Nordisk Miljömärkning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nordisk Miljömärkning"

Transkript

1 Nordisk Miljömärkning Miljömärkning av Persondatorer Kriteriedokument 15 mars januari 2006 Version 3.1

2 Bakgrund till gemensam nordisk miljömärkning Nordiska Ministerrådet beslutade 1989 att införa en frivillig och positiv miljömärkning i Norden. Verksamheten leds av Nordiska Miljömärkningsnämnden som bl.a. beslutar om vilka produktgrupper som kan miljömärkas och kriteriernas slutliga utformning. Varje land har ett sekretariat och en styrelse/nämnd som ansvarar för arbetet. Målet med miljömärkningen är att vägleda konsumenterna till de produkter som är mindre miljöbelastande än andra jämförbara produkter. Miljömärkningen skall stimulera en produktutveckling som tar hänsyn till miljön och siktar mot ett hållbart samhälle. Nordisk Miljömärkning har åtagit sig att följa ISO-standarden 14024, Miljömärkning och miljödeklarationer typ I miljömärkning Principer och procedurer. Val av produktgrupper, miljö- och funktionskrav överensstämmer med mål, principer, praxis och krav i denna standard. ISO14024 ställer bl.a. krav på att kriterierna är objektiva och försvarbara, att metoder för verifiering existerar samt att intressenter har möjlighet att delta och att deras åsikter beaktas. Kriterierna fastställs efter en grundlig bedömning av miljöbelastningen under produkternas hela livscykel. I kriterierna ställs krav på de miljöbelastande faktorer som går att reducera med hjälp av miljömärkning. Alla produkter, både varor och tjänster, som uppfyller kraven får efter godkänd ansökan licens att använda miljömärket. Ny kunskap och utveckling medför att kriterierna regelbundet revideras. Reviderade kriterier presenteras som regel ett år före giltighetstidens utgång. Under giltighetstiden kan mindre ändringar ske. Ändringar inom giltighetsperioden, och förlängningar, medför normalt ingen omprövning av licenser. Ansökningsavgift skall betalas när ansökan inlämnas. Det tillkommer en årsavgift som baseras på produktens omsättning. Danmark: Miljømærkesekretariatet Gladsaxe Møllevej 15 DK-2860 SØBORG Tel: Fax: Hemsida: Finland: SFS-Miljömärkning Pb 116 FI HELSINGFORS Tel: Fax: Hemsida: Norge: Stiftelsen Miljømerking i Norge Kr. Augusts gt. 5 NO-0164 OSLO Tel: Fax: Hemsida: Island: Hollustuvernd Rikisins Pb 8080 IS-128 REYKJAVIK Tel: Fax: Sverige: SIS Miljömärkning AB SE STOCKHOLM Tel: Fax: Hemsida:

3 Miljömärkning av persondatorer 048/3.1 Innehåll sida 1. Inledning 1 2. Definition av produktgruppen 1 3. Ansökningsanvisning 2 4. Miljökrav Krav på produkter Krav på kemikalier vid tillverkning Krav på garanti och reservdelar Krav på återvinning Bruksanvisningar 9 5. Krav på bruksegenskaper Buller Ergonomi Elektriska och magnetiska fält, elektrostatisk potential Elektrisk säkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet (emc) Övriga krav Krav från myndigheter på säkerhet, arbetsmiljö och yttre miljö Miljö- och kvalitetsstyrning Marknadsföring Provning och kontroll Krav på provningsinstitut/laboratorium Provningsmetoder Efterkontroll Registrering Miljömärkets utformning Kriteriedokumentets giltighetstid Kommande kriterier 16 BILAGOR 1a. Expansion av kapacitet (4.1.1), Intyg 1b. Konstruktionskrav (4.1.2), Intyg 2a. Krav på plaster och deras tillsatsämnen ( och ), Intyg 2b. Flame retardants, manufacturers declaration 2c. Flame retardants, suppliers declaration 3. Krav på batterier och ackumulatorer ( ), Intyg 4. Krav på skärmar ( ), Intyg 5. Krav på kemikalier vid tillverkning (4.2), Intyg 6. Krav på garanti och reservdelar (4.3), Intyg 7. Marknadsföring av miljömärkta produkter för vilka licens söks

4

5 Nordisk Miljömärkning Sida 1 (16) Persondatorer 048/ Inledning Med hjälp av s.k. RPS-analys (relevans, potential, styrbarhet) kan man få fram, vilka de parametrar är som vi kan påverka för att uppnå så stor miljövinst som möjligt d.v.s. vilka är de parametrar som miljömärkningen skall ställa krav på. Enligt RPSanalysen, som beskrivs i bakgrundsdokumentet till detta kriteriedokument, är de följande parametrarna de mest relevanta att ställa krav på: - energiförbrukning - flamskyddsmedel i plaster - avfall och återvinning av begagnade produkter Andra, tämligen relevanta parametrar är - konstruktion (möjlighet till uppgradering och nedmontering) - plaster och deras tillsatsämnen - bly i lödpastor - produkternas livstid. Bly och livstid är faktorer som påverkar miljön, därför att elektriska och elektroniska produkter innehåller stora mängder av bly och ju kortare livstid datorn har desto mera datorer säljs och avfallsproblemet förvärras. Dessa problem är dock svåra för miljömärkningen att påverka. Det är inte lätt för tillverkaren att kontrollera underleverantörernas kedja. Andra parametrar som ställs krav på i detta kriteriedokument inbegriper - batterier och ackumulatorer - kvicksilver i platta bildskärmar - elektriskt och magnetiskt fält - elektromagnetisk kompatibilitet - bruksegenskaper, såsom bullernivå, ergonomi och säkerhet vid användning - bruksanvisningar - kemikalier vid tillverkning 2. Definition av produktgruppen De nordiska miljömärkningskriterierna gäller persondatorer, som kan användas på kontor och hemma. Produktgruppen persondatorer omfattar både stationära och bärbara datorer. En stationär persondator kan bestå av systemenhet, bildskärm, tangentbord och kan användas med bord- eller golvplacering. Separata utrustningar som mus, modem, sekundärminne, som är placerade utanför nämnda huvudenheter, ingår ej i produktgruppen. Det är tillåtet att ansöka om miljömärkning för systemenhet, bildskärm, eller tangentbord tillsammans eller var och en för sig, samt för bärbar dator. Kriterierna gäller inte skrivare för vilka det finns särskilda kriterier.

6 Sida 2(16) Nordisk Miljömärkning Persondatorer 048/ Ansökningsanvisning En datorutrustning, systemenhet, bildskärm, och tangentbord tillsammans eller separat eller en bärbar dator kan beviljas miljömärkningslicens om den uppfyller kraven i kapitel 4, 5 och 6. Producenter, försäljare eller importörer av datorutrustningar kan ansöka om licens för sina produkter. Sökanden skall skicka in den dokumentation som anges under varje enskilt krav i kapitel 4, 5 och 6. Ansökan skall innehålla en innehållsförteckning som anger vilken dokumentation som bifogas för varje enskilt krav. Kriteriedokumentets bilagor kan utnyttjas för att underlätta dokumentationsarbetet, men det är inte obligatoriskt. För att kunna få en produkt miljömärkt måste samtliga krav i dokumentet vara uppfyllda. 4. Miljökrav 4.1 Krav på produkter Expansion av kapacitet Systemenheten skall uppfylla följande krav: - Det skall vara möjligt att uppgradera minnet. - Det skall vara möjligt att byta ut hårddisken och antingen CD- eller DVD-enheten om en sådan ingår. - Systemenheten skall ha åtminstone två lediga portar för att tillåta direkt anslutning av utrustning såsom scanner och back-up apparater. För bärbara datorer räcker det med en port. Dokumentationskrav: Deklaration från licenssökanden eller tillverkaren som visar att kraven på expansion av kapacitet uppfylls (bilaga 1a) samt en demonstration. Demonstrationen skall vara genomförd före licens kan beviljas. Demonstrationen kan ske med hjälp av ett videoband eller genom ett kontrollbesök av miljömärkningsorganisationen. Licenssökanden kan också välja att låta en tredje part verifiera att produkten uppfyller kraven. Produkten som kontrolleras skall vara slumpmässigt vald. Licenssökanden skall svara för kontrollkostnader.

7 Nordisk Miljömärkning Sida 3 (16) Persondatorer 048/ Konstruktion Systemenhet, bildskärm, tangentbord och bärbar dator skall konstrueras så att demontering underlättas. Kravet består av följande delkrav. Observera att delkrav nummer sex gäller inte bärbara datorer. 1. En utbildad person skall ensam kunna montera isär produkten. 2. Tillverkaren skall kontrollera att nedmontering av systemenheten är möjlig och sammanställa en nedmonteringsanvisning. Anvisningen skall bland annat bekräfta att - förbindningar är lätta att hitta och komma åt - förbindningar är så standardiserade som möjligt - förbindningar är åtkomliga med allmäntillgängliga verktyg - bakgrundsbelysningslampor på platta bildskärmar är lätta att avskilja 3. Inkompatibla och farliga material skall vara möjliga att separera Plastdelar som väger mer än 25 g skall bestå av en enda polymer eller av en polymerlegering, med undantag av höljet, som får bestå av högst två typer av polymerer som kan separeras. 5. Plastdelar (över 25 g) får innehålla metallinlägg om de är lätta att avlägsna utan specialverktyg. 6. Stora plastdelar (över 25 g) skall inte målas eller metalliseras. Kravet gäller inte bärbara datorer. 7. Om etiketter behövs skall dessa vara lätta att separera eller vara integrerade % (vikt) av plaster och metaller i hölje och chassi skall vara tekniskt lämpliga för materialåtervinning Plastdelar som väger mer än 25 gram skall ha en beständig märkning i vilken materialet anges enligt ISO Detta kriterium gäller inte strängsprutade (extruderade) plastmaterial, ljusledaren på platta bildskärmar och plastdelar som täcker en flat yta mindre än 200 mm 2. Dokumentationskrav: Nedmonteringsanvisningar och deklaration från tillverkaren av produkten som visar att kraven på konstruktion uppfylls (bilaga 1b). Miljömärkningsorganisation kan be om en demonstration av nedmontering om man finner det nödvändigt. Demonstrationen kan ske med hjälp av en videoband eller genom ett kontrollbesök av miljömärkningsorganisation. Licenssökanden kan också välja att låta en tredje part att verifiera att produkten uppfyller kraven. Produkten som kontrolleras skall vara slumpmässigt vald. Licenssökanden skall svara för kontrollkostnader. 1 De ämnen som är listade i WEEE-direktivutkastets (KOM(2000) 347 slutlig) bilaga II skall vara möjliga att avlägsna. 2 Materialåtervinning innebär inte återvinning av värmeenergi vid förbränning.

8 Sida 4(16) Nordisk Miljömärkning Persondatorer 048/ Material Plaster Hölje och chassi får ej innehålla klorbaserade polymerer. Kravet gäller inte återvunna material och delar (inkluderar materialåtervinning och återanvändning). Dokumentationskrav: Sökanden, tillverkaren eller tillverkare av plastdelar skall deklarera att krav på plaster uppfylls (bilaga 2a) Tillsatsämnen i plaster Kraven gäller plastdelar som väger mer än 25 gram. Kadmium eller bly får ej tillsättas aktivt i plastdelar. I plastdelar får inte tillsättas halogenerade flamskyddsmedel och inte heller flamskyddsmedel som vid ansökningstidpunkten kan tilldelas någon av följande riskfraser: R45 (kan ge cancer), R46 (kan ge ärftliga genetiska skador), R60 (kan ge nedsatt fortplantningsförmåga) eller R61 (kan ge fosterskador) i enlighet med EUs kemikalielagstiftning. Flamskyddsmedelkrav gäller inte mönsterkort, elektroniska komponenter och kablar. Dokumentationskrav: Tillverkaren skall deklarera att krav på tillsatsämnen i plaster uppfylls (bilaga 2a). Flamskyddsmedel som används i plastdelar, som väger mer än 25 g, skall anges med CAS-Nr (bilaga 2b). Tillverkaren av flamskyddsmedel intygar att denne har ett rimligt underlag för en bedömning av att använda flamskyddsmedel inte kan bedömas inneha ovan angivna hälsoeffekter (bilaga 2c).

9 Nordisk Miljömärkning Sida 5 (16) Persondatorer 048/ Batterier/ackumulatorer Halterna av kvicksilver, kadmium och bly i batterier och ackumulatorer får ej överstiga: Ämne metalhalten, ppm per vikt Kadmium (Cd) 5 ppm Kvicksilver (Hg) 5 ppm Bly (Pb) 15 ppm Dessa gränsvärden är samma som i nordiska miljömärkningskriterier för uppladdningsbara batterier, version 2.4. Dokumentationskrav: Licenssökaren, tillverkaren eller tillverkaren av batterier skall intyga att batterier/ackumulatorer uppfyller krav på tungmetaller enligt detta kapitel (bilaga 3) samt meddela batteriernas typ och tillverkare Bildskärm Det är förbjudet att tillsätta kadmium eller kvicksilver i CRT-bildskärmens bildrör. Bakgrundsbeslysningen i platta bildskärmar får innehålla högst 3 mg kvicksilver per lampa (i genomsnitt). Tillverkaren eller tillverkaren av skärmen skall meddela kvicksilvermängden per lampa i bakgrundsbelysningen och antalet lampor samt skärmens storlek mätt diagonalt över skärmens arbetsyta. Dokumentationskrav: Intyg från tillverkare eller tillverkare av skärmen på den totala kvicksilvermängden (mg) i bakgrundsbelysningen samt uppgifter om platta skärmens storlek (bilaga 4).

10 Sida 6(16) Nordisk Miljömärkning Persondatorer 048/ Energiförbrukning Energiförbrukningen mäts enligt i kapitlet 7.2 nämnda mätmetoder Bildskärm Bildskärmen skall uppfylla följande krav. Lågeffektläge A1 (sleep mode): Energiförbrukning max 10 W Grundinställningen vad gäller ändring av läge från drift till första energisparläge 3 skall vara mindre än 15 minuter av inaktivitet. Tillverkaren måste ställa in denna funktion, men användaren kan stänga av den. Lågeffekläge A2 (deep sleep mode): Energiförbrukning max 5 W Grundinställningen vad gäller ändring av läge från drift till andra energisparläge 4 skall vara mindre än 30 minuter av inaktivitet. Tillverkaren måste ställa in denna funktion, men användaren kan stänga av den. Det accepteras också att övergångstiden kontrolleras av mjukvaran i datorn enligt VESA DPMS eller DVI-DMPM. Förutom krav på energisparläge krävs, att energiförbrukningen hos bildskärmen inte överstiger följande gränsvärden vid normaldrift: Bildrörets storlek, tum (") Bildskärmens eleffekt, watt (W) Storlek: Eleffekt: - 14" - 15": 90 W - 16" - 18": 130 W - 19" - : 170 W Bildrörets storlek definieras som diagonal av bildrörets skärm från hörn till hörn på framsidan av ytan. Dokumentationskrav: Licenssökaren skall presentera mätresultat med beskrivning av mätmetoden samt vem som utfört mätningen. 3 As defined by the current Energy Star definition of first low power or sleep mode. 4 Energy Star definition

11 Nordisk Miljömärkning Sida 7 (16) Persondatorer 048/ Systemenhet Systemenheten skall uppfylla gällande Energy Star krav för systemenheter 5. Datorn skall kunna inta lågeffektlage enligt ACPI 6 S3 (suspend to RAM). I detta läge skall datorn ha en effekt på högst 5 W. Datorn skall kunna gå från lågeffektläge till driftläge när den får signal från antingen modem, nätanslutning, tangentbord eller mus kopplad till PS2 eller USB-port. Grundinställningen vad gäller övergång från drift till ACPI S3 lågeffektläge skall vara mindre än 30 minuter av inaktivitet.tillverkaren måste aktivera denna funktion,men användaren kan stänga av den. I avstängt läge får energiförbrukningen inte överstiga 2 W. Dokumentationskrav: Licenssökaren skall presentera mätresultat med beskrivning av mätmetoden samt vem som utfört mätningen. Uppfyllande av Energy Star krav kan uppvisas med kopior av Partnership Agreement och Commitment Form Bärbar dator Bärbar dator skall kunna inta lågeffektlage enligt ACPI S3 (suspend to RAM). I detta läge skall datorn ha en effekt på högst 5 W. Datorn skall kunna gå från lågeffektläge till driftläge när den får signal från antingen - modem - nätanslutning, tangentbord eller mus kopplad till PS2 eller USB-port. Grundinställningen vad gäller övergång från drift till ACPI S3 lågeffektläge skall vara max 15 minuter av inaktivitet.tillverkaren måste aktivera denna funktion men användaren kan stänga av den. Den bärbara datorn skall i avstängt läge ha en energiförbrukning mindre än 2 W, när batteriet är fullt laddat och spänningskällan är kopplad till strömkällan. Spänningskällan av den bärbara datorn skall ha en maxeffekt mindre än 1 W, när den är kopplad till strömkällan men inte till datorn. Dokumentationskrav: Licenssökaren skall presentera mätresultat med beskrivning av mätmetoden samt vem som utfört mätningen. 5 Vid fastställningstidpunkt av kriteriet var den gällande Energy Star MOU-versionen 3.0, som trädde i kraft 1 juli V3.pdf 6 Advanced Configuration and Power Interface

12 Sida 8(16) Nordisk Miljömärkning Persondatorer 048/ Krav på kemikalier vid tillverkning Följande lösningsmedel får ej användas vid produktion av elektronik eller andra delar av produkten: CFC-föreningar (klorfluorkarboner), HCFC-föreningar (klorfluorkolväten), HFC-föreningar (fluorkolväten), 1,1,1-trikloretan samt koltetraklorid. Dokumentationskrav: Tillverkaren av produkten samt underleverantörer i ledet närmast före tillverkaren skall deklarera att krav på kemikalier vid tillverkning uppfylls (bilaga 5). 4.3 Krav på garanti och reservdelar Tillverkaren skall lämna en kommersiell garanti på att systemenheten, bildskärmen och den bärbara datorn skall fungera i minst tre år. Garantin skall gälla från och med den dag då datorn levereras till kunden. Tillgången till passande batterier och strömkällor samt tangentbord och dess komponenter skall garanteras i tre år från den dagen produktion upphör. Dokumentationskrav: Sökanden eller tillverkaren skall deklarera att krav på garanti och reservdelar uppfylls (bilaga 6). 4.4 Krav på återvinning För varje miljömärkt enhet som säljs, måste licensinnehavaren erbjuda köparen att lämna in motsvarande begagnad produkt för återvinning 7 (reparation, återanvändning eller återvinning som material eller energi om materialåtervinning inte är kommersiellt möjligt att utföra), oavsett ursprung. Den begagnade produkten skall tas emot för återvinning kostnadsfritt för köparen, som exempel kan begagnad bildskärmen inlämnas vid köp av miljömärkt bildskärm. Licensansökaren skall ha ett system för återvinning av begagnade produkter i egen regi eller vara ansluten till officiellt återtagningssystem. Följande skall dokumenteras: - Hur insamlingssystemet går till. - Vilka återvinningsföretag som anlitas. Dokumentationskrav: Licensansökaren skall i ansökan beskriva hur återvinningskrav uppfylls för miljömärkta datorer och skärmar. 7 Detta krav gäller inte länder som har en officiell ordning för insamling av elektronikavfall.

13 Nordisk Miljömärkning Sida 9 (16) Persondatorer 048/ Bruksanvisningar Följande information skall finnas tillgänglig för konsumenten i till exempel bruksanvisningen eller informationsblad till respektive produkt: 1) Rekommendationer beträffande användning av energisparfunktionerna. Bl.a.skall anges att energiförbrukningen och därmed också driftskostnaderna kan öka om dessa funktioner deaktiveras. 2) Uppgifter om högsta och lägsta energiförbrukning för datorn under drift, i energisparläge och i avstängt läge, samt information om att förbrukningen av nätström kan minskas till noll om man drar ur kontakten till datorn eller stänger av väggkontakten. 3) Maximalt ljudvärde (A-betonad ljudeffektnivå enligt ISO 9779 och ISO 9296) vid drift och tomgång 8 4) Uppgifter om garantin och tillgången till reservdelar. 5) Information om uppbyggnad av produkter och expansion av bl.a. processor, minne och klockfrekvens 6) Information om vilken typ av batterier och ackumulatorer som används. 7) Uppgifter om att produkten har konstruerats för att möjliggöra återanvändning av delar och återvinning. 8) Råd om hur begagnade produkter och deras förpackningar återvinns eller omhändertas miljöanpassat (mottagning, hantering, återvinning och skrotning) av tillverkare eller tredje person. Det skall även framgå, vart användaren kan lämna uttjänta produkter. 9) Råd om hur konsumenten kan utnyttja tillverkarens erbjudande om återtagande. 10) Omnämnande att produkten har beviljats nordiska miljömärket med en kort förklaring om vad det betyder samt hänvisning till ytterligare information om nordiska miljömärket på internet (http://www.svanen.nu) I bruksanvisningar skall informeras om att man vid kassering av batterierna och ackumulatorerna skall följa de regler, som gäller i respektive land/kommun. Bruksanvisningen skall vara på ett officiellt nordiskt språk i respektive land, där miljömärkt produkt säljs. Bruksanvisningar skall finnas i tryckt eller i elektronisk form. Om bruksanvisningen är i elektronisk form, skall information om hur inkoppling och start sker, samt information om hur bruksanvisningen skrivs ut, finnas tryckt. Dokumentationskrav: Ett exemplar av bruksanvisningar eller kopior av relevanta sidor. 8 Med tomgång menas läget då datorn inte använder hårddisken etc., d.v.s. enbart fläktljud

14 Sida 10(16) Nordisk Miljömärkning Persondatorer 048/ Krav på bruksegenskaper 5.1 Buller Bullermätningar görs enligt standarder nämnda under punkt 7.2. Drift innebär läsning av hårddisk och diskettstation. Systemenheten och den bärbara datorn skall uppfylla krav på deklarerade (Abetonade) maximala ljudeffektnivåer LwAd (bel(a)) vid drift och tomgång enligt följande: Drift LwAd Tomgång LwAd Systemenhet och bärbar dator 5,5 bel(a) 4,8 bel(a) Dokumentationskrav: Licenssökaren skall presentera mätresultat med beskrivning av mätmetoden samt vem som utfört mätningen. 5.2 Ergonomi Bildskärmen, tangentbordet och den bärbara datorn skall uppfylla ergonomiska krav enligt standarden under punkt 7.2. Ergonomikrav skall uppfyllas i de grafiska upplösningar, som vanligen kommer att användas. Parametrar, som ingår i standarden, skall provas och deras mätvärden skall rapporteras. Dokumentationskrav: Licenssökaren skall presentera mätresultat med beskrivning av mätmetoden samt vem som utfört mätningen.

15 Nordisk Miljömärkning Sida 11 (16) Persondatorer 048/ Elektriska och magnetiska fält, elektrostatisk potential Bildskärmar och bärbara datorer skall uppfylla krav gällande elektriskt och magnetiskt fält enligt metoder och riktvärden givna under punkt 7.2. Under mätningen skall den bärbara datorn vara ansluten till en AC-adapter av klass I med jordad kontakt. Kravet gäller även då den bärbara datorn är placerad i s k dockningsstation eller på kopplingslist. Dessutom skall CRT-skärmen uppfylla krav gällande elektrostatisk potential enligt metoder och riktvärden givna under punkt 7.2. Dokumentationskrav: Licenssökaren skall presentera mätresultat med beskrivning av mätmetoden samt vem som utfört mätningen. 5.4 Elektrisk säkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet (emc) Produkter för vilka miljömärkningslicens söks skall vara CE-märkta. Dokumentationskrav: Intygen att produkten uppfyller de krav som CE-märkningen omfattar. 6. Övriga krav 6.1 Krav från myndigheter på säkerhet, arbetsmiljö och yttre miljö Innehavare av miljömärkningslicens ansvarar för att gällande bestämmelser för, säkerhet, arbetsmiljö, miljölagstiftning och anläggningsspecifika villkor/koncessioner följs i respektive produktionsland vid tillverkning av miljömärkta produkter. Dokumentationskrav: Kravet kontrolleras inte vid ansökningstillfället, men kan leda till att licensen dras in om avvikelse uppdagas.

16 Sida 12(16) Nordisk Miljömärkning Persondatorer 048/ Miljö- och kvalitetsstyrning Producenten, som själv eller genom återförsäljare/importör har miljömärkningslicens, skall ha dokumenterade rutiner och instruktioner för att säkerställa: att kraven i miljömärkningskriterierna efterlevs, att kraven är kontrollerbara under licensens giltighetstid, kvalitetsnivån för de produkter som omfattas av licensen, att det finns en organisationsstruktur som kan garantera att kraven i miljömärkningskriterierna och miljölagstiftningen efterlevs, att det finns en kvalitetsansvarig samt en kontaktperson gentemot miljömärkningsorganisationen, Dokumentationskrav: Redogör för hur kraven på miljömärkning följs upp, dokumenteras och rapporteras i den dagliga produktionen, d.v.s.: a) organisation, kvalitetsansvarig, kontaktperson och andra ansvariga personer samt deras ansvarsområden, b) interna rutiner för behandling och rapportering av oförutsedda avvikelser relaterade till miljömärkningskrav, c) interna rutiner för dokumentation och rapportering av planerade produktionsförändringar av den miljömärkta produkten, d) kontaktpersonens rutiner för rapportering av punkterna c) och d) ovan till miljömärkningsorganisationen (externa rutiner för rapportering till miljömärkningsorganisationen), e) rutiner för dokumentation, rapportering och hantering av reklamationer/klagomål, f) spårbarhet för svanmärkta produkter i produktionen. Licensinnehavaren skall ha miljömärkningsorganisationens skriftliga godkännande innan några förändringar genomförs för produkten. 6.3 Marknadsföring Marknadsföring av miljömärkta produkter skall ske enligt Regler för nordisk miljömärkning av produkter. Dokumentationskrav: - redogörelse för hur marknadsföringen av miljömärkta produkter är organiserad, vem/vilka som ansvarar för vad, - intyg om att den marknadsföringsansvarige har kunskap om Regler för nordisk miljömärkning av produkter, (bilaga 7).

17 Nordisk Miljömärkning Sida 13 (16) Persondatorer 048/ Provning och kontroll 7.1 Krav på provningsinstitut/laboratorium Provtagning skall utföras på ett kompetent sätt. Provningsinstitutet/testlaboratoriet skall vara opartiskt och kompetent. Rådata skall finnas tillgängliga för kontroll från miljömärkningsorganisationens sida under licensens giltighetstid. Analyslaboratoriet skall uppfylla de allmänna kraven enligt standarden EN eller vara ett officiellt GLP-godkänt analyslaboratorium. Sökanden skall stå för dokumentation och analyskostnader. Producentens laboratorium kan godkännas för att genomföra analyser och tester om myndigheterna övervakar provtagnings- och analysprocessen, eller om producenten har ett kvalitetssystem där provtagning och analyser ingår och som är certifierat enligt ISO 9001 eller ISO Provningsmetoder Elförbrukning Elåtgång för bildskärmen, systemenheten och den bärbara datorn i lågeffektläge samt den bärbara datorn i avstängt läge mäts enligt Energy Star mätmetoder. Bildskärmens energiförbrukningen vid normaldrift mäts enligt EN Buller Ljudeffektnivåer hos bildskärmen, systemenheten och den bärbara datorn mäts enligt ISO 7779 och deklareras enligt ISO 9296, kap , och 6 för tre apparater. Alternativt för en apparat sker deklaration enligt ISO 9296, kap , och 6, där faktorn K = 2,5 bel adderas till mätvärden. Faktorn K innebär mätfel då samma apparat mäts med samma metod vid olika tider under olika förhållanden (olika laboratorier, olika operatorer, olika mätningsapparatur). Ergonomi CRT-bildskärmens ergonomi provas enligt standarden ISO , 7 och 8. LCDskärmens och bärbara datorns ergonomi provas enligt standard ISO Ergonomitest av bildskärm skall utföras med hjälp av plattform-systemet, som består av bildskärm, tangentbord, systemenhet med grafikkort, operativsystem och provade fonter. Detta system och grafiska upplösningar definieras i provningsrapporten. Tangentbordets ergonomi provas enligt standarden ISO Elektriskt och magnetiskt fält och elektrostatisk potential Elektriska och elektromagnetiska fält från bildskärm och bärbar dator samt elektrostatisk potential av CRT-skärm mäts enligt TCO 99 mätmetoder.

18 Sida 14(16) Nordisk Miljömärkning Persondatorer 048/ Efterkontroll Dokumentation som skall finnas tillgänglig hos sökanden/licensinnehavaren Följande dokumentation skall arkiveras hos den sökande under licensperioden och kunna visas upp för miljömärkningsorganisationen vid efterkontroll på företaget, men även i samband med handläggningen av ansökan: a) Kopia av hela ansökan. b) Fakta/Beräkningsunderlag för den dokumentation som sänts in i samband med handläggningen av ansökan. c) Resultat från kontroller som genomförs i samband med produktion av miljömärkta produkter. d) Journaler för planerade produktionsförändringar och oförutsedda avvikelser i produktionen. e) Reklamationer och klagomål Stickprovskontroll Produkt med miljömärkningslicens kan kontrolleras av opartisk provningsinstitution på initiativ från miljömärkningsorganisationen. Prov för analys kan tas i form av ett stickprov bland produkter ute i handeln. Licensinnehavaren svarar för kostnaden för en sådan kontroll om produkten inte överensstämmer med de uppgifter som ligger till grund för miljömärkningslicensen. 8. Registrering Vid registrering av licensen i annat deltagande nordiskt land skall följande dokumenteras av sökanden och kontrolleras av miljömärkningsorganisationen: - marknadsföring, - bruksanvisning på aktuellt språk, - upplysningar om deltagande i system för återvinning av förbrukade produkter i egen regi eller anslutning till officiellt återvinningssystem.

19 Nordisk Miljömärkning Sida 15 (16) Persondatorer 048/ Miljömärkets utformning Miljömärket och dess identifikationsnummer ( ) skall ha följande utformning: Alternativa undertexter: 1) Mindre miljöbelastande systemenhet 2) Mindre miljöbelastande bildskärm 3) Mindre miljöbelastande tangentbord 4) Mindre miljöbelastande bärbar dator En eller flera produkter (datorenheter) kan inkluderas i samma licens. 10. Kriteriedokumentets giltighetstid Detta kriteriedokument har fastställts av den Nordiska Miljömärkningsnämnden 15 mars 2002, och är i kraft t.o.m. 18 januari Under giltighetstiden kan Nordiska Miljömärkningsnämnden besluta om justeringar, förtydliganden och/eller förlängningar av kriterierna, varvid en ny version ges ut. Detta medför normalt ingen omprövning av beviljade licenser. På sekreteriatsledarmötet den beslutades om ändring av text i kap , punkt 8. Ny dokumentet ges ut i version 3.1. Senast 12 månader innan kriterieversionen går ut, skall Nordiska Miljömärkningsnämnden meddela vilka kriterier som därefter gäller.

20 Sida 16(16) Nordisk Miljömärkning Persondatorer 048/ Kommande kriterier När kriterier revideras nästa gång, kommer förbud mot bly i lödtenn att övervägas. I kommande kriterier kommer följande att beaktas: - kemikalier vid tillverkning - möjlighet att ställa krav på användning av återvunnen plast vid tillverkning av datorn - möjlighet att totalt förbjuda PVC i datorer - krav på materialåtervinning inom produktionsprocess samt reducering av avfallsmängder vid tillverkning - krav på användning av sällsynta metaller - möjlighet att skärpa krav på bildskärmar, t ex kvicksilverförbud, begränsning av innehåll av kemikalier, möjligheter till återvinning - möjlighet att skärpa krav på användning av flamskyddsmedel och tungmetaller på kretskort - möjlighet att skärpa krav på energiförbrukning och buller. Utvärdering av provmetoder - krav på att förbjuda bly i lödtenn - möjlighet att harmonisera energiförbrukningskrav med GEEA - möjlighet att harmonisera flera krav med EU

Svanenmärkning av Värmepumpar

Svanenmärkning av Värmepumpar Svanenmärkning av Värmepumpar Version 2.3 14 mars 2007 31 mars 2014 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är Svanenmärkta värmepumpar? 3 Varför välja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur söker man?

Läs mer

Svanenmärkning av Textilservice

Svanenmärkning av Textilservice Svanenmärkning av Textilservice Version 3.0 12 december 2012 31 december 2016 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är en Svanenmärkt textilserviceverksamhet? 3 Varför välja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas?

Läs mer

Nordisk Miljömärkning

Nordisk Miljömärkning Nordisk Miljömärkning Bakgrundsdokument till kriterier för Tvättmaskiner, version 4 20040205 Lena Rogeman Innehållsförteckning 20040205 Innehåll 1 Sammanfattning 1 2 Inledning och historik 1 3 Andra styrmedel

Läs mer

Den eskalerande organiseringen bakom skapandet av en trovärdig miljömärkning exemplet Svanen

Den eskalerande organiseringen bakom skapandet av en trovärdig miljömärkning exemplet Svanen Scores rapportserie 2015:2 Den eskalerande organiseringen bakom skapandet av en trovärdig miljömärkning exemplet Svanen Kristina Tamm Hallström & Emelie Adamsson Den eskalerande organiseringen bakom skapandet

Läs mer

Vägledning för Klienter

Vägledning för Klienter Vägledning för Klienter Stationära och bärbara datorer, All in One produkter, ruggade datorer, tablets/läsplattor, tunna klienter, bildskärmar samt tillbehör och produktnära tjänster Klienter 11 1 (40)

Läs mer

EXAMENSARBETE. Analys av möjligheterna att Svanenmärka flerbostadshus

EXAMENSARBETE. Analys av möjligheterna att Svanenmärka flerbostadshus EAMENSARBETE 2006:316 CIV Analys av möjligheterna att Svanenmärka flerbostadshus Olle Strandsäter Luleå tekniska universitet Civilingenjörsprogrammet Väg- och vattenbyggnadsteknik Institutionen för Samhällsbyggnad

Läs mer

SPCR 178. Certifieringsregler för System för Kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp

SPCR 178. Certifieringsregler för System för Kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp SPCR 178 Certifieringsregler för System för Kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification

Läs mer

Miljökrav i offentlig upphandling

Miljökrav i offentlig upphandling Miljökrav i offentlig upphandling Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juni 2008, Linda Dahlström

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, restaurang och konferens

Svanenmärkning av Hotell, restaurang och konferens Svanenmärkning av Hotell, restaurang och konferens Version 4.3 23 oktober 2013-31 december 2018 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är ett Svanenmärkt hotell, restaurang och konferens? 4 Varför välja Svanenmärkning?

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell och vandrarhem

Svanenmärkning av Hotell och vandrarhem Svanenmärkning av Hotell och vandrarhem Version 3.4 14 juni 2007 31 oktober 2014 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är ett Svanenmärkt hotell? 3 Varför välja Svanen? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur söker

Läs mer

ATEX-RIKTLINJER. FJÄRDE UTGÅVAN - september 2012 Uppdaterad december 2013. Ändringar sedan maj 2011 är markerade med blått.

ATEX-RIKTLINJER. FJÄRDE UTGÅVAN - september 2012 Uppdaterad december 2013. Ändringar sedan maj 2011 är markerade med blått. ATEX-RIKTLINJER RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNINGEN AV RÅDETS DIREKTIV 94/9/EG AV DEN 23 MARS 1994 OM TILLNÄRMNING AV MEDLEMSSTATERNAS LAGSTIFTNING OM UTRUSTNING OCH SÄKERHETSSYSTEM SOM ÄR AVSEDDA FÖR ANVÄNDNING

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

1. Inbjudan att inkomma med anbud

1. Inbjudan att inkomma med anbud Förfrågningsunderlag 2013-11-27 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Digitala Mötesrum 2013 Renée Sjölund 96-99-2011 Sista anbudsdag: 2014-01-30 Symbolförklaring:

Läs mer

SPCR 130. Certifieringsregler för P-märkning av Värmepumpar. SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut

SPCR 130. Certifieringsregler för P-märkning av Värmepumpar. SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut SPCR 130 Certifieringsregler för P-märkning av Värmepumpar SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut SP Swedish National Testing and Research Institute

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2000L0053 SV 01.07.2005 004.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2000/53/EG av den18

Läs mer

Mätprogram för konduktivitet i fuktvatten

Mätprogram för konduktivitet i fuktvatten Datavetenskap Jeanette Svensson Mätprogram för konduktivitet i fuktvatten Examensarbete, C-nivå 2001:03 Mätprogram för konduktivitet i fuktvatten Jeanette Svensson 2001, Jeanette Svensson, Karlstads universitet

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-04-09 14 Personuppgiftsbiträdesavtal mellan Vallentuna kommun och Microsoft avseende Office 365 (UN 2015.034) Beslut

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Vägledning. Upphandling av analystjänster för offentlig kontroll av livsmedel och för föreskriven regelbunden kontroll av dricksvatten

Vägledning. Upphandling av analystjänster för offentlig kontroll av livsmedel och för föreskriven regelbunden kontroll av dricksvatten Vägledning Upphandling av analystjänster för offentlig kontroll av livsmedel och för föreskriven regelbunden kontroll av dricksvatten Innehåll 1 Inledning... 4 2 Syfte och omfattning... 4 2.1 Laboratorieanalyser...

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

SPCR 095. Certifieringsregler för P-märkning av Transportbehållare enligt ADR-S, Bilaga S

SPCR 095. Certifieringsregler för P-märkning av Transportbehållare enligt ADR-S, Bilaga S SPCR 095 Certifieringsregler för P-märkning av Transportbehållare enligt ADR-S, Bilaga S SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification November

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om blodverksamhet Beslutade den 12 oktober 2006. LVFS 2006:16 Utkom från

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11) om medicintekniska

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

Sveriges Importörers importhandbok

Sveriges Importörers importhandbok Sveriges Importörers importhandbok 1 2 Sverige behöver importen Tar vi bort alla importerade varor från hyllorna i en butik skulle den bli ganska tom. Byggde vi bilar med enbart svenska råvaror och komponenter

Läs mer

Validering av kemiska analysmetoder

Validering av kemiska analysmetoder SWEDAC DOC 00:32 2000-10-23 ISSN 1400-6138 Anders Nilsson, Karl-Erland Stensiö och Björn Lundgren Validering av kemiska analysmetoder SWEDAC:s förord Detta dokument är framtaget för att ge vägledning och

Läs mer

Vi gör det grönare för dig! miljöhandbok

Vi gör det grönare för dig! miljöhandbok Vi gör det grönare för dig! miljöhandbok Miljöhandbok Miljö är ett område som krupit längst upp på dagordningen både globalt och lokalt. Vi på Svanströmsgruppen upplever ett ökat engagemang från våra kunder

Läs mer

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel Kommerskollegium 2010:4 e-faktura i gränsöverskridande handel e Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att

Läs mer