Uppförandekod. Fastställd av LFABs styrelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppförandekod. Fastställd av LFABs styrelse"

Transkript

1 Uppförandekod Fastställd av LFABs styrelse

2 Alla är vi ansvariga för hur vi representerar LFAB Det här är Länsförsäkringar ABs, i fortsättning LFAB, uppförandekod. De allra flesta företag, inte minst de som är verksamma inom den finansiella branschen, har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som den ofta kallas. För oss handlar det om en uppsättning regler och riktlinjer som på ett tydligt sätt förklarar hur man som medarbetare i LFAB förväntas agera i sin yrkesroll. Både mot varandra som medarbetare och i externa kontakter med exempelvis länsförsäkringsbolag, kunder, tillsynsmyndigheter, leverantörer, samarbetspartners och media. De senaste åren har kraven på den finansiella branschen ökat och förändrats. Kraven på öppenhet har blivit större. LFAB välkomnar den utvecklingen. Vi har en viktig funktion i samhället och arbetar med andras pengar; då måste det finnas tydliga regler för hur vi ska uppträda och agera. Våra kunder anförtror oss sina pengar med hopp om att de ska växa, men betalar också pengar för att få ett bra skydd för sig själva och sina ägodelar. Andra, både företag och individer, lånar ut pengar till oss och de måste kunna lita på att vi beskrivit våra möjligheter att betala tillbaka på ett korrekt och trovärdigt vis. LFAB ägs och arbetar på uppdrag av de 23 länsförsäkringsbolagen, som är ömsesidiga försäkringsbolag och alltså ägs av sina kunder. Det ställer särskilda krav på vårt agerande och är ett ansvar som förpliktigar. Vi måste alltid agera på ett sätt som inger förtroende både hos våra ägare och deras kunder. Jag är övertygad om att vi i mycket stor utsträckning redan följer det som står i uppförandekoden. Men jag tror ändå att vi har mycket att vinna på att samla alla regler och policies inom det etiska området i ett sammanfattande dokument, för tydlighetens och enkelhetens skull. Den här uppförandekoden fastställdes av styrelsen den 18 september Det är allas uppförandekod, och när vi följer den ökar förtroendet för hela LFAB. Sten Dunér, vd 2 3

3 Varför en uppförandekod? Vår vision: Våra värderingar: Tillit Tillsammans skapar vi trygghet. Det är vår vision och den ska alltid vara vårt riktmärke. Därför måste allt övergripande och långsiktigt arbete syfta till att vi tillsammans ska skapa trygghet. Uppförande koden ska hjälpa oss i det arbetet. Engagemang Öppenhet Professionalism Våra värderingar beskriver hur vi ska bemöta varandra. Värderingar ligger till grund för vår uppförandekod. Avvikelser från vår upp förandekod är avvikelser från våra värderingar, och avvikelser från våra värderingar är skadliga för LFAB. LFAB med dotterbolag verkar i utpräglade förtroendebranscher. Alla medarbetare måste därför agera på ett sätt som långsiktigt inger förtroende och respekt hos våra ägare, medarbetare, kunder, myndigheter och andra intressenter i samhället. Vi ska också erbjuda våra kunder ett gott konsumentskydd och upprätthålla allmänhetens förtro ende för både vårt eget företag och andra företag inom den finansiella sektorn. Vi stödjer en god regelefterlevnadskultur och medarbetarna ska vara delaktiga i att förbättra konsumentskyddet och vårt förtroende. Uppförandekoden tydliggör vikten av ett ansvarsfullt och professionellt agerande och förhållningssätt. Den är en vägledning och ett ramverk för medarbetare och chefer som förklarar hur man i det vardagliga arbetet förväntas uppträda och agera i enlighet med LFABs vision, värderingar, mål, strategier och externa krav. Den ska: På ett lättillgängligt och övergripande vis beskriva för medarbetarna vilket ansvar som följer med att vara anställd i LFAB. Beskriva processen för vägled ning och råd kring etiska frågor. Ge omvärlden en bild av hur LFAB arbetar med etiska frågor. Låt det sunda förnuftet avgöra Den här uppförandekoden, som är våra etiska riktlinjer, kan aldrig fullt ut reglera hur varje situation på en Några grundläggande frågor vi alla bör ställa oss när vi ska fatta beslut är: Föregår jag med gott exempel? Kan beslutet redovisas öppet? Har jag övervägt hur våra kunders intressen påverkas genom mitt handlande? Står jag inför ett beslut som kan påverka Läns försäkringars rykte? Har jag sökt vägledning och lyssnat till råd? 4 5

4 LFAB uppmuntrar en kultur där etikfrågor diskuteras öppet och där alla medarbetare känner sig trygga med att uttala sin åsikt. arbetsplats bör hanteras. Den är därför beroende av varje medarbetares goda omdöme och sunda förnuft. LFAB kommer att tillhandahålla en årlig obligatorisk utbildning kring etiska frågor som alla medarbetare inom LFAB ska genomgå. Omfattning Uppförandekoden gäller samtliga LFABs medarbetare oavsett anställningsform, inklusive uppdragstagare som exempelvis konsulter. Uppförandekoden ska aktivt tilllämpas på alla nivåer. Styrelseledamöter, chefer och ledare inom LFAB ska föregå med gott exempel i etiska frågor. Leverantörer ska informeras om uppförandekoden. Uppförandekoden är fastställd av styrelsen och styrelsen ska utan dröjsmål få information om principiella eller övriga viktiga etiska frågor som rör verksamheten. Du har ett ansvar LFAB uppmuntrar en kultur där etikfrågor diskuteras öppet och där alla medarbetare känner sig trygga med att uttala sin åsikt och påtala missförhållanden. Om du är osäker på hur du ska agera i en viss situation, eller inte förstår hur uppförandekoden ska tolkas, har du ett eget ansvar att be din närmaste chef eller compliancefunktionen om vägledning. Att vidta åtgärder för att förhindra oegentligheter eller missförhållanden är viktigt för LFABs förtroende och förtroendet för hela finansbranschen. Du har ett ansvar att i första hand ta upp en misstänkt eller konstaterad överträdelse mot uppförandekoden eller misstänkta oegentligheter med din närmaste chef. Om situationen gör det lämpligare att kontakta någon utanför din egen grupp/avdelning kan du istället skicka dina iakttagelser till compli ancefunktionen enligt LFABs whistleblowingrutiner. Du har rätt att vara anonym och du kommer inte att drabbas av några konsekvenser på grund av att du rapporterar. LFAB ser allvarligt på överträdelse av uppförandekoden och vissa överträdelser kan leda till arbetsrättsliga åtgärder. Våra kunder Inom LFAB och länsförsäkringsgruppen ska vi samverka för att skapa nytta för våra kunder. Vi ska ta oss tid att förstå kundens önskemål och agera konsekvent med respekt och förståelse. I kontakter med våra kunder ska vi alltid vara införstådda med vilken situation kunden Kundens intresse ska alltid sättas främst. 6 7

5 Klagomål från en kund ska betraktas som värdefull information. befinner sig i, för att kunna ge värdefulla råd och avgöra vilken produkt eller tjänst som passar kunden bäst. Kundens intresse ska alltid sättas främst. Alla kunder ska vid ekonomisk rådgivning, kreditgivning och skadereglering behandlas på samma sätt. Sekretess och tystnadsplikt Uppgifter om en kund, såväl fysisk som juridisk person, omfattas av sekretess. Detta gäller även uppgifter om den som utan att vara kund har en relation till LFAB, till exempel genom att vara berättigad till försäkringsersättning. Bara den medarbetare som behöver ha tillgång till kundrelaterade uppgifter för att kunna utföra sina arbetsuppgifter har rätt att ta del av information om kunderna. Det är inte tillåtet att föra vidare uppgifter om en kunds förhållanden till en obehörig part, oavsett om de är av ekonomisk eller privat karaktär. Hantering av kundklagomål Klagomål från en kund ska betraktas som värdefull information, som kan ligga till grund för framtida utveckling och förändring av våra produkter och vårt agerande. Du ska alltid ta emot klagomål med ett positivt bemötande och tydligt visa att vi lyssnar på, och tar till oss, kritik. Rådgivning till kunderna Vi måste alltid försäkra oss om att våra kunder förstår vilka produkter de köper och vilka risker som är förenade med dessa produkter. Du som ger råd till kunder och alla som bidrar till utveckling av produkter, tjänster och stödsystem för kundprocesser har ett gemensamt ansvar för att vårt agerande i förhållande till kunden uppfyller lagar och andra regler. Anställda Anställdas uppträdande Vår företagskultur och vårt uppträdande ska präglas av tolerans. Ingen form av kränkande eller nedsättande beteende accepteras. Vi accepterar inte någon form av diskriminering på grund av exempelvis etniskt ursprung, nationalitet, religion, sexuell läggning, kön eller ålder. LFAB kan inte ha medarbetare som öppet uttrycker åsikter som strider mot dessa principer. Som chef bidrar du genom ditt eget agerande till en arbetsplats där trakasserier inte förekommer samt att skapa en kultur som tydligt syftar till att stärka efterlevnaden av vårt koncernramverk. Som chef förväntas du självklart vara ett gott föredöme. Som medarbetare behöver du vara insatt och förstå vår uppförandekod och lära dig de regler och procedurer som är relevanta för din tjänst. LFAB accepterar inte att en medarbetare är påverkad av alkohol eller andra droger under arbetstid. Förhållandet arbetsgivare medarbetare Vårt arbete med kontinuerlig utbildning och kompetensutveckling är avgörande för att LFAB ska kunna leva upp till de visioner och värderingar som styrelsen beslutat om, och för att vi ska nå beslutade strategier och mål. Vår grundfilosofi är att verksamheten ska byggas av engagerade medarbetare. Du som är anställd inom LFAB förväntas ägna hela din arbetstid åt att utföra det jobb du är anställd för samt ta en aktiv del i såväl företagets som din egen utveckling. Om du som anställd vill åta dig en bisyssla måste du ha ett tillstånd genom din närmaste Vår företagskultur och vårt uppträdande ska präglas av tolerans. 8 9

6 Vår grundfilosofi är att verksamheten ska byggas av engagerade medarbetare. chef. Tillstånd lämnas inte om bisysslan är skadlig för vårt förtroende, hindrar ditt ordinarie arbete eller är olämplig ur konkurrenssynpunkt. Affärsinformation Det är inte tillåtet att för egen eller annans vinning utnyttja affärsinformation du har fått i tjänsten. Utnyttjande av konfidentiell eller intern information för egen eller annans vinning är aldrig tillåtet. Det är inte heller tillåtet att utnyttja affärsinformation som inte formellt är att betrakta som konfidentiell, eller kompetens som du har fått som ett direkt resultat av tjänsten, på ett sätt som kan upplevas som oetiskt. Du får inte använda Länsförsäkringars varumärke, logotyp eller symbol för privat ändamål. Partners, leverantörer och andra intressenter Förhållande till leverantörer Upphandling av produkter och externa tjänster ska ske utifrån affärsmässiga principer. Valet av en leverantör ska ske efter analys av marknadsmässigt pris och förväntad kvalitet. Miljö LFAB ska bidra till en hållbar utveckling i samhället och uppfattas som ett trovärdigt alternativ vad beträffar miljöarbete inom bank och försäkring. Vår verksamhet ska alltid präglas av hållbarhet och miljöeffektivitet. Det innebär bland annat att det är självklart att vi ska kommunicera och sprida information digitalt och inte i andra fall än då det är nödvändigt skicka papper till våra kunder. Samma krav som ställs på oss av seende hållbarhetsbedömningar ska vi ställa på våra underleverantörer. Branschorganisationer Regelverk som beslutats av Svensk Försäkring, Svenska Bankföreningen, Svenska Fondhandlareföreningen eller Fondbolagens Förening betraktar vi som rekommendationer som bör uppmärksammas och följas i de fall de är tillämpliga på LFABs verksamhet. Du som företräder LFAB i en branschorganisation ska utnyttja ditt mandat att föra fram våra kunders och vårt företags intressen på ett sakligt och professionellt sätt. Outsourcing Även om vi lagt ut ett uppdrag till en outsourcingpartner behåller vi alltid vårt ansvar gentemot kunder och andra intressenter. Vi svarar alltid inför våra kunder och ska inte skylla på en underleverantör. När vi hanterar ett outsourcingavtal ska vi därför försäkra oss om att våra partners tar det ansvar som lagar och andra regler kräver

7 Vårt agerande på marknaden Ingen kund ska missgynnas framför en annan kund. Lojalitet, opartiskhet och intressekonflikter Du får inte i någon situation agera på ett sätt som gör att lojaliteten gentemot LFAB och LFABs kunder kan ifrågasättas. I varje given situation, exempelvis i ett affärsbeslut eller vid rådgivning till en kund, ska kundens och företagets intresse sättas främst och ingen kund ska missgynnas framför en annan kund. Vi identifierar och hanterar intressekonflikter så att personliga eller yrkesmässiga förhållanden inte påverkar bolagets eller kundens intressen. Det är var och ens ansvar att på eget initiativ anmäla situationer som kan innebära intressekonflikt till sin närmaste chef eller compliancefunktionen. Marknadsmissbruk och insiderinformation Egna penningtransaktioner får inte strida mot kundernas intressen. För alla anställda vid LFAB, liksom för alla straffmyndiga personer, finns regler om marknadsmissbruk som inte får överträdas. Regler om anmälan av egna värdepapper gäller vissa medarbetare inom LFAB, och dessa regler förväntas följas. Är du osäker på om och i så fall när du innehar information som definieras som insiderinformation ska du omedelbart kontakta compliancefunktionen. Gåvor och mutbrott LFAB ska leva upp till externa lagar och koder som rör mutor, gåvor och representation. LFAB tar avstånd från all form av korruption. Det är inte tillåtet att ta emot gåvor eller låta sig bjudas på någonting vars värde skulle kunna väcka misstanke om att syftet är att främja tredje mans intresse. Det är inte heller tillåtet att be eller tillåta att en samarbetspartner gör detta. Du måste vara extra uppmärksam i dina kontakter med myndigheter och myndighetspersoner så att ditt agerande som företrädare för LFAB inte kan misstolkas. Motverkande av penningtvätt Inom bank- och livförsäkringsverksamheterna hjälper vi myndigheterna i deras strävan att förhindra att den svenska finansiella marknaden används för penningtvätt. Vi ska också genom våra kontroller bidra till att tillgångar som finns i det finansiella systemet inte används för att finansiera terrorhandlingar. Målet är att Länsförsäkringar inte under några omständigheter används för, eller förknippas med, penningtvätt eller finansiering av terrorism. Du som hanterar bank- och livförsäkringskunder måste därför alltid ha god kännedom om varje kund. Misstänkta transaktioner rapporteras till Finanspolisen. Anmälningsplikt av egna värdepappersaffärer Som ett led i vårt åtagande att främja allmänhetens förtroende för både vårt eget företag och finans- och försäkringsbranschen ska medarbetare i bankkoncernen anmäla sin handel med egna värdepapper. Även andra bestämda grupper inom LFAB ska anmäla sina innehav. LFAB tar avstånd från all form av korruption

8 Vårt varumärke är ett av de starkaste i Sverige. Det står för stabilitet, trygghet och långsiktighet. Sekretess vid företagshemligheter LFAB hanterar intern information om affärsmässiga beslut och strategier som skulle kunna skada företagets konkurrensläge om den delgavs obehöriga personer utanför företaget. Sekretessen innebär att den som har tillgång till känslig information, oavsett anställningsform, inte får föra den vidare till personer utanför företaget, och inte heller till anställda inom företaget om inte arbetet kräver det. Finansiell rapportering Vår finansiella rapportering ska följa gällande lagar, regler och redovisningsprinciper och ska vara fullständig och korrekt. Eftersom LFAB-koncernen har börsnoterade företagsobligationer är vi skyldiga att hantera information av finansiell- och kurspåverkande natur i enlighet med noteringsavtalet. Alla parter ska försäkras snabb, tillförlitlig och relevant information samtidigt. Du som är anställd i LFAB-koncernen ska arbeta i enlighet med LFABs regelverk för säkerställande av den interna kontrollen av den finansiella rapporteringen. Vårt varumärke Vårt varumärke är ett av de starkaste i Sverige. Det står för stabilitet, trygghet och långsiktighet. Det representeras av 23 lokala länsförsäkringsbolag och vi gör också saker tillsammans under samma varumärke. Det är därför viktigt att varumärket alltid, oavsett var i landet och av vem, kommunicerar samma principiella värden. Länsförsäkringar är summan av de lokala länsförsäkringsbolagen och det gemensamma LFAB. Att vi är en grupp bestående av lokala bolag som ägs av sina kunder är varumärkets grundförutsättning. Vår logotyp och företagssymbol är bland de mest välkända i landet, och ska därför vårdas och användas med gott omdöme. Det innebär att all kommunikation i Länsförsäkringars namn måste ske i enlighet med de värden vårt varumärke står för, och att användande av Länsförsäkringars logotyp och företagssymbol endast får ske enligt fastställda riktlinjer. Vi har alla ansvaret att bidra till en ökad närhet Det som är särskiljande för Länsförsäkringar på marknaden är inte vad vi erbjuder för produkter, utan varför vi finns till och vilket förhållningssätt vi har till kunder, varandra och omvärld. Historien går ända tillbaka till brandstoden då var avståndet mellan kund och företag noll. Alla var grannar, ansvaret var kollektivt och ömsesidigt. Sedan dess har rollerna delats upp och avståndet mellan kund och företag blivit något större. Men vårt förhållningssätt till våra kunder som enda uppdrags givare finns kvar och är en viktig del av våra kund- och omvärldsrelationer. Kundägande är inte längre något Länsförsäkringar är ensamma om. Inte heller den lokala förankringen. Men ser man de två sakerna som bevis för en högre princip närheten mellan kund och företag då får man något som bara Länsförsäkringar kan äga. Och dessutom bevisa i form av kundnöjdhet. Med begreppet Närhet förenar vi det kundägda och det lokala. Vi skapar närhet för alla våra kunder oavsett om de träffar oss fysiskt, via telefon eller digitalt. Med närhet skapar vi också närhet för kunden till hela vårt erbjudande; försäkring, bank och fastighetsförmedling. Närhet är inte bara geografisk, utan kan mätas på många sätt. De närhetsaspekter som tillsammans bygger Vår logotyp och företagssymbol är bland de mest välkända i landet, och ska därför vårdas och användas med gott omdöme

9 Närhet är inte bara geografisk, utan kan mätas på många sätt. en unik position för varumärket är exempelvis Geografisk närhet, Professionell närhet, Attitydmässig närhet, Beslutsmässig närhet, Ekonomisk närhet, Personlig närhet och Värderingsmässig närhet. Länsförsäkringars idé är att, i allt vi gör, minska avstånd och öka närhet. Den ambitionen uttrycks genom devisen Kom närmare som ett tillägg till vår logotyp. Villkor och information till kunder Information till kunder, som exempelvis villkor, ska alltid vara korrekt, tydlig och lätt för kunden att förstå. Språk och tonalitet ska följa de skrivregler som finns enligt Länsförsäkringska. Vi ska alltid följa branschorganisationers och myndigheters krav på utformning och transparens. Kontakter med media Media är en viktig förmedlare av information om Länsförsäkringar. Kontakter med media ska präglas av öppenhet, saklighet, snabbhet och relevans. Genom att vara professionella och aktiva i medierelationer kan LFAB bidra till att förmedla en korrekt och saklig bild av Länsförsäkringar och vår verksamhet, och bidra till att stärka förtroendet för länsförsäkringsgruppen. Kontakter med media ska alltid gå via kommunikationsavdelningen på LFAB som svarar för att rätt person uttalar sig. Opinionsbildning och myndighetskontakter LFAB stödjer inte något politiskt parti eller någon politisk organisation. Däremot kan vi från tid till annan ha en uppfattning, utifrån det vi bedömer vara bäst för våra kunder, som är i linje med en viss politisk uppfattning. Den information vi ger till myndigheter ska alltid vara korrekt, språkgranskad och grundad på säkerställda fakta. CSR (Corporate Social Responsibility) LFAB är en del av länsförsäkringsgruppen, som har cirka 3,5 miljoner kunder. Länsförsäkringsbolagen är lokalt kundägda och bedriver ett CSR-arbete som betonar det lokala engagemanget och genomför endast aktiviteter som är bra för antingen kunderna eller det lokala samhället. Marknadsföring Vår marknadsföring ska alltid följa god marknadsföringssed, och vi ska tala för det vi erbjuder och står för, inte om konkurrenter. Vår marknadsföring ska vara positiv och informativ. All marknadsföring ska följa våra språkliga och grafiska riktlinjer

10 Interna regler på koncernnivå inom det etiska området Här hittar du en lista över områden som regleras i interna styrdokument på koncernnivå som utgör grunden för Uppförandekoden. Det kan finnas fler relevanta interna regler som gäller för just din enhet eller funktion, exempelvis finns det en kreditinstruktion för dig som jobbar på banken som ska följas vid kreditgivning. Du hittar både de här interna reglerna och specifika regler på Länet och på Länsman. De interna reglerna uppdateras löpande. Du förväntas känna till och ta del av uppdaterade regler. 1 Miljö 2 Säkerhet och informationssäkerhet 3 Skydd av personuppgifter 4 Kundklagomål 5 Intressekonflikter 6 Anställdas egna värdepappersaffärer 7 Motverkande av penningtvätt och finansiering av terrorism 8 Personalpolicy 9 Lön och ersättningar till medarbetare 10 Inköp och upphandling 11 Otillåtna förmåner 12 Ägarpolicy 13 Outsourcing 14 Rapportering och ekonomistyrning 15 Attestering 16 Kommunikation och mediakontakter 18

11 Vi lever i en förtroendebransch, där både våra kunder och vår omvärld ställer stora krav på vårt agerande. Vi måste helt enkelt agera på ett sätt som inger förtroende. Uppförandekoden kan inte ge svar på hur varje enskild situation ska hanteras. Men den ger en tydlig bild av hur vi ska förhålla oss och agera, både mot varandra som medarbetare och i kontakterna med vår omvärld.

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189.

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Dessa riktlinjer antogs vid INTACTA Kapitals styrelsemöte den 16 maj 2013. 1(5) Etiska riktlinjer 1. Etik och syftet med etiska riktlinjer Bolaget verkar

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 CODE OF CONDUCT A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 INLEDNING Den viktigaste uppgiften för alla anställda i PetroBio är att utveckla och upprätthålla en ekonomiskt sund och framgångsrik

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJER RUTIN ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen RIKTLINJER Fastställda av: Generalsekreteraren

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styrsystem Nordic Crane Group Dokumenttitel Etiske retningslinjer Utarbetat av/datum Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttyp Dokument Dok.nr 2-NCG-D80 Företagsnamn Nordic Crane Group AS Godkänt av

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

Uppförandekod. Inledning

Uppförandekod. Inledning Uppförandekod Inledning Kvinna till Kvinna stödjer och samarbetar med kvinnoorganisationer som kämpar för kvinnors rättigheter och tar en aktiv del i arbetet för fred. Våra samarbetsorganisationer utbildar

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet

Läs mer

Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015.

Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015. Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015. Värdeskapande relationer, långsiktigt agerande Varför en uppförandekod? Södras uppförandekod sammanfattar de

Läs mer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer är Swedavias etiska riktlinjer som kompletterar och utvecklar Swedavias gemensamma värderingar (pålitliga, engagerade,

Läs mer

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com Loomis AB UPPFÖRANDEKOD Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com 2 av 5 Ramar för Loomis uppförandekod Loomis uppförandekod skall spegla våra

Läs mer

VD HAR ORDET. VD och koncernchef

VD HAR ORDET. VD och koncernchef UPPFÖRANDEKOD VD HAR ORDET Det är viktigt att vår omvärld kan lita på oss. Lita på vår professionalitet och integritet. Därför måste vi vara professionella i vårt handlande gentemot kunder, leverantörer

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Sid 1 (5) Inledning KVD Kvarndammen Gruppen AB (nedan kallat KVD) är en verksamhet som omfattar auktionsförsäljning på Internet genom marknadsplatserna kvd.se,

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance INLEDNING Monierkoncernen trorr på en värld där takens potential förverkligas för att göra människors

Läs mer

STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD. www.statkraft.com

STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD. www.statkraft.com STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD www.statkraft.com 2 STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD Innehåll Koncernchefen har ordet............... 3 Del I: Att förstå och tillämpa Statkrafts uppförandekod 1. Statkrafts förpliktelse................

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Etiska riktlinjer 2011:4 beslutade den 26 september 2011 Innehåll Det är viktigt att allmänheten uppfattar Rekryteringsmyndigheten och dess verksamhet som en viktig

Läs mer

Peabs etiska riktlinjer

Peabs etiska riktlinjer Peabs etiska riktlinjer Alla ska kunna vara stolta över oss För inte så värst länge sedan var Peab ett litet företag. Då kunde vi utan problem bara sitta ner och prata igenom vad som gällde här. Nu är

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Vår uppförandekod gäller all vår verksamhet och vi förutsätter oss att all personal alltid följer dessa riktlinjer.

Vår uppförandekod gäller all vår verksamhet och vi förutsätter oss att all personal alltid följer dessa riktlinjer. Code of Conduct Brev från ledningen Hos oss på Caverion är det viktigt att utveckla företagets långsiktiga verksamhet. Vi strävar inte efter det goda ekonomiska resultatet till varje pris. Vi förstår att

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT

GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT UPPFÖRANDEKOD GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT Detta dokument har upprättats på svenska och engelska. Vid eventuella motsägelser mellan den svenskspråkiga och den engelskspråkiga versionen skall den engelskspråkiga

Läs mer

It s all about values

It s all about values Code Våra etiska of Conduct regler It s all about values FÖRORD Nordzuckers värdeord ligger till grund för våra etiska regler och utgör grundvalen i vår företagskultur. Medan värdena kan ge oss handledning

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Diarienummer: Ks2013/0256.103 Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Gäller från: 2013-07-01 Gäller för: Medarbetare och förtroendevalda i Ljungby kommun samt Kommunala bolag

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD LKAB KONCERNEN

UPPFÖRANDEKOD LKAB KONCERNEN UPPFÖRANDEKOD LKAB KONCERNEN UPPFÖRANDEKODEN ÄR FASTSTÄLLD AV LKAB:S STYRELSE AUGUSTI 2013 2 Uppförandekod för LKAB Värderingar FN:s Global Compact FN:s Global Compact är det globala näringslivets upprop

Läs mer

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson HUR VI GÖR Som riktlinjer och i vissa stycken krav i vår verksamhet har vi formulerat en samling policys. Som intressent till vårt bolag ser vi gärna att ni bekantar er med vår hållning i dessa frågor.

Läs mer

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Definition Återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda medarbetare eller chefer på ett kränkande sätt

Läs mer

IFS GRUNDLÄGGANDE ETISKA PRINCIPER...

IFS GRUNDLÄGGANDE ETISKA PRINCIPER... Etikpolicy Beslutad av: Datum: Board of Directors of If P&C Insurance Holding Ltd (publ) 2014-11-28 Board of Directors of If P&C Insurance Ltd (publ) 2014-12-02 Board of Directors of If P&C Insurance Company

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD FÖR PALMECENTRETS REPRESENTANTER OCH KONSULTER GODKÄND AV PALMECENTRETS LEDNING, 2009-06-23

UPPFÖRANDEKOD FÖR PALMECENTRETS REPRESENTANTER OCH KONSULTER GODKÄND AV PALMECENTRETS LEDNING, 2009-06-23 UPPFÖRANDEKOD FÖR PALMECENTRETS REPRESENTANTER OCH KONSULTER GODKÄND AV PALMECENTRETS LEDNING, 2009-06-23 INLEDNING Olof Palmes Internationella Center ( Palmecentret ) är arbetarrörelsens organisation

Läs mer

LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) 1 (9) LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen i Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Datum för beslut 2013-12-18 Träder ikraft

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

HANDBOK I. Etik & Moral FRIBO

HANDBOK I. Etik & Moral FRIBO HANDBOK I Etik & Moral FRIBO 2 HANDBOK I ETIK & MORAL Miljönätverket Sjuhärad Tillsammans utvecklar och skapar vi tryggare och bättre bostäder FRIBO 2011 Miljönätverket Sjuhärad HANDBOK I ETIK & MORAL

Läs mer

Riktlinjer mot mutor och annan korruption för Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 12 februari 2014, 23

Riktlinjer mot mutor och annan korruption för Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 12 februari 2014, 23 Blad 1 Riktlinjer mot mutor och annan korruption för Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 12 februari 2014, 23 1. Inledning Riktlinjerna har tagits fram i syfte att förhindra och förebygga

Läs mer

Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014)

Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014) Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014) Uppförandekod Ratos är ett noterat private equity-konglomerat, vars affärsidé är att skapa högsta

Läs mer

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance!

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance! Uppförandekod Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem Be safe with Compliance! INNEHÅLL I UPPFÖRANDEKODEN FÖR INFINITAS LEARNING 1. Konkurrens på rättvisa villkor... 3 2 Korruptionsbekämpning...

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD. Midroc Europe 3 2 0 2011-06-01. Dokument nr. Översättning av MSS-100-11000-APO-00102. Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer

UPPFÖRANDEKOD. Midroc Europe 3 2 0 2011-06-01. Dokument nr. Översättning av MSS-100-11000-APO-00102. Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer UPPFÖRANDEKOD Dokument nr Översättning av MSS-100-11000-APO-00102 3 2 1 0 2011-06-01 Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer Rev. Datum Beskrivning Handl Granskad Godkänd 2(5) Översättning INNEHÅLL ÖVERSÄTTNING...

Läs mer

Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen

Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Innehållsförteckning Policy om tagande och givande av muta... 3 Allmänt...3 Syfte...3 Tagande

Läs mer

ETIKPOLICY. Reviderad 2009-08-24

ETIKPOLICY. Reviderad 2009-08-24 ETIKPOLICY Reviderad 2009-08-24 Målsättning Värderingar avgör hur vi förhåller oss till varandra. De är grunden för vårt välbefinnande, hur vi kommunicerar med omvärlden och det konstnärliga resultatet.

Läs mer

Storebrandkoncernens riktlinjer för bekämping av korruption

Storebrandkoncernens riktlinjer för bekämping av korruption Storebrandkoncernens riktlinjer för bekämping av korruption 1 Syfte och principer I detta dokument beskrivs Storebrandkoncernens riktlinjer för bekämpning av korruption. Syftet med riktlinjerna är att

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

Uppförandekod. Code of Conduct

Uppförandekod. Code of Conduct Uppförandekod Code of Conduct Syfte och omfattning 1 Affärsprinciper 2 Mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden 4 Miljö 6 Efterlevnad och uppföljning 7 Syfte och omfattning Nobia Uppförandekod Nobias

Läs mer

Uppförandekod för AAK Group (kort version)

Uppförandekod för AAK Group (kort version) Uppförandekod för AAK Group (kort version) INLEDNING AAK:s vision är att vara det självklara valet för förädlade vegetabiliska oljor. För att vi ska uppnå detta är det avgörande för AAK att samtliga anställda

Läs mer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKFs leverantörer och underleverantörer spelar en viktig roll i vår efterfrågekedja

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Code of Conduct Wulff Supplies

Code of Conduct Wulff Supplies Code of Conduct Wulff Supplies Dokumentnamn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarig: Ledningsgruppen Datum: 110321 Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag Innehållsförteckning Wulff Group/Wulff

Läs mer

Värdegrund och policy

Värdegrund och policy Värdegrund och policy för, ATSUB/GBG ATSUB/Göteborg har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter och öppen diskussion. Jämställdhet mellan kvinnor och män

Läs mer

Etisk deklaration och etiska normer för studie- och yrkesvägledning

Etisk deklaration och etiska normer för studie- och yrkesvägledning Etisk deklaration och etiska normer för studie- och yrkesvägledning Sveriges Vägledarförening är en intresseförening för personer som har till uppgift att bedriva studie - och yrkesvägledning inom främst

Läs mer

Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia

Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia Författare: Koncernledning Datum: 5 april 2011 (uppdaterad 27 januari 2014) Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia AcadeMedia har upprättat en hållbarhetspolicy för att tydliggöra vårt gemensamma ansvar

Läs mer

TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015

TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015 TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015 Vårt ansvar som arbetsgivare och medarbetare Vår företagskultur Tribonas företagskultur präglas av tre kärnvärden: Engagemang - På Tribona lägger vi stor vikt vid att sätta

Läs mer

Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun

Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-15 FSN-2014/92.119 1 (4) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Förskolenämnden Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun Förslag

Läs mer

uppförandekod integritet och etik

uppförandekod integritet och etik uppförandekod integritet och etik uppförandekod Kära vänner, Integritet och etik har alltid varit en väsentlig del av Sikas kultur. Sikas Filosofi och Policy slog redan på 70-talet fast att hög etisk standard

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Interna regler för hantering av etiska frågor och intressekonflikter

Interna regler för hantering av etiska frågor och intressekonflikter Interna regler för hantering av etiska frågor och intressekonflikter Fastställd av styrelsen i Optimus Fonder AB den 26 november 2013 Interna regler för hantering av etiska frågor och intressekonflikter

Läs mer

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Värmek är medlemmarna Värmek är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina 144 medlemar. Värmekhar i uppdrag av sina medlemmar

Läs mer

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling I Sverige finns två lagar som har till syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Uppförandekod. för Sjätte AP-fonden

Uppförandekod. för Sjätte AP-fonden Uppförandekod för Sjätte AP-fonden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 Grundläggande för Sjätte AP fondens syn på avkastning och ansvarsfulla investeringar... 3 Krav på affärspartners företag och fonder...

Läs mer

EGS POLICY FÖR BEKÄMPNING AV KORRUPTION OCH MUT- BROTT

EGS POLICY FÖR BEKÄMPNING AV KORRUPTION OCH MUT- BROTT EGS POLICY FÖR BEKÄMPNING AV KORRUPTION OCH MUT- BROTT 1 INTRODUKTION TILL RIKTLINJER MOT KORRUPTION OCH MUTBROTT EG önskar bedriva sin verksamhet utan användning av mutor eller andra former för korruption.

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning

Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Handlingsplanen utgår ifrån Lag (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Antikorruptionspolicy

Antikorruptionspolicy Antikorruptionspolicy INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Definitioner...1 2. Bakgrund och syfte...1 3. Tillämplighet...2 4. Givande och tagande av alla typer av förmåner...2 5. När medarbetare inom SSAB tar emot

Läs mer

Code of Conduct UPPFÖRANDEKOD

Code of Conduct UPPFÖRANDEKOD Code of Conduct UPPFÖRANDEKOD INNEHÅLL 1 VD HAR ORDET...4 2 VAD STYR VÅRT UPPFÖRANDE...6 2 3 3 UPPFÖRANDE MÄNNISKOR EMELLAN... 10 4 AFFÄRSETIK...14 5 ATT SKYDDA FÖRETAGETS TILLGÅNGAR... 18 6 KOMMUNIKATION...

Läs mer

KAEFERS FÖRETAGSETIK. KAE010GI00 Code of Conduct 2013-01-01 GB Rev: 3

KAEFERS FÖRETAGSETIK. KAE010GI00 Code of Conduct 2013-01-01 GB Rev: 3 KAEFERS FÖRETAGSETIK KAE010GI00 Code of Conduct 2013-01-01 GB Rev: 3 Meddelande från ordföranden En grupp - En kod Från utbildad arbetskraft på byggarbetsplatsen till projektledning och hela vägen fram

Läs mer

Godkännande av Dunis affärsetiska policy

Godkännande av Dunis affärsetiska policy Godkännande av Dunis affärsetiska policy Duni som företag och dess medarbetare ska följa god affärssed och agera i enlighet med koncernens etiska normer och förväntningar. Denna affärsetiska policy anger

Läs mer

InItIatIvet för. reko arbetsplats

InItIatIvet för. reko arbetsplats InItIatIvet för reko arbetsplats Initiativet för reko arbetsplats Initiativet för Reko Arbetsplats är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt

Läs mer

Södertälje kommuns riktlinjer för kommunikation Dm KS08119

Södertälje kommuns riktlinjer för kommunikation Dm KS08119 SÖDERTÄLJE KOMMUN Tj änsteskrivelse ~ KOMMUNSTYRELSENS Monika Larsson Kommunikationsdirektör 08-550 224 50 monika.larsson@sodertalje.se Kommunstyrelsen Södertälje kommuns riktlinjer för kommunikation Dm

Läs mer

Global uppförandekod

Global uppförandekod Global uppförandekod Några ord från vår VD Som global framstående aktör inom dialysbehandling och akutvård har vi ett ansvar att agera som ett etiskt och ansvarstagande företag. För att uppnå detta mål

Läs mer

Uppförandekod. seb uppförandekod 1

Uppförandekod. seb uppförandekod 1 Uppförandekod seb uppförandekod 1 uppförandekod Vår vision Vår mission Vårt varumärkeslöfte Våra värderingar Att vara den mest pålitliga partnern för kunder med ambitioner Vi är övertygade om att de flesta

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Policy avseende Farliga förmåner i Bräcke kommun. Antagen av kommunfullmäktige 75/2015

Policy avseende Farliga förmåner i Bräcke kommun. Antagen av kommunfullmäktige 75/2015 Policy avseende Farliga förmåner i Bräcke kommun Antagen av kommunfullmäktige 75/2015 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Omfattning... 3 3. Måltider... 3 4. Rabatter, subventioner och lån... 4 5.

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Compliancefunktionen och de nya regelverken från FI om intern styrning och kontroll. Lina Rollby Claesson, Compliance Forum

Compliancefunktionen och de nya regelverken från FI om intern styrning och kontroll. Lina Rollby Claesson, Compliance Forum Compliancefunktionen och de nya regelverken från FI om intern styrning och kontroll Lina Rollby Claesson, Compliance Forum Vem är jag och varför dessa frågor? Styrelseledamot i CF sedan start Växelvis

Läs mer

Vår vision. SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom våra utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet.

Vår vision. SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom våra utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet. Uppförandekod Vår vision SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom våra utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet. 2 Till alla medarbetare i SEB, Jag är stolt

Läs mer

Vi har alla ett ansvar

Vi har alla ett ansvar Etiska riktlinjer 1 2 Vi har alla ett ansvar Veidekke är en av Skandinaviens största entreprenörer och fastighetsutvecklare. Rent bokstavligt hjälper vi till med att bygga samhället och vi bidrar på ett

Läs mer

VÅR ETISKA KOD. Sveriges Skolledarförbund tar ansvar

VÅR ETISKA KOD. Sveriges Skolledarförbund tar ansvar VÅR ETISKA KOD Sveriges Skolledarförbund tar ansvar Yrkesetisk kod för Sveriges Skolledarförbund Skola och utbildning har en avgörande betydelse för samhällets utveckling. Den unga människans skolupplevelser

Läs mer

Saabs CODE OF CONDUCT

Saabs CODE OF CONDUCT Code of Conduct Saabs CODE OF CONDUCT InnEHÅLL Betydelsen av att vara ett ansvarstagande företag... 1 1. Inledning... 2 2. Regelverk... 3 3. Våra arbetsplatser... 4 4. Affärsetik är nyckeln till att skapa

Läs mer

Hillerstorp 2015. Code of Conduct. Om våra etiska, sociala och miljömässiga riktlinjer

Hillerstorp 2015. Code of Conduct. Om våra etiska, sociala och miljömässiga riktlinjer Hillerstorp 2015 Code of Conduct Om våra etiska, sociala och miljömässiga riktlinjer Innehåll INLEDNING 3 SAMMANFATTNING Social, etisk och miljömässig hållbarhet på Axelent 5 THE SPIRIT OF AXELent 7 AFFÄRSPRINCIPER

Läs mer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer Uppförandekod för Quintiles leverantörer 2 En hållbar affärsverksamhet är viktig för Quintiles. Denna uppförandekod för leverantörer ( koden ), som är baserad på internationellt erkända normer, syftar

Läs mer

Lindgårdens förskola

Lindgårdens förskola Lindgårdens förskola 1. Inledning Det här är Vingåkers kommuns likabehandlingsplan. Vi vill med vår likabehandlingsplan informera om hur vi arbetar med frågor som rör diskriminering och annan kränkande

Läs mer

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende Innehållsförteckning ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen Germany Phone

Läs mer

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8)

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) FMSI 2014, Underbilaga 1.1: Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund utgör den strategiska grund som

Läs mer