Moov V Serierna. Hårdvarumanual

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Moov V Serierna. Hårdvarumanual"

Transkript

1 Moov V Serierna Hårdvarumanual

2 Viktig säkerhetsinformation LÄS IGENOM NOGA INNAN PRODUKTEN INSTALLERAS I ETT FORDON Detta är säkerhetssymbolen. Den används för att varna dig för faror för potentiella personskador. Följ alla säkerhetsmeddelande i samband med denna symbol för att undvika eventuella skador eller dödsfall. VARNING indikerar en potentiell farlig situation vilken, om den inte undviks, kan resultera i dödsfall eller allvarliga skador. OBSERVERA indikerar en potentiell farlig situation vilken, om den inte undviks, kan resultera i mindre eller måttliga skador OBSERVERA använd utan säkerhetssymbolen indikerar en potentiell farlig situation vilken, om den inte undviks, kan resultera i skada på egendom. Borttagning av originalutrustningen, lägga till tillbehör eller modifiera fordonet kan påverka fordonets säkerhet eller göra den olaglig att använda. Följ alla produktinstruktioner och alla instruktioner i ditt fordons bruksanvisning beträffande tillbehör eller modifieringar. Konsultera ditt lands och/eller stats lagar beträffande hantering av ett fordon med vissa tillbehör eller modifieringar. Det är ditt eget ansvar att placera, säkra och använda din Mio på ett sådant sätt att du inte orsakar olyckor, personskador eller skador på egendom. Följ alltid praxis för säker körning. Montera inte din Mio på ett sådant sätt att den stör en säker hantering av fordonet, utnyttjandet av krockkuddar eller annan säkerhetsutrustning. Hantera inte din Mio när du kör. Inna du använder din Mio för första gången bekanta dig med enheten och dess hantering. På huvudvägar kan avståndet till en avfart som beräknas av din Mio vara längre bort än det avstånd som visas på vägskyltar. Vägskyltar visar avståndet till början av en avfart medan din Mio visar avståndet till nästa korsning, d.v.s. slutet av en avfartsramp eller väg. För förberedelse inför en avfart följa alltid avståndsinformationen på vägskyltarna. Användning av information beträffande säkerhets- eller trafiköveraknigskameror kan var underställt lokala lagar i landet där den används. Du är ansvarig för att kontrollera att du lagligen kan använda informationen i ditt land eller det land där informationen kommer att användas. Produkter med FM-sändarfunktioner kan användas i följande länder: AT BE BG CH CZ DE DK EE ES FI GB HU IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK FM-sändaren är inte tillåten att använda enligt lag i Cypern, Frankrike och Grekland. Stäng av FM-sändaren i dessa områden. TV- och videouppspelningsfunktionen FÅR INTE användas under körning. Användning av dessa funktioner kan orsaka olyckor. Se till att följa dessa varningar. Mio påtar sig INGET ansvar överhuvudtaget i detta fall. Hantera INTE din Mio när den är het. Låt produkten svalna borta från direkt solljus. Lyssning på din Mio med full effekt under lång tid med hörlurar kan skada användarens hörsel. Utsätt inte din Mio för direkt solljus i ett fordon utan tillsyn under längre perioder. Överhettning kan skada enheten. För att förhindra stöld lämna aldrig din Mio, monteringskonsol eller kablar synliga i ett obevakta fordon. Varningsmeddelande till förare i Förenta Staterna Statliga lagar kan förbjuda förare i stater såsom Arizona, Kalifornien och Minnesota att montera föremål på vindrutan vid körning. Se till att du tar reda på och följer de mest aktuella statliga lagarna. Ett alternativt monteringssätt kan tillhandahållas i lådan med produkten, eller se vår webbsida för ytterligare monteringsalternativ. Mio påtar sig inte något ansvar för några böter, straff eller skador som kan uppstå till följd av att detta meddelande inte följts. 2

3 Hemmaladdare-specifik säkerhetsinformation För laddning av din Mio från vägguttaget använda hemmaladdaren som levereras av Mio som ett tillbehör (kan säljas separat). Användning av andra laddare tillsammans med din Mio kan resultera i allvarliga skador eller skador på egendom. Använd aldrig laddaren om kontakten eller sladden är skadad. Utsätt inte produkten för vatten eller fukt. Använd inte laddaren i en miljö med hög luftfuktighet. Exponering för vatten kan orsaka elektriska gnistor eller brand. Vidrör aldrig laddaren med våta händer eller fötter. Möjliggör tillräckligt med ventilation runt laddaren när den används för arbete med din Mio eller laddning av det interna batteriet. Täck inte över laddaren med papper eller andra föremål som kommer att minska ventialationen. Använd inte laddaren när den befinner sig inuti en bärväska eller andra behållare. Se till att laddaren är ansluten till en strömkälla med korrekt montering och spänningskrav. Spänningskraven kan hittas på hemmaladdarens hölje och/eller i förpackningen. Försök inte att göra service på laddaren eftersom den kan resultera i personskador. Byt ut laddaren om den är skada eller utsatt för mycket fukt. Om laddning Använd bara den laddare som levereras med din Mio. Användning av en annan laddare leder till funktionsfel och/eller fara. Denna produkt är avsedd att försörjas av en LISTAD strömenhet märkt med LPS, Limited Power Source och med en nominell uteffekt på + 5 V likström / 2,0 A. Använd ett specificerat batteri med utrustningen. Om laddaren Använd inte laddaren i miljöer med hög fuktighet. Rör aldrig laddaren när dina händer eller fötter är blöta. Sörj för god ventilation omkring laddaren när du använder den för att driva enheten eller ladda batteriet. Täck inte över laddaren med papper eller andra föremål som försämrar kylningen. Använd inte laddaren medan den är inuti en bärväska. Anslut laddaren till en riktig strömkälla. Spänningskraven anges på produktens hölje och/eller dess förpackning. Använd inte laddaren om sladden blir skadad. Försök inte att utföra service på enheten. Det finns inga invändiga delar som kan repareras. Ersätt enheten om den skadas eller utsätts för för mycket fukt. Internt batteri-specifik säkerhetsinformation Din Mio innehåller ett icke-utbytbart internt lithium-jon batteri. Batteriet kan brista eller explodera om det missköts och frigöra farliga kemikalier. För att minska risken för brand och brännskador, demontera inte, krossa eller punktera batteriet. Återvinn eller avyttra battreriet på ett säkert och korrekt sätt enligt lokala lagar och bestämmelser. Släng inte batterierna i elden. Använd endast den korrekta hemmaladdaren (säljs separat) eller billaddare som levereras av Mio för att ladda din Mios interna batteri. Använd endast din Mios interna batteri tillsammans med din Mio-enhet. Mio-batteriet kommer att sluta ladda när den omgivande temperturen är lägre än 0ºC eller mer än 45ºC. Om inte dessa varningar och försiktighetsåtgärder följs kan det leda till dödsfall, allvarliga skador eller skador på egendom. Mio frånsäger sig allt ansvar för installation eller användning av din Mio som orsakar eller bidrar till dödsfall, skador eller egendomsskador eller bryter mot någon lag. Om batteriet Använd ett specificerat batteri med utrustningen. VARNING: Denna enhet innehåller ett icke utbytbart litiumjonbatteri. Batteriet kan spricka eller sprängas och släppa ut farliga kemikalier. För att minska risken för eldsvåda eller brännskador, demontera, krossa eller punktera inte batteriet och kassera det inte i eld eller vatten. Viktiga anvisningar (enbart för servicepersonal) Varning: Explosionsrisk föreligger om batteriet byts ut mot fel typ. Kassera uttjänta batterier i enlighet med anvisningarna. Byt bara ut mot samma eller likvärdig typ enligt tillverkarens rekommendationer. Batteriet måste källsorteras eller kasseras på korrekt sätt. Använd batteriet bara med specificerad utrustning. 3

4 Innehåll Viktig säkerhetsinformation...2 Hemmaladdare-specifik säkerhetsinformation...3 Om laddning...3 Om laddaren...3 Internt batteri-specifik säkerhetsinformation...3 Om batteriet...3 Välkommen...5 Viktig information för användning av manualen...5 Formatering...5 Ikoner...5 Termer...5 Montering av din Mio i ett fordon...6 Montering på vindrutan...6 V500 Serierna...6 V700 Serierna...7 Montering på instrumentbrädan...8 V700 Serierna...8 Installation av den externa antennen...9 V500 Serierna...9 V700 Serierna...9 Aktivera trafik (TMC) mottagning...9 Installera det tillvalda digitala TV-kortet...10 Lär känna din Mio...11 V500 Serierna...11 V700 Serierna...12 Hur slår jag på min Mio?...13 Använda strömbrytaren...13 Hur laddar jag batteriet?...14 Hur laddar jag batteriet i ett fordon?...14 Hur laddar jag batteriet via min dator? (endast V500 Serierna)...14 Hur laddar jag batteriet hemma eller på jobbet?...14 Hur sätter jag in ett minneskort?...15 Hur använder jag fjärrkontrollen?...16 Isättning av batterierna i fjärrkontrollen...16 Fjärrkontrollknappar...16 Övriga funktioner...18 Hur tar jag emot aktuell trafikinformation?...18 Hur spelar jag musik eller video?...18 Referens...19 Vad är GPS?...19 Hur tar min Mio emot GPS-signaler?...19 Vårda din Mio...19 Felsökning...20 För ytterligare information...21 On-line Support...21 Registrera din Mio hos MioClub...21 Förbehåll...21 Uppfyllda krav...21 Upphovsrätt

5 Välkommen Tack för att du köpt denna Mio. Läs noga igenom denna manual innan du använder din Mio första gången. Spara denna manual på en säker plats och använd den som första referens. Viktig information för användning av manualen Det är viktigt att förstå termerna och typografiska användningar i denna manual. Formatering Följande formatering i texten kännetecknar specialinformation: Bruk Fet Kursivt Typ av information Komponenter eller poster som visas på skärmen, inklusive knappar, rubriker, fältnamn och alternativ. Anger namnet på en skärm. Ikoner Följande ikoner används genomgående i denna manual: Ikon Beskrivning Observera Tips Varning Termer Följande termer används genomgående i denna manual för att beskriva användarhandlingar. Term Tryck på Tryck och håll Tryck lätt Tryck och håll Välj Beskrivning Tryck ned och släpp knappen snabbt. Tryck in och håll kvar en knapp i 2-3 sekunder. Tryck och släpp en post som visas på pekskärmen. Tryck och håll kvar en post som visas på pekskärmen i 2-3 sekunder. Tryck på en post i en lista eller tryck på ett kommando i en meny. 5

6 Montering av din Mio i ett fordon OBSERVERA: Montera aldrig din Mio där den blockerar synfältet. Om vindrutan är färgad med en reflekterande beläggning kan den vara värmeavvisande och påverka GPS-mottagningen. I dessa fall, montera din Mio där det finns ett klart område vanligtvis just under backspegeln. För att skydda din Mio mot plötsliga strömspänningar, anslut billaddaren först efter att bilmotron startats. Montering på vindrutan V500 Serierna

7 V700 Serierna

8 Montering på instrumentbrädan V700 Serierna Om du flyttar sugkoppen mellan olika fordon kan vidhäftningen bli reducerad. För att återställa vidhäftningen rengör med vatten. 8

9 Om du tycker att det är svårt att montera sugkoppen på instrumentbrädan kan du använda den extra monteringsplattan som hjälp vid monteringen: Installation av den externa antennen En extern antenn kan medfölja din Mio för bättre signalmottagning. Anslut den externa antennen till kontakten för extern antenn på din Mio, montera sedan antennen på vindrutan (såsom visas i diagrammet). V500 Serierna V700 Serierna Om du befinner dig i ett område med mycket dålig signalmottagning, försök att placera antennen på utsidan av bilen. Aktivera trafik (TMC) mottagning Trafikinformation finns inte tillgänglig på alla modeller och är endast tillgänglig i utvalda länder. Beroende på modell på din Mio kan du ta emot trafikinformation live*. För information om användning av trafikinformation på din Mio se Programmets bruksanvisning. * Abonnemang kan behövas. Se för ytterligare detaljer. 9

10 Installera det tillvalda digitala TV-kortet 1. Öppna locket till TV-kortfacket såsom visas nedan. 2. Sätt in det digitala TV-kortet i uttaget ( ) och tryck sedan ned för att låsa kortet på plats ( ). Om du behöver ta bort det digitala TV-kortet tryck ned låsklämman ( ) för att frigöra kortet och ta sedan bort det ( ). 3. Sätt tillbaka locket. 10

11 Lär känna din Mio V500 Serierna Strömbrytaren Anslutning för billaddare, USB-sladd, hemladdare (säljs separat) och TMC-tillbehörssats (kan säljas separat) Antenn Plats för mikro-sd -minneskort Uttag för digital-tv-kort (säljs separat) Mikrofon Plats för vagga Fjärrkontrollsensor Högtalare Pekskärm Anslutning till extern antenn Huvudmenyknapp 11

12 V700 Serierna Strömbrytaren Mikrofon Antenn Batterindikator Uttag för digital-tv-kort (säljs separat) Huvudmenyknapp Högtalare Anslutning till laddare i bil och hemma (säljs separat) Plats för vagga Anslutning till hörlurar och TMC tillbehörssats (kan säljas separat) Anslutning till extern antenn Plats för mikro-sd -minneskort (under locket) Pekskärm Anslutning för USB-kabel (under locket) Fjärrkontrollsensor 12

13 Hur slår jag på min Mio? Använda strömbrytaren För att slå på din Mio skjut strömbrytaren till positionen ON (PÅ). För att stänga av din Mio skjut strömbrytaren till positionen OFF (AV) tryck sedan på Sömn. Din mio kommer att gå in i ett viloläge. När du slår på den nästa gång kommer din Mio att återgå till den senaste skärmen som du använde. För att återställa din Mio skjut strömbrytaren till positionen RESET (ÅTERSTÄLL). När din Mio stängts av, skjut strömbrytaren till positionen ON (PÅ). För att låsa skärmen, skjut strömbrytaren till positionen OFF (AV) tryck sedan på Låst. För att låsa upp skärmen, skjut strömbrytaren till positionen ON (PÅ) tryck sedan på Lås upp. 13

14 Hur laddar jag batteriet? Din Mio har ett internt batteri som när det är fulladdat bör ge energi i upp till två timmar. Det kan ta upp till fyra timmar att ladda batteriet helt. Batteriet kanske inte är fulladdat när du använder din Mio första gången. OBSERVERA: För optimal prestanda hos batteriet, notera följande: Ladda inte batteriet när temperaturen är hög (t.ex. i direkt solsken). Det finns inget behov att ladda ur batteriet helt innan laddning. När du lämnar din Mio under längre perioder, skjut strömbrytaern till positionen RESET (ÅTERSTÄLL) för att spara på batteriet. Om inte instruktionerna för användning av batterierna följs kan det orsaka skador på din Mio, batteriet och även orsaka kroppsliga skador eller skador på egendom och kommer att göra garantin ogiltig. Batteriindikatorn kommer att lysa på din Mio för att indikera laddningsnivån på det interna batteriet. Grön batteret fullt Orange - batterladdning Hur laddar jag batteriet i ett fordon? Laddning av din Mio i ett fordon: V500 Serierna: koppla in billaddaren i på undersidan av din Mio och den andra änden i fordonets strömuttag. V700 Serierna: koppla in billaddaren i på vänster sida av din Mio och den andra änden i fordonets strömuttag. Hur laddar jag batteriet via min dator? (endast V500 Serierna) För optimalt laddningsresultat, se till att din Mio är avstängd när den är ansluten till din dator. 1. Slå på datorn. 2. Koppla in den stora änden av USB-kabeln direkt i en USB-port på din dator (inte en USB-hubb); koppla in den smala änden i på undersidan av din Mio. OBSERVERA: När din Mio är påslagen och ansluten till en dator, känns den igen som en extern masslagringsenhet. Radera INTE några filer som finns förinstallerade på din Mio. Radering av filer kan göra att din Mio blir förstörd. Hur laddar jag batteriet hemma eller på jobbet? Du kan använda en valfri hemmaladdare för att ladda batteriet. För att ladda din Mio via ett elnätuttag: V500 Serierna: koppla in hemmaladdaren i V700 Serierna: koppla in hemmaladdaren i på undersidan av din Mio och elnätladdaren i strömuttaget. på vänster sida av din Mio och elnätladdaren i strömuttaget. Hemmaladdaren medföljer inte alla modeller och kan köpas separat (se för detaljer). 14

15 Hur sätter jag in ett minneskort? OBSERVERA: Tryck aldrig på mitten av minneskortet. V500 Serierna V700 Serierna Håll microsd kortet i kanterna och för försiktigt in det i öppningen såsom visas i ovanstående figur för din Mio. För att ta bort kortet, tryck försiktigt på överkanten av kortet inåt för att frigöra det, dra det sedan ut ur öppningen. Mio Technology garanterar inte att produkten är kompatibel med alla tillverkares minneskort. 15

16 Hur använder jag fjärrkontrollen? Isättning av batterierna i fjärrkontrollen 1. Ta bort plastfilmen från fjärrkontrollen. 2. Sätt in en liten pinne såsom ett uträtat gem i utmatningshålet och tryck ( ) och dra ut batterihållaren ( ). 3. Placera batteriet i batterihållaren. Se till att + änden på batteriet är riktad uppåt. 4. Skjut tillbaka batterihållaren och se till att den klickar på plats. OBSERVERA: Värm inte, öppna, punktera, stympa eller kasta batterierna i elden. Använd endast korrekt typ av batterier. När inte batteriet ska användas under en längre period (längre än en månad) ta bort det för att förhindra skador från batterifrätning. Om batteriet läcker, torka upp vätskan och sätt in ett nytt batteri. Kontrollera bestämmelserna från de lokala myndigheterna för återvinning av batterier. Fjärrkontrollknappar Namn GPS-knapp TV-knapp Numerisk knappsats LÄGE Beskrivning Återgår till Map (Kart)skärmen för navigeringsprogrammet. (TV-funktionen kommer att stängas av om den är på.) Slår på TV-funktionen. Matar in kanalnummer. Växlar visningen mellan full skärm och 4:3 läge. 16

17 Namn / ÅTERGÅ Mute-knapp ENTER / Huvudmenyknapp Beskrivning Byter till föregående eller nästa kanal. Återgår till föregående kanal Tystar eller aktiverar volymen. Tryck för att bekräfta val av kanalnummer. Justerar volymen. Återgår till huvudmenyn. 17

18 Övriga funktioner Hur tar jag emot aktuell trafikinformation? Trafikinformation finns inte tillgänglig på alla modeller och är endast tillgänglig i utvalda länder. Du kan ta emot aktuell trafikinformation på din Mio med TMC (Traffic Message Channel/trafikmeddelandekanal) tjänsten. TMC-tjänsten kan i vissa länder kräva ett abonnemang. Se för detaljer. Beroende på din Mio modell kan du behöva en TMC tillbehörssats (kan säljas separat). För mer information om Traffic, se Programmets bruksanvisning. Hur spelar jag musik eller video? Mediauppspelning är inte tillgängligt på alla modeller och är endast tillgänglig i utvalda länder. Med Media kan du spela upp musik eller videofiler som du har laddat ned till din Mio eller från ditt microsd kort. OBSERVERA! TV- och videouppspelningsfunktionen FÅR INTE användas under körning. Användning av dessa funktioner kan orsaka olyckor. Mio påtar sig INGET ansvar överhuvudtaget i detta fall. För mer information om uppspelning av musik och video, se Programmets bruksanvisning. Hur tar jag emot ljud via mitt fordons högtalare? FM sändning och MP3 är inte tillgänglig på alla modeller och är endast tillgänglig i utvalda länder. Din Mio kan ställas in att sända ljud till en särskild FM-frekvens som du kan ta emot vid ditt fordons radio. Detta betyder att du kan höra röstvägledning för kartan, MP3 filer och videofiler klart och ljudligt via fordonets högtalare. OBSERVERA! Produkter med FM-sändarfunktioner kan användas i följande länder: AT BE BG CH CZ DE DK EE ES FI GB HU IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK FM-sändaren är inte tillåten att använda enligt lag i Cypern, Frankrike och Grekland. Stäng av FM-sändaren i dessa områden. För mer information om FM-sändning, se Programmets bruksanvisning. 18

19 Referens Vad är GPS? Det globala positioneringssystemet (Global Positioning System/GPS) är alltid tillgängligt utan kostnad och har precision ned till 5 m (15 ft). GPS navigering har gjorts möjligt genom att nätverk med satelliter som sina omloppsbanor runt jorden på omkring km höjd. Varje satellit sänder en rad signaler vilka utnyttjas av GPS-mottagare såsom din Mio för att avgöra en exakt position. Även om en GPS-mottagare kan upptäcka signaler från upp till 12 satelliter när som helst krävs endast fyra signaler för att ange en position eller GPS fäste (latitud och longitud) för fordons navigeringssystem. Hur tar min Mio emot GPS-signaler? Din Mio tar emot GPS-signaler via den interna GPS-antennen. För att garantera optimal GPS-signalstyrka bör du se till din Mio finns utomhus eller i ett fordon utomhus och har fri sikt mot himlen. GPS-mottagningen påverkas normalt inte av vädret, emellertid kan kraftigt regn eller snöfall påverka mottagningen negativt. Vårda din Mio Om du tar god hand om din Mio kommer det att garantera krångelfri hantering och minska risken för skador på din Mio: Håll din Mio borta från överdriven fukt och etxterma temperaturer. Undvik att utsätt din Mio för direkt solljus eller starkt ultraviolett ljus under långa perioder. Placera inga föremål ovanpå din Mio eller tappa föremål på din Mio. Tappa inte din Mio eller utsätt den för kraftiga stötar. Ustätt inte din Mio för plötsliga och stora temperaturändringar. Detta kan orsaka kondensation av fukt inuti enheten vilket kan skada din Mio. Om kondenserad fukt skulle uppstå, låt din Mio torka fullständigt innan den används. Skärmens yta kan lätt repas. Undvik att vidröra den med vassa föremål. Icke fästande allmänna skärmskydd särskilt konstruerade för användning på portabla enheter med LCD-paneler kan användas för att hjälpa till att skydda skärmen mot repor. Rengör aldrig din Mio när den är påslagen. Använd en mjuk och luddfri trasa för att torka av skärmen och exteriören på din Mio. Använd inte pappershanddukar för att rengöra skärmen. Försök aldrig att demontera, reparera eller göra några modifikationer på din Mio. Demontering, modifiering eller försök att reparera kan orsaka skador på din Mio och även kroppskador eller egendomsskador och kommer att göra garantin ogiltig. Förvara inte eller bär lättantändliga vätskor, gaser eller explosiva material i samma fack som din Mio, dess delar eller tillbehör. 19

20 Felsökning Om du upplever problem som du inte kan lösa själv, kontakta ett auktoriserat servicecenter för hjälp. Problem Strömmen slås inte på när batterispänning används. Skärmen svarar långsamt. Skärmen fryser. Skärmen är svår att läsa. Kan inte skapa en anslutning till en dator. Lösningar Den kvarvarande batterispänningen kan vara för låg för att hantera din Mio. Ladda batteriet med billaddaren, hemmaladaren (säljs separat) eller USB-kabel och försök sedan igen. Den kvarvarande batterispänningen kan vara för låg för att hantera din Mio. Om problem kvarstår, återställ din Mio. Återställ din Mio. Öka skärmens ljusstyrka. Se till att din Mio och din dator båda är påslagna innan du försöker att etablera en anslutning. Se till att kabeln är ordentligt inkopplad i USB-porten på din dator och i din Mio. Anslut USB-kabeln direkt till din dator, inte till en USB-hubb. Återställ din Mio innan du ansluter USB-kabeln. Koppla alltid ifrån din Mio innan du startar om din dator. 20

21 För ytterligare information On-line Support För dygnet-runthjälp och support med Mio-produkter, besök vår webbsida med teknisk support på: Registrera din Mio hos MioClub Om du har en felaktig produkt eller om du vill prata med en medlem i vårt tekniska supportteam, registrera din Mio hos MioClub för att få tekniska supporterns telefonnummer för din region. Förbehåll Mio driver en policy om fortgående utveckling. Mio förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar på alla produkter som beskrivs i detta dokument utan vidare meddelanden. Mio garanterar inte att detta dokument är felfritt. Skärmbilder och andra presentationer som visas i denna manual kan skilja sig åt från de verkliga skärmbilderna och presentationerna hos den aktuella produkten. Alla sådan skillnader är obetydliga och den faktiska produkten kommer att leverera de beskrivna funktionerna som presenteras i denna bruksanvisning avseende allt material. Uppfyllda krav VARNING Denna produkt, dess förpackning och dess komponenter innehåller kemikalier som är kända i staten Kalifornien för att orsaka cancer, fosterskador och/eller andra reproduktiva skador. Detta meddelande tillhandahålls i enlighet med Kaliforniens proposition 65. För reglerande identifieringssyften: Moov V500 Serierna är tilldelade modellnummer N248. Moov V700 Serierna är tilldelade modellnummer N236. Tillverkaren är inte ansvarig för några radio eller TV störningar orsakade av ej godkända ändringar på denna utrustning. Sådana ändringar kan upphäva anvåändarens rätt att använda utrustningen. Märketiketter placerade på utsidan av din Mio indikerar bestämmelserna som din modell uppfyller. Kontrollera dessa märketiketter på din Mio och se motsvarande uttalanden i detta kapitel. Vissa noteringar gäller endast specifika modeller. Produkter med CE-märkning uppfyller Radio & Telecommunication Terminal Equipment direktivet (R&TTE) (1999/5/EC), Electromagnetiska kompatibilitetsdirektivet (2004/108/EC) och lågspänningsdirektivet (2006/95/EC) utgivet av kommissionen för Europeriska Gemenskapen. Överenstämmelse med desa direktiv innebär anpassning till följande europeiska standard: EN : Electronic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) (elektronisk kompabilitet och Radiospektrumsfrågor), ElectroMagnetic Compatibility (EMC) (elektromagnetisk kompabilitet) standard för radioutrustning och tjänster; del 1: Vanliga tekniska krav. EN : (Bluetooth och FM-sändare): Electronic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) (elektronisk kompabilitet och Radiospektrumsfrågor), ElectroMagnetic Compatibility (EMC) (elektromagnetisk kompabilitet) standard för radioutrustning och tjänster; del 9: Specifika förhållanden för trådlösa mikrofoner, likartad Radio Frequency (RF) ljudlänkutrusnting, sladdlöst ljud och i-öronen övervakningsenheter. EN : Electronic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) (elektronisk kompabilitet och Radiospektrumsfrågor), ElectroMagnetic Compatibility (EMC) (elektromagnetisk kompabilitet) standard för radioutrustning och tjänster; del 17: Specifika förhållanen för 2.4 GHz bredbandssändningssystem och 5 GHz högprestanda RLAN utrustning. EN (Bluetooth): EN300328: Electromagnetic compatibility and Radio spectrum matters (ERM); Bredbandssändningssystem; Dataöverföringsutrustning som arbetar på2.4 GHz ISM bandet och använder bredbandsmoduleringsteknik; Harmoniserad täckning av väsentliga krav under artikel 3.2 i R&TTE Direktivet. EN (FM-sändare): Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); sladdlösa ljudenheter i området 25 MHz till 2000 MHz; del 2: Harmoniserad EN täckande väsentliga krav i artikel 3.2 i R&TTE direktivet. EN55013: Mottagare av ljud- och TV-sändningar och tillhörande utrustning. Radiostörningskarakteristik. Begränsningar och metoder för mätning. EN55020: Mottagare av ljud- och TV-sändningar och tillhörande utrustning. Immunitetkarakteristik. Begränsningar och metoder för mätning. EN 55022: Radiostörningskarakteristik EN 55024: Immunitetkarakteristik EN 50332: Långvarig lyssning på musik med maximal volym kan skada hörseln. EN : Gränser för harmoniska strömutstrålningar 21

22 EN : Begränsning av spänningsväxling och flimmer i lågspäningsförsörjningssystem. IEC :2001: Produktsäkerhet Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för modifieringar som gjorts av användaren och konsekvenserna därav, vilket kan ändra överenstämmelsen av produkten med CE-märkningen. Deklaration om överensstämmelse Härmed deklarerar att dessa N236/N248 uppfyller de väsentliga kraven och andra bestämmelser i direktiv 1999/5/EC. FM-sändaren är inte tillåten att använda enligt lag i Cypern, Frankrike och Grekland. Vänligen stäng av denna funktion i dessa områden. (Gäller bara sådana modeller med FM-sändarfunktionen) D enna utrustning får använd as i: AT BE BG CH CZ DE DK EE ES FI GB HU IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK Detta program är baserat i delar på arbetet av Independent JPEG Group. Mjukvaruprogrammet använder modifierade versioner av Minimal XML Library, Flickr Library och Python Library. Dessa bibliotek och dess användning täcks av GNU Lesser General Public License (www.gnu.org/licenses/lgpl.html). Den modifierade källkoden finns tillgänglig på följande URL: Minimal XML Library: ip Flickr Library: Python Library: Upphovsrätt 2009 MiTAC International Corporation. Mio är antingen ett registrerat varumärke eller varumärke tillhörande MiTAC International Corporation och används på licens av Mio Technology Limited. Alla rättigheter förbehålles. Programmet innehåller äganderättsinformation för MiTAC International Corporation; det tillhandahålls under ett licensavtal som innehåller begränsningar för användning och information och är också skyddade av upphovsrättsliga lagar. Reverse engineering av programmet är förbjudet. Ingen del av denna publikation får reproduceras, förvaras i ett hämtningsbart system eller överföras i någon form eller på något sätt, oavsett om det är elektroniskt, mekaniskt, fotokopierat, inspelad eller på annat sätt utan skriftligt medgivande av Mio. Back-On-Track, Drive-Away, Slide Touch, MioMore Desktop, Mio Spirit, Navman Spirit and Turn-by-Turn är antingen registrerade varumärken eller varumärken för MiTAC International Corporation och används på licens av Mio Technology Limited. Alla rättigheter förbehålles. Microsoft, Windows och Windows Vista och Internet Explorer är antingen registrerade varumärken eller varumärken tillhörande Microsoft Corporation i Förenta staterna och/eller i andra länder. Alla rättigheter förbehålles Microsoft Corporation. Alla rättigheter förbehålles. Microsoft, MSN och MSN logotypen är varumärken tillhörande Microsoft företagsgrupp. microsd och microsd logotypen är varumärken tillhnörande SD Card Association. Bluetooth ordmärket och logotyper ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Panasonic Corporation sker under licens. Location Identifiers 2005 International Air Transport Association. POI Data 2007 InfoUSA. Alla andra varumärken och registreringar är egendom som tillhör deras respektive ägare. Granskning: R01 (7/2009) 22

Moov/Navman Spirit Serierna. Hårdvarumanual

Moov/Navman Spirit Serierna. Hårdvarumanual Moov/Navman Spirit Serierna Hårdvarumanual Viktig säkerhetsinformation LÄS IGENOM NOGA INNAN PRODUKTEN INSTALLERAS I ETT FORDON Detta är säkerhetssymbolen. Den används för att varna dig för faror för potentiella

Läs mer

Manual NAVIGON 3100 3110

Manual NAVIGON 3100 3110 Manual NAVIGON 3100 3110 Varumärken Alla märken- och produktbeteckningar är varumärken eller registerade varumärken tillhörande respektive företag. Anmärkn Vi förbehåller oss ändringar i manualens innehåll.

Läs mer

nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 Komma igång VARNING Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen

Läs mer

700-serien. nüvi. Snabbstartshandbok. personlig reseassistent

700-serien. nüvi. Snabbstartshandbok. personlig reseassistent nüvi Snabbstartshandbok 700-serien personlig reseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. Augusti 2007 190-00859-59 Rev. B Tryckt i Taiwan VARNING! Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

TAQ-10082 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10082 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10082 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10122 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning VENTUS GPS G730 DATA LOGGER Bruksanvisning Observera Läs detta före användning: Global position system (GPS) tillhandahålls av American Ministry of National Defense, amerikanska försvarsministeriet, som

Läs mer

MAG. GPS Navigationssystem GP1020 ANVÄNDARMANUAL HÅRDVARA. Användarmanual OBSERVERA

MAG. GPS Navigationssystem GP1020 ANVÄNDARMANUAL HÅRDVARA. Användarmanual OBSERVERA MAG GPS Navigationssystem GP1020 ANVÄNDARMANUAL HÅRDVARA Användarmanual OBSERVERA Säkerhet För att denna produkt ska fungera i navigeringsläge krävs satellitsignaler. Det kan finnas situationer i ditt

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

nüvi 1490TV snabbstartshandbok

nüvi 1490TV snabbstartshandbok nüvi 1490TV snabbstartshandbok Titta närmare på nüvi-enheten Varning I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen finns viktig information om säker hantering av

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den får hårda ytor av bl

Läs mer

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning.

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning. ANVÄNDARMANUAL Användarinstruktioner TACK FÖR ATT DU VALT SENNHEISER! EGENSKAPER IS 380 infrarött stereosystem, bestående av TI 380 infraröd sändare och HDI 380 infraröd hörlursmottagare är utvecklad för

Läs mer

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105 BST-100 Bluetooth-högtalare med ljudterapi Bruksanvisning Art nr: 110105 Innehåll I förpackningen: 3 Strömförsörjning 7 Spela upp musik via Bluetooth 8 Lyssna på ljud/musik från micro-sd-kortet 8 Använd

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Läs mer

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU MANUAL TM OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN. 1. AQUAJAM är en vädertålig,

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Innehåll Innehåll i leveransen och kamerafunktioner...

Läs mer

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Innehåll Säkerhetsinformation 3 Om din bärbara laddare 4 Knappar och

Läs mer

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini JABRA solemate mini Bruksanvisning jabra.com/solematemini 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

BTS-31 Bluetooth-högtalare Översiktsguide 1. Användning A. Strömpåslagningsstatus: Tryck länge på knappen 'Φ/ ' för att höra ljudet från 'signalen'.

BTS-31 Bluetooth-högtalare Översiktsguide 1. Användning A. Strömpåslagningsstatus: Tryck länge på knappen 'Φ/ ' för att höra ljudet från 'signalen'. BTS-31 Bluetooth-högtalare Översiktsguide 1. Användning A. Strömpåslagningsstatus: Tryck länge på knappen 'Φ/ ' för att höra ljudet från 'signalen'. Den blå lampan börjar blinka. B. Ström av: Tryck länge

Läs mer

1. Använda denna bruksanvisning

1. Använda denna bruksanvisning 1. Använda denna bruksanvisning Sektionsrubrik Ett nummer och en rubrik finns för varje sektion. Avsnittsrubrik Varje avsnitt har en rubrik. Åtgärdsnamn Varje åtgärd har ett namn. Specifikt åtgärdsnamn

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning Egenskaper Wi-Fi b/g/n 8-tums touchscreen Stödjer appar från 3:e part Webbkamera G-sensor Mediaspelare Vad finns i kartongen 1 surfplatta 1 USB-kabel 1 nätadapter Lathund Beskrivning a. Till/från Håll

Läs mer

TAQ-70212K BLUE/PINK MK2

TAQ-70212K BLUE/PINK MK2 TAQ-70212K BLUE/PINK MK2 A ligação Wi-Fi tem de estar configurada e a conta do Google Play (para transferir aplicações e jogos) tem de ser criada, antes de iniciar o software Kidoz. Viktig säkerhetsinformation

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

BRUKSANVISNING WIQ-10024. www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas.

BRUKSANVISNING WIQ-10024. www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. BRUKSANVISNING WIQ-10024 www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. Viktigt information om säkerhet och hantering Denna produkt är lämplig

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102

Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102 Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102 BRUKSANVISNING INNEHÅLL Produktöversikt...2 Vy framsida...2 Vy baksida...2 Sensor...3 Att komma igång...3 Installation av huvudenhet...3 Installation

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Svenska Innehåll Inledning 3 Ansluta den flyttbara hårddisken 3 Lagra och överföra data 4 Koppla från den flyttbara hårddisken 5 Teknisk support 6 Garantivillkor

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad botten lås 3) ipad topp lås 4) Keyboard 5) Funktionsknappar 6) Bluetooth LED 7) Laddning LED 8) Av / på & Bluetooth anslutningsknapp 9) USB-laddning 5V/DC 1 5 3 8

Läs mer

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Uppdateringsinstruktioner för navigeringsmodeller: AVIC-F40BT, AVIC-F940BT, AVIC-F840BT och AVIC-F8430BT som har uppgraderats

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Introduktion vad gäller utseende och knappar

Introduktion vad gäller utseende och knappar Introduktion vad gäller utseende och knappar Lins Infraröd lampa med fjärrkontroll Upptaget-indikator Laddning/Upptagetindikator Display/Menyknapp 2 tums HD LCD Mikrofon SWE 1 Ström/Lägesknappen Slutare/OK-knappen

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Användarmanual Innehåll Introduktion... 1 Föreskrivande information: FCC Part 15... 2 Viktiga säkerhetsinstruktioner... 3 Huvudfunktioner... 4 Kontroller och anslutningar...

Läs mer

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING INNEHÅLL Välkommen... 2 Jabra SPEAK 510 ÖVERSIKT... 3 ANSLUTNING... 5 Hur du använder.... 8 Support.... 11 Tekniska specifikationer... 12 1 Välkommen Tack för att du valde.

Läs mer

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. PåSvenska Anvisningar för byte ATA-hårddisk AppleCare Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS.

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS. KR_EGG-COOKER_F_Mise en page // : PageC www.krups.com FR...................... P. EN..................... P. 8 DE..................... P. NL...................... P. DA..................... P. 8 SV......................

Läs mer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer 62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer Användarhandbok (Swedish) April 2012 Rev. 1, 11/12 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names

Läs mer

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö BRUKSANVISNING 1. Introduktion Bäste kund, vi tackar dig för att valt en AKG produkt. För att få ut det mesta ur ditt nya trådlösa hörlurssystem ber vi dig att noggrant läsa igenom denna bruksanvisning

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Väderstation med flera zoner Modell: RAR501 / RAA501H

Väderstation med flera zoner Modell: RAR501 / RAA501H Väderstation med flera zoner Modell: RAR0 / RAA0H BRUKSANVISNING Specifikationer...7 Försiktighetsåtgärder...8 Om Oregon Scientific...9 EU-Försäkran om överensstämmelse... 9 INNEHÅLL Produktöversikt...

Läs mer

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering av instrumentet.

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Easi-Speak eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz. www.phonak.se. 029-0228-09/2010-01/A+W Printed in Switzerland

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz. www.phonak.se. 029-0228-09/2010-01/A+W Printed in Switzerland Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz www.phonak.se 029-0228-09/2010-01/A+W Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 4 2. Viktig

Läs mer

DT-F1. Svensk bruksanvisning

DT-F1. Svensk bruksanvisning DT-F1 Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontroller Av och på knappen (Strömbrytare) Minnesknapp samt val av frekvensområde till Snabbvalsknapparna Snabbvalsknapp stegvis byte av

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC SV INNEHÅLL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 INSTALLATION OCH

Läs mer

Jabra SPEAK 450 för Cisco

Jabra SPEAK 450 för Cisco Jabra SPEAK 450 för Cisco BRUKSANVISNING INNEHÅLL Välkommen...2 ÖVERSIKT...3 ANSLUTNING...5 Hur du använder...7 Support...8 Tekniska specifikationer...9 1 Välkommen Tack för att du valde. Vi hoppas att

Läs mer

Installationsguide Huawei E367

Installationsguide Huawei E367 TA 00 000 Installationsguide Huawei E367 Med vårt mobila bredband ansluter du dig mycket enkelt till internet. Sätt in ditt SIM-kort i modemet Huawei E367 och anslut det till datorns USB-port. Installationsprogrammet

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Nokia Laddningsplatta DT-600. Utgåva 1.2

Nokia Laddningsplatta DT-600. Utgåva 1.2 Nokia Laddningsplatta DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Utgåva 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Laddningsplatta DT-600 kan du ladda batterier i fem kompatibla enheter samtidigt.

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

LEOGICS digitalt ritbord. Snabbinstallationsguide

LEOGICS digitalt ritbord. Snabbinstallationsguide LEOGICS digitalt ritbord Snabbinstallationsguide Välkommen Tack för ditt köp av LEOGICS PT-1001 digitala ritbord. Du kommer att upptäcka hur enkelt det är att kontrollera datorn med en digital penna i

Läs mer

Calix GPS Speed Guard

Calix GPS Speed Guard Calix AB 2007 Calix GPS Speed Guard Användar- och installationsmanual Svenska INTRODUKTION Tack för att du valt att köpa en Calix GPS Speed Guard produkt. För att kunna använda produkten till dess fulla

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------ ÅLDER FRÅN 8 ÅR Quadraglo MSD0320 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten Varning! - Tänk på följande vid användningen av laddaren: Vid rök, stark lukt eller ljud, bör Ni stänga

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

Utgåva: Varumärken OBS!

Utgåva: Varumärken OBS! Användarhandbok Utgåva: R00 Varumärken Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. OBS! Informationen i denna handbok kan komma att ändras utan

Läs mer

CLA40. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning. CLA40 Art nr 273050

CLA40. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning. CLA40 Art nr 273050 CLA40 Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll Bruksanvisning CLA40 Art nr 273050 1 Innehåll Inledning...3 Instruktion för montering på vägg...4 Bildöversikt...5 Bildöversikt...6 Sätta i batterier...7

Läs mer

Smartphone Quick Start Guide

Smartphone Quick Start Guide Smartphone Quick Start Guide 2 1. Innehåll i kartongen Batteri AC Adapter Kom-i-gång CD USB Kabel Telefon Användarmanual och snabbstart guide Headset 2. Telefonen 3 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1. Indikator

Läs mer

Bruksanvisning. i-loview 7 Full HD. Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1

Bruksanvisning. i-loview 7 Full HD. Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1 Bruksanvisning i-loview 7 Full HD Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1 Innehållsförteckning Säkerhetsinformation Uppackning Innan du börjar Konfiguration Funktioner och kommandon Tekniska specifikationer

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

Manual. Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s

Manual. Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s Manual Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s Välkommen! Vårt Mobila Bredband ZTE MF190 erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in ditt SIM-kort i modemet och

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Bilenhet CK-10 Användarhandbok. 9233638 första utgåvan

Bilenhet CK-10 Användarhandbok. 9233638 första utgåvan Bilenhet CK-10 Användarhandbok 9233638 första utgåvan KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt gemensamma ansvar att produkten HF-7 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Manual. Telenor Mobilt Bredband Huawei E367

Manual. Telenor Mobilt Bredband Huawei E367 Manual Telenor Mobilt Bredband Huawei E367 Välkommen! Vårt Mobila Bredband erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in ditt SIM-kort i modemet och anslut USB-modemet till datorn.

Läs mer

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING Teknisk specifikation Dimension: 225x88x28 mm. Vikt:510 gram. :Startström:400 A/peak 600 A Laddtid:3-4 tim. Kapacitet: 18000 milliamp. Arbetstemp: -20C - 60C. Dom vanligaste

Läs mer

Innehåll 2 Beskrivning 3 Batteri och strömförsörjning 4 PowerBox Anslutningar 5 Kontakter 6 Omgivningskontroll 7 Rullstolsmontering 8

Innehåll 2 Beskrivning 3 Batteri och strömförsörjning 4 PowerBox Anslutningar 5 Kontakter 6 Omgivningskontroll 7 Rullstolsmontering 8 Powerbox 7 Innehåll PowerBox 7 Innehåll 2 Beskrivning 3 Batteri och strömförsörjning 4 PowerBox Anslutningar 5 Kontakter 6 Omgivningskontroll 7 Rullstolsmontering 8 Datorn Dator Anslutningar 9 Windows

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

Bruksanvisning Mobilt Bredband ZTE MF821D 4G Modem

Bruksanvisning Mobilt Bredband ZTE MF821D 4G Modem Bruksanvisning Mobilt Bredband ZTE MF821D 4G Modem Innehållsförteckning Komma igång med MF821D...4 Ansluta MF821D till dator... 6 Installation av programvara...8 Ansluta till Internet...9 Avancerade inställningar

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

Dell Latitude E5430/E5530

Dell Latitude E5430/E5530 Dell Latitude E5430/E5530 Information om installation och funktioner Om varningar VARNING: Detta meddelande indikerar risk för skada på egendom eller person, eller livsfara. Latitude E5430 Framifrån och

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Användarmanual för smart armband - Svenska [Kompatibilitet]

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer