Uppförandekod. Fastställd av LFABs styrelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppförandekod. Fastställd av LFABs styrelse"

Transkript

1 Uppförandekod Fastställd av LFABs styrelse

2 Alla är vi ansvariga för hur vi representerar LFAB Det här är Länsförsäkringar ABs, i fortsättning LFAB, uppförandekod. De allra flesta företag, inte minst de som är verksamma inom den finansiella branschen, har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som den ofta kallas. För oss handlar det om en uppsättning regler och riktlinjer som på ett tydligt sätt förklarar hur man som medarbetare i LFAB förväntas agera i sin yrkesroll. Både mot varandra som medarbetare och i externa kontakter med exempelvis länsförsäkringsbolag, kunder, tillsynsmyndigheter, leverantörer, samarbetspartners och media. De senaste åren har kraven på den finansiella branschen ökat och förändrats. Kraven på öppenhet har blivit större. LFAB välkomnar den utvecklingen. Vi har en viktig funktion i samhället och arbetar med andras pengar; då måste det finnas tydliga regler för hur vi ska uppträda och agera. Våra kunder anförtror oss sina pengar med hopp om att de ska växa, men betalar också pengar för att få ett bra skydd för sig själva och sina ägodelar. Andra, både företag och individer, lånar ut pengar till oss och de måste kunna lita på att vi beskrivit våra möjligheter att betala tillbaka på ett korrekt och trovärdigt vis. LFAB ägs och arbetar på uppdrag av de 23 länsförsäkringsbolagen, som är ömsesidiga försäkringsbolag och alltså ägs av sina kunder. Det ställer särskilda krav på vårt agerande och är ett ansvar som förpliktigar. Vi måste alltid agera på ett sätt som inger förtroende både hos våra ägare och deras kunder. Jag är övertygad om att vi i mycket stor utsträckning redan följer det som står i uppförandekoden. Men jag tror ändå att vi har mycket att vinna på att samla alla regler och policies inom det etiska området i ett sammanfattande dokument, för tydlighetens och enkelhetens skull. Den här uppförandekoden fastställdes av styrelsen den 18 september Det är allas uppförandekod, och när vi följer den ökar förtroendet för hela LFAB. Sten Dunér, vd 2 3

3 Varför en uppförandekod? Vår vision: Våra värderingar: Tillit Tillsammans skapar vi trygghet. Det är vår vision och den ska alltid vara vårt riktmärke. Därför måste allt övergripande och långsiktigt arbete syfta till att vi tillsammans ska skapa trygghet. Uppförande koden ska hjälpa oss i det arbetet. Engagemang Öppenhet Professionalism Våra värderingar beskriver hur vi ska bemöta varandra. Värderingar ligger till grund för vår uppförandekod. Avvikelser från vår upp förandekod är avvikelser från våra värderingar, och avvikelser från våra värderingar är skadliga för LFAB. LFAB med dotterbolag verkar i utpräglade förtroendebranscher. Alla medarbetare måste därför agera på ett sätt som långsiktigt inger förtroende och respekt hos våra ägare, medarbetare, kunder, myndigheter och andra intressenter i samhället. Vi ska också erbjuda våra kunder ett gott konsumentskydd och upprätthålla allmänhetens förtro ende för både vårt eget företag och andra företag inom den finansiella sektorn. Vi stödjer en god regelefterlevnadskultur och medarbetarna ska vara delaktiga i att förbättra konsumentskyddet och vårt förtroende. Uppförandekoden tydliggör vikten av ett ansvarsfullt och professionellt agerande och förhållningssätt. Den är en vägledning och ett ramverk för medarbetare och chefer som förklarar hur man i det vardagliga arbetet förväntas uppträda och agera i enlighet med LFABs vision, värderingar, mål, strategier och externa krav. Den ska: På ett lättillgängligt och övergripande vis beskriva för medarbetarna vilket ansvar som följer med att vara anställd i LFAB. Beskriva processen för vägled ning och råd kring etiska frågor. Ge omvärlden en bild av hur LFAB arbetar med etiska frågor. Låt det sunda förnuftet avgöra Den här uppförandekoden, som är våra etiska riktlinjer, kan aldrig fullt ut reglera hur varje situation på en Några grundläggande frågor vi alla bör ställa oss när vi ska fatta beslut är: Föregår jag med gott exempel? Kan beslutet redovisas öppet? Har jag övervägt hur våra kunders intressen påverkas genom mitt handlande? Står jag inför ett beslut som kan påverka Läns försäkringars rykte? Har jag sökt vägledning och lyssnat till råd? 4 5

4 LFAB uppmuntrar en kultur där etikfrågor diskuteras öppet och där alla medarbetare känner sig trygga med att uttala sin åsikt. arbetsplats bör hanteras. Den är därför beroende av varje medarbetares goda omdöme och sunda förnuft. LFAB kommer att tillhandahålla en årlig obligatorisk utbildning kring etiska frågor som alla medarbetare inom LFAB ska genomgå. Omfattning Uppförandekoden gäller samtliga LFABs medarbetare oavsett anställningsform, inklusive uppdragstagare som exempelvis konsulter. Uppförandekoden ska aktivt tilllämpas på alla nivåer. Styrelseledamöter, chefer och ledare inom LFAB ska föregå med gott exempel i etiska frågor. Leverantörer ska informeras om uppförandekoden. Uppförandekoden är fastställd av styrelsen och styrelsen ska utan dröjsmål få information om principiella eller övriga viktiga etiska frågor som rör verksamheten. Du har ett ansvar LFAB uppmuntrar en kultur där etikfrågor diskuteras öppet och där alla medarbetare känner sig trygga med att uttala sin åsikt och påtala missförhållanden. Om du är osäker på hur du ska agera i en viss situation, eller inte förstår hur uppförandekoden ska tolkas, har du ett eget ansvar att be din närmaste chef eller compliancefunktionen om vägledning. Att vidta åtgärder för att förhindra oegentligheter eller missförhållanden är viktigt för LFABs förtroende och förtroendet för hela finansbranschen. Du har ett ansvar att i första hand ta upp en misstänkt eller konstaterad överträdelse mot uppförandekoden eller misstänkta oegentligheter med din närmaste chef. Om situationen gör det lämpligare att kontakta någon utanför din egen grupp/avdelning kan du istället skicka dina iakttagelser till compli ancefunktionen enligt LFABs whistleblowingrutiner. Du har rätt att vara anonym och du kommer inte att drabbas av några konsekvenser på grund av att du rapporterar. LFAB ser allvarligt på överträdelse av uppförandekoden och vissa överträdelser kan leda till arbetsrättsliga åtgärder. Våra kunder Inom LFAB och länsförsäkringsgruppen ska vi samverka för att skapa nytta för våra kunder. Vi ska ta oss tid att förstå kundens önskemål och agera konsekvent med respekt och förståelse. I kontakter med våra kunder ska vi alltid vara införstådda med vilken situation kunden Kundens intresse ska alltid sättas främst. 6 7

5 Klagomål från en kund ska betraktas som värdefull information. befinner sig i, för att kunna ge värdefulla råd och avgöra vilken produkt eller tjänst som passar kunden bäst. Kundens intresse ska alltid sättas främst. Alla kunder ska vid ekonomisk rådgivning, kreditgivning och skadereglering behandlas på samma sätt. Sekretess och tystnadsplikt Uppgifter om en kund, såväl fysisk som juridisk person, omfattas av sekretess. Detta gäller även uppgifter om den som utan att vara kund har en relation till LFAB, till exempel genom att vara berättigad till försäkringsersättning. Bara den medarbetare som behöver ha tillgång till kundrelaterade uppgifter för att kunna utföra sina arbetsuppgifter har rätt att ta del av information om kunderna. Det är inte tillåtet att föra vidare uppgifter om en kunds förhållanden till en obehörig part, oavsett om de är av ekonomisk eller privat karaktär. Hantering av kundklagomål Klagomål från en kund ska betraktas som värdefull information, som kan ligga till grund för framtida utveckling och förändring av våra produkter och vårt agerande. Du ska alltid ta emot klagomål med ett positivt bemötande och tydligt visa att vi lyssnar på, och tar till oss, kritik. Rådgivning till kunderna Vi måste alltid försäkra oss om att våra kunder förstår vilka produkter de köper och vilka risker som är förenade med dessa produkter. Du som ger råd till kunder och alla som bidrar till utveckling av produkter, tjänster och stödsystem för kundprocesser har ett gemensamt ansvar för att vårt agerande i förhållande till kunden uppfyller lagar och andra regler. Anställda Anställdas uppträdande Vår företagskultur och vårt uppträdande ska präglas av tolerans. Ingen form av kränkande eller nedsättande beteende accepteras. Vi accepterar inte någon form av diskriminering på grund av exempelvis etniskt ursprung, nationalitet, religion, sexuell läggning, kön eller ålder. LFAB kan inte ha medarbetare som öppet uttrycker åsikter som strider mot dessa principer. Som chef bidrar du genom ditt eget agerande till en arbetsplats där trakasserier inte förekommer samt att skapa en kultur som tydligt syftar till att stärka efterlevnaden av vårt koncernramverk. Som chef förväntas du självklart vara ett gott föredöme. Som medarbetare behöver du vara insatt och förstå vår uppförandekod och lära dig de regler och procedurer som är relevanta för din tjänst. LFAB accepterar inte att en medarbetare är påverkad av alkohol eller andra droger under arbetstid. Förhållandet arbetsgivare medarbetare Vårt arbete med kontinuerlig utbildning och kompetensutveckling är avgörande för att LFAB ska kunna leva upp till de visioner och värderingar som styrelsen beslutat om, och för att vi ska nå beslutade strategier och mål. Vår grundfilosofi är att verksamheten ska byggas av engagerade medarbetare. Du som är anställd inom LFAB förväntas ägna hela din arbetstid åt att utföra det jobb du är anställd för samt ta en aktiv del i såväl företagets som din egen utveckling. Om du som anställd vill åta dig en bisyssla måste du ha ett tillstånd genom din närmaste Vår företagskultur och vårt uppträdande ska präglas av tolerans. 8 9

6 Vår grundfilosofi är att verksamheten ska byggas av engagerade medarbetare. chef. Tillstånd lämnas inte om bisysslan är skadlig för vårt förtroende, hindrar ditt ordinarie arbete eller är olämplig ur konkurrenssynpunkt. Affärsinformation Det är inte tillåtet att för egen eller annans vinning utnyttja affärsinformation du har fått i tjänsten. Utnyttjande av konfidentiell eller intern information för egen eller annans vinning är aldrig tillåtet. Det är inte heller tillåtet att utnyttja affärsinformation som inte formellt är att betrakta som konfidentiell, eller kompetens som du har fått som ett direkt resultat av tjänsten, på ett sätt som kan upplevas som oetiskt. Du får inte använda Länsförsäkringars varumärke, logotyp eller symbol för privat ändamål. Partners, leverantörer och andra intressenter Förhållande till leverantörer Upphandling av produkter och externa tjänster ska ske utifrån affärsmässiga principer. Valet av en leverantör ska ske efter analys av marknadsmässigt pris och förväntad kvalitet. Miljö LFAB ska bidra till en hållbar utveckling i samhället och uppfattas som ett trovärdigt alternativ vad beträffar miljöarbete inom bank och försäkring. Vår verksamhet ska alltid präglas av hållbarhet och miljöeffektivitet. Det innebär bland annat att det är självklart att vi ska kommunicera och sprida information digitalt och inte i andra fall än då det är nödvändigt skicka papper till våra kunder. Samma krav som ställs på oss av seende hållbarhetsbedömningar ska vi ställa på våra underleverantörer. Branschorganisationer Regelverk som beslutats av Svensk Försäkring, Svenska Bankföreningen, Svenska Fondhandlareföreningen eller Fondbolagens Förening betraktar vi som rekommendationer som bör uppmärksammas och följas i de fall de är tillämpliga på LFABs verksamhet. Du som företräder LFAB i en branschorganisation ska utnyttja ditt mandat att föra fram våra kunders och vårt företags intressen på ett sakligt och professionellt sätt. Outsourcing Även om vi lagt ut ett uppdrag till en outsourcingpartner behåller vi alltid vårt ansvar gentemot kunder och andra intressenter. Vi svarar alltid inför våra kunder och ska inte skylla på en underleverantör. När vi hanterar ett outsourcingavtal ska vi därför försäkra oss om att våra partners tar det ansvar som lagar och andra regler kräver

7 Vårt agerande på marknaden Ingen kund ska missgynnas framför en annan kund. Lojalitet, opartiskhet och intressekonflikter Du får inte i någon situation agera på ett sätt som gör att lojaliteten gentemot LFAB och LFABs kunder kan ifrågasättas. I varje given situation, exempelvis i ett affärsbeslut eller vid rådgivning till en kund, ska kundens och företagets intresse sättas främst och ingen kund ska missgynnas framför en annan kund. Vi identifierar och hanterar intressekonflikter så att personliga eller yrkesmässiga förhållanden inte påverkar bolagets eller kundens intressen. Det är var och ens ansvar att på eget initiativ anmäla situationer som kan innebära intressekonflikt till sin närmaste chef eller compliancefunktionen. Marknadsmissbruk och insiderinformation Egna penningtransaktioner får inte strida mot kundernas intressen. För alla anställda vid LFAB, liksom för alla straffmyndiga personer, finns regler om marknadsmissbruk som inte får överträdas. Regler om anmälan av egna värdepapper gäller vissa medarbetare inom LFAB, och dessa regler förväntas följas. Är du osäker på om och i så fall när du innehar information som definieras som insiderinformation ska du omedelbart kontakta compliancefunktionen. Gåvor och mutbrott LFAB ska leva upp till externa lagar och koder som rör mutor, gåvor och representation. LFAB tar avstånd från all form av korruption. Det är inte tillåtet att ta emot gåvor eller låta sig bjudas på någonting vars värde skulle kunna väcka misstanke om att syftet är att främja tredje mans intresse. Det är inte heller tillåtet att be eller tillåta att en samarbetspartner gör detta. Du måste vara extra uppmärksam i dina kontakter med myndigheter och myndighetspersoner så att ditt agerande som företrädare för LFAB inte kan misstolkas. Motverkande av penningtvätt Inom bank- och livförsäkringsverksamheterna hjälper vi myndigheterna i deras strävan att förhindra att den svenska finansiella marknaden används för penningtvätt. Vi ska också genom våra kontroller bidra till att tillgångar som finns i det finansiella systemet inte används för att finansiera terrorhandlingar. Målet är att Länsförsäkringar inte under några omständigheter används för, eller förknippas med, penningtvätt eller finansiering av terrorism. Du som hanterar bank- och livförsäkringskunder måste därför alltid ha god kännedom om varje kund. Misstänkta transaktioner rapporteras till Finanspolisen. Anmälningsplikt av egna värdepappersaffärer Som ett led i vårt åtagande att främja allmänhetens förtroende för både vårt eget företag och finans- och försäkringsbranschen ska medarbetare i bankkoncernen anmäla sin handel med egna värdepapper. Även andra bestämda grupper inom LFAB ska anmäla sina innehav. LFAB tar avstånd från all form av korruption

8 Vårt varumärke är ett av de starkaste i Sverige. Det står för stabilitet, trygghet och långsiktighet. Sekretess vid företagshemligheter LFAB hanterar intern information om affärsmässiga beslut och strategier som skulle kunna skada företagets konkurrensläge om den delgavs obehöriga personer utanför företaget. Sekretessen innebär att den som har tillgång till känslig information, oavsett anställningsform, inte får föra den vidare till personer utanför företaget, och inte heller till anställda inom företaget om inte arbetet kräver det. Finansiell rapportering Vår finansiella rapportering ska följa gällande lagar, regler och redovisningsprinciper och ska vara fullständig och korrekt. Eftersom LFAB-koncernen har börsnoterade företagsobligationer är vi skyldiga att hantera information av finansiell- och kurspåverkande natur i enlighet med noteringsavtalet. Alla parter ska försäkras snabb, tillförlitlig och relevant information samtidigt. Du som är anställd i LFAB-koncernen ska arbeta i enlighet med LFABs regelverk för säkerställande av den interna kontrollen av den finansiella rapporteringen. Vårt varumärke Vårt varumärke är ett av de starkaste i Sverige. Det står för stabilitet, trygghet och långsiktighet. Det representeras av 23 lokala länsförsäkringsbolag och vi gör också saker tillsammans under samma varumärke. Det är därför viktigt att varumärket alltid, oavsett var i landet och av vem, kommunicerar samma principiella värden. Länsförsäkringar är summan av de lokala länsförsäkringsbolagen och det gemensamma LFAB. Att vi är en grupp bestående av lokala bolag som ägs av sina kunder är varumärkets grundförutsättning. Vår logotyp och företagssymbol är bland de mest välkända i landet, och ska därför vårdas och användas med gott omdöme. Det innebär att all kommunikation i Länsförsäkringars namn måste ske i enlighet med de värden vårt varumärke står för, och att användande av Länsförsäkringars logotyp och företagssymbol endast får ske enligt fastställda riktlinjer. Vi har alla ansvaret att bidra till en ökad närhet Det som är särskiljande för Länsförsäkringar på marknaden är inte vad vi erbjuder för produkter, utan varför vi finns till och vilket förhållningssätt vi har till kunder, varandra och omvärld. Historien går ända tillbaka till brandstoden då var avståndet mellan kund och företag noll. Alla var grannar, ansvaret var kollektivt och ömsesidigt. Sedan dess har rollerna delats upp och avståndet mellan kund och företag blivit något större. Men vårt förhållningssätt till våra kunder som enda uppdrags givare finns kvar och är en viktig del av våra kund- och omvärldsrelationer. Kundägande är inte längre något Länsförsäkringar är ensamma om. Inte heller den lokala förankringen. Men ser man de två sakerna som bevis för en högre princip närheten mellan kund och företag då får man något som bara Länsförsäkringar kan äga. Och dessutom bevisa i form av kundnöjdhet. Med begreppet Närhet förenar vi det kundägda och det lokala. Vi skapar närhet för alla våra kunder oavsett om de träffar oss fysiskt, via telefon eller digitalt. Med närhet skapar vi också närhet för kunden till hela vårt erbjudande; försäkring, bank och fastighetsförmedling. Närhet är inte bara geografisk, utan kan mätas på många sätt. De närhetsaspekter som tillsammans bygger Vår logotyp och företagssymbol är bland de mest välkända i landet, och ska därför vårdas och användas med gott omdöme

9 Närhet är inte bara geografisk, utan kan mätas på många sätt. en unik position för varumärket är exempelvis Geografisk närhet, Professionell närhet, Attitydmässig närhet, Beslutsmässig närhet, Ekonomisk närhet, Personlig närhet och Värderingsmässig närhet. Länsförsäkringars idé är att, i allt vi gör, minska avstånd och öka närhet. Den ambitionen uttrycks genom devisen Kom närmare som ett tillägg till vår logotyp. Villkor och information till kunder Information till kunder, som exempelvis villkor, ska alltid vara korrekt, tydlig och lätt för kunden att förstå. Språk och tonalitet ska följa de skrivregler som finns enligt Länsförsäkringska. Vi ska alltid följa branschorganisationers och myndigheters krav på utformning och transparens. Kontakter med media Media är en viktig förmedlare av information om Länsförsäkringar. Kontakter med media ska präglas av öppenhet, saklighet, snabbhet och relevans. Genom att vara professionella och aktiva i medierelationer kan LFAB bidra till att förmedla en korrekt och saklig bild av Länsförsäkringar och vår verksamhet, och bidra till att stärka förtroendet för länsförsäkringsgruppen. Kontakter med media ska alltid gå via kommunikationsavdelningen på LFAB som svarar för att rätt person uttalar sig. Opinionsbildning och myndighetskontakter LFAB stödjer inte något politiskt parti eller någon politisk organisation. Däremot kan vi från tid till annan ha en uppfattning, utifrån det vi bedömer vara bäst för våra kunder, som är i linje med en viss politisk uppfattning. Den information vi ger till myndigheter ska alltid vara korrekt, språkgranskad och grundad på säkerställda fakta. CSR (Corporate Social Responsibility) LFAB är en del av länsförsäkringsgruppen, som har cirka 3,5 miljoner kunder. Länsförsäkringsbolagen är lokalt kundägda och bedriver ett CSR-arbete som betonar det lokala engagemanget och genomför endast aktiviteter som är bra för antingen kunderna eller det lokala samhället. Marknadsföring Vår marknadsföring ska alltid följa god marknadsföringssed, och vi ska tala för det vi erbjuder och står för, inte om konkurrenter. Vår marknadsföring ska vara positiv och informativ. All marknadsföring ska följa våra språkliga och grafiska riktlinjer

10 Interna regler på koncernnivå inom det etiska området Här hittar du en lista över områden som regleras i interna styrdokument på koncernnivå som utgör grunden för Uppförandekoden. Det kan finnas fler relevanta interna regler som gäller för just din enhet eller funktion, exempelvis finns det en kreditinstruktion för dig som jobbar på banken som ska följas vid kreditgivning. Du hittar både de här interna reglerna och specifika regler på Länet och på Länsman. De interna reglerna uppdateras löpande. Du förväntas känna till och ta del av uppdaterade regler. 1 Miljö 2 Säkerhet och informationssäkerhet 3 Skydd av personuppgifter 4 Kundklagomål 5 Intressekonflikter 6 Anställdas egna värdepappersaffärer 7 Motverkande av penningtvätt och finansiering av terrorism 8 Personalpolicy 9 Lön och ersättningar till medarbetare 10 Inköp och upphandling 11 Otillåtna förmåner 12 Ägarpolicy 13 Outsourcing 14 Rapportering och ekonomistyrning 15 Attestering 16 Kommunikation och mediakontakter 18

11 Vi lever i en förtroendebransch, där både våra kunder och vår omvärld ställer stora krav på vårt agerande. Vi måste helt enkelt agera på ett sätt som inger förtroende. Uppförandekoden kan inte ge svar på hur varje enskild situation ska hanteras. Men den ger en tydlig bild av hur vi ska förhålla oss och agera, både mot varandra som medarbetare och i kontakterna med vår omvärld.

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter Uppförandekod Det är viktigt för Sjöräddningssällskapet att alla medarbetare och frivilliga sjöräddare strävar åt samma håll och skapar förtroende. Därför arbetar vi efter en uppförandekod med regler och

Läs mer

Tillsammans är vi Länsförsäkringar

Tillsammans är vi Länsförsäkringar Uppförandekod Tillsammans är vi Länsförsäkringar Denna Uppförandekod gäller för Länsförsäkringar AB (LFAB) med dotterbolag (LFAB-koncernen). För oss handlar det om en uppsättning affärsetiska regler och

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

FÖLJ LAGAR OCH REGLER

FÖLJ LAGAR OCH REGLER SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt är grundläggande värderingar i vår verksamhet. SEK:s värderingar och

Läs mer

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige V E N T U S N O R D E N O2 02 Innehållsförteckning 03 Inledning 03 Kunder och vårt arbete 03 Våra medarbetare 03 Arbetsmiljö 04 Särskilda riktlinjer för din tjänst 04 Språk och bemötande 04 Alkohol och

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vår vision: Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Dessa etiska regler ska delges våra kunder, leverantörer och samarbetspartners.

Dessa etiska regler ska delges våra kunder, leverantörer och samarbetspartners. Etisk kod Inledning Inom ONE Nordic koncernen (nedan ONE Nordic ) har vi höga krav på etik och moral. Denna etiska kod befäster ONE Nordics värderingar genom etiska riktlinjer för det dagliga arbetet inom

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

Resurskoncernens uppförandekod

Resurskoncernens uppförandekod Resurskoncernens uppförandekod Vår uppförandekod beskriver och vägleder oss i våra affärsrelationer. Med utgångs-punkt i våra värderingar Driv, Öppenhet, Innovation och Trovärdighet hjälper den oss i arbetet

Läs mer

Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab. Fastställd: Fastställd av: Riksgäldens styrelse.

Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab. Fastställd: Fastställd av: Riksgäldens styrelse. Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab Fastställd: 2014-12-11 Fastställd av: Riksgäldens styrelse Hållbarhetspolicy Sammanfattning Hållbarhetspolicyn är ett övergripande

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

16 Policy om etiska riktlinjer Ansvar Senast fastställt Version Sid nr. Styrelsen, Redeye AB (5)

16 Policy om etiska riktlinjer Ansvar Senast fastställt Version Sid nr. Styrelsen, Redeye AB (5) 16 Policy om etiska riktlinjer Ansvar Senast fastställt Version Sid nr. Styrelsen, Redeye AB 2014-05-09 1.0 1 (5) REDEYE AB Policy om etiska riktlinjer Innehåll 1. Versionshantering 2. Inledning 3. Syfte

Läs mer

Uppförandekod. Have a safe journey

Uppförandekod. Have a safe journey Uppförandekod Have a safe journey Viktiga principer Saferoad ska verka i enlighet med sunda, etiska affärsmetoder, sätta höga krav på oss själva och på vår på verkan på miljön och samhället i stort. Vi

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189.

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Dessa riktlinjer antogs vid INTACTA Kapitals styrelsemöte den 16 maj 2013. 1(5) Etiska riktlinjer 1. Etik och syftet med etiska riktlinjer Bolaget verkar

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016.

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Affärsetik... 2 3. Arbetsetik...

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

OM UPPFÖRANDE KODEN VISION AFFÄRSIDÉ KÄRNVÄRDEN. JM skapar hus att trivas i

OM UPPFÖRANDE KODEN VISION AFFÄRSIDÉ KÄRNVÄRDEN. JM skapar hus att trivas i VISION JM skapar hus att trivas i OM UPPFÖRANDE KODEN Syftet med uppförandekoden är att säkerställa ett korrekt agerande i vårt dagliga arbete och att ge vägledning i viktiga frågeställningar. Uppförandekoden

Läs mer

Etiska riktlinjer. Goda rum

Etiska riktlinjer. Goda rum Etiska riktlinjer Goda rum Innehåll 1. Förståelse och användning av Moelvens etiska riktlinjer... 3 Syfte... 3 Vem omfattas av riktlinjerna?... 3 Gällande lagstiftning... 3 Personligt ansvar... 3 Ledaransvar...

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2016-06-10 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Hjärt-Lungfondens uppgift och vision... 1 2 Våra värdeord...

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJER RUTIN ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen RIKTLINJER Fastställda av: Generalsekreteraren

Läs mer

RZ Gruppens Uppförandekod

RZ Gruppens Uppförandekod RZ Gruppens Uppförandekod Allmänt För att RZ Koncernen skall åtnjuta ett högt anseende som ett ansvarstagande Företagsgrupp, måste gruppens arbeten konsekvent bygga sin affärsverksamhet på integritet och

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styrsystem Nordic Crane Group Dokumenttitel Etiske retningslinjer Utarbetat av/datum Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttyp Dokument Dok.nr 2-NCG-D80 Företagsnamn Nordic Crane Group AS Godkänt av

Läs mer

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 CODE OF CONDUCT A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 INLEDNING Den viktigaste uppgiften för alla anställda i PetroBio är att utveckla och upprätthålla en ekonomiskt sund och framgångsrik

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Dokumentansvarig:

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Dokumentansvarig: Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2014-06-13 Dokumentägare: Dokumentansvarig: Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet våra värdeord... 1 2.1 Engagerande...

Läs mer

Uppförandekod. Inledning. Tillämpning och efterlevnad. Av styrelsen fastställd uppförandekod Ägare: Ilija Batljan, VVD

Uppförandekod. Inledning. Tillämpning och efterlevnad. Av styrelsen fastställd uppförandekod Ägare: Ilija Batljan, VVD Av styrelsen fastställd uppförandekod 2012-03-05 Ägare: Ilija Batljan, VVD Uppförandekod Inledning Rikshem ska agera på ett ansvarsfullt sätt. Alla människors lika värde, den enskilda människans frihet

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

Trafikverkets uppförandekod

Trafikverkets uppförandekod Trafikverkets uppförandekod Trafikverket ansvarar för att bygga, driva och underhålla de statliga vägarna och järnvägarna. Dessutom ansvarar vi för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik,

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Code of Conduct för leverantörer

Code of Conduct för leverantörer Code of Conduct för leverantörer Endast tillsammans når vi våra mål Swedavias Code of Conduct för leverantörer är grundläggande för ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete mellan oss på Swedavia och

Läs mer

Uppförandekod. Inledning

Uppförandekod. Inledning Uppförandekod Inledning Kvinna till Kvinna stödjer och samarbetar med kvinnoorganisationer som kämpar för kvinnors rättigheter och tar en aktiv del i arbetet för fred. Våra samarbetsorganisationer utbildar

Läs mer

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER Innehållsförteckning 1. MÅL... 3 2. HÄLSA OCH SÄKERHET... 3 3. RELATIONEN TILL MEDARBETAREN... 3 4. AFFÄRSMETODER... 4 5. RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER... 4 6. SOCIALT ANSVAR...

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

CODE OF CONDUCT. Vår gemensamma uppförandekod ODE. Denna policy godkändes av Coors styrelse 11 december 2014.

CODE OF CONDUCT. Vår gemensamma uppförandekod ODE. Denna policy godkändes av Coors styrelse 11 december 2014. ODE CODE OF CONDUCT Vår gemensamma uppförandekod Denna policy godkändes av Coors styrelse 11 december 2014. VD ORD VÅRA GEMENSAMMA SPELREGLER Etik handlar i grunden om vilka handlingar som anses rätt och

Läs mer

Trafikverkets uppförandekod

Trafikverkets uppförandekod Trafikverkets uppförandekod moral ETIK KORRUPTION jäv TILLFÖRLITLIGHET GÅVOR personalansvarsnämnden visslarsystem Internrevision ETIKRÅD Värderingar Attityd mutor affärsmässighet FÖRTROENDE SAMHÄLLSANSVAR

Läs mer

Policy för hållbar utveckling

Policy för hållbar utveckling Moraknivs utgångspunkt är att ett väl fungerande samhälle bygger på hållbar utveckling, vilket för oss innebär en väl avvägd balans mellan ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande. Detta dokument

Läs mer

VD HAR ORDET. VD och koncernchef

VD HAR ORDET. VD och koncernchef UPPFÖRANDEKOD VD HAR ORDET Det är viktigt att vår omvärld kan lita på oss. Lita på vår professionalitet och integritet. Därför måste vi vara professionella i vårt handlande gentemot kunder, leverantörer

Läs mer

Våra etiska regler Uppförandekod

Våra etiska regler Uppförandekod Våra etiska regler Uppförandekod ABA Skol AB erbjuder det bästa inom bild- & lekmaterial, läromedel och skolmöbler till de viktigaste människorna i världen! Vi är ett företag som säljer bild-, förbruknings-

Läs mer

It s all about values

It s all about values Code Våra etiska of Conduct regler It s all about values FÖRORD Nordzuckers värdeord ligger till grund för våra etiska regler och utgör grundvalen i vår företagskultur. Medan värdena kan ge oss handledning

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Funktionen för Axel Styrelsen 2016-12-14 regelefterlevnad Wilhelmsson POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital

Läs mer

SOS Alarms uppförandekod

SOS Alarms uppförandekod SOS Alarms uppförandekod SOS Alarm har ett viktigt uppdrag och som offentligägt ägt bolag och som en ansvarfull samhällsaktör förväntas SOS Alarm alltid agera föredömligt. Detta innebär att vi i alla våra

Läs mer

Uppförandekod, koncernbolagen

Uppförandekod, koncernbolagen Uppförandekod, koncernbolagen Uppförandekod, koncernbolagen Inledning Att koncernbolagens verksamhet bedrivs på ett professionellt tillika ansvarsfullt sätt är avgörande för respektive företags långsiktiga

Läs mer

Ifs Etikpolicy huvudprinciper

Ifs Etikpolicy huvudprinciper Ifs Etikpolicy huvudprinciper Etikpolicyn är beslutad av styrelserna i If-koncernen och gäller från 1 januari 2013. Den gås igenom årligen. 1 FÖRORD... 1 2 IFS GRUNDLÄGGANDE ETISKA PRINCIPER... 1 3 LAGAR

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad:

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad: Aura Light Uppförandekod Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: 2016-07-08 Senast reviderad: Inledning I Aura Lights uppförandekod kan du läsa om våra etiska riktlinjer som utgör grunden för hur

Läs mer

Policy för intern styrning och kontroll

Policy för intern styrning och kontroll Rättslig grund Policy för intern styrning och kontroll Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut (FFFS 2014:1) Dokumentägare Antagen datum

Läs mer

Migrationsverkets uppförandekod

Migrationsverkets uppförandekod Migrationsverkets uppförandekod Vi är Migrationsverket Det är ett ansvarsfullt och viktigt uppdrag som vi på Migrationsverket har fått i förtroende av regering och rikdag att utföra. Det ställer höga krav

Läs mer

Uppförandekod för Boxholms Profil AB

Uppförandekod för Boxholms Profil AB Uppförandekod för Boxholms Profil AB Senast uppdaterad 2016-02-08 Gäller från tid till annan Innehållsförteckning 1 Introduktion 1.1 Företagsbeskrivning 3 3 2 Lagar, förordningar och regler 3 3 Mänskliga

Läs mer

Uppförandekod. (Code of Conduct)

Uppförandekod. (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonistbaserade tjänster genom kostnadseffektiv och flexibel kundkommunikation till företag, organisationer och myndigheter

Läs mer

Uppförandekod - intern

Uppförandekod - intern Uppförandekod - intern Vår uppförandekod beskriver Svenska Retursystems förväntningar på ett etiskt och hållbart agerande och förhållningssätt i vardagen. Uppförandekoden gäller i sin helhet för samtliga

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance INLEDNING Monierkoncernen trorr på en värld där takens potential förverkligas för att göra människors

Läs mer

Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv

Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv Revisorerna 2014-11-19 1 (1) Styrelsen i Ånge Fastighets- & Industri AB Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv KPMG har på uppdrag

Läs mer

INRIKTNING Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6)

INRIKTNING Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6) 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6) Försvarsmaktens Värdegrund Vår värdegrund Syfte Förvarsmaktens värdegrund är en viljeförklaring. Den beskriver hur vi vill vara och hur vi vill leva, som individ, grupp

Läs mer

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Klassificering Sida Publik 1/8 Skandias Bolagsmanual Regelverkstyp Policy Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Nr 1.02 SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen

Läs mer

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik SKAPA RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR 1 INNEHÅLL Vår uppgift 4 Vilka vi är 6 Nära våra kunder 7 Samhälle och miljö 8 Arbetsmiljö och medarbetare

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Definition Återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda medarbetare eller chefer på ett kränkande sätt

Läs mer

Uppförandekod & Whistleblowpolicy

Uppförandekod & Whistleblowpolicy Uppförandekod & Whistleblowpolicy Inledning PeaceWorks uppförandekod och whistleblowpolicy riktar sig till anställda, praktikanter, förtroendevalda, volontärer och andra som åtagit sig ett uppdrag för

Läs mer

Uppförandekod. Denna policy fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 20 januari 2016.

Uppförandekod. Denna policy fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 20 januari 2016. Uppförandekod Denna policy fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 20 januari 2016. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Castellums ansvar i externa relationer... 2 2.1. Lagar och förordningar

Läs mer

Fiskars uppförandekod

Fiskars uppförandekod GRUPPOLICY Fiskars uppförandekod Versionshistorik: Ansvarig person Päivi Timonen, chefsjurist Ägare Fiskars etiska råd Regelramverk 1.A Gruppolicyer Datum för nästa revidering Version Datum Författare

Läs mer

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco. SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.se www.swecogroup.com Code of Conduct Code of Conduct Brev från

Läs mer

Vår uppförandekod gäller all vår verksamhet och vi förutsätter oss att all personal alltid följer dessa riktlinjer.

Vår uppförandekod gäller all vår verksamhet och vi förutsätter oss att all personal alltid följer dessa riktlinjer. Code of Conduct Brev från ledningen Hos oss på Caverion är det viktigt att utveckla företagets långsiktiga verksamhet. Vi strävar inte efter det goda ekonomiska resultatet till varje pris. Vi förstår att

Läs mer

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen Fastställd av styrelsen 2015-04-29 Uppförandekod för Indutrade-koncernen I Uppförandekoden ger oss vägledning, men det är det personliga ansvaret som spelar roll. II Bästa kollegor, Indutrade är en växande

Läs mer

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson HUR VI GÖR Som riktlinjer och i vissa stycken krav i vår verksamhet har vi formulerat en samling policys. Som intressent till vårt bolag ser vi gärna att ni bekantar er med vår hållning i dessa frågor.

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

FK Vår etiska kod

FK Vår etiska kod FK 224 2017-02 Innehåll GD har ordet 4 Den etiska koden kompletterar den statliga värdegrunden 5 Vi är sakliga och opartiska 7 Vi skyddar förtroendet för Försäkringskassan 8 Vi är medvetna om att vi hanterar

Läs mer

Försäkringskassans etiska kod

Försäkringskassans etiska kod 1 (9) Försäkringskassans etiska kod Wimi FK90010_006_G 2 (9) GD har ordet Att arbeta i Försäkringskassan kan liknas vid att ha ett förtroendeuppdrag. I vår roll ingår att förvalta för staten mycket viktiga

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Diarienummer: Ks2013/0256.103 Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Gäller från: 2013-07-01 Gäller för: Medarbetare och förtroendevalda i Ljungby kommun samt Kommunala bolag

Läs mer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer är Swedavias etiska riktlinjer som kompletterar och utvecklar Swedavias gemensamma värderingar (pålitliga, engagerade,

Läs mer

Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015.

Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015. Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015. Värdeskapande relationer, långsiktigt agerande Varför en uppförandekod? Södras uppförandekod sammanfattar de

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Etiska riktlinjer 2011:4 beslutade den 26 september 2011 Innehåll Det är viktigt att allmänheten uppfattar Rekryteringsmyndigheten och dess verksamhet som en viktig

Läs mer

CODE OF CONDUCT KOMMUNINVEST

CODE OF CONDUCT KOMMUNINVEST CODE OF CONDUCT KOMMUNINVEST Inledning Kommuninvest är en värderingsstyrd organisation. Våra kärnvärden utgör basen för hur vi ska agera internt och externt, hur vi ska möta våra verksamhetsmål och förväntningarna

Läs mer

Uppförandekod (Code of Conduct)

Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Våra åtaganden Vår uppförandekod definierar hur vi alla arbetar i Kährs Groups verksamheter globalt och vi är stolta över den etiska affärssed som är etablerad inom bolaget.

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB

Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs genom riktlinjer, förhållningssätt,

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Etiska riktlinjer. God etik inom Luleå kommun. Tillämpning. Medborgare. Leverantörer

Etiska riktlinjer. God etik inom Luleå kommun. Tillämpning. Medborgare. Leverantörer Riktlinjer Etiska Etiska riktlinjer God etik inom Luleå kommun Begreppet etik står i detta sammanhang för vårt förhållningssätt i relation till våra medborgare. Det finns en tydlig koppling mellan vår

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

En handledning om gåvor och arrangemang inom Swedbanks svenska verksamhet

En handledning om gåvor och arrangemang inom Swedbanks svenska verksamhet En handledning om gåvor och arrangemang inom Swedbanks svenska verksamhet Inledning och syfte Swedbank är beroende av omvärldens och våra kunders förtroende. Allmänheten förväntar sig att Swedbank och

Läs mer

Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners

Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners EX CEL L EN CE I N H O T EL O W N ERS H I P & O P ERAT I O N S Stockholm, 2016-05-03 Version: 1.1 Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners Pandox AB (Publ.) Org.no. 556030-7885 Box 15, 101

Läs mer

Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners

Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners Pandox Excellence in hotel ownership & operations Denna Uppförandekod för Affärspartners antogs av styrelsen för Pandox Aktiebolag (publ) (Org.nr 556030-7885)

Läs mer

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com Loomis AB UPPFÖRANDEKOD Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com 2 av 5 Ramar för Loomis uppförandekod Loomis uppförandekod skall spegla våra

Läs mer