Delårsrapport för kvartalet januari mars 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport för kvartalet januari mars 2010"

Transkript

1 Delårsrapport för kvartalet januari mars 2010 Intäkterna uppgick till 501,1 MUSD (327,6 MUSD för motsvarande period föregående år). EBITDA uppgick till 100,7 MUSD (99,8 MUSD). Resultat före skatt uppgick till 58,8 MUSD (55,9 MUSD) Resultatet efter skatt ökade till 45,5 MUSD (50,5 MUSD). Resultatet per aktie uppgick till 0,26 USD (0,31 USD). 5,6 miljoner fat olja raffinerades (5,3 miljoner fat) och råoljeproduktionen uppgick till 3,8 miljoner fat (4,2 miljoner fat). Femårigt obligationslån om 350 MUSD emitterat på Eurobondmarknaden. Alliance Oil Company Ltd är ett ledande självständigt oljeföretag med en vertikalt integrerad verksamhet i Ryssland och Kazakstan. Alliance Oil Company har idag bevisade och sannolika oljereserver om 526 miljoner fat, raffineringskapacitet om fat per dag och ett nätverk av återförsäljare innefattande bensinstationer och oljeproduktsdepåer. Bolagets depåbevis handlas på NASDAQ OMX Nordic under symbolen AOIL.

2 Bästa aktieägare, Under första kvartalet 2010 producerade Alliance Oil 3,8 miljoner fat råolja och raffinerade 5,6 miljoner fat, i linje med målen för helåret. Vi rapporterar en EBITDA-ökning om 12 procent jämfört med fjärde kvartalet 2009, med stärkta marginaler inom både upstream- och downstreamsegmenten. Verksamheten under det första kvartalet påverkades av ökade transportkostnader via pipeline och järnväg samt högre inhemska gas- och elpriser. Den övergripande prismiljön var dock fortsatt gynnsam med Brentpriser som pendlade mellan 70 och 80 USD per fat. Kombinerat tog dessa faktorer ut varandra och resulterade i närmast oförändrade nettopriser på den inhemska- och exportmarknaden. Effekterna av den ryska rubelns valutakursfluktuationer mot dollarn var neutrala, då den under perioden pendlade kring 30 rubel per dollar. Inom upstreamsegmentet har den regionala produktionen stabiliserats med ökade volymer från Volga- Uralregionen och lägre från Tomskregionen. Inledande produktion från Kolvinskoyefältet transporterades på vintervägar med lastbilar till anläggningarna på Kharyagafälten. Betydande resurser har allokerats till Kolvinskoyefältets utbyggnadsplan för att kunna inleda kommersiell produktion under års investeringsprogram för upstreamverksamheten inkluderar borrning av 74 nya brunnar varav 8 prospekteringsbrunnar i Timano-Pechoraregionen och Volga Uralregionen. I Timano- Pechoraregionen mobiliserades borriggar och borrningar inleddes på åtta olika platser. Vi förväntar oss att de nya brunnarna kommer att ge oss produktionsökningar under det tredje kvartalet och bedömer att implementeringen av borrprogrammet fortlöper enligt plan. Inom downstreamsegmentet inleddes under mars månad underhållsarbeten på den katalytiska reformeringsanläggningen på Khabarovskraffinaderiet. Anläggningen var avstängd i 50 dagar med minskade bensinvolymer som följd. Den 1 maj inleddes åter produktionen från anläggningen. Nya lagringstankar för bensin med total kapacitet om kubikmeter har färdigställts vid Khabarovsks grossistförsäljningsdepåer. De nya tankarna är byggda med avancerad dubbelväggsteknik och förbättrar väsentligt tekniska-, ekologiska- och säkerhetsförhållanden. Moderniseringen av raffinaderiet fortsätter enligt plan och vi förväntar oss att lansera det moderniserade raffinaderiet under Vår huvudentreprenör för moderniseringen, Technicas Reunidas, ökar nu leveranserna av resurser och utrustning till raffinaderiets byggarbetsplats. Bolagets finansiella situation har ytterligare stärkts. Efter den framgångsrika emissionen av ett femårigt obligationslån om 350 MUSD på Eurobondmarknaden uppgick de likvida medlen till 455 MUSD samtidigt som en större del av bolagets lån förfaller efter Utsikter Trots den rådande turbulensen på råvaru- och finansmarknaderna är vi fast beslutade att leverera målen som understryks i bolagets strategi fram till Det långsiktiga produktionsmålet är att nå fat per dag under Målet för 2010 är oförändrat fat per dag med en sammanlagd produktion om 17 miljoner fat. Inom downstreamsegmentet fortsätter vi att fokusera på moderniseringsprojektet samtidigt som vi ytterligare utvecklar vår marknadsförings- och detaljistverksamhet. Khabarovskraffinaderiet planeras raffinera 21 miljoner fat olja under Vi fortsätter att fokusera på effektivitet och integrering med fortsatt finansiell disciplin. Vi följer konsekvent vår tillväxtstrategi och fortsätter att tillvarata affärsmöjligheter i alla delar av verksamheten. Arsen Idrisov Verkställande direktör 2

3 Resultat för koncernen (Belopp i TUSD) kvartalet Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader * Rörelseresultat * Finansiella intäkter/kostnader, netto Valutakursförlust/-vinst, netto Inkomstskatt * Resultat efter skatt * EBITDA Operativt kassaflöde före förändringar i rörelsekapital Summa kassaflöde från den löpande verksamheten Summa skulder (vid periodens slut) Likvida medel (inkl spärrade medel) (vid periodens slut) Nettoskuld (vid periodens slut) Summa eget kapital (vid periodens slut) * inklusive återförd nedskrivning av olje- och gastillgångar om 174,67 MUSD Alliance Oil-koncernens intäkter uppgick under kvartalet 1 januari 31 mars 2010 till 501,05 MUSD (327,57 MUSD) och omfattar försäljning av oljeprodukter och råolja samt övriga intäkter. Rörelsens kostnader uppgick till 353,87 MUSD (194,07 MUSD), och inkluderar produktionskostnader för råolja och oljeprodukter, avskrivningar och kostnader för övrig försäljning. Valutakursvinster/-förluster netto uppgick till -3,19 MUSD (-11,41 MUSD). De genomsnittliga valutakurserna som använts under första kvartalen 2010 och 2009 uppgick till 29,89 respektive 33,93 rubel per USD. Valutakurserna per 31 mars 2010 och 2009 uppgick till 29,36 respektive 30,24. Valutakursvinster/-förluster, hänförliga till koncerninterna lån, uppgick till 15,11 MUSD (-60,51 MUSD) netto efter skatt och har redovisats mot totalresultatet. Koncernens resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 44,30 MUSD motsvarande 0,26 USD per aktie (50,87 MUSD och 0,31 USD per aktie). Prospektering och produktion (upstream) Alliance Oil Company Ltd:s upstreamverksamhet återfinns i tre ryska regioner: Timano-Pechora-, Volga-Ural- och Tomskregionen samt i Kazakstan. Intäkter från försäljning av råolja uppgick till 86,76 MUSD (64,61 MUSD). Intäkter från export av råolja uppgick till 51,68 MUSD (44,34 MUSD), export till OSS-länder till 4,52 MUSD (18,09 MUSD) och intäkter från försäljning på den inhemska marknaden till 30,56 MUSD (2,18 MUSD). Försäljningsvolymer och erhållna priser på export- respektive inhemska marknaden, exklusive koncernintern försäljning om fat ( fat), framgår av tabellen nedan: Kvartalet 1 jan 31 mar 2010 Export OSS-Export Ryssland Totalt Försäljningsvolym (fat) Bruttopris (USD/fat) 75,03 44,66 37,36 57,94 Nettointäkt (USD/fat) 41,62 44,66 31,65 37,59 Försäljningskostnader (USD/fat) 5,76 16,66 1,75 4,56 Nettopris (USD/fat) 35,86 28,00 29,90 33,03 Intäkter från försäljning av råolja (TUSD)

4 Kvartalet 1 jan 31 mar 2009 Export OSS-Export Ryssland Totalt Försäljningsvolym (fat) Bruttopris (USD/fat) 42,17 33,75 17,74 38,64 Nettointäkt (USD/fat) 26,42 27,74 16,70 26,25 Försäljningskostnader (USD/fat) 4,62 10,88 1,79 6,13 Nettopris (USD/fat) 21,80 16,86 14,91 20,13 Intäkter från försäljning av råolja (TUSD) Nettointäkterna erhålls genom att exkludera mervärdesskatt från bruttopriset för inhemsk rysk försäljning eller genom att exkludera exportskatten från bruttopriset för export till OSS och övriga länder. Nettopriserna erhålls genom att exkludera mervärdesskatt (för inhemsk rysk försäljning), kostnader för järnvägstransport och via pipeline eller exportskatt, mäklarprovision och vissa andra kostnader (för exportförsäljning) eller transportkostnader, mäklarprovision och vissa andra kostnader (för OSS-export) från bruttopriset. Kostnaderna för oljeproduktion ökade under kvartalet till 62,46 MUSD jämfört med 39,14 MUSD under första kvartalet Ökningen berodde huvudsakligen på högre produktionsskatter och andra skatter om 42,13 MUSD jämfört med 23,58 MUSD under första kvartalet 2009 tillsammans med förstärkningen av den ryska rubeln, ökade renoverings- och underhållsarbeten och kostnadsinflation. Produktionsskatter och andra skatter ökade till följd av det högre råoljepriset jämfört med första kvartalet Avskrivningarna för upstreamtillgångar uppgick till 23,57 MUSD (19,96 MUSD) och ökade till följd av högre uppskattningar i slutet av 2009 av framtida investeringar samt förstärkningen av den ryska rubeln. Upstreamsegmentets operativa data framgår av tabellen nedan: Försäljningsvolym (konsoliderad), fat till externa kunder till koncerninterna bolag Intäkt per sålt fat, USD/fat 34,85 21,19 Produktionskostnader per sålt fat, USD/fat 22,65 14,11 Produktionskostnader 5,35 3,82 Produktionsskatter och andra skatter 11,09 5,57 Avskrivningar och nedskrivningar 6,21 4,72 Försäljnings- och administrationskostnader samt övriga intäkter/kostnader, netto (USD/fat) 5,24 4,58 EBITDA per sålt fat (USD/fat) 13,17 7,22 Rörelseresultatet för upstreamverksamheten uppgick under kvartalet till 26,18 MUSD (15,09 MUSD). Alliance Oil Companys oljeproduktion under kvartalet uppgick till fat ( fat). Den genomsnittliga dagsproduktionen under kvartalet uppgick till fat ( fat). 4

5 Bevisade och sannolika reserver Råoljeproduktion (i fat) 31 december Timano-Pechoraregionen Volga-Uralregionen Tomskregionen Kazakstan Total Timano-Pechoraregionen För 2010 års borrprogram mobiliserades 11 borriggar, varav 2 till Lek-Kharyagafältet, 4 till North Kharyagafältet, 1 till Middle Kharyagafältet och 4 till Kolvinskoyefältet. Åtta brunnar borrades och en brunn på North Kharyagafältet färdigställdes och sattes i produktion. Mellan 6 februari och 14 april producerades sammanlagt fat råolja från två brunnar på Kolvinskoyefältet. Oljan transporterades med lastbil på vintervägar till oljebehandlingsanläggningen på Middle Kharyagafältet. Totalt genomfördes reparations- och förbättringsarbeten på 24 brunnar under kvartalet. Volga-Uralregionen På Kovalevskoyefältet inleddes prospekteringsborrningen av brunn nummer 7. Brunnen kommer färdigställas under andra kvartalet. Två prospekteringsbrunnar borrades och produktionstestades framgångsrikt på licensområdena Saratovskaya och South Kultashikhskaya. I enlighet med prospekteringsprogrammet flyttades ytterligare en borrigg till licensområdet South Solnechoye. Borrning kommer att inledas under andra kvartalet. På Kochevnenskoyefältet inleddes en sidoborrning. Brunnen kommer att sättas i produktion under andra kvartalet. Fyra produktionsbrunnar och en sidobrunn borrades på Stepno-Ozerskoye- och Elginskoefältet. Samtliga sattes i produktion. Borrning pågår av ytterligare två brunnar samt en sidobrunn. Totalt genomfördes reparations- och förbättringsarbeten på 27 brunnar under kvartalet. Tomskregionen Borrning av en brunn på Khvoinoyefältet, vilken inleddes förra året, slutfördes och brunnen sattes i produktion efter att ha behandlats med s k hydrofracturing. Två produktionsbrunnar på Kluchevskoyefältet behandlades med hydrofracturing. Borrning av sidobrunnar inleddes på två nedlagda brunnar på Middle Nyurolafältet, vilka bedöms kunna sättas i produktion under andra kvartalet. Totalt genomfördes reparations- och förbättringsarbeten på 39 brunnar under kvartalet. Kazakstan Tre nya produktionsbrunnar sattes i produktion under kvartalet, inklusive en som borrades förra året. Borrning pågår av ytterligare en brunn. Totalt genomfördes reparations- och förbättringsarbeten på 2 brunnar under kvartalet. Raffinering och marknadsföring/försäljning (downstream) Koncernens downstreamverksamhet inkluderar oljeraffinaderiet i Khabarovsk samt ett nätverk av Alliance-bensinstationer och oljeproduktsdepåer, alla belägna i ryska Fjärran Östern. Intäkter från försäljning av oljeprodukter uppgick under kvartalet till 406,25 MUSD (256,36 MUSD). Intäkter från export av oljeprodukter uppgick till 118,58 MUSD (47,41 MUSD) och intäkter från försäljning på den inhemska marknaden uppgick till 287,67 MUSD (208,95 MUSD). Av försäljningen av oljeprodukter gick 38 procent på export, 47 procent till grossistledet och 15 procent såldes i detaljistledet genom det egna nätverket av bensinstationer. 5

6 Försäljningsvolymer och erhållna priser på export- respektive inhemska marknaden framgår av tabellen nedan: Export Kvartalet 1 jan 31 mar 2010 Försäljningsvolym (fat) Nettopriser (USD/fat) 54,71 72,74 107,31 71,10 Intäkter från försäljning av oljeprodukter (TUSD) Totalt Export Kvartalet 1 jan 31 mar 2009 Grossistmarknaden Detaljistmarknaden Grossistmarknaden Detaljistmarknaden Försäljningsvolym (fat) Nettopriser (USD/fat) 33,19 51,01 93,48 52,35 Intäkter från försäljning av oljeprodukter (TUSD) Under kvartalet raffinerades 5,63 miljoner fat olja vid Khabarovskraffinaderiet (5,29 miljoner fat). Produktionskostnaderna för oljeprodukter uppgick för kvartalet till 259,45 MUSD (127,01 MUSD). Ökningen av kostnaderna beror huvudsakligen på högre oljepriser och högre transporttariffer för råoljetransport samt förstärkningen av den ryska rubeln. Produktionskostnaderna för oljeprodukter inkluderar kostnader för inköpt raffinerad råolja från externa parter vilka uppgick till 116,07 MUSD (36,60 MUSD). Högre tariffer för transport var det huvudsakliga skälet till de högre transportkostnaderna om 95,99 MUSD (69,00 MUSD). Raffineringskostnader uppgick till 11,69 MUSD (8,46 MUSD). Avskrivningarna för raffineringstillgångar uppgick till 3,61 MUSD (3,21 MUSD). Avskrivningarna för försäljnings- och icke-producerande tillgångar uppgick till 3,59 MUSD (2,98 MUSD). Rörelseresultatet för downstreamverksamheten uppgick till 54,48 MUSD (67,32 MUSD). Downstreamsegmentets operativa data framgår av tabellen nedan: Totalt Intäkt per sålt fat oljeprodukter (USD per fat) 71,26 52,35 Produktionskostnader per sålt fat (USD per fat) 53,70 31,68 Raffineringskostnader 2,02 1,73 Transport råolja för raffinering 16,56 13,14 Kostnad för råolja inköpt för raffinering 28,34 12,51 Kostnad för oljeprodukter inköpta för återförsäljning 3,24 0,47 Produktionsskatter 2,92 3,18 Avskrivningar och nedskrivningar av raffineringstillgångar 0,62 0,65 Försäljnings- och administrationskostnader samt övriga intäkter/kostnader, netto (USD per fat) 7,59 6,70 EBITDA per sålt fat (USD per fat) 10,59 14,62 Moderniseringen av raffinaderiet fortsätter enligt plan och beräknas vara slutförd under Investeringar, Finansiering och Likviditet Investeringar Koncernens investeringar i olje- och gastillgångar uppgick till 85,34 MUSD (11,99 MUSD). Investeringarna fördelade sig på Timano-Pechora-, Tomsk- och Volga-Uralregionen samt Kazakstan med 51,27 MUSD (2,64 MUSD), 2,56 MUSD (5,64 MUSD), 29,99 MUSD (3,64) respektive 1,52 MUSD 6

7 (0,07 MUSD). Koncernens investeringar i raffineringstillgångar uppgick till 60,13 MUSD (17,61 MUSD) och investeringar i marknadsförings- och försäljningstillgångar uppgick till 1,81 MUSD (1,55 MUSD). Investeringarna inkluderar inte låneränta om 9,40 MUSD (10,03 MUSD) som aktiverats. Finansiering I mars 2010 emitterade bolaget ett femårigt obligationslån om 350 MUSD på Eurobondmarknaden. Obligationslånet löper med en fast kupongränta om 9,875% per år och förfaller till betalning den 11 mars Obligationerna är noterade på Londonbörsens Official List. Likviditet Per 31 mars 2010 samt 31 december 2009 uppgick koncernens likvida medel till 454,72 MUSD respektive 392,07 MUSD inklusive spärrade medel Om 69,31 MUSD respektive 55,69 MUSD. Under kvartalet återbetalades lån om 112,74 MUSD. Ytterligare lån om 33,50 MUSD återbetalades i april Finansiella nyckeltal EBITDA 1, TUSD Räntabilitet på eget kapital 2 3% 5% Räntabilitet på sysselsatt kapital 3 3% 4% Skuldsättningsgrad 4 57% 62% Soliditet 5 56% 53% Andel riskbärande kapital 6 61% 59% Räntetäckningsgrad 7 3,50 4,32 EBITDA/ränteutgifter 8 4,88 5,47 Moderbolaget Moderbolagets resultat före skatt uppgick till -7,61 MUSD (-4,88 MUSD). Per den 31 mars 2010 samt 31 december 2009 uppgick moderbolagets likvida medel till 137,53 MUSD respektive 86,85 MUSD. Organisation Styrelsen består av styrelseordförande Eric Forss, ledamöterna Arsen Idrisov (verkställande direktör), Claes Levin, Fred Boling, Fernando Martinez-Fresneda, Raymond Liefooghe och Isa Bazhaev. 7

8 Definitioner av finansiella nyckeltal 1. EBITDA (vinst före räntor, skatt, av- och nedskrivningar), definieras som koncernens rörelseresultat plus avskrivningar och nedskrivningar av olje- och gastillgångar och goodwill om tillämpbart, minus vinst vid försäljning av aktier i dotterbolag om tillämpligt samt plus/minus och väsentliga engångposter på resultaträkningen. 2. Räntabilitet på eget kapital definieras som koncernens resultat dividerat med eget kapital vid periodens slut. 3. Räntabilitet på sysselsatt kapital definieras som koncernens resultat efter finansiella poster plus räntekostnader plus/minus valutakursdifferenser på finansiella lån dividerat med totalt sysselsatt kapital (genomsnittet av senaste periodslutens balansomslutning med avdrag för icke räntebärande skulder). 4. Skuldsättningsgrad definieras som koncernens räntebärande skulder i förhållande till redovisat eget kapital. 5. Soliditet definieras som koncernens redovisade egna kapital inklusive minoritetsägares andel i procent av balansomslutningen. 6. Andel riskbärande kapital definieras som summan av koncernens redovisade egna kapital och uppskjutna skatteskulder (inklusive minoritetsägares andel) dividerat med balansomslutningen. 7. Räntetäckningsgrad definieras som resultat efter finansnetto plus räntekostnader plus/minus valutakursdifferenser dividerat med räntekostnader (både aktiverade och kostnadsförda ränteutgifter). 8. EBITDA/ränteutgifter definieras som koncernens vinst före räntor, skatt, av- och nedskrivningar dividerat med ränteutgifter (både aktiverade och kostnadsförda ränteutgifter). Definitioner av operativa nyckeltal Råolja Intäkt per sålt fat olja definieras som intäkterna från råoljeförsäljning dividerat med volymen råolja som sålts till både koncerninterna och externa kunder. Produktionskostnader per sålt fat olja baseras på volymen råolja som sålts till både koncerninterna och externa kunder, exklusive råolja inköpt för vidareförsäljning. Försäljnings- och administrationskostnader samt övriga intäkter/kostnader, netto, per fat inkluderar transporttariffer och andra försäljnings- och administrationskostnader samt övriga intäkter/kostnader dividerat med volymen råolja som sålts till både koncerninterna och externa kunder. Avskrivningarna baseras på DeGolyer and MacNaughtons (D&M) uppskattningar i enlighet med PRMS reservdefinitioner av utvinningsbara bevisade och sannolika reserver och kommande investeringar. Oljeprodukter Intäkt per sålt fat oljeprodukter definieras som intäkter från försäljning av oljeprodukter dividerat med volymen råolja som sålts till både koncerninterna och externa kunder. Produktionskostnader per sålt fat definieras som operativa kostnader (inklusive inköpt råolja och andra tjänster för koncerninterna bolag) dividerat med volymen oljeprodukter som sålts till både koncerninterna och externa kunder. Försäljnings- och administrationskostnader samt övriga intäkter/kostnader, netto, per fat inkluderar transportkostnader för oljeprodukter och andra försäljnings- och administrationskostnader samt övriga intäkter/kostnader dividerat med volymen oljeprodukter som sålts till både koncerninterna och externa kunder. 8

9 Konsoliderad resultaträkning i sammandrag RESULTATRÄKNING KONCERNEN (Belopp i TUSD) Rörelsens intäkter Not 1 jan 31 mar jan 31 mar 2009 Försäljning av råolja Försäljning av oljeprodukter Övriga intäkter Rörelsens kostnader Produktionskostnader råolja Produktionskostnader oljeprodukter Kostnad för övrig försäljning Avskrivningar och nedskrivningar av olje- och gastillgångar Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Avskrivning av försäljnings och övriga icke produktionstillgångar Övriga rörelsekostnader Resultat från avyttring av dotterbolag Rörelseresultat Finansiella intäkter/kostnader, netto Valutakursförlust/-vinst, netto Resultat före inkomstskatt Inkomstskatt Resultat efter skatt Hänförligt till: Aktieägare i moderbolaget Minoritetens andel Resultat per aktie Resultat per aktie (USD) 2 0,26 0,31 Resultat per aktie (USD) efter utspädning 2 0,26 0,31 9

10 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT (Belopp i TUSD) 1 jan 31 mar jan 31 mar 2009 Periodens resultat Övrigt totalresultat: Valutakursförlust/-vinst på koncerninterna lån Omräkning till rapportvaluta Inkomstskatt hänförlig till poster inom övrigt totalresultat Övrigt totalresultat efter inkomstskatt: Periodens totalresultat Hänförligt till: Aktieägare i moderbolaget Minoritetens andel

11 KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING i sammandrag (Belopp i TUSD) Not 31 mars december 2009 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Immateriella tillgångar Goodwill Uppskjutna skattefordringar Övriga finansiella anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL LÅNGFRISTIGA SKULDER Lån Uppskjutna skatteskulder Avsättning för återställandekostnader KORTFRISTIGA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

12 KASSAFLÖDESANALYS - i sammandrag (Belopp i TUSD) Kassaflöde från verksamheten Not 1 jan 31 mar jan 31 mar 2009 Rörelseresultat Operativt kassaflöde före förändringar i rörelsekapital Summa kassaflöde från den löpande verksamheten Summa kassaflöde från investeringsverksamheten Summa kassaflöde från finansieringsverksamheten Valutakursförändringar i likvida medel och omräkning till rapportvaluta Förändring av likvida medel Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

13 FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL Aktiekapital Hänförligt till moderbolagets aktieägare Övrigt tillskjutet kapital Övriga reserver Balanserat resultat Minoritetens andel Totalt eget kapital (Belopp i TUSD) Totalt Eget kapital per den 1 januari Periodens resultat Övrigt totalresultat Periodens totalresultat Optionsprogram (Not 8) Eget kapital per den 31 mars Periodens resultat Övrigt totalresultat Periodens totalresultat Ägarförändringar i dotterbolag Aktieemission Utdelning till aktieägare i dotterbolag Konvertibla skuldebrev Optionsprogram (Not 8) Eget kapital per den 31 december Periodens resultat Övrigt totalresultat Periodens totalresultat Ägarförändringar i dotterbolag Optionsprogram (Not 8) Eget kapital per den 31 mars

14 NOTER Not 1 Redovisningsprinciper Denna konsoliderad finansiella information i sammandrag har upprättats i enlighet med IAS 34. De redovisningsprinciper som används i denna konsoliderad finansiella information i sammandrag är desamma som de som användes i årsredovisningen för verksamhetsåret 2009, förutom vad som anges nedan. Ett antal nya standards och tolkningsuttalanden från IFRIC trädde i kraft den 1 januari Den inverkan som tillämpningen av dessa standarder och tolkningsuttalanden har vid upprättandet av konsoliderad finansiella information i sammandrag har av koncernledningen bedömts som ej väsentlig, förutom vad gäller de standards som redogörs för nedan: IFRS 3 Företagsförvärv (reviderad) Den reviderade standarden fortsätter att tillämpa förvärvsmetoden för rörelseförvärv, med några väsentliga förändringar. Exempelvis ska alla betalningar som sker i syfte att förvärva en rörelse redovisas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten, med eventuella villkorade betalningar som klassificeras som skulder ska omvärderas via resultaträkningen. Vid varje enskilt förvärv kan koncernen välja att fastställa minoritetsintressena i den förvärvade rörelsen, antingen som verkligt värde eller utryckt som minoritetsintressenas proportionella andel av rörelsens nettotillgångar. Alla förvärvsrelaterade utgifter ska kostnadsföras. IAS 27 Koncernredovisning och separata finansiella rapporter (reviderad) Den reviderade standarden har påverkat koncernens redovisningsprinciper avseende förändringar av ägarandelar i dess dotterbolag som inte resulterar i en förändring av bestämmande inflytande. Standarden kräver att effekterna av alla transaktioner med minoritetsintressen ska redovisas i eget kapital om kontrollförhållandena inte förändras och transaktionerna kommer inte längre att leda till goodwill, vinst eller förlust. Standarden innehåller också regler för redovisning om när bestämmande inflytande förloras. Eventuell kvarvarande andel i företaget omvärderas till verkligt värde och vinsten eller förlusten redovisas i resultaträkningen. Not 2 Resultat per aktie Resultat per aktie har beräknats genom att dividera periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare med genomsnittligt vägt antal aktier under perioden. Den 10 juni 2009 genomfördes en sammanläggning av aktier, en så kallad omvänd split, då 20 aktier (depåbevis) slogs ihop till en aktie (depåbevis). Aktiens nominella belopp ökade från USD 0,05 till USD 1. Genom sammanläggning minskade antalet utestående aktier (depåbevis) från till Det genomsnittligt vägda antal aktier, både faktiskt och efter utspädning, som använts för beräkning av resultat per aktie för första kvartalet 2009 har justerats för reduceringen av antalet aktier. Antal aktier för perioden framgår av tabellen nedan: 1 jan 31 mar jan 31 mar 2009 Vägt genomsnittligt antal aktier för perioden Vägt genomsnittligt antal aktier för perioden (efter utspädning) Antal aktier vid periodens slut Per 31 mars 2010 fanns utfärdade optioner. Detta får effekt på det genomsnittliga antalet aktier efter full utspädning. 14

15 Not 3 Segmentinformation Koncernledningen har fastställt rapporteringssegment baserat på verksamhetens art hos koncernens företag. Som ett resultat av detta presenteras två verksamhetssegment: ett segment (upstream) som omfattar råoljeprospektering, -utvinning och produktion och ett segment (downstream) som omfattar oljeraffinering, transport och försäljning av oljeprodukter. Koncernledningen bedömer och utvärderar resultaten för dessa segment på löpande basis. Alla övriga dotterbolag läggs samman i ett segment, Övriga bolag, och består av moderbolaget och dotterbolag med övrig verksamhet som ej är väsentliga., 1 jan 31 mar 2010 (Belopp i TUSD) Upstream Downstream Övriga bolag Elimineringar IFRS justeringar Summa segmentintäkter Avgår: Koncerninterna intäkter Segmentintäkter Totalt Segmentsresultat /Rörelseresultat Finansiella poster, netto Resultat före skatt Inkomstskatt Periodens resultat , 1 jan 31 mar 2009 (Belopp i TUSD) Upstream Downstream Övriga bolag Elimineringar IFRS justeringar Summa segmentintäkter Avgår: Koncerninterna intäkter Segmentintäkter Totalt Segmentsresultat /Rörelseresultat Finansiella poster, netto Resultat före skatt Inkomstskatt Periodens resultat De väsentliga skillnaderna mellan den interna rapporteringen till ledningen och koncernens konsoliderade finansiella information i sammandrag beror på följande IFRS justeringar: Eliminering av orealiserade koncerninterna vinster/förluster. Ombokning av valutakurseffekter relaterad till koncerninterna lån som bedömts som en förlängd investering bokas över övrigt totalresultat för koncernens rapportering enligt IFRS. Uppskjuten skatteeffekt på ovanstående justeringar. 15

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2009 och delårsrapport för fjärde kvartalet 2009

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2009 och delårsrapport för fjärde kvartalet 2009 Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2009 och delårsrapport för fjärde kvartalet 2009 Räkenskapsåret 2009 Intäkterna uppgick till 1 726,4 MUSD (2 721,6 MUSD). EBITDA uppgick till 387,9 MUSD (585,0 MUSD).

Läs mer

Andra kvartalet och halvårsrapport 2015

Andra kvartalet och halvårsrapport 2015 Q2 och halvårsrapport och halvårsrapport Försäljning andra kvartalet uppgick till MSEK 265 jämfört med MSEK 163 för det första kvartalet, en ökning med 63 procent. Den starka försäljningsutvecklingen beror

Läs mer

Första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015 19 maj 2015 Ferronordic Machines AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2015 KRAFTIGT SJUNKANDE NYMASKINFÖRSÄLJNING Nettoomsättningen minskade med 50 % (30 % i rubel) till 252,4 MSEK (501,1 MSEK) Rörelseresultatet

Läs mer

Crown Energy AB (publ)

Crown Energy AB (publ) 14 maj 2014 Crown Energy AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 2014 Crown Energy AB (publ) med dess dotterbolag ( Crown Energy, Bolaget eller Koncernen ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver

Läs mer

Ferronordic Machines AB

Ferronordic Machines AB Årsredovisning och koncernredovisning 2012 Ferronordic Machines AB Årsredovisning och koncernredovisning 2012 Årsredovisning och koncernredovisning 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 Sammanfattning av det fjärde kvartalet 2013 samt helåret 2013-09-30-2013-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 40,9 MSEK (3 månader). Rörelseresultatet uppgick till 17,9

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1 DELÅRSRAPPORT NEW WAVE GROUP AB PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 Omsättningen uppgick till 1 096 mkr, vilket var 21 % högre än föregående år (909 mkr). Rörelseresultat uppgick

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

ÅRET I KORTHET... 3 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG... 3 NYCKELTAL... 3 VD HAR ORDET... 4 AFFÄRSOMRÅDEN... 5 AKTIEN OCH ÄGARNA...

ÅRET I KORTHET... 3 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG... 3 NYCKELTAL... 3 VD HAR ORDET... 4 AFFÄRSOMRÅDEN... 5 AKTIEN OCH ÄGARNA... Årsredovisning 2011 Followit Holding AB (publ) 1 januari 31 december 2011 Innehållsförteckning ÅRET I KORTHET... 3 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG... 3 NYCKELTAL... 3 VD HAR ORDET... 4 AFFÄRSOMRÅDEN...

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Andra kvartalet 2010 Omsättningen i lokal valuta ökade med 9 procent och i euro med 19 procent till 375,0 miljoner euro (315,5). Den genomsnittliga säljkåren ökade

Läs mer

Årsredovisning 2007. SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584

Årsredovisning 2007. SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584 Årsredovisning 2007 SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584 Årsstämma Aktieägarna i SystemSeparation Sweden Holding AB (publ), 556670-2584, kallas härmed till årsstämma onsdagen den

Läs mer

VERKSAMHET OCH NYCKELTAL... 13 MODERBOLAGETS FINANSIELLA RAPPORTER... 14

VERKSAMHET OCH NYCKELTAL... 13 MODERBOLAGETS FINANSIELLA RAPPORTER... 14 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING JANUARI - DECEMBER 2010 Contents G5-KONCERNEN... 3 STYRELSE... 3 REVISOR... 3 LEDNING... 3 VD HAR ORDET... 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 5 UTVECKLINGSBAS... 5 RESULTATET

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 Bolagets resultaträkning och rapport över totalresultat 5 Bolagets rapport

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 Kort om Geveko Verksamheten inleddes 1925 då Gevekos grundare Gunnar Bergendahl introducerade det tyska vägbeläggningsämnet Essenasfalt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN 20 14 ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN Innehåll 3 Kort om Nilörngruppen AB 4 År 2014 i korthet 5 VD har ordet 6 Flerårsöversikt 7 Definitioner 7 Nilörngruppens Aktie 8 Historik 9 Förvaltningberättelse 12 Resultaträkning

Läs mer

Innehåll. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, telefon 031-172945, fax 031-7118866 och e-post info@geveko.se.

Innehåll. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, telefon 031-172945, fax 031-7118866 och e-post info@geveko.se. ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning, koncernen 6 Rapport över totalresultat, koncernen 7 Balansräkning, koncernen 8 Kassaflödesanalys, koncernen 10 Koncernens rapport

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009.

Bokslutskommuniké 2009. Bokslutskommuniké 2009. Nettoomsättningen ökade till 7 941 MSEK (7 585) Rörelseresultatet uppgick till 148 MSEK (82) inklusive bolagiseringskostnader om 58 MSEK (58) Årets resultat uppgick till 118 MSEK

Läs mer

FOREX BANK AB FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1

FOREX BANK AB FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1 FOREX BANK AB Årsredovisning 2009 FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Koncernens resultaträkning... 8 Koncernens balansräkning... 9 Sammandrag avseende förändringar

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008

Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008 CONCENTRICS HELÅRSRAPPORT JANUARI DECEMBER 2011 Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008 Försäljningen ökade 16% till 2 283 MSEK (1 977) under helåret 2011 jämfört med 2010.

Läs mer

Årsredovisning 2006. i moderbolagets eget kapital 52. Kassaflödesanalys för moderbolaget 53

Årsredovisning 2006. i moderbolagets eget kapital 52. Kassaflödesanalys för moderbolaget 53 Bilia Årsredovisning 2006 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning för koncernen 7 Balansräkning för koncernen 9 Sammandrag avseende förändringar i koncernens eget kapital 11 Kassaflödesanalys

Läs mer

INNEHÅLL... 2 G5-KONCERNEN...

INNEHÅLL... 2 G5-KONCERNEN... Innehåll INNEHÅLL... 2 G5-KONCERNEN... 3 STYRELSE... 3 REVISOR... 3 LEDNING... 3 VD HAR ORDET... 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 5 KONTOR... 5 RESULTATET FÖR 2012... 5 LIKVIDITET... 6 AKTIEKAPITAL... 6 HÄNDELSER

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNINGEN BESTÅR AV FÖLJANDE Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport över totalresultatet 10 Koncernens rapport över finansiell ställning 11 Koncernens

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ) Org.nr. 556693-7255. Årsredovisning 1 januari 31 december 2014

Net Gaming Europe AB (publ) Org.nr. 556693-7255. Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 Org.nr. 556693-7255 Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 ! 2 (34) Innehållsförteckning Produkter och tjänster 3 2014 i korthet...4 Viktiga händelser efter periodens utgång i korthet 4 VD har ordet.4

Läs mer

FOREX Bank AB Årsredovisning 2011

FOREX Bank AB Årsredovisning 2011 FOREX Bank AB Årsredovisning 2011 FOREX Bank Årsredovisning 2011 1 2 FOREX Bank Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Förvaltningsberättelse 4 Koncernens resultaträkning 9 Koncernens

Läs mer

Året i korthet. I april 2011 slutförde Bolaget en företrädesrättsemission som tillförde 322 miljoner SEK före emissionskostnader.

Året i korthet. I april 2011 slutförde Bolaget en företrädesrättsemission som tillförde 322 miljoner SEK före emissionskostnader. Årsredovisning 2010 Året i korthet Verksamheten NN Den sammanlagda skörden för Alpcot Agro under 2010 uppgick till cirka 98 900 ton i Ryssland och cirka 10 900 ton i Ukraina, exklusive fodergrödor. Den

Läs mer

Vostok Nafta Investment Ltd Tremånadersrapport. Januari mars 2011

Vostok Nafta Investment Ltd Tremånadersrapport. Januari mars 2011 Vostok Nafta Investment Ltd Tremånadersrapport Januari mars 2011 Periodens resultat blev 67,93 miljoner US-dollar (MUSD) (83,57 för perioden 1 januari 2010 31 mars 2010). Resultat per aktie blev under

Läs mer

Nettoskuld, MSEK 8 291 13 034-36,4% 8 291 13 034-36,4% 13 582 Nettoskuld/Underliggande EBITDA 3,7x 5,8x -2,1x 3,7x 5,8x -2,1x 6,2x

Nettoskuld, MSEK 8 291 13 034-36,4% 8 291 13 034-36,4% 13 582 Nettoskuld/Underliggande EBITDA 3,7x 5,8x -2,1x 3,7x 5,8x -2,1x 6,2x DELÅRSRAPPORT Januari-september Q3 2014 Ökad kundtillväxt - levererar enligt plan SAMMANFATTNING TREDJE KVARTALET Nettomsättningen uppgick till 1 210 (1 104) MSEK, en ökning med 9,6% jämfört med tredje

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer