Delårsrapport för kvartalet januari mars 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport för kvartalet januari mars 2010"

Transkript

1 Delårsrapport för kvartalet januari mars 2010 Intäkterna uppgick till 501,1 MUSD (327,6 MUSD för motsvarande period föregående år). EBITDA uppgick till 100,7 MUSD (99,8 MUSD). Resultat före skatt uppgick till 58,8 MUSD (55,9 MUSD) Resultatet efter skatt ökade till 45,5 MUSD (50,5 MUSD). Resultatet per aktie uppgick till 0,26 USD (0,31 USD). 5,6 miljoner fat olja raffinerades (5,3 miljoner fat) och råoljeproduktionen uppgick till 3,8 miljoner fat (4,2 miljoner fat). Femårigt obligationslån om 350 MUSD emitterat på Eurobondmarknaden. Alliance Oil Company Ltd är ett ledande självständigt oljeföretag med en vertikalt integrerad verksamhet i Ryssland och Kazakstan. Alliance Oil Company har idag bevisade och sannolika oljereserver om 526 miljoner fat, raffineringskapacitet om fat per dag och ett nätverk av återförsäljare innefattande bensinstationer och oljeproduktsdepåer. Bolagets depåbevis handlas på NASDAQ OMX Nordic under symbolen AOIL.

2 Bästa aktieägare, Under första kvartalet 2010 producerade Alliance Oil 3,8 miljoner fat råolja och raffinerade 5,6 miljoner fat, i linje med målen för helåret. Vi rapporterar en EBITDA-ökning om 12 procent jämfört med fjärde kvartalet 2009, med stärkta marginaler inom både upstream- och downstreamsegmenten. Verksamheten under det första kvartalet påverkades av ökade transportkostnader via pipeline och järnväg samt högre inhemska gas- och elpriser. Den övergripande prismiljön var dock fortsatt gynnsam med Brentpriser som pendlade mellan 70 och 80 USD per fat. Kombinerat tog dessa faktorer ut varandra och resulterade i närmast oförändrade nettopriser på den inhemska- och exportmarknaden. Effekterna av den ryska rubelns valutakursfluktuationer mot dollarn var neutrala, då den under perioden pendlade kring 30 rubel per dollar. Inom upstreamsegmentet har den regionala produktionen stabiliserats med ökade volymer från Volga- Uralregionen och lägre från Tomskregionen. Inledande produktion från Kolvinskoyefältet transporterades på vintervägar med lastbilar till anläggningarna på Kharyagafälten. Betydande resurser har allokerats till Kolvinskoyefältets utbyggnadsplan för att kunna inleda kommersiell produktion under års investeringsprogram för upstreamverksamheten inkluderar borrning av 74 nya brunnar varav 8 prospekteringsbrunnar i Timano-Pechoraregionen och Volga Uralregionen. I Timano- Pechoraregionen mobiliserades borriggar och borrningar inleddes på åtta olika platser. Vi förväntar oss att de nya brunnarna kommer att ge oss produktionsökningar under det tredje kvartalet och bedömer att implementeringen av borrprogrammet fortlöper enligt plan. Inom downstreamsegmentet inleddes under mars månad underhållsarbeten på den katalytiska reformeringsanläggningen på Khabarovskraffinaderiet. Anläggningen var avstängd i 50 dagar med minskade bensinvolymer som följd. Den 1 maj inleddes åter produktionen från anläggningen. Nya lagringstankar för bensin med total kapacitet om kubikmeter har färdigställts vid Khabarovsks grossistförsäljningsdepåer. De nya tankarna är byggda med avancerad dubbelväggsteknik och förbättrar väsentligt tekniska-, ekologiska- och säkerhetsförhållanden. Moderniseringen av raffinaderiet fortsätter enligt plan och vi förväntar oss att lansera det moderniserade raffinaderiet under Vår huvudentreprenör för moderniseringen, Technicas Reunidas, ökar nu leveranserna av resurser och utrustning till raffinaderiets byggarbetsplats. Bolagets finansiella situation har ytterligare stärkts. Efter den framgångsrika emissionen av ett femårigt obligationslån om 350 MUSD på Eurobondmarknaden uppgick de likvida medlen till 455 MUSD samtidigt som en större del av bolagets lån förfaller efter Utsikter Trots den rådande turbulensen på råvaru- och finansmarknaderna är vi fast beslutade att leverera målen som understryks i bolagets strategi fram till Det långsiktiga produktionsmålet är att nå fat per dag under Målet för 2010 är oförändrat fat per dag med en sammanlagd produktion om 17 miljoner fat. Inom downstreamsegmentet fortsätter vi att fokusera på moderniseringsprojektet samtidigt som vi ytterligare utvecklar vår marknadsförings- och detaljistverksamhet. Khabarovskraffinaderiet planeras raffinera 21 miljoner fat olja under Vi fortsätter att fokusera på effektivitet och integrering med fortsatt finansiell disciplin. Vi följer konsekvent vår tillväxtstrategi och fortsätter att tillvarata affärsmöjligheter i alla delar av verksamheten. Arsen Idrisov Verkställande direktör 2

3 Resultat för koncernen (Belopp i TUSD) kvartalet Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader * Rörelseresultat * Finansiella intäkter/kostnader, netto Valutakursförlust/-vinst, netto Inkomstskatt * Resultat efter skatt * EBITDA Operativt kassaflöde före förändringar i rörelsekapital Summa kassaflöde från den löpande verksamheten Summa skulder (vid periodens slut) Likvida medel (inkl spärrade medel) (vid periodens slut) Nettoskuld (vid periodens slut) Summa eget kapital (vid periodens slut) * inklusive återförd nedskrivning av olje- och gastillgångar om 174,67 MUSD Alliance Oil-koncernens intäkter uppgick under kvartalet 1 januari 31 mars 2010 till 501,05 MUSD (327,57 MUSD) och omfattar försäljning av oljeprodukter och råolja samt övriga intäkter. Rörelsens kostnader uppgick till 353,87 MUSD (194,07 MUSD), och inkluderar produktionskostnader för råolja och oljeprodukter, avskrivningar och kostnader för övrig försäljning. Valutakursvinster/-förluster netto uppgick till -3,19 MUSD (-11,41 MUSD). De genomsnittliga valutakurserna som använts under första kvartalen 2010 och 2009 uppgick till 29,89 respektive 33,93 rubel per USD. Valutakurserna per 31 mars 2010 och 2009 uppgick till 29,36 respektive 30,24. Valutakursvinster/-förluster, hänförliga till koncerninterna lån, uppgick till 15,11 MUSD (-60,51 MUSD) netto efter skatt och har redovisats mot totalresultatet. Koncernens resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 44,30 MUSD motsvarande 0,26 USD per aktie (50,87 MUSD och 0,31 USD per aktie). Prospektering och produktion (upstream) Alliance Oil Company Ltd:s upstreamverksamhet återfinns i tre ryska regioner: Timano-Pechora-, Volga-Ural- och Tomskregionen samt i Kazakstan. Intäkter från försäljning av råolja uppgick till 86,76 MUSD (64,61 MUSD). Intäkter från export av råolja uppgick till 51,68 MUSD (44,34 MUSD), export till OSS-länder till 4,52 MUSD (18,09 MUSD) och intäkter från försäljning på den inhemska marknaden till 30,56 MUSD (2,18 MUSD). Försäljningsvolymer och erhållna priser på export- respektive inhemska marknaden, exklusive koncernintern försäljning om fat ( fat), framgår av tabellen nedan: Kvartalet 1 jan 31 mar 2010 Export OSS-Export Ryssland Totalt Försäljningsvolym (fat) Bruttopris (USD/fat) 75,03 44,66 37,36 57,94 Nettointäkt (USD/fat) 41,62 44,66 31,65 37,59 Försäljningskostnader (USD/fat) 5,76 16,66 1,75 4,56 Nettopris (USD/fat) 35,86 28,00 29,90 33,03 Intäkter från försäljning av råolja (TUSD)

4 Kvartalet 1 jan 31 mar 2009 Export OSS-Export Ryssland Totalt Försäljningsvolym (fat) Bruttopris (USD/fat) 42,17 33,75 17,74 38,64 Nettointäkt (USD/fat) 26,42 27,74 16,70 26,25 Försäljningskostnader (USD/fat) 4,62 10,88 1,79 6,13 Nettopris (USD/fat) 21,80 16,86 14,91 20,13 Intäkter från försäljning av råolja (TUSD) Nettointäkterna erhålls genom att exkludera mervärdesskatt från bruttopriset för inhemsk rysk försäljning eller genom att exkludera exportskatten från bruttopriset för export till OSS och övriga länder. Nettopriserna erhålls genom att exkludera mervärdesskatt (för inhemsk rysk försäljning), kostnader för järnvägstransport och via pipeline eller exportskatt, mäklarprovision och vissa andra kostnader (för exportförsäljning) eller transportkostnader, mäklarprovision och vissa andra kostnader (för OSS-export) från bruttopriset. Kostnaderna för oljeproduktion ökade under kvartalet till 62,46 MUSD jämfört med 39,14 MUSD under första kvartalet Ökningen berodde huvudsakligen på högre produktionsskatter och andra skatter om 42,13 MUSD jämfört med 23,58 MUSD under första kvartalet 2009 tillsammans med förstärkningen av den ryska rubeln, ökade renoverings- och underhållsarbeten och kostnadsinflation. Produktionsskatter och andra skatter ökade till följd av det högre råoljepriset jämfört med första kvartalet Avskrivningarna för upstreamtillgångar uppgick till 23,57 MUSD (19,96 MUSD) och ökade till följd av högre uppskattningar i slutet av 2009 av framtida investeringar samt förstärkningen av den ryska rubeln. Upstreamsegmentets operativa data framgår av tabellen nedan: Försäljningsvolym (konsoliderad), fat till externa kunder till koncerninterna bolag Intäkt per sålt fat, USD/fat 34,85 21,19 Produktionskostnader per sålt fat, USD/fat 22,65 14,11 Produktionskostnader 5,35 3,82 Produktionsskatter och andra skatter 11,09 5,57 Avskrivningar och nedskrivningar 6,21 4,72 Försäljnings- och administrationskostnader samt övriga intäkter/kostnader, netto (USD/fat) 5,24 4,58 EBITDA per sålt fat (USD/fat) 13,17 7,22 Rörelseresultatet för upstreamverksamheten uppgick under kvartalet till 26,18 MUSD (15,09 MUSD). Alliance Oil Companys oljeproduktion under kvartalet uppgick till fat ( fat). Den genomsnittliga dagsproduktionen under kvartalet uppgick till fat ( fat). 4

5 Bevisade och sannolika reserver Råoljeproduktion (i fat) 31 december Timano-Pechoraregionen Volga-Uralregionen Tomskregionen Kazakstan Total Timano-Pechoraregionen För 2010 års borrprogram mobiliserades 11 borriggar, varav 2 till Lek-Kharyagafältet, 4 till North Kharyagafältet, 1 till Middle Kharyagafältet och 4 till Kolvinskoyefältet. Åtta brunnar borrades och en brunn på North Kharyagafältet färdigställdes och sattes i produktion. Mellan 6 februari och 14 april producerades sammanlagt fat råolja från två brunnar på Kolvinskoyefältet. Oljan transporterades med lastbil på vintervägar till oljebehandlingsanläggningen på Middle Kharyagafältet. Totalt genomfördes reparations- och förbättringsarbeten på 24 brunnar under kvartalet. Volga-Uralregionen På Kovalevskoyefältet inleddes prospekteringsborrningen av brunn nummer 7. Brunnen kommer färdigställas under andra kvartalet. Två prospekteringsbrunnar borrades och produktionstestades framgångsrikt på licensområdena Saratovskaya och South Kultashikhskaya. I enlighet med prospekteringsprogrammet flyttades ytterligare en borrigg till licensområdet South Solnechoye. Borrning kommer att inledas under andra kvartalet. På Kochevnenskoyefältet inleddes en sidoborrning. Brunnen kommer att sättas i produktion under andra kvartalet. Fyra produktionsbrunnar och en sidobrunn borrades på Stepno-Ozerskoye- och Elginskoefältet. Samtliga sattes i produktion. Borrning pågår av ytterligare två brunnar samt en sidobrunn. Totalt genomfördes reparations- och förbättringsarbeten på 27 brunnar under kvartalet. Tomskregionen Borrning av en brunn på Khvoinoyefältet, vilken inleddes förra året, slutfördes och brunnen sattes i produktion efter att ha behandlats med s k hydrofracturing. Två produktionsbrunnar på Kluchevskoyefältet behandlades med hydrofracturing. Borrning av sidobrunnar inleddes på två nedlagda brunnar på Middle Nyurolafältet, vilka bedöms kunna sättas i produktion under andra kvartalet. Totalt genomfördes reparations- och förbättringsarbeten på 39 brunnar under kvartalet. Kazakstan Tre nya produktionsbrunnar sattes i produktion under kvartalet, inklusive en som borrades förra året. Borrning pågår av ytterligare en brunn. Totalt genomfördes reparations- och förbättringsarbeten på 2 brunnar under kvartalet. Raffinering och marknadsföring/försäljning (downstream) Koncernens downstreamverksamhet inkluderar oljeraffinaderiet i Khabarovsk samt ett nätverk av Alliance-bensinstationer och oljeproduktsdepåer, alla belägna i ryska Fjärran Östern. Intäkter från försäljning av oljeprodukter uppgick under kvartalet till 406,25 MUSD (256,36 MUSD). Intäkter från export av oljeprodukter uppgick till 118,58 MUSD (47,41 MUSD) och intäkter från försäljning på den inhemska marknaden uppgick till 287,67 MUSD (208,95 MUSD). Av försäljningen av oljeprodukter gick 38 procent på export, 47 procent till grossistledet och 15 procent såldes i detaljistledet genom det egna nätverket av bensinstationer. 5

6 Försäljningsvolymer och erhållna priser på export- respektive inhemska marknaden framgår av tabellen nedan: Export Kvartalet 1 jan 31 mar 2010 Försäljningsvolym (fat) Nettopriser (USD/fat) 54,71 72,74 107,31 71,10 Intäkter från försäljning av oljeprodukter (TUSD) Totalt Export Kvartalet 1 jan 31 mar 2009 Grossistmarknaden Detaljistmarknaden Grossistmarknaden Detaljistmarknaden Försäljningsvolym (fat) Nettopriser (USD/fat) 33,19 51,01 93,48 52,35 Intäkter från försäljning av oljeprodukter (TUSD) Under kvartalet raffinerades 5,63 miljoner fat olja vid Khabarovskraffinaderiet (5,29 miljoner fat). Produktionskostnaderna för oljeprodukter uppgick för kvartalet till 259,45 MUSD (127,01 MUSD). Ökningen av kostnaderna beror huvudsakligen på högre oljepriser och högre transporttariffer för råoljetransport samt förstärkningen av den ryska rubeln. Produktionskostnaderna för oljeprodukter inkluderar kostnader för inköpt raffinerad råolja från externa parter vilka uppgick till 116,07 MUSD (36,60 MUSD). Högre tariffer för transport var det huvudsakliga skälet till de högre transportkostnaderna om 95,99 MUSD (69,00 MUSD). Raffineringskostnader uppgick till 11,69 MUSD (8,46 MUSD). Avskrivningarna för raffineringstillgångar uppgick till 3,61 MUSD (3,21 MUSD). Avskrivningarna för försäljnings- och icke-producerande tillgångar uppgick till 3,59 MUSD (2,98 MUSD). Rörelseresultatet för downstreamverksamheten uppgick till 54,48 MUSD (67,32 MUSD). Downstreamsegmentets operativa data framgår av tabellen nedan: Totalt Intäkt per sålt fat oljeprodukter (USD per fat) 71,26 52,35 Produktionskostnader per sålt fat (USD per fat) 53,70 31,68 Raffineringskostnader 2,02 1,73 Transport råolja för raffinering 16,56 13,14 Kostnad för råolja inköpt för raffinering 28,34 12,51 Kostnad för oljeprodukter inköpta för återförsäljning 3,24 0,47 Produktionsskatter 2,92 3,18 Avskrivningar och nedskrivningar av raffineringstillgångar 0,62 0,65 Försäljnings- och administrationskostnader samt övriga intäkter/kostnader, netto (USD per fat) 7,59 6,70 EBITDA per sålt fat (USD per fat) 10,59 14,62 Moderniseringen av raffinaderiet fortsätter enligt plan och beräknas vara slutförd under Investeringar, Finansiering och Likviditet Investeringar Koncernens investeringar i olje- och gastillgångar uppgick till 85,34 MUSD (11,99 MUSD). Investeringarna fördelade sig på Timano-Pechora-, Tomsk- och Volga-Uralregionen samt Kazakstan med 51,27 MUSD (2,64 MUSD), 2,56 MUSD (5,64 MUSD), 29,99 MUSD (3,64) respektive 1,52 MUSD 6

7 (0,07 MUSD). Koncernens investeringar i raffineringstillgångar uppgick till 60,13 MUSD (17,61 MUSD) och investeringar i marknadsförings- och försäljningstillgångar uppgick till 1,81 MUSD (1,55 MUSD). Investeringarna inkluderar inte låneränta om 9,40 MUSD (10,03 MUSD) som aktiverats. Finansiering I mars 2010 emitterade bolaget ett femårigt obligationslån om 350 MUSD på Eurobondmarknaden. Obligationslånet löper med en fast kupongränta om 9,875% per år och förfaller till betalning den 11 mars Obligationerna är noterade på Londonbörsens Official List. Likviditet Per 31 mars 2010 samt 31 december 2009 uppgick koncernens likvida medel till 454,72 MUSD respektive 392,07 MUSD inklusive spärrade medel Om 69,31 MUSD respektive 55,69 MUSD. Under kvartalet återbetalades lån om 112,74 MUSD. Ytterligare lån om 33,50 MUSD återbetalades i april Finansiella nyckeltal EBITDA 1, TUSD Räntabilitet på eget kapital 2 3% 5% Räntabilitet på sysselsatt kapital 3 3% 4% Skuldsättningsgrad 4 57% 62% Soliditet 5 56% 53% Andel riskbärande kapital 6 61% 59% Räntetäckningsgrad 7 3,50 4,32 EBITDA/ränteutgifter 8 4,88 5,47 Moderbolaget Moderbolagets resultat före skatt uppgick till -7,61 MUSD (-4,88 MUSD). Per den 31 mars 2010 samt 31 december 2009 uppgick moderbolagets likvida medel till 137,53 MUSD respektive 86,85 MUSD. Organisation Styrelsen består av styrelseordförande Eric Forss, ledamöterna Arsen Idrisov (verkställande direktör), Claes Levin, Fred Boling, Fernando Martinez-Fresneda, Raymond Liefooghe och Isa Bazhaev. 7

8 Definitioner av finansiella nyckeltal 1. EBITDA (vinst före räntor, skatt, av- och nedskrivningar), definieras som koncernens rörelseresultat plus avskrivningar och nedskrivningar av olje- och gastillgångar och goodwill om tillämpbart, minus vinst vid försäljning av aktier i dotterbolag om tillämpligt samt plus/minus och väsentliga engångposter på resultaträkningen. 2. Räntabilitet på eget kapital definieras som koncernens resultat dividerat med eget kapital vid periodens slut. 3. Räntabilitet på sysselsatt kapital definieras som koncernens resultat efter finansiella poster plus räntekostnader plus/minus valutakursdifferenser på finansiella lån dividerat med totalt sysselsatt kapital (genomsnittet av senaste periodslutens balansomslutning med avdrag för icke räntebärande skulder). 4. Skuldsättningsgrad definieras som koncernens räntebärande skulder i förhållande till redovisat eget kapital. 5. Soliditet definieras som koncernens redovisade egna kapital inklusive minoritetsägares andel i procent av balansomslutningen. 6. Andel riskbärande kapital definieras som summan av koncernens redovisade egna kapital och uppskjutna skatteskulder (inklusive minoritetsägares andel) dividerat med balansomslutningen. 7. Räntetäckningsgrad definieras som resultat efter finansnetto plus räntekostnader plus/minus valutakursdifferenser dividerat med räntekostnader (både aktiverade och kostnadsförda ränteutgifter). 8. EBITDA/ränteutgifter definieras som koncernens vinst före räntor, skatt, av- och nedskrivningar dividerat med ränteutgifter (både aktiverade och kostnadsförda ränteutgifter). Definitioner av operativa nyckeltal Råolja Intäkt per sålt fat olja definieras som intäkterna från råoljeförsäljning dividerat med volymen råolja som sålts till både koncerninterna och externa kunder. Produktionskostnader per sålt fat olja baseras på volymen råolja som sålts till både koncerninterna och externa kunder, exklusive råolja inköpt för vidareförsäljning. Försäljnings- och administrationskostnader samt övriga intäkter/kostnader, netto, per fat inkluderar transporttariffer och andra försäljnings- och administrationskostnader samt övriga intäkter/kostnader dividerat med volymen råolja som sålts till både koncerninterna och externa kunder. Avskrivningarna baseras på DeGolyer and MacNaughtons (D&M) uppskattningar i enlighet med PRMS reservdefinitioner av utvinningsbara bevisade och sannolika reserver och kommande investeringar. Oljeprodukter Intäkt per sålt fat oljeprodukter definieras som intäkter från försäljning av oljeprodukter dividerat med volymen råolja som sålts till både koncerninterna och externa kunder. Produktionskostnader per sålt fat definieras som operativa kostnader (inklusive inköpt råolja och andra tjänster för koncerninterna bolag) dividerat med volymen oljeprodukter som sålts till både koncerninterna och externa kunder. Försäljnings- och administrationskostnader samt övriga intäkter/kostnader, netto, per fat inkluderar transportkostnader för oljeprodukter och andra försäljnings- och administrationskostnader samt övriga intäkter/kostnader dividerat med volymen oljeprodukter som sålts till både koncerninterna och externa kunder. 8

9 Konsoliderad resultaträkning i sammandrag RESULTATRÄKNING KONCERNEN (Belopp i TUSD) Rörelsens intäkter Not 1 jan 31 mar jan 31 mar 2009 Försäljning av råolja Försäljning av oljeprodukter Övriga intäkter Rörelsens kostnader Produktionskostnader råolja Produktionskostnader oljeprodukter Kostnad för övrig försäljning Avskrivningar och nedskrivningar av olje- och gastillgångar Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Avskrivning av försäljnings och övriga icke produktionstillgångar Övriga rörelsekostnader Resultat från avyttring av dotterbolag Rörelseresultat Finansiella intäkter/kostnader, netto Valutakursförlust/-vinst, netto Resultat före inkomstskatt Inkomstskatt Resultat efter skatt Hänförligt till: Aktieägare i moderbolaget Minoritetens andel Resultat per aktie Resultat per aktie (USD) 2 0,26 0,31 Resultat per aktie (USD) efter utspädning 2 0,26 0,31 9

10 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT (Belopp i TUSD) 1 jan 31 mar jan 31 mar 2009 Periodens resultat Övrigt totalresultat: Valutakursförlust/-vinst på koncerninterna lån Omräkning till rapportvaluta Inkomstskatt hänförlig till poster inom övrigt totalresultat Övrigt totalresultat efter inkomstskatt: Periodens totalresultat Hänförligt till: Aktieägare i moderbolaget Minoritetens andel

11 KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING i sammandrag (Belopp i TUSD) Not 31 mars december 2009 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Immateriella tillgångar Goodwill Uppskjutna skattefordringar Övriga finansiella anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL LÅNGFRISTIGA SKULDER Lån Uppskjutna skatteskulder Avsättning för återställandekostnader KORTFRISTIGA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

12 KASSAFLÖDESANALYS - i sammandrag (Belopp i TUSD) Kassaflöde från verksamheten Not 1 jan 31 mar jan 31 mar 2009 Rörelseresultat Operativt kassaflöde före förändringar i rörelsekapital Summa kassaflöde från den löpande verksamheten Summa kassaflöde från investeringsverksamheten Summa kassaflöde från finansieringsverksamheten Valutakursförändringar i likvida medel och omräkning till rapportvaluta Förändring av likvida medel Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

13 FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL Aktiekapital Hänförligt till moderbolagets aktieägare Övrigt tillskjutet kapital Övriga reserver Balanserat resultat Minoritetens andel Totalt eget kapital (Belopp i TUSD) Totalt Eget kapital per den 1 januari Periodens resultat Övrigt totalresultat Periodens totalresultat Optionsprogram (Not 8) Eget kapital per den 31 mars Periodens resultat Övrigt totalresultat Periodens totalresultat Ägarförändringar i dotterbolag Aktieemission Utdelning till aktieägare i dotterbolag Konvertibla skuldebrev Optionsprogram (Not 8) Eget kapital per den 31 december Periodens resultat Övrigt totalresultat Periodens totalresultat Ägarförändringar i dotterbolag Optionsprogram (Not 8) Eget kapital per den 31 mars

14 NOTER Not 1 Redovisningsprinciper Denna konsoliderad finansiella information i sammandrag har upprättats i enlighet med IAS 34. De redovisningsprinciper som används i denna konsoliderad finansiella information i sammandrag är desamma som de som användes i årsredovisningen för verksamhetsåret 2009, förutom vad som anges nedan. Ett antal nya standards och tolkningsuttalanden från IFRIC trädde i kraft den 1 januari Den inverkan som tillämpningen av dessa standarder och tolkningsuttalanden har vid upprättandet av konsoliderad finansiella information i sammandrag har av koncernledningen bedömts som ej väsentlig, förutom vad gäller de standards som redogörs för nedan: IFRS 3 Företagsförvärv (reviderad) Den reviderade standarden fortsätter att tillämpa förvärvsmetoden för rörelseförvärv, med några väsentliga förändringar. Exempelvis ska alla betalningar som sker i syfte att förvärva en rörelse redovisas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten, med eventuella villkorade betalningar som klassificeras som skulder ska omvärderas via resultaträkningen. Vid varje enskilt förvärv kan koncernen välja att fastställa minoritetsintressena i den förvärvade rörelsen, antingen som verkligt värde eller utryckt som minoritetsintressenas proportionella andel av rörelsens nettotillgångar. Alla förvärvsrelaterade utgifter ska kostnadsföras. IAS 27 Koncernredovisning och separata finansiella rapporter (reviderad) Den reviderade standarden har påverkat koncernens redovisningsprinciper avseende förändringar av ägarandelar i dess dotterbolag som inte resulterar i en förändring av bestämmande inflytande. Standarden kräver att effekterna av alla transaktioner med minoritetsintressen ska redovisas i eget kapital om kontrollförhållandena inte förändras och transaktionerna kommer inte längre att leda till goodwill, vinst eller förlust. Standarden innehåller också regler för redovisning om när bestämmande inflytande förloras. Eventuell kvarvarande andel i företaget omvärderas till verkligt värde och vinsten eller förlusten redovisas i resultaträkningen. Not 2 Resultat per aktie Resultat per aktie har beräknats genom att dividera periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare med genomsnittligt vägt antal aktier under perioden. Den 10 juni 2009 genomfördes en sammanläggning av aktier, en så kallad omvänd split, då 20 aktier (depåbevis) slogs ihop till en aktie (depåbevis). Aktiens nominella belopp ökade från USD 0,05 till USD 1. Genom sammanläggning minskade antalet utestående aktier (depåbevis) från till Det genomsnittligt vägda antal aktier, både faktiskt och efter utspädning, som använts för beräkning av resultat per aktie för första kvartalet 2009 har justerats för reduceringen av antalet aktier. Antal aktier för perioden framgår av tabellen nedan: 1 jan 31 mar jan 31 mar 2009 Vägt genomsnittligt antal aktier för perioden Vägt genomsnittligt antal aktier för perioden (efter utspädning) Antal aktier vid periodens slut Per 31 mars 2010 fanns utfärdade optioner. Detta får effekt på det genomsnittliga antalet aktier efter full utspädning. 14

15 Not 3 Segmentinformation Koncernledningen har fastställt rapporteringssegment baserat på verksamhetens art hos koncernens företag. Som ett resultat av detta presenteras två verksamhetssegment: ett segment (upstream) som omfattar råoljeprospektering, -utvinning och produktion och ett segment (downstream) som omfattar oljeraffinering, transport och försäljning av oljeprodukter. Koncernledningen bedömer och utvärderar resultaten för dessa segment på löpande basis. Alla övriga dotterbolag läggs samman i ett segment, Övriga bolag, och består av moderbolaget och dotterbolag med övrig verksamhet som ej är väsentliga., 1 jan 31 mar 2010 (Belopp i TUSD) Upstream Downstream Övriga bolag Elimineringar IFRS justeringar Summa segmentintäkter Avgår: Koncerninterna intäkter Segmentintäkter Totalt Segmentsresultat /Rörelseresultat Finansiella poster, netto Resultat före skatt Inkomstskatt Periodens resultat , 1 jan 31 mar 2009 (Belopp i TUSD) Upstream Downstream Övriga bolag Elimineringar IFRS justeringar Summa segmentintäkter Avgår: Koncerninterna intäkter Segmentintäkter Totalt Segmentsresultat /Rörelseresultat Finansiella poster, netto Resultat före skatt Inkomstskatt Periodens resultat De väsentliga skillnaderna mellan den interna rapporteringen till ledningen och koncernens konsoliderade finansiella information i sammandrag beror på följande IFRS justeringar: Eliminering av orealiserade koncerninterna vinster/förluster. Ombokning av valutakurseffekter relaterad till koncerninterna lån som bedömts som en förlängd investering bokas över övrigt totalresultat för koncernens rapportering enligt IFRS. Uppskjuten skatteeffekt på ovanstående justeringar. 15

16 Not 4 Obligationslån (Eurobond) Den 11 mars emitterade bolaget ett obligationslån om 350 MUSD på Eurobondmarknaden. Obligationslånet löper med en fast kvartalsvis kupongränta om 9,875% per år och förfaller till betalning i mars Genom emissionen tillfördes bolaget 344 MUSD efter emissionskostnader. Obligationerna är noterade på Londonbörsens Official List. Räntebetalningarna under perioden har beräknats genom användning av effektivräntemetoden. Skulden redovisas till upplupet anskaffningsvärde. Not 5 Lån Summan av koncernen långfristiga och kortfristiga lån och upplupen ränta per den 31 mars 2010 samt 31 december 2009 presenteras i tabellerna nedan. (Belopp i TUSD) 31 mars 2010 Typ av lån Valuta Räntesats Lånebelopp Ränta Totalt Icke-konvertibla räntebärande obligationer RUB 14,00% Konvertibla räntebärande obligationer USD 7,25% Icke-konvertibla räntebärande obligationer (eurobonds) USD 9,88% Banklån nominerat i RUR RUB 10,55-14% Banklån nominerat i USD USD LIBOR 3m + 2,5% - 9,5% Totala lån Avgår: Långfristiga lån Andel kortfristiga lån av kort- och långfristiga lån (Belopp i TUSD) 31 december 2009 Typ av lån Valuta Räntesats Lånebelopp Ränta Totalt Icke-konvertibla räntebärande obligationer RUB 14,00% Konvertibla räntebärande obligationer USD 7,25% Banklån nominerat i RUR RUB 11,25-18% Banklån nominerat i USD USD LIBOR 3m + 2,5% - 9,5% Totala lån Avgår: Långfristiga lån Andel kortfristiga lån av kort- och långfristiga lån Per den 31 mars 2010 utgjordes ställda panter för externa lån av: 100% av koncernens aktier i Vostok Oil (Cyprus) Ltd, OJSC VTK, OJSC Pechoraneft, CJSC Saneco, LLC Khvoinoye, LLC Nikol; 97,44% av koncernens aktier i OJSC Tatnefteotdacha, 80,51% i OJSC Khabarovsknefteproduct, 98,32% i OJSC Primornefteproduct, 89,03% i OJSC Amurnefteproduct; 16

17 Maskiner och utrustning till ett bokfört värde av TUSD; Det förväntade framtida kassaflödet från upptagna och återbetalda lån och räntebetalningar för långoch kortfristiga lån framgår av tabellen nedan. Räntebetalningarna baseras på räntesatser per 31 mars Lån och räntebetalningar noterade i RUR har konverterats till USD baserat på valutakursen den 31 mars 2010: 31 mars 2010 (Belopp i TUSD) Lånebelopp Ränta Totalt Inom ett år från 31 mars Inom andra året från 31 mars Mer än två år från 31 mars Totalt beräknat belopp som skall återbetalas Valutakursvinsterna på koncerninterna lån, vilka behandlas som utökade investeringar, uppgick till TUSD ( TUSD) före inkomstskatt har redovisats inom övrigt totalresultat. Not 6 Närståendetransaktioner Närstående inkluderar aktieägare, intresseföretag och övriga närstående hänförliga till bolag under delat ägarskap eller kontroll. I koncernens balansräkning per 31 mars 2010 och 31 december 2009 var följande väsentliga poster med närstående upptagna: (Belopp i TUSD) 31 mars december 2009 Intresseföretag Leverantörsskulder 36 - Förskottsbetalningar Aktieägare Kundfordringar och andra kortfristiga fordringar Leverantörs- och andra kortfristiga skulder Övriga närstående Övriga finansiella anläggningstillgångar Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar Förskottsbetalningar Förskottsbetalningar relaterat till anläggningar Likvida medel Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder Erhållna förskottsbetalningar och upplupna kostnader Leverantörsskulder relaterat till anläggningstillgångar Följande väsentliga transaktioner med närstående är inkluderade i koncernens resultaträkning för kvartalen som slutade 31 mars 2010 och 2009: 17

18 (Belopp i TUSD) 1 jan 31 mar jan 31 mar 2009 Intresseföretag Inköpta oljeprodukter Inköpta tjänster Aktieägare Intäkter Inköpta tjänster Övriga närstående Intäkter Inköpta varor Inköpta tjänster Avsättning till välgörande ändamål till fond uppkallad efter Z, Bazhaev (för deltagande i federala ryska projekt) Räntekostnader Ränteintäkter Investeringar Not 7 Skatt För första kvartalet 2010 ökade uppskjutna skatteskulderna från TUSD till TUSD och de uppskjutna skattefordringarna ökade från TUSD till TUSD. För första kvartalet uppgick kostnaden för aktuell skatt till TUSD. För första kvartalet uppgick uppskjuten skatteintäkt till TUSD. Not 8 Aktiekapital och optionsplan Alliance Oils aktier noteras via depåbevis på NASDAQ OMX Nordic i Stockholm. Varje aktie berättigar till en röst. Ingen utdelning föreslogs under första kvartalet antogs koncernens globala optionsprogram. Den 31 mars 2010 fanns det sammanlagt utestående optioner. Varje option berättigar till teckning av en aktie till teckningskurser mellan 81,80 SEK och 140,00 SEK. Samtliga optioner kan utnyttjas efter tre år under vissa icke marknadsrelaterade villkor såsom företagets eller individens resultat och upphör efter fem år från utfärdandet. Det verkliga värdet av de tjänster som utförs i utbyte mot erhållandet av optioner redovisas som en kostnad, med motsvarande ökning av balanserade vinstmedel. Beloppet som kostnadsförs under tre år fastställs utifrån marknadsvärdet på utfärdade optioner och beräknas exklusive påverkan av lösenvillkor som ej är hänförliga till marknadsutvecklingen. Per datum för offentliggörande av denna rapport uppgick antalet lösenbara optioner till , varav inga har lösts in. För första kvartalen 2010 och 2009 redovisades kostnader om 228 TUSD respektive 691 TUSD som Administrationskostnader med motsvarande ökning av balanserade vinstmedel. Not 9 Spärrade medel Per 31 mars 2010 och 31 december 2009 var TUSD respektive TUSD spärrade medel, huvudsakligen som säkerhet för garantier som utfärdats av Khabarovskraffinaderiet. Not 10 Ansvarsförbindelser och övriga åtaganden Åtaganden för framtida investeringar enligt avtal per den 31 mars 2010 respektive 31 december 2009 uppskattas till TUSD respektive TUSD. 18

19 Finansiell kalender Sexmånadersrapport (januari juni 2010) den 24 augusti 2010 Niomånadersrapport (januari september 2010) den 23 november 2010 Bokslutskommuniké (januari december 2010) i februari 2011 Årsstämma Årsstämma kommer att hållas i Stockholm den 27 maj Presentation/Telefonkonferens Datum: Torsdagen den 27 maj, 2010 Tid: Plats: Operaterrassen, Stockholm För att delta via telefon, vänligen ring något av följande telefonnummer: från Sverige från Ryssland från övriga länder +44 (0) Presentationen kan även följas direkt via Internet på Alliance Oils hemsida och Financial Hearings hemsida Presentationen spelas in och kommer att finnas tillgänglig på Risker och osäkerhetsfaktorer vid upprättandet av denna delårsrapport Koncernens riskbild beskrivs i avsnittet finansiell information 2009 i årsredovisningen för 2009 (s, 49-53). Några generella förändringar i denna riskbild förekommer inte. 27 maj 2010 Eric Forss Ordförande Claes Levin Ledamot Raymond Liefooghe Ledamot Arsen Idrisov Ledamot och verkställande direktör Fred Boling Ledamot Fernando Martinez-Fresneda Ledamot Isa Bazhaev Ledamot Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer. 19

20 För ytterligare information: Arsen Idrisov, Verkställande direktör, Alliance Oil Company Ltd, tel +7 (495) Eric Forss, Styrelseordförande, tel Alliance Oil Company Limited Registrerad adress: Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11, Bermuda Registration Number: EC Internet: 20

Delårsrapport för kvartalet juli september 2010 och perioden januari - september 2010

Delårsrapport för kvartalet juli september 2010 och perioden januari - september 2010 Delårsrapport för kvartalet juli september och perioden januari - september Tredje kvartalet (3 månader) Intäkterna uppgick till 581,0 MUSD (489,9 MUSD för motsvarande period föregående år). EBITDA uppgick

Läs mer

Delårsrapport för kvartalet april juni 2009 och halvåret januari - juni 2009*

Delårsrapport för kvartalet april juni 2009 och halvåret januari - juni 2009* Delårsrapport för kvartalet april juni 2009 och halvåret januari - juni 2009* Intäkterna uppgick till 364,2 MUSD (869,2 MUSD) för kvartalet och till 691,8 MUSD (1 418,2 MUSD) för halvåret. EBITDA uppgick

Läs mer

Delårsrapport för kvartalet 1 januari 31 mars 2013

Delårsrapport för kvartalet 1 januari 31 mars 2013 Delårsrapport för kvartalet 1 januari 31 mars 2013 Intäkterna uppgick till 882,3 MUSD (MUSD 815,1). EBITDA uppgick till 150,8 MUSD (217,8 MUSD). Resultatet före skatt uppgick till 63,7 MUSD (177,4 MUSD).

Läs mer

Delårsrapport för kvartalet juli september 2013 och perioden januari - september 2013

Delårsrapport för kvartalet juli september 2013 och perioden januari - september 2013 Delårsrapport för kvartalet juli september och perioden januari - september Tredje kvartalet Intäkterna uppgick till 1 013,7 MUSD, upp med 13% från Q2. Resultatet före skatt uppgick till 91,1 MUSD, upp

Läs mer

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2009 och delårsrapport för fjärde kvartalet 2009

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2009 och delårsrapport för fjärde kvartalet 2009 Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2009 och delårsrapport för fjärde kvartalet 2009 Räkenskapsåret 2009 Intäkterna uppgick till 1 726,4 MUSD (2 721,6 MUSD). EBITDA uppgick till 387,9 MUSD (585,0 MUSD).

Läs mer

Delårsrapport för kvartalet januari mars 2011

Delårsrapport för kvartalet januari mars 2011 Delårsrapport för kvartalet januari mars 2011 Intäkterna ökade till 678,7 MUSD (501,1 MUSD). EBITDA ökade till 156,3 MUSD (100,7 MUSD). Resultatet före skatt ökade till 113,1 MUSD (58,8 MUSD). Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2008 och delårsrapport för fjärde kvartalet 2008*

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2008 och delårsrapport för fjärde kvartalet 2008* Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2008 och delårsrapport för fjärde kvartalet 2008* Intäkterna ökade med 68% till 2 721,6 MUSD (1 618,1 MUSD) för räkenskapsåret och minskade med 12% till 409,6 MUSD

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Lundin Petroleum AB Pressrelease

Lundin Petroleum AB Pressrelease Lundin Petroleum AB Pressrelease Lundin Petroleum AB (publ) Hovslagargatan 5 Nya Marknaden, Stockholmsbörsen: LUPE & LUPETO SE-111 48 Stockholm Tel: 08-440 54 50 Fax: 08-440 54 59 E-mail: info@lundin.ch

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Delårsrapport för kvartalet april juni 2013 och halvåret januari - juni 2013

Delårsrapport för kvartalet april juni 2013 och halvåret januari - juni 2013 Delårsrapport för kvartalet april juni och halvåret januari - juni Andra kvartalet Intäkterna uppgick till 906,6 MUSD, upp med 11% från Q2. EBITDA uppgick till 173,1 MUSD, upp med 30% från Q2. Resultatet

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 Denna delårsrapport kompletterar tidigare publicerad delårsrapport avseende andra kvartalet 2016, vilken publicerades den 11 augusti 2016. Andra kvartalet

Läs mer

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017 WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT Den 10 november 2017 Detta dokument utgör en översättning av Weifa ASA:s delårsrapport för perioden januari september 2017. Denna översättning är upprättad med

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Delårsrapport för kvartalet januari mars 2012

Delårsrapport för kvartalet januari mars 2012 Delårsrapport för kvartalet januari mars 2012 Intäkterna uppgick till 815,1 MUSD, upp med 20% från Q1 2011. EBITDA uppgick till 217,8 MUSD, upp med 39% från Q1 2011. Resultatet före skatt uppgick till

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Nobia har till och med den 31 december tillämpat den sk korridormetoden redovisning av koncernens pensionsskuld. Den uppdaterade standarden IAS

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxten fortsatte under fjärde kvartalet Fjärde kvartalet

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning Januari december, MSEK Not 2009 2008 2007 Nettoomsättning K3, K4 206 477 208 930 187 780 Kostnader för sålda varor och tjänster 136 278 134 661 114 059 Bruttoresultat 70 199

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2011 Årets nio första månader New Nordic koncernens omsättning i lokala valutor ökade med 13,6 procent under årets nio första

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (2000-12-01 -- 2001-11-30) Koncernens omsättning för verksamhetsåret uppgick till MSEK 46.528 (35.876) inkl moms, en ökning med 30 procent jämfört med föregående

Läs mer

Fjärde kvartalet 2016

Fjärde kvartalet 2016 Fjärde kvartalet 2016 Nettoomsättningen för fjärde kvartalet 2016 uppgick till 187 MSEK (219), en minskning med 15 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Rörelseresultatet för kvartalet

Läs mer

Juli september Juli september 2014

Juli september Juli september 2014 Delårsrapport januari Studsvik delårsrapport januari Försäljningen under kvartalet uppgick till 217,6 (225,1) Mkr. I lokala valutor minskade försäljningen med 8 procent. Rörelseresultatet för kvartalet

Läs mer

Delårsrapport för kvartalet juli september 2011 och perioden januari - september 2011

Delårsrapport för kvartalet juli september 2011 och perioden januari - september 2011 Tredje kvartalet Delårsrapport för kvartalet juli september och perioden januari - september Intäkterna uppgick till 794,4 MUSD (581,0 MUSD). EBITDA uppgick till 173,9 MUSD (129,7 MUSD). Resultatet före

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Spendrups Bryggeri AB Delårsrapport januari-mars 2007

Spendrups Bryggeri AB Delårsrapport januari-mars 2007 Spendrups Bryggeri AB Delårsrapport januari-mars 2007 Nettoomsättningen ökade 11 procent Exporten ökade drygt 50 procent Rörelseresultatet oförändrat Resultat Rörelseresultatet för första kvartalet 2007

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Mycket starkt kvartal

Mycket starkt kvartal Mycket starkt kvartal Perioden nov-jan Omsättningen ökade till 49,3 MSEK (31,8), vilket motsvarar en ökning om 55 % Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,3 MSEK (0,7) vilket ger en marginal

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2016

Delårsrapport Januari - september 2016 Delårsrapport Januari - september 2016 Period 1 juli 30 september 2016 Nettoomsättningen uppgår till 90 929 (83 192) kkr motsvarande en tillväxt om 9,3 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

Andra kvartalet 2016

Andra kvartalet 2016 Andra kvartalet Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 220 MSEK (233), en minskning med 6 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

Delårsrapport för Nilörngruppen AB (publ) Q3, Januari september 2016

Delårsrapport för Nilörngruppen AB (publ) Q3, Januari september 2016 Delårsrapport för Nilörngruppen AB (publ) Q3, Januari september 2016 Perioden juli september Orderingången ökade med 26 % till 170 (134) MSEK Omsättningen ökade med 21 % till 145 (119) MSEK Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2016

Halvårsrapport Januari - juni 2016 Halvårsrapport Januari - juni 2016 Period 1 april 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgår till 100 849 (90 655) kkr motsvarande en tillväxt om 11,2 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 10

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-02-29 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 11.756 (10.771), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 12 procent.

Läs mer

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp.

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp. Proformaredovisning avseende Lundin s förvärv av. Bifogade proformaredovisning med tillhörande revisionsberättelse utgör ett utdrag av sid. 32-39 i det prospekt som Lundin AB i enlighet med svenska prospektregler

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer