Högsta domstolens mål AS m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bidragsbrott m.m.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Högsta domstolens mål AS m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bidragsbrott m.m."

Transkript

1 SVARSSKRIVELSE Sida 1 (12) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen ÅM 2011/8382 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström B Högsta domstolen Box STOCKHOLM Högsta domstolens mål AS m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bidragsbrott m.m. (Hovrätten för Västra Sveriges dom den 7 juli 2010 i mål B ) Högsta domstolen har förelagt riksåklagaren att inkomma med svarsskrivelse i målet. Jag vill anföra följande. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte finns skäl för prövningstillstånd i målet. Bakgrund Åtalet och tingsrättens dom AS och LS drev var för sig verksamhet som assistanssamordnare. I sina verksamheter samordnade de bl.a. assistans som brukades av AM. Såvitt nu är ifråga åtalades AS och LS för grovt bidragsbrott som i korthet bestod i att de, under de respektive tider de samordnat assistans som brukades av AM, tillsammans och i samförstånd med AM lämnat oriktiga uppgifter till försäkringskassan och på så sätt förmått försäkringskassan att felaktigt betala ut assistansersättning med betydande belopp. Enligt åtalen (åtalspunkterna 2 och 3) bestod de oriktiga uppgifterna dels i att AMs hjälpbehov kraftigt överdrivits i de ansökningar som låg till grund för försäkringskassans beslut om assistansersättning och dels i att det i de löpande räkningar som låg till grund för försäkringskassans beslut om utbetalningar av assistansersättning oriktigt uppgetts vem som utfört assistans och hur många timmar sådan assistans utförts. Tingsrätten dömde såväl AS som LS för bl.a. grovt bidragsbrott i enlighet med vad åklagarens påstått. Tingsrätten bestämde påföljden för AS till fängelse 2 år och 6 månader och för LS till fängelse 1 år och 9 månader. Postadress Gatuadress Telefon E-post Box STOCKHOLM Östermalmsgatan 87 C Telefax Webbadress

2 Sida 2 (12) Hovrättens dom Hovrätten ogillade åtalen i de delar som avsåg att AMs hjälpbehov i de ansökningar som legat till grund för försäkringskassans beslut om assistansersättning kraftigt överdrivits. Enligt hovrätten var AS och LS dock gemensamt med AM ansvariga för gärningarna under åtalspunkterna 2 och 3 såvitt avsåg förfarandet att lämna räkningar med oriktiga uppgifter till försäkringskassan. Brotten ansågs grova då det utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt. Hovrätten, som fastställde de påföljder tingsrätten dömt till, uttalade - såvitt nu är ifråga - bl.a. följande. När det sedan gäller de påstått oriktiga uppgifterna i ansökningarna om utbetalning av assistansersättning gör hovrätten följande bedömning. AS har uppgett att FK:s (försäkringskassans, min kursivering) beslut om assistansersättning lades till grund för schemaläggning av assistenternas arbete. Ambitionen var då att fylla upp den tid som var medgiven av FK eller med andra ord att maximalt utnyttja det antal timmar som beviljats. LS har berättat att han bedrivit verksamheten i Sofi Assistans med liknande inriktning. Åklagaren har genom en rad exempel visat att denna schemaläggning inte svarade mot det arbete som faktiskt utförts för att hjälpa AM. Här kan nämnas att arbete påstås ha utförts under perioder då denne vistats i Irak och att flera av de namngivna assistenterna på grund av andra åtaganden torde ha varit förhindrade att hjälpa denne i den utsträckning som påståtts i tidsredovisningarna. AM har själv uppgett att han aldrig träffat AG och JM, och AG har för sin del uppgett att han aldrig träffat AM. Denne har också sagt att assistenterna började komma till honom först i november 2007, sedan FK:s första beslut hade meddelats och han hade flyttat till en egen lägenhet. Detta kan jämföras med att räkningarna går tillbaka till den 1 juni 2007, vilket var den tidpunkt från vilken FK:s beslut gällde. Detta förefaller märkligt också med tanke på att ansökan lämnades in till FK först i slutet av juli månad det året. Det kan tilläggas att LS har uppgett att han vid de första kontakterna med AS angående AM utlovats att medlemmar i hans familj skulle kunna få arbete om och när FK beviljade assistansersättning åt AM, vilket alltså skedde först flera månader senare. De nu angivna förhållandena visar enligt hovrättens mening, i förening med de uppgifter som lämnats om att tidredovisningarna upprättats i förväg, att tidredovisningarna i varje fall till största delen saknar verklighetsförankring. För denna slutsats talar också de uppgifter som lämnats om att assistenterna lämnat tillbaka pengar till assistansanordnarna, något som inte borde varit motiverat om de verkligen utfört arbete i den utsträckning som påståtts. Hovrätten kommer på grund av det anförda fram till att assistansräkningarna har innehållit sådana oriktiga uppgifter som föranleder ansvar enligt bidragsbrottslagen. Hovrätten anser i likhet med tingsrätten att AS och LS ska hållas gemensamt ansvariga med AM för gärningarna under åtalspunkterna 2 och 3, såvitt avser förfarandet att lämna räkningar med oriktiga tidsuppgifter till FK. Hovrätten ställer

3 Sida 3 (12) sig däremot inte bakom vad som uttalats i tingsrättens dom (s. 69 fjärde stycket) om att utredningen ger belägg för åklagarens påstående att LS över huvud taget inte skulle ha utfört något arbete som personlig assistent för AM. Brotten är på de skäl åklagaren lagt till genom sin åtalsjustering i hovrätten att anse som grova. I fråga om påföljd uttalade hovrätten bl.a. följande. De bidragsbrott som AS och LS dömts för har pågått under förhållandevis lång tid. De innebär ett förslaget utnyttjande av offentliga bidragssystem och har baserats på ingående kunskaper om gällande regler. Enligt hovrätten är det AS som i första hand är ansvarig för planeringen av brottsligheten; utan hans hjälp torde AM inte ha kunnat utföra sin del. En försvårande omständighet är också att AS har ägnat sig åt brottsligheten inom ramen för en näringsverksamhet, något som kan antas ha bidragit till att man lyckats dupera FK. Vidare har förfarandet inneburit att ett flertal andra personer har dragits in i brottsligheten. Senare har LS, när han lärt sig de erforderliga rutinerna, i praktiken tagit över AS roll. Hovrätten anser mot den här bakgrunden att det inte finns utrymme för att sänka straffen för AS och LS. ( ) Överklagandena till Högsta domstolen AS har yrkat i första hand att åtalet för grovt bidragsbrott ska ogillas och i andra hand att straffet sätts ned. LS har yrkat att åtalet för grovt bidragsbrott ska ogillas och att han beträffande brottsligheten i övrigt ska dömas till i första hand villkorlig dom och i andra hand ett kortare fängelsestraff. Som grund för sin talan och som skäl för prövningstillstånd har såväl AS som LS bl.a. anfört att en assistanssamordnare inte kan lämna oriktig uppgift enligt lagen om assistansersättning som kan medföra ansvar enligt bidragsbrottslagen. AS har vidare åberopat att det inte är visat att han agerat tillsammans och i samråd eller samförstånd med AM, att han vid något tillfälle hjälpt AM att föra över antalet arbetade timmar från tidrapporterna till assistansräkning men att detta inte ska betraktas som lämnande av en oriktig uppgift, att det i samtliga fall inte är utrett vem som fyllt i räkningar och att han i vart fall inte kan hållas ansvarig i högre utsträckning än där det bevisats att han fyllt i en räkning samt att han saknar uppsåt omfattande att inte i respektive räkning angivna assistanstimmar verkligen utförts (räkningen innehåller däremot inte någon uppgift om vem som arbetat som personlig assistent vilket åklagaren felaktigt påstått i gärningsbeskrivningen).

4 Sida 4 (12) AS har också gjort gällande att det finns synnerliga skäl för prövningstillstånd eftersom hovrättens dom får anses vara så oklar eller ofullständig att det inte klart framgår hur hovrätten dömt i saken. AS har i Högsta domstolen även åberopat ny bevisning i form av förhör med MK och SED. Grunderna för min inställning Bidragsbrottslagen Enligt 1 bidragsbrottslagen (2007:612) gäller lagen sådana bidrag, ersättningar, pensioner och lån för personligt ändamål (ekonomiska förmåner) som enligt lag eller förordning beslutas av bl.a. Försäkringskassan. Enligt 2 samma lag döms den som lämnar oriktiga uppgifter eller inte anmäler ändrade förhållanden som han eller hon är skyldig att anmäla enligt lag eller förordning, och på så sätt orsakar fara för att en ekonomisk förmån felaktigt betalas ut eller betalas ut med för högt belopp för bidragsbrott till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. I 3 samma lag stadgas att om brott som avses i 2 är grovt, döms för grovt bidragsbrott till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas bl.a. om brottet ingått i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning. Det handlingsrekvisit som anges i 2 är att någon lämnar oriktig uppgift. Med oriktig uppgift avses inte bara osann uppgift utan även en ofullständig uppgift, dvs. ett partiellt förtigande av sanningen. Vilka uppgifter som ska lämnas och vad som är en oriktig uppgift får avgöras med ledning av den materiella författning som reglerar varje förmån. (Prop. 2006/07:80 s. 95 f). Sättet för uppgiftslämnande har ingen betydelse för bestämmelsens tillämplighet. Bestämmelsen omfattar således såväl skriftliga som muntliga uppgifter. Även felaktiga uppgifter som lämnas elektroniskt över exempelvis Internet eller genom servicetelefon kan medföra straffansvar. (Prop. 2006/07:80 s. 95 f). De fall som i första hand är avsedda att träffas är när förmånstagaren själv lämnar en oriktig uppgift eller åsidosätter anmälningsskyldighet. Bestämmelsen omfattar emellertid även sådana fall där en person, exempelvis en arbetsgivare, medvetet lämnar en oriktig uppgift, som leder till fara för en felaktig utbetalning till någon annan. För det fall det inte är fråga om gärnings-

5 Sida 5 (12) mannaskap kan i sådana fall bestämmelserna om medverkan i 23 kap. brottsbalken bli tillämpliga. (Prop. 2006/07:80 s. 95 f). Assistansersättning Enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan olika typer av stödfunktioner, bl.a. personlig assistans, beviljas för personer med vissa uppräknade typer av funktionshinder. De närmare bestämmelserna om rätt till assistansersättning m.m. finns sedan den 1 januari 2001 i socialförsäkringsbalken (SFB). Dessförinnan, och vid tiden för de nu aktuella gärningarna, fanns bestämmelserna i lagen (1993:389) om assistansersättning (LASS). Av regelverket framgår bl.a. att den som enligt bestämmelserna i LSS har ett behov av personlig assistans som uppgår till mer än tjugo timmar per vecka har rätt till assistansersättning. Assistansersättning beviljas för ett visst antal timmar per vecka, månad eller längre tid, dock längst sex månader. Ersättningen betalas sedan ut med ett preliminärt belopp som grundas på det av regeringen fastställda schablonbeloppet multiplicerat med antalet beviljade timmar i genomsnitt per månad för varje tidsperiod som ersättning beviljas. Efter den beslutade perioden ska en slutavräkning göras. Om den som är berättigad till ersättning inte har utnyttjat alla de beviljade timmarna ska återbetalning av ersättningen ske till Försäkringskassan. Den 1 juli 2008 infördes två nya bestämmelser i LASS, 3 a och 16 a LASS. Reglerna syftade till att undanröja möjligheterna att använda assistansersättning till annat än kostnader för personlig assistans. (Prop. 2007/2008:61). Av 3 a LASS (numera 51 kap. 4 SFB) framgår att assistansersättning bara får lämnas under förutsättning att den används för köp av personlig assistans eller för kostnader för personliga assistenter. Av 16 a LASS (numera 51 kap. 20 SFB) framgår att den ersättningsberättigade utan uppmaning ska betala tillbaka sådan ersättning som inte använts för personlig assistans eller för kostnader för personliga assistenter. Hur sker redovisningen av utförd assistans? I Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning finns närmare bestämmelser om hur utförd assistans ska redovisas. Där anges bl.a. följande.

6 Sida 6 (12) Den som är berättigad till assistansersättning (brukaren) ska varje månad redovisa till Försäkringskassan hur mycket assistans han eller hon har använt genom att lämna in två sorters blanketter. Brukaren ska dels lämna tidsredovisningar om hur många timmar varje enskild assistent har arbetat under månaden. Redovisningen sker på en förtryckt blankett för varje assistent där det dag för dag ska redovisas den tid som arbetats. Assistenten skriver under blanketten. Blankettens utformning har i viss mån förändrats över tid. Med tidsredovisningarna som underlag upprättas sedan en räkning som brukaren månadsvis lämnar till försäkringskassan. I räkningen ska det totala antalet assistanstimmar redovisas och räkningen skrivs sedan under av brukaren. Brukaren försäkrar på heder och samvete att uppgifterna i blanketten är riktiga och fullständiga. Räkningen och tidsredovisningarna ges sedan in till Försäkringskassan för utbetalning. Även denna blankett har i viss mån förändrats över tid. Härutöver noteras att assistanssamordnarens roll beror på vad som avtalats med brukaren. I målet finns avtalet med AS intaget på s och avtalet med LS intaget på s i förundersökningsprotokollet (tingsrättens aktbilaga 93). Min bedömning Ansvarsfrågan Hovrätten har funnit utrett att de i målet ingivna assistansräkningarna har innehållit sådana oriktiga uppgifter som föranleder ansvar enligt bidragbrottslagen. Hovrätten har också funnit att AS och LS har haft en sådan del i gärningarna att de ska hållas gemensamt ansvariga med AM såvitt avser förfarandet att lämna räkningar med oriktiga tidsuppgifter till Försäkringskassan. Det finns enligt min uppfattning inte skäl att ifrågasätta hovrättens bevisvärdering. AS har i frågan om oriktig uppgift har lämnats särskilt pekat på de regelförändringar i LASS som trädde ikraft den 1 juli De lagändringar som i LASS som trädde ikraft den 1 juli 2008 (se ovan under rubriken Assistansersättning) syftade till att undanröja möjligheterna att använda assistansersättning till annat än kostnader för personlig assistans. Före ändringen fanns vissa möjligheter att använda ersättningen till annat än just personlig assistans. Detta innebar självfallet inte att det var tillåtet att lämna oriktiga uppgifter i assistansräkningar om bl.a. hur många arbetstimmar som utförts. Hovrätten har därför gjort en riktig bedömning av åtalet även för tid före den 1 juli 2008.

7 Sida 7 (12) Från försvarets sida har också gjorts gällande att en assistanssamordnare inte kan lämna oriktig uppgift enligt lagen om assistansersättning som kan medföra ansvar enligt bidragsbrottslagen, då det enligt LASS är brukaren som har den juridiska relationen med försäkringskassan. Enligt 23 kap. 4 första stycket brottsbalken ska ansvar som i balken är föreskrivet för viss gärning inte bara ådömas den som utfört gärningen utan även annan som främjat denna med råd eller dåd. Detsamma ska gälla beträffande i annan lag eller författning straffbelagd gärning, för vilken fängelse är föreskrivet. Av andra stycket följer att den som inte är att anse som gärningsman döms, om han förmått annan till utförandet, för anstiftan av brottet och annars för medhjälp till det. Genom andra stycket i 23 kap. 4 brottsbalken utvidgas gränserna för gärningsmannaskap till att avse även den som, utan att vara gärningsman i strikt mening, har tagit en så aktiv del i brottets förverkligande att det ter sig naturligt att betrakta honom som gärningsman. Detta följer av att bestämmelsen talar om att den som inte är att anse som gärningsman döms för anstiftan eller medhjälp till brottet. Enligt motiven finns det i och med detta ett lagstöd för en omfördelning av de medverkandes roller efter vad som ter sig naturligt. Det krävs således inte alltid att en person, för att han ska kunna dömas som gärningsman, har deltagit i själva utförandet av brottet. En person som verksamt bidragit till brottets uppkomst kan också anses vara gärningsman (utvidgat gärningsmannaskap) trots att han i mer strikt mening endast har förmått annan till att utföra ett brott eller kanske t.o.m. endast på annat sätt har hjälpt denna att utföra brottet. (Brottsbalken en kommentar på Internet, 23 kap. 4, utskrift s. 7f) Flera personer som tillsammans begått ett brott kan dömas i medgärningsmannaskap för detta brott. De har då handlat»tillsammans och i samförstånd» eller»gemensamt och i samråd». Det ordinära medgärningsmannaskapet kännetecknas av att det inte finns någon person, som på egen hand uppfyller brottsrekvisiten som gärningsman, utan att flera personer har hjälpts åt med att utföra brottet. De straffas då var och en som medgärningsman. Brottsbeskrivningarna tolkas med andra ord på det sättet att uttrycket»den som...» kan ersättas med»de som tillsammans...». Det får till följd att kausaliteten bedöms utifrån det gemensamma handlandet. Det behöver inte styrkas vems eller vilkas av de deltagandes handlande som orsakat effekten. (A.a., utskrift s. 9). I 23 kap. 4 tredje stycket p. 2 brottsbalken stadgas att ansvar som är föreskrivet för gärning av syssloman, gäldenär eller annan i särskild ställning även skall drabba den som jämte honom medverkat till gärningen. En person som själv inte är s.k. specialsubjekt kan således dömas för medverkan, t.ex. för anstiftan eller medhjälp, till ett brott som förutsätter särskilt specialsubjekt. Vid

8 Sida 8 (12) sådana brott dömer man emellertid inte sällan i s.k. konverterat gärningsmannaskap. Specialsubjektet konverteras till gärningsman, trots att brottet utförts av en annan person, om det ter sig naturligt att uppfatta specialsubjektet som gärningsman och denne åtminstone främjat gärningen. Den bokföringspliktige köpmannen, som givit sin bokhållare order att bokföra en viss transaktion felaktigt, dömes som gärningsman, fastän han endast anstiftat brottet. Bokhållaren konverteras i gengäld till medhjälpare, såvida han inte intar en så självständig ställning att det skulle te sig främmande att betrakta honom endast som medhjälpare. Konverterat gärningsmannaskap tillämpas även, när en redovisningsskyldig person beordrat en hos honom anställd att företa en transaktion varigenom förskingring skett. Handlar det om bokföringsbrott är det möjligt att ledningen för företaget kan dömas enligt principerna för oäkta underlåtenhetsbrott för att man underlåtit att ingripa och utöva kontroll. Någon anstiftan av den anställdes brott, dvs. den anställde som faktiskt handhaft bokföringen, är det då inte fråga om. Båda parter straffas i så fall i gärnings-mannaskap, vilket medför att något behov av konverterat gärningsmannaskap inte uppstår. Ledningen straffas för underlåtenheten att utöva erforderlig tillsyn och kontroll, medan den anställde straffas för sin positiva handling. (A.a. utskrift s. 8). Vissa brott är dock sådana att endast den kan vara gärningsman som personligen utför den straffbelagda gärningen. Utvidgat gärningsmannaskap är uteslutet vid sådana s.k. egenhändiga brott. Exempel härpå är mened och rattfylleri. Den som endast anstiftar mened kan aldrig dömas som gärningsman. Någon måste själv under laga ed ha avgett osann utsaga för att mened skall vara begången, och annan än denne kan inte dömas för gärningsmannaskap. Däremot kan ansvar för anstiftan eller medhjälp ifrågakomma för annan, och detta även om gärningsmannen t.ex. på grund av bristande uppsåt inte kan straffas. På motsvarande sätt förhåller det sig med rattfylleri. (A.a, utskrift s. 8) I förarbetena till 1948 års strafflagsrevision anfördes (SOU 1944:69 s. 92 f.) att det inte var erforderligt att i lagtexten närmare ange vad som skulle förstås med gärningsmannaskap. Detta skulle liksom tidigare överlämnas till rättstillämpningen att avgöra med ledning av de särskilda brottsbeskrivningarna. I 2 bidragsbrottslagen anges att Den som lämnar oriktiga uppgifter [ ] och på så sätt orsakar fara för att en ekonomisk förmån felaktigt betalas ut eller betalas ut med för högt belopp döms för bidragsbrott. Lagtextens ordalydelse torde således inte ge stöd för synsättet att det enbart är den ersättningsberättigade som kan lämna oriktiga uppgifter. De motivuttalanden som redogjorts för ovan (prop. 2006/07:80 s. 95 f) leder enligt min uppfattning inte till någon annan bedömning i detta avseende. Enligt hovrätten har i första hand AS varit ansvarig för planeringen av brottsligheten och AM har, för att kunna utföra sin del av brottsligheten, varit

9 Sida 9 (12) beroende av hans medhjälp. LS har därefter i praktiken tagit över AS roll. Med bl.a. denna utgångspunkt är det enligt min uppfattning uppenbart att både AS och LS haft en sådan aktiv och betydelsefull roll i brottsligheten att de ska dömas som gärningsmän. Jag delar därför hovrättens bedömning ifråga om rubriceringen av gärningarna. Det kan i sammanhanget dock tilläggas att AS och LS under alla förhållanden medverkat i gärningarna i sådan grad att de i vart fall ska dömas till ansvar för medhjälp till grovt bidragsbrott, vilket enligt min uppfattning täcks av de i målet föreliggande gärningsbeskrivningarna. Jag instämmer också i hovrättens bedömning av brottens rubricering och straffvärdet av de gärningar AS och LS gjort sig skyldiga till. Hovrättens dom bör enligt min mening fastställas. Prövningstillstånd Enligt 54 kap. 9 rättegångsbalken krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska pröva hovrättens dom eller slutliga beslut i mål eller ärende som väcks vid tingsrätt. Prejudikatdispens Av 54 kap. 10 första stycket 1 samma balk följer att prövningstillstånd får meddelas om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen. För att bevilja prejudikatdispens krävs att ett avgörande av Högsta domstolen blir av generell betydelse för bedömningen av framtida mål som innehåller liknande frågeställningar. Den enskildes intresse av att få till stånd en prövning i Högsta domstolen kan alltså inte föranleda prövningstillstånd på denna grund (Fitger, Rättegångsbalken, s. 54:26). Utvecklingscentrum Stockholm, som inom Åklagarmyndigheten bl.a. har ansvar för rätts- och metodutvecklingsfrågor avseende t.ex. bidragsbrotten, har pekat på att bidragsbrottslagen är relativt ny och att uttalanden från Högsta domstolen om tillämpningen därför skulle kunna vara värdefull. Även frågor om gärningsmannaskap eller medverkan skulle kunna vara av principiellt intresse. Utvecklingscentrum Stockholm har dock som sin uppfattning angett att då överklagandena i första hand är inriktade på bevisbedömningsfrågor, detta mål inte kan anses lämpligt som prejudikatmål. Jag instämmer i Utvecklingscentrum Stockholms uppfattning och avstyrker således prövningstillstånd på denna grund. Extraordinär dispens Prövningstillstånd får enligt 54 kap. 10 första stycket 2 rättegångsbalken också meddelas om det finns synnerliga skäl för en sådan prövning, såsom att det finns grund för resning eller att domvilla förekommit eller att målets utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.

10 Sida 10 (12) I propositionen till den nu aktuella bestämmelsen uttalades att utrymmet för prövningstillstånd vid sidan av prejudikatdispensen bör vara ytterst begränsat. De fall som kan komma i fråga är resningsfallen och därmed jämförbara mycket sällsynta situationer. Vidare angavs att prövningstillstånd bör kunna medges i den utsträckning som de extraordinära rättsmedlen kan tillämpas. Den närmare innebörd som resnings- och domvillogrunderna getts i praxis bör vara vägledande också inom den ordinära fullföljdens ram (se prop. 1971:45, s. 90 f). Domvilla Enligt 59 kap 1 första stycket 3 rättegångsbalken ska, efter klagan av den vars rätt berörs, en dom som vunnit laga kraft undanröjas på grund av domvilla om domen är så oklar eller ofullständig att det inte framgår av den, hur rätten dömt i saken. Fitger uttalar att bestämmelsen avser domslutet och att domskälen endast omfattas i det fall att de har betydelse när det gäller att fastställa vad domen sakligt sett innebär. Enligt Fitger kan man med hänsyn till den betydelse för tilltron till rättssäkerheten som domskälen har i ett modernt samhälle hävda att även flagranta brott mot reglerna om att en dom ska motiveras utgör klara rättegångsfel enligt paragrafens fjärde punkt, men därmed är ju inte sagt att domvillobesvär kan bifallas (Fitger, Rättegångsbalken En kommentar på Internet, 59 kap 1 ). I sammanhanget bör också nämnas att den grundläggande rätten till en rättvis rättegång enligt artikel 6:1 i Europakonventionen anses innefatta ett krav för domstolar att motivera sina domar och beslut. Europadomstolen har uttalat att de nationella domstolarna måste tillräckligt klart upplysa om grunderna för sina avgöranden. Enligt Danelius skulle det emellertid gå för långt att generellt kräva en detaljerad motivering för beslut (Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, 3 uppl., s. 257 ff). I de åtal som ligger till grund för hovrättens dom har angetts att de oriktiga uppgifterna föranlett felaktiga utbetalningar av assistansersättning om ca 2,9 miljoner (AS, åtalspunkten 2) respektive ca 1,6 miljoner kr (LS, åtalspunkten 3). Åklagaren har genom åtalsjusteringar i hovrätten angett att brotten är grova då de utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt. Hovrätten, som funnit det visat att tidsredovisningarna i varje fall till största delen saknar verklighetsförankring, har på grund av de skäl som åklagaren genom åtalsjustering i hovrätten påstått funnit att brotten ska anses som grova. Enligt min mening kan inte det förhållandet att hovrätten inte exakt angett vilka belopp som slutligen ansetts felaktigt utbetalda anses utgöra ett sådant åsidosättande av skyldigheten att motivera domar att hovrättens utformning av domen innefattar ett rättegångsfel. Domskälen får också anses upplysa om grunderna för avgörandet på ett så pass klart sätt att hovrätten inte har kränkt rätten till en rättvis rättegång enligt artikel 6 Europakonventionen.

11 Sida 11 (12) Skäl för prövningstillstånd av denna anledning föreligger enligt min mening inte. Resning på grund av ny bevisning AS har i Högsta domstolen åberopat förhör med två personer som inte hörts tidigare i målet. Enligt det förhörs- och bevistema som angetts ska personerna bl.a. höras till styrkande av att AS blivit vilseledd av AM angående dennes hjälpbehov samt att han varken kände till dennes resor till Irak eller de felaktiga tidrapporterna. Resning till en tilltalads förmån får enligt huvudregeln i 58 kap 2 4 rättegångsbalken beviljas, om någon omständighet eller något bevis som inte tidigare har förebringats åberopas och dess förebringande sannolikt skulle ha lett till att den tilltalade frikänts eller till att brottet hänförts under en mildare straffbestämmelse än den som tillämpats. Även om det inte föreligger någon sådan sannolikhet, får resning enligt samma punkt beviljas om det, med hänsyn till vad sålunda och i övrigt förekommer, finns synnerliga skäl att på nytt pröva frågan om den tilltalade har förövat det brott för vilket han dömts (den s.k. tilläggsregeln). När det gäller huvudregeln uttalar Lars Welamson/Johan Munck att sannolikhetskravet inte hänför sig till ett visst rättsfaktum utan till en viss bedömning. Vad som skall prövas är vad utgången sannolikt skulle ha blivit om omständigheten eller beviset hade förebragts i rättegången. Welamson/Munck konstaterar att oriktig bevisvärdering i och för sig inte är resningsgrund och att det nya materialet alltså måste ha ett visst bevisvärde. Vidare måste det nya materialet sättas i relation till värdet av den tidigare förebragta bevisningen. Ju mera övertygande den tidigare förebragta bevisningen till stöd för domen ter sig, desto större krav måste ställas på det nya materialet för att resning skall komma i fråga (se Welamson/Munck, Processen i hovrätt och Högsta domstolen, Rättegång VI, Upplaga 4, 2011, s. 201). Syftet med tilläggsregeln var enligt förarbetena att, särskilt i grova brottmål, resning i enstaka fall skulle kunna beviljas även då de nya omständigheterna eller bevisen icke äro av den styrka att de sannolikt skulle ha lett till annan utgång i skuldfrågan men de likväl äro ägnade att framkalla tvivelsmål om domens riktighet i detta avseende (se Welamson/Munck, a.a., s. 203). Högsta domstolen har i flera resningsärenden uttalat, att mot bakgrund av det uppställda kravet på synnerliga skäl och med beaktande av att resning är ett extraordinärt rättsmedel, bör tilläggsregeln ges en restriktiv tillämpning och användas endast om de nya bevisen till följd av särskilda omständigheter är ägnade att framkalla tvivelsmål om den tilltalades skuld till brottet (se t.ex. NJA 1992 s. 625 och NJA 2007 N 32).

12 Sida 12 (12) Hovrätten har efter att ha prövat den av åklagaren åberopade bevisningen funnit att AS är den som i första hand varit ansvarig för planeringen av brottsligheten; utan hans hjälp torde AM inte ha kunnat utföra sin del. Senare har LS, när han lärt sig de erforderliga rutinerna, i praktiken övertagit AS roll (domen s. 15). Något skäl att ifrågasätta hovrättens bevisvärdering anser jag inte föreligger. Mot bakgrund bl.a. härav är det enligt min mening inte sannolikt att om den bevisning AS nu åberopat hade förebringats i hovrätten detta skulle ha lett till att han hade frikänts. Inte heller kan enligt min mening dessa uppgifter utgöra grund för att det ska anses föreligga synnerliga skäl för att på nytt pröva åtalet i nu aktuell del. Sammanfattningsvis är enligt min mening den nu åberopade bevisningen alltså inte av sådan beskaffenhet att den kan ligga till grund för resning i målet. Inte heller har jag funnit anledning att på grundval av nu åberopad bevisning komplettera förundersökningen. Jag avstyrker prövningstillstånd. Bevisning Jag ber att få återkomma med bevisuppgift för det fall Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd i målet. Kerstin Skarp My Hedström Kopia till Utvecklingscentrum Stockholm Åklagarkammaren i Halmstad (AM )

RH./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olovlig körning

RH./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olovlig körning SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2012-10-08 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-04-16 Ö 1126-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM RH./. riksåklagaren

Läs mer

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2013-01-09 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-05-09 B 1496-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JO./. riksåklagaren

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom penninghäleri

Överklagande av en hovrättsdom penninghäleri Rättsavdelningen Sida 1 (6) Byråchefen My Hedström 2016-12-13 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom penninghäleri Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

EA./. riksåklagaren ang. anstiftan av mord m.m.

EA./. riksåklagaren ang. anstiftan av mord m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Datum 2015-05-08 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2015-04-24 B 1791-15 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM EA./. riksåklagaren ang. anstiftan av mord m.m.

Läs mer

AA./. riksåklagaren ang. grov mordbrand m.m.

AA./. riksåklagaren ang. grov mordbrand m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Datum 2017-02-21 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2017-02-10 B 486-17 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM AA./. riksåklagaren ang. grov mordbrand m.m. (Svea

Läs mer

MR./. riksåklagaren ang. misshandel m.m.

MR./. riksåklagaren ang. misshandel m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Datum 2014-12-04 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2014-07-03 B 1000-14 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM MR./. riksåklagaren ang. misshandel m.m. (Göta

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom mord m.m.

Överklagande av en hovrättsdom mord m.m. Rättsavdelningen Sida 1 (5) Byråchefen My Hedström 2017-01-19 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom mord m.m. Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

Sjunde avdelningen Om särskilda rättsmedel

Sjunde avdelningen Om särskilda rättsmedel Smugglingslagen m.m./rättegångsbalken m.m. 1 Sjunde avdelningen Om särskilda rättsmedel 58 kap. Om resning och återställande av försutten tid 1 [5421] Sedan dom i tvistemål vunnit laga kraft, må till förmån

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 15 mars 2016 B 5692-14 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART VD Offentlig försvarare: Advokat IN SAKEN Sexuellt ofredande

Läs mer

CC./. riksåklagaren ang. misshandel m.m.

CC./. riksåklagaren ang. misshandel m.m. Svarsskrivelse Sida 1 (5) Rättsavdelningen Datum 2016-02-12 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2015-01-29 B 165-16 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm CC./. riksåklagaren ang. misshandel

Läs mer

N./. Riksåklagaren angående rån m.m.

N./. Riksåklagaren angående rån m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (10) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 1857-08 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM N./. Riksåklagaren angående rån m.m. Högsta domstolen har förelagt mig

Läs mer

Ert datum. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl att meddela prövningstillstånd.

Ert datum. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl att meddela prövningstillstånd. Svarsskrivelse Sida 1 (8) Datum Rättsavdelningen 2013-02-20 ÅM 2013/0945 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2013-02-04 B 3522-12 Rotel 20 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm RF./. riksåklagaren

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom Förskingring

Överklagande av hovrättsdom Förskingring Sida 1 (5) Datum Rättsavdelningen 2014-02-26 ÅM 2014/1525 Byråchefen My Hedström Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom Förskingring Klagande Riksåklagaren Box 5553 114

Läs mer

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Högsta domstolen.

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Högsta domstolen. Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 november 2010 T 5072-06 KÄRANDE PM SVARANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN Skadestånd DOMSLUT Högsta domstolen fastställer

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-12-19 B 5793-14 R 1. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-12-19 B 5793-14 R 1. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (5) Datum 2015-02-04 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-12-19 B 5793-14 R 1 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm OK./. riksåklagaren ang. grovt bedrägeri medelst

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 oktober 2016 Ö 3278-16 SÖKANDE 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. Sekretess Ombud och målsägandebiträde: Advokat CS MOTPART

Läs mer

Högsta domstolens mål JD./. riksåklagaren ang. grov misshandel m.m.

Högsta domstolens mål JD./. riksåklagaren ang. grov misshandel m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2013-03-12 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2013-03-01 B 895-13 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Högsta domstolens

Läs mer

IS./. riksåklagaren m.fl. ang. vårdslöst bidragsbrott m.m.

IS./. riksåklagaren m.fl. ang. vårdslöst bidragsbrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2012-10-04 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-06-11 B 238-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM IS./. riksåklagaren

Läs mer

JK./. riksåklagaren ang. sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning

JK./. riksåklagaren ang. sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Datum 2014-11-17 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2014-09-22 B 2648-14 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JK./. riksåklagaren ang. sexuellt utnyttjande av

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 1350-15 JS 25. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 1350-15 JS 25. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (6) Rättsavdelningen Datum 2015-06-09 ÅM 2015/2715 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 1350-15 JS 25 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm AK m.fl../.

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom misshandel

Överklagande av en hovrättsdom misshandel Rättsavdelningen Sida 1 (5) Byråchefen My Hedström 2017-03-20 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom misshandel Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning m.m.

AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Datum 2014-11-18 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2014-08-13 B 5810-13 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 mars 2014 Ö 4211-13 SÖKANDE SR Ombud: Advokat TA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Resning TIDIGARE AVGÖRANDEN

Läs mer

H./. Riksåklagaren m.fl. angående försök till dråp m.m.

H./. Riksåklagaren m.fl. angående försök till dråp m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 2649-08 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM H./. Riksåklagaren m.fl. angående försök till dråp m.m. Högsta domstolen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 juli 2008 B 1075-08 KLAGANDE MA Ombud och offentlig försvarare: Advokat RvB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2 AA

Läs mer

HK./. Riksåklagaren angående grovt rattfylleri

HK./. Riksåklagaren angående grovt rattfylleri ÅKLAGARMYNDIGHETEN Svarsskrivelse Sida 1 (6) Byråchefen Stefan Johansson 2007-05-25 Ert ÅM 2007/1729 Er beteckning B 5251-06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM HK./. Riksåklagaren angående grovt

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 5146-14 JS 25. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 5146-14 JS 25. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (6) Rättsavdelningen Datum 2015-06-09 ÅM 2015/2714 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 5146-14 JS 25 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm SB./. riksåklagaren

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom grovt bidragsbrott m.m.

Överklagande av en hovrättsdom grovt bidragsbrott m.m. Sida 1 (15) Byråchefen My Hedström 2014-11-13 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom grovt bidragsbrott m.m. Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm Målsägande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 december 2015 Ö 3996-13 SÖKANDE OCH MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SÖKANDE OCH MOTPART LB SAKEN Resning TIDIGARE

Läs mer

HS./. riksåklagaren angående grovt bokföringsbrott, m.m. (Göta hovrätt, avd. 2, dom den 2 juli 2010 i mål B 3326-09)

HS./. riksåklagaren angående grovt bokföringsbrott, m.m. (Göta hovrätt, avd. 2, dom den 2 juli 2010 i mål B 3326-09) Svarsskrivelse Sida 1 (6) Datum Rättsavdelningen 2011-08-22 ÅM 2011/3102 Er beteckning Byråchefen Daniel Thorsell B 3775-10 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm HS./. riksåklagaren angående grovt

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom grovt bidragsbrott

Överklagande av hovrättsdom grovt bidragsbrott Riksåklagarens kansli Rättsavdelningen Datum Sida 1 (8) Byråchefen My Hedström 2013-06-19 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av hovrättsdom grovt bidragsbrott Klagande Riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat BE. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göta hovrätts dom 2013-10-01 i mål B 519-13

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat BE. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göta hovrätts dom 2013-10-01 i mål B 519-13 Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 16 juni 2015 B 5390-13 KLAGANDE DBT Ombud och offentlig försvarare: Advokat BE MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Försök

Läs mer

LL./. Riksåklagaren angående medhjälp till hets mot folkgrupp

LL./. Riksåklagaren angående medhjälp till hets mot folkgrupp ÅKLAGARMYNDIGHETEN Svarsskrivelse Sida 1 (8) Byråchefen Stefan Johansson 2006-11-21 Ert ÅM 2006/5558 Er beteckning B 2673/06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM LL./. Riksåklagaren angående medhjälp

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 5191-13 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART FL Ombud och offentlig försvarare: Advokat PG SAKEN Grovt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 december 2014 Ö 3428-13 SÖKANDE MDB Ombud: Advokat EA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Resning TIDIGARE AVGÖRANDEN

Läs mer

SAMMANFATTNING AV DOM B 2700-12

SAMMANFATTNING AV DOM B 2700-12 1 (5) SAMMANFATTNING AV DOM B 2700-12 Bedrägeri- och bidragsbrottslighet rörande assistansersättning m.m. Bakgrund Bolaget Elma Personlig Assistans AB (fortsättningsvis Elma) startade sin verksamhet i

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-10-01 B 4574-14 R 12. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-10-01 B 4574-14 R 12. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (5) Rättsavdelningen Datum 2014-10-10 ÅM 2014/7296 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-10-01 B 4574-14 R 12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm PS./. riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 1 oktober 2014 Ö 4417-12 KLAGANDE RG Ombud: Jur.kand. FE MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Ansökan i hovrätt om resning

Läs mer

MA./. Riksåklagaren angående egenmäktighet med barn

MA./. Riksåklagaren angående egenmäktighet med barn Skrivelse Sida 1 (5) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 1075-08 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM MA./. Riksåklagaren angående egenmäktighet med barn Högsta domstolen har berett

Läs mer

EN./. riksåklagaren ang. våldtäkt mot barn m.m.

EN./. riksåklagaren ang. våldtäkt mot barn m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Datum 2014-10-24 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2014-10-13 B 4815-14 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM EN./. riksåklagaren ang. våldtäkt mot barn m.m.

Läs mer

Ert datum. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl att meddela prövningstillstånd.

Ert datum. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl att meddela prövningstillstånd. Svarsskrivelse Sida 1 (6) Datum Rättsavdelningen 2014-02-24 ÅM 2014/0552 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-01-21 B 399-14 Rotel 18 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm IJ./. riksåklagaren

Läs mer

HT./. riksåklagaren m.fl. ang. förgripelse mot tjänsteman

HT./. riksåklagaren m.fl. ang. förgripelse mot tjänsteman Svarsskrivelse Sida 1 (6) Rättsavdelningen Datum Dnr 2015-12-03 ÅM 2015/3386 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2015-05-08 B 5605-14 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm HT./. riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 oktober 2003 B 2854-02 KLAGANDE K. S. Offentlig försvarare och ombud: advokaten P. M. MOTPART Riksåklagaren SAKEN Narkotikabrott m.m.

Läs mer

Överklagande av ett hovrättsbeslut överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

Överklagande av ett hovrättsbeslut överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder Sida 1 (6) Byråchef Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av ett hovrättsbeslut överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder Klagande Riksåklagaren

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom förseelse mot trafikförordningen

Överklagande av hovrättsdom förseelse mot trafikförordningen ÖVERKLAGANDE Sida 1 (5) Chefsåklagaren Lars Persson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom förseelse mot trafikförordningen Klagande Riksåklagaren

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom rån m.m.

Överklagande av hovrättsdom rån m.m. ÖVERKLAGANDE Sida 1 (5) Byråchefen Stefan Johansson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom rån m.m. Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 STOCKHOLM

Läs mer

Å m.fl../. riksåklagaren angående grovt bokföringsbrott

Å m.fl../. riksåklagaren angående grovt bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (12) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2009-05-05 B 1803-09 Rotel 17 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Å m.fl../. riksåklagaren angående grovt bokföringsbrott

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat AL. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Västra Sveriges dom 2014-06-16 i mål B 3186-13

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat AL. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Västra Sveriges dom 2014-06-16 i mål B 3186-13 Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 november 2015 B 3645-14 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART ZZ Ombud och offentlig försvarare: Advokat AL SAKEN

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom grov våldtäkt m.m.

Överklagande av en hovrättsdom grov våldtäkt m.m. Överklagande Sida 1 (6) Datum 2016-03-23 Byråchefen Hedvig Trost Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom grov våldtäkt m.m. Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

Ert datum. ML är född 1992 och var vid tiden för gärningarna 20 år fyllda.

Ert datum. ML är född 1992 och var vid tiden för gärningarna 20 år fyllda. Svarsskrivelse Sida 1 (8) Datum Rättsavdelningen 2014-09-24 ÅM 2014/5010 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-07-03 B 1041-14 R 1 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm ML./. riksåklagaren

Läs mer

Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen. 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd

Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen. 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Smugglingslagen m.m./rättegångsbalken m.m. 1 Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Anm. Rubriken har

Läs mer

Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning

Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning Konsekvensutredning 1 (8) Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning Bakgrund och överväganden Med anledning av

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom narkotikasmuggling m.m.

Överklagande av en hovrättsdom narkotikasmuggling m.m. Överklagande Sida 1 (7) Datum Rättsavdelningen 2014-01-08 ÅM 2013/10106 Byråchefen Hedvig Trost Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom narkotikasmuggling m.m. Klagande

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-08-23 B 4142-14 R 12. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-08-23 B 4142-14 R 12. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (8) Rättsavdelningen Datum 2014-10-15 ÅM 2014/6997 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-08-23 B 4142-14 R 12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm AO./. riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 26 september 2014 B 1296-14 KLAGANDE COC Ombud och offentlig försvarare: Advokat JR MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 4533-12 KLAGANDE IMB Ombud och offentlig försvarare: Advokat CT MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-07-21 B 3462-14 R 22. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-07-21 B 3462-14 R 22. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (6) Datum Rättsavdelningen 2014-07-25 ÅM 2014/5384 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-07-21 B 3462-14 R 22 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm CH./. riksåklagaren

Läs mer

Bidragsbrott. Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan

Bidragsbrott. Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan Bakgrund Bidragsbrott Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan Bidragsbrottslagen (2007:612) trädde i kraft den 1 augusti 2007. Syftet med lagen är att

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 7 april 2014 B 4080-13 KLAGANDE MP Ombud och offentlig försvarare: Advokat RT MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Häleri

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-12-01 B 4880-15 JS 01. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-12-01 B 4880-15 JS 01. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (7) Rättsavdelningen Datum 2016-01-22 ÅM 2015/8347 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-12-01 B 4880-15 JS 01 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm AJ./. riksåklagaren

Läs mer

SL./. riksåklagaren angående bokföringsbrott (Svea hovrätt, avd. 1, dom den 19 mars 2010 i mål B 2285-09)

SL./. riksåklagaren angående bokföringsbrott (Svea hovrätt, avd. 1, dom den 19 mars 2010 i mål B 2285-09) Svarsskrivelse Sida 1 (5) Datum Rättsavdelningen 2011-06-21 ÅM 2011/1275 Er beteckning Byråchefen Daniel Thorsell B 1812-10 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm SL./. riksåklagaren angående bokföringsbrott

Läs mer

HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott YTTRANDE Sida 1 (8) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2012-07-05 B 6000-11 Rotel 11 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 december 2007 B 4554-06 KLAGANDE DM Ombud och offentlig försvarare: Advokat CH MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

Dubbelbestraffning vad är det och vad är det som har hänt? December 2013 Ekobrottsmyndigheten

Dubbelbestraffning vad är det och vad är det som har hänt? December 2013 Ekobrottsmyndigheten Dubbelbestraffning vad är det och vad är det som har hänt? December 2013 Ekobrottsmyndigheten Datum Sida 2013-11-27 1 (4) Dnr Dubbelbestraffning Dubbelbestraffning vad är det och vad är det som har hänt?

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom missbruk av urkund, grovt brott

Överklagande av hovrättsdom missbruk av urkund, grovt brott ÖVERKLAGANDE Sida 1 (8) Rättsavdelningen Datum Dnr 2015-04-28 ÅM 2015/2727 Chefsåklagaren Lars Persson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom missbruk

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2012-11-26 B 4840-12 Rotel 29. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2012-11-26 B 4840-12 Rotel 29. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (10) Datum Rättsavdelningen 2012-12-07 ÅM 2012/8081 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2012-11-26 B 4840-12 Rotel 29 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm PH./.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juni 2008 B 378-07 KLAGANDE BS Ombud och offentlig försvarare: Advokat TÖ MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Medhjälp

Läs mer

Ert datum. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl att meddela prövningstillstånd.

Ert datum. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl att meddela prövningstillstånd. Svarsskrivelse Sida 1 (8) Datum Rättsavdelningen 2014-05-28 ÅM 2014/3780 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-05-14 B 1820-14 R 22 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm DM./. riksåklagaren

Läs mer

L./. riksåklagaren ang. grovt bedrägeri m.m.

L./. riksåklagaren ang. grovt bedrägeri m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (12) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2009-02-02 B 2798-08 Rotel 28 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM L./. riksåklagaren ang. grovt bedrägeri m.m. Högsta

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 juli 2012 B 2895-11 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPARTER Efterlevande till US 1. A-BS 2. HS SAKEN Narkotikabrott

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 22 december 2003 B 1437-02 KLAGANDE R L Offentlig försvarare och ombud: advokaten CGS MOTPART Riksåklagaren SAKEN Olovligt brukande ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 december 2005 B 2448-03 KLAGANDE JW Ombud och offentlig försvarare: advokaten TM MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 STOCKHOLM SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 oktober 2015 Ö 1563-15 KLAGANDE TC Ombud: Advokat EM SAKEN Rättshjälp ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts beslut 2015-02-27 i mål Ö

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 november 2008 B 4684-07 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART T H Ombud och offentlig försvarare: Advokat J S SAKEN

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m.

Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m. Rättsavdelningen Sida 1 (6) Byråchefen My Hedström 2015-06-16 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m. Klagande Riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juli 2009 B 5060-08 KLAGANDE DI Ombud och offentlig försvarare: Advokat CT MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Rån ÖVERKLAGADE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 september 2006 Ö 808-04 KLAGANDE J D Stenqvist Aktiebolag, 556029-7862 Box 31 260 60 Kvidinge Ombud: Advokat TJ MOTPART RNC Ombud:

Läs mer

DOM 2009-07-29 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A

DOM 2009-07-29 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A Rotel 11 Göteborg Mål nr Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare) Vice chefsåklagaren Aleksander

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Aktbilaga 26 Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 juli 2009 Ö 5345-08 SÖKANDE AH Ombud: Advokat ED MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Resning TIDIGARE

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 9 oktober 2015 KLAGANDE AA Ombud: BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 8 april 2015 i mål nr 1213 1215-15, se bilaga

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering HÖGSTA DOMSTOLEN Enhet 1 JS 04 Mål nr B 3480-14 Rättelse/komplettering Dom, 2015-12-14 Rättelse, 2015-12-16 Beslutat av: justitierådet Ella Nyström Högsta domstolen har rättat ordet straffminimum till

Läs mer

OS./. riksåklagaren ang. våldtäkt m.m.; nu fråga om utfående av kopior av ljudupptagningar av förhör vid tingsrätten och i hovrätten

OS./. riksåklagaren ang. våldtäkt m.m.; nu fråga om utfående av kopior av ljudupptagningar av förhör vid tingsrätten och i hovrätten SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2012-04-11 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-03-28 B 567-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM OS./. riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 december 2015 B 2225-14 KLAGANDE TA med enskild firma Ombud och offentlig försvarare: Advokat SFG MOTPART Riksåklagaren SAKEN Företagsbot

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom våldtäkt m.m.

Överklagande av hovrättsdom våldtäkt m.m. Riksåklagarens kansli Rättsavdelningen Datum Sida 1 (6) Byråchefen My Hedström 2013-03-06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av hovrättsdom våldtäkt m.m. Klagande Riksåklagaren Box

Läs mer

PD m.fl../. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. (Göta hovrätts, avd. 3, dom den 21 december 2011 i mål B )

PD m.fl../. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. (Göta hovrätts, avd. 3, dom den 21 december 2011 i mål B ) YTTRANDE Sida 1 (5) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2013-06-13 B 366-12 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM PD m.fl../. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. (Göta

Läs mer

AG./. riksåklagaren ang. grovt rattfylleri (Hovrätten för Västra Sveriges dom den 5 juni 2014 i mål B 2767-14)

AG./. riksåklagaren ang. grovt rattfylleri (Hovrätten för Västra Sveriges dom den 5 juni 2014 i mål B 2767-14) Svarsskrivelse Sida 1 (7) 2015-02-26 Ert datum Er beteckning Verksjurist Roger Waldenström 2014-11-19 B 3480-14 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm AG./. riksåklagaren ang. grovt rattfylleri (Hovrätten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 14 februari 2014 SÖKANDE AA SAKEN Resning HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE Högsta förvaltningsdomstolen avslår yrkandet om att

Läs mer

RM./. Riksåklagaren angående falsk tillvitelse m.m.

RM./. Riksåklagaren angående falsk tillvitelse m.m. Svarsskrivelse Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 2251-07 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM RM./. Riksåklagaren angående falsk tillvitelse m.m. Högsta domstolen har,

Läs mer

T./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan

T./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2009-03-31 B 2937-08 Rotel 09 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM T./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 april 2012 B 3775-10 KLAGANDE HS Ombud: Advokat KK MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt bokföringsbrott, m.m.

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom våldtäkt (rubricering och påföljd)

Överklagande av en hovrättsdom våldtäkt (rubricering och påföljd) Rättsavdelningen Sida 1 (6) Byråchefen My Hedström 2016-07-07 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom våldtäkt (rubricering och påföljd) Klagande Riksåklagaren Box

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 20 april 2007 Ö 2933-05 KLAGANDE AI MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Återupptagande av mål om grovt rattfylleri

Läs mer

KEH./. riksåklagaren ang. samlag med avkomling

KEH./. riksåklagaren ang. samlag med avkomling SVARSSKRIVELSE Sida 1 (7) Datum 2014-10-23 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2014-06-18 B 186-14 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM KEH./. riksåklagaren ang. samlag med avkomling (Hovrättens

Läs mer

H./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olaga hot m.m.

H./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olaga hot m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (7) Brottmålsavdelningen 2008-01-23 ÅM 2007/7140 Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2007-12-19 Ö 4645-07 Rotel 26 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM H./.

Läs mer

Framställning om överklagande till Högsta domstolen i ett mål om grovt bokföringsbrott m.m.

Framställning om överklagande till Högsta domstolen i ett mål om grovt bokföringsbrott m.m. Datum Sida Framställning 2013-10-03 1 (6) Verksjurist Kenneth Edgren Ert datum Dnr Rättsenheten EBM B-2013/0180 Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm Framställning om överklagande till Högsta domstolen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 maj 2017 B 4368-16 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART FA SAKEN Narkotikabrott, ringa brott ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 6 juli 2007 B 259-07 KLAGANDE MH Ombud och offentlig försvarare: Advokat MB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. AG

Läs mer

R./. riksåklagaren angående tillstånd till prövning i hovrätt av mål om hastighetsöverträdelse

R./. riksåklagaren angående tillstånd till prövning i hovrätt av mål om hastighetsöverträdelse SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2008-09-16 Ö 2939-08 Rotel 28 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM R./. riksåklagaren angående tillstånd till prövning

Läs mer