Moov V Serierna. Hårdvarumanual

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Moov V Serierna. Hårdvarumanual"

Transkript

1 Moov V Serierna Hårdvarumanual

2 Viktig säkerhetsinformation LÄS IGENOM NOGA INNAN PRODUKTEN INSTALLERAS I ETT FORDON Detta är säkerhetssymbolen. Den används för att varna dig för faror för potentiella personskador. Följ alla säkerhetsmeddelande i samband med denna symbol för att undvika eventuella skador eller dödsfall. VARNING indikerar en potentiell farlig situation vilken, om den inte undviks, kan resultera i dödsfall eller allvarliga skador. OBSERVERA indikerar en potentiell farlig situation vilken, om den inte undviks, kan resultera i mindre eller måttliga skador OBSERVERA använd utan säkerhetssymbolen indikerar en potentiell farlig situation vilken, om den inte undviks, kan resultera i skada på egendom. Borttagning av originalutrustningen, lägga till tillbehör eller modifiera fordonet kan påverka fordonets säkerhet eller göra den olaglig att använda. Följ alla produktinstruktioner och alla instruktioner i ditt fordons bruksanvisning beträffande tillbehör eller modifieringar. Konsultera ditt lands och/eller stats lagar beträffande hantering av ett fordon med vissa tillbehör eller modifieringar. Det är ditt eget ansvar att placera, säkra och använda din Mio på ett sådant sätt att du inte orsakar olyckor, personskador eller skador på egendom. Följ alltid praxis för säker körning. Montera inte din Mio på ett sådant sätt att den stör en säker hantering av fordonet, utnyttjandet av krockkuddar eller annan säkerhetsutrustning. Hantera inte din Mio när du kör. Inna du använder din Mio för första gången bekanta dig med enheten och dess hantering. På huvudvägar kan avståndet till en avfart som beräknas av din Mio vara längre bort än det avstånd som visas på vägskyltar. Vägskyltar visar avståndet till början av en avfart medan din Mio visar avståndet till nästa korsning, d.v.s. slutet av en avfartsramp eller väg. För förberedelse inför en avfart följa alltid avståndsinformationen på vägskyltarna. Användning av information beträffande säkerhets- eller trafiköveraknigskameror kan var underställt lokala lagar i landet där den används. Du är ansvarig för att kontrollera att du lagligen kan använda informationen i ditt land eller det land där informationen kommer att användas. Produkter med FM-sändarfunktioner kan användas i följande länder: AT BE BG CH CZ DE DK EE ES FI GB HU IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK FM-sändaren är inte tillåten att använda enligt lag i Cypern, Frankrike och Grekland. Stäng av FM-sändaren i dessa områden. TV- och videouppspelningsfunktionen FÅR INTE användas under körning. Användning av dessa funktioner kan orsaka olyckor. Se till att följa dessa varningar. Mio påtar sig INGET ansvar överhuvudtaget i detta fall. Hantera INTE din Mio när den är het. Låt produkten svalna borta från direkt solljus. Lyssning på din Mio med full effekt under lång tid med hörlurar kan skada användarens hörsel. Utsätt inte din Mio för direkt solljus i ett fordon utan tillsyn under längre perioder. Överhettning kan skada enheten. För att förhindra stöld lämna aldrig din Mio, monteringskonsol eller kablar synliga i ett obevakta fordon. Varningsmeddelande till förare i Förenta Staterna Statliga lagar kan förbjuda förare i stater såsom Arizona, Kalifornien och Minnesota att montera föremål på vindrutan vid körning. Se till att du tar reda på och följer de mest aktuella statliga lagarna. Ett alternativt monteringssätt kan tillhandahållas i lådan med produkten, eller se vår webbsida för ytterligare monteringsalternativ. Mio påtar sig inte något ansvar för några böter, straff eller skador som kan uppstå till följd av att detta meddelande inte följts. 2

3 Hemmaladdare-specifik säkerhetsinformation För laddning av din Mio från vägguttaget använda hemmaladdaren som levereras av Mio som ett tillbehör (kan säljas separat). Användning av andra laddare tillsammans med din Mio kan resultera i allvarliga skador eller skador på egendom. Använd aldrig laddaren om kontakten eller sladden är skadad. Utsätt inte produkten för vatten eller fukt. Använd inte laddaren i en miljö med hög luftfuktighet. Exponering för vatten kan orsaka elektriska gnistor eller brand. Vidrör aldrig laddaren med våta händer eller fötter. Möjliggör tillräckligt med ventilation runt laddaren när den används för arbete med din Mio eller laddning av det interna batteriet. Täck inte över laddaren med papper eller andra föremål som kommer att minska ventialationen. Använd inte laddaren när den befinner sig inuti en bärväska eller andra behållare. Se till att laddaren är ansluten till en strömkälla med korrekt montering och spänningskrav. Spänningskraven kan hittas på hemmaladdarens hölje och/eller i förpackningen. Försök inte att göra service på laddaren eftersom den kan resultera i personskador. Byt ut laddaren om den är skada eller utsatt för mycket fukt. Om laddning Använd bara den laddare som levereras med din Mio. Användning av en annan laddare leder till funktionsfel och/eller fara. Denna produkt är avsedd att försörjas av en LISTAD strömenhet märkt med LPS, Limited Power Source och med en nominell uteffekt på + 5 V likström / 2,0 A. Använd ett specificerat batteri med utrustningen. Om laddaren Använd inte laddaren i miljöer med hög fuktighet. Rör aldrig laddaren när dina händer eller fötter är blöta. Sörj för god ventilation omkring laddaren när du använder den för att driva enheten eller ladda batteriet. Täck inte över laddaren med papper eller andra föremål som försämrar kylningen. Använd inte laddaren medan den är inuti en bärväska. Anslut laddaren till en riktig strömkälla. Spänningskraven anges på produktens hölje och/eller dess förpackning. Använd inte laddaren om sladden blir skadad. Försök inte att utföra service på enheten. Det finns inga invändiga delar som kan repareras. Ersätt enheten om den skadas eller utsätts för för mycket fukt. Internt batteri-specifik säkerhetsinformation Din Mio innehåller ett icke-utbytbart internt lithium-jon batteri. Batteriet kan brista eller explodera om det missköts och frigöra farliga kemikalier. För att minska risken för brand och brännskador, demontera inte, krossa eller punktera batteriet. Återvinn eller avyttra battreriet på ett säkert och korrekt sätt enligt lokala lagar och bestämmelser. Släng inte batterierna i elden. Använd endast den korrekta hemmaladdaren (säljs separat) eller billaddare som levereras av Mio för att ladda din Mios interna batteri. Använd endast din Mios interna batteri tillsammans med din Mio-enhet. Mio-batteriet kommer att sluta ladda när den omgivande temperturen är lägre än 0ºC eller mer än 45ºC. Om inte dessa varningar och försiktighetsåtgärder följs kan det leda till dödsfall, allvarliga skador eller skador på egendom. Mio frånsäger sig allt ansvar för installation eller användning av din Mio som orsakar eller bidrar till dödsfall, skador eller egendomsskador eller bryter mot någon lag. Om batteriet Använd ett specificerat batteri med utrustningen. VARNING: Denna enhet innehåller ett icke utbytbart litiumjonbatteri. Batteriet kan spricka eller sprängas och släppa ut farliga kemikalier. För att minska risken för eldsvåda eller brännskador, demontera, krossa eller punktera inte batteriet och kassera det inte i eld eller vatten. Viktiga anvisningar (enbart för servicepersonal) Varning: Explosionsrisk föreligger om batteriet byts ut mot fel typ. Kassera uttjänta batterier i enlighet med anvisningarna. Byt bara ut mot samma eller likvärdig typ enligt tillverkarens rekommendationer. Batteriet måste källsorteras eller kasseras på korrekt sätt. Använd batteriet bara med specificerad utrustning. 3

4 Innehåll Viktig säkerhetsinformation...2 Hemmaladdare-specifik säkerhetsinformation...3 Om laddning...3 Om laddaren...3 Internt batteri-specifik säkerhetsinformation...3 Om batteriet...3 Välkommen...5 Viktig information för användning av manualen...5 Formatering...5 Ikoner...5 Termer...5 Montering av din Mio i ett fordon...6 Montering på vindrutan...6 V500 Serierna...6 V700 Serierna...7 Montering på instrumentbrädan...8 V700 Serierna...8 Installation av den externa antennen...9 V500 Serierna...9 V700 Serierna...9 Aktivera trafik (TMC) mottagning...9 Installera det tillvalda digitala TV-kortet...10 Lär känna din Mio...11 V500 Serierna...11 V700 Serierna...12 Hur slår jag på min Mio?...13 Använda strömbrytaren...13 Hur laddar jag batteriet?...14 Hur laddar jag batteriet i ett fordon?...14 Hur laddar jag batteriet via min dator? (endast V500 Serierna)...14 Hur laddar jag batteriet hemma eller på jobbet?...14 Hur sätter jag in ett minneskort?...15 Hur använder jag fjärrkontrollen?...16 Isättning av batterierna i fjärrkontrollen...16 Fjärrkontrollknappar...16 Övriga funktioner...18 Hur tar jag emot aktuell trafikinformation?...18 Hur spelar jag musik eller video?...18 Referens...19 Vad är GPS?...19 Hur tar min Mio emot GPS-signaler?...19 Vårda din Mio...19 Felsökning...20 För ytterligare information...21 On-line Support...21 Registrera din Mio hos MioClub...21 Förbehåll...21 Uppfyllda krav...21 Upphovsrätt

5 Välkommen Tack för att du köpt denna Mio. Läs noga igenom denna manual innan du använder din Mio första gången. Spara denna manual på en säker plats och använd den som första referens. Viktig information för användning av manualen Det är viktigt att förstå termerna och typografiska användningar i denna manual. Formatering Följande formatering i texten kännetecknar specialinformation: Bruk Fet Kursivt Typ av information Komponenter eller poster som visas på skärmen, inklusive knappar, rubriker, fältnamn och alternativ. Anger namnet på en skärm. Ikoner Följande ikoner används genomgående i denna manual: Ikon Beskrivning Observera Tips Varning Termer Följande termer används genomgående i denna manual för att beskriva användarhandlingar. Term Tryck på Tryck och håll Tryck lätt Tryck och håll Välj Beskrivning Tryck ned och släpp knappen snabbt. Tryck in och håll kvar en knapp i 2-3 sekunder. Tryck och släpp en post som visas på pekskärmen. Tryck och håll kvar en post som visas på pekskärmen i 2-3 sekunder. Tryck på en post i en lista eller tryck på ett kommando i en meny. 5

6 Montering av din Mio i ett fordon OBSERVERA: Montera aldrig din Mio där den blockerar synfältet. Om vindrutan är färgad med en reflekterande beläggning kan den vara värmeavvisande och påverka GPS-mottagningen. I dessa fall, montera din Mio där det finns ett klart område vanligtvis just under backspegeln. För att skydda din Mio mot plötsliga strömspänningar, anslut billaddaren först efter att bilmotron startats. Montering på vindrutan V500 Serierna

7 V700 Serierna

8 Montering på instrumentbrädan V700 Serierna Om du flyttar sugkoppen mellan olika fordon kan vidhäftningen bli reducerad. För att återställa vidhäftningen rengör med vatten. 8

9 Om du tycker att det är svårt att montera sugkoppen på instrumentbrädan kan du använda den extra monteringsplattan som hjälp vid monteringen: Installation av den externa antennen En extern antenn kan medfölja din Mio för bättre signalmottagning. Anslut den externa antennen till kontakten för extern antenn på din Mio, montera sedan antennen på vindrutan (såsom visas i diagrammet). V500 Serierna V700 Serierna Om du befinner dig i ett område med mycket dålig signalmottagning, försök att placera antennen på utsidan av bilen. Aktivera trafik (TMC) mottagning Trafikinformation finns inte tillgänglig på alla modeller och är endast tillgänglig i utvalda länder. Beroende på modell på din Mio kan du ta emot trafikinformation live*. För information om användning av trafikinformation på din Mio se Programmets bruksanvisning. * Abonnemang kan behövas. Se för ytterligare detaljer. 9

10 Installera det tillvalda digitala TV-kortet 1. Öppna locket till TV-kortfacket såsom visas nedan. 2. Sätt in det digitala TV-kortet i uttaget ( ) och tryck sedan ned för att låsa kortet på plats ( ). Om du behöver ta bort det digitala TV-kortet tryck ned låsklämman ( ) för att frigöra kortet och ta sedan bort det ( ). 3. Sätt tillbaka locket. 10

11 Lär känna din Mio V500 Serierna Strömbrytaren Anslutning för billaddare, USB-sladd, hemladdare (säljs separat) och TMC-tillbehörssats (kan säljas separat) Antenn Plats för mikro-sd -minneskort Uttag för digital-tv-kort (säljs separat) Mikrofon Plats för vagga Fjärrkontrollsensor Högtalare Pekskärm Anslutning till extern antenn Huvudmenyknapp 11

12 V700 Serierna Strömbrytaren Mikrofon Antenn Batterindikator Uttag för digital-tv-kort (säljs separat) Huvudmenyknapp Högtalare Anslutning till laddare i bil och hemma (säljs separat) Plats för vagga Anslutning till hörlurar och TMC tillbehörssats (kan säljas separat) Anslutning till extern antenn Plats för mikro-sd -minneskort (under locket) Pekskärm Anslutning för USB-kabel (under locket) Fjärrkontrollsensor 12

13 Hur slår jag på min Mio? Använda strömbrytaren För att slå på din Mio skjut strömbrytaren till positionen ON (PÅ). För att stänga av din Mio skjut strömbrytaren till positionen OFF (AV) tryck sedan på Sömn. Din mio kommer att gå in i ett viloläge. När du slår på den nästa gång kommer din Mio att återgå till den senaste skärmen som du använde. För att återställa din Mio skjut strömbrytaren till positionen RESET (ÅTERSTÄLL). När din Mio stängts av, skjut strömbrytaren till positionen ON (PÅ). För att låsa skärmen, skjut strömbrytaren till positionen OFF (AV) tryck sedan på Låst. För att låsa upp skärmen, skjut strömbrytaren till positionen ON (PÅ) tryck sedan på Lås upp. 13

14 Hur laddar jag batteriet? Din Mio har ett internt batteri som när det är fulladdat bör ge energi i upp till två timmar. Det kan ta upp till fyra timmar att ladda batteriet helt. Batteriet kanske inte är fulladdat när du använder din Mio första gången. OBSERVERA: För optimal prestanda hos batteriet, notera följande: Ladda inte batteriet när temperaturen är hög (t.ex. i direkt solsken). Det finns inget behov att ladda ur batteriet helt innan laddning. När du lämnar din Mio under längre perioder, skjut strömbrytaern till positionen RESET (ÅTERSTÄLL) för att spara på batteriet. Om inte instruktionerna för användning av batterierna följs kan det orsaka skador på din Mio, batteriet och även orsaka kroppsliga skador eller skador på egendom och kommer att göra garantin ogiltig. Batteriindikatorn kommer att lysa på din Mio för att indikera laddningsnivån på det interna batteriet. Grön batteret fullt Orange - batterladdning Hur laddar jag batteriet i ett fordon? Laddning av din Mio i ett fordon: V500 Serierna: koppla in billaddaren i på undersidan av din Mio och den andra änden i fordonets strömuttag. V700 Serierna: koppla in billaddaren i på vänster sida av din Mio och den andra änden i fordonets strömuttag. Hur laddar jag batteriet via min dator? (endast V500 Serierna) För optimalt laddningsresultat, se till att din Mio är avstängd när den är ansluten till din dator. 1. Slå på datorn. 2. Koppla in den stora änden av USB-kabeln direkt i en USB-port på din dator (inte en USB-hubb); koppla in den smala änden i på undersidan av din Mio. OBSERVERA: När din Mio är påslagen och ansluten till en dator, känns den igen som en extern masslagringsenhet. Radera INTE några filer som finns förinstallerade på din Mio. Radering av filer kan göra att din Mio blir förstörd. Hur laddar jag batteriet hemma eller på jobbet? Du kan använda en valfri hemmaladdare för att ladda batteriet. För att ladda din Mio via ett elnätuttag: V500 Serierna: koppla in hemmaladdaren i V700 Serierna: koppla in hemmaladdaren i på undersidan av din Mio och elnätladdaren i strömuttaget. på vänster sida av din Mio och elnätladdaren i strömuttaget. Hemmaladdaren medföljer inte alla modeller och kan köpas separat (se för detaljer). 14

15 Hur sätter jag in ett minneskort? OBSERVERA: Tryck aldrig på mitten av minneskortet. V500 Serierna V700 Serierna Håll microsd kortet i kanterna och för försiktigt in det i öppningen såsom visas i ovanstående figur för din Mio. För att ta bort kortet, tryck försiktigt på överkanten av kortet inåt för att frigöra det, dra det sedan ut ur öppningen. Mio Technology garanterar inte att produkten är kompatibel med alla tillverkares minneskort. 15

16 Hur använder jag fjärrkontrollen? Isättning av batterierna i fjärrkontrollen 1. Ta bort plastfilmen från fjärrkontrollen. 2. Sätt in en liten pinne såsom ett uträtat gem i utmatningshålet och tryck ( ) och dra ut batterihållaren ( ). 3. Placera batteriet i batterihållaren. Se till att + änden på batteriet är riktad uppåt. 4. Skjut tillbaka batterihållaren och se till att den klickar på plats. OBSERVERA: Värm inte, öppna, punktera, stympa eller kasta batterierna i elden. Använd endast korrekt typ av batterier. När inte batteriet ska användas under en längre period (längre än en månad) ta bort det för att förhindra skador från batterifrätning. Om batteriet läcker, torka upp vätskan och sätt in ett nytt batteri. Kontrollera bestämmelserna från de lokala myndigheterna för återvinning av batterier. Fjärrkontrollknappar Namn GPS-knapp TV-knapp Numerisk knappsats LÄGE Beskrivning Återgår till Map (Kart)skärmen för navigeringsprogrammet. (TV-funktionen kommer att stängas av om den är på.) Slår på TV-funktionen. Matar in kanalnummer. Växlar visningen mellan full skärm och 4:3 läge. 16

17 Namn / ÅTERGÅ Mute-knapp ENTER / Huvudmenyknapp Beskrivning Byter till föregående eller nästa kanal. Återgår till föregående kanal Tystar eller aktiverar volymen. Tryck för att bekräfta val av kanalnummer. Justerar volymen. Återgår till huvudmenyn. 17

18 Övriga funktioner Hur tar jag emot aktuell trafikinformation? Trafikinformation finns inte tillgänglig på alla modeller och är endast tillgänglig i utvalda länder. Du kan ta emot aktuell trafikinformation på din Mio med TMC (Traffic Message Channel/trafikmeddelandekanal) tjänsten. TMC-tjänsten kan i vissa länder kräva ett abonnemang. Se för detaljer. Beroende på din Mio modell kan du behöva en TMC tillbehörssats (kan säljas separat). För mer information om Traffic, se Programmets bruksanvisning. Hur spelar jag musik eller video? Mediauppspelning är inte tillgängligt på alla modeller och är endast tillgänglig i utvalda länder. Med Media kan du spela upp musik eller videofiler som du har laddat ned till din Mio eller från ditt microsd kort. OBSERVERA! TV- och videouppspelningsfunktionen FÅR INTE användas under körning. Användning av dessa funktioner kan orsaka olyckor. Mio påtar sig INGET ansvar överhuvudtaget i detta fall. För mer information om uppspelning av musik och video, se Programmets bruksanvisning. Hur tar jag emot ljud via mitt fordons högtalare? FM sändning och MP3 är inte tillgänglig på alla modeller och är endast tillgänglig i utvalda länder. Din Mio kan ställas in att sända ljud till en särskild FM-frekvens som du kan ta emot vid ditt fordons radio. Detta betyder att du kan höra röstvägledning för kartan, MP3 filer och videofiler klart och ljudligt via fordonets högtalare. OBSERVERA! Produkter med FM-sändarfunktioner kan användas i följande länder: AT BE BG CH CZ DE DK EE ES FI GB HU IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK FM-sändaren är inte tillåten att använda enligt lag i Cypern, Frankrike och Grekland. Stäng av FM-sändaren i dessa områden. För mer information om FM-sändning, se Programmets bruksanvisning. 18

19 Referens Vad är GPS? Det globala positioneringssystemet (Global Positioning System/GPS) är alltid tillgängligt utan kostnad och har precision ned till 5 m (15 ft). GPS navigering har gjorts möjligt genom att nätverk med satelliter som sina omloppsbanor runt jorden på omkring km höjd. Varje satellit sänder en rad signaler vilka utnyttjas av GPS-mottagare såsom din Mio för att avgöra en exakt position. Även om en GPS-mottagare kan upptäcka signaler från upp till 12 satelliter när som helst krävs endast fyra signaler för att ange en position eller GPS fäste (latitud och longitud) för fordons navigeringssystem. Hur tar min Mio emot GPS-signaler? Din Mio tar emot GPS-signaler via den interna GPS-antennen. För att garantera optimal GPS-signalstyrka bör du se till din Mio finns utomhus eller i ett fordon utomhus och har fri sikt mot himlen. GPS-mottagningen påverkas normalt inte av vädret, emellertid kan kraftigt regn eller snöfall påverka mottagningen negativt. Vårda din Mio Om du tar god hand om din Mio kommer det att garantera krångelfri hantering och minska risken för skador på din Mio: Håll din Mio borta från överdriven fukt och etxterma temperaturer. Undvik att utsätt din Mio för direkt solljus eller starkt ultraviolett ljus under långa perioder. Placera inga föremål ovanpå din Mio eller tappa föremål på din Mio. Tappa inte din Mio eller utsätt den för kraftiga stötar. Ustätt inte din Mio för plötsliga och stora temperaturändringar. Detta kan orsaka kondensation av fukt inuti enheten vilket kan skada din Mio. Om kondenserad fukt skulle uppstå, låt din Mio torka fullständigt innan den används. Skärmens yta kan lätt repas. Undvik att vidröra den med vassa föremål. Icke fästande allmänna skärmskydd särskilt konstruerade för användning på portabla enheter med LCD-paneler kan användas för att hjälpa till att skydda skärmen mot repor. Rengör aldrig din Mio när den är påslagen. Använd en mjuk och luddfri trasa för att torka av skärmen och exteriören på din Mio. Använd inte pappershanddukar för att rengöra skärmen. Försök aldrig att demontera, reparera eller göra några modifikationer på din Mio. Demontering, modifiering eller försök att reparera kan orsaka skador på din Mio och även kroppskador eller egendomsskador och kommer att göra garantin ogiltig. Förvara inte eller bär lättantändliga vätskor, gaser eller explosiva material i samma fack som din Mio, dess delar eller tillbehör. 19

20 Felsökning Om du upplever problem som du inte kan lösa själv, kontakta ett auktoriserat servicecenter för hjälp. Problem Strömmen slås inte på när batterispänning används. Skärmen svarar långsamt. Skärmen fryser. Skärmen är svår att läsa. Kan inte skapa en anslutning till en dator. Lösningar Den kvarvarande batterispänningen kan vara för låg för att hantera din Mio. Ladda batteriet med billaddaren, hemmaladaren (säljs separat) eller USB-kabel och försök sedan igen. Den kvarvarande batterispänningen kan vara för låg för att hantera din Mio. Om problem kvarstår, återställ din Mio. Återställ din Mio. Öka skärmens ljusstyrka. Se till att din Mio och din dator båda är påslagna innan du försöker att etablera en anslutning. Se till att kabeln är ordentligt inkopplad i USB-porten på din dator och i din Mio. Anslut USB-kabeln direkt till din dator, inte till en USB-hubb. Återställ din Mio innan du ansluter USB-kabeln. Koppla alltid ifrån din Mio innan du startar om din dator. 20

21 För ytterligare information On-line Support För dygnet-runthjälp och support med Mio-produkter, besök vår webbsida med teknisk support på: Registrera din Mio hos MioClub Om du har en felaktig produkt eller om du vill prata med en medlem i vårt tekniska supportteam, registrera din Mio hos MioClub för att få tekniska supporterns telefonnummer för din region. Förbehåll Mio driver en policy om fortgående utveckling. Mio förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar på alla produkter som beskrivs i detta dokument utan vidare meddelanden. Mio garanterar inte att detta dokument är felfritt. Skärmbilder och andra presentationer som visas i denna manual kan skilja sig åt från de verkliga skärmbilderna och presentationerna hos den aktuella produkten. Alla sådan skillnader är obetydliga och den faktiska produkten kommer att leverera de beskrivna funktionerna som presenteras i denna bruksanvisning avseende allt material. Uppfyllda krav VARNING Denna produkt, dess förpackning och dess komponenter innehåller kemikalier som är kända i staten Kalifornien för att orsaka cancer, fosterskador och/eller andra reproduktiva skador. Detta meddelande tillhandahålls i enlighet med Kaliforniens proposition 65. För reglerande identifieringssyften: Moov V500 Serierna är tilldelade modellnummer N248. Moov V700 Serierna är tilldelade modellnummer N236. Tillverkaren är inte ansvarig för några radio eller TV störningar orsakade av ej godkända ändringar på denna utrustning. Sådana ändringar kan upphäva anvåändarens rätt att använda utrustningen. Märketiketter placerade på utsidan av din Mio indikerar bestämmelserna som din modell uppfyller. Kontrollera dessa märketiketter på din Mio och se motsvarande uttalanden i detta kapitel. Vissa noteringar gäller endast specifika modeller. Produkter med CE-märkning uppfyller Radio & Telecommunication Terminal Equipment direktivet (R&TTE) (1999/5/EC), Electromagnetiska kompatibilitetsdirektivet (2004/108/EC) och lågspänningsdirektivet (2006/95/EC) utgivet av kommissionen för Europeriska Gemenskapen. Överenstämmelse med desa direktiv innebär anpassning till följande europeiska standard: EN : Electronic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) (elektronisk kompabilitet och Radiospektrumsfrågor), ElectroMagnetic Compatibility (EMC) (elektromagnetisk kompabilitet) standard för radioutrustning och tjänster; del 1: Vanliga tekniska krav. EN : (Bluetooth och FM-sändare): Electronic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) (elektronisk kompabilitet och Radiospektrumsfrågor), ElectroMagnetic Compatibility (EMC) (elektromagnetisk kompabilitet) standard för radioutrustning och tjänster; del 9: Specifika förhållanden för trådlösa mikrofoner, likartad Radio Frequency (RF) ljudlänkutrusnting, sladdlöst ljud och i-öronen övervakningsenheter. EN : Electronic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) (elektronisk kompabilitet och Radiospektrumsfrågor), ElectroMagnetic Compatibility (EMC) (elektromagnetisk kompabilitet) standard för radioutrustning och tjänster; del 17: Specifika förhållanen för 2.4 GHz bredbandssändningssystem och 5 GHz högprestanda RLAN utrustning. EN (Bluetooth): EN300328: Electromagnetic compatibility and Radio spectrum matters (ERM); Bredbandssändningssystem; Dataöverföringsutrustning som arbetar på2.4 GHz ISM bandet och använder bredbandsmoduleringsteknik; Harmoniserad täckning av väsentliga krav under artikel 3.2 i R&TTE Direktivet. EN (FM-sändare): Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); sladdlösa ljudenheter i området 25 MHz till 2000 MHz; del 2: Harmoniserad EN täckande väsentliga krav i artikel 3.2 i R&TTE direktivet. EN55013: Mottagare av ljud- och TV-sändningar och tillhörande utrustning. Radiostörningskarakteristik. Begränsningar och metoder för mätning. EN55020: Mottagare av ljud- och TV-sändningar och tillhörande utrustning. Immunitetkarakteristik. Begränsningar och metoder för mätning. EN 55022: Radiostörningskarakteristik EN 55024: Immunitetkarakteristik EN 50332: Långvarig lyssning på musik med maximal volym kan skada hörseln. EN : Gränser för harmoniska strömutstrålningar 21

22 EN : Begränsning av spänningsväxling och flimmer i lågspäningsförsörjningssystem. IEC :2001: Produktsäkerhet Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för modifieringar som gjorts av användaren och konsekvenserna därav, vilket kan ändra överenstämmelsen av produkten med CE-märkningen. Deklaration om överensstämmelse Härmed deklarerar att dessa N236/N248 uppfyller de väsentliga kraven och andra bestämmelser i direktiv 1999/5/EC. FM-sändaren är inte tillåten att använda enligt lag i Cypern, Frankrike och Grekland. Vänligen stäng av denna funktion i dessa områden. (Gäller bara sådana modeller med FM-sändarfunktionen) D enna utrustning får använd as i: AT BE BG CH CZ DE DK EE ES FI GB HU IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK Detta program är baserat i delar på arbetet av Independent JPEG Group. Mjukvaruprogrammet använder modifierade versioner av Minimal XML Library, Flickr Library och Python Library. Dessa bibliotek och dess användning täcks av GNU Lesser General Public License (www.gnu.org/licenses/lgpl.html). Den modifierade källkoden finns tillgänglig på följande URL: Minimal XML Library: ip Flickr Library: Python Library: Upphovsrätt 2009 MiTAC International Corporation. Mio är antingen ett registrerat varumärke eller varumärke tillhörande MiTAC International Corporation och används på licens av Mio Technology Limited. Alla rättigheter förbehålles. Programmet innehåller äganderättsinformation för MiTAC International Corporation; det tillhandahålls under ett licensavtal som innehåller begränsningar för användning och information och är också skyddade av upphovsrättsliga lagar. Reverse engineering av programmet är förbjudet. Ingen del av denna publikation får reproduceras, förvaras i ett hämtningsbart system eller överföras i någon form eller på något sätt, oavsett om det är elektroniskt, mekaniskt, fotokopierat, inspelad eller på annat sätt utan skriftligt medgivande av Mio. Back-On-Track, Drive-Away, Slide Touch, MioMore Desktop, Mio Spirit, Navman Spirit and Turn-by-Turn är antingen registrerade varumärken eller varumärken för MiTAC International Corporation och används på licens av Mio Technology Limited. Alla rättigheter förbehålles. Microsoft, Windows och Windows Vista och Internet Explorer är antingen registrerade varumärken eller varumärken tillhörande Microsoft Corporation i Förenta staterna och/eller i andra länder. Alla rättigheter förbehålles Microsoft Corporation. Alla rättigheter förbehålles. Microsoft, MSN och MSN logotypen är varumärken tillhörande Microsoft företagsgrupp. microsd och microsd logotypen är varumärken tillhnörande SD Card Association. Bluetooth ordmärket och logotyper ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Panasonic Corporation sker under licens. Location Identifiers 2005 International Air Transport Association. POI Data 2007 InfoUSA. Alla andra varumärken och registreringar är egendom som tillhör deras respektive ägare. Granskning: R01 (7/2009) 22

Utgåva: Varumärken OBS!

Utgåva: Varumärken OBS! Användarhandbok Utgåva: R00 Varumärken Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. OBS! Informationen i denna handbok kan komma att ändras utan

Läs mer

Användarhandbok. www.mio-tech.com

Användarhandbok. www.mio-tech.com Användarhandbok www.mio-tech.com Utgåva: R02 (EU) Varumärken Ord-märket Bluetooth och dess loggor ägs av Bluetooth SIG, Inc. Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som

Läs mer

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Innehåll Säkerhet 3 Komma i gång 4 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 4 Ladda din högtalare

Läs mer

2015 myphone. All rights reserved. myphone IRON SWE. Instruktions Manual

2015 myphone. All rights reserved. myphone IRON SWE. Instruktions Manual Instruktions Manual Tack för att du valde en myphone. Handboken är avsedd att bekanta dig med enhetens funktioner. Utan föregående skriftligt medgivande från myphone får ingen del av denna handbok kopieras,

Läs mer

Nokia C2 05 Användarhandbok

Nokia C2 05 Användarhandbok Nokia C2 05 Användarhandbok Utgåva 1.2 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 6 Sätta i ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Slå på eller stänga av

Läs mer

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL42x8 PFL32x8 SV Användarhandbok Innehåll 1 Viktigt 3 Säkerhet 3 Vård 4 Juridiskt 5 Hållbarhet 7 Hjälp och support 9 2 Använda TV:n 10

Läs mer

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45 Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45 Funktioner hos din nya luftkonditionering "Cool Summer"-erbjudandet På dessa varma dagar tryckande sommardagar och långa rastlösa nätter,

Läs mer

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE Istruzioni per l utilizzo Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manual de instrucciones

Läs mer

Din manual NOKIA 2680 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/821113

Din manual NOKIA 2680 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/821113 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 2680 SLIDE. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING SNABBSTARTSGUIDE 2 KAMERAÖVERSIKT 4 SÄTT IGÅNG 6 ANVÄNDNING 14 VARNINGAR OCH GARANTI 21 KONTAKT 26 ANVÄNDARHANDBOK

INNEHÅLLSFÖRTECKNING SNABBSTARTSGUIDE 2 KAMERAÖVERSIKT 4 SÄTT IGÅNG 6 ANVÄNDNING 14 VARNINGAR OCH GARANTI 21 KONTAKT 26 ANVÄNDARHANDBOK INNEHÅLLSFÖRTECKNING SNABBSTARTSGUIDE 2 KAMERAÖVERSIKT 4 SÄTT IGÅNG 6 ANVÄNDNING 14 VARNINGAR OCH GARANTI 21 KONTAKT 26 2 ANVÄNDARHANDBOK S/N: SNABBSTART Snabbstart 1 Skjut upp luckan för att öppna. 2

Läs mer

Snabbstarts- och felsökningsguide

Snabbstarts- och felsökningsguide Snabbstarts- och felsökningsguide I NNEHÅLL Registrera produkten 2 Viktig information 2 Grundläggande datorhantering 4 Säkerhet och komfort... 4 Säkerhetsåtgärder... 4 Hälsofrämjande åtgärder... 5 Lär

Läs mer

All-In-One Navigator Användarmanual. Ver.1.63

All-In-One Navigator Användarmanual. Ver.1.63 All-In-One Navigator Användarmanual Ver.1.63 1 Polstar Technologies, Inc. http://www.polstargps.com Copyright 2004 Polstar Technologies, Inc. All rights reserved. Polstar, The RoadMentor Series, The Polstar

Läs mer

9 Duo Professional Bruksanvisning

9 Duo Professional Bruksanvisning 9 Duo Professional Bruksanvisning Svenska Dolby och den dubbla D-symbolen är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories. DivX, DivX Certified och tillhörande logotyper är varumärken som tillhör

Läs mer

Basstation med icom. Bruksanvisning

Basstation med icom. Bruksanvisning Basstation med icom Bruksanvisning Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EG-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 0678! 029-1013-09/V2.01/2011-01/A+W/FO

Läs mer

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11 Innehåll Reglerande information... Beskrivning av varningssymbolerna... Säkerhetsnoteringar... Förord...4 Garanti och service / Reparation...4 Rengöring...4 1. Komma igång...5 Förpackningens innehåll...5

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra

Läs mer

Handbok för enhet. 1 Förbereda användning av maskinen 2 Att använda maskinen 3 Uppackning av maskinen 4 Felsökning 5 Bilaga

Handbok för enhet. 1 Förbereda användning av maskinen 2 Att använda maskinen 3 Uppackning av maskinen 4 Felsökning 5 Bilaga Handbok för enhet 1 Förbereda användning av maskinen 2 Att använda maskinen 3 Uppackning av maskinen 4 Felsökning 5 Bilaga Läs avsnittet Säkerhetsinformation i handboken "Läs detta först" innan du använder

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i U.S.A. och/eller andra

Läs mer

Nokia 2680 slide Användarhandbok

Nokia 2680 slide Användarhandbok Nokia 2680 slide Användarhandbok 9210048 Utgåva 3 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-392 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och

Läs mer

Acer Projektor. P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serie Bruksanvisning

Acer Projektor. P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serie Bruksanvisning Acer Projektor P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serie Bruksanvisning Copyright 2007. Acer Incorporated. Alla rättigheter förbehålles. Acer Projektor P1165/P1165P/P1265/P1265P/P5260i/P5270/P5280/P5370W-serie

Läs mer

Användarhandbok. Fuze-UM0210-SWE

Användarhandbok. Fuze-UM0210-SWE Användarhandbok Teknisk support Internationellt: www.sandisk.com/support Forum: http://forums.sandisk.com/sansa Kunskapsbas: http://kb.sandisk.com Mer information om den här produkten hittar du på www.sandisk.com/support/fuze

Läs mer

Användarmanual. ver. 2.0

Användarmanual. ver. 2.0 Användarmanual ver. 2.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...63 2. LADDNING AV BATTERIET...64 3. MJUKVARUUPPDATERINGAR OCH INSTÄLLNINGAR...64 4. SÄTT IGÅNG...65 4.1 ALLMÄNNA FUNKTIONER...65 4.2 HUVUDENHETEN

Läs mer

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation Honda SD navigationssystem Ljud Navigation Förord Säkerhetsföreskrifter Svenska Följ säkerhetsåtgärderna nedan när systemet används. Förvara handboken på en lättillgänglig plats (t.ex. i handskfacket på

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Funktioner i COOLPIX L820 Låt kameran bestämma G-läget (Enkelt autoläge)... A 36 När du riktar kameran mot ditt motiv väljer kameran rätt inställningar åt dig. På så vis kan

Läs mer

XEROX Phaser 3100MFP/X

XEROX Phaser 3100MFP/X TELECOM XEROX Phaser 3100MFP/X Användarhäfte 253107569-A_SVE Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet före användning av enheten. Genom

Läs mer

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm Norsk Dansk Suomi Doro PhoneEasy 332gsm 23 24 Svenska 1. Knapplås 2. Sidoknapp (volym) 3. Ficklampsknapp 4. Display 5. Funktionsknapp vänster 6. Samtalsknapp 7. Snabbvalsknappar 8. 1/Röstbrevlåda 9. Numerisk

Läs mer

Innehåll. Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER TQB0AC0100-2. Svenska. Norsk.

Innehåll. Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER TQB0AC0100-2. Svenska. Norsk. Norsk Suomi Modellnummer TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter...2 Säkerhetsföreskrifter...3 Tillbehör...6 Anslutningar...7

Läs mer

DNX7250DAB DNX5250BT DNX525DAB DNX4250DAB DNX4250BT

DNX7250DAB DNX5250BT DNX525DAB DNX4250DAB DNX4250BT DNX7250DAB DNX5250BT DNX525DAB DNX4250DAB DNX4250BT GPS-NAVIGERINGSSYSTEM Snabbstartsguide Du kan uppdatera systemet genom att koppla in en USB-enhet med en uppdateringsfil. För att uppdatera systemet,

Läs mer

Maskinvaruguide. VGN-A-serien - PCG-TR-serien

Maskinvaruguide. VGN-A-serien - PCG-TR-serien Maskinvaruguide VG-A-serien - PCG-TR-serien 1 Läs detta först Läs detta först För kännedom: 2004 Sony Corporation. Med ensamrätt. Det är förbjudet att utan föregående skriftligt tillstånd kopiera eller

Läs mer