Husarviken. Busslinje 55 går in i området och tillhandahåller en miljövänlig trafik som är dimensionerad för det antal som bor där i dagsläget. När resandeunderlaget ökar kommer även kollektivtrafiken att utökas i motsvarande takt. Stockholms läns landstings trafikförvaltning har i samarbete med Stockholms stad tagit fram en karta över hur busstrafiken ska gå under byggtiden. Landstingets trafikförvaltning deltar även aktivt i Stockholms stads fokusgrupp för hållbara transporter. Deltagandet ger förbättrade förutsättningar för kollektivtrafiken i Norra Djurgårdsstaden. Bobergsgatan genom Husarviken håller på att byggas. I stomnätsstrategin finns förslag till stomtrafik på Bobergsgatan. Bobergsgatan planeras för blandtrafik vilket innebär att framkomligheten inte uppnår det standardnivå trafikförvaltningen anser att stomtrafiken bör planeras för. 24

26 Ytterligare en busslinje planeras att trafikera Bobergsgatan när de fysiska förutsättningarna är finns och beslut om trafikering fattats. Dessutom planeras Spårväg Citys järnvägsplan genom Värtan och Frihamnen för att skapa miljövänlig, snabb och kapacitetsstark kollektivtrafik genom området. Vidare deltar landstingets trafikförvaltning, Stockholms Stad och Lidingö kommun i ett arbete för att utveckla Ropsten som bytespunkt och nod i trafiksystemet vilket får positiva effekter för kollektivtrafiken i Norra Djurgårdsstaden. Vidare har även landstigets trafikförvaltning och Stockholms Stad arbetat fram ett förslag på hur busstrafiken ska trafikera de olika byggetapperna när stadsdelen är klar. Motion 54 Årlig bilskatt, från Lars Malmqvist, Maria. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motion 55 Bromma flygplats, från Lars Malmqvist, Maria. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motion 56 Skatt på flygbränsle, från Erik Englund, Hägersten. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motion 57 Förbundsstämma varje år, från Moderaterna i Bromma. Förbundsstämman beslutade att avslå motionen. Motion 58 Kommunala uppdrag ska inte hindra arbetslinjen, från Caroline Wallensten, Hedvig Eleonora. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motion 59 Moderaternas förtroendevalda, från Tobias Sjö, Oscar Södra. Förbundsstämman beslutade att bifalla motionen. Motionen har översänts till valberedningen i förbundet samt till de moderata valberedningarna i Stadshuset och Landstinget och till Arbetsgruppen för komplettering av nomineringprocessen. 25

27 Motion 60 Moderaternas nomineringssystem till förtroendeuppdrag i kommun och landsting, från Henrik Sjölander, S:t Göran. Förbundsstämman beslutade att uppdra åt förbundsstyrelsen utarbeta råd till fullmäktigegruppernas valberedningar för hur nomineringsarbetet avstäms med den moderata partiorganisationen. Motionen har översänts till valberedningen i förbundet samt till de moderata valberedningarna i Stadshuset och Landstinget och Arbetsgruppen för komplettering av nomineringsprocessen. Inför nomineringsprocessen efter valet 2014 förbereds utvecklad information. Motion 61 Åldersdiskriminering av äldre erfarna personer i samband med nomineringar till nämnder styrelser etc, från Moderata Seniorer i Stockholms stad. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motion 62 Motion angående förbättrad medborgardialog, från Styrelsen Hägerstensföreningen. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motionen har överlämnats för kännedom till moderata kommunfullmäktigegruppen. Motion 63 Offentliggör moderaternas bidragsgivare, från Staffan A. Persson, Oscars Norra. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motion 64 Sveriges län, från Elias Granqvist, Hässelby. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motion 65 Äldreomsorg valfrihet?, från Lollo Lindahl, Brännkyrka. Förbundsstämman beslutade att anse motionen besvarad. Motion 66 Ökat samarbete mellan landsting och kommun för att ge trygghet för de äldre, från Nätverket Positiva Seniorer på Östermalm. Förbundsstämman beslutade att bifalla motionens första att-sats, att avslå motionens andra att-sats samt att anse motionens tredje att-sats besvarad. 26

28 Motionen har översänts till de moderata landstings- och kommunfullmäktigegrupperna. Moderata landstingsgruppen har meddelat i anledning av motion 66: Vården av våra äldre är en av landstingets allra viktigaste uppgifter, inte minst eftersom flertalet av de riktigt tunga vårdkonsumenterna är äldre. Inflyttning samt en generellt sett åldrande befolkning gör att fler behöver geriatrisk vård. Totalt väntas antalet vårdtillfällen i geriatriken öka med 50 procent från 2010 till Med anledning av detta ställer Stockholms läns landsting nya krav som är anpassade för framtidens geriatriska vård när landstinget gör upphandlingar för basgeriatrisk vård. Nu undersöks dessutom möjligheten att, med tanke på att befolkningen åldras, ha ett sjukhus med speciell äldreprofil ägnad för direktintag av äldre människor med åldersrelaterade besvär. Syftet med detta är att den äldre kan komma direkt till detta sjukhus och där få all vård som behövs, från diagnostik till behandling och sedan rehabilitering. Detta är bra både för den enskilde patienten och för sjukvården i sin helhet som får rätt patient på rätt plats i vårdkedjan. Ett annat sätt, som är unikt och nytänkande beträffande multisjuka patienter, är arbetet med vårdcoacher. Det pågående projektet med vårdcoacherna har visat sig mycket framgångsrikt och ska fortsätta samt omfatta fler patienter. Vårdcoachen är en sjuksköterska som ser till att svårt sjuka patienter med särskilda behov får hjälp att hitta rätt vårdform. Det kan vara egenvård, medicinering eller råd och hjälp med var vård ska ges. Vårdcoachen träffar patienten för att lära känna dennes individuella behov och efter mötet fortsätter kontakten via telefon. Ofta åker dessa patienter annars till akutmottagningen även om en annan vårdnivå skulle varit bättre lämpad. Vårdcoacher är ett projekt som höjt livskvaliteten hos patienterna samtidigt som kostnaden för deras vårdkonsumtion har minskat. Detta kommer därför att utvecklas till att omfatta fler patienter; i nästa steg handlar det om patienter inom psykiatrin. Motion 67 Införandet av en äldrepeng, från Anita Lundin och Birgitta Persson, Brännkyrka. Förbundsstämman beslutade att bifalla motionens första och tredje att-sats 27

Stadga för Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad

Stadga för Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Stadga för Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Enl stämmobeslut 24-25 maj 2013. Godkända av partistyrelsen den 6 september 2013. 1 Ändamål Moderata Samlingspartiets i Stockholms stad strävan är

Läs mer

Förbundsstämma 2013 MODERATERNA I STOCKHOLMS LÄN LANDSTINGSHUSET 26 MAJ 2013

Förbundsstämma 2013 MODERATERNA I STOCKHOLMS LÄN LANDSTINGSHUSET 26 MAJ 2013 Förbundsstämma 2013 MODERATERNA I STOCKHOLMS LÄN LANDSTINGSHUSET 26 MAJ 2013 B MODERATERNA I STOCKHOLMS LÄN Handlingar till Förbundsstämma 26 maj 2013 Förbundsstämma Moderaterna i Stockholms LÄN 1 OM BOKEN

Läs mer

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011.

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. NOMINERINGSREGLER AVSEENDE VALSEDLAR I ALLMÄNNA VAL Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. 1. FASTSTÄLLANDE AV NOMINERINGSREGLER 1.1 Förbundsstämma tre år före allmännaval

Läs mer

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Antagna vid förbundsstämma den 24-25 maj 2013. Godkända av partistyrelsen den 6 september 2013. 1 Ändamål Partiföreningens strävan

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Extra Förbundsstämma 7 september Moderaterna i Södra Älvsborg

Extra Förbundsstämma 7 september Moderaterna i Södra Älvsborg Extra Förbundsstämma 7 september Moderaterna i Södra Älvsborg Program 18.00 - Fika samt ombudsregistrering 18.30 - Välkomna till Borås. 18.35 - Stämmoförhandlingar. 19.00 - Stämmotalare Västtrafiks ordförande

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning.

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning. ÖVRIGA HANDLINGAR FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2014 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN Vi bestämmer vilka på årsmötet som får rösta. 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Vi frågar om alla fått

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Moderaterna i Vällingby får härmed överlämna redovisning för verksamhetsåret 2011. Organisationsnumer: 802010-3779 Årsmötet 2011 Årsmötet avhölls den 1 mars 2011

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Mötesteknisk ordlista för IOGT-NTO

Mötesteknisk ordlista för IOGT-NTO Mötesteknisk ordlista för IOGT-NTO Acklamation Det vanligaste sättet att fatta beslut på, genom ja-rop. Man ropar aldrig nej. Om man är mot förslaget är man tyst, och ropar bara ja på det förslag som man

Läs mer

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND PROTOKOLL Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 Sign: Plats: Kommunfullmäktiges sal, Stadshus i Skövde Närvarande:

Läs mer

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Ändamål Fritidsföreningen Nobba Brass & Nubbe (NBN) har till ändamål att stödja och främja missbrukares behov av aktiv och meningsfull

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

2. Styrelsen äger rätt att delegera teckningsrätten i enskild fråga eller inom visst ansvarsområde.

2. Styrelsen äger rätt att delegera teckningsrätten i enskild fråga eller inom visst ansvarsområde. Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Kalmar 1977-11-22, konfirmerade och reviderade vid ordinarie stämma i Skara 1979-02-17 samt reviderade vid ordinarie stämma i Linköping 1980-10-04, Örebro 1983-10-01,

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Centerstudenters stadgar

Centerstudenters stadgar Centerstudenters stadgar fastställda av förbundsstämman i april 1984 reviderade vid förbundsstämman 1992 reviderade vid förbundsstämman 1997 reviderade vid förbundsstämman 00 reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm.

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm. STÄMMOHANDLINGAR Sida 1 av 8 Antagna: Trädde i kraft: 2015-10-23 1 Sammansättning, ändamål och verksamhetsområde Försvarshögskolans Studentkår är en demokratisk och ideell sammanslutning av studenter och

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborgs stad

Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborgs stad Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborgs stad Antagna vid årsmötet 2014-04-24 I det följande lämnas förslag till nya stadgar för Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Göteborgs stad,

Läs mer

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF)

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Ändamål och uppgifter 1 Sveriges Universitetslärarförbunds lokalförening SULF/X, är lokal organisation för SULFs medlemmar

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet 1 Riksförbundet Svenska Kattskyddsförbundet är ett rikstäckande förbund som erkänner alla katters lika värde och rätt till ett gott liv. Svenska Kattskyddsförbundet

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Årsstämma Protokoll 2011.03.24

Årsstämma Protokoll 2011.03.24 1 Jägareforbundet Halland Årsstämma Protokoll 2011.03.24 Plats: Närvarande: Medborgarhuset, Tvååker ca 130 ombud, medlemmar, styrelseledamöter och inbjudna 1 Öppnande Ordförande Ulf Carlson hälsade deltagarna

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Bilaga 3. PROGRAM och STADGAR. för Förbundet Aktiv Ungdom Program sida 2 Föreningar sida 3 Distrikt sida 6 Förbund sida 10. Antagna på Aktiv Ungdoms

Bilaga 3. PROGRAM och STADGAR. för Förbundet Aktiv Ungdom Program sida 2 Föreningar sida 3 Distrikt sida 6 Förbund sida 10. Antagna på Aktiv Ungdoms Bilaga 3 PROGRAM och STADGAR för Förbundet Aktiv Ungdom Program sida 2 Föreningar sida 3 Distrikt sida 6 Förbund sida 10 Antagna på Aktiv Ungdoms förbundsstämma 2008 i Åre 2 PROGRAM Aktiv Ungdom ska samla

Läs mer

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 Stadgar SV Halland Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 1 Avdelning 12 Avdelning SVs basorganisation utgörs av avdelningar. Nya avdelningar samt sammanläggningar eller delning av avdelning ska godkännas

Läs mer

DAG- OCH ARBETSORDNING

DAG- OCH ARBETSORDNING DAG- OCH ARBETSORDNING Förslag till dagordning 1. Kongressens öppnande 2. Gästerna hälsas 3. Rapport från ombudskommittén 4. Beslut om kongressens offentlighet 5. Antagande av dagordning 6. Antagande av

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Örebro Läns Orienteringsförbund (ÖLOF) skall främja, utveckla och samordna orienteringsidrotten i distriktet samt arbeta i enlighet

Läs mer

4. SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER

4. SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER STADGAR 1. ÄNDAMÅL Riksförbundet Svensk Trädgård är en ideell organisation religiöst och partipolitiskt obunden. Det har sitt säte där förbundskansliet är beläget. Förbundets ändamål är att främja den

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN Stadgar FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN 2009 Faställda av Sensus studieförbund förbundsstämman 2009 Gäller från och med 28 maj 2009 Stadgar Sensus studieförbund...5 Region inom Sensus studieförbund...11 Stadgar

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Ordföranden Raymond Svensson hälsade Lena Nyberg välkommen som ny VD och förklarade sammanträdet öppnat.

Ordföranden Raymond Svensson hälsade Lena Nyberg välkommen som ny VD och förklarade sammanträdet öppnat. N Ä R V A R A N D E: Ordinarie ledamöter : Tjänstgörande suppleanter: Övriga suppleanter: Adjungerade ledamöter: Övriga närvarande: Protokoll, fört vid sammanträde med styrelsen för Skärgårdsstiftelsen

Läs mer

VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND

VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND Protokollnr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 05-03 2005-04-16 ÅRSSTÄMMA 1 (7) 1-23 Sign: Plats: Fullmäktigehuset i Närvarande: Borås 36 östberättigade ombud

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2003:14 Stadgar för Mälardalsrådet Beslutade på Mälardalsrådets möte den 15 maj 2003 (Ersätter Kfs 1993:4) Inledande bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

Stadgar och arbetsordning för svenska celiakiförbundet

Stadgar och arbetsordning för svenska celiakiförbundet Stadgar och arbetsordning för svenska celiakiförbundet Stadgarna är Celiakiförbundets egen överenskommelse om ramar och regler för arbetet inom förbundet. Som komplement till stadgarna finns arbetsordningen.

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad.

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad. Protokoll fört vid Republikanska föreningens kongress Lördagen den 18 april 2015 Pelarsalen, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm 1 Kongressens öppnande Republikanska föreningens ordförande Mia

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.30 1

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare

Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare 1 Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare 1 Föreningens firma Föreningens firma är LEADER Terra et Mare. 2 Föreningens ändamål Föreningen har som mål att genomföra EU-programmet LEADER Terra et Mare

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte

Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte Årsmöten skall genomföras stadgeenligt riktigt och i en demokratisk ordning. Det finns en hel del att tänka på inför, under och efter årsmötet!

Läs mer

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift.

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift. Stadgar för Länsföreningen Parkinson Jönköping En förening inom ParkinsonFörbundet 1. FÖRENINGEN Föreningens namn är: Parkinson Jönköping och är en förening inom ParkinsonFörbundet, som är en ideell och

Läs mer

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund ska, enligt dessa stadgar och Svenska Volleybollförbundets stadgar, såsom

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Stadgar för Sveriges Biodlares Riksförbund

Stadgar för Sveriges Biodlares Riksförbund Stadgar för Sveriges Biodlares Riksförbund Antagna vid två på varandra följande riksförbundsmöten (RFM), ordinarie RFM i Växjö 2014-04- 05 och vid extra RFM i Norrköping 2014-10-11. De nya stadgarna ersätter

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Stadgar för JärnvägsHistoriska RiksFörbundet

Stadgar för JärnvägsHistoriska RiksFörbundet Stadgar för JärnvägsHistoriska RiksFörbundet 2015-03-22 Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Kalmar 1977-11-22, konfirmerade och reviderade vid ordinarie stämma i Skara 1979-02-17 samt reviderade

Läs mer

Svenska Afghanistankommitténs stadgar

Svenska Afghanistankommitténs stadgar Antagna av årsmötet 2014-05-24 Svenska Afghanistankommitténs stadgar 1 Syfte 1.1 Föreningens namn är Svenska Afghanistankommittén, vilket förkortas SAK. På engelska är namnet Swedish Committee for Afghanistan

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

STADGAR STADGESAMLING MODERATERNA MODERATA UNGDOMSFÖRBUNDET MODERATKVINNORNA MODERATA SENIORER

STADGAR STADGESAMLING MODERATERNA MODERATA UNGDOMSFÖRBUNDET MODERATKVINNORNA MODERATA SENIORER STADGAR STADGESAMLING MODERATERNA MODERATA UNGDOMSFÖRBUNDET MODERATKVINNORNA MODERATA SENIORER STADGESAMLING MODERATERNA Gäller från och med 1 juli 2012 MODERATKVINNORNA Gäller från och med 2007 MODERATA

Läs mer

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare 1 Ändamål Årsta-Runstens Sportryttare (ÅRS) är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen skall bedriva utbildnings- och tävlingsverksamhet

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall ST inom Arbetsförmedlingen 1 Sammanträde: Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00 Plats: Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen Sundsvall 1. Representantskapsmötets öppnande Lars-Göran

Läs mer

Riksbyggens brf. PROTOKOLL Årsmöte Verksamhetsåret 10/11 Umeåhus Nr 7 23 Nov. 2011

Riksbyggens brf. PROTOKOLL Årsmöte Verksamhetsåret 10/11 Umeåhus Nr 7 23 Nov. 2011 Slag av sammanträde: Ordinarie föreningsstämma Tid: 19.00 22.00 Plats: Föreningslokalen, Mariehemsvägen 13E Närvarande: Enligt bifogad närvarolista a) Stämmans öppnande Dennis Larsson förklarade ordinarie

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Förbundsordförande Christer Örning förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna.

Förbundsordförande Christer Örning förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna. FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL 2003 Protokoll fört vid Svenska Golfförbundets Förbundsmöte lördagen den 5 april 2003 på Hilton Stockholm Infra City, Upplands Väsby. INLEDNING Förbundsordförande Christer Örning

Läs mer

STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF)

STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF) - 1 - STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF) 1. FIRMA Förbundets firma är Jordbrukare-Ungdomens Förbund (JUF). 2. SYFTE Förbundet, som är partipolitiskt och religiöst obundet, har som syfte att

Läs mer

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9 Antagna av kongressen 2011 Ändamålsparagraf bekräftad av förbundsårsmötet 2012 Reviderade av förbundsårsmöten 2014, 2015 Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Läs mer

Stadgar Frösunda Fritidsförening

Stadgar Frösunda Fritidsförening Stadgar Frösunda Fritidsförening Frösunda Fritidsförenings verksamhetsidé Syfte: Att främja gemenskap och en aktiv fritid för kunder och anställda inom Frösunda LSS AB. Mål: Regelbundna medlemsaktiviteter

Läs mer

Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet.

Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet. STADGAR POLISENS HUNDFÖRARFÖRBUND 1. Förbundet har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen samt vara rådgivande organ till Svenska Polisförbundet i frågor rörande polishundtjänsten. Förbundet

Läs mer

Förbundsstämma. Moderaterna i Stockholms stad Essinge konferenscenter, 8 9 maj

Förbundsstämma. Moderaterna i Stockholms stad Essinge konferenscenter, 8 9 maj Förbundsstämma 2015 Moderaterna i Stockholms stad Essinge konferenscenter, 8 9 maj Handlingar till Förbundsstämma 8-9 maj 2015 Moderaterna i Stockholms stad 3 Kallelse till förbundsstämma Till: Föreningarnas

Läs mer

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND Fastställda av årsmötet den 7 september 1993 Godkända av Svenska Judoförbundet 1993 Reviderade av GJF 2006 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet

Läs mer

Förbundsstämma. Moderaterna i Stockholms stad Essinge konferenscenter, 8 9 maj

Förbundsstämma. Moderaterna i Stockholms stad Essinge konferenscenter, 8 9 maj Förbundsstämma 2015 Moderaterna i Stockholms stad Essinge konferenscenter, 8 9 maj Handlingar till Förbundsstämma 8-9 maj 2015 Moderaterna i Stockholms stad 3 Kallelse till förbundsstämma Till: Föreningarnas

Läs mer

Bästa Gärdesmoderat!

Bästa Gärdesmoderat! Gärdesmoderaterna Medlemsbrev nr 4 november 2010 Bästa Gärdesmoderat! Ordförande har ordet. Nu är valet över och det blev en historisk valseger. Den moderatledda Alliansen fortsätter leda politiken i riksdagen,

Läs mer

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Erik Einarsson öppnar mötet klockan 12.15. 2. Mötets behörighet Stadgan säger:

Läs mer