Uppladdningsbara batterier/batteriladdare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppladdningsbara batterier/batteriladdare"

Transkript

1 Svanenmärkning av Uppladdningsbara batterier/batteriladdare Version december juni 2010 Nordisk Miljömärkning

2 Nordiska Ministerrådet beslutade 1989 att införa en frivillig officiell miljömärkning, Svanen. Nedanstående organisationer/företag driver Svanenmärkningen på uppdrag av respektive lands regering. För mer information se webbplatserna: Danmark: Miljømærkning Danmark Dansk Standard Kollegievej 6 DK-2920 CHARLOTTENLUND Tel: Fax: Finland: SFS-Miljömärkning Pb 116 FI HELSINGFORS Tel: Fax: Island: Norræn Umhverfismerking á Íslandi Umhverfisstofnun Suðurlandsbraut 24 IS-108 REYKJAVIK Tel: Fax: Norge: Miljømerking Tordenskiolds gate 6 B NO-0160 OSLO Tel: Fax: Sverige: SIS Miljömärkning AB SE STOCKHOLM Tel: Fax: Detta dokument får kopieras endast i sin helhet och utan någon form av ändring. Citat får göras om upphovsmannen Nordisk Miljömärkning omnämns.

3 Innehållsförteckning 030/3.5, Innehåll Sida 1 Inledning 1 2 Definition av produktgruppen 1 3 Ansökningsanvisning Dokumentation som skall finnas tillgänglig hos sökanden/licensinnehavaren 2 4 Miljökrav Metallinnehåll i batterier Krav på plasten i batteriladdare Emballage Retursystem för produkter och emballage 3 5 Krav på effektivitet/prestanda Krav på kapacitet nickelmetallhydridbatterier, litium-jon / litium-polymerbatterier respektive RAM-batterier (laddningsbara alkaliska batterier) Krav på energiförbrukning laddare till nickelmetallhydridbatterier 4 6 Övriga krav Information till konsumenten Krav från myndigheter på säkerhet, arbetsmiljö och yttre miljö Miljö- och kvalitetsstyrning Marknadsföring 5 7 Analyser och kontroll Krav på provningsinstitut / analyslaboratorium Analysmetoder / Testmetoder Efterkontroll 9 8 Registrering 10 9 Miljömärkets utformning Kriteriedokumentets giltighetstid Kommande kriterier 11 Bilagor Intyg av tillverkare av batteriladdare Intyg om förpackningar Marknadsföring av miljömärkta produkter för vilka licens söks

4

5 Nordisk Miljömärkning Sida 1 av 11 1 Inledning Miljöbelastningen från uppladdningsbara batterier kan främst kopplas till spridningen av metaller. Kravet på innehåll av arsenik, bly, kadmium och kvicksilver är fastställt utifrån de halter som finns som föroreningsmängder i råmaterialet. De batterier som kräver dessa metaller för sin funktion går inte att miljömärka. Krav på batteriets kapacitet har införts. Det är ett kvalitetskrav och kan indirekt ses som ett miljökrav. Om kapaciteten är hög, det vill säga ju fler gånger man kan ladda upp batteriet till tillfredsställande kapacitet, desto färre batterier måste man köpa och desto mer kan man spara in på tillverkningsmaterial. Produktgruppen har utökats till att omfatta laddare till nickelmetallhydridbatterier. Kraven fokuserar på laddarens energiförbrukning. Utöver kriterierna finns ett bakgrundsdokument som kan erhållas från miljömärkningsorganisationen. 2 Definition av produktgruppen Uppladdningsbara batterier har en bred användning inom arbetsliv och konsumentsektor. Produktgruppen omfattar slutna sekundärceller och löstagbara batterikassetter med laddningsbara batterier. I produktgruppen ingår också laddare till nickelmetallhydridbatterier. 3 Ansökningsanvisning Sökanden skall ta del av Regler för nordisk miljömärkning av produkter samt kraven i kriterierna för uppladdningsbara batterier. Sökanden skall skicka in den dokumentation som anges under varje enskilt krav i kapitel 4, 5 och 6 i detta kriteriedokument. Ansökan skall innehålla en innehållsförteckning som anger vilken dokumentation som bifogas för varje enskilt krav. För att kunna få en produkt miljömärkt måste samtliga krav i kriterierna vara uppfyllda.

6 Sida 2 av 11 Nordisk Miljömärkning 3.1 Dokumentation som skall finnas tillgänglig hos sökanden/licensinnehavaren Följande dokumentation skall arkiveras hos licensinnehavaren under licensperioden och kunna visas upp för miljömärkningsorganisationen. - Kopia av hela ansökan. - Fakta/beräkningsunderlag för den dokumentation som sänts in i samband med handläggningen av ansökan t ex resultat från provning av batterierna. - Journaler för planerade produktionsförändringar och oförutsedda avvikelser i produkten i förhållande till kraven i detta dokument. - Reklamationer och klagomål som inkommer till licensinnehavaren över de miljömärkta produkterna. 4 Miljökrav 4.1 Metallinnehåll i batterier - Halten av kvicksilver skall understiga 0,1 ppm. - Arsenik, bly och kadmium får sammanlagt förekomma i en halt mindre än 20 ppm. Testmetod, se kapitel Dokumentationskrav: Redovisning av metallinnehåll samt rapport från provningsinstitutet. Intyg som visar att provningsinstitutet är opartiskt och uppfyller allmänna krav enligt kap Krav på plasten i batteriladdare - Plasten i hölje och kablage får inte vara klorbaserad. - Hölje av plast ska vara märkt i enlighet med ISO Kadmium och bly får inte tillsättas aktivt i plasten till hölje och kablage. - I plasten till hölje och kablage får inte tillsättas halogenerade flamskyddsmedel och inte heller flamskyddsmedel som vid ansökningstidpunkten kan tilldelas någon av följande riskfraser: R45 (kan ge cancer), R46 (kan ge ärftliga genetiska skador), R60 (kan ge nedsatt fortplantningsförmåga) eller R61 (kan ge fosterskador) i enlighet med EU:s kemikalielagstiftning. Dokumentationskrav: Tillverkaren av laddare skall intyga att kraven på plastmaterialet samt kraven på tillsatsämnen i plaster uppfylls (bilaga 1). De flamskyddsmedel som används ska anges med CAS-nummer. Producenten av flamskyddsmedel ska dokumentera att den har underlag för att värdera att använda flamskyddsmedel inte innehar någon av ovan angivna riskfraser. Dokumentationen som bedöms är test- och testmetoder, redogörelse för vem som utfört testen, litteraturreferenser eller annan kontrollerbar dokumentation.

7 Nordisk Miljömärkning Sida 3 av Emballage PVC eller andra klorerade plaster får inte användas. Dokumentationskrav: Intyg av licensansökaren att PVC eller andra klorerade plaster inte används i emballaget (bilaga 2). 4.4 Retursystem för produkter och emballage Relevanta nationella regler, lagar och/eller branschavtal angående retursystem för produkter och emballage skall uppfyllas i de nordiska länder där de miljömärkta produkterna marknadsförs. Dokumentationskrav: Kopia på avtal och/eller fakturakopia om retursystem gällande produkt. Kopia på avtal och/eller fakturakopia om retursystem gällande emballage. 5 Krav på effektivitet/prestanda 5.1 Krav på kapacitet nickelmetallhydridbatterier, litium-jon / litiumpolymer-batterier respektive RAM-batterier (laddningsbara alkaliska batterier) - Samtliga av de provade batteriernas kapacitet, uppmätt vid slutkontrollen efter 400 cykler, skall vara minst 80% av den högsta kapacitet som är märkt på batteriet. - Batteriets kapacitet får vid test av kapacitet, under punkt 3 kapacitetsbestämmande cykel, inte understiga 90 % av den högsta kapacitet som är märkt på batteriet. - Batterierna får inte läcka under provningens gång. Testmetod se kapitel 7.2.2, respektive Dokumentationskrav: Rapport från provningsinstitut med uppmätta värden på kapacitet. Tabell med följande uppgifter: Märkt kapacitet, C, anges i mah. Uppmätt C/5-kapacitet från initialcykling. Uppmätt C/5-kapacitet från slutkontroll. Procentuell återstående kapacitet efter provningen. Intyg som visar att provningsinstitutet är opartiskt och uppfyller allmänna krav enligt kap 7.1.

8 Sida 4 av 11 Nordisk Miljömärkning 5.2 Krav på energiförbrukning laddare till nickelmetallhydridbatterier - Laddaren skall ha ett inbyggt brytkriterium som avbryter laddningen när batteriet är fulladdat. Oavsett brytteknik testas laddaren mot en referensladdare som har avbrottskriterie -ΔV på 5 mv. - E laddare /E ref =1,0 +/- 0,1 (dvs max 10% skillnad) där E ref motsvarar den energimängd som krävs vid en referensladdning. - Maximal underhållsström: 25 % av C/5-ström, det vill säga C/20. - Maximal tomgångsström, där tomgångsströmmen definieras som den ström som laddaren drar då den är ansluten till nätet men ej har batterier insatta, 10% av C/5-ström, det vill säga C/50. Testmetod se kapitel Dokumentationskrav: Rapport från provningsinstitut som innehåller beräknad iladdad energimängd (i Wh) vid referensladdning, E ref och vid laddning i laddare, E laddare, samt värdet på uppmätt underhållsström och tomgångsström. Beräknat värde på E laddare /E ref Intyg som visar att provningsinstitutet är opartiskt och uppfyller allmänna krav enligt kap Övriga krav 6.1 Information till konsumenten Batterier På batteriet skall tydligt anges kapaciteten, uttryckt i mah, samt batteriets kemiska system. Dokumentationskrav: Prov /bild av produkten redovisas Laddare Laddaren skall vara tydligt märkt med vilken typ av batteri som laddaren är anpassad till. Information om vilket kemiskt system och vilken kapacitet som är lämplig skall anges. Om flera olika sorters kemiska system passar till en och samma laddare ska den omkopplare som finns vara tydligt märkt enligt ovan. Dokumentationskrav: Bild på laddare som visar att laddaren är märkt med rekommenderad batterikapacitet för laddaren

9 Nordisk Miljömärkning Sida 5 av Krav från myndigheter på säkerhet, arbetsmiljö och yttre miljö Tillverkare av den miljömärkta produkten ska följa gällande bestämmelser för säkerhet, arbetsmiljö, arbetsmiljölagstiftning och anläggningsspecifika villkor/koncessioner i respektive produktionsland. Om avvikelse uppdagas kan licensen dras in. 6.3 Miljö- och kvalitetsstyrning Producenten av miljömärkta produkter skall själv eller genom återförsäljare/importör ha dokumenterade rutiner och instruktioner för att säkerställa: - att kraven i miljömärkningskriterierna efterlevs, - att kraven är kontrollerbara under licensens giltighetstid, - kvalitetsnivån rörande funktion och prestanda för de produkter som omfattas av licensen, - att det finns en organisationsstruktur som kan garantera att kraven i miljömärkningskriterierna efterlevs, - att det finns en kontaktperson gentemot miljömärkningsorganisationen - spårbarheten på batterierna, - att konsumenterna vid köptillfället skall kunna se vilka batterier som är miljömärkta. Dokumentationskrav: Redogör för hur kraven på miljömärkning följs upp, dokumenteras och rapporteras i den dagliga produktionen. 6.4 Marknadsföring Marknadsföring av miljömärkta produkter skall ske enligt Regler för nordisk miljömärkning av produkter Dokumentationskrav: Redogörelse för hur marknadsföringen av miljömärkta produkter är organiserad, vem/vilka som ansvarar för vad. Intyg om att den marknadsföringsansvariga har kunskap om Regler för nordisk miljömärkning av produkter ( bilaga 3).

10 Sida 6 av 11 Nordisk Miljömärkning 7 Analyser och kontroll 7.1 Krav på provningsinstitut / analyslaboratorium Provningsinstitutet/analyslaboratoriet skall vara opartiskt och kompetent. Provningsinstitutet/analyslaboratoriet skall uppfylla de allmänna kraven enligt standarden EN 45001/DS/EN/ISO/IEC eller vara ett officiellt GLP-godkänt analyslaboratorium. 7.2 Analysmetoder / Testmetoder Metallinnehåll i batterier Metallinnehållet analyseras enligt metod Battery Industry Standard Analythical Method. For the determination of Mercury, Cadmium and Lead in Alkaline Manganese Cells Using AAS, ICP-AES and Cold Vapour. European Portable Battery Association (EPBA), Battery Association of Japan (BAJ), National Electrical Manufacturers Association (NEMA; USA). April Minst fyra exemplar av aktuell produkt skall analyseras. Analysresultat som anges med < dvs mindre än tolkas vid ansökan som = dvs lika med. Jämförbar testmetod kan godkännas om den av oberoende part har värderats och bedömts som likvärdig med vår rekommenderade metod Test av kapacitet nickelmetallhydridbatterier Provningen utförs på 4 batterier. C är den högsta angivna kapaciteten märkt på batteriet i mah. Laddning definieras som konstantström med 1C 1 till avbrottskriteriet -ΔV=5mV/cell. Urladdning till avbrottskriteriet 1V/cell. Vila mellan laddning/urladdning: 30 minuter. Vila mellan urladdning/laddning: 30 minuter. 1 Strömmen för laddning/urladdning av laddningsbara batterier uttrycks som en multipel av kapaciteten. T ex en ström på 20A för laddning av ett batteri med en märkt kapacitet av 100 Ah anges som C/5 eller 0,2C A.

