Till Stockholms tingsrätt, Miljödomstolen. Forsmarks Kraftgrupp Aktiebolag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2005-09-26. Till Stockholms tingsrätt, Miljödomstolen. Forsmarks Kraftgrupp Aktiebolag"

Transkript

1 Till Stockholms tingsrätt, Miljödomstolen Sökande: Ombud: Saken: Forsmarks Kraftgrupp Aktiebolag Advokat Mats Ericsson och biträdande juristen Nils Leine, Alrutz Advokatbyrå AB, Box 7493, ; tel ; fax ; e-post: Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till verksamheten vid Forsmarks kärnkraftverk m.m. i Östhammars kommun Forsmarks Kraftgrupp Aktiebolag, nedan benämnt FKA eller bolaget, avser med denna ansökan att få tillstånd enligt 9 och 11 kap miljöbalken till nuvarande och planerad verksamhet vid bolagets kärnkraftverk i Forsmark i Östhammars kommun. Ansökan innefattar bl.a. tillstånd till utökad termisk effekt i samtliga kärnkraftsreaktorer. Till ansökan bifogas en miljökonsekvensbeskrivning (MKB), bilaga A. En verksamhets- och anläggningsbeskrivning ingår i MKB (kapitel 11 och 12) och någon separat beskrivning biläggs därför inte. 3

2 2 1. Geografisk orientering 1.1 Lokalisering Forsmarks kärnkraftverk är beläget på ostkusten ca 4 km norr om Forsmarks bruk inom Östhammars kommun i Uppsala län (se figur 8.1). All mark som erfordras för kraftstationen ägs eller disponeras av FKA. 1.2 Detaljplan En stadsplan för Forsmarks kärnkraftverk fastställdes av regeringen den 19 november Planen har därefter reviderats genom en detaljplan antagen av kommunfullmäktige i Östhammars kommun den 22 september 1992, laga kraftvunnen den 22 april Planen tillåter markanvändning för bl.a. produktion och distribution av energi, olika typer av industriella verksamheter, markförvar för radioaktivt avfall, kontorsverksamhet m m. 1.3 Översiktsplan Översiktsplan (ÖP) för Östhammars kommun antogs av kommunfullmäktige den 10 juni Vid Forsmarks kärnkraftverk har ett område markerats för långsiktiga utvecklingsmöjligheter i form av ett energiproduktionscentrum. 1.4 Riksintressen Riksintresse för energiproduktion Forsmarks kraftverk är av riksintresse för energiproduktion enligt 3 kap 8 miljöbalken. I riksintresseområdet ingår också ett hittills outnyttjat markområde som enligt detaljplanen är avsett för framtida energiproduktion. Det har inte angivits vilket slag av energiproduktion som avses.

3 3 Riksintresse för naturvård Följande två områden av riksintresse för naturvården enligt 3 kap 6 miljöbalken ligger i omedelbar anslutning till kraftverket (se bilaga 6 i MKB). - Området Forsmarksån, som sträcker sig från Finnsjön vid Florarna till mynningsområdet i Kallrigafjärden. - Området Forsmark Kallrigafjärden med Fiskarfjärden och Trollgrund Granskärsområdet, som innefattar hela Kallrigafjärden upp till kärnkraftverket samt ett område omedelbart norr om verket. Natura 2000 I närområdet finns fem Natura 2000-områden. Skaten-Rångsen, Bruksdammen, Storskäret och Kallriga omfattas av habitatdirektivet (se bilaga 6 i MKB). Samtliga dessa områden är också naturreservat. Det femte området är Forsmarksbruk som omfattas av fågeldirektivet. Riksintresse för kulturminnesvård Forsmarks bruk, några kilometer från kärnkraftverket, är angett som riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap 6 miljöbalken (se bilaga 6 i MKB). Bruket och dess närmaste omgivningar är skyddade genom byggnadsminnesförklaringar samt av ett förordnande till skydd för landskapsbilden kring Forsmarks kyrka. Skyddet innebär att bebyggelsen bör bevaras och vårdas och inte utsättas för förändringar som skadar dess genuina karaktär. Riksintresse för djupförvar för använt kärnbränsle SKI har pekat ut ett område i Forsmark som riksintresse för djupförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall. Det geografiska läget framgår av bilaga 6 i MKB. Området sammanfaller till stora delar med riksintresseområdet för energiproduktion.

4 4 Riksintresse för vindkraft Energimyndigheten har pekat ut två riksintresseområden för vindkraft i Forsmarksområdet. Det geografiska läget framgår av bilaga 6 i MKB. 2. Ägarförhållanden Forsmarks Kraftgrupp AB, som driver kärnkraftverket, ingår i Vattenfallkoncernen och ägs av Vattenfall (66 %), Mellansvensk Kraftgrupp (25,5 %) och E.ON Sverige AB (8,5 %). Mellansvensk Kraftgrupp ägs i sin tur av Fortum Generation, Skellefteå Kraft och E.ON Kärnkraft Sverige AB. 3. Tidigare prövning 3.1 Kärnteknisk prövning Forsmark kärnkraftverk har tre kärnkraftreaktorer, vilka i olika sammanhang har varit föremål för regeringens prövning enligt kärntekniklagen (1984:3) och den tidigare atomenergilagen (1956:306). Där finns även ett markförvar för lågaktivt avfall som har prövats enligt samma lagstiftning. Nedan nämnda beslut av Kungl. Maj:t och regeringen är intagna i bilaga B. Forsmark 1 Tillstånd till kärnreaktorn Forsmark 1 (F1) lämnades av Kungl Maj:t genom ett beslut Den elektriska effekten angavs till 900 MW. Den totala nettoeffekten för fyra aggregat beräknades till 3000 MW. Tillståndet överfördes med oförändrade villkor och föreskrifter till Forsmarks Kraftgrupp AB genom ett beslut av Kungl Maj:t Tillståndet tidsbegränsades enligt ett beslut av regeringen till utgången av Regeringen lämnade i ett beslut tillstånd till fortsatt drift av F1 till utgången av Tillstånd att höja den termiska effekten till MW lämnades av regeringen genom ett beslut Forsmark 2 Tillstånd till kärnreaktorn Forsmark 2 (F2) lämnades av Kungl Maj:t genom ett beslut Den elektriska effekten angavs till 900 MW.

5 5 Regeringen lämnade i ovannämnda beslut tillstånd till fortsatt drift av F2 till utgången av Tillstånd att höja den termiska effekten till MW lämnades av regeringen genom ovannämnda beslut Forsmark 3 Tillstånd till kärnreaktorn Forsmark 3 (F3) lämnades av Kungl. Maj:t genom ett beslut Den termiska effekten angavs till ca MW och nettoeffekten till ca l 000 MW. Genom ett beslut lämnade regeringen tillstånd att tillföra reaktorn kärnämne, samtidigt beslutades att tillståndet till drift av F3 skulle gälla till utgången av Ett tidsbegränsat tillstånd att höja den termiska effekten till MW lämnades av regeringen genom ett beslut (bifogas ej). Drifttiden har i beslut av regeringen och förlängts till utgången av I ett beslut har regeringen för alla tre reaktorerna lämnat riktlinjer för åtgärder som skall vidtas för att begränsa utsläpp vid svåra reaktorhaverier. Markförvaret för lågaktivt avfall Genom ett beslut lämnade Statens strålskyddsinstitut (SSI) tillstånd enligt kärntekniklagen att uppföra, inneha och driva en markdeponeringsanläggning för lågaktivt fast avfall från Forsmarkverket. Tillståndet att tillföra anläggningen nytt avfall begränsades till utgången av Prövning enligt vattenlagen (1918:523) Utdrag ur vattendomstolens nedan nämnda domar och slutliga beslut är intagna i bilaga C. Kylvatten m.m. Österbygdens vattendomstol lämnade genom en dom , mål nr AD 77/70, Statens vattenfallsverk tillstånd enligt vattenlagen att på de i domen angivna villkoren,

6 6 dels utföra kylvattenanläggning för den planerade kraftstationen, dels bortleda högst 200 m 3 /s från Öresundsgrepen för kylning av fyra kärnkraftsaggregat samt gasturbiner med intill 200 MW sammanlagd effekt, dels anlägga vägbank från Igelgrundet till Österblänkarna, dels utföra erforderliga fångdammar och utfylla Labbofjärden, dels bortleda 25 l/s vatten från Bruksdammen under byggnadstiden, anlägga intagsledning, pumpstation, råvattenledning och vattenverk, dels anlägga hamn med kaj och vågbrytare samt utföra farledsmuddring. Domstolen uppsköt under en prövotid bl.a frågan om verkningarna för fisket. I en deldom lämnade Södertörns tingsrätt, vattendomstolen, tillstånd enligt vattenlagen att på de i domen angivna villkoren, dels utföra kylvattentintag och s.k. biotestanläggning jämte erforderliga fångdammar, dels utföra vägbank mellan kraftverkets hamn och skyddsbank mot Grisselgrundet. I deldom lämnade Stockholms tingsrätt, vattendomstolen, tillstånd att ändra utförandet av kylvattenvägen från blocken 3 och 4. I ett flertal domar, bl.a , och , har vattendomstolen, meddelat tillstånd m.m. till avledande av vatten, reglering av avrinning av sjön m.m. gällande sjön Bruksdammen i Forsmarksån. Stockholms tingsrätt, vattendomstolen, ålade i dom Forsmarks Kärnkraftgrupp AB att som kompensation för skada på fiske utge vissa angivna belopp till Fiskeriverket och förklarade prövningen av inverkan på fisket avslutad. 3.3 Prövning enligt miljöskyddslagen Forsmark 1-3 Tillstånd till den nuvarande verksamheten lämnades av Koncessionsnämnden för miljöskydd i beslut Beslutet bifogas, bilaga D. Markförvaret för lågaktivt avfall

7 7 Koncessionsnämnden för miljöskydd lämnade genom ett beslut , nr 116/86, tillstånd enligt miljöskyddslagen till förvaret vid en deponerad volym om högst ton avfall från Forsmarks kärnkraftverk. För tillståndet meddelades villkor. Tillståndet är inte tidsbegränsat. 4. Frågor om tillståndsprövningen 4.1 Denna ansökan Joniserande strålning var enligt 1 miljöskyddslagen undantagen från lagens tillämpningsområde. Den tillståndsprövning av kärnkraftverk som var föreskriven i miljöskyddslagen inbegrep därför inte sådan strålning. I miljöbalken görs inte detta undantag. Enligt 9 kap 1 tredje punkten avses nämligen med miljöfarlig verksamhet även användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för omgivningen genom joniserande strålning. Begreppet joniserande strålning har samma innebörd som i strålskyddslagen (1988:220), d.v.s. gammastrålning, röntgenstrålning, partikelstrålning eller annan till sin biologiska verkan likartad strålning. I förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd finns bestämmelser som innebär tillståndsplikt för anläggande och drift av kärnkraftverk och andra kärntekniska anläggningar. Forsmarks kärnkraftverk har som framgår ovan tidigare tillståndsprövats enligt miljöskyddslagen. I denna prövning ingick dock inte den joniserande strålningen. Av 5 i ovannämnda förordning framgår även att skyldigheten att ansöka om tillstånd gäller även ändringar som inte är helt obetydliga. Kärnkraftverket är för närvarande utbyggt för en termisk effekt av MW och en elektrisk bruttoeffekt av MW. FKA har planer på att öka den termiska effekten hos samtliga reaktorer. Den termiska effekten kan härigenom komma att öka till sammanlagt MW, motsvarande en ökning av den elektriska effekten med ca 410 MW. Behovet av kylvatten kommer då att öka från 140 m 3 /s till 170 m 3 /s, en ökning som ryms i nuvarande tillstånd om 200 m 3 /s. Effektökningen omfattas av denna ansökan. Prövning av det ökade uttaget av kylvatten behöver däremot inte ske.

8 8 I samband med att reaktor F3 uppfördes anlades en betongtröskel i kylvattenkanalens utlopp. Vattenrättsligt tillstånd söktes inte för denna tröskel. FKA vill nu riva ut tröskeln helt eller delvis. Ett tillstånd till utrivning måste föregås av en laglighetsprövning enligt 17 lag (1998:811) om införande av miljöbalken. Utrivningen av tröskeln och laglighetsförklaringen ingår i denna ansökan. Markförvaret för lågaktivt avfall är föremål för prövning enligt miljöbalken i ett särskilt mål hos Miljödomstolen och omfattas därför inte av denna prövning. De vattenrättsliga tillstånden att leda bort råvatten för framställning av processoch dricksvatten behöver inte prövas på nytt. Sammanfattningsvis avses med denna ansökan att få till stånd en samlad prövning enligt miljöbalken av hela den nuvarande verksamheten vid kärnkraftverket samt de förändringar som planeras. Undantagna från prövningen är markförvaret för lågaktivt avfall, eftersom en tillståndsprövning enligt miljöbalken av förvaret pågår, samt den vattenbortledning m.m för kylvatten och råvatten som tidigare undergått en vattenrättslig prövning. Ansökan omfattar inte en framtida avveckling av kärnkraftverket. En sådan avveckling måste enligt avd 1 i bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd föregås av en tillståndsprövning enligt miljöbalken (SNI-kod ). När en avveckling blir aktuell kommer denna fråga att bli föremål för en särskild tillståndsprövning. 4.2 Tillämpning av kärntekniklagen Tillståndsfrågor enligt kärntekniklagen prövas av regeringen men beträffande vissa frågor har regeringen delegerat beslutanderätten till Statens kärnkraftinspektion (SKI) och Statens strålskyddsinstitut (SSI). SKI är den myndighet som utövar tillsyn över att den som har tillstånd att bedriva kärnteknisk verksamhet uppfyller de krav som ställs på säkerhet vid uppförande och drift av anläggningarna samt vid ombyggnader och reparationer. SKI:s tillsyn avser också kontrollen av kärnämnen samt hantering och slutförvaring av kärnkraftens avfall. SKI skall också verka för att säkerhetsarbetet utvecklas. SKI:s verksamhet regleras främst genom kärntekniklagen och förordningen (1984:14)

9 9 om kärnteknisk verksamhet. SKI har med stöd av förordningen meddelat föreskrifter om - kompetens hos driftpersonal vid reaktoranläggningar (SKIFS 2000:1), - mekaniska anordningar i vissa kärntekniska anläggningar (SKIFS 2000:2). - säkerhet vid slutförvaring av kärnämne och kärnavfall (SKIFS 2002:1), - säkerhet i kärntekniska anläggningar (SKIFS 2004:1) - konstruktion och utförande av kärnkraftsreaktorer (SKIFS 2004:2) Föreskrifter (SKIFS 2005:1) om fysiskt skydd av kärntekniska anläggningar är beslutade men träder i kraft först den 1 januari Den utökning av produktionen med därtill hörande förändringar av reaktorerna som nu planeras måste tillståndsprövas även enligt kärntekniklagen. Prövningen sker av regeringen efter det att ärendet beretts och överlämnats av SKI. En ansökan kommer att ges in till SKI ungefär samtidigt som denna ansökan ges in till miljödomstolen. 4.3 Tillämpning av strålskyddslagen SSI har ansvar för att se till att de skadliga effekterna av strålning på människor och miljö i Sverige skall vara så små som möjligt. SSI:s verksamhet regleras genom strålskyddslagen (1988:220) och strålskyddsförordningen (1988:293). SSI har med stöd av förordningen meddelat föreskrifter med anknytning till verksamheten vid kärnkraftanläggningar om - kontroll vid in- och utförsel av radioaktivt avfall (SSI FS 1995:4) - utförsel av gods och olja från zonindelat område vid kärntekniska anläggningar (SSI FS 1996:2), - skydd av människors hälsa och miljön vid slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle och kärnavfall (SSI FS 1998:1), - strålskyddsföreståndare vid kärntekniska anläggningar (SSI FS 2000:11), - skydd av människors hälsa och miljön vid utsläpp av radioaktiva ämnen från vissa kärntekniska anläggningar (SSI FS 2000:12), bl.a. kärnkraftsreaktorer och anläggningar för lagring av kärnbränsle och kärnavfall, - hantering av radioaktivt avfall och kärnavfall vid kärntekniska anläggningar (SSI FS 2001:1) och - planering inför och under avveckling av kärntekniska anläggningar (SSI FS 2002:4).

10 Samordning av prövningen enligt miljöbalken och kärntekniklagen De planerade förändringarna av Forsmarks kärnkraftverk skall således tillståndsprövas enligt både miljöbalken och kärntekniklagen. Tillståndsfrågorna enligt miljöbalken skall prövas av Miljödomstolen och de enligt kärntekniklagen av regeringen efter underställning av SKI. Hur samordningen mellan prövningen enligt de båda lagarna skall ske är inte lagreglerad. Vissa anvisningar finns dock i förarbetena till miljöbalken och till de av miljöbalken föranledda ändringarna i kärntekniklagen. FKA återkommer till denna fråga under avsnitt 21. Det kan här nämnas att den miljökonsekvensbeskrivning som bifogas denna ansökan är gemensam för prövningen enligt både miljöbalken och kärntekniklagen. 5. Beskrivning av verksamheten 5.1 Kärnkraftverk (MKB 11.1) I en kärnkraftreaktor klyvs tunga atomkärnor, varvid energi frigörs. Processen kallas fission. När atomkärnorna klyvs bildas värme. Det är värmen i reaktorn man drar nytta av för att framställa el. I Forsmarks kärnkraftverk finns tre kärnreaktorer F1, F2 och F3. Samtliga är utförda som kokvattenreaktorer (BWR=Boiling Water Reactor). I en kokvattenreaktor hettas vattnet upp i reaktortanken till kokning. Vattenångan avleds för att driva turbinerna. Turbinerna driver generatorn som alstrar elektricitet. Bränslet består av anrikat uran. Efter att ångan har passerat turbinen leds den till en värmeväxlare, den s.k. kondensorn, där ångan kondenseras till vatten med hjälp av havsvatten. Kondensatet pumpas tillbaka till reaktorn för att på nytt bilda ånga. Kylvattnet leds i separata system och kommer därför inte i kontakt med den radioaktiva ångan. För närvarande används vid full drift ca 72 ton bränsle i form av urandioxid per år, vilken mängd kommer att öka upp mot 81 ton per år efter planerade effekthöjningar. En beskrivning av bränslet och bränslehanteringen finns i kapitel i MKB.

11 11 Effekthöjningen kommer att medföra att energiutbytet ökar från 25 till 28 TWh (miljarder kilowattimmar) per år. Vid kärnkraftverket tillämpas ett antal grundläggande säkerhetsprinciper för att minska sannolikheten för radiologiska olyckor och lindra konsekvenserna av en olycka. Här kan nämnas bl.a följande. Barriärer Fysisk inneslutning av radioaktiva ämnen. Djupförsvarsprincipen Tillämpning av flera överlappande nivåer av teknisk utrustning, operationella åtgärder och administrativa rutiner för att skydda anläggningens barriärer och vidmakthålla deras effektivitet, samt för att skydda omgivningen om barriärerna inte skulle fungera som avsett. Redundans Två eller flera alternativa - identiska eller olika - system eller komponenter som oberoende av varandra utför samma säkerhetsuppgift.

12 12 Rådrumsregeln I syfte att minska risken för mänskliga fel och minska stressen på operatörerna är anläggningen försedd med säkerhetssystem som automatiskt initierar nödvändiga åtgärder. Säkert läge Driftläge som minimerar risken för radiologisk olycka. För en kärnkraftsreaktor avses normalt säkert underkritisk reaktor och en temperatur under 100 C i reaktortryckkärlet. Fysiskt skydd Tekniska, administrativa och organisatoriska åtgärder som syftar dels till att skydda en anläggning mot obehörigt intrång, sabotage eller annan sådan påverkan som kan medföra radiologisk olycka, dels till att förhindra obehörig befattning med kärnämne eller kärnavfall. En närmare beskrivning av säkerhetsfunktionerna vid anläggningen lämnas i kapitel i MKB. Vid en effekthöjning ökar ångflödet från reaktorn. För att ta hand om det ökade ångflödet byts högtrycksturbinerna och ett antal ventiler som ger högt tryckfall. Eftersom ångflödet ingår i en sluten krets, i vilken ångan kondenseras till vatten, måste även matarvattenflödet öka. Detta innebär att åtgärder på matarvattensystemet också behöver vidtas. Utöver detta vidtas ett antal åtgärder för att bibehålla säkerhet och driftmarginaler. Ändringarna är av samma karaktär som de åtgärder som vid flera tillfällen genomförts såväl i Forsmark som i andra kärnkraftverk. Utöver åtgärder som är relaterade till effekthöjningar har FKA ett program för investeringar för att bibehålla och höja anläggningens säkerhet, bibehålla långsiktig produktionsförmåga samt att förbättra arbetsmiljön och den yttre miljön. Här avses bl.a. de åtgärder som kommer att behöva vidtas med anledning av kraven i SKIFS 2004:2. Planen löper från år 2005 till och med år Reservkraft och Gunnarsbo gasturbin Reservkraft (MKB )

13 13 För att klara avbrott i elkraftförsörjningen från det yttre stamnätet finns reservkraftanläggningar till alla reaktorblocken. Sålunda finns för var och en av reaktorerna fyra dieselgeneratorer, som säkerställer att reaktorn kan ställas av på ett säkert sätt. Var och en fungerar oberoende av de andra. De säkerställer också att kylningen av reaktorn fungerar. Startprov genomförs var fjortonde dag och belastningsprov en gång i månaden. Miljödiesel används som bränsle Gunnarsbo gasturbin (MKB 11.5) Gunnarsbo gasturbin drivs av FKA med syftet att förstärka 70 kv-nätet vid störningar som påverkar kärnkraftverket. Gasturbinen hålls även tillgänglig för att sälja reservkraftkapacitet. Den ingår inte i säkerhetssystemet men förstärkningen av 70 kv-nätet är positiv från reaktorsäkerhetssynpunkt. Anläggningen består av ett aggregat om 40 MW. Lokaliseringen framgår av situationsplanen i bilaga 8 till MKB. Normalt används inte anläggningen annat än vid provdrift. Under ett normalt år är den totala drifttiden mindre än 10 timmar för kraftgenerering och två dygn för faskompensering. För lagring av bränsle finns fyra cisterner, varav endast en används. I den lagras m 3, motsvarande fyra dygns fulleffektdrift. Ingen utrustning för rening av utsläppen till luft finns installerad. 5.3 Övriga funktioner och processer Lokaliseringen av de flesta av nedan beskrivna verksamheter framgår av situationsplanen i bilaga 8 till MKB Forsmarks hamn (MKB 11.9) Forsmarks hamn utgör en länk i transportsystemet för kärnbränsle och radioaktivt avfall. Den används främst för lossning av radioaktivt avfall till SFR (slutförvar för radioaktivt driftavfall i Forsmark) och för lastning av använt kärnbränsle för transport till Clab (centralt mellanlager för använt kärnbränsle i Simpevarp i Oskarshamns kommun). I stort sett är det endast m/s Sigyn som trafikerar hamnen. Andra transporter till kärnkraftverket förekommer.

14 14 m/s Sigyn är utrustad med katalysator för att begränsa utsläppen av kväveoxider. Fartyg i hamnen har tillgång till Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) miljöstation vid SFR. Oljelänsor finns för eventuella oljeutsläpp Sanitärt avloppsreningsverk (MKB 11.10) För kärnkraftverket med tillhörande byggnader finns ett avloppsreningsverk för sanitärt avloppsvatten. Det är utrustat med mekanisk, biologisk och kemisk rening samt är dimensionerat för 1000 personer. Avloppsvatten som kan vara förorenat med olja passerar oljeavskiljare innan det når reningsverket. Utsläpp av renat avloppsvatten sker till Asphällsfjärden. Det renade avloppsvattnet får innehålla högst 15 mg biologiskt syreförbrukande substanser (BOD 7 ) och högst 0,5 g fosfor per liter vatten Anläggningar för behandling av låg- och medelaktivt avfall. Det finns två anläggningar för behandling av låg- och medelaktivt avfall vid FKA. Den ena anläggningen är placerad vid F1 och den andra vid F3. Vid avfallsanläggningarna behandlas processvatten från kontrollerat område, dvs område där den som uppehåller sig kan få en stråldos. De olika behandlingsstegen är filtrering, jonbyte, indunstning och sedimentering. F1:s avfallsanläggning behandlar även vattnet från kontrollerat område på F2. Systemet har till uppgift att i första hand rena processvattnet för återanvändning i anläggningen, i andra hand rena det för utsläpp till recipient (havet). Även fast låg- och medelaktivt avfall från drift, underhåll samt om- och tillbyggnad behandlas, slutkonditioneras samt mellanlagras vid avfallsanläggningarna Svalörens markförvar för lågaktivt avfall (MKB 11.11) FKA har ett markförvar för lågaktivt avfall beläget på ett inhägnat område inom kraftverksområdet. Deponering sker med ungefär två års mellanrum. Som framgår av avsnitt 4.1 pågår en tillståndsprövning av förvaret i ett annat mål hos

15 15 Miljödomstolen och behandlas därför inte vidare i denna ansökan. Närmare uppgifter om förvaret finns i det målet Vattenverk (MKB 11.12) FKA har en egen vattenreningsanläggning för dricks- och processvatten. Den förser även Forsmarks bruk med dricksvatten. Råvattnet, knappt 10 l/s, tas in från Bruksdammen i Forsmarks bruk. Råvattnet behandlas genom flockning och flotation, filtrering samt ph-justering. Processvatten renas dessutom i en totalavsaltningsanläggning. Dricksvatten genomgår även kolfiltrering och klorering. Totalavsaltningsanläggningen kommer att byggas om och moderniseras. Då minskar åtgången av både processkemikalier, främst svavelsyra och natriumhydroxid, och råvatten. Natriumhydroxid och svavelsyra förvaras i tankar som är invallade. Aluminiumsulfat förvaras i en silo. Eluat och sköljvatten från regenerering av jonbytare neutraliseras och släpps därefter ut med kylvatten Fordonstvätt (MKB 11.13) Inom FKA:s område finns en tvätthall och en verkstad för tvätt och underhåll av fordon. Det finns också en tvätthall inom bostadsområdet vid kraftverket. Golvavloppet i industriområdets tvätthall är anslutet till ett sandfång och en oljeavskiljare. Även verkstadens golvavlopp är anslutet till en oljeavskiljare. Avloppsvattnet från tvätthallen i bostadsområdet passerar en sedimentationsränna och en oljeavskiljare. Allt avloppsvatten tillförs spillvattennätet Hantering av konventionellt avfall (MKB och 11.15) FKA har ett avtal med en entreprenör som utför all hantering av konventionellt avfall. Uppkommande avfall samlas och sorteras i miljöhäckar utplacerade på olika håll inom området. Beroende av avfallsslag förs det sedan vidare till den s.k Kretsloppscentralen eller mellanförvaret för farligt avfall. Avfallet sorteras i ungefär 30 fraktioner.

16 16 I Kretsloppscentralen samlas icke farligt avfall och fast farligt avfall. Den består av en byggnad med tre väggar och tak. Golvet är asfalterat. Dessutom finns en grusplan med containrar för avfall. Området är inhägnat. Mellanförvaret för farligt avfall ligger i en lokal som inrymmer bl.a. två fack för spillolja och ett för glykolblandat vatten. Där finns även en lagringsyta och en mottagningsyta i betong. Tanken för spillolja och glykolblandat vatten är placerad i en olje- och vattentät betongkassun. Från byggnadens bottenplan är en betongsockel uppdragen. Inga utsläpp sker från lagret Tvättstuga (MKB 11.16) Kläder (overaller, skoskydd och huvor) som använts inom kontrollerat område på alla tre blocken tvättas i tvättstugan, som ligger inom kontrollerat område för F3. Tvätten från F1 och F2 transporteras i speciella behållare till F3. Årligen tvättas ca ton. Förutom att kläderna ska bli rena i konventionell mening ska de även tvättas rena från radioaktiv kontamination. Allt processavloppsvatten från tvättstugan leds efter grovavskiljning till reningsanläggningen för vätskeburet aktivt avfall i avfallsanläggningen. Vattnet avleds för ph-justering och slamavskiljning varefter det går vidare för indunstning. Kondensatet från indunstningen släpps ut till recipient. Koncentratet från indunstningen gjuts in för slutförvaring i SFR. Ventilation från torktumlare och punktutsug är anslutna till ventilationssystemet för kontrollerade områden Dekontaminering och sanering (MKB 11.17) Komponenter som förorenats med aktivitet och som antingen ska återanvändas eller föras ut från blocken kan behöva dekontamineras. Kontaminationen är normalt bunden i ett löst sittande oxidskikt. Dekontaminering sker mekaniskt genom blästring eller högtryckstvätt, eller elektrokemiskt i betningsbad. Förbrukat vatten från blästring och högtrycksspolning leds till avfallsanläggningen. Förbrukade bad från den kemiska dekontamineringen förs normalt över till anläggningen för vätskeformigt avfall. Om provtagning visar på

17 17 för höga halter av metaller (Cr 6+, Cr, Ni och Zn) eller aktivitet genomförs dock först kemisk fällning och centrifugering. Allt radioaktivt slam som uppstår inom dekontamineringsanläggningen samlas i samma kokill som den förbrukade glasblästersuspensionen. När den är full mellanlagras den inför transport till slutförvaret i SFR Blästring och målning (MKB 11.18) Blästring och ommålning utförs på entreprenad i en byggnad på området mellan F3 och F1/F2. Huvudsakligen används epoxy- och polyuretanfärger. I byggnaden finns ett blästerbås, ett sprutmålningsrum för målning av större metallgods, en sprutbox, ett färgblandningsrum och ett färgförråd. Blästring utomhus får inte ske utan särskilt tillstånd från FKA och efter anmälan till Länsstyrelsen. Frånluften från blästerbåset passerar igenom en multicyklon innan den släpps ut. Det avskiljda materialet omhändertas som farligt avfall. Sprutmålningsrummet är ventilerat och luften renas från färgdimma i filter innan den släpps ut. Sprutboxen är försedd med luftutsug med filter. Ingen rening eller uppsamling av organiska luftburna föroreningar sker. En container utan avlopp används som färgblandningsrum. Lösningsmedlen förvaras i explosionssäkra kärl ton blästersand används årligen. Begagnad sand som innehåller färgrester och avverkat metallgods tas om hand av entreprenör Verkstäder (MKB 11.19) Det finns en aktiv verkstad för F1/F2 och en för F3. De ligger inom kontrollerat område och där utförs förebyggande och akut underhåll av mekanisk utrustning. I en inaktiv mekanisk verkstad, som ligger strax utanför F3, tillverkas och repareras komponenter till samtliga block i Forsmark. I lokaler inom F2 och F3 finns el- och instrumentverkstäder där elektromekaniskt underhållsarbete och instrumentunderhåll utförs. I en snickeriverkstad utförs träarbeten för hela FKA. Golvavloppen från de aktiva verkstäderna pumpas till avfallsanläggningen för behandling. Kemikalieförrådet i den aktiva verkstaden har brandspjäll och sprinklersystem och är godkänt av Sprängämnesinspektionen. Lagerhållningen av

18 18 aceton begränsas av brandskyddsskäl. Ventilationsluften från de aktiva verkstäderna leds via filter ut till ventilationssystemet för turbinbyggnaden. Slipning kan ge små mängder partikulärt avfall som fångas upp i filter. Det hanteras som farligt avfall. Den mekaniska inaktiva verkstaden är belägen i en lokal med pluggade golvavlopp. Det gods som bearbetas i verkstaden har tömts på olja innan det tas in för underhåll. För den inaktiva verkstaden samlas spillolja och kemikalierester i plåtfat. Förbrukningskemikalier förvaras dels på öppna hyllor och dels i låst skåp Oljeförvaring (MKB 11.20) FKA har fyra cisterner på vardera m 3 för förvaring av flygfotogen till gasturbinen. Endast en av cisternerna används. Den använda cisternen innehåller bränsle för fyra dygns fulleffektdrift, ca m 3. Påfyllning av cisternen sker från tankbil. Samtliga cisterner är försedda med anslutningar för skuminföring i samband med brandsläckning. Därutöver finns ett antal fasta tankar av varierande storlek för försörjning av bl.a reservkraftdieselaggregat, brandvattendieslar och hetvattenpannor. Förrådstankarna är invallade till hela sin volym och försedda med överfyllnadsskydd och nivålarm. Dagtankar till dieselaggregaten ligger inomhus. F1:s avfallsanläggning har en oljereningsanläggning med två 10 m 3 tankar för sedimentering. Dessutom finns utrymmen på blocken för tillfällig förvaring av mindre mängder spillolja. En bitumentank är placerad inomhus utan risk för externt läckage. Lagring av bensin sker på en bensinstation för FKA:s och entreprenörers fordon. Bensinstationen består av en s.k. containeranläggning som är invallad till hela volymen. Gasåterföring är installerad och tankstationen är även försedd med avluftning 4-5 m ovan containerns tak. Samma försiktighetsmått kommer att vidtas vid planerad installation av en dieseltank.

19 Dagvatten (MKB ) Dagvattensystemet avvattnar ett område på sammanlagt 19 ha. Dagvatten från hårdgjorda markytor och regnvatten från tak leds till dagvattennätet. Till dagvattennätet leds också, efter aktivitetskontroll, grundvattendränage från turbinoch reaktorbyggnader. Även grundvattendränage från kulvertar, intagsbyggnad, servicebyggnad samt spillskydd under oljetankar avleds till dagvattennätet. Utsläpp av dagvatten sker i kylvattenkanalen (inloppet). En mindre del dagvatten från bostadsområdet leds till Asphällsfjärden samt från kontorsbyggnader till Labbofjärden Centralförråd (MKB ) Centralförrådet består av ett antal lagerbyggnader lokaliserade till olika platser inom FKA. Lokalerna är uppvärmda via värmepump som tar värme från svallschaktet F1/F2. Vid behov används en elpanna till tilläggsvärme. Kemikalier förvaras på flera ställen. I kemiförrådet förvaras större mängder kemikalier på fat, säck etc. Lokalen har ett tätt golv utan avlopp. I oljeboden förvaras fat och mindre dunkar. Golvet är tätt med uppsamlingsbrunn. I A-hallen förvaras sprayburkar, lim mm. Gaser förvaras i gaslagret i tuber och tubpaket.

20 Upplag för stenmaterial (MKB ) FKA har iordningställt ett upplag för upp till m 3 jord, grus, lera, kalksten och andra stenmaterial som uppkommer vid markarbeten inom verksamhetsområdet. Organiskt nedbrytbart material sorteras ut och mellanlagras på tipp för trädgårds- och parkavfall i avvaktan på borttransport. Det förekommer att mindre mängder slam från rensning av kylvattenkanalerna läggs på upplaget efter anmälan till länsstyrelsen Brandstation och övningsplats (MKB och ) Vid Forsmark finns en räddningsstyrka som står i beredskap hela dygnet. En brandövningsplats har iordningställts i samråd med räddningstjänsten i Östhammars kommun för att utbilda och öva personal ur räddningsstyrkan samt viss drift- och underhållspersonal. Övningarna omfattar bl.a olika typer av släckövningar. Övningsplatsen är lokaliserad till ett område som ursprungligen var en havsvik men som under byggtiden fyllts med sprängsten och schaktmassor från anläggningsbygget. För släckövningar av vätskebränder finns två makadamfyllda invallningar. Vid övningarna används gasol och etanol. Etanolen förvaras i 200 liters fat på invallat område vid bränsletankarna. Tuber med gasol lagras inte permanent på brandövningsplatsen. Vid släckning används i första hand portabel skumutrustning, pulversläckare, kolsyra och vatten Meteorologimast (MKB ) Om ett haveri skulle inträffa är det nödvändigt att ha tillgång till meteorologiska data för att kunna förutsäga spridningen av ett eventuellt utsläpp. Kontinuerlig registrering av meteorologiska data krävs också enligt SSI:s föreskrifter (2000:12) om skydd av människors hälsa och miljön vid utsläpp av radioaktiva ämnen från vissa kärntekniska anläggningar. En meteorologimast finns därför placerad invid Forsmarksverket strax söder om kylvattenkanalens inlopp Restaurang, bostadsområde samt kontors- och administrationsbyggnader (MKB )

Rivning. av kärnkraftverk Nov 2005. Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild

Rivning. av kärnkraftverk Nov 2005. Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild Rivning av kärnkraftverk Nov 2005 Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild Reparationer ger erfarenhet De svenska erfarenheterna av att helt montera ned kärntekniska

Läs mer

FORSMARK. En kort faktasamling om kärnkraft och Forsmarks Kraftgrupp AB

FORSMARK. En kort faktasamling om kärnkraft och Forsmarks Kraftgrupp AB FORSMARK En kort faktasamling om kärnkraft och Forsmarks Kraftgrupp AB OM FORSMARK Forsmark är Sveriges yngsta kärnkraftverk som har drivits sedan 1980. Varje år producerar tre reaktorer en sjättedel av

Läs mer

Ringhals Nordens största kraftverk. El en del av din vardag

Ringhals Nordens största kraftverk. El en del av din vardag Ringhals Nordens största kraftverk El en del av din vardag Inledning El finns överallt. Industrier, sjukhus och mycket i vår vardag kräver ständig tillgång på el. På Ringhals Nordens största kärnkraftverk

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning av Forsmarks Kraftgrupp AB:s verksamhet

Miljökonsekvensbeskrivning av Forsmarks Kraftgrupp AB:s verksamhet Företagsintern handling Dokumenttyp Org Dokumentnummer RAPPORT FKA Org / Författare Barkefors C SwedPower, Hydén Eva AVE FKA-2005-290 Kontrollerad / Tagit del Rev Fastställd Datum 0 2005-09-28 Miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 MILJÖRAPPORT 2011 Anläggningens namn: MILJÖRAPPORT Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 Besöksadress: Postadress Telefon: 0771-416417 Fax: 0653-12063 Miljöansvarig Kommun:

Läs mer

Forsmarks historia. 1965 Vattenfall köper mark vid Käftudden i Trosa eftersom det var den plats där kärnkraftverket först planerades att byggas.

Forsmarks historia. 1965 Vattenfall köper mark vid Käftudden i Trosa eftersom det var den plats där kärnkraftverket först planerades att byggas. Forsmarks historia 1965 Vattenfall köper mark vid Käftudden i Trosa eftersom det var den plats där kärnkraftverket först planerades att byggas. 1970 Riksdagen beslutade att omlokalisera främst av arbetsmarknadspolitiska

Läs mer

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Datum: Januari mars 2004 Plats: Målgrupp: Inbjudan: Syfte: Underlag: Skriftligt samråd Regionala

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Anmälan om ägarbyte

Läs mer

BESLUT 1 (9) 2003-01-10 551-6359-01. Svensk Kärnbränslehantering AB Box 5864 102 40 STOCKHOLM

BESLUT 1 (9) 2003-01-10 551-6359-01. Svensk Kärnbränslehantering AB Box 5864 102 40 STOCKHOLM BESLUT 1 (9) Svensk Kärnbränslehantering AB Box 5864 102 40 STOCKHOLM Tidigt samråd och fråga om betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 4 miljöbalken (1998:808) inför tillståndsprövning enligt miljöbalken

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Kronobergs läns författningssamling

Kronobergs läns författningssamling Kronobergs läns författningssamling Markaryds kommun Markaryds kommuns beslut om fastställande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Norra Misterhult, Markaryds kommun; 07FS 2006:39 Utkom från

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN 1(7) Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN Enligt 10 och 11 i Miljöförordningen (2013:251) Anmälan avser Ny verksamhet med startdatum: Ändring av befintlig

Läs mer

Fud-program 2013 2013-10-17

Fud-program 2013 2013-10-17 Fud-program 2013 1 Fud-program 2013 Kraven enligt kärntekniklagen (12 ) Den som har tillstånd [för] en kärnkraftsreaktor ska låta upprätta ett program för den allsidiga forsknings- och utvecklingsverksamhet

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan inklusive bilagor ska lämnas in i två exemplar senast sex veckor innan åtgärden påbörjas. Läs igenom bifogad information. Anmälan som inte är fullständigt ifylld

Läs mer

När man diskuterar kärnkraftens säkerhet dyker ofta

När man diskuterar kärnkraftens säkerhet dyker ofta Faktaserien utges av Analysgruppen vid Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB (KSU) Box 1039 SE - 611 29 NYKÖPING Telefon 0155-26 35 00 Fax 0155-26 30 74 E-post: analys@ksu.se Internet: www.analys.se Faktaserien

Läs mer

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Administrativa uppgifter: Anläggningens namn: Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt

Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt Möta är ett samverkansprojekt mellan länets 13 kommuner företrädda av miljökontoren samt Länsstyrelsen Östergötland. Maj 2009 Förvara kemiska produkter

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet 1 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), Vattenfall AB, E.ON Kärnkraft Sverige AB, Forsmark Kraftgrupp AB, OKG Aktiebolag och Oskarshamns och Östhammars kommuner har idag träffat följande Samarbetsavtal

Läs mer

Skyddsföreskrifter. - Malmsjöåsens vattentäkter

Skyddsföreskrifter. - Malmsjöåsens vattentäkter Skyddsföreskrifter - Malmsjöåsens vattentäkter Telge Nät AB Tel vxl 08-553 220 00 Org.nr 556558-1757 Box 633 151 27 Södertälje Fax 08-553 222 04 Säte i Södertälje Besöksadress Holmfastvägen 31, Södertälje

Läs mer

Rivning av nedlagda kärntekniska anläggningar i Sverige

Rivning av nedlagda kärntekniska anläggningar i Sverige Rapport 2007:7 från Statens råd för kärnavfallsfrågor Rivning av nedlagda kärntekniska anläggningar i Sverige Rapport från Kärnavfallsrådets utfrågning den 11 december 2007 Statens råd för kärnavfallsfrågor

Läs mer

CHECKLISTA - Fordonstvättar

CHECKLISTA - Fordonstvättar BILAGA 2 CHECKLISTA - Fordonstvättar 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Företagets/anläggningens namn Org nr Postadress Post nr, ort Besöksadress Fastighetsbeteckning Kontaktperson Tel nr Fax nr Kommun Besöksdatum

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL Miljörapport 2013 Katrineholm 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Svensk Biogas i Linköping AB ägs till 100 % av Tekniska

Läs mer

Riskbedömning för att förebygga olägenhet för människors hälsa eller miljön

Riskbedömning för att förebygga olägenhet för människors hälsa eller miljön Riskbedömning för att förebygga olägenhet för människors hälsa eller miljön De flesta verksamheter påverkar miljön. Hur och i vilken omfattning varierar däremot. Genom att skaffa sig kunskap om hur verksamheten

Läs mer

Teknisk information om Barsebäck

Teknisk information om Barsebäck Teknisk information om Barsebäck 2 Innehåll Så gör vi el... 4 Med miljön i fokus... 9 Barsebäcks radioaktiva avfall...12 Reaktorsäkerhet på Barsebäck...14 Strålning...16 Planer för nedläggning...18 Översiktsplan

Läs mer

Rivningsplan / avfallshanteringsplan

Rivningsplan / avfallshanteringsplan Rivningsplan / avfallshanteringsplan Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning alt. adress Beräknat start och stoppdatum för rivning Byggherre Kontaktperson/telefon Entreprenör Kontaktperson/telefon

Läs mer

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun.

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun. Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun. BESLUT Med stöd av 7 kapitlet 21 och 22 miljöbalken beslutar Länsstyrelsen om vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Jungs

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER I SALEMS KOMMUN FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ

LOKALA FÖRESKRIFTER I SALEMS KOMMUN FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ LOKALA FÖRESKRIFTER I SALEMS KOMMUN FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ Innehållsförteckning Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa... 3 Inledande bestämmelser... 3 Avloppsanordning

Läs mer

Slam- och oljeavskiljaranläggning

Slam- och oljeavskiljaranläggning Slam- och oljeavskiljaranläggning Förord Denna skrift har tagits fram av samtliga kommunala VA-huvudmän i Dalarna med syftet att ge dig som fastighetsägare respektive verksamhetsutövare kortfattad information

Läs mer

rivningen av Barsebäcksverket?

rivningen av Barsebäcksverket? Hur förbereder f sig Barsebäck Kraft AB inför rivningen av Barsebäcksverket? I Barsebäck jobbar vi med utveckling KASAM - Rivning av nedlagda kärntekniska k anläggningar i Sverige 11 december 2007, VD

Läs mer

Kärnavfallsrådets utfrågning om systemanalys. 24 april 2008

Kärnavfallsrådets utfrågning om systemanalys. 24 april 2008 Kärnavfallsrådets utfrågning om systemanalys 24 april 2008 Helhetsbild av slutförvarssystemet Olle Olsson Projektchef Kärnbränsleprojektet Dagens presentationer Anläggningar för slutligt omhändertagande

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Kärnkraft Innehållsförteckning: Sid. 2-3: Kärnkraftens Historia Sid. 4-5: Fission Sid. 6-7: Energiomvandlingar Sid. 12-13: Kärnkraftens framtid Sid. 14-15: Källförteckning Sid. 16-17: Bildkällor Sid.

Läs mer

Gilla läget i 100 000 år... www.slutforvaret.se

Gilla läget i 100 000 år... www.slutforvaret.se Gilla läget i 100 000 år... 10 år 2003-2013 1 I den här broschyren funderar vi på ett mer filosofiskt plan på hur man kan tänka kring ett slutförvar av använt kärnbränsle. Det finns korta frågeställningar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor; SFS 1999:381 Utkom från trycket den 14 juni 1999 utfärdad den 27 maj 1999. Enligt riksdagens

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07

Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 1. Inledning 1.1 Riktlinjerna Dessa riktlinjer omfattar oljeavskiljare i Enköpings kommun. Riktlinjerna

Läs mer

Plan 2010. Kostnader från och med år 2012 för kärnkraftens radioaktiva restprodukter. Underlag för avgifter och säkerheter åren 2012 2014

Plan 2010. Kostnader från och med år 2012 för kärnkraftens radioaktiva restprodukter. Underlag för avgifter och säkerheter åren 2012 2014 Plan 2010 Kostnader från och med år 2012 för kärnkraftens radioaktiva restprodukter Underlag för avgifter och säkerheter åren 2012 2014 Svensk Kärnbränslehantering AB December 2010 Svensk Kärnbränslehantering

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Sida 1 av 5 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Anmälan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Riktlinjer Diarienummer 114-14/013 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Antagen av Ledningsgruppen 2014-08-13 Käppalaförbundet Käppalaförbundet Riktlinjer 2 (8) Sammanfattning För att minska

Läs mer

Bilaga H. SSAB Tunnplåt. Förslag till slutliga villkor. Allmänna villkor

Bilaga H. SSAB Tunnplåt. Förslag till slutliga villkor. Allmänna villkor SSAB Tunnplåt Bilaga H Förslag till slutliga villkor Allmänna villkor 1. Om inte annat framgår av villkoren nedan skall verksamheten inbegripet åtgärder för att minska utsläppen till luft och vatten och

Läs mer

Policy för fordonstvätt och oljeavskiljare

Policy för fordonstvätt och oljeavskiljare Policy för fordonstvätt och oljeavskiljare Denna policy gäller för samtliga fordonstvättar i Tranemo kommun. För fordonstvättar som tvättar mer än 1000 personbilstvättar eller mer än 200 lastbilar, bussar

Läs mer

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt?

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt? 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Vattenverksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till vattenverksamhet enligt

Läs mer

Lagar och föreskrifter

Lagar och föreskrifter Lagar och föreskrifter Det finns många lagar och författningar som syftar till att skydda miljön. För den yttre miljön är de viktigaste lagarna samlade i miljöbalken. I vissa fall anges detaljerade krav,

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) Verksamhetens namn Organisationsnummer Adress Fastighetsbeteckning (där verksamheten bedrivs) Postadress Faktureringsadress

Läs mer

Kärnenergi. Kärnkraft

Kärnenergi. Kärnkraft Kärnenergi Kärnkraft Isotoper Alla grundämnen finns i olika varianter som kallas för isotoper. Ofta finns en variant som är absolut vanligast. Isotoper av ett ämne har samma antal protoner och elektroner,

Läs mer

För miljön, nära dig. Fordonsbranschen Miljösamverkan Skåne 6 februari 2013 Susanne Flygare och Katarina Hansson, VA SYD

För miljön, nära dig. Fordonsbranschen Miljösamverkan Skåne 6 februari 2013 Susanne Flygare och Katarina Hansson, VA SYD För miljön, nära dig Fordonsbranschen Miljösamverkan Skåne 6 februari 2013 Susanne Flygare och Katarina Hansson, VA SYD VA SYD kort presentation Va-lagen, ABVA + Tilläggsbestämmelser VA SYDs uppströmsarbete

Läs mer

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare)

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare) 1 (5) Anmälan om avhjälpandeåtgärder med anledning av föroreningsskada enligt 28 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (efterbehandling av ett förorenat område) Länsstyrelsen

Läs mer

NyhetsblAD nr. 2012:2

NyhetsblAD nr. 2012:2 NyhetsblAD nr. 2012:2 FRÅN KÄRNAVFALLSRÅDET Den 28 mars: Kärnavfallsrådet arrangerade ett seminarium om avveckling och rivning på Studsvik Nuclear AB Den 28 mars arrangerade Kärnavfallsrådet ett seminarium

Läs mer

Regler om vattenskyddsområden

Regler om vattenskyddsområden Sid 1 Regler om vattenskyddsområden Länsstyrelsen eller kommunen kan med stöd av miljöbalken förklara ett område vars vattentillgångar behöver skyddas som vattenskyddsområde. Reglerna för detta finns i

Läs mer

1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen. 2012-02-16 meddelad i Växjö

1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen. 2012-02-16 meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT meddelad i Växjö Mål nr SÖ K A ND E OKG Aktiebolag Ombud: Advokaten Mats Ericsson Alrutz' Advokatbyrå AB Box 7493 103 92 Stockholm SA K E N Tillstånd till verksamheten vid Oskarshamns

Läs mer

EWC-kod Avfallsslag T S C Alla slag av farligt avfall X X T= Tanktransporter, S= Styckegodstransporter, C= Containertransporter

EWC-kod Avfallsslag T S C Alla slag av farligt avfall X X T= Tanktransporter, S= Styckegodstransporter, C= Containertransporter 1 (4) I). ~ 2011-04-27 Dnr: 5620-00814-201 1 Länsstyrelsen Örebro län Adnan Jahic Direkt: 019-1938 55 Ahlgrens Åkeri AB adnan.jahic@lansstyrelsen.se Fabriksvägen 5 Fax: 019-19 35 15 71041 FELLINGSBRO För

Läs mer

Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik

Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik AB SVAFO 611 82 Nyköping Beslut Vårt datum: 2014-12-11 Er referens: S-10-786 Diarienr: SSM 2010/2001 Handläggare: Simon Carroll Telefon: +46 8 799 41 24 Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Tillsyn på bilverkstäder 2006 Rapport nr 3/06 olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika mö Inledning Inom ramen

Läs mer

Arbeta säkert på Forsmark

Arbeta säkert på Forsmark Arbeta säkert på Forsmark Viktiga telefonnummer Riktnummer 0173 SOS Alarm 112 Bevakningscentralen, larm 822 22 Bevakningscentralen 811 22 Växel 810 00 Huvudentré 812 59 Brandstation förman 812 55 Kontrollrum

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(6) Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Beskrivning för hur du fyller i blanketten finns längst bak! Ni ska ha lämnat in

Läs mer

Tillståndet omfattar styckegods-, tank-, container- och bulktransport alla slag av farligt avfall.

Tillståndet omfattar styckegods-, tank-, container- och bulktransport alla slag av farligt avfall. 44%. BESLUT Diarienummer Sida W 2013-04-10 562-10011-2013 1(4) LANSSTYRELSEN VASTRA GOTALANDS LAN Miljöskyddsenheten Annika Lundahl Delgivningskvitto Renova AB Box 156 O 10-224543 1 401 22 GOTEBORG Tillstånd

Läs mer

Vattenförvaltning för företag. Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet?

Vattenförvaltning för företag. Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet? Vattenförvaltning för företag Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet? Den 22 december 2009 fastställde de fem svenska Vattenmyndigheterna miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram

Läs mer

Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP

Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP Nya avfallsregler med ny avfallsförordning Implementering av EGs nya ramdirektiv om avfall 2010-10-05 Work shop Miljösamverkan Skåne Program 09.35-10.20

Läs mer

Yttrande över Studsvik Nuclear AB:s ansökan om slutförvaring av utländskt kärnavfall och använt kärnbränsle

Yttrande över Studsvik Nuclear AB:s ansökan om slutförvaring av utländskt kärnavfall och använt kärnbränsle BESLUT 2011-12-21 Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm Handläggare: Anders Wiebert Telefon: +46 8 799 4182 Vår referens: SSM2010-4643-8 Yttrande över Studsvik Nuclear AB:s ansökan om slutförvaring

Läs mer

Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka Strand. Mål nr M7062-14 Avdelning 3

Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka Strand. Mål nr M7062-14 Avdelning 3 Sidan 1 av 11 Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka Strand Mål nr M7062-14 Avdelning 3 Yttrande över behov av komplettering, utökad verksamhet vid anläggningen för slutförvaring

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Energi & Atom- och kärnfysik

Energi & Atom- och kärnfysik ! Energi & Atom- och kärnfysik Facit Energi s. 149 1. Vad är energi? Förmåga att utföra arbete. 2. Vad händer med energin när ett arbets görs? Den omvandlas till andra energiformer. 3. Vad är arbete i

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

Hur länge är kärnavfallet farligt?

Hur länge är kärnavfallet farligt? Hur länge är kärnavfallet farligt? Sifferuppgifterna som cirkulerar i detta sammanhang varierar starkt. Man kan få höra allt ifrån 100-tals till miljontals år. Dvs. vi har en spännvidd mellan olika uppgifter

Läs mer

E.ON Värme Sverige AB Protokoll över Riskbedömning miljö Datum: 2007-10-05 Sida 1 Anläggning: Järfälla Metod: Grovanalys

E.ON Värme Sverige AB Protokoll över Riskbedömning miljö Datum: 2007-10-05 Sida 1 Anläggning: Järfälla Metod: Grovanalys Bilaga A8. Projekt: P86 Protokoll över Riskbedömning miljö Datum: 2007-0-05 Sida Pannhus (bränslen eller kemikalier ej inkluderade) Pannor Explosion i pannan Hög halt koloxid. Fel på styrning. 2 Stoftfilter

Läs mer

Älvsborgs läns författningssamling

Älvsborgs läns författningssamling Älvsborgs läns författningssamling Länsstyrelsen 15 FS 1995:109 Utkom från trycket den 8 december 1995 Kungörelse om skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkt; utfärdad den 17 november 1995.

Läs mer

Ansökan om tillstånd för forskningsanläggingen European Spallation Source ESS inom fastigheten Östra Odarslöv 13:5, Lunds kommun, Skåne län

Ansökan om tillstånd för forskningsanläggingen European Spallation Source ESS inom fastigheten Östra Odarslöv 13:5, Lunds kommun, Skåne län LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN BEGÄRAN OM KOMPLETTERING 1(1) 2012-06-26 500-11875-2012 STRÅLSÄKERHETS MYNDIGHETEN Vår referens Enheten for Samhällsskydd och Beredskap Gert Jacobsson 040/044-25 23 33 Strålskyddsmyndigheten!

Läs mer

Kärnenergi. Kärnkraft

Kärnenergi. Kärnkraft Kärnenergi Kärnkraft Isotoper Alla grundämnen finns i olika varianter som kallas för isotoper. Ofta finns en variant som är absolut vanligast. Isotoper av ett ämne har samma antal protoner och elektroner,

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-10-29, 175 ATT GÄLLA FRÅN 2012-11-15 Med stöd

Läs mer

Kärnkraft. http://www.fysik.org/website/fragelada/index.as p?keyword=bindningsenergi

Kärnkraft. http://www.fysik.org/website/fragelada/index.as p?keyword=bindningsenergi Kärnkraft Summan av fria nukleoners energiinnehåll är större än atomkärnors energiinnehåll, ifall fria nukleoner sammanfogas till atomkärnor frigörs energi (bildningsenergi även kallad kärnenergi). Energin

Läs mer

Hållbar utveckling Vad betyder detta?

Hållbar utveckling Vad betyder detta? Hållbar utveckling Vad betyder detta? FN definition en ytveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generations möjlighet att tillfredsställa sina behov Mål Kunna olika typer

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning December 2014 Utbyggnad och fortsatt drift av SFR ISBN 978-91-980362-3-7 Tänd ett lager: ID 1359696 P, R eller TR. Miljökonsekvensbeskrivning Utbyggnad och fortsatt drift av

Läs mer

Dessutom kommer tillhörande transporterna till och från bolaget att kvantifieras.

Dessutom kommer tillhörande transporterna till och från bolaget att kvantifieras. Bilaga 2 till samrådsunderlag Miljökonsekvensbeskrivning för Höganäs Sweden AB En miljökonsekvensbeskrivning kommer att utarbetas av Profu AB och Svensk MKB AB till den planerade ansökan. Miljökonsekvensbeskrivningen

Läs mer

Olje-/bensin eller fettavskiljare

Olje-/bensin eller fettavskiljare Sida 1 av 7 Olje-/bensin eller fettavskiljare Olje-/bensinavskiljare Fettavskiljare De kommunala reningsverken har utsatts för större och större belastningar under de senaste åren. Därför ställer myndigheterna

Läs mer

Jämtlands läns författningssamling

Jämtlands läns författningssamling Utkom från trycket 2012-12-03 Länsstyrelsen Jämtlands län Jämtlands läns författningssamling LÄNSSTYRELSEN Utgivare: Enhetschef Marina Wallén Mattsson Kungörelse om lokala hälsoskyddsföreskrifter för Bräcke

Läs mer

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun 2015-10-01 Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun Det här bladet innehåller kortfattad information och förklaringar om de bestämmelser som gäller för det kommunala vattnet

Läs mer

DELDOM 2007-02-08 meddelad i Stockholm

DELDOM 2007-02-08 meddelad i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT DELDOM 2007-02-08 meddelad i Stockholm Sid 1 (67) Mål nr SÖKANDE Vafab Miljö AB, 556191-4200 Nyängsleden 721 87 Västerås Ombud: Advokat Mikael Hägglöf Fröberg & Lundholm Advokatbyrå

Läs mer

Avveckling/rivning av kärntekniska anläggningar i Sverige

Avveckling/rivning av kärntekniska anläggningar i Sverige KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste 1 Sören Norrby PM Olof Söderberg 2007-10-11 Avveckling/rivning av kärntekniska anläggningar i Sverige Denna promemoria är avsett att vara: informationsmaterial

Läs mer

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9.

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9. Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. E.ON Värme Sverige AB April 2007 1 Administrativa uppgifter Sökandes namn: E.ON Värme Sverige AB Anläggning:

Läs mer

Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. Mikael Algvere AOVA chef

Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. Mikael Algvere AOVA chef Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. 20140910 Mikael Algvere AOVA chef Vad är ett reningsverk? Reningsverk är en biokemisk processindustri, som renar vårt spillvatten från biologiskt material,

Läs mer

Samlad redovisning av metod, platsval och program inför platsundersökningsskedet

Samlad redovisning av metod, platsval och program inför platsundersökningsskedet Samlad redovisning av metod, platsval och program inför platsundersökningsskedet Svensk Kärnbränslehantering AB December 2000 Svensk Kärnbränslehantering AB Box 5864 102 40 Stockholm Tel 08-459 84 00 Fax

Läs mer

Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun.

Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun. Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun. Antagen av räddningschefen 2014-12-22 Information till allmänheten Inledning Lag

Läs mer

Avloppsfrågor - Green Island. Karin Palmqvist Larsson, Miljö- och hälsoskyddsenheten 2013-11-30

Avloppsfrågor - Green Island. Karin Palmqvist Larsson, Miljö- och hälsoskyddsenheten 2013-11-30 Avloppsfrågor - Green Island Karin Palmqvist Larsson, Miljö- och hälsoskyddsenheten 2013-11-30 Ingmarsö & Brottö Enskilt vatten och avlopp 80% torr toalett och BDT-avlopp Gemensamt avlopp i Ingmarsöbyn.

Läs mer

Inspektionsrapport, egenkontroll gällande båtklubbar och marinor

Inspektionsrapport, egenkontroll gällande båtklubbar och marinor Inspektionsrapport Dnr: 2015 4075 Sida 1 (5) 2015-06-26 Handläggare Charlotte Larsson Miljö- och hälsoskyddsinspektör Telefon 08-508 288 71 E-post: charlotte.larsson@stockholm.se Örnsbergs båtklubb Inspektionsrapport,

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa 820:1 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa Antagna av kommunfullmäktige 1986-09-18 ändrade 1988-06-16 och 2003-01-16 Gäller fr o m 2003-01-16

Läs mer

HAGA BÅTKLUBB. Klubbens miljöregler och miljöarbete. Handlingsplan. Miljöpolicy. Miljöregler. Avfallsplan. Bottenmålning och tvätt

HAGA BÅTKLUBB. Klubbens miljöregler och miljöarbete. Handlingsplan. Miljöpolicy. Miljöregler. Avfallsplan. Bottenmålning och tvätt HAGA BÅTKLUBB Klubbens miljöregler och miljöarbete Handlingsplan Miljöpolicy Miljöregler Avfallsplan Bottenmålning och tvätt Båtklubbens unika och attraktiva läge vid Brunnsvikens västra sida gör att Haga

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. 1 (10) 2005-06-13 31. Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. Inledande bestämmelser 1 Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och förordningen (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

Stockholms läns författningssamling

Stockholms läns författningssamling Stockholms läns författningssamling Botkyrka kommun Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Botkyrka kommun, meddelade av kommunfullmäktige 2008-12-18, 257; beslutade den 12

Läs mer

Riksarkivet Yttrande 1 (5)

Riksarkivet Yttrande 1 (5) Riksarkivet Yttrande 1 (5) Datum Dnr RA 04-2011/2831 2012-05-28 Era Dnr SSM 2011-1137 och SSM 2011-3833 2012-05- 2 9 Strålsäkerhetsmyndigheten 171 16 Stockholm SSM Nationell remiss av SKB:s slutförvarsansökan

Läs mer

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Samrådsunderlag Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Ärende Kalmarsund Vind driver två vindkraftverk på fastigheterna Nedra Vannborga

Läs mer

Vatten från Spillepengs avfallsanläggning

Vatten från Spillepengs avfallsanläggning Vatten från Spillepengs avfallsanläggning en beskrivning av systemens uppbyggnad och lakvattnets sammansättning INTERREG IIIA Källsamarbetet Sysav delprojekt: Lakvattenkarakterisering Mars 2007 Projektet

Läs mer

LISTA 2. FÖRVARING. Se också punkt 5 i lista 3 om utrustning för att samla upp spill, stoppa utflödande vätskor m.m.

LISTA 2. FÖRVARING. Se också punkt 5 i lista 3 om utrustning för att samla upp spill, stoppa utflödande vätskor m.m. LISTA 2. FÖRVARING Se också punkt 5 i lista 3 om utrustning för att samla upp spill, stoppa utflödande vätskor m.m. i sammandrag. För preciseringar och undantag, se sid 7 f. 1 Invallning av kemikalier

Läs mer

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun Avfallsföreskrifter för Järfälla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 10 december 2007 att gälla från och med den 1 januari 2008 8 (12) Batterier 43 Kasserade batterier ska sorteras ut och hållas åtskilt

Läs mer

1 Problemet och vad SSM vill uppnå

1 Problemet och vad SSM vill uppnå Sida: 1/6 Vårt datum: 2011-03-10 Vår referens: SSM 2011/1133 Konsekvensutredning över förslag till föreskrifter om hantering av torv- och trädbränsleaska som är kontaminerad med cesium- 137 eller naturligt

Läs mer

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

Stockholms läns författningssamling

Stockholms läns författningssamling Stockholms läns författningssamling Upplands Väsby kommun Upplands Väsby kommuns föreskrifter om lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa för Upplands Väsby kommun; beslutade den 22 maj 2006

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön KFS 032 revision 01 REGLEMENTE ANTAGEN: 2011-08-29 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2011-09-01 ERSÄTTER: 342/2001,

Läs mer