imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27"

Transkript

1 imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen /2015 Dnr Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, daterad , godkänns. Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. Ärendet Detaljplanen syftar till att möjliggöra ny bebyggelse för handel och centrumverksamhet nedanför Öxabäcks kyrka. Detaljplanen har upprättats med normalt planförfarande. Ärendets behandling Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 28 oktober Kommunstyrelsen beslutade den 9 november 2009, 206, att begära att plan- och byggnadsnämnden reviderar gällande detaljplan så att ett läge för butik kan skapas på del av fastigheten Mark Öxabäcks Stom 1:42. Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 22 november 2010, 187. Kommunstyrelsen beslutade den 13 december 2010, 156, att samrådsredogörelse och planprogram för del av Öxabäcks Stom 1:42 daterade den 12 oktober 2010 godkänns. Bygg- och miljökontorets tjänsteutlåtande den 12 augusti Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20 augusti 2014, 122, att förslag till genomförandekalkyl enligt alternativ 3 som riktlinje för framtagande av planhandlingar för utställning av planen godkänns. Bygg- och miljökontorets tjänsteutlåtande den 5 september Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 1 oktober 2015, 176, att planbeskrivningens genomförandedel godkänns. Bygg- och miljökontorets tjänsteutlåtande den 27 april Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 6 maj 2015, 112, där följande föreslås: Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, daterad , godkänns. Beslutsgång Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och finner att så sker. Justerandes sign j Utdragsbestyrkande

2 i Mark Sida 1(1) Tjänsteställe: Bygg- och miljökontoret Kommunstyrelsens arbetsutskott Handläggare: Lena Boden Datum: Beteckning: PBN KS Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42. Öxabäck Ärendet Detaljplanen syftar till att möjliggöra ny bebyggelse för handel och centrumverksamhet nedanför Öxabäcks kyrka. Detaljplanen har upprättats med normalt planförfarande. Ärendets hantering Planprogram godkändes av Kommunstyrelsens au /2010 Beslut om samråd i PBN D 711 Beslut om granskning i PBN Beslut om godkännande i PBN Beredning Berörda sakägare har inte lämnat in några synpunkter på planförslaget, varken vid samråd eller granskning. Länsstyrelsen, som sammanfattar de statliga myndigheternas synpunkter, har endast detaljsynpunkter. Trafikverket är kritiskt till planförslaget liksom Öxabäcks bygdelag och Öxabäcks fastighetsförvalting HB. Förslag till beslut Att godkänna detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, daterad

3 ANTAGANDEHANDLING Diarienummer PBN 2012/ Detaljplan för DEL AV ÖXABÄCKS STOM 1:42, Öxabäck, Marks kommun, Västra Götalands län GRANSKNINGSUTLÅTANDE Upprättad Bygg- och miljökontoret, Marks kommun Detaljplan för del av ÖXABÄCKS STOM 1:42 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Bygg och miljökontoret, Marks kommun 1 (9)

4 Sammanfattning Berörda sakägare har inte lämnat in några synpunkter på planförslaget, varken vid samråd eller granskning. Länsstyrelsen, som sammanfattar de statliga myndigheternas synpunkter, har endast detaljsynpunkter. Trafikverket är kritiskt till planförslaget liksom Öxabäcks bygdelag och Öxabäcks fastighetsförvalting HB. Efter granskning har följande ändringar gjorts i förslaget Planbeskrivning och plankarta korrigeras så att rätt benämning för gemensamhetsanläggningar anges och så att delningen mellan s/89 och s/114 är korrekt. Planbestämmelserna och planbeskrivningen ändras så att flaggning kan tillåtas inom planområdet. Ett tillägg görs under rubriken ansvarsfördelning under planbeskrivningens genomförandefrågor med ett förtydligande om att fastighetsägaren har ansvar för drift och underhåll av dagvattenanläggning och oljeavskiljare inom kvartersmarken. Utöver ovan redovisade ändringar har endast redaktionella ändringar gjorts i förslaget. Beslutsförslag Då inte några principiella ändringar av planen föreslås Plan- och byggnadsnämnden godkänna detaljplanen och sända den till Kommunfullmäktige för beslut om antagande. Bygg- och miljökontoret, Marks kommun Tord Lundborg Förvaltningschef Lisa Östman Stadsarkitekt Detaljplan för del av ÖXABÄCKS STOM 1:42 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Bygg och miljökontoret, Marks kommun 2 (9)

5 Syfte med granskning I 2 kap 1 PBL står att prövningen av förslaget ska ta hänsyn till både allmänna och enskilda intressen. Även avvägning mellan motstående enskilda intressen skall göras. De allmänna intressena omfattar (2 kap 3 ): natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter, en estetiskt tilltalande utformning, god livsmiljö som är tillgänglig för alla, en långsiktig god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror, goda miljöförhållanden, god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens. Hur samråd/granskning bedrivits Plan- och byggnadsnämnden beslutade vid sammanträde att godkänna planförslaget upprättat , reviderat för granskning. Planförslaget har varit på granskning under tiden från 23 oktober 2014 till 21 november Kungörelse/planhandlingar har för yttrande översänts till följande: Kommunala nämnder/styrelser/förvaltningar: Teknik- och servicenämnden, Miljönämnden och Barn-och utbildningsnämnden. Statliga verk och myndigheter: Länsstyrelsen, SGI, Lantmäteriet samt Trafikverket. Övriga: Sakägare enligt fastighetsförteckning, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, Vattenfall Eldistribution AB, Skanova AB, Västtrafik AB, Lödöse Museum, Mark Kraftvärme AB, Marks Naturskyddskrets och Öxabäcks bygdelag. Förslaget har funnits utställt på Bygg- och miljökontorets lokaler i Kinnaström samt funnits tillgängligt via kommunens hemsida. Synpunkter framförda under utställningen Teknik- och servicenämnden och Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har inkommit med yttrande utan erinringar eller synpunkter på förslaget. Statliga verk och myndigheter Länsstyrelsen Länsstyrelsen befarar inte att riksintresse enligt miljöbalken (MB) påtagligt kommer att skadas, att mellankommunal samordning blir olämplig, att miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte följs, att strandskydd enligt 7 kap miljöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser eller att bebyggelse blir olämplig med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion. Av den anledningen bedömer Länsstyrelsen att planen kan accepteras och inte kommer att prövas av Länsstyrelsen om den antas. Bemötande: Noteras. Detaljplan för del av ÖXABÄCKS STOM 1:42 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Bygg och miljökontoret, Marks kommun 3 (9)

6 Lantmäteriet Beroende på hur kvartersmarken avstyckas kan det krävas gemensamma lösningar för fastigheterna inom planområdet för exempelvis VA och utfartsvägar. Detta bör lämpligen säkerställas genom bildande av gemensamhetsanläggningar. Vid fastighetsbildning kan fastighetsbestämning krävas mot planområdets yttergränser då kvaliteten på fastighetsgränserna inte är tillräckligt bra och ny gräns skall skapas mot samfällighet. Kostnaderna för fastighetsbestämning fördelas mellan sakägarna efter vad som är skäligt. Under konsekvenser betecknas s/84, s/89 och s/114 som gemensamhetsanläggningar vilket inte stämmer. Rätt benämning är samfälld vägmark. Karta: Delningen mellan s/89 och s/114 går i förlängning av gränsen mellan Öxabäck Stom 1:42 och Öxabäcks Stom 1:53. Bemötande: Planbeskrivning och plankarta korrigeras så att rätt benämning för gemensamhetsanläggningar anges och så att delningen mellan s/89 och s/114 är korrekt. Övriga synpunkter noteras. SGI Förutsätter att grundläggning samt utformning av ny bebyggelse med hänsyn till geotekniska förhållanden bevakas vid bygglovhanteringen. SGI har inte granskat markmiljötekniska frågor inklusive radon. Bemötande: Noteras. Trafikverket Trafikverket anser att detaljplanen fortfarande inte har säkerställt en godtagbar trafiksäkerhet. Trafikverket noterar att utfartsförbud införts på väg 1533 vilket medför att anslutningen måste ske till väg 1530 vilket är ett betydligt sämre alternativ för trafiksäkerheten då väg 1530 har mer trafik och dåliga siktförhållanden dessutom råder vid det läge som undantagits från utfartsförbudet. Vidare är genomförandet för det tillkommande farthindret på väg 1530 inte säkerställt då det saknas en överenskommelse mellan kommunen och trafikverket om att åtgärden ska genomföras. Trafikverket vill även uppmärksamma kommunen på att området betecknat med dike hör till vägområdet och därmed ska ha användningen Genomfart. Det byggnadsfria avståndet bör även utökas med några meter så att byggande och underhåll kan ske utanför vägområdet samt att möjlighet finns till komplettering av gångbana vid behov. Mot bakgrund av de dåliga siktförhållandena längsmed väg 1530 inom planområdet anser Trafikverket att kommunen ska återgå till den ursprungliga idén att ansluta utfarten till Detaljplan för del av ÖXABÄCKS STOM 1:42 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Bygg och miljökontoret, Marks kommun 4 (9)

7 området via väg 1533 och att utfartsförbud längs hela väg 1530 införs. Ett genomförandeavtal mellan Trafikverket och kommunen gällande placering, utformning och utförande för såväl hastighetsdämpande åtgärder och anslutning till det statliga vägnätet behöver undertecknas innan planen förs till antagande. Rättelse: I samrådsyttrandet framgick det att tillstånd till den nya anslutningen till väg 1530 måste sökas hos Trafikverket i enlighet med 39 Väglagen. Rätt lydelse ska vara att i samband med detaljplanen gör Trafikverket en prövning av läget för anslutningen. Trafikverket beklagar felskrivningen. Bemötande: Den befintliga genomfarten (väg 1530, Överlidavägen) är idag planlagd med ett vägområde som har samma bredd som förslaget i denna detaljplan. Trafikverket har i samrådsyttrande inte inkommit med synpunkter om att allmänna platsen bör breddas, utan enbart att vägens dike och dagvattendiket ska vara separerade från varandra, vilket också har tillmötesgåtts genom ett förtydligande i granskningshandlingarna. Kommunen uppfattar inte att sikten vid den föreslagna utfarten är ett stort problem. Dels då trafikflödet är mycket lågt och hastigheten låg. Trafikflödet på Överlidavägen är cirka 1380 fordon per dygn. Gällande hastighet över planområdet är 30 km/h dagtid och 50 km/h övrig tid. Vid ett genomförande av planen ska en fartbegränsning anläggas utmed genomfartsgatan, vilket Trafikverket inte motsatt sig i samråds- eller granskningsyttranden. Vid en placering av utfart så långt mot nordost som möjligt inom angiven utfart i detaljplanen (enligt bild 1) finns en viss begränsning av sikt för fordon som kommer från sydväst på Överlidavägen drygt 100 meter från utfarten. Från sydväst har fordon dock uppförsbacke fram mot planområdet varför kommunen bedömer att det inte bör vara något stort problem att hinna bromsa in i tid för att undvika eventuell kollision. Bild 1 Detaljplan för del av ÖXABÄCKS STOM 1:42 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Bygg och miljökontoret, Marks kommun 5 (9)

8 Kommunen bedömer att sikten är mycket god vid en placering av utfart så långt mot sydväst som möjligt då man från utfarten har uppsikt över i stort sett hela vägbanan (se bild 2). Bild 2 Mot nordost bedöms inga siktproblem råda då det finns en fem meter bred zon med byggförbud mot Överlidavägen. Vid ett genomförande av planen ska även en fartbegränsning anläggas nordost om utfarten, vilket innebär att hastigheten från nordost blir mycket begränsad. Kommunen ska samråda med Trafikverket om exakt placering av utfart från planområdet till Överlidavägen, samt placering, utformning och utförande av hastighetsdämpande åtgärder, i samband med planens genomförande. Kommunen anser att ett genomförandeavtal med Trafikverket inte bör vara nödvändigt att teckna inför antagandet av planen. Trafikverket har rådighet över åtgärder på väg 1530 och ska göra en prövning av läget för anslutning. Även hastighetsdämpande åtgärder måste samrådas med Trafikverket i samband med genomförande. Kommunala nämnder Miljönämnden Miljönämnden påpekar att det vid genomförande av planen är viktigt att säkerställa långsiktiga skötselrutiner av dagvattendiken med oljeavskiljare. Bemötande: Fastighetsägaren har enligt planbeskrivningen ansvar för all byggnation och anläggningsarbeten inom kvartersmarken. Detaljplan för del av ÖXABÄCKS STOM 1:42 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Bygg och miljökontoret, Marks kommun 6 (9)

9 Ett tillägg görs under rubriken ansvarsfördelning under planbeskrivningens genomförandefrågor med ett förtydligande om att fastighetsägaren har ansvar för drift och underhåll av dagvattenanläggning och oljeavskiljare inom kvartersmarken. Västtrafik AB Har inga synpunkter på planen då den inte påverkar utbudet av kollektivtrafik i området. Vill dock vara med i det fortsatta arbetet då hållplatserna planeras. Bemötande: Planering av busshållplatser görs av Trafikverket i samråd med Västtrafik och kommunen. Övrig allmänhet Öxabäcks Bygdelag Vi är mycket förvånade, tillika mycket kritiska till det sena beslutet att ta bort väg 1533, gamla Bredhultsvägen från planområdet. Denna väg har från allra första stund varit huvudalternativet in till detaljplanområdet. Vilket vi hela tiden poängterat i mötena med kommunala företrädare, politiker eller tjänstemän. Oss veterligt har ingen heller haft en avvikande åsikt om denna självklarhet. För att ytterligare accentuera denna klara viljeinriktning - Bra trafikmiljö - tog vi redan innan detaljplanens första utformning kontakt med Trafikverket för att få dessa att föreslå en trafiksäker in- och utfart till området. Deras tydliga rekommendation, efter avsyning av hela området, var: Alla trafikrörelser - in och ut från området - skall vara på och genom väg Enligt dessa trafikexperter är denna väg den enda säkra in- och utfarten till området. Bland annat beroende på de goda sikt- och säkerhetsförhållanden som uppnås vid anslutning till väg 1530, Överlidavägen. Samt att väg 1533 inte inkräktar på de oskyddade trafikanter som rör sig utmed sporthallen och skolan. Dessa tunga fakta sammanföll också till 100 procent med erfaret livsmedelsbranschfolks uppfattning av hur en bra in och utfart skall utformas för området ifråga. Branschföreträdarna var oerhört noga med att poängtera att trafikseparation krävs till en nyanläggning av livsmedelshandel. Det får helt enkelt inte blandas tung trafik med persontrafik/fotgängare in mot en handelsplats. Detta helt beroende på säkerhetsaspekter, vilket varken branschföreträdarna, trafikverket eller vi prutar på. Den tunga trafiken in på området måste separeras från den övriga trafiken på ett trafiksäkert sätt. Vidare skall man inte inkräkta på områdets byggbara areal. Deras rekommendation blev således: Det är väg 1533 som gäller som matarled in-och ut från området. Detaljplan för del av ÖXABÄCKS STOM 1:42 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Bygg och miljökontoret, Marks kommun 7 (9)

10 Noterar också att Trafikverket i sitt första remissvar skrivit att trafikutbytet med planområdet bör ske via väg 1533, gamla Bredhultsvägen. Bland annat beroende på att trafiken på väg 1530 bedöms öka. Med andra ord krävs ett rejält omtag i frågan och att ni omedelbart arbetar in väg 1533, gamla Bredhultsvägen i planförslaget igen, för detta är pulsådern in och ut från området. Detta innebär också att vi föreslår att utfartsförbudet längs samma väg (1533) tas bort. Vi noterar också i remissmaterialet att inga remissorgan förordat en borttagning av matarled 1533, gamla Bredhultsvägen till planområdet. Därför förvånar det än mer när detta riktigt dåliga förslag - att ta bort in och utfarten till planområdet - dök upp i sista samrådet. Kommunal utformning av torgmiljön, enligt gängse regler, rekommenderas samt önskas. Normal skyltning och flaggning inom planområdet bör tillåtas. Bemötande: Kommunstyrelsen beslutade ( 122/2014) att godkänna en genomförandekalkyl som innefattar genomförande av fartdämpande åtgärder på väg 1530 och in-/utfart. I genomförandekalkylen klargörs att väg 1533 inte ska användas för in-/utfart till planområdet. Av den anledningen har utfartsförbud till väg 1533 införts i detaljplanen. Angående sikt och trafiksäkerhet, se bemötande av Trafikverkets synpunkter, samt bilder 1 och 2. Fastighetsägaren har ansvar för alla anläggningar och all byggnation inom kvartersmarken. Planbestämmelserna och planbeskrivningen ändras så att flaggning kan tillåtas inom planområdet. Skyltar på tak eller fristående fasta skyltar ska inte tillåtas. Ej bygglovpliktiga fristående skyltar kan användas inom planområdet. Intill väg 1530 och 1533 kan dock tillstånd från Trafikverket krävas även för ej bygglovpliktiga skyltar. Kommunen noterar övriga synpunkter, men bedömer att det inte finns anledning att göra ytterligare förändringar i planens bestämmelser eller beskrivning. Öxabäcks Fastighetsförvaltning HB Ifrågasätter minskningen av planområdets västra del. Hur skall trafiksäkerheten uppnås när denna utfartsmöjlighet tas bort från förslaget? Denna utfart har alla aktörer varit överens om är den säkraste. Detaljplan för del av ÖXABÄCKS STOM 1:42 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Bygg och miljökontoret, Marks kommun 8 (9)

11 Byggbar yta begränsas betydligt om tillfart skall ske från Överlidavägen av både varutransporter och kundtrafik. Kostnader för alternativ infart från väg 1533, är av ringa betydelse när det som vi ser det som en ökad trafiksäkerhet. Bemötande: Se bemötanden av synpunkter från Trafikverket och Öxabäcks bygdelag. Bygg- och miljökontoret, Marks kommun Lena Bodén Planhandläggare Stefan Wallner JAWA samhällsbyggnad AB Medverkande tjänstemän: Exploateringsingenjör, Magnus Bergström. Detaljplan för del av ÖXABÄCKS STOM 1:42 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Bygg och miljökontoret, Marks kommun 9 (9)

12 ANTAGANDEHANDLING Diarienummer PBN Detaljplan för DEL AV ÖXABÄCKS STOM 1:42 M FL Öxabäck, Marks kommun, Västra Götalands län PLANBESKRIVNING Upprättad , reviderad Stefan Wallner, Arkitekt SAR/MSA, JAWA samhällsbyggnad AB Bygg- och miljökontoret, Marks kommun Öxabäcks Stom 1:42 ANTAGANDEHANDLING Bygg- och miljökontoret, Marks kommun 1 (19)

13 Förord Denna samrådshandling beskriver det förslag till detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42 m fl som håller på att arbetas fram. Planering och byggande regleras genom Plan- och bygglagen (PBL). Detaljplaner görs för mindre områden och är juridiskt bindande. Detaljplanen för del av Öxabäcks Stom 1:42 handläggs med normalt planförfarande. När planen är antagen av kommunfullmäktige och har vunnit laga kraft är den juridiskt bindande för efterföljande beslut, såsom till exempel bygglov. Samråd om planförslaget pågår xx januari xx februari Syftet med samråd är att förbättra Figur 1. Planprocess med normalt planförfarande Innehåll Planens syfte och huvuddrag 3 Förutsättningar 4 Planförslag 11 Genomförande 14 Konsekvenser 16 Handlingar Detaljplanen består av en plankarta i skala 1:1000 med tillhörande planbestämmelser samt planbeskrivning med genomförandebeskrivning. BYGG- OCH MILJÖKONTORET Tord Lundborg Förvaltningschef Lisa Östman Stadsarkitekt Öxabäcks Stom 1:42 ANTAGANDEHANDLING Bygg- och miljökontoret, Marks kommun 2 (19)

14 Planens syfte och huvuddrag Syfte och bakgrund Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42 m fl syftar till att möjliggöra ny bebyggelse för handel och centrumändamål i centrala Öxabäck. I Öxabäck finns idag en ICA-butik i lokaler som inte är ändamålsenliga för den dagligvaruhandel. Det finns ett behov att tillskapa möjlighet att komplettera Öxabäck med nya ändamålsenliga lokaler för dagligvaruhandel. Kommunen äger ett markområde i centrala Öxabäck som är lämplig för ändamålet. Det finns i dagsläget ingen extern beställare av detaljplanen eller känd intressent för att driva en ny butik i Öxabäck. Det är därför viktigt att planen får en flexibilitet för att kunna möta ett framtida behov av handel och annan verksamhet. Kommunstyrelsen begärde att plan- och byggnadsnämnden skulle revidera gällande detaljplan så att ett läge för butik kan skapas på fastigheten Mark Öxabäcks Stom 1:42. Eftersom förslaget inte var förenligt med den fördjupade översiktplanen för Öxabäck har ett planprogram först upprättats för att utreda möjligheter och hinder till en sådan bebyggelse på den föreslagna platsen. I programmet konstaterades att den föreslagna bebyggelsen kan vara lämplig under vissa förutsättningar. Figur 2. Avgränsning av planområdet. Öxabäcks Stom 1:42 ANTAGANDEHANDLING Bygg- och miljökontoret, Marks kommun 3 (19)

15 Plandata Läge och areal Planområdet Öxabäcks Stom 1:42 (del av) ligger söder om Överlidavägen i Öxabäck, cirka 230 meter nordost om korsningen mellan länsväg 1532 och länsväg Planområdet omfattar även en del av vägområdet vid Överlidavägen (väg 1530). Avståndet till Kinna är 1,7 mil. Fastigheten är ca 4500 kvm. Markägoförhållanden I planområdet finns idag två fastighetsägare. Öxabäcks Stom 1:42 ägs av Marks kommun och huvudman för vägområdena är Trafikverket. Figur 3. Markägoförhållanden. I planområdet finns idag två fastighetsägare, Marks kommun och Trafikverket. Skrafferingen visar på kommunägd mark. Förutsättningar Tidigare ställningstagande Planuppdrag Kommunstyrelsen begärde ( 206) att plan- och byggnadsnämnden skulle revidera gällande detaljplan. Plan- och byggnadsnämnden beslutade att upprätta planprogram och detaljplan ( 212). Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände planprogrammet ( 187). Plan- och byggnadsnämnden beslutade ( 68) att planuppdraget skulle vara Öxabäcks Stom 1:42 ANTAGANDEHANDLING Bygg- och miljökontoret, Marks kommun 4 (19)

16 vilande i avvaktan på önskemål från sökande att påbörja planarbetet. Efter önskemål från kommunstyrelsen om planberedskap för en eventuell affärsetablering i Öxabäck beslutade plan- och byggnadsnämnden ( 162) att planuppdraget skulle återupptas igen. Plan- och byggnadsnämnden beslutade ( 98) om förnyat planuppdrag för att upprätta en detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42 för att möjliggöra att handläggningen sker enligt den nya planoch bygglagen PBL 2010:900, då detta är önskvärt. Planområdet har utökats i förhållande till planområdet i planprogrammet, för att även innefatta anslutande gator i väster och söder om Öxabäcks Stom 1:42. Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande. Översiktsplan I kommunens fördjupade översiktsplan (FÖP) för Öxabäck 1990 anges området som jordbruk där särskild hänsyn ska tas till kulturvärden. FÖP anger också att detaljplaneläggning krävs inom området. Detaljplaner Planområdet omfattas av detaljplan från med bestämmelser som för planområdet medger allmän plats - park eller plantering. Mot öster medger samma detaljplan fristående bostadshus i en våning med inredd vind, samt kyrko- och begravningsändamål. Mot norr vid Överlidavägen medger samma detaljplan område för allmänt ändamål (skola). Planområdet omfattas även av detaljplan från med bestämmelser som för planområdet anger allmän plats genomfart respektive natur. I övrigt medger planen bostäder i två våningar, skola, idrott och centrumbebyggelse. Figur 4. Planöversikt Öxabäck Öxabäcks Stom 1:42 ANTAGANDEHANDLING Bygg- och miljökontoret, Marks kommun 5 (19)

17 Planprogram Då föreslagen byggnation inte har stöd i FÖP påbörjades planläggningen med att utreda planens lämplighet i ett planprogram. Kommunstyrelsen beslutade att godkänna planprogrammet för del av Öxabäcks Stom 1:42. Riksintressen Geografiska områden som är av nationell betydelse kan vara utpekade som områden av riksintresse enligt miljöbalken, vilka långsiktigt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada deras värden. Planområdet berörs inte av några riksintressen. Natur- och kulturmiljö Landskapsbild, mark och vegetation Öxabäcks Stom 1:42 är en öppen åkermark som sluttar svagt nedåt mot väster, mot Överlidavägen. Fastigheten ligger i anslutning till kuperad åkermark. I norra fastighetsgränsen finns en stenmur som bör bevaras. Bexellvägen upp mot kyrkan kantas av karaktäristiska hamlade träd i en allé. Uppe på kyrkbacken växer större lövträd och stora fina ekar finns på höjderna i odlingslandskapet kring gården söder om kyrkan. Figur 5. Vy över planområdet, kyrkan och stenmuren i planområdets norra gräns. Planområdet gränsar till ett stort öppet odlingslanskap (25 ha) som både är utpekat i det kommunala kulturmiljöprogrammet och som naturvärdelandskap i naturdatabasen. I kulturmiljöprogrammets riktlinjer framgår att en oförändrad markanvändning är önskevärd och att det öppna odlingslandskapet bör hävdas och nuvarande arrondering bibehållas. Förändringar av befintlig bebyggelse inom området bör ske med varsamhet och, liksom ny bebyggelse, ansluta Öxabäcks Stom 1:42 ANTAGANDEHANDLING Bygg- och miljökontoret, Marks kommun 6 (19)

18 till lokal byggnadstradition bland annat vad gäller skala, fasadutformning, materialval och färgsättning. De gamla vägarna bör bevaras. Bebyggelse och service Planområdet gränsar i nordost och nordväst till bostadsbebyggelse. Norrut utmed Överlidavägen finns bland annat mataffär, Öxabäckskolan, idrottshall och ett litet centrum med distriktssköterskemottagning. På en höjd i sydost ligger Öxabäcks kyrka, kyrkogård och församlingshem. I övrigt är området omgärdat av öppen åkermark. Fastigheten Öxabäcks Stom 1:42 är obebyggd och centralt belägen i samhället. Bebyggelsen i planens närområde visar upp en stor variation i utformning, färgsättning och detaljer. Byggnaderna längs Överlidavägen nära fastigheten utgörs av rödaktiga tegelhus i 1-2 våningar från 50- och 90-talet. Skolans byggnader och utformning är av hög arkitektonisk kvalitet. Sporthallen har plåt och delvis träfasad. Det finns även inslag av träpanelhus i omgivningen. Omgivningen nordost om fastigheten är av villakaraktär. Området avspeglar en bystruktur och odlingslandskap i den västgötska skogsbygden vid slutet av 1800-talet. Kyrkan i Öxabäck är ett viktigt landmärke. Dess karaktäristiska tandkantade fasad och torn syns över byn och dess omgivningar. Idag är kyrkan på toppen av kullen och resten av Öxabäck visuellt sammankopplade. Siktlinjen mot kyrkan kommer att brytas från ett avsnitt i centrum ungefär vid idrottshallens parkering. Däremot kommer siktlinjen att finnas kvar från större delen av infarten till Öxabäck. I planprogrammet har följande riktlinjer fastställts för gestaltning av ny byggnad, för att mildra negativ påverkan på kulturmiljön: Lägre och mer kompakt utformning i kontrast mot kyrkan (dvs. inte konkurrera med kyrkan och dess kulturmiljö). Gestaltning skall arkitektonisk förhålla sig till grannhusen utmed Överlidavägen. Nya byggnaden skall placeras parallellt till grannhusen och Överlidavägen. Taklutning och takutformning bör få en förankring i befintlig landskapsstruktur- och intilliggande hus. Fasadutformning och materialval är viktigt. Storlek och placering av fönsterpartier skall ske med stor omsorg. Hastighetssäkrad gångpassage med tillhörande fartdämpande åtgärder behövs för att knyta ihop nya byggnaden med centrum. Materialval i markbeläggning runt om huset och vid hastighetssäkrad gångpassage kan med fördel samspela med centrumhusets för att förstärka centrums identitet. Parkeringsytan bör inte göras större än nödvändigt så att den inverkar så lite som möjligt på landskapsbilden i kyrkbacken. Gränsen ut mot det öppna landskapet mot öster och söder behöver också gestaltas t.ex. genom släntutformning, vegetation eller stenmurar. Särskilda krav på byggnadsomgivning bl.a. skyltar, flaggspel och belysning ska ställas. Öxabäcks Stom 1:42 ANTAGANDEHANDLING Bygg- och miljökontoret, Marks kommun 7 (19)

19 Figur 6. Vy från kyrkan mot planområdet. Risker och Störningar Geotekniska förhållanden Geoteknisk utredning har utförts av Ramböll Fastigheten sluttar svagt och marken består av siltig sandig morän som överlagrar berg på 0-4 meters djup. Totalstabiliteten bedöms som tillfredställande. Områdets norra del (60 meter från norra fastighetsgränsen) är mest lämpat för placering av byggnad med tanke på det ytliga grundvattnet i områdets södra del. Södra delen kan med fördel fyllas ut för parkering eller grönytor. För grundläggning av byggnad föreslås kantförstyvad platta på mark förstärkt med plintar grundlaggda på underliggande berg. Radon Öxabäck klassificeras som normalradonmark i kommunens översiktliga inventering av markradon. Gränsvärden för radon får inte överskidas. För närvarande gäller 200 Bq/kbm för nya byggnader. Buller Befintlig affär ligger redan i dagsläget vid Överlidavägen. Flytten av affären bedöms därför inte leda till ökad trafikmängd eller ökade ljudnivåer på Överlidavägen. Dagvatten Dagvatten är ett samlingsnamn för regnvatten, smältvatten och spolvatten som rinner av från exempelvis hårdgjorda ytor, vägar och hustak, och som via diken eller ledningar rinner ut i vattendrag. Miljöbalkens allmänna hänsynsregler gäller för hantering av dagvatten och för verksamheter som till exempel kan förorena dagvatten. Enligt miljöbalken ska dagvatten avledas, renas och tas om hand på ett sätt som innebär att olägenhet för hälsa eller miljö inte uppkommer. Öxabäcks Stom 1:42 ANTAGANDEHANDLING Bygg- och miljökontoret, Marks kommun 8 (19)

20 Idag finns inga hårdgjorda ytor inom planområdet. Dagvattnet från fastigheten och kyrkbacken (ett 2,65 ha stort avrinningsområde) samlas idag upp i ett dike söder om Överlidavägen och avleds sedan i kulvert under vägen till dagvattensystemet och vidare ut i Sävsjön. Flödet från avrinningsområdet överstiger kulvertens kapacitet och kan förklara varför sydvästra delen av fastigheten är vattensjuk. Fornlämningar Det finns inga kända fornlämningar registrerade inom aktuellt planområde eller dess direkta närhet. Det närmaste fornminnet (yta) ligger 170 m söder om planområdet. Vattenskyddsområde Enligt förslaget till vattenskyddsområde för Öxabäck vattentäkt ligger planområdet inom sekundär skyddszon. De föreslagna skyddsföreskrifterna är ännu inte antagna, men i förslaget framgår tillståndsplikt för bland annat: Hantering av för grund- eller ytvattnet skadliga ämnen, såsom petroleumprodukter, impregneringsmedel, lösningsmedel eller andra hälsoskadliga eller miljöfarliga produkter, för andra ändamål än hushållsbehov (sortimentet i butiken kan utgöra en sådan hantering). Schaktning, pålning, spontning, underjordsarbete. Borrning i jord och berg. Nyetablering av anläggning för lagring och utvinning av värmeenergi i berg, mark och vatten. Etablering av verksamhet som enligt miljöbalken är anmälningsplikt och som innebär risk för förorening av yt- eller grundvatten. Vägar och trafik Biltrafik och parkering Trafikflödet på Överlidavägen vid planområdet är 1380±10% fordon per dygn (2012). Gällande hastighet vid planområdet är 30 km/h dagtid utanför skolan och 50 km/h övrig tid. Trafikverket är huvudman för Överlidavägen (länsväg 1530) samt länsväg Mittemot planområdet, på andra sidan av Överlidavägen vid distriktssköterskemottagningen finns ett flertal centrumparkeringsplatser. I planprogrammets samrådsredogörelse framkommer att ny bebyggelse inte får skymma sikt för intilliggande anslutningar. Siktlinjer ska mätas 5 meter in på anslutande vägar/utfarter. Det ska även finnas en säkerhetszon på minst tre meter från körbanekanten, där ska inga byggnader eller parkeringsplatser får finnas. I samband med byggnation av butik bör även en hastighetssäkrad gångpassage anordnas över väg Tillgänglighet med gång, cykel och kollektivtrafik Tillgänglighet till livsmedelsbutiker är ett grundläggande behov för alla. Därför är det viktigt att vid planläggning för livsmedelsbutiker studera hur tillgängligheten ser ut även för dem som av Öxabäcks Stom 1:42 ANTAGANDEHANDLING Bygg- och miljökontoret, Marks kommun 9 (19)

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29 Diarienummer PBN 2010/0086 214 Detaljplan för SJÖBY 3:40 Horred, Marks kommun, Västra Götalands län Karta 1-1. Fastigheten Sjöby 3:40 i Horred omringad med svartlinje Upprättad 2010-03-29 Behnam Sharo

Läs mer

Detaljplan för DEL AV ÖXABÄCKS STOM 1:42 M FL PLANBESKRIVNING. Diarienummer PBN Öxabäck, Marks kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för DEL AV ÖXABÄCKS STOM 1:42 M FL PLANBESKRIVNING. Diarienummer PBN Öxabäck, Marks kommun, Västra Götalands län Diarienummer PBN 2012-414 214 Detaljplan för DEL AV ÖXABÄCKS STOM 1:42 M FL Öxabäck, Marks kommun, Västra Götalands län PLANBESKRIVNING Upprättad 2013-12-19, reviderad 2015-03-23 Stefan Wallner, Arkitekt

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

DNR: 13BMN32 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON. Planbeskrivning. Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län

DNR: 13BMN32 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON. Planbeskrivning. Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDS- /UNDERRÄTTELSEHANDLING 2013-11-06 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON Planbeskrivning Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län Samråds- /underrättelsetid:

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för bostäder Boberg 3:122 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2014-05-14 B74 Laga kraft 2014-12-27 Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län 1(7) Datum: Diarienummer: 2013-08-13 2013/124 Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅDSHANDLING Detaljplanen har Upprättas: 2013-08-13 Antagits

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 1/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling DETALJPLAN FÖR RÖRÖ 1:108 M FL RÖRÖ, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901-11 Sida 2/5 BAKGRUND En genomförandebeskrivning

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för Oskarströms fd stationshus, del av Oskarström 3:153 Bildkälla: Kulturmiljö Halland, Bebyggelseinventeringen i Halland Oskarström, HALMSTADS

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/ DP 4-B-29:2

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/ DP 4-B-29:2 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/55.318 DP 4-B-29:2 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg

Läs mer

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G 2009-05-28 Genomförandebeskrivning: Drivbänken FABO (Utställningshandling) 1(5) U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G Detaljplan för del av Kv Drivbänken (f.d. Möllevägsskolan) Falkenbergs kommun Hallands

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-04-17 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län upprättad 2014-05-20 KS 99-2013 Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län Upprättad 2014-05-20 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Antagandehandling. Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning

Antagandehandling. Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning DIARIENR SBN 2012-001482 1 (8) Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Planområdet markerat i orange färg. Tillägg till

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/71.318 0126K-15642 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Detaljplan för Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund PBL 2010:900

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-01-20 Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE

SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE ANTAGEN BMN: 2014-04-23 LAGA KRAFT: 2014-05-23 2013-11-06, REV. 2014-01-07 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON Planbeskrivning Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun,

Läs mer

Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser Denna planbeskrivning

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för BERGHEM 16:2. Berghem, Marks kommun, Västra Götalands län PLANBESKRIVNING. ANTAGANDEHANDLING Diarienummer PBN 2010/0291 214

Detaljplan för BERGHEM 16:2. Berghem, Marks kommun, Västra Götalands län PLANBESKRIVNING. ANTAGANDEHANDLING Diarienummer PBN 2010/0291 214 ANTAGANDEHANDLING Diarienummer PBN 2010/0291 214 Detaljplan för BERGHEM 16:2 Berghem, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättat 2010-11-01, reviderad 2011-04-04 Planarkitekt Åsa Svensson 1 (8) HANDLINGAR

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för del av Sådden 4 och 7, Halmstad HALMSTADS KOMMUN Plan E309K Enkelt förfarande, KS 2014/0475 Kommunstyrelsen, 2015-08-18 Laga kraft 2015-09-14 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4 KS11.1017 Tillägg 1 (SLD 217) Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hjällsnäs 36:1 och del av Lundby Prästgård 1:1, Bostäder vid Lundbyvägen (Ekdungen) i Gråbo tätort, Lerums kommun. Planbeskrivning

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

Antagandehandling Dnr: 0481/10

Antagandehandling Dnr: 0481/10 1(5) Tillhör Kommunstyrelsen i beslut 2015-11-02 2... Agneta Dejenfelt Kommunsekreterare DETALJPLAN för bostäder vid Enebackevägen, del av Starrkärr 3:1 i Ödsmål Västra Götalands län Antagandehandling

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN KS/2011/653 ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET 1. Stadsplan för område vid Brännerigatan (12-HÖS-311, 32/74) 2. Stadsplan för del av Plöninge 1:17 m.fl. (12-HÖS-486, 1/80) 3. Detaljplan

Läs mer

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl.

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl. Ändring av detaljplan för del av Trolleboda 1:149 m.fl. Ronneby kommun Blekinge län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Plankarta Planbeskrivning Behovsbedömning Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun Lekebergs kommun Kommunstyrelsen Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun 1814-P23 18-FJU-93 18-FJU-123 Planområde 18-FJU-231 P 35 m Samråd:

Läs mer

G R A N S K N I N G S H A N D L I N G

G R A N S K N I N G S H A N D L I N G 2011-10-04 Granskning: Stafsinge 5:2 mfl 1(5) G R A N S K N I N G S H A N D L I N G Detaljplan för Stafsinge 5:2 mfl Falkenbergs kommun Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2010-06-07 Reviderad

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING Granskningshandling April 2017 Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för Kv. Hjulet m.fl. Falkenbergs kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2012-12-21 Reviderad 2013-05-21 1. INLEDNING Detaljplanens syfte är att möjliggöra

Läs mer

Detaljplan för del av kv Smultronet

Detaljplan för del av kv Smultronet Detaljplan för del av kv Smultronet i Salems kommun, Stockholms län Plan nr 82-82, dnr 2016/42 Standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) i dess lydelse fr o m den 2 januari 2015. Granskningshandling

Läs mer

Ändring av detaljplan för Sömmaren 3, Ronneby kommun

Ändring av detaljplan för Sömmaren 3, Ronneby kommun Ändring av detaljplan för Sömmaren 3, Ronneby kommun Blekinge län Läsanvisning Röd text - förslag på ändringar Svart text befintlig text från gamla planbeskrivningen Överstruken text text från gamla planbeskrivningen

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

Antagandehandling. Detaljplan för Kvarteret Hällristningen. Inom kommundelen Glömsta, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning

Antagandehandling. Detaljplan för Kvarteret Hällristningen. Inom kommundelen Glömsta, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning SBN PL 2011/9,318 0126K-15644 Antagandehandling Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Kartan visar planområdets utbredning med vit streckad linje. Blå linjer är fastighetsgränser. Detaljplan för Kvarteret

Läs mer

PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DP 437 Dnr MSN 2007/92 214 (Tidigare Dnr ONÄ 2005/23 214) PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg av detaljplan DP 167- NO Hedvigslund, Älta 35:63 m. fl., Jaktstigen 5/Björkvägen 26, Nacka

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

SAMRÅDSFÖRSLAG UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG tillhör rev ANTAGANDEHANDLING

SAMRÅDSFÖRSLAG UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG tillhör rev ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-05-15 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2008-10-22 tillhör rev 2009-06-04 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av fastigheten RÖ-MÄLBY 1:5 och del av RÖ-ÖSBY 1:17 i Rö församling. Dnr 08-10108.114

Läs mer

Samrådshandling Januari Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING

Samrådshandling Januari Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING Samrådshandling Januari 2017 Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör Laga kraft 2013-10-09 Genomförandetiden upphör 2023-10-09 1(5) Detaljplan för del av Saritslöv 6:17 i Skurup Skurups kommun Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Handlingar Planbeskrivning med genomförandebeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft Dnr 2011SBN0268 1 (6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Christian Blomberg PLANBESKRIVNING Utökad handel i ALUNDA Fastigheterna Marma 1:44, del av 1:67 och del av samfälligheten Marma S:1 Östhammars kommun,

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING 1 (5) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Utöver planbeskrivningen finns följande planhandlingar:

Läs mer

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster.

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster. Dnr BTN15/93 Tillägg till detaljplan P 37-3 för Björken 1, 2, 3, 10 & 11 Öster Nyköpings kommun Granskningshandling Planbeskrivning Upprättad 2015-10-06 Reviderad 2015-11-23 Dnr 2/6 Planhandlingar Detaljplanen

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning.

Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning. ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för NAJADEN 7 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning,

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län SAMRÅDSHANDLING Upprättad i mars 2008 PLANBESKRIVNING Upprättad i mars 2008 HANDLINGAR

Läs mer

Samrådshandling PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Älvsbyn 25:1, Västermalm Parkering. Älvsbyns kommun Norrbottens län HANDLINGAR

Samrådshandling PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Älvsbyn 25:1, Västermalm Parkering. Älvsbyns kommun Norrbottens län HANDLINGAR Detaljplan för del av Älvsbyn 25:1, Västermalm Parkering Älvsbyns kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar ingår i samrådsskedet: Plankarta med bestämmelser. Plankartan blir

Läs mer

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling Dnr 0461/05 Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl Bostäder i Nya Kristinedal Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning, antagandehandling 2013-09-19 1 INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande ändring av detaljplan 496 för VOKALEN 3 Vallås, HALMSTADS KOMMUN Enkelt förfarande KS 2012/0346 Kommunstyrelsen 2012-11-27 Plan Ä 49 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Ändring av Detaljplan för fastigheterna Lännersta 1:970 m.fl. (Prästkragens väg) (Dp 257) i Boo, Nacka kommun.

Ändring av Detaljplan för fastigheterna Lännersta 1:970 m.fl. (Prästkragens väg) (Dp 257) i Boo, Nacka kommun. SAMRÅDSHANDLING 1 (7) Dnr MSN 2013/65-214 Tillägg till PLANBESKRIVNING OCH PLANBESTÄMMELSER Ändring av Detaljplan för fastigheterna Lännersta 1:970 m.fl. (Prästkragens väg) (Dp 257) i Boo, Nacka kommun.

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för Kinnared 3:12 m fl, Hylte kommun Industriändamål Upprättad 2012-09-06

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för Kinnared 3:12 m fl, Hylte kommun Industriändamål Upprättad 2012-09-06 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Detaljplan för Kinnared 3:12 m fl, Hylte kommun Industriändamål Upprättad 2012-09-06 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, tekniska,

Läs mer

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Förslag till detaljplan för Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Norrviken Sollentuna kommun Samråds-/Underrättelsehandling Syfte Syftet med planarbetet är att möjliggöra att Pensionat Norrviken byggs

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2013/34 Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: 2013-06-17 Laga kraft: 2013-07-10 Dnr TPN 2013/34 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Dnr: 2007-0743-214 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av NARVA 1 (blivande NEJLIKAN) i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för Ullared 1:104 m.fl. Ullared församling Falkenbergs kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2010-06-08 Reviderad 2010-11-02, 2011-05-24 1. INLEDNING

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2014-04-17 Antagen: 2014-04-28 Laga Kraft:

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling Datum 2013-10-14 1 (7) Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING KROKOM1000, v1.0, 2012-10-09 Granskningshandling Krokoms kommun Postadress

Läs mer

TÖRINGE 7:40 (f d Vinbygården) Falkenbergs kommun

TÖRINGE 7:40 (f d Vinbygården) Falkenbergs kommun S A M R Å D S H A N D L I N G Detaljplan för TÖRINGE 7:40 (f d Vinbygården) Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2013-08-19 Reviderad 1 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3 2 PLANENS

Läs mer

Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län 1 2008-09-25 Antagandehandling Dnr: KS 2006.0650 MSB 2006.1136 Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

datum PLANBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av DP 4136 för södra delen av Toftanäs industriområde i Husie i Malmö

datum PLANBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av DP 4136 för södra delen av Toftanäs industriområde i Husie i Malmö datum 2016-04-08 diarienummer 2013-00346 ÄDp 5375 SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av DP 4136 för södra delen av Toftanäs industriområde i Husie i Malmö INLEDNING Då planförslaget

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

Ändring av detaljplan (ÄDP)

Ändring av detaljplan (ÄDP) Dnr 2014/107 Tillägg till detaljplan för Viks fiskeläge 4:1 m.fl., i Vik, laga kraft vunnen 2005 12 27 Ändring av detaljplan (ÄDP) för Viks fiskeläge 4:7 och 4:39 i Vik, Simrishamns kommun, Skåne län UPPRÄTTAD

Läs mer

GG-arkitekter i Piteå. Planbeskrivning. JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan. Detaljplan för. Utställningshandling. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län.

GG-arkitekter i Piteå. Planbeskrivning. JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan. Detaljplan för. Utställningshandling. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. 1 GG-arkitekter i Piteå Planbeskrivning Utställningshandling Detaljplan för JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. Upprättat av GG-arkitekter i Piteå 1 2 JAKOB-LARSAGÄRDAN

Läs mer

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 Granskningshandling november 2013 normalt planförfarande PBL 2010:900 tillämpas Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 PLANBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

HENÅN 1:67 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagen av KF Laga kraft Henån, Orust kommun Västra Götalands län

HENÅN 1:67 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagen av KF Laga kraft Henån, Orust kommun Västra Götalands län Antagen av KF 2012-02-23. Laga kraft 2012-03-21 Detaljplan för seniorboende inom HENÅN 1:67 m.fl. Henån, Orust kommun Västra Götalands län Upprättad 2011-06-15, rev 2011-12-22 Till detaljplanen hör följande

Läs mer

Detaljplan för Vemdalens Kyrkby 57:157 Skalsterrassen, Vemdalsskalet Härjedalens kommun

Detaljplan för Vemdalens Kyrkby 57:157 Skalsterrassen, Vemdalsskalet Härjedalens kommun Detaljplan för Vemdalens Kyrkby 57:157 Skalsterrassen, Vemdalsskalet Härjedalens kommun Enkelt planförfarande Antagandehandling Upprättad den 12 maj 2012 reviderad den 16 aug 2012 Diarienr Plan 7/2011

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2014-08-25 Dnr KS2013/307 1(7) Detaljplan för Rymningen 15:25 med flera Enköpings kommun - enkelt planförfarande Antagen 200X-XX-XX Laga kraft 200X-XX-XX PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer