imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27"

Transkript

1 imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen /2015 Dnr Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, daterad , godkänns. Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. Ärendet Detaljplanen syftar till att möjliggöra ny bebyggelse för handel och centrumverksamhet nedanför Öxabäcks kyrka. Detaljplanen har upprättats med normalt planförfarande. Ärendets behandling Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 28 oktober Kommunstyrelsen beslutade den 9 november 2009, 206, att begära att plan- och byggnadsnämnden reviderar gällande detaljplan så att ett läge för butik kan skapas på del av fastigheten Mark Öxabäcks Stom 1:42. Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 22 november 2010, 187. Kommunstyrelsen beslutade den 13 december 2010, 156, att samrådsredogörelse och planprogram för del av Öxabäcks Stom 1:42 daterade den 12 oktober 2010 godkänns. Bygg- och miljökontorets tjänsteutlåtande den 12 augusti Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20 augusti 2014, 122, att förslag till genomförandekalkyl enligt alternativ 3 som riktlinje för framtagande av planhandlingar för utställning av planen godkänns. Bygg- och miljökontorets tjänsteutlåtande den 5 september Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 1 oktober 2015, 176, att planbeskrivningens genomförandedel godkänns. Bygg- och miljökontorets tjänsteutlåtande den 27 april Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 6 maj 2015, 112, där följande föreslås: Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, daterad , godkänns. Beslutsgång Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och finner att så sker. Justerandes sign j Utdragsbestyrkande

2 i Mark Sida 1(1) Tjänsteställe: Bygg- och miljökontoret Kommunstyrelsens arbetsutskott Handläggare: Lena Boden Datum: Beteckning: PBN KS Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42. Öxabäck Ärendet Detaljplanen syftar till att möjliggöra ny bebyggelse för handel och centrumverksamhet nedanför Öxabäcks kyrka. Detaljplanen har upprättats med normalt planförfarande. Ärendets hantering Planprogram godkändes av Kommunstyrelsens au /2010 Beslut om samråd i PBN D 711 Beslut om granskning i PBN Beslut om godkännande i PBN Beredning Berörda sakägare har inte lämnat in några synpunkter på planförslaget, varken vid samråd eller granskning. Länsstyrelsen, som sammanfattar de statliga myndigheternas synpunkter, har endast detaljsynpunkter. Trafikverket är kritiskt till planförslaget liksom Öxabäcks bygdelag och Öxabäcks fastighetsförvalting HB. Förslag till beslut Att godkänna detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, daterad

3 ANTAGANDEHANDLING Diarienummer PBN 2012/ Detaljplan för DEL AV ÖXABÄCKS STOM 1:42, Öxabäck, Marks kommun, Västra Götalands län GRANSKNINGSUTLÅTANDE Upprättad Bygg- och miljökontoret, Marks kommun Detaljplan för del av ÖXABÄCKS STOM 1:42 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Bygg och miljökontoret, Marks kommun 1 (9)

4 Sammanfattning Berörda sakägare har inte lämnat in några synpunkter på planförslaget, varken vid samråd eller granskning. Länsstyrelsen, som sammanfattar de statliga myndigheternas synpunkter, har endast detaljsynpunkter. Trafikverket är kritiskt till planförslaget liksom Öxabäcks bygdelag och Öxabäcks fastighetsförvalting HB. Efter granskning har följande ändringar gjorts i förslaget Planbeskrivning och plankarta korrigeras så att rätt benämning för gemensamhetsanläggningar anges och så att delningen mellan s/89 och s/114 är korrekt. Planbestämmelserna och planbeskrivningen ändras så att flaggning kan tillåtas inom planområdet. Ett tillägg görs under rubriken ansvarsfördelning under planbeskrivningens genomförandefrågor med ett förtydligande om att fastighetsägaren har ansvar för drift och underhåll av dagvattenanläggning och oljeavskiljare inom kvartersmarken. Utöver ovan redovisade ändringar har endast redaktionella ändringar gjorts i förslaget. Beslutsförslag Då inte några principiella ändringar av planen föreslås Plan- och byggnadsnämnden godkänna detaljplanen och sända den till Kommunfullmäktige för beslut om antagande. Bygg- och miljökontoret, Marks kommun Tord Lundborg Förvaltningschef Lisa Östman Stadsarkitekt Detaljplan för del av ÖXABÄCKS STOM 1:42 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Bygg och miljökontoret, Marks kommun 2 (9)

5 Syfte med granskning I 2 kap 1 PBL står att prövningen av förslaget ska ta hänsyn till både allmänna och enskilda intressen. Även avvägning mellan motstående enskilda intressen skall göras. De allmänna intressena omfattar (2 kap 3 ): natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter, en estetiskt tilltalande utformning, god livsmiljö som är tillgänglig för alla, en långsiktig god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror, goda miljöförhållanden, god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens. Hur samråd/granskning bedrivits Plan- och byggnadsnämnden beslutade vid sammanträde att godkänna planförslaget upprättat , reviderat för granskning. Planförslaget har varit på granskning under tiden från 23 oktober 2014 till 21 november Kungörelse/planhandlingar har för yttrande översänts till följande: Kommunala nämnder/styrelser/förvaltningar: Teknik- och servicenämnden, Miljönämnden och Barn-och utbildningsnämnden. Statliga verk och myndigheter: Länsstyrelsen, SGI, Lantmäteriet samt Trafikverket. Övriga: Sakägare enligt fastighetsförteckning, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, Vattenfall Eldistribution AB, Skanova AB, Västtrafik AB, Lödöse Museum, Mark Kraftvärme AB, Marks Naturskyddskrets och Öxabäcks bygdelag. Förslaget har funnits utställt på Bygg- och miljökontorets lokaler i Kinnaström samt funnits tillgängligt via kommunens hemsida. Synpunkter framförda under utställningen Teknik- och servicenämnden och Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har inkommit med yttrande utan erinringar eller synpunkter på förslaget. Statliga verk och myndigheter Länsstyrelsen Länsstyrelsen befarar inte att riksintresse enligt miljöbalken (MB) påtagligt kommer att skadas, att mellankommunal samordning blir olämplig, att miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte följs, att strandskydd enligt 7 kap miljöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser eller att bebyggelse blir olämplig med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion. Av den anledningen bedömer Länsstyrelsen att planen kan accepteras och inte kommer att prövas av Länsstyrelsen om den antas. Bemötande: Noteras. Detaljplan för del av ÖXABÄCKS STOM 1:42 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Bygg och miljökontoret, Marks kommun 3 (9)

6 Lantmäteriet Beroende på hur kvartersmarken avstyckas kan det krävas gemensamma lösningar för fastigheterna inom planområdet för exempelvis VA och utfartsvägar. Detta bör lämpligen säkerställas genom bildande av gemensamhetsanläggningar. Vid fastighetsbildning kan fastighetsbestämning krävas mot planområdets yttergränser då kvaliteten på fastighetsgränserna inte är tillräckligt bra och ny gräns skall skapas mot samfällighet. Kostnaderna för fastighetsbestämning fördelas mellan sakägarna efter vad som är skäligt. Under konsekvenser betecknas s/84, s/89 och s/114 som gemensamhetsanläggningar vilket inte stämmer. Rätt benämning är samfälld vägmark. Karta: Delningen mellan s/89 och s/114 går i förlängning av gränsen mellan Öxabäck Stom 1:42 och Öxabäcks Stom 1:53. Bemötande: Planbeskrivning och plankarta korrigeras så att rätt benämning för gemensamhetsanläggningar anges och så att delningen mellan s/89 och s/114 är korrekt. Övriga synpunkter noteras. SGI Förutsätter att grundläggning samt utformning av ny bebyggelse med hänsyn till geotekniska förhållanden bevakas vid bygglovhanteringen. SGI har inte granskat markmiljötekniska frågor inklusive radon. Bemötande: Noteras. Trafikverket Trafikverket anser att detaljplanen fortfarande inte har säkerställt en godtagbar trafiksäkerhet. Trafikverket noterar att utfartsförbud införts på väg 1533 vilket medför att anslutningen måste ske till väg 1530 vilket är ett betydligt sämre alternativ för trafiksäkerheten då väg 1530 har mer trafik och dåliga siktförhållanden dessutom råder vid det läge som undantagits från utfartsförbudet. Vidare är genomförandet för det tillkommande farthindret på väg 1530 inte säkerställt då det saknas en överenskommelse mellan kommunen och trafikverket om att åtgärden ska genomföras. Trafikverket vill även uppmärksamma kommunen på att området betecknat med dike hör till vägområdet och därmed ska ha användningen Genomfart. Det byggnadsfria avståndet bör även utökas med några meter så att byggande och underhåll kan ske utanför vägområdet samt att möjlighet finns till komplettering av gångbana vid behov. Mot bakgrund av de dåliga siktförhållandena längsmed väg 1530 inom planområdet anser Trafikverket att kommunen ska återgå till den ursprungliga idén att ansluta utfarten till Detaljplan för del av ÖXABÄCKS STOM 1:42 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Bygg och miljökontoret, Marks kommun 4 (9)

7 området via väg 1533 och att utfartsförbud längs hela väg 1530 införs. Ett genomförandeavtal mellan Trafikverket och kommunen gällande placering, utformning och utförande för såväl hastighetsdämpande åtgärder och anslutning till det statliga vägnätet behöver undertecknas innan planen förs till antagande. Rättelse: I samrådsyttrandet framgick det att tillstånd till den nya anslutningen till väg 1530 måste sökas hos Trafikverket i enlighet med 39 Väglagen. Rätt lydelse ska vara att i samband med detaljplanen gör Trafikverket en prövning av läget för anslutningen. Trafikverket beklagar felskrivningen. Bemötande: Den befintliga genomfarten (väg 1530, Överlidavägen) är idag planlagd med ett vägområde som har samma bredd som förslaget i denna detaljplan. Trafikverket har i samrådsyttrande inte inkommit med synpunkter om att allmänna platsen bör breddas, utan enbart att vägens dike och dagvattendiket ska vara separerade från varandra, vilket också har tillmötesgåtts genom ett förtydligande i granskningshandlingarna. Kommunen uppfattar inte att sikten vid den föreslagna utfarten är ett stort problem. Dels då trafikflödet är mycket lågt och hastigheten låg. Trafikflödet på Överlidavägen är cirka 1380 fordon per dygn. Gällande hastighet över planområdet är 30 km/h dagtid och 50 km/h övrig tid. Vid ett genomförande av planen ska en fartbegränsning anläggas utmed genomfartsgatan, vilket Trafikverket inte motsatt sig i samråds- eller granskningsyttranden. Vid en placering av utfart så långt mot nordost som möjligt inom angiven utfart i detaljplanen (enligt bild 1) finns en viss begränsning av sikt för fordon som kommer från sydväst på Överlidavägen drygt 100 meter från utfarten. Från sydväst har fordon dock uppförsbacke fram mot planområdet varför kommunen bedömer att det inte bör vara något stort problem att hinna bromsa in i tid för att undvika eventuell kollision. Bild 1 Detaljplan för del av ÖXABÄCKS STOM 1:42 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Bygg och miljökontoret, Marks kommun 5 (9)

8 Kommunen bedömer att sikten är mycket god vid en placering av utfart så långt mot sydväst som möjligt då man från utfarten har uppsikt över i stort sett hela vägbanan (se bild 2). Bild 2 Mot nordost bedöms inga siktproblem råda då det finns en fem meter bred zon med byggförbud mot Överlidavägen. Vid ett genomförande av planen ska även en fartbegränsning anläggas nordost om utfarten, vilket innebär att hastigheten från nordost blir mycket begränsad. Kommunen ska samråda med Trafikverket om exakt placering av utfart från planområdet till Överlidavägen, samt placering, utformning och utförande av hastighetsdämpande åtgärder, i samband med planens genomförande. Kommunen anser att ett genomförandeavtal med Trafikverket inte bör vara nödvändigt att teckna inför antagandet av planen. Trafikverket har rådighet över åtgärder på väg 1530 och ska göra en prövning av läget för anslutning. Även hastighetsdämpande åtgärder måste samrådas med Trafikverket i samband med genomförande. Kommunala nämnder Miljönämnden Miljönämnden påpekar att det vid genomförande av planen är viktigt att säkerställa långsiktiga skötselrutiner av dagvattendiken med oljeavskiljare. Bemötande: Fastighetsägaren har enligt planbeskrivningen ansvar för all byggnation och anläggningsarbeten inom kvartersmarken. Detaljplan för del av ÖXABÄCKS STOM 1:42 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Bygg och miljökontoret, Marks kommun 6 (9)

9 Ett tillägg görs under rubriken ansvarsfördelning under planbeskrivningens genomförandefrågor med ett förtydligande om att fastighetsägaren har ansvar för drift och underhåll av dagvattenanläggning och oljeavskiljare inom kvartersmarken. Västtrafik AB Har inga synpunkter på planen då den inte påverkar utbudet av kollektivtrafik i området. Vill dock vara med i det fortsatta arbetet då hållplatserna planeras. Bemötande: Planering av busshållplatser görs av Trafikverket i samråd med Västtrafik och kommunen. Övrig allmänhet Öxabäcks Bygdelag Vi är mycket förvånade, tillika mycket kritiska till det sena beslutet att ta bort väg 1533, gamla Bredhultsvägen från planområdet. Denna väg har från allra första stund varit huvudalternativet in till detaljplanområdet. Vilket vi hela tiden poängterat i mötena med kommunala företrädare, politiker eller tjänstemän. Oss veterligt har ingen heller haft en avvikande åsikt om denna självklarhet. För att ytterligare accentuera denna klara viljeinriktning - Bra trafikmiljö - tog vi redan innan detaljplanens första utformning kontakt med Trafikverket för att få dessa att föreslå en trafiksäker in- och utfart till området. Deras tydliga rekommendation, efter avsyning av hela området, var: Alla trafikrörelser - in och ut från området - skall vara på och genom väg Enligt dessa trafikexperter är denna väg den enda säkra in- och utfarten till området. Bland annat beroende på de goda sikt- och säkerhetsförhållanden som uppnås vid anslutning till väg 1530, Överlidavägen. Samt att väg 1533 inte inkräktar på de oskyddade trafikanter som rör sig utmed sporthallen och skolan. Dessa tunga fakta sammanföll också till 100 procent med erfaret livsmedelsbranschfolks uppfattning av hur en bra in och utfart skall utformas för området ifråga. Branschföreträdarna var oerhört noga med att poängtera att trafikseparation krävs till en nyanläggning av livsmedelshandel. Det får helt enkelt inte blandas tung trafik med persontrafik/fotgängare in mot en handelsplats. Detta helt beroende på säkerhetsaspekter, vilket varken branschföreträdarna, trafikverket eller vi prutar på. Den tunga trafiken in på området måste separeras från den övriga trafiken på ett trafiksäkert sätt. Vidare skall man inte inkräkta på områdets byggbara areal. Deras rekommendation blev således: Det är väg 1533 som gäller som matarled in-och ut från området. Detaljplan för del av ÖXABÄCKS STOM 1:42 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Bygg och miljökontoret, Marks kommun 7 (9)

10 Noterar också att Trafikverket i sitt första remissvar skrivit att trafikutbytet med planområdet bör ske via väg 1533, gamla Bredhultsvägen. Bland annat beroende på att trafiken på väg 1530 bedöms öka. Med andra ord krävs ett rejält omtag i frågan och att ni omedelbart arbetar in väg 1533, gamla Bredhultsvägen i planförslaget igen, för detta är pulsådern in och ut från området. Detta innebär också att vi föreslår att utfartsförbudet längs samma väg (1533) tas bort. Vi noterar också i remissmaterialet att inga remissorgan förordat en borttagning av matarled 1533, gamla Bredhultsvägen till planområdet. Därför förvånar det än mer när detta riktigt dåliga förslag - att ta bort in och utfarten till planområdet - dök upp i sista samrådet. Kommunal utformning av torgmiljön, enligt gängse regler, rekommenderas samt önskas. Normal skyltning och flaggning inom planområdet bör tillåtas. Bemötande: Kommunstyrelsen beslutade ( 122/2014) att godkänna en genomförandekalkyl som innefattar genomförande av fartdämpande åtgärder på väg 1530 och in-/utfart. I genomförandekalkylen klargörs att väg 1533 inte ska användas för in-/utfart till planområdet. Av den anledningen har utfartsförbud till väg 1533 införts i detaljplanen. Angående sikt och trafiksäkerhet, se bemötande av Trafikverkets synpunkter, samt bilder 1 och 2. Fastighetsägaren har ansvar för alla anläggningar och all byggnation inom kvartersmarken. Planbestämmelserna och planbeskrivningen ändras så att flaggning kan tillåtas inom planområdet. Skyltar på tak eller fristående fasta skyltar ska inte tillåtas. Ej bygglovpliktiga fristående skyltar kan användas inom planområdet. Intill väg 1530 och 1533 kan dock tillstånd från Trafikverket krävas även för ej bygglovpliktiga skyltar. Kommunen noterar övriga synpunkter, men bedömer att det inte finns anledning att göra ytterligare förändringar i planens bestämmelser eller beskrivning. Öxabäcks Fastighetsförvaltning HB Ifrågasätter minskningen av planområdets västra del. Hur skall trafiksäkerheten uppnås när denna utfartsmöjlighet tas bort från förslaget? Denna utfart har alla aktörer varit överens om är den säkraste. Detaljplan för del av ÖXABÄCKS STOM 1:42 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Bygg och miljökontoret, Marks kommun 8 (9)

11 Byggbar yta begränsas betydligt om tillfart skall ske från Överlidavägen av både varutransporter och kundtrafik. Kostnader för alternativ infart från väg 1533, är av ringa betydelse när det som vi ser det som en ökad trafiksäkerhet. Bemötande: Se bemötanden av synpunkter från Trafikverket och Öxabäcks bygdelag. Bygg- och miljökontoret, Marks kommun Lena Bodén Planhandläggare Stefan Wallner JAWA samhällsbyggnad AB Medverkande tjänstemän: Exploateringsingenjör, Magnus Bergström. Detaljplan för del av ÖXABÄCKS STOM 1:42 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Bygg och miljökontoret, Marks kommun 9 (9)

12 ANTAGANDEHANDLING Diarienummer PBN Detaljplan för DEL AV ÖXABÄCKS STOM 1:42 M FL Öxabäck, Marks kommun, Västra Götalands län PLANBESKRIVNING Upprättad , reviderad Stefan Wallner, Arkitekt SAR/MSA, JAWA samhällsbyggnad AB Bygg- och miljökontoret, Marks kommun Öxabäcks Stom 1:42 ANTAGANDEHANDLING Bygg- och miljökontoret, Marks kommun 1 (19)

13 Förord Denna samrådshandling beskriver det förslag till detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42 m fl som håller på att arbetas fram. Planering och byggande regleras genom Plan- och bygglagen (PBL). Detaljplaner görs för mindre områden och är juridiskt bindande. Detaljplanen för del av Öxabäcks Stom 1:42 handläggs med normalt planförfarande. När planen är antagen av kommunfullmäktige och har vunnit laga kraft är den juridiskt bindande för efterföljande beslut, såsom till exempel bygglov. Samråd om planförslaget pågår xx januari xx februari Syftet med samråd är att förbättra Figur 1. Planprocess med normalt planförfarande Innehåll Planens syfte och huvuddrag 3 Förutsättningar 4 Planförslag 11 Genomförande 14 Konsekvenser 16 Handlingar Detaljplanen består av en plankarta i skala 1:1000 med tillhörande planbestämmelser samt planbeskrivning med genomförandebeskrivning. BYGG- OCH MILJÖKONTORET Tord Lundborg Förvaltningschef Lisa Östman Stadsarkitekt Öxabäcks Stom 1:42 ANTAGANDEHANDLING Bygg- och miljökontoret, Marks kommun 2 (19)

14 Planens syfte och huvuddrag Syfte och bakgrund Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42 m fl syftar till att möjliggöra ny bebyggelse för handel och centrumändamål i centrala Öxabäck. I Öxabäck finns idag en ICA-butik i lokaler som inte är ändamålsenliga för den dagligvaruhandel. Det finns ett behov att tillskapa möjlighet att komplettera Öxabäck med nya ändamålsenliga lokaler för dagligvaruhandel. Kommunen äger ett markområde i centrala Öxabäck som är lämplig för ändamålet. Det finns i dagsläget ingen extern beställare av detaljplanen eller känd intressent för att driva en ny butik i Öxabäck. Det är därför viktigt att planen får en flexibilitet för att kunna möta ett framtida behov av handel och annan verksamhet. Kommunstyrelsen begärde att plan- och byggnadsnämnden skulle revidera gällande detaljplan så att ett läge för butik kan skapas på fastigheten Mark Öxabäcks Stom 1:42. Eftersom förslaget inte var förenligt med den fördjupade översiktplanen för Öxabäck har ett planprogram först upprättats för att utreda möjligheter och hinder till en sådan bebyggelse på den föreslagna platsen. I programmet konstaterades att den föreslagna bebyggelsen kan vara lämplig under vissa förutsättningar. Figur 2. Avgränsning av planområdet. Öxabäcks Stom 1:42 ANTAGANDEHANDLING Bygg- och miljökontoret, Marks kommun 3 (19)

15 Plandata Läge och areal Planområdet Öxabäcks Stom 1:42 (del av) ligger söder om Överlidavägen i Öxabäck, cirka 230 meter nordost om korsningen mellan länsväg 1532 och länsväg Planområdet omfattar även en del av vägområdet vid Överlidavägen (väg 1530). Avståndet till Kinna är 1,7 mil. Fastigheten är ca 4500 kvm. Markägoförhållanden I planområdet finns idag två fastighetsägare. Öxabäcks Stom 1:42 ägs av Marks kommun och huvudman för vägområdena är Trafikverket. Figur 3. Markägoförhållanden. I planområdet finns idag två fastighetsägare, Marks kommun och Trafikverket. Skrafferingen visar på kommunägd mark. Förutsättningar Tidigare ställningstagande Planuppdrag Kommunstyrelsen begärde ( 206) att plan- och byggnadsnämnden skulle revidera gällande detaljplan. Plan- och byggnadsnämnden beslutade att upprätta planprogram och detaljplan ( 212). Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände planprogrammet ( 187). Plan- och byggnadsnämnden beslutade ( 68) att planuppdraget skulle vara Öxabäcks Stom 1:42 ANTAGANDEHANDLING Bygg- och miljökontoret, Marks kommun 4 (19)

16 vilande i avvaktan på önskemål från sökande att påbörja planarbetet. Efter önskemål från kommunstyrelsen om planberedskap för en eventuell affärsetablering i Öxabäck beslutade plan- och byggnadsnämnden ( 162) att planuppdraget skulle återupptas igen. Plan- och byggnadsnämnden beslutade ( 98) om förnyat planuppdrag för att upprätta en detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42 för att möjliggöra att handläggningen sker enligt den nya planoch bygglagen PBL 2010:900, då detta är önskvärt. Planområdet har utökats i förhållande till planområdet i planprogrammet, för att även innefatta anslutande gator i väster och söder om Öxabäcks Stom 1:42. Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande. Översiktsplan I kommunens fördjupade översiktsplan (FÖP) för Öxabäck 1990 anges området som jordbruk där särskild hänsyn ska tas till kulturvärden. FÖP anger också att detaljplaneläggning krävs inom området. Detaljplaner Planområdet omfattas av detaljplan från med bestämmelser som för planområdet medger allmän plats - park eller plantering. Mot öster medger samma detaljplan fristående bostadshus i en våning med inredd vind, samt kyrko- och begravningsändamål. Mot norr vid Överlidavägen medger samma detaljplan område för allmänt ändamål (skola). Planområdet omfattas även av detaljplan från med bestämmelser som för planområdet anger allmän plats genomfart respektive natur. I övrigt medger planen bostäder i två våningar, skola, idrott och centrumbebyggelse. Figur 4. Planöversikt Öxabäck Öxabäcks Stom 1:42 ANTAGANDEHANDLING Bygg- och miljökontoret, Marks kommun 5 (19)

17 Planprogram Då föreslagen byggnation inte har stöd i FÖP påbörjades planläggningen med att utreda planens lämplighet i ett planprogram. Kommunstyrelsen beslutade att godkänna planprogrammet för del av Öxabäcks Stom 1:42. Riksintressen Geografiska områden som är av nationell betydelse kan vara utpekade som områden av riksintresse enligt miljöbalken, vilka långsiktigt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada deras värden. Planområdet berörs inte av några riksintressen. Natur- och kulturmiljö Landskapsbild, mark och vegetation Öxabäcks Stom 1:42 är en öppen åkermark som sluttar svagt nedåt mot väster, mot Överlidavägen. Fastigheten ligger i anslutning till kuperad åkermark. I norra fastighetsgränsen finns en stenmur som bör bevaras. Bexellvägen upp mot kyrkan kantas av karaktäristiska hamlade träd i en allé. Uppe på kyrkbacken växer större lövträd och stora fina ekar finns på höjderna i odlingslandskapet kring gården söder om kyrkan. Figur 5. Vy över planområdet, kyrkan och stenmuren i planområdets norra gräns. Planområdet gränsar till ett stort öppet odlingslanskap (25 ha) som både är utpekat i det kommunala kulturmiljöprogrammet och som naturvärdelandskap i naturdatabasen. I kulturmiljöprogrammets riktlinjer framgår att en oförändrad markanvändning är önskevärd och att det öppna odlingslandskapet bör hävdas och nuvarande arrondering bibehållas. Förändringar av befintlig bebyggelse inom området bör ske med varsamhet och, liksom ny bebyggelse, ansluta Öxabäcks Stom 1:42 ANTAGANDEHANDLING Bygg- och miljökontoret, Marks kommun 6 (19)

18 till lokal byggnadstradition bland annat vad gäller skala, fasadutformning, materialval och färgsättning. De gamla vägarna bör bevaras. Bebyggelse och service Planområdet gränsar i nordost och nordväst till bostadsbebyggelse. Norrut utmed Överlidavägen finns bland annat mataffär, Öxabäckskolan, idrottshall och ett litet centrum med distriktssköterskemottagning. På en höjd i sydost ligger Öxabäcks kyrka, kyrkogård och församlingshem. I övrigt är området omgärdat av öppen åkermark. Fastigheten Öxabäcks Stom 1:42 är obebyggd och centralt belägen i samhället. Bebyggelsen i planens närområde visar upp en stor variation i utformning, färgsättning och detaljer. Byggnaderna längs Överlidavägen nära fastigheten utgörs av rödaktiga tegelhus i 1-2 våningar från 50- och 90-talet. Skolans byggnader och utformning är av hög arkitektonisk kvalitet. Sporthallen har plåt och delvis träfasad. Det finns även inslag av träpanelhus i omgivningen. Omgivningen nordost om fastigheten är av villakaraktär. Området avspeglar en bystruktur och odlingslandskap i den västgötska skogsbygden vid slutet av 1800-talet. Kyrkan i Öxabäck är ett viktigt landmärke. Dess karaktäristiska tandkantade fasad och torn syns över byn och dess omgivningar. Idag är kyrkan på toppen av kullen och resten av Öxabäck visuellt sammankopplade. Siktlinjen mot kyrkan kommer att brytas från ett avsnitt i centrum ungefär vid idrottshallens parkering. Däremot kommer siktlinjen att finnas kvar från större delen av infarten till Öxabäck. I planprogrammet har följande riktlinjer fastställts för gestaltning av ny byggnad, för att mildra negativ påverkan på kulturmiljön: Lägre och mer kompakt utformning i kontrast mot kyrkan (dvs. inte konkurrera med kyrkan och dess kulturmiljö). Gestaltning skall arkitektonisk förhålla sig till grannhusen utmed Överlidavägen. Nya byggnaden skall placeras parallellt till grannhusen och Överlidavägen. Taklutning och takutformning bör få en förankring i befintlig landskapsstruktur- och intilliggande hus. Fasadutformning och materialval är viktigt. Storlek och placering av fönsterpartier skall ske med stor omsorg. Hastighetssäkrad gångpassage med tillhörande fartdämpande åtgärder behövs för att knyta ihop nya byggnaden med centrum. Materialval i markbeläggning runt om huset och vid hastighetssäkrad gångpassage kan med fördel samspela med centrumhusets för att förstärka centrums identitet. Parkeringsytan bör inte göras större än nödvändigt så att den inverkar så lite som möjligt på landskapsbilden i kyrkbacken. Gränsen ut mot det öppna landskapet mot öster och söder behöver också gestaltas t.ex. genom släntutformning, vegetation eller stenmurar. Särskilda krav på byggnadsomgivning bl.a. skyltar, flaggspel och belysning ska ställas. Öxabäcks Stom 1:42 ANTAGANDEHANDLING Bygg- och miljökontoret, Marks kommun 7 (19)

19 Figur 6. Vy från kyrkan mot planområdet. Risker och Störningar Geotekniska förhållanden Geoteknisk utredning har utförts av Ramböll Fastigheten sluttar svagt och marken består av siltig sandig morän som överlagrar berg på 0-4 meters djup. Totalstabiliteten bedöms som tillfredställande. Områdets norra del (60 meter från norra fastighetsgränsen) är mest lämpat för placering av byggnad med tanke på det ytliga grundvattnet i områdets södra del. Södra delen kan med fördel fyllas ut för parkering eller grönytor. För grundläggning av byggnad föreslås kantförstyvad platta på mark förstärkt med plintar grundlaggda på underliggande berg. Radon Öxabäck klassificeras som normalradonmark i kommunens översiktliga inventering av markradon. Gränsvärden för radon får inte överskidas. För närvarande gäller 200 Bq/kbm för nya byggnader. Buller Befintlig affär ligger redan i dagsläget vid Överlidavägen. Flytten av affären bedöms därför inte leda till ökad trafikmängd eller ökade ljudnivåer på Överlidavägen. Dagvatten Dagvatten är ett samlingsnamn för regnvatten, smältvatten och spolvatten som rinner av från exempelvis hårdgjorda ytor, vägar och hustak, och som via diken eller ledningar rinner ut i vattendrag. Miljöbalkens allmänna hänsynsregler gäller för hantering av dagvatten och för verksamheter som till exempel kan förorena dagvatten. Enligt miljöbalken ska dagvatten avledas, renas och tas om hand på ett sätt som innebär att olägenhet för hälsa eller miljö inte uppkommer. Öxabäcks Stom 1:42 ANTAGANDEHANDLING Bygg- och miljökontoret, Marks kommun 8 (19)

20 Idag finns inga hårdgjorda ytor inom planområdet. Dagvattnet från fastigheten och kyrkbacken (ett 2,65 ha stort avrinningsområde) samlas idag upp i ett dike söder om Överlidavägen och avleds sedan i kulvert under vägen till dagvattensystemet och vidare ut i Sävsjön. Flödet från avrinningsområdet överstiger kulvertens kapacitet och kan förklara varför sydvästra delen av fastigheten är vattensjuk. Fornlämningar Det finns inga kända fornlämningar registrerade inom aktuellt planområde eller dess direkta närhet. Det närmaste fornminnet (yta) ligger 170 m söder om planområdet. Vattenskyddsområde Enligt förslaget till vattenskyddsområde för Öxabäck vattentäkt ligger planområdet inom sekundär skyddszon. De föreslagna skyddsföreskrifterna är ännu inte antagna, men i förslaget framgår tillståndsplikt för bland annat: Hantering av för grund- eller ytvattnet skadliga ämnen, såsom petroleumprodukter, impregneringsmedel, lösningsmedel eller andra hälsoskadliga eller miljöfarliga produkter, för andra ändamål än hushållsbehov (sortimentet i butiken kan utgöra en sådan hantering). Schaktning, pålning, spontning, underjordsarbete. Borrning i jord och berg. Nyetablering av anläggning för lagring och utvinning av värmeenergi i berg, mark och vatten. Etablering av verksamhet som enligt miljöbalken är anmälningsplikt och som innebär risk för förorening av yt- eller grundvatten. Vägar och trafik Biltrafik och parkering Trafikflödet på Överlidavägen vid planområdet är 1380±10% fordon per dygn (2012). Gällande hastighet vid planområdet är 30 km/h dagtid utanför skolan och 50 km/h övrig tid. Trafikverket är huvudman för Överlidavägen (länsväg 1530) samt länsväg Mittemot planområdet, på andra sidan av Överlidavägen vid distriktssköterskemottagningen finns ett flertal centrumparkeringsplatser. I planprogrammets samrådsredogörelse framkommer att ny bebyggelse inte får skymma sikt för intilliggande anslutningar. Siktlinjer ska mätas 5 meter in på anslutande vägar/utfarter. Det ska även finnas en säkerhetszon på minst tre meter från körbanekanten, där ska inga byggnader eller parkeringsplatser får finnas. I samband med byggnation av butik bör även en hastighetssäkrad gångpassage anordnas över väg Tillgänglighet med gång, cykel och kollektivtrafik Tillgänglighet till livsmedelsbutiker är ett grundläggande behov för alla. Därför är det viktigt att vid planläggning för livsmedelsbutiker studera hur tillgängligheten ser ut även för dem som av Öxabäcks Stom 1:42 ANTAGANDEHANDLING Bygg- och miljökontoret, Marks kommun 9 (19)

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsunds kommun beslut 2013-04-29 137 Detaljplan för Ställverk vid HOG 4:1 Stenungsunds kommun, Västra Götalands län... Ingela Sollid Kommunsekreterare Antagandehandling Upprättad

Läs mer

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad P16/09 Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Detaljplanens syfte är att ge Borås ett landmärke vid västra infarten till Borås i en höjd av 20-33 våningar.

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID:

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID: DP 1773 K Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Väste rås SAMRÅDSTID: 18 mars 19 april 2013 Samrådshandling, 2013 03 12, dnr: : 2010/155 BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen

Läs mer

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389)

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Kommunstyrelsen 2014-09-08 Dnr KS/2014:389 Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för Ängelholm 3:139 m.fl, Centrum, Ängelholms kommun Planbeskrivning Antagandehandling Svenstorp Vejbystrand Magnarp Hjärnarp Barkåkra Ängelholm Munka Ljungby Höja Strövelstorp KRONO- SKOGEN

Läs mer

Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17. Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling

Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17. Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling 1 1. Inledning Syfte Syftet med planen är att medge nya bostäder i Röhult vid Lilla Färgen. Planhandlingar Läge och areal

Läs mer

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Detaljplan för Samrådshandling i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Planbeskrivning Samrådshandling 2015-04-17 1 HANDLINGAR Planens diarienummer är B 2015/40 Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Hagby 16:5. Granskningshandling. Detaljplan för. i Hagby, Kalmar kommun

PLANBESKRIVNING. Hagby 16:5. Granskningshandling. Detaljplan för. i Hagby, Kalmar kommun Handläggare Datum Ärendebeteckning Birgit Endom Upprättad 2015-02-18 2014-5788 1(28) 0480-45 03 68 Reviderad PLANBESKRIVNING Granskningshandling Detaljplan för Hagby 16:5 i Hagby, Kalmar kommun Planenheten

Läs mer

detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN

detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN ANTAGANDEHANDLING GROSSBOL S:13, MYREN 7 samt delar av GROSSBOL 1:85, KLARÄLVSBANAN 1:2 och SVANEN 8 FORSHAGA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning

Läs mer

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras.

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-17 AU 1:7 Dnr. KS 2012/0080-214 Detaljplan för Valsättra del I Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1792/2009 Dnr planmodul: P 09/0022 ANTAGANDEHANDLING Planhandlingarna består av: - Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Lagakraftbevis Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2015-04-21 80 detaljplan för INGELSTAD 16:8, Ingelstad i Växjö kommun

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA

Läs mer

Detaljplan. Nöbbele industriområde, etapp I i Reftele. för del av fastigheten Nöbbele 2:3. Gislaveds kommun, Jönköpings län

Detaljplan. Nöbbele industriområde, etapp I i Reftele. för del av fastigheten Nöbbele 2:3. Gislaveds kommun, Jönköpings län Planens beteckning R 35 Antagen av Kf 2013-01-31 Vunnit Laga kraft 2013-02-27 Genomförandetiden slut 2018-02-27 PLANOMRÅDET Väg 153 mot Smålandsstenar Detaljplan för del av fastigheten Nöbbele 2:3 Nöbbele

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Del av Härslöv 36:1 och 15:15, Härslövs by, Landskrona stad, Skåne län HANDLINGAR

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Del av Härslöv 36:1 och 15:15, Härslövs by, Landskrona stad, Skåne län HANDLINGAR PLANBESKRIVNING Detaljplan för Del av Härslöv 36:1 och 15:15, Härslövs by, Landskrona stad, Skåne län HANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser och illustration Planbeskrivning (denna handling) Planprogram

Läs mer

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç=

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= Diarienummer PLAN15/1 aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= m=i=^=k=ó==l=`=e===d=b=k=l=j=c= =o=^=k=a=b=_=b=p=h=o=f=s=k=f=k=d= OMNRJMSJNM= = p^joüape^kaifkd= Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

PLANBESKRIVNING 2013-01-08 Dnr: 2009.0116-214 Antagandehandling

PLANBESKRIVNING 2013-01-08 Dnr: 2009.0116-214 Antagandehandling Detaljplan för del av Östra Förstaden 2:1 m.fl. (öster om kv. Almen) inom stadsdelen Östra Förstaden i Ystad tätort Ystads kommun, Skåne län Antagen av: SAMBN 2013-01-22, 10 Laga Kraft: 2013-02-19 Genomförandetiden

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl 1(14) 2015-03-04 Dnr KS: 2012.0600 Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl Ulricehamns kommun Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR GENOMFÖRTS Detaljplaneförslaget har varit föremål för samråd

Läs mer

Samrådsredogörelse Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301

Samrådsredogörelse Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301 1 (15) Tillväxtkontoret Datum 2014-02-21 Vår beteckning 2010-000133 Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301 Kungsängen Upplands-Bro kommun

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för KRÄGGA 1:217, DEL AV 1:211 Håbo kommun, Uppsala län HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram

Läs mer

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Laga kraftbevis Datum 2014-05-14 Dnr 2011BN1056 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Väjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga,

Läs mer

Fastighetsförteckning för detaljplan för Åkerby 1:8 m fl

Fastighetsförteckning för detaljplan för Åkerby 1:8 m fl Sida 1 Fastighetsförteckning 2014-11-03 Ärendenummer T14461 Handläggare Lisbeth Oikarinen Ärende Fastighetsförteckning för detaljplan för Åkerby 1:8 m fl Kommun: Nora Län: Örebro Fastigheter inom området

Läs mer

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44 Stenungsunds kommun Antagandehandling Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Illustrationen visar ett av flera sätt att bebygga planområdet

Läs mer

Detaljplan för del av Led 4:2, Sjölunda Äng och Sjölunda Strand, Lidköpings kommun

Detaljplan för del av Led 4:2, Sjölunda Äng och Sjölunda Strand, Lidköpings kommun Dnr: SBN 00/059 Detaljplan för del av Led 4:, Sjölunda Äng och Sjölunda Strand, Lidköpings kommun ANTAGANDHANDLING SAMHÄLLSBYGGNAD PLAN-BYGG Detaljplan för Led 4:, Sjölunda äng och Sjölunda strand, Lidköpings

Läs mer

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal.

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal. 1(2) ENKELT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2010-10-20 Detaljplan för Skokloster 14:1 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Planförfarande Tidplan Genomförandetid

Läs mer