Nordisk Miljömärkning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nordisk Miljömärkning"

Transkript

1 Nordisk Miljömärkning Miljömärkning av Persondatorer Kriteriedokument 15 mars januari 2006 Version 3.1

2 Bakgrund till gemensam nordisk miljömärkning Nordiska Ministerrådet beslutade 1989 att införa en frivillig och positiv miljömärkning i Norden. Verksamheten leds av Nordiska Miljömärkningsnämnden som bl.a. beslutar om vilka produktgrupper som kan miljömärkas och kriteriernas slutliga utformning. Varje land har ett sekretariat och en styrelse/nämnd som ansvarar för arbetet. Målet med miljömärkningen är att vägleda konsumenterna till de produkter som är mindre miljöbelastande än andra jämförbara produkter. Miljömärkningen skall stimulera en produktutveckling som tar hänsyn till miljön och siktar mot ett hållbart samhälle. Nordisk Miljömärkning har åtagit sig att följa ISO-standarden 14024, Miljömärkning och miljödeklarationer typ I miljömärkning Principer och procedurer. Val av produktgrupper, miljö- och funktionskrav överensstämmer med mål, principer, praxis och krav i denna standard. ISO14024 ställer bl.a. krav på att kriterierna är objektiva och försvarbara, att metoder för verifiering existerar samt att intressenter har möjlighet att delta och att deras åsikter beaktas. Kriterierna fastställs efter en grundlig bedömning av miljöbelastningen under produkternas hela livscykel. I kriterierna ställs krav på de miljöbelastande faktorer som går att reducera med hjälp av miljömärkning. Alla produkter, både varor och tjänster, som uppfyller kraven får efter godkänd ansökan licens att använda miljömärket. Ny kunskap och utveckling medför att kriterierna regelbundet revideras. Reviderade kriterier presenteras som regel ett år före giltighetstidens utgång. Under giltighetstiden kan mindre ändringar ske. Ändringar inom giltighetsperioden, och förlängningar, medför normalt ingen omprövning av licenser. Ansökningsavgift skall betalas när ansökan inlämnas. Det tillkommer en årsavgift som baseras på produktens omsättning. Danmark: Miljømærkesekretariatet Gladsaxe Møllevej 15 DK-2860 SØBORG Tel: Fax: Hemsida: Finland: SFS-Miljömärkning Pb 116 FI HELSINGFORS Tel: Fax: Hemsida: Norge: Stiftelsen Miljømerking i Norge Kr. Augusts gt. 5 NO-0164 OSLO Tel: Fax: Hemsida: Island: Hollustuvernd Rikisins Pb 8080 IS-128 REYKJAVIK Tel: Fax: Sverige: SIS Miljömärkning AB SE STOCKHOLM Tel: Fax: Hemsida:

3 Miljömärkning av persondatorer 048/3.1 Innehåll sida 1. Inledning 1 2. Definition av produktgruppen 1 3. Ansökningsanvisning 2 4. Miljökrav Krav på produkter Krav på kemikalier vid tillverkning Krav på garanti och reservdelar Krav på återvinning Bruksanvisningar 9 5. Krav på bruksegenskaper Buller Ergonomi Elektriska och magnetiska fält, elektrostatisk potential Elektrisk säkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet (emc) Övriga krav Krav från myndigheter på säkerhet, arbetsmiljö och yttre miljö Miljö- och kvalitetsstyrning Marknadsföring Provning och kontroll Krav på provningsinstitut/laboratorium Provningsmetoder Efterkontroll Registrering Miljömärkets utformning Kriteriedokumentets giltighetstid Kommande kriterier 16 BILAGOR 1a. Expansion av kapacitet (4.1.1), Intyg 1b. Konstruktionskrav (4.1.2), Intyg 2a. Krav på plaster och deras tillsatsämnen ( och ), Intyg 2b. Flame retardants, manufacturers declaration 2c. Flame retardants, suppliers declaration 3. Krav på batterier och ackumulatorer ( ), Intyg 4. Krav på skärmar ( ), Intyg 5. Krav på kemikalier vid tillverkning (4.2), Intyg 6. Krav på garanti och reservdelar (4.3), Intyg 7. Marknadsföring av miljömärkta produkter för vilka licens söks

4

5 Nordisk Miljömärkning Sida 1 (16) Persondatorer 048/ Inledning Med hjälp av s.k. RPS-analys (relevans, potential, styrbarhet) kan man få fram, vilka de parametrar är som vi kan påverka för att uppnå så stor miljövinst som möjligt d.v.s. vilka är de parametrar som miljömärkningen skall ställa krav på. Enligt RPSanalysen, som beskrivs i bakgrundsdokumentet till detta kriteriedokument, är de följande parametrarna de mest relevanta att ställa krav på: - energiförbrukning - flamskyddsmedel i plaster - avfall och återvinning av begagnade produkter Andra, tämligen relevanta parametrar är - konstruktion (möjlighet till uppgradering och nedmontering) - plaster och deras tillsatsämnen - bly i lödpastor - produkternas livstid. Bly och livstid är faktorer som påverkar miljön, därför att elektriska och elektroniska produkter innehåller stora mängder av bly och ju kortare livstid datorn har desto mera datorer säljs och avfallsproblemet förvärras. Dessa problem är dock svåra för miljömärkningen att påverka. Det är inte lätt för tillverkaren att kontrollera underleverantörernas kedja. Andra parametrar som ställs krav på i detta kriteriedokument inbegriper - batterier och ackumulatorer - kvicksilver i platta bildskärmar - elektriskt och magnetiskt fält - elektromagnetisk kompatibilitet - bruksegenskaper, såsom bullernivå, ergonomi och säkerhet vid användning - bruksanvisningar - kemikalier vid tillverkning 2. Definition av produktgruppen De nordiska miljömärkningskriterierna gäller persondatorer, som kan användas på kontor och hemma. Produktgruppen persondatorer omfattar både stationära och bärbara datorer. En stationär persondator kan bestå av systemenhet, bildskärm, tangentbord och kan användas med bord- eller golvplacering. Separata utrustningar som mus, modem, sekundärminne, som är placerade utanför nämnda huvudenheter, ingår ej i produktgruppen. Det är tillåtet att ansöka om miljömärkning för systemenhet, bildskärm, eller tangentbord tillsammans eller var och en för sig, samt för bärbar dator. Kriterierna gäller inte skrivare för vilka det finns särskilda kriterier.

6 Sida 2(16) Nordisk Miljömärkning Persondatorer 048/ Ansökningsanvisning En datorutrustning, systemenhet, bildskärm, och tangentbord tillsammans eller separat eller en bärbar dator kan beviljas miljömärkningslicens om den uppfyller kraven i kapitel 4, 5 och 6. Producenter, försäljare eller importörer av datorutrustningar kan ansöka om licens för sina produkter. Sökanden skall skicka in den dokumentation som anges under varje enskilt krav i kapitel 4, 5 och 6. Ansökan skall innehålla en innehållsförteckning som anger vilken dokumentation som bifogas för varje enskilt krav. Kriteriedokumentets bilagor kan utnyttjas för att underlätta dokumentationsarbetet, men det är inte obligatoriskt. För att kunna få en produkt miljömärkt måste samtliga krav i dokumentet vara uppfyllda. 4. Miljökrav 4.1 Krav på produkter Expansion av kapacitet Systemenheten skall uppfylla följande krav: - Det skall vara möjligt att uppgradera minnet. - Det skall vara möjligt att byta ut hårddisken och antingen CD- eller DVD-enheten om en sådan ingår. - Systemenheten skall ha åtminstone två lediga portar för att tillåta direkt anslutning av utrustning såsom scanner och back-up apparater. För bärbara datorer räcker det med en port. Dokumentationskrav: Deklaration från licenssökanden eller tillverkaren som visar att kraven på expansion av kapacitet uppfylls (bilaga 1a) samt en demonstration. Demonstrationen skall vara genomförd före licens kan beviljas. Demonstrationen kan ske med hjälp av ett videoband eller genom ett kontrollbesök av miljömärkningsorganisationen. Licenssökanden kan också välja att låta en tredje part verifiera att produkten uppfyller kraven. Produkten som kontrolleras skall vara slumpmässigt vald. Licenssökanden skall svara för kontrollkostnader.

7 Nordisk Miljömärkning Sida 3 (16) Persondatorer 048/ Konstruktion Systemenhet, bildskärm, tangentbord och bärbar dator skall konstrueras så att demontering underlättas. Kravet består av följande delkrav. Observera att delkrav nummer sex gäller inte bärbara datorer. 1. En utbildad person skall ensam kunna montera isär produkten. 2. Tillverkaren skall kontrollera att nedmontering av systemenheten är möjlig och sammanställa en nedmonteringsanvisning. Anvisningen skall bland annat bekräfta att - förbindningar är lätta att hitta och komma åt - förbindningar är så standardiserade som möjligt - förbindningar är åtkomliga med allmäntillgängliga verktyg - bakgrundsbelysningslampor på platta bildskärmar är lätta att avskilja 3. Inkompatibla och farliga material skall vara möjliga att separera Plastdelar som väger mer än 25 g skall bestå av en enda polymer eller av en polymerlegering, med undantag av höljet, som får bestå av högst två typer av polymerer som kan separeras. 5. Plastdelar (över 25 g) får innehålla metallinlägg om de är lätta att avlägsna utan specialverktyg. 6. Stora plastdelar (över 25 g) skall inte målas eller metalliseras. Kravet gäller inte bärbara datorer. 7. Om etiketter behövs skall dessa vara lätta att separera eller vara integrerade % (vikt) av plaster och metaller i hölje och chassi skall vara tekniskt lämpliga för materialåtervinning Plastdelar som väger mer än 25 gram skall ha en beständig märkning i vilken materialet anges enligt ISO Detta kriterium gäller inte strängsprutade (extruderade) plastmaterial, ljusledaren på platta bildskärmar och plastdelar som täcker en flat yta mindre än 200 mm 2. Dokumentationskrav: Nedmonteringsanvisningar och deklaration från tillverkaren av produkten som visar att kraven på konstruktion uppfylls (bilaga 1b). Miljömärkningsorganisation kan be om en demonstration av nedmontering om man finner det nödvändigt. Demonstrationen kan ske med hjälp av en videoband eller genom ett kontrollbesök av miljömärkningsorganisation. Licenssökanden kan också välja att låta en tredje part att verifiera att produkten uppfyller kraven. Produkten som kontrolleras skall vara slumpmässigt vald. Licenssökanden skall svara för kontrollkostnader. 1 De ämnen som är listade i WEEE-direktivutkastets (KOM(2000) 347 slutlig) bilaga II skall vara möjliga att avlägsna. 2 Materialåtervinning innebär inte återvinning av värmeenergi vid förbränning.

8 Sida 4(16) Nordisk Miljömärkning Persondatorer 048/ Material Plaster Hölje och chassi får ej innehålla klorbaserade polymerer. Kravet gäller inte återvunna material och delar (inkluderar materialåtervinning och återanvändning). Dokumentationskrav: Sökanden, tillverkaren eller tillverkare av plastdelar skall deklarera att krav på plaster uppfylls (bilaga 2a) Tillsatsämnen i plaster Kraven gäller plastdelar som väger mer än 25 gram. Kadmium eller bly får ej tillsättas aktivt i plastdelar. I plastdelar får inte tillsättas halogenerade flamskyddsmedel och inte heller flamskyddsmedel som vid ansökningstidpunkten kan tilldelas någon av följande riskfraser: R45 (kan ge cancer), R46 (kan ge ärftliga genetiska skador), R60 (kan ge nedsatt fortplantningsförmåga) eller R61 (kan ge fosterskador) i enlighet med EUs kemikalielagstiftning. Flamskyddsmedelkrav gäller inte mönsterkort, elektroniska komponenter och kablar. Dokumentationskrav: Tillverkaren skall deklarera att krav på tillsatsämnen i plaster uppfylls (bilaga 2a). Flamskyddsmedel som används i plastdelar, som väger mer än 25 g, skall anges med CAS-Nr (bilaga 2b). Tillverkaren av flamskyddsmedel intygar att denne har ett rimligt underlag för en bedömning av att använda flamskyddsmedel inte kan bedömas inneha ovan angivna hälsoeffekter (bilaga 2c).

9 Nordisk Miljömärkning Sida 5 (16) Persondatorer 048/ Batterier/ackumulatorer Halterna av kvicksilver, kadmium och bly i batterier och ackumulatorer får ej överstiga: Ämne metalhalten, ppm per vikt Kadmium (Cd) 5 ppm Kvicksilver (Hg) 5 ppm Bly (Pb) 15 ppm Dessa gränsvärden är samma som i nordiska miljömärkningskriterier för uppladdningsbara batterier, version 2.4. Dokumentationskrav: Licenssökaren, tillverkaren eller tillverkaren av batterier skall intyga att batterier/ackumulatorer uppfyller krav på tungmetaller enligt detta kapitel (bilaga 3) samt meddela batteriernas typ och tillverkare Bildskärm Det är förbjudet att tillsätta kadmium eller kvicksilver i CRT-bildskärmens bildrör. Bakgrundsbeslysningen i platta bildskärmar får innehålla högst 3 mg kvicksilver per lampa (i genomsnitt). Tillverkaren eller tillverkaren av skärmen skall meddela kvicksilvermängden per lampa i bakgrundsbelysningen och antalet lampor samt skärmens storlek mätt diagonalt över skärmens arbetsyta. Dokumentationskrav: Intyg från tillverkare eller tillverkare av skärmen på den totala kvicksilvermängden (mg) i bakgrundsbelysningen samt uppgifter om platta skärmens storlek (bilaga 4).

10 Sida 6(16) Nordisk Miljömärkning Persondatorer 048/ Energiförbrukning Energiförbrukningen mäts enligt i kapitlet 7.2 nämnda mätmetoder Bildskärm Bildskärmen skall uppfylla följande krav. Lågeffektläge A1 (sleep mode): Energiförbrukning max 10 W Grundinställningen vad gäller ändring av läge från drift till första energisparläge 3 skall vara mindre än 15 minuter av inaktivitet. Tillverkaren måste ställa in denna funktion, men användaren kan stänga av den. Lågeffekläge A2 (deep sleep mode): Energiförbrukning max 5 W Grundinställningen vad gäller ändring av läge från drift till andra energisparläge 4 skall vara mindre än 30 minuter av inaktivitet. Tillverkaren måste ställa in denna funktion, men användaren kan stänga av den. Det accepteras också att övergångstiden kontrolleras av mjukvaran i datorn enligt VESA DPMS eller DVI-DMPM. Förutom krav på energisparläge krävs, att energiförbrukningen hos bildskärmen inte överstiger följande gränsvärden vid normaldrift: Bildrörets storlek, tum (") Bildskärmens eleffekt, watt (W) Storlek: Eleffekt: - 14" - 15": 90 W - 16" - 18": 130 W - 19" - : 170 W Bildrörets storlek definieras som diagonal av bildrörets skärm från hörn till hörn på framsidan av ytan. Dokumentationskrav: Licenssökaren skall presentera mätresultat med beskrivning av mätmetoden samt vem som utfört mätningen. 3 As defined by the current Energy Star definition of first low power or sleep mode. 4 Energy Star definition

11 Nordisk Miljömärkning Sida 7 (16) Persondatorer 048/ Systemenhet Systemenheten skall uppfylla gällande Energy Star krav för systemenheter 5. Datorn skall kunna inta lågeffektlage enligt ACPI 6 S3 (suspend to RAM). I detta läge skall datorn ha en effekt på högst 5 W. Datorn skall kunna gå från lågeffektläge till driftläge när den får signal från antingen modem, nätanslutning, tangentbord eller mus kopplad till PS2 eller USB-port. Grundinställningen vad gäller övergång från drift till ACPI S3 lågeffektläge skall vara mindre än 30 minuter av inaktivitet.tillverkaren måste aktivera denna funktion,men användaren kan stänga av den. I avstängt läge får energiförbrukningen inte överstiga 2 W. Dokumentationskrav: Licenssökaren skall presentera mätresultat med beskrivning av mätmetoden samt vem som utfört mätningen. Uppfyllande av Energy Star krav kan uppvisas med kopior av Partnership Agreement och Commitment Form Bärbar dator Bärbar dator skall kunna inta lågeffektlage enligt ACPI S3 (suspend to RAM). I detta läge skall datorn ha en effekt på högst 5 W. Datorn skall kunna gå från lågeffektläge till driftläge när den får signal från antingen - modem - nätanslutning, tangentbord eller mus kopplad till PS2 eller USB-port. Grundinställningen vad gäller övergång från drift till ACPI S3 lågeffektläge skall vara max 15 minuter av inaktivitet.tillverkaren måste aktivera denna funktion men användaren kan stänga av den. Den bärbara datorn skall i avstängt läge ha en energiförbrukning mindre än 2 W, när batteriet är fullt laddat och spänningskällan är kopplad till strömkällan. Spänningskällan av den bärbara datorn skall ha en maxeffekt mindre än 1 W, när den är kopplad till strömkällan men inte till datorn. Dokumentationskrav: Licenssökaren skall presentera mätresultat med beskrivning av mätmetoden samt vem som utfört mätningen. 5 Vid fastställningstidpunkt av kriteriet var den gällande Energy Star MOU-versionen 3.0, som trädde i kraft 1 juli V3.pdf 6 Advanced Configuration and Power Interface

12 Sida 8(16) Nordisk Miljömärkning Persondatorer 048/ Krav på kemikalier vid tillverkning Följande lösningsmedel får ej användas vid produktion av elektronik eller andra delar av produkten: CFC-föreningar (klorfluorkarboner), HCFC-föreningar (klorfluorkolväten), HFC-föreningar (fluorkolväten), 1,1,1-trikloretan samt koltetraklorid. Dokumentationskrav: Tillverkaren av produkten samt underleverantörer i ledet närmast före tillverkaren skall deklarera att krav på kemikalier vid tillverkning uppfylls (bilaga 5). 4.3 Krav på garanti och reservdelar Tillverkaren skall lämna en kommersiell garanti på att systemenheten, bildskärmen och den bärbara datorn skall fungera i minst tre år. Garantin skall gälla från och med den dag då datorn levereras till kunden. Tillgången till passande batterier och strömkällor samt tangentbord och dess komponenter skall garanteras i tre år från den dagen produktion upphör. Dokumentationskrav: Sökanden eller tillverkaren skall deklarera att krav på garanti och reservdelar uppfylls (bilaga 6). 4.4 Krav på återvinning För varje miljömärkt enhet som säljs, måste licensinnehavaren erbjuda köparen att lämna in motsvarande begagnad produkt för återvinning 7 (reparation, återanvändning eller återvinning som material eller energi om materialåtervinning inte är kommersiellt möjligt att utföra), oavsett ursprung. Den begagnade produkten skall tas emot för återvinning kostnadsfritt för köparen, som exempel kan begagnad bildskärmen inlämnas vid köp av miljömärkt bildskärm. Licensansökaren skall ha ett system för återvinning av begagnade produkter i egen regi eller vara ansluten till officiellt återtagningssystem. Följande skall dokumenteras: - Hur insamlingssystemet går till. - Vilka återvinningsföretag som anlitas. Dokumentationskrav: Licensansökaren skall i ansökan beskriva hur återvinningskrav uppfylls för miljömärkta datorer och skärmar. 7 Detta krav gäller inte länder som har en officiell ordning för insamling av elektronikavfall.

13 Nordisk Miljömärkning Sida 9 (16) Persondatorer 048/ Bruksanvisningar Följande information skall finnas tillgänglig för konsumenten i till exempel bruksanvisningen eller informationsblad till respektive produkt: 1) Rekommendationer beträffande användning av energisparfunktionerna. Bl.a.skall anges att energiförbrukningen och därmed också driftskostnaderna kan öka om dessa funktioner deaktiveras. 2) Uppgifter om högsta och lägsta energiförbrukning för datorn under drift, i energisparläge och i avstängt läge, samt information om att förbrukningen av nätström kan minskas till noll om man drar ur kontakten till datorn eller stänger av väggkontakten. 3) Maximalt ljudvärde (A-betonad ljudeffektnivå enligt ISO 9779 och ISO 9296) vid drift och tomgång 8 4) Uppgifter om garantin och tillgången till reservdelar. 5) Information om uppbyggnad av produkter och expansion av bl.a. processor, minne och klockfrekvens 6) Information om vilken typ av batterier och ackumulatorer som används. 7) Uppgifter om att produkten har konstruerats för att möjliggöra återanvändning av delar och återvinning. 8) Råd om hur begagnade produkter och deras förpackningar återvinns eller omhändertas miljöanpassat (mottagning, hantering, återvinning och skrotning) av tillverkare eller tredje person. Det skall även framgå, vart användaren kan lämna uttjänta produkter. 9) Råd om hur konsumenten kan utnyttja tillverkarens erbjudande om återtagande. 10) Omnämnande att produkten har beviljats nordiska miljömärket med en kort förklaring om vad det betyder samt hänvisning till ytterligare information om nordiska miljömärket på internet (http://www.svanen.nu) I bruksanvisningar skall informeras om att man vid kassering av batterierna och ackumulatorerna skall följa de regler, som gäller i respektive land/kommun. Bruksanvisningen skall vara på ett officiellt nordiskt språk i respektive land, där miljömärkt produkt säljs. Bruksanvisningar skall finnas i tryckt eller i elektronisk form. Om bruksanvisningen är i elektronisk form, skall information om hur inkoppling och start sker, samt information om hur bruksanvisningen skrivs ut, finnas tryckt. Dokumentationskrav: Ett exemplar av bruksanvisningar eller kopior av relevanta sidor. 8 Med tomgång menas läget då datorn inte använder hårddisken etc., d.v.s. enbart fläktljud

14 Sida 10(16) Nordisk Miljömärkning Persondatorer 048/ Krav på bruksegenskaper 5.1 Buller Bullermätningar görs enligt standarder nämnda under punkt 7.2. Drift innebär läsning av hårddisk och diskettstation. Systemenheten och den bärbara datorn skall uppfylla krav på deklarerade (Abetonade) maximala ljudeffektnivåer LwAd (bel(a)) vid drift och tomgång enligt följande: Drift LwAd Tomgång LwAd Systemenhet och bärbar dator 5,5 bel(a) 4,8 bel(a) Dokumentationskrav: Licenssökaren skall presentera mätresultat med beskrivning av mätmetoden samt vem som utfört mätningen. 5.2 Ergonomi Bildskärmen, tangentbordet och den bärbara datorn skall uppfylla ergonomiska krav enligt standarden under punkt 7.2. Ergonomikrav skall uppfyllas i de grafiska upplösningar, som vanligen kommer att användas. Parametrar, som ingår i standarden, skall provas och deras mätvärden skall rapporteras. Dokumentationskrav: Licenssökaren skall presentera mätresultat med beskrivning av mätmetoden samt vem som utfört mätningen.

15 Nordisk Miljömärkning Sida 11 (16) Persondatorer 048/ Elektriska och magnetiska fält, elektrostatisk potential Bildskärmar och bärbara datorer skall uppfylla krav gällande elektriskt och magnetiskt fält enligt metoder och riktvärden givna under punkt 7.2. Under mätningen skall den bärbara datorn vara ansluten till en AC-adapter av klass I med jordad kontakt. Kravet gäller även då den bärbara datorn är placerad i s k dockningsstation eller på kopplingslist. Dessutom skall CRT-skärmen uppfylla krav gällande elektrostatisk potential enligt metoder och riktvärden givna under punkt 7.2. Dokumentationskrav: Licenssökaren skall presentera mätresultat med beskrivning av mätmetoden samt vem som utfört mätningen. 5.4 Elektrisk säkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet (emc) Produkter för vilka miljömärkningslicens söks skall vara CE-märkta. Dokumentationskrav: Intygen att produkten uppfyller de krav som CE-märkningen omfattar. 6. Övriga krav 6.1 Krav från myndigheter på säkerhet, arbetsmiljö och yttre miljö Innehavare av miljömärkningslicens ansvarar för att gällande bestämmelser för, säkerhet, arbetsmiljö, miljölagstiftning och anläggningsspecifika villkor/koncessioner följs i respektive produktionsland vid tillverkning av miljömärkta produkter. Dokumentationskrav: Kravet kontrolleras inte vid ansökningstillfället, men kan leda till att licensen dras in om avvikelse uppdagas.

16 Sida 12(16) Nordisk Miljömärkning Persondatorer 048/ Miljö- och kvalitetsstyrning Producenten, som själv eller genom återförsäljare/importör har miljömärkningslicens, skall ha dokumenterade rutiner och instruktioner för att säkerställa: att kraven i miljömärkningskriterierna efterlevs, att kraven är kontrollerbara under licensens giltighetstid, kvalitetsnivån för de produkter som omfattas av licensen, att det finns en organisationsstruktur som kan garantera att kraven i miljömärkningskriterierna och miljölagstiftningen efterlevs, att det finns en kvalitetsansvarig samt en kontaktperson gentemot miljömärkningsorganisationen, Dokumentationskrav: Redogör för hur kraven på miljömärkning följs upp, dokumenteras och rapporteras i den dagliga produktionen, d.v.s.: a) organisation, kvalitetsansvarig, kontaktperson och andra ansvariga personer samt deras ansvarsområden, b) interna rutiner för behandling och rapportering av oförutsedda avvikelser relaterade till miljömärkningskrav, c) interna rutiner för dokumentation och rapportering av planerade produktionsförändringar av den miljömärkta produkten, d) kontaktpersonens rutiner för rapportering av punkterna c) och d) ovan till miljömärkningsorganisationen (externa rutiner för rapportering till miljömärkningsorganisationen), e) rutiner för dokumentation, rapportering och hantering av reklamationer/klagomål, f) spårbarhet för svanmärkta produkter i produktionen. Licensinnehavaren skall ha miljömärkningsorganisationens skriftliga godkännande innan några förändringar genomförs för produkten. 6.3 Marknadsföring Marknadsföring av miljömärkta produkter skall ske enligt Regler för nordisk miljömärkning av produkter. Dokumentationskrav: - redogörelse för hur marknadsföringen av miljömärkta produkter är organiserad, vem/vilka som ansvarar för vad, - intyg om att den marknadsföringsansvarige har kunskap om Regler för nordisk miljömärkning av produkter, (bilaga 7).

17 Nordisk Miljömärkning Sida 13 (16) Persondatorer 048/ Provning och kontroll 7.1 Krav på provningsinstitut/laboratorium Provtagning skall utföras på ett kompetent sätt. Provningsinstitutet/testlaboratoriet skall vara opartiskt och kompetent. Rådata skall finnas tillgängliga för kontroll från miljömärkningsorganisationens sida under licensens giltighetstid. Analyslaboratoriet skall uppfylla de allmänna kraven enligt standarden EN eller vara ett officiellt GLP-godkänt analyslaboratorium. Sökanden skall stå för dokumentation och analyskostnader. Producentens laboratorium kan godkännas för att genomföra analyser och tester om myndigheterna övervakar provtagnings- och analysprocessen, eller om producenten har ett kvalitetssystem där provtagning och analyser ingår och som är certifierat enligt ISO 9001 eller ISO Provningsmetoder Elförbrukning Elåtgång för bildskärmen, systemenheten och den bärbara datorn i lågeffektläge samt den bärbara datorn i avstängt läge mäts enligt Energy Star mätmetoder. Bildskärmens energiförbrukningen vid normaldrift mäts enligt EN Buller Ljudeffektnivåer hos bildskärmen, systemenheten och den bärbara datorn mäts enligt ISO 7779 och deklareras enligt ISO 9296, kap , och 6 för tre apparater. Alternativt för en apparat sker deklaration enligt ISO 9296, kap , och 6, där faktorn K = 2,5 bel adderas till mätvärden. Faktorn K innebär mätfel då samma apparat mäts med samma metod vid olika tider under olika förhållanden (olika laboratorier, olika operatorer, olika mätningsapparatur). Ergonomi CRT-bildskärmens ergonomi provas enligt standarden ISO , 7 och 8. LCDskärmens och bärbara datorns ergonomi provas enligt standard ISO Ergonomitest av bildskärm skall utföras med hjälp av plattform-systemet, som består av bildskärm, tangentbord, systemenhet med grafikkort, operativsystem och provade fonter. Detta system och grafiska upplösningar definieras i provningsrapporten. Tangentbordets ergonomi provas enligt standarden ISO Elektriskt och magnetiskt fält och elektrostatisk potential Elektriska och elektromagnetiska fält från bildskärm och bärbar dator samt elektrostatisk potential av CRT-skärm mäts enligt TCO 99 mätmetoder.

18 Sida 14(16) Nordisk Miljömärkning Persondatorer 048/ Efterkontroll Dokumentation som skall finnas tillgänglig hos sökanden/licensinnehavaren Följande dokumentation skall arkiveras hos den sökande under licensperioden och kunna visas upp för miljömärkningsorganisationen vid efterkontroll på företaget, men även i samband med handläggningen av ansökan: a) Kopia av hela ansökan. b) Fakta/Beräkningsunderlag för den dokumentation som sänts in i samband med handläggningen av ansökan. c) Resultat från kontroller som genomförs i samband med produktion av miljömärkta produkter. d) Journaler för planerade produktionsförändringar och oförutsedda avvikelser i produktionen. e) Reklamationer och klagomål Stickprovskontroll Produkt med miljömärkningslicens kan kontrolleras av opartisk provningsinstitution på initiativ från miljömärkningsorganisationen. Prov för analys kan tas i form av ett stickprov bland produkter ute i handeln. Licensinnehavaren svarar för kostnaden för en sådan kontroll om produkten inte överensstämmer med de uppgifter som ligger till grund för miljömärkningslicensen. 8. Registrering Vid registrering av licensen i annat deltagande nordiskt land skall följande dokumenteras av sökanden och kontrolleras av miljömärkningsorganisationen: - marknadsföring, - bruksanvisning på aktuellt språk, - upplysningar om deltagande i system för återvinning av förbrukade produkter i egen regi eller anslutning till officiellt återvinningssystem.

19 Nordisk Miljömärkning Sida 15 (16) Persondatorer 048/ Miljömärkets utformning Miljömärket och dess identifikationsnummer ( ) skall ha följande utformning: Alternativa undertexter: 1) Mindre miljöbelastande systemenhet 2) Mindre miljöbelastande bildskärm 3) Mindre miljöbelastande tangentbord 4) Mindre miljöbelastande bärbar dator En eller flera produkter (datorenheter) kan inkluderas i samma licens. 10. Kriteriedokumentets giltighetstid Detta kriteriedokument har fastställts av den Nordiska Miljömärkningsnämnden 15 mars 2002, och är i kraft t.o.m. 18 januari Under giltighetstiden kan Nordiska Miljömärkningsnämnden besluta om justeringar, förtydliganden och/eller förlängningar av kriterierna, varvid en ny version ges ut. Detta medför normalt ingen omprövning av beviljade licenser. På sekreteriatsledarmötet den beslutades om ändring av text i kap , punkt 8. Ny dokumentet ges ut i version 3.1. Senast 12 månader innan kriterieversionen går ut, skall Nordiska Miljömärkningsnämnden meddela vilka kriterier som därefter gäller.

20 Sida 16(16) Nordisk Miljömärkning Persondatorer 048/ Kommande kriterier När kriterier revideras nästa gång, kommer förbud mot bly i lödtenn att övervägas. I kommande kriterier kommer följande att beaktas: - kemikalier vid tillverkning - möjlighet att ställa krav på användning av återvunnen plast vid tillverkning av datorn - möjlighet att totalt förbjuda PVC i datorer - krav på materialåtervinning inom produktionsprocess samt reducering av avfallsmängder vid tillverkning - krav på användning av sällsynta metaller - möjlighet att skärpa krav på bildskärmar, t ex kvicksilverförbud, begränsning av innehåll av kemikalier, möjligheter till återvinning - möjlighet att skärpa krav på användning av flamskyddsmedel och tungmetaller på kretskort - möjlighet att skärpa krav på energiförbrukning och buller. Utvärdering av provmetoder - krav på att förbjuda bly i lödtenn - möjlighet att harmonisera energiförbrukningskrav med GEEA - möjlighet att harmonisera flera krav med EU

Uppladdningsbara batterier/batteriladdare

Uppladdningsbara batterier/batteriladdare Svanenmärkning av Uppladdningsbara batterier/batteriladdare Version 3.5 17 december 2002 30 juni 2010 Nordisk Miljömärkning Nordiska Ministerrådet beslutade 1989 att införa en frivillig officiell miljömärkning,

Läs mer

Svanenmärkning av Persondatorer

Svanenmärkning av Persondatorer Svanenmärkning av Persondatorer Version 5.1 14 juni 2007 30 juni 2010 rdisk Miljömärkning Innehåll Vad är en Svanenmärkt persondator? 3 Varför välja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur ansöker

Läs mer

Svanenmärkning av Diskmaskiner

Svanenmärkning av Diskmaskiner Svanenmärkning av Diskmaskiner Version 3.5 14 mars 2007 30 april 2014 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är en Svanenmärkt diskmaskin? 3 Vilka diskmaskiner kan bli Svanenmärkta? 3 Hur ansöker man? 3 1

Läs mer

Avgiftsregler för Svanenmärkning. Nordisk Miljömärkning 17 oktober 2017

Avgiftsregler för Svanenmärkning. Nordisk Miljömärkning 17 oktober 2017 Avgiftsregler för Svanenmärkning Nordisk Miljömärkning Nordiska Ministerrådet beslutade 1989 att införa en frivillig officiell miljömärkning, Svanen. Nedanstående organisationer/företag driver Svanenmärkningen

Läs mer

Bilaga 4, Miljöbilaga Persondatorer stationära och bärbara A. INFORMATION OM ANBUDSGIVARENS MILJÖARBETE

Bilaga 4, Miljöbilaga Persondatorer stationära och bärbara A. INFORMATION OM ANBUDSGIVARENS MILJÖARBETE Sida 1 av 5 Bilaga 4, Miljöbilaga Persondatorer stationära och bärbara Anbudsgivarens namn: Xllnc Nordic AB Miljöansvarig/Kontaktperson (namn, tfn, e-post): Azmir Smajlovic, +46(0)47245462, azmir.smajlovic@xllnc.com

Läs mer

Miljöskydd. Energibesparing. Utveckling av miljöanpassade produkter

Miljöskydd. Energibesparing. Utveckling av miljöanpassade produkter Miljöskydd Utveckling av miljöanpassade produkter Fujitsu Siemens Computers har specificerat standarder för utveckling av miljöanpassade produkter med riktlinjer som kan tillämpas i hela organisationen.

Läs mer

Mål och principer för det nordiska miljömärket Svanen

Mål och principer för det nordiska miljömärket Svanen Nordisk Ministerråd Mål och principer för det nordiska miljömärket Svanen Mål och principer för det nordiska miljömärket Svanen är fastställd av Nordiska ministerrådet för miljö den 22/10/2014. Ved Stranden

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter om information om energiförbrukning hos elektriska hushållsugnar;

Läs mer

Norge Miljømerking Norge Henrik Ibsens gate 20 NO-0255 Oslo Tel:

Norge Miljømerking Norge Henrik Ibsens gate 20 NO-0255 Oslo Tel: Nordiska Ministerrådet beslutade 1989 att införa en frivillig officiell miljömärkning, Svanen. Nedanstående organisationer/företag driver Svanenmärkningen på uppdrag av respektive lands regering. För mer

Läs mer

Utvärdering av miljökrav i PC-upphandling

Utvärdering av miljökrav i PC-upphandling RAPPORT 2010-11-10 Utvärdering av miljökrav i PC-upphandling PÅ UPPDRAG AV STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Håkan Nordin, Miljökompassen AB www.sll.se Stockholm 2010-11-10 Denna rapport beskriver ett arbete som

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4 Svanenmärkning av Tryckerier Utbildningspaket till kriterieversion 4 Varför finns Miljömärkningen Svanen? Samhället är inte hållbart Vår vision är ett hållbart samhälle Vårt syfte är att bidra till arbetet

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter om information om energiförbrukning hos elektriska torktumlare

Läs mer

Systemenhet. Delarna i en dator

Systemenhet. Delarna i en dator Delarna i en dator En dator är ett system med delar som fungerar tillsammans. De fysiska delarna, som du kan se och röra vid, kallas maskinvara. (Programvara avser de instruktioner, eller program, som

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter om information om energi- och annan resursförbrukning hos elektriska

Läs mer

Norwesco AB Adress: Box 603, SE-187 26 Täby Telefon: +46 8 792 27 00

Norwesco AB Adress: Box 603, SE-187 26 Täby Telefon: +46 8 792 27 00 SA Serien Last och frånskiljare Med och utan hjälpkontakt 1.3 Alla plastdetaljer över 50 g är märkta enligt ISO 11469. 1.5 Produkterna är fria från PCB. 1.6 Produkterna är fria från kvicksilver.* 1.9 Produkterna

Läs mer

Pannor för fasta biobränslen

Pannor för fasta biobränslen Svanenmärkning av Pannor för fasta biobränslen Version 2.2 14 mars 2007 31 december 2015 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är Svanenmärkta pannor för fasta biobränslen? 3 Varför välja Svanenmärkning?

Läs mer

Kraftproduktion med Biobränsle

Kraftproduktion med Biobränsle Bra Miljöval Anläggningsintyg Kraftproduktion med Biobränsle 2009 Denna handling är en Ansökan om Anläggningsintyg för Produktionsenhet vars produktion skall ingå i en Produkt märkt med Bra Miljöval. Ansökan

Läs mer

Miljöbilaga Tunna klienter, SLL831

Miljöbilaga Tunna klienter, SLL831 Sida 1 av 5 Miljöbilaga Tunna klienter, SLL831 Anbudsgivarens namn: Dustin Sverige AB Miljöansvarig/Kontaktperson (namn, tfn, e-post): Camilla Svensson, 08-553 44 103, camilla.svensson@dustin.se Specifikationen

Läs mer

Måla medvetet. Om miljö och målning utomhus och inomhus

Måla medvetet. Om miljö och målning utomhus och inomhus Måla medvetet Om miljö och målning utomhus och inomhus Vår vision är att alla våra färger ska bli vattenburna All färg innehåller någon form av lösningsmedel vars uppgift är att göra färgen målningsbar

Läs mer

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Inledning Detta är en information, utarbetad av SP, som kan användas som hjälpmedel för att sammanställa

Läs mer

Hur förbereder jag mig på myndigheternas och kommunernas kontroller? Per-Olov Sjöö Frida Ramström

Hur förbereder jag mig på myndigheternas och kommunernas kontroller? Per-Olov Sjöö Frida Ramström Hur förbereder jag mig på myndigheternas och kommunernas kontroller? Per-Olov Sjöö Frida Ramström 2014-05-14 Fyra frågeställningar: 1. Hur kan jag agera redan vid inköp för att undvika leksaker som inte

Läs mer

ANVÄNDAR. RPSbox1 Manual SE rev2. YTTRE FASÖVERVAKNINGSENHET RPS-BOX 1 FÖR PL5000 och DL8000 DIGITAL

ANVÄNDAR. RPSbox1 Manual SE rev2. YTTRE FASÖVERVAKNINGSENHET RPS-BOX 1 FÖR PL5000 och DL8000 DIGITAL ANVÄNDAR Manual RPSbox1 Manual SE rev2 YTTRE FASÖVERVAKNINGSENHET RPS-BOX 1 FÖR PL5000 och DL8000 DIGITAL INNEHÅLLSFÖRTÄCKNING Fasövervakningsenhet, PS-Box1 Innehållsförteckning...2 Introduktion...3 Beskrivning...4

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID SE9978 Varunamn STIP, STIZ-01, STIZ 02 Artikel-nr/ID-begrepp Varugrupp IPSUM Ny deklaration

Läs mer

Vindkraft. Bra Miljöval Anläggningsintyg. 1. Ansökande näringsidkare (i avtalet kallad Producenten) Kontaktperson. 3. Producentens revisor

Vindkraft. Bra Miljöval Anläggningsintyg. 1. Ansökande näringsidkare (i avtalet kallad Producenten) Kontaktperson. 3. Producentens revisor Bra Miljöval Anläggningsintyg Vindkraft 2009 Denna handling är en Ansökan om Anläggningsintyg för Produktionsenhet vars produktion skall ingå i en Produkt märkt med Bra Miljöval. Ansökan skickas till:

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter om information om energi- och annan resursförbrukning hos elektriska

Läs mer

Svanenmärkning av Slutna eldstäder

Svanenmärkning av Slutna eldstäder Svanenmärkning av Slutna eldstäder Version 2.2 23 mars 2006 31 mars 2011 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är en Svanenmärkt sluten eldstad? 3 Varför välja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur

Läs mer

Biobränsle. Ansökan 2013. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval

Biobränsle. Ansökan 2013. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Biobränsle Ansökan 2013 Naturskyddsföreningens anteckningar Version 2013:B Denna handling är en Ansökan om Licens att få använda Bra Miljöval i enlighet med Licensvillkoren

Läs mer

Blomsterbutik Ansökan 2009:C

Blomsterbutik Ansökan 2009:C Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Blomsterbutik Ansökan 2009:C Denna handling är en Ansökan om Licens att få använda Bra Miljöval i enlighet med Licensvillkoren för nedan angiven Produkt. Ansökan skickas

Läs mer

Hållbarhetskrav på IT-produkter TCO Certified

Hållbarhetskrav på IT-produkter TCO Certified Hållbarhetskrav på IT-produkter TCO Certified Stockholm, 11 februari 2015 emma.nolte@tcodevelopment.com Agenda Kort om TCO Development IT produkter har stor miljö och social påverkan Kraven i TCO Certified

Läs mer

PRIMES. produktgrupp IT (PC/notebook/skärmar) Energikontor Sydost

PRIMES. produktgrupp IT (PC/notebook/skärmar) Energikontor Sydost produktgrupp IT (PC/notebook/skärmar) Energikontor Sydost Översikt Miljöpåverkan Rättslig bakgrund Rekommenderade kriterier för grön offentlig upphandling Goda exempel Bra länkar Photo courtesy of cuteimage

Läs mer

Blandningstunna. Bruksanvisning - maskin, LVD och EMC-direktiven s. 1 av 10 140 / 190 L BRUKSANVISNING. Säkerhet Montering Underhåll och felsökning

Blandningstunna. Bruksanvisning - maskin, LVD och EMC-direktiven s. 1 av 10 140 / 190 L BRUKSANVISNING. Säkerhet Montering Underhåll och felsökning s. 1 av 10 Blandningstunna 140 / 190 L BRUKSANVISNING Säkerhet Montering Underhåll och felsökning Bruksanvisning i original reviderad 2014-09-02 s. 2 av 10 Före montering, idrifttagande eller underhåll,

Läs mer

Om Vårdgivare avser att ansöka om godkännande för flera mottagningar lämnas en ansökan per mottagning.

Om Vårdgivare avser att ansöka om godkännande för flera mottagningar lämnas en ansökan per mottagning. Ansökan om godkännande inom Vårdval Uppsala län Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

Ansökan skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm.

Ansökan skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm. Version 1.0 Ansökan skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm. Ansökan om tillstånd Slutna radioaktiva strålkällor med hög aktivitet enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS

Läs mer

Solkraft. Bra Miljöval Anläggningsintyg. 1. Ansökande näringsidkare (i avtalet kallad Producenten) Kontaktperson. 3. Producentens revisor

Solkraft. Bra Miljöval Anläggningsintyg. 1. Ansökande näringsidkare (i avtalet kallad Producenten) Kontaktperson. 3. Producentens revisor Bra Miljöval Anläggningsintyg Solkraft 2009 Denna handling är en Ansökan om Anläggningsintyg för Produktionsenhet vars produktion skall ingå i en Produkt märkt med Bra Miljöval. Ansökan skickas till: Naturskyddsföreningen

Läs mer

12 Tillverkning av produktionshjälpmedel

12 Tillverkning av produktionshjälpmedel 12 Tillverkning av produktionshjälpmedel KRAVs regler för produktionshjälpmedel talar om vilka typer av produktionshjälpmedel för växtodling (inklusive trädgårdsodling) som kan KRAV-märkas och vilka kriterier

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Art Mosaik Ny deklaration Ändrad deklaration BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Artikel-nr/ID-begrepp 3A0000 Vid ändrad deklaration

Läs mer

Svanenmärkning av Värmepumpar

Svanenmärkning av Värmepumpar Svanenmärkning av Värmepumpar Version 2.1 14 mars 2007 31 mars 2012 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är Svanenmärkta värmepumpar? 3 Varför välja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur söker man?

Läs mer

Biobränsle. Ansökan Naturskyddsföreningen Bra Miljöval

Biobränsle. Ansökan Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Biobränsle Ansökan 2013 Denna handling är en Ansökan om Licens att få använda Bra Miljöval i enlighet med Licensvillkoren för nedan angiven produkt. Skickas till: Naturskyddsföreningen

Läs mer

ANSÖKAN om granskning av kvalitetssystem enligt LVFS 2003:11 (för CE-märkning av medicintekniska produkter)

ANSÖKAN om granskning av kvalitetssystem enligt LVFS 2003:11 (för CE-märkning av medicintekniska produkter) ANSÖKAN om (för CE-märkning av medicintekniska produkter) Företag: ansöker om granskning, av SP som anmält organ, enligt Läkemedelsverkets föreskrifter LVFS 2003:11, senast ändrade genom LVFS 2011:13 (EG-direktiv

Läs mer

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn ACO Quatrix typ1 Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den 2008-05-03 2 Leverantörsuppgifter

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID 2 Varunamn PA3510E08/3515E12/ 3520E16/3525E20 Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad

Läs mer

Svanenmärkning av Värmepumpar

Svanenmärkning av Värmepumpar Svanenmärkning av Värmepumpar Version 2.3 14 mars 2007 31 mars 2014 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är Svanenmärkta värmepumpar? 3 Varför välja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur söker man?

Läs mer

Bilaga 7 Hållbar it Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11

Bilaga 7 Hållbar it Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11 stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1 Inledning 3 2 Social hållbarhet 3 2.1

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BFS 2012:5 Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:19) om typgodkännande och tillverkningskontroll; Utkom

Läs mer

Nordisk Miljömärkning

Nordisk Miljömärkning Nordisk Miljömärkning Bakgrundsdokument till kriterier för Tvättmaskiner, version 4 20040205 Lena Rogeman Innehållsförteckning 20040205 Innehåll 1 Sammanfattning 1 2 Inledning och historik 1 3 Andra styrmedel

Läs mer

Säkra maskiner. om regler för maskiner

Säkra maskiner. om regler för maskiner Säkra maskiner om regler för maskiner Varför har vi regler för maskiner? Regler behövs för att vi ska ha säkra maskiner som inte orsakar olyckor. För att kunna ha fri rörlighet på marknaden inom EU gäller

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn SealGuard II Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den 29/09/2015 Artikel-nr/ID-begrepp

Läs mer

De 20 vanligaste frågorna om Svanen

De 20 vanligaste frågorna om Svanen De 20 vanligaste frågorna om Svanen 1. Vilka står bakom Svanen? Hösten 1989 beslöt Nordiska Ministerrådet att införa Svanen, en officiell och gemensam miljömärkning för Norden. I Sverige sköter SIS Miljömärkning

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID 2 Varunamn DV Compact Artikel-nr/ID-begrepp Luftbehandlingsaggregat Varugrupp 21003 Ny

Läs mer

Nya direktiv Nya föreskrifter

Nya direktiv Nya föreskrifter Nya direktiv Nya föreskrifter Bakgrund Nya direktiv från EU som ska implementeras i svensk lagstiftning som föreskrifter. Lågspänningsdirektivet Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet ATEX-direktivet

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn LK Golvvärme-/ Värme och Universalrör PE-X Ny deklaration Ändrad deklaration Artikel-nr/ID-begrepp

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID BVD 313 Varunamn Byggträ Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den 2013-02-18

Läs mer

www.svanen.se Miljömärkning Sverige AB - En ledande miljömärkning

www.svanen.se Miljömärkning Sverige AB - En ledande miljömärkning Miljömärkning Sverige AB - En ledande miljömärkning Agenda 1. Övergripande om Svanen 2. Vad är en Svanenmärkt tvätt? Och varför? Nordens officiella miljömärke Marknadskännedom Känner du igen denna symbol?

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Sockelelement Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den 2015-02-24 2 Leverantörsuppgifter

Läs mer

CE-märkning och produktsäkerhet

CE-märkning och produktsäkerhet CE-märkning och produktsäkerhet Vad står CE-märket för? Att tillverkaren / importören försäkrar att varan överensstämmer med alla säkerhetskrav enligt direktiv med krav på CE-märkning. CE-märkningen står

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer för BVD 3 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn iq One Artikel-nr/ID-begrepp 21200

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Basic Ramona Basic Stimson Basic Isabel Artikel-nr/ID-begrepp 304 023 -- 306 103 307 103

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID 1.0 Varunamn Artikel-nr/ID-begrepp Varugrupp SMA Avloppsrör och delar Ny deklaration

Läs mer

Användarmanual. Sollampa Asinara [BILD PÅ LAMPAN] Importör. Förbrukad vara:

Användarmanual. Sollampa Asinara [BILD PÅ LAMPAN] Importör. Förbrukad vara: Användarmanual Sollampa Asinara [BILD PÅ LAMPAN] Importör Förbrukad vara: Kära kund Hjälp till att hålla vår natur ren! När du vill slänga produkten i framtiden ber vi dig betänka att den innehåller värdefulla

Läs mer

10.00-11.30 Genomgång av lagstiftningen REACH, RoHS, WEEE och konfliktmineraler (Mikael Kihlblom, Sustema)

10.00-11.30 Genomgång av lagstiftningen REACH, RoHS, WEEE och konfliktmineraler (Mikael Kihlblom, Sustema) Sustema Norskt moderbolag, Simpli AS 6 medarbetare Stockholm, 7 i Oslo Vi arbetar bl.a. med: ISO-certifieringar (14001, 9001, 18001) Miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas Utbildningar IT-stöd för ledningssystem

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID 20150505-2 Varunamn Gustavsberg Nordic³ Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Zealand Zeco Concept/Wilton Ny deklaration Änd deklaration BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Artikel-nr/ID-begrepp 000510-11

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 PLATS FÖR LEVERANTÖRENS LOGOTYP BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID BVD_Aquarelle Vägg_04 Varunamn Aquarelle Vägg Artikel-nr/ID-begrepp

Läs mer

FileMaker Pro 13. Använda Fjärrskrivbord med

FileMaker Pro 13. Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 13 Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 13 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är

Läs mer

TAD-90032MK2 SWEDISH / SVENSKA

TAD-90032MK2 SWEDISH / SVENSKA TAD-90032MK2 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID Utgåva 1.1-140306 Varunamn Kullaplast Byggfolie Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter om information om energiförbrukning av elektriska lampor för hushållsbruk;

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION. Är varan förändrad? Ändringen avser Produkt tillsatt Nej Ja Ändrad vara identifieras genom 402EL. Produktnr. E-nr.

BYGGVARUDEKLARATION. Är varan förändrad? Ändringen avser Produkt tillsatt Nej Ja Ändrad vara identifieras genom 402EL. Produktnr. E-nr. BYGGVARUDEKLARATION 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID BVD ID 82910 Varunamn Artikel-nr/ID-begrepp Vägguttag, Hörnbox Se nedan Se nedan Ny deklaration Vid ändrad deklaration Ändrad deklaration

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Garantin upphör att gälla om skador har tillkommit som resultat av att bruksanvisningen inte har följts! Vi tar inget ansvar för följdskador!

Garantin upphör att gälla om skador har tillkommit som resultat av att bruksanvisningen inte har följts! Vi tar inget ansvar för följdskador! Bruksanvisning Djupmätare med ekolod Användning Djupmätaren med ekolod används för att mäta vattendjup från 0.8 m till 36 m. Vattnets djup eller föremål under vattnet kan bestämmas genom långtidsmätningar

Läs mer

Svanenmärkning av Kylar och frysar

Svanenmärkning av Kylar och frysar Svanenmärkning av Kylar och frysar Version 5.5 29 maj 2008 31 juli 2014 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är en Svanenmärkt kyl eller frys? 3 Varför välja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur

Läs mer

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska SkillGuide Bruksanvisning Svenska SkillGuide SkillGuide är en apparat utformad för att ge summativ återkoppling i realtid om hjärt- och lungräddning. www.laerdal.com Medföljande delar SkillGuide och bruksanvisning.

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn K2 Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den 2016-12-07 Artikel-nr/ID-begrepp

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn LINC Modell 2-62 Artikel-nr/ID-begrepp 502-562 --- -- Dokument-ID BVD 3-INR-030 Varugrupp

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID 20141222-1 Varunamn Gustavsberg Artikel-nr/ID-begrepp GB41203056 Varugrupp 20107 Nordic³

Läs mer

Byggvarudeklaration BVD 3 Enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

Byggvarudeklaration BVD 3 Enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Sid 1 av (6) Byggvarudeklaration BVD 3 Enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 GRUNDDATA Produktidentifikation Dokument-ID BVD0003 Utgåva 1 Varunamn: Ventronic VFXU, VVU, VVXFU (ekl. styr & regler)

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Timbertech TT Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den 2103-08-26 2 Leverantörsuppgifter

Läs mer

Varan består vid leverans av följande delar/komponenter och med angivna kemiska sammansättning: DX51D+Z275 Pulverlack 2,29% 0,02%* 0,20% SIS1770+Zn

Varan består vid leverans av följande delar/komponenter och med angivna kemiska sammansättning: DX51D+Z275 Pulverlack 2,29% 0,02%* 0,20% SIS1770+Zn Branschstandard enligt 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn DCPe Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den 2015-11-20 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj

Läs mer

BVD3 Byggvarudeklaration NoCoat UltraFlex

BVD3 Byggvarudeklaration NoCoat UltraFlex BVD3 Byggvarudeklaration NoCoat UltraFlex Gyproc AB Box 153 746 24 Bålsta tel 0171-41 54 60 Order/Kundservice tel 0171-41 54 80 Technical Sales & Support www.gyproc.se BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Branschstandard enligt BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn GRCa Ny deklaration Ändrad deklaration Artikel-nr/ID-begrepp Gallerdon

Läs mer

Information om miljöbalkens krav på slam-/oljeavskiljning

Information om miljöbalkens krav på slam-/oljeavskiljning Information om miljöbalkens krav på slam-/oljeavskiljning En verksamhet som hanterar spillvatten med olja och slam ska enligt miljöbalken tillse att det avskiljs/renas innan det släpps till kommunalt spill-

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 VERANTÖRENS LOGOTYP BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Timbertech 5 Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den

Läs mer

EXOcompact Miljövarudeklaration

EXOcompact Miljövarudeklaration EXOcompact Miljövarudeklaration Copyright AB Regin, Sweden, 2006 ANSVARSBEGRÄNSNING All information i detta dokument har kontrollerats noggrant och bedöms vara korrekt. Emellertid lämnar Regin inga garantier

Läs mer

Ansökan om. Produktcertifiering av en Byggprodukt

Ansökan om. Produktcertifiering av en Byggprodukt Företag: Ansöker certifiering av en byggprodukt enligt nedan Produkt: Avsedd användning: Märkning p - märkning Annat: t Typgodkännande enligt BBR OBS för ansökan certifiering för CE-märkning (byggproduktdirektivet

Läs mer

Byggproduktförordning, Construction Product Regulations (CPR)

Byggproduktförordning, Construction Product Regulations (CPR) Byggproduktförordning, Construction Product Regulations (CPR) Obligatorisk 1. juli 2013 -märkning CE-märkningen är det pass som möjliggör en produkt att släppas ut lagligt på marknaden i någon medlemsstat.

Läs mer

Fukthaltsmätare. Bruksanvisning

Fukthaltsmätare. Bruksanvisning Fukthaltsmätare SV Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BRUKSANVISNING FÖR Wile 55...4 1. Leveransens innehåll...4 2. Mätarens användning...4 2.1 Förberedelse för mätningen...4 2.2 Provtagning...4 2.3

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION/ MILJÖDEKLARATION

BYGGVARUDEKLARATION/ MILJÖDEKLARATION BYGGVARUDEKLARATION/ MILJÖDEKLARATION Produktnamn Produkt nr. Utfärdad den 15-08-10 Utfärdad av E.Nordenberg Reg. nr. BD--1 Godkänd av B.Wettermark Rev. den Rev. 1(5) 1. Grunddata Produktinformation Varunamn:

Läs mer

Vägledning insamlingssystem

Vägledning insamlingssystem INSAMLNGSSYSTEM Vägledning insamlingssystem Vägledningen är till för dig som tillverkar eller importerar och säljer batterier på den svenska marknaden. Den är Naturvårdsverkets tolkning av 19 i förordningen

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer för BVD 3 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn iq Natural Ny deklaration Ändrad deklaration

Läs mer

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING Fönster Typgodkännanderegler 2008 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av fönster Given i Helsingfors den 10 november 2008 I enlighet med miljöministeriets beslut

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Zealand Weave 300 och 390 Artikel-nr/ID-begrepp 000512, 000513 Dokument-ID AP000512-13 Varugrupp

Läs mer

GPS-mottagare med bluetooth Version 05/06 CE Bruksanvisning Artikelnr. 98 97 87

GPS-mottagare med bluetooth Version 05/06 CE Bruksanvisning Artikelnr. 98 97 87 GPS-mottagare med bluetooth Version 05/06 CE Bruksanvisning Artikelnr. 98 97 87 Föreskriven användning Produkten kan motta och tolka GPS-signalen. Via en trådlös bluetooth-anslutning blir denna data tillgänglig

Läs mer

Byggvarudeklaration BVD 3 Enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

Byggvarudeklaration BVD 3 Enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Sid 1 av (6) Byggvarudeklaration BVD 3 Enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 GRUNDDATA Produktidentifikation Dokument-ID BVD0004 Utgåva 2 Varunamn: Ventronic Fleline (ekl. styr) Artikel-nr/ID-begrepp:

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Varunamn VRS-SYSTEMET Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den 2011-06-15 2 Leverantörsuppgifter Artikel-nr/ID-begrepp

Läs mer

Buy Smart+ Grön upphandling för smarta inköp i Europa. Kontorsutrustning / IT

Buy Smart+ Grön upphandling för smarta inköp i Europa. Kontorsutrustning / IT Buy Smart+ Grön upphandling för smarta inköp i Europa Kontorsutrustning / IT Innehåll Bakgrund Märkning Tips för upphandling Tips om användning Varför är det viktigt med energieffektiva IT-produkter? När

Läs mer

Riktlinjer och krav för våra leverantörer

Riktlinjer och krav för våra leverantörer 1 INTRODUKTION Nitators affärsidé handlar i korta drag om att vara en miljömedveten samarbetspartner för kunder med högt ställda krav på kvalitet, leveranssäkerhet och flexibilitet. 1.1 Krav Syftet med

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID Varunamn C6 Artikel-nr/ID-begrepp SBSL040107190598581 Varugrupp 04201 Kökssnickerier

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Nautic,Logic,Artic,Basic och kompletterande modeller Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID BVD 312 Varunamn Furulist Vitmålad Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad

Läs mer