Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2009 och delårsrapport för fjärde kvartalet 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2009 och delårsrapport för fjärde kvartalet 2009"

Transkript

1 Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2009 och delårsrapport för fjärde kvartalet 2009 Räkenskapsåret 2009 Intäkterna uppgick till 1 726,4 MUSD (2 721,6 MUSD). EBITDA uppgick till 387,9 MUSD (585,0 MUSD). Resultatet efter skatt ökade till 345,0 MUSD (46,0 MUSD). Resultatet före skatt för kvartalet och räkenskapsåret påverkades positivt av en partiell återföring på 174,7 MUSD av föregående års icke-kassapåverkande nedskrivning av råoljetillgångarna och kommer av en uppdaterad värdering av oljereserverna och ekonomiska förhållanden. Resultatet per aktie uppgick till 2,06 USD (0,28 USD). Bevisade och sannolika reserver ökade till 525,9 miljoner fat (487,3 miljoner fat). 21,8 miljoner fat olja raffinerades (24,6 miljoner fat) och råoljeproduktionen uppgick till 16,0 miljoner fat (17,4 miljoner fat). Fjärde kvartalet 2009 Intäkterna uppgick till 544,7 MUSD (409,6 MUSD). EBITDA uppgick till 90,2 MUSD (6,2 MUSD). Resultatet efter skatt ökade till 188,3 MUSD (-290,9 MUSD). Resultatet per aktie uppgick till 1,09 USD (-1,81 USD). 5,6 miljoner fat olja raffinerades (4,9 miljoner fat) och råoljeproduktionen uppgick till 3,9 miljoner fat (4,5 miljoner fat). Utsikter 2010 Mål att raffinera 21 miljoner fat motsvarande fat per dag och uppnå råoljeproduktion om fat per dag och totalt 17 miljoner fat under Alliance Oil Company Ltd är ett ledande självständigt oljeföretag med en vertikalt integrerad verksamhet i Ryssland och Kazakstan. Alliance Oil Company har idag bevisade och sannolika oljereserver om 526 miljoner fat, en råoljeproduktion på omkring fat per dag, raffineringskapacitet om fat per dag och ett nätverk av återförsäljare innefattande bensinstationer och oljeproduktsdepåer. Bolagets depåbevis handlas på NASDAQ OMX Nordic under symbolen AOIL.

2 Bästa aktieägare, 2009 var på många sätt ett utmanande år för Alliance Oil då vår uthållighet och stabilitet sattes på prov av den osäkerhet och instabilitet som rått världen över. Vår integrerade affärsmodell bevisade att den är solid och stabil då vi lyckades att ytterligare stärka vår verksamhet; bolagets balansräkning förstärktes, våra reserver ökade och bensinstationsnätet expanderade samtidigt som vi nådde det högsta resultatet i bolagets historia. Bolaget producerade 16,0 miljoner fat råolja, raffinerade 21,8 miljoner fat och uppfyllde därmed till fullo budgeten för Upstream- och downstreamsegmenten bidrog i samma utsträckning till det konsoliderade EBITDA-resultatet. Både den inhemska och den internationella marknaden återhämtade sig under 2009, vilket stödde verksamheten. Råoljepriset, som i början på året låg kring 40 USD per fat, stärktes gradvis för att mot slutet av året stabiliseras kring USD per fat. Den inhemska efterfrågan på oljeprodukter fortsatte återhämtningen, med en väsentlig ökning under andra och tredje kvartalen. Inom upstreamsegmentet visade bolaget prov på sin flexibilitet genom att styra de operativa kostnaderna och investeringarna. Till följd av de svåra marknadsförhållanden som rådde under första halvåret valde vi att begränsa investeringarna. När förhållandena sen blev gynnsammare beslutade vi snabbt att öka vår borrverksamhet. Med ett tydligt fokus på organisk tillväxt har bolaget ökat de bevisade och sannolika reserverna (2P) med motsvarande 342 procent av oljeproduktionen under Totalt uppgår 2P-reserverna till 526 miljoner fat. Den största tillväxten skedde på Lek-Kharyagafältet i Timano-Pechoraregionen. Ökningen av reserverna kombinerat med en förbättrad oljeprismiljö gjorde det möjligt för oss att återföra 175 MUSD av fjolårets nedskrivning av oljetillgångarna, vilket i motsvarande grad ökade årets och fjärde kvartalets resultat före skatt. I december tilldelades bolaget en 25-årig prospekterings- och produktionslicens för Gusikhinskyfältet i Volga-Uralregionen, med prospekteringsbara resurser om 68 miljoner fat, som potentiellt kan exploateras framöver. Inom downstreamsegmentet fortsatte bolaget moderniseringen av Khabarovskraffinaderiet med det framgångsrika färdigställandet av en ny vattenbehandlingsenhet och depåer för premiumklassad bensin. Vi har ytterligare expanderat vårt bensinstationsnätverk genom förvärv av ett antal stationer i Amur- och Khabarovksregionerna i ryska Fjärran Östern. Idag ingår 261 bensinstationer och 16 oljeproduktsdepåer i det välkända varumärket Alliance Oil. Verksamheten fortsatte att vara stabil under det fjärde kvartalet. Vi rapporterar att intäkterna ökat ytterligare gentemot tredje kvartalet. Stärkta nettopriser på råolja ledde till förbättrade resultat för upstreamverksamheten. Resultatet för downstreamsegmentet sjönk under kvartalet till följd av en säsongsmässigt svagare efterfrågan under slutet av kvartalet, vilket påverkade det ekonomiska utfallet. Vi arbetar proaktivt med bolagets finansiering och likviditeten har stärkts. Alliance Oil Company var ett av de första bolagen från OSS-länderna som framgångsrikt genomförde en konvertibel- och aktieemission om 390 MUSD i juli I december godkände styrelsen i den statliga ryska banken Vnesheconombank deltagandet i finansieringen av OJSC Khabarovsk Refinerys omfattande rekonstruktion och modernisering. Vi har också meddelat en föreslagen obligationsemission och nyligen erhållit de första kreditbetygen i bolagets historia, B+ från S&P och B från Fitch. Utsikter I december 2009 fastställde styrelsen bolagets tillväxtstrategi fram till Vi har satt upp ambitiösa målsättningar för både upstream- och downstreamsegmenten. Bolagets generella mål är alltjämt att vara best in class för oberoende integrerade oljebolag med fokus på effektiv tillväxt inom de båda segmenten. Under 2009 skapade vi en solid operativ och finansiell plattform för att uppnå våra ambitiösa mål de kommande åren. Inom upstreamsegmentet siktar vi i år på att öka produktionen till fat per dag för att nå en sammanlagd produktion om 17 miljoner fat. Strategiskt prioriterar vi Timano-Pechoraregionen och 2

3 allokerar betydande resurser för att realisera Kolvinskoye- och Lek-Kharyagafältens förbättrade potential och tillvarata produktionsskattefördelar fram till och med Timano-Pechoraregionen kommer att vara vår främsta tillväxtmotor för att nå det nya produktionsmålet om fat per dag under Inom downstream är målet att slutföra moderniseringen av Khabarovskraffinaderiet under 2012, och därigenom kunna producera mer komplexa oljeprodukter med högre kvalitet, öka raffineringskapaciteten och, som en följd av detta uppnå högre avkastning. Moderniseringsprogrammet fortskrider enligt plan, och under 2010 förväntar vi oss väsentliga framsteg. För 2010 är målet oförändrat att raffinera 21,0 miljoner fat olja. Arsen Idrisov Verkställande direktör 3

4 Resultat för koncernen Alla finansiella jämförelsetal kommer från Alliance Oil Company Ltds (tidigare West Siberian Resources Ltd) finansiella information för räkenskapsåret 2008, vilken inkluderade OJSC Alliance Oil Companys finansiella information för 2008 samt Alliance Oil Company Ltds (tidigare West Siberian Resources Ltd) finansiella information från 10 april 2008, om inte annat framgår. (Belopp i TUSD) 4 kvartalet kvartalet 2008 Räkenskapsåret 2009 Räkenskapsåret 2008 Rörelsens intäkter EBITDA Kassaflöde från den löpande verksamheten Periodens resultat Produktionsvolym, fat Raffineringsvolym, fat Summa lån (vid periodens slut) Likviditet (exkl spärrade medel) (vid periodens slut) Nettoskuld (vid periodens slut) Summa eget kapital (vid periodens slut) Alliance Oil-koncernens intäkter uppgick under kvartalet 1 oktober 31 december 2009 till 544,74 MUSD (409,64 MUSD) och under räkenskapsåret 1 januari 31 december 2009 till 1 726,44 MUSD (2 721,57 MUSD). Intäkterna inkluderar försäljning av oljeprodukter och råolja samt övriga intäkter. Rörelsens kostnader (inklusive produktionskostnader för råolja och oljeprodukter samt för övrig försäljning och avskrivningar) uppgick till 401,32 MUSD (355,54 MUSD) under kvartalet och till 1 181,73 MUSD (1 969,06 MUSD) under räkenskapsåret. EBITDA uppgick till 90,16 MUSD (6,22 MUSD) under kvartalet och till 387,86 MUSD (585,04 MUSD) under räkenskapsåret. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 164,03 MUSD (81,71 MUSD) under kvartalet och till 315,36 MUSD (306,97 MUSD) under räkenskapsåret. Under räkenskapsåret 2008 beslutades att vissa av bolagets olje- och gastillgångar behövde skrivas ned, vilket resulterade i en nedskrivning om 316,8 MUSD i enlighet med International Financial Reporting Standard IAS 36 Nedskrivning av tillgångar. Per 31 december 2009 återfördes denna nedskrivning delvis med 174,7 MUSD hänförligt till Timano-Pechoraregionen. Återföringen gjordes i samband med en uppdaterad värdering av oljereserverna och bedömda framtida kassaflöden hänförliga till oljefälten. Rörelseresultatet uppgick under kvartalet till 234,01 USD (-347,22 MUSD) och under räkenskapsåret till 453,65 MUSD (135,85 MUSD). Nettoeffekten av finansiella kostnader och intäkter uppgick till -8,06 MUSD (1,31 MUSD) under kvartalet och till -34,18 MUSD (-31,32 MUSD) under räkenskapsåret. Valutakursvinster/-förluster netto uppgick till -0,35 MUSD (-24,31 MUSD) under kvartalet och till -1,39 MUSD (-25,75 MUSD) under räkenskapsåret. Valutakursen som använts per den 31 december 2009 och 31 december 2008 uppgick till 30,24 respektive 29,38 rubel per USD. Valutakursförlusten hänförliga till koncerninterna lån om 17,44 MUSD (104,24 MUSD) netto efter skatt under räkenskapsåret har redovisats mot totalresultatet. Skattekostnaden uppgick till 37,25 MUSD (intäkt om 79,29 MUSD) under kvartalet och till 73,07 MUSD (32,81 MUSD) under räkenskapsåret Skatteeffekten på återföringen av förra årets ickekassapåverkande nedskrivning av upstreamtillgångar uppgick till 34,94 MUSD. Koncernens resultat efter skatt hänförligt till bolagets aktieägare för kvartalet uppgick till 187,32 MUSD motsvarande 1,09 USD per aktie (-291,60 MUSD och -1,81 USD per aktie). Resultatet efter skatt för 4

5 räkenskapsåret 2009 uppgick till 343,75 MUSD motsvarande 2,06 USD per aktie (40,57 MUSD respektive 0,28 USD per aktie). Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret Prospektering och produktion (upstream) Alliance Oil Company Ltd:s upstreamverksamhet återfinns i tre ryska regioner: Timano-Pechora-, Volga-Ural- och Tomskregionen samt i Kazakstan. Under 2009 ökade koncernens bevisade och sannolika oljereserver till 525,9 miljoner fat per 31 december 2009 från 487,3 miljoner fat 31 december Timano-Pechoraregionen stod för huvuddelen av ökningen av oljereserverna. Tillväxten i regionen var främst ett resultat av framgångsrik prospektering på Lek-Kharyagafältet. Reserverna ökade också i Volga-Uralregionen och Kazakstan. Intäkter från försäljning av råolja uppgick under kvartalet till 124,57 MUSD (58,58 MUSD) och under räkenskapsåret till 346,40 MUSD (455,42 MUSD). Under fjärde kvartalet uppgick intäkter från export av råolja till 57,01 MUSD, export till OSS-länder till 30,10 MUSD och intäkter från försäljning på den inhemska marknaden till 37,45 MUSD. Försäljningsvolymer och erhållna priser på export- respektive inhemska marknaden, exklusive koncernintern försäljning om fat ( fat) under kvartalet och fat ( fat) under räkenskapsåret, framgår av tabellen nedan: Kvartalet 1 okt 31 dec 2009 Export OSS-Export Ryssland Totalt Försäljningsvolym (fat) Bruttopris (USD/fat) 72,85 52,45 42,45 57,67 Nettointäkt (USD/fat) 43,50 38,65 35,97 39,79 Försäljningskostnader (USD/fat) 5,87 5,78 3,87 5,18 Nettopris (USD/fat) 37,63 32,87 32,10 34,61 Intäkter från försäljning av råolja (TUSD) Kvartalet 1 okt 31 dec 2008 Export OSS-Export Ryssland Totalt Försäljningsvolym (fat) Bruttopris (USD/fat) 43,24 47,22 24,20 38,66 Nettointäkt (USD/fat) 10,51 36,40 20,46 20,74 Försäljningskostnader (USD/fat) 4,77 11,46 2,77 6,05 Nettopris (USD/fat) 5,74 24,94 17,69 14,69 Intäkter från försäljning av råolja (TUSD) Räkenskapsåret 2009 Export OSS-Export Ryssland Totalt Försäljningsvolym (fat) Bruttopris (USD/fat) 57,07 43,76 37,46 49,45 Nettointäkt (USD/fat) 35,28 34,03 31,75 34,18 Försäljningskostnader (USD/fat) 4,94 8,16 3,32 5,33 Nettopris (USD/fat) 30,34 25,87 28,43 28,85 Intäkter från försäljning av råolja (TUSD) Räkenskapsåret 2008 Export OSS-Export Ryssland Totalt Försäljningsvolym (fat) Bruttopris (USD/fat) 93,04 61,39 48,50 72,02 Nettointäkt (USD/fat) 48,19 51,32 40,69 46,40 Försäljningskostnader (USD/fat) 5,03 12,36 2,27 5,65 Nettopris (USD/fat) 43,16 38,96 38,42 40,75 Intäkter från försäljning av råolja (TUSD)

6 Nettointäkterna erhålls genom att exkludera mervärdesskatt från bruttopriset för inhemsk rysk försäljning eller genom att exkludera exportskatten från bruttopriset för export till OSS och övriga länder. Nettopriserna erhålls genom att exkludera mervärdesskatt (för inhemsk rysk försäljning), kostnader för järnvägstransport och via pipeline eller exportskatt, mäklarprovision och vissa andra kostnader (för exportförsäljning) eller transportkostnader, mäklarprovision och vissa andra kostnader (för OSS-export) från bruttopriset. Kostnaderna för oljeproduktion uppgick under kvartalet till 65,65 MUSD (68,88 MUSD) och till 218,70 MUSD (320,20 MUSD) under räkenskapsåret. I kostnaderna för oljeproduktion ingår produktionsskatter och andra skatter, vilka uppgick till 44,31 MUSD (41,87 MUSD) under kvartalet och till 146,88 MUSD (222,27 MUSD) under räkenskapsåret. Avskrivningarna för upstreamtillgångar uppgick till 23,88 MUSD (30,02 MUSD) under kvartalet och till 82,99 MUSD (106,93 MUSD) under räkenskapsåret. De genomsnittliga avskrivningarna per sålt fat olja för upstreamtillgångar uppgick till 6,23 USD (6,90 USD) under kvartalet och till 5,14 USD (7,90 USD) under räkenskapsåret. Avskrivningarna baseras på DeGolyer and MacNaughtons (D&M) uppskattningar i enlighet med PRMS reservdefinitioner av utvinningsbara bevisade och sannolika reserver och kommande investeringar. Rörelseresultatet för upstreamverksamheten uppgick under kvartalet till 32,56 MUSD och under räkenskapsåret till 111,88 MUSD. Intäkter och kostnader per fat redovisas på sidan 17. Alliance Oil Companys oljeproduktion under kvartalet uppgick till fat ( fat) och till fat ( fat) (baserat på proformaproduktion för Alliance Oil Company Ltd ( AOC ) och OJSC Alliance Oil Company under perioden) under räkenskapsåret. Den genomsnittliga dagsproduktionen under kvartalet uppgick till fat ( fat) och under räkenskapsåret till fat ( fat). Oljeproduktionen uppgår i slutet av februari 2010 till omkring fat per dag. Timano-Pechoraregionen Per 31 december 2009 uppgick de bevisade och sannolika reserverna i Timano-Pechoraregionen till 304,9 miljoner fat (264,6 miljoner fat). Den sammanlagda produktionen i Timano-Pechoraregionen uppgick under fjärde kvartalet till fat ( fat). Under räkenskapsåret uppgick produktionen till fat ( fat baserat på proformaproduktion för AOC och OJSC Alliance Oil Company under perioden). Fem produktionsbrunnar borrades och sattes i produktion under fjärde kvartalet på Lek- Kharyagafältet. På Lek-Kharyaga- och Middle Kharyagafälten installerades också system för att upprätthålla trycket. Arbetet med plattform 63 på Lek-Kharyagafältet slutfördes. Utbyggnadsprogrammet på Kolvinskoyefältet påbörjades och byggandet av en 59 km lång vinterväg från plattform no 1 till Cherpayu, pumpstationen till pipelinen, slutfördes. Vägen säkerställer att utrustning och material till 2010 års arbetsprogram kan levereras till fältet. Totalt genomfördes reparations- och förbättringsarbeten på 24 brunnar under kvartalet. Volga-Uralregionen Per 31 december 2009 uppgick de bevisade och sannolika reserverna i Volga-Uralregionen till 147,0 miljoner fat (142,2 miljoner fat). Den sammanlagda produktionen i Volga-Uralregionen uppgick under fjärde kvartalet till fat ( fat). Under räkenskapsåret uppgick produktionen till fat ( fat baserat på proformaproduktion för AOC och OJSC Alliance Oil Company under perioden). I Volga-Uralregionen har bolaget tilldelats en 25-årig prospekterings- och produktionslicens för Gusikhinskyfältet, som gränsar till befintlig verksamhet i regionen. Förvärvskostnaden uppgår till 24 6

7 MUSD vid växelkurs RUB/USD på förvärsdagen. Enligt rysk klassificering uppgår licensområdets prospekteringsbara resurser till 68 miljoner fat. På Kovalevskoyefältet slutfördes borrningen av brunn 6. Brunnen sattes också i produktion under det fjärde kvartalet. På licensområdena Saratovskaya och South Kultashikhskaya påbörjades två prospekteringborrningar med målsättning att undersöka Bashkirformationen. Uppgraderingen av pipelines på Kovalevskoe- och Novo-Kievskoefälten slutfördes. Sju produktionsbrunnar borrades på Stepno-Ozerskoyefältet. Borrning av ytterligare en brunn pågår. Inklusive två brunnar som borrades under tredje kvartalet sattes sex brunnar i produktion. Fyra brunnar kommer att sättas i produktion under det första kvartalet En preliminär vattensamlingsenhet sattes i produktion på Elginskoefältet. Totalt genomfördes reparations- och förbättringsarbeten på 32 brunnar under kvartalet. Tomskregionen Per 31 december 2009 uppgick de bevisade och sannolika reserverna i Tomskregionen till 60,6 miljoner fat (67,3 miljoner fat). Den sammanlagda produktionen i Tomskregionen uppgick under fjärde kvartalet till fat ( fat). Under räkenskapsåret uppgick produktionen till fat ( fat baserat på proformaproduktion för AOC och OJSC Alliance Oil Company under perioden). Borrandet av produktionsbrunnar på Khvoinoyefältet slutfördes. Fem brunnar borrades och behandlades med s k fracturing, varav fyra sattes i produktion. Den femte brunnen kommer att sättas i produktion under första kvartalet Arbetet med plattform 3 påbörjades och dragningen av 2,2 km elledning slutfördes. Totalt genomfördes reparations- och förbättringsarbeten på 12 brunnar under kvartalet. Kazakstan Per 31 december 2009 uppgick de bevisade och sannolika reserverna i Kazakstan till 13,4 miljoner fat (13,1 miljoner fat). Den sammanlagda produktionen i Kazakstan uppgick under tredje kvartalet till fat ( fat). Under räkenskapsåret uppgick produktionen till fat ( fat). Två produktionsbrunnar borrades och sattes i produktion under det fjärde kvartalet. Borrandet av ytterligare en brunn pågår. Totalt genomfördes reparations- och förbättringsarbeten på 3 brunnar under kvartalet. Utsikter och investeringsprogram 2010 De planerade upstreaminvesteringarna för 2010 uppgår till 316 MUSD. Enligt planen skall 74 brunnar borras, inklusive 8 prospekteringsbrunnar. I Timano-Pechoraregionen beräknas produktionen uppgå till 5,9 miljoner fat olja under Investeringsprogrammet för regionen uppgår till 243 MUSD, och inkluderar 44 brunnar på olika fält varav 2 prospekteringsborrningar. Kolvinskoyefältets andel av investeringsprogrammet uppgår till 132 MUSD, och inkluderar omfattande infrastrukturinvesteringar och ett betydande borrprogram som inleds under Produktionsplanen för Kolvinskoyefältet har reviderats och uppgraderats och den ekonomiska kalkylen har förbättrats. Produktion från fältet, som planeras påbörjas 2011, kommer att vara befriad från produktionsskatt (Mineral Extraction Tax) till och med I Volga-Uralregionen och Kazakstan beräknas produktionen uppgå till sammanlagt 7,6 miljoner fat olja under Investeringsprogrammet för regionen uppgår till 59 MUSD, som främst kommer 7

8 investeras i ett borrprogram om sammanlagt 30 brunnar på olika fält, varav 6 prospekteringsborrningar. I Tomskregionen beräknas produktionen uppgå till sammanlagt 3,6 miljoner fat olja under Investeringsprogrammet för regionen uppgår till 14 MUSD Raffinering och marknadsföring/försäljning (downstream) Koncernens downstreamverksamhet inkluderar oljeraffinaderiet i Khabarovsk samt ett nätverk av Alliance-bensinstationer och oljeproduktsdepåer, alla belägna i östra Ryssland. Intäkter från försäljning av oljeprodukter uppgick under kvartalet till 410,05 MUSD (335,98 MUSD) och under räkenskapsåret till 1 347,31 MUSD (2 233,71 MUSD). Under fjärde kvartalet uppgick intäkter från export av oljeprodukter till 110,08 MUSD och intäkter från försäljning på den inhemska marknaden till 299,97 MUSD. Försäljningsvolymer och erhållna priser på export- respektive inhemska marknaden framgår av tabellen nedan: Kvartalet 1 okt 31 dec 2009 Export Försäljningsvolym (fat) Nettopriser (USD/fat) 53,69 70,63 111,88 71,39 Intäkter från försäljning av oljeprodukter (TUSD) Kvartalet 1 okt 31 dec 2009 Export Försäljningsvolym (fat) Nettopriser (USD/fat) 22,15 76,84 122,10 65,80 Intäkter från försäljning av oljeprodukter (TUSD) Räkenskapsåret 2009 Export Försäljningsvolym (fat) Nettopriser (USD/fat) 45,22 62,31 101,47 62,54 Intäkter från försäljning av oljeprodukter (TUSD) Räkenskapsåret 2008 Export Grossistmarknaden Detaljistmarknaden Grossistmarknaden Detaljistmarknaden Grossistmarknaden Detaljistmarknaden Grossistmarknaden Detaljistmarknaden Försäljningsvolym (fat) Nettopriser (USD/fat) 60,76 100,29 129,67 91,19 Intäkter från försäljning av oljeprodukter (TUSD) Produktionskostnaderna för oljeprodukter uppgick för kvartalet till 300,84 MUSD (250,24 MUSD) och för räkenskapsåret till 842,40 MUSD (1 516,21 MUSD). Produktionskostnaderna för oljeprodukter inkluderar kostnader för inköpt raffinerad råolja från externa parter vilka för kvartalet uppgick till 156,07 MUSD (105,46 MUSD) och för räkenskapsåret till 378,20 MUSD (875,45 MUSD). Transportkostnader uppgick för kvartalet till 95,52 MUSD (101,76 MUSD) och för räkenskapsåret till 318,70 MUSD (445,93 MUSD). Transportkostnaderna inkluderar kostnader för transport av råolja till Khabarovskraffinaderiet, transport av oljeprodukter till bensinstationer samt försäkringar. Raffineringskostnader uppgick under kvartalet till 10,54 MUSD (10,54 MUSD) och under räkenskapsåret till 39,30 MUSD (53,39 MUSD). Totalt Totalt Totalt Totalt 8

9 Avskrivningarna för raffineringstillgångar uppgick till 3,53 MUSD (3,14 MUSD) för kvartalet och till 12,21 MUSD (13,94 MUSD) för räkenskapsåret. Avskrivningarna för försäljnings- och ickeproducerande tillgångar uppgick för kvartalet till 3,41 MUSD (3,22 MUSD) och för räkenskapsåret till 12,36 MUSD (11,26 MUSD). Rörelseresultatet för downstream-verksamheten uppgick för kvartalet till 43,25 MUSD och för räkenskapsåret till 193,98 MUSD. Intäkter och kostnader per fat redovisas på sidan 17. Under kvartalet raffinerades 5,57 miljoner fat olja vid Khabarovskraffinaderiet (4,92 miljoner fat) och under räkenskapsåret raffinerades 21,80 miljoner fat (24,55 miljoner fat). Av den samlade produktionen bestod cirka 60 procent av lätta oljeprodukter med ett högre värde. De genomsnittligt erhållna nettopriserna för oljeprodukter ökade med 7 procent under kvartalet jämfört med tredje kvartalet Av försäljningen av oljeprodukter gick 36 procent på export (huvudsakligen eldningsolja), 48 procent till grossistledet (huvudsakligen diesel) och 16 procent såldes genom det egna nätverket av bensinstationer (huvudsakligen bensin). Moderniseringsplanen för raffinaderiet fortsätter enligt plan och beräknas vara slutförd under Den första fasen av den kemiska vattenbehandlingsenheten vid Khabarovskraffinaderiet har framgångsrikt avslutats. Enheten skall förse raffinaderiets kokningsanläggning och den nya enheten för vakuumdestillering av eldningsolja, som nu konstrueras enligt moderniseringsplanen, med behandlat vatten. I november förvärvade Alliance Oil Company, 5 bensinstationer. Bensinstationerna kommer att ingå i varumärket Alliance Oil och vara en del av OJSC Khabarovsknefteproduct, koncernens dotterbolag för detaljistförsäljning i Khabarovskregionen. Efter förvärvet omfattar Alliance Oils stationsnät 261 bensinstationer och 16 oljeproduktsdepåer i östra Ryssland (i regionerna Amur, Khabarovsk, Primorsk och de judiska autonoma regionerna). Investeringar, Finansiering och Likviditet Investeringar Koncernens investeringar i olje- och gastillgångar uppgick till 49,97 MUSD under kvartalet (37,51 MUSD). Investeringarna fördelade sig på Timano-Pechora-, Tomsk- och Volga-Uralregionen samt Kazakstan med 32,94 MUSD, 4,02 MUSD, 11,20 MUSD respektive 1,81 MUSD. Under räkenskapsåret uppgick koncernens investeringar i olje- och gastillgångar till 94,74 MUSD (177,98 MUSD). Koncernens investeringar i raffineringstillgångar uppgick under kvartalet till 26,48 MUSD (125,30 MUSD) och investeringar i marknadsförings- och försäljningstillgångar uppgick till 12,08 MUSD (4,17 MUSD). Koncernens investeringar i raffineringstillgångar uppgick under räkenskapsåret till 83,41 MUSD (317,69 MUSD) och investeringar i marknadsförings- och försäljningstillgångar uppgick till 27,97 MUSD (19,58 MUSD). Finansiering Den 12 juni 2009 avslutades en riktad nyemission om 10 miljoner aktier i form av svenska depåbevis med teckningskurs 95,00 SEK, vilken tillförde bolaget 950,00 MSEK (123,86 MUSD) före emissionskostnader. Efter emissionskostnader tillfördes bolaget 907,83 MSEK (118,68 MUSD). Den 16 juli 2009 avslutades en riktad konvertibelemission om USD 265 miljoner med förfall i juli Konvertiblerna kan konverteras till svenska depåbevis till en initial konverteringskurs om 121,1250 SEK och löper med en årlig ränta om 7,25 procent, som erläggs kvartalsvis. Bolaget har rätt att efter tre år förtidsinlösa konvertiblerna till nominellt belopp inklusive upplupen ränta i det fall marknadsvärdet på de depåbevis som utfärdas vid konvertering överstiger 130% av nominellt värde under en fastställd period. 9

10 I september 2009 kom OJSC "Alliance" Oil Company, ett helägt dotterbolag, och den ryska banken OJSC VTB Bank överens om förnyelsen och förlängningen av den kreditfacilitet om miljoner rubel (165 miljoner USD vid dåvarande växelkurs) som tecknades i november Kreditfaciliteten löper i 12 månader. Den 18 september 2009 löste OJSC "Alliance" Oil Company in miljoner ryska rubel (cirka 90 miljoner USD vid dåvarande växelkurs) av ett obligationslån om 3 miljarder ryska rubel. Kvarvarande obligationer, cirka 267 miljoner rubel, förfaller i september 2011 och löper med en årlig kupongränta som justerats från 8,92 procent till 14 procent. Den 17 december 2009 godkände styrelsen i den statliga ryska banken Vnesheconombank (VEB) deltagandet i finansieringen av OJSC Khabarovsk Refinerys omfattande rekonstruktion och modernisering. Den 11 februari 2010 meddelade Alliance Oil att kvalificerade investerare kommer att erbjudas att teckna obligationer. I samband med det föreslagna erbjudandet har bolaget erhållit kreditbetyget B+ från S&P samt B från Fitch. Den föreslagna obligationsemissionen kommer att villkoras av rådande marknadsförhållanden och förväntas genomföras som ett US$ benchmark -erbjudande riktat till kvalificerade investerare, i enlighet med Regulation S och Rule 144A i U.S. Securities Act of 1933 med tillägg. Likviditet Per 31 december 2009 uppgick koncernens likviditet till 336,38 MUSD (293,27 MUSD) exklusive spärrade medel. Kassaflödet från verksamheten före förändringar i rörelsekapital uppgick under niomånadersperioden till 314,18 MUSD (373,42 MUSD). Moderbolaget Moderbolagets resultat före skatt uppgick under kvartalet till -5,27 MUSD (-2,53 MUSD) och under räkenskapsåret till MUSD ( MUSD). Per den 31 december 2009 uppgick moderbolagets likviditet till 86,85 MUSD (1,30 MUSD). I juni 2009 emitterade moderbolaget 10 miljoner aktier, vilket beskrivits ovan. I juli 2009 genomförde moderbolaget en konvertibelemission om 265 MUSD, vilken beskrivits ovan. Organisation Bolagsnamnet ändrades i maj 2009 från West Siberian Resources Ltd till Alliance Oil Company Ltd. Styrelsen består av styrelseordförande Eric Forss, ledamöterna Arsen Idrisov (verkställande direktör), Claes Levin, Fred Boling, Fernando Martinez-Fresneda, Raymond Liefooghe och Isa Bazhaev. Aktie- och optionsdata Alliance Oils aktier noteras via depåbevis på NASDAQ OMX Nordic i Stockholm. Varje aktie berättigar till en röst. Den 10 juni genomfördes en sammanläggning av aktier, en så kallad omvänd split, då 20 aktier (depåbevis) slogs ihop till en aktie (depåbevis). Aktiens nominella belopp ökade från 0,05 USD till 1 USD. Genom sammanläggningen minskade antalet utestående aktier (depåbevis) från till Efter den riktade nyemissionen ökade bolagets aktiekapital den 12 juni 2009 med USD från till USD och antalet utestående aktier ökade från till Per den 31 december 2009 var optioner utfärdade och utestående i enlighet med bolagets globala optionsprogram. Varje option ger rätt att teckna en ny aktie till kurser från 81,80 SEK till 140,00 SEK. Alla optioner kan utnyttjas efter tre år, under vissa villkor, och förfaller efter fem år från utfärdandet. Värdet på optionerna vid utgivandet redovisas och fördelas över tre år. Kostnader för optionsprogrammet redovisas som icke kassapåverkande administrativa kostnader med motsvarande 10

11 justering av balanserade vinstmedel. Per den 22 februari 2009 uppgick antalet lösenbara optioner till , varav inga har lösts in. 11

12 RESULTATRÄKNING KONCERNEN (Belopp i TUSD) Rörelsens intäkter Not 4 kvartalet kvartalet 2008 Räkenskapsåret 2009 Räkenskapsåret 2008* Försäljning av råolja Försäljning av oljeprodukter Övriga intäkter Rörelsens kostnader Produktionskostnader råolja Produktionskostnader oljeprodukter Kostnad för övrig försäljning Avskrivningar Återföring av nedskrivning/nedskrivning av olje- och gastillgångar Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Avskrivning av försäljnings och övriga icke produktionstillgångar Övriga rörelsekostnader Resultat från avyttring av dotterbolag Rörelseresultat Resultatandel från intressebolag Finansiella intäkter/kostnader, netto Valutakursförlust/-vinst, netto Resultat före inkomstskatt Inkomstskatt Resultat efter skatt Hänförlig till: Aktieägare i moderbolaget Minoritetens andel Resultat per aktie Resultat per aktie (USD) 2 1,09-1,81 2,06 0,28 Resultat per aktie (USD) efter utspädning 2 1,00-1,81 2,01 0,28 * Jämförelsetalen avser Alliance Oil Company-koncernens (tidigare West Siberian Resources-koncernen) konsoliderade finansiella delårsinformation från perioden, vilken inkluderar OJSC Alliance Oil Companys finansiella information för räkenskapsåret 2008 och Alliance Oil Company Ltd s (tidigare West Siberian Resources Ltd) finansiella information från 10 april till 30 september

13 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT (Belopp i TUSD) 4 kvartalet kvartalet 2008 Räkenskapsåret 2009 Räkenskapsåret 2008* Periodens resultat Övrigt totalresultat: Omräkningsdifferenser Inkomstskatt hänförlig till poster inom övrigt totalresultat Övrigt totalresultat efter inkomstskatt: Periodens totalresultat Hänförlig till: Aktieägare i moderbolaget Minoritetens andel * Jämförelsetalen avser Alliance Oil Company-koncernens (tidigare West Siberian Resources-koncernen) konsoliderade finansiella delårsinformation från perioden, vilken inkluderar OJSC Alliance Oil Companys finansiella information för räkenskapsåret 2008 och Alliance Oil Company Ltd s (tidigare West Siberian Resources Ltd) finansiella information från 10 april till 30 september

14 KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING i sammandrag (Belopp i TUSD) Not 31 december december 2008 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Immateriella tillgångar Goodwill Uppskjutna skattefordringar Övriga finansiella anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL 4,5, LÅNGFRISTIGA SKULDER Räntebärande långfristiga skulder Uppskjutna skatteskulder Avsättning för återställandekostnader Konvertibla skuldebrev Övriga långfristiga skulder KORTFRISTIGA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

15 KASSAFLÖDESANALYS - i sammandrag (Belopp i TUSD) Not Räkenskapsåret 2009 Räkenskapsåret 2008* Kassaflöde från verksamheten Rörelseresultat Operativt kassaflöde före förändringar i rörelsekapital Summa kassaflöde från den löpande verksamheten Summa kassaflöde från investeringsverksamheten Summa kassaflöde från finansieringsverksamheten Valutakursförändringar i likvida medel och omräkning till rapportvaluta Förändring av likvida medel Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut * Jämförelsetalen avser Alliance Oil Company-koncernens (tidigare West Siberian Resources-koncernen) konsoliderade finansiella delårsinformation från perioden, vilken inkluderar OJSC Alliance Oil Companys finansiella information för räkenskapsåret 2008 och Alliance Oil Company Ltd s (tidigare West Siberian Resources Ltd) finansiella information från 10 april till 30 september

16 FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Hänförligt till bolagets aktieägare Balanserat resultat Minoritetens andel Totalt eget kapital (Belopp i TUSD) Övriga reserver Totalt Eget kapital per den 1 januari 2008* Periodens resultat Övrigt totalresultat Periodens totalresultat Samgående mellan OJSC Alliance Oil Company och Alliance Oil Company Ltd Ägarförändringar i dotterbolag Avyttring av dotterbolag till närstående efter skatt Riktad nyemission Utdelning till aktieägare i dotterbolag Optionsprogram (Not 11) Eget kapital per den 31 december Periodens resultat Övrigt totalresultat Periodens totalresultat Ägarförändringar i dotterbolag Aktieemission (Not 4) Utdelning till aktieägare i dotterbolag Konvertibla skuldebrev (Not 5) Optionsprogram (Not 11) Eget kapital per den 31 december * Jämförelsetalen avser OJSC Alliance Oil Companys finansiella information för räkenskapsåret som slutade 31 december 2008, före samgåendet med Alliance Oil Company Ltd (tidigare West Siberian Resources Ltd). 16

17 FINANSIELLA OCH OPERATIVA NYCKELTAL (Belopp i TUSD) Fjärde kvartalet 2009 Fjärde kvartalet 2008 Räkenskapsår et 2009 Räkenskapsår et 2008 Finansiella nyckeltal EBITDA 1, TUSD Räntabilitet på eget kapital 2 12% -25% 21% 4% Räntabilitet på sysselsatt kapital 3 11% -16% 21% 8% Skuldsättningsgrad 4 45% 77% 45% 77% Soliditet 5 59% 48% 59% 48% Andel riskbärande kapital 6 65% 56% 65% 56% Räntetäckningsgrad 7 13,04-13,98 6,39 1,87 EBITDA/ränteutgifter 8 4,98 0,25 5,36 7,04 Vägt genomsnittligt antal aktier för perioden 9,10, Vägt genomsnittligt antal aktier för perioden (efter utspädning) 9,10, Antal aktier vid periodens slut 9,10, Operativa nyckeltal Råolja Försäljningsvolym (konsoliderad), fat till externa kunder till koncerninterna bolag Intäkt per sålt fat, USD/fat 1 39,79 20,74 34,18 46,40 Export 43,50 10,51 35,28 48,19 OSS-länder 38,65 36,40 34,03 51,32 Inhemsk 32,10 20,46 31,75 40,69 Produktionskostnader per sålt fat, USD/fat 23,34 22,74 18,54 30,31 Produktionskostnader 5,56 6,21 4,31 6,00 Produktionsskatter och andra skatter 11,55 9,63 9,09 16,41 Avskrivning 6,23 6,90 5,14 7,90 Oljeprodukter Försäljningsvolym (konsoliderad), fat Intäkt per sålt fat oljeprodukter, USD/fat 71,39 65,80 62,54 91,19 Export 53,69 22,15 45,22 60,76 Grossistförsäljning 70,63 76,84 62,31 100,29 Detaljistförsäljning 111,88 122,10 101,47 129,67 Produktionskostnader per sålt fat, USD/fat 56,36 55,35 46,62 69,24 Raffineringskostnader 1,84 2,06 1,82 2,18 Transport råolja för raffinering 15,70 16,49 13,72 14,94 Transport oljeprodukter 0,93 3,43 1,07 3,27 Kostnad för råolja inköpt för raffinering 30,53 26,39 24,51 42,50 Kostnad för oljeprodukter inköpta för återförsäljning 3,89 2,89 2,11 2,55 Skatter 2,85 3,47 2,82 3,23 Nedskrivning av raffineringstillgångar 0,62 0,62 0,57 0,57 * Jämförelsetalen avser Alliance Oil Company-koncernens (tidigare West Siberian Resources-koncernen) konsoliderade finansiella information från perioden, vilken inkluderar OJSC Alliance Oil Companys finansiella information för räkenskapsåret 2008 och Alliance Oil Company Ltd s (tidigare West Siberian Resources Ltd) finansiella information från 10 april till 31 december

18 Definitioner av finansiella nyckeltal 1. EBITDA (vinst före räntor, skatt, av- och nedskrivningar), definieras som koncernens rörelseresultat plus avskrivningar och nedskrivningar av olje- och gastillgångar och goodwill om tillämpbart, minus vinst vid försäljning av aktier i dotterbolag om tillämpligt samt plus/minus och väsentliga engångposter på resultaträkningen. 2. Räntabilitet på eget kapital definieras som koncernens resultat dividerat med eget kapital vid periodens slut. 3. Räntabilitet på sysselsatt kapital definieras som koncernens resultat efter finansiella poster plus räntekostnader plus/minus valutakursdifferenser på finansiella lån dividerat med totalt sysselsatt kapital (genomsnittet av de två senaste periodslutens balansomslutning med avdrag för icke räntebärande skulder). 4. Skuldsättningsgrad definieras som koncernens räntebärande skulder i förhållande till redovisat eget kapital. 5. Soliditet definieras som koncernens redovisade egna kapital inklusive minoritetsägares andel i procent av balansomslutningen. 6. Andel riskbärande kapital definieras som summan av koncernens redovisade egna kapital och uppskjutna skatteskulder (inklusive minoritetsägares andel) dividerat med balansomslutningen. 7. Räntetäckningsgrad definieras som resultat efter finansnetto plus räntekostnader (både aktiverade och kostnadsförda räntekostnader) plus/minus valutakursdifferenser på finansiella lån dividerat med räntekostnader. 8. EBITDA/ränteutgifter definieras som koncernens vinst före räntor, skatt, av- och nedskrivningar dividerat med ränteutgifter. 9. Den 10 juni 2009 genomfördes en sammanläggning av aktier, en så kallad omvänd split, då 20 aktier (depåbevis) slogs ihop till en aktie (depåbevis). Genom sammanläggning minskade antalet utestående aktier (depåbevis) från till Den 12 juni 2009 avslutade koncernen en riktad nyemission (private placement) varvid antalet utestående aktier/depåbevis ökade med från till Den 16 juli 2009 avslutades en konvertibelemission om USD 265 miljoner. Konvertiblerna kan konverteras till svenska depåbevis till en initial konverteringskurs om 121,1250 SEK. Detta får effekt på det genomsnittliga antalet aktier efter full utspädning. 12. Per den 31 december 2009 var optioner utfärdade. Varje option ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskurser från 81,80 SEK till 140,00 SEK. Detta får effekt på det genomsnittliga antalet aktier efter full utspädning. Definitioner av operativa nyckeltal Råolja 1. Nyckeltal för intäkt per sålt fat olja definieras som försäljningspriset netto (bruttopriset minus moms eller exportskatt) per fat olja såld till externa kunder. 2. Nyckeltal för produktionskostnader per sålt fat olja baseras på volymen råolja som sålts till både koncerninterna och externa kunder, exklusive råolja inköpt för vidareförsäljning. Oljeprodukter 1. Nyckeltal för intäkt per sålt fat oljeprodukter definieras som försäljningspriset netto (bruttopriset minus moms eller exportskatt) per fat oljeprodukter såld till externa kunder. 2. Nyckeltal för produktionskostnader per sålt fat definieras som operativa kostnader (inklusive inköpt råolja och andra tjänster för koncerninterna bolag) dividerat med volymen oljeprodukter som sålts till både koncerninterna och externa kunder. 18

19 NOTER Not 1 Redovisningsprinciper Denna konsoliderade rapport har upprättats i enlighet med IAS 34. De redovisningsprinciper som används i denna rapport är desamma som de som användes i årsredovisningen för verksamhetsåret 2008, förutom vad som anges nedan. Ett antal nya standards och tolkningsuttalanden från IFRIC trädde i kraft den 1 januari Den inverkan som tillämpningen av dessa standarder och tolkningsuttalanden har vid upprättandet av finansiella rapporter har av koncernledningen bedömts som ej väsentlig, förutom vad gäller IAS 1 tillägg Utformning av finansiella rapporter och IFRS 8 Rörelsesegment. Tillämpningen av IAS 1 tillägg Utformning av finansiella rapporter har resulterat i ändrad utformning av koncernens finansiella rapportering, men har ingen påverkan på redovisningen eller beräkningen av specifika transaktioner eller balansposter. IFRS 8 Rörelsesegment inför nya krav och vägledningar rörande redovisning av rörelsesegment. Tillämpningen av den nya standarden för segmentsredovisning kräver att koncernens verksamhetssegment redovisas baserat på den interna rapporteringsstrukturen. Tidigare har koncernen redovisat segmentinformationen i enlighet med IAS 14. Not 2 Resultat per aktie Resultat per aktie har beräknats genom att dividera periodens resultat hänförligt till aktieägarna med genomsnittligt vägt antal aktier under perioden. Den 10 juni 2009 genomfördes en sammanläggning av aktier, en så kallad omvänd split, då 20 aktier (depåbevis) att slogs ihop till en aktie (depåbevis). Aktiens nominella belopp ökade från USD 0,05 till USD 1. Genom sammanläggning minskade antalet utestående aktier (depåbevis) från till Det genomsnittligt vägda antal aktier, både faktiskt och efter utspädning, som använts för beräkning av resultat per aktie för fjärde kvartalet och för räkenskapsåret har justerats för reduceringen av antalet aktier. Not 3 Segmentinformation Koncernledningen har fastställt rapporteringssegment baserat på verksamhetens art hos koncernens företag. Som ett resultat av detta presenteras två verksamhetssegment: ett segment (upstream) som omfattar råoljeprospektering, -utvinning och produktion och ett segment (downstream) som omfattar oljeraffinering, transport, marknadsföring och försäljning av oljeprodukter. Koncernledningen bedömer och utvärderar månatligen resultaten för dessa segment. Fjärde kvartalet 2009 Upstream Downstream Övriga bolag* Elimineringar IFRS justeringar Totalt Summa segmentintäkter Avgår: Koncerninterna intäkter Segmentintäkter Segmentsresultat /Rörelseresultat Finansiella poster, netto Resultat före skatt Inkomstskatt Periodens resultat * Övriga bolag består av moderbolaget och dotterbolag med övrig verksamhet som med hänsyn till att de uppgår till ej väsentlig storlek inte är inkluderade i rapportering till ledningen. 19

20 Räkenskapsåret 2009 Upstream Downstream Övriga bolag* Elimineringar IFRS justeringar Totalt Summa segmentintäkter Avgår: Koncerninterna intäkter Segmentintäkter Segmentsresultat /Rörelseresultat Finansiella poster, netto Resultat före skatt Inkomstskatt Periodens resultat * Övriga bolag består av moderbolaget och dotterbolag med övrig verksamhet som med hänsyn till att de uppgår till ej väsentlig storlek inte är inkluderade i rapportering till ledningen. De väsentliga skillnaderna mellan den interna rapporteringen till ledningen och koncernens konsoliderade redovisning beror på följande IFRS justeringar: Eliminering av orealiserade koncerninterna vinster/förluster. Ombokning av valutakurseffekter relaterad till koncerninterna lån som bedömts som en förlängd investering bokas över övrigt totalresultat för koncernens rapportering enligt IFRS. Uppskjuten skatteeffekt på ovanstående justeringar samt förändringar i uppskjutna skatter inkluderas inte i den interna rapporteringen till ledningen. Återförd nedskrivning av råoljetillgångarna som uppgår till 174,7 MUSD som redovisas på koncernnivå och som därmed inte allokeras till upstream-segmentets resultat. Eftersom samgåendet mellan OJSC Alliance Oil Company och Alliance Oil Company Ltd (tidigare West Siberian Resources Ltd) slutfördes under räkenskapsåret 2008, är segmentrapportering till ledningen inte tillgänglig för den jämförelseperioden. Not 4 Aktieemission Den 12 juni 2009 avslutades en riktad nyemission om aktier form av svenska depåbevis med teckningskurs 95,00 SEK som tillförde bolaget TSEK ( TUSD) före emissionskostnader. Efter emissionskostnader tillfördes bolaget TSEK ( TUSD). Not 5 Konvertibla skuldebrev Den 16 juli 2009 avslutades en riktad konvertibelemission om USD 265 miljoner med förfall i juli Konvertiblerna kan konverteras till svenska depåbevis till en initial konverteringskurs om 121,1250 SEK och löper med en årlig ränta om 7,25 procent, som erläggs kvartalsvis. Bolaget har rätt att efter tre år förtidsinlösa konvertiblerna till nominellt belopp inklusive upplupen ränta i det fall marknadsvärdet på de depåbevis som utfärdas vid konvertering överstiger 130 procent av nominellt värde under en fastställd period. De medel bolaget tillfördes genom konvertibelemissionen har delats upp på en skulddel och en eget kapitaldel, visande på möjligheten att konvertera skulden till aktier i koncernen enligt följande: Tillförda medel (netto efter emissionskostnader) Skulddel per datum för emissionen Eget kapitaldel Periodens ränta har beräknats genom effektivräntemetoden. Skulddelen är beräknad enligt upplupet anskaffningsvärde. 20

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 2 februari 2010 Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Bra vinst, starkt kassaflöde

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B 2012 årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B Innehåll VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 3 FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV BOLAGETS RESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Läs mer

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 versace for H&M Klänning 1299:- innehåll del 2 H&M i siffror 2011 Årsredovisning och koncernredovisning 5 Förvaltningsberättelse inklusive förslag till

Läs mer

Raising our game INTELLECTA 2014

Raising our game INTELLECTA 2014 Raising our game INTELLECTA 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER finansiell ställning 10 s rapport över förändringar i eget kapital 12

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 Verkställande direktörens kommentar Då traditionella banker säger Nej! BlueStep är en engagerad och lösningsorienterad utmanare som erbjuder bostadslån i Sverige

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag Delårsrapport Januari mars 2015 Evolution Gaming Group AB (publ) Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Intäkterna ökade med 43% till 15,4 MEUR (10,8) Periodens resultat uppgick till 1,4 MEUR (2,1) Vinst per

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Juli september 2014 Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 3,7 (3,8) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) för tredje kvartalet blev 3,7 (- 4,3) MSEK. Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmenten lager och lätt industri Upplands-Bro Nygård 2:14 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 STENDÖRREN

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter sid 2 Bufab Kort om BUFAB 2012 i sammandrag VD har ordet Egen produktion. Effektiv lagerverksamhet Vårt erbjudande Förvärv och nyetableringar Styrelse Bufabs historia 4 5 6 8 9 10 11 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Investment AB Kinnevik

Investment AB Kinnevik DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS Utveckling för de rörelsedrivande bolagen FÖRSTA KVARTALET Kommunikationsbolagen: Millicoms organiska intäktstillväxt i lokala valutor på 10%, Tele2s mobila tjänsteintäkter

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

Koncernredovisning 2013 Exempel enligt IFRS

Koncernredovisning 2013 Exempel enligt IFRS Koncernredovisning 2013 Eempel enligt IFRS 1 Koncernredovisning 2013 Eempel enligt IFRS har utformats enbart i syfte att ge allmän vägledning i vissa frågor, och kan inte jämställas med professionell rådgivning.

Läs mer

Stark. och VD. Nettoomsättning. procent. Orderingång PRESENTATION CFO. Simo Pykälistö. den 27 maj, 2014, kl. 09:00 på. via: sectra/140527/

Stark. och VD. Nettoomsättning. procent. Orderingång PRESENTATION CFO. Simo Pykälistö. den 27 maj, 2014, kl. 09:00 på. via: sectra/140527/ Sectras boksllutskommuniké maj april 1 (20) Bokslutskommuniké /: Stark avslutning på verksamhetsåret Sectra nårr rörelsemarginalmålet Kvartalet Perioden MSEK Kv 4 / Kv 4 2012/ Förändr. % Kv 1-4 / Kv 1-4

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

Vidare bedrivs numera även inkassoverksamhet i Östeuropa genom intressebolaget Creditexpress NV.

Vidare bedrivs numera även inkassoverksamhet i Östeuropa genom intressebolaget Creditexpress NV. SVEA EKONOMI AB ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Svea Ekonomi AB, org nr 556489-2924 avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2013. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer

spännande olje- och gastillgångar i nordafrika, västafrika och nordsjön

spännande olje- och gastillgångar i nordafrika, västafrika och nordsjön spännande olje- och gastillgångar i nordafrika, västafrika och nordsjön Årsredovisning 2007 2008 2008 INNEHÅLL Året i siffror 1 VD-ord 2 Affärsidé, mission och strategi 4 Affärsmodell 6 Affärer under 2008

Läs mer

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration.

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration. Bilförsäkring Konsumentleasing Serviceavtal Leasing Nyckeln till mobilitet Låneskydd Billån Tjänstebil Personalbil Fleet Support Leasing Business Flex Biladministration Konsignation Billån Betalningsadministration

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015 Publicerad 2015-05-07 Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 36 (33) KSEK, Periodens resultat före skatt för första kvartalet uppgick till -3265 (-3 111) KSEK.

Läs mer

Pressmeddelande 2003-01-30

Pressmeddelande 2003-01-30 Pressmeddelande 2003-01-30 Stora Ensos finansiella position ytterligare stärkt; oförändrad utdelning, 0,45 EUR, föreslås Resultat för fjärde kvartalet Stora Ensos resultat per aktie, exklusive engångsposter,

Läs mer

Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet

Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet Sida 1 av 17 Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet Precise Biometrics AB (publ), org nr 556545-6596 Bokslutskommuniké för perioden januari december 2011 Koncernens nettoomsättning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015 Lund den 26 februari 2015 Året då en ny bank blev till Sparbanken Skåne vill finnas nära kunderna med engagerade medarbetare, bra service, hög tillgänglighet och smarta tjänster. Med denna tydliga målbilden

Läs mer

Kvartalsrapport januari mars 2015

Kvartalsrapport januari mars 2015 Kvartalsrapport januari mars 2015 Om Collector Collector är ett kreditmarknadsbolag, en nischaktör som erbjuder nytänkande finanslösningar för privat- och företagskunder. Innovation är en av våra största

Läs mer