Nordisk Miljömärkning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nordisk Miljömärkning"

Transkript

1 Nordisk Miljömärkning Miljömärkning av Persondatorer Kriteriedokument 15 mars januari 2006 Version 3.1

2 Bakgrund till gemensam nordisk miljömärkning Nordiska Ministerrådet beslutade 1989 att införa en frivillig och positiv miljömärkning i Norden. Verksamheten leds av Nordiska Miljömärkningsnämnden som bl.a. beslutar om vilka produktgrupper som kan miljömärkas och kriteriernas slutliga utformning. Varje land har ett sekretariat och en styrelse/nämnd som ansvarar för arbetet. Målet med miljömärkningen är att vägleda konsumenterna till de produkter som är mindre miljöbelastande än andra jämförbara produkter. Miljömärkningen skall stimulera en produktutveckling som tar hänsyn till miljön och siktar mot ett hållbart samhälle. Nordisk Miljömärkning har åtagit sig att följa ISO-standarden 14024, Miljömärkning och miljödeklarationer typ I miljömärkning Principer och procedurer. Val av produktgrupper, miljö- och funktionskrav överensstämmer med mål, principer, praxis och krav i denna standard. ISO14024 ställer bl.a. krav på att kriterierna är objektiva och försvarbara, att metoder för verifiering existerar samt att intressenter har möjlighet att delta och att deras åsikter beaktas. Kriterierna fastställs efter en grundlig bedömning av miljöbelastningen under produkternas hela livscykel. I kriterierna ställs krav på de miljöbelastande faktorer som går att reducera med hjälp av miljömärkning. Alla produkter, både varor och tjänster, som uppfyller kraven får efter godkänd ansökan licens att använda miljömärket. Ny kunskap och utveckling medför att kriterierna regelbundet revideras. Reviderade kriterier presenteras som regel ett år före giltighetstidens utgång. Under giltighetstiden kan mindre ändringar ske. Ändringar inom giltighetsperioden, och förlängningar, medför normalt ingen omprövning av licenser. Ansökningsavgift skall betalas när ansökan inlämnas. Det tillkommer en årsavgift som baseras på produktens omsättning. Danmark: Miljømærkesekretariatet Gladsaxe Møllevej 15 DK-2860 SØBORG Tel: Fax: Hemsida: Finland: SFS-Miljömärkning Pb 116 FI HELSINGFORS Tel: Fax: Hemsida: Norge: Stiftelsen Miljømerking i Norge Kr. Augusts gt. 5 NO-0164 OSLO Tel: Fax: Hemsida: Island: Hollustuvernd Rikisins Pb 8080 IS-128 REYKJAVIK Tel: Fax: Sverige: SIS Miljömärkning AB SE STOCKHOLM Tel: Fax: Hemsida:

3 Miljömärkning av persondatorer 048/3.1 Innehåll sida 1. Inledning 1 2. Definition av produktgruppen 1 3. Ansökningsanvisning 2 4. Miljökrav Krav på produkter Krav på kemikalier vid tillverkning Krav på garanti och reservdelar Krav på återvinning Bruksanvisningar 9 5. Krav på bruksegenskaper Buller Ergonomi Elektriska och magnetiska fält, elektrostatisk potential Elektrisk säkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet (emc) Övriga krav Krav från myndigheter på säkerhet, arbetsmiljö och yttre miljö Miljö- och kvalitetsstyrning Marknadsföring Provning och kontroll Krav på provningsinstitut/laboratorium Provningsmetoder Efterkontroll Registrering Miljömärkets utformning Kriteriedokumentets giltighetstid Kommande kriterier 16 BILAGOR 1a. Expansion av kapacitet (4.1.1), Intyg 1b. Konstruktionskrav (4.1.2), Intyg 2a. Krav på plaster och deras tillsatsämnen ( och ), Intyg 2b. Flame retardants, manufacturers declaration 2c. Flame retardants, suppliers declaration 3. Krav på batterier och ackumulatorer ( ), Intyg 4. Krav på skärmar ( ), Intyg 5. Krav på kemikalier vid tillverkning (4.2), Intyg 6. Krav på garanti och reservdelar (4.3), Intyg 7. Marknadsföring av miljömärkta produkter för vilka licens söks

4

5 Nordisk Miljömärkning Sida 1 (16) Persondatorer 048/ Inledning Med hjälp av s.k. RPS-analys (relevans, potential, styrbarhet) kan man få fram, vilka de parametrar är som vi kan påverka för att uppnå så stor miljövinst som möjligt d.v.s. vilka är de parametrar som miljömärkningen skall ställa krav på. Enligt RPSanalysen, som beskrivs i bakgrundsdokumentet till detta kriteriedokument, är de följande parametrarna de mest relevanta att ställa krav på: - energiförbrukning - flamskyddsmedel i plaster - avfall och återvinning av begagnade produkter Andra, tämligen relevanta parametrar är - konstruktion (möjlighet till uppgradering och nedmontering) - plaster och deras tillsatsämnen - bly i lödpastor - produkternas livstid. Bly och livstid är faktorer som påverkar miljön, därför att elektriska och elektroniska produkter innehåller stora mängder av bly och ju kortare livstid datorn har desto mera datorer säljs och avfallsproblemet förvärras. Dessa problem är dock svåra för miljömärkningen att påverka. Det är inte lätt för tillverkaren att kontrollera underleverantörernas kedja. Andra parametrar som ställs krav på i detta kriteriedokument inbegriper - batterier och ackumulatorer - kvicksilver i platta bildskärmar - elektriskt och magnetiskt fält - elektromagnetisk kompatibilitet - bruksegenskaper, såsom bullernivå, ergonomi och säkerhet vid användning - bruksanvisningar - kemikalier vid tillverkning 2. Definition av produktgruppen De nordiska miljömärkningskriterierna gäller persondatorer, som kan användas på kontor och hemma. Produktgruppen persondatorer omfattar både stationära och bärbara datorer. En stationär persondator kan bestå av systemenhet, bildskärm, tangentbord och kan användas med bord- eller golvplacering. Separata utrustningar som mus, modem, sekundärminne, som är placerade utanför nämnda huvudenheter, ingår ej i produktgruppen. Det är tillåtet att ansöka om miljömärkning för systemenhet, bildskärm, eller tangentbord tillsammans eller var och en för sig, samt för bärbar dator. Kriterierna gäller inte skrivare för vilka det finns särskilda kriterier.

6 Sida 2(16) Nordisk Miljömärkning Persondatorer 048/ Ansökningsanvisning En datorutrustning, systemenhet, bildskärm, och tangentbord tillsammans eller separat eller en bärbar dator kan beviljas miljömärkningslicens om den uppfyller kraven i kapitel 4, 5 och 6. Producenter, försäljare eller importörer av datorutrustningar kan ansöka om licens för sina produkter. Sökanden skall skicka in den dokumentation som anges under varje enskilt krav i kapitel 4, 5 och 6. Ansökan skall innehålla en innehållsförteckning som anger vilken dokumentation som bifogas för varje enskilt krav. Kriteriedokumentets bilagor kan utnyttjas för att underlätta dokumentationsarbetet, men det är inte obligatoriskt. För att kunna få en produkt miljömärkt måste samtliga krav i dokumentet vara uppfyllda. 4. Miljökrav 4.1 Krav på produkter Expansion av kapacitet Systemenheten skall uppfylla följande krav: - Det skall vara möjligt att uppgradera minnet. - Det skall vara möjligt att byta ut hårddisken och antingen CD- eller DVD-enheten om en sådan ingår. - Systemenheten skall ha åtminstone två lediga portar för att tillåta direkt anslutning av utrustning såsom scanner och back-up apparater. För bärbara datorer räcker det med en port. Dokumentationskrav: Deklaration från licenssökanden eller tillverkaren som visar att kraven på expansion av kapacitet uppfylls (bilaga 1a) samt en demonstration. Demonstrationen skall vara genomförd före licens kan beviljas. Demonstrationen kan ske med hjälp av ett videoband eller genom ett kontrollbesök av miljömärkningsorganisationen. Licenssökanden kan också välja att låta en tredje part verifiera att produkten uppfyller kraven. Produkten som kontrolleras skall vara slumpmässigt vald. Licenssökanden skall svara för kontrollkostnader.

7 Nordisk Miljömärkning Sida 3 (16) Persondatorer 048/ Konstruktion Systemenhet, bildskärm, tangentbord och bärbar dator skall konstrueras så att demontering underlättas. Kravet består av följande delkrav. Observera att delkrav nummer sex gäller inte bärbara datorer. 1. En utbildad person skall ensam kunna montera isär produkten. 2. Tillverkaren skall kontrollera att nedmontering av systemenheten är möjlig och sammanställa en nedmonteringsanvisning. Anvisningen skall bland annat bekräfta att - förbindningar är lätta att hitta och komma åt - förbindningar är så standardiserade som möjligt - förbindningar är åtkomliga med allmäntillgängliga verktyg - bakgrundsbelysningslampor på platta bildskärmar är lätta att avskilja 3. Inkompatibla och farliga material skall vara möjliga att separera Plastdelar som väger mer än 25 g skall bestå av en enda polymer eller av en polymerlegering, med undantag av höljet, som får bestå av högst två typer av polymerer som kan separeras. 5. Plastdelar (över 25 g) får innehålla metallinlägg om de är lätta att avlägsna utan specialverktyg. 6. Stora plastdelar (över 25 g) skall inte målas eller metalliseras. Kravet gäller inte bärbara datorer. 7. Om etiketter behövs skall dessa vara lätta att separera eller vara integrerade % (vikt) av plaster och metaller i hölje och chassi skall vara tekniskt lämpliga för materialåtervinning Plastdelar som väger mer än 25 gram skall ha en beständig märkning i vilken materialet anges enligt ISO Detta kriterium gäller inte strängsprutade (extruderade) plastmaterial, ljusledaren på platta bildskärmar och plastdelar som täcker en flat yta mindre än 200 mm 2. Dokumentationskrav: Nedmonteringsanvisningar och deklaration från tillverkaren av produkten som visar att kraven på konstruktion uppfylls (bilaga 1b). Miljömärkningsorganisation kan be om en demonstration av nedmontering om man finner det nödvändigt. Demonstrationen kan ske med hjälp av en videoband eller genom ett kontrollbesök av miljömärkningsorganisation. Licenssökanden kan också välja att låta en tredje part att verifiera att produkten uppfyller kraven. Produkten som kontrolleras skall vara slumpmässigt vald. Licenssökanden skall svara för kontrollkostnader. 1 De ämnen som är listade i WEEE-direktivutkastets (KOM(2000) 347 slutlig) bilaga II skall vara möjliga att avlägsna. 2 Materialåtervinning innebär inte återvinning av värmeenergi vid förbränning.

8 Sida 4(16) Nordisk Miljömärkning Persondatorer 048/ Material Plaster Hölje och chassi får ej innehålla klorbaserade polymerer. Kravet gäller inte återvunna material och delar (inkluderar materialåtervinning och återanvändning). Dokumentationskrav: Sökanden, tillverkaren eller tillverkare av plastdelar skall deklarera att krav på plaster uppfylls (bilaga 2a) Tillsatsämnen i plaster Kraven gäller plastdelar som väger mer än 25 gram. Kadmium eller bly får ej tillsättas aktivt i plastdelar. I plastdelar får inte tillsättas halogenerade flamskyddsmedel och inte heller flamskyddsmedel som vid ansökningstidpunkten kan tilldelas någon av följande riskfraser: R45 (kan ge cancer), R46 (kan ge ärftliga genetiska skador), R60 (kan ge nedsatt fortplantningsförmåga) eller R61 (kan ge fosterskador) i enlighet med EUs kemikalielagstiftning. Flamskyddsmedelkrav gäller inte mönsterkort, elektroniska komponenter och kablar. Dokumentationskrav: Tillverkaren skall deklarera att krav på tillsatsämnen i plaster uppfylls (bilaga 2a). Flamskyddsmedel som används i plastdelar, som väger mer än 25 g, skall anges med CAS-Nr (bilaga 2b). Tillverkaren av flamskyddsmedel intygar att denne har ett rimligt underlag för en bedömning av att använda flamskyddsmedel inte kan bedömas inneha ovan angivna hälsoeffekter (bilaga 2c).

9 Nordisk Miljömärkning Sida 5 (16) Persondatorer 048/ Batterier/ackumulatorer Halterna av kvicksilver, kadmium och bly i batterier och ackumulatorer får ej överstiga: Ämne metalhalten, ppm per vikt Kadmium (Cd) 5 ppm Kvicksilver (Hg) 5 ppm Bly (Pb) 15 ppm Dessa gränsvärden är samma som i nordiska miljömärkningskriterier för uppladdningsbara batterier, version 2.4. Dokumentationskrav: Licenssökaren, tillverkaren eller tillverkaren av batterier skall intyga att batterier/ackumulatorer uppfyller krav på tungmetaller enligt detta kapitel (bilaga 3) samt meddela batteriernas typ och tillverkare Bildskärm Det är förbjudet att tillsätta kadmium eller kvicksilver i CRT-bildskärmens bildrör. Bakgrundsbeslysningen i platta bildskärmar får innehålla högst 3 mg kvicksilver per lampa (i genomsnitt). Tillverkaren eller tillverkaren av skärmen skall meddela kvicksilvermängden per lampa i bakgrundsbelysningen och antalet lampor samt skärmens storlek mätt diagonalt över skärmens arbetsyta. Dokumentationskrav: Intyg från tillverkare eller tillverkare av skärmen på den totala kvicksilvermängden (mg) i bakgrundsbelysningen samt uppgifter om platta skärmens storlek (bilaga 4).

10 Sida 6(16) Nordisk Miljömärkning Persondatorer 048/ Energiförbrukning Energiförbrukningen mäts enligt i kapitlet 7.2 nämnda mätmetoder Bildskärm Bildskärmen skall uppfylla följande krav. Lågeffektläge A1 (sleep mode): Energiförbrukning max 10 W Grundinställningen vad gäller ändring av läge från drift till första energisparläge 3 skall vara mindre än 15 minuter av inaktivitet. Tillverkaren måste ställa in denna funktion, men användaren kan stänga av den. Lågeffekläge A2 (deep sleep mode): Energiförbrukning max 5 W Grundinställningen vad gäller ändring av läge från drift till andra energisparläge 4 skall vara mindre än 30 minuter av inaktivitet. Tillverkaren måste ställa in denna funktion, men användaren kan stänga av den. Det accepteras också att övergångstiden kontrolleras av mjukvaran i datorn enligt VESA DPMS eller DVI-DMPM. Förutom krav på energisparläge krävs, att energiförbrukningen hos bildskärmen inte överstiger följande gränsvärden vid normaldrift: Bildrörets storlek, tum (") Bildskärmens eleffekt, watt (W) Storlek: Eleffekt: - 14" - 15": 90 W - 16" - 18": 130 W - 19" - : 170 W Bildrörets storlek definieras som diagonal av bildrörets skärm från hörn till hörn på framsidan av ytan. Dokumentationskrav: Licenssökaren skall presentera mätresultat med beskrivning av mätmetoden samt vem som utfört mätningen. 3 As defined by the current Energy Star definition of first low power or sleep mode. 4 Energy Star definition

11 Nordisk Miljömärkning Sida 7 (16) Persondatorer 048/ Systemenhet Systemenheten skall uppfylla gällande Energy Star krav för systemenheter 5. Datorn skall kunna inta lågeffektlage enligt ACPI 6 S3 (suspend to RAM). I detta läge skall datorn ha en effekt på högst 5 W. Datorn skall kunna gå från lågeffektläge till driftläge när den får signal från antingen modem, nätanslutning, tangentbord eller mus kopplad till PS2 eller USB-port. Grundinställningen vad gäller övergång från drift till ACPI S3 lågeffektläge skall vara mindre än 30 minuter av inaktivitet.tillverkaren måste aktivera denna funktion,men användaren kan stänga av den. I avstängt läge får energiförbrukningen inte överstiga 2 W. Dokumentationskrav: Licenssökaren skall presentera mätresultat med beskrivning av mätmetoden samt vem som utfört mätningen. Uppfyllande av Energy Star krav kan uppvisas med kopior av Partnership Agreement och Commitment Form Bärbar dator Bärbar dator skall kunna inta lågeffektlage enligt ACPI S3 (suspend to RAM). I detta läge skall datorn ha en effekt på högst 5 W. Datorn skall kunna gå från lågeffektläge till driftläge när den får signal från antingen - modem - nätanslutning, tangentbord eller mus kopplad till PS2 eller USB-port. Grundinställningen vad gäller övergång från drift till ACPI S3 lågeffektläge skall vara max 15 minuter av inaktivitet.tillverkaren måste aktivera denna funktion men användaren kan stänga av den. Den bärbara datorn skall i avstängt läge ha en energiförbrukning mindre än 2 W, när batteriet är fullt laddat och spänningskällan är kopplad till strömkällan. Spänningskällan av den bärbara datorn skall ha en maxeffekt mindre än 1 W, när den är kopplad till strömkällan men inte till datorn. Dokumentationskrav: Licenssökaren skall presentera mätresultat med beskrivning av mätmetoden samt vem som utfört mätningen. 5 Vid fastställningstidpunkt av kriteriet var den gällande Energy Star MOU-versionen 3.0, som trädde i kraft 1 juli V3.pdf 6 Advanced Configuration and Power Interface

12 Sida 8(16) Nordisk Miljömärkning Persondatorer 048/ Krav på kemikalier vid tillverkning Följande lösningsmedel får ej användas vid produktion av elektronik eller andra delar av produkten: CFC-föreningar (klorfluorkarboner), HCFC-föreningar (klorfluorkolväten), HFC-föreningar (fluorkolväten), 1,1,1-trikloretan samt koltetraklorid. Dokumentationskrav: Tillverkaren av produkten samt underleverantörer i ledet närmast före tillverkaren skall deklarera att krav på kemikalier vid tillverkning uppfylls (bilaga 5). 4.3 Krav på garanti och reservdelar Tillverkaren skall lämna en kommersiell garanti på att systemenheten, bildskärmen och den bärbara datorn skall fungera i minst tre år. Garantin skall gälla från och med den dag då datorn levereras till kunden. Tillgången till passande batterier och strömkällor samt tangentbord och dess komponenter skall garanteras i tre år från den dagen produktion upphör. Dokumentationskrav: Sökanden eller tillverkaren skall deklarera att krav på garanti och reservdelar uppfylls (bilaga 6). 4.4 Krav på återvinning För varje miljömärkt enhet som säljs, måste licensinnehavaren erbjuda köparen att lämna in motsvarande begagnad produkt för återvinning 7 (reparation, återanvändning eller återvinning som material eller energi om materialåtervinning inte är kommersiellt möjligt att utföra), oavsett ursprung. Den begagnade produkten skall tas emot för återvinning kostnadsfritt för köparen, som exempel kan begagnad bildskärmen inlämnas vid köp av miljömärkt bildskärm. Licensansökaren skall ha ett system för återvinning av begagnade produkter i egen regi eller vara ansluten till officiellt återtagningssystem. Följande skall dokumenteras: - Hur insamlingssystemet går till. - Vilka återvinningsföretag som anlitas. Dokumentationskrav: Licensansökaren skall i ansökan beskriva hur återvinningskrav uppfylls för miljömärkta datorer och skärmar. 7 Detta krav gäller inte länder som har en officiell ordning för insamling av elektronikavfall.

13 Nordisk Miljömärkning Sida 9 (16) Persondatorer 048/ Bruksanvisningar Följande information skall finnas tillgänglig för konsumenten i till exempel bruksanvisningen eller informationsblad till respektive produkt: 1) Rekommendationer beträffande användning av energisparfunktionerna. Bl.a.skall anges att energiförbrukningen och därmed också driftskostnaderna kan öka om dessa funktioner deaktiveras. 2) Uppgifter om högsta och lägsta energiförbrukning för datorn under drift, i energisparläge och i avstängt läge, samt information om att förbrukningen av nätström kan minskas till noll om man drar ur kontakten till datorn eller stänger av väggkontakten. 3) Maximalt ljudvärde (A-betonad ljudeffektnivå enligt ISO 9779 och ISO 9296) vid drift och tomgång 8 4) Uppgifter om garantin och tillgången till reservdelar. 5) Information om uppbyggnad av produkter och expansion av bl.a. processor, minne och klockfrekvens 6) Information om vilken typ av batterier och ackumulatorer som används. 7) Uppgifter om att produkten har konstruerats för att möjliggöra återanvändning av delar och återvinning. 8) Råd om hur begagnade produkter och deras förpackningar återvinns eller omhändertas miljöanpassat (mottagning, hantering, återvinning och skrotning) av tillverkare eller tredje person. Det skall även framgå, vart användaren kan lämna uttjänta produkter. 9) Råd om hur konsumenten kan utnyttja tillverkarens erbjudande om återtagande. 10) Omnämnande att produkten har beviljats nordiska miljömärket med en kort förklaring om vad det betyder samt hänvisning till ytterligare information om nordiska miljömärket på internet (http://www.svanen.nu) I bruksanvisningar skall informeras om att man vid kassering av batterierna och ackumulatorerna skall följa de regler, som gäller i respektive land/kommun. Bruksanvisningen skall vara på ett officiellt nordiskt språk i respektive land, där miljömärkt produkt säljs. Bruksanvisningar skall finnas i tryckt eller i elektronisk form. Om bruksanvisningen är i elektronisk form, skall information om hur inkoppling och start sker, samt information om hur bruksanvisningen skrivs ut, finnas tryckt. Dokumentationskrav: Ett exemplar av bruksanvisningar eller kopior av relevanta sidor. 8 Med tomgång menas läget då datorn inte använder hårddisken etc., d.v.s. enbart fläktljud

14 Sida 10(16) Nordisk Miljömärkning Persondatorer 048/ Krav på bruksegenskaper 5.1 Buller Bullermätningar görs enligt standarder nämnda under punkt 7.2. Drift innebär läsning av hårddisk och diskettstation. Systemenheten och den bärbara datorn skall uppfylla krav på deklarerade (Abetonade) maximala ljudeffektnivåer LwAd (bel(a)) vid drift och tomgång enligt följande: Drift LwAd Tomgång LwAd Systemenhet och bärbar dator 5,5 bel(a) 4,8 bel(a) Dokumentationskrav: Licenssökaren skall presentera mätresultat med beskrivning av mätmetoden samt vem som utfört mätningen. 5.2 Ergonomi Bildskärmen, tangentbordet och den bärbara datorn skall uppfylla ergonomiska krav enligt standarden under punkt 7.2. Ergonomikrav skall uppfyllas i de grafiska upplösningar, som vanligen kommer att användas. Parametrar, som ingår i standarden, skall provas och deras mätvärden skall rapporteras. Dokumentationskrav: Licenssökaren skall presentera mätresultat med beskrivning av mätmetoden samt vem som utfört mätningen.

15 Nordisk Miljömärkning Sida 11 (16) Persondatorer 048/ Elektriska och magnetiska fält, elektrostatisk potential Bildskärmar och bärbara datorer skall uppfylla krav gällande elektriskt och magnetiskt fält enligt metoder och riktvärden givna under punkt 7.2. Under mätningen skall den bärbara datorn vara ansluten till en AC-adapter av klass I med jordad kontakt. Kravet gäller även då den bärbara datorn är placerad i s k dockningsstation eller på kopplingslist. Dessutom skall CRT-skärmen uppfylla krav gällande elektrostatisk potential enligt metoder och riktvärden givna under punkt 7.2. Dokumentationskrav: Licenssökaren skall presentera mätresultat med beskrivning av mätmetoden samt vem som utfört mätningen. 5.4 Elektrisk säkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet (emc) Produkter för vilka miljömärkningslicens söks skall vara CE-märkta. Dokumentationskrav: Intygen att produkten uppfyller de krav som CE-märkningen omfattar. 6. Övriga krav 6.1 Krav från myndigheter på säkerhet, arbetsmiljö och yttre miljö Innehavare av miljömärkningslicens ansvarar för att gällande bestämmelser för, säkerhet, arbetsmiljö, miljölagstiftning och anläggningsspecifika villkor/koncessioner följs i respektive produktionsland vid tillverkning av miljömärkta produkter. Dokumentationskrav: Kravet kontrolleras inte vid ansökningstillfället, men kan leda till att licensen dras in om avvikelse uppdagas.

16 Sida 12(16) Nordisk Miljömärkning Persondatorer 048/ Miljö- och kvalitetsstyrning Producenten, som själv eller genom återförsäljare/importör har miljömärkningslicens, skall ha dokumenterade rutiner och instruktioner för att säkerställa: att kraven i miljömärkningskriterierna efterlevs, att kraven är kontrollerbara under licensens giltighetstid, kvalitetsnivån för de produkter som omfattas av licensen, att det finns en organisationsstruktur som kan garantera att kraven i miljömärkningskriterierna och miljölagstiftningen efterlevs, att det finns en kvalitetsansvarig samt en kontaktperson gentemot miljömärkningsorganisationen, Dokumentationskrav: Redogör för hur kraven på miljömärkning följs upp, dokumenteras och rapporteras i den dagliga produktionen, d.v.s.: a) organisation, kvalitetsansvarig, kontaktperson och andra ansvariga personer samt deras ansvarsområden, b) interna rutiner för behandling och rapportering av oförutsedda avvikelser relaterade till miljömärkningskrav, c) interna rutiner för dokumentation och rapportering av planerade produktionsförändringar av den miljömärkta produkten, d) kontaktpersonens rutiner för rapportering av punkterna c) och d) ovan till miljömärkningsorganisationen (externa rutiner för rapportering till miljömärkningsorganisationen), e) rutiner för dokumentation, rapportering och hantering av reklamationer/klagomål, f) spårbarhet för svanmärkta produkter i produktionen. Licensinnehavaren skall ha miljömärkningsorganisationens skriftliga godkännande innan några förändringar genomförs för produkten. 6.3 Marknadsföring Marknadsföring av miljömärkta produkter skall ske enligt Regler för nordisk miljömärkning av produkter. Dokumentationskrav: - redogörelse för hur marknadsföringen av miljömärkta produkter är organiserad, vem/vilka som ansvarar för vad, - intyg om att den marknadsföringsansvarige har kunskap om Regler för nordisk miljömärkning av produkter, (bilaga 7).

17 Nordisk Miljömärkning Sida 13 (16) Persondatorer 048/ Provning och kontroll 7.1 Krav på provningsinstitut/laboratorium Provtagning skall utföras på ett kompetent sätt. Provningsinstitutet/testlaboratoriet skall vara opartiskt och kompetent. Rådata skall finnas tillgängliga för kontroll från miljömärkningsorganisationens sida under licensens giltighetstid. Analyslaboratoriet skall uppfylla de allmänna kraven enligt standarden EN eller vara ett officiellt GLP-godkänt analyslaboratorium. Sökanden skall stå för dokumentation och analyskostnader. Producentens laboratorium kan godkännas för att genomföra analyser och tester om myndigheterna övervakar provtagnings- och analysprocessen, eller om producenten har ett kvalitetssystem där provtagning och analyser ingår och som är certifierat enligt ISO 9001 eller ISO Provningsmetoder Elförbrukning Elåtgång för bildskärmen, systemenheten och den bärbara datorn i lågeffektläge samt den bärbara datorn i avstängt läge mäts enligt Energy Star mätmetoder. Bildskärmens energiförbrukningen vid normaldrift mäts enligt EN Buller Ljudeffektnivåer hos bildskärmen, systemenheten och den bärbara datorn mäts enligt ISO 7779 och deklareras enligt ISO 9296, kap , och 6 för tre apparater. Alternativt för en apparat sker deklaration enligt ISO 9296, kap , och 6, där faktorn K = 2,5 bel adderas till mätvärden. Faktorn K innebär mätfel då samma apparat mäts med samma metod vid olika tider under olika förhållanden (olika laboratorier, olika operatorer, olika mätningsapparatur). Ergonomi CRT-bildskärmens ergonomi provas enligt standarden ISO , 7 och 8. LCDskärmens och bärbara datorns ergonomi provas enligt standard ISO Ergonomitest av bildskärm skall utföras med hjälp av plattform-systemet, som består av bildskärm, tangentbord, systemenhet med grafikkort, operativsystem och provade fonter. Detta system och grafiska upplösningar definieras i provningsrapporten. Tangentbordets ergonomi provas enligt standarden ISO Elektriskt och magnetiskt fält och elektrostatisk potential Elektriska och elektromagnetiska fält från bildskärm och bärbar dator samt elektrostatisk potential av CRT-skärm mäts enligt TCO 99 mätmetoder.

18 Sida 14(16) Nordisk Miljömärkning Persondatorer 048/ Efterkontroll Dokumentation som skall finnas tillgänglig hos sökanden/licensinnehavaren Följande dokumentation skall arkiveras hos den sökande under licensperioden och kunna visas upp för miljömärkningsorganisationen vid efterkontroll på företaget, men även i samband med handläggningen av ansökan: a) Kopia av hela ansökan. b) Fakta/Beräkningsunderlag för den dokumentation som sänts in i samband med handläggningen av ansökan. c) Resultat från kontroller som genomförs i samband med produktion av miljömärkta produkter. d) Journaler för planerade produktionsförändringar och oförutsedda avvikelser i produktionen. e) Reklamationer och klagomål Stickprovskontroll Produkt med miljömärkningslicens kan kontrolleras av opartisk provningsinstitution på initiativ från miljömärkningsorganisationen. Prov för analys kan tas i form av ett stickprov bland produkter ute i handeln. Licensinnehavaren svarar för kostnaden för en sådan kontroll om produkten inte överensstämmer med de uppgifter som ligger till grund för miljömärkningslicensen. 8. Registrering Vid registrering av licensen i annat deltagande nordiskt land skall följande dokumenteras av sökanden och kontrolleras av miljömärkningsorganisationen: - marknadsföring, - bruksanvisning på aktuellt språk, - upplysningar om deltagande i system för återvinning av förbrukade produkter i egen regi eller anslutning till officiellt återvinningssystem.

19 Nordisk Miljömärkning Sida 15 (16) Persondatorer 048/ Miljömärkets utformning Miljömärket och dess identifikationsnummer ( ) skall ha följande utformning: Alternativa undertexter: 1) Mindre miljöbelastande systemenhet 2) Mindre miljöbelastande bildskärm 3) Mindre miljöbelastande tangentbord 4) Mindre miljöbelastande bärbar dator En eller flera produkter (datorenheter) kan inkluderas i samma licens. 10. Kriteriedokumentets giltighetstid Detta kriteriedokument har fastställts av den Nordiska Miljömärkningsnämnden 15 mars 2002, och är i kraft t.o.m. 18 januari Under giltighetstiden kan Nordiska Miljömärkningsnämnden besluta om justeringar, förtydliganden och/eller förlängningar av kriterierna, varvid en ny version ges ut. Detta medför normalt ingen omprövning av beviljade licenser. På sekreteriatsledarmötet den beslutades om ändring av text i kap , punkt 8. Ny dokumentet ges ut i version 3.1. Senast 12 månader innan kriterieversionen går ut, skall Nordiska Miljömärkningsnämnden meddela vilka kriterier som därefter gäller.

20 Sida 16(16) Nordisk Miljömärkning Persondatorer 048/ Kommande kriterier När kriterier revideras nästa gång, kommer förbud mot bly i lödtenn att övervägas. I kommande kriterier kommer följande att beaktas: - kemikalier vid tillverkning - möjlighet att ställa krav på användning av återvunnen plast vid tillverkning av datorn - möjlighet att totalt förbjuda PVC i datorer - krav på materialåtervinning inom produktionsprocess samt reducering av avfallsmängder vid tillverkning - krav på användning av sällsynta metaller - möjlighet att skärpa krav på bildskärmar, t ex kvicksilverförbud, begränsning av innehåll av kemikalier, möjligheter till återvinning - möjlighet att skärpa krav på användning av flamskyddsmedel och tungmetaller på kretskort - möjlighet att skärpa krav på energiförbrukning och buller. Utvärdering av provmetoder - krav på att förbjuda bly i lödtenn - möjlighet att harmonisera energiförbrukningskrav med GEEA - möjlighet att harmonisera flera krav med EU

Svanenmärkning av Persondatorer

Svanenmärkning av Persondatorer Svanenmärkning av Persondatorer Version 5.1 14 juni 2007 30 juni 2010 rdisk Miljömärkning Innehåll Vad är en Svanenmärkt persondator? 3 Varför välja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur ansöker

Läs mer

Svanenmärkning av Diskmaskiner

Svanenmärkning av Diskmaskiner Svanenmärkning av Diskmaskiner Version 3.5 14 mars 2007 30 april 2014 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är en Svanenmärkt diskmaskin? 3 Vilka diskmaskiner kan bli Svanenmärkta? 3 Hur ansöker man? 3 1

Läs mer

Utvärdering av miljökrav i PC-upphandling

Utvärdering av miljökrav i PC-upphandling RAPPORT 2010-11-10 Utvärdering av miljökrav i PC-upphandling PÅ UPPDRAG AV STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Håkan Nordin, Miljökompassen AB www.sll.se Stockholm 2010-11-10 Denna rapport beskriver ett arbete som

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter om information om energiförbrukning hos elektriska hushållsugnar;

Läs mer

Pannor för fasta biobränslen

Pannor för fasta biobränslen Svanenmärkning av Pannor för fasta biobränslen Version 2.2 14 mars 2007 31 december 2015 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är Svanenmärkta pannor för fasta biobränslen? 3 Varför välja Svanenmärkning?

Läs mer

Systemenhet. Delarna i en dator

Systemenhet. Delarna i en dator Delarna i en dator En dator är ett system med delar som fungerar tillsammans. De fysiska delarna, som du kan se och röra vid, kallas maskinvara. (Programvara avser de instruktioner, eller program, som

Läs mer

Biobränsle. Ansökan 2013. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval

Biobränsle. Ansökan 2013. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Biobränsle Ansökan 2013 Naturskyddsföreningens anteckningar Version 2013:B Denna handling är en Ansökan om Licens att få använda Bra Miljöval i enlighet med Licensvillkoren

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter om information om energi- och annan resursförbrukning hos elektriska

Läs mer

Hållbarhetskrav på IT-produkter TCO Certified

Hållbarhetskrav på IT-produkter TCO Certified Hållbarhetskrav på IT-produkter TCO Certified Stockholm, 11 februari 2015 emma.nolte@tcodevelopment.com Agenda Kort om TCO Development IT produkter har stor miljö och social påverkan Kraven i TCO Certified

Läs mer

Kraftproduktion med Biobränsle

Kraftproduktion med Biobränsle Bra Miljöval Anläggningsintyg Kraftproduktion med Biobränsle 2009 Denna handling är en Ansökan om Anläggningsintyg för Produktionsenhet vars produktion skall ingå i en Produkt märkt med Bra Miljöval. Ansökan

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4 Svanenmärkning av Tryckerier Utbildningspaket till kriterieversion 4 Varför finns Miljömärkningen Svanen? Samhället är inte hållbart Vår vision är ett hållbart samhälle Vårt syfte är att bidra till arbetet

Läs mer

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Inledning Detta är en information, utarbetad av SP, som kan användas som hjälpmedel för att sammanställa

Läs mer

Nordisk Miljömärkning

Nordisk Miljömärkning Nordisk Miljömärkning Bakgrundsdokument till kriterier för Tvättmaskiner, version 4 20040205 Lena Rogeman Innehållsförteckning 20040205 Innehåll 1 Sammanfattning 1 2 Inledning och historik 1 3 Andra styrmedel

Läs mer

Svanenmärkning av Värmepumpar

Svanenmärkning av Värmepumpar Svanenmärkning av Värmepumpar Version 2.3 14 mars 2007 31 mars 2014 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är Svanenmärkta värmepumpar? 3 Varför välja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur söker man?

Läs mer

Buy Smart+ Grön upphandling för smarta inköp i Europa. Kontorsutrustning / IT

Buy Smart+ Grön upphandling för smarta inköp i Europa. Kontorsutrustning / IT Buy Smart+ Grön upphandling för smarta inköp i Europa Kontorsutrustning / IT Innehåll Bakgrund Märkning Tips för upphandling Tips om användning Varför är det viktigt med energieffektiva IT-produkter? När

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Art Mosaik Ny deklaration Ändrad deklaration BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Artikel-nr/ID-begrepp 3A0000 Vid ändrad deklaration

Läs mer

10.00-11.30 Genomgång av lagstiftningen REACH, RoHS, WEEE och konfliktmineraler (Mikael Kihlblom, Sustema)

10.00-11.30 Genomgång av lagstiftningen REACH, RoHS, WEEE och konfliktmineraler (Mikael Kihlblom, Sustema) Sustema Norskt moderbolag, Simpli AS 6 medarbetare Stockholm, 7 i Oslo Vi arbetar bl.a. med: ISO-certifieringar (14001, 9001, 18001) Miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas Utbildningar IT-stöd för ledningssystem

Läs mer

Svanmärkning av. Pappersprodukter Kemikaliemodul

Svanmärkning av. Pappersprodukter Kemikaliemodul Svanmärkning av Pappersprodukter Kemikaliemodul Version 1.0 9 oktober 2003 Innehåll Svanmärkning av pappersprodukter Vad är ett Svanmärkt papper? 3 Krav 3 Dokumentation 4 Analyser och klassificering 4

Läs mer

TCO-märkningen av dataskärmar Vad har den betytt för användarna och miljön?

TCO-märkningen av dataskärmar Vad har den betytt för användarna och miljön? TCO-märkningen av dataskärmar Vad har den betytt för användarna och miljön? Per Erik Boivie 2007-04-18 Boivie Arbetsplatsutveckling AB www.boivie.se Inledning TCO-märkningen innehåller krav inom fyra områden.

Läs mer

Om Vårdgivare avser att ansöka om godkännande för flera mottagningar lämnas en ansökan per mottagning.

Om Vårdgivare avser att ansöka om godkännande för flera mottagningar lämnas en ansökan per mottagning. Ansökan om godkännande inom Vårdval Uppsala län Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

Solkraft. Bra Miljöval Anläggningsintyg. 1. Ansökande näringsidkare (i avtalet kallad Producenten) Kontaktperson. 3. Producentens revisor

Solkraft. Bra Miljöval Anläggningsintyg. 1. Ansökande näringsidkare (i avtalet kallad Producenten) Kontaktperson. 3. Producentens revisor Bra Miljöval Anläggningsintyg Solkraft 2009 Denna handling är en Ansökan om Anläggningsintyg för Produktionsenhet vars produktion skall ingå i en Produkt märkt med Bra Miljöval. Ansökan skickas till: Naturskyddsföreningen

Läs mer

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10122 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn LK Golvvärme-/ Värme och Universalrör PE-X Ny deklaration Ändrad deklaration Artikel-nr/ID-begrepp

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Fördelar med det Svanenmärkta huset:

Fördelar med det Svanenmärkta huset: SVANENMÄRKTA HUS Bygg- och fastighetssektorn är en stor energianvändare och därmed även en stor klimatpåverkare. En ökad medvetenhet i branschen om hur man belastar miljön så lite som möjligt får därför

Läs mer

Bakgrundsdokument för. Engångsbatterier 2003-04-02

Bakgrundsdokument för. Engångsbatterier 2003-04-02 Bakgrundsdokument för Engångsbatterier 2003-04-02 Bakgrundsdokument Engångsbatterier, 001/3.0 Innehåll Sida Sammanfattning 1 Inledning och historik 1 Andra styrmedel på området 2 Lagstiftning gällande

Läs mer

Miljödeklaration (DK, NO, SE)

Miljödeklaration (DK, NO, SE) Svenska IT-företagens Organisation Kontor og Datateknisk Landsforening IT-Brancheforeningen Kontor & Data Sverige Norge Danmark Miljödeklaration (DK, NO, SE) Modell HP DeskJet 895Cxi / 880C Fabrikat Hewlett-Packard

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID BVD 313 Varunamn Byggträ Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den 2013-02-18

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn LINC Modell 2-62 Artikel-nr/ID-begrepp 502-562 --- -- Dokument-ID BVD 3-INR-030 Varugrupp

Läs mer

Gäller fr.o.m 2011-06-22

Gäller fr.o.m 2011-06-22 Gäller fr.o.m 2011-06-22 1(5) Regler för miljömärkningsorganisationerna Nordiska Ministerrådet beslutade 1989 att införa en frivillig officiell miljömärkning, Svanen. Nedanstående organisationer/företag

Läs mer

Praktiska råd för Hållbar IT-upphandling i offentlig sektor med hjälp av TCO Certified

Praktiska råd för Hållbar IT-upphandling i offentlig sektor med hjälp av TCO Certified Praktiska råd för Hållbar IT-upphandling i offentlig sektor med hjälp av TCO Certified Vägledning innan, under och efter upphandling för att ställa miljömässiga och sociala krav på ITprodukter och deras

Läs mer

6 I första stycket byts skall ut mot ska i enlighet med gällande språkrekommendationer.

6 I första stycket byts skall ut mot ska i enlighet med gällande språkrekommendationer. Promemoria 2009-12-07 Miljödepartementet Rättsenheten Rättssakkunnig Malin Wik Telefon 08-405 24 17 E-post malin.wik@environment.ministry.se Remiss om ändringar i förordningen (2007:185) om producentansvar

Läs mer

BC06 BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV

BC06 BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV BC06 SV BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV Innehållsförteckning Information om bruksanvisningen... 1 Information om apparaten... 1 Tekniska data... 2 Säkerhet...

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn LLENTAB Högprofilplåt Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den 2013-01-10

Läs mer

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ Ditt val gör skillnad Det finns flera olika märken. Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

Välj Svanen-märkta kuvert, helst utan fönster. Dessa har vattenlösligt lim och kan sorteras som papper. Välj adressetiketter med vattenlösligt lim.

Välj Svanen-märkta kuvert, helst utan fönster. Dessa har vattenlösligt lim och kan sorteras som papper. Välj adressetiketter med vattenlösligt lim. Upprättat av Carmen Sosa Caroline Orback Ingrid Nordmark Fastställt av Mats Linde Ansvarig för uppdatering Miljösamordnare Fastställt datum 2013-09-30 1 (7) Version 1 Allmänt om inköp Vid inköp ska lagen

Läs mer

Farligt avfall. Exempel på farligt avfall:

Farligt avfall. Exempel på farligt avfall: Farligt avfall Farligt avfall är sådant avfall som innehåller farliga ämnen. Gemensamt för dem alla är att de innehåller kemiska ämnen som kan vara giftiga, cancerframkallande, fosterskadande eller allmänt

Läs mer

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING Fönster Typgodkännanderegler 2008 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av fönster Given i Helsingfors den 10 november 2008 I enlighet med miljöministeriets beslut

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

Henrik Asp. Allt du behöver veta för att KÖPA DATOR

Henrik Asp. Allt du behöver veta för att KÖPA DATOR Allt du behöver veta för att KÖPA DATOR Henrik Asp DEL 1 KOMPONENTER OCH PROGRAMVARA DEL 3 EFTER KÖPET 1. INTRODUKTION TILL BOKEN... 3 2. DATORNS HISTORIA... 4 A. Pc...5 B. Mac...6 C. HTPC...7 3. DATORNS

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID 1030 Varunamn Konstruktionsplywood Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad

Läs mer

Ansökan skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm.

Ansökan skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm. Version 1.0 Ansökan skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm. Ansökan om tillstånd Slutna radioaktiva strålkällor med hög aktivitet enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID Varunamn C6 Artikel-nr/ID-begrepp SBSL040107190598581 Varugrupp 04201 Kökssnickerier

Läs mer

REACH och kemikalier i varor

REACH och kemikalier i varor REACH och kemikalier i varor En praktisk guide för dig som är tillverkare/importör, återförsäljare eller inköpare Lagstiftningen kring kemiska produkter och kemikalier i varor är omfattande och upplevs

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

4 EUT L 353, 31.12.2008, s. 1 (Celex 32008R1272).

4 EUT L 353, 31.12.2008, s. 1 (Celex 32008R1272). Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar; SFS 2010:347 Utkom från trycket den 19 maj 2010 utfärdad den 6 maj 2010. Regeringen föreskriver

Läs mer

2015-05-12. Promemoria. Miljö- och energidepartementet

2015-05-12. Promemoria. Miljö- och energidepartementet Promemoria 2015-05-12 Miljö- och energidepartementet Rättssekretariatet Genomförande av ändringar i batteridirektivet och ändringar i undantagen till kvicksilverförbudet 1. Inledning Promemorians förslag:

Läs mer

Grundläggande datorkunskap

Grundläggande datorkunskap Grundläggande datorkunskap Vissa nybörjare känner sig väldigt osäkra Man kan förstora texten på skärmen genom att trycka på Ctrl + SeniorNet Lidingö 2014-11-10 Mamma får en gammal dator av sin son men

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID 2214:2 Varunamn weber.floor 140 nova Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Tryckerier Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Tryckerier Varför Svanen? Fem enkla skäl Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte bara tid och

Läs mer

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Det finns flera olika märke Å andra sidan räcker det Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 Version: 08.5 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation DokumentID ARTISANT4 Varunamn Bolon Artikelnr/IDbegrepp

Läs mer

Energimyndighetens krav på energimärkta fönster 2008

Energimyndighetens krav på energimärkta fönster 2008 2008-04-01, rev 04-18 Avdelningen för hållbar energianvändning Enheten för teknik och marknad Arne Andersson, 016-544 21 45 arne.andersson@energimyndigheten.se Energimyndighetens krav på energimärkta fönster

Läs mer

TAQ-70212K BLUE/PINK MK2

TAQ-70212K BLUE/PINK MK2 TAQ-70212K BLUE/PINK MK2 A ligação Wi-Fi tem de estar configurada e a conta do Google Play (para transferir aplicações e jogos) tem de ser criada, antes de iniciar o software Kidoz. Viktig säkerhetsinformation

Läs mer

2606 Nr 1009 Bilaga 1. Märket skall utformas enligt följande modell: MÄRKET

2606 Nr 1009 Bilaga 1. Märket skall utformas enligt följande modell: MÄRKET 2606 Nr 1009 Bilaga 1 Märket skall utformas enligt följande modell: MÄRKET Anmärkningar om märket Nr 1009 2607 Märket skall innehålla följande upplysningar: Anmärkning I II III IV V Leverantörens namn

Läs mer

Byggproduktförordning, Construction Product Regulations (CPR)

Byggproduktförordning, Construction Product Regulations (CPR) Byggproduktförordning, Construction Product Regulations (CPR) Obligatorisk 1. juli 2013 -märkning CE-märkningen är det pass som möjliggör en produkt att släppas ut lagligt på marknaden i någon medlemsstat.

Läs mer

Transportör: Adress: Postnr: Ort: Avfallsentreprenör: Adress: Postnr: Ort: Annan Om annan, ange vad:

Transportör: Adress: Postnr: Ort: Avfallsentreprenör: Adress: Postnr: Ort: Annan Om annan, ange vad: Ifylles av Atleverket Atleverkets löpnummer. : Behandlat av: Avfallsdeklaration för grundläggande karakterisering av deponiavfall Gäller endast icke-farligt avfall samt asbest som ska deponeras Faxa ifylld

Läs mer

Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1 Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 2 Det finns flera

Läs mer

Datorns utveckling. Bild av ENIAC

Datorns utveckling. Bild av ENIAC Datorns utveckling År 1936 konstruerade den tyska ingenjörsstudenten Konrad Zuse den första elektroniska datorn, Z1, samt en rad andra datorer de förstördes 1944 när Berlin bombades under andra världskriget.

Läs mer

Ecat_Admin Användarhandbok för licensinnehavare

Ecat_Admin Användarhandbok för licensinnehavare Ecat_Admin Användarhandbok för licensinnehavare Senast uppdaterad av hjälpcentralen: April 2015 Innehåll Inledning... 2 Kapitel 1: Grunderna... 3 1.1 Skapa ett Ecat_Admin-konto (logga in första gången)...

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION. Dokument-ID Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp Se nedan

BYGGVARUDEKLARATION. Dokument-ID Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp Se nedan BYGGVARUDEKLARATION 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Se nedan Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den Dokument-ID Artikel-nr/ID-begrepp Varugrupp Se nedan Vippor Vid ändrad deklaration

Läs mer

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK Kom igång guide 1. PRODUKTDELAR 1. T31 sändarbälte med ett styre: Sändaren skickar EKG-noggrann pulssignal till träningsdatorn. 2. FT1 träningsdator: Träningsdatorn visar pulsen.

Läs mer

CE-märk nu! Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter den 1 juli 2013

CE-märk nu! Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter den 1 juli 2013 CE-märk nu! Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter den 1 juli 2013 Krav på CE-märkning av byggprodukter 1 juli 2013 Från den 1 juli 2013 måste byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard

Läs mer

TAQ-10082 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10082 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10082 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Lineo 1 Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den 2012-11-01 Artikel-nr/ID-begrepp

Läs mer

1. Inledning. 1.1 Om detta dokument. 1.2 Om Fjäråskupan

1. Inledning. 1.1 Om detta dokument. 1.2 Om Fjäråskupan Miljöinformation Miljöinfoinformation 1. Inledning 1.1 Om detta dokument 1.2 Om Fjäråskupan 2. En fläktkupas livscykel 3. Råvaror 3.1 Materialsammansättning 3.2 Fläktsystemet 3.3 Elektronik & belysning

Läs mer

Investeringsfonden Ansökan

Investeringsfonden Ansökan Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Investeringsfonden Ansökan Denna handling är tillsammans med bilagor en ansökan om medel ur Investeringsfonden. Ansökan med bilagor skickas till: Naturskyddsföreningen

Läs mer

Nopef administreras som fond av Nordiska Miljöfinansieringsbolaget (NEFCO) under ett kontrakt mellan Nordiska Ministerrådet (NMR) och NEFCO.

Nopef administreras som fond av Nordiska Miljöfinansieringsbolaget (NEFCO) under ett kontrakt mellan Nordiska Ministerrådet (NMR) och NEFCO. RIKTLINJER För Nordic Project Trust Fund ( Nopef ) handläggning fastställda av Nopefs styrkommitté, godkända av Nordiska Ministerrådet och gällande från den 24.4.2015. 1. Verksamhet Nopef administreras

Läs mer

SPCR 095. Certifieringsregler för P-märkning av Transportbehållare enligt ADR-S, Bilaga S

SPCR 095. Certifieringsregler för P-märkning av Transportbehållare enligt ADR-S, Bilaga S SPCR 095 Certifieringsregler för P-märkning av Transportbehållare enligt ADR-S, Bilaga S SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification November

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Råd och riktlinjer för radiofrekventa elektromagnetiska fält på Umeå universitet i samband med användning av mobiltelefoner samt trådlösa nätverk.

Råd och riktlinjer för radiofrekventa elektromagnetiska fält på Umeå universitet i samband med användning av mobiltelefoner samt trådlösa nätverk. för radiofrekventa elektromagnetiska fält på Umeå universitet i samband med användning av mobiltelefoner samt trådlösa nätverk. Bakgrund Idag saknar Umeå universitet råd och riktlinjer för radiofrekventa

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

Svanenmärkning av Datorer

Svanenmärkning av Datorer Svanenmärkning av Datorer Version 7.2 23 oktober 2013-31 mars 2017 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är en Svanenmärkt dator? 3 Varför välja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur söker man? 4

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer för BVD 3 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 27 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn iq Granit Acoustic Ny deklaration Ändrad

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer för BVD 3 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 27 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn iq Toro SC Ny deklaration Ändrad deklaration

Läs mer

Tips till den som ska certifiera verksamheten enlig EN 1090

Tips till den som ska certifiera verksamheten enlig EN 1090 Tips till den som ska certifiera verksamheten enlig EN 1090 Medans ni väntar kan ni passa på att ladda ner vår APP. Finns både till Andorid och I-phone. Sök på Svetsteknik 1 Vad innebär SS-EN 3834: Olika

Läs mer

MTK. MTK Godkännandesystem. för. fogmaterial avsedda för glasning

MTK. MTK Godkännandesystem. för. fogmaterial avsedda för glasning MTK MTK Godkännandesystem för fogmaterial avsedda för glasning Gäller from april 2013 MTK Godkännandesystem Kontrollregler Allmänna förutsättningar Nedanstående kontrollregler utgör grunden för provning

Läs mer

Vattenkraft. Bra Miljöval Anläggningsintyg. 1. Ansökande näringsidkare (i avtalet kallad Producenten) Kontaktperson. 3. Producentens revisor

Vattenkraft. Bra Miljöval Anläggningsintyg. 1. Ansökande näringsidkare (i avtalet kallad Producenten) Kontaktperson. 3. Producentens revisor Bra Miljöval Anläggningsintyg Vattenkraft 2009 Denna handling är en Ansökan om Anläggningsintyg för Produktionsenhet vars produktion skall ingå i en Produkt märkt med Bra Miljöval. Ansökan skickas till:

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation DokumentID 1:1 Varunamn Stockholm (LIB Direktlaminerad laserkantad kökslucka och stomme) Ny deklaration

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID ESSVE 2013 Varunamn ECM Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den 2013-05-22

Läs mer

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Svenska Innehåll Inledning 3 Ansluta den flyttbara hårddisken 3 Lagra och överföra data 4 Koppla från den flyttbara hårddisken 5 Teknisk support 6 Garantivillkor

Läs mer

BILAGA V TILL ANBUDSINFORDRAN FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS MED REFERENS TILL URVALSKRITERIERNA

BILAGA V TILL ANBUDSINFORDRAN FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS MED REFERENS TILL URVALSKRITERIERNA BILAGA V TILL ANBUDSINFORDRAN Anbudsinfordran nr PO/2014-2/STO FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS MED REFERENS TILL URVALSKRITERIERNA Varje fält i kolumnen "Hänvisning till bifogade dokument" i

Läs mer

Fjärrkyla. Ansökan 2009. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval

Fjärrkyla. Ansökan 2009. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Fjärrkyla Ansökan 2009 Denna handling är en Ansökan om Licens att få använda Bra Miljöval i enlighet med Licensvillkoren för nedan angiven produkt. Skickas till: Naturskyddsföreningen

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:11) om ackreditering av organ som certifierar personer Ändring införd t.o.m.

Läs mer

produkter av RoHS lagstiftning? Åsa Portnoff

produkter av RoHS lagstiftning? Åsa Portnoff Hur påverkas p företaget f och dess produkter av RoHS lagstiftning? Åsa Portnoff Vad innebär r RoHS? RoHS reglerar förekomst av 6 substanser i nya elektriska och elektroniska produkter som släpps ut på

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID BVD 3 - Macro - 03 Varunamn Skagen rund Glans Skagen rund Natur Skagen rund Vit Skagen

Läs mer

1. Namn och adressuppgifter

1. Namn och adressuppgifter Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter enligt byggproduktförordningen (CPR), 305/2011/EU, samt ansökan om ackreditering i anmälningssyfte för detta ändamål Sökanden är införstådd med

Läs mer

Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter

Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter Inledning Inom landstingen/regionerna upphandlas centralt kemikalier och kemiska produkter som används i stora volymer.

Läs mer

Tonerkassetter Renoverade och återfyllda

Tonerkassetter Renoverade och återfyllda Svanenmärkning av Tonerkassetter Renoverade och återfyllda Version 4.4 23 mars 2006 31 december 2013 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är en Svanenmärkt tonerkassett? 3 Varför välja Svanenmärkning? 4

Läs mer

döden i datorn Fakta Tänk på att lyfta fram både det som är bra och det som är dåligt. Genom bättre kunskaper kan vi bli bättre på att välja rätt.

döden i datorn Fakta Tänk på att lyfta fram både det som är bra och det som är dåligt. Genom bättre kunskaper kan vi bli bättre på att välja rätt. Inför briefingmötet Inför briefingmötet behöver alla grupper inom er SPN-avdelning göra en noggrann undersökning. Ta reda på mer om datorer: hur vi konsumerar, om vad som händer när de byts ut, om märkning,

Läs mer

Att satsa på miljön är att satsa på livet

Att satsa på miljön är att satsa på livet SATSA PÅ MILJÖN! Att satsa på miljön är att satsa på livet JMS Mediasystem satsar stora resurser på sitt miljöarbete. Genom en öppen dialog med samarbetspartners, kunder, allmänhet, leverantörer, miljöorganisationer,

Läs mer