11 Nordisk Miljömärkning Sida 7 av 11 Initialcykling (5 cykler): Urladdning sker med konstant ström baserat på högsta angivna kapaciteten enligt följande: 1. Resturladdning C/5 2. Konditionering 3 cykler med 1C 3. Kapacitetsbestämmande cykel med C/5 Kapaciteten från punkt 3 får inte understiga 90 % av den högsta kapacitet som är märkt på batteriet. I de fall kapaciteten understiger med mer än 90 % avbryts provningen. Samtliga av de provade batterierna skall uppfylla kravet. Livslängdscykling (400 cykler): 400 cykler utförs med konstantströmsurladdning 1C. Slutkontroll (1 cykel): 1 cykel med urladdning C/5 utförs. Kapaciteten från denna cykel jämförs med den högsta kapaciteten som är märkt på batteriet. Mätbetingelser: Rumstemperatur: 21 ± 2 C Mätnoggrannhet: Spänningsmätning: ± 0,5 % Ström: ± 0,5 % Test av kapacitet Li-jon/Li-polymer batterier Nedanstående krav avser Li-jon och Li-polymerbatterier definierade enligt: LiC 6 Li x CoO 2 LiC 6 Li x NiO 2 LiC 6 Li x Ni y Co 1-y O 2 LiC 6 Li x Mn 2 O 4 och till dessa analoga system. Teknologierna skiljer sig genom sina elektrolytsystem så att Li-jon innefattar system med fri vätskeelektrolyt och Li-polymer celler har vätskeelektrolyt bunden i en polymer fas. System utöver dessa måste prövas individuellt för att fastställa överensstämmande krav med den här standarden. Provningen utförs på 4 batterier. C är den högsta angivna kapaciteten märkt på batteriet i mah. Laddning för initialcykling och slutkontroll skall utföras enligt tillverkarens specifikation för bestämning av den högsta angivna kapaciteten. Laddning för livslängdscykling definieras som konstantspänningsladdning med strömmen 1C 2 till spänningen 4,1 eller 4,2 V (enligt batterispecifikation, anges av sökande) uppnås varvid strömmen sjunker och avbryts vid 20 ma eller efter 3 h total laddningstid. Urladdning till avbrottskriteriet 3V/cell. Vila mellan laddning/urladdning: 30 minuter. 2 Strömmen för laddning/urladdning av laddningsbara batterier uttrycks som en multipel av kapaciteten. T ex en ström på 20A för laddning av ett batteri med en märkt kapacitet av 100 Ah anges som C/5 eller 0,2C A.

12 Sida 8 av 11 Nordisk Miljömärkning Vila mellan urladdning/laddning: 30 minuter. Initialcykling (5 cykler): Urladdning sker med konstant ström baserat på högsta angivna kapaciteten enligt följande: 1. Resturladdning C/5 2. Konditionering 3 cykler med 1C 3. Kapacitetsbestämmande cykel med C/5 Kapaciteten från punkt 3 får inte understiga 90 % av den högsta kapacitet som är märkt på batteriet. I de fall kapaciteten understiger med mer än 90 % avbryts provningen. Samtliga av de provade batterierna skall uppfylla kravet. Livslängdscykling (400 cykler): 400 cykler utförs med konstantströmsurladdning 1C. Slutkontroll (1 cykel): 1 cykel med urladdning C/5 utförs. Kapaciteten från denna cykel jämförs med den högsta kapaciteten som är märkt på batteriet. Mätbetingelser: Rumstemperatur: 21 ± 2 C Mätnoggrannhet: Spänningsmätning: ± 0,5 % Ström: ± 0,5 % Test av kapacitet RAM-batterier (laddningsbara alkaliska batterier) Provningen utförs på 4 batterier. C är den högsta angivna kapaciteten märkt på batteriet i mah. Batterierna ska laddas enligt den profil som används av laddare för batteritypen och ska anges av sökande. Enligt erfarenhet brukar det vara en typ av konstantspänningsladdning. Urladdning till avbrottskriteriet 1V/cell. Vila mellan laddning/urladdning: 20 minuter. Vila mellan urladdning/laddning: 20 minuter. Initialcykling (5 cykler): Urladdning sker med konstant ström baserat på högsta angivna kapaciteten enligt följande: 1. Resturladdning C/5 2. Konditionering 3 cykler med 1C 3. Kapacitetsbestämmande cykel med C/5 Kapaciteten från punkt 3 får inte understiga 90 % av den högsta kapacitet som är märkt på batteriet. I de fall kapaciteten understiger med mer än 90 % avbryts provningen. Samtliga av de provade batterierna skall uppfylla kravet.

13 Nordisk Miljömärkning Sida 9 av 11 Livslängdscykling (400 cykler): 400 cykler utförs med konstantströmsurladdning 1C. Slutkontroll (1 cykel): 1 cykel med urladdning C/5 utförs. Kapaciteten från denna cykel jämförs med den högsta kapaciteten som är märkt på batteriet. Mätbetingelser: Rumstemperatur: 21 ± 2 C Mätnoggrannhet: Spänningsmätning: ± 0,5 % Ström: ± 0,5 % Test av energiförbrukning laddare till nickelmetallhydridbatterier Iladdad energimängd (laddare) jämförs mot den energimängd som tillförs batterierna vid en referensladdning med avbrottskriterium -ΔV=5mV/cell. Provningen utförs på en laddare med batterier (Nickelmetallhydrid) som tillhandahålls av licenssökaren. Den undersökta laddaren måste vara märkt med rekommenderad batterikapacitet för optimal laddning. Den undersökta laddaren ska ha en tydlig bruksanvisning. Batterierna ska ha en tydligt angiven märkt kapacitet. Samma batterier används under hela provningen. Kapaciteten på de batterier som används vid provningen skall motsvara den rekommenderade batterikapaciteten som angivits för laddaren. I de fall laddaren rekommenderas för ett kapacitetsintervall skall provningen omfatta laddning av batterier med min- och max-kapacitet. Referensladdning skall utföras med avbrottskriterium -ΔV=5mV/cell, enligt definitionen av referensladdning i Provningsmetod, steg 1. Provningsmetod: 1. Konditionering av batterier: Urladdning sker med konstant ström baserat på märkt kapacitet enligt följande: Resturladdning C/5 Konditionering 5 cykler med 1C Referensladdning definieras som konstantström med 1C tills brytkriteriet -ΔV=5mV/cell är uppnått. Vila mellan laddning/urladdning: 20 minuter Vila mellan urladdning/laddning:20 minuter. 2. Referensladdning med 1 C, enligt definition i steg 1, för att beräkna E ref. 3. Urladdning med 1C till avbrottkriteriet 1V/cell. 4. Ladda batterierna i laddaren enligt bruksanvisningen, för att beräkna värde E laddare. 5. Uppmätning av underhålls respektive tomgångsström. Mätbetingelser: Rumstemperatur 21 ± 2 o C Mätnoggrannhet: Spänningsmätning: ± 0,5 % Ström: ± 0,5 % 7.3 Efterkontroll Efterkontroll av miljömärkningslicens kan ske på initiativ från miljömärkningsorganisationen. En sådan kontroll kan utföras på olika sätt. Bland annat kan batterier köpas i handeln för att därefter analyseras av

14 Sida 10 av 11 Nordisk Miljömärkning ett opartiskt provningsinstitut. Licensinnehavaren själv står för kostnaden för en sådan analys om produkten inte överensstämmer med de uppgifter som ligger till grund för miljömärkningslicensen. 8 Registrering Vid registrering skall följande underlag skickas till miljömärkningsorganisationen i det aktuella landet: - ansökningsblankett för registrering, - kopia på licens, - intyg som bekräftar att produkt och emballage är identiskt med produkten i aktuell licens, - prov på produkt eller emballage, - uppgifter om marknadsföring i aktuellt land redovisat enligt bilaga 3, - upplysningar om deltagande i system för återvinning av förbrukade produkter respektive emballage i egen regi eller anslutning till officiellt återtagningssystem. 9 Miljömärkets utformning Miljömärket och tilldelat licensnummer (angivet som ) skall ha följande utformning: Uppladdningsbara batterier/batteriladdare ex på ytterligare undertext: Miljömärkt Miljömärket skall placeras på emballaget och/eller produkten. Se Regler för nordisk miljömärkning av produkter , bilaga 3, för mer detaljerad information angående miljömärkets utformning.

15 Nordisk Miljömärkning Sida 11 av Kriteriedokumentets giltighetstid Detta kriteriedokument har fastställts av Nordiska Miljömärkningsnämnden den 17 december 2002 och gäller t.o.m. den 14 september Under giltighetstiden kan Nordiska Miljömärkningsnämnden besluta om justeringar, förtydliganden och/eller förlängningar av kriterierna, varvid en ny version ges ut. Detta medför normalt ingen omprövning av beviljade licenser. Den 14 maj 2003 beslutade på ett sekretariatsledarmöte, med orientering i den Nordiska Miljömärkningsnämnden den 15 juni 2003, om ändringar i kapitel 5 och kapitel 7. Den nya kriterieversionen heter 3.1. Den 16 december 2003 beslutade på ett sekretariatsledarmöte, med orientering i den Nordiska Miljömärkningsnämnden den 18 mars 2004, om ändringar i kapitel 5.1; 7.2.2; och Den nya kriterieversionen heter 3.2. Den Nordiska Miljömärkningsnämnden beslutade den 8 juni 2006 att förlänga kriteriernas giltighet med sexton månader. Den nya versionen heter 3.3 och gäller till den 31 december Sekretariatsledarmötet beslutade den 29 oktober 2007 att förlänga kriteriernas giltighet med tolv månader. Den nya versionen heter 3.4 och gäller till den 31 december Sekretariatsledarmötet beslutade den att förlänga kriteriernas giltighet med sex månader. Den nya versionen heter 3.5 och gäller till den 30 juni Senast 12 månader innan kriterieversionen går ut ska Nordiska Miljömärkningsnämnden meddela vilka kriterier som därefter gäller. 11 Kommande kriterier I kommande kriterier kommer följande krav att värderas: Krav på användning av återvunnen metall. Krav på användning av metallerna kobolt och krom. Krav på material på etiketten till cellen. Utvidga produktgruppen att också omfatta bränsleceller. Krav på att laddaren inte drar ström när batteriet är fulladdat eller när laddaren är tom. Utvidga produktgruppen att också omfatta laddare för Li-jon/Li-polymer-batterier. Krav på plast i kretskort och komponenter i laddare.

16

17 Nordisk Miljömärkning Bilaga 1 Intyg av tillverkare av batteriladdare Krav Kraven omfattar hölje och kablage. Är den använda plasten i hölje och kablage klorbaserad? ja nej Är den använda plasten i hölje märkt enligt ISO 11469? ja nej Har det tillförts kadmium eller bly till plastdelarna i hölje och kablage? ja nej Innehåller laddaren flamskyddsmedel som är halogenerade? ja nej Har de flamskyddsmedel som används tilldelats någon av riskfraserna R 45 (kan ge cancer), R46 (kan ge ärftliga skador) R60 (kan ge nedsatt fortplantningsförmåga) eller R61 (kan ge fosterskador) i enlighet med EU:s kemikalielagstiftning? ja nej Finns en lista på använda flamskyddsmedel, inklusive CAS-nummer, bifogat? ja nej Ort och datum Företagets namn Underskrift av tillverkare av batteriladdare Namnförtydligande

18

19 Nordisk Miljömärkning Bilaga 2 Intyg om förpackningar Härmed intygas att emballaget inte innehåller PVC eller andra klorbaserade plaster. Datum Företagsnamn (licensansökare) Ansvarig Telefon

20

21 Nordisk Miljömärkning Bilaga 3 Marknadsföring av miljömärkta produkter för vilka licens söks Vi bekräftar härmed att vi känner till reglerna för användning av det nordiska miljömärket enligt Regler för nordisk miljömärkning av produkter. Vi försäkrar härmed att marknadsföringen skall genomföras i enlighet med dessa regler. Vi bekräftar vidare att vi har kunskap om innehållet i kriteriedokumentet för miljömärkning av Uppladdningsbara batterier/batteriladdare. Vi försäkrar att de inom vårt företag som marknadsför de miljömärkta produkterna skall informeras om kriterierna för miljömärkning av Uppladdningsbara batterier/batteriladdare samt Regler för nordisk miljömärkning av produkter. Ort/datum Företag (licensansökare) Kontaktperson Telefon Marknadsföringsansvarige Telefon Vid personalbyte skall en ny bekräftelse sändas in till miljömärkningsorganisationen.

Svanenmärkning av Diskmaskiner

Svanenmärkning av Diskmaskiner Svanenmärkning av Diskmaskiner Version 3.5 14 mars 2007 30 april 2014 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är en Svanenmärkt diskmaskin? 3 Vilka diskmaskiner kan bli Svanenmärkta? 3 Hur ansöker man? 3 1

Läs mer

Avgiftsregler för Svanenmärkning. Nordisk Miljömärkning 17 oktober 2017

Avgiftsregler för Svanenmärkning. Nordisk Miljömärkning 17 oktober 2017 Avgiftsregler för Svanenmärkning Nordisk Miljömärkning Nordiska Ministerrådet beslutade 1989 att införa en frivillig officiell miljömärkning, Svanen. Nedanstående organisationer/företag driver Svanenmärkningen

Läs mer

Bakgrundsdokument. Uppladdningsbara batterier/ batteriladdare 2003-04-02

Bakgrundsdokument. Uppladdningsbara batterier/ batteriladdare 2003-04-02 Uppladdningsbara batterier/ batteriladdare 2003-04-02 Uppladdningsbara batterier/batteriladdare, 3.0 Innehåll Sida Sammanfattning 1 Inledning och historik 1 Andra styrmedel på området 2 Lagstiftning gällande

Läs mer

Bakgrundsdokument för. Engångsbatterier 2003-04-02

Bakgrundsdokument för. Engångsbatterier 2003-04-02 Bakgrundsdokument för Engångsbatterier 2003-04-02 Bakgrundsdokument Engångsbatterier, 001/3.0 Innehåll Sida Sammanfattning 1 Inledning och historik 1 Andra styrmedel på området 2 Lagstiftning gällande

Läs mer

Norge Miljømerking Norge Henrik Ibsens gate 20 NO-0255 Oslo Tel:

Norge Miljømerking Norge Henrik Ibsens gate 20 NO-0255 Oslo Tel: Nordiska Ministerrådet beslutade 1989 att införa en frivillig officiell miljömärkning, Svanen. Nedanstående organisationer/företag driver Svanenmärkningen på uppdrag av respektive lands regering. För mer

Läs mer

Pannor för fasta biobränslen

Pannor för fasta biobränslen Svanenmärkning av Pannor för fasta biobränslen Version 2.2 14 mars 2007 31 december 2015 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är Svanenmärkta pannor för fasta biobränslen? 3 Varför välja Svanenmärkning?

Läs mer

Svanenmärkning av Slutna eldstäder

Svanenmärkning av Slutna eldstäder Svanenmärkning av Slutna eldstäder Version 2.2 23 mars 2006 31 mars 2011 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är en Svanenmärkt sluten eldstad? 3 Varför välja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur

Läs mer

Svanenmärkning av Värmepumpar

Svanenmärkning av Värmepumpar Svanenmärkning av Värmepumpar Version 2.1 14 mars 2007 31 mars 2012 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är Svanenmärkta värmepumpar? 3 Varför välja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur söker man?

Läs mer

Svanenmärkning av Persondatorer

Svanenmärkning av Persondatorer Svanenmärkning av Persondatorer Version 5.1 14 juni 2007 30 juni 2010 rdisk Miljömärkning Innehåll Vad är en Svanenmärkt persondator? 3 Varför välja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur ansöker

Läs mer

Gäller fr.o.m 2011-06-22

Gäller fr.o.m 2011-06-22 Gäller fr.o.m 2011-06-22 1(5) Regler för miljömärkningsorganisationerna Nordiska Ministerrådet beslutade 1989 att införa en frivillig officiell miljömärkning, Svanen. Nedanstående organisationer/företag

Läs mer

Svanenmärkning av Värmepumpar

Svanenmärkning av Värmepumpar Svanenmärkning av Värmepumpar Version 2.3 14 mars 2007 31 mars 2014 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är Svanenmärkta värmepumpar? 3 Varför välja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur söker man?

Läs mer

Svanenmärkning av Kylar och frysar

Svanenmärkning av Kylar och frysar Svanenmärkning av Kylar och frysar Version 5.5 29 maj 2008 31 juli 2014 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är en Svanenmärkt kyl eller frys? 3 Varför välja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur

Läs mer

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA Clubman LiPo Edition Översikt BALANSERINGSPORT Översikt SLPB BALANSERINGSPORTAR BATTERIPORT 2 INKOPPLING AV SPÄNNINGSKÄLLA 10-15V DC ENTER + ÖKA - MINSKA BATTERITYP Team

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION Batterier LS

KRAVSPECIFIKATION Batterier LS 1/7 KRAVSPECIFIKATION Batterier LS 1101-0072 2/7 Innehållsförteckning 1. KRAVSPECIFIKATION... 3 1.1. SYFTET MED UPPHANDLINGEN... 3 2. GENERELLA KVALITETSKRAV... 3 3. PRODUKTSPECIFIKA KRAV MILJÖ OCH KVALITETSKRAV...

Läs mer

Svanenmärkning av Fettäta papper

Svanenmärkning av Fettäta papper Svanenmärkning av Fettäta papper Version 4.0 15 juli 2013 - datum Remissförslag Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är ett Svanenmärkt fettätt papper? 3 Varför välja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas?

Läs mer

Tonerkassetter Renoverade och återfyllda

Tonerkassetter Renoverade och återfyllda Svanenmärkning av Tonerkassetter Renoverade och återfyllda Version 4.4 23 mars 2006 31 december 2013 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är en Svanenmärkt tonerkassett? 3 Varför välja Svanenmärkning? 4

Läs mer

Svanenmärkning av Mjukpapper

Svanenmärkning av Mjukpapper Svanenmärkning av Mjukpapper Version 5.3 11 oktober 2011 31 december 2016 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är Svanenmärkt Mjukpapper? 3 Varför välja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur söker

Läs mer

Nordisk Miljömärkning

Nordisk Miljömärkning Nordisk Miljömärkning Miljömärkning av Persondatorer Kriteriedokument 15 mars 2002 18 januari 2006 Version 3.1 Bakgrund till gemensam nordisk miljömärkning Nordiska Ministerrådet beslutade 1989 att införa

Läs mer

Kemiska produkter 2006

Kemiska produkter 2006 Naturskyddsföreningen Ansökan licens Bra Miljöval Kemiska produkter 2006 A1 UPPGIFTER OM FÖRETAGET Ansökande företag Företagsnamn Organisationsnr Adress Postnr Ort Land Telefon växel Telefon kundtjänst

Läs mer

Laddning av batterier

Laddning av batterier Laddning av batterier Celltech AB 2012-11-20 Laddning av de olika batterityperna görs enklast och säkrast med de laddare som normalt följer med den utrustning som innehåller batterierna. Ibland kanske

Läs mer

Svanenmärkning av TV och Projektorer

Svanenmärkning av TV och Projektorer Svanenmärkning av TV och Projektorer Version 5.1 20 juni 2013-30 juni 2016 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är en Svanenmärkt TV eller projektor? 4 Varför välja Svanenmärkning? 4 Vad kan Svanenmärkas?

Läs mer

Svanenmärkning av TV och Projektorer

Svanenmärkning av TV och Projektorer Svanenmärkning av TV och Projektorer Version 5.3 20 juni 2013-31 mars 2017 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är en Svanenmärkt TV eller projektor? 4 Varför välja Svanenmärkning? 4 Vad kan Svanenmärkas?

Läs mer

Maskiner för park och trädgård

Maskiner för park och trädgård Svanenmärkning av Maskiner för park och trädgård Remissförslag till version 5.0 Version 5.0 31 maj 2013 XX månad 201X Nordisk Miljömärkning Nordiska Ministerrådet beslutade 1989 att införa en frivillig

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4 Svanenmärkning av Tryckerier Utbildningspaket till kriterieversion 4 Varför finns Miljömärkningen Svanen? Samhället är inte hållbart Vår vision är ett hållbart samhälle Vårt syfte är att bidra till arbetet

Läs mer

NORDISKA MILJÖMÄRKNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2010. years

NORDISKA MILJÖMÄRKNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2010. years NORDISKA MILJÖMÄRKNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2010 20 years NORDISKA MILJÖMÄRKNINGSNÄMNDEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Denna rapport om nordisk miljömärkning beskriver den del av verksamheten som styrs

Läs mer

Svanenmärkning av TV och Projektorer

Svanenmärkning av TV och Projektorer Svanenmärkning av TV och Projektorer Version 5.4 20 juni 2013-30 juni 2019 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är en Svanenmärkt TV eller projektor? 4 Varför välja Svanenmärkning? 4 Vad kan Svanenmärkas?

Läs mer

Svanenmärkning av Textilier, skinn och läder

Svanenmärkning av Textilier, skinn och läder Svanenmärkning av Textilier, skinn och läder Version 3.7 18 mars 2004 30 juni 2014 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är Svanenmärkta textilier, skinn och läder? 3 Varför välja Svanenmärkning? 3 Vad innehåller

Läs mer

Mål och principer för det nordiska miljömärket Svanen

Mål och principer för det nordiska miljömärket Svanen Nordisk Ministerråd Mål och principer för det nordiska miljömärket Svanen Mål och principer för det nordiska miljömärket Svanen är fastställd av Nordiska ministerrådet för miljö den 22/10/2014. Ved Stranden

Läs mer

Svanmärkning av. Pappersprodukter Kemikaliemodul

Svanmärkning av. Pappersprodukter Kemikaliemodul Svanmärkning av Pappersprodukter Kemikaliemodul Version 1.0 9 oktober 2003 Innehåll Svanmärkning av pappersprodukter Vad är ett Svanmärkt papper? 3 Krav 3 Dokumentation 4 Analyser och klassificering 4

Läs mer

Kära kund Tack för att du köpt denna produkt. Vänligen läs noga igenom dessa instruktioner för korrekt användning.

Kära kund Tack för att du köpt denna produkt. Vänligen läs noga igenom dessa instruktioner för korrekt användning. ANVÄNDARINSTRUKTIONER Universell batteriladdare 150 1500 ma 900011 CE Kära kund Tack för att du köpt denna produkt. Vänligen läs noga igenom dessa instruktioner för korrekt användning. Varning! Viktiga

Läs mer

För att bevara instrumentet i detta skick och för säker användning måste du som användare alltid följa instruktionerna i denna bruksanvisning!

För att bevara instrumentet i detta skick och för säker användning måste du som användare alltid följa instruktionerna i denna bruksanvisning! Universalladdare P400-LCD 100% återvunnet papper, klorfri blekning Denna bruksanvisning har publicerats av Voltcraft, 92240 Hirschau/ Tyskland. Tel 0180/586 582 723 8 Copyright 2006 av Voltcraft Ingen

Läs mer

Biobränsle. Ansökan 2013. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval

Biobränsle. Ansökan 2013. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Biobränsle Ansökan 2013 Naturskyddsföreningens anteckningar Version 2013:B Denna handling är en Ansökan om Licens att få använda Bra Miljöval i enlighet med Licensvillkoren

Läs mer

Biobränsle. Ansökan Naturskyddsföreningen Bra Miljöval

Biobränsle. Ansökan Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Biobränsle Ansökan 2013 Denna handling är en Ansökan om Licens att få använda Bra Miljöval i enlighet med Licensvillkoren för nedan angiven produkt. Skickas till: Naturskyddsföreningen

Läs mer

Svanenmärkning av Maskiner för park och trädgård

Svanenmärkning av Maskiner för park och trädgård Svanenmärkning av Maskiner för park och trädgård Version 4.8 14 mars 2007 30 juni 2015 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad innebär Svanenmärkningen? 3 Varför välja Svanenmärkning? 3 Vilka maskiner kan bli

Läs mer

användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah

användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah se 1 Tack för att du valt en laddare från Exide Technologies Din nya batteriladdare hjälper dig att hålla batteriet vid full kapacitet och förlänger livslängden.

Läs mer

MTK. MTK Godkännandesystem. för. fogmaterial avsedda för glasning

MTK. MTK Godkännandesystem. för. fogmaterial avsedda för glasning MTK MTK Godkännandesystem för fogmaterial avsedda för glasning Gäller from april 2013 MTK Godkännandesystem Kontrollregler Allmänna förutsättningar Nedanstående kontrollregler utgör grunden för provning

Läs mer

Bilaga 4, Miljöbilaga Persondatorer stationära och bärbara A. INFORMATION OM ANBUDSGIVARENS MILJÖARBETE

Bilaga 4, Miljöbilaga Persondatorer stationära och bärbara A. INFORMATION OM ANBUDSGIVARENS MILJÖARBETE Sida 1 av 5 Bilaga 4, Miljöbilaga Persondatorer stationära och bärbara Anbudsgivarens namn: Xllnc Nordic AB Miljöansvarig/Kontaktperson (namn, tfn, e-post): Azmir Smajlovic, +46(0)47245462, azmir.smajlovic@xllnc.com

Läs mer

Kemiska produkter 2006

Kemiska produkter 2006 Naturskyddsföreningen Ansökan licens Bra Miljöval Kemiska produkter 2006 A1 UPPGIFTER OM FÖRETAGET Ansökande företag Företagsnamn 2006:D Organisationsnr Adress Postnr Ort Land Telefon växel Telefon kundtjänst

Läs mer

Service meddelande Sam4S ER-230 batteri

Service meddelande Sam4S ER-230 batteri Service meddelande Sam4S ER-230 batteri Revision history Date Version Comment Revised by 2012-12-09 1.1 Aktiv Created Datorama AB 2011-12-28 1 (8) Innehåll 1 Tekniska specifikationer batteri Sam4s ER-230...

Läs mer

Nordisk Miljömärkning

Nordisk Miljömärkning Nordisk Miljömärkning Svanenmärkning av Maskindiskmedel för professionellt bruk Kriteriedokument 15 juni 2003 30 juni 2011 Version 1.4 Bakgrund till gemensam nordisk miljömärkning Nordiska Ministerrådet

Läs mer

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 30.11.2010 Europeiska unionens officiella tidning L 313/3 FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1103/2010 av den 29 november 2010 om fastställande, i enlighet med Europaparlamentets och rådets

Läs mer

Blomsterbutik Ansökan 2009:C

Blomsterbutik Ansökan 2009:C Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Blomsterbutik Ansökan 2009:C Denna handling är en Ansökan om Licens att få använda Bra Miljöval i enlighet med Licensvillkoren för nedan angiven Produkt. Ansökan skickas

Läs mer

Miljöbilaga Tunna klienter, SLL831

Miljöbilaga Tunna klienter, SLL831 Sida 1 av 5 Miljöbilaga Tunna klienter, SLL831 Anbudsgivarens namn: Dustin Sverige AB Miljöansvarig/Kontaktperson (namn, tfn, e-post): Camilla Svensson, 08-553 44 103, camilla.svensson@dustin.se Specifikationen

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah

ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah SE 1 Tack för att du valt en laddare från Exide Technologies Din nya batteriladdare hjälper dig att hålla batteriet vid full kapacitet och förlänger livslängden.

Läs mer

Svanenmärkning av Fettäta papper

Svanenmärkning av Fettäta papper Svanenmärkning av Fettäta papper Version 4.0 18 november 2014-31 december 2018 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är ett Svanenmärkt fettätt papper? 3 Varför välja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas?

Läs mer

Kemiska produkter 2006

Kemiska produkter 2006 Naturskyddsföreningen Ansökan licens Bra Miljöval Kemiska produkter 00 A UPPGIFTER OM FÖRETAGET Ansökande företag Företagsnamn 00:D Organisationsnr Adress Postnr Ort Land Telefon växel Telefon kundtjänst

Läs mer

Nordisk Miljömärkning

Nordisk Miljömärkning Nordisk Miljömärkning Miljömärkning av lim Kriteriedokument 3 oktober 2002 31 december 2010 Version 3.3 Bakgrund till gemensam nordisk miljömärkning Nordiska Ministerrådet beslutade 1989 att införa en

Läs mer

Om Vårdgivare avser att ansöka om godkännande för flera mottagningar lämnas en ansökan per mottagning.

Om Vårdgivare avser att ansöka om godkännande för flera mottagningar lämnas en ansökan per mottagning. Ansökan om godkännande inom Vårdval Uppsala län Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

Kemiska byggprodukter

Kemiska byggprodukter Svanenmärkning av Kemiska byggprodukter Version 1.6 29 maj 2008 31 oktober 2014 Nordisk Miljömärkning Nordiska Ministerrådet beslutade 1989 att införa en frivillig officiell miljömärkning, Svanen. Nedanstående

Läs mer

Användarmanual. Sollampa Asinara [BILD PÅ LAMPAN] Importör. Förbrukad vara:

Användarmanual. Sollampa Asinara [BILD PÅ LAMPAN] Importör. Förbrukad vara: Användarmanual Sollampa Asinara [BILD PÅ LAMPAN] Importör Förbrukad vara: Kära kund Hjälp till att hålla vår natur ren! När du vill slänga produkten i framtiden ber vi dig betänka att den innehåller värdefulla

Läs mer

Produktblad LR03/AAA. Produktblad LR6/AA. Produktblad Duracell Procell 1,5Volts LR14

Produktblad LR03/AAA. Produktblad LR6/AA. Produktblad Duracell Procell 1,5Volts LR14 LR03/AAA 40st / ask. (5 askar / låda) Pris / st. XL5245506 LR03/AAA 5 kr inklusive moms LR6/AA 40st / ask (5 askar / låda) Pris / st. XL5245504 LR6/AA 6.25 kr inklusive moms Duracell Procell 1,5Volts LR14

Läs mer

Produktblad 6LR61/9V. Produktblad 6LR61/9V. Produktblad Batteri CR2025

Produktblad 6LR61/9V. Produktblad 6LR61/9V. Produktblad Batteri CR2025 6LR61/9V 9V block. 10st frp / ask. Pris / st. XL5245516 6LR61/9V 32.5 kr inklusive moms 6LR61/9V 10st / ask. Pris / st. XL5245517 6LR61/9V 28.75 kr inklusive moms Batteri CR2025 Batteri CR2025 för div

Läs mer

Produktblad TXA-815ACCU. Produktblad SAFT Batteri 3,6V. Produktblad Reservdel TXA-500 TXA-600

Produktblad TXA-815ACCU. Produktblad SAFT Batteri 3,6V. Produktblad Reservdel TXA-500 TXA-600 TXA-815ACCU Uppladdningsbart bly batteri, 12V, 12V/2.9Ahsom utbyte lämpligt för bärbara förstärkaren system TXA-110, TXA-150, TXA-150USB och TXA-800 serien.kapacitet: 12V/2.9AhUnderhållsfria, hermetiskt

Läs mer

Produktblad 6LR61/9V. Produktblad 6LR61/9V. Produktblad LR03/AAA 4-Pack. Produktblad LR03/AAA

Produktblad 6LR61/9V. Produktblad 6LR61/9V. Produktblad LR03/AAA 4-Pack. Produktblad LR03/AAA 6LR61/9V 10st / ask. Pris / st. XL5245517 6LR61/9V 28.75 kr inklusive moms 6LR61/9V 9V block. 10st frp / ask. Pris / st. XL5245516 6LR61/9V 32.5 kr inklusive moms LR03/AAA 4-Pack 1,5V. Storlek: AAA. 10st

Läs mer

Produktblad Duracell Batteri 1,5V 10-pack. Produktblad Batteri SAFT 3,6V. Produktblad Duracell Procell 1,5Volts LR14

Produktblad Duracell Batteri 1,5V 10-pack. Produktblad Batteri SAFT 3,6V. Produktblad Duracell Procell 1,5Volts LR14 Duracell Batteri 1,5V 10-pack Batterier Duracell Procell Professional alkaline Batteri 1,5Volts AA 10 st per förpackning. Ladda upp inför hösten. Hög kvalitet till mycket bra pris. 11001021 Duracell Batteri

Läs mer

MaxPower INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING

MaxPower INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING MaxPower INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING INNEHÅLL HUVUDEGENSKAPER... s.3 Teknik för effektmaximering... s.3 Tre olika laddningsmetoder... s.3 MPPT effektmaximering... s.3 Utjämningsladdning... s.3 Underhållsladdning...

Läs mer

BatterIaddare Smart 20 för 1-20Ah bly-syra batterier

BatterIaddare Smart 20 för 1-20Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL BatterIaddare Smart 20 för 1-20Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier INTRODUKTION Tack för

Läs mer

Bruksanvisning Innehållsförteckning

Bruksanvisning Innehållsförteckning Bruksanvisning Innehållsförteckning 1 Översikt över delar...70 1.1 Styrreglage... 70 1.2 Batteri och laddare... 71 2 Styrreglage...72 2.1 Styrreglagets funktioner... 72 2.2 Ledhjälp och boost-funktion...

Läs mer

Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier

Läs mer

Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter

Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter Inledning Inom landstingen/regionerna upphandlas centralt kemikalier och kemiska produkter som används i stora volymer.

Läs mer

De 20 vanligaste frågorna om Svanen

De 20 vanligaste frågorna om Svanen De 20 vanligaste frågorna om Svanen 1. Vilka står bakom Svanen? Hösten 1989 beslöt Nordiska Ministerrådet att införa Svanen, en officiell och gemensam miljömärkning för Norden. I Sverige sköter SIS Miljömärkning

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier

Läs mer

Ansökan om godkännande för Vårdval Kronoberg

Ansökan om godkännande för Vårdval Kronoberg Ansökan om godkännande för Vårdval Kronoberg En leverantör har möjlighet att erhålla godkännande för en eller flera vårdenheter inom primärvården i Landstinget Kronoberg, förutsatt att vissa grundläggande

Läs mer

12 Tillverkning av produktionshjälpmedel

12 Tillverkning av produktionshjälpmedel 12 Tillverkning av produktionshjälpmedel KRAVs regler för produktionshjälpmedel talar om vilka typer av produktionshjälpmedel för växtodling (inklusive trädgårdsodling) som kan KRAV-märkas och vilka kriterier

Läs mer

Vägledning insamlingssystem

Vägledning insamlingssystem INSAMLNGSSYSTEM Vägledning insamlingssystem Vägledningen är till för dig som tillverkar eller importerar och säljer batterier på den svenska marknaden. Den är Naturvårdsverkets tolkning av 19 i förordningen

Läs mer

Utvärdering av miljökrav i PC-upphandling

Utvärdering av miljökrav i PC-upphandling RAPPORT 2010-11-10 Utvärdering av miljökrav i PC-upphandling PÅ UPPDRAG AV STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Håkan Nordin, Miljökompassen AB www.sll.se Stockholm 2010-11-10 Denna rapport beskriver ett arbete som

Läs mer

VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR

VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR LÄS IGENOM OCH FÖLJ DESSA ANVISNINGAR NOGA INNEHÅLL 1. Symboler 2. Varningar och försiktighetsåtgärder 3. Miljö 4. Beskrivning av produkten 5. Isättning/byte

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Tryckerier Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Tryckerier Varför Svanen? Fem enkla skäl Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte bara tid och

Läs mer

Hur räknar man energimängden i en batteribank?

Hur räknar man energimängden i en batteribank? 22.4.2012, s. 1 Hur räknar man energimängden i en batteribank? 1) Jämför först med vilken tömningstid (urladdningstid) försäljaren meddelar batterikapaciteten. Det oftast använda värdet är 20-timmarsvärdet,

Läs mer

Svanenmärkning av Kopierings- och tryckpapper

Svanenmärkning av Kopierings- och tryckpapper Svanenmärkning av Kopierings- och tryckpapper Version 4.1 22 juni 2011 30 juni 2016 Nordisk Mijömärkning Innehå Innehå 2 Vad är ett Svanenmärkt kopierings- och tryckpapper? 3 Varför väja Svanenmärkning?

Läs mer

Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd

Läs mer

LCD Display, Instruktion

LCD Display, Instruktion LCD Display, Instruktion Voltmeter, Amperemeter Specifikation: Matningsspänning: 6-18 Volt, kan tas från det system man mäter. Stömförbrukning: C:a 1,5 milliampere Visningsområden: 0-19.99 Volt (spänningsmodell)

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter om information om energi- och annan resursförbrukning hos elektriska

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Varför är det livsviktigt? För att vi inte ska ta skada. Vissa ämnen skadar vår kropp. Kunskapen om ämnenas påverkan på vår kropp ökar hela tiden.

Varför är det livsviktigt? För att vi inte ska ta skada. Vissa ämnen skadar vår kropp. Kunskapen om ämnenas påverkan på vår kropp ökar hela tiden. Livsviktigt Varför är det livsviktigt? För att vi inte ska ta skada. Vissa ämnen skadar vår kropp. Kunskapen om ämnenas påverkan på vår kropp ökar hela tiden. Trots det, eller tack vare det, kommer det

Läs mer

Stay in charge rät ddnin rje Ång

Stay in charge rät ddnin rje Ång Stay in charge RÄTT LADDNING VARJE GÅNG En ny generation exideladdare Sköt om dina batterier så håller de längre. Exide Technologies har, som världsledande batteriproducent, all den kunskap som behövs

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter om information om energiförbrukning hos elektriska hushållsugnar;

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter om information om energiförbrukning hos elektriska torktumlare

Läs mer

Svanenmärkning av Papperskuvert - Tilläggsmodul

Svanenmärkning av Papperskuvert - Tilläggsmodul Svanenmärkning av Papperskuvert - Tilläggsmodul Version 4.3 9 oktober 2003 30 juni 2011 Nordisk Miljömärkning Innehåll Svanenmärkning av pappersprodukter? 3 Vad är ett Svanenmärkt papperskuvert? 4 Varför

Läs mer

Batterier ~SVENSKA - KRAFTNÄT TEKNISK RIKTLINJE. TEKNISK RIKTLINJE 2014-08-14 TR02-09-2 utg 4 2014-08-14

Batterier ~SVENSKA - KRAFTNÄT TEKNISK RIKTLINJE. TEKNISK RIKTLINJE 2014-08-14 TR02-09-2 utg 4 2014-08-14 ~SVENSKA - KRAFTNÄT ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Kontrolla/iläggning VAR BETECKNING TR02-09-2 DATUM 2014-08-14 SAMRÄD AFS, DP, NS TEKNISK RIKTLINJE UTGAVA 4 FASTSTÄLLD TD / 7 Batterier Uppdateringar Utgåva

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

Produktblad LR6/AA 4-Pack. Produktblad LR03/AAA 4-Pack. Produktblad Duracell CR 2032

Produktblad LR6/AA 4-Pack. Produktblad LR03/AAA 4-Pack. Produktblad Duracell CR 2032 LR6/AA 4-Pack 1,5V. Storlek: AA. 10st frp / ask. XL5245505 LR6/AA 4-Pack 25 kr inklusive moms LR03/AAA 4-Pack 1,5V. Storlek: AAA. 10st frp / ask. XL5245507 LR03/AAA 4-Pack 25 kr inklusive moms Duracell

Läs mer

Produktblad TXA-815ACCU. Produktblad SAFT Batteri 3,6V. Produktblad Reservdel TXA-500 TXA-600

Produktblad TXA-815ACCU. Produktblad SAFT Batteri 3,6V. Produktblad Reservdel TXA-500 TXA-600 TXA-815ACCU Uppladdningsbart bly batteri, 12V, 12V/2.9Ahsom utbyte lämpligt för bärbara förstärkaren system TXA-110, TXA-150, TXA-150USB och TXA-800 serien.kapacitet: 12V/2.9AhUnderhållsfria, hermetiskt

Läs mer

Produktblad Reservdel TXA-500 TXA-600. Produktblad TXA-815ACCU

Produktblad Reservdel TXA-500 TXA-600. Produktblad TXA-815ACCU Reservdel TXA-500 TXA-600 Utbytesbatteri till TXA-500 och TXA-600 Uppladdningsbart batteri från Panasonic i mycket hög kvalitet. Hög kapacitet och underhållsfritt. Håller upp till 9 år vid rätt arbetsförhållanden,

Läs mer

Produktblad Duracell Batteri 1,5V 10-pack. Produktblad Batteri SAFT 3,6V. Produktblad Duracell Procell 1,5Volts LR14

Produktblad Duracell Batteri 1,5V 10-pack. Produktblad Batteri SAFT 3,6V. Produktblad Duracell Procell 1,5Volts LR14 Duracell Batteri 1,5V 10-pack Batterier Duracell Procell Professional alkaline Batteri 1,5Volts AA 10 st per förpackning. Ladda upp inför hösten. Hög kvalitet till mycket bra pris. 11001021 Duracell Batteri

Läs mer

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Inledning Detta är en information, utarbetad av SP, som kan användas som hjälpmedel för att sammanställa

Läs mer

Eurocharger Bruksanvisning

Eurocharger Bruksanvisning Batteriladdare till mobiltelefonen Eurocharger Bruksanvisning 4 12 13 LZTA 804 3258, 96-03 Översikt Grön: laddaren är på Telefon med batteri Röd: batteriet laddas Ljusgrön: batteriet är laddat Rödgul blink:

Läs mer

Norwesco AB Adress: Box 603, SE-187 26 Täby Telefon: +46 8 792 27 00

Norwesco AB Adress: Box 603, SE-187 26 Täby Telefon: +46 8 792 27 00 SA Serien Last och frånskiljare Med och utan hjälpkontakt 1.3 Alla plastdetaljer över 50 g är märkta enligt ISO 11469. 1.5 Produkterna är fria från PCB. 1.6 Produkterna är fria från kvicksilver.* 1.9 Produkterna

Läs mer

Fö 13 - TSFS11 Energitekniska system Batterier

Fö 13 - TSFS11 Energitekniska system Batterier Fö 13 - TSFS11 Energitekniska system Batterier Mattias Krysander 26 maj 2015 Dagens föreläsning 1 Introduktion 2 Grunder i batteri-kemi 3 Cellens elektromotoriska kraft (emk) 4 Teoretisk kapacitet: laddningstäthet,

Läs mer

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Sida: 0 av 5 Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Version 1.0 Sida: 1 av 5 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 1. Licens... 2 2. Immateriella rättigheter... 2 3. Personuppgiftsbehandling...

Läs mer

Diarienummer

Diarienummer sida 1 (5) Ansökan om godkännande inom vårdval för privat psykoterapi Uppsala län Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets

Läs mer

SVANEN / EU-BLOMMAN (SIS MILJÖMÄRKNING)

SVANEN / EU-BLOMMAN (SIS MILJÖMÄRKNING) MILJÖMÄRKT 396001 SVANEN / EU-BLOMMAN (SIS MILJÖMÄRKNING) Tilldelas varor som uppfyller högt ställda miljökrav med bibehållen kvalitet. Det här är produktkraven på inomhusfärg: - God täckförmåga vid målning.

Läs mer

Produktblad TXA-815ACCU. Produktblad Reservdel TXA-500 TXA-600

Produktblad TXA-815ACCU. Produktblad Reservdel TXA-500 TXA-600 TXA-815ACCU Uppladdningsbart bly batteri, 12V, 12V/2.9Ahsom utbyte lämpligt för bärbara förstärkaren system TXA-110, TXA-150, TXA-150USB och TXA-800 serien.kapacitet: 12V/2.9AhUnderhållsfria, hermetiskt

Läs mer

Svanmärkning av. Mjukpapper. Version mars december Nordisk Miljömärkning

Svanmärkning av. Mjukpapper. Version mars december Nordisk Miljömärkning Svanmärkning av Mjukpapper Version 4.0 23 mars 2006 31 december 2010 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är Svanmärkt Mjukpapper? 3 Varför välja Svanmärkning? 3 Vad kan Svanmärkas? 3 Hur söker man? 3 1

Läs mer

Med Fokus på miljön.

Med Fokus på miljön. Med Fokus på miljön. Vårt miljöarbete Produktsortiment: - Material - Kvalitet - Miljöinformation - Miljömärkning - Transporter - Returhantering Personal: - Kunskap - Delaktighet - Rutiner - Service Vår

Läs mer

Nordisk Miljömärkning

Nordisk Miljömärkning Nordisk Miljömärkning Bakgrundsdokument till kriterier för Tvättmaskiner, version 4 20040205 Lena Rogeman Innehållsförteckning 20040205 Innehåll 1 Sammanfattning 1 2 Inledning och historik 1 3 Andra styrmedel

Läs mer