Delårsrapport för kvartalet januari mars 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport för kvartalet januari mars 2010"

Transkript

1 Delårsrapport för kvartalet januari mars 2010 Intäkterna uppgick till 501,1 MUSD (327,6 MUSD för motsvarande period föregående år). EBITDA uppgick till 100,7 MUSD (99,8 MUSD). Resultat före skatt uppgick till 58,8 MUSD (55,9 MUSD) Resultatet efter skatt ökade till 45,5 MUSD (50,5 MUSD). Resultatet per aktie uppgick till 0,26 USD (0,31 USD). 5,6 miljoner fat olja raffinerades (5,3 miljoner fat) och råoljeproduktionen uppgick till 3,8 miljoner fat (4,2 miljoner fat). Femårigt obligationslån om 350 MUSD emitterat på Eurobondmarknaden. Alliance Oil Company Ltd är ett ledande självständigt oljeföretag med en vertikalt integrerad verksamhet i Ryssland och Kazakstan. Alliance Oil Company har idag bevisade och sannolika oljereserver om 526 miljoner fat, raffineringskapacitet om fat per dag och ett nätverk av återförsäljare innefattande bensinstationer och oljeproduktsdepåer. Bolagets depåbevis handlas på NASDAQ OMX Nordic under symbolen AOIL.

2 Bästa aktieägare, Under första kvartalet 2010 producerade Alliance Oil 3,8 miljoner fat råolja och raffinerade 5,6 miljoner fat, i linje med målen för helåret. Vi rapporterar en EBITDA-ökning om 12 procent jämfört med fjärde kvartalet 2009, med stärkta marginaler inom både upstream- och downstreamsegmenten. Verksamheten under det första kvartalet påverkades av ökade transportkostnader via pipeline och järnväg samt högre inhemska gas- och elpriser. Den övergripande prismiljön var dock fortsatt gynnsam med Brentpriser som pendlade mellan 70 och 80 USD per fat. Kombinerat tog dessa faktorer ut varandra och resulterade i närmast oförändrade nettopriser på den inhemska- och exportmarknaden. Effekterna av den ryska rubelns valutakursfluktuationer mot dollarn var neutrala, då den under perioden pendlade kring 30 rubel per dollar. Inom upstreamsegmentet har den regionala produktionen stabiliserats med ökade volymer från Volga- Uralregionen och lägre från Tomskregionen. Inledande produktion från Kolvinskoyefältet transporterades på vintervägar med lastbilar till anläggningarna på Kharyagafälten. Betydande resurser har allokerats till Kolvinskoyefältets utbyggnadsplan för att kunna inleda kommersiell produktion under års investeringsprogram för upstreamverksamheten inkluderar borrning av 74 nya brunnar varav 8 prospekteringsbrunnar i Timano-Pechoraregionen och Volga Uralregionen. I Timano- Pechoraregionen mobiliserades borriggar och borrningar inleddes på åtta olika platser. Vi förväntar oss att de nya brunnarna kommer att ge oss produktionsökningar under det tredje kvartalet och bedömer att implementeringen av borrprogrammet fortlöper enligt plan. Inom downstreamsegmentet inleddes under mars månad underhållsarbeten på den katalytiska reformeringsanläggningen på Khabarovskraffinaderiet. Anläggningen var avstängd i 50 dagar med minskade bensinvolymer som följd. Den 1 maj inleddes åter produktionen från anläggningen. Nya lagringstankar för bensin med total kapacitet om kubikmeter har färdigställts vid Khabarovsks grossistförsäljningsdepåer. De nya tankarna är byggda med avancerad dubbelväggsteknik och förbättrar väsentligt tekniska-, ekologiska- och säkerhetsförhållanden. Moderniseringen av raffinaderiet fortsätter enligt plan och vi förväntar oss att lansera det moderniserade raffinaderiet under Vår huvudentreprenör för moderniseringen, Technicas Reunidas, ökar nu leveranserna av resurser och utrustning till raffinaderiets byggarbetsplats. Bolagets finansiella situation har ytterligare stärkts. Efter den framgångsrika emissionen av ett femårigt obligationslån om 350 MUSD på Eurobondmarknaden uppgick de likvida medlen till 455 MUSD samtidigt som en större del av bolagets lån förfaller efter Utsikter Trots den rådande turbulensen på råvaru- och finansmarknaderna är vi fast beslutade att leverera målen som understryks i bolagets strategi fram till Det långsiktiga produktionsmålet är att nå fat per dag under Målet för 2010 är oförändrat fat per dag med en sammanlagd produktion om 17 miljoner fat. Inom downstreamsegmentet fortsätter vi att fokusera på moderniseringsprojektet samtidigt som vi ytterligare utvecklar vår marknadsförings- och detaljistverksamhet. Khabarovskraffinaderiet planeras raffinera 21 miljoner fat olja under Vi fortsätter att fokusera på effektivitet och integrering med fortsatt finansiell disciplin. Vi följer konsekvent vår tillväxtstrategi och fortsätter att tillvarata affärsmöjligheter i alla delar av verksamheten. Arsen Idrisov Verkställande direktör 2

3 Resultat för koncernen (Belopp i TUSD) kvartalet Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader * Rörelseresultat * Finansiella intäkter/kostnader, netto Valutakursförlust/-vinst, netto Inkomstskatt * Resultat efter skatt * EBITDA Operativt kassaflöde före förändringar i rörelsekapital Summa kassaflöde från den löpande verksamheten Summa skulder (vid periodens slut) Likvida medel (inkl spärrade medel) (vid periodens slut) Nettoskuld (vid periodens slut) Summa eget kapital (vid periodens slut) * inklusive återförd nedskrivning av olje- och gastillgångar om 174,67 MUSD Alliance Oil-koncernens intäkter uppgick under kvartalet 1 januari 31 mars 2010 till 501,05 MUSD (327,57 MUSD) och omfattar försäljning av oljeprodukter och råolja samt övriga intäkter. Rörelsens kostnader uppgick till 353,87 MUSD (194,07 MUSD), och inkluderar produktionskostnader för råolja och oljeprodukter, avskrivningar och kostnader för övrig försäljning. Valutakursvinster/-förluster netto uppgick till -3,19 MUSD (-11,41 MUSD). De genomsnittliga valutakurserna som använts under första kvartalen 2010 och 2009 uppgick till 29,89 respektive 33,93 rubel per USD. Valutakurserna per 31 mars 2010 och 2009 uppgick till 29,36 respektive 30,24. Valutakursvinster/-förluster, hänförliga till koncerninterna lån, uppgick till 15,11 MUSD (-60,51 MUSD) netto efter skatt och har redovisats mot totalresultatet. Koncernens resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 44,30 MUSD motsvarande 0,26 USD per aktie (50,87 MUSD och 0,31 USD per aktie). Prospektering och produktion (upstream) Alliance Oil Company Ltd:s upstreamverksamhet återfinns i tre ryska regioner: Timano-Pechora-, Volga-Ural- och Tomskregionen samt i Kazakstan. Intäkter från försäljning av råolja uppgick till 86,76 MUSD (64,61 MUSD). Intäkter från export av råolja uppgick till 51,68 MUSD (44,34 MUSD), export till OSS-länder till 4,52 MUSD (18,09 MUSD) och intäkter från försäljning på den inhemska marknaden till 30,56 MUSD (2,18 MUSD). Försäljningsvolymer och erhållna priser på export- respektive inhemska marknaden, exklusive koncernintern försäljning om fat ( fat), framgår av tabellen nedan: Kvartalet 1 jan 31 mar 2010 Export OSS-Export Ryssland Totalt Försäljningsvolym (fat) Bruttopris (USD/fat) 75,03 44,66 37,36 57,94 Nettointäkt (USD/fat) 41,62 44,66 31,65 37,59 Försäljningskostnader (USD/fat) 5,76 16,66 1,75 4,56 Nettopris (USD/fat) 35,86 28,00 29,90 33,03 Intäkter från försäljning av råolja (TUSD)

4 Kvartalet 1 jan 31 mar 2009 Export OSS-Export Ryssland Totalt Försäljningsvolym (fat) Bruttopris (USD/fat) 42,17 33,75 17,74 38,64 Nettointäkt (USD/fat) 26,42 27,74 16,70 26,25 Försäljningskostnader (USD/fat) 4,62 10,88 1,79 6,13 Nettopris (USD/fat) 21,80 16,86 14,91 20,13 Intäkter från försäljning av råolja (TUSD) Nettointäkterna erhålls genom att exkludera mervärdesskatt från bruttopriset för inhemsk rysk försäljning eller genom att exkludera exportskatten från bruttopriset för export till OSS och övriga länder. Nettopriserna erhålls genom att exkludera mervärdesskatt (för inhemsk rysk försäljning), kostnader för järnvägstransport och via pipeline eller exportskatt, mäklarprovision och vissa andra kostnader (för exportförsäljning) eller transportkostnader, mäklarprovision och vissa andra kostnader (för OSS-export) från bruttopriset. Kostnaderna för oljeproduktion ökade under kvartalet till 62,46 MUSD jämfört med 39,14 MUSD under första kvartalet Ökningen berodde huvudsakligen på högre produktionsskatter och andra skatter om 42,13 MUSD jämfört med 23,58 MUSD under första kvartalet 2009 tillsammans med förstärkningen av den ryska rubeln, ökade renoverings- och underhållsarbeten och kostnadsinflation. Produktionsskatter och andra skatter ökade till följd av det högre råoljepriset jämfört med första kvartalet Avskrivningarna för upstreamtillgångar uppgick till 23,57 MUSD (19,96 MUSD) och ökade till följd av högre uppskattningar i slutet av 2009 av framtida investeringar samt förstärkningen av den ryska rubeln. Upstreamsegmentets operativa data framgår av tabellen nedan: Försäljningsvolym (konsoliderad), fat till externa kunder till koncerninterna bolag Intäkt per sålt fat, USD/fat 34,85 21,19 Produktionskostnader per sålt fat, USD/fat 22,65 14,11 Produktionskostnader 5,35 3,82 Produktionsskatter och andra skatter 11,09 5,57 Avskrivningar och nedskrivningar 6,21 4,72 Försäljnings- och administrationskostnader samt övriga intäkter/kostnader, netto (USD/fat) 5,24 4,58 EBITDA per sålt fat (USD/fat) 13,17 7,22 Rörelseresultatet för upstreamverksamheten uppgick under kvartalet till 26,18 MUSD (15,09 MUSD). Alliance Oil Companys oljeproduktion under kvartalet uppgick till fat ( fat). Den genomsnittliga dagsproduktionen under kvartalet uppgick till fat ( fat). 4

5 Bevisade och sannolika reserver Råoljeproduktion (i fat) 31 december Timano-Pechoraregionen Volga-Uralregionen Tomskregionen Kazakstan Total Timano-Pechoraregionen För 2010 års borrprogram mobiliserades 11 borriggar, varav 2 till Lek-Kharyagafältet, 4 till North Kharyagafältet, 1 till Middle Kharyagafältet och 4 till Kolvinskoyefältet. Åtta brunnar borrades och en brunn på North Kharyagafältet färdigställdes och sattes i produktion. Mellan 6 februari och 14 april producerades sammanlagt fat råolja från två brunnar på Kolvinskoyefältet. Oljan transporterades med lastbil på vintervägar till oljebehandlingsanläggningen på Middle Kharyagafältet. Totalt genomfördes reparations- och förbättringsarbeten på 24 brunnar under kvartalet. Volga-Uralregionen På Kovalevskoyefältet inleddes prospekteringsborrningen av brunn nummer 7. Brunnen kommer färdigställas under andra kvartalet. Två prospekteringsbrunnar borrades och produktionstestades framgångsrikt på licensområdena Saratovskaya och South Kultashikhskaya. I enlighet med prospekteringsprogrammet flyttades ytterligare en borrigg till licensområdet South Solnechoye. Borrning kommer att inledas under andra kvartalet. På Kochevnenskoyefältet inleddes en sidoborrning. Brunnen kommer att sättas i produktion under andra kvartalet. Fyra produktionsbrunnar och en sidobrunn borrades på Stepno-Ozerskoye- och Elginskoefältet. Samtliga sattes i produktion. Borrning pågår av ytterligare två brunnar samt en sidobrunn. Totalt genomfördes reparations- och förbättringsarbeten på 27 brunnar under kvartalet. Tomskregionen Borrning av en brunn på Khvoinoyefältet, vilken inleddes förra året, slutfördes och brunnen sattes i produktion efter att ha behandlats med s k hydrofracturing. Två produktionsbrunnar på Kluchevskoyefältet behandlades med hydrofracturing. Borrning av sidobrunnar inleddes på två nedlagda brunnar på Middle Nyurolafältet, vilka bedöms kunna sättas i produktion under andra kvartalet. Totalt genomfördes reparations- och förbättringsarbeten på 39 brunnar under kvartalet. Kazakstan Tre nya produktionsbrunnar sattes i produktion under kvartalet, inklusive en som borrades förra året. Borrning pågår av ytterligare en brunn. Totalt genomfördes reparations- och förbättringsarbeten på 2 brunnar under kvartalet. Raffinering och marknadsföring/försäljning (downstream) Koncernens downstreamverksamhet inkluderar oljeraffinaderiet i Khabarovsk samt ett nätverk av Alliance-bensinstationer och oljeproduktsdepåer, alla belägna i ryska Fjärran Östern. Intäkter från försäljning av oljeprodukter uppgick under kvartalet till 406,25 MUSD (256,36 MUSD). Intäkter från export av oljeprodukter uppgick till 118,58 MUSD (47,41 MUSD) och intäkter från försäljning på den inhemska marknaden uppgick till 287,67 MUSD (208,95 MUSD). Av försäljningen av oljeprodukter gick 38 procent på export, 47 procent till grossistledet och 15 procent såldes i detaljistledet genom det egna nätverket av bensinstationer. 5

6 Försäljningsvolymer och erhållna priser på export- respektive inhemska marknaden framgår av tabellen nedan: Export Kvartalet 1 jan 31 mar 2010 Försäljningsvolym (fat) Nettopriser (USD/fat) 54,71 72,74 107,31 71,10 Intäkter från försäljning av oljeprodukter (TUSD) Totalt Export Kvartalet 1 jan 31 mar 2009 Grossistmarknaden Detaljistmarknaden Grossistmarknaden Detaljistmarknaden Försäljningsvolym (fat) Nettopriser (USD/fat) 33,19 51,01 93,48 52,35 Intäkter från försäljning av oljeprodukter (TUSD) Under kvartalet raffinerades 5,63 miljoner fat olja vid Khabarovskraffinaderiet (5,29 miljoner fat). Produktionskostnaderna för oljeprodukter uppgick för kvartalet till 259,45 MUSD (127,01 MUSD). Ökningen av kostnaderna beror huvudsakligen på högre oljepriser och högre transporttariffer för råoljetransport samt förstärkningen av den ryska rubeln. Produktionskostnaderna för oljeprodukter inkluderar kostnader för inköpt raffinerad råolja från externa parter vilka uppgick till 116,07 MUSD (36,60 MUSD). Högre tariffer för transport var det huvudsakliga skälet till de högre transportkostnaderna om 95,99 MUSD (69,00 MUSD). Raffineringskostnader uppgick till 11,69 MUSD (8,46 MUSD). Avskrivningarna för raffineringstillgångar uppgick till 3,61 MUSD (3,21 MUSD). Avskrivningarna för försäljnings- och icke-producerande tillgångar uppgick till 3,59 MUSD (2,98 MUSD). Rörelseresultatet för downstreamverksamheten uppgick till 54,48 MUSD (67,32 MUSD). Downstreamsegmentets operativa data framgår av tabellen nedan: Totalt Intäkt per sålt fat oljeprodukter (USD per fat) 71,26 52,35 Produktionskostnader per sålt fat (USD per fat) 53,70 31,68 Raffineringskostnader 2,02 1,73 Transport råolja för raffinering 16,56 13,14 Kostnad för råolja inköpt för raffinering 28,34 12,51 Kostnad för oljeprodukter inköpta för återförsäljning 3,24 0,47 Produktionsskatter 2,92 3,18 Avskrivningar och nedskrivningar av raffineringstillgångar 0,62 0,65 Försäljnings- och administrationskostnader samt övriga intäkter/kostnader, netto (USD per fat) 7,59 6,70 EBITDA per sålt fat (USD per fat) 10,59 14,62 Moderniseringen av raffinaderiet fortsätter enligt plan och beräknas vara slutförd under Investeringar, Finansiering och Likviditet Investeringar Koncernens investeringar i olje- och gastillgångar uppgick till 85,34 MUSD (11,99 MUSD). Investeringarna fördelade sig på Timano-Pechora-, Tomsk- och Volga-Uralregionen samt Kazakstan med 51,27 MUSD (2,64 MUSD), 2,56 MUSD (5,64 MUSD), 29,99 MUSD (3,64) respektive 1,52 MUSD 6

7 (0,07 MUSD). Koncernens investeringar i raffineringstillgångar uppgick till 60,13 MUSD (17,61 MUSD) och investeringar i marknadsförings- och försäljningstillgångar uppgick till 1,81 MUSD (1,55 MUSD). Investeringarna inkluderar inte låneränta om 9,40 MUSD (10,03 MUSD) som aktiverats. Finansiering I mars 2010 emitterade bolaget ett femårigt obligationslån om 350 MUSD på Eurobondmarknaden. Obligationslånet löper med en fast kupongränta om 9,875% per år och förfaller till betalning den 11 mars Obligationerna är noterade på Londonbörsens Official List. Likviditet Per 31 mars 2010 samt 31 december 2009 uppgick koncernens likvida medel till 454,72 MUSD respektive 392,07 MUSD inklusive spärrade medel Om 69,31 MUSD respektive 55,69 MUSD. Under kvartalet återbetalades lån om 112,74 MUSD. Ytterligare lån om 33,50 MUSD återbetalades i april Finansiella nyckeltal EBITDA 1, TUSD Räntabilitet på eget kapital 2 3% 5% Räntabilitet på sysselsatt kapital 3 3% 4% Skuldsättningsgrad 4 57% 62% Soliditet 5 56% 53% Andel riskbärande kapital 6 61% 59% Räntetäckningsgrad 7 3,50 4,32 EBITDA/ränteutgifter 8 4,88 5,47 Moderbolaget Moderbolagets resultat före skatt uppgick till -7,61 MUSD (-4,88 MUSD). Per den 31 mars 2010 samt 31 december 2009 uppgick moderbolagets likvida medel till 137,53 MUSD respektive 86,85 MUSD. Organisation Styrelsen består av styrelseordförande Eric Forss, ledamöterna Arsen Idrisov (verkställande direktör), Claes Levin, Fred Boling, Fernando Martinez-Fresneda, Raymond Liefooghe och Isa Bazhaev. 7

8 Definitioner av finansiella nyckeltal 1. EBITDA (vinst före räntor, skatt, av- och nedskrivningar), definieras som koncernens rörelseresultat plus avskrivningar och nedskrivningar av olje- och gastillgångar och goodwill om tillämpbart, minus vinst vid försäljning av aktier i dotterbolag om tillämpligt samt plus/minus och väsentliga engångposter på resultaträkningen. 2. Räntabilitet på eget kapital definieras som koncernens resultat dividerat med eget kapital vid periodens slut. 3. Räntabilitet på sysselsatt kapital definieras som koncernens resultat efter finansiella poster plus räntekostnader plus/minus valutakursdifferenser på finansiella lån dividerat med totalt sysselsatt kapital (genomsnittet av senaste periodslutens balansomslutning med avdrag för icke räntebärande skulder). 4. Skuldsättningsgrad definieras som koncernens räntebärande skulder i förhållande till redovisat eget kapital. 5. Soliditet definieras som koncernens redovisade egna kapital inklusive minoritetsägares andel i procent av balansomslutningen. 6. Andel riskbärande kapital definieras som summan av koncernens redovisade egna kapital och uppskjutna skatteskulder (inklusive minoritetsägares andel) dividerat med balansomslutningen. 7. Räntetäckningsgrad definieras som resultat efter finansnetto plus räntekostnader plus/minus valutakursdifferenser dividerat med räntekostnader (både aktiverade och kostnadsförda ränteutgifter). 8. EBITDA/ränteutgifter definieras som koncernens vinst före räntor, skatt, av- och nedskrivningar dividerat med ränteutgifter (både aktiverade och kostnadsförda ränteutgifter). Definitioner av operativa nyckeltal Råolja Intäkt per sålt fat olja definieras som intäkterna från råoljeförsäljning dividerat med volymen råolja som sålts till både koncerninterna och externa kunder. Produktionskostnader per sålt fat olja baseras på volymen råolja som sålts till både koncerninterna och externa kunder, exklusive råolja inköpt för vidareförsäljning. Försäljnings- och administrationskostnader samt övriga intäkter/kostnader, netto, per fat inkluderar transporttariffer och andra försäljnings- och administrationskostnader samt övriga intäkter/kostnader dividerat med volymen råolja som sålts till både koncerninterna och externa kunder. Avskrivningarna baseras på DeGolyer and MacNaughtons (D&M) uppskattningar i enlighet med PRMS reservdefinitioner av utvinningsbara bevisade och sannolika reserver och kommande investeringar. Oljeprodukter Intäkt per sålt fat oljeprodukter definieras som intäkter från försäljning av oljeprodukter dividerat med volymen råolja som sålts till både koncerninterna och externa kunder. Produktionskostnader per sålt fat definieras som operativa kostnader (inklusive inköpt råolja och andra tjänster för koncerninterna bolag) dividerat med volymen oljeprodukter som sålts till både koncerninterna och externa kunder. Försäljnings- och administrationskostnader samt övriga intäkter/kostnader, netto, per fat inkluderar transportkostnader för oljeprodukter och andra försäljnings- och administrationskostnader samt övriga intäkter/kostnader dividerat med volymen oljeprodukter som sålts till både koncerninterna och externa kunder. 8

9 Konsoliderad resultaträkning i sammandrag RESULTATRÄKNING KONCERNEN (Belopp i TUSD) Rörelsens intäkter Not 1 jan 31 mar jan 31 mar 2009 Försäljning av råolja Försäljning av oljeprodukter Övriga intäkter Rörelsens kostnader Produktionskostnader råolja Produktionskostnader oljeprodukter Kostnad för övrig försäljning Avskrivningar och nedskrivningar av olje- och gastillgångar Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Avskrivning av försäljnings och övriga icke produktionstillgångar Övriga rörelsekostnader Resultat från avyttring av dotterbolag Rörelseresultat Finansiella intäkter/kostnader, netto Valutakursförlust/-vinst, netto Resultat före inkomstskatt Inkomstskatt Resultat efter skatt Hänförligt till: Aktieägare i moderbolaget Minoritetens andel Resultat per aktie Resultat per aktie (USD) 2 0,26 0,31 Resultat per aktie (USD) efter utspädning 2 0,26 0,31 9

10 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT (Belopp i TUSD) 1 jan 31 mar jan 31 mar 2009 Periodens resultat Övrigt totalresultat: Valutakursförlust/-vinst på koncerninterna lån Omräkning till rapportvaluta Inkomstskatt hänförlig till poster inom övrigt totalresultat Övrigt totalresultat efter inkomstskatt: Periodens totalresultat Hänförligt till: Aktieägare i moderbolaget Minoritetens andel

11 KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING i sammandrag (Belopp i TUSD) Not 31 mars december 2009 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Immateriella tillgångar Goodwill Uppskjutna skattefordringar Övriga finansiella anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL LÅNGFRISTIGA SKULDER Lån Uppskjutna skatteskulder Avsättning för återställandekostnader KORTFRISTIGA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

12 KASSAFLÖDESANALYS - i sammandrag (Belopp i TUSD) Kassaflöde från verksamheten Not 1 jan 31 mar jan 31 mar 2009 Rörelseresultat Operativt kassaflöde före förändringar i rörelsekapital Summa kassaflöde från den löpande verksamheten Summa kassaflöde från investeringsverksamheten Summa kassaflöde från finansieringsverksamheten Valutakursförändringar i likvida medel och omräkning till rapportvaluta Förändring av likvida medel Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

13 FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL Aktiekapital Hänförligt till moderbolagets aktieägare Övrigt tillskjutet kapital Övriga reserver Balanserat resultat Minoritetens andel Totalt eget kapital (Belopp i TUSD) Totalt Eget kapital per den 1 januari Periodens resultat Övrigt totalresultat Periodens totalresultat Optionsprogram (Not 8) Eget kapital per den 31 mars Periodens resultat Övrigt totalresultat Periodens totalresultat Ägarförändringar i dotterbolag Aktieemission Utdelning till aktieägare i dotterbolag Konvertibla skuldebrev Optionsprogram (Not 8) Eget kapital per den 31 december Periodens resultat Övrigt totalresultat Periodens totalresultat Ägarförändringar i dotterbolag Optionsprogram (Not 8) Eget kapital per den 31 mars

14 NOTER Not 1 Redovisningsprinciper Denna konsoliderad finansiella information i sammandrag har upprättats i enlighet med IAS 34. De redovisningsprinciper som används i denna konsoliderad finansiella information i sammandrag är desamma som de som användes i årsredovisningen för verksamhetsåret 2009, förutom vad som anges nedan. Ett antal nya standards och tolkningsuttalanden från IFRIC trädde i kraft den 1 januari Den inverkan som tillämpningen av dessa standarder och tolkningsuttalanden har vid upprättandet av konsoliderad finansiella information i sammandrag har av koncernledningen bedömts som ej väsentlig, förutom vad gäller de standards som redogörs för nedan: IFRS 3 Företagsförvärv (reviderad) Den reviderade standarden fortsätter att tillämpa förvärvsmetoden för rörelseförvärv, med några väsentliga förändringar. Exempelvis ska alla betalningar som sker i syfte att förvärva en rörelse redovisas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten, med eventuella villkorade betalningar som klassificeras som skulder ska omvärderas via resultaträkningen. Vid varje enskilt förvärv kan koncernen välja att fastställa minoritetsintressena i den förvärvade rörelsen, antingen som verkligt värde eller utryckt som minoritetsintressenas proportionella andel av rörelsens nettotillgångar. Alla förvärvsrelaterade utgifter ska kostnadsföras. IAS 27 Koncernredovisning och separata finansiella rapporter (reviderad) Den reviderade standarden har påverkat koncernens redovisningsprinciper avseende förändringar av ägarandelar i dess dotterbolag som inte resulterar i en förändring av bestämmande inflytande. Standarden kräver att effekterna av alla transaktioner med minoritetsintressen ska redovisas i eget kapital om kontrollförhållandena inte förändras och transaktionerna kommer inte längre att leda till goodwill, vinst eller förlust. Standarden innehåller också regler för redovisning om när bestämmande inflytande förloras. Eventuell kvarvarande andel i företaget omvärderas till verkligt värde och vinsten eller förlusten redovisas i resultaträkningen. Not 2 Resultat per aktie Resultat per aktie har beräknats genom att dividera periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare med genomsnittligt vägt antal aktier under perioden. Den 10 juni 2009 genomfördes en sammanläggning av aktier, en så kallad omvänd split, då 20 aktier (depåbevis) slogs ihop till en aktie (depåbevis). Aktiens nominella belopp ökade från USD 0,05 till USD 1. Genom sammanläggning minskade antalet utestående aktier (depåbevis) från till Det genomsnittligt vägda antal aktier, både faktiskt och efter utspädning, som använts för beräkning av resultat per aktie för första kvartalet 2009 har justerats för reduceringen av antalet aktier. Antal aktier för perioden framgår av tabellen nedan: 1 jan 31 mar jan 31 mar 2009 Vägt genomsnittligt antal aktier för perioden Vägt genomsnittligt antal aktier för perioden (efter utspädning) Antal aktier vid periodens slut Per 31 mars 2010 fanns utfärdade optioner. Detta får effekt på det genomsnittliga antalet aktier efter full utspädning. 14

15 Not 3 Segmentinformation Koncernledningen har fastställt rapporteringssegment baserat på verksamhetens art hos koncernens företag. Som ett resultat av detta presenteras två verksamhetssegment: ett segment (upstream) som omfattar råoljeprospektering, -utvinning och produktion och ett segment (downstream) som omfattar oljeraffinering, transport och försäljning av oljeprodukter. Koncernledningen bedömer och utvärderar resultaten för dessa segment på löpande basis. Alla övriga dotterbolag läggs samman i ett segment, Övriga bolag, och består av moderbolaget och dotterbolag med övrig verksamhet som ej är väsentliga., 1 jan 31 mar 2010 (Belopp i TUSD) Upstream Downstream Övriga bolag Elimineringar IFRS justeringar Summa segmentintäkter Avgår: Koncerninterna intäkter Segmentintäkter Totalt Segmentsresultat /Rörelseresultat Finansiella poster, netto Resultat före skatt Inkomstskatt Periodens resultat , 1 jan 31 mar 2009 (Belopp i TUSD) Upstream Downstream Övriga bolag Elimineringar IFRS justeringar Summa segmentintäkter Avgår: Koncerninterna intäkter Segmentintäkter Totalt Segmentsresultat /Rörelseresultat Finansiella poster, netto Resultat före skatt Inkomstskatt Periodens resultat De väsentliga skillnaderna mellan den interna rapporteringen till ledningen och koncernens konsoliderade finansiella information i sammandrag beror på följande IFRS justeringar: Eliminering av orealiserade koncerninterna vinster/förluster. Ombokning av valutakurseffekter relaterad till koncerninterna lån som bedömts som en förlängd investering bokas över övrigt totalresultat för koncernens rapportering enligt IFRS. Uppskjuten skatteeffekt på ovanstående justeringar. 15

16 Not 4 Obligationslån (Eurobond) Den 11 mars emitterade bolaget ett obligationslån om 350 MUSD på Eurobondmarknaden. Obligationslånet löper med en fast kvartalsvis kupongränta om 9,875% per år och förfaller till betalning i mars Genom emissionen tillfördes bolaget 344 MUSD efter emissionskostnader. Obligationerna är noterade på Londonbörsens Official List. Räntebetalningarna under perioden har beräknats genom användning av effektivräntemetoden. Skulden redovisas till upplupet anskaffningsvärde. Not 5 Lån Summan av koncernen långfristiga och kortfristiga lån och upplupen ränta per den 31 mars 2010 samt 31 december 2009 presenteras i tabellerna nedan. (Belopp i TUSD) 31 mars 2010 Typ av lån Valuta Räntesats Lånebelopp Ränta Totalt Icke-konvertibla räntebärande obligationer RUB 14,00% Konvertibla räntebärande obligationer USD 7,25% Icke-konvertibla räntebärande obligationer (eurobonds) USD 9,88% Banklån nominerat i RUR RUB 10,55-14% Banklån nominerat i USD USD LIBOR 3m + 2,5% - 9,5% Totala lån Avgår: Långfristiga lån Andel kortfristiga lån av kort- och långfristiga lån (Belopp i TUSD) 31 december 2009 Typ av lån Valuta Räntesats Lånebelopp Ränta Totalt Icke-konvertibla räntebärande obligationer RUB 14,00% Konvertibla räntebärande obligationer USD 7,25% Banklån nominerat i RUR RUB 11,25-18% Banklån nominerat i USD USD LIBOR 3m + 2,5% - 9,5% Totala lån Avgår: Långfristiga lån Andel kortfristiga lån av kort- och långfristiga lån Per den 31 mars 2010 utgjordes ställda panter för externa lån av: 100% av koncernens aktier i Vostok Oil (Cyprus) Ltd, OJSC VTK, OJSC Pechoraneft, CJSC Saneco, LLC Khvoinoye, LLC Nikol; 97,44% av koncernens aktier i OJSC Tatnefteotdacha, 80,51% i OJSC Khabarovsknefteproduct, 98,32% i OJSC Primornefteproduct, 89,03% i OJSC Amurnefteproduct; 16

17 Maskiner och utrustning till ett bokfört värde av TUSD; Det förväntade framtida kassaflödet från upptagna och återbetalda lån och räntebetalningar för långoch kortfristiga lån framgår av tabellen nedan. Räntebetalningarna baseras på räntesatser per 31 mars Lån och räntebetalningar noterade i RUR har konverterats till USD baserat på valutakursen den 31 mars 2010: 31 mars 2010 (Belopp i TUSD) Lånebelopp Ränta Totalt Inom ett år från 31 mars Inom andra året från 31 mars Mer än två år från 31 mars Totalt beräknat belopp som skall återbetalas Valutakursvinsterna på koncerninterna lån, vilka behandlas som utökade investeringar, uppgick till TUSD ( TUSD) före inkomstskatt har redovisats inom övrigt totalresultat. Not 6 Närståendetransaktioner Närstående inkluderar aktieägare, intresseföretag och övriga närstående hänförliga till bolag under delat ägarskap eller kontroll. I koncernens balansräkning per 31 mars 2010 och 31 december 2009 var följande väsentliga poster med närstående upptagna: (Belopp i TUSD) 31 mars december 2009 Intresseföretag Leverantörsskulder 36 - Förskottsbetalningar Aktieägare Kundfordringar och andra kortfristiga fordringar Leverantörs- och andra kortfristiga skulder Övriga närstående Övriga finansiella anläggningstillgångar Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar Förskottsbetalningar Förskottsbetalningar relaterat till anläggningar Likvida medel Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder Erhållna förskottsbetalningar och upplupna kostnader Leverantörsskulder relaterat till anläggningstillgångar Följande väsentliga transaktioner med närstående är inkluderade i koncernens resultaträkning för kvartalen som slutade 31 mars 2010 och 2009: 17

18 (Belopp i TUSD) 1 jan 31 mar jan 31 mar 2009 Intresseföretag Inköpta oljeprodukter Inköpta tjänster Aktieägare Intäkter Inköpta tjänster Övriga närstående Intäkter Inköpta varor Inköpta tjänster Avsättning till välgörande ändamål till fond uppkallad efter Z, Bazhaev (för deltagande i federala ryska projekt) Räntekostnader Ränteintäkter Investeringar Not 7 Skatt För första kvartalet 2010 ökade uppskjutna skatteskulderna från TUSD till TUSD och de uppskjutna skattefordringarna ökade från TUSD till TUSD. För första kvartalet uppgick kostnaden för aktuell skatt till TUSD. För första kvartalet uppgick uppskjuten skatteintäkt till TUSD. Not 8 Aktiekapital och optionsplan Alliance Oils aktier noteras via depåbevis på NASDAQ OMX Nordic i Stockholm. Varje aktie berättigar till en röst. Ingen utdelning föreslogs under första kvartalet antogs koncernens globala optionsprogram. Den 31 mars 2010 fanns det sammanlagt utestående optioner. Varje option berättigar till teckning av en aktie till teckningskurser mellan 81,80 SEK och 140,00 SEK. Samtliga optioner kan utnyttjas efter tre år under vissa icke marknadsrelaterade villkor såsom företagets eller individens resultat och upphör efter fem år från utfärdandet. Det verkliga värdet av de tjänster som utförs i utbyte mot erhållandet av optioner redovisas som en kostnad, med motsvarande ökning av balanserade vinstmedel. Beloppet som kostnadsförs under tre år fastställs utifrån marknadsvärdet på utfärdade optioner och beräknas exklusive påverkan av lösenvillkor som ej är hänförliga till marknadsutvecklingen. Per datum för offentliggörande av denna rapport uppgick antalet lösenbara optioner till , varav inga har lösts in. För första kvartalen 2010 och 2009 redovisades kostnader om 228 TUSD respektive 691 TUSD som Administrationskostnader med motsvarande ökning av balanserade vinstmedel. Not 9 Spärrade medel Per 31 mars 2010 och 31 december 2009 var TUSD respektive TUSD spärrade medel, huvudsakligen som säkerhet för garantier som utfärdats av Khabarovskraffinaderiet. Not 10 Ansvarsförbindelser och övriga åtaganden Åtaganden för framtida investeringar enligt avtal per den 31 mars 2010 respektive 31 december 2009 uppskattas till TUSD respektive TUSD. 18

19 Finansiell kalender Sexmånadersrapport (januari juni 2010) den 24 augusti 2010 Niomånadersrapport (januari september 2010) den 23 november 2010 Bokslutskommuniké (januari december 2010) i februari 2011 Årsstämma Årsstämma kommer att hållas i Stockholm den 27 maj Presentation/Telefonkonferens Datum: Torsdagen den 27 maj, 2010 Tid: Plats: Operaterrassen, Stockholm För att delta via telefon, vänligen ring något av följande telefonnummer: från Sverige från Ryssland från övriga länder +44 (0) Presentationen kan även följas direkt via Internet på Alliance Oils hemsida och Financial Hearings hemsida Presentationen spelas in och kommer att finnas tillgänglig på Risker och osäkerhetsfaktorer vid upprättandet av denna delårsrapport Koncernens riskbild beskrivs i avsnittet finansiell information 2009 i årsredovisningen för 2009 (s, 49-53). Några generella förändringar i denna riskbild förekommer inte. 27 maj 2010 Eric Forss Ordförande Claes Levin Ledamot Raymond Liefooghe Ledamot Arsen Idrisov Ledamot och verkställande direktör Fred Boling Ledamot Fernando Martinez-Fresneda Ledamot Isa Bazhaev Ledamot Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer. 19

20 För ytterligare information: Arsen Idrisov, Verkställande direktör, Alliance Oil Company Ltd, tel +7 (495) Eric Forss, Styrelseordförande, tel Alliance Oil Company Limited Registrerad adress: Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11, Bermuda Registration Number: EC Internet: 20

Delårsrapport för kvartalet juli september 2010 och perioden januari - september 2010

Delårsrapport för kvartalet juli september 2010 och perioden januari - september 2010 Delårsrapport för kvartalet juli september och perioden januari - september Tredje kvartalet (3 månader) Intäkterna uppgick till 581,0 MUSD (489,9 MUSD för motsvarande period föregående år). EBITDA uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2009 och delårsrapport för fjärde kvartalet 2009

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2009 och delårsrapport för fjärde kvartalet 2009 Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2009 och delårsrapport för fjärde kvartalet 2009 Räkenskapsåret 2009 Intäkterna uppgick till 1 726,4 MUSD (2 721,6 MUSD). EBITDA uppgick till 387,9 MUSD (585,0 MUSD).

Läs mer

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2008 och delårsrapport för fjärde kvartalet 2008*

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2008 och delårsrapport för fjärde kvartalet 2008* Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2008 och delårsrapport för fjärde kvartalet 2008* Intäkterna ökade med 68% till 2 721,6 MUSD (1 618,1 MUSD) för räkenskapsåret och minskade med 12% till 409,6 MUSD

Läs mer

Lundin Petroleum AB Pressrelease

Lundin Petroleum AB Pressrelease Lundin Petroleum AB Pressrelease Lundin Petroleum AB (publ) Hovslagargatan 5 Nya Marknaden, Stockholmsbörsen: LUPE & LUPETO SE-111 48 Stockholm Tel: 08-440 54 50 Fax: 08-440 54 59 E-mail: info@lundin.ch

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet 2015

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet 2015 Stockholm, 20 augusti Gripen Oil & Gas AB (publ) Engelbrektsgatan 7 114 32 Stockholm GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet Gripen Oil & Gas AB (publ) (GOG), verksamt inom prospektering

Läs mer

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Effekter i moderbolagets redovisning I samband med övergången till redovisning enligt IFRS

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Golden Heights. 29 augusti 2014

Golden Heights. 29 augusti 2014 29 augusti DELÅRSRAPPORT ANDRA KVARTALET april-juni april-juni Förändring Förändring Omsättning, TSEK 360 872 351 301 9 572 646 411 624 253 22 158 Bruttomarginal 50,4% 50,7% -0,3% 49,3% 50,0% -0,8% Rörelseresultat

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp.

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp. Proformaredovisning avseende Lundin s förvärv av. Bifogade proformaredovisning med tillhörande revisionsberättelse utgör ett utdrag av sid. 32-39 i det prospekt som Lundin AB i enlighet med svenska prospektregler

Läs mer

SVENSKA CAPITAL OIL AB (publ) Org. Nr. 556526-3968. Delårsrapport januari-september 2008

SVENSKA CAPITAL OIL AB (publ) Org. Nr. 556526-3968. Delårsrapport januari-september 2008 SVENSKA CAPITAL OIL AB (publ) Org. Nr. 556526-3968 Delårsrapport januari-september 2008 Väsentliga händelser under tredje kvartalet - Periodens resultat uppgick till -2 162 KSEK (-2635) - Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Guideline Geo AB (publ) Delårsrapport för jan mar 2015

Guideline Geo AB (publ) Delårsrapport för jan mar 2015 Stockholm den 5 maj 2015 Guideline Geo AB (publ) Delårsrapport för jan mar 2015 Rekordkvartal med stark omsättningsökning och väsentlig förbättring av rörelseresultatet. Första kvartalet 2015 (januari

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2006-28 februari 2007

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2006-28 februari 2007 DELÅRSRAPPORT för perioden 2006-28 februari 2007 Perioden i sammandrag Nettoomsättning - (-) TSEK Resultat efter skatt 660 (-) TSEK Resultat per aktie 0,03 (0,00) SEK per aktie Verksamheten i Taurus Energy

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015 19 maj 2015 Ferronordic Machines AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2015 KRAFTIGT SJUNKANDE NYMASKINFÖRSÄLJNING Nettoomsättningen minskade med 50 % (30 % i rubel) till 252,4 MSEK (501,1 MSEK) Rörelseresultatet

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Sofiero, Sveriges mest sålda starköl på Systembolaget för tredje året i

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt att skapa en stöd- och serviceorganisation

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer