Till Stockholms tingsrätt, Miljödomstolen. Forsmarks Kraftgrupp Aktiebolag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2005-09-26. Till Stockholms tingsrätt, Miljödomstolen. Forsmarks Kraftgrupp Aktiebolag"

Transkript

1 Till Stockholms tingsrätt, Miljödomstolen Sökande: Ombud: Saken: Forsmarks Kraftgrupp Aktiebolag Advokat Mats Ericsson och biträdande juristen Nils Leine, Alrutz Advokatbyrå AB, Box 7493, ; tel ; fax ; e-post: Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till verksamheten vid Forsmarks kärnkraftverk m.m. i Östhammars kommun Forsmarks Kraftgrupp Aktiebolag, nedan benämnt FKA eller bolaget, avser med denna ansökan att få tillstånd enligt 9 och 11 kap miljöbalken till nuvarande och planerad verksamhet vid bolagets kärnkraftverk i Forsmark i Östhammars kommun. Ansökan innefattar bl.a. tillstånd till utökad termisk effekt i samtliga kärnkraftsreaktorer. Till ansökan bifogas en miljökonsekvensbeskrivning (MKB), bilaga A. En verksamhets- och anläggningsbeskrivning ingår i MKB (kapitel 11 och 12) och någon separat beskrivning biläggs därför inte. 3

2 2 1. Geografisk orientering 1.1 Lokalisering Forsmarks kärnkraftverk är beläget på ostkusten ca 4 km norr om Forsmarks bruk inom Östhammars kommun i Uppsala län (se figur 8.1). All mark som erfordras för kraftstationen ägs eller disponeras av FKA. 1.2 Detaljplan En stadsplan för Forsmarks kärnkraftverk fastställdes av regeringen den 19 november Planen har därefter reviderats genom en detaljplan antagen av kommunfullmäktige i Östhammars kommun den 22 september 1992, laga kraftvunnen den 22 april Planen tillåter markanvändning för bl.a. produktion och distribution av energi, olika typer av industriella verksamheter, markförvar för radioaktivt avfall, kontorsverksamhet m m. 1.3 Översiktsplan Översiktsplan (ÖP) för Östhammars kommun antogs av kommunfullmäktige den 10 juni Vid Forsmarks kärnkraftverk har ett område markerats för långsiktiga utvecklingsmöjligheter i form av ett energiproduktionscentrum. 1.4 Riksintressen Riksintresse för energiproduktion Forsmarks kraftverk är av riksintresse för energiproduktion enligt 3 kap 8 miljöbalken. I riksintresseområdet ingår också ett hittills outnyttjat markområde som enligt detaljplanen är avsett för framtida energiproduktion. Det har inte angivits vilket slag av energiproduktion som avses.

3 3 Riksintresse för naturvård Följande två områden av riksintresse för naturvården enligt 3 kap 6 miljöbalken ligger i omedelbar anslutning till kraftverket (se bilaga 6 i MKB). - Området Forsmarksån, som sträcker sig från Finnsjön vid Florarna till mynningsområdet i Kallrigafjärden. - Området Forsmark Kallrigafjärden med Fiskarfjärden och Trollgrund Granskärsområdet, som innefattar hela Kallrigafjärden upp till kärnkraftverket samt ett område omedelbart norr om verket. Natura 2000 I närområdet finns fem Natura 2000-områden. Skaten-Rångsen, Bruksdammen, Storskäret och Kallriga omfattas av habitatdirektivet (se bilaga 6 i MKB). Samtliga dessa områden är också naturreservat. Det femte området är Forsmarksbruk som omfattas av fågeldirektivet. Riksintresse för kulturminnesvård Forsmarks bruk, några kilometer från kärnkraftverket, är angett som riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap 6 miljöbalken (se bilaga 6 i MKB). Bruket och dess närmaste omgivningar är skyddade genom byggnadsminnesförklaringar samt av ett förordnande till skydd för landskapsbilden kring Forsmarks kyrka. Skyddet innebär att bebyggelsen bör bevaras och vårdas och inte utsättas för förändringar som skadar dess genuina karaktär. Riksintresse för djupförvar för använt kärnbränsle SKI har pekat ut ett område i Forsmark som riksintresse för djupförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall. Det geografiska läget framgår av bilaga 6 i MKB. Området sammanfaller till stora delar med riksintresseområdet för energiproduktion.

4 4 Riksintresse för vindkraft Energimyndigheten har pekat ut två riksintresseområden för vindkraft i Forsmarksområdet. Det geografiska läget framgår av bilaga 6 i MKB. 2. Ägarförhållanden Forsmarks Kraftgrupp AB, som driver kärnkraftverket, ingår i Vattenfallkoncernen och ägs av Vattenfall (66 %), Mellansvensk Kraftgrupp (25,5 %) och E.ON Sverige AB (8,5 %). Mellansvensk Kraftgrupp ägs i sin tur av Fortum Generation, Skellefteå Kraft och E.ON Kärnkraft Sverige AB. 3. Tidigare prövning 3.1 Kärnteknisk prövning Forsmark kärnkraftverk har tre kärnkraftreaktorer, vilka i olika sammanhang har varit föremål för regeringens prövning enligt kärntekniklagen (1984:3) och den tidigare atomenergilagen (1956:306). Där finns även ett markförvar för lågaktivt avfall som har prövats enligt samma lagstiftning. Nedan nämnda beslut av Kungl. Maj:t och regeringen är intagna i bilaga B. Forsmark 1 Tillstånd till kärnreaktorn Forsmark 1 (F1) lämnades av Kungl Maj:t genom ett beslut Den elektriska effekten angavs till 900 MW. Den totala nettoeffekten för fyra aggregat beräknades till 3000 MW. Tillståndet överfördes med oförändrade villkor och föreskrifter till Forsmarks Kraftgrupp AB genom ett beslut av Kungl Maj:t Tillståndet tidsbegränsades enligt ett beslut av regeringen till utgången av Regeringen lämnade i ett beslut tillstånd till fortsatt drift av F1 till utgången av Tillstånd att höja den termiska effekten till MW lämnades av regeringen genom ett beslut Forsmark 2 Tillstånd till kärnreaktorn Forsmark 2 (F2) lämnades av Kungl Maj:t genom ett beslut Den elektriska effekten angavs till 900 MW.

5 5 Regeringen lämnade i ovannämnda beslut tillstånd till fortsatt drift av F2 till utgången av Tillstånd att höja den termiska effekten till MW lämnades av regeringen genom ovannämnda beslut Forsmark 3 Tillstånd till kärnreaktorn Forsmark 3 (F3) lämnades av Kungl. Maj:t genom ett beslut Den termiska effekten angavs till ca MW och nettoeffekten till ca l 000 MW. Genom ett beslut lämnade regeringen tillstånd att tillföra reaktorn kärnämne, samtidigt beslutades att tillståndet till drift av F3 skulle gälla till utgången av Ett tidsbegränsat tillstånd att höja den termiska effekten till MW lämnades av regeringen genom ett beslut (bifogas ej). Drifttiden har i beslut av regeringen och förlängts till utgången av I ett beslut har regeringen för alla tre reaktorerna lämnat riktlinjer för åtgärder som skall vidtas för att begränsa utsläpp vid svåra reaktorhaverier. Markförvaret för lågaktivt avfall Genom ett beslut lämnade Statens strålskyddsinstitut (SSI) tillstånd enligt kärntekniklagen att uppföra, inneha och driva en markdeponeringsanläggning för lågaktivt fast avfall från Forsmarkverket. Tillståndet att tillföra anläggningen nytt avfall begränsades till utgången av Prövning enligt vattenlagen (1918:523) Utdrag ur vattendomstolens nedan nämnda domar och slutliga beslut är intagna i bilaga C. Kylvatten m.m. Österbygdens vattendomstol lämnade genom en dom , mål nr AD 77/70, Statens vattenfallsverk tillstånd enligt vattenlagen att på de i domen angivna villkoren,

6 6 dels utföra kylvattenanläggning för den planerade kraftstationen, dels bortleda högst 200 m 3 /s från Öresundsgrepen för kylning av fyra kärnkraftsaggregat samt gasturbiner med intill 200 MW sammanlagd effekt, dels anlägga vägbank från Igelgrundet till Österblänkarna, dels utföra erforderliga fångdammar och utfylla Labbofjärden, dels bortleda 25 l/s vatten från Bruksdammen under byggnadstiden, anlägga intagsledning, pumpstation, råvattenledning och vattenverk, dels anlägga hamn med kaj och vågbrytare samt utföra farledsmuddring. Domstolen uppsköt under en prövotid bl.a frågan om verkningarna för fisket. I en deldom lämnade Södertörns tingsrätt, vattendomstolen, tillstånd enligt vattenlagen att på de i domen angivna villkoren, dels utföra kylvattentintag och s.k. biotestanläggning jämte erforderliga fångdammar, dels utföra vägbank mellan kraftverkets hamn och skyddsbank mot Grisselgrundet. I deldom lämnade Stockholms tingsrätt, vattendomstolen, tillstånd att ändra utförandet av kylvattenvägen från blocken 3 och 4. I ett flertal domar, bl.a , och , har vattendomstolen, meddelat tillstånd m.m. till avledande av vatten, reglering av avrinning av sjön m.m. gällande sjön Bruksdammen i Forsmarksån. Stockholms tingsrätt, vattendomstolen, ålade i dom Forsmarks Kärnkraftgrupp AB att som kompensation för skada på fiske utge vissa angivna belopp till Fiskeriverket och förklarade prövningen av inverkan på fisket avslutad. 3.3 Prövning enligt miljöskyddslagen Forsmark 1-3 Tillstånd till den nuvarande verksamheten lämnades av Koncessionsnämnden för miljöskydd i beslut Beslutet bifogas, bilaga D. Markförvaret för lågaktivt avfall

7 7 Koncessionsnämnden för miljöskydd lämnade genom ett beslut , nr 116/86, tillstånd enligt miljöskyddslagen till förvaret vid en deponerad volym om högst ton avfall från Forsmarks kärnkraftverk. För tillståndet meddelades villkor. Tillståndet är inte tidsbegränsat. 4. Frågor om tillståndsprövningen 4.1 Denna ansökan Joniserande strålning var enligt 1 miljöskyddslagen undantagen från lagens tillämpningsområde. Den tillståndsprövning av kärnkraftverk som var föreskriven i miljöskyddslagen inbegrep därför inte sådan strålning. I miljöbalken görs inte detta undantag. Enligt 9 kap 1 tredje punkten avses nämligen med miljöfarlig verksamhet även användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för omgivningen genom joniserande strålning. Begreppet joniserande strålning har samma innebörd som i strålskyddslagen (1988:220), d.v.s. gammastrålning, röntgenstrålning, partikelstrålning eller annan till sin biologiska verkan likartad strålning. I förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd finns bestämmelser som innebär tillståndsplikt för anläggande och drift av kärnkraftverk och andra kärntekniska anläggningar. Forsmarks kärnkraftverk har som framgår ovan tidigare tillståndsprövats enligt miljöskyddslagen. I denna prövning ingick dock inte den joniserande strålningen. Av 5 i ovannämnda förordning framgår även att skyldigheten att ansöka om tillstånd gäller även ändringar som inte är helt obetydliga. Kärnkraftverket är för närvarande utbyggt för en termisk effekt av MW och en elektrisk bruttoeffekt av MW. FKA har planer på att öka den termiska effekten hos samtliga reaktorer. Den termiska effekten kan härigenom komma att öka till sammanlagt MW, motsvarande en ökning av den elektriska effekten med ca 410 MW. Behovet av kylvatten kommer då att öka från 140 m 3 /s till 170 m 3 /s, en ökning som ryms i nuvarande tillstånd om 200 m 3 /s. Effektökningen omfattas av denna ansökan. Prövning av det ökade uttaget av kylvatten behöver däremot inte ske.

8 8 I samband med att reaktor F3 uppfördes anlades en betongtröskel i kylvattenkanalens utlopp. Vattenrättsligt tillstånd söktes inte för denna tröskel. FKA vill nu riva ut tröskeln helt eller delvis. Ett tillstånd till utrivning måste föregås av en laglighetsprövning enligt 17 lag (1998:811) om införande av miljöbalken. Utrivningen av tröskeln och laglighetsförklaringen ingår i denna ansökan. Markförvaret för lågaktivt avfall är föremål för prövning enligt miljöbalken i ett särskilt mål hos Miljödomstolen och omfattas därför inte av denna prövning. De vattenrättsliga tillstånden att leda bort råvatten för framställning av processoch dricksvatten behöver inte prövas på nytt. Sammanfattningsvis avses med denna ansökan att få till stånd en samlad prövning enligt miljöbalken av hela den nuvarande verksamheten vid kärnkraftverket samt de förändringar som planeras. Undantagna från prövningen är markförvaret för lågaktivt avfall, eftersom en tillståndsprövning enligt miljöbalken av förvaret pågår, samt den vattenbortledning m.m för kylvatten och råvatten som tidigare undergått en vattenrättslig prövning. Ansökan omfattar inte en framtida avveckling av kärnkraftverket. En sådan avveckling måste enligt avd 1 i bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd föregås av en tillståndsprövning enligt miljöbalken (SNI-kod ). När en avveckling blir aktuell kommer denna fråga att bli föremål för en särskild tillståndsprövning. 4.2 Tillämpning av kärntekniklagen Tillståndsfrågor enligt kärntekniklagen prövas av regeringen men beträffande vissa frågor har regeringen delegerat beslutanderätten till Statens kärnkraftinspektion (SKI) och Statens strålskyddsinstitut (SSI). SKI är den myndighet som utövar tillsyn över att den som har tillstånd att bedriva kärnteknisk verksamhet uppfyller de krav som ställs på säkerhet vid uppförande och drift av anläggningarna samt vid ombyggnader och reparationer. SKI:s tillsyn avser också kontrollen av kärnämnen samt hantering och slutförvaring av kärnkraftens avfall. SKI skall också verka för att säkerhetsarbetet utvecklas. SKI:s verksamhet regleras främst genom kärntekniklagen och förordningen (1984:14)

9 9 om kärnteknisk verksamhet. SKI har med stöd av förordningen meddelat föreskrifter om - kompetens hos driftpersonal vid reaktoranläggningar (SKIFS 2000:1), - mekaniska anordningar i vissa kärntekniska anläggningar (SKIFS 2000:2). - säkerhet vid slutförvaring av kärnämne och kärnavfall (SKIFS 2002:1), - säkerhet i kärntekniska anläggningar (SKIFS 2004:1) - konstruktion och utförande av kärnkraftsreaktorer (SKIFS 2004:2) Föreskrifter (SKIFS 2005:1) om fysiskt skydd av kärntekniska anläggningar är beslutade men träder i kraft först den 1 januari Den utökning av produktionen med därtill hörande förändringar av reaktorerna som nu planeras måste tillståndsprövas även enligt kärntekniklagen. Prövningen sker av regeringen efter det att ärendet beretts och överlämnats av SKI. En ansökan kommer att ges in till SKI ungefär samtidigt som denna ansökan ges in till miljödomstolen. 4.3 Tillämpning av strålskyddslagen SSI har ansvar för att se till att de skadliga effekterna av strålning på människor och miljö i Sverige skall vara så små som möjligt. SSI:s verksamhet regleras genom strålskyddslagen (1988:220) och strålskyddsförordningen (1988:293). SSI har med stöd av förordningen meddelat föreskrifter med anknytning till verksamheten vid kärnkraftanläggningar om - kontroll vid in- och utförsel av radioaktivt avfall (SSI FS 1995:4) - utförsel av gods och olja från zonindelat område vid kärntekniska anläggningar (SSI FS 1996:2), - skydd av människors hälsa och miljön vid slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle och kärnavfall (SSI FS 1998:1), - strålskyddsföreståndare vid kärntekniska anläggningar (SSI FS 2000:11), - skydd av människors hälsa och miljön vid utsläpp av radioaktiva ämnen från vissa kärntekniska anläggningar (SSI FS 2000:12), bl.a. kärnkraftsreaktorer och anläggningar för lagring av kärnbränsle och kärnavfall, - hantering av radioaktivt avfall och kärnavfall vid kärntekniska anläggningar (SSI FS 2001:1) och - planering inför och under avveckling av kärntekniska anläggningar (SSI FS 2002:4).

10 Samordning av prövningen enligt miljöbalken och kärntekniklagen De planerade förändringarna av Forsmarks kärnkraftverk skall således tillståndsprövas enligt både miljöbalken och kärntekniklagen. Tillståndsfrågorna enligt miljöbalken skall prövas av Miljödomstolen och de enligt kärntekniklagen av regeringen efter underställning av SKI. Hur samordningen mellan prövningen enligt de båda lagarna skall ske är inte lagreglerad. Vissa anvisningar finns dock i förarbetena till miljöbalken och till de av miljöbalken föranledda ändringarna i kärntekniklagen. FKA återkommer till denna fråga under avsnitt 21. Det kan här nämnas att den miljökonsekvensbeskrivning som bifogas denna ansökan är gemensam för prövningen enligt både miljöbalken och kärntekniklagen. 5. Beskrivning av verksamheten 5.1 Kärnkraftverk (MKB 11.1) I en kärnkraftreaktor klyvs tunga atomkärnor, varvid energi frigörs. Processen kallas fission. När atomkärnorna klyvs bildas värme. Det är värmen i reaktorn man drar nytta av för att framställa el. I Forsmarks kärnkraftverk finns tre kärnreaktorer F1, F2 och F3. Samtliga är utförda som kokvattenreaktorer (BWR=Boiling Water Reactor). I en kokvattenreaktor hettas vattnet upp i reaktortanken till kokning. Vattenångan avleds för att driva turbinerna. Turbinerna driver generatorn som alstrar elektricitet. Bränslet består av anrikat uran. Efter att ångan har passerat turbinen leds den till en värmeväxlare, den s.k. kondensorn, där ångan kondenseras till vatten med hjälp av havsvatten. Kondensatet pumpas tillbaka till reaktorn för att på nytt bilda ånga. Kylvattnet leds i separata system och kommer därför inte i kontakt med den radioaktiva ångan. För närvarande används vid full drift ca 72 ton bränsle i form av urandioxid per år, vilken mängd kommer att öka upp mot 81 ton per år efter planerade effekthöjningar. En beskrivning av bränslet och bränslehanteringen finns i kapitel i MKB.

11 11 Effekthöjningen kommer att medföra att energiutbytet ökar från 25 till 28 TWh (miljarder kilowattimmar) per år. Vid kärnkraftverket tillämpas ett antal grundläggande säkerhetsprinciper för att minska sannolikheten för radiologiska olyckor och lindra konsekvenserna av en olycka. Här kan nämnas bl.a följande. Barriärer Fysisk inneslutning av radioaktiva ämnen. Djupförsvarsprincipen Tillämpning av flera överlappande nivåer av teknisk utrustning, operationella åtgärder och administrativa rutiner för att skydda anläggningens barriärer och vidmakthålla deras effektivitet, samt för att skydda omgivningen om barriärerna inte skulle fungera som avsett. Redundans Två eller flera alternativa - identiska eller olika - system eller komponenter som oberoende av varandra utför samma säkerhetsuppgift.

12 12 Rådrumsregeln I syfte att minska risken för mänskliga fel och minska stressen på operatörerna är anläggningen försedd med säkerhetssystem som automatiskt initierar nödvändiga åtgärder. Säkert läge Driftläge som minimerar risken för radiologisk olycka. För en kärnkraftsreaktor avses normalt säkert underkritisk reaktor och en temperatur under 100 C i reaktortryckkärlet. Fysiskt skydd Tekniska, administrativa och organisatoriska åtgärder som syftar dels till att skydda en anläggning mot obehörigt intrång, sabotage eller annan sådan påverkan som kan medföra radiologisk olycka, dels till att förhindra obehörig befattning med kärnämne eller kärnavfall. En närmare beskrivning av säkerhetsfunktionerna vid anläggningen lämnas i kapitel i MKB. Vid en effekthöjning ökar ångflödet från reaktorn. För att ta hand om det ökade ångflödet byts högtrycksturbinerna och ett antal ventiler som ger högt tryckfall. Eftersom ångflödet ingår i en sluten krets, i vilken ångan kondenseras till vatten, måste även matarvattenflödet öka. Detta innebär att åtgärder på matarvattensystemet också behöver vidtas. Utöver detta vidtas ett antal åtgärder för att bibehålla säkerhet och driftmarginaler. Ändringarna är av samma karaktär som de åtgärder som vid flera tillfällen genomförts såväl i Forsmark som i andra kärnkraftverk. Utöver åtgärder som är relaterade till effekthöjningar har FKA ett program för investeringar för att bibehålla och höja anläggningens säkerhet, bibehålla långsiktig produktionsförmåga samt att förbättra arbetsmiljön och den yttre miljön. Här avses bl.a. de åtgärder som kommer att behöva vidtas med anledning av kraven i SKIFS 2004:2. Planen löper från år 2005 till och med år Reservkraft och Gunnarsbo gasturbin Reservkraft (MKB )

13 13 För att klara avbrott i elkraftförsörjningen från det yttre stamnätet finns reservkraftanläggningar till alla reaktorblocken. Sålunda finns för var och en av reaktorerna fyra dieselgeneratorer, som säkerställer att reaktorn kan ställas av på ett säkert sätt. Var och en fungerar oberoende av de andra. De säkerställer också att kylningen av reaktorn fungerar. Startprov genomförs var fjortonde dag och belastningsprov en gång i månaden. Miljödiesel används som bränsle Gunnarsbo gasturbin (MKB 11.5) Gunnarsbo gasturbin drivs av FKA med syftet att förstärka 70 kv-nätet vid störningar som påverkar kärnkraftverket. Gasturbinen hålls även tillgänglig för att sälja reservkraftkapacitet. Den ingår inte i säkerhetssystemet men förstärkningen av 70 kv-nätet är positiv från reaktorsäkerhetssynpunkt. Anläggningen består av ett aggregat om 40 MW. Lokaliseringen framgår av situationsplanen i bilaga 8 till MKB. Normalt används inte anläggningen annat än vid provdrift. Under ett normalt år är den totala drifttiden mindre än 10 timmar för kraftgenerering och två dygn för faskompensering. För lagring av bränsle finns fyra cisterner, varav endast en används. I den lagras m 3, motsvarande fyra dygns fulleffektdrift. Ingen utrustning för rening av utsläppen till luft finns installerad. 5.3 Övriga funktioner och processer Lokaliseringen av de flesta av nedan beskrivna verksamheter framgår av situationsplanen i bilaga 8 till MKB Forsmarks hamn (MKB 11.9) Forsmarks hamn utgör en länk i transportsystemet för kärnbränsle och radioaktivt avfall. Den används främst för lossning av radioaktivt avfall till SFR (slutförvar för radioaktivt driftavfall i Forsmark) och för lastning av använt kärnbränsle för transport till Clab (centralt mellanlager för använt kärnbränsle i Simpevarp i Oskarshamns kommun). I stort sett är det endast m/s Sigyn som trafikerar hamnen. Andra transporter till kärnkraftverket förekommer.

14 14 m/s Sigyn är utrustad med katalysator för att begränsa utsläppen av kväveoxider. Fartyg i hamnen har tillgång till Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) miljöstation vid SFR. Oljelänsor finns för eventuella oljeutsläpp Sanitärt avloppsreningsverk (MKB 11.10) För kärnkraftverket med tillhörande byggnader finns ett avloppsreningsverk för sanitärt avloppsvatten. Det är utrustat med mekanisk, biologisk och kemisk rening samt är dimensionerat för 1000 personer. Avloppsvatten som kan vara förorenat med olja passerar oljeavskiljare innan det når reningsverket. Utsläpp av renat avloppsvatten sker till Asphällsfjärden. Det renade avloppsvattnet får innehålla högst 15 mg biologiskt syreförbrukande substanser (BOD 7 ) och högst 0,5 g fosfor per liter vatten Anläggningar för behandling av låg- och medelaktivt avfall. Det finns två anläggningar för behandling av låg- och medelaktivt avfall vid FKA. Den ena anläggningen är placerad vid F1 och den andra vid F3. Vid avfallsanläggningarna behandlas processvatten från kontrollerat område, dvs område där den som uppehåller sig kan få en stråldos. De olika behandlingsstegen är filtrering, jonbyte, indunstning och sedimentering. F1:s avfallsanläggning behandlar även vattnet från kontrollerat område på F2. Systemet har till uppgift att i första hand rena processvattnet för återanvändning i anläggningen, i andra hand rena det för utsläpp till recipient (havet). Även fast låg- och medelaktivt avfall från drift, underhåll samt om- och tillbyggnad behandlas, slutkonditioneras samt mellanlagras vid avfallsanläggningarna Svalörens markförvar för lågaktivt avfall (MKB 11.11) FKA har ett markförvar för lågaktivt avfall beläget på ett inhägnat område inom kraftverksområdet. Deponering sker med ungefär två års mellanrum. Som framgår av avsnitt 4.1 pågår en tillståndsprövning av förvaret i ett annat mål hos

15 15 Miljödomstolen och behandlas därför inte vidare i denna ansökan. Närmare uppgifter om förvaret finns i det målet Vattenverk (MKB 11.12) FKA har en egen vattenreningsanläggning för dricks- och processvatten. Den förser även Forsmarks bruk med dricksvatten. Råvattnet, knappt 10 l/s, tas in från Bruksdammen i Forsmarks bruk. Råvattnet behandlas genom flockning och flotation, filtrering samt ph-justering. Processvatten renas dessutom i en totalavsaltningsanläggning. Dricksvatten genomgår även kolfiltrering och klorering. Totalavsaltningsanläggningen kommer att byggas om och moderniseras. Då minskar åtgången av både processkemikalier, främst svavelsyra och natriumhydroxid, och råvatten. Natriumhydroxid och svavelsyra förvaras i tankar som är invallade. Aluminiumsulfat förvaras i en silo. Eluat och sköljvatten från regenerering av jonbytare neutraliseras och släpps därefter ut med kylvatten Fordonstvätt (MKB 11.13) Inom FKA:s område finns en tvätthall och en verkstad för tvätt och underhåll av fordon. Det finns också en tvätthall inom bostadsområdet vid kraftverket. Golvavloppet i industriområdets tvätthall är anslutet till ett sandfång och en oljeavskiljare. Även verkstadens golvavlopp är anslutet till en oljeavskiljare. Avloppsvattnet från tvätthallen i bostadsområdet passerar en sedimentationsränna och en oljeavskiljare. Allt avloppsvatten tillförs spillvattennätet Hantering av konventionellt avfall (MKB och 11.15) FKA har ett avtal med en entreprenör som utför all hantering av konventionellt avfall. Uppkommande avfall samlas och sorteras i miljöhäckar utplacerade på olika håll inom området. Beroende av avfallsslag förs det sedan vidare till den s.k Kretsloppscentralen eller mellanförvaret för farligt avfall. Avfallet sorteras i ungefär 30 fraktioner.

16 16 I Kretsloppscentralen samlas icke farligt avfall och fast farligt avfall. Den består av en byggnad med tre väggar och tak. Golvet är asfalterat. Dessutom finns en grusplan med containrar för avfall. Området är inhägnat. Mellanförvaret för farligt avfall ligger i en lokal som inrymmer bl.a. två fack för spillolja och ett för glykolblandat vatten. Där finns även en lagringsyta och en mottagningsyta i betong. Tanken för spillolja och glykolblandat vatten är placerad i en olje- och vattentät betongkassun. Från byggnadens bottenplan är en betongsockel uppdragen. Inga utsläpp sker från lagret Tvättstuga (MKB 11.16) Kläder (overaller, skoskydd och huvor) som använts inom kontrollerat område på alla tre blocken tvättas i tvättstugan, som ligger inom kontrollerat område för F3. Tvätten från F1 och F2 transporteras i speciella behållare till F3. Årligen tvättas ca ton. Förutom att kläderna ska bli rena i konventionell mening ska de även tvättas rena från radioaktiv kontamination. Allt processavloppsvatten från tvättstugan leds efter grovavskiljning till reningsanläggningen för vätskeburet aktivt avfall i avfallsanläggningen. Vattnet avleds för ph-justering och slamavskiljning varefter det går vidare för indunstning. Kondensatet från indunstningen släpps ut till recipient. Koncentratet från indunstningen gjuts in för slutförvaring i SFR. Ventilation från torktumlare och punktutsug är anslutna till ventilationssystemet för kontrollerade områden Dekontaminering och sanering (MKB 11.17) Komponenter som förorenats med aktivitet och som antingen ska återanvändas eller föras ut från blocken kan behöva dekontamineras. Kontaminationen är normalt bunden i ett löst sittande oxidskikt. Dekontaminering sker mekaniskt genom blästring eller högtryckstvätt, eller elektrokemiskt i betningsbad. Förbrukat vatten från blästring och högtrycksspolning leds till avfallsanläggningen. Förbrukade bad från den kemiska dekontamineringen förs normalt över till anläggningen för vätskeformigt avfall. Om provtagning visar på

17 17 för höga halter av metaller (Cr 6+, Cr, Ni och Zn) eller aktivitet genomförs dock först kemisk fällning och centrifugering. Allt radioaktivt slam som uppstår inom dekontamineringsanläggningen samlas i samma kokill som den förbrukade glasblästersuspensionen. När den är full mellanlagras den inför transport till slutförvaret i SFR Blästring och målning (MKB 11.18) Blästring och ommålning utförs på entreprenad i en byggnad på området mellan F3 och F1/F2. Huvudsakligen används epoxy- och polyuretanfärger. I byggnaden finns ett blästerbås, ett sprutmålningsrum för målning av större metallgods, en sprutbox, ett färgblandningsrum och ett färgförråd. Blästring utomhus får inte ske utan särskilt tillstånd från FKA och efter anmälan till Länsstyrelsen. Frånluften från blästerbåset passerar igenom en multicyklon innan den släpps ut. Det avskiljda materialet omhändertas som farligt avfall. Sprutmålningsrummet är ventilerat och luften renas från färgdimma i filter innan den släpps ut. Sprutboxen är försedd med luftutsug med filter. Ingen rening eller uppsamling av organiska luftburna föroreningar sker. En container utan avlopp används som färgblandningsrum. Lösningsmedlen förvaras i explosionssäkra kärl ton blästersand används årligen. Begagnad sand som innehåller färgrester och avverkat metallgods tas om hand av entreprenör Verkstäder (MKB 11.19) Det finns en aktiv verkstad för F1/F2 och en för F3. De ligger inom kontrollerat område och där utförs förebyggande och akut underhåll av mekanisk utrustning. I en inaktiv mekanisk verkstad, som ligger strax utanför F3, tillverkas och repareras komponenter till samtliga block i Forsmark. I lokaler inom F2 och F3 finns el- och instrumentverkstäder där elektromekaniskt underhållsarbete och instrumentunderhåll utförs. I en snickeriverkstad utförs träarbeten för hela FKA. Golvavloppen från de aktiva verkstäderna pumpas till avfallsanläggningen för behandling. Kemikalieförrådet i den aktiva verkstaden har brandspjäll och sprinklersystem och är godkänt av Sprängämnesinspektionen. Lagerhållningen av

18 18 aceton begränsas av brandskyddsskäl. Ventilationsluften från de aktiva verkstäderna leds via filter ut till ventilationssystemet för turbinbyggnaden. Slipning kan ge små mängder partikulärt avfall som fångas upp i filter. Det hanteras som farligt avfall. Den mekaniska inaktiva verkstaden är belägen i en lokal med pluggade golvavlopp. Det gods som bearbetas i verkstaden har tömts på olja innan det tas in för underhåll. För den inaktiva verkstaden samlas spillolja och kemikalierester i plåtfat. Förbrukningskemikalier förvaras dels på öppna hyllor och dels i låst skåp Oljeförvaring (MKB 11.20) FKA har fyra cisterner på vardera m 3 för förvaring av flygfotogen till gasturbinen. Endast en av cisternerna används. Den använda cisternen innehåller bränsle för fyra dygns fulleffektdrift, ca m 3. Påfyllning av cisternen sker från tankbil. Samtliga cisterner är försedda med anslutningar för skuminföring i samband med brandsläckning. Därutöver finns ett antal fasta tankar av varierande storlek för försörjning av bl.a reservkraftdieselaggregat, brandvattendieslar och hetvattenpannor. Förrådstankarna är invallade till hela sin volym och försedda med överfyllnadsskydd och nivålarm. Dagtankar till dieselaggregaten ligger inomhus. F1:s avfallsanläggning har en oljereningsanläggning med två 10 m 3 tankar för sedimentering. Dessutom finns utrymmen på blocken för tillfällig förvaring av mindre mängder spillolja. En bitumentank är placerad inomhus utan risk för externt läckage. Lagring av bensin sker på en bensinstation för FKA:s och entreprenörers fordon. Bensinstationen består av en s.k. containeranläggning som är invallad till hela volymen. Gasåterföring är installerad och tankstationen är även försedd med avluftning 4-5 m ovan containerns tak. Samma försiktighetsmått kommer att vidtas vid planerad installation av en dieseltank.

19 Dagvatten (MKB ) Dagvattensystemet avvattnar ett område på sammanlagt 19 ha. Dagvatten från hårdgjorda markytor och regnvatten från tak leds till dagvattennätet. Till dagvattennätet leds också, efter aktivitetskontroll, grundvattendränage från turbinoch reaktorbyggnader. Även grundvattendränage från kulvertar, intagsbyggnad, servicebyggnad samt spillskydd under oljetankar avleds till dagvattennätet. Utsläpp av dagvatten sker i kylvattenkanalen (inloppet). En mindre del dagvatten från bostadsområdet leds till Asphällsfjärden samt från kontorsbyggnader till Labbofjärden Centralförråd (MKB ) Centralförrådet består av ett antal lagerbyggnader lokaliserade till olika platser inom FKA. Lokalerna är uppvärmda via värmepump som tar värme från svallschaktet F1/F2. Vid behov används en elpanna till tilläggsvärme. Kemikalier förvaras på flera ställen. I kemiförrådet förvaras större mängder kemikalier på fat, säck etc. Lokalen har ett tätt golv utan avlopp. I oljeboden förvaras fat och mindre dunkar. Golvet är tätt med uppsamlingsbrunn. I A-hallen förvaras sprayburkar, lim mm. Gaser förvaras i gaslagret i tuber och tubpaket.

20 Upplag för stenmaterial (MKB ) FKA har iordningställt ett upplag för upp till m 3 jord, grus, lera, kalksten och andra stenmaterial som uppkommer vid markarbeten inom verksamhetsområdet. Organiskt nedbrytbart material sorteras ut och mellanlagras på tipp för trädgårds- och parkavfall i avvaktan på borttransport. Det förekommer att mindre mängder slam från rensning av kylvattenkanalerna läggs på upplaget efter anmälan till länsstyrelsen Brandstation och övningsplats (MKB och ) Vid Forsmark finns en räddningsstyrka som står i beredskap hela dygnet. En brandövningsplats har iordningställts i samråd med räddningstjänsten i Östhammars kommun för att utbilda och öva personal ur räddningsstyrkan samt viss drift- och underhållspersonal. Övningarna omfattar bl.a olika typer av släckövningar. Övningsplatsen är lokaliserad till ett område som ursprungligen var en havsvik men som under byggtiden fyllts med sprängsten och schaktmassor från anläggningsbygget. För släckövningar av vätskebränder finns två makadamfyllda invallningar. Vid övningarna används gasol och etanol. Etanolen förvaras i 200 liters fat på invallat område vid bränsletankarna. Tuber med gasol lagras inte permanent på brandövningsplatsen. Vid släckning används i första hand portabel skumutrustning, pulversläckare, kolsyra och vatten Meteorologimast (MKB ) Om ett haveri skulle inträffa är det nödvändigt att ha tillgång till meteorologiska data för att kunna förutsäga spridningen av ett eventuellt utsläpp. Kontinuerlig registrering av meteorologiska data krävs också enligt SSI:s föreskrifter (2000:12) om skydd av människors hälsa och miljön vid utsläpp av radioaktiva ämnen från vissa kärntekniska anläggningar. En meteorologimast finns därför placerad invid Forsmarksverket strax söder om kylvattenkanalens inlopp Restaurang, bostadsområde samt kontors- och administrationsbyggnader (MKB )

Rivning. av kärnkraftverk Nov 2005. Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild

Rivning. av kärnkraftverk Nov 2005. Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild Rivning av kärnkraftverk Nov 2005 Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild Reparationer ger erfarenhet De svenska erfarenheterna av att helt montera ned kärntekniska

Läs mer

Författningar som styr avveckling och rivning av kärnkraftverk eller annan kärnreaktor

Författningar som styr avveckling och rivning av kärnkraftverk eller annan kärnreaktor Författningar som styr avveckling och rivning av kärnkraftverk eller annan kärnreaktor Miljöbalken (1998:808) - förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - förordning (1998:905)

Läs mer

Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm

Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm Sidan 1 av 5 Strategienheten Anders Bergman Datum Sid 2015-01-19 Dnr 2015KS004 1 (5) Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm Underrättelse enligt 17 kap. 5 miljöbalken samt hemställan om tillåtlighetsprövning

Läs mer

FORSMARK. En kort faktasamling om kärnkraft och Forsmarks Kraftgrupp AB

FORSMARK. En kort faktasamling om kärnkraft och Forsmarks Kraftgrupp AB FORSMARK En kort faktasamling om kärnkraft och Forsmarks Kraftgrupp AB OM FORSMARK Forsmark är Sveriges yngsta kärnkraftverk som har drivits sedan 1980. Varje år producerar tre reaktorer en sjättedel av

Läs mer

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste Om skyldigheter och ansvar vid avveckling och rivning av kärnkraftsreaktorer Drift av kärnkraftsreaktorer är kärnteknisk verksamhet som kräver tillstånd enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

Läs mer

INFORMATION till allmänheten från Svensk Kärnbränslehantering AB. Inkapsling och slutförvaring I OSKARSHAMN

INFORMATION till allmänheten från Svensk Kärnbränslehantering AB. Inkapsling och slutförvaring I OSKARSHAMN INFORMATION till allmänheten från Svensk Kärnbränslehantering AB Inkapsling och slutförvaring I OSKARSHAMN UNDERLAG FÖR SAMRÅDSMÖTE DEN 5 APRIL 2005 UNDERLAG FÖR SAMRÅDSMÖTE DEN 5 APRIL 2005 Det här är

Läs mer

SFR Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall

SFR Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall SFR Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall Här finns Sveriges radioaktiva driftavfall SFR, Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, var den första anläggningen i sitt slag när den togs i drift

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN:

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om undantag från kravet på godkännande

Läs mer

Yttrande till Miljöprövningsdelegationen angående Tillstånd - Lilla Nyby återvinningsverksamhet - Vilsta 3:31

Yttrande till Miljöprövningsdelegationen angående Tillstånd - Lilla Nyby återvinningsverksamhet - Vilsta 3:31 Miljö- och räddningstjänstnämnden Datum 1 (5) YTTRANDE Jana Lervik 016-710 12 49 Miljö- och räddningstjänstnämnden Yttrande till Miljöprövningsdelegationen angående Tillstånd - Lilla Nyby återvinningsverksamhet

Läs mer

Stocksund 2009-01-07 Forsmarks Kraftgrupp AB Att. Kerstin Sjöberg 742 03 Östhammar

Stocksund 2009-01-07 Forsmarks Kraftgrupp AB Att. Kerstin Sjöberg 742 03 Östhammar 1 Stocksund 2009-01-07 Forsmarks Kraftgrupp AB Att. Kerstin Sjöberg 742 03 Östhammar Yttrande med anledning av utökat samråd om markdeponi för radioaktivt avfall på Svalören vid Forsmarks kärnkraftverk.

Läs mer

anläggningar Svenska kärntekniska Vem sköter driften? ett års praktisk utbildning. Normalt rör det sig om 3 4 års praktik.

anläggningar Svenska kärntekniska Vem sköter driften? ett års praktisk utbildning. Normalt rör det sig om 3 4 års praktik. Så fungerar en Kokvattenreaktor Svenska kärntekniska anläggningar Vem sköter driften? Varje kärnkraftsanläggning har ett centralt kontrollrum. Där leds den direkta verksamheten av en skiftingenjör, som

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Sökande Verksamhetens namn Organisationsnummer Besöksadress Fastighetsbeteckning (där verksamheten bedrivs) Utdelningsadress Faktureringsadress Kontaktperson Telefon

Läs mer

Yttrande över ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet

Yttrande över ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet Miljönämnden 2007 09 20 59 1 Yttrande över ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet ABB AB Service har hos länsstyrelsen ansökt om tillstånd för befintlig verksamhet vid bolagets anläggning på fastigheten

Läs mer

Utökad mellanlagring 1

Utökad mellanlagring 1 Utökad mellanlagring 1 SVAFO SVAFO:s uppgift är att på ett säkert och miljömässigt ansvarsfullt sätt avveckla kärntekniska anläggningar, ta hand om kärnavfall från den tidiga svenska kärnforskningen samt

Läs mer

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående OXL4683- v 1.0 2011-12-27 1 (10) Anmälan miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken 9 kap. Anmälan ska sändas in senast 6 veckor innan start av ny verksamhet eller ändring av befintlig verksamhet. Allmänna

Läs mer

Kontaktperson Telefon Fax

Kontaktperson Telefon Fax MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN hälsoskydd (1998:899) Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen.

Läs mer

Så fungerar kärnkraft

Så fungerar kärnkraft Så fungerar kärnkraft Enkelt uttryckt är ett kärnkraftverk en elfabrik, där uran används som bränsle. Att tillverka el i ett kärnkraftverk sker enligt samma princip som i ett kraftverk som eldas med kol,

Läs mer

Oljeavskiljare. Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor

Oljeavskiljare. Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor Antagna av Nämnden för Myndighetsutövning 2009-01-19, 3 Oljeavskiljare Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor Bakgrund Verksamhetsutövare med processer

Läs mer

NACKA TINGSRÄTT Avdelning 4 INKOM: MÅLNR: M AKTBIL: 435. Presentation MMD m

NACKA TINGSRÄTT Avdelning 4 INKOM: MÅLNR: M AKTBIL: 435. Presentation MMD m NACKA TINGSRÄTT Avdelning 4 Presentation MMD m INKOM: 2016-11-02 MÅLNR: M 1333-11 AKTBIL: 435 2016-11-02 1 Befintliga och planerade verksamheter i Forsmark Plats för Kärnbränsleförvaret Forsmarks kärnkraftverk

Läs mer

Jokkmokks kommun Miljökontoret

Jokkmokks kommun Miljökontoret Jokkmokks kommun Miljökontoret Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap miljöbalken (1998:808) Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort: Telefon:

Läs mer

Översiktlig struktur av MKB-dokumentet för slutförvarssystemet

Översiktlig struktur av MKB-dokumentet för slutförvarssystemet Mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle Översiktlig struktur av MKB-dokumentet för slutförvarssystemet Svensk Kärnbränslehantering AB December 2007 Svensk Kärnbränslehantering

Läs mer

Ringhals Nordens största kraftverk. El en del av din vardag

Ringhals Nordens största kraftverk. El en del av din vardag Ringhals Nordens största kraftverk El en del av din vardag Inledning El finns överallt. Industrier, sjukhus och mycket i vår vardag kräver ständig tillgång på el. På Ringhals Nordens största kärnkraftverk

Läs mer

Samråd gällande ändrad drift vid Ringhals kärnkraftverk

Samråd gällande ändrad drift vid Ringhals kärnkraftverk Samråd gällande ändrad drift vid Ringhals kärnkraftverk 17 november 2015 Dagordning Introduktion och presentation av deltagarna Redovisning från Vattenfall - Bakgrund - Projektet - Ansökan ändringstillstånd

Läs mer

Underlag för samråd enligt miljöbalken

Underlag för samråd enligt miljöbalken Underlag för samråd enligt miljöbalken Anläggning för produktion av biogas genom förgasning av biobränsle i Malmö samt uttag av kylvatten från Öresund Komplettering av tidigare samråd, tillkommande anläggningsdel

Läs mer

Ringhals en del av Vattenfall

Ringhals en del av Vattenfall Ringhals en del av Vattenfall Nordens största kraftverk 1 Ringhals - Sveriges största elfabrik 2 Ringhals + Barsebäck Barsebäck Kraft AB är dotterbolag till Ringhals AB Ägare: Vattenfall (70,4 %) och E.ON

Läs mer

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om utförsel av gods och olja från zonindelat område

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om utförsel av gods och olja från zonindelat område SSI FS 1996:2 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om utförsel av gods och olja från zonindelat område vid kärntekniska anläggningar; beslutade den 25 september 1996. Statens strålskyddsinstitut föreskriver

Läs mer

Forsmarks historia. 1965 Vattenfall köper mark vid Käftudden i Trosa eftersom det var den plats där kärnkraftverket först planerades att byggas.

Forsmarks historia. 1965 Vattenfall köper mark vid Käftudden i Trosa eftersom det var den plats där kärnkraftverket först planerades att byggas. Forsmarks historia 1965 Vattenfall köper mark vid Käftudden i Trosa eftersom det var den plats där kärnkraftverket först planerades att byggas. 1970 Riksdagen beslutade att omlokalisera främst av arbetsmarknadspolitiska

Läs mer

Forum för prövning av slutförvaringssystem för använt kärnbränsle eller kärnavfall

Forum för prövning av slutförvaringssystem för använt kärnbränsle eller kärnavfall Lagrådsremiss Forum för prövning av slutförvaringssystem för använt kärnbränsle eller kärnavfall Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 30 oktober 2008 Andreas Carlgren Egon Abresparr

Läs mer

Anmälan avser Ny verksamhet Ange beräknat startdatum: Ändring av befintlig verksamhet Ange datum för ändring:

Anmälan avser Ny verksamhet Ange beräknat startdatum: Ändring av befintlig verksamhet Ange datum för ändring: ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 1 kap 10 och 11 Miljöprövningsförordningen (2013:251) samt 22 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan avser Ny verksamhet Ange beräknat startdatum:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten; SFS 2013:1130 Utkom från trycket den 27 december 2013 utfärdad den 19 december

Läs mer

FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT. Augusti 2007

FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT. Augusti 2007 FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT Augusti 2007 Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Telefon 0520-49 74 75 Fax 0520-49 79 94 miljo@trollhattan.se www.trollhattan.se Bankgiro 992-2352 SAMMANFATTNING Under vinterhalvåret

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET (enligt 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET (enligt 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET (enligt 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Blanketten skickas till Miljösamverkan östra Skaraborg, 541 83 SKÖVDE Anmälan ska lämnas till

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET Malmö stad Miljönämnden ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET Anmälan enligt miljöbalken om ny verksamhet Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken 9 kap 6 och förordningen (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Anmälan om ägarbyte

Läs mer

DELDOM 2006-03-22 meddelad i Vänersborg

DELDOM 2006-03-22 meddelad i Vänersborg VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DELDOM 2006-03-22 meddelad i Vänersborg Sid 1 (143) Mål nr M 45-03 SÖKANDE Ringhals Aktiebolag, 556558-7036 430 22 Väröbacka Ombud: Advokat Mats Ericsson, Alrutz' Advokatbyrå AB,

Läs mer

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 MILJÖRAPPORT 2011 Anläggningens namn: MILJÖRAPPORT Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 Besöksadress: Postadress Telefon: 0771-416417 Fax: 0653-12063 Miljöansvarig Kommun:

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning av Forsmarks Kraftgrupp AB:s verksamhet

Miljökonsekvensbeskrivning av Forsmarks Kraftgrupp AB:s verksamhet Företagsintern handling Dokumenttyp Org Dokumentnummer RAPPORT FKA Org / Författare Barkefors C SwedPower, Hydén Eva AVE FKA-2005-290 Kontrollerad / Tagit del Rev Fastställd Datum 0 2005-09-28 Miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Datum: Januari mars 2004 Plats: Målgrupp: Inbjudan: Syfte: Underlag: Skriftligt samråd Regionala

Läs mer

SERO Sveriges Energiföreningars Riksorganisation Box 57 Telefon 0221-82422 e-mail. info@sero.se 731 22 KÖPING Telefax: 0221-82522 www.sero.

SERO Sveriges Energiföreningars Riksorganisation Box 57 Telefon 0221-82422 e-mail. info@sero.se 731 22 KÖPING Telefax: 0221-82522 www.sero. SVERIGES ENERGIFÖRENINGARS RIKSORGANISATION 201402 17 SKB SamradSFR@skb.se Box 250 101 24 STOCKHOLM Härmed överlämnas SERO:s remissvar på samråd om SFR under februari 2014. Enligt uppdrag för SERO Leif

Läs mer

Fördjupningslista 3 Farligt avfall och avfall

Fördjupningslista 3 Farligt avfall och avfall Fördjupningslista 3 Farligt avfall och avfall Det som bör kontrolleras är att klassificeringen är riktig och i enlighet med Förordningen om farligt avfall, SFS 1996:971. Eftersom avfallsprodukter till

Läs mer

Sammanfattning av Miljökonsekvensbeskrivningen för Ringhals AB

Sammanfattning av Miljökonsekvensbeskrivningen för Ringhals AB Sammanfattning av Miljökonsekvensbeskrivningen för Ringhals AB Ringhals ansöker om nytt miljötillstånd för befintlig verksamhet och om tillstånd för förhöjd termisk effekt, med cirka 870 MW. Förord Ringhals

Läs mer

Krav på cisterner inom vattenskyddsområden

Krav på cisterner inom vattenskyddsområden Vattenskydd Krav på cisterner inom vattenskyddsområden Förvaring av diesel, eldningsolja, spillolja och andra miljö- och brandfarliga vätskor i markförlagda cisterner regleras i flera olika lagstiftningar.

Läs mer

Ansökan enligt miljöbalken

Ansökan enligt miljöbalken Bilaga MKB Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga AH Verksamheten och de allmänna hänsynsreglerna Samrådsredogörelse Metodik för miljökonsekvensbedömning Vattenverksamhet Laxemar-Simpevarp Vattenverksamhet

Läs mer

Kärnkraftverkens höga skorstenar

Kärnkraftverkens höga skorstenar Kärnkraftverkens höga skorstenar Om jag frågar våra tekniskt mest kunniga studenter och lärare på en teknisk högskola varför kärnkraftverken har så höga skorstenar, får jag olika trevande gissningar som

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) Miljö- och byggnadskontoret Anmälan Miljö- och hälsoskyddsenheten Sidan 1 av 10 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan inklusive bilagor ska lämnas in i två exemplar senast sex veckor innan åtgärden påbörjas. Läs igenom bifogad information. Anmälan som inte är fullständigt ifylld

Läs mer

Mall för textdelen till miljörapporten

Mall för textdelen till miljörapporten MALL MILJÖRAPPORT 1 (5) Mall för textdelen till miljörapporten Miljörapport för år Förflytta dig i dokumentet med TAB-tangenten Verksamhetsutövare Namn Anläggningens namn Organisationsnummer Länsstyrelsens

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN:

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om utförsel av gods och olja från

Läs mer

Stockholms läns författningssamling

Stockholms läns författningssamling Stockholms läns författningssamling Värmdö kommun Värmdö kommuns lokala föreskrifter om att skydda människors hälsa och miljön i Värmdö kommun, beslutade av kommunfullmäktige den 26 november 2008, 286;

Läs mer

Underlag för samråd enligt 6:e kapitlet miljöbalken för prövningen enligt miljöbalken och kärntekniklagen

Underlag för samråd enligt 6:e kapitlet miljöbalken för prövningen enligt miljöbalken och kärntekniklagen Samråd november 2014 Tänd ett lager: P, R eller TR. ID 1448927 Underlag för samråd enligt 6:e kapitlet miljöbalken för prövningen enligt miljöbalken och kärntekniklagen Oskarshamn Utökad kapacitet för

Läs mer

*Verksamhetskod utifrån bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

*Verksamhetskod utifrån bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANMÄLAN ÅMÅLS KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Miljökontoret Anmälan enligt miljöbalken 2 förordningen (998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Verksamhetens namn

Läs mer

YTTRANDE 2005-04-28 avgivet i Vänersborg

YTTRANDE 2005-04-28 avgivet i Vänersborg VÄNERSBORGS TINGSRÄTT YTTRANDE 2005-04-28 avgivet i Vänersborg Sid 1 (145) Mål nr M 45-03 SÖKANDE Ringhals Aktiebolag, 556558-7036 430 22 VÄRÖBACKA Ombud: advokaten Mats Ericsson, Alrutz Advokatbyrå AB,

Läs mer

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Skickas till: Samhällsenheten Box 100 796 22 Älvdalen Tel: 0251-313 00 e-post: kommun@alvdalen.se Administrativa

Läs mer

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Administrativa uppgifter: Anläggningens namn: Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

BESLUT 1 (9) 2003-01-10 551-6359-01. Svensk Kärnbränslehantering AB Box 5864 102 40 STOCKHOLM

BESLUT 1 (9) 2003-01-10 551-6359-01. Svensk Kärnbränslehantering AB Box 5864 102 40 STOCKHOLM BESLUT 1 (9) Svensk Kärnbränslehantering AB Box 5864 102 40 STOCKHOLM Tidigt samråd och fråga om betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 4 miljöbalken (1998:808) inför tillståndsprövning enligt miljöbalken

Läs mer

Underlag för samråd enligt 6 kap miljöbalken för tillståndsprövning enligt miljöbalken Hamnverksamhet i Forsmarks hamn

Underlag för samråd enligt 6 kap miljöbalken för tillståndsprövning enligt miljöbalken Hamnverksamhet i Forsmarks hamn 1550936, (1.0 Godkänt) Reg nr Dokumenttyp Promemoria (PM) Författare 2016-07-13 1(10) Underlag för samråd enligt 6 kap miljöbalken för tillståndsprövning enligt miljöbalken Juli 2016 LEGAL#13945830v3 Figur

Läs mer

SKI arbetar för säkerhet

SKI arbetar för säkerhet Säkerheten i fokus SKI arbetar för säkerhet Arbetet med att utveckla och använda kärnkraft har pågått i mer än 50 år. Det snabbt växande industrisamhället krävde energi. Ökad boendestandard skapade ökade

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN 1(7) Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN Enligt 10 och 11 i Miljöförordningen (2013:251) Anmälan avser Ny verksamhet med startdatum: Ändring av befintlig

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Datum: Januari mars 2004 Plats: Målgrupp: Inbjudan: Syfte: Underlag: Skriftligt samråd Regionala

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet; SFS 2008:456 Utkom från trycket den 16 juni 2008 Omtryck utfärdad den 5 juni 2008. Regeringen föreskriver

Läs mer

Rivningsplan / avfallshanteringsplan

Rivningsplan / avfallshanteringsplan Rivningsplan / avfallshanteringsplan Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning alt. adress Beräknat start och stoppdatum för rivning Byggherre Kontaktperson/telefon Entreprenör Kontaktperson/telefon

Läs mer

Svensk Kärnbränslehantering AB. Saida Laârouchi Engström

Svensk Kärnbränslehantering AB. Saida Laârouchi Engström Svensk Kärnbränslehantering AB Saida Laârouchi Engström 2011-01-25 2 Vårt uppdrag Oavsett frågan om kärnkraftens framtid så finns i dag kärnavfall som måste tas om hand på kort och lång sikt för att skydda

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten; SFS 2016:8 Utkom från trycket den 26 januari 2016 utfärdad den 14 januari 2016.

Läs mer

&edmontering och rivning av kärnkraftsreaktorerna Oskarshamn 1 och 2

&edmontering och rivning av kärnkraftsreaktorerna Oskarshamn 1 och 2 207-03972 207-03-4 3 (20) 3. Rapport - Allmän &edmontering och rivning av kärnkraftsreaktorerna Oskarshamn och 2 Underlag inför fortsattt samråd OKG AB 207-03972 207-03-4 4 (20) 3. Rapport - Allmän Innehållsförteckning

Läs mer

Bilaga K:1 Förslag till villkor

Bilaga K:1 Förslag till villkor Bilaga K:1 Förslag till villkor 1. Villkorsdiskussion 1.1 Inledning SKB har i avsnitt 8 i ansökan lämnat förslag till villkor och därutöver redogjort för sin uppfattning om behovet av villkor. Flera remissinstanser

Läs mer

Fud-program 2013 2013-10-17

Fud-program 2013 2013-10-17 Fud-program 2013 1 Fud-program 2013 Kraven enligt kärntekniklagen (12 ) Den som har tillstånd [för] en kärnkraftsreaktor ska låta upprätta ett program för den allsidiga forsknings- och utvecklingsverksamhet

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN. 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN. 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 1 (10) MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggningens namn:

Läs mer

Telefon Fax E-postadress. Postadress Besöksadress Telefon (exp) Fax Hemsida E-postadress MARIESTAD Stadshuset Kyrkogatan 2 MARIESTAD

Telefon Fax E-postadress. Postadress Besöksadress Telefon (exp) Fax Hemsida E-postadress MARIESTAD Stadshuset Kyrkogatan 2 MARIESTAD Sida 1 av 9 Information Gällande regler: 9 kap. 6 miljöbalken samt 10 och 11 miljöprövningsförordningen. Dina personuppgifter används för att utifrån ett register utöva tillsyn, handlägga ärenden, fakturera,

Läs mer

När man diskuterar kärnkraftens säkerhet dyker ofta

När man diskuterar kärnkraftens säkerhet dyker ofta Faktaserien utges av Analysgruppen vid Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB (KSU) Box 1039 SE - 611 29 NYKÖPING Telefon 0155-26 35 00 Fax 0155-26 30 74 E-post: analys@ksu.se Internet: www.analys.se Faktaserien

Läs mer

Plan- och miljönämnden Miljö- och hälsoskyddsenheten. Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 1 kap Miljöprövningsförordning (2013:251)

Plan- och miljönämnden Miljö- och hälsoskyddsenheten. Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 1 kap Miljöprövningsförordning (2013:251) Plan- och miljönämnden Miljö- och hälsoskyddsenheten Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 1 kap 10-11 Miljöprövningsförordning (2013:251) För behandling av ärendet kommer uppgifterna registreras i

Läs mer

Vad menas med gamla reaktorer?

Vad menas med gamla reaktorer? Vad menas med gamla reaktorer? Detta är en rapport från april 2016. Den kan även hämtas ned som pdf (0,7 MB) I kärnkraftsdebatten påstås ibland att landets kärnkraft är gammal och föråldrad. Här redovisas

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden Anmälan om miljöfarlig verksamhet Enligt 1:10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Ansökan om miljöfarlig verksamhet Enligt vattenskyddsföreskrifter Skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort:

Läs mer

Skyddsföreskrifter. - Malmsjöåsens vattentäkter

Skyddsföreskrifter. - Malmsjöåsens vattentäkter Skyddsföreskrifter - Malmsjöåsens vattentäkter Telge Nät AB Tel vxl 08-553 220 00 Org.nr 556558-1757 Box 633 151 27 Södertälje Fax 08-553 222 04 Säte i Södertälje Besöksadress Holmfastvägen 31, Södertälje

Läs mer

Ansökningarnas struktur

Ansökningarnas struktur MKB Pia Ottosson 1 Ansökningarnas struktur KÄRNTEKNIKLAGEN (KTL) Toppdokument MILJÖBALKEN (MB) Toppdokument Huvudrapport Långsiktig säkerhet GEMENSAMMA BILAGOR Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Samrådsredogörelse

Läs mer

Så fungerar en Tryckvattenreaktor

Så fungerar en Tryckvattenreaktor Så fungerar en Tryckvattenreaktor Svenska kärntekniska anläggningar Vem sköter driften? Varje kärnkraftsanläggning har ett centralt kontrollrum. Där leds den direkta verksamheten av en skiftingenjör, som

Läs mer

SKB har uppdraget. att ta hand om det svenska kärnavfallet

SKB har uppdraget. att ta hand om det svenska kärnavfallet SKB har uppdraget att ta hand om det svenska kärnavfallet Att skydda män niskor och miljö I Sverige finns radioaktivt avfall. Det är SKB:s uppdrag att ta hand om detta avfall och skydda människor och miljön,

Läs mer

2011-12-07. Till: Svensk kärnbränslehantering AB, SKB Stora Asphällan 8 742 94 Östhammar. sfr.samrad@skb.se

2011-12-07. Till: Svensk kärnbränslehantering AB, SKB Stora Asphällan 8 742 94 Östhammar. sfr.samrad@skb.se 2011-12-07 Till: Svensk kärnbränslehantering AB, SKB Stora Asphällan 8 742 94 Östhammar sfr.samrad@skb.se Kommentarer och frågor från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, med anledning av

Läs mer

Genomgång av BAT (bästa möjliga teknik)

Genomgång av BAT (bästa möjliga teknik) Handläggare Ulrika Thörnblad Datum 2015-05-28 Uppdragsnr 585779 1 (5) Vetlanda Energi och Teknik AB Flishults avfallsanläggning Genomgång av BAT (bästa möjliga teknik) För bedömning av bästa tillgängliga

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för utökad mellanlagring av radioaktivt avfall vid AB SVAFO, Hånö Säteri 1:9, Nyköpings kommun

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för utökad mellanlagring av radioaktivt avfall vid AB SVAFO, Hånö Säteri 1:9, Nyköpings kommun 2016-04-27 SV-2016-0020 1 (11) Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt Box 1104 131 26 NACKA STRAND Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för utökad mellanlagring av radioaktivt avfall vid, Hånö

Läs mer

Stockholms Tingsrätt Miljödomstolen Box Stockholm

Stockholms Tingsrätt Miljödomstolen Box Stockholm 2006-06-13 Stockholms Tingsrätt Miljödomstolen Box 8307 104 20 Stockholm Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s, yttrande över Forsmarks Kraftgrupp AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken LULEÅ KOMMUN Miljö- och byggnadsförvaltningen Anmälan enligt förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Administrativa uppgifter Anläggningens

Läs mer

Kronobergs läns författningssamling

Kronobergs läns författningssamling Kronobergs läns författningssamling Markaryds kommun Markaryds kommuns beslut om fastställande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Norra Misterhult, Markaryds kommun; 07FS 2006:39 Utkom från

Läs mer

Kärnavfallsavgift för reaktorinnehavare

Kärnavfallsavgift för reaktorinnehavare Sida: 1/7 PROMEMORIA Datum: 2011-05-16 Vår referens: SSM2011-153-25 Författare: Eva Folkow, verksjurist Fastställd: Ulf Yngvesson, chefsjurist Kärnavfallsavgift för reaktorinnehavare Inledning Finansieringssystemet

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring av farligt avfall

Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring av farligt avfall BESLUT Aktbilaga 15 1 (9) Miljöprövningsdelegationen Miljöskyddsenheten Hans Sjöberg 026-17 12 12 hans.sjoberg@x.lst.se SMA Svenska Mineral AB Box 27 820 22 Sandarne Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring

Läs mer

SSM:s synpunkter på Fud-program 2007

SSM:s synpunkter på Fud-program 2007 SSM:s synpunkter på Fud-program 2007 Redovisning i Östhammar 17 december 2008 Innehåll Allmänna synpunkter Förslag till komplettering Förslag till samrådsfrågor Övriga bedömningar och synpunkter Regeringsbeslut

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Kärnkraft Innehållsförteckning: Sid. 2-3: Kärnkraftens Historia Sid. 4-5: Fission Sid. 6-7: Energiomvandlingar Sid. 12-13: Kärnkraftens framtid Sid. 14-15: Källförteckning Sid. 16-17: Bildkällor Sid.

Läs mer

Detta beslut får inte överklagas.

Detta beslut får inte överklagas. BESLUT 1 (8) Mats Lindman Tel: 018-19 52 73 Fax: 018-19 52 01 E-post: mali@c.lst.se Svensk Kärnbränslehantering AB Box 5864 102 40 STOCKHOLM Tidigt samråd och fråga om betydande miljöpåverkan enligt 6

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor; SFS 1999:381 Utkom från trycket den 14 juni 1999 utfärdad den 27 maj 1999. Enligt riksdagens

Läs mer

Johann Helgason Dreamstime.com. Kärnavfall - ett ansvar över generationsgränser

Johann Helgason Dreamstime.com. Kärnavfall - ett ansvar över generationsgränser Johann Helgason Dreamstime.com Kärnavfall - ett ansvar över generationsgränser Kärnavfall avger farlig strålning i 100 000 år Kärnavfall ska hanteras på ett sätt som inte pålägger framtida generationer

Läs mer

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd efterbehandling av förorenat område

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd efterbehandling av förorenat område 1(5) Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd efterbehandling av förorenat område Administrativa uppgifter Plats där föroreningen finns (bifoga karta): Fastighet:

Läs mer

NFS 2004:X. Förslag till Naturvårdsverkets allmänna råd om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall;

NFS 2004:X. Förslag till Naturvårdsverkets allmänna råd om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall; 2003-09-16 NFS 2004:X Förslag till Naturvårdsverkets allmänna råd om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall; beslutade den XX 2004. Dessa allmänna råd ersätter tidigare allmänna råd (NFS 2001:22)

Läs mer

Information om miljötillsyn på mindre företag - En broschyr från miljöenheten i Öckerö kommun

Information om miljötillsyn på mindre företag - En broschyr från miljöenheten i Öckerö kommun Information om miljötillsyn på mindre företag - En broschyr från miljöenheten i Öckerö kommun Information om miljötillsyn I det här materialet har vi försökt sammanfatta hur er verksamhet berörs av miljöbalken

Läs mer

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet 1 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), Vattenfall AB, E.ON Kärnkraft Sverige AB, Forsmark Kraftgrupp AB, OKG Aktiebolag och Oskarshamns och Östhammars kommuner har idag träffat följande Samarbetsavtal

Läs mer

Efter ändring skall villkor 8 ha följande lydelse: REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET

Efter ändring skall villkor 8 ha följande lydelse: REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET BESLUT 1 (6) Miljöprövningsdelegationen (MPD) Uppsala kommun VA- och avfallsnämnden 753 75 UPPSALA Delgivningskvitto Ändring av villkor enligt 24 kap. 8 miljöbalken (MB) BESLUT Länsstyrelsen i Uppsala

Läs mer

Hur jobbar vi inom miljöskydd. Carina Lif och Elisabeth Lindqvist

Hur jobbar vi inom miljöskydd. Carina Lif och Elisabeth Lindqvist Hur jobbar vi inom miljöskydd Carina Lif och Elisabeth Lindqvist Miljöskyddets verktyg Prövning 9, 11 och 14 kap MB Tillsyn Projekt Remisser Miljövervakning Miljömål Giftfri miljö Miljöfarlig verksamhet

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) till mellanlagring av avfall vid NEMAX Miljöhantering AB, Lekebergs kommun. Kod 90.50 B, 90.

Tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) till mellanlagring av avfall vid NEMAX Miljöhantering AB, Lekebergs kommun. Kod 90.50 B, 90. 1(9) Miljöprövningsdelegationen NEMAX Miljöhantering AB Skoftesta Gård 692 93 KUMLA Tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) till mellanlagring av avfall vid NEMAX Miljöhantering AB, Lekebergs kommun. Kod

Läs mer