DE VIKTIGASTE ÄRENDENA /DOKUMENTEN SOM KOMMIT TILL HNS FRÅN VALVIRA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DE VIKTIGASTE ÄRENDENA /DOKUMENTEN SOM KOMMIT TILL HNS FRÅN VALVIRA"

Transkript

1 DE VIKTIGASTE ÄRENDENA /DOKUMENTEN SOM KOMMIT TILL HNS FRÅN VALVIRA I tabellen ingår i förkortad form de viktigaste ärendena/dokumenten som kommit till HNS från Valvira. I sammandraget ingår inte ärenden som hänför sig till Dynastys databas för patientärenden (ärenden som gäller personalen, t.ex. yrkesutövning eller utredning av den yrkesmässiga funktionsförmågan, begäran om journalhandlingar, klagomål och besvär från patienter). Ärendena/dokumenten har plockats ur Dynasty-ärendehanteringssystemet under tiden Om beslut inte har meddelats i ärendet nämns att ärendet pågår. (Ärendena har plockats ur Dynasty-systemet med funktionen ärendehantering och de dokument som angetts med -tecken i tabellen har plockats ut med funktionen dokumenthantering, rubriksökning Valvira) Till Valvira har kommit en anmälan om en risksituation som gällde vården av en Valviras beslut har inte patient på sjukhus. Enligt utredningen överläts en pulsoximeter till ett barn för kommit. Ärendet pågår. observation av apné i hemmet. I samband med att saken utreddes har det framkommit flera brister i samband med överlåtelser av produkter. 1A. Valviras begäran om yttrande och utredning om användning av produkter för hälso- och sjukvård samt överlåtelse av produkter för hemmabruk i fråga om barnsjukdomar 1B. HNS utredningar på Valviras begäran i punkt 1A. 1C. Valviras begäran till HNS om tilläggsutredning Direktören för klinikgruppen pediatri har på Valviras frågor konstaterat: Den vårdande läkaren bestämmer vid behov om hemmonitorering samt inställningar och larmgränser för produkten. Rehabiliteringshandledaren överlåter pulsoximetern till patienten från avdelningens eller enhetens lager, instruerar föräldrarna i användningen av produkten och går igenom anvisningarna individuellt. Familjerna ges bruksanvisningen på finska, svenska och vid behov engelska. Tolk har anlitats vid handledningen av utländska familjer. Alla produkter som ges med hem kommer till avdelningen från HNS Hjälpmedelscentral och för underhållet svarar HNS- Bilddiagnostiks medicinteknik. Bruksanvisningarna kommer från Hjälpmedelscentralen med produkten från tillverkaren. Avdelningen har ett introduktionsprogram för nya arbetstagare. Valvira anser att sjukhuset inte har säkerställt på behörigt sätt att produkter för hälsooch sjukvård används i enlighet med det ändamål som tillverkaren uppgett. Valvira ger tillfälle i enlighet med 34 i förvaltningslagen att avge skriftlig utredning innan ärendet avgörs. 1

2 1D. HUCS utredningar i anslutning till Valviras begäran om utredning HUCS svar på Valviras frågor/påståenden: man har inte agerat vårdslöst eller gjort sig skyldig till försummelser vid övervakningen av praxis för överlåtelse av hjälpmedel till patienter för hemmabruk. 2. Valvira ber att uppmärksamhet ska fästas vid att tandläkares patientstol och på motsvarande sätt även andra produkter för hälso- och sjukvård används i enlighet med ändamålet, i enlighet med bifogade brev A. 3B. HUCS Nalas svar på Valviras begäran HNS-Fastigheters utredning till Valvira om anmälan om en risksituation med medicinsk-teknisk utrustning. Anmälan om risksituation; en tandläkarstol har använts vid en ögonoperation. Assistentens fot har träffat spaken under stolen, varvid stolen har börjat stiga mot mikroskopet. Assistenten har lyckats stoppa stolen innan patientens ansikte har träffat mikroskopet. HNS har i sitt bemötande framfört att stolen har nått slutet på sin livslängd och att den ersätts med en ny operationsstol före utgången av året. Valvira ber enheterna för hälso- och sjukvård att fästa uppmärksamhet vid att användningen av en patientstol som är avsedd endast för odontologisk användning vid andra vårdingrepp, t.ex. ögonkirurgi, strider mot 24 3 punkten i lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård. Produkttillverkaren har visat att produkten är säker endast för användning för det ändamål som beskrivs i bruksanvisningen. En professionell användare ska ha en ansvarig person; ser till att lagens krav iakttas i verksamhetsenheten. Valviras begäran om tilläggsutredning i anslutning till anmälan om en risksituation. I Barnklinikens hjärtoperationssal har gjorts en öppen hjärtoperation på ett barn. Patientens syresaturation sjönk och i hjärt-lungmaskinen har syredeltrycket på artärlinjen börjat sjunka snabbt. Hjärtoperationssalens personal kände inte till det planerade avbrottet i syreanvändningen. Från HNS-Fastigheter hade man informerat avdelningsskötaren om saken per e-post samt HNS-Fastigheters kommentarer: I HNS Barnkliniks sjukhus gjordes ändringsarbeten i gasnätet. Därför måste den primära syrematningen avbrytas. När det blir fel på den primära matningen kopplas reservmatningssystemet automatiskt på. Reservmatningen kom i gång som planerat, men trycket i reservmatningssystemet räckte inte till för den respirator som användes. Från avdelningen kom efter ungefär en minut information om att respiratorn inte fungerar och därför återgick man till normal syrematning. Senare framgick att respiratorn i fråga kräver ett tryck på 4,0 bar för att fungera. I alla sjukhus på området i Mejlans är trycket i nätet cirka 4,3 bar och i reservnätet cirka 3,8 bar. HNS-Fastigheter kände inte på förhand till att det i operationssalen finns utrustning som kräver ett tryck på minst 4,0 bar för att fungera. Stolen i fråga har tagits ur bruk. HNS håller på att göra upp en processbeskrivning för produktrisker och våren 2015 kommer chefsöverläkarens direktiv om saken Lehtonen L, ). Valviras beslut har inte kommit. Ärendet pågår. 2

3 3C. 3D. 4A. EOA Begäran om tilläggsutredning Valvira har begärt en tilläggsutredning; Hur många produkter för hälso- och sjukvård från Valvira om används inom HNS för vilka ett tryck på 3,8 bar inte räcker till och var är de anmälan om en risksituation placerade? Finns det något krav på tryck i monteringsanvisningarna för den utrustning med medicinsk-teknisk som var involverad i händelsen? utrustning. HNS medicintekniks utredning 3.2. till Valvira om anmälan om en risksituation med medicinsk-teknisk utrustning. Valviras begäran om utredning om arbetsfördelningen vid uppföljning av patienter med keratokonus i hornhinnan samt vårdanvisningar till patienterna. 4B. Förvaltningsöverläkarens yttrande 2.9. och HUCS Operativa resultatenhets utredningar till Valvira om arbetsfördelningen vid uppföljningen av keratokonuspatienter. På Barnkliniken har det inträffat problem med syretillförseln i en hjärtlungmaskin. På avdelningen är trycknätets larmgräns för syre 3,5 bar, som har kontrollerats med avdelningens tryckvakt. HNS-Fastigheter har meddelat att trycket i stamnätet för syre är 4,3 bar och i reservnätet 3,8 bar. Gränsen för att den aktuella maskinens gasblandare ska fungera i fråga om syre har testats 29.1.; tröskelgränsen för syre, till vilken maskinen fungerade normalt, var 3,2 bar, varefter maskinens gasblandare började larma. Svar på Valviras frågor: I utredningen har det inte framkommit att det inom HNS skulle användas produkter för vilka 3,8 bar inte räcker till, med undantag för luftdrivna instrument, som i allmänhet kräver instrumenttryck, och då är kravet över 5 bar. Riksdagens justitieombudsman (JO) har i sitt beslut begärt att Valvira ska utvärdera om den nya arbetsfördelningen mellan HNS och Helsingfors stads socialoch hälsovårdsverk, som gäller patienter med keratokonus i hornhinnan, är ändamålsenlig. För att Valvira ska kunna utvärdera om arbetsfördelningen är ändamålsenlig begärs en utredning av HNS om den nya arbetsfördelningen, vårdanvisningarna till patienterna samt arbetsfördelningen. Förslaget till anvisning och arbetsfördelning: Den specialiserade sjukvårdens uppgifter: - Diagnostik, bedömning av vårdbehov, uppföljning av icke-kirurgiskt behandlade patienter tills läget har stabiliserats, tillstånd för optiker inom den öppna sektorn att förskriva vanliga glasögon om tillfredsställande synskärpa åstadkoms med glasögon och inga kirurgiska behandling behövs, utprovning av kontaktlinser och kirurgiska behandlingar och uppföljning av dem tills situationen har stabiliserats. Primärvårdens uppgifter: - När situationen ska betraktas som stabiliserad uppföljning av patientens synskärpa med patientens egna glasögon eller kontaktlinser, utprovning av nya kontaktlinser i enlighet med VALTAVA-lagstiftningen och tillstånd för optiker att förskriva vanliga glasögon som behövs för att uppnå samma synskärpa som tidigare. Ögonkliniken har uppdaterat anvisningen och vårdanvisningen har delgetts Valvira Lehtonen L, ). 3

4 - När synskärpan försämras kan patienten hänvisas från primärvården till den specialiserade sjukvården eller så är ett annat alternativ att söka sig till en optiker inom den öppna sektorn som förskriver glasögon. Ifall normal synskärpa eller synskärpa som motsvarar den tidigare uppnås och optikern har tillstånd att förskriva glasögon, kan optikern förskriva glasögon. Då uppfylls inte heller villkoren för kirurgisk behandling och uppföljningen kan fortsätta inom primärvården. 4C. Valviras begäran om tilläggsutredning 4.9. om arbetsfördelningen vid vård av keratokonuspatienter. 4D. Ögonklinikens tilläggsutredning på Valviras begäran om tilläggsutredning 4.9.: Arbetsfördelningen vid vård av keratokonuspatienter. 4E. Valviras beslut om arbetsfördelningen mellan HNS och Helsingfors stads social- och hälsovårdsverk vid uppföljningen av patienter med keratokonus i hornhinnan. 5A. Valviras begäran om yttrande och utredning 28.4.: skötseln av förlossningar och HNS har lämnat en utredning om saken och som bilaga till utredningen ett förslag till arbetsfördelning daterat och undertecknat av avdelningsöverläkaren. Av utredningen framgick inte om man inom HNS och Helsingfors stad redan förfar i enlighet med förslaget. Valvira begär tilläggsutredning angående hur saken har framskridit efter att förslaget utarbetades och har rutinerna enligt förslaget införts. HUCS ögonklinik har utarbetat anvisningar om vårdstigen för keratokonuspatienter och där ges keratokonuspatienter också en patientanvisning om vården och vårdarrangemangen. För HNS ögonkliniks del kan konstateras att alla läkare vid enheten för främre segmentkirurgi vid HUCS klinik för ögonsjukdomar har informerats om handlingsmodellen, den har diskuterats i enheten och presenterats på HUCS klinik för ögonsjukdomars utbildning för HNS-området Rutinerna har för HUCS del tillämpats fullt ut från Anvisningarna har delgetts Helsingfors stads primärvård. Till följd av att patienterna överförs tämligen långsamt från den specialiserade sjukvården till primärvården till den del som primärvårdens ansvar förutsätter det, saknas det fortfarande erfarenheter från primärvården. Vårdstigen kommer också att tas upp till behandling i HNS-distriktets integrationsarbetsgrupp, så att det säkerställs att kedjan i sin helhet omsätts i praktiken enligt etablerade rutiner. Enligt professor Tuulonens yttrande är den nya arbetsfördelningen mellan HNS och Helsingfors stad ändamålsenlig. Tuulonen anser också att patientanvisningen daterad är ändamålsenlig men föreslår att den förtydligas vad gäller de uppgifter om ankommer på den specialiserade sjukvården. Valvira har instämt i denna synpunkt. Valvira delger HNS förvaltningsöverläkare sitt beslut för att denne ska se till att de ändringar som föreslagits i innehållet i den patientanvisning som ges patienter med keratokonus i hornhinnan görs. Valvira har börjat utreda omständigheter i anslutning till patientsäkerheten vid skötseln av förlossningar i hela landet. Valvira ber HNS lämna in en utredning och ett yttrande. Ingen utredning behöver ges för universitetssjukhusets del. Valvira har begärt sjukhusspecifika utredningar om saken. Valviras beslut har inte kommit. Ärendet pågår. 4

5 ordnandet av akuta kejsarsnitt B. Förvaltningsöverläkarens yttrande till Valvira JO Valviras följebrev JO:s beslut : ett klagomål där en medborgare kritiserade hälsocentralens förfarande att ha alla olyckspatienter som kommer till jouren att ge utandningsprov. 7. E-postföljebrev Valviras ställningstagande i anslutning till anestesi och sedering vid akutvård A. EOA Valviras begäran om yttrande och utredning 7.6. om rättvis fördelning av HEMS- Helikopterverksamheten i Finland. HNS har i enlighet med begäran skickat Valvira Hyvinge, Borgå och Lojo sjukvårdsområdens utredningar om skötseln av förlossningar och ordnandet av akuta kejsarsnitt. Enligt JO:s ställningstagande har en verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård inte rätt att ha alla olyckspatienter att ge utandningsprov. Utandningsprov innebär ingrepp i patientens personliga integritet och skydd för privatlivet, och det ska vara medicinskt motiverat i varje enskilt fall på det sätt som avses i patientlagen. Både i Valviras yttrande och i JO:s beslut betonas att en patient har rätt till den hälso- och sjukvård som hans eller hennes hälsotillstånd förutsätter oberoende av om patienten är berusad eller inte. JO har bett Valvira att instruera verksamhetsenheterna för hälsooch sjukvård i lagenlig verksamhet. Valviras ställningstagande för kännedom. Valvira anser att anestesi vid akutvård förutsätter att en läkare med behörig utbildning, erfarenhet och yrkesskicklighet är personligen närvarande. En akutvårdare med behörig utbildning, erfarenhet och yrkesskicklighet kan om den jourhavande akutvårdsläkaren bestämmer det i en nödsituation ge en patient sedering, om patienten annars med stor sannolikhet skulle avlida. När en respiratorpatient flyttas från ett sjukhus till ett annat ska i regel en läkare som är insatt i vård av intensivvårdspatienter och som behärskar nödvändiga metoder följa med. Till Valvira har inkommit JO:s begäran om utredning och yttrande, som gäller en rättvis fördelning av FinnHEMS Oy:s helikopterverksamhet i Finland. I utredningarna och yttrandena har fästs särskild uppmärksamhet vid att svar fås på alla saker som framförts i skrivelsen: 1. HEMS helikopterverksamhet är inte rättvist fördelad i Finland. I södra Finland finns det områden som täcks av tre helikoptrars verksamhet, medan det i Österbotten finns stora områden där det inte finns en enda HEMS-enhet. Befolkningen i dessa områden har sämre möjligheter att snabbt få läkarledd akutvård vid svåra sjukdomsfall och olyckor. 2. Alla ska ha rätt till lika vård i olika nödsituationer. De som bor inom HEMS-enheters verksamhetsområde gynnas med de som bor utanför diskrimineras. Ändå är alla medborgare på ett eller annat sätt med och finansierar verksamheten. Saken har inte föranlett några ändringar eftersom det förfarande som beskrivs i beslutet inte har tillämpats inom HNS Lehtonen L, ). Saken har inte föranlett några ändringar vid HNS Lehtonen L, ) Valviras beslut har inte kommit. Ärendet pågår. 5

6 8B HNS yttrande om rättvis fördelning av HEMShelikopterverksamheten i Finland. I hälso- och sjukvårdslagen har det inte förutsatts att det ska fastställas något särskilt mål för tillgången till läkarhelikopterverksamhet eller i hälso- och sjukvårdslagen avsedd jourhavande akutvårdsläkare som färdas längs landsväg. Mål för tillgången har satts enligt sjukvårdsdistrikt för alla akutvårdsenheter och HEMS har inte undantagits. Dock har en uppgift för det projekt som föregick FinnHEMS Oy:s verksamhet uttryckligen varit att utvärdera hur HEMS enheter borde placeras med de tillgängliga ekonomiska resurserna så att verksamheten ska betjäna medborgarna så jämlikt som möjligt. FinnHEMS Oy avger ett eget yttrande om detta. 8C. Valviras meddelande om att yttrande getts i ärendet som gäller rättvis fördelning av FinnHEMS Valvira meddelat att man gett yttrande i ärendet till riksdagens justitieombudsman. 9. JO helikopterverksamhet i Finland. E-postföljebrev från Valvira för kännedom och åtgärder (mun- och tandvård för patienter som får psykiatrisk sjukhusvård) A. Valviras begäran om utredning 2.4. Valvira skickar bifogade utdrag ur JO:s beslut för kännedom. - JO konstaterar i beslutet att på basis av de psykiatriska sjukhusenheternas utredningar ordnas mun- och tandvårdstjänster för patienter som får psykiatrisk sjukhusvård som följer; - Brådskande mun- och tandvård genomförs i huvudsak så att den ordnas av det psykiatriska sjukhuset och ingår i den vårdavgift som tas ut hos patienten vid såväl kortvarig som långvarig sjukhusvård. - För patienter som får långvarig psykiatrisk sjukhusvård som varar över tre månader är nödvändiga mun- och tandvårdstjänster avgiftsfria och ingår i vårdavgiften. Så är fallet med undantag för ett sjukvårdsdistrikt där man först i år för första gången har reserverat pengar i budgeten för kostnaderna för patienternas mun- och tandvård. - Icke-brådskande mun- och tandvård och mun- och tandvård som pågår när sjukhusvården inleds genomförs däremot oftast så att patienten själv ordnar och bekostar den när patienten får kortvarig sjukhusvård. -Mun- och tandvårdstjänster för patienter som får institutionsvård hör till den nödvändiga tjänsterna som en del av vårdhelheten. Även patienter som får kortvarig institutionsvård ska få de nödvändiga mun- och tandvårdstjänster, både brådskande och icke-brådskande, som deras hälsotillstånd förutsätter. Valvira begär utredning av HNS om hur situationen beträffande tillgång till ickebrådskande vård som helhet ser ut inom HNS område för närvarande. Till utredning ska fogas tillförlitliga uppföljningsuppgifter som skrivits ut från informationssystemet Det nya kompetenscentrumet för psykiatri ska beakta detta beslut och saken ska ses över efter sommaren 2015 Lehtonen L, ). Valviras beslut i ärendet 21.8.: situationen måste fås upp på den 6

7 Om tillgång till ickebrådskande vård inom HNS (vårdgaranti). Ska tillställas Valvira senast om hanteringen av remisser, genomförandet av bedömningen av vårdbehov och patienter som väntar på vård inom alla specialiteter samt om hur många patienter som har väntat på tillgång till vård längre tid än tre/sex månader från bedömningen av vårdbehovet inom HNS område. 10B. VD:s och förvaltningsöverläkarens utredning jämte bilagor till Valvira angående vårdgarantin vid tillgång till icke-brådskande vård. 10C. Valvira begäran om tilläggsutredning om tillgången till icke-brådskande vård. 10D. Förvaltningsöverläkarens tilläggsutredning jämte bilagor Antalet remisser som kommer till HNS har i januari-mars ökat med 3,3 % jämfört med motsvarande period föregående år. Det totala antalet remisser under perioden i fråga var ( år 2013). Enligt den information som fås från HNS informationssystem behandlades 1,4 % av de remisser som behandlades i januari-mars efter tidsfristen på 21 dygn. Av de remisser som kom till HUCS avdelningsgrupp för ögonsjukdomar behandlades enligt HNS-ToTal informationssystemet 3,2 % efter tidsfristen på 21 dygn. I fråga om remisserna inom specialiteten fysiatri behandlades 3,3 % av remisserna efter tidsfristen på 21 dygn. Väntetiden till poliklinisk vård har förbättrats från hösten 2013, och jämfört med den tidpunkten har antalet som väntat på vård över 3 månader halverats. Situationen när det gäller tillgång till vård är tämligen bra för HNS del hade 357 patienter, dvs. 109 färre patienter än vid motsvarande tidpunkt 2013, väntat på tillgång till vård längre än hälso- och sjukvårdslagens tidsfrist 6 månader. HNS ledning har för egen del med alla möjliga åtgärder försökt säkerställa att bedömningen av vårdbehovet och tillgången till vård ordnas inom hälso- och sjukvårdslagens tidsfrister. Beträffande kliniken för ögonsjukdomar auditerades verksamheten av sjukvårdsdistriktets chefsöverläkare Ledningen för avdelningsgruppen för ögonsjukdomar är förpliktad att se till att remisserna behandlas i enlighet med kraven i hälso- och sjukvårdslagen Enligt den utredning som HNS tillställt Valvira 5.5. bifogas HNS behandlingstider för remisser enligt specialitet. Av de dokument som tillställts Valvira framgår dock behandlingen av remisser endast enligt avsändare och sjukvårdsområde, inte enligt specialitet, som Valvira begärde. HNS har inte heller lämnat de uppföljningsuppgifter utmatade från informationssystemen som Valvira begärt om hur bedömningen av vårdbehovet sker inom alla specialiteter. Till den del som HNS utredning är bristfällig ber Valvira HNS samkommun lämna de begärda uppgifterna senast Valvira har tillställts uppgifter om behandlingen av remisser inom alla medicinska specialiteter som är företrädda inom HNS samt uppgifter om hur bedömningen av nivå som lagen förutsätter före och har förenat föreläggandet med ett vite på euro. 7

8 21.5. till Valvira om tillgång till icke-brådskande vård. vårdbehov genomförs enligt situationen Uppgifterna om behandlingstiderna för remisser är tillförlitliga, men eftersom samkommunens ekonomi och verksamhet följs enligt räkenskapsperiod överensstämmer de uppgifter som plockats från HNS uppföljningssystem för verksamhet och ekonomi (HUS-Total) inte helt med det HILMO-plock som görs för THL. För THL görs ett separat plock var fjärde månad. Den praktiska skillnaden är att de remisser som tagits emot 2013 inte syns i HNS-Totaluppföljningen. Uppgifterna i HNS-Total-systemet uppdateras varje dag. Sålunda preciseras remissernas behandlingsuppgifter i den takt som remisserna behandlas (m.a.o. remisser i fältet uppgifter saknas flyttas till ett annat fält). Av denna orsak skiljer sig uppgifter om remissernas behandlingstider som plockats olika dagar något 10E. Valviras begäran om utredning om tillgång till ickebrådskande vård i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Ska tillställas Valvira senast F. HNS svar 5.8. på Valviras begäran om utredning om tillgången till ickebrådskadande vård inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. från varandra. I 52 i lagen om specialiserad sjukvård föreskrivs om eventuella åtgärder, om det upptäcks brister eller andra missförhållanden som äventyrar patientsäkerheten i ordnandet eller genomförandet av den specialiserade sjukvården eller strider verksamheten i övrigt mot lagen. Då kan Valvira meddela samkommunen för sjukvårdsdistriktet förläggande om hur de ska avhjälpas. Föreläggandet kan förenas med vite. Utifrån den erhållna utredningen anser Valvira att tillgången till ickebrådskande vård inte tillgodoses inom HNS område på det sätt som lagen förutsätter och överväger sålunda att meddela HNS ett föreläggande om att tillgången till ickebrådskande vård måste fås upp på den nivå som lagen förutsätter och förena föreläggandet med vite. HNS ges tillfälle att ge en skriftlig förklaring innan ärendet avgörs. Situationen när det gäller tillgång till vård inom HNS är överlag god. Av de patienter som kommit till HNS hade 2,1 % (sammanlagt 904 patienter) enligt situationen väntat över 180 dygn på tillgång till vård. Problem med tidsfristerna för tillgång till vård enligt 52 i hälso- och sjukvårdslagen har dock förekommit inom vissa specialiteter vid HUCS sjukvårdsområdes operativa resultatenhet (plastikkirurgi, blodkärlskirurgi och ögonsjukdomar) samt vid behandlingen av remisser vid samma resultatenhet (ögonsjukdomar, fysiatri). HNS har med anledning av situationen vidtagit följande åtgärder: - Utökat antalet avdelningssekreterare som behandlar remisser vid HUCS klinik för ögonsjukdomar, påskyndat behandlingen av remisser inom specialiteten ögonsjukdomar genom merarbetesarrangemang, skaffat extra utrymme för att ersätta de lokaler som är stängda på Mejlans Ögonsjukhus på grund av fuktskador, ändrat 8

9 behandlingsordningen för fysiatriremisser så att man inte behöver skicka remisserna mellan olika specialiteter, utökat den plastikkirurgiska operationssalskapaciteten och ändrat en del av den plastikkirurgiska och venkirurgiska verksamheten så att den sker med servicesedel. -Hösten kommer vi dessutom att utföra merarbete inom de specialiteter där det har varit problem med tillgången till vård för att säkerställa att tillgången till vård överallt ordnas inom de lagstadgade tidsfristerna. - Dessutom uppmärksammar vi Valvira på att HNS redan fattar beslut om en organisationsreform inom HUCS sjukvårdsområde som träder i kraft och där de nuvarande sektorerna ersätts med kompetenscentrum och resurserna kan omfördelas mellan specialiteterna. 10G. Valvira beslut om tillgången till icke-brådskande vård inom HNS område Föreläggande: situationen måste fås upp på den nivå som lagen förutsätter senast Valviras beslut på HNS ansökan om användning av avlidnas kroppar för kirurgisk praktik Valvira ålägger HNS att se till att tillgången till icke-brådskande specialiserad sjukvård fås upp till den nivå som lagen förutsätter i samkommunen senast HNS förpliktas att iaktta detta åläggande vid ett vite på euro. Valvira ålägger HNS samkommun att senast lämna tillstånds- och tillsynsverket en utredning om hur tillgången till icke-brådskande vård har fåtts upp på den nivå som lagen förutsätter. Utifrån den erhållna utredningen ansåg Valvira att tillgången till icke-brådskande vård inte tillgodoses inom HNS område på det sätt som lagen förutsätter. Problem med tillgången till vård förekommer och har länge förekommit särskilt inom specialiteterna ögonsjukdomar och fysiatri och Valvira har varit tvunget att ingripa i situationen flera gånger redan tidigare. Senast i januari uppmanade Valvira HNS att på alla möjliga sätt se till att tillgången till icke-brådskande vård inom alla specialiteter i framtiden tillgodoses på det sätt som lagen förutsätter. Den erhållna utredningen visar att HNS trots de åtgärder man beskrivit inte har förmått ordna tillgången till vård på ett hållbart sätt inom sitt områden så att den kontinuerligt skulle tillgodoses på det sätt som lagen förutsätter. Valvira har gett tillstånd till de åtgärder som nämns i ansökan i samband med obduktioner. Undervisningsverksamhet får inte bedrivas om det finns skäl att anta att den avlidna skulle ha motsatt sig det i livet. Den avlidnas åsikt om saken medan han eller hon levde ska i mån av möjlighet utredas med hjälp av journalhandlingarna. Dessutom ska de anhöriga tillfrågas om den avlidnas vilja och övertygelse medan han eller hon levde, och utifrån denna ska man bedöma om personen i fråga skulle ha motsatt sig att hans eller hennes kropp används för undervisningsändamål. Tillståndet HNS har ingen officiell riktlinje i saken; HTAbedömning har gjorts om saken. Enligt den är det fråga om experimentell behandling. HNS har ingen officiell anvisning om villkoren för 9

10 12A. EOA gäller till HNS och THL ska göra anmälan till Valvira när den verksamhet experimentell behandling som avses i tillståndet har upphört. Ordnande av fertilitetsbehandling för Hivpositiva personer. Valviras begäran om utredning och JO:s begäran om yttrande. Svar begärs senast B. Valviras meddelande om yttrande om ordnande av fertilitetsbehandling för Hivpositiva personer (HivFinland rf) 13. EOA Valviras brev 25.4.: om uppföljning av gomspaltbarn till foniatrer. JO har meddelat beslut (Dnr 1863/4/11) på ett klagomål från HivFinland rf. Enligt JO:s uppfattning är det faktum att behandling av Hiv-positiva personers könsceller förutsätter specialförhållanden i laboratorierna inte en godtagbar grund att försätta dem i annorlunda ställning när det gäller fertilitetsbehandling. Det är inte godtagbart att dessa personer måste söka sig till exempelvis Sverige eller Danmark för att få fertilitetsbehandling. Justitieombudsmannen konstaterar som sitt ställningstagande att samarbete mellan sjukvårdsdistrikten är ett sätt att trygga sådana Hiv-positiva personers eller deras makes möjlighet att få behandling som uppfyller villkoren i lagen om assisterad befruktning. Valvira ber sjukvårdsdistrikten att lämna utredning om hur de ser till att fertilitetsbehandling ordnas för Hiv-positiva personer. Valvira meddelar att utredningen lämnats till riksdagens justitieombudsman JO:s beslut för kännedom via Valvira: Valvira uppmanar kommunerna och sjukvårdsdistrikten att se till att alla barn med medfödd kluven gom följs upp av en foniater. Lehtonen L, ) Något uttalande om detta av HNS finns ännu inte i Dynasty Saken är ännu inte i skick inom HNS och saken utreds Lehtonen L, ). 10

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 160/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre samt lag om upphävande

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

Anvisning 11/2013 2 (14)

Anvisning 11/2013 2 (14) Utredning av yrkesmässig funktionsförmåga och hälsotillstånd hos yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården Instruktion till den som utför undersökningen Anvisning 11/2013 Anvisning 11/2013 2 (14)

Läs mer

Utredning av yrkeskunskaperna och -färdigheterna hos en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården

Utredning av yrkeskunskaperna och -färdigheterna hos en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården Utredning av yrkeskunskaperna och -färdigheterna hos en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården Instruktion för bedömningen till universitet och övriga läroanstalter Anvisning 3/2014 Anvisning

Läs mer

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Patientlagen Sammanfattning Den 1 januari 2015 träder patientlagen (2014:xxx) i kraft. För

Läs mer

RP 358/2014 rd. sätt än nu rikta in kommunernas personalresurser på klientarbetet inom socialvården.

RP 358/2014 rd. sätt än nu rikta in kommunernas personalresurser på klientarbetet inom socialvården. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomststöd och av lagen om statsandel för kommunal basservice PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Lag. Lagförslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap.

Lag. Lagförslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. 120 Lagförslag 1. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om ordnandet av social- och hälsovården 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att 1) främja och upprätthålla

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga?

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Hantering av anmälningar och genomförande av utredningar Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i

Läs mer

VÄHEMMISTÖVALTUUTETTU MINORITETSOMBUDSMANNEN. Den nationella rapportören om människohandel. Rapport 2014. Publikationsserie 16

VÄHEMMISTÖVALTUUTETTU MINORITETSOMBUDSMANNEN. Den nationella rapportören om människohandel. Rapport 2014. Publikationsserie 16 VÄHEMMISTÖVALTUUTETTU MINORITETSOMBUDSMANNEN Den nationella rapportören om människohandel Rapport 2014 Publikationsserie 16 Den nationella rapportören om människohandel Rapport 2014 En analys av arbetet

Läs mer

Ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning. Kjell Rempler (Socialdepartementet)

Ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning. Kjell Rempler (Socialdepartementet) Lagrådsremiss Ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 7 juni 2012 Maria Larsson Kjell Rempler (Socialdepartementet)

Läs mer

Om barnet behöver ny vårdnadshavare

Om barnet behöver ny vårdnadshavare Om barnet behöver ny vårdnadshavare Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Handböcker för handläggning. Det innebär att innehållet kompletterar Socialstyrelsens

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:77

Regeringens proposition 2012/13:77 Regeringens proposition 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Prop. 2012/13:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars

Läs mer

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD 6 LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD Förutom den övergripande Hälso- och sjukvårdslagen finns ett regelverk som styr hälso- och sjukvårdens organisation och innehåll. I detta regelverk

Läs mer

Promemorians huvudsakliga innehåll... 3. 1 Inledning... 5

Promemorians huvudsakliga innehåll... 3. 1 Inledning... 5 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 3 1 Inledning... 5 2 Författningsförslag... 9 2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård... 9 2.2 Förslag till lag om ändring

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. Handbok för socialtjänsten

Ekonomiskt bistånd. Handbok för socialtjänsten Ekonomiskt bistånd Handbok för socialtjänsten Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Ingripanden, överklaganden

Ingripanden, överklaganden Kapitel 7 Ingripanden, överklaganden med mera I detta kapitel går vi igenom de olika verktyg tillsynsmyndigheten kan använda sig av för att få till stånd en rättelse av de brister som kan ha påträffats

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om brottsbekämpning inom Tullen och till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 4/2012 1 (61) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum Helsingfors 1, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors

HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 4/2012 1 (61) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum Helsingfors 1, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 4/2012 1 (61) FULLMÄKTIGE TID 13.12.2012 kl. 09:00-12:07 Paus kl. 10:30-11:30 PLATS Biomedicum Helsingfors 1, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors BEHANDLADE

Läs mer

SOSFS 1997:15 (S) Allmänna råd. Tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 1997:15 (S) Allmänna råd. Tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) Allmänna råd Tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling. Handbok för vårdgivare, verksamhetschefer och personal

Om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling. Handbok för vårdgivare, verksamhetschefer och personal Om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling Handbok för vårdgivare, verksamhetschefer och personal Citera gärna Socialstyrelsens rapporter och uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer

3 Förvaltningslagen allmänt

3 Förvaltningslagen allmänt Förvaltningslagen allmänt, Avsnitt 3 37 3 Förvaltningslagen allmänt Förvaltningslagens tillämplighet Överklagande Vidare tillämpningsområde Ärendehandläggning och faktiskt handlande 3.1 Tillämpningsområde

Läs mer

Etiska principer för humanistisk, samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig forskning och förslag om ordnande av etikprövning

Etiska principer för humanistisk, samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig forskning och förslag om ordnande av etikprövning Etiska principer för humanistisk, samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig forskning och förslag om ordnande av etikprövning Forskningsetiska delegationen Helsingfors 2009 2 Forskningsetiska delegationens

Läs mer

Fullmäktige 11.12.2014, BILAGA 4 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017

Fullmäktige 11.12.2014, BILAGA 4 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 Fullmäktige 11.12.2014, BILAGA 4 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 Förvaltning 24.11.2014 Innehåll Sivu 1 ALLMÄN MOTIVERING 1 1.1 Utgångspunkter för budgetberedningen 1 1.2 Förändringsfaktorer i omvärlden

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR. kkv.fi

Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR. kkv.fi Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR Utgångspunkter för riktlinjerna och övervakningen... 2 Tillämpning av indrivningslagen och lagens disposivitet... 2 Vad är en

Läs mer

[INTRESSEBEVAKNING INOM BARNSKYDDET - BARNETS RÄTT TILL DELAKTIGHET I BESLUT SOM RÖR BARNET] Handbok om intressebevakning inom barnskyddet

[INTRESSEBEVAKNING INOM BARNSKYDDET - BARNETS RÄTT TILL DELAKTIGHET I BESLUT SOM RÖR BARNET] Handbok om intressebevakning inom barnskyddet [INTRESSEBEVAKNING INOM BARNSKYDDET - BARNETS RÄTT TILL DELAKTIGHET I BESLUT SOM RÖR BARNET] Handbok om intressebevakning inom barnskyddet Redigerad av Paula Marjomaa och Milja Laakso Intressebevakning

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer