DE VIKTIGASTE ÄRENDENA /DOKUMENTEN SOM KOMMIT TILL HNS FRÅN VALVIRA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DE VIKTIGASTE ÄRENDENA /DOKUMENTEN SOM KOMMIT TILL HNS FRÅN VALVIRA"

Transkript

1 DE VIKTIGASTE ÄRENDENA /DOKUMENTEN SOM KOMMIT TILL HNS FRÅN VALVIRA I tabellen ingår i förkortad form de viktigaste ärendena/dokumenten som kommit till HNS från Valvira. I sammandraget ingår inte ärenden som hänför sig till Dynastys databas för patientärenden (ärenden som gäller personalen, t.ex. yrkesutövning eller utredning av den yrkesmässiga funktionsförmågan, begäran om journalhandlingar, klagomål och besvär från patienter). Ärendena/dokumenten har plockats ur Dynasty-ärendehanteringssystemet under tiden Om beslut inte har meddelats i ärendet nämns att ärendet pågår. (Ärendena har plockats ur Dynasty-systemet med funktionen ärendehantering och de dokument som angetts med -tecken i tabellen har plockats ut med funktionen dokumenthantering, rubriksökning Valvira) Till Valvira har kommit en anmälan om en risksituation som gällde vården av en Valviras beslut har inte patient på sjukhus. Enligt utredningen överläts en pulsoximeter till ett barn för kommit. Ärendet pågår. observation av apné i hemmet. I samband med att saken utreddes har det framkommit flera brister i samband med överlåtelser av produkter. 1A. Valviras begäran om yttrande och utredning om användning av produkter för hälso- och sjukvård samt överlåtelse av produkter för hemmabruk i fråga om barnsjukdomar 1B. HNS utredningar på Valviras begäran i punkt 1A. 1C. Valviras begäran till HNS om tilläggsutredning Direktören för klinikgruppen pediatri har på Valviras frågor konstaterat: Den vårdande läkaren bestämmer vid behov om hemmonitorering samt inställningar och larmgränser för produkten. Rehabiliteringshandledaren överlåter pulsoximetern till patienten från avdelningens eller enhetens lager, instruerar föräldrarna i användningen av produkten och går igenom anvisningarna individuellt. Familjerna ges bruksanvisningen på finska, svenska och vid behov engelska. Tolk har anlitats vid handledningen av utländska familjer. Alla produkter som ges med hem kommer till avdelningen från HNS Hjälpmedelscentral och för underhållet svarar HNS- Bilddiagnostiks medicinteknik. Bruksanvisningarna kommer från Hjälpmedelscentralen med produkten från tillverkaren. Avdelningen har ett introduktionsprogram för nya arbetstagare. Valvira anser att sjukhuset inte har säkerställt på behörigt sätt att produkter för hälsooch sjukvård används i enlighet med det ändamål som tillverkaren uppgett. Valvira ger tillfälle i enlighet med 34 i förvaltningslagen att avge skriftlig utredning innan ärendet avgörs. 1

2 1D. HUCS utredningar i anslutning till Valviras begäran om utredning HUCS svar på Valviras frågor/påståenden: man har inte agerat vårdslöst eller gjort sig skyldig till försummelser vid övervakningen av praxis för överlåtelse av hjälpmedel till patienter för hemmabruk. 2. Valvira ber att uppmärksamhet ska fästas vid att tandläkares patientstol och på motsvarande sätt även andra produkter för hälso- och sjukvård används i enlighet med ändamålet, i enlighet med bifogade brev A. 3B. HUCS Nalas svar på Valviras begäran HNS-Fastigheters utredning till Valvira om anmälan om en risksituation med medicinsk-teknisk utrustning. Anmälan om risksituation; en tandläkarstol har använts vid en ögonoperation. Assistentens fot har träffat spaken under stolen, varvid stolen har börjat stiga mot mikroskopet. Assistenten har lyckats stoppa stolen innan patientens ansikte har träffat mikroskopet. HNS har i sitt bemötande framfört att stolen har nått slutet på sin livslängd och att den ersätts med en ny operationsstol före utgången av året. Valvira ber enheterna för hälso- och sjukvård att fästa uppmärksamhet vid att användningen av en patientstol som är avsedd endast för odontologisk användning vid andra vårdingrepp, t.ex. ögonkirurgi, strider mot 24 3 punkten i lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård. Produkttillverkaren har visat att produkten är säker endast för användning för det ändamål som beskrivs i bruksanvisningen. En professionell användare ska ha en ansvarig person; ser till att lagens krav iakttas i verksamhetsenheten. Valviras begäran om tilläggsutredning i anslutning till anmälan om en risksituation. I Barnklinikens hjärtoperationssal har gjorts en öppen hjärtoperation på ett barn. Patientens syresaturation sjönk och i hjärt-lungmaskinen har syredeltrycket på artärlinjen börjat sjunka snabbt. Hjärtoperationssalens personal kände inte till det planerade avbrottet i syreanvändningen. Från HNS-Fastigheter hade man informerat avdelningsskötaren om saken per e-post samt HNS-Fastigheters kommentarer: I HNS Barnkliniks sjukhus gjordes ändringsarbeten i gasnätet. Därför måste den primära syrematningen avbrytas. När det blir fel på den primära matningen kopplas reservmatningssystemet automatiskt på. Reservmatningen kom i gång som planerat, men trycket i reservmatningssystemet räckte inte till för den respirator som användes. Från avdelningen kom efter ungefär en minut information om att respiratorn inte fungerar och därför återgick man till normal syrematning. Senare framgick att respiratorn i fråga kräver ett tryck på 4,0 bar för att fungera. I alla sjukhus på området i Mejlans är trycket i nätet cirka 4,3 bar och i reservnätet cirka 3,8 bar. HNS-Fastigheter kände inte på förhand till att det i operationssalen finns utrustning som kräver ett tryck på minst 4,0 bar för att fungera. Stolen i fråga har tagits ur bruk. HNS håller på att göra upp en processbeskrivning för produktrisker och våren 2015 kommer chefsöverläkarens direktiv om saken Lehtonen L, ). Valviras beslut har inte kommit. Ärendet pågår. 2

3 3C. 3D. 4A. EOA Begäran om tilläggsutredning Valvira har begärt en tilläggsutredning; Hur många produkter för hälso- och sjukvård från Valvira om används inom HNS för vilka ett tryck på 3,8 bar inte räcker till och var är de anmälan om en risksituation placerade? Finns det något krav på tryck i monteringsanvisningarna för den utrustning med medicinsk-teknisk som var involverad i händelsen? utrustning. HNS medicintekniks utredning 3.2. till Valvira om anmälan om en risksituation med medicinsk-teknisk utrustning. Valviras begäran om utredning om arbetsfördelningen vid uppföljning av patienter med keratokonus i hornhinnan samt vårdanvisningar till patienterna. 4B. Förvaltningsöverläkarens yttrande 2.9. och HUCS Operativa resultatenhets utredningar till Valvira om arbetsfördelningen vid uppföljningen av keratokonuspatienter. På Barnkliniken har det inträffat problem med syretillförseln i en hjärtlungmaskin. På avdelningen är trycknätets larmgräns för syre 3,5 bar, som har kontrollerats med avdelningens tryckvakt. HNS-Fastigheter har meddelat att trycket i stamnätet för syre är 4,3 bar och i reservnätet 3,8 bar. Gränsen för att den aktuella maskinens gasblandare ska fungera i fråga om syre har testats 29.1.; tröskelgränsen för syre, till vilken maskinen fungerade normalt, var 3,2 bar, varefter maskinens gasblandare började larma. Svar på Valviras frågor: I utredningen har det inte framkommit att det inom HNS skulle användas produkter för vilka 3,8 bar inte räcker till, med undantag för luftdrivna instrument, som i allmänhet kräver instrumenttryck, och då är kravet över 5 bar. Riksdagens justitieombudsman (JO) har i sitt beslut begärt att Valvira ska utvärdera om den nya arbetsfördelningen mellan HNS och Helsingfors stads socialoch hälsovårdsverk, som gäller patienter med keratokonus i hornhinnan, är ändamålsenlig. För att Valvira ska kunna utvärdera om arbetsfördelningen är ändamålsenlig begärs en utredning av HNS om den nya arbetsfördelningen, vårdanvisningarna till patienterna samt arbetsfördelningen. Förslaget till anvisning och arbetsfördelning: Den specialiserade sjukvårdens uppgifter: - Diagnostik, bedömning av vårdbehov, uppföljning av icke-kirurgiskt behandlade patienter tills läget har stabiliserats, tillstånd för optiker inom den öppna sektorn att förskriva vanliga glasögon om tillfredsställande synskärpa åstadkoms med glasögon och inga kirurgiska behandling behövs, utprovning av kontaktlinser och kirurgiska behandlingar och uppföljning av dem tills situationen har stabiliserats. Primärvårdens uppgifter: - När situationen ska betraktas som stabiliserad uppföljning av patientens synskärpa med patientens egna glasögon eller kontaktlinser, utprovning av nya kontaktlinser i enlighet med VALTAVA-lagstiftningen och tillstånd för optiker att förskriva vanliga glasögon som behövs för att uppnå samma synskärpa som tidigare. Ögonkliniken har uppdaterat anvisningen och vårdanvisningen har delgetts Valvira Lehtonen L, ). 3

4 - När synskärpan försämras kan patienten hänvisas från primärvården till den specialiserade sjukvården eller så är ett annat alternativ att söka sig till en optiker inom den öppna sektorn som förskriver glasögon. Ifall normal synskärpa eller synskärpa som motsvarar den tidigare uppnås och optikern har tillstånd att förskriva glasögon, kan optikern förskriva glasögon. Då uppfylls inte heller villkoren för kirurgisk behandling och uppföljningen kan fortsätta inom primärvården. 4C. Valviras begäran om tilläggsutredning 4.9. om arbetsfördelningen vid vård av keratokonuspatienter. 4D. Ögonklinikens tilläggsutredning på Valviras begäran om tilläggsutredning 4.9.: Arbetsfördelningen vid vård av keratokonuspatienter. 4E. Valviras beslut om arbetsfördelningen mellan HNS och Helsingfors stads social- och hälsovårdsverk vid uppföljningen av patienter med keratokonus i hornhinnan. 5A. Valviras begäran om yttrande och utredning 28.4.: skötseln av förlossningar och HNS har lämnat en utredning om saken och som bilaga till utredningen ett förslag till arbetsfördelning daterat och undertecknat av avdelningsöverläkaren. Av utredningen framgick inte om man inom HNS och Helsingfors stad redan förfar i enlighet med förslaget. Valvira begär tilläggsutredning angående hur saken har framskridit efter att förslaget utarbetades och har rutinerna enligt förslaget införts. HUCS ögonklinik har utarbetat anvisningar om vårdstigen för keratokonuspatienter och där ges keratokonuspatienter också en patientanvisning om vården och vårdarrangemangen. För HNS ögonkliniks del kan konstateras att alla läkare vid enheten för främre segmentkirurgi vid HUCS klinik för ögonsjukdomar har informerats om handlingsmodellen, den har diskuterats i enheten och presenterats på HUCS klinik för ögonsjukdomars utbildning för HNS-området Rutinerna har för HUCS del tillämpats fullt ut från Anvisningarna har delgetts Helsingfors stads primärvård. Till följd av att patienterna överförs tämligen långsamt från den specialiserade sjukvården till primärvården till den del som primärvårdens ansvar förutsätter det, saknas det fortfarande erfarenheter från primärvården. Vårdstigen kommer också att tas upp till behandling i HNS-distriktets integrationsarbetsgrupp, så att det säkerställs att kedjan i sin helhet omsätts i praktiken enligt etablerade rutiner. Enligt professor Tuulonens yttrande är den nya arbetsfördelningen mellan HNS och Helsingfors stad ändamålsenlig. Tuulonen anser också att patientanvisningen daterad är ändamålsenlig men föreslår att den förtydligas vad gäller de uppgifter om ankommer på den specialiserade sjukvården. Valvira har instämt i denna synpunkt. Valvira delger HNS förvaltningsöverläkare sitt beslut för att denne ska se till att de ändringar som föreslagits i innehållet i den patientanvisning som ges patienter med keratokonus i hornhinnan görs. Valvira har börjat utreda omständigheter i anslutning till patientsäkerheten vid skötseln av förlossningar i hela landet. Valvira ber HNS lämna in en utredning och ett yttrande. Ingen utredning behöver ges för universitetssjukhusets del. Valvira har begärt sjukhusspecifika utredningar om saken. Valviras beslut har inte kommit. Ärendet pågår. 4

5 ordnandet av akuta kejsarsnitt B. Förvaltningsöverläkarens yttrande till Valvira JO Valviras följebrev JO:s beslut : ett klagomål där en medborgare kritiserade hälsocentralens förfarande att ha alla olyckspatienter som kommer till jouren att ge utandningsprov. 7. E-postföljebrev Valviras ställningstagande i anslutning till anestesi och sedering vid akutvård A. EOA Valviras begäran om yttrande och utredning 7.6. om rättvis fördelning av HEMS- Helikopterverksamheten i Finland. HNS har i enlighet med begäran skickat Valvira Hyvinge, Borgå och Lojo sjukvårdsområdens utredningar om skötseln av förlossningar och ordnandet av akuta kejsarsnitt. Enligt JO:s ställningstagande har en verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård inte rätt att ha alla olyckspatienter att ge utandningsprov. Utandningsprov innebär ingrepp i patientens personliga integritet och skydd för privatlivet, och det ska vara medicinskt motiverat i varje enskilt fall på det sätt som avses i patientlagen. Både i Valviras yttrande och i JO:s beslut betonas att en patient har rätt till den hälso- och sjukvård som hans eller hennes hälsotillstånd förutsätter oberoende av om patienten är berusad eller inte. JO har bett Valvira att instruera verksamhetsenheterna för hälsooch sjukvård i lagenlig verksamhet. Valviras ställningstagande för kännedom. Valvira anser att anestesi vid akutvård förutsätter att en läkare med behörig utbildning, erfarenhet och yrkesskicklighet är personligen närvarande. En akutvårdare med behörig utbildning, erfarenhet och yrkesskicklighet kan om den jourhavande akutvårdsläkaren bestämmer det i en nödsituation ge en patient sedering, om patienten annars med stor sannolikhet skulle avlida. När en respiratorpatient flyttas från ett sjukhus till ett annat ska i regel en läkare som är insatt i vård av intensivvårdspatienter och som behärskar nödvändiga metoder följa med. Till Valvira har inkommit JO:s begäran om utredning och yttrande, som gäller en rättvis fördelning av FinnHEMS Oy:s helikopterverksamhet i Finland. I utredningarna och yttrandena har fästs särskild uppmärksamhet vid att svar fås på alla saker som framförts i skrivelsen: 1. HEMS helikopterverksamhet är inte rättvist fördelad i Finland. I södra Finland finns det områden som täcks av tre helikoptrars verksamhet, medan det i Österbotten finns stora områden där det inte finns en enda HEMS-enhet. Befolkningen i dessa områden har sämre möjligheter att snabbt få läkarledd akutvård vid svåra sjukdomsfall och olyckor. 2. Alla ska ha rätt till lika vård i olika nödsituationer. De som bor inom HEMS-enheters verksamhetsområde gynnas med de som bor utanför diskrimineras. Ändå är alla medborgare på ett eller annat sätt med och finansierar verksamheten. Saken har inte föranlett några ändringar eftersom det förfarande som beskrivs i beslutet inte har tillämpats inom HNS Lehtonen L, ). Saken har inte föranlett några ändringar vid HNS Lehtonen L, ) Valviras beslut har inte kommit. Ärendet pågår. 5

6 8B HNS yttrande om rättvis fördelning av HEMShelikopterverksamheten i Finland. I hälso- och sjukvårdslagen har det inte förutsatts att det ska fastställas något särskilt mål för tillgången till läkarhelikopterverksamhet eller i hälso- och sjukvårdslagen avsedd jourhavande akutvårdsläkare som färdas längs landsväg. Mål för tillgången har satts enligt sjukvårdsdistrikt för alla akutvårdsenheter och HEMS har inte undantagits. Dock har en uppgift för det projekt som föregick FinnHEMS Oy:s verksamhet uttryckligen varit att utvärdera hur HEMS enheter borde placeras med de tillgängliga ekonomiska resurserna så att verksamheten ska betjäna medborgarna så jämlikt som möjligt. FinnHEMS Oy avger ett eget yttrande om detta. 8C. Valviras meddelande om att yttrande getts i ärendet som gäller rättvis fördelning av FinnHEMS Valvira meddelat att man gett yttrande i ärendet till riksdagens justitieombudsman. 9. JO helikopterverksamhet i Finland. E-postföljebrev från Valvira för kännedom och åtgärder (mun- och tandvård för patienter som får psykiatrisk sjukhusvård) A. Valviras begäran om utredning 2.4. Valvira skickar bifogade utdrag ur JO:s beslut för kännedom. - JO konstaterar i beslutet att på basis av de psykiatriska sjukhusenheternas utredningar ordnas mun- och tandvårdstjänster för patienter som får psykiatrisk sjukhusvård som följer; - Brådskande mun- och tandvård genomförs i huvudsak så att den ordnas av det psykiatriska sjukhuset och ingår i den vårdavgift som tas ut hos patienten vid såväl kortvarig som långvarig sjukhusvård. - För patienter som får långvarig psykiatrisk sjukhusvård som varar över tre månader är nödvändiga mun- och tandvårdstjänster avgiftsfria och ingår i vårdavgiften. Så är fallet med undantag för ett sjukvårdsdistrikt där man först i år för första gången har reserverat pengar i budgeten för kostnaderna för patienternas mun- och tandvård. - Icke-brådskande mun- och tandvård och mun- och tandvård som pågår när sjukhusvården inleds genomförs däremot oftast så att patienten själv ordnar och bekostar den när patienten får kortvarig sjukhusvård. -Mun- och tandvårdstjänster för patienter som får institutionsvård hör till den nödvändiga tjänsterna som en del av vårdhelheten. Även patienter som får kortvarig institutionsvård ska få de nödvändiga mun- och tandvårdstjänster, både brådskande och icke-brådskande, som deras hälsotillstånd förutsätter. Valvira begär utredning av HNS om hur situationen beträffande tillgång till ickebrådskande vård som helhet ser ut inom HNS område för närvarande. Till utredning ska fogas tillförlitliga uppföljningsuppgifter som skrivits ut från informationssystemet Det nya kompetenscentrumet för psykiatri ska beakta detta beslut och saken ska ses över efter sommaren 2015 Lehtonen L, ). Valviras beslut i ärendet 21.8.: situationen måste fås upp på den 6

7 Om tillgång till ickebrådskande vård inom HNS (vårdgaranti). Ska tillställas Valvira senast om hanteringen av remisser, genomförandet av bedömningen av vårdbehov och patienter som väntar på vård inom alla specialiteter samt om hur många patienter som har väntat på tillgång till vård längre tid än tre/sex månader från bedömningen av vårdbehovet inom HNS område. 10B. VD:s och förvaltningsöverläkarens utredning jämte bilagor till Valvira angående vårdgarantin vid tillgång till icke-brådskande vård. 10C. Valvira begäran om tilläggsutredning om tillgången till icke-brådskande vård. 10D. Förvaltningsöverläkarens tilläggsutredning jämte bilagor Antalet remisser som kommer till HNS har i januari-mars ökat med 3,3 % jämfört med motsvarande period föregående år. Det totala antalet remisser under perioden i fråga var ( år 2013). Enligt den information som fås från HNS informationssystem behandlades 1,4 % av de remisser som behandlades i januari-mars efter tidsfristen på 21 dygn. Av de remisser som kom till HUCS avdelningsgrupp för ögonsjukdomar behandlades enligt HNS-ToTal informationssystemet 3,2 % efter tidsfristen på 21 dygn. I fråga om remisserna inom specialiteten fysiatri behandlades 3,3 % av remisserna efter tidsfristen på 21 dygn. Väntetiden till poliklinisk vård har förbättrats från hösten 2013, och jämfört med den tidpunkten har antalet som väntat på vård över 3 månader halverats. Situationen när det gäller tillgång till vård är tämligen bra för HNS del hade 357 patienter, dvs. 109 färre patienter än vid motsvarande tidpunkt 2013, väntat på tillgång till vård längre än hälso- och sjukvårdslagens tidsfrist 6 månader. HNS ledning har för egen del med alla möjliga åtgärder försökt säkerställa att bedömningen av vårdbehovet och tillgången till vård ordnas inom hälso- och sjukvårdslagens tidsfrister. Beträffande kliniken för ögonsjukdomar auditerades verksamheten av sjukvårdsdistriktets chefsöverläkare Ledningen för avdelningsgruppen för ögonsjukdomar är förpliktad att se till att remisserna behandlas i enlighet med kraven i hälso- och sjukvårdslagen Enligt den utredning som HNS tillställt Valvira 5.5. bifogas HNS behandlingstider för remisser enligt specialitet. Av de dokument som tillställts Valvira framgår dock behandlingen av remisser endast enligt avsändare och sjukvårdsområde, inte enligt specialitet, som Valvira begärde. HNS har inte heller lämnat de uppföljningsuppgifter utmatade från informationssystemen som Valvira begärt om hur bedömningen av vårdbehovet sker inom alla specialiteter. Till den del som HNS utredning är bristfällig ber Valvira HNS samkommun lämna de begärda uppgifterna senast Valvira har tillställts uppgifter om behandlingen av remisser inom alla medicinska specialiteter som är företrädda inom HNS samt uppgifter om hur bedömningen av nivå som lagen förutsätter före och har förenat föreläggandet med ett vite på euro. 7

8 21.5. till Valvira om tillgång till icke-brådskande vård. vårdbehov genomförs enligt situationen Uppgifterna om behandlingstiderna för remisser är tillförlitliga, men eftersom samkommunens ekonomi och verksamhet följs enligt räkenskapsperiod överensstämmer de uppgifter som plockats från HNS uppföljningssystem för verksamhet och ekonomi (HUS-Total) inte helt med det HILMO-plock som görs för THL. För THL görs ett separat plock var fjärde månad. Den praktiska skillnaden är att de remisser som tagits emot 2013 inte syns i HNS-Totaluppföljningen. Uppgifterna i HNS-Total-systemet uppdateras varje dag. Sålunda preciseras remissernas behandlingsuppgifter i den takt som remisserna behandlas (m.a.o. remisser i fältet uppgifter saknas flyttas till ett annat fält). Av denna orsak skiljer sig uppgifter om remissernas behandlingstider som plockats olika dagar något 10E. Valviras begäran om utredning om tillgång till ickebrådskande vård i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Ska tillställas Valvira senast F. HNS svar 5.8. på Valviras begäran om utredning om tillgången till ickebrådskadande vård inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. från varandra. I 52 i lagen om specialiserad sjukvård föreskrivs om eventuella åtgärder, om det upptäcks brister eller andra missförhållanden som äventyrar patientsäkerheten i ordnandet eller genomförandet av den specialiserade sjukvården eller strider verksamheten i övrigt mot lagen. Då kan Valvira meddela samkommunen för sjukvårdsdistriktet förläggande om hur de ska avhjälpas. Föreläggandet kan förenas med vite. Utifrån den erhållna utredningen anser Valvira att tillgången till ickebrådskande vård inte tillgodoses inom HNS område på det sätt som lagen förutsätter och överväger sålunda att meddela HNS ett föreläggande om att tillgången till ickebrådskande vård måste fås upp på den nivå som lagen förutsätter och förena föreläggandet med vite. HNS ges tillfälle att ge en skriftlig förklaring innan ärendet avgörs. Situationen när det gäller tillgång till vård inom HNS är överlag god. Av de patienter som kommit till HNS hade 2,1 % (sammanlagt 904 patienter) enligt situationen väntat över 180 dygn på tillgång till vård. Problem med tidsfristerna för tillgång till vård enligt 52 i hälso- och sjukvårdslagen har dock förekommit inom vissa specialiteter vid HUCS sjukvårdsområdes operativa resultatenhet (plastikkirurgi, blodkärlskirurgi och ögonsjukdomar) samt vid behandlingen av remisser vid samma resultatenhet (ögonsjukdomar, fysiatri). HNS har med anledning av situationen vidtagit följande åtgärder: - Utökat antalet avdelningssekreterare som behandlar remisser vid HUCS klinik för ögonsjukdomar, påskyndat behandlingen av remisser inom specialiteten ögonsjukdomar genom merarbetesarrangemang, skaffat extra utrymme för att ersätta de lokaler som är stängda på Mejlans Ögonsjukhus på grund av fuktskador, ändrat 8

9 behandlingsordningen för fysiatriremisser så att man inte behöver skicka remisserna mellan olika specialiteter, utökat den plastikkirurgiska operationssalskapaciteten och ändrat en del av den plastikkirurgiska och venkirurgiska verksamheten så att den sker med servicesedel. -Hösten kommer vi dessutom att utföra merarbete inom de specialiteter där det har varit problem med tillgången till vård för att säkerställa att tillgången till vård överallt ordnas inom de lagstadgade tidsfristerna. - Dessutom uppmärksammar vi Valvira på att HNS redan fattar beslut om en organisationsreform inom HUCS sjukvårdsområde som träder i kraft och där de nuvarande sektorerna ersätts med kompetenscentrum och resurserna kan omfördelas mellan specialiteterna. 10G. Valvira beslut om tillgången till icke-brådskande vård inom HNS område Föreläggande: situationen måste fås upp på den nivå som lagen förutsätter senast Valviras beslut på HNS ansökan om användning av avlidnas kroppar för kirurgisk praktik Valvira ålägger HNS att se till att tillgången till icke-brådskande specialiserad sjukvård fås upp till den nivå som lagen förutsätter i samkommunen senast HNS förpliktas att iaktta detta åläggande vid ett vite på euro. Valvira ålägger HNS samkommun att senast lämna tillstånds- och tillsynsverket en utredning om hur tillgången till icke-brådskande vård har fåtts upp på den nivå som lagen förutsätter. Utifrån den erhållna utredningen ansåg Valvira att tillgången till icke-brådskande vård inte tillgodoses inom HNS område på det sätt som lagen förutsätter. Problem med tillgången till vård förekommer och har länge förekommit särskilt inom specialiteterna ögonsjukdomar och fysiatri och Valvira har varit tvunget att ingripa i situationen flera gånger redan tidigare. Senast i januari uppmanade Valvira HNS att på alla möjliga sätt se till att tillgången till icke-brådskande vård inom alla specialiteter i framtiden tillgodoses på det sätt som lagen förutsätter. Den erhållna utredningen visar att HNS trots de åtgärder man beskrivit inte har förmått ordna tillgången till vård på ett hållbart sätt inom sitt områden så att den kontinuerligt skulle tillgodoses på det sätt som lagen förutsätter. Valvira har gett tillstånd till de åtgärder som nämns i ansökan i samband med obduktioner. Undervisningsverksamhet får inte bedrivas om det finns skäl att anta att den avlidna skulle ha motsatt sig det i livet. Den avlidnas åsikt om saken medan han eller hon levde ska i mån av möjlighet utredas med hjälp av journalhandlingarna. Dessutom ska de anhöriga tillfrågas om den avlidnas vilja och övertygelse medan han eller hon levde, och utifrån denna ska man bedöma om personen i fråga skulle ha motsatt sig att hans eller hennes kropp används för undervisningsändamål. Tillståndet HNS har ingen officiell riktlinje i saken; HTAbedömning har gjorts om saken. Enligt den är det fråga om experimentell behandling. HNS har ingen officiell anvisning om villkoren för 9

10 12A. EOA gäller till HNS och THL ska göra anmälan till Valvira när den verksamhet experimentell behandling som avses i tillståndet har upphört. Ordnande av fertilitetsbehandling för Hivpositiva personer. Valviras begäran om utredning och JO:s begäran om yttrande. Svar begärs senast B. Valviras meddelande om yttrande om ordnande av fertilitetsbehandling för Hivpositiva personer (HivFinland rf) 13. EOA Valviras brev 25.4.: om uppföljning av gomspaltbarn till foniatrer. JO har meddelat beslut (Dnr 1863/4/11) på ett klagomål från HivFinland rf. Enligt JO:s uppfattning är det faktum att behandling av Hiv-positiva personers könsceller förutsätter specialförhållanden i laboratorierna inte en godtagbar grund att försätta dem i annorlunda ställning när det gäller fertilitetsbehandling. Det är inte godtagbart att dessa personer måste söka sig till exempelvis Sverige eller Danmark för att få fertilitetsbehandling. Justitieombudsmannen konstaterar som sitt ställningstagande att samarbete mellan sjukvårdsdistrikten är ett sätt att trygga sådana Hiv-positiva personers eller deras makes möjlighet att få behandling som uppfyller villkoren i lagen om assisterad befruktning. Valvira ber sjukvårdsdistrikten att lämna utredning om hur de ser till att fertilitetsbehandling ordnas för Hiv-positiva personer. Valvira meddelar att utredningen lämnats till riksdagens justitieombudsman JO:s beslut för kännedom via Valvira: Valvira uppmanar kommunerna och sjukvårdsdistrikten att se till att alla barn med medfödd kluven gom följs upp av en foniater. Lehtonen L, ) Något uttalande om detta av HNS finns ännu inte i Dynasty Saken är ännu inte i skick inom HNS och saken utreds Lehtonen L, ). 10

Anvisning 10/2013 1 (6)

Anvisning 10/2013 1 (6) Anvisning 10/2013 1 (6) Enligt sändlista Kommunerna och sjukvårdsdistrikten är skyldiga enligt lag att ordna jour dygnet runt för mun- och tandvård Valvira påminner hälsovårdscentralerna och sjukvårdsdistrikten

Läs mer

Patientens rättigheter

Patientens rättigheter Patientens rättigheter 1 Patientens rättigheter Var och en som är stadigvarande bosatt i Finland har rätt till hälso- och sjukvård av god kvalitet. Patientens människovärde, övertygelse och integritet

Läs mer

Rapport över patientombudsmannens verksamhet år 2013

Rapport över patientombudsmannens verksamhet år 2013 Rapport över patientombudsmannens verksamhet år 2013 Ålands landskapsregering Social- och miljöavdelningen Patientombudsman Marina Karlsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. PATIENTENS STÄLLNING OCH RÄTTIGHETER...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 29 april 2011 377/2011 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Utfärdad i Helsingfors

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL UTKAST Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen Utöver

Läs mer

Språket inom social- och hälsovård

Språket inom social- och hälsovård Språket inom social- och hälsovård De språkliga rättigheterna hör till individens grundläggande rättigheter. Med tanke på individens grundtrygghet är social- och hälsovård på eget språk viktig i livets

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetschef samt medicinska ledningsuppdrag. Version: 1. Ansvarig: Landstingsdirektören

Riktlinjer för verksamhetschef samt medicinska ledningsuppdrag. Version: 1. Ansvarig: Landstingsdirektören medicinska ledningsuppdrag Version: 1 Ansvarig: Landstingsdirektören 2(8) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. 2011-10-18 Nyutgåva Landstingsdirektören 2011-10-18 3(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Återföring. Remisshantering

Återföring. Remisshantering Handläggare: Renate Cremer PaN 2013-09-19 P 10 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-09-04 PaN V1112-0487558 PaN V1112-0488858 PaN V1112-0503458 PaN V1206-0255458 PaN V1207-0303458 PaN V1207-0303558 Återföring Remisshantering

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 januari 2015 56/2015 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om specialistläkarutbildning och specialisttandläkarutbildning samt om särskild

Läs mer

Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT

Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT Information till patienter Brukarinflytande-samordnare, BISAM Psykiatri Södra Stockholm STOCKHOLM LÄNS SJUKVÅRDSOMRÅDE Innehåll Allmänt... 3 Förutsättningar för intagning

Läs mer

Rekommendation av arbetsgruppen för utveckling av den allmänna intressebevakningen KONTAKTER, ANTRÄFFBARHET OCH MÖJLIGHETERNA ATT FÅ INFORMATION

Rekommendation av arbetsgruppen för utveckling av den allmänna intressebevakningen KONTAKTER, ANTRÄFFBARHET OCH MÖJLIGHETERNA ATT FÅ INFORMATION 1 Rekommendation av arbetsgruppen för utveckling av den allmänna intressebevakningen 14.4.2011 KONTAKTER, ANTRÄFFBARHET OCH MÖJLIGHETERNA ATT FÅ INFORMATION Inledning Frågor som är väsentliga både för

Läs mer

Dina rättigheter som patient inom psykiatrisk tvångsvård

Dina rättigheter som patient inom psykiatrisk tvångsvård PSYKIATRI Dina rättigheter som patient inom psykiatrisk tvångsvård enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg I Hälso- och sjukvårdslagen anges bland annat att

Läs mer

BESLUT. Justitieombudsmannen Lilian Wiklund

BESLUT. Justitieombudsmannen Lilian Wiklund BESLUT Justitieombudsmannen Lilian Wiklund Datum 2014-07-11 Dnr 6772-2012 Sid 1 (8) Kritik mot en läkare vid Psykiatri Skåne, Region Skåne, som har lämnat ut en förälders journal till en socialnämnd för

Läs mer

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen.

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen. INTERN TILLSYN VID ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1. Bestämmelser i instruktioner Enligt 1 i revisionsstadgan för Österbottens förbund ordnas tillsynen av samkommunens förvaltning och ekonomi så att den externa

Läs mer

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser.

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser. Given i Helsingfors den 13 mars 2003 Lag om domännamn I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att främja informationssamhällets serviceutbud

Läs mer

RP 277/2006 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 september 2007.

RP 277/2006 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 september 2007. RP 277/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 46 i utlänningslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att utlänningslagen ändras.

Läs mer

REMITTERING TILL DEN UNGDOMSPSYKIATRISKA SPECIALISTVÅRDEN

REMITTERING TILL DEN UNGDOMSPSYKIATRISKA SPECIALISTVÅRDEN REMISSKRITERIER 1.4.2015 1 (3) HUCS Psykiatri Linjen för ungdomspsykiatri REMITTERING TILL DEN UNGDOMSPSYKIATRISKA SPECIALISTVÅRDEN þ Remitterande läkaren bedömer om det är fråga om en mental störning,

Läs mer

1 (6) 30.12.2013 777/62/2014. Referens: Tukes Valvira samarbetsmöte 9.4.2013 1. TRYGGHETSTELEFONTJÄNSTER OCH ANDRA MOTSVARANDE TJÄNSTER

1 (6) 30.12.2013 777/62/2014. Referens: Tukes Valvira samarbetsmöte 9.4.2013 1. TRYGGHETSTELEFONTJÄNSTER OCH ANDRA MOTSVARANDE TJÄNSTER 1 (6) Promemoria Tukes diarienr 30.12.2013 777/62/2014 Referens: Tukes Valvira samarbetsmöte 9.4.2013 1. TRYGGHETSTELEFONTJÄNSTER OCH ANDRA MOTSVARANDE TJÄNSTER Syftet med trygghetstjänster som ordnas

Läs mer

STATENS REVISIONSNÄMND STÄLLNINGSTAGANDE Givet i Helsingfors den 21 januari 2011 Nr 1/2011. Ledningens bekräftelsebrev. Initiativ

STATENS REVISIONSNÄMND STÄLLNINGSTAGANDE Givet i Helsingfors den 21 januari 2011 Nr 1/2011. Ledningens bekräftelsebrev. Initiativ STATENS REVISIONSNÄMND STÄLLNINGSTAGANDE Givet i Helsingfors den 21 januari 2011 Nr 1/2011 Ärende Initiativ Ställningstagande Ledningens bekräftelsebrev Föreningen CGR har i sitt brev av den 20 december

Läs mer

ju större utgifterna för social- och hälsovårdsväsendet per invånare

ju större utgifterna för social- och hälsovårdsväsendet per invånare Resumé 283/54/04 BEVILJANDET OCH ANVÄNDNINGEN AV KOMMUNERNAS FINANSIERINGSUNDERSTÖD ENLIGT PRÖVNING Huvudfrågorna vid revisionen har varit att klargöra grunderna för beviljande av kommunernas finansieringsunderstöd

Läs mer

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Lina Smed 08-563 085 36 lina.smed@uka.se Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 Göteborg Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande

Läs mer

Varför en ny lag? Patientlag 2015 2014-11-04

Varför en ny lag? Patientlag 2015 2014-11-04 Ny patientlag 2015 Varför en ny lag? Ökade krav på medbestämmande Ökad rörlighet Ökad tillgång till medicinsk kunskap för patienter Ökat erfarenhetsutbyte om sjukdom och behandlingar mellan patienter Ökad

Läs mer

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och FÖRVALTNINGSRÄTTEN D O M I S T O C K H O L M 2015-04-23 Allmänna avdelningen Meddelad i Enhet 12 Stockholm Mål nr 15899-14 Sida 1 (3) SÖKANDE Strålsäkerhetsmyndigheten 171 16 Stockholm M O T P A R T Praktikertjänst

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande till Inspektionen för vård och omsorg angående klagomål på Väsbygården

Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande till Inspektionen för vård och omsorg angående klagomål på Väsbygården VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2015-04-23 DNR SN 2015.032 TERHI BERLIN SID 1/2 UTREDARE 08-587 854 58 TERHI.BERLIN@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande

Läs mer

Förbud med omedelbar verkan efter skyddsombudsstopp enligt 6 kap. 7 arbetsmiljölagen

Förbud med omedelbar verkan efter skyddsombudsstopp enligt 6 kap. 7 arbetsmiljölagen DN PS120018 2012-06-28 ISG 2012/23004 1 (5) Distriktet i Göteborg Annicka Ohlsson, 010-730 9131 Hans Kirudd, 010-730 9428 Jonas Hamark, 010-730 9549 Hallands läns landsting Box 517 301 80 HALMSTAD Delgivning

Läs mer

SJUKVÅRDSOMRÅDENAS BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2012

SJUKVÅRDSOMRÅDENAS BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2012 21.10.2011 SJUKVÅRDSOMRÅDENAS BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2012 Innehåll 1 VERKSAMHETSMILJÖNS TILLSTÅND OCH FÖRVÄNTADE FÖRÄNDRINGAR 2 1.1 Utgångspunkter för budgetberedningen verksamhetsmiljöns tillstånd och förväntade

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2007:71 1 (8) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Betalning för multifokala linser vid starroperation Föredragande landstingsråd: Filippa Reinfeldt Ärendet Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår

Läs mer

Ansökan om godkännande som producent av service mot servicesedel inom öppenvårdstjänster för frontveteraner i hemmet; kriterierna för godkännande

Ansökan om godkännande som producent av service mot servicesedel inom öppenvårdstjänster för frontveteraner i hemmet; kriterierna för godkännande 1 (5) Med denna ansökan kan en serviceproducent ansöka om att bli servicesedelproducent för Lovisa och Lappträsk frontveteraners öppenvårdsservice i hemmet. Statskontoret bevilr årligen kommunerna ett

Läs mer

17.1.2011. Hälsoundersökningar och hälsokontroller som arbetsgivaren förutsatt och undersökningar som föreskrivits av läkare

17.1.2011. Hälsoundersökningar och hälsokontroller som arbetsgivaren förutsatt och undersökningar som föreskrivits av läkare Kommunala arbetsmarknadsverket 1 (6) Hälsoundersökningar och hälsokontroller som arbetsgivaren förutsatt och undersökningar som föreskrivits av läkare Som arbetstid räknas enligt 4 mom. 1 i AKTA:s arbetstidskapitel

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 101/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig upphandling PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om offentlig

Läs mer

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-5630 87 27 mikael.herjevik@uka.se Uppsala universitet Rektor Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Stockholm den 28 januari 2013. Justitieombudsmannen Box 16327 103 26 Stockholm

Stockholm den 28 januari 2013. Justitieombudsmannen Box 16327 103 26 Stockholm Stockholm den 28 januari 2013 Justitieombudsmannen Box 16327 103 26 Stockholm Anmälan mot Stockholms läns landsting, Landstinget i Uppsala län, Landstinget Sörmland, Landstinget i Östergötland, Landstinget

Läs mer

BESLUT. Justitieombudsmannen Kerstin André. Bakgrund M.L. och J.K. har tillsammans en son M., född 1998. J.K. har ensam vårdnaden om M.

BESLUT. Justitieombudsmannen Kerstin André. Bakgrund M.L. och J.K. har tillsammans en son M., född 1998. J.K. har ensam vårdnaden om M. BESLUT Justitieombudsmannen Kerstin André Datum 2006-09-22 Dnr 5006-2005 Sid 1 (5) Fråga om en socialnämnd som svar på en domstols begäran om upplysningar enligt 6 kap. 19 andra stycket föräldrabalken

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 september 2015 1142/2015 Lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015 I enlighet

Läs mer

1 Allmänt... 2. 2 Klassificering och hantering av e-postmeddelanden och -adresser... 2. 2.1 Klassificeringar och användningsändamål...

1 Allmänt... 2. 2 Klassificering och hantering av e-postmeddelanden och -adresser... 2. 2.1 Klassificeringar och användningsändamål... E-POSTPOLICY VID HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND Innehållsförteckning 1 Allmänt... 2 2 Klassificering och hantering av e-postmeddelanden och -adresser... 2 2.1 Klassificeringar och användningsändamål... 2 2.2 Offentliggörande

Läs mer

Beställaransvarslagen och upphandlingslagen

Beställaransvarslagen och upphandlingslagen Beställaransvarslagen och upphandlingslagen Riktlinjer för samordningen av skyldigheterna i beställaransvarslagen och upphandlingslagen Rådgivningsenheten för offentlig upphandling Helsingfors 7.7.2008

Läs mer

RP 335/2010 rd. I denna proposition föreslås att mentalvårdslagen ändras så att där räknas upp de beslut och avgöranden baserade på mentalvårdslagen

RP 335/2010 rd. I denna proposition föreslås att mentalvårdslagen ändras så att där räknas upp de beslut och avgöranden baserade på mentalvårdslagen Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av mentalvårdslagen och av 8 i lagen om avbrytande av havandeskap PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändrade föreskrifter om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändrade föreskrifter om medicinska krav för innehav av körkort m.m. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Överbeläggningsavgift och förhandsmeddelande

Överbeläggningsavgift och förhandsmeddelande FULLMÄKTIGE 14 31.03.2009 ÖVERBELÄGGNINGSAVGIFTER 2008 OCH UTVECKLING AV ÖVERBELÄGGNINGSFÖRFARANDET 79/02/05/00/2009 FMGE 14 Bakgrunden till överbeläggningsförfarandet (tidigare bötesdagsförfarandet till

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2012:930 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt

Läs mer

Introduktion och innehåll

Introduktion och innehåll UPPLAGA 3/2012 Vårdgaranti vad handlar det om egentligen? Detta är en utbildning som riktar sig till dig som är vårdpersonal inom Västra Götalandsregionen och som dagligen möter patienter i ditt arbete.

Läs mer

Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT

Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT Information till patienter Psykiatrin Södra Innehållsförteckning Allmänt Allmänt...3 Förutsättningar för intagning enligt LPT...4 Hur länge kan man vårdas under tvång?...6

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 2.8.2013 Europeiska unionens officiella tidning C 223/1 (Meddelanden) MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Riktlinjer för de olika kategorierna av

Läs mer

BESLUT. Föreläggande enligt 13 kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453), SoL

BESLUT. Föreläggande enligt 13 kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453), SoL /(\ BESLUT 1nspekt1onen för vård och omsorg 2015-07-02 Dnr 8.7.1-21178/2015 1(5) Avdelning syd SvenLewin Sven.Lewin@ivo.se Vård- och omsorgsnämnden Båstads kommun 269 80 BÅSTAD Huvudman Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa Den här skriften är en vägledning för alla som i sin yrkesutövning

Läs mer

Pliktverkets riktlinjer

Pliktverkets riktlinjer Pliktverkets riktlinjer Riktlinjer för Pliktverkets tillämpning av socialtjänstlagens bestämmelser om anmälan om missförhållanden 2004:1 Generaldirektören fastställer dessa riktlinjer till stöd för Pliktverkets

Läs mer

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Beslut Diarienr 2014-05-07 573-2013 Vuxennämnden Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 631 86 Eskilstuna Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Datainspektionens

Läs mer

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Region Stockholm Innerstad Sida 1 (8) 2014-05-22 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Sjuksköterskor och Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering

Läs mer

Ansökan om att bli godkänd som handikappservicens servicesedelproducent för personlig assistans, samt kriterierna för godkännande

Ansökan om att bli godkänd som handikappservicens servicesedelproducent för personlig assistans, samt kriterierna för godkännande 1 (5) Med denna ansökan kan en serviceproducent ansöka om att bli godkänd av Borgå stads handikappservice som servicesedelproducent för personlig assistans. Enligt 8 i handikappservicelagen ska kommunen

Läs mer

Begäran om komplettering av utredning i principärende

Begäran om komplettering av utredning i principärende Handläggare: Gunilla Larsdotter 1 (3) PaN 2015-09-17 P 7 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-09-01 PaN 1303-0128359 HSN 1407-0898 Begäran om komplettering av utredning i principärende Patientförsäkringsvillkor Ärendet

Läs mer

3.12.2007 OM 3/58/2007. Till miljöministeriet och ämbetsverk inom dess förvaltningsområde

3.12.2007 OM 3/58/2007. Till miljöministeriet och ämbetsverk inom dess förvaltningsområde JUSTITIEMINISTERIET 3.12.2007 OM 3/58/2007 Till miljöministeriet och ämbetsverk inom dess förvaltningsområde REKOMMENDATION OM TILLÄMPNINGEN AV SPRÅKLAGEN I ÄRENDEN ENLIGT MILJÖSKYDDSLAGEN OCH VATTENLAGEN

Läs mer

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remiss av Polisorganisationskommitténs betänkande Tillsyn

Läs mer

Kritik mot Försäkringskassan för bristande handläggning av en begäran att få ta del av allmänna handlingar m.m.

Kritik mot Försäkringskassan för bristande handläggning av en begäran att få ta del av allmänna handlingar m.m. RIKSDAGENS OMBUDSMÄN Chefsjustitieombudsmannen Elisabet Fura Datum 20U "04" 2 6 Dnr 6083-2013 Sid 1(4) Kritik mot Försäkringskassan för bristande handläggning av en begäran att få ta del av allmänna handlingar

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

1. Bakgrund SVERIGES LÄKARFÖRBUND ETIK- OCH ANSVARSRÅDET KONSULTATIONSLÄKARENS VERKSAMHET

1. Bakgrund SVERIGES LÄKARFÖRBUND ETIK- OCH ANSVARSRÅDET KONSULTATIONSLÄKARENS VERKSAMHET SVERIGES LÄKARFÖRBUND ETIK- OCH ANSVARSRÅDET KONSULTATIONSLÄKARENS VERKSAMHET 1. Bakgrund Fram t.o.m. den 31 december 2010 hanterades anmälningar mot vårdpersonal från patienter och anhöriga av Hälso-

Läs mer

Förvaltning av ett minderårigt barns egendom

Förvaltning av ett minderårigt barns egendom Förvaltning av ett minderårigt barns egendom Uppgifter som föräldrarna i egenskap av intressebevakare för sitt barn ska sköta Vad innebär intressebevakning och vem är intressebevakare för ett barn? Vem

Läs mer

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård Studerandevård Studerandevården är en allt viktigare del av gymnasiets grundverksamhet. Med studerandevård avses främjande

Läs mer

Återsändande av tredjelandsmedborgare via Sverige

Återsändande av tredjelandsmedborgare via Sverige Socialförsäkringsutskottets betänkande 2005/06:SfU3 Återsändande av tredjelandsmedborgare via Sverige Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2004/05:168 Återsändande av

Läs mer

Tandvårdslag (1985:125)

Tandvårdslag (1985:125) Tandvårdslag (1985:125) SFS nr: 1985:125 Departement/myndighet: Socialdepartementet Utfärdad: 1985-03-14 Ändrad: t.o.m. SFS 2008:346 Inledande bestämmelse 1 Med tandvård avses i denna lag åtgärder för

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2006:458 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken 2

Läs mer

Justitiekanslersämbetets arbetsordning

Justitiekanslersämbetets arbetsordning Justitiekanslersämbetets arbetsordning Given i Helsingfors den 17 december 2007 Med stöd av 12 2 mom. lagen om justitiekanslern i statsrådet (193/2000) och 3 statsrådets förordning om justitiekanslersämbetet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 18 juni 2002 Nr 482 485 INNEHÅLL Nr Sidan 482 Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden... 3095 483

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån, S1

Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån, S1 PROTOKOLL Nummer 36 5.10.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån, S1 Beslutande Föredragande Justerat Minister Carina Aaltonen Avdelningschef

Läs mer

Cirkulärnr: 2001:86 Diarienr: 2001/1340 Handläggare: Per-Olov Nylander Sektion/Enhet: Sektionen för äldreomsorg och sjukvård Datum: 2001-07-04

Cirkulärnr: 2001:86 Diarienr: 2001/1340 Handläggare: Per-Olov Nylander Sektion/Enhet: Sektionen för äldreomsorg och sjukvård Datum: 2001-07-04 Cirkulärnr: 2001:86 Diarienr: 2001/1340 Handläggare: Per-Olov Nylander Sektion/Enhet: Sektionen för äldreomsorg och sjukvård Datum: 2001-07-04 Mottagare: Kommunstyrelsen Ekonomi/Finans Äldreomsorg Rubrik:

Läs mer

1. Sammanfattning. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0031. Till Finansdepartementet. Fi2007/9001

1. Sammanfattning. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0031. Till Finansdepartementet. Fi2007/9001 R-2008/0031 Stockholm den 13 mars 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9001 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Finansinspektionens rapport

Läs mer

Totalförsvarets pliktverks författningssamling

Totalförsvarets pliktverks författningssamling Totalförsvarets pliktverks författningssamling Utgivare: Kjell Kastman ISSN 1400-786X Totalförsvarets pliktverks föreskrifter om förmåner till totalförsvarspliktiga under tjänstgöring; Utkom från trycket

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet.

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet. Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:21 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Sammanslagning av de landstingsdrivna vårdenheterna i Södertäljes, Salems och Nykvarns kommuner till en gemensam organisation samt ändring

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED Kontakter med allmänheten Vitboken om administrativ reform antogs av kommissionen den 1 mars 2000. Där anges grundprinciperna för EU-förvaltningen:

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande 1 BESLUT 2003-09-12 Ärendenr. 22 Sökande MasterCard International Incorporated 2000 Purchase Street Purchase, New York 10577-2509 Förenta Staterna Ombud: Groth & Co KB, Johan S Motpart Peter V Saken Alternativt

Läs mer

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Första delen; tema Behov och resurser av Per Rosén Landstinget i Östergötland 2005-10-26 Så ska vi ha t, men var ska vi ta t? Hälso- och sjukvården står

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem 1 (6) Avdelningen för närsjukvård Staben HSN 1002-0175 (Rev. 140507) Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Uppföljning av ekonomin och verksamheten 2014 SYMI 20.02.2014 1

Uppföljning av ekonomin och verksamheten 2014 SYMI 20.02.2014 1 Sydspetsens miljöhälsonämnd 1 20.02.2014 Sydspetsens miljöhälsonämnd 13 15.05.2014 Sydspetsens miljöhälsonämnd 20 04.09.2014 Sydspetsens miljöhälsonämnd 31 26.11.2014 Uppföljning av ekonomin och verksamheten

Läs mer

RP 217/2005 rd. I denna proposition föreslås att sjukförsäkringslagen

RP 217/2005 rd. I denna proposition föreslås att sjukförsäkringslagen Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 2 kap. 6 och 15 kap. 2 i sjukförsäkringslagen samt 12 i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Rutin vid hjärtstopp.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Rutin vid hjärtstopp. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 19 Rutin vid hjärtstopp. 2 Innehållsförteckning 19. Hjärtstopp...3 19.2 Bakgrund...3 19.3 Etiska riktlinjer för hjärtstopp i kommunal hälso- och sjukvård...3

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om läkemedelsförmåner m.m.; SFS 2002:687 Utkom från trycket den 16 juli 2002 utfärdad den 4 juli 2002. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 I denna

Läs mer

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Diarienr. Sid. Förvaltningschef Annika Lindqvist 2013-09-26 1 (5) Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Läs mer

Betänkandet En ny förvaltningslag (SOU 2010:29), JU 2010/3874/L6

Betänkandet En ny förvaltningslag (SOU 2010:29), JU 2010/3874/L6 Kommunstyrelsen 2010 10 11 192 470 Arbets och personalutskottet 2010 09 27 177 370 Dnr 10.382 00 oktks12 Betänkandet En ny förvaltningslag (SOU 2010:29), JU 2010/3874/L6 Bilaga: Sammanfattning Luleå kommun

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Ansvarig för uppföljningen: Uppföljningen genomförd den: Föregående uppföljning den: Nästa uppföljning den: Verksamhetens namn Verksamhetens platsantal

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet Datum Diarienr 2011-10-05 466-2011 Likviditetskontroll Kreditfakta i Norrköpings KB Linköpingsvägen 55 602 36 Norrköping Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet Datainspektionens

Läs mer

Implantat och Biomaterial Inledning. Transplantationer en kort historik och statistik

Implantat och Biomaterial Inledning. Transplantationer en kort historik och statistik Föreläsningskompendium Implantat och Biomaterial Inledning Transplantationer en kort historik och statistik Den första transplantationen av hornhinna gjordes 1907. Det blev en etablerad behandlingsmetod

Läs mer

Assisterad befruktning ja men var?

Assisterad befruktning ja men var? Assisterad befruktning ja men var? Lägesrapport, augusti 2013 Inledning RFSL och RFSL Stockholms presenterade under Stockholm Pride 2011 rapporten En bättre familjepolitik- lika rätt till assisterad befruktning.

Läs mer

Har du synpunkter på vården?

Har du synpunkter på vården? Har du synpunkter på vården? Patientnämnden Patientnämnden ska verka för goda kontakter mellan patienter och personal samt stödja och hjälpa enskilda patienter. När du vänder dig till oss får du kontakt

Läs mer

Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter

Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46 Riktlinjerna är framtagna i samarbete med flertalet medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Nordvästra Skåne.

Läs mer

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul.

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul. Förbud att söka ändring BESVÄRSANVISNING (Kommunalbesvär) Eftersom besluten i 23, 25-26 och 28-29 endast gäller beredning eller verkställighet, kan kom munalbesvär inte anfö ras över besluten (KomL 91).

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar; SFS 2004:875 Utkom från trycket den 16 november 2004 utfärdad den 4 november 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2014-10-01 ON 2014/0083 53515 Omsorgsnämnden Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Regelverk för valfrihet inom tandreglering i Landstinget Sörmland

Regelverk för valfrihet inom tandreglering i Landstinget Sörmland 1 (11) Regelverk för valfrihet inom tandreglering i Landstinget Sörmland Gäller från och med 2015-01-01 2 (11) Innehåll 1 VALFRIHET 3 2 OMFATTNING 3 3 URVALSFUNKTION 3 3.1 Information i samband med urval

Läs mer

Gränsöverskridande vård inom EU - vad innebär det nya patientdirektivet? Vem vårdar vem, 10.10.2013

Gränsöverskridande vård inom EU - vad innebär det nya patientdirektivet? Vem vårdar vem, 10.10.2013 Gränsöverskridande vård inom EU - vad innebär det nya patientdirektivet? Vem vårdar vem, 10.10.2013 Hannele Häkkinen, sakkunnig EU:s direktiv om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande

Läs mer

Rapport över patientombudsmannens verksamhet år 2011

Rapport över patientombudsmannens verksamhet år 2011 Rapport över patientombudsmannens verksamhet år 2011 Ålands landskapsregering Social- och miljöavdelningen Klient- och patientombudsman Marina Karlsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. PATIENTENS STÄLLNING OCH

Läs mer

Egenvård vanliga frågor och svar: Fråga Svar Källa. Kan en patient med kognitiv svikt få en egenvårdsbeslut även avseende medicinering.

Egenvård vanliga frågor och svar: Fråga Svar Källa. Kan en patient med kognitiv svikt få en egenvårdsbeslut även avseende medicinering. Egenvård vanliga frågor och svar: Fråga Svar Källa Kan en patient med kognitiv svikt få en egenvårdsbeslut även avseende medicinering. Kan en patient har ett egenvårdsbeslut för en insats i en specificerad

Läs mer