Exklusivt erbjudande att teckna aktier i EMI Invest AB För en hållbar miljö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Exklusivt erbjudande att teckna aktier i EMI Invest AB För en hållbar miljö"

Transkript

1 Exklusivt erbjudande att teckna aktier i EMI Invest AB För en hållbar miljö MEMorAndUM 1

2 Vi tror på mångfald för att förbättra miljön och spara resurser Vi vet en sak: Om vi fortsätter att förbruka resurser som vi gör går vår planet under förr eller senare. Det är ett faktum som skulle kunna få vem som helst att kasta in handduken. Det är precis tvärtom. Nöden är kreativitetens moder. Runt om i världen startas det projekt och företag, grundade av människor med den fasta övertygelsen om att miljön, klimatet och naturen ska tillfriskna och på lång sikt kanske uppnå sitt ursprungliga tillstånd. Många är kallade. Alla är dock inte utvalda Som investmentbolag vill man alltid hitta guldkornen. De som når störst framgång och ger störst avkastning. Helst ska det gå så fort som möjligt. Vi har inte så bråttom. Vi har valt att investera i företag och projekt som arbetar med innovationer inom miljö och energi. Företag som ser långsiktigt på sitt åtagande och som vet att det tar tid för miljön att läka. I det perspektivet är det fullt naturligt att våra investeringar också är långsiktiga. Vår ambition är att ge våra aktieägare avkastning om 2-5 år. Att förbättra miljön och spara resurser är en stor utmaning. En enda lösning finns inte, men däremot många små delar som tillsammans leder åt rätt håll. Det är gräddan av de små bitarna som vi söker. Vi letar efter dem, varje dag. I vår portfölj strävar vi efter att ha företag och projekt som kan bidra med det lilla extra i form av innovationskraft och som har goda förutsättningar att lyckas affärsmässigt. Vi tror på mångfald för att förbättra miljön och spara resurser. Vi hoppas att många delar vår övertygelse. INNEHÅLL Styrelsens försäkran...3 Inbjudan...3 Villkor och anvisningar...4 Styrelsen har ordet...5 Bakgrund, företagsbeskrivning...7 Bolagsordning...8 Skaraborgs Energi- och Miljöcenter SMV Mobile Living Sweden AB Sammanfattning Observandum Detta dokument är inget prospekt enligt lagen om handel med finansiella instrument: Dokumentet är inte registrerat hos Finansinspektionen. Prognoser i detta m emorandum speglar hur EMI Invest AB:s verksamhet kan utvecklas under förutsättning att gjorda antaganden uppfylls. Varje investerare måste själv bilda sig en uppfattning om EMI Invest AB:s möjligheter och risker. 2

3 Styrelsens försäkran Detta memorandum har godkänts av styrelsen för EMI Invest AB. Styrelsen är ansvarig för dess innehåll och försäkrar att innehållet överensstämmer med av ledningen kända, faktiska förhållanden. Styrelsen försäkrar också att inget av väsentlig betydelse har utelämnats som skulle kunna påverka och förändra den bild av EMI som framgår i detta informationsmemorandum. Inbjudan till teckning av aktier i EMI Invest AB Härmed inbjudes privata investerare, allmänheten, institutioner och EMI:s aktieägare att teckna aktier i EMI Energi Miljö Innovation Invest AB i enlighet med villkoren i detta memorandum. Vid bolagsstämma i EMI Energi Miljö Innovation Invest AB (i fortsättningen kallat EMI eller EMI Invest AB) styrelsen har den 10 september beslutat om en nyemission i enlighet med bolagsstämmans beslut att bemyndiga styrelsen att genomföra en eller flera emissioner till nästa ordinarie årsstämma. Styrelsen har därefter beslutat att bolagets aktiekapital ska höjas till SEK genom denna emission. Syftet med denna emission är att ta in ett kapital på 2,5 miljoner SEK, för att ta steget fullt ut och öka takten ordentligt i vår verksamhet. Bolaget ska utge högst miljoner aktier av aktieslag B med 0,1 röster per aktie. Bolaget tillförs totalt SEK i emissionen med emissionskursen 2 kronor per aktie. Vi har nu fått igång en utveckling som hela tiden kommer att bygga värdet i bolaget. Samtliga våra intressebolag visar lovande tendenser och EMI avser att arbeta vidare för en omedelbar expansion av vår miljösatsning. Därför genomförs denna emission EMI är ett aktivt och expansivt investmentbolag. För att kunna utnyttja den potential som finns i de intressebolag EMI investerar och för att möta marknadens intresse behöver vi ytterligare kapital. Med hjälp av detta kapital ska vi bygga upp ett unikt miljöcenter. Kapitalet från denna emission ska investeras i Skaraborgs Energi- och Miljöcenter och i SMV Mobile Living AB, som ska ta fram framtidens miljöhusvagn. 3

4 Villkor och anvisningar Emission i EMI Invest AB EMI Invest AB ( ) inbjuder härmed att teckna aktier i en emission om högst aktier i EMI innebärande ett kapitaltillskott om högst SEK. 1. Teckningskurs De nya aktierna emitteras till en kurs av 2,00 kr per aktie. 2. Teckningspost Aktien tecknas i poster på aktier, vilket innebär att erbjudandet totalt omfattar högst 200 poster á tolvtusenfemhundra kronor per post. 3. Aktien Ökningen av aktiekapitalet sker genom nyemission av högst aktier av aktieslag B med 0,1 röst per aktie. Bolagets aktiekapital ökas till SEK. 4. Teckningstid De nya aktierna ska tecknas under tiden 25 september - 30 oktober Rätt till förlängning Styrelsen förbehåller sig rätten att besluta om förlängning av teckningstiden och framflyttning av likviddagen samt att emissionen ska genomföras även om den ej tecknas fullt ut. 6. Anmälan Anmälan om teckning är bindande och görs på särskild anmälningssedel som ska vara EMI Invest AB tillhanda senast 30 okt Anmälan skickas till: EMI Invest AB, c/o Redovisningscenter AB, Vasagatan 31, Skövde. 7. Tilldelning Beslut om tilldelning fattas av styrelsen i EMI Invest AB. Tilldelning kommer att ske i poster om aktier. Vid överteckning kan tilldelningen ske med lägre antal poster eller helt utebli. Tilldelningen är inte beroende av när under anmälningstiden anmälan inges. 8. Likvid Full betalning för tecknade aktier ska erläggas senast 3 dagar efter tecknandet. Efter att emissionen är avslutad och likvid erhållits registreras aktierna i aktieboken hos NRV, Nordiskt Värdepappersregister AB. Därefter skickas handlingarna till Bolagsverket för registrering. 9. Företrädesrätt Vid överteckning har de gamla ägarna företrädesrätt i emissionen. 10. Rätten till vinstutdelning Styrelsen kommer att föreslå om eventuell utdelning efter att en skälig hänsyn tagits till föreliggande behov av konsolidering av EMI Invest AB. 11. Aktiens kvotvärde Aktierna har ett kvotvärde om 0,1 (10 öre) kronor per styck. Kvotvärde = aktiekapital delat med antal utgivna aktier. 12. Aktieboken Aktieboken förs av NVR, Nordiskt Värdepappersregister AB. 4

5 Styrelsen har ordet EMI ska bli ett ledande investmentbolag inom energi och miljö Turbulensen i Europa med utsatta ekonomier och ifrågasättande av eurosamarbetet har pågått under lång tid. Ska det verkligen vara ett hinder för att investera i projekt som har stor potential att ge bra avkastning i framtiden? Vi i EMI Invest anser inte det. Tvärtom, vi tycker det är nu man ska se bortom krisen och satsa inom branscher där framtidsutsikterna är mycket goda. Miljö och energi är sådana områden. Det är områden där vi kan se fram emot en stark tillväxt. Det vi ser nu är bara början. Vi delar den framtidstro som finns kring produkter och tjänster inom miljö- och energiområdet. Kapital krävs för att ge rätt förutsättningar för produkter, tjänster och system att utvecklas och nå marknaden. Rätt läge att satsa är inte sedan det är nu. EMI Invest har under de tre senaste åren genomgått radikala förändringar. Från att ha varit ett litet utvecklingsbolag med små resurser, till ett investmentbolag med en långsiktig och tydlig placeringsstrategi. EMI Invest koncentrerar sig på nya, unga cleantech -företag med mycket stor potential inför framtiden. I portföljen finns flera spännande bolag: Windforce som har specialiserat sig på mindre vindkraftverk, solkraft och hybridsystem med vind och sol kombinerat. Smartshower som sysslar med energibesparing i samband med uppvärmning av varmvatten SMV Husvagnar kommer att konstruera en miljö anpassad husvagn i helt nya material och med djärv, modern design. För att förstärka affärsmöjligheterna för företag inom energi- och miljöteknik startar vi dessutom ett miljöcentrum Skaraborgs Energi- Miljöcenter. Centret är ett pilotprojekt och faller det väl ut planerar vi att etablera liknande anläggningar på andra ställen i Sverige. Syftet är att erbjuda små och medelstora företag med intressanta produkter en mötesplats där de kan visas upp sig gemensamt och nå en större marknad. Visionen är att centret ska bli Västsveriges centrum för energi- och miljöteknik. Även i nationellt perspektiv fyller Skaraborgs Energi- och Miljöcenter en viktig funktion. Tillverkningsindustrin i Sverige blir mer och mer konkurrensutsatt. En stark satsning på forskning, innovationer och utveckling, inte minst inom miljöteknik, bidrar till att vi kan få behålla den viktiga tillverkningsindustrin inom landets gränser. För att ytterligare förstärka affärsmöjligheterna och kunna utveckla nya produkter och tjänster, kommer centret att samverka med en forskarby som är på väg att etableras i Västsverige. Målet är att forskarbyn ska samla kompetenser inom en rad olika områden, vilket bäddar för stora möjligheter att utveckla nya intressanta produkter inom energi- och miljöteknik. Visionen är att etablera det nya konceptet även på andra strategiskt utvalda platser runt i Sverige. Fokuseringen på och intresset för miljö- och energibesparande produkter ökar i takt med att samhället ställer allt högre krav på dessa områden. Energikostnaderna kommer att stiga. Kraven från EU och de globala kraven inom miljö- och energiområdet blir allt hårdare. Allt tyder på att miljö- och energifrågorna kommer att vara i fokus under överskådlig framtid. EMI Invest AB är ett investmentbolag som satsar på innovationer inom miljö- och energiområdet. Vi investerar i företag i ett tidigt skede, vilket innebär en högre risk, men också möjlighet till mycket bra värdeutveckling på sikt. Vi är övertygade om att den satsning vi gör på utvalda företag inom detta område är väl timad och har stor potential. Vi arbetar aktivt med utveckling av våra portföljbolag och skapar på detta 5

6 Styrelsen: Fr v vd Ralf Gewerth, ordförande Inge Andersson och ordinarie ledamot Leif Wheihov. sätt en bra plattform för en uthållig framgång. Samtidigt håller vi ögonen öppna för nya spännande miljöteknikföretag med stor potential. I EMI:s styrelse finns personer med hög kompetens inom det finansiella området och som dessutom är skickliga på att bedöma potentialen i nya projekt. Vi har också ett tekniskt råd med tidigare styrelseledamöter Det nätverk som vi byggt upp kring EMI är en stor tillgång. God lönsamhet, en bra portfölj av investeringar samt en fortsatt satsning på innovativa företag inom miljö- och energiområdet är grunden för vårt långsiktiga mål att introducera bolaget på någon av börsens listor. Vi som är företagets grundare samt de i vårt närmaste nätverk har mångårig erfarenhet och gedigna kunskaper inom produktutveckling, projektledning och marknadsföring både nationellt och internationellt. Dessutom har vi bred erfarenhet av personaloch ekonomifrågor. Vi är övertygade om att vi har slagit in på rätt väg och skapat en bra grund för att utveckla EMI till en stark aktör på den växande marknaden för miljö- och energibesparande produkter. Branscher där potentialen är mycket stor, med innovativa produkter, stark efterfrågan och goda affärsmöjligheter. Välkommen att investera i EMI Invest ett investmentbolag som ligger rätt i tiden. Styrelsen för EMI Energi Miljö Innovation Invest AB 6

7 BAKGRUND, FÖRETAGSBESKRIVNING EMI Invest AB ett investmentbolag som ligger rätt i tiden EMI har sedan starten haft en tydlig inriktning på att investera i företag inom energi och miljö. Inom dessa segment bedrivs en aktiv produktoch affärsutveckling. Affärsidé EMI ska investera i företag som utvecklar, marknadsför och säljer innovativa produkter och tjänster som tillgodoser de globala kraven när det gäller att spara energi och minimera påverkan på miljön. Vision EMI ska bli ett ledande investmentbolag när det gäller innovativa produkter och tjänster inom miljö- och energiområdet. Mål EMI ska ha en attraktiv portfölj med investeringar inom våra prioriterade områden. Företaget ska noteras på någon av börsens listor när det anses lämpligt med hänsyn tagen till konjunkturläget. Genom investeringar i unika och lönsamma produkter, både nationellt och internationellt, ska EMI ge bra avkastning. Styrelsen kommer, efter konsolidering av verksamheten, att prioritera en generös utdelningspolicy. Strategi Strategin för att uppnå mål och vision är att investera i företag med unika och innovativa produkter, tjänster och system som har stor potential att bli lönsamma och samtidigt bidrar till ett bättre klimat. SWOT-analys I dagsläget ser vi följande styrkor och svagheter, möjligheter och hot som kan komma att påverka EMI Invest AB Styrkor De företag och projekt vi investerar i ligger rätt i tiden. Miljökraven skärps. Efterfrågan på alternativ energi och goda rekreationsmöjligheter ökar. I bolaget och dess nätverk finns hög kompetens inom området miljö och energi. Ökat fokus på produkter och systemlösningar som sparar energi och reducerar negativ påverkan på miljön och klimatförändringen. Hot Politiska beslut och andra händelser i omvärlden som vi inte kan påverka. Brist på kapital för investeringar. Företaget och dess intressebolag EMI har i nuläget investerat i följande företag: Scandinavian Energy Developement Holding AB (SEDAB) Windforce Airbuzz Holding AB SMV Mobile Living Sweden AB Smartshower System Sweden AB Svagheter EMI är en liten aktör med finansiella begränsningar. En större kapitalbas behövs. Möjligheter Samhället ställer allt högre krav på produkter och system som skonar miljön. Marknaden för miljö- och energibesparande produkter och tjänster är mycket stor. Mycket goda investeringsmöjligheter. Allt större intresse hos allmänheten för miljöfrågor. Lager och direktiv kommer utvecklas till vår fördel. Möjligheter till etablering på nya marknader. EMI Invest AB, ägarandel Ägarandel % Verksamhet Bolag 80,98 Elfordon SEDAB 22,99 Vindkraft Windforce AB 100 Fritid/rekreation SMV Mobile Living 40 VVS Smartshower AB 7

8 Bolagsordning 1. Bolagets firma Bolagets firma är EMI Energi Miljö Innovation Invest AB. 2. Bolagets säte Bolaget har sitt säte i Tidaholms Kommun, Västra Götalands län. 3. Verksamhet Föremålet för bolagets verksamhet i egenskap av investmentbolag med syfte att investera i nuvarande och kommande intressebolag samt eventuella förvärv av bolag med huvudsaklig inriktning av innovativa affärskoncept, miljö och energibesparande verksamheter samt handel med fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet. 4. Aktiekapital Aktiekapitalet skall vara lägst och högst SEK. 5. Antal aktier Lägst Högst Aktieslag Aktien skall kunna ges ut i två slag Serie A till ett antal av högst Serie B till ett antal av högst Företrädesrätt A-aktier och B-aktier ska vara skillnad i röstvärde. Aktier ska kunna ges ut i två serier. Aktie av serie A medför en röst och aktie av serie B 0,1 röst. Beslutar bolaget att genomföra en kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger. Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontantemission eller kvittningsemission, har aktieägare företrädesrätt att teckna teckningsoptioner, som om emissionen gällande de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas mot. Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut nya aktier av nytt slag. Beslutar bolaget att genomföra en kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de sålunda erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 8. Styrelse Styrelsen ska bestå av lägst 3 ledamöter och högst 8 ledamöter med högst 5 suppleanter. Styrelsen väljs årligen på ordinarie årsstämma för tiden till dess nästa ordinarie årsstämma har hållits. En majoritet av styrelseledamöter ska utses av bolagsstämma. 9. Revisorer För granskning av aktiebolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en och högst två auktoriserade eller godkända revisorer med högst två revisorssuppleanter. 10. Kallelse till årsstämma Kallelse till årsstämma ska ske genom annons i Postoch Inrikes Tidningar, sändas till alla aktieägare vars postadress är känd av bolaget samt publiceras på bolagets webbplats tillsammans med allt övrigt material. Kallelsen ska även införas i minst en av de rikstäckande tidningarna, Dagens Industri, Dagens Nyheter, Aftonbladet, Expressen alternativt Svenska Dagbladet. Kallelsen till ordinarie och extra årsstämma där ändring av bolagsordning ska behandlas ska sändas ut tidigast sex veckor och senast fyra veckor före årsstämman. Kallelsen till ordinarie och extra årsstämma annat ärende ska sändas ut tidigast sex veckor och senast två veckor före årsstämman. Årsstämma och bolagsstämma kan utöver bolagets 8

9 Forts. bolagsordning säteskommun Tidaholms kommun hållas i Malmö kommun, Göteborgs kommun, Örebro kommun alternativt Stockholms kommun. 11. Ärenden på ordinarie årsstämma På ordinarie årsstämma skall följande ärenden förekomma. 1. Val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängden. 3. Godkännande av dagordning 4. I förekommande fall val av en eller två justeringsmän 5. Prövning av om stämman blivit behörig sammankallad 6. Framläggande av årsredovisning och årsberättelse 7. Beslut angående a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust. Enligt den fastställda balansräkningen c) Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör 8. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor/ revisorer. 9. Val av styrelser och i förekommande fall revisorer samt styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter. 10. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 12. Räkenskapsår Aktiebolagets räkenskapsår ska vara brutet med perioden 1 september - 31 augusti. Bolagsordningen antogs vid årsstämman Aktiekapital Aktiekapitalet är i dagsläget ,9. Aktien och ägarstruk turen EMI Invest AB Totalt är det ca. 150 aktieägare och de 10 största ägarna har totalt 45,58 % av totalt antalet aktier. Ingen äger mer än 8,89 % av aktierna innan emissionen. Registrerade aktier hos Bolagsverket Registrerade aktier i aktieboken och hos Bolagsverket är: Aktieslag A: Aktieslag B: Styrelse, ledning och revisor Följande personer bildar ledning och styrelse i EMI. Ralf Gewerth VD Ralf har över 30 års erfarenhet inom marknadsföring och försäljning. Han har arbetat i ansvarig ställning inom inredningsbranschen som marknadschef och med produktutveckling. Lång erfarenhet av analyser av utvecklingsprojekt. Utbildning: företagsekonomi vid Filip Holmkvist Handelsinstitut och Göteborgs Universitet. Inge Andersson Vice styrelseordförande Inge har över 40 års erfarenhet av bilar och husvagnar som egen företagare inom verkstadsbranschen. Han har även arbetat med försäljning inom möbler och inredning. Leif Wheihov Ordinarie ledamot Aktieägare med stort intresse för tillväxtföretag. Paul Zetterström Adjungerad ekonomichef Utbildad civilekonom på Handelshögskolan i Göteborg. Har en bakgrund på Ernst & Young och telekomföretaget Ventelo AB. Numera delägare i Redovisningscenter AB, en auktoriserad redovisningsbyrå med placering i Skövde/Tibro och Göteborg. Byrån tillhandahåller alla typer av ekonomiska tjänster åt framförallt små och medelstora företag. Bo Kroon Auktoriserad revisor Acrevi Revision AB Säte EMI Energi Miljö Innovation System Invest AB har säte och huvudkontor i Tidaholm. Adress: c/o Redovisningscenter AB, Vasagatan 31, Skövde Telefon: E-post: Hemsida: Organisationsnummer: Läs mer om EMI Invest AB på 9

10 Skaraborgs Energioch Miljöcenter Vi tar klimatfrågan på allvar, därför har vi tagit initiativet till att bygga upp Sveriges första riktiga Energi och Miljöcenter. Detta är vårt bidrag till en bättre miljö 10

11 EMI startar miljöcentrum skapar unika affärsmöjligheter för företag inom miljö- och energiteknik Skaraborgs Energi- och Miljöcenter ub. Ett utvecklings bolag startas där EMI Invest AB blir majoritetsägare. Runt om i Sverige utvecklas intressant miljö- och energiteknik som kan bidra till att minska påverkan på miljö och klimat. Dessa produkter, tjänster och system visas sällan upp samlat och kan därför ha svårt att nå en stor marknad. Den möjligheten har EMI Invest beslutat att skapa. Vi kommer att starta ett permanent miljöcentrum i Skaraborg Skaraborgs Energi- och Miljöcenter Centret är ett pilotprojekt och faller det väl ut planerar vi att etablera liknande anläggningar på andra ställen i Sverige. Syftet är att erbjuda små och medelstora företag med intressanta produkter, tjänster och system en mötesplats där de kan visa upp sig gemensamt och nå en större marknad. Förutom att marknadsföra, exponera och sälja miljö- och energiteknik kommer centret även att användas till seminarier, utbildning, event och mässor. Miljöcentret kommer också att ge möjlighet för företag att visa upp sig för potentiella investerare, kommuner och kunder samt att skapa nätverk och nya affärsrelationer. Centret startas för att utveckla bättre affärsmöjligheter och vara ett skyltfönster mot en större marknad, men lika mycket för att stimulera företagande som är hållbart på lång sikt. Miljöföretagande är ett sådant företagande. Vi vill lyfta fram företag, produkter och tjänster som kan fungera i harmoni med natur, miljö och klimat. Vi vill också stimulera befintliga företag och organisationer att gå över till en mer klimat- och miljövänlig produktion. Även i ett bredare perspektiv fyller Skaraborgs Energi- och Miljöcenter en viktig funktion. Tillverkningsindustrin i Sverige blir mer och mer konkurrensutsatt. En stark satsning på forskning, innovationer och utveckling, inte minst inom miljöteknik, bidrar till att vi kan få behålla den viktiga tillverkningsindustrin inom landets gränser. Målet lokalt och regionalt med miljöcentret är att skapa arbeten i kommunerna och dess närområden, både för befintlig industri och nyetablerade företag. Skaraborgs Energi- och Miljöcenter ska drivas som en egen affärsverksamhet och ge intäkter från produktförsäljning, hyror, event, seminarier och utbildning. Vårt mål är att centret ska generera god lönsamhet och på sikt ge god utdelning på insatt kapital. Miljöcentret kommer att ligga centralt beläget i Skaraborg och kommer att utvecklas i etapper. Visionen är att centret ska bli Västsveriges centrum för energioch miljöteknik miljö. Det är vårt bidrag till ett bättre klimat. Samverkan med forskarby ökar affärsmöjligheterna för både nya och etablerade företag Skaraborgs Energi- och Miljöcenter ska bli den marknadsplats som saknas för energi- och miljöteknik. För att ytterligare förstärka affärsmöjligheterna och bland annat kunna utveckla nya produkter och tjänster, kommer centret att samverka med en forskarby som är på väg att etableras i Västsverige. Byn är planerad att uppföras som just en by, med verksamhetslokaler för forskning och utveckling och intilliggande bostäder där forskarna kan bo och leva tillsammans med sina familjer. Det gör att forskarna både har tillgång till den senaste tekniken i moderna lokaler och en bred social samvaro. Målet är att forskarbyn ska samla kompetenser inom en rad olika områden, vilket bäddar för stora möjligheter att utveckla nya intressanta produkter inom bland annat energi- och miljöteknikområdet. Den första forskarbyn kommer att etableras i Västsverige. Visionen är att etablera det nya konceptet även på andra strategiskt utvalda platser runt i Sverige. 11

12 Styrelse och ledning Följande personer bildar styrelse och ledning i Skaraborgs Energi- och Miljöcenter. Inge Andersson Styrelseordförande Inge har över 40 års erfarenhet av bilar och husvagnar som egen företagare inom verkstadsbranschen. Han har även arbetat med försäljning inom möbler och inredning. Ralf Gewerth Ordinarie ledamot Ralf har över 30 års erfarenhet inom marknadsföring och försäljning. Han har arbetat i ansvarig ställning inom inredningsbranschen som marknadschef och med produktutveckling. Lång erfarenhet av analyser av utvecklingsprojekt. Utbildning: företagsekonomi vid Filip Holmkvist Handelsinstitut och Göteborgs Universitet. telekomföretaget Ventelo AB. Numera delägare i Redovisningscenter AB, en auktoriserad redovisningsbyrå med placering i Skövde/Tibro och Göteborg. Byrån tillhandahåller alla typer av ekonomiska tjänster åt framförallt små och medelstora företag. Säte Skaraborgs Energi- och Miljöcenter har säte och huvudkontor i Tidaholm. Adress: c/o Redovisningscenter AB, Vasagatan 31, Skövde Telefon: E-post: Hemsida: Läs mer om Skaraborgs Energi- och Miljöcenter på Holger Nystrand Ordinarie ledamot Är koordinater för pågående planering av en forskarby. Daniel Johansson Ordinarie ledamot Yrkesbakgrund med olika roller av att leda utbildning, IT-projektledare i olika omfattningar, Produktionsledare med underställd personal inom fordonsindustri, Förbättringsledare/Lean manager inom sjukhusadministration och köksproduktion, Kvalitet och Miljöansvarig med fokus på ISO9001, ISO14001 och ISO/ TS inklusive leda internrevisioner och utveckla ständiga förbättringar inom plastindustri. Leif Åhl Suppleant Har ett gediget kunnande inom verkstadsindustrin och lång erfarenhet innom konstruktionslösningar. Driver sitt företag Lei Åhl verkstad AB i Västergötland. Paul Zetterström Adjungerad ekonomichef Utbildad civilekonom på Handelshögskolan i Göteborg. Har en bakgrund på Ernst & Young och Sammanfattning En unik mötes- och marknadsplats för företag inom energi- och miljöteknik Förstärka affärsmöjligheterna och bli ett skyltfönster mot en större marknad Vision: Västsveriges centrum för energi- och miljöteknik Samverkan med forskarby som är på väg att etableras stora möjligheter att utveckla innovativa produkter inom energi- och miljöteknik. Ett investeringskapital på 1 milj. SEK ska användas till att bygga upp organisationen som ska driva Skaraborg Energi och Miljöcenter. Skaraborg Energi o Miljöcenter drivs idag i ett LEDAR projekt som finansieras genom EU. en ideell förening vid namn MIPS. Ett utvecklingsbolag ska startas. 12

13 Kunden till Miljöcentret kommer att kunna erbjudas följande områden Få en ny form av exponering i ett unikt projekt med, miljö energi och innovation i centrum Synas i en mycket kreativ miljö Öka sin försäljning På ett kostnads effektivt sätt maximera sina marknadsföringsinsatser Öka värdet på sitt varumärke Attrahera nya kunder Dra fördelar av andra innovationer i närliggande branscher Ett stort nätverk inom miljöteknik Hjälp med informations material Hjälp med emissioner vid eventuella finansierings behov Gemensamma marknadsförings aktiviteter Utbildning i försäljnings och miljöteknik Energi & Miljöcenter S kara b orgs 13

14 SMV Mobile Living Sweden AB 14

15 BAKGRUND, PRODUKTBESKRIVNING Framtidens husvagn ett renodlat miljöprojekt SMV är ett anrikt husvagnsmärke med en stark tradition av innovativa produkter med unik design. Nu vill vi göra SMV till en framgångsrik nischtillverkare av husvagnar på den ökande marknaden för mobilt boende. Vi sjösätter ett helt nytt husvagnskoncept. Ett koncept som rakt igenom är ett miljöprojekt, byggt på miljöanpassade material som uppfyller kommande återvinningskrav och med prestanda som motsvarar morgondagens krav inom miljö- och energiområdet. Framtidens husvagn är på väg till marknaden. Konceptet bygger vidare på SMV:s arv av design, innovativ teknik och vägvagn med bra aerodynamik. Allt förpackat i en modern, tidlös form långt från dagens traditionella husvagnsdesign. För att förverkliga vår vision om att skapa ett modernt mobilt boende som matchar moderna uppfattningar kring form, funktion och upplevelser har vi samlat ett team av kunniga personer. Vi bedömer att marknaden för mobilt boende fortsätter att vara stark. Allt fler får upp ögonen för mobilt boende, vilket ger branschen nya kunder. Behoven varierar i de nya kundgrupperna, från lyxiga till mindre och billigare fordon. Dagens människor önskar sig en högre grad av flexibilitet, de vill uppleva omvärlden på sina villkor. Detta märks också i att utbudet av turistaktiviteter och rekreationsmöjligheter ökar i vårt land. Människor vill unna sig en variationsrik, upplevelsefylld tillvaro. Även gränserna mellan olika aktivitetsområden blir mindre skarpa. I den världen har framtidens husvagn från SMV Mobile Living stora möjligheter att ta en stark position. HISTORIK Unik SMV-profil och hög kvalitet ger en lönsam produkt I början av 1940-talet såg en helt ny idé dagens ljus i Sverige. Husvagnen rullade in i vårt land. Pionjären var SMV, det första företag i Sverige som byggde och sålde husvagnar. Det första året såldes fyra husvagnar, under storhetstiden på 1960-talet ett tusental. Genombrottet för SMV kom i och med Ägget, husvagnen med den unika och klassiskt stilrena formen som blev oerhört populär. Redan i slutet av 1940-talet talade man om SMV:s överlägsna vägegenskaper. I början av 1980-talet klassas SMV som en husvagn i särklass av branschexpertisen. Det grundar man på att en SMV är lätt att köra, säker och stabil. Den aerodynamiska profilen gör SMV-vagnen nästan helt okänslig för sidvind. Luftmotståndet blir minimalt. Än i dag är SMV-vagnarna kända för designkänsla och kvalitet i material, konstruktion och inredning. Den unika SMV-profilen med de rundade formerna från Ägget -epoken är fortfarande ett signum för företagets produkter. Ett annat kännetecken är att SMV-vagnarna är riktiga resevagnar. I det ligger suveräna kör- och vägegenskaper. Själva idén med husvagnar är ju att de ska köras mellan olika resmål, inte stå uppställda på en plats. Det har SMV alltid haft för ögonen vid utveckling och tillverkning. SMV har alltid varit troget husvagnsidén som den var tänkt från början. SMV har viljan och förmågan att kombinera tradition med innovation. En spännande kombination, som vi vill göra till en riktig lönsam produkt. 15

16 SWOT-analys I dagsläget ser vi följande styrkor och svagheter, möjligheter och hot som kan komma att påverka SMV Mobile Living. Styrkor SMV är ett starkt varumärke som förknippas med kvalitet, tradition, innovation och service. Lång historia, Sveriges äldsta husvagnstillverkare en ikon. Vagnarna är ekonomiska i drift tack vare den aerodynamiska SMV-profilen. Unik design på interiör och exteriör. Moderna tillverkningsmetoder. Låga overhead-kostnader. Svagheter Inga stordriftsfördelar genom stora inköp. Låg marknadsaktivitet de senaste åren. Utan förstärkning av kapital kan offensiva satsningar inte genomföras. Inget återförsäljarnät för närvarande. Möjligheter Efterfrågan på mobilt boende ökar. Genom inriktningen mot Mobile Living har SMV möjlighet att utveckla och sälja produkter inom ett brett spektra av denna stora marknad. Framtida trender kring individualisering och nischade produkter växer. Våra nya produkter ligger rätt i tiden när miljökrav och energiförbrukning står i fokus. Efterfrågan på goda rekreationsmöjligheter ökar, fler mässor och aktiviteter i ämnet. Hot Människors möjligheter att semestra med bil kan minska med ökade energikostnader. Etablerade tillverkare satsar på nischade husvagnar, vi har dock inte sett sådana tecken. Kapitalmarknaden kan visa sig ointresserade att investera i fritidssektorn. AFFÄRSIDÉ Flexibelt boende för miljö- och kvalitetsmedvetna SMV:s affärsidé är att erbjuda ett flexibelt mobilt boende för människor som värdesätter kvalitet, innovation och design. VISION Europas främsta inom några år SMV ska vara en framstående nischtillverkare inom mobilt boende. På marknaden finns idag ett relativt stort antal aktörer, många utan någon klar varumärkesprofil. Vi ska bygga vidare på vårt unika varumärke. Detta är möjligt då historien och värdet i SMV:s varumärke är långtgående och starkt. STRATEGI Profilera SMV som en nischtillverkare av innovativa vägvagnar Genom att utveckla produkter som profilerar SMV som en nischtillverkare ska vi utnyttja och förvalta styrkan i varumärket. Med en hög teknisk nivå på konstruktion och material ska vi ta fram produkter som även i framtiden lever upp till SMV:s goda rykte som en utmärkt vägvagn med bra aerodynamik. Genom att fokusera på att ta fram en resurssnål husvagn som är billig i drift och service, och som har lång livslängd, skapar vi en produkt som har bättre förutsättningar att användas i ett mer miljöfokuserat framtida samhälle. 16

17 IMAGE En av bolagets starkaste tillgångar Imagen kring SMV:s varumärke är en av bolagets starkaste tillgångar. SMV är Sveriges första husvagnstillverkare och har funnits i över 60 år. Med en karaktäristisk design, innovativa lösningar, utmärkta vägegenskaper och oslagbar aerodynamik har SMV skapat sig en helt egen image på marknaden för mobilt boende. Märket är mycket omtyckt. En stor grupp entusiaster runt om Europa ser till att det finns många gamla vagnar som fortfarande rullar. Nu ska SMV åter bli en lysande stjärna inom mobilt boende.. MARKNAD Starkt varumärke i Sverige och Europa SMV ska bli en nischtillverkare på den svenska och europeiska marknaden. SMV har en stark tradition i Norden, men även på kontinenten. I Holland finns det till exempel ett mycket engagerat nätverk kring varumärket. Mobilt boende är en marknad med stor potential Framtiden för mobilt boende Branschens trendspanare talar om stora, lyxiga och fullutrustade fordon samt mindre och billigare fordon som det populäraste just nu. Man talar också om en andra generation campare i 70- och 80-talisterna som vuxit upp med föräldrarnas husvagn och nu är på väg ut med egna barn. Den aktive äventyraren, seniorparet och barnfamiljen är tre grupper som köper allt fler husvagnar och husbilar. Gemensamt för dessa grupper är att de ser husvagnen eller husbilen som en bra boendelösning utifrån olika behov, inte minst ekonomiska. För äventyraren är det att bo nära sin aktivitet, för seniorparet att resa runt med ett eget bo och för barnfamiljen att kunna vara flexibel och flyttbar mellan olika aktiviteter. I takt med att fler upptäcker husvagnen eller husbilen som ett bra sätt att bo på fritiden får branschen nya kunder. Det innebär att utvecklingen av fordonen och vagnarna drivs på ett sätt som man kanske inte kunde förutse för fem-tio år sedan. Vi får ett bredare spektrum av produkter som både är stora och små, enkla och lyxiga. (Källa: bl a Elmia Husvagn Husbil 2012). 17

18 Styrelse och ledning Följande personer bildar styrelse och ledning i SMV Mobile Living Sweden AB. Ralf Gewerth Styrelseordförande Ralf har över 30 års erfarenhet inom marknadsföring och försäljning. Han har arbetat i ansvarig ställning inom inredningsbranschen som marknadschef och med produktutveckling. Lång erfarenhet av analyser av utvecklingsprojekt. Utbildning: företagsekonomi vid Filip Holmkvist Handelsinstitut och Göteborgs Universitet. Raimo Tunsved Ordinarie ledamot Raimo har nära 40 års erfarenhet från husvagnsbranschen i allmänhet och SMV Husvagnar i synnerhet. Han anställdes 1966 som verkstadstekniker på SMV, blev verkmästare i företaget 1976 och tog över ansvaret för produktion och konstruktion fyra år senare. Efter 20 år som anställd på SMV köpte Raimo företaget Säte SMV Mobile Living Sweden AB har säte och huvudkontor i Tidaholm. Adress: c/o Redovisningscenter AB, Vasagatan 31, Skövde Telefon: E-post: Hemsida: Organisationsnummer: Läs mer om SMV Mobile Living på Sammanfattning Framtidens husvagn ett renodlat miljöprojekt Miljökrav och energiförbrukning i fokus våra produkter ligger rätt i tiden Fortsatt stark marknad för mobilt boende Vision: Europas främsta inom fem år Inge Andersson Ordinarie ledamot Inge har över 40 års erfarenhet av bilar och husvagnar som egen företagare inom verkstadsbranschen. Han har även arbetat med försäljning inom möbler och inredning. 18

19 Sammanfattning Villkor Teckningskurs: 2 kr per aktie Teckningspost: aktier à kr. Vid fler poster ange antalet poster i kolumnen enligt anmälningssedeln Teckningstid: 25 september-30 oktober 2013 De projekt och företag som beskrivs i detta memorandum har mycket stor potential att bli stora och lönsamma tillväxtföretag. Vi har ett gynnsamt läge och vill säkerställa investeringarna när vi nu har förmånen. Vi bedömer att satsningen på våra projekt och dotterbolag och det nu aktuella projekten skaraborgs energi och miljöcenter har mycket stora förutsättningar att bli lyckade satsningar. Vi har inför denna emission ombildat vårt dotterbolag Scandinavian Energy Development Holding AB till ett renodlat holdingbolag som endast ska förvärva aktier i befintliga clean-tech -företag inom miljö och energi. Därmed har stora möjligheter öppnats. Vi investerar i verksamheter som: Hybricon, framgångsrikt och prisbelönt företag med unik teknik för snabbladdningsbara elfordon. Windforce, specialiserat på mindre vindkraftverk, solkraft och hybridsystem med vind och sol kombinerat. Smartshower Systems Sweden AB, energibesparing i samband med uppvärmning av varmvatten. SMV Mobile Living Sweden AB startar etapp två i utvecklingsfasen. Nästa generations husvagn, på sikt kanske även husbil. Syftet är att etablera sammansättningsfabrik i västragötaland. EMI Invest har på kort tid ökat sitt aktieinnehav i flera av våra dotter- och intressebolag. Företagande är aldrig riskfritt, men genom vårt koncept minskar riskerarna genom att vi inte lägger allt i en korg. Vi kan idag inte fastställa exakt när det finns förutsättningar för utdelning i EMI-aktien då detta är avhängigt av hur det går för våra dotter- och intressebolag. Vi vill utveckla och bygga färdigt bolagen och därmed öka substansvärdet. EMI-aktien ska ses som en långsiktig investering. Det kan inte uteslutas att det kan bli flera emissioner längre fram, beroende på hur mycket vi går in i befintliga och nya clean-tech -företag. Av tecknat emissionskapital efter emissionskostnader ska investeras 50% i Skaraborgs Energi- och Miljöcenter 50% i SMV Mobile Living Sweden AB EMISSIONEN I KORTHET Teckningskurs: 2 kr per aktie Teckningspost: aktier à kr. Vid fler poster ange antalet poster i kolumnen enligt anmälningssedeln Teckningstid: 25 september-30 oktober

20 EMI EMI invest c/o Redovisningscenter ab Vasagatan 31, Skövde

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015 Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015 Punkt 13 på dagordningen (beslut om ändring av bolagsordningen) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar

Läs mer

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad.

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 556170-4015 BOLAGSORDNING Bolagets firma är Elekta AB (publ). 1 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 2 3 Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att, direkt eller indirekt genom dotter-

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G

B O L A G S O R D N I N G Org.nr 556184-8564 1(5) Underbilaga A till bilaga 14:1 B O L A G S O R D N I N G antagen vid årsstämma den 3 maj 2007 1 Bolagets firma är Scania Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2 Föremålet för bolagets

Läs mer

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ).

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). Bolagsordning för Poolia AB (publ), org nr 556447-9912 antagen vid årsstämman den 28 april 2009 1. FIRMA Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). 2. STYRELSENS SÄTE Styrelsen skall ha sitt

Läs mer

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.).

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). BOLAGSORDNING för NCC AKTIEBOLAG (Organisationsnummer 556034-5174) 1 Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Solna, Stockholms län. 3 Bolaget har

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län.

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. Bolagsordning NOVOTEK Aktiebolag 1. FIRMA Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2. SÄTE Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. 3. VERKSAMHET Bolaget skall självt

Läs mer

Styrelsens för AB Electrolux förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens för AB Electrolux förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Bilaga F Styrelsens för AB Electrolux förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att årsstämman 2008 beslutar att 5, 7 och 11 i bolagsordningen skall erhålla följande ändrade

Läs mer

Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen För att möjliggöra emissionen enligt punkt 11 föreslår styrelsen för Venue Retail Group Aktiebolag, org.nr. 556540-1493, ( Bolaget

Läs mer

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 5 mars 2013

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 5 mars 2013 Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 5 mars 2013 Punkt 7 Ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att ändra bolagsordningen,

Läs mer

Styrelsens för Aktiebolaget SKF förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens för Aktiebolaget SKF förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsens för Aktiebolaget SKF förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar dels att 6 8, 12 och 14 i bolagsordningen skall erhålla följande ändrade lydelse,

Läs mer

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ).

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ). Intellecta AB (publ) 556056-5151 Bolagsordning Antagen vid årsstämma den 11 maj 2009 1 Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 18)

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 18) Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 18) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen genom införande av ett omvandlingsförbehåll i 5 med följande

Läs mer

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte 556052-2798 BOLAGSORDNING 1 Bolagets firma Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Hultsfreds kommun, Kalmar län. 3 Bolagets verksamhet Föremålet för

Läs mer

~ SALA Reviderad Bilaga KS 2014/58/1

~ SALA Reviderad Bilaga KS 2014/58/1 ~ SALA Reviderad Bilaga KS 2014/58/1 ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 1 (l) 2014-03-07 MISSIV J EN NY NOLHAGE _SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2014-03- 1 o Dlarienr:;_0\4 f 1+4?J!Aktbflaga

Läs mer

Aktiekapitalet utgör lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor.

Aktiekapitalet utgör lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor. Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) förslag till ändring av bolagsordningen (bilaga 1 till kallelsen) Ändringarna avser paragraferna 4 och 15 (ny) enligt följande (ändringar i kursiverad

Läs mer

11 Årsstämma På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

11 Årsstämma På årsstämma ska följande ärenden förekomma. Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i VibroSense Dynamics AB (publ) fredagen den 29 september 2017 kl. 16:00 på Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41 i Malmö Resultatdisposition (punkt

Läs mer

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ),

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), 556863-3977 ( Bolaget ), föreslår att den extra bolagsstämman

Läs mer

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL).

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). OEM International Aktiebolag Org. nr 556184-6691 BOLAGSORDNING 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Tranås kommun, F. 3 Verksamhet

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Pressmeddelande Stockholm 2017-01-17 Kallelse till årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 14 februari 2017 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1

Läs mer

samt att bedriva annan härmed förenlig verksamhet. Bolaget skall inte självt bedriva spelverksamhet.

samt att bedriva annan härmed förenlig verksamhet. Bolaget skall inte självt bedriva spelverksamhet. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Betsson AB (publ), org nr 556090-4251, den 31 oktober 2006 i Stockholm Närvarande: Enligt förteckning i bilaga 1, med angivande av antal aktier och

Läs mer

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217 Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 1 Bolagets firma skall vara Kungsleden Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

Läs mer

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ).

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ). Bilaga 1 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE Org. nr. 556917-4377 BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015 1 Firma Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Handlingar inför årsstämma i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Torsdagen den 14 maj 2014 DAGORDNING för årsstämma med aktieägarna i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) torsdagen den 15 maj 2014 Dagordning

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA MED BESLUTSFÖRSLAG

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA MED BESLUTSFÖRSLAG KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA MED BESLUTSFÖRSLAG Aktieägarna i Originalbagarn AB (publ), org.nr. 556205-8890, kallas härmed till Årsstämma fredagen den 19 maj 2017, kl. 10.00. Stämman hålls i bolagets lokaler

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Punkt 20 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Med hänsyn till att det sedan den 20 januari 2016 inte längre finns några aktier av serie C utgivna föreslår styrelsen att bolagsordningens

Läs mer

Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr

Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr. 556 210-6855 Bolagets firma är Stockholm Vatten Aktiebolag. Firmabeteckningen Stockholm Water Company används i internationella sammanhang. 1 Bolagets styrelse

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2016-04-12 8 {11) :1A\:"" 1 Lr;. 1 c :2 17 2C1Ci 58 Förslag till ändrad bolagsordning för Sala Silvergruva AB Dnr 2016/488 INLEDNING Sala Silvergruva

Läs mer

Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006

Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006 Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006 Beslut om styrelsens förslag om ändringar i bolagsordningen P 22 Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras för att anpassa den

Läs mer

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att 8 i bolagsordningen ändras enligt följande.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att 8 i bolagsordningen ändras enligt följande. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att 8 i bolagsordningen ändras enligt följande. Nuvarande lydelse av 8: Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

KALLELSE till årsstämma i Forwood AB (publ)

KALLELSE till årsstämma i Forwood AB (publ) KALLELSE till årsstämma i Forwood AB (publ) 556271-9228 Tid: Fredagen den 20 april 2012 kl. 17.00 Plats: Konferensavdelningen, Elite Park Aveny Hotel, Kungsportsavenyn 36-38, Göteborg Inregistrering sker

Läs mer

Exklusivt erbjudande att teckna aktier i EMI Invest AB. EMI startar Climeet Skandinaviskt Energi- och Miljöcenter MEMORANDUM

Exklusivt erbjudande att teckna aktier i EMI Invest AB. EMI startar Climeet Skandinaviskt Energi- och Miljöcenter MEMORANDUM Exklusivt erbjudande att teckna aktier i EMI Invest AB EMI startar Climeet Skandinaviskt Energi- och Miljöcenter MEMORANDUM 1 Vi tror på hållbarhet och mångfald för att förbättra miljön och spara resurser

Läs mer

Exklusivt erbjudande att teckna aktier i EMI Invest AB. EMI startar Climeet Skandinaviskt Energi- och Miljöcenter MEMORANDUM

Exklusivt erbjudande att teckna aktier i EMI Invest AB. EMI startar Climeet Skandinaviskt Energi- och Miljöcenter MEMORANDUM Exklusivt erbjudande att teckna aktier i EMI Invest AB EMI startar Climeet Skandinaviskt Energi- och Miljöcenter MEMORANDUM 1 Vi tror på hållbarhet och mångfald för att förbättra miljön och spara resurser

Läs mer

Förslag till beslut om ny bolagsordning (punkt 13 i förslaget till dagordning)

Förslag till beslut om ny bolagsordning (punkt 13 i förslaget till dagordning) Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma med aktieägarna i Copperstone Resources AB (publ), org. nr 556704-4168 ( Bolaget ), i Stockholm torsdagen den 7 maj 2015 Förslag till beslut om ny bolagsordning

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms

Läs mer

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2008:6-341 Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12 82 Antagen av extra bolagsstämma 2008-08-25 8 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Diarienummer KS2014.0296

Diarienummer KS2014.0296 Diarienummer KS2014.0296 Bolagsordning för Skövde Flygplats AB, 556297-7339 Nedanstående bolagsordning har godkänts av Skövde kommunfullmäktige den 27 oktober 2014 och fastställts vid bolagets ordinarie

Läs mer

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen)

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen) Fullständiga beslutsförslag inför extra bolagsstämma i Miris Holding AB (publ), org.nr 556694-4798, i Uppsala tisdagen den 11 november 2014 Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i

Läs mer

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 400 000 kronor och högst 9 600 000 kronor.

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 400 000 kronor och högst 9 600 000 kronor. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 8) För att möjliggöra förvärvet av Universal Telecom, så som definierat under och i enlighet med punkten 7 på dagordningen, föreslår styrelsen i

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen I syfte att underlätta handeln med bolagets noterade aktier på Nasdaq Stockholm, föreslår styrelsen att

Läs mer

Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB Styrdokument Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.11) Godkänd av kommunfullmäktige, 229 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-11-17,

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015.

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383 Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. Bolagsordning 1 Bolagets firma 2 Styrelsens säte 3 Verksamhet

Läs mer

BOLAGSORDNING. ZetaDisplay AB (publ) (org. nr )

BOLAGSORDNING. ZetaDisplay AB (publ) (org. nr ) BOLAGSORDNING för ZetaDisplay AB (publ) (org. nr 556603-4434) Antagen på extra bolagstämma den 2016-03-21. 1 Firma Bolagets firma är ZetaDisplay AB (publ). Bolaget är publikt. 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015

Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015 Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015 1 Firma Bolagets firma är Eniro AB. Bolaget skall vara publikt (publ). 2 Styrelsens

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB Kallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB Aktieägarna i Toleranzia AB, org. nr. 556877-2866 kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 7 juli 2015, kl. 14.00 i GU Holdings lokaler, Erik

Läs mer

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla:

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla: Styrelsens för Starbreeze AB (publ) förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och om överlåtelse av egna aktier enligt punkt 12 i förslaget till dagordning vid årsstämma

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) Amasten Holding AB (publ) Drottninggatan 150 254 33 Helsingborg www.amasten.se Pressmeddelande Helsingborg 1 november 2013 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i Amasten

Läs mer

BOLAGSSTÄMMOPROTOKOLL

BOLAGSSTÄMMOPROTOKOLL Bolag Dividend Sweden AB (publ) Org nr 556939-8752 Plats Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm Tid 2015-06-03, kl 14.00 BOLAGSSTÄMMOPROTOKOLL 1. Till ordförande för stämman valdes Sverker Littorin, som uppdrog

Läs mer

Styrelsens för Coeli Private Equity 2013 AB (publ), , fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag

Styrelsens för Coeli Private Equity 2013 AB (publ), , fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag Styrelsens för Coeli Private Equity 2013 AB (publ), 556907-7943, fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag Bakgrund Bolagets resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2015

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FASTILIUM PROPERTY GROUP AB

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FASTILIUM PROPERTY GROUP AB KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FASTILIUM PROPERTY GROUP AB Aktieägarna i Fastilium Property Group AB (publ), org. nr 556705-1965, kallas härmed till årsstämma den 25 juni 2015 kl. 14:00 i bolagets lokaler på

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ)

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) 1 Bankens firma Bankens firma är Swedbank Sjuhärad AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Styrelsens säte Bankens styrelse skall ha sitt säte i Borås. 3 Bankens

Läs mer

STYRELSENS FÖR HEMFOSA FASTIGHETER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (PUNKT 13 PÅ AGENDAN)

STYRELSENS FÖR HEMFOSA FASTIGHETER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (PUNKT 13 PÅ AGENDAN) STYRELSENS FÖR HEMFOSA FASTIGHETER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (PUNKT 13 PÅ AGENDAN) Styrelsen föreslår följande ändringar av bolagsordningen. A. I syfte att anpassa bolagsordningen

Läs mer

Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören (VD) och övriga medlemmar av koncernledningen. Trelleborg

Läs mer

STYRDOKUMENT. Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag. Dokumentansvarig: Kommundirektör

STYRDOKUMENT. Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag. Dokumentansvarig: Kommundirektör STYRDOKUMENT Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag Dokumentansvarig: Kommundirektör STYRDOKUMENT 2 Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag 1 Firma Bolagets firma är Håbo Marknads aktiebolag. 2

Läs mer

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ),

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), 556863-3977 ( Bolaget ), föreslår att den extra bolagsstämman

Läs mer

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen A. Förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt

Läs mer

Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns Elnät AB, Kristinehamns Fjärrvärme AB samt Kristinehamns Energi Fastighets AB

Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns Elnät AB, Kristinehamns Fjärrvärme AB samt Kristinehamns Energi Fastighets AB TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou, 0550-880 09 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Datum 2015-01-08 KS 2015:14 Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns

Läs mer

Artikel 4: Aktiekapitalet Aktiekapitalet skall utgöra lägst 630 000 000 kronor och högst 2 520 000 000 kronor.

Artikel 4: Aktiekapitalet Aktiekapitalet skall utgöra lägst 630 000 000 kronor och högst 2 520 000 000 kronor. 1 (5) Bolagsordning Ratos AB Artikel 1: Firma Bolaget, som är publikt (publ), skall ha firman Ratos AB. Artikel 2: Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm. Artikel 3: Bolagets verksamhet

Läs mer

BILAGA 2 BILAGA 3 Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 aktiebolagslagen (2005:551) Styrelserna för Bure och Skanditek har antagit en gemensam fusionsplan daterad den 13 oktober 2009. Fusionsplanen

Läs mer

Bolagsordning för Flens Bostads AB

Bolagsordning för Flens Bostads AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1981:4-902 Bolagsordning för Flens Bostads AB Antagen av årsstämman 1981-06-09 Reviderad av årsstämman 1987-01-14 5 Reviderad av årsstämman 1987-10-13 11 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) Aktieägarna i Dagon AB (publ), org.nr. 556431-0067, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 juni 2012 i bolagets fastighet på Hanögatan 11 i Malmö,

Läs mer

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015 Handlingar inför årsstämman 2015 i, 556515-2310 onsdagen den 20 maj 2015 Preliminär dagordning för årsstämma med aktieägarna i, onsdagen den 20 maj 2015 kl. 11.00 på Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundaviks

Läs mer

Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063. Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015.

Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063. Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015. Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063 Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015. 1 Firma Bolagets firma är RealXState AB. Bolaget är ett publikt aktiebolag (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna Styrelsens fullständiga förslag till beslut till Sportjohan AB:s (publ) årsstämma torsdagen den 28 juni 2012 kl. 12.00 hos Gärde Wesslau Advokatbyrå, Hamngatan 2 i Jönköping. Resultatdisposition (punkt

Läs mer

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB 2(5) Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Föremålet för bolagets verksamhet... 3 3 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning... 3 4 Aktiekapital... 3 5 Antal

Läs mer

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA VATTEN AB

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA VATTEN AB Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA VATTEN AB Antagen av kommunfullmäktige den 13 juni 2012, 135, reviderad den 10 oktober 2012, 221 och 10 september 2014, 150 1 Firma Bolagets firma är Uddevalla Vatten

Läs mer

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman.

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i BioInvent International AB (publ), org nr 556537-7263, den 19 juni 2013 i Lund. Närvarande aktieägare: Enligt förteckning i Bilaga 1. Stämman öppnades

Läs mer

Bolagsordning, Serendipity lxora AB, org.nr 556863-3977

Bolagsordning, Serendipity lxora AB, org.nr 556863-3977 6 Bilaga 1 Bolagsordning, Serendipity lxora AB, org.nr 556863-3977 1 FIRMA Bolagets firma är Serendipity Ixora AB (publ). Bolaget är publikt. 2 STYRELSENS SÄTE Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm. 3

Läs mer

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i N Stor Stark AB (publ),

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i N Stor Stark AB (publ), Örebro 2016-03-03 Kallelse till ordinarie bolagsstämma i, 2016-03-31 Datum: 2016-03-31, kl. 15.00. Plats: Scandic Örebro Väst, Västhagagatan 1, Örebro Anmälan: Via e-post på bolagsstamma@nstorstark.se,

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G

B O L A G S O R D N I N G B O L A G S O R D N I N G f ö r Dialect AB (publ.) org nr 556515-2310 1. Firma Bolagets firma är Dialect AB. Bolaget är ett publikt aktiebolag. 2. Styrelsens säte Bolagets styrelse har sitt säte i Solna.

Läs mer

Bolagsordning för KFV Marknadsföring AB

Bolagsordning för KFV Marknadsföring AB Styrdokument Bolagsordning för KFV Marknadsföring AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.08) Godkänd av kommunfullmäktige, 22 2 (5) Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige, 22. 3 (5)

Läs mer

Bolagsordning för Lekebergs Kommunala Holding AB

Bolagsordning för Lekebergs Kommunala Holding AB Bolagsordning för Lekebergs Kommunala Holding AB Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-04-24 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 14-141 Bolagsordning 2 (5) Innehållsförteckning

Läs mer

BOLAGSORDNING. Heimstaden AB. Organisationsnummer: 556670-0455

BOLAGSORDNING. Heimstaden AB. Organisationsnummer: 556670-0455 BOLAGSORDNING Heimstaden AB Organisationsnummer: 556670-0455 1 Firma Bolagets firma är Heimstaden AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Malmö kommun. 3 Verksamhet Bolaget har

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Aktieägarna i Moberg Derma AB, 556697-7426 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 september 2010 kl. 10.00, i Bolagets lokaler,

Läs mer

Bolagsordning för Kalmar Science Park AB

Bolagsordning för Kalmar Science Park AB Bolagsordning för Kalmar Science Park AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11 och registrerad av Bolagsverket den 22 april 2008. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 29 april 2013,

Läs mer

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Fouriertransform Aktiebolag 2014 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Härmed kallas

Läs mer

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 29 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0412 KF Revidering av bolagsordning för Strömstadsgaragen Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

Läs mer

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Firma Bolagets firma är Elmia AB. 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Jönköpings kommun, Jönköpings län.

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar 2013-04-15 Extra sammanträde Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2013-04-08 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2013:149 Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se

Läs mer

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2014

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2014 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Stockholm 2014 03 27 Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes

Läs mer

Bilaga 5 Bolagets firma är Qliro Group AB (publ). Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Bolagsordning Qliro Group AB (publ), org. nr. 556035-6940 Antagen vid extra bolagsstämman den 21 november 2014. Bolagets

Läs mer

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT ENLIGT DAGORDNINGENS PUNKT 16 (I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till

Läs mer

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Finansdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2014 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Koncern AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB.

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. 1 Firma Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Tidaholms kommun. 3 Föremål

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ANNEXIN PHARMACEUTICALS AB (PUBL) Aktieägarna i Annexin Pharmaceuticals AB (publ), , ( Bolaget ) kallas

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ANNEXIN PHARMACEUTICALS AB (PUBL) Aktieägarna i Annexin Pharmaceuticals AB (publ), , ( Bolaget ) kallas KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ANNEXIN PHARMACEUTICALS AB (PUBL) Aktieägarna i Annexin Pharmaceuticals AB (publ), 556960-9539, ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 2 december

Läs mer

Förslag till bolagsordning för Kalmar Flygutveckling AB

Förslag till bolagsordning för Kalmar Flygutveckling AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Björkman 2013-04-17 Kommunfullmäktige Förslag till bolagsordning för Kalmar Flygutveckling AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige antar förslag

Läs mer

Förslag till ändring av bolagsordning för ALINGSÅS ENERGI AB

Förslag till ändring av bolagsordning för ALINGSÅS ENERGI AB Bilaga 3 2011-12-12 Förslag till ändring av bolagsordning för ALINGSÅS ENERGI AB Kantrubrik (med förklaring) NY LYDELSE (förslag) NUVARANDE LYDELSE Bolagets firma 1 1 Bolagets firma Bolagets firma är Alingsås

Läs mer

Kallelse. Punkt 1. Val av ordförande vid stämman Till ordförande vid extra bolagsstämman föreslås Hans Ljungkvist.

Kallelse. Punkt 1. Val av ordförande vid stämman Till ordförande vid extra bolagsstämman föreslås Hans Ljungkvist. Kallelse Aktieägarna i Mindmancer AB (publ), org.nr 556705-4571, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 31 augusti 2016 klockan 16:00 på Regnbågsgatan 8B, våning 2 (Dockside kontorshotell)

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG Enligt begäran från aktieägare till mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget, kallas aktieägarna i MSC Konsult Aktiebolag (publ), org. nr

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG

BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG Bolagets firma 1 Bolagets firma är AB Eidar, Trollhättans. Verksamhetens föremål 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Trollhättans

Läs mer

2 Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun. Bolagsstämman kan hållas antingen i Stockholm eller i Haninge.

2 Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun. Bolagsstämman kan hållas antingen i Stockholm eller i Haninge. BOLAGSORDNING FÖR RECIPHARM AB (PUBL) Org. Nr. 556498-8425 Antagen vid årsstämman den 10 maj 2017 1 Bolagets firma är Recipharm AB (publ). Bolaget är publikt. 2 Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 1 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BOLAGSORDNING FÖR VÄSTERVIK BIOGAS AB Fastställd av kommunfullmäktige 2008-02-28, 13 1 Bolagets firma Bolagets firma är Västervik Biogas AB. 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 19 februari 2013 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Krokslätts

Läs mer

VibroSense Dynamics: Kallelse till extra bolagsstämma

VibroSense Dynamics: Kallelse till extra bolagsstämma Pressmeddelande 2016-12-23 VibroSense Dynamics: Kallelse till extra bolagsstämma Aktieägarna i VibroSense Dynamics AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 25 januari kl. 10.00 i bolagets

Läs mer

Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB Kommunal författningssamling C 9 Dnr 2011/143/107 Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB Antagen: kommunstyrelsen 2011-05-04 127 Fastställd av kommunassurans på årsstämman 2011-05-05 1 Firma

Läs mer

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB FÖRFATTNING 2.8 Godkända av kommunstyrelsen 61/08 Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB 1 Firma Bolagets firma är Business Port Staffanstorp Aktiebolag 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Staffanstorps

Läs mer

Författningssamling i Borlänge kommun. AB Stora Tunabyggen Bolagsordning. Beslutad av kommunfullmäktige , 245

Författningssamling i Borlänge kommun. AB Stora Tunabyggen Bolagsordning. Beslutad av kommunfullmäktige , 245 Författningssamling i AB Stora Tunabyggen Bolagsordning Beslutad av kommunfullmäktige 2013-12-10, 245 Metadata om dokumentet Dokumentnamn AB Stora Tunabyggen - bolagsordning Dokumenttyp Bolagsordning Omfattar

Läs mer