Kemiska byggprodukter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kemiska byggprodukter"

Transkript

1 Svanenmärkning av Kemiska byggprodukter Version maj oktober 2014 Nordisk Miljömärkning

2

3 Nordiska Ministerrådet beslutade 1989 att införa en frivillig officiell miljömärkning, Svanen. Nedanstående organisationer/företag driver Svanenmärkningen på uppdrag av respektive lands regering. För mer information se webbplatserna: Finland: Miljömärkning Finland Box 489 FI HELSINGFORS Tel: Fax: Danmark: Miljømærkning Danmark Fonden Dansk Standard Kollegievej 6 DK-2920 CHARLOTTENLUND Tel: Fax: Norge: Miljømerkning Tordenskiolds gate 6 B NO-0160 OSLO Tel: Fax: Island: Norræn Umhverfismerking á Íslandi Umhverfisstofnun Suurlandsbraut 24 IS-108 REYKJAVIK Tel: Fax: Sverige: Miljömärkning Sverige AB SE STOCKHOLM Tel: Fax: Detta dokument får kopieras endast i sin helhet och utan någon form av ändring. Citat får göras om upphovsmannen Nordisk Miljömärkning omnämns. Detta är en översättning av ett originaldokument på danska. Vid eventuella oklarheter är det originalet som gäller.

4

5 Svanenmärkning av Kemiska byggprodukter 097, version 1.6, Innehåll Vad är en Svanenmärkt kemisk byggprodukt?... 1 Varför välja Svanenmärkning?... 1 Vad kan Svanenmärkas?... 2 Hur söker man? Generella miljökrav Lim Fogmassa Spackel Utomhusfärg och -lack Krav på emballage, märkning, konsumentupplysning och retursystem Kvalitetsstyrning och myndighetskrav Marknadsföring Svanenmärkets utformning Efterkontroll Hur länge gäller licensen? Nya kriterier Bilagor 1 Intyg för producenten av den kemiska byggprodukten 2 Intyg om ingående ämnen 3 Marknadsföring av Svanenmärkta kemiska byggprodukter 4 Konvertering av krav för GHS-klassificering

6

7 Nordisk Miljömärkning Sida 1 av 22 Vad är en Svanenmärkt kemisk byggprodukt? Svanen är ett officiellt miljömärke med absoluta krav inom miljö, hälsa och kvalitet. En Svanenmärkt kemisk byggprodukt tillhör de minst miljöbelastande inom sin grupp och Svanenmärket visar att produkten uppfyller stränga miljökrav. Kraven som ställs på råvaror, produktion, användning, funktion och avfall baserar sig på ett livscykelperspektiv av produkten. För kemiska byggprodukter uppnås mindre belastning på miljö och hälsa genom en begränsad användning av miljö- och hälsofarliga kemikalier och mindre utsläpp i luft och vatten. Varför välja Svanenmärkning? Licensinnehavaren får använda Svanenmärket som varumärke i sin marknadsföring. Svanenmärket har mycket hög kännedom och trovärdighet inom Norden. Svanenmärket är ett kostnadseffektivt och enkelt sätt att kommunicera miljöarbete och miljöengagemang till kunder och leverantörer. En mer miljöanpassad verksamhet ger ofta möjligheter till minskade kostnader genom att till exempel sänka förbrukningen av energi samt minska mängden emballage och avfall. Miljövänliga lösningar kan förbereda producenten av kemiska byggprodukter för framtida lagstiftning på miljöområdet. Miljöfrågor är komplexa och det kan ta lång tid och kräva mycket resurser att sätta sig in i ett specifikt miljöområde. Svanenmärkningen kan ses som en hjälp i detta arbete eftersom producenter genom kriteriernas miljökrav kan få inspiration till hur de kan bidra till en utveckling mot ett hållbart samhälle. Svanenmärkningen omfattar inte bara miljö- och hälsoaspekter utan också kvalitetskrav eftersom miljö och kvalitet ofta går hand i hand. Det betyder att Svanenmärkningen också kan ses som en kvalitetsstämpel.

8 Sida 2 av 22 Nordisk Miljömärkning Vad kan Svanenmärkas? Kemiska byggprodukter omfattar flytande eller ohärdade produkter för användning vid byggarbete både inomhus och utomhus samt för olika underlag. Produktgruppen omfattar tillsvidare följande produkter för både privata och professionella användare: Lim Fogmassa Spackel Utomhusfärg och -lack Lim för industriell användning för annat än byggarbete, som t.ex. möbeltillverkning eller framställning av byggskivor, ingår inte i produktgruppen. För lim avsett för industriell användning finns ett eget kriteriedokument Lim. Det finns dessutom kriterier för Svanenmärkning av Inomhusfärg och -lack. Produkter som kan betecknas som kemiska byggprodukter, utöver de som nämnts, kan senare komma att inkluderas i detta kriteriedokument. Kontakta Nordisk Miljömärkning för förfrågan om utvidgning av produktgruppen. Fasta byggprodukter, som isoleringsmaterial och plastprodukter, ren betong och så vidare, kan inte Svanenmärkas enligt dessa kriterier. För fasta byggprodukter finns kriterier för Svanenmärkning av exempelvis hus, fönster och ytterdörrar, golv, möbler och inventarier (som inkluderar inomhusdörrar och -trappor), byggskivor, hållbart trä etc. Hur söker man? Såväl tillverkare, importörer, grossister och återförsäljare kan ansöka om licens. För att en produkt ska bli Svanenmärkt ska samtliga generella krav och relevanta produktspecifika krav vara uppfyllda. Varje krav är markerat med bokstaven K (krav) och ett nummer. All information som skickas till Nordisk Miljömärkning behandlas konfidentiellt. Underleverantörer kan skicka dokumentation direkt till Nordisk Miljömärkning där upplysningarna också kommer att behandlas konfidentiellt för sökanden. Symboler i texten För varje krav är det beskrivet hur kravet ska dokumenteras. Det finns också olika symboler som används för att underlätta arbetet. Symbolerna är: Skicka med Nordisk Miljömärkning kontrollerar detta krav vid kontrollbesök. Skicka med rutiner för företagets miljö- och kvalitetssäkring.

9 Nordisk Miljömärkning Sida 3 av 22 Ansökan Ansökan skickas till Nordisk Miljömärkning i det land de kemiska byggprodukterna ska produceras eller säljas, se adresser på sidan 2. Ansökan består av en ansökningsblankett och dokumentation som visar att kraven i kriteriedokumentet uppfylls. Mer information och hjälp kan fås genom att vända sig till Nordisk Miljömärkning. Gå in på respektive lands hemsida, se adresser på sidan 2. Försäljning i övriga Norden Om licensen registreras i något annat nordiskt land ges möjligheten att använda Svanenmärket på en större marknad. Följande behöver skickas in till Nordisk Miljömärkning vid registrering: Ansökningsblankett för registrering av produkt Kopia av licensbevis med godkända produkter Etikett/Informationstext till konsumenten på landets eget språk Dokumentation som visar att nationella bestämmelser, lagar och eventuella branschavtal om retursystem för emballage efterlevs. Registreringen är kostnadsfri men årsavgifter måste betalas enligt respektive lands avgiftsregler. Kontroll på plats I samband med tilldelning av licens kontrollerar Nordisk Miljömärkning på plats att kraven uppfylls. Vid kontrollen ska underlag för beräkningar, original till inskickade intyg, testresultat, inköpsstatistik och liknande som styrker att kraven uppfylls kunna uppvisas. Kostnader En ansökningsavgift tas ut i samband med att företaget söker licens. Utöver det tillkommer en årsavgift baserad på företagets omsättning av de Svanenmärkta produkterna. Frågor Kontakta gärna Nordisk Miljömärkning, om ni har frågor eller vill ha mer information.

10 Sida 4 av 22 Nordisk Miljömärkning 1 Generella miljökrav Kraven i kapitel 1 gäller samtliga ingående ämnen om inte annat anges. Som ingående ämnen räknas alla ingående ämnen i produkten, inklusive tillsatta additiv (t.ex. konserveringsmedel eller stabilisatorer) i ingredienserna, men inte föroreningar från råvaruproduktionen. Som föroreningar räknas rester från råvaruproduktionen som ingår i den färdiga produkten i koncentrationer under 100 ppm (0,01 viktprocent, 100 mg/kg), men inte ämnen som har tillsatts en råvara eller produkten medvetet och med syfte, oavsett mängd. Observera att produkten vid varje tillfälle ska uppfylla alla obligatoriska krav ett undantag som nämns i ett specifikt krav utgör därför inte ett generellt undantag från de obligatoriska kraven. K1 Information om produkten Beskriv produkten och hur den överensstämmer med definitionen av vad som kan Svanenmärkas. Om produkten är en del i en flerkomponentprodukt som tillsammans säkerställer funktionen ska hela produkten Svanenmärkas och inte bara delar av den (exempelvis tvåkomponentlack bestående av bas plus härdare). Kravet gäller alltså den enskilda produkten och inte produkter i samme serie med annan funktion (exempelvis system för fasadmålning bestående av grundolja, grundfärg och färg). Beskriv produktens formulering. Den ska omfatta ett fullständigt recept med uppgift om alla ingående ämnen (se definition av ingående ämnen först i kapitel 1). Beskrivningen ska innehålla en översikt över handelsnamn, ingående ämnens kemiska namn, funktion, kokpunkt (för ingående organiska ämnen där det är relevant), innehåll i viktprocent (både med och utan lösningsmedel (t.ex. vatten)) och CAS-nummer för alla ingående ämnen i produkten. Beskrivning av produkten enligt definitionen av vad som kan Svanenmärkas. Beskrivning av produktens formulering enligt ovanstående. Säkerhetsdatablad/produktblad enligt gällande lagstiftning i ansökningslandet t.ex. Bilaga II i Reach (förordning 1907/2006/EG) för varje produkt. Intyg enligt bilaga 1 från producenten.

11 Nordisk Miljömärkning Sida 5 av 22 K2 Klassificering av produkten Produkten får inte klassificeras/märkas enligt tabellen nedan. Faroklass Miljöfarlig Mycket giftig Giftig Hälsoskadlig Frätande Allergiframkallande Cancerframkallande Mutagen Tillhörande farosymbol och riskfraser N med R50, R50/53, R51/53 och/eller R59. Eller R52, R53 eller R52/53 utan N Tx (T+ i Norge) med R26, R27, R28 och/eller R39 T med R23, R24, R25, R39 och/eller R48 Xn med R20, R21, R22, R48, R65 och/eller R68 C med R34 eller R35 Xn med R42 eller Xi med R43, och produkten får inte innehålla ingående ämnen i mängder som resulterar i märkningen Innehåller (namnet på det sensibiliserande ämnet). Kan framkalla en allergisk reaktion * T med R45 eller R49. Eller Xn med R40 T med R46 eller Xn med R68 Reproduktionstoxisk T med R60 eller R61. Eller Xn med R62 och/eller R63. Explosivt Oxiderande E med R2 eller R3 O med R7, R8 och/eller R9 Extremt brandfarligt Fx (F+ i Norge) med R12 * Utomhusfärg och -lack undantas från detta vid klassificeringen Xi R43 eller Innehåller (namnet på det sensibiliserande ämnet). Kan framkalla en allergisk reaktion och det beror på användning av isotiazoliner eller Iodopropynyl butylcarbamate (IPBC) se ytterligare specifikation av detta undantag i K4. R50: Mycket giftigt för vattenlevande organismer, R50/53: Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön, R51/53: Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön, R59: Farligt för ozonskiktet, R52: Skadligt för vattenlevande organismer, R53: Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön, R52/53: Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön, R26: Mycket giftigt vid inandning, R27: Mycket giftigt vid hudkontakt, R28: Mycket giftigt vid förtäring, R39: Risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador, R23: Giftigt vid inandning, R24: Giftigt vid hudkontakt, R25: Giftigt vid förtäring, R48: Risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering, R20: Farligt vid inandning, R21: Farligt vid hudkontakt, R22: Farligt vid förtäring, R65: Farligt: kan ge lungskador vid förtäring, R68: Möjlig risk för bestående hälsoskador, R34: Frätande, R35: Starkt frätande, R42: Kan ge allergi vid inandning, R43: Kan ge allergi vid hudkontakt, R45: Kan ge cancer, R49: Kan ge cancer vid inandning, R40: Misstänks kunna ge cancer, R46: Kan ge ärftliga genetiska skador, R60: Kan ge nedsatt fortplantningsförmåga, R61: Kan ge fosterskador, R62: Möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmåga, R63: Möjlig risk för fosterskador, R2: Explosivt vid stöt, friktion, eld eller annan antändningsorsak, R3: Mycket explosivt vid stöt, friktion, eld eller annan antändningsorsak, R7: Kan orsaka brand, R8: Kontakt med brännbart material kan orsaka brand, R9: Explosivt vid blandning med brännbart material, R12: Extremt brandfarligt. Klassificeringen gäller enligt Ämnesdirektivet 67/548/EEG med anpassning till Reach enligt direktiv 2006/121/EG och Preparatdirektivet 1999/45/EG med senare ändringar och anpassningar. Vid övergång till GHS (Globally Harmonised System) kan kraven för klassificering av produkten konverteras, jfr bilaga 4. Observera att det är producenten som är ansvarig för korrekt klassificering. Intyg enligt bilaga 1 från producenten. Säkerhetsdatablad/produktblad enligt gällande lagstiftning i ansökningslandet t.ex. Bilaga II i Reach (förordning 1907/2006/EG) för varje produkt.

12 Sida 6 av 22 Nordisk Miljömärkning K3 Klassificering av ingående kemiska ämnen Produkten får inte innehålla kemiska ämnen som är eller som kan avge ämnen som är klassificerade som cancerframkallande (Carc), mutagena (Mut) eller reproduktionstoxiska (Rep). Undantaget från detta krav är formaldehyd, för vilken särskilda krav anges i K5. Inga ingående kemiska ämnen får ha tilldelats en av följande riskfraser eller kombinationer av dem: R23, R24, R25, R26, R27, R28, R33, R39, R42, R48, R68. Undantagna från detta krav på riskfraser är konserveringsmedel som används för konservering av produkten och som inte har tilldelats en av riskfraserna R33, R42, R49, R68 eller kombinationer av dem (ytterligare krav på konserveringsmedel anges i K4). Ingående kemiska ämnen som klassificeras N R50/53, N R51/53 och R52/53 begränsas enligt följande formel som finns i gällande klassificeringsregler: P L N,R50/53 N,R50/53-R52/53 P L N,R51/53 N,R51/53-R52/53 L P R52/53 N,R52/53-R52/53 < 0,7 där P N,R50/53, P N,R51/53 och P R52/53 är koncentrationen av varje N,R50/53 respektive N,R51/53 och R52/53- ämne i produkten, och L N,R50/53-R52/53, L N,R51/53-R52/53 och L R52/53-R53-53 är koncentrationsgränsen för klassificering som miljöfarlig med R53/53 för varje ämne i produkten som har klassificerats som miljöfarligt med N,R50/53 respektive N,R51/53 och R52/53. Om det för ett ämne inte har fastställts en annan koncentrationsgräns för klassificering som miljöfarlig med R52/53 används följande värde: L N,R50/53-R52/53 : Den koncentrationsgräns som mot bakgrund av ämnets värde för LC 50 eller EC 50 för klassificering som R52/53 anges i tabellen nedan: L(E)C 50-värde Koncentrationsgräns 0,1 < L(E)C ,25 % 0,01 < L(E)C 50 0,1 0,025 % 0,001 < L(E)C 50 0,01 0,0025 % 0,0001 < L(E)C 50 0,001 0,00025 % 0,00001 < L(E)C 50 0,0001 0, % (fortsättning i tiopotensintervaller) L N,R50/53-R52/53 : 2,5 % L R52/53-R53-53 : 25 % Ingående ämnen klassificerade med N R50, R52/53, R52 och/eller R53 får ingå med högst 2,0 viktprocent för varje ämne. Summan av kemiska ämnen som klassificeras med N R50/53, N R51/53, N R50, R52/53, R52 eller R53 får ingå med högst 4,0 viktprocent. Observera att produkten vid varje tillfälle ska uppfylla alla obligatoriska krav. Klassificeringen gäller enligt Ämnesdirektivet 67/548/EEG med anpassning till Reach enligt direktiv 2006/ 121/EG och Preparatdirektivet 1999/45/EG med senare ändringar och anpassningar. Vid övergång till GHS (Globally Harmonised System) kan kraven på klassificering av ingående ämnen överföras, jfr bilaga 4. R23:Giftigt vid inandning, R24:Giftigt vid hudkontakt, R25:Giftigt vid förtäring, R26:Mycket giftigt vid inandning, R27:Mycket giftigt vid hudkontakt, R28:Mycket giftigt vid förtäring, R33:Kan ansamlas i kroppen och ge skador, R39:Risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador, R42:Kan ge allergi vid inandning, R48: Risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering, R49:Kan ge cancer vid inandning, R68:Möjlig risk för bestående hälsoskador. R50/53:Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön, R51/53:Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön, R52:Skadligt för vattenlevande organismer, R53:Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön, R52/53:Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Intyg enligt bilaga 2 från leverantören av varje råvara. Beräkning som tydligt visar att kravet uppfylls.

13 Nordisk Miljömärkning Sida 7 av 22 K4 Konserveringsmedel Inga konserveringsmedel som tillsatts produkt eller råvara får vara bioackumulerbara enligt OECD testmetod nr 107, 117 eller 305. Den totala halten av isotiazolinonföreningar i fogmassa ska vara under 15 ppm (0,0015 viktprocent, 15 mg/kg). Den totala halten av isotiazolinonföreningar i spackel ska vara under 500 ppm (0,05 viktprocent, 500 mg/kg). Den totala halten av isotiazolinonföreningar i lim får inte överstiga 100 ppm (0,01 viktprocent, 100 mg/kg). Den totala halten av isotiazolinonföreningar i utomhusfärg och -lack får inte överstiga 2000 ppm (0,2 viktprocent, mg/kg). Om användningen av isotiazolinonföreningar resulterar i klassificeringen Xi R43 eller Innehåller (namnet på det sensibiliserande ämnet) kan framkalla en allergisk reaktion, ska kraven i väderbeständighetsprovningen för beväxning i K22 uppfyllas. Den totala halten av Iodopropynyl butylcarbamate (IPBC) i utomhusfärg och -lack får inte överstiga 4500 ppm (0,4500 viktprocent, mg/kg). Om användningen av Iodopropynyl butylcarbamate (IPBC) resulterar i klassificeringen Xi R43 eller texten Innehåller Iodopropynyl butylcarbamate (IPBC) kan framkalla en allergisk reaktion, ska kraven i väderbeständighetsprovningen för beväxning i K22 uppfyllas. Den totala halten av isotiazolinonföreningar och Iodopropynyl butylcarbamate (IPBC) får inte överstiga ppm (0,5000 viktprocent, mg/kg). Observera att halten av blandningen av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on (CAS-nr ) och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (CAS-nr ) (3:1) i alla produkter inte får överstiga 15 ppm (0,0015 vikt viktprocent, 15 mg/kg). Med konserveringsmedel avses både konserveringsmedel för burkförpackade produkter och konserveringsmedel för ytbeläggning. Dokumentation för att inget av de tillsatta konserveringsmedlen är bioackumulerbara, jfr OECD testmetod nr 107, 117 eller 305. Intyg enligt bilaga 1 från producenten. Intyg enligt bilaga 2 från leverantören av varje råvara. Beräkning som tydligt visar att kravet på konserveringsmedel uppfylls. K5 Formaldehyd Formaldehyd är tillåtet som orenhet i nyproducerad polymer med en koncentration på högst 200 ppm (0,02 viktprocent, 200 mg/kg), förutsatt att halten av fri formaldehyd i den färdiga produkten inte överstiger 10 ppm (0,001 viktprocent, 10 mg/kg). I lim och fogmassa är formaldehyd tillåtet som orenhet i nyproducerad polymer med en koncentration på högst 250 ppm (0,025 viktprocent, 250mg/kg), förutsatt att halten fri formaldehyd i den uthärdade produkten inte överstiger 10 ppm (0,001 viktprocent, 10 mg/kg). Produkter får inte aktivt tillsättas formaldehyd (CAS-nummer ) eller formaldehydavgivande ämnen. Halten fri formaldehyd (från formaldehyd eller från formaldehydavgivande ämnen) i den färdiga produkten får inte överstiga 10 ppm (0,001 viktprocent, 10 mg/kg). Intyg enligt bilaga 1 från producenten. Intyg enligt bilaga 2 från leverantören av varje råvara.

14 Sida 8 av 22 Nordisk Miljömärkning Worst case-beräkning som tydligt visar att kravet på formaldehyd uppfylls. Eller uppgift om hur stora mängder som (eventuellt) använts i produkten mätt med Merckoquantmetoden (se bilaga 2 till RAL-UZ 102). Mätningen kan också göras med VdL-RL 03- metoden (VdL Guideline 03) In-can concentration of formaldehyde determined by the acetyl-acetone method, enligt vilken den uppmätta koncentrationen inte får överstiga 100 ppm). Andra likvärdiga test kan användas. K6 Restmonomerer Totalinnehållet av restmonomerer i polymerer får vara högst 100 ppm när de är klassificerade som mycket giftiga (Tx), giftiga (T) eller hälsoskadliga (Xn). Mängden restmonomerer ska anges för nyproducerad polymer. Klassificeringen gäller enligt Ämnesdirektivet 67/548/EEG med anpassning till Reach enligt direktiv 2006/121/EG och Preparatdirektivet 1999/45/EG med senare ändringar och anpassningar. Vid övergång till GHS (Globally Harmonised System) kan kraven på klassificering av restmonomerer överföras, jfr bilaga 4. Observera att polymerer dessutom omfattas av alla obligatoriska krav. Intyg enligt bilaga 2 från leverantören av varje råvara. K7 Tungmetaller Tungmetaller eller tungmetallföreningar: kadmium, bly, krom VI, kvicksilver, arsenik, barium (med undantag av bariumsulfat), selen och antimon får inte ingå i produkten eller i de ingående kemiska ämnena. De ingående ämnena får innehålla spår av dessa ämnen som kommer från orenheter, spårmängden av den enskilda tungmetallen får inte överstiga 100 ppm (100 mg/kg, 0,01 viktprocent) i råvaran. Undantag görs för antimon som finns inreagerat i TiO 2 rutila gitter, på följande villkor: testresultat som styrker att den molekylära strukturen är inert och att miljö- och hälsomässiga effekter av pigmentet är på samma nivå som, eller bättre än, resultaten för C.I Pigment Brown 24 CAS-nr: och C.I Pigment Yellow 53 CAS-nr: i rapporten: UNEF Publications, OECD SIDS Initial Assessment Profile ( Intyg enligt bilaga 1 från producenten. Intyg enligt bilaga 2 från leverantören av varje råvara. Beräkning som tydligt visar att kravet uppfylls vid förekomst av orenheter. För pigment som innehåller antimon integrerad i TiO 2 rutila gitter, ska dokumentation inlämnas om att den molekylära strukturen är inert och att miljö-och hälsomässiga effekter av pigmentet är på samma nivå som, eller bättre än, resultaten för C.I Pigment Brown 24 CAS-nr: och C.I Pigment Yellow 53 CAS-nr: i rapporten: UNEF Publications, OECD SIDS Initial Assessment Profile (

15 Nordisk Miljömärkning Sida 9 av 22 K8 Titandioxid Om produkten innehåller mer än 3,0 viktprocent titandioxid får utsläpp från produktionen av titandioxid inte överstiga de värden som anges nedan under sulfatprocessen respektive kloridprocessen. Sulfatprocessen: SO x uttryckt som SO 2: 7,0 kg/ton TiO 2 Sulfatavfall: 500 kg/ton TiO 2 Kloridprocessen: Vid användning av naturlig malm: 103 kg kloridavfall/ton TiO 2 Vid användning av syntetisk malm: 179 kg kloridavfall/ton TiO 2 Vid användning av titanmalm: 329 kg kloridavfall/ton TiO 2 Används fler än en typ av malm gäller värdena i förhållande till mängden använda malmtyper. Intyg enligt bilaga 1 från producenten. Intyg enligt bilaga 2 från leverantören av varje råvara. Innehåller produkten titandioxid inlämnas en beskrivning och beräkning från titandioxidproducenten som tydligt visar att kravet uppfylls. K9 Ingående pulverformiga ämnen Pulverformiga ämnen ska tillsättas i slutna system, i suspenderad form eller med en metod som säkerställer en dammfri arbetsmiljö, exempelvis skyddsutrustning. Beskrivning av hur pulverformiga ämnen hanteras under produktionsprocessen. K10 Nanopartiklar Nanometaller, nanocarbonföreningar och/eller nanofluorföreningar får inte aktivt tillsättas kemiska byggprodukter, om det inte finns dokumentation som styrker att användningen inte kommer att medföra miljö- eller hälsoproblem. Nanopartiklar definieras här som mikroskopiska partiklar med minst en av dimensionerna under 100 nm. Nanometaller är till exempel nanosilver, nanoguld och nanokoppar. Intyg enligt bilaga 1 från producenten. Intyg enligt bilaga 2 från leverantören av varje råvara. Dokumentation för använda nanopartiklar som tydligt visar att kravet uppfylls. K11 Övriga krav på ingående kemiska ämnen Produkten får inte innehålla: Persistenta, bioackumulerbara och toxiska (PBT) organiska ämnen Mycket persistenta och mycket bioackumulerbara (vpvb) organiska ämnen Organiska tennföreningar Ftalater APEO alkylfenoletoxilater och andra alkylfenolderivater (ämnen som avger alkylfenoler vid nedbrytning)

16 Sida 10 av 22 Nordisk Miljömärkning Halogenerade organiska föreningar konserveringsmedel som uppfyller K4 samt färgpigment som uppfyller EU s krav för färgpigment i matvaruförpackningar enligt Resolution AP (89) undantas. Isocyanater undantag utgör vattenbaserade polyisocyanater med en kedjelängd på fler än 10 där koncentrationen av orenheter av isocyanater med en kedjelängd färre än 10 är dokumenterad. Nafta klassificerad som mycket giftig (Tx), giftig (T) eller hälsoskadlig (Xn) Bisfenol-A-föreningar Parfym PBT- och vpvb-ämnen definieras i Bilaga XIII i Reach (förordning 1907/2006/EG). Ämnen som uppfyller, eller ämnen som bildar ämnen som uppfyller PBT- eller vpvb-kriterierna finns upptagna på Europeiska kemikaliebyråns (European Chemical Bureau; ECB) hemsida: Ämnen som har skjutits upp eller ämnen under utvärdering anses inte ha PBT- eller vpvb-egenskaper. Nafta är raffinerade produkter utvunna ur råolja, stenkolstjära eller andra primära källor Parfym är ämnen är blandningar av ämnen som tillsätts för att ge produkten en doft eller dölja dålig lukt. Intyg enligt bilaga 1 från producenten. Intyg enligt bilaga 2 från leverantören av varje råvara. Om halogenerade organiska färgpigment används krävs ett intyg från pigmentleverantören som styrker att pigmentet lever upp till EU s krav för färgpigment i matvaruförpackningar enligt Resolution AP (89).

17 Nordisk Miljömärkning Sida 11 av 22 2 Lim K12 Flyktiga organiska föreningar (VOC) Flyktiga aromatiska föreningar (VAH) får inte aktivt tillsättas produkten, men kan ingå som rest eller förorening med högst 100 ppm (0,01 viktprocent, 100 mg/kg). Lim som är avsedda för frostsäker användning under vintern, får innehålla högst 6,0 viktprocent flyktiga organiska föreningar. Övriga lim, med undantag för tapetklister, får innehålla högst 1,0 viktprocent flyktiga organiska föreningar. Tapetklister får inte innehålla flyktiga organiska föreningar. Observera att om det under användning bildas VOC ska dessa vid varje tillfälle uppfylla alla obligatoriska krav. Flyktiga organiska föreningar (VOC) definieras här som flyktiga organiska föreningar med en begynnelsekokpunkt som är lägre än eller lika med 250 C uppmätt vid ett normaltryck på 101,3 kpa. Flyktiga aromatiska föreningar är flyktiga organiska föreningar där en eller flera bensenringar ingår i molekylen. Redogörelse för halten av flyktiga organiska föreningar, däribland halten av flyktiga aromatiska föreningar och beräkning som tydligt visar att kravet uppfylls. Intyg enligt bilaga 1 från producenten. Intyg enligt bilaga 2 från leverantören av varje råvara. K13 Emission av total halt flyktiga organiska föreningar (TVOC) Om limmet är avsett för inomhusbruk och saluförs i ett emballage som är större än 125 ml får den totala halten flyktiga organiska föreningar ej överstiga, beroende på vilket test som används: M1: 0,2 mg/m 2 h omräknat till toluenekvivalenter efter 4 veckor EMICODE EC1: 500 µg/m 3 efter 10 dagar Blå Ängeln RAL UZ 113: 100 µg/m 3 efter 28 dagar Om produkten är avsedd för både utomhus och inomhusbruk ska den uppfylla kraven för inomhuslim. Redogörelse för emballagestorlek. Testrapport enligt ISO EN 16000, del 1, 3, 6, 9, 10, 11 för produkter som säljs i ett emballage större än 125 ml. Testlaboratoriet ska vara ackrediterat för testmetoden enligt standarden EN ISO/IEC

18 Sida 12 av 22 Nordisk Miljömärkning K14 Kvalitetskrav för lim Lim ska testas enligt standarderna angivna i tabellen nedan. Typer Lim för vägg- och golvbeläggningar Kakellim Tapetklister Trälim Övriga lim Testmetod EN 1372, EN 1373, EN 1902 eller motsvarande metoder. Minst en jämförbar referensprodukt ska testas. EN 1324 eller motsvarande metoder limmet ska uppfylla minimikraven i standarden EN Jämförelsetest som tydligt visat limmets kvalitet. EN 205:1997 eller motsvarande metoder. Minst en jämförbar referensprodukt ska testas. Metoder som lämpar sig för dessa produkter eller jämförelsetest som tydligt visar limmets kvalitet. Testrapport som tydligt visar att kravet uppfylls. Testlaboratoriet ska uppfylla de allmänna kraven enligt standarden EN ISO/IEC eller vara ett officiellt GLPgodkänt laboratorium. Alternativt kan företagets eget laboratorium fungera som testlaboratorium, om laboratoriet omfattas av företagets certifierade kvalitetsstyrningssystem.

19 Nordisk Miljömärkning Sida 13 av 22 3 Fogmassa K15 Flyktiga organiska föreningar (VOC) Flyktiga aromatiska föreningar (VAH) får inte aktivt tillsättas produkten, dock tillåts rest eller förorening med högst 100 ppm (0,01 viktprocent, 100 mg/kg). Fogmassa får innehålla högst 3,0 viktprocent flyktiga organiska föreningar. Observera att om VOC bildas vid användningsfasen av fogmassan ska dessa vid varje tillfälle uppfylla alla obligatoriska krav. Flyktiga organiska föreningar (VOC) definieras här som flyktiga organiska föreningar med en begynnelsekokpunkt som är lägre än eller lika med 250 C uppmätt vid ett normaltryck på 101,3 kpa. Flyktiga aromatiska föreningar är flyktiga organiska föreningar där en eller flera bensenringar ingår i molekylen. Redogörelse för halten av flyktiga organiska föreningar, däribland halten av flyktiga aromatiska föreningar och beräkning som tydligt visar att kravet uppfylls. Intyg enligt bilaga 1 från producenten. Intyg enligt bilaga 2 från leverantören av varje råvara. K16 Emission av total halt flyktiga organiska föreningar (TVOC) Om fogmassan är avsedd för inomhusbruk och saluförs i ett emballage som är större än 125 ml får den totala halten flyktiga organiska föreningar ej överstiga följande, beroende på vilket test som används: M1: 0,2 mg/m 2 h omräknat till toluenekvivalenter efter 4 veckor EMICODE EC1: 300 µg/m 3 efter 10 dagar Blå Ängeln RAL UZ 123: 300 µg/m 3 efter 28 dagar Om produkten är avsedd för både utomhus och inomhusbruk ska den uppfylla kraven för fogmassa för inomhusbruk. Redogörelse för emballagestorlek. Testrapport enligt ISO EN 16000, del 1, 3, 6, 9, 10, 11 för produkter som säljs i ett emballage större än 125 ml. Testlaboratoriet ska vara ackrediterat för testmetoden enligt standarden EN ISO/IEC K17 Kvalitetskrav på fogmassa Fogmassan ska, om så är relevant, testas enligt ISO Övrig fogmassa testas i jämförelsetest som tydligt visar fogmassans kvalitet. Testrapport som tydligt visar att kravet uppfylls. Testlaboratoriet ska uppfylla de allmänna kraven enligt standarden EN ISO/IEC eller vara ett officiellt GLPgodkänt laboratorium. Alternativt kan företagets eget laboratorium fungera som testlaboratorium, om laboratoriet omfattas av företagets certifierade kvalitetsstyrningssystem.

20 Sida 14 av 22 Nordisk Miljömärkning 4 Spackel K18 Flyktiga organiska föreningar (VOC) Flyktiga aromatiska föreningar (VAH) får inte aktivt tillsättas produkten, dock tillåts rest eller förorening med högst 100 ppm (0,01 viktprocent, 100 mg/kg). Spackel får innehålla högst 3,0 viktprocent flyktiga organiska föreningar i färdigblandat spackel. Observera att om det under användningsfasen bildas as VOC ska dessa vid varje tillfälle uppfylla alla obligatoriska krav. Flyktiga organiska föreningar (VOC) definieras här som flyktiga organiska föreningar med en begynnelsekokpunkt som är lägre än eller lika med 250 C uppmätt vid ett normaltryck på 101,3 kpa. Flyktiga aromatiska föreningar är flyktiga organiska föreningar där en eller flera bensenringar ingår i molekylen. Redogörelse för halten av flyktiga organiska föreningar, däribland halten av flyktiga aromatiska föreningar och beräkning som tydligt visar att kravet uppfylls. Intyg enligt bilaga 1 från producenten. Intyg enligt bilaga 2 från leverantören av varje råvara. K19 Emission av total halt flyktiga organiska föreningar (TVOC) Om spacklet är avsett för inomhusbruk och saluförs i ett emballage som är större än 125 ml får den totala halten flyktiga organiska föreningar ej överstiga, beroende på vilket test som används: M1: 0,2 mg/m 2 h omräknat till toluenekvivalenter efter 4 veckor EMICODE EC1 GEV (senaste tillgängliga version): 200 µg/m 3 efter 10 dagar Om produkten är avsedd för både utomhus och inomhusbruk ska den uppfylla kraven för spackelmassa för inomhusbruk. Redogörelse för emballagestorlek. Testrapport enligt ISO EN 16000, del 1, 3, 6, 9, 10, 11 för produkter som saluförs i ett emballage större än 125 ml. Testlaboratoriet ska vara ackrediterat för testmetoden enligt standarden EN ISO/IEC K20 Kvalitetskrav på spackel Producenten ska beskriva hur spacklet testas för att säkerställa enhetlig och god kvalitet särskilt med hänsyn till viskositet, vidhäftning, fyllnadsgrad, krympning, minimal sjunkning och hållbarhet. Test av spackel för gipsskivor utförs enligt EN Övrigt spackel testas vid jämförelsetest som tydligt visar spacklets kvalitet. Testrapport som tydligt visar att kravet uppfylls. Testlaboratoriet ska uppfylla de allmänna kraven enligt standarden EN ISO/IEC eller vara ett officiellt GLPgodkänt laboratorium. Alternativt kan företagets eget laboratorium fungera som testlaboratorium, om laboratoriet omfattas av företagets certifierade kvalitetsstyrningssystem.

21 Nordisk Miljömärkning Sida 15 av 22 5 Utomhusfärg och -lack Gruppen Utomhusfärg och -lack omfattar: täckande och transparent färg, träskyddsmedel, lack och besläktade produkter inklusive grundfärg, murfärg och metallfärg. Följande produkter ingår inte i produktgruppen: antikorrosionsprodukter (grundfärg, färg och efterbehandlingsprodukter), antifoulingfärg, träimpregneringsprodukter, färg för särskild industriell och professionell användning, och varje produkt som huvudsakligen har tagits fram för inomhusbruk och marknadsförs som sådan. K21 Flyktiga organiska föreningar (VOC) Flyktiga aromatiska föreningar (VAH) får inte aktivt tillsättas produkten, dock tillåts rest eller förorening med högst 100 ppm (0,01 viktprocent, 100 mg/kg). Utomhusfärg och lack får innehålla den i tabellen angivna mängden flyktiga organiska föreningar. Observera att om det bildas VOC vid användningsfasen ska dessa vid varje tillfälle uppfylla alla obligatoriska krav. Flyktiga organiska föreningar (VOC) definieras här som flyktiga organiska föreningar med en begynnelsekokpunkt som är lägre än eller lika med 250 C uppmätt vid ett normaltryck på 101,3 kpa. Flyktiga aromatiska föreningar är flyktiga organiska föreningar där en eller flera bensenringar ingår i molekylen. Produktklassificering, jfr 2004/42/EG Högsta tillåtna mängd angiven i g/l (inkl. vatten) c. Ytbehandlingsmedel för mineraliska ytor utomhus 30 d. Färg för trä och metall inomhus/utomhus, inklusive grundfärg 90 e. Lack och träskyddsmedel för byggelement inomhus/utomhus, däribland matt träskyddsmedel f. Träskyddsmedel med minimal skikttjocklek inomhus/utomhus 75 g. Grundfärg (för utomhusbruk) 15 h. Bindande grundfärg (för utomhusbruk) 15 i. Enkomponents ytbehandlingsmedel 100 j. Tvåkomponents ytbehandlingsmedel för exempelvis golv Redogörelse för halten av flyktiga organiska föreningar, däribland halten av flyktiga aromatiska föreningar samt beräkning som tydligt visar att kravet uppfylls. Intyg enligt bilaga 1 från producenten. Intyg enligt bilaga 2 från leverantören av varje råvara.

22 Sida 16 av 22 Nordisk Miljömärkning K22 Kvalitetskrav på utomhusfärg och -lack För alla de i följande nämnda test gäller att testlaboratoriet ska uppfylla de allmänna kraven enligt standarden EN ISO/IEC eller vara ett officiellt GLP-godkänt laboratorium. Alternativt kan företagets eget laboratorium fungera som testlaboratorium, om laboratoriet omfattas av företagets certifierade kvalitetsstyrningssystem. Väderbeständighetsprovning: Produkter ska utsättas för artificiell väderbeständighetsprovning i en särskild apparat med fluorescerande UV-lampor, vattenånga eller vattenspray enligt angivna provningar. Murfärg ska utsättas för provning i timmar (UVA 4t/60 ºC + fuktighet 4t/50 ºC) enligt ISO 11507: 2007: Metallfärg ska utsättas för provning i 500 timmar (UVA 4t/60 ºC + fuktighet 4t/50 ºC) enligt ISO 11507: 2007: Träfärg, träskyddsmedel och trälack ska utsättas för provning i tolv veckor enligt EN Följande resultat ska rapporteras vid väderbeständighetsprovningen: Flagning (enligt ISO :2003). Produktens flagningsgrad ska vara 2 eller mindre och storleken likaså. Sprickbildning (enligt ISO :2003). Produktens sprickbildning ska vara 2 eller mindre och storleken ska vara 3 eller mindre. Blåsbildning (enligt ISO :2003). Produktens blåsbildningsgrad ska vara 3 eller mindre och storleken ska vara 3 eller mindre. Färgskillnaden (enligt ISO ) får inte vara större än ΔE*=4 i förhållande till utgångsvärdet. Förlust av glans (enligt EN ISO 2813) får inte vara större än 30 % av utgångsvärdet, matta färger och lacker med ett utgångsvärde för glans som är lägre än 60 % undantas från kravet. Kritningsgrad (enligt EN ISO :2007) för murfärg och metallfärg. Produkten ska erhålla minst 1,5 eller mer, dvs. 0,5 eller 1,0. I standarden finns referenser till bildstandarder. Generellt utseende (enligt EN ISO :2003). Om ett helt färgsystem miljömärks ska alla baser och färgbrytningar uppfylla kraven. Detta dokumenteras genom test av minst tre representativa produkter minst en vit, en mellanmörk och en mörk färg testas med avseende på uppfyllelse av krav på kvalitet. Testrapport som tydligt visar att kraven uppfylls. Vattenångpermeabilitet, Klass II: Om mur- och/eller cementfärgen marknadsförs som vattenångpermeabel/genomtränglig eller liknande ska färgen klassificeras som Klass II, det vill säga med medelhög vattenångpermeabilitet eller bättre enligt EN ISO Då det finns många möjligheter att bryta färger ska detta kriterium endast testas på basfärgen. Detta kriterium ska inte tillämpas på transparenta grundfärger. Testrapport som tydligt visar att kraven uppfylls. Vattenpermeabilitet, Klass III: Om mur- och/eller cementfärgen marknadsförs som vattenavvisande/hydrofobisk eller liknande ska färgen klassificeras som Klass III, det vill säga med låg vattenpermeabilitet enligt DIN EN : Då det finns många möjligheter att bryta färger ska detta kriterium endast testas på basfärgen. Testrapport som tydligt visar att kraven uppfylls.

23 Nordisk Miljömärkning Sida 17 av 22 Beväxning: Om produkten är klassificerad med Xi R43 eller Innehåller (namnet på det sensibiliserande ämnet) kan framkalla en allergisk reaktion om det beror på användning av isotiazoliner eller Iodopropynyl butylcarbamate, IPBC, ska produkten klara relevant beväxningstest, se nedan. Om produkten marknadsförs som står emot svampväxt eller liknande ska test genomföras som dokumenterar detta. Produkter avsedda för mineraliska material ska uppnå 2 (under 10 % svampväxt) eller bättre, som fastställts i BS 3900:G6 eller motsvarande. Produkter avsedda för trä ska testas enligt EN eller motsvarande. Inga detekterbara defekter (klass 0) och inga defekter som kan ses i 10 gångers förstoring (klass 0) enligt EN ISO Om en motsvarande metod används, till exempel PREN 15457, ska sökanden dokumentera att testet motsvarar den som det ställs krav på kriteriedokumentet. Då det finns många möjligheter att bryta färger ska detta kriterium endast testas på basfärgen. Testrapport som tydligt visar att kraven uppfylls.

24 Sida 18 av 22 Nordisk Miljömärkning 6 Krav på emballage, märkning, konsumentupplysning och retursystem K23 Emballage Emballage ska kunna återförslutas om det inte kan dokumenteras att produkten vid varje tillfälle kommer att användas på en gång. Plastmaterialets typ ska dokumenteras av producenten. Varken etiketter eller produktemballage får innehålla halogenerad plast. Metallemballage mindre än 1 l får inte användas om det inte finns särskilda hälso- och miljöargument som talar för detta. Emballageprov som visar att emballage kan återförslutas. Beskrivning av emballagetyp och storlek. Beskrivning av om produkten vid varje tillfälle kommer att användas på en gång. Intyg från emballageproducenten om att halogenerad plast inte ingår i emballaget eller produktdatablad som tydligt visar att kravet uppfylls för alla delar av emballaget inklusive lock, kapslar och liknande. Intyg från etikettproducenten om att halogenerad plast inte används. K24 Etikett/produktemballage Etikett/produktemballage ska vara försedda med Svanenmärkning, licensnummer och produktgrupp. Etikett/produktemballage eventuellt som pdf-fil. K25 Konsumentupplysningar Följande upplysningar ska placeras på emballaget eller bifogas varje enskild produkt: Vilket ändamål, underlag och övriga användningsvillkor produkten är avsedd för. Det ska omfatta rådgivning om förberedande arbete o.s.v., som exempelvis korrekt förberedelse av underlaget, användning utomhus (om det är relevant) eller temperatur. Rekommendationer om förebyggande skyddsåtgärder för användaren, särskilt i samband med arbete i slutna rum eller liknande. Rekommendationer om hur använda redskap rengörs och hur avfallet vid rengöringen hanteras på lämpligaste sätt (för att begränsa vattenförorening). Dessa rekommendationer ska anpassas till de aktuella produkttyperna och användningsområdena, när det är lämpligt används piktogram. Rekommendationer om hur produkten förvaras efter att den öppnats, däribland säkerhetsanvisningar om det är relevant. Rekommendationer om hur rester och emballage bortskaffas. Etikett, produktblad eller motsvarande och beskrivning av hur informationen följer varje produkt. K26 Retursystem Relevanta nationella regler, lagar och/eller branschavtal beträffande retursystem för produkter och emballage ska uppfyllas i de nordiska länder där de Svanenmärkta produkterna marknadsförs. Intyg från sökanden om anslutning till befintliga avtal om återvinning/ omhändertagande.

25 Nordisk Miljömärkning Sida 19 av 22 7 Kvalitetsstyrning och myndighetskrav För att säkerställa att Svanens krav uppfylls ska följande rutiner vara implementerade. Om producenten har ett certifierat miljöledningssystem enligt ISO eller EMAS, där följande rutiner är implementerade räcker det att den ackrediterade revisorn intygar att kraven implementerats. K27 Ansvarig för Svanen Det ska finnas en ansvarig på företaget för att Svanens krav uppfylls samt en kontaktperson mot Nordisk Miljömärkning. Organisationsstruktur som visar ansvariga för ovanstående. K28 Dokumentation Licensinnehavaren ska kunna uppvisa kopia av ansökan samt fakta- och beräkningsunderlag (inklusive testrapporter, dokument från underleverantörer och liknande) för den dokumentation som sänts in i samband med ansökan. Kontrolleras på plats. K29 Produktens kvalitet Licensinnehavaren ska garantera att kvaliteten på den Svanenmärkta produkten inte försämras under licensens giltighetstid. Rutiner för att sammanställa och vid behov åtgärda reklamationer/klagomål gällande kvaliteten på den Svanenmärkta produkten. K30 Planerade ändringar Planerade ändringar som påverkar Svanens krav ska skriftligen meddelas Nordisk Miljömärkning. Rutiner som visar hur planerade ändringar hanteras. K31 Oförutsedda avvikelser Oförutsedda avvikelser som påverkar Svanens krav ska skriftligen rapporteras till Nordisk Miljömärkning samt journalföras. Rutiner som visar hur oförutsedda avvikelser hanteras. K32 Spårbarhet Licensinnehavaren ska ha spårbarhet på den Svanenmärkta produkten i produktionen. Beskrivning/rutiner över hur kravet uppfylls. K33 Lagar och förordningar Licensinnehavaren ska säkerställa att relevanta gällande lagar och bestämmelser följs på samtliga tillverkningsställen för den Svanenmärkta produkten. Till exempel för säkerhet, arbetsmiljö, miljölagstiftning och anläggningsspecifika villkor/koncessioner. Underskriven ansökningsblankett.

26 Sida 20 av 22 Nordisk Miljömärkning K34 Marknadsföring Marknadsföring av Svanenmärkta kemiska byggprodukter ska ske enligt Regler för nordisk miljömärkning av produkter 22 juni 2011 eller senare versioner. Ifylld bilaga 3.

27 Nordisk Miljömärkning Sida 21 av 22 Marknadsföring Miljömärket Svanen är ett varumärke med mycket hög kännedom och trovärdighet inom Norden. Svanenmärkta produkter och tjänster får marknadsföras med Svanenmärket så länge licensen är giltig. Märket ska placeras så att det inte uppstår tvivel om vilken produkt som är Svanenmärkt. Mer om marknadsföring finns att läsa i Regler för nordisk miljömärkning av produkter 22 juni 2011 eller senare versioner. Svanenmärkets utformning Svanenmärket har följande utformning: Licensnummer Produktgrupp Lim, Fogmassa, Spackel respektive Utomhusfärg och -lack Varje licens får ett unikt licensnummer som alltid ska användas tillsammans med märket. Under licensnummer ska produktgruppens beteckning placeras. Mer om märkets utformning finns att läsa i Regler för nordisk miljömärkning av produkter 22 juni 2011 eller senare versioner. Efterkontroll Nordisk Miljömärkning kan kontrollera att produkten uppfyller Svanens krav även efter att licens har beviljats. Det kan t.ex. ske genom besök på plats eller stickprovskontroll. Visar det sig att produkten inte uppfyller kraven kan licensen dras in. Stickprov kan även tas i handeln och analyseras av ett opartiskt laboratorium. Uppfylls inte kraven kan Nordisk Miljömärkning kräva att licensinnehavaren betalar analyskostnaderna.

28 Sida 22 av 22 Nordisk Miljömärkning Hur länge gäller licensen? Detta kriteriedokument har fastställts av Nordiska Miljömärkningsnämnden den 29 maj 2008 och gäller till och med den 30 juni På sekretariatsledarmötet den 17 september 2009 beslutades om ändringar i K4 och K5. Det beslutades även om en komplettering i bilaga 1 och 2. Den nya versionen heter 1.1. På sekretariatsledarmötet den 9 november 2010 beslutades att förlänga kriteriernas giltighetstid med 18 månader. Den nya versionen heter 1.2 och är giltig till 31 december På Nordiska Miljömärkningsnämndens möte den 22 juni 2011 beslutades om ändringar i krav K7 och K11. Ändringarna medförde kriterieversion 1.3. På sekretariatsledarmötet den 13 september 2011 beslutades att förlänga kriteriernas giltighetstid med 12 månader. Den nya versionen heter 1.4 och är giltig till 31 december På sekretariatsledarmötet den 15 november 2011 beslutades om ändringar i K2, K4 och K22. Ändringarna medförde kriterieversion 1.5. På Nordiska Miljömärkningsnämndens möte den beslutades att förlänga kriteriernas giltighetstid med 10 månader. Den nya versionen heter 1.6 och är giltig till 31 oktober Miljömärkningslicensen gäller så länge kriterierna uppfylls och till dess kriterierna slutar gälla. Kriteriernas giltighetsperiod kan förlängas eller justeras, varefter en ny version ges ut. Alla licensinnehavare informeras vid förlängning. Senast 1 år innan kriterierna slutar gälla meddelar Nordiska Miljömärkningsnämnden (NMN) vilka kriterier som ska gälla efter kriteriernas sista giltighetsdatum. Licensinnehavaren erbjuds då möjlighet att förnya licensen. Nya kriterier I framtida kriterier kommer Nordisk Miljömärkning att titta på: om det har skett förändringar för etylenglykoletrar som är av betydelse för om ska uteslutas. om det kan ställas krav på råvaruutvinning, och i så fall vilka råvaror som ska omfattas mot bakgrund av en kartläggning av relevanta råvaror, så att styrbara krav kan specificeras.

29 Nordisk Miljömärkning Bilaga 1 Intyg för producenten av den kemiska byggprodukten Kraven gäller samtliga ingående ämnen Som ingående ämnen räknas alla ämnen i produkten, inklusive tillsatta additiv (t.ex. konserveringsmedel eller stabilisatorer) i ingredienserna, men inte föroreningar från råvaruproduktionen. Som föroreningar räknas rester från råvaruproduktionen som ingår i den färdiga produkten i koncentrationer under 100 ppm (0,01 viktprocent, 100 mg/kg), men inte ämnen som har tillsatts en råvara eller produkten medvetet och med syfte, oavsett mängd. Observera att produkten vid varje tillfälle ska uppfylla alla obligatoriska krav ett undantag som nämns i ett specifikt krav utgör därför inte ett generellt undantag från de obligatoriska kraven. Producenten bekräftar genom sin stämpel och underskrift att intyget är ifyllt av denne. Producentens namn Stämpel och underskrift Produktens handelsnamn Produktens funktion/produktgrupp Produktens klassificering och märkning Bildas VOC vid användning av produkten? Om ja, vilka: Ja Nej Innehåller produkten ingående ämnen som är, eller som kan avge ämnen som är klassificerade som cancerframkallande (Carc) R40, R45, R49, mutagena (Mut) R68, R46 eller reproduktionstoxiska (Rep) R62, R63, R60, R61? Om ja, vilka: Ja Nej Innehåller produkten ingående ämnen som är klassificerade: N R50/53, N R51/53, R52/53, N R50, R52 och/eller R53? Om ja, ange kemiska namn, CAS-nr och mängd i ppm, vikt/viktprocent eller mg/kg: Ja Nej Innehåller produkten ingående ämnen som har tilldelats följande riskfraser eller kombinationer av dem: R23, R24, R25, R26, R27, R28, R33, R39, R42, R48, R68? Ja Nej Om ja, ange kemiska namn, CAS-nr och mängd i ppm, vikt/viktprocent eller mg/kg:

30 Nordisk Miljömärkning Innehåller produkten Isotiazolinonföreningar, Formaldehyd eller andra konserveringsmedel? Om ja, vilka: Ja Nej Innehåller produkten: Tungmetaller? Ja Nej Titandioxid? Ja Nej Nanopartiklar, såsom nanocarbon, nanofluor eller nanometaller? Ja Nej Om ja, ange kemiska namn, CAS-nr och mängd i ppm, vikt/viktprocent eller mg/kg: Innehåller produkten följande ingående ämnen: Persistenta, bioackumulerbara och toxiska (PBT) organiska ämnen? Mycket persistenta och mycket bioackumulerbara (vpvb) organiska ämnen? Organiska tennföreningar? Ftalater? APEO alkylfenoletoxilater och andra alkylfenolderivater (ämnen som avger alkylfenoler vid nedbrytning)? Halogenerade organiska föreningar? Isocyanater? Nafta klassificerad med Tx, T eller Xn? Bisfenol-A-föreningar? Parfym? Om ja, ange kemiska namn, CAS-nr, kokpunkt och mängd i ppm, vikt/viktprocent eller mg/kg: Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Innehåller produkten följande ingående ämnen: flyktiga organiska föreningar (VOC)? Ja Nej flyktiga aromatiska föreningar (VAH)? Ja Nej Om ja, ange kemiska namn, CAS-nr, kokpunkt och mängd i ppm, vikt/viktprocent eller mg/kg:

Svanenmärkning av Kemiska byggprodukter

Svanenmärkning av Kemiska byggprodukter Svanenmärkning av Kemiska byggprodukter Version 2.0 14 oktober 2013-9 december 2013 Utkast till Remissversion Innehåll Vad är en Svanenmärkt kemisk byggprodukt? 4 Varför välja Svanenmärkning? 4 Vad kan

Läs mer

Svanenmärkning av Kemiska byggprodukter

Svanenmärkning av Kemiska byggprodukter Svanenmärkning av Kemiska byggprodukter Version 2.0 19 mars 2014-31 mars 2019 Innehåll Vad är en Svanenmärkt kemisk byggprodukt? 4 Varför välja Svanenmärkning? 4 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur söker man?

Läs mer

Svanenmärkning av Kemiska byggprodukter

Svanenmärkning av Kemiska byggprodukter Svanenmärkning av Kemiska byggprodukter Version 2.3 19 mars 2014-31 mars 2019 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är en Svanenmärkt kemisk byggprodukt? 4 Varför välja Svanenmärkning? 4 Vad kan Svanenmärkas?

Läs mer

Svanenmärkning av Kemiska byggprodukter

Svanenmärkning av Kemiska byggprodukter Svanenmärkning av Kemiska byggprodukter Version 2.6 19 mars 2014-31 mars 2019 Innehåll Vad är en Svanenmärkt kemisk byggprodukt? 4 Varför välja Svanenmärkning? 4 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur söker man?

Läs mer

Intyg från tillverkaren av den kemiska produkten

Intyg från tillverkaren av den kemiska produkten Bilaga 7 Intyg från tillverkaren av den kemiska produkten Med kemiska produkter menas flytande och/eller ohärdade kemiska produkter som används vid byggarbete på byggarbetsplats eller hos producent av

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS BESLUT. av den 13.8.2008

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS BESLUT. av den 13.8.2008 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 13.8.2008 K(2008)4453 KOMMISSIONENS BESLUT av den 13.8.2008 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke till inomhusfärger

Läs mer

Kemiska produkter 2006

Kemiska produkter 2006 Naturskyddsföreningen Ansökan licens Bra Miljöval Kemiska produkter 2006 A1 UPPGIFTER OM FÖRETAGET Ansökande företag Företagsnamn Organisationsnr Adress Postnr Ort Land Telefon växel Telefon kundtjänst

Läs mer

Pappersprodukter - kemikaliemodul

Pappersprodukter - kemikaliemodul Svanenmärkning av Pappersprodukter - kemikaliemodul Version 2.2 22 juni 2011 30 juni 2016 Nordisk Miljömärkning Innehåll Innehåll 2 Vad är Svanens modulsystem för papper? 3 Vad är ett Svanenmärkt papper?

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS BESLUT. av den 13.8.2008

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS BESLUT. av den 13.8.2008 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 13.8.2008 K(2008)4452 KOMMISSIONENS BESLUT av den 13.8.2008 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke till utomhusfärger

Läs mer

Pappersprodukter - kemikaliemodul

Pappersprodukter - kemikaliemodul Svanenmärkning av Pappersprodukter - kemikaliemodul Version 2.3 22 juni 2011 30 juni 2016 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är Svanens modulsystem för papper? 3 Vad är ett Svanenmärkt papper? 3 Dokumentation

Läs mer

Kemiska produkter 2006

Kemiska produkter 2006 Naturskyddsföreningen Ansökan licens Bra Miljöval Kemiska produkter 2006 A1 UPPGIFTER OM FÖRETAGET Ansökande företag Företagsnamn 2006:D Organisationsnr Adress Postnr Ort Land Telefon växel Telefon kundtjänst

Läs mer

Kemiska produkter 2006

Kemiska produkter 2006 Naturskyddsföreningen Ansökan licens Bra Miljöval Kemiska produkter 00 A UPPGIFTER OM FÖRETAGET Ansökande företag Företagsnamn 00:D Organisationsnr Adress Postnr Ort Land Telefon växel Telefon kundtjänst

Läs mer

Egenskapskriterier - BASTA

Egenskapskriterier - BASTA Egenskapskriterier - BASTA enligt förordning (EG) nr. 1272/2008 (CLP) GILTIGT FRÅN 2016-01-01 Inledning BASTA-systemets syfte är att fasa ut ämnen med farliga egenskaper ur byggprodukter. Med byggprodukter

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning : G2310, G2316 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

Norrön Utegrund SÄKERHETSDATABLAD

Norrön Utegrund SÄKERHETSDATABLAD SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD KINAOLJA

SÄKERHETSDATABLAD KINAOLJA Omarbetad 23/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

Om Svanenmärkta Inomhusfärger och -lacker

Om Svanenmärkta Inomhusfärger och -lacker Om Svanenmärkta Inomhusfärger och -lacker Version 3.1 Bakgrund för miljömärkning 1 juni 2016 Nordisk Miljömärkning Innehåll 1 Sammanfattning 3 2 Basfakta om kriterierna 4 2.1 Motiv för Svanenmärkning av

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 2015-08-13 Version 5 Ersätter - 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. 2015-08-13 Version 5 Ersätter - 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD 20150813 Version 5 Ersätter 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning ERADUR TOPPLACK PU MATT, A 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Träolja

SÄKERHETSDATABLAD Träolja Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 26.09.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Kemiskt namn Artikelnr. 20800 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

Svanenmärkning av Slutna eldstäder

Svanenmärkning av Slutna eldstäder Svanenmärkning av Slutna eldstäder Version 2.2 23 mars 2006 31 mars 2011 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är en Svanenmärkt sluten eldstad? 3 Varför välja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Hållnäsgatan 14 752 28 Uppsala

SÄKERHETSDATABLAD. Hållnäsgatan 14 752 28 Uppsala 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn: Artikelnummer: 305 Användningsområde: Bilvax Leverantör: SMARTAB HI-TECH CHEMICALS AB Hållnäsgatan 14 752 28 Uppsala Kontaktperson: Jonny

Läs mer

Intyg från producenten av inomhusfärgen eller -lacken

Intyg från producenten av inomhusfärgen eller -lacken Bilaga 1 Intyg från producenten av inomhusfärgen eller -lacken Används i samband med ansökan om licens för Svanenmärkning av inomhusfärger och - lacker. För att kunna fylla i följande intyg ska intyg finnas

Läs mer

SäkerhetsDataBlad Utskriftsdatum:3 oktober 2013 ORAPI SAN

SäkerhetsDataBlad Utskriftsdatum:3 oktober 2013 ORAPI SAN Sida 1 av 6 AVSNITT 1. NAMNET PÅ BLANDNINGEN OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: 1.2 Relevanta identifierade användningar av blandningen och användningar som det avråds från Rengöringsmedel.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD FireStop Brandfog 1000, Vit

SÄKERHETSDATABLAD FireStop Brandfog 1000, Vit FireStop Brandfog 1000, Vit Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD FireStop Brandfog 1000, Vit AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 30.10.2006 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD PAINTY VÄGG- OCH TAKFÄRG BASIC

SÄKERHETSDATABLAD PAINTY VÄGG- OCH TAKFÄRG BASIC SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som

Läs mer

SäkerhetsDataBlad Utskriftsdatum 28 februari 2011 LEMONE P761

SäkerhetsDataBlad Utskriftsdatum 28 februari 2011 LEMONE P761 Sida 1 av 5 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Tillverkare/Leverantör Handelsnamn AB PROLS FABRIK. Harpsundsv. 160 124 59 BANDHAGEN Kemisk/Teknisk produktbenämning Tel: +46-(0)8-556 210 50 Citrusbaserat

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ILVES HUSFÄRG

SÄKERHETSDATABLAD ILVES HUSFÄRG SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som

Läs mer

SäkerhetsDataBlad Utskriftsdatum 27 november 2013 GLASPUTS P9

SäkerhetsDataBlad Utskriftsdatum 27 november 2013 GLASPUTS P9 Sida 1 av 6 AVSNITT 1. NAMN PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: GLASPUTS Artikelnummer: P9 1.2 Relevanta identifierade användningar av blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD BLANKET D-24B

SÄKERHETSDATABLAD BLANKET D-24B BLANKET D-24B Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD BLANKET D-24B AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 17.10.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn BLANKET D-24B 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 SUPI SAUNAVAHA (Bastuwax) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 SUPI SAUNAVAHA (Bastuwax) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 001 7061, 001 7062, 001 7063, 457 -serie 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Wetrok Mepol HM

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Wetrok Mepol HM Sida 1 av 7 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1/7 Omarbetad: AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. 1/7 Omarbetad: AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1/7 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Cat. No. 40300002 CAS-nr: 19125-99-6 EG nr.: 242-828-7 REACH Reg.nr.: - Förpackningsstorlek: 20 g 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SäkerhetsDataBlad Utskriftsdatum 7 december 2012 SPOLGLANS P34

SäkerhetsDataBlad Utskriftsdatum 7 december 2012 SPOLGLANS P34 Sida 1 av 6 AVSNITT 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: SPOLGLANS Artikelnummer: P34 1.2 Relevanta identifierade användningar av blandningen och användningar som det

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Universalfog Pro svart/grå/vit

SÄKERHETSDATABLAD Universalfog Pro svart/grå/vit Universalfog Pro svart/grå/vit Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Universalfog Pro svart/grå/vit SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Altech Full Flow rengöring

SÄKERHETSDATABLAD Altech Full Flow rengöring Altech Full Flow rengöring Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Altech Full Flow rengöring SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD GARD TRÄOLJA

SÄKERHETSDATABLAD GARD TRÄOLJA SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Hunter pur

SÄKERHETSDATABLAD Hunter pur Hunter pur Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Hunter pur SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SILGLAZE N - BROWN-50

SÄKERHETSDATABLAD SILGLAZE N - BROWN-50 SILGLAZE N - BROWN-50 Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD SILGLAZE N - BROWN-50 SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Linumgrund

SÄKERHETSDATABLAD Linumgrund Linumgrund Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Linumgrund SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Brake Cleaner

SÄKERHETSDATABLAD Brake Cleaner Brake Cleaner Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Brake Cleaner AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 10.08.2009 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Brake Cleaner Artikelnr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 115 Sida 1 av 10 SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 Utförandedatum: 1996-09-11 Revisionsdatum: 2014-10-03 Tryckdatum: 2014-10-03 Versionsnummer: 3 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(7) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning (22-035A): G12718 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD STARTA Lacknafta

SÄKERHETSDATABLAD STARTA Lacknafta STARTA Lacknafta Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD STARTA Lacknafta 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 11.05.2002 Produktnamn STARTA Lacknafta EG-nr. 265-185-4 Artikelnr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD I-VAX oparfymerad

SÄKERHETSDATABLAD I-VAX oparfymerad I-VAX oparfymerad Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD I-VAX oparfymerad SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(7) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning (XP3-109B): G9416 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

Klarlack vattenburen Omarbetat: 2015-09-28 Utskrift: 2015-09-28. Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Klarlack vattenburen Omarbetat: 2015-09-28 Utskrift: 2015-09-28. Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Produktbeskrivning: Typ av produkt: REACH-registreringsnummer: Beläggning: är en snabbtorkande och slitstark

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Grundfix

SÄKERHETSDATABLAD Grundfix Grundfix Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Grundfix AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 27.11.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Grundfix 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Schellackstänger

SÄKERHETSDATABLAD Schellackstänger Schellackstänger Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Schellackstänger SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(7) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning (S6982): G2112 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

Clipper spray / Kool lupe, 273280, 273283. Användningsområde. Rengöring av hårklippningsmaskiner

Clipper spray / Kool lupe, 273280, 273283. Användningsområde. Rengöring av hårklippningsmaskiner Rev. datum: 07-07-10 Antal sidor:5 1. Namnet på produkten och företaget Tillverkare Leverantör Jörgen Kruuse A/S Havretoften 4 DK-5550 Langeskov Tfn: +45 72141511 Fax: +45 72141600 e-mail: i nfo@kruuse.com

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Aspen Outboardolja

SÄKERHETSDATABLAD Aspen Outboardolja Aspen Outboardolja Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Aspen Outboardolja AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 28.05.2013 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Synonymer

Läs mer

Säkerhetsdatablad utfärdat 08-02-23

Säkerhetsdatablad utfärdat 08-02-23 Säkerhetsdatablad utfärdat 08-02-23 1. Handelsnamn: Teakolja Användningsområde: Företag: Nödtelefon: Olja för trä utomhus Impregnum AB Makadamgatan 16 254 64 Helsingborg Tel. 042-26 37 00 Fax 042-26 37

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 2009-07-27 Produktnr.: 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. 500 ml Leverantör:

SÄKERHETSDATABLAD. 2009-07-27 Produktnr.: 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. 500 ml Leverantör: 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1/7 Användning: Färg Förpackningsstorlek: 500 ml Leverantör: Struers A/S Pederstrupvej 84 DK-2750 Ballerup Tel: +45 44 600 800 Telefonnummer för nödsituationer:

Läs mer

Svanenmärkning av TV och Projektorer

Svanenmärkning av TV och Projektorer Svanenmärkning av TV och Projektorer Version 5.1 20 juni 2013-30 juni 2016 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är en Svanenmärkt TV eller projektor? 4 Varför välja Svanenmärkning? 4 Vad kan Svanenmärkas?

Läs mer

Säkerhetsdatablad PREMARK. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. AVSNITT 2: Farliga egenskaper

Säkerhetsdatablad PREMARK. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. AVSNITT 2: Farliga egenskaper AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD KBM Reno Clean Fresh

SÄKERHETSDATABLAD KBM Reno Clean Fresh KBM Reno Clean Fresh Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD KBM Reno Clean Fresh SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD BIOBACT TABS

SÄKERHETSDATABLAD BIOBACT TABS BIOBACT TABS Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD BIOBACT TABS SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Barrikade 1500 & 2500 C-del

SÄKERHETSDATABLAD Barrikade 1500 & 2500 C-del Barrikade 1500 & 2500 C-del Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Barrikade 1500 & 2500 C-del AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 28.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SäkerhetsDataBlad Utskriftsdatum 30 juni 2015 SPOLGLANS P34 Omarbetad 150630 ersätter 121207 ver.11

SäkerhetsDataBlad Utskriftsdatum 30 juni 2015 SPOLGLANS P34 Omarbetad 150630 ersätter 121207 ver.11 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: SPOLGLANS Artikelnummer: P34 AVSNITT 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Sida 1 av 5 1.2 Relevanta identifierade användningar av blandningen och användningar som det

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Biocut 3000

SÄKERHETSDATABLAD Biocut 3000 Produkt: Biocut 3000 Sida 1/7 SÄKERHETSDATABLAD Biocut 3000 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: Biocut 3000 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

Innehåll MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR KEMISK-TEKNISKA PRODUKTER

Innehåll MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR KEMISK-TEKNISKA PRODUKTER MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR KEMISK-TEKNISKA PRODUKTER Innehåll Kemisk-tekniska produkter... 3 Kemisk-tekniska produkter... 4 Omfattning... 4 Kvalificeringskrav... 6 Kvalitetssäkring...

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Super Foam

SÄKERHETSDATABLAD Super Foam Super Foam Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Super Foam AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 12.08.2009 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Super Foam Artikelnr. 500

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Hellströms Försäljnings AB, HEFAB, Box 7059, 187 11 Täby

Säkerhetsdatablad. Hellströms Försäljnings AB, HEFAB, Box 7059, 187 11 Täby Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN: ANVÄNDNING: LEVERANTÖR: KONTAKTPERSON Gorilla Epoxy Hardener Härdare till epoxilim Hellströms Försäljnings AB,, Box 7059,

Läs mer

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn: Svavelsyra 96% Kemiskt namn eller beskrivning: Oorganisk syra Kemiskt formel: H 2 SO 4 CAS-nr./EG-nr.: 7664-93-9/231-639-5 Användningsområde:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tarkett Repair Kit - Putty 20 gr

SÄKERHETSDATABLAD Tarkett Repair Kit - Putty 20 gr Produkt: Tarkett Repair Kit - Putty 20 gr Sida 1/7 SÄKERHETSDATABLAD Tarkett Repair Kit - Putty 20 gr 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: Tarkett Repair Kit - Putty

Läs mer

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Identifierade användningar.

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Identifierade användningar. SÄKERHETSDATABLAD Enligt 453/2010 och 1272/2008 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen) Utfärdat 2013-06-18 AVSNITT 1: NAMNET PÅ BLANDNINGEN OCH

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD BETSLACK BLANK

SÄKERHETSDATABLAD BETSLACK BLANK SÄKERHETSDATABLAD BETSLACK BLANK 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn Varunr. Användningsområde BETSLACK BLANK 102096 LACKERING AV BETSADE OCH TRÄRENA YTOR Kontaktperson Producent

Läs mer

IB577. Poly(ethylene glycol) Dimethacrylate Dodecyl methacrylate 607-247-00-9 142-90-5 205-570-6 10-20% Xi; 36/37/38 N; R50/53

IB577. Poly(ethylene glycol) Dimethacrylate Dodecyl methacrylate 607-247-00-9 142-90-5 205-570-6 10-20% Xi; 36/37/38 N; R50/53 IB577 AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar 3.2 Blandningar 67/548/EEC / 1999/45/EC Sida 2/6 Kemiskt namn Index-Nr CAS-no. EG-no. REACH Registration Conc. Klassificering Number (%w/w)

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Grundfärg V SAMPOLYMERLATEX-FÄRG, vattenburen Snickerigrund målning inomhus

SÄKERHETSDATABLAD. Grundfärg V SAMPOLYMERLATEX-FÄRG, vattenburen Snickerigrund målning inomhus 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET HANDELSNAMN KEMISKT NAMN SYNONYMER ANVÄNDNINGS- OMRÅDE SAMPOLYMERLATEX-FÄRG, vattenburen Snickerigrund målning inomhus Artikelnummer 02330-02331-02230-02231

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Hälsa- miljö- och varuinformationsblad

SÄKERHETSDATABLAD Hälsa- miljö- och varuinformationsblad Senaste ändring: 20150602 Internt no.: Ersätter datum: 20120104 Sida 1 Godkänd att användas Godkänd endast för lab.bruk 1. NAMN PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 1.1. Produktbeteckning Handelsnamn: Sentinel Limkitt

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2013-09-04 1(8) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET MOTHERS REFLECTIONS ADVANCED LEATHER CARE

SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2013-09-04 1(8) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET MOTHERS REFLECTIONS ADVANCED LEATHER CARE SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2013-09-04 1(8) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. PRODUKTBETECKNING MOTHERS REFLECTIONS ADVANCED LEATHER CARE 1.2. RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR

Läs mer

Produktsäkerhetsinformation Handelsnamn: fischer Reaktionspatron RM

Produktsäkerhetsinformation Handelsnamn: fischer Reaktionspatron RM 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Produktbeteckning Handelsnamn fischer Reaktionspatron RM Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 125 ml Leverantör: För reparation av skador i ytbehandlingen.

SÄKERHETSDATABLAD. 125 ml Leverantör: För reparation av skador i ytbehandlingen. 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1/8 Användning: För reparation av skador i ytbehandlingen. Förpackningsstorlek: 125 ml Leverantör: Wienerberger A/S Rørmosevej 85 DK-3200 Helsinge Ansvarig

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Wetrok Porosol

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Wetrok Porosol Sida 1 av 7 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

Läs mer

FARLIGT AVFALL PÅ FÖRETAG. Information och praktiska tips

FARLIGT AVFALL PÅ FÖRETAG. Information och praktiska tips FARLIGT AVFALL PÅ FÖRETAG Information och praktiska tips Farligt avfall på företag FARLIGT AVFALL FARLIGT AVFALL FARLIGT AVFALL Den här broschyren vänder sig till dig som hanterar farligt avfall i din

Läs mer

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn: Saltsyra 30-37% Kemiskt namn eller beskrivning: Kemiskt formel: Oorganisk syra HCl CAS-nr./EG-nr.: 7647-01-0/231-595-7 Användningsområde:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD TEIJOCLEANER T-83 A AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD TEIJOCLEANER T-83 A AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Sida 1 av 7 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg Vit Grund inomhus

SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg Vit Grund inomhus Linoljefärg Vit Grund inomhus Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg Vit Grund inomhus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 23.04.2013 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

Omarbetad: 2013-08-30 Utskrift: 2013-09-24. Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. Vattenburen färg för utomhusbruk.

Omarbetad: 2013-08-30 Utskrift: 2013-09-24. Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. Vattenburen färg för utomhusbruk. Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Produktbeskrivning: Typ av produkt: REACH-registreringsnummer: Akryl fasademaling Vattenburen färg för utomhusbruk.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Stengrund

SÄKERHETSDATABLAD Stengrund Stengrund Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Stengrund SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Strovels A 414 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Strovels A 414 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Sida 1 (7) AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

Svanenmärkning av Diskmaskiner

Svanenmärkning av Diskmaskiner Svanenmärkning av Diskmaskiner Version 3.5 14 mars 2007 30 april 2014 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är en Svanenmärkt diskmaskin? 3 Vilka diskmaskiner kan bli Svanenmärkta? 3 Hur ansöker man? 3 1

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Systemtext / Grundfärg V

SÄKERHETSDATABLAD Systemtext / Grundfärg V Systemtext / Grundfärg V Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Systemtext / Grundfärg V SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige. Kemisk produkt för bygg och industriell verksamhet

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige. Kemisk produkt för bygg och industriell verksamhet Säkerhetsdatablad I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Namnet på ämnet eller beredningen Produktnamn eller Handelsnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD GRUND I H2O

SÄKERHETSDATABLAD GRUND I H2O SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som

Läs mer

SÄKERHETSDATABLA D MOEPSE W

SÄKERHETSDATABLA D MOEPSE W Omarbetad 22/10/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLA D MOEPSE W AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn MOEPSE W 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Kaliumpermanganat 0,5%

SÄKERHETSDATABLAD Kaliumpermanganat 0,5% Kaliumpermanganat 0,5% Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Kaliumpermanganat 0,5% AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 23.10.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Kaliumpermanganat

Läs mer

No Sting Skin Prep: Spray, Wipes and Swabs

No Sting Skin Prep: Spray, Wipes and Swabs Sida 1 av 8 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Läs mer

Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg DERMASIL PROTEIN

Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg DERMASIL PROTEIN SÄKERHETSDATABLAD Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg DERMASIL PROTEIN Kod 102120E Version 1 Revisionsdatum 2 december 2009 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Namnet på ämnet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD BLOCKA SPÄRRFÄRG

SÄKERHETSDATABLAD BLOCKA SPÄRRFÄRG SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som

Läs mer

Sida 1 / 7 SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 i dess lydelse. Toner - Svart

Sida 1 / 7 SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 i dess lydelse. Toner - Svart Sida 1 / 7 SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 i dess lydelse 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Toner för Xerox 4110 Copier/Printer,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Ammoniak 5M

SÄKERHETSDATABLAD Ammoniak 5M 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD Handelsnamn: Kemiskt namn eller beskrivning: Kemiskt formel: - CAS-nr./EG-nr.: 1336-21-6/215-647-6 - Användningsområde: Leverantör: Utfärdare:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Grip On Plåtfärg Tak. Benämning 1,4,10 l

SÄKERHETSDATABLAD. Grip On Plåtfärg Tak. Benämning 1,4,10 l AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Ämnets namn Vattenburen dispersionsfärg 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

Telefonnummer vid nödsituationer

Telefonnummer vid nödsituationer Enligt KIFS 19988 SÄKERHETSDATABLAD CASCO STRONG EPOXY PROFESSIONAL(BAS) 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företag Produktnamn CASCO STRONG EPOXY Leverantör/ Tillverkare PROFESSIONAL(BAS) Produktnummer

Läs mer

Telefonnummer vid nödsituationer

Telefonnummer vid nödsituationer Enligt KIFS 19988 SÄKERHETSDATABLAD CASCO STRONG EPOXY RAPID (BAS) 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företag Produktnamn CASCO STRONG EPOXY Leverantör/ Tillverkare RAPID (BAS) Produktnummer 2806,2807,2809

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Systemtext / GlowLite High Intensity

SÄKERHETSDATABLAD. Systemtext / GlowLite High Intensity Systemtext / GlowLite High Intensity Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Systemtext / GlowLite High Intensity SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering,

Läs mer

Svanmärkning av. Pappersprodukter Kemikaliemodul

Svanmärkning av. Pappersprodukter Kemikaliemodul Svanmärkning av Pappersprodukter Kemikaliemodul Version 1.0 9 oktober 2003 Innehåll Svanmärkning av pappersprodukter Vad är ett Svanmärkt papper? 3 Krav 3 Dokumentation 4 Analyser och klassificering 4

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg Vit Grund inomhus

SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg Vit Grund inomhus Linoljefärg Vit Grund inomhus Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg Vit Grund inomhus SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Svetsvätska för vägg

SÄKERHETSDATABLAD. Svetsvätska för vägg SÄKERHETSDATABLAD 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1:1 PRODUKTBETECKNING Produktnamn 1:2 RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN OCH ANVÄNDNINGAR SOM DET AVRÅD

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Lödtråd S3X-70M

SÄKERHETSDATABLAD Lödtråd S3X-70M Lödtråd S3X-70M Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Lödtråd S3X-70M AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 14.06.2013 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Lödtråd S3X-70M

Läs mer