Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2008 och delårsrapport för fjärde kvartalet 2008*

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2008 och delårsrapport för fjärde kvartalet 2008*"

Transkript

1 Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2008 och delårsrapport för fjärde kvartalet 2008* Intäkterna ökade med 68% till 2 721,6 MUSD (1 618,1 MUSD) för räkenskapsåret och minskade med 12% till 409,6 MUSD (466,3 MUSD) för fjärde kvartalet EBITDA uppgick till 585,0 MUSD (186,2 MUSD) för räkenskapsåret och till 6,2 MUSD (47,3 MUSD) för kvartalet. Kassaflöde från räkenskapsårets verksamhet uppgick till 301,2 MUSD (124,2 MUSD). Resultatet efter skatt, exklusive en icke kassapåverkande nedskrivning av oljetillgångarna under fjärde kvartalet, uppgick till 299,7 MUSD för räkenskapsåret och till -37,2 MUSD för kvartalet. Resultatet efter skatt, inklusive en icke kassapåverkande nedskrivning ( impairment ) av oljetillgångarna om 317,1 MUSD, uppgick till 46,0 MUSD (67,7 MUSD) för räkenskapsåret och till -290,9 MUSD (1,4 MUSD) för kvartalet. Resultatet efter skatt motsvarade 0,01 USD per aktie (0,04 USD) för räkenskapsåret och -0,09 USD (0,00 USD) för kvartalet. Under räkenskapsåret raffinerades 24,6 miljoner fat olja och under kvartalet 4,9 miljoner fat olja. Råoljeproduktionen uppgick under räkenskapsåret till 17,4 miljoner fat och under kvartalet till 4,6 miljoner fat. Bevisade och sannolika oljereserver ökade med 35% till 487,3 miljoner fat (361,0 miljoner fat från WSRs fält). Nettoskulderna minskade med 110,7 MUSD under det fjärde kvartalet, ytterligare minskningar planeras under Investeringsprogrammet för 2009 uppgår till 194 MUSD, varav 58 MUSD inom upstream och 136 MUSD inom downstream som kommer att finansieras från operativt kassaflöde. Volymmål 2009: Upstream 16 miljoner fat olja och downstream 21 miljoner fat oljeprodukter. *Jämförelsetal avser Alliance Oil Companys finansiella information samt annan information från perioden oktober-december 2007 samt januari-december 2007.

2 Bästa aktieägare, 2008 var ett omvälvande år för många affärsverksamheter och den ryska oljeindustrin var inget undantag. Priserna steg kraftigt och under sommaren 2008 nåddes de högsta råoljepriserna i modern tid med noteringar kring 150 USD per fat. Finanskris och oro för recession inverkade negativt under fjärde kvartalet vilket medförde att oljepriserna föll till under 40 USD per fat. Sammantaget innebar det fjärde kvartalet lägre priser och efterfrågan, på såväl råolja som oljeprodukter och svåra marknadsförhållanden både inom upstream och downstream innebar många framsteg, men även utmaningar, för West Siberian Resources. Samgåendet med Alliance Oil Company och omvandlingen till ett fullt integrerat oljebolag har medfört minskad känslighet för oljemarknadens svängningar eftersom downstreamverksamheten fått allt större betydelse, operationellt och finansiellt. Under 2008 förbättrades underliggande EBITDA och kassaflöde väsentligt jämfört med föregående år. För årets första nio månader kunde vi redovisa rekordhöga resultat. Under det fjärde kvartalet påverkades nettoresultatet av en icke kassapåverkande nedskrivning ( impairment charge ) av oljereserverna med 317 MUSD. Nedskrivningen justerar de värden på oljereserverna som fastställdes vid samgåendet med Alliance Oil Company, för att bättre återspegla nu aktuella marknadsförhållanden, i enlighet med gällande redovisningsprinciper. Proforma genererade det sammanslagna bolaget under helåret 2008 intäkter om 2 874,3 MUSD, EBITDA om 629,2 MUSD och ett resultat om 321 MUSD, exklusive nedskrivningen. Under året ökade våra bevisade och sannolika oljereserver inom upstream de facto med 35 procent, huvudsakligen till följd av samgåendet med Alliance Oil. Den sammanlagda oljeproduktionen ökade med 24 procent till 17,4 miljoner fat proforma för räkenskapsåret och vi ersatte 92 procent av produktionen genom vårt borrnings- och utbyggnadsprogram. Marknadsläget inom upstream försämrades dock ytterligare under det fjärde kvartalet. Den snabba prisminskningen på råolja och eftersläpningen inom det ryska exportskattesystemet resulterade i väsentligt lägre realiserade nettopriser än under tidigare kvartal. Downstream-verksamheten stod för mer än 80 procent av intäkterna under räkenskapsåret och det fjärde kvartalet. Sammanlagt raffinerades 24,3 miljoner fat vid Khabarovskraffinaderiet under 2008, vilket var i linje med volymmålet för året. Prisnedgången på oljeprodukter på de ryska grossist- och detaljistmarknaderna var inte lika kraftig som för råolja och exporterade oljeprodukter, men sammantaget påverkades marginalerna negativt. Downstreamsegmentets lönsamhet var väsentligt lägre under det fjärde kvartalet, huvudsakligen till följd av minskade raffineringsvolymer, lagerminskningar och svaga exportmarknader, främst för nafta. Utsikter Under 2009 har prismiljön inom upstream förbättrats efter de senaste justeringarna av exportskattesatsen. Råoljeproduktionen uppgår för närvarande till cirka fat per dag. Raffineringsvolymerna har den senaste tiden ökat till nuvarande nivå om fat per dag, vilket återspeglar ett stabilare marknadsläge för oljeprodukter i ryska fjärran östern. Vår respons till det förändrade marknadsläget har varit att granska och prioritera våra investeringar samt att vidta lönsamhetsförbättrande åtgärder genom en kombination av kostnadskontroll och kostnadsreduktion. Vi fokuserar också på att öka intäkterna från befintliga tillgångar och optimera de erhållna nettopriserna genom att effektivt fastställa försäljningsvägar från varje region till antingen export- eller hemmamarknaden. Investeringsbudgeten för 2009 uppgår till 194 MUSD, varav 58 MUSD planeras att investeras inom upstream och 136 MUSD inom downstream. Mot bakgrund av den ansträngda situationen på finansmarknaden och osäkerheten på oljemarknaden senarelägger vi flera planerade projekt, inklusive uppgraderingen av Khabarovskraffinaderiet och utbyggnaden av Kolvinskoyefältet. Projekten fullföljs men i lägre takt än tidigare planerat. Detta medför att raffinaderiuppgraderingen i nuläget bedöms vara slutförd 2012, och att kommersiell produktion från Kolvinskoye inleds under Investeringsprogrammet 2009 kommer fullt ut att finansieras av det operativa kassaflödet och vi kommer fokusera på att reducera de kortfristiga skulderna genom återbetalningar samt förlängning av 2

3 befintliga kortfristiga lån. Finansiering av återbetalning på lån planeras ske internt ur kassaflödet och likvida medel. Vår målsättning är att behålla och ytterligare stärka vår likviditet. Under det fjärde kvartalet frigjorde vi rörelsekapital, nettoskulden minskade från 681 till 570 MUSD. Våra optimeringsåtgärder medförde att vår kassa uppgick till 335 MUSD vid utgången av Vi kommer även fortsättningsvis att på månadsbasis fastställa försäljnings- och försörjningsvägar, oljeproduktmix och raffineringsvolymer, baserat på aktuell global och inhemsk prismiljö för olja och oljeprodukter. Volymmålen för 2009 är att producera 16 miljoner fat råolja och att raffinera och marknadsföra 21 miljoner fat oljeprodukter. På längre sikt planerar vi att öka upstreaminvesteringarna för att kunna bibehålla och öka råoljeproduktionen samtidigt som vi fokuserar på att säkerställa långfristiga lån för att fullfölja tillväxtstrategierna för upstream och downstream. Våra långsiktiga mål är oförändrade men det kommer ta längre tid att nå dem. Trots det utmanande marknadsläget är West Siberian Resources väl positionerat och fullt inriktat på att fortsätta stärka bolagets närvaro inom den ryska oljeindustrin, och växa både inom upstream och downstream. 27 februari 2009 Arsen E Idrisov Verkställande direktör 3

4 Resultat för koncernen Den 10 april 2008 slutfördes samgåendet med Alliance Oil Company. Genom samgåendet ökade West Siberians verksamhet inom prospektering och produktion (upstream). Därtill tillfördes bolaget betydande raffinerings- och marknadsförings-/försäljningsverksamhet (downstream), vilket innebär att koncernen bedriver en vertikalt integrerad oljeverksamhet i Ryssland och Kazakstan med förutsättningar att realisera integrationsfördelar i samtliga led i oljeindustrins värdekedja. Genom samgåendet blev Alliance Oil ett helägt dotterbolag till WSR i utbyte mot utgivande av aktier till aktieägarna i Alliance Oil som också erhöll teckningsoptioner i WSR med en teckningskurs om 6,21 SEK per aktie. Från och med andra kvartalet 2008 är Alliance Oils verksamhet konsoliderad i West Siberian Resources finansiella information i enlighet med IFRS 3 Rörelseförvärv för omvänt förvärv. Dessa redovisningsregler föreskriver att Alliance betraktas som det förvärvande bolaget och WSR som det förvärvade bolaget. I framtida finansiella rapporter kommer WSR som är det juridiska moderbolaget också fortsätta att redovisas som moderbolag. Som en följd av ovanstående är inte West Siberians verksamhet under första kvartalet och under 10 dagar in på det andra kvartalet konsoliderad i den finansiella informationen för räkenskapsåret Alla finansiella jämförelsetal kommer från Alliance Oil finansiella information för kvartalet och räkenskapsåret som slutade 31 december 2007, om inte annat framgår. West Siberian-koncernens intäkter uppgick under kvartalet 1 oktober 31 december 2008 till 409,64 MUSD (466,26 MUSD motsvarande period föregående år) och under räkenskapsåret 1 januari 31 december till 2 721,57 MUSD (1 618,10 MUSD). Intäkterna inkluderar intäkter från försäljning av oljeprodukter, försäljning av råolja och övrig försäljning. Större volymer råolja motverkades under det fjärde kvartalet av lägre volymer oljeprodukter och väsentligt lägre priser på råolja och oljeprodukter. Under räkenskapsåret ökade volymerna för råolja och oljeprodukter och erhållna genomsnittliga priser var högre än under Rörelsens kostnader (inklusive produktionskostnader för råolja och oljeprodukter samt för övrig försäljning) uppgick under kvartalet till 323,48 MUSD (357,99 MUSD) och till 1 884,59 MUSD (1 242,46 MUSD) under räkenskapsåret. Lagerminskningar och därmed minskade inköp av råolja på marknaden påverkade de redovisade kostnaderna för inköpt råolja negativt under fjärde kvartalet. EBITDA uppgick till 6,22 MUSD (47,28 MUSD) för kvartalet och till 585,04 MUSD (186,24 MUSD) för räkenskapsåret. Kassaflödet från verksamheten uppgick under räkenskapsåret till 301,21 MUSD (124,24 MUSD). Resultatet för räkenskapsåret påverkades av en icke kassapåverkande nedskrivning om 317,1 MUSD till följd av ett s.k. impairment test av koncernens olje- och gastillgångar. Nedskrivningen justerar de värden på oljereserverna som fastställdes vid samgåendet med Alliance Oil Company, för att bättre återspegla aktuella marknadsförhållanden, i enlighet med gällande redovisningsprinciper. Koncernens rörelseresultat uppgick under kvartalet till -347,22 MUSD (30,27 MUSD) och till 135,85 MUSD (140,93 MUSD) under räkenskapsåret. Finansiella kostnader, netto, uppgick under kvartalet till 1,31 MUSD (10,12 MUSD) och under räkenskapsåret till 31,32 MUSD (32,65 MUSD). Under det fjärde kvartalet aktiverades räntekostnader om 15,97 MUSD, vilket korrigerade redovisningen för tidigare kvartal. Valutakurskursvinster/-förluster netto uppgick under kvartalet till -24,31 MUSD (2,89 MUSD) och för räkenskapsåret till -25,75 MUSD (15,52 MUSD). Valutakursförlusterna under räkenskapsåret är huvudsakligen hänförlig till valutakursförluster på lån i dollar som koncernens ryska dotterbolag upptagit. Valutakursen som använts per den 31 december 2008 och 2007 uppgick till 29,38 respektive 24,55 rubel per USD. Sedan 1 augusti 2008 har vissa koncerninterna lån omvärderats från att vara operativa lån till att vara utökade investeringar. Valutakursvinster/-förluster redovisas för dessa lån som en omräkningsdifferens mot eget kapital, efter inkomstskatt. För operativa lån redovisas dessa vinster eller förluster som resultatpåverkande poster. Omvärderingen av dessa lån har resulterat i att en förlust om 117,75 MUSD före inkomstskatt har redovisats inom eget kapital. 4

5 Skatteintäkten/-kostnaden för kvartalet uppgick till 79,29 MUSD (-17,02 MUSD) och för räkenskapsåret till -32,81 MUSD (-49,60 MUSD). I fjärde kvartalets skatteintäkt ingår 63,37 MUSD hänförligt till den icke kassapåverkande nedskrivningen. Koncernens resultat efter skatt för kvartalet uppgick till -291,60 MUSD motsvarande -0,09 USD per aktie (0,2 MUSD och 0,00 USD per aktie). Resultatet efter skatt för räkenskapsåret 2008 uppgick till 40,57 MUSD motsvarande 0,01 USD per aktie (63,56 MUSD och 0,04 USD per aktie). De sammanlagda intäkterna proforma för räkenskapsåret inklusive WSRs verksamhet från 1 januari 2008, uppgick till 2 874,31 MUSD. EBITDA proforma för räkenskapsåret uppgick till 629,23 MUSD. Rörelseresultatet proforma uppgick för räkenskapsåret till 149,50 MUSD, inklusive nedskrivningen om 317,06 MUSD. För detaljerad proformainformation, se tilläggsinformation på sida 23. Intäkter och kostnader per fat redovisas på sida 15. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret Prospektering och produktion (upstream) West Siberian Resources Ltd är verksamt i tre ryska regioner: Tomsk-, Timano-Pechora och Volga- Uralregionen och i Kazakstan. Under 2008 tillförde West Siberian Resources prospekterings- och utvecklingsprogram, tillsammans med förvärvet av Alliance Oil Company, bevisade och sannolika (2P) oljereserver om 126 miljoner fat. 2P-reserverna ökade med 35 procent till 487,3 miljoner fat per 31 december De bevisade reserverna ökade netto med 60 procent till 98 miljoner fat. 3Preserverna (bevisade, sannolika och möjliga) ökade till 619 miljoner fat. DeGolyer and McNaughton har uppskattat reserverna i enlighet med Petroleum Resources Management System (PRMS) reservdefinitioner. Intäkter från försäljning av råolja uppgick under kvartalet till 58,58 MUSD (31,70 MUSD enligt finansiell delårsinformation 2007 från Alliance Oil) och under räkenskapsåret till 455,42 MUSD (72,15 MUSD). Under fjärde kvartalet uppgick intäkter från export till 12,49 MUSD, export till OSS-länder till 28,79 MUSD och intäkter från försäljning på den inhemska marknaden till 17,29 MUSD. Intäkterna under fjärde kvartalet påverkades negativt av lägre nettopriser till följd av lägre oljepriser och eftersläpningar i ryska exportskatter. Försäljningsvolymer och erhållna priser på export- respektive inhemska marknaden (exklusive koncernintern försäljning om fat för räkenskapsåret och fat för kvartalet) framgår av tabellen nedan (baserat på WSRs och Alliance Oil Companys proforma försäljningsvolymer för fjärde kvartalet och räkenskapsåret):. Räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2008 Export OSS-Export Ryssland Totalt Försäljningsvolym (fat) Bruttopris (USD/fat) 88,83 61,31 47,36 64,89 Nettointäkt (USD/fat) 46,90 52,20 39,52 45,42 Försäljningskostnader (USD/fat) 4,94 11,90 1,63 5,29 Nettopris (USD/fat) 41,96 40,30 37,89 40,13 Kvartalet 1 okt 31 dec 2008 Export OSS-Export Ryssland Totalt Försäljningsvolym (fat) Bruttopris (USD/fat) 43,24 47,22 24,20 33,07 Nettointäkt (USD/fat) 10,51 36,40 20,46 20,74 Försäljningskostnader (USD/fat) 4,77 11,46 2,77 6,05 Nettopris (USD/fat) 5,74 24,94 17,69 14,69 5

6 Nettointäkterna erhålls genom att dra bort momsen från bruttopriset för inhemsk rysk försäljning eller genom att dra bort exportskatten från bruttopriset för export till OSS och övriga länder. Nettopriserna erhålls genom att dra bort momsen (för inhemsk rysk försäljning), kostnader för järnvägstransport och via pipeline eller exportskatt, mäklarprovision och vissa andra kostnader (för exportförsäljning) eller transportkostnader, mäklarprovision och vissa andra kostnader (för OSS-export) från bruttopriset. Kostnaderna för oljeproduktion uppgick till 68,00 MUSD (23,32 MUSD) under kvartalet och till 316,14 MUSD (60,15 MUSD) under räkenskapsåret. I kostnaderna för oljeproduktion ingår produktionsskatter och andra skatter, vilka uppgick till 41,72 MUSD (16,87 MUSD) under kvartalet och till 221,65 MUSD (44,41 MUSD) under räkenskapsåret. Avskrivningarna för upstreamtillgångar uppgick under kvartalet till 30,02 MUSD (10,13 MUSD) och under räkenskapsåret till 106,93 MUSD (23,57 MUSD). De genomsnittliga avskrivningarna per producerat fat olja för upstreamtillgångar uppgick till 6,71 USD under kvartalet och till 7,81 USD under räkenskapsåret. Avskrivningarna baseras på DeGolyer and MacNaughtons (D&M) uppskattningar i enlighet med PRMS reservdefinitioner av WSRs utvinningsbara bevisade och sannolika reserver och kommande investeringar. Rörelseresultatet för upstreamverksamheten uppgick under kvartalet till -356,97 MUSD (11,09 MUSD) inklusive en nedskrivning och till -214,97 MUSD (38,84 MUSD) under räkenskapsåret. Intäkter och kostnader per fat redovisas på sidan 15. West Siberian Resources oljeproduktion under det fjärde kvartalet 2008 uppgick till fat ( fat avseende WSRs och Alliance Oils proforma produktion för perioden). Den genomsnittliga dagsproduktionen ökade till fat ( fat). Koncernens oljeproduktion för räkenskapsåret 2008 uppgick till fat ( fat) avseende WSRs och Alliance Oils proforma produktion för perioden. Den konsoliderade delårsinformationen inkluderade WSRs oljeproduktion om fat under det fjärde kvartalet och fat under räkenskapsåret respektive fat producerades och såldes intern under kvartalet och räkenskapsåret. Oljeproduktionen uppgår i slutet av februari till 47,2 tusen fat per dag. Tomskregionen Den sammanlagda konsoliderade produktionen i Tomskregionen uppgick under fjärde kvartalet 2008 till ( fat). Under räkenskapsåret uppgick produktionen till fat ( fat). För räkenskapsåret har oljeproduktion om fat inkluderats i den konsoliderade finansiella informationen. Totalt genomfördes reparations- och förbättringsarbeten på 48 brunnar under kvartalet. Borrarbetet på Kluchevskoyefältet har slutförts. Två brunnar borrades och av dessa har brunn 225 satts i produktion och brunn 223 används för vatteninjicering. Ytterligare en brunn, nummer 226, som borrades under det tredje kvartalet har satts i produktion. Två brunnar, nummer 224 och 104, behandlades med "hydrofraccing" under det fjärde kvartalet och har satts i produktion. Sammanlagt borrades 17 brunnar i Tomskregionen under räkenskapsåret. Timano-Pechoraregionen Den sammanlagda konsoliderade produktionen i Timano-Pechoraregionen uppgick under fjärde kvartalet 2008 till fat ( fat). Under räkenskapsåret uppgick produktionen till fat ( fat). För räkenskapsåret har oljeproduktion om fat inkluderats i den konsoliderade finansiella informationen. Totalt genomfördes reparations- och förbättringsarbeten på 18 brunnar under kvartalet. På Lek Kharyagafältet har brunnarna 433 och 424 borrats och satts i produktion. En prospekteringsborrning har inletts. Borrmål är en formation från devonperioden på ett djup om meter. 6

7 På Kolvinskoyefältet har borrningen av produktionsbrunn 101 inletts. Borrningen beräknas vara slutförd under första kvartalet Prospekteringsborrningen 100 testades på tre olika nivåer, vilka alla producerade. Ombyggnaden av gasanläggningen som säkrar fältets energiförsörjning slutfördes på Middle Kharyaga. Sammanlagt borrades 11 brunnar och 1 sidobrunn i Timano-Pechoraregionen under räkenskapsåret. Volga-Uralregionen Den sammanlagda proformaproduktionen i Volga-Uralregionen uppgick under fjärde kvartalet till fat ( fat). Under räkenskapsåret uppgick produktionen till fat ( fat). För räkenskapsåret har oljeproduktion om fat inkluderats i den konsoliderade finansiella informationen. Totalt genomfördes reparations- och förbättringsarbeten på 45 brunnar under kvartalet. På Novo-Kievskoye-, Elginskoye- och Stepnoozerskoyefältet slutfördes borrningar av sammanlagt sju brunnar och en sidobrunn, vilka sattes i produktion. Initiala flöden uppgick till mellan 25 och 370 fat per dag. Brunn 4 på Kovalevskoyefältet har borrats. Borrningen var inte framgångsrik och ytterligare borrningar på fältet har stoppats. Sammanlagt borrades 26 produktionsbrunnar, 5 prospekteringsbrunnar och 3 sidobrunnar under räkenskapsåret. Kazakstan Den sammanlagda produktionen i Kazakstan uppgick under fjärde kvartalet 2008 till fat ( fat). Under räkenskapsåret uppgick produktionen till fat ( fat). Totalt genomfördes reparations- och förbättringsarbeten på 4 brunnar under kvartalet. Prospekteringsbrunn 39 borrades och sattes i produktion. Borrprogrammet på Zhanatalapfältet har slutförts. Sammanlagt borrades 11 brunnar i Kazakstan under räkenskapsåret. Raffinering och marknadsföring/försäljning Efter samgåendet med Alliance Oil Company har WSRs verksamhet utökats med oljeraffinaderiet i Khabarovsk, 256 Alliance-bensinstationer samt 24 oljedepåer, alla belägna i östra Ryssland. Intäkter från försäljning av oljeprodukter uppgick under kvartalet till 335,98 MUSD (425,35 MUSD) och under räkenskapsåret till 2 233,65 MUSD (1 528,92 MUSD). Under fjärde kvartalet uppgick intäkter från export av oljeprodukter till 41,54 MUSD och intäkter från försäljning på den inhemska marknaden till 294,45 MUSD. Ingen export av oljeprodukter skedde till OSS-länder. Intäkterna minskade under fjärde kvartalet till följ av lägre raffinerings- och försäljningsvolymer samt lägre priser främst på exportoch naftamarknaderna. 7

8 Försäljningsvolymer och erhållna priser på export- respektive inhemska marknaden framgår av tabellen nedan. Räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2008 Export Grossistmarknademarknaden Detaljist- Totalt Försäljningsvolym Nettopriser (USD/fat) 60,76 100,28 129,67 91,19 Kvartalet 1 okt 31 dec 2008 Export Grossistmarknademarknaden Detaljist- Totalt Försäljningsvolym Nettopriser (USD/fat) 22,15 76,84 122,10 65,80 Kostnader för inköpt råolja för raffinering uppgick under kvartalet till 121,54 MUSD (254,56 MUSD) och under räkenskapsåret till 901,44 MUSD (857,18 MUSD). Lagerminskningar och därmed minskade inköp av råolja på marknaden påverkade de redovisade kostnader för inköpt råolja negativt under fjärde kvartalet. Transportkostnader uppgick under kvartalet till 103,66 MUSD (68,08 MUSD) och under räkenskapsåret till 479,83 MUSD (296,84 MUSD). Transportkostnaderna inkluderar kostnader för transport av råolja till Khabarovskraffinaderiet, transport av oljeprodukter till bensinstationer samt försäkringar. Raffineringskostnader uppgick under kvartalet till 10,54 MUSD (12,76 MUSD) och under räkenskapsåret till 53,39 MUSD (40,98 MUSD). Avskrivningarna för downstream-tillgångar uppgick under kvartalet till 3,14 MUSD (3,17 MUSD) och under räkenskapsåret till 13,94 MUSD (12,69 MUSD). Rörelseresultat för downstream-verksamheten uppgick under kvartalet till 6,43 MUSD (29,66 MUSD) och till 349,71 MUSD (132,59 MUSD) under räkenskapsåret. Intäkter och kostnader per fat redovisas på sidan 15. Under andra kvartalet slutfördes samgåendet med Alliance Oil Company, genom vilket WSR tillfördes betydande raffinerings- och marknadsförings-/försäljningsverksamhet. Mot bakgrund av att detta är den första konsoliderade tolvmånadersrapporten, inklusive raffinerings- och marknadsförings- /försäljningssegmentet efter samgåendet, presenteras inte adekvata jämförelsetal för tidigare perioder. Under kvartalet raffinerades 4,9 miljoner fat olja vid Khabarovskraffinaderiet och under räkenskapsåret uppgick volymen till 24,3 miljoner fat olja. Av den samlade produktionen under räkenskapsåret bestod cirka 60 procent av högre värderade lätta oljeprodukter. De genomsnittligt erhållna nettopriserna för oljeprodukter sjönk med 39 procent under det fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet Av försäljningen av oljeprodukter under kvartalet gick 37 procent på export (huvudsakligen eldningsolja), 43 procent till grossistledet (huvudsakligen diesel) och 20 procent såldes genom det egna nätverket av bensinstationer (huvudsakligen bensin). Förberedelser pågår för och inledande investeringar har genomförts i en omfattande uppgradering av Khabarovskraffinaderiet, som byggs ut till ett modernt raffinaderi med hög komplexitet för att kunna framställa oljeprodukter av högre kvalitet för marknaderna i östra Ryssland. Uppgradering fortsätter i en lägre takt än tidigare planerat och beräknas nu vara färdig år Under det fjärde kvartalet erlades förskott för projektutveckling, utrustning och material. 8

9 Investeringar, Finansiering och Likviditet Investeringar Koncernens investeringar i upstreamtillgångar uppgick till 36,16 MUSD under kvartalet och till 177,06 MUSD (53,49 MUSD) under det konsoliderade räkenskapsåret. Investeringarna under fjärde kvartalet fördelade sig på Timano-Pechora-, Tomsk- och Volga-Uralregionen samt Kazakstan med 14,26 MUSD, 6,71 MUSD, 14,17 MUSD respektive 1,02 MUSD. Koncernens investeringar i raffineringstillgångar uppgick till 344,65 MUSD (55,33 MUSD) under räkenskapsåret och investeringar i marknadsförings- och försäljningstillgångar, distributionstillgångar och övriga tillgångar uppgick under räkenskapsåret till 19,71 MUSD (9,34 MUSD). Finansiering I april 2008 avslutades en riktad nyemission (private placement) om 258 miljoner aktier som tillförde bolaget 1 006,20 MSEK (170,31 MUSD) före emissionskostnader. Efter emissionskostnader tillfördes bolaget 974,66 MSEK (164,98 MUSD). I oktober 2008 undertecknade West Siberian Resources Ltd en förlängning av en existerande outnyttjad kredit utan säkerhet på 50 miljoner USD från UniCredit Bank. Kreditfaciliteten finansierar den fortsatta utbyggnaden av oljefälten. I november 2008 avtalade West Siberian Resources Ltd genom sitt helägda dotterbolag inom downstream, Alliance Oil, med den ryska banken VTB om att förnya och förlänga en kreditfacilitet om 5 miljarder rubel (170 miljoner USD). Den förnyade kreditfaciliteten finansierar den pågående uppgraderingen av raffinaderiet i Khabarovsk. Likviditet Per 31 december 2008 uppgick koncernens likviditet till 335,37 MUSD (408,37 MUSD). Kassaflödet från verksamheten före förändringar i rörelsekapital uppgick under räkenskapsåret till 367,65 MUSD (119,90 MUSD). Per 31 december 2008 utgjorde likvida medel om 42,10 MUSD (190,88 MUSD) säkerhet för garantier som utfärdats av VTB för Khabarovskraffinaderiets räkning till förmån för Tecnicas Reunidas. Moderbolaget Moderbolagets resultat före skatt uppgick under det fjärde kvartalet och under räkenskapsåret till -2,53 MUSD respektive -12,06 MUSD. Per den 31 december 2008 uppgick moderbolagets likviditet till 1,30 MUSD. I april emitterade moderbolaget aktier till aktieägarna i Alliance Oil Company, som beskrivits ovan. I april 2008 emitterade moderbolaget 258 miljoner aktier, som beskrivits ovan. Organisation Styrelsen består av styrelseordförande Eric Forss, ledamöterna Arsen Idrisov (verkställande direktör sedan 1 november 2008), Maxim Barski (verkställande direktör fram till 1 november 2008), Claes Levin, Fred Boling, Nemesio Fernandez-Cuesta och Raymond Liefooghe. Fernando Martinez Fresneda är suppleant för Nemesio Fernandez-Cuesta. Aktiedata West Siberians aktier noteras via depåbevis på OMX Nordiska Börs Stockholm. Varje aktie berättigar till en röst. Genom samgåendet med Alliance Oil ökade bolagets aktiekapital i april 2008 med USD från till USD och antalet utestående aktier ökade med från till Vid samgåendet emitterade WSR också teckningsoptioner i WSR med en teckningskurs om 6,21 SEK per aktie. Efter en riktad nyemission ökade bolagets aktiekapital i april 2008 med USD från till USD och antalet utestående aktier ökade från till

10 Per den 31 december 2008 var optioner utfärdade och utestående i enlighet med bolagets globala optionsprogram. Varje option ger rätt att teckna en ny aktie till kurser från 4,09 SEK till 7,00 SEK. Alla optioner kan utnyttjas efter tre år, på vissa villkor, och förfaller efter fem år från utfärdandet. Värdet på optionerna vid utgivandet redovisas och fördelas över tre år. Kostnader för optionsprogrammet redovisas som icke kassapåverkande administrativa kostnader med motsvarande justering av balanserade vinstmedel. Per den 27 februari uppgick antalet utestående optioner till , varav inga har lösts in. 10

11 RESULTATRÄKNING KONCERNEN (Belopp i TUSD) Not 1 jan jan okt okt dec dec dec dec månader 12 månader * 3 månader 3 månader * Rörelsens intäkter Intäkter från försäljning av olja och gas Intäkter från försäljning av oljeprodukter Intäkter från övrig försäljning Rörelsens kostnader Produktionskostnader råolja Produktionskostnader oljeprodukter Produktionskostnader övrig försäljning Avskrivningar Nedskrivning av olje- och gastillgångar Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Avskrivning av icke producerande tillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter/kostnader, netto Valutakursförlust/-vinst, netto Resultat från intressebolag Resultat före skatt Skatt Resultat efter skatt Intäkter/kostnader från avvecklade verksamheter Periodens resultat Hänförlig till: Aktieägare i moderbolaget Minoritetens andel Resultat per aktie (USD) 2 0,01 0,04-0,09 0,00 Resultat per aktie (USD) efter utspädning 2,8,11 0,01 0,04-0,09 0,00 * Jämförelsetalen avser Alliance Oil finansiella information från räkenskapsåret och delårsinformation från perioden. 11

12 BALANSRÄKNING KONCERNEN (i sammandrag) (Belopp i TUSD) Not 31 dec dec 2007* ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Olje- och gastillgångar Raffineringstillgångar Goodwill och immateriella tillgångar Kontorsutrustning Förskott för anläggningsarbeten Uppskjuten skattefordran Övriga finansiella anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL 7-9, LÅNGFRISTIGA SKULDER Räntebärande långfristiga skulder Uppskjuten skatteskuld Avsättning för återställningskostnader KORTFRISTIGA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER * Jämförelsetalen avser Alliance Oil finansiella information. 12

13 KASSAFLÖDESANALYS (i sammandrag) (Belopp i TUSD) Not 1 jan jan dec dec månader 12 månader * Kassaflöde från årets verksamhet Rörelseresultat Operativt kassaflöde före förändringar i rörelsekapital Summa kassaflöde från årets verksamhet Summa kassaflöde använt för investeringar Summa kassaflöde från finansiering 4, 8, Valutakursförändringar i kassa och bank Förändring av kassa och bank Kassa och bank vid periodens början Kassa och bank vid periodens slut * Jämförelsetalen avser Alliance Oil finansiella information från räkenskapsåret. 13

14 FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL (Belopp i TUSD) Aktiekapital Hänförligt till moderbolagets aktieägare Övrigt tillskjutet Övriga Balanserat kapital reserver resultat Minoritetens andel Totalt eget kapital Eget kapital per 31 december Periodens omräkningsdifferens Periodens resultat 1 jan dec Summa redovisade intäkter och kostnader för perioden Förvärv av ytterligare andelar i dotterbolag från närstående, efter skatt Avyttring av dotterbolag till närstående, efter skatt Avyttring av intresseföretag till närstående, efter skatt Minskade andelar i dotterbolag till följd av ändrad rösträtt för preferensaktier Förvärv av dotterbolag, efter skatt och ökade ägarandelar i dotterbolag Avyttring av dotterbolag till närstående, efter skatt Eget kapital per 31 december Periodens omräkningsdifferens Periodens resultat 1 jan dec Summa redovisade intäkter och kostnader för perioden Avyttring av dotterbolag till närstående, efter skatt (Not 8) Förvärv av ytterligare andelar i dotterbolag från närstående, efter skatt Förvärv av dotterbolag, efter skatt och ökade ägarandelar i dotterbolag Förvärv av dotterbolag genom aktiebyte (omvänt förvärv) (Not 7) Riktad nyemission (Not 9) Erlagda utdelningar (Not 8) Optionsprogram (Not 11) Eget kapital per 31 december * Jämförelsetalen avser Alliance Oil finansiella information. Totalt 14

15 FINANSIELLA OCH OPERATIVA NYCKELTAL 1 jan jan okt okt dec dec dec dec månader 12 månader * 3 månader 3 månader * Finansiella nyckeltal EBITDA 1, TUSD Räntabilitet på eget kapital 2, % 4% 11% -25% 0% Räntabilitet på sysselsatt kapital 3, % 8% 16% -16% 3% Skuldsättningsgrad 4, % 77% 96% 77% 96% Soliditet 5, % 48% 41% 48% 41% Andel riskbärande kapital 6, % 56% 45% 56% 45% Räntetäckningsgrad 7 1,87 4,57-13,98 3,17 EBITDA/ränteutgifter 8 7,04 5,52 0,25 4,66 Vägt genomsnittligt antal aktier för perioden 9,10, Vägt genomsnittligt antal aktier för perioden (efter utspädning) 9,10, Antal aktier vid periodens slut Operativa nyckeltal** Råolja Försäljningsvolym, fat till externa kunder till koncerninterna bolag Intäkt per sålt fat, USD/fat 46,31-20,74 - Export (exkl. exportskatt) 47,83-10,51 - Export till OSS-länder 51,32-36,40 - Inhemsk 40,80-20,46 - Operativa kostnader per sålt fat, USD/fat 29,69-21,92 - Produktionskostnader (exkl. Produktionsskatter och 5,68-5,88 - andra skatter) Produktionsskatter och andra skatter 16,19-9,33 - Avskrivning per fat 7,81-6,71 - Oljeprodukter Försäljningsvolym, fat Intäkt per sålt fat oljeprodukter, USD/fat 91,19-65,80 - Export (exkl. exportskatt) 60,76-22,15 - Grossistförsäljning 100,28-76,84 - Detaljistförsäljning 129,67-122,10 - Operativa kostnader per sålt fat, USD/fat 70,61-55,73 - Raffineringskostnader 2,18-2,06 - Transport råolja för raffinering 16,32-16,87 - Transport oljeprodukter 3,27-3,43 - Kostnad för inköpt olja och oljeprodukter 42,50-26,39 - Kostnad för inköpta oljeprodukter för återförsäljning 2,55-2,89 - Skatter 3,23-3,47 - Avskrivning per fat 0,57-0,62 - * Jämförelsetalen avser Alliance Oil finansiella information för räkenskapsåret och delårsinformation från perioden ** Mot bakgrund av WSR offentliggör den första kombinerade delårsrapporten efter samgåendet är inte jämförelsetal för operativa nyckeltal relevant. Definitioner av nyckeltal 1. EBITDA (vinst före räntor, skatt, av- och nedskrivningar), definieras som koncernens rörelseresultat plus avskrivningar och nedskrivningar av olje- och gastillgångar om tillämpbart samt minus vinst vid försäljning av aktier i dotterbolag. 2. Räntabilitet på eget kapital definieras som koncernens resultat dividerat med eget kapital vid periodens slut. 3. Räntabilitet på sysselsatt kapital definieras som koncernens resultat efter finansiella poster plus räntekostnader plus/minus valutakursdifferenser på finansiella lån dividerat med totalt sysselsatt kapital (genomsnittet av de två senaste periodslutens balansomslutning med avdrag för icke räntebärande skulder). 4. Skuldsättningsgrad definieras som koncernens räntebärande skulder i förhållande till redovisat eget kapital. 5. Soliditet definieras som koncernens redovisade egna kapital inklusive minoritetsägares andel i procent av balansomslutningen. 15

16 6. Andel riskbärande kapital definieras som summan av koncernens redovisade egna kapital och uppskjutna skatteskulder (inklusive minoritetsägares andel) dividerat med balansomslutningen. 7. Räntetäckningsgrad definieras som resultat efter finansnetto plus räntekostnader plus/minus valutakursdifferenser på finansiella lån dividerat med räntekostnader. 8. EBITDA/ränteutgifter definieras som koncernens vinst före räntor, skatt, av- och nedskrivningar dividerat med ränteutgifter 9. Per den 31 december 2008 var optioner utfärdade. Varje option ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskurser från 4,09 SEK till 7,00 SEK. Detta får effekt på det genomsnittliga antalet aktier efter full utspädning. 10. Den 10 april 2008 slutfördes samgåendet med Alliance Oil Company med en emission av aktier varvid antalet utestående aktier/depåbevis ökade från till Den 18 april 2008 avslutade koncernen en riktad nyemission (private placement) varvid antalet utestående aktier/depåbevis ökade med från till Definitioner av operativa nyckeltal Råolja 1. Nyckeltal för intäkt per sålt fat olja definieras som försäljningspriset netto (bruttopriset minus moms eller exportskatt) per fat olja såld till externa kunder 2. Nyckeltal för operativa kostnader per sålt fat olja baseras på volymen råolja som sålts till både koncerninterna och externa kunder. Oljeprodukter 1. Intäkt per sålt fat oljeprodukter definieras som försäljningspriset netto (bruttopriset minus moms eller exportskatt) per fat oljeprodukter såld till externa kunder 2. Nyckeltal för operativa kostnader per sålt fat definieras som operativ kostnadskomponent (inklusive inköpt råolja och andra tjänster för koncerninterna bolag) dividerat med volymen oljeprodukter som sålts till både koncerninterna och externa kunder. 16

17 NOTER Not 1 Redovisningsprinciper Denna konsoliderade rapport har upprättats i enlighet med IFRS och IAS 34. De redovisningsprinciper som används i denna rapport är desamma som de som användes i årsredovisningen för verksamhetsåret I enlighet med de överväganden som presenterats i not 2 i årsredovisningen för 2007 angående nya redovisningsrekommendationer för 2008, trädde tre nya tolkningar från IFRIC i kraft den 1 januari 2008: IFRIC 11 IFRS 2 Group and Treasury Share Transactions ; IFRIC 12 Service Concession Arrangements och IFRIC 14 IAS 19 The limit on a defined benefit asset, minimum funding requirements and their interaction. IFRIC 11, IFRIC 12 och IFRIC 14 har inte påverkat koncernredovisningen. Not 2 Vinst per aktie Vinst per aktie har beräknats genom att dividera periodens resultat med genomsnittligt vägt antal aktier under perioden. För kvartalet och räkenskapsåret som slutade 31 december 2008, då West Siberians omvända förvärv av Alliance Oil Company skedde (för mer information se not 7), inkluderade det genomsnittligt vägda antalet aktier under perioden aktier som emitterats till aktieägarna i Alliance Oil Company från periodens början till samgåendet slutfördes den 10 april 2008 och det faktiska antalet utestående aktier från den 10 april till 31 december För räkenskapsåret som slutade den 31 december 2008 medförde utfärdade optioner utspädningseffekter. För kvartalet som slutade den 31 december 2008 medförde utfärdade optioner inga utspädningseffekter eftersom optionernas teckningskurser översteg aktiens genomsnittliga kurs under kvartalet. Vinsten per aktie för räkenskapsåret och kvartalet har beräknats genom att dividera resultatet för dotterbolaget Alliance Oil Company hänförligt till aktieägarna för respektive period med , d v s det antal aktier som utgavs till aktieägarna i Alliance Oil Company vid det omvända förvärvet. Not 3 Segmentinformation Efter samgåendet med Alliance Oil Company utvärderar företagsledningen verksamheten på operativ basis utifrån följande två verksamhetsområden: upstream (oljeutvinning och oljeproduktion) samt downstream (raffinering och transport, marknadsföring och försäljning av oljeprodukter). Information om operativa segment presenteras nedan: Räkenskapsåret 2008 Upstreamsegmentet Downstream-segmentet Oljeprodukter Övrigt Totalt Elimineringar Konsoliderat Summa segmentintäkter Koncerninterna intäkter Segmentintäkter Segmentresultat * Räkenskapsåret 2007 Summa segmentintäkter Koncerninterna intäkter Segmentintäkter Segmentresultat Fjärde kvartalet 2008 Summa segmentintäkter Koncerninterna intäkter Segmentintäkter Segmentresultat * Fjärde kvartalet 2007 Summa segmentintäkter Koncerninterna intäkter Segmentintäkter Segmentresultat * Segmentresultatet för upstream-segmentet inkluderar en icke kassapåverkande nedskrivning ( impairment ) på upstreamtillgångar 17

18 Företagsledningen styr och utvärderar verksamheten utifrån försäljningens fördelning geografiskt, vilken kan delas in i tre sekundära segment. Försäljning av råolja och oljeprodukter inom Ryssland kategoriseras som försäljning på den inhemska marknaden, försäljning av råolja och oljeprodukter utanför Ryssland kategoriseras som export. Försäljning av råolja till länder inom OSS kategoriseras som export till OSS-länder. Under räkenskapsåret och kvartalen som slutade 31 december 2008 och 2007 förekom ingen försäljning av oljeprodukter till OSS-länder. Information om geografiska segment presenteras nedan. Räkenskapsåret 2008 Export Råolja Export till OSS Oljeprodukter Ryssland Export Ryssland Övrigt Elimineringar Konsoliderat Summa segmentintäkter Koncerninterna intäkter Segmentintäkter Segmentresultat Räkenskapsåret 2007 Summa segmentintäkter Koncerninterna intäkter Segmentintäkter Segmentresultat Fjärde kvartalet 2008 Summa segmentintäkter Koncerninterna intäkter Segmentintäkter Segmentresultat Fjärde kvartalet 2007 Summa segmentintäkter Koncerninterna intäkter Segmentintäkter Segmentresultat Not 4 Banklån samt ställda panter WSR-koncernens långfristiga och kortfristiga banklån, samt därtill hörande ställda panter, presenteras i tabellerna nedan. Per 31 december 2008 Bank Valuta Räntesats Lånebelopp Ränta Totalt Obligationer RUR 8,92% IFC (International Finance Corporation) USD LIBOR 6m+4,2% VTB (VneshTorgBank) RUR 14.00% First International Oil Corporation USD 10,0% Banksyndikat USD LIBOR 6m+3,25% LIBOR 6m+3,75% BNP Paribas USD BNP+2,91%, LIBOR 3m +2,5% Sberbank USD 10,5% Sberbank RUR 11-13,25% Gazprombank USD 7-8,5% Rosbank RUR 15,0-16,0% Primorie Bank RUR 12,0% Bank of Moscow USD 13,75% UniCredit Bank USD LIBOR + 3,5% - 6,0% Finprombank RUR 14,0%-16,0% Totalt lån Avgår: Långsiktiga lån Andel kortsiktiga lån av kort- och långsiktiga lån

19 Vissa materiella anläggningstillgångar, oljeprodukter samt aktier i dotterbolag ställda som säkerhet, presenteras i tabellerna nedan. Per 31 december2008 Per 31 december 2007 Materiella anläggningstillgångar Oljeprodukter Aktier i dotterbolag Totalt ställda säkerheter I september 2006 emitterade koncernen genom Alliance Oil Company icke konvertibla räntebärande obligationer med ett nominellt värde om RUR (omkring 38 USD per 31 december 2006), med lösendag på den dagen efter erbjudandedagen, dvs i september Enligt villkoren skall Alliance erbjuda förtida inlösen av obligationerna från september Som en följd härav har obligationer till ett belopp om TUSD omklassificerats från långfristiga lån till kortfristiga lån per 31 december Det förväntade kassaflödet, inklusive upptagna och återbetalda lån och räntebetalningar för lång- och kortfristiga lån samt leasingåtaganden framgår av tabellen nedan. Räntebetalningarna baseras på räntesatser per 31 december I februari 2009 förnyade koncernen en kortfristig kreditfacilitet om 10 MUSD med UniCredit Bank, vars lånebelopp och återbetalningsbelopp inkluderats i tabellen nedan. Lånebelopp Ränta Totalt Inom ett år från 31 december Inom ett och två år från 31 december Mer än två år från 31 december Totalt uppskattat belopp som skall återbetalas Sedan 1 augusti 2008 har vissa koncerninterna lån omvärderats från att vara operativa lån till att vara utökade investeringar. Valutakursvinster/-förluster redovisas för dessa lån som en omräkningsdifferens mot eget kapital, efter inkomstskatt. För operativa lån redovisas dessa vinster eller förluster som resultatpåverkande poster. Omvärderingen av dessa lån har resulterat i att en icke kassapåverkande förlust om TUSD före inkomstskatt har redovisats inom eget kapital. Not 5 Avskrivningar Under räkenskapsåren som slutade 31 december 2008 och 2007 uppgick avskrivningarna för oljeproduktionen och raffineringstillgångarna till TUSD respektive TUSD. Under kvartalen som slutade 31 december 2008 och 2007 uppgick avskrivningarna för oljeproduktionen och raffineringstillgångarna till TUSD respektive TUSD. Avskrivningarna för oljeproduktstillgångarna för räkenskapsåret 2008 är baserad på DeGolyer and MacNaughtons (D&M) uppskattningar av utvinningsbara bevisade och sannolika reserver och kommande investeringar. Till följd av samgåendet med Alliance Oil har de bokföringsmässiga uppskattningarna av avskrivningar justerats. Detta resulterar i att bevisade och sannolika reserver utgör basen för avskrivningsberäkningarna, vilket överrensstämmer med de bokföringsprinciper West Siberian använde före samgåendet. Denna förändrade uppskattningsmetod har resulterat i minskning med TUSD för räkenskapsåret. Not 6 Nedskrivningar av tillgångar Resultatet om TUSD för räkenskapsåret 2008 inkluderar en nedskrivning om TUSD till följd av ett nedskrivningstest ( impairment test ) av koncernens olje- gastillgångar. Detta test genomförs för att jämföra bokfört värdet på tillgångarna mot de högsta nyttjandevärdet (verkligt värde fastställd genom framtida diskonterade kassaflöden) och nettoförsäljningsvärdet. För testets genomförande har företagsledningen bedömt följande parametrar vara relevanta: pris för Brentoljan baserat på ICEs information om framtida råoljepriser, diskonteringsränta före skatt om 14,04%. Testet baseras för varje CGU (kassagenererande enhet) på en period med lönsam verksamhet, men inte längre än utvecklingsperioden som fastställts av D&M i reservrapporten. 19

20 Resultatet om TUSD för räkenskapsåret 2008 inkluderade en värderingsreserv för råolja i lager vid årets slut om 947 TUSD motiverat av råoljepriser vid årsslutet. Not 7 Förvärv Den 10 april 2008 slutfördes samgåendet med Alliance Oil Company. Alliance Oil blev genom samgåendet ett helägt dotterbolag till WSR i utbyte mot utgivande av aktier till aktieägarna i Alliance Oil som också erhållit teckningsoptioner i WSR med en teckningskurs om 6,21 SEK per aktie. Efter samgåendet har den finansiella informationen upprättas i enlighet med IFRS 3 Business combinations metod om omvänt förvärv eftersom aktieägarna i Alliance äger 60 procent i WSR efter samgåendet. Dessa redovisningsregler föreskriver att Alliance betraktas som det förvärvande bolaget i koncernredovisningen och WSR som det förvärvade bolaget. Som en konsekvens av detta har tillgångarna och skulderna i WSR, som utgör det legala moderbolaget, initialt upptagits till marknadsvärde i koncernredovisningen. Tillgångarna och skulderna i Alliance, det legala dotterbolaget, har i koncernredovisningen upptagits till sina bokförda värden före transaktionen. Jämförelsesiffrorna för räkenskapsåret och kvartalet som slutade 31 december 2008 avser Alliance Oil Companys redovisning för dessa perioder. WSR kommer som legalt moderbolag även fortsättningsvis utgöra moderbolag i framtida finansiella rapporter. Koncernredovisningen för WSR och Alliance Oil har från det andra kvartalet 2008 upprättas i enlighet med föreskrivna redovisningsprinciper. Kostnaderna för transaktionen har baserats på antalet utestående aktier i WSR per förvärvsdagen. Den 10 april 2008 uppgick marknadsvärdet på aktier till TUSD. De kostnader som direkt kan hänföras till samgåendet uppgick för WSR och Alliance Oil Company till TUSD. Marknadsvärdet på de optioner som ingick i förvärvslikviden och som ger rätt att teckna aktier uppgick till TUSD, vilket inkluderas i kostnaderna för samgåendet. Den sammanlagda kostnaden för samgåendet uppskattas till TUSD. Kostnaden för samgåendet är fördelat på WSRs tillgångar och skulder, främst olje- och gastillgångar som redovisas till verkligt värde. Denna justering av verkligt värde har resulterat i en ökning av avskrivningskostnader om TUSD för räkenskapsåret. 20

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2009 och delårsrapport för fjärde kvartalet 2009

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2009 och delårsrapport för fjärde kvartalet 2009 Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2009 och delårsrapport för fjärde kvartalet 2009 Räkenskapsåret 2009 Intäkterna uppgick till 1 726,4 MUSD (2 721,6 MUSD). EBITDA uppgick till 387,9 MUSD (585,0 MUSD).

Läs mer

Delårsrapport för kvartalet januari mars 2010

Delårsrapport för kvartalet januari mars 2010 Delårsrapport för kvartalet januari mars 2010 Intäkterna uppgick till 501,1 MUSD (327,6 MUSD för motsvarande period föregående år). EBITDA uppgick till 100,7 MUSD (99,8 MUSD). Resultat före skatt uppgick

Läs mer

Alliance Oil Company Ltd är ett ledande, medelstort, vertikalt integrerat oljeföretag med verksamhet i Ryssland och Kazakstan (sida 6 7)

Alliance Oil Company Ltd är ett ledande, medelstort, vertikalt integrerat oljeföretag med verksamhet i Ryssland och Kazakstan (sida 6 7) Årsstämma Alliance Oil Companys årsstämma kommer att hållas den 27 maj 2010 klockan 16.00 på Konserthuset (Grünewaldsalen) i Stockholm. För mer information och anmälan, se www.allianceoilco.com Alliance

Läs mer

Andra kvartalet och halvårsrapport 2015

Andra kvartalet och halvårsrapport 2015 Q2 och halvårsrapport och halvårsrapport Försäljning andra kvartalet uppgick till MSEK 265 jämfört med MSEK 163 för det första kvartalet, en ökning med 63 procent. Den starka försäljningsutvecklingen beror

Läs mer

Andra kvartalet och halvårsrapport 2013

Andra kvartalet och halvårsrapport 2013 Andra kvartalet och halvårsrapport 2013 Andra kvartalet 2013 Produktionen från Oman och Litauen uppgick till 399 839 fat olja, motsvarande 4 394 fat olja per dag Tethys Oil godkänd för notering på NASDAQ

Läs mer

Ferronordic Machines AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2013

Ferronordic Machines AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2013 (publ) Bokslutskommuniké januari 2013 REKORDHÖG OMSÄTTNING OCH FÖRBÄTTRADE MARGINALER FJÄRDE KVARTALET 2013* Nettoomsättningen uppgick till 79,0 MEUR (67,9 MEUR) Nettoomsättningen ökade med 16,3% jämfört

Läs mer

Crown Energy AB (publ)

Crown Energy AB (publ) 14 maj 2014 Crown Energy AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 2014 Crown Energy AB (publ) med dess dotterbolag ( Crown Energy, Bolaget eller Koncernen ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver

Läs mer

Tethys Oil AB (publ) Rapport för perioden 1 januari 2011 31 mars 2011

Tethys Oil AB (publ) Rapport för perioden 1 januari 2011 31 mars 2011 Tremånadersrapport 2011 Tethys Oil AB (publ) Rapport för perioden 1 januari 2011 31 mars 2011 VÄSENTLIGA HÄNDELSER Under första kvartalet 2011 sålde Tethys Oil 16 032 fat olja, efter statens andel, från

Läs mer

Bokslutsrapport för New Wave Group AB (publ) JANUARI DECEMBER 2008

Bokslutsrapport för New Wave Group AB (publ) JANUARI DECEMBER 2008 Bokslutsrapport för New Wave Group AB (publ) JANUARI DECEMBER Perioden 1 oktober 31 december Omsättningen uppgick till 1 227 mkr, vilket var 8 % lägre än föregående år (1 331). Resultat efter skatt försämrades

Läs mer

Vostok Nafta Investment Ltd Tolvmånadersrapport

Vostok Nafta Investment Ltd Tolvmånadersrapport Vostok Nafta Investment Ltd Tolvmånadersrapport 2010 Periodens resultat blev 138,36 miljoner US-dollar (MUSD) (139,85 för perioden 1 januari 2009 31 december 2009). Resultat per aktie blev under perioden

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 19 Februari 2015

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 19 Februari 2015 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 19 Februari 2015 21% Ökning i omsättning 399 Mkr EBITDA 10,6% Rörelsemarginal Oktober-December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 873 Mkr (573), en ökning med 52%

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 19 Februari 2015

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 19 Februari 2015 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 19 Februari 2015 21% Ökning i omsättning 399 Mkr EBITDA 10,6% Rörelsemarginal Oktober-December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 873 Mkr (573), en ökning med 52%

Läs mer

Delårsrapport januari- juni 2015 1. Sammanfattning

Delårsrapport januari- juni 2015 1. Sammanfattning Delårsrapport januari- juni 2015 1. Sammanfattning MISEN ENERGY AB (publ) Org.nr 556526-3968 Koncerndefinition Misen Energy AB (publ) ( Bolaget eller Moderbolaget ) är ett svenskt publikt aktiebolag med

Läs mer

Definitioner och generella förkortningar

Definitioner och generella förkortningar Årsredovisning Året i korthet Den 17 februari offentliggör Shelton Petroleum ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Petrogrand. Den 7 mars genomfördes en extra bolagsstämma i Petrogrand AB,

Läs mer

årsredovisning 2008 2

årsredovisning 2008 2 NUMBERS 2 årsredovisning 2008 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 s resultaträkning...9 s balansräkning... 10 koncernens Förändringar i eget kapital... 1 2 s kassaflödesanalys... 13 s resultaträkning...

Läs mer

Nettoskuld, MSEK 8 291 13 034-36,4% 8 291 13 034-36,4% 13 582 Nettoskuld/Underliggande EBITDA 3,7x 5,8x -2,1x 3,7x 5,8x -2,1x 6,2x

Nettoskuld, MSEK 8 291 13 034-36,4% 8 291 13 034-36,4% 13 582 Nettoskuld/Underliggande EBITDA 3,7x 5,8x -2,1x 3,7x 5,8x -2,1x 6,2x DELÅRSRAPPORT Januari-september Q3 2014 Ökad kundtillväxt - levererar enligt plan SAMMANFATTNING TREDJE KVARTALET Nettomsättningen uppgick till 1 210 (1 104) MSEK, en ökning med 9,6% jämfört med tredje

Läs mer

Rapport för perioden 1 januari 30 september 2010

Rapport för perioden 1 januari 30 september 2010 Rapport för perioden 1 januari 30 september 2010 Väsentliga händelser Resultatet för de första nio månaderna 2010 uppgick till TSEK 75 259 (TSEK -52 612 för motsvarande period föregående år) och TSEK 66

Läs mer

Vostok Nafta Investment Ltd Tolvmånaders rapport. Januari december 2012

Vostok Nafta Investment Ltd Tolvmånaders rapport. Januari december 2012 Vostok Nafta Investment Ltd Tolvmånaders rapport Januari december 2012 Periodens resultat blev 119,74 MUSD ( 124,10 för perioden 1 januari 2011 31 december 2011). Resultat per aktie blev under perioden

Läs mer

Preem Årsredovisning 2010 Finansiella dokument

Preem Årsredovisning 2010 Finansiella dokument Preem Årsredovisning 2010 Finansiella dokument 46 Förvaltningsberättelse 50 Koncernens finansiella rapporter 55 Noter till koncernens finansiella rapporter 86 Moderföretagets finansiella rapporter 91 Noter

Läs mer

Bactiguard Holding AB (publ)

Bactiguard Holding AB (publ) Bactiguard Holding AB (publ) Org.nr 556822-1187 Bokslutskommuniké för koncernen Bactiguard Holding AB 1 januari 2012 31 december 2012 Intäkterna uppgick till 131 819 (4 404) Tkr Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls den 12 maj 2011, kl 15.00 i Waldemar Andrén Tapetdesigns lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås (Viared). Anmälan Aktieägare

Läs mer

Årsredovisning 2007. SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584

Årsredovisning 2007. SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584 Årsredovisning 2007 SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584 Årsstämma Aktieägarna i SystemSeparation Sweden Holding AB (publ), 556670-2584, kallas härmed till årsstämma onsdagen den

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING. MAGNUS HEIMBURG Chief Financial Officer

EKONOMISK REDOVISNING. MAGNUS HEIMBURG Chief Financial Officer INLEDNING Preems ackumulerade resultat för 2013, efter finansiella poster och före skatt, uppgick till -1 567 MSEK (2 610). Omsättningen för året, inklusive punkt skatter, sjönk till 89 399 MSEK (114 947).

Läs mer

Delårsrapport fjärde kvartalet 1 oktober 31 december 2014

Delårsrapport fjärde kvartalet 1 oktober 31 december 2014 Delårsrapport fjärde kvartalet 1 oktober 31 december 2014 FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG Finansiell information i delårsrapporten avser, om inte annat anges, koncernen och siffror inom parentes avser

Läs mer

Bokslutskommuniké 2004

Bokslutskommuniké 2004 Intrum Justitia AB (publ) Stockholm den 17 februari 2005 Bokslutskommuniké 2004 Resultat per aktie förbättrades till 2,36 SEK ( 2,12). Nettoresultatet för året ökade till 200,4 MSEK ( 180,2). Koncernens

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 januari december 2014 Grunden lagd för stark tillväxt Detaljplan antagen för Stockholm Ferdinand 8, 10, 14 med cirka 1 100 lägenheter Två projekt i Göteborg med upp till 600 nya

Läs mer

VI FÖRMEDLADE UNDER 2013 RESOR FÖR DRYGT 7 MILJARDER KRONOR. DET MOTSVARAR 45 BOEING 737 VARJE DAG. BOLAGET HAR 2 400 000 KUNDER, 170 MEDARBETARE OCH

VI FÖRMEDLADE UNDER 2013 RESOR FÖR DRYGT 7 MILJARDER KRONOR. DET MOTSVARAR 45 BOEING 737 VARJE DAG. BOLAGET HAR 2 400 000 KUNDER, 170 MEDARBETARE OCH VI FÖRMEDLADE UNDER 2013 RESOR FÖR DRYGT 7 MILJARDER KRONOR. DET MOTSVARAR 45 BOEING 737 VARJE DAG. BOLAGET HAR 2 400 000 KUNDER, 170 MEDARBETARE OCH FÖRSÄLJNING I 7 LÄNDER. etraveli ÅRSREDOVISNING 2013

Läs mer

ÅRSREDO VISNING 2013 WA WallVision AB, Box 1, 501 13 Borås

ÅRSREDO VISNING 2013 WA WallVision AB, Box 1, 501 13 Borås ÅRSREDO VISNING 2013 Årsstämma Ordinarie Ordinarie årsstämma hålls hålls den den 24 april 24 april 2014, 2014, kl 15.00 kl 15.00 i i WallVisions lokaler, lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås 8, Borås (Viared).

Läs mer

Aktieägarinformation

Aktieägarinformation ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Innehåll 1 Aktieägarinformation 2 Detta är Amasten 4 Vd har ordet 5 Nyckelhändelser under året 6 Amastenaktien 9 Förvaltningsberättelse 16 s rapport över totalresultatet 17

Läs mer

Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls den 2 maj 2013, kl 15.00 i WallVisions lokaler, Ryssnässgatan 8, Borås (Viared).

Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls den 2 maj 2013, kl 15.00 i WallVisions lokaler, Ryssnässgatan 8, Borås (Viared). ÅRSREDOVISNING 2012 Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls den 2 maj 2013, kl 15.00 i WallVisions lokaler, Ryssnässgatan 8, Borås (Viared). Anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: - vara införd

Läs mer