DE VIKTIGASTE ÄRENDENA /DOKUMENTEN SOM KOMMIT TILL HNS FRÅN VALVIRA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DE VIKTIGASTE ÄRENDENA /DOKUMENTEN SOM KOMMIT TILL HNS FRÅN VALVIRA"

Transkript

1 DE VIKTIGASTE ÄRENDENA /DOKUMENTEN SOM KOMMIT TILL HNS FRÅN VALVIRA I tabellen ingår i förkortad form de viktigaste ärendena/dokumenten som kommit till HNS från Valvira. I sammandraget ingår inte ärenden som hänför sig till Dynastys databas för patientärenden (ärenden som gäller personalen, t.ex. yrkesutövning eller utredning av den yrkesmässiga funktionsförmågan, begäran om journalhandlingar, klagomål och besvär från patienter). Ärendena/dokumenten har plockats ur Dynasty-ärendehanteringssystemet under tiden Om beslut inte har meddelats i ärendet nämns att ärendet pågår. (Ärendena har plockats ur Dynasty-systemet med funktionen ärendehantering och de dokument som angetts med -tecken i tabellen har plockats ut med funktionen dokumenthantering, rubriksökning Valvira) Till Valvira har kommit en anmälan om en risksituation som gällde vården av en Valviras beslut har inte patient på sjukhus. Enligt utredningen överläts en pulsoximeter till ett barn för kommit. Ärendet pågår. observation av apné i hemmet. I samband med att saken utreddes har det framkommit flera brister i samband med överlåtelser av produkter. 1A. Valviras begäran om yttrande och utredning om användning av produkter för hälso- och sjukvård samt överlåtelse av produkter för hemmabruk i fråga om barnsjukdomar 1B. HNS utredningar på Valviras begäran i punkt 1A. 1C. Valviras begäran till HNS om tilläggsutredning Direktören för klinikgruppen pediatri har på Valviras frågor konstaterat: Den vårdande läkaren bestämmer vid behov om hemmonitorering samt inställningar och larmgränser för produkten. Rehabiliteringshandledaren överlåter pulsoximetern till patienten från avdelningens eller enhetens lager, instruerar föräldrarna i användningen av produkten och går igenom anvisningarna individuellt. Familjerna ges bruksanvisningen på finska, svenska och vid behov engelska. Tolk har anlitats vid handledningen av utländska familjer. Alla produkter som ges med hem kommer till avdelningen från HNS Hjälpmedelscentral och för underhållet svarar HNS- Bilddiagnostiks medicinteknik. Bruksanvisningarna kommer från Hjälpmedelscentralen med produkten från tillverkaren. Avdelningen har ett introduktionsprogram för nya arbetstagare. Valvira anser att sjukhuset inte har säkerställt på behörigt sätt att produkter för hälsooch sjukvård används i enlighet med det ändamål som tillverkaren uppgett. Valvira ger tillfälle i enlighet med 34 i förvaltningslagen att avge skriftlig utredning innan ärendet avgörs. 1

2 1D. HUCS utredningar i anslutning till Valviras begäran om utredning HUCS svar på Valviras frågor/påståenden: man har inte agerat vårdslöst eller gjort sig skyldig till försummelser vid övervakningen av praxis för överlåtelse av hjälpmedel till patienter för hemmabruk. 2. Valvira ber att uppmärksamhet ska fästas vid att tandläkares patientstol och på motsvarande sätt även andra produkter för hälso- och sjukvård används i enlighet med ändamålet, i enlighet med bifogade brev A. 3B. HUCS Nalas svar på Valviras begäran HNS-Fastigheters utredning till Valvira om anmälan om en risksituation med medicinsk-teknisk utrustning. Anmälan om risksituation; en tandläkarstol har använts vid en ögonoperation. Assistentens fot har träffat spaken under stolen, varvid stolen har börjat stiga mot mikroskopet. Assistenten har lyckats stoppa stolen innan patientens ansikte har träffat mikroskopet. HNS har i sitt bemötande framfört att stolen har nått slutet på sin livslängd och att den ersätts med en ny operationsstol före utgången av året. Valvira ber enheterna för hälso- och sjukvård att fästa uppmärksamhet vid att användningen av en patientstol som är avsedd endast för odontologisk användning vid andra vårdingrepp, t.ex. ögonkirurgi, strider mot 24 3 punkten i lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård. Produkttillverkaren har visat att produkten är säker endast för användning för det ändamål som beskrivs i bruksanvisningen. En professionell användare ska ha en ansvarig person; ser till att lagens krav iakttas i verksamhetsenheten. Valviras begäran om tilläggsutredning i anslutning till anmälan om en risksituation. I Barnklinikens hjärtoperationssal har gjorts en öppen hjärtoperation på ett barn. Patientens syresaturation sjönk och i hjärt-lungmaskinen har syredeltrycket på artärlinjen börjat sjunka snabbt. Hjärtoperationssalens personal kände inte till det planerade avbrottet i syreanvändningen. Från HNS-Fastigheter hade man informerat avdelningsskötaren om saken per e-post samt HNS-Fastigheters kommentarer: I HNS Barnkliniks sjukhus gjordes ändringsarbeten i gasnätet. Därför måste den primära syrematningen avbrytas. När det blir fel på den primära matningen kopplas reservmatningssystemet automatiskt på. Reservmatningen kom i gång som planerat, men trycket i reservmatningssystemet räckte inte till för den respirator som användes. Från avdelningen kom efter ungefär en minut information om att respiratorn inte fungerar och därför återgick man till normal syrematning. Senare framgick att respiratorn i fråga kräver ett tryck på 4,0 bar för att fungera. I alla sjukhus på området i Mejlans är trycket i nätet cirka 4,3 bar och i reservnätet cirka 3,8 bar. HNS-Fastigheter kände inte på förhand till att det i operationssalen finns utrustning som kräver ett tryck på minst 4,0 bar för att fungera. Stolen i fråga har tagits ur bruk. HNS håller på att göra upp en processbeskrivning för produktrisker och våren 2015 kommer chefsöverläkarens direktiv om saken Lehtonen L, ). Valviras beslut har inte kommit. Ärendet pågår. 2

3 3C. 3D. 4A. EOA Begäran om tilläggsutredning Valvira har begärt en tilläggsutredning; Hur många produkter för hälso- och sjukvård från Valvira om används inom HNS för vilka ett tryck på 3,8 bar inte räcker till och var är de anmälan om en risksituation placerade? Finns det något krav på tryck i monteringsanvisningarna för den utrustning med medicinsk-teknisk som var involverad i händelsen? utrustning. HNS medicintekniks utredning 3.2. till Valvira om anmälan om en risksituation med medicinsk-teknisk utrustning. Valviras begäran om utredning om arbetsfördelningen vid uppföljning av patienter med keratokonus i hornhinnan samt vårdanvisningar till patienterna. 4B. Förvaltningsöverläkarens yttrande 2.9. och HUCS Operativa resultatenhets utredningar till Valvira om arbetsfördelningen vid uppföljningen av keratokonuspatienter. På Barnkliniken har det inträffat problem med syretillförseln i en hjärtlungmaskin. På avdelningen är trycknätets larmgräns för syre 3,5 bar, som har kontrollerats med avdelningens tryckvakt. HNS-Fastigheter har meddelat att trycket i stamnätet för syre är 4,3 bar och i reservnätet 3,8 bar. Gränsen för att den aktuella maskinens gasblandare ska fungera i fråga om syre har testats 29.1.; tröskelgränsen för syre, till vilken maskinen fungerade normalt, var 3,2 bar, varefter maskinens gasblandare började larma. Svar på Valviras frågor: I utredningen har det inte framkommit att det inom HNS skulle användas produkter för vilka 3,8 bar inte räcker till, med undantag för luftdrivna instrument, som i allmänhet kräver instrumenttryck, och då är kravet över 5 bar. Riksdagens justitieombudsman (JO) har i sitt beslut begärt att Valvira ska utvärdera om den nya arbetsfördelningen mellan HNS och Helsingfors stads socialoch hälsovårdsverk, som gäller patienter med keratokonus i hornhinnan, är ändamålsenlig. För att Valvira ska kunna utvärdera om arbetsfördelningen är ändamålsenlig begärs en utredning av HNS om den nya arbetsfördelningen, vårdanvisningarna till patienterna samt arbetsfördelningen. Förslaget till anvisning och arbetsfördelning: Den specialiserade sjukvårdens uppgifter: - Diagnostik, bedömning av vårdbehov, uppföljning av icke-kirurgiskt behandlade patienter tills läget har stabiliserats, tillstånd för optiker inom den öppna sektorn att förskriva vanliga glasögon om tillfredsställande synskärpa åstadkoms med glasögon och inga kirurgiska behandling behövs, utprovning av kontaktlinser och kirurgiska behandlingar och uppföljning av dem tills situationen har stabiliserats. Primärvårdens uppgifter: - När situationen ska betraktas som stabiliserad uppföljning av patientens synskärpa med patientens egna glasögon eller kontaktlinser, utprovning av nya kontaktlinser i enlighet med VALTAVA-lagstiftningen och tillstånd för optiker att förskriva vanliga glasögon som behövs för att uppnå samma synskärpa som tidigare. Ögonkliniken har uppdaterat anvisningen och vårdanvisningen har delgetts Valvira Lehtonen L, ). 3

4 - När synskärpan försämras kan patienten hänvisas från primärvården till den specialiserade sjukvården eller så är ett annat alternativ att söka sig till en optiker inom den öppna sektorn som förskriver glasögon. Ifall normal synskärpa eller synskärpa som motsvarar den tidigare uppnås och optikern har tillstånd att förskriva glasögon, kan optikern förskriva glasögon. Då uppfylls inte heller villkoren för kirurgisk behandling och uppföljningen kan fortsätta inom primärvården. 4C. Valviras begäran om tilläggsutredning 4.9. om arbetsfördelningen vid vård av keratokonuspatienter. 4D. Ögonklinikens tilläggsutredning på Valviras begäran om tilläggsutredning 4.9.: Arbetsfördelningen vid vård av keratokonuspatienter. 4E. Valviras beslut om arbetsfördelningen mellan HNS och Helsingfors stads social- och hälsovårdsverk vid uppföljningen av patienter med keratokonus i hornhinnan. 5A. Valviras begäran om yttrande och utredning 28.4.: skötseln av förlossningar och HNS har lämnat en utredning om saken och som bilaga till utredningen ett förslag till arbetsfördelning daterat och undertecknat av avdelningsöverläkaren. Av utredningen framgick inte om man inom HNS och Helsingfors stad redan förfar i enlighet med förslaget. Valvira begär tilläggsutredning angående hur saken har framskridit efter att förslaget utarbetades och har rutinerna enligt förslaget införts. HUCS ögonklinik har utarbetat anvisningar om vårdstigen för keratokonuspatienter och där ges keratokonuspatienter också en patientanvisning om vården och vårdarrangemangen. För HNS ögonkliniks del kan konstateras att alla läkare vid enheten för främre segmentkirurgi vid HUCS klinik för ögonsjukdomar har informerats om handlingsmodellen, den har diskuterats i enheten och presenterats på HUCS klinik för ögonsjukdomars utbildning för HNS-området Rutinerna har för HUCS del tillämpats fullt ut från Anvisningarna har delgetts Helsingfors stads primärvård. Till följd av att patienterna överförs tämligen långsamt från den specialiserade sjukvården till primärvården till den del som primärvårdens ansvar förutsätter det, saknas det fortfarande erfarenheter från primärvården. Vårdstigen kommer också att tas upp till behandling i HNS-distriktets integrationsarbetsgrupp, så att det säkerställs att kedjan i sin helhet omsätts i praktiken enligt etablerade rutiner. Enligt professor Tuulonens yttrande är den nya arbetsfördelningen mellan HNS och Helsingfors stad ändamålsenlig. Tuulonen anser också att patientanvisningen daterad är ändamålsenlig men föreslår att den förtydligas vad gäller de uppgifter om ankommer på den specialiserade sjukvården. Valvira har instämt i denna synpunkt. Valvira delger HNS förvaltningsöverläkare sitt beslut för att denne ska se till att de ändringar som föreslagits i innehållet i den patientanvisning som ges patienter med keratokonus i hornhinnan görs. Valvira har börjat utreda omständigheter i anslutning till patientsäkerheten vid skötseln av förlossningar i hela landet. Valvira ber HNS lämna in en utredning och ett yttrande. Ingen utredning behöver ges för universitetssjukhusets del. Valvira har begärt sjukhusspecifika utredningar om saken. Valviras beslut har inte kommit. Ärendet pågår. 4

5 ordnandet av akuta kejsarsnitt B. Förvaltningsöverläkarens yttrande till Valvira JO Valviras följebrev JO:s beslut : ett klagomål där en medborgare kritiserade hälsocentralens förfarande att ha alla olyckspatienter som kommer till jouren att ge utandningsprov. 7. E-postföljebrev Valviras ställningstagande i anslutning till anestesi och sedering vid akutvård A. EOA Valviras begäran om yttrande och utredning 7.6. om rättvis fördelning av HEMS- Helikopterverksamheten i Finland. HNS har i enlighet med begäran skickat Valvira Hyvinge, Borgå och Lojo sjukvårdsområdens utredningar om skötseln av förlossningar och ordnandet av akuta kejsarsnitt. Enligt JO:s ställningstagande har en verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård inte rätt att ha alla olyckspatienter att ge utandningsprov. Utandningsprov innebär ingrepp i patientens personliga integritet och skydd för privatlivet, och det ska vara medicinskt motiverat i varje enskilt fall på det sätt som avses i patientlagen. Både i Valviras yttrande och i JO:s beslut betonas att en patient har rätt till den hälso- och sjukvård som hans eller hennes hälsotillstånd förutsätter oberoende av om patienten är berusad eller inte. JO har bett Valvira att instruera verksamhetsenheterna för hälsooch sjukvård i lagenlig verksamhet. Valviras ställningstagande för kännedom. Valvira anser att anestesi vid akutvård förutsätter att en läkare med behörig utbildning, erfarenhet och yrkesskicklighet är personligen närvarande. En akutvårdare med behörig utbildning, erfarenhet och yrkesskicklighet kan om den jourhavande akutvårdsläkaren bestämmer det i en nödsituation ge en patient sedering, om patienten annars med stor sannolikhet skulle avlida. När en respiratorpatient flyttas från ett sjukhus till ett annat ska i regel en läkare som är insatt i vård av intensivvårdspatienter och som behärskar nödvändiga metoder följa med. Till Valvira har inkommit JO:s begäran om utredning och yttrande, som gäller en rättvis fördelning av FinnHEMS Oy:s helikopterverksamhet i Finland. I utredningarna och yttrandena har fästs särskild uppmärksamhet vid att svar fås på alla saker som framförts i skrivelsen: 1. HEMS helikopterverksamhet är inte rättvist fördelad i Finland. I södra Finland finns det områden som täcks av tre helikoptrars verksamhet, medan det i Österbotten finns stora områden där det inte finns en enda HEMS-enhet. Befolkningen i dessa områden har sämre möjligheter att snabbt få läkarledd akutvård vid svåra sjukdomsfall och olyckor. 2. Alla ska ha rätt till lika vård i olika nödsituationer. De som bor inom HEMS-enheters verksamhetsområde gynnas med de som bor utanför diskrimineras. Ändå är alla medborgare på ett eller annat sätt med och finansierar verksamheten. Saken har inte föranlett några ändringar eftersom det förfarande som beskrivs i beslutet inte har tillämpats inom HNS Lehtonen L, ). Saken har inte föranlett några ändringar vid HNS Lehtonen L, ) Valviras beslut har inte kommit. Ärendet pågår. 5

6 8B HNS yttrande om rättvis fördelning av HEMShelikopterverksamheten i Finland. I hälso- och sjukvårdslagen har det inte förutsatts att det ska fastställas något särskilt mål för tillgången till läkarhelikopterverksamhet eller i hälso- och sjukvårdslagen avsedd jourhavande akutvårdsläkare som färdas längs landsväg. Mål för tillgången har satts enligt sjukvårdsdistrikt för alla akutvårdsenheter och HEMS har inte undantagits. Dock har en uppgift för det projekt som föregick FinnHEMS Oy:s verksamhet uttryckligen varit att utvärdera hur HEMS enheter borde placeras med de tillgängliga ekonomiska resurserna så att verksamheten ska betjäna medborgarna så jämlikt som möjligt. FinnHEMS Oy avger ett eget yttrande om detta. 8C. Valviras meddelande om att yttrande getts i ärendet som gäller rättvis fördelning av FinnHEMS Valvira meddelat att man gett yttrande i ärendet till riksdagens justitieombudsman. 9. JO helikopterverksamhet i Finland. E-postföljebrev från Valvira för kännedom och åtgärder (mun- och tandvård för patienter som får psykiatrisk sjukhusvård) A. Valviras begäran om utredning 2.4. Valvira skickar bifogade utdrag ur JO:s beslut för kännedom. - JO konstaterar i beslutet att på basis av de psykiatriska sjukhusenheternas utredningar ordnas mun- och tandvårdstjänster för patienter som får psykiatrisk sjukhusvård som följer; - Brådskande mun- och tandvård genomförs i huvudsak så att den ordnas av det psykiatriska sjukhuset och ingår i den vårdavgift som tas ut hos patienten vid såväl kortvarig som långvarig sjukhusvård. - För patienter som får långvarig psykiatrisk sjukhusvård som varar över tre månader är nödvändiga mun- och tandvårdstjänster avgiftsfria och ingår i vårdavgiften. Så är fallet med undantag för ett sjukvårdsdistrikt där man först i år för första gången har reserverat pengar i budgeten för kostnaderna för patienternas mun- och tandvård. - Icke-brådskande mun- och tandvård och mun- och tandvård som pågår när sjukhusvården inleds genomförs däremot oftast så att patienten själv ordnar och bekostar den när patienten får kortvarig sjukhusvård. -Mun- och tandvårdstjänster för patienter som får institutionsvård hör till den nödvändiga tjänsterna som en del av vårdhelheten. Även patienter som får kortvarig institutionsvård ska få de nödvändiga mun- och tandvårdstjänster, både brådskande och icke-brådskande, som deras hälsotillstånd förutsätter. Valvira begär utredning av HNS om hur situationen beträffande tillgång till ickebrådskande vård som helhet ser ut inom HNS område för närvarande. Till utredning ska fogas tillförlitliga uppföljningsuppgifter som skrivits ut från informationssystemet Det nya kompetenscentrumet för psykiatri ska beakta detta beslut och saken ska ses över efter sommaren 2015 Lehtonen L, ). Valviras beslut i ärendet 21.8.: situationen måste fås upp på den 6

7 Om tillgång till ickebrådskande vård inom HNS (vårdgaranti). Ska tillställas Valvira senast om hanteringen av remisser, genomförandet av bedömningen av vårdbehov och patienter som väntar på vård inom alla specialiteter samt om hur många patienter som har väntat på tillgång till vård längre tid än tre/sex månader från bedömningen av vårdbehovet inom HNS område. 10B. VD:s och förvaltningsöverläkarens utredning jämte bilagor till Valvira angående vårdgarantin vid tillgång till icke-brådskande vård. 10C. Valvira begäran om tilläggsutredning om tillgången till icke-brådskande vård. 10D. Förvaltningsöverläkarens tilläggsutredning jämte bilagor Antalet remisser som kommer till HNS har i januari-mars ökat med 3,3 % jämfört med motsvarande period föregående år. Det totala antalet remisser under perioden i fråga var ( år 2013). Enligt den information som fås från HNS informationssystem behandlades 1,4 % av de remisser som behandlades i januari-mars efter tidsfristen på 21 dygn. Av de remisser som kom till HUCS avdelningsgrupp för ögonsjukdomar behandlades enligt HNS-ToTal informationssystemet 3,2 % efter tidsfristen på 21 dygn. I fråga om remisserna inom specialiteten fysiatri behandlades 3,3 % av remisserna efter tidsfristen på 21 dygn. Väntetiden till poliklinisk vård har förbättrats från hösten 2013, och jämfört med den tidpunkten har antalet som väntat på vård över 3 månader halverats. Situationen när det gäller tillgång till vård är tämligen bra för HNS del hade 357 patienter, dvs. 109 färre patienter än vid motsvarande tidpunkt 2013, väntat på tillgång till vård längre än hälso- och sjukvårdslagens tidsfrist 6 månader. HNS ledning har för egen del med alla möjliga åtgärder försökt säkerställa att bedömningen av vårdbehovet och tillgången till vård ordnas inom hälso- och sjukvårdslagens tidsfrister. Beträffande kliniken för ögonsjukdomar auditerades verksamheten av sjukvårdsdistriktets chefsöverläkare Ledningen för avdelningsgruppen för ögonsjukdomar är förpliktad att se till att remisserna behandlas i enlighet med kraven i hälso- och sjukvårdslagen Enligt den utredning som HNS tillställt Valvira 5.5. bifogas HNS behandlingstider för remisser enligt specialitet. Av de dokument som tillställts Valvira framgår dock behandlingen av remisser endast enligt avsändare och sjukvårdsområde, inte enligt specialitet, som Valvira begärde. HNS har inte heller lämnat de uppföljningsuppgifter utmatade från informationssystemen som Valvira begärt om hur bedömningen av vårdbehovet sker inom alla specialiteter. Till den del som HNS utredning är bristfällig ber Valvira HNS samkommun lämna de begärda uppgifterna senast Valvira har tillställts uppgifter om behandlingen av remisser inom alla medicinska specialiteter som är företrädda inom HNS samt uppgifter om hur bedömningen av nivå som lagen förutsätter före och har förenat föreläggandet med ett vite på euro. 7

8 21.5. till Valvira om tillgång till icke-brådskande vård. vårdbehov genomförs enligt situationen Uppgifterna om behandlingstiderna för remisser är tillförlitliga, men eftersom samkommunens ekonomi och verksamhet följs enligt räkenskapsperiod överensstämmer de uppgifter som plockats från HNS uppföljningssystem för verksamhet och ekonomi (HUS-Total) inte helt med det HILMO-plock som görs för THL. För THL görs ett separat plock var fjärde månad. Den praktiska skillnaden är att de remisser som tagits emot 2013 inte syns i HNS-Totaluppföljningen. Uppgifterna i HNS-Total-systemet uppdateras varje dag. Sålunda preciseras remissernas behandlingsuppgifter i den takt som remisserna behandlas (m.a.o. remisser i fältet uppgifter saknas flyttas till ett annat fält). Av denna orsak skiljer sig uppgifter om remissernas behandlingstider som plockats olika dagar något 10E. Valviras begäran om utredning om tillgång till ickebrådskande vård i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Ska tillställas Valvira senast F. HNS svar 5.8. på Valviras begäran om utredning om tillgången till ickebrådskadande vård inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. från varandra. I 52 i lagen om specialiserad sjukvård föreskrivs om eventuella åtgärder, om det upptäcks brister eller andra missförhållanden som äventyrar patientsäkerheten i ordnandet eller genomförandet av den specialiserade sjukvården eller strider verksamheten i övrigt mot lagen. Då kan Valvira meddela samkommunen för sjukvårdsdistriktet förläggande om hur de ska avhjälpas. Föreläggandet kan förenas med vite. Utifrån den erhållna utredningen anser Valvira att tillgången till ickebrådskande vård inte tillgodoses inom HNS område på det sätt som lagen förutsätter och överväger sålunda att meddela HNS ett föreläggande om att tillgången till ickebrådskande vård måste fås upp på den nivå som lagen förutsätter och förena föreläggandet med vite. HNS ges tillfälle att ge en skriftlig förklaring innan ärendet avgörs. Situationen när det gäller tillgång till vård inom HNS är överlag god. Av de patienter som kommit till HNS hade 2,1 % (sammanlagt 904 patienter) enligt situationen väntat över 180 dygn på tillgång till vård. Problem med tidsfristerna för tillgång till vård enligt 52 i hälso- och sjukvårdslagen har dock förekommit inom vissa specialiteter vid HUCS sjukvårdsområdes operativa resultatenhet (plastikkirurgi, blodkärlskirurgi och ögonsjukdomar) samt vid behandlingen av remisser vid samma resultatenhet (ögonsjukdomar, fysiatri). HNS har med anledning av situationen vidtagit följande åtgärder: - Utökat antalet avdelningssekreterare som behandlar remisser vid HUCS klinik för ögonsjukdomar, påskyndat behandlingen av remisser inom specialiteten ögonsjukdomar genom merarbetesarrangemang, skaffat extra utrymme för att ersätta de lokaler som är stängda på Mejlans Ögonsjukhus på grund av fuktskador, ändrat 8

9 behandlingsordningen för fysiatriremisser så att man inte behöver skicka remisserna mellan olika specialiteter, utökat den plastikkirurgiska operationssalskapaciteten och ändrat en del av den plastikkirurgiska och venkirurgiska verksamheten så att den sker med servicesedel. -Hösten kommer vi dessutom att utföra merarbete inom de specialiteter där det har varit problem med tillgången till vård för att säkerställa att tillgången till vård överallt ordnas inom de lagstadgade tidsfristerna. - Dessutom uppmärksammar vi Valvira på att HNS redan fattar beslut om en organisationsreform inom HUCS sjukvårdsområde som träder i kraft och där de nuvarande sektorerna ersätts med kompetenscentrum och resurserna kan omfördelas mellan specialiteterna. 10G. Valvira beslut om tillgången till icke-brådskande vård inom HNS område Föreläggande: situationen måste fås upp på den nivå som lagen förutsätter senast Valviras beslut på HNS ansökan om användning av avlidnas kroppar för kirurgisk praktik Valvira ålägger HNS att se till att tillgången till icke-brådskande specialiserad sjukvård fås upp till den nivå som lagen förutsätter i samkommunen senast HNS förpliktas att iaktta detta åläggande vid ett vite på euro. Valvira ålägger HNS samkommun att senast lämna tillstånds- och tillsynsverket en utredning om hur tillgången till icke-brådskande vård har fåtts upp på den nivå som lagen förutsätter. Utifrån den erhållna utredningen ansåg Valvira att tillgången till icke-brådskande vård inte tillgodoses inom HNS område på det sätt som lagen förutsätter. Problem med tillgången till vård förekommer och har länge förekommit särskilt inom specialiteterna ögonsjukdomar och fysiatri och Valvira har varit tvunget att ingripa i situationen flera gånger redan tidigare. Senast i januari uppmanade Valvira HNS att på alla möjliga sätt se till att tillgången till icke-brådskande vård inom alla specialiteter i framtiden tillgodoses på det sätt som lagen förutsätter. Den erhållna utredningen visar att HNS trots de åtgärder man beskrivit inte har förmått ordna tillgången till vård på ett hållbart sätt inom sitt områden så att den kontinuerligt skulle tillgodoses på det sätt som lagen förutsätter. Valvira har gett tillstånd till de åtgärder som nämns i ansökan i samband med obduktioner. Undervisningsverksamhet får inte bedrivas om det finns skäl att anta att den avlidna skulle ha motsatt sig det i livet. Den avlidnas åsikt om saken medan han eller hon levde ska i mån av möjlighet utredas med hjälp av journalhandlingarna. Dessutom ska de anhöriga tillfrågas om den avlidnas vilja och övertygelse medan han eller hon levde, och utifrån denna ska man bedöma om personen i fråga skulle ha motsatt sig att hans eller hennes kropp används för undervisningsändamål. Tillståndet HNS har ingen officiell riktlinje i saken; HTAbedömning har gjorts om saken. Enligt den är det fråga om experimentell behandling. HNS har ingen officiell anvisning om villkoren för 9

10 12A. EOA gäller till HNS och THL ska göra anmälan till Valvira när den verksamhet experimentell behandling som avses i tillståndet har upphört. Ordnande av fertilitetsbehandling för Hivpositiva personer. Valviras begäran om utredning och JO:s begäran om yttrande. Svar begärs senast B. Valviras meddelande om yttrande om ordnande av fertilitetsbehandling för Hivpositiva personer (HivFinland rf) 13. EOA Valviras brev 25.4.: om uppföljning av gomspaltbarn till foniatrer. JO har meddelat beslut (Dnr 1863/4/11) på ett klagomål från HivFinland rf. Enligt JO:s uppfattning är det faktum att behandling av Hiv-positiva personers könsceller förutsätter specialförhållanden i laboratorierna inte en godtagbar grund att försätta dem i annorlunda ställning när det gäller fertilitetsbehandling. Det är inte godtagbart att dessa personer måste söka sig till exempelvis Sverige eller Danmark för att få fertilitetsbehandling. Justitieombudsmannen konstaterar som sitt ställningstagande att samarbete mellan sjukvårdsdistrikten är ett sätt att trygga sådana Hiv-positiva personers eller deras makes möjlighet att få behandling som uppfyller villkoren i lagen om assisterad befruktning. Valvira ber sjukvårdsdistrikten att lämna utredning om hur de ser till att fertilitetsbehandling ordnas för Hiv-positiva personer. Valvira meddelar att utredningen lämnats till riksdagens justitieombudsman JO:s beslut för kännedom via Valvira: Valvira uppmanar kommunerna och sjukvårdsdistrikten att se till att alla barn med medfödd kluven gom följs upp av en foniater. Lehtonen L, ) Något uttalande om detta av HNS finns ännu inte i Dynasty Saken är ännu inte i skick inom HNS och saken utreds Lehtonen L, ). 10

Anvisning 10/2013 1 (6)

Anvisning 10/2013 1 (6) Anvisning 10/2013 1 (6) Enligt sändlista Kommunerna och sjukvårdsdistrikten är skyldiga enligt lag att ordna jour dygnet runt för mun- och tandvård Valvira påminner hälsovårdscentralerna och sjukvårdsdistrikten

Läs mer

Behandlingen av barnskyddsärenden vid Vasa förvaltningsdomstol Jan-Erik Salo, Vasa förvaltningsdomstol

Behandlingen av barnskyddsärenden vid Vasa förvaltningsdomstol Jan-Erik Salo, Vasa förvaltningsdomstol Studiedag inom barnskyddsfrågor 14.5.2013 Behandlingen av barnskyddsärenden vid Vasa förvaltningsdomstol Jan-Erik Salo, Vasa förvaltningsdomstol Antal ärenden vid förvaltningsdomstolen Inkomna ansökan

Läs mer

Lag. om ändring av hälso- och sjukvårdslagen

Lag. om ändring av hälso- och sjukvårdslagen Lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) 3 4 punkten, ändras 39 1 och 3 mom., det inledande stycket i 40 1 mom. och 1

Läs mer

Social- och hälsovårdsministeriet

Social- och hälsovårdsministeriet Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för brådskande vård och villkoren för jour inom olika medicinska verksamhetsområden Utfärdad i Helsingfors den 23 september 2014 I enlighet med

Läs mer

Patientens rättigheter

Patientens rättigheter Patientens rättigheter Valvira.fi @ValviraViestii Patientens rättigheter VARJE PATIENT HAR RÄTT TILL hälso- och sjukvård av god kvalitet. Patientens människovärde, övertygelse och integritet ska respekteras.

Läs mer

Patientens rättigheter

Patientens rättigheter Beställning av broschyren: E-post: lahettamo@yliopistopaino.fi Fax: (09) 7010 2370 Yliopistopaino, expedition, PB 26, 00014 Helsingfors universitet 2005:5swe Minimibeställning 50 ex. Social- och hälsovårdsministeriet

Läs mer

Patientens rättigheter

Patientens rättigheter Patientens rättigheter 1 Patientens rättigheter Var och en som är stadigvarande bosatt i Finland har rätt till hälso- och sjukvård av god kvalitet. Patientens människovärde, övertygelse och integritet

Läs mer

Patientens rättigheter

Patientens rättigheter Patientens rättigheter Broschyrer 2002:8swe Patientens rättigheter För att förbättra patientens rättsskydd har man i Finland stiftat en lag om patientens ställning och rättigheter. Lagen gäller hela hälso-

Läs mer

Föreskrift 3/2010 1/(8)

Föreskrift 3/2010 1/(8) Föreskrift 3/2010 1/(8) Kliniska undersökningar med produkter och utrustning för hälso- och sjukvård Bemyndigande Målgrupper Giltighetstid Lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård (629/2010/2010),

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 29 april 2011 377/2011 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Utfärdad i Helsingfors

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Patientlag; utfärdad den 19 juni 2014. SFS 2014:821 Utkom från trycket den 1 juli 2014 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser 1 Denna lag

Läs mer

Gränsöverskridande hälsovårdstjänster / den utländska personalens språkkunsskap (tjänster skaffas från ett annat land)

Gränsöverskridande hälsovårdstjänster / den utländska personalens språkkunsskap (tjänster skaffas från ett annat land) Gränsöverskridande hälsovårdstjänster / den utländska personalens språkkunsskap (tjänster skaffas från ett annat land) Nordisk tillsynskonferens 2015 Helsingfors den 2 Oktober Parallellsession C1 Chef

Läs mer

Uppföljning och tillsyn av vårdgaranti i Finland

Uppföljning och tillsyn av vårdgaranti i Finland Uppföljning och tillsyn av vårdgaranti i Finland Tromsö 26.5.2011 Markus Henriksson Enhetschef, Medicinalråd Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) Helsingfors, Finland 10.6.2011

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om patientens ställning och rättigheter

Lag. om ändring av lagen om patientens ställning och rättigheter Lag om ändring av lagen om patientens ställning och rättigheter I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992) 15 och fogas till lagen ett nytt 2 a kap.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 15 april 2011 340/2011 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Utfärdad i Helsingfors den 6 april I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 2 september 2013 652/2013 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för brådskande vård och villkoren för jour inom olika medicinska

Läs mer

Statsrådets förordning om grunderna för brådskande vård och villkoren för jour inom olika medicinska verksamhetsområden

Statsrådets förordning om grunderna för brådskande vård och villkoren för jour inom olika medicinska verksamhetsområden 1 UTKAST 19.5.2016 Statsrådets förordning om grunderna för brådskande vård och villkoren för jour inom olika medicinska verksamhetsområden I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 50 i

Läs mer

Då vården sker på det egna modersmålet är det lättare för patienten att vara delaktig och och förstå syftet med vården.

Då vården sker på det egna modersmålet är det lättare för patienten att vara delaktig och och förstå syftet med vården. Språkprogram Då vården sker på det egna modersmålet är det lättare för patienten att vara delaktig och och förstå syftet med vården. Arbetsgruppen för språkprogrammet Vasa centralsjukhus, Vasa 6.6.2011

Läs mer

Föreskrift 1/2010 1/(8)

Föreskrift 1/2010 1/(8) Föreskrift 1/2010 1/(8) Anmälan, som bör göras av tillverkaren vid risksituationer berörande hälso- och sjukvårdsprodukter och -utrustning Bemyndigande Målgrupper Giltighetstid Lagen om produkter och utrustning

Läs mer

Psykiatrisk vård oberoende av patientens vilja och information om patientens rättigheter

Psykiatrisk vård oberoende av patientens vilja och information om patientens rättigheter Psykiatrisk vård oberoende av patientens vilja och information om patientens rättigheter Denna broschyr riktar sig till dig som vårdas eller har fått psykiatrisk vård oberoende av din vilja. Broschyren

Läs mer

Social- och hälsovårdsministeriets förordning

Social- och hälsovårdsministeriets förordning Social- och hälsovårdsministeriets förordning om prehospital akutsjukvård I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 41 och 46 i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010),

Läs mer

TILLVERKARENS ANMÄLAN OM RISKSITUATION I SAMBAND MED PRODUKTER OCH UTRUSTNING FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

TILLVERKARENS ANMÄLAN OM RISKSITUATION I SAMBAND MED PRODUKTER OCH UTRUSTNING FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD ANVISNING 5/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TILLVERKARENS ANMÄLAN OM RISKSITUATION I SAMBAND MED PRODUKTER OCH UTRUSTNING FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Fullmaktsbestämmelser Lagen om produkter och utrustning

Läs mer

Social- och hälsovårdsministeriets förordning. om prehospital akutsjukvård STM094:00/2016 UTKAST

Social- och hälsovårdsministeriets förordning. om prehospital akutsjukvård STM094:00/2016 UTKAST STM094:00/2016 UTKAST 30.3.2017 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om prehospital akutsjukvård I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 41 och 46 i hälso-

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2008:18. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatriskvård

Senaste version av SOSFS 2008:18. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatriskvård Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL UTKAST Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen Utöver

Läs mer

Samkommunerna för sjukvårdsdistrikten ska godkänna avtalet i det organ som avses i 81 1 mom. i kommunallagen (365/1995).

Samkommunerna för sjukvårdsdistrikten ska godkänna avtalet i det organ som avses i 81 1 mom. i kommunallagen (365/1995). FULLMÄKTIGE 42 13.12.2012 AVTAL OM ORDNANDE AV SPECIALISERAD SJUKVÅRD INOM HUCS SPECIALUPPTAGNINGSOMRÅDE 2/03/00/2011 FMGE 42 Enligt 43 1 mom. i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) ska samkommuner för

Läs mer

Rapport över patientombudsmannens verksamhet år 2012

Rapport över patientombudsmannens verksamhet år 2012 Rapport över patientombudsmannens verksamhet år 2012 Ålands landskapsregering Social- och miljöavdelningen Klient- och patientombudsman Marina Karlsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. PATIENTENS STÄLLNING OCH

Läs mer

Rapport över patientombudsmannens verksamhet år 2013

Rapport över patientombudsmannens verksamhet år 2013 Rapport över patientombudsmannens verksamhet år 2013 Ålands landskapsregering Social- och miljöavdelningen Patientombudsman Marina Karlsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. PATIENTENS STÄLLNING OCH RÄTTIGHETER...

Läs mer

Promemoria om avgifter för vård i serie/11 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården/december 2009

Promemoria om avgifter för vård i serie/11 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården/december 2009 Promemoria Sinikka Huhtala 5.10.2009 Bilaga till Finlands Kommunförbunds cirkulär 29/80/2009 Promemoria om avgifter för vård i serie/11 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården/december

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetschef samt medicinska ledningsuppdrag. Version: 1. Ansvarig: Landstingsdirektören

Riktlinjer för verksamhetschef samt medicinska ledningsuppdrag. Version: 1. Ansvarig: Landstingsdirektören medicinska ledningsuppdrag Version: 1 Ansvarig: Landstingsdirektören 2(8) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. 2011-10-18 Nyutgåva Landstingsdirektören 2011-10-18 3(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 6/2013 1 (15) SJUKVÅRDSDISTRIKT. PLATS HNS, Psykiatricentrum, Fältskärsgatan 12, förvaltningens konferensrum 10 vån.

HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 6/2013 1 (15) SJUKVÅRDSDISTRIKT. PLATS HNS, Psykiatricentrum, Fältskärsgatan 12, förvaltningens konferensrum 10 vån. HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 6/2013 1 (15) TID 20.11.2013 kl. 14:00 - PLATS HNS, Psykiatricentrum, Fältskärsgatan 12, förvaltningens konferensrum 10 vån. BEHANDLADE ÄRENDEN 50-58 Ärende Rubrik Sida

Läs mer

Språket inom social- och hälsovård

Språket inom social- och hälsovård Språket inom social- och hälsovård De språkliga rättigheterna hör till individens grundläggande rättigheter. Med tanke på individens grundtrygghet är social- och hälsovård på eget språk viktig i livets

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Beslut. Lag. om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården RIKSDAGENS SVAR 396/2010 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om yrkesutbildade personer och av vissa andra lagar Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition

Läs mer

Mellanlänsavtal med Region Uppsala

Mellanlänsavtal med Region Uppsala Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-01-23 1 (3) HSN 2016-4697 Handläggare: Anne Lund Jensen Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-02-21 Mellanlänsavtal med Region Uppsala Ärendebeskrivning

Läs mer

Återföring. Remisshantering

Återföring. Remisshantering Handläggare: Renate Cremer PaN 2013-09-19 P 10 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-09-04 PaN V1112-0487558 PaN V1112-0488858 PaN V1112-0503458 PaN V1206-0255458 PaN V1207-0303458 PaN V1207-0303558 Återföring Remisshantering

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om skada, ådragen i militärtjänst PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om skada, ådragen

Läs mer

Lag. om Enheten för hälso- och sjukvård för fångar. 1 kap. Uppgifter och ledning för Enheten för hälso- och sjukvård för fångar

Lag. om Enheten för hälso- och sjukvård för fångar. 1 kap. Uppgifter och ledning för Enheten för hälso- och sjukvård för fångar Lag om Enheten för hälso- och sjukvård för fångar I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Uppgifter och ledning för Enheten för hälso- och sjukvård för fångar 1 Lagens tillämpningsområde Denna

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om hemkommun

Lag. om ändring av lagen om hemkommun RIKSDAGENS SVAR 99/2004 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om hemkommun Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag om ändring

Läs mer

Vad innebär valfriheten för mig?

Vad innebär valfriheten för mig? Vad innebär valfriheten för mig? Regeringens propositon om valfrihet i vården 9.5.2017 1 Valfriheten i korthet Valfriheten inom social- och hälsovården blir större än i nuläget. Målet är att valfriheten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om etikprövning av forskning som avser människor; SFS 2003:460 Utkom från trycket den 27 juni 2003 utfärdad den 5 juni 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

Patientnämndens förvaltning har under 2015 fått in ärenden gällande att vårdgarantin för neuropsykiatriska utredningar inte följs.

Patientnämndens förvaltning har under 2015 fått in ärenden gällande att vårdgarantin för neuropsykiatriska utredningar inte följs. Handläggare: Agneta Calleberg Siv Aronsson 1 (5) PaN 2016-02-02 P 7 Principärende Vårdgarantin efterlevs inte för neuropsykiatriska utredningar har under 2015 fått in ärenden gällande att vårdgarantin

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

Möjlighet till specialistkonsultation i avtalet för företagshälsovård, fullmäktigemotion

Möjlighet till specialistkonsultation i avtalet för företagshälsovård, fullmäktigemotion Stadsfullmäktige 56 10.04.2013 Personalsektionen 49 04.12.2013 Stadsstyrelsen 261 16.12.2013 Personalsektionen 30 27.05.2014 Stadsstyrelsen 205 18.08.2014 Möjlighet till specialistkonsultation i avtalet

Läs mer

Blankett fastställd av social- och hälsovårdsministeriet 1 (7) 13 (beslut om vård av patient som tagits in av egen vilja)

Blankett fastställd av social- och hälsovårdsministeriet 1 (7) 13 (beslut om vård av patient som tagits in av egen vilja) Blankett fastställd av social- och hälsovårdsministeriet 1 (7) BESLUT OM INTAGNING FÖR VÅRD Blankett M3 (fyll i på blankettens språk) 1. Den undersöktas personuppgifter Efternamn Förnamn Personbeteckning

Läs mer

Högskolan i Borås Rektor

Högskolan i Borås Rektor Högskolan i Borås Rektor Juridiska avdelningen Åsa Kullgren Omtentamen i kognitionspsykologi Anmälan N N har anmält Högskolan i Borås och haft synpunkter på att en omtentamen flyttats till ett nytt datum

Läs mer

ÄRENDE. Angående offentligt lediganslaget tjänsteförhållande för viss tid ska ett beslut fattas KLAGOMÅLET

ÄRENDE. Angående offentligt lediganslaget tjänsteförhållande för viss tid ska ett beslut fattas KLAGOMÅLET ANONYMISERAD BESLUT 05.07.2016 Dnr OKV/1308/1/2015 1/5 ÄRENDE Angående offentligt lediganslaget tjänsteförhållande för viss tid ska ett beslut fattas KLAGOMÅLET Klaganden har i sitt klagomål 16.9.2015

Läs mer

Ofta ställda frågor om reformen av strukturerna i den specialiserade sjukvården och jourverksamheten i socialvårdslagen och hälso- och sjukvårdslagen

Ofta ställda frågor om reformen av strukturerna i den specialiserade sjukvården och jourverksamheten i socialvårdslagen och hälso- och sjukvårdslagen 19.5.2016 Ofta ställda frågor om reformen av strukturerna i den specialiserade sjukvården och jourverksamheten i socialvårdslagen och hälso- och sjukvårdslagen De ofta ställda frågorna och svaren handlar

Läs mer

Patientlagen 2014:821. Anna Åberg Avdelningen för juridik Sveriges Kommuner och Landsting

Patientlagen 2014:821. Anna Åberg Avdelningen för juridik Sveriges Kommuner och Landsting Patientlagen 2014:821 Anna Åberg Avdelningen för juridik Sveriges Kommuner och Landsting Patientmaktsutredningen 1. Prop. 2013/14:106 Patientlag. Träder ikraft 1 jan. 2015 2. Lag om organisation av hälso-

Läs mer

Får man vara sjuk på svenska???

Får man vara sjuk på svenska??? Vem vårdar vem? 10.10.2013 Effektiv vård för patientens bästa - på patientens modersmål Vaikuttavaa hoitoa potilaan parhaaksi - potilaan äidinkielellä Stig Stolt Specialplanerare HNS-Servis Får man vara

Läs mer

Promemoria om avgifter för vård i serie / 11 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården/november 2011

Promemoria om avgifter för vård i serie / 11 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården/november 2011 Promemoria Bilaga till Finlands Kommunförbunds cirkulär 24/80/2011 Sinikka Huhtala 25.11.2011 Promemoria om avgifter för vård i serie / 11 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården/november

Läs mer

Tillgång till ickebrådskande. Riksomfattande tillsynsprogram 2012 2014

Tillgång till ickebrådskande. Riksomfattande tillsynsprogram 2012 2014 Tillgång till ickebrådskande vård Riksomfattande tillsynsprogram 2012 2014 TILLSYNSPROGRAM 8:2012 Dnr 8677/05.00.04/2011 Datum 26.1.2012 ISSN-L 2242-2595 ISSN 2242-2595 (Online) ISBN 978-952-5978-23-0

Läs mer

Att styra och leda för ökad patientsäkerhet

Att styra och leda för ökad patientsäkerhet Nationell satsning på ökad patientsäkerhet Att styra och leda för ökad patientsäkerhet Vägledning för vårdgivare enligt kraven i patientsäkerhetslagen Förord Den nya lagen om patientsäkerhet innebär stora

Läs mer

Rätten till hälsa. Moderaternas vision för hur det är att vara patient i Sörmland

Rätten till hälsa. Moderaternas vision för hur det är att vara patient i Sörmland Rätten till hälsa Moderaternas vision för hur det är att vara patient i Sörmland augusti 2010 Övergripande mål Varje människa har rätt till bästa möjliga hälsa enligt FN:s internationella konvention om

Läs mer

Om journalhandlingar. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira

Om journalhandlingar. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira Om journalhandlingar Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira 1 Presentationens innehåll Journalhandlingar var ges bestämmelser om dem? definition syfte och allmänna principer

Läs mer

Principärende. Patientförsäkringsvillkor. Ärendet

Principärende. Patientförsäkringsvillkor. Ärendet Handläggare: Gunilla Larsdotter PaN 2015-02-03 P 4 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-20 PaN V1303-0128359 Principärende Patientförsäkringsvillkor Ärendet En kvinna opererade sin fot för tredje gången, till följd

Läs mer

Remissvar med förslag om ändring av Socialstyrelsens föreskrifter om vävnader och celler dnr 572/2016

Remissvar med förslag om ändring av Socialstyrelsens föreskrifter om vävnader och celler dnr 572/2016 2015-02-18 socialstyrelsen@socialstyrelsen Remissvar med förslag om ändring av Socialstyrelsens föreskrifter om vävnader och celler dnr 572/2016 Svenska Läkaresällskapet (SLS) är en politiskt och fackligt

Läs mer

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Lina Smed 08-563 085 36 lina.smed@uka.se Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 Göteborg Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande

Läs mer

Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården

Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården Utkast 14.12.2015 Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015): 1 Yrkesbeteckningen

Läs mer

ju större utgifterna för social- och hälsovårdsväsendet per invånare

ju större utgifterna för social- och hälsovårdsväsendet per invånare Resumé 283/54/04 BEVILJANDET OCH ANVÄNDNINGEN AV KOMMUNERNAS FINANSIERINGSUNDERSTÖD ENLIGT PRÖVNING Huvudfrågorna vid revisionen har varit att klargöra grunderna för beviljande av kommunernas finansieringsunderstöd

Läs mer

Regeringens proposition Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster

Regeringens proposition Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster 1 Regeringens proposition Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att se till att alla har tillgång till jämlika och moderna social- och hälsotjänster

Läs mer

1 (6) 30.12.2013 777/62/2014. Referens: Tukes Valvira samarbetsmöte 9.4.2013 1. TRYGGHETSTELEFONTJÄNSTER OCH ANDRA MOTSVARANDE TJÄNSTER

1 (6) 30.12.2013 777/62/2014. Referens: Tukes Valvira samarbetsmöte 9.4.2013 1. TRYGGHETSTELEFONTJÄNSTER OCH ANDRA MOTSVARANDE TJÄNSTER 1 (6) Promemoria Tukes diarienr 30.12.2013 777/62/2014 Referens: Tukes Valvira samarbetsmöte 9.4.2013 1. TRYGGHETSTELEFONTJÄNSTER OCH ANDRA MOTSVARANDE TJÄNSTER Syftet med trygghetstjänster som ordnas

Läs mer

Maria Åling. Vårdens regelverk

Maria Åling. Vårdens regelverk 2016-01 19 Maria Åling Vårdens regelverk Föreskrift, En föreskrift är bindande REGLER som skapats genom ett beslut i något offentligt organ. En föreskrift meddelas genom LAG eller FÖRORDNING eller, på

Läs mer

JO övervakar framför allt, att god förvaltning iakttas och att de grundläggande fri- och rättigheterna samt de mänskliga rättigheterna tillgodoses.

JO övervakar framför allt, att god förvaltning iakttas och att de grundläggande fri- och rättigheterna samt de mänskliga rättigheterna tillgodoses. KLAGA HOS RIKSDAGENS JUSTITIEOMBUDSMAN? 1) Vad gör justitieombudsmannen? Justitieombudsmannen övervakar att myndigheterna och tjänstemännen följer lagen och fullgör sina skyldigheter. Också andra som sköter

Läs mer

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster 1 Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att se till att alla har tillgång till jämlika och moderna social- och hälsotjänster till rimliga kostnader.

Läs mer

STATENS REVISIONSNÄMND STÄLLNINGSTAGANDE Givet i Helsingfors den 21 januari 2011 Nr 1/2011. Ledningens bekräftelsebrev. Initiativ

STATENS REVISIONSNÄMND STÄLLNINGSTAGANDE Givet i Helsingfors den 21 januari 2011 Nr 1/2011. Ledningens bekräftelsebrev. Initiativ STATENS REVISIONSNÄMND STÄLLNINGSTAGANDE Givet i Helsingfors den 21 januari 2011 Nr 1/2011 Ärende Initiativ Ställningstagande Ledningens bekräftelsebrev Föreningen CGR har i sitt brev av den 20 december

Läs mer

Nordisk tillsynskonferens 2015, Helsingfors. Seminarie B1: Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården

Nordisk tillsynskonferens 2015, Helsingfors. Seminarie B1: Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården 2015-09-15 1(7) Nordisk tillsynskonferens 2015, Helsingfors Seminarie B1: Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården Samverkan mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård när det gäller personer

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 september 2015 1142/2015 Lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015 I enlighet

Läs mer

Patientlagen. Ny lag som reglerar vad som gäller ur patientens perspektiv. Börjar gälla 1 januari 2015

Patientlagen. Ny lag som reglerar vad som gäller ur patientens perspektiv. Börjar gälla 1 januari 2015 Patientlagen Patientlagen Ny lag som reglerar vad som gäller ur patientens perspektiv Börjar gälla 1 januari 2015 Kerstin Cedermark specialistsjuksköterska 20141106 Patientmaktsutredningen hur patientens

Läs mer

Språkliga rättigheter

Språkliga rättigheter Språkliga rättigheter Språkförhållanden och språklagstiftning I Finlands talas 148 språk som modersmål. Av landets befolkning har 4,5 procent ett annat modersmål än finska eller svenska. År 2013 var ryska,

Läs mer

Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT

Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT Information till patienter Brukarinflytande-samordnare, BISAM Psykiatri Södra Stockholm STOCKHOLM LÄNS SJUKVÅRDSOMRÅDE Innehåll Allmänt... 3 Förutsättningar för intagning

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 januari 2015 56/2015 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om specialistläkarutbildning och specialisttandläkarutbildning samt om särskild

Läs mer

Dina rättigheter som patient inom psykiatrisk tvångsvård

Dina rättigheter som patient inom psykiatrisk tvångsvård PSYKIATRI Dina rättigheter som patient inom psykiatrisk tvångsvård enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg I Hälso- och sjukvårdslagen anges bland annat att

Läs mer

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer Bilaga 1 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer 1. Beslut om yrkesverksamhet inom hälsovård samt intyg

Läs mer

Patientnämnden behandlade vid sammanträde den 19 september 2013 ett principärende rörande en man som väntat åtta år på en operation.

Patientnämnden behandlade vid sammanträde den 19 september 2013 ett principärende rörande en man som väntat åtta år på en operation. Handläggare: Agneta Calleberg Mats Haapanen 1 (3) PaN 2015-09-17 P 9 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-08-26 PaN 1210-0436549 K 2268-2012 Principärende Väntat tio år på operation Ärendet Patientnämnden behandlade

Läs mer

Föreskrift 2/2010 1/(7)

Föreskrift 2/2010 1/(7) Föreskrift 2/2010 1/(7) Anmälan till produktregistret gällande produkter och utrustning för hälso- och sjukvård Bemyndigande Målgrupper Giltighetstid Lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård

Läs mer

Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom

Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom Handläggare: Jörgen Maersk-Möller Anders Fridell PAN 2016-04-12 P 6 1 (6) Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom Ärendet Patientnämnden noterade under 2014 en kraftig ökning

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 187/2004 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om

Lag. RIKSDAGENS SVAR 187/2004 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om RIKSDAGENS SVAR 187/2004 rd Regeringens proposition med förslag till lag om tillämpning av rådets förordning om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål

Läs mer

DINA RÄTTIGHETER SOM KLIENT

DINA RÄTTIGHETER SOM KLIENT DINA RÄTTIGHETER SOM KLIENT Social- och miljöavdelningen 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Klientens ställning och rättigheter... 3 Grundläggande fri- och rättigheter... 3 Rätt till gott bemötande och socialvård

Läs mer

Direktiv för tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. Version: 1. Beslutsinstans: Regionstyrelsen

Direktiv för tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. Version: 1. Beslutsinstans: Regionstyrelsen Version: 1 Beslutsinstans: Regionstyrelsen 2(9) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av 1. Nyutgåva Regionstyrelsen 2016-05-25, 132 3(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...4 2 BERÖRDA ENHETER...4

Läs mer

Anvisning 2/2013 1 (8)

Anvisning 2/2013 1 (8) Anvisning 2/2013 1 (8) Kommuner, samkommuner och kommunala samarbetsområden Privata enheter som dygnet runt erbjuder service inom handikappvården och vården för utvecklingsstörda samt psykisk hälsovård

Läs mer

5. Administrationen vill, innan den motbevisar styrekonomens argument, klargöra bakgrunden till ärendet.

5. Administrationen vill, innan den motbevisar styrekonomens argument, klargöra bakgrunden till ärendet. 01-0439 AKTSKRIVELSE Ärende: Begäran om upphävande av styrekonomens nekande av godkännande nr 01/04 1. I ett meddelande av den 11 juni 2001 informerade styrekonomen chefen för personalavdelningen om sitt

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Lag. om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 1 kap. 9 och 2 a kap. 6 a, sådana de lyder, 1 kap. 9 i

Läs mer

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa Den här skriften är en vägledning för alla som i sin yrkesutövning

Läs mer

RP 154/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 6 e i lagen om skada, ådragen i militärtjänst

RP 154/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 6 e i lagen om skada, ådragen i militärtjänst Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 6 e i lagen om skada, ådragen i militärtjänst PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

Principärende - patientnämndsärende PaN V gällande neuropsykiatrisk utredning inom vårdgarantins gräns

Principärende - patientnämndsärende PaN V gällande neuropsykiatrisk utredning inom vårdgarantins gräns Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2016-09-20 1 (2) HSN 2016-0424 Handläggare: Mats Nilsson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-10-25, p 17 Principärende - patientnämndsärende PaN V1510-0558034 gällande neuropsykiatrisk

Läs mer

På basis av skolhälsovårdarens utredning och barnets sjukjournal kan konstateras följande:

På basis av skolhälsovårdarens utredning och barnets sjukjournal kan konstateras följande: 4.10.2012 Dnr 3101/4/11 Beslutsfattare: Biträdande justitieombudsman Jussi Pajuoja Föredragande: Referendarieråd Kaija Tanttinen-Laakkonen SKOLHÄLSOVÅRDENS FÖRFARANDE I RASEBORGS STAD 1 KLAGOMÅLET Föräldrarna

Läs mer

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen.

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen. INTERN TILLSYN VID ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1. Bestämmelser i instruktioner Enligt 1 i revisionsstadgan för Österbottens förbund ordnas tillsynen av samkommunens förvaltning och ekonomi så att den externa

Läs mer

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-5630 87 27 mikael.herjevik@uka.se Uppsala universitet Rektor Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet

Läs mer

Återföring. Remisshantering på närakut. Ärendet

Återföring. Remisshantering på närakut. Ärendet Handläggare: Renate Cremer 1 (9) PaN 2015-09-17 P 5 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-07-09 PaN V1307-0320258 Återföring Remisshantering på närakut Ärendet Patientnämnden behandlade vid sammanträde den 8 maj 2014

Läs mer

1 Överläkare/läkare i motsvarande ställning Läkaren förutsätts ha specialisträttigheter lämpliga för uppgiften

1 Överläkare/läkare i motsvarande ställning Läkaren förutsätts ha specialisträttigheter lämpliga för uppgiften BILAGA 3 SJUKHUSLÄKARE Löner BILAGA 3 SJUKHUSLÄKARE I LÖNER 1 Lönesättningen 1.5.2011 Tjänstebeteckning/uppgift 1 Överläkare/läkare i motsvarande ställning Grundlön /mån. Läkaren förutsätts ha specialisträttigheter

Läs mer

17.1.2011. Hälsoundersökningar och hälsokontroller som arbetsgivaren förutsatt och undersökningar som föreskrivits av läkare

17.1.2011. Hälsoundersökningar och hälsokontroller som arbetsgivaren förutsatt och undersökningar som föreskrivits av läkare Kommunala arbetsmarknadsverket 1 (6) Hälsoundersökningar och hälsokontroller som arbetsgivaren förutsatt och undersökningar som föreskrivits av läkare Som arbetstid räknas enligt 4 mom. 1 i AKTA:s arbetstidskapitel

Läs mer

Dagordning på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 31 augusti 2015

Dagordning på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 31 augusti 2015 Här redogörs kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 31 augusti 2015. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen av

Läs mer

Varför införs en patientlag?

Varför införs en patientlag? 1 2 Varför införs en patientlag? Lagen ska: - stärka patientens ställning - främja patientens integritet, delaktighet och självbestämmande. Lagen kräver ett nytt förhållningssätt av vården i mötet med

Läs mer

Ändringar av prehospital akutvård som gäller hälso- och sjukvårdslagen år 2019

Ändringar av prehospital akutvård som gäller hälso- och sjukvårdslagen år 2019 STM032:00/2017 Utkast 30.3.2017 Ändringar av prehospital akutvård som gäller hälso- och sjukvårdslagen år 2019 39 Prehospital akutsjukvård Landskapen ska organisera den prehospitala akutsjukvården inom

Läs mer

Anmälan enligt lex Sarah enligt socialtjänstlagen (SoL) inom verksamhetsområde Barn och familj vid socialtjänsten i Motala kommun

Anmälan enligt lex Sarah enligt socialtjänstlagen (SoL) inom verksamhetsområde Barn och familj vid socialtjänsten i Motala kommun BESLUT inspektionenforvårdochomsorg Avdelning sydöst Cecilia Lobos Cecilia.Lobosgivo.se 2013-09-04 Dnr 8.1.2-30137/20131(5) Motala kommun Socialnämnden 591 86 Motala Ärendet Anmälan enligt lex Sarah enligt

Läs mer

Lag om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar /394

Lag om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar /394 Finlex» La gstiftning» Uppdaterad lagstiftning» 2011» 29.4.2011/394 29.4.2011/394 Beaktats t.o.m. FörfS 479/2011. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Lag om medling i tvistemål och

Läs mer

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Beslut Datum 2012-01-13 Diarienummer 1363-1790/2011 NN Eskilstuna kommun 631 86 ESKILSTUNA Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Slutsatser 1. Boverket anser inte att handläggningstiden

Läs mer

MODELL FÖR INFORMERING AV PATIENTER INOM DEN OFFENTLIGA HÄLSOVÅRDEN

MODELL FÖR INFORMERING AV PATIENTER INOM DEN OFFENTLIGA HÄLSOVÅRDEN DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ MODELL FÖR INFORMERING AV PATIENTER INOM DEN OFFENTLIGA HÄLSOVÅRDEN Uppdaterad 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 Modell för registeransvariga inom den offentliga hälsovården (modellen

Läs mer

RP 316/2010 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

RP 316/2010 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa RP 316/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Beställaransvarslagen och upphandlingslagen

Beställaransvarslagen och upphandlingslagen Beställaransvarslagen och upphandlingslagen Riktlinjer för samordningen av skyldigheterna i beställaransvarslagen och upphandlingslagen Rådgivningsenheten för offentlig upphandling Helsingfors 7.7.2008

Läs mer