Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2009 och delårsrapport för fjärde kvartalet 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2009 och delårsrapport för fjärde kvartalet 2009"

Transkript

1 Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2009 och delårsrapport för fjärde kvartalet 2009 Räkenskapsåret 2009 Intäkterna uppgick till 1 726,4 MUSD (2 721,6 MUSD). EBITDA uppgick till 387,9 MUSD (585,0 MUSD). Resultatet efter skatt ökade till 345,0 MUSD (46,0 MUSD). Resultatet före skatt för kvartalet och räkenskapsåret påverkades positivt av en partiell återföring på 174,7 MUSD av föregående års icke-kassapåverkande nedskrivning av råoljetillgångarna och kommer av en uppdaterad värdering av oljereserverna och ekonomiska förhållanden. Resultatet per aktie uppgick till 2,06 USD (0,28 USD). Bevisade och sannolika reserver ökade till 525,9 miljoner fat (487,3 miljoner fat). 21,8 miljoner fat olja raffinerades (24,6 miljoner fat) och råoljeproduktionen uppgick till 16,0 miljoner fat (17,4 miljoner fat). Fjärde kvartalet 2009 Intäkterna uppgick till 544,7 MUSD (409,6 MUSD). EBITDA uppgick till 90,2 MUSD (6,2 MUSD). Resultatet efter skatt ökade till 188,3 MUSD (-290,9 MUSD). Resultatet per aktie uppgick till 1,09 USD (-1,81 USD). 5,6 miljoner fat olja raffinerades (4,9 miljoner fat) och råoljeproduktionen uppgick till 3,9 miljoner fat (4,5 miljoner fat). Utsikter 2010 Mål att raffinera 21 miljoner fat motsvarande fat per dag och uppnå råoljeproduktion om fat per dag och totalt 17 miljoner fat under Alliance Oil Company Ltd är ett ledande självständigt oljeföretag med en vertikalt integrerad verksamhet i Ryssland och Kazakstan. Alliance Oil Company har idag bevisade och sannolika oljereserver om 526 miljoner fat, en råoljeproduktion på omkring fat per dag, raffineringskapacitet om fat per dag och ett nätverk av återförsäljare innefattande bensinstationer och oljeproduktsdepåer. Bolagets depåbevis handlas på NASDAQ OMX Nordic under symbolen AOIL.

2 Bästa aktieägare, 2009 var på många sätt ett utmanande år för Alliance Oil då vår uthållighet och stabilitet sattes på prov av den osäkerhet och instabilitet som rått världen över. Vår integrerade affärsmodell bevisade att den är solid och stabil då vi lyckades att ytterligare stärka vår verksamhet; bolagets balansräkning förstärktes, våra reserver ökade och bensinstationsnätet expanderade samtidigt som vi nådde det högsta resultatet i bolagets historia. Bolaget producerade 16,0 miljoner fat råolja, raffinerade 21,8 miljoner fat och uppfyllde därmed till fullo budgeten för Upstream- och downstreamsegmenten bidrog i samma utsträckning till det konsoliderade EBITDA-resultatet. Både den inhemska och den internationella marknaden återhämtade sig under 2009, vilket stödde verksamheten. Råoljepriset, som i början på året låg kring 40 USD per fat, stärktes gradvis för att mot slutet av året stabiliseras kring USD per fat. Den inhemska efterfrågan på oljeprodukter fortsatte återhämtningen, med en väsentlig ökning under andra och tredje kvartalen. Inom upstreamsegmentet visade bolaget prov på sin flexibilitet genom att styra de operativa kostnaderna och investeringarna. Till följd av de svåra marknadsförhållanden som rådde under första halvåret valde vi att begränsa investeringarna. När förhållandena sen blev gynnsammare beslutade vi snabbt att öka vår borrverksamhet. Med ett tydligt fokus på organisk tillväxt har bolaget ökat de bevisade och sannolika reserverna (2P) med motsvarande 342 procent av oljeproduktionen under Totalt uppgår 2P-reserverna till 526 miljoner fat. Den största tillväxten skedde på Lek-Kharyagafältet i Timano-Pechoraregionen. Ökningen av reserverna kombinerat med en förbättrad oljeprismiljö gjorde det möjligt för oss att återföra 175 MUSD av fjolårets nedskrivning av oljetillgångarna, vilket i motsvarande grad ökade årets och fjärde kvartalets resultat före skatt. I december tilldelades bolaget en 25-årig prospekterings- och produktionslicens för Gusikhinskyfältet i Volga-Uralregionen, med prospekteringsbara resurser om 68 miljoner fat, som potentiellt kan exploateras framöver. Inom downstreamsegmentet fortsatte bolaget moderniseringen av Khabarovskraffinaderiet med det framgångsrika färdigställandet av en ny vattenbehandlingsenhet och depåer för premiumklassad bensin. Vi har ytterligare expanderat vårt bensinstationsnätverk genom förvärv av ett antal stationer i Amur- och Khabarovksregionerna i ryska Fjärran Östern. Idag ingår 261 bensinstationer och 16 oljeproduktsdepåer i det välkända varumärket Alliance Oil. Verksamheten fortsatte att vara stabil under det fjärde kvartalet. Vi rapporterar att intäkterna ökat ytterligare gentemot tredje kvartalet. Stärkta nettopriser på råolja ledde till förbättrade resultat för upstreamverksamheten. Resultatet för downstreamsegmentet sjönk under kvartalet till följd av en säsongsmässigt svagare efterfrågan under slutet av kvartalet, vilket påverkade det ekonomiska utfallet. Vi arbetar proaktivt med bolagets finansiering och likviditeten har stärkts. Alliance Oil Company var ett av de första bolagen från OSS-länderna som framgångsrikt genomförde en konvertibel- och aktieemission om 390 MUSD i juli I december godkände styrelsen i den statliga ryska banken Vnesheconombank deltagandet i finansieringen av OJSC Khabarovsk Refinerys omfattande rekonstruktion och modernisering. Vi har också meddelat en föreslagen obligationsemission och nyligen erhållit de första kreditbetygen i bolagets historia, B+ från S&P och B från Fitch. Utsikter I december 2009 fastställde styrelsen bolagets tillväxtstrategi fram till Vi har satt upp ambitiösa målsättningar för både upstream- och downstreamsegmenten. Bolagets generella mål är alltjämt att vara best in class för oberoende integrerade oljebolag med fokus på effektiv tillväxt inom de båda segmenten. Under 2009 skapade vi en solid operativ och finansiell plattform för att uppnå våra ambitiösa mål de kommande åren. Inom upstreamsegmentet siktar vi i år på att öka produktionen till fat per dag för att nå en sammanlagd produktion om 17 miljoner fat. Strategiskt prioriterar vi Timano-Pechoraregionen och 2

3 allokerar betydande resurser för att realisera Kolvinskoye- och Lek-Kharyagafältens förbättrade potential och tillvarata produktionsskattefördelar fram till och med Timano-Pechoraregionen kommer att vara vår främsta tillväxtmotor för att nå det nya produktionsmålet om fat per dag under Inom downstream är målet att slutföra moderniseringen av Khabarovskraffinaderiet under 2012, och därigenom kunna producera mer komplexa oljeprodukter med högre kvalitet, öka raffineringskapaciteten och, som en följd av detta uppnå högre avkastning. Moderniseringsprogrammet fortskrider enligt plan, och under 2010 förväntar vi oss väsentliga framsteg. För 2010 är målet oförändrat att raffinera 21,0 miljoner fat olja. Arsen Idrisov Verkställande direktör 3

4 Resultat för koncernen Alla finansiella jämförelsetal kommer från Alliance Oil Company Ltds (tidigare West Siberian Resources Ltd) finansiella information för räkenskapsåret 2008, vilken inkluderade OJSC Alliance Oil Companys finansiella information för 2008 samt Alliance Oil Company Ltds (tidigare West Siberian Resources Ltd) finansiella information från 10 april 2008, om inte annat framgår. (Belopp i TUSD) 4 kvartalet kvartalet 2008 Räkenskapsåret 2009 Räkenskapsåret 2008 Rörelsens intäkter EBITDA Kassaflöde från den löpande verksamheten Periodens resultat Produktionsvolym, fat Raffineringsvolym, fat Summa lån (vid periodens slut) Likviditet (exkl spärrade medel) (vid periodens slut) Nettoskuld (vid periodens slut) Summa eget kapital (vid periodens slut) Alliance Oil-koncernens intäkter uppgick under kvartalet 1 oktober 31 december 2009 till 544,74 MUSD (409,64 MUSD) och under räkenskapsåret 1 januari 31 december 2009 till 1 726,44 MUSD (2 721,57 MUSD). Intäkterna inkluderar försäljning av oljeprodukter och råolja samt övriga intäkter. Rörelsens kostnader (inklusive produktionskostnader för råolja och oljeprodukter samt för övrig försäljning och avskrivningar) uppgick till 401,32 MUSD (355,54 MUSD) under kvartalet och till 1 181,73 MUSD (1 969,06 MUSD) under räkenskapsåret. EBITDA uppgick till 90,16 MUSD (6,22 MUSD) under kvartalet och till 387,86 MUSD (585,04 MUSD) under räkenskapsåret. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 164,03 MUSD (81,71 MUSD) under kvartalet och till 315,36 MUSD (306,97 MUSD) under räkenskapsåret. Under räkenskapsåret 2008 beslutades att vissa av bolagets olje- och gastillgångar behövde skrivas ned, vilket resulterade i en nedskrivning om 316,8 MUSD i enlighet med International Financial Reporting Standard IAS 36 Nedskrivning av tillgångar. Per 31 december 2009 återfördes denna nedskrivning delvis med 174,7 MUSD hänförligt till Timano-Pechoraregionen. Återföringen gjordes i samband med en uppdaterad värdering av oljereserverna och bedömda framtida kassaflöden hänförliga till oljefälten. Rörelseresultatet uppgick under kvartalet till 234,01 USD (-347,22 MUSD) och under räkenskapsåret till 453,65 MUSD (135,85 MUSD). Nettoeffekten av finansiella kostnader och intäkter uppgick till -8,06 MUSD (1,31 MUSD) under kvartalet och till -34,18 MUSD (-31,32 MUSD) under räkenskapsåret. Valutakursvinster/-förluster netto uppgick till -0,35 MUSD (-24,31 MUSD) under kvartalet och till -1,39 MUSD (-25,75 MUSD) under räkenskapsåret. Valutakursen som använts per den 31 december 2009 och 31 december 2008 uppgick till 30,24 respektive 29,38 rubel per USD. Valutakursförlusten hänförliga till koncerninterna lån om 17,44 MUSD (104,24 MUSD) netto efter skatt under räkenskapsåret har redovisats mot totalresultatet. Skattekostnaden uppgick till 37,25 MUSD (intäkt om 79,29 MUSD) under kvartalet och till 73,07 MUSD (32,81 MUSD) under räkenskapsåret Skatteeffekten på återföringen av förra årets ickekassapåverkande nedskrivning av upstreamtillgångar uppgick till 34,94 MUSD. Koncernens resultat efter skatt hänförligt till bolagets aktieägare för kvartalet uppgick till 187,32 MUSD motsvarande 1,09 USD per aktie (-291,60 MUSD och -1,81 USD per aktie). Resultatet efter skatt för 4

5 räkenskapsåret 2009 uppgick till 343,75 MUSD motsvarande 2,06 USD per aktie (40,57 MUSD respektive 0,28 USD per aktie). Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret Prospektering och produktion (upstream) Alliance Oil Company Ltd:s upstreamverksamhet återfinns i tre ryska regioner: Timano-Pechora-, Volga-Ural- och Tomskregionen samt i Kazakstan. Under 2009 ökade koncernens bevisade och sannolika oljereserver till 525,9 miljoner fat per 31 december 2009 från 487,3 miljoner fat 31 december Timano-Pechoraregionen stod för huvuddelen av ökningen av oljereserverna. Tillväxten i regionen var främst ett resultat av framgångsrik prospektering på Lek-Kharyagafältet. Reserverna ökade också i Volga-Uralregionen och Kazakstan. Intäkter från försäljning av råolja uppgick under kvartalet till 124,57 MUSD (58,58 MUSD) och under räkenskapsåret till 346,40 MUSD (455,42 MUSD). Under fjärde kvartalet uppgick intäkter från export av råolja till 57,01 MUSD, export till OSS-länder till 30,10 MUSD och intäkter från försäljning på den inhemska marknaden till 37,45 MUSD. Försäljningsvolymer och erhållna priser på export- respektive inhemska marknaden, exklusive koncernintern försäljning om fat ( fat) under kvartalet och fat ( fat) under räkenskapsåret, framgår av tabellen nedan: Kvartalet 1 okt 31 dec 2009 Export OSS-Export Ryssland Totalt Försäljningsvolym (fat) Bruttopris (USD/fat) 72,85 52,45 42,45 57,67 Nettointäkt (USD/fat) 43,50 38,65 35,97 39,79 Försäljningskostnader (USD/fat) 5,87 5,78 3,87 5,18 Nettopris (USD/fat) 37,63 32,87 32,10 34,61 Intäkter från försäljning av råolja (TUSD) Kvartalet 1 okt 31 dec 2008 Export OSS-Export Ryssland Totalt Försäljningsvolym (fat) Bruttopris (USD/fat) 43,24 47,22 24,20 38,66 Nettointäkt (USD/fat) 10,51 36,40 20,46 20,74 Försäljningskostnader (USD/fat) 4,77 11,46 2,77 6,05 Nettopris (USD/fat) 5,74 24,94 17,69 14,69 Intäkter från försäljning av råolja (TUSD) Räkenskapsåret 2009 Export OSS-Export Ryssland Totalt Försäljningsvolym (fat) Bruttopris (USD/fat) 57,07 43,76 37,46 49,45 Nettointäkt (USD/fat) 35,28 34,03 31,75 34,18 Försäljningskostnader (USD/fat) 4,94 8,16 3,32 5,33 Nettopris (USD/fat) 30,34 25,87 28,43 28,85 Intäkter från försäljning av råolja (TUSD) Räkenskapsåret 2008 Export OSS-Export Ryssland Totalt Försäljningsvolym (fat) Bruttopris (USD/fat) 93,04 61,39 48,50 72,02 Nettointäkt (USD/fat) 48,19 51,32 40,69 46,40 Försäljningskostnader (USD/fat) 5,03 12,36 2,27 5,65 Nettopris (USD/fat) 43,16 38,96 38,42 40,75 Intäkter från försäljning av råolja (TUSD)

6 Nettointäkterna erhålls genom att exkludera mervärdesskatt från bruttopriset för inhemsk rysk försäljning eller genom att exkludera exportskatten från bruttopriset för export till OSS och övriga länder. Nettopriserna erhålls genom att exkludera mervärdesskatt (för inhemsk rysk försäljning), kostnader för järnvägstransport och via pipeline eller exportskatt, mäklarprovision och vissa andra kostnader (för exportförsäljning) eller transportkostnader, mäklarprovision och vissa andra kostnader (för OSS-export) från bruttopriset. Kostnaderna för oljeproduktion uppgick under kvartalet till 65,65 MUSD (68,88 MUSD) och till 218,70 MUSD (320,20 MUSD) under räkenskapsåret. I kostnaderna för oljeproduktion ingår produktionsskatter och andra skatter, vilka uppgick till 44,31 MUSD (41,87 MUSD) under kvartalet och till 146,88 MUSD (222,27 MUSD) under räkenskapsåret. Avskrivningarna för upstreamtillgångar uppgick till 23,88 MUSD (30,02 MUSD) under kvartalet och till 82,99 MUSD (106,93 MUSD) under räkenskapsåret. De genomsnittliga avskrivningarna per sålt fat olja för upstreamtillgångar uppgick till 6,23 USD (6,90 USD) under kvartalet och till 5,14 USD (7,90 USD) under räkenskapsåret. Avskrivningarna baseras på DeGolyer and MacNaughtons (D&M) uppskattningar i enlighet med PRMS reservdefinitioner av utvinningsbara bevisade och sannolika reserver och kommande investeringar. Rörelseresultatet för upstreamverksamheten uppgick under kvartalet till 32,56 MUSD och under räkenskapsåret till 111,88 MUSD. Intäkter och kostnader per fat redovisas på sidan 17. Alliance Oil Companys oljeproduktion under kvartalet uppgick till fat ( fat) och till fat ( fat) (baserat på proformaproduktion för Alliance Oil Company Ltd ( AOC ) och OJSC Alliance Oil Company under perioden) under räkenskapsåret. Den genomsnittliga dagsproduktionen under kvartalet uppgick till fat ( fat) och under räkenskapsåret till fat ( fat). Oljeproduktionen uppgår i slutet av februari 2010 till omkring fat per dag. Timano-Pechoraregionen Per 31 december 2009 uppgick de bevisade och sannolika reserverna i Timano-Pechoraregionen till 304,9 miljoner fat (264,6 miljoner fat). Den sammanlagda produktionen i Timano-Pechoraregionen uppgick under fjärde kvartalet till fat ( fat). Under räkenskapsåret uppgick produktionen till fat ( fat baserat på proformaproduktion för AOC och OJSC Alliance Oil Company under perioden). Fem produktionsbrunnar borrades och sattes i produktion under fjärde kvartalet på Lek- Kharyagafältet. På Lek-Kharyaga- och Middle Kharyagafälten installerades också system för att upprätthålla trycket. Arbetet med plattform 63 på Lek-Kharyagafältet slutfördes. Utbyggnadsprogrammet på Kolvinskoyefältet påbörjades och byggandet av en 59 km lång vinterväg från plattform no 1 till Cherpayu, pumpstationen till pipelinen, slutfördes. Vägen säkerställer att utrustning och material till 2010 års arbetsprogram kan levereras till fältet. Totalt genomfördes reparations- och förbättringsarbeten på 24 brunnar under kvartalet. Volga-Uralregionen Per 31 december 2009 uppgick de bevisade och sannolika reserverna i Volga-Uralregionen till 147,0 miljoner fat (142,2 miljoner fat). Den sammanlagda produktionen i Volga-Uralregionen uppgick under fjärde kvartalet till fat ( fat). Under räkenskapsåret uppgick produktionen till fat ( fat baserat på proformaproduktion för AOC och OJSC Alliance Oil Company under perioden). I Volga-Uralregionen har bolaget tilldelats en 25-årig prospekterings- och produktionslicens för Gusikhinskyfältet, som gränsar till befintlig verksamhet i regionen. Förvärvskostnaden uppgår till 24 6

7 MUSD vid växelkurs RUB/USD på förvärsdagen. Enligt rysk klassificering uppgår licensområdets prospekteringsbara resurser till 68 miljoner fat. På Kovalevskoyefältet slutfördes borrningen av brunn 6. Brunnen sattes också i produktion under det fjärde kvartalet. På licensområdena Saratovskaya och South Kultashikhskaya påbörjades två prospekteringborrningar med målsättning att undersöka Bashkirformationen. Uppgraderingen av pipelines på Kovalevskoe- och Novo-Kievskoefälten slutfördes. Sju produktionsbrunnar borrades på Stepno-Ozerskoyefältet. Borrning av ytterligare en brunn pågår. Inklusive två brunnar som borrades under tredje kvartalet sattes sex brunnar i produktion. Fyra brunnar kommer att sättas i produktion under det första kvartalet En preliminär vattensamlingsenhet sattes i produktion på Elginskoefältet. Totalt genomfördes reparations- och förbättringsarbeten på 32 brunnar under kvartalet. Tomskregionen Per 31 december 2009 uppgick de bevisade och sannolika reserverna i Tomskregionen till 60,6 miljoner fat (67,3 miljoner fat). Den sammanlagda produktionen i Tomskregionen uppgick under fjärde kvartalet till fat ( fat). Under räkenskapsåret uppgick produktionen till fat ( fat baserat på proformaproduktion för AOC och OJSC Alliance Oil Company under perioden). Borrandet av produktionsbrunnar på Khvoinoyefältet slutfördes. Fem brunnar borrades och behandlades med s k fracturing, varav fyra sattes i produktion. Den femte brunnen kommer att sättas i produktion under första kvartalet Arbetet med plattform 3 påbörjades och dragningen av 2,2 km elledning slutfördes. Totalt genomfördes reparations- och förbättringsarbeten på 12 brunnar under kvartalet. Kazakstan Per 31 december 2009 uppgick de bevisade och sannolika reserverna i Kazakstan till 13,4 miljoner fat (13,1 miljoner fat). Den sammanlagda produktionen i Kazakstan uppgick under tredje kvartalet till fat ( fat). Under räkenskapsåret uppgick produktionen till fat ( fat). Två produktionsbrunnar borrades och sattes i produktion under det fjärde kvartalet. Borrandet av ytterligare en brunn pågår. Totalt genomfördes reparations- och förbättringsarbeten på 3 brunnar under kvartalet. Utsikter och investeringsprogram 2010 De planerade upstreaminvesteringarna för 2010 uppgår till 316 MUSD. Enligt planen skall 74 brunnar borras, inklusive 8 prospekteringsbrunnar. I Timano-Pechoraregionen beräknas produktionen uppgå till 5,9 miljoner fat olja under Investeringsprogrammet för regionen uppgår till 243 MUSD, och inkluderar 44 brunnar på olika fält varav 2 prospekteringsborrningar. Kolvinskoyefältets andel av investeringsprogrammet uppgår till 132 MUSD, och inkluderar omfattande infrastrukturinvesteringar och ett betydande borrprogram som inleds under Produktionsplanen för Kolvinskoyefältet har reviderats och uppgraderats och den ekonomiska kalkylen har förbättrats. Produktion från fältet, som planeras påbörjas 2011, kommer att vara befriad från produktionsskatt (Mineral Extraction Tax) till och med I Volga-Uralregionen och Kazakstan beräknas produktionen uppgå till sammanlagt 7,6 miljoner fat olja under Investeringsprogrammet för regionen uppgår till 59 MUSD, som främst kommer 7

8 investeras i ett borrprogram om sammanlagt 30 brunnar på olika fält, varav 6 prospekteringsborrningar. I Tomskregionen beräknas produktionen uppgå till sammanlagt 3,6 miljoner fat olja under Investeringsprogrammet för regionen uppgår till 14 MUSD Raffinering och marknadsföring/försäljning (downstream) Koncernens downstreamverksamhet inkluderar oljeraffinaderiet i Khabarovsk samt ett nätverk av Alliance-bensinstationer och oljeproduktsdepåer, alla belägna i östra Ryssland. Intäkter från försäljning av oljeprodukter uppgick under kvartalet till 410,05 MUSD (335,98 MUSD) och under räkenskapsåret till 1 347,31 MUSD (2 233,71 MUSD). Under fjärde kvartalet uppgick intäkter från export av oljeprodukter till 110,08 MUSD och intäkter från försäljning på den inhemska marknaden till 299,97 MUSD. Försäljningsvolymer och erhållna priser på export- respektive inhemska marknaden framgår av tabellen nedan: Kvartalet 1 okt 31 dec 2009 Export Försäljningsvolym (fat) Nettopriser (USD/fat) 53,69 70,63 111,88 71,39 Intäkter från försäljning av oljeprodukter (TUSD) Kvartalet 1 okt 31 dec 2009 Export Försäljningsvolym (fat) Nettopriser (USD/fat) 22,15 76,84 122,10 65,80 Intäkter från försäljning av oljeprodukter (TUSD) Räkenskapsåret 2009 Export Försäljningsvolym (fat) Nettopriser (USD/fat) 45,22 62,31 101,47 62,54 Intäkter från försäljning av oljeprodukter (TUSD) Räkenskapsåret 2008 Export Grossistmarknaden Detaljistmarknaden Grossistmarknaden Detaljistmarknaden Grossistmarknaden Detaljistmarknaden Grossistmarknaden Detaljistmarknaden Försäljningsvolym (fat) Nettopriser (USD/fat) 60,76 100,29 129,67 91,19 Intäkter från försäljning av oljeprodukter (TUSD) Produktionskostnaderna för oljeprodukter uppgick för kvartalet till 300,84 MUSD (250,24 MUSD) och för räkenskapsåret till 842,40 MUSD (1 516,21 MUSD). Produktionskostnaderna för oljeprodukter inkluderar kostnader för inköpt raffinerad råolja från externa parter vilka för kvartalet uppgick till 156,07 MUSD (105,46 MUSD) och för räkenskapsåret till 378,20 MUSD (875,45 MUSD). Transportkostnader uppgick för kvartalet till 95,52 MUSD (101,76 MUSD) och för räkenskapsåret till 318,70 MUSD (445,93 MUSD). Transportkostnaderna inkluderar kostnader för transport av råolja till Khabarovskraffinaderiet, transport av oljeprodukter till bensinstationer samt försäkringar. Raffineringskostnader uppgick under kvartalet till 10,54 MUSD (10,54 MUSD) och under räkenskapsåret till 39,30 MUSD (53,39 MUSD). Totalt Totalt Totalt Totalt 8

9 Avskrivningarna för raffineringstillgångar uppgick till 3,53 MUSD (3,14 MUSD) för kvartalet och till 12,21 MUSD (13,94 MUSD) för räkenskapsåret. Avskrivningarna för försäljnings- och ickeproducerande tillgångar uppgick för kvartalet till 3,41 MUSD (3,22 MUSD) och för räkenskapsåret till 12,36 MUSD (11,26 MUSD). Rörelseresultatet för downstream-verksamheten uppgick för kvartalet till 43,25 MUSD och för räkenskapsåret till 193,98 MUSD. Intäkter och kostnader per fat redovisas på sidan 17. Under kvartalet raffinerades 5,57 miljoner fat olja vid Khabarovskraffinaderiet (4,92 miljoner fat) och under räkenskapsåret raffinerades 21,80 miljoner fat (24,55 miljoner fat). Av den samlade produktionen bestod cirka 60 procent av lätta oljeprodukter med ett högre värde. De genomsnittligt erhållna nettopriserna för oljeprodukter ökade med 7 procent under kvartalet jämfört med tredje kvartalet Av försäljningen av oljeprodukter gick 36 procent på export (huvudsakligen eldningsolja), 48 procent till grossistledet (huvudsakligen diesel) och 16 procent såldes genom det egna nätverket av bensinstationer (huvudsakligen bensin). Moderniseringsplanen för raffinaderiet fortsätter enligt plan och beräknas vara slutförd under Den första fasen av den kemiska vattenbehandlingsenheten vid Khabarovskraffinaderiet har framgångsrikt avslutats. Enheten skall förse raffinaderiets kokningsanläggning och den nya enheten för vakuumdestillering av eldningsolja, som nu konstrueras enligt moderniseringsplanen, med behandlat vatten. I november förvärvade Alliance Oil Company, 5 bensinstationer. Bensinstationerna kommer att ingå i varumärket Alliance Oil och vara en del av OJSC Khabarovsknefteproduct, koncernens dotterbolag för detaljistförsäljning i Khabarovskregionen. Efter förvärvet omfattar Alliance Oils stationsnät 261 bensinstationer och 16 oljeproduktsdepåer i östra Ryssland (i regionerna Amur, Khabarovsk, Primorsk och de judiska autonoma regionerna). Investeringar, Finansiering och Likviditet Investeringar Koncernens investeringar i olje- och gastillgångar uppgick till 49,97 MUSD under kvartalet (37,51 MUSD). Investeringarna fördelade sig på Timano-Pechora-, Tomsk- och Volga-Uralregionen samt Kazakstan med 32,94 MUSD, 4,02 MUSD, 11,20 MUSD respektive 1,81 MUSD. Under räkenskapsåret uppgick koncernens investeringar i olje- och gastillgångar till 94,74 MUSD (177,98 MUSD). Koncernens investeringar i raffineringstillgångar uppgick under kvartalet till 26,48 MUSD (125,30 MUSD) och investeringar i marknadsförings- och försäljningstillgångar uppgick till 12,08 MUSD (4,17 MUSD). Koncernens investeringar i raffineringstillgångar uppgick under räkenskapsåret till 83,41 MUSD (317,69 MUSD) och investeringar i marknadsförings- och försäljningstillgångar uppgick till 27,97 MUSD (19,58 MUSD). Finansiering Den 12 juni 2009 avslutades en riktad nyemission om 10 miljoner aktier i form av svenska depåbevis med teckningskurs 95,00 SEK, vilken tillförde bolaget 950,00 MSEK (123,86 MUSD) före emissionskostnader. Efter emissionskostnader tillfördes bolaget 907,83 MSEK (118,68 MUSD). Den 16 juli 2009 avslutades en riktad konvertibelemission om USD 265 miljoner med förfall i juli Konvertiblerna kan konverteras till svenska depåbevis till en initial konverteringskurs om 121,1250 SEK och löper med en årlig ränta om 7,25 procent, som erläggs kvartalsvis. Bolaget har rätt att efter tre år förtidsinlösa konvertiblerna till nominellt belopp inklusive upplupen ränta i det fall marknadsvärdet på de depåbevis som utfärdas vid konvertering överstiger 130% av nominellt värde under en fastställd period. 9

10 I september 2009 kom OJSC "Alliance" Oil Company, ett helägt dotterbolag, och den ryska banken OJSC VTB Bank överens om förnyelsen och förlängningen av den kreditfacilitet om miljoner rubel (165 miljoner USD vid dåvarande växelkurs) som tecknades i november Kreditfaciliteten löper i 12 månader. Den 18 september 2009 löste OJSC "Alliance" Oil Company in miljoner ryska rubel (cirka 90 miljoner USD vid dåvarande växelkurs) av ett obligationslån om 3 miljarder ryska rubel. Kvarvarande obligationer, cirka 267 miljoner rubel, förfaller i september 2011 och löper med en årlig kupongränta som justerats från 8,92 procent till 14 procent. Den 17 december 2009 godkände styrelsen i den statliga ryska banken Vnesheconombank (VEB) deltagandet i finansieringen av OJSC Khabarovsk Refinerys omfattande rekonstruktion och modernisering. Den 11 februari 2010 meddelade Alliance Oil att kvalificerade investerare kommer att erbjudas att teckna obligationer. I samband med det föreslagna erbjudandet har bolaget erhållit kreditbetyget B+ från S&P samt B från Fitch. Den föreslagna obligationsemissionen kommer att villkoras av rådande marknadsförhållanden och förväntas genomföras som ett US$ benchmark -erbjudande riktat till kvalificerade investerare, i enlighet med Regulation S och Rule 144A i U.S. Securities Act of 1933 med tillägg. Likviditet Per 31 december 2009 uppgick koncernens likviditet till 336,38 MUSD (293,27 MUSD) exklusive spärrade medel. Kassaflödet från verksamheten före förändringar i rörelsekapital uppgick under niomånadersperioden till 314,18 MUSD (373,42 MUSD). Moderbolaget Moderbolagets resultat före skatt uppgick under kvartalet till -5,27 MUSD (-2,53 MUSD) och under räkenskapsåret till MUSD ( MUSD). Per den 31 december 2009 uppgick moderbolagets likviditet till 86,85 MUSD (1,30 MUSD). I juni 2009 emitterade moderbolaget 10 miljoner aktier, vilket beskrivits ovan. I juli 2009 genomförde moderbolaget en konvertibelemission om 265 MUSD, vilken beskrivits ovan. Organisation Bolagsnamnet ändrades i maj 2009 från West Siberian Resources Ltd till Alliance Oil Company Ltd. Styrelsen består av styrelseordförande Eric Forss, ledamöterna Arsen Idrisov (verkställande direktör), Claes Levin, Fred Boling, Fernando Martinez-Fresneda, Raymond Liefooghe och Isa Bazhaev. Aktie- och optionsdata Alliance Oils aktier noteras via depåbevis på NASDAQ OMX Nordic i Stockholm. Varje aktie berättigar till en röst. Den 10 juni genomfördes en sammanläggning av aktier, en så kallad omvänd split, då 20 aktier (depåbevis) slogs ihop till en aktie (depåbevis). Aktiens nominella belopp ökade från 0,05 USD till 1 USD. Genom sammanläggningen minskade antalet utestående aktier (depåbevis) från till Efter den riktade nyemissionen ökade bolagets aktiekapital den 12 juni 2009 med USD från till USD och antalet utestående aktier ökade från till Per den 31 december 2009 var optioner utfärdade och utestående i enlighet med bolagets globala optionsprogram. Varje option ger rätt att teckna en ny aktie till kurser från 81,80 SEK till 140,00 SEK. Alla optioner kan utnyttjas efter tre år, under vissa villkor, och förfaller efter fem år från utfärdandet. Värdet på optionerna vid utgivandet redovisas och fördelas över tre år. Kostnader för optionsprogrammet redovisas som icke kassapåverkande administrativa kostnader med motsvarande 10

11 justering av balanserade vinstmedel. Per den 22 februari 2009 uppgick antalet lösenbara optioner till , varav inga har lösts in. 11

12 RESULTATRÄKNING KONCERNEN (Belopp i TUSD) Rörelsens intäkter Not 4 kvartalet kvartalet 2008 Räkenskapsåret 2009 Räkenskapsåret 2008* Försäljning av råolja Försäljning av oljeprodukter Övriga intäkter Rörelsens kostnader Produktionskostnader råolja Produktionskostnader oljeprodukter Kostnad för övrig försäljning Avskrivningar Återföring av nedskrivning/nedskrivning av olje- och gastillgångar Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Avskrivning av försäljnings och övriga icke produktionstillgångar Övriga rörelsekostnader Resultat från avyttring av dotterbolag Rörelseresultat Resultatandel från intressebolag Finansiella intäkter/kostnader, netto Valutakursförlust/-vinst, netto Resultat före inkomstskatt Inkomstskatt Resultat efter skatt Hänförlig till: Aktieägare i moderbolaget Minoritetens andel Resultat per aktie Resultat per aktie (USD) 2 1,09-1,81 2,06 0,28 Resultat per aktie (USD) efter utspädning 2 1,00-1,81 2,01 0,28 * Jämförelsetalen avser Alliance Oil Company-koncernens (tidigare West Siberian Resources-koncernen) konsoliderade finansiella delårsinformation från perioden, vilken inkluderar OJSC Alliance Oil Companys finansiella information för räkenskapsåret 2008 och Alliance Oil Company Ltd s (tidigare West Siberian Resources Ltd) finansiella information från 10 april till 30 september

13 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT (Belopp i TUSD) 4 kvartalet kvartalet 2008 Räkenskapsåret 2009 Räkenskapsåret 2008* Periodens resultat Övrigt totalresultat: Omräkningsdifferenser Inkomstskatt hänförlig till poster inom övrigt totalresultat Övrigt totalresultat efter inkomstskatt: Periodens totalresultat Hänförlig till: Aktieägare i moderbolaget Minoritetens andel * Jämförelsetalen avser Alliance Oil Company-koncernens (tidigare West Siberian Resources-koncernen) konsoliderade finansiella delårsinformation från perioden, vilken inkluderar OJSC Alliance Oil Companys finansiella information för räkenskapsåret 2008 och Alliance Oil Company Ltd s (tidigare West Siberian Resources Ltd) finansiella information från 10 april till 30 september

14 KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING i sammandrag (Belopp i TUSD) Not 31 december december 2008 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Immateriella tillgångar Goodwill Uppskjutna skattefordringar Övriga finansiella anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL 4,5, LÅNGFRISTIGA SKULDER Räntebärande långfristiga skulder Uppskjutna skatteskulder Avsättning för återställandekostnader Konvertibla skuldebrev Övriga långfristiga skulder KORTFRISTIGA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

15 KASSAFLÖDESANALYS - i sammandrag (Belopp i TUSD) Not Räkenskapsåret 2009 Räkenskapsåret 2008* Kassaflöde från verksamheten Rörelseresultat Operativt kassaflöde före förändringar i rörelsekapital Summa kassaflöde från den löpande verksamheten Summa kassaflöde från investeringsverksamheten Summa kassaflöde från finansieringsverksamheten Valutakursförändringar i likvida medel och omräkning till rapportvaluta Förändring av likvida medel Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut * Jämförelsetalen avser Alliance Oil Company-koncernens (tidigare West Siberian Resources-koncernen) konsoliderade finansiella delårsinformation från perioden, vilken inkluderar OJSC Alliance Oil Companys finansiella information för räkenskapsåret 2008 och Alliance Oil Company Ltd s (tidigare West Siberian Resources Ltd) finansiella information från 10 april till 30 september

16 FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Hänförligt till bolagets aktieägare Balanserat resultat Minoritetens andel Totalt eget kapital (Belopp i TUSD) Övriga reserver Totalt Eget kapital per den 1 januari 2008* Periodens resultat Övrigt totalresultat Periodens totalresultat Samgående mellan OJSC Alliance Oil Company och Alliance Oil Company Ltd Ägarförändringar i dotterbolag Avyttring av dotterbolag till närstående efter skatt Riktad nyemission Utdelning till aktieägare i dotterbolag Optionsprogram (Not 11) Eget kapital per den 31 december Periodens resultat Övrigt totalresultat Periodens totalresultat Ägarförändringar i dotterbolag Aktieemission (Not 4) Utdelning till aktieägare i dotterbolag Konvertibla skuldebrev (Not 5) Optionsprogram (Not 11) Eget kapital per den 31 december * Jämförelsetalen avser OJSC Alliance Oil Companys finansiella information för räkenskapsåret som slutade 31 december 2008, före samgåendet med Alliance Oil Company Ltd (tidigare West Siberian Resources Ltd). 16

17 FINANSIELLA OCH OPERATIVA NYCKELTAL (Belopp i TUSD) Fjärde kvartalet 2009 Fjärde kvartalet 2008 Räkenskapsår et 2009 Räkenskapsår et 2008 Finansiella nyckeltal EBITDA 1, TUSD Räntabilitet på eget kapital 2 12% -25% 21% 4% Räntabilitet på sysselsatt kapital 3 11% -16% 21% 8% Skuldsättningsgrad 4 45% 77% 45% 77% Soliditet 5 59% 48% 59% 48% Andel riskbärande kapital 6 65% 56% 65% 56% Räntetäckningsgrad 7 13,04-13,98 6,39 1,87 EBITDA/ränteutgifter 8 4,98 0,25 5,36 7,04 Vägt genomsnittligt antal aktier för perioden 9,10, Vägt genomsnittligt antal aktier för perioden (efter utspädning) 9,10, Antal aktier vid periodens slut 9,10, Operativa nyckeltal Råolja Försäljningsvolym (konsoliderad), fat till externa kunder till koncerninterna bolag Intäkt per sålt fat, USD/fat 1 39,79 20,74 34,18 46,40 Export 43,50 10,51 35,28 48,19 OSS-länder 38,65 36,40 34,03 51,32 Inhemsk 32,10 20,46 31,75 40,69 Produktionskostnader per sålt fat, USD/fat 23,34 22,74 18,54 30,31 Produktionskostnader 5,56 6,21 4,31 6,00 Produktionsskatter och andra skatter 11,55 9,63 9,09 16,41 Avskrivning 6,23 6,90 5,14 7,90 Oljeprodukter Försäljningsvolym (konsoliderad), fat Intäkt per sålt fat oljeprodukter, USD/fat 71,39 65,80 62,54 91,19 Export 53,69 22,15 45,22 60,76 Grossistförsäljning 70,63 76,84 62,31 100,29 Detaljistförsäljning 111,88 122,10 101,47 129,67 Produktionskostnader per sålt fat, USD/fat 56,36 55,35 46,62 69,24 Raffineringskostnader 1,84 2,06 1,82 2,18 Transport råolja för raffinering 15,70 16,49 13,72 14,94 Transport oljeprodukter 0,93 3,43 1,07 3,27 Kostnad för råolja inköpt för raffinering 30,53 26,39 24,51 42,50 Kostnad för oljeprodukter inköpta för återförsäljning 3,89 2,89 2,11 2,55 Skatter 2,85 3,47 2,82 3,23 Nedskrivning av raffineringstillgångar 0,62 0,62 0,57 0,57 * Jämförelsetalen avser Alliance Oil Company-koncernens (tidigare West Siberian Resources-koncernen) konsoliderade finansiella information från perioden, vilken inkluderar OJSC Alliance Oil Companys finansiella information för räkenskapsåret 2008 och Alliance Oil Company Ltd s (tidigare West Siberian Resources Ltd) finansiella information från 10 april till 31 december

18 Definitioner av finansiella nyckeltal 1. EBITDA (vinst före räntor, skatt, av- och nedskrivningar), definieras som koncernens rörelseresultat plus avskrivningar och nedskrivningar av olje- och gastillgångar och goodwill om tillämpbart, minus vinst vid försäljning av aktier i dotterbolag om tillämpligt samt plus/minus och väsentliga engångposter på resultaträkningen. 2. Räntabilitet på eget kapital definieras som koncernens resultat dividerat med eget kapital vid periodens slut. 3. Räntabilitet på sysselsatt kapital definieras som koncernens resultat efter finansiella poster plus räntekostnader plus/minus valutakursdifferenser på finansiella lån dividerat med totalt sysselsatt kapital (genomsnittet av de två senaste periodslutens balansomslutning med avdrag för icke räntebärande skulder). 4. Skuldsättningsgrad definieras som koncernens räntebärande skulder i förhållande till redovisat eget kapital. 5. Soliditet definieras som koncernens redovisade egna kapital inklusive minoritetsägares andel i procent av balansomslutningen. 6. Andel riskbärande kapital definieras som summan av koncernens redovisade egna kapital och uppskjutna skatteskulder (inklusive minoritetsägares andel) dividerat med balansomslutningen. 7. Räntetäckningsgrad definieras som resultat efter finansnetto plus räntekostnader (både aktiverade och kostnadsförda räntekostnader) plus/minus valutakursdifferenser på finansiella lån dividerat med räntekostnader. 8. EBITDA/ränteutgifter definieras som koncernens vinst före räntor, skatt, av- och nedskrivningar dividerat med ränteutgifter. 9. Den 10 juni 2009 genomfördes en sammanläggning av aktier, en så kallad omvänd split, då 20 aktier (depåbevis) slogs ihop till en aktie (depåbevis). Genom sammanläggning minskade antalet utestående aktier (depåbevis) från till Den 12 juni 2009 avslutade koncernen en riktad nyemission (private placement) varvid antalet utestående aktier/depåbevis ökade med från till Den 16 juli 2009 avslutades en konvertibelemission om USD 265 miljoner. Konvertiblerna kan konverteras till svenska depåbevis till en initial konverteringskurs om 121,1250 SEK. Detta får effekt på det genomsnittliga antalet aktier efter full utspädning. 12. Per den 31 december 2009 var optioner utfärdade. Varje option ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskurser från 81,80 SEK till 140,00 SEK. Detta får effekt på det genomsnittliga antalet aktier efter full utspädning. Definitioner av operativa nyckeltal Råolja 1. Nyckeltal för intäkt per sålt fat olja definieras som försäljningspriset netto (bruttopriset minus moms eller exportskatt) per fat olja såld till externa kunder. 2. Nyckeltal för produktionskostnader per sålt fat olja baseras på volymen råolja som sålts till både koncerninterna och externa kunder, exklusive råolja inköpt för vidareförsäljning. Oljeprodukter 1. Nyckeltal för intäkt per sålt fat oljeprodukter definieras som försäljningspriset netto (bruttopriset minus moms eller exportskatt) per fat oljeprodukter såld till externa kunder. 2. Nyckeltal för produktionskostnader per sålt fat definieras som operativa kostnader (inklusive inköpt råolja och andra tjänster för koncerninterna bolag) dividerat med volymen oljeprodukter som sålts till både koncerninterna och externa kunder. 18

19 NOTER Not 1 Redovisningsprinciper Denna konsoliderade rapport har upprättats i enlighet med IAS 34. De redovisningsprinciper som används i denna rapport är desamma som de som användes i årsredovisningen för verksamhetsåret 2008, förutom vad som anges nedan. Ett antal nya standards och tolkningsuttalanden från IFRIC trädde i kraft den 1 januari Den inverkan som tillämpningen av dessa standarder och tolkningsuttalanden har vid upprättandet av finansiella rapporter har av koncernledningen bedömts som ej väsentlig, förutom vad gäller IAS 1 tillägg Utformning av finansiella rapporter och IFRS 8 Rörelsesegment. Tillämpningen av IAS 1 tillägg Utformning av finansiella rapporter har resulterat i ändrad utformning av koncernens finansiella rapportering, men har ingen påverkan på redovisningen eller beräkningen av specifika transaktioner eller balansposter. IFRS 8 Rörelsesegment inför nya krav och vägledningar rörande redovisning av rörelsesegment. Tillämpningen av den nya standarden för segmentsredovisning kräver att koncernens verksamhetssegment redovisas baserat på den interna rapporteringsstrukturen. Tidigare har koncernen redovisat segmentinformationen i enlighet med IAS 14. Not 2 Resultat per aktie Resultat per aktie har beräknats genom att dividera periodens resultat hänförligt till aktieägarna med genomsnittligt vägt antal aktier under perioden. Den 10 juni 2009 genomfördes en sammanläggning av aktier, en så kallad omvänd split, då 20 aktier (depåbevis) att slogs ihop till en aktie (depåbevis). Aktiens nominella belopp ökade från USD 0,05 till USD 1. Genom sammanläggning minskade antalet utestående aktier (depåbevis) från till Det genomsnittligt vägda antal aktier, både faktiskt och efter utspädning, som använts för beräkning av resultat per aktie för fjärde kvartalet och för räkenskapsåret har justerats för reduceringen av antalet aktier. Not 3 Segmentinformation Koncernledningen har fastställt rapporteringssegment baserat på verksamhetens art hos koncernens företag. Som ett resultat av detta presenteras två verksamhetssegment: ett segment (upstream) som omfattar råoljeprospektering, -utvinning och produktion och ett segment (downstream) som omfattar oljeraffinering, transport, marknadsföring och försäljning av oljeprodukter. Koncernledningen bedömer och utvärderar månatligen resultaten för dessa segment. Fjärde kvartalet 2009 Upstream Downstream Övriga bolag* Elimineringar IFRS justeringar Totalt Summa segmentintäkter Avgår: Koncerninterna intäkter Segmentintäkter Segmentsresultat /Rörelseresultat Finansiella poster, netto Resultat före skatt Inkomstskatt Periodens resultat * Övriga bolag består av moderbolaget och dotterbolag med övrig verksamhet som med hänsyn till att de uppgår till ej väsentlig storlek inte är inkluderade i rapportering till ledningen. 19

20 Räkenskapsåret 2009 Upstream Downstream Övriga bolag* Elimineringar IFRS justeringar Totalt Summa segmentintäkter Avgår: Koncerninterna intäkter Segmentintäkter Segmentsresultat /Rörelseresultat Finansiella poster, netto Resultat före skatt Inkomstskatt Periodens resultat * Övriga bolag består av moderbolaget och dotterbolag med övrig verksamhet som med hänsyn till att de uppgår till ej väsentlig storlek inte är inkluderade i rapportering till ledningen. De väsentliga skillnaderna mellan den interna rapporteringen till ledningen och koncernens konsoliderade redovisning beror på följande IFRS justeringar: Eliminering av orealiserade koncerninterna vinster/förluster. Ombokning av valutakurseffekter relaterad till koncerninterna lån som bedömts som en förlängd investering bokas över övrigt totalresultat för koncernens rapportering enligt IFRS. Uppskjuten skatteeffekt på ovanstående justeringar samt förändringar i uppskjutna skatter inkluderas inte i den interna rapporteringen till ledningen. Återförd nedskrivning av råoljetillgångarna som uppgår till 174,7 MUSD som redovisas på koncernnivå och som därmed inte allokeras till upstream-segmentets resultat. Eftersom samgåendet mellan OJSC Alliance Oil Company och Alliance Oil Company Ltd (tidigare West Siberian Resources Ltd) slutfördes under räkenskapsåret 2008, är segmentrapportering till ledningen inte tillgänglig för den jämförelseperioden. Not 4 Aktieemission Den 12 juni 2009 avslutades en riktad nyemission om aktier form av svenska depåbevis med teckningskurs 95,00 SEK som tillförde bolaget TSEK ( TUSD) före emissionskostnader. Efter emissionskostnader tillfördes bolaget TSEK ( TUSD). Not 5 Konvertibla skuldebrev Den 16 juli 2009 avslutades en riktad konvertibelemission om USD 265 miljoner med förfall i juli Konvertiblerna kan konverteras till svenska depåbevis till en initial konverteringskurs om 121,1250 SEK och löper med en årlig ränta om 7,25 procent, som erläggs kvartalsvis. Bolaget har rätt att efter tre år förtidsinlösa konvertiblerna till nominellt belopp inklusive upplupen ränta i det fall marknadsvärdet på de depåbevis som utfärdas vid konvertering överstiger 130 procent av nominellt värde under en fastställd period. De medel bolaget tillfördes genom konvertibelemissionen har delats upp på en skulddel och en eget kapitaldel, visande på möjligheten att konvertera skulden till aktier i koncernen enligt följande: Tillförda medel (netto efter emissionskostnader) Skulddel per datum för emissionen Eget kapitaldel Periodens ränta har beräknats genom effektivräntemetoden. Skulddelen är beräknad enligt upplupet anskaffningsvärde. 20

Delårsrapport för kvartalet april juni 2009 och halvåret januari - juni 2009*

Delårsrapport för kvartalet april juni 2009 och halvåret januari - juni 2009* Delårsrapport för kvartalet april juni 2009 och halvåret januari - juni 2009* Intäkterna uppgick till 364,2 MUSD (869,2 MUSD) för kvartalet och till 691,8 MUSD (1 418,2 MUSD) för halvåret. EBITDA uppgick

Läs mer

Delårsrapport för kvartalet januari mars 2010

Delårsrapport för kvartalet januari mars 2010 Delårsrapport för kvartalet januari mars 2010 Intäkterna uppgick till 501,1 MUSD (327,6 MUSD för motsvarande period föregående år). EBITDA uppgick till 100,7 MUSD (99,8 MUSD). Resultat före skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport för kvartalet juli september 2010 och perioden januari - september 2010

Delårsrapport för kvartalet juli september 2010 och perioden januari - september 2010 Delårsrapport för kvartalet juli september och perioden januari - september Tredje kvartalet (3 månader) Intäkterna uppgick till 581,0 MUSD (489,9 MUSD för motsvarande period föregående år). EBITDA uppgick

Läs mer

Delårsrapport för kvartalet 1 januari 31 mars 2013

Delårsrapport för kvartalet 1 januari 31 mars 2013 Delårsrapport för kvartalet 1 januari 31 mars 2013 Intäkterna uppgick till 882,3 MUSD (MUSD 815,1). EBITDA uppgick till 150,8 MUSD (217,8 MUSD). Resultatet före skatt uppgick till 63,7 MUSD (177,4 MUSD).

Läs mer

Delårsrapport för kvartalet juli september 2013 och perioden januari - september 2013

Delårsrapport för kvartalet juli september 2013 och perioden januari - september 2013 Delårsrapport för kvartalet juli september och perioden januari - september Tredje kvartalet Intäkterna uppgick till 1 013,7 MUSD, upp med 13% från Q2. Resultatet före skatt uppgick till 91,1 MUSD, upp

Läs mer

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2008 och delårsrapport för fjärde kvartalet 2008*

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2008 och delårsrapport för fjärde kvartalet 2008* Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2008 och delårsrapport för fjärde kvartalet 2008* Intäkterna ökade med 68% till 2 721,6 MUSD (1 618,1 MUSD) för räkenskapsåret och minskade med 12% till 409,6 MUSD

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Delårsrapport för kvartalet januari mars 2011

Delårsrapport för kvartalet januari mars 2011 Delårsrapport för kvartalet januari mars 2011 Intäkterna ökade till 678,7 MUSD (501,1 MUSD). EBITDA ökade till 156,3 MUSD (100,7 MUSD). Resultatet före skatt ökade till 113,1 MUSD (58,8 MUSD). Resultatet

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Lundin Petroleum AB Pressrelease

Lundin Petroleum AB Pressrelease Lundin Petroleum AB Pressrelease Lundin Petroleum AB (publ) Hovslagargatan 5 Nya Marknaden, Stockholmsbörsen: LUPE & LUPETO SE-111 48 Stockholm Tel: 08-440 54 50 Fax: 08-440 54 59 E-mail: info@lundin.ch

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 Denna delårsrapport kompletterar tidigare publicerad delårsrapport avseende andra kvartalet 2016, vilken publicerades den 11 augusti 2016. Andra kvartalet

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014 St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli 2013 31 december 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning av bokslutskommuniké Räkenskapsåret

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017 WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT Den 10 november 2017 Detta dokument utgör en översättning av Weifa ASA:s delårsrapport för perioden januari september 2017. Denna översättning är upprättad med

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2015

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2015 St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2015 Jämförelseåret var förlängt och omfattade perioden 2013-07-01 2014-12-31. Sammanfattning av delårsrapport Halvåret 1 januari 30 juni

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

S Delårsrapport Januari Juni 2003

S Delårsrapport Januari Juni 2003 S 2003 Delårsrapport Januari Juni 2003 Delårsrapport Resultatet efter finansiella poster uppgick till 28,1 MSEK (19,4) Substansvärdet den 30 juni var 152 kronor (270) Substansvärdet den 18 augusti är 167

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016 St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016 Sammanfattning av delårsrapport Halvåret 1 januari 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 9,0 (12,6) MSEK Driftnettot uppgick

Läs mer

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Nobia har till och med den 31 december tillämpat den sk korridormetoden redovisning av koncernens pensionsskuld. Den uppdaterade standarden IAS

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxten fortsatte under fjärde kvartalet Fjärde kvartalet

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Mycket starkt kvartal

Mycket starkt kvartal Mycket starkt kvartal Perioden nov-jan Omsättningen ökade till 49,3 MSEK (31,8), vilket motsvarar en ökning om 55 % Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,3 MSEK (0,7) vilket ger en marginal

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 december 2016

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 december 2016 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 januari 2016 december 2016 Perioden 1 juli 2016 31 december 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,2 MSEK

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (2000-12-01 -- 2001-11-30) Koncernens omsättning för verksamhetsåret uppgick till MSEK 46.528 (35.876) inkl moms, en ökning med 30 procent jämfört med föregående

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 Vägmarkeringsverksamheten inleds först under andra kvartalet. Första kvartalet ger därför ingen vägledning om utfallet för helåret. Första kvartalet *) Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 0,75 SEK per aktie under 2016.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 0,75 SEK per aktie under 2016. Sammanfattning St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2015 Jämförelseåret var förlängt och omfattade perioden 2013-07-01 2014-12-31 Räkenskapsåret 1 januari 31 december

Läs mer

Juli september Juli september 2014

Juli september Juli september 2014 Delårsrapport januari Studsvik delårsrapport januari Försäljningen under kvartalet uppgick till 217,6 (225,1) Mkr. I lokala valutor minskade försäljningen med 8 procent. Rörelseresultatet för kvartalet

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2016 Sid 1(14) Verksamheten Moderbolaget Skanska Financial Services AB (SFS) är ett helägt dotterbolag till Skanska AB (556000-4615) med säte i Stockholms kommun.

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Spendrups Bryggeri AB Delårsrapport januari-mars 2007

Spendrups Bryggeri AB Delårsrapport januari-mars 2007 Spendrups Bryggeri AB Delårsrapport januari-mars 2007 Nettoomsättningen ökade 11 procent Exporten ökade drygt 50 procent Rörelseresultatet oförändrat Resultat Rörelseresultatet för första kvartalet 2007

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2016

Delårsrapport Januari - september 2016 Delårsrapport Januari - september 2016 Period 1 juli 30 september 2016 Nettoomsättningen uppgår till 90 929 (83 192) kkr motsvarande en tillväxt om 9,3 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2014

Halvårsrapport Januari - juni 2014 Halvårsrapport Januari - juni 2014 Period 1 april 30 juni 2014 Nettoomsättningen uppgår till 81 127 (76 309) kkr motsvarande en tillväxt om 6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 9 664 (8

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2016

Halvårsrapport Januari - juni 2016 Halvårsrapport Januari - juni 2016 Period 1 april 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgår till 100 849 (90 655) kkr motsvarande en tillväxt om 11,2 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 10

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( )

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (1998-12-01 -- 1999-11-30) H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 32.977 (MSEK 26.650), en ökning med 24% jämfört med föregående år Försäljningen i jämförbara butiker ökade på samtliga

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli 2013-30 juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning perioden 1 juli 2013 30 juni 2014 Företagets

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2002

Delårsrapport. Januari Juni 2002 Delårsrapport Januari Juni 2002 Delårsrapport Januari Juni 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 19,4 MSEK (15,5) Substansvärdet den 30 juni var 270 kronor (288) Substansvärdet den 21 augusti

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer