Riktlinjer för arbete med personuppgifter vid GIH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för arbete med personuppgifter vid GIH"

Transkript

1 Styrdokument Diarienummer: /12 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Riktlinjer för arbete med personuppgifter vid GIH Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box Stockholm Tel Orgnr

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinjer för arbete med personuppgifter i forskningen... 3 Bakgrund... 3 Organisation... 3 Riktlinjer vid arbete med personuppgifter i forskningen... 4 Anmälan av personuppgifter enligt PUL Förteckning över behandlingar av personuppgifter enligt PUL 36 och Registerutdrag enligt PUL Länkar... 5 Personuppgiftslagen... 6 Personuppgifter... 6 Känsliga personuppgifter... 6 Personuppgiftsansvarig... 7 Personuppgiftsombud... 7 Personuppgiftsbiträde... 7 Samtycke och information till de registrerade... 7 Registerutdrag... 8 Förhandskontroll... 8 Säkerhet vid behandling av personuppgifter... 8 Överföring av personuppgifter till tredje land... 8 Etikprövningslagen... 9 Ansökan... 9 Datainspektionens roll... 9 Informationssäkerhet Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box Stockholm Tel Orgnr

3 RIKTLINJER FÖR ARBETE MED PERSONUPPGIFTER I FORSKNINGEN Bakgrund Inom ramarna för verksamheten vid GIH behandlas personuppgifter i olika sammanhang t.ex. inom forskningen. Det finns flera olika lagar och regelverk som måste följas när man behandlar personuppgifter inom forskningen. Personuppgiftslagen (PuL) har som syfte att skydda människor mot att deras integritet kränks när personuppgifter behandlas och etikprövningslagen avser forskning på människor. Därutöver kan även regler om sekretess och tystnadsplikt bli aktuella när det gäller viss typ av forskning och/eller uppgifter. Med anledning av ovanstående har dessa riktlinjer avseende organisation och rutiner i samband med upprättande av förteckningar över personuppgifter och registerutdrag enligt nedan tagits fram. Bifogat finns även en kort sammanfattning över PuL och etikprövningslagen. Organisation Personuppgiftsansvarig Gymnastik- och idrottshögskolan är personuppgiftsansvarig avseende all personuppgiftsbehandling inom högskolan. Personuppgiftsombud Vid GIH finns ett personuppgiftsombud som är anmält till Datainspektionen (Dnr /12). Personuppgiftsombudets uppgifter är att: se till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt inom myndigheten ge råd och anvisningar som rör tillämpningen av PuL samråda med Datainspektionen se till att förteckningar över behandlingar av personuppgifter förs vid myndigheten fungera som kontaktperson för de registrerade och hjälpa de registrerade att få rättelse ingripa vid felaktig behandling av personuppgifter Medhjälpare Fysisk person som behandlar personuppgifter under personuppgiftsansvariges ledning inom organisationen, t.ex. en anställd forskare. Personuppgiftsbiträde Personuppgiftsbiträde är den som behandlat personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning utanför organisationen (t.ex. ett labb som utför laboratorietester på materialet, eller en servicebyrå som tillhandahåller serverutrymme för lagring av data). Den registrerade Fysisk person som en personuppgift avser. Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box Stockholm Tel Orgnr

4 4(10) Riktlinjer vid arbete med personuppgifter i forskningen Kontrollera att arbetet är förenligt med lagar och förordningar Informerat och skriftligt samtycke från de registrerade ska föregå all dataregistrering som innehåller personuppgifter Forskning som avser människor ska etikprövas Vid behandling av genetiska data ska anmälan om förhandsprövning göras hos Datainspektionen senast tre veckor innan insamlandet påbörjas Datainspektionens och GIH:s egna anvisningar för datasäkerhet ska beaktas Känsliga uppgifter ska alltid krypteras Ett biträdesavtal ska upprättas när en annan organisation anlitas för att bearbeta uppgifter eller när registren läggs på datorer tillhörig någon annan Anmälan av personuppgifter enligt PUL 36 Enligt PuL ska all behandling av personuppgifter generellt anmälas till Datainspektionen, men den personuppgiftsansvarig som utser ett personuppgiftsombud slipper skyldigheten att anmäla viss behandling av personuppgifter till Datainspektionen. All behandling av personuppgifter för forsknings-, statistik- och administrativt ändamål där samtycke inhämtas eller där annat särskilt lagstöd gäller ska anmälas till GIH:s personuppgiftsombud. Om aktuellt ska nedanstående beslut bifogas anmälan till personuppgiftsombudet enligt följande: Beslut från den Regionala etikprövningsnämnden. Vid behandling av personuppgift för forsknings- och statistikändamål, innehållande känsliga personuppgifter där samtycke inte inhämtats och behandlingen godkänts av en Regional etikprövningsnämnd. Beslut från Datainspektionen. Vid behandling av personuppgift för forskningsoch statistikändamål, innehållande känsliga personuppgifter där samtycke inte inhämtats och där ansökan inte skall behandlas av Regional etikprövningsnämnd, skall anmälas till Datainspektionen för en förhandskontroll. Beslut från Datainspektionen. Vid behandling av personuppgifter där genetiska anlag kan framkomma skall behandlingen anmälas till Datainspektionen för en förhandskontroll. Avanmälan När en behandling av personuppgifter är avslutad skall dessa normalt avidentifieras. Ta kontakt med personuppgiftsombudet för vidare åtgärd. Förteckning över behandlingar av personuppgifter enligt PUL 36 och 39 GIH:s personuppgiftsombud ska enligt PuL 39 ansvara för att upprätthålla en förteckning över de behandlingar av personuppgifter som äger rum vid universitetet och som skulle ha omfattats av anmälningsskyldighet om ombudet inte hade funnits. Som underlag till denna förteckning ska uppgifter lämnas till personuppgiftsombudet på särskild blankett.

5 5(10) Registerutdrag enligt PUL 26 Den registrerade har rätt till ett gratis registerutdrag en gång per år efter skriftlig signerad ansökan till personuppgiftsombudet. Den skriftliga ansökan fungerar som ett kvitto på att den registrerade själv signerat en begäran om detta. Registerutdraget skall vara skriftligt och innehålla information om vilka av den registrerades personuppgifter som har behandlas, varifrån dessa uppgifter har hämtats, vilka ändamålen med behandlingen är och till vilka mottagare som uppgifterna lämnas ut. Information om personuppgifter i löpande text behöver inte lämnas ut. Informationen skall lämnas inom en månad från det att ansökan gjordes. Om det finns särskilda skäl för det, får informationen dock lämnas senast fyra månader efter ansökan. Som exempel på särskilda skäl kan nämnas att personuppgifterna är krypterade, att sökmöjligheterna är begränsade eller att det rör sig om många uppgifter som är uppdelade på flera olika register eller databaser. Det efterfrågade registerutdraget skall skickas via posten till folkbokföringsadressen för att minimeras risken att registerutdraget kommer till fel person. Länkar

6 Bilaga 1 PERSONUPPGIFTSLAGEN Nedanstående text är endast en sammanfattning av innehållet i personuppgiftslagen och personuppgiftsförordningen. Se personuppgiftslagen (länk till lagtexten) och personuppgiftsförordningen (länk till lagtexten) för att se texterna i sin helhet. Personuppgiftslagen (PuL) trädde i kraft 1998 och bygger på gemensamma regler, det så kallade dataskyddsdirektivet som har beslutats inom EU. Övriga EU-länder har liknande lagar vilket underlättar flödet av information inom EU. Personuppgiftslagen är subsidär, dvs. träder åt sidan i förhållande till annan lagstiftning. Det betyder att PuL:s bestämmelser inte gäller i den utsträckningen bestämmelserna strider mot bestämmelser i andra lagar, t.ex. tryck- och yttrandefrihetslagen, patientdatalagen, arkivlagen eller sekretesslagen. Personuppgiftslagen har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. PuL omfattar i princip all behandling av personuppgifter. Begreppet "behandlas" är brett och omfattar insamling, registrering, lagring, bearbetning, spridning, utplåning, med mera. I personuppgiftslagen finns regler för hur personuppgifter får behandlas och lagen bygger i hög grad på samtycke och information till de registrerade. PuL gäller när den personuppgiftsansvarige (se definition nedan) är etablerad i Sverige eller då den personuppgiftsansvarige är etablerad i tredje land men där utrustningen som används för behandlingen av personuppgifter finns i Sverige. PuL gäller både vid automatiserad behandling och vid manuell behandling. Personuppgifter Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Personuppgifter är således inte bara namn, ID-nummer och personnummer, utan även t.ex. DNA, ägande, längd, kön, levnadsvanor, medlemskap och adress. Detta gäller även om det finns en kodnyckel i eller utanför den egna organisationen. Känsliga personuppgifter Enligt PuL 13 är det förbjudet att behandla personuppgifter som avslöjar: ras eller etniskt ursprung politiska åsikter religiös eller filosofisk övertygelse medlemskap i fackförening hälsa eller sexualliv Dessa känsliga personuppgifter är det som huvudregel förbjudet att behandla, men det finns undantag. Ett av dessa undantag är forskning och statistik (19 PuL). Känsliga personuppgifter får behandlas för forskningsändamål om behandlingen godkänts enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. "Känsliga personuppgifter får behandlas för statistikändamål, om behandlingen är nödvändig på sätt som sägs i 10 och om samhällsintresset av det statistikprojekt där behandlingen ingår klart väger över den risk för otillbörligt intrång i enskildas personliga integritet som behandlingen kan innebära." Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box Stockholm Tel Orgnr

7 7(10) Undantaget för forskning i 19 PuL innebär att det under viss förutsättning är tillåtet att behandla personuppgifter utan samtycke. Personuppgiftsansvarig Personuppgiftsansvarig, dvs. högskolan, är den som bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen (PuL 3 ). Det är den personuppgiftsansvariga som skall se till att personuppgifter bara behandlas på ett lagligt sätt. Det innebär bl.a. att personuppgifter: bara får behandlas för ett särskilt och uttryckligt angivet ändamål, är riktiga och inte fler än som behövs och inte bevaras längre än nödvändigt Det är också den personuppgiftsansvarigas ansvar att se till att information och samtycke till registreringen ges i de fall det är nödvändigt. Personuppgiftsombud Enligt PuL ska all behandling av personuppgifter generellt anmälas till Datainspektionen. Personuppgiftsansvarig som utser ett personuppgiftsombud slipper skyldigheten att anmäla viss behandlingar av personuppgifter till Datainspektionen och minskar därigenom sin administration. Ett personuppgiftsombud är en fysisk person som ska se till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt inom den egna organisationen. Ansvaret ligger dock kvar hos personuppgiftsansvarig. Personuppgiftsombudet fungerar även som kontaktperson för de registrerade. Om ett personuppgiftsombud är utsett måste det anges i deltagarinformationen. Personuppgiftsbiträde Personuppgiftsbiträde är den som behandlat personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning utanför organisationen (t.ex. ett labb som utför laboratorietester på materialet, eller en servicebyrå som tillhandahåller serverutrymme för lagring av data). Observera att det alltid ska upprättas ett skriftligt biträdesavtal och att ansvaret för personuppgifterna alltid vilar på den personuppgiftsansvarige. Skyddet för personuppgifterna ska inte bli sämre bara för att man väljer att anlita ett personuppgiftsbiträde. Samtycke och information till de registrerade Tillåten behandling av personuppgifter kräver ett samtycke och samtycket ska enligt PuL vara frivilligt, särskilt, otvetydigt, individuellt, informerat och skriftligt. Det finns grundläggande forskningsetiska krav på hur informerat samtycke skall ske och vad informationen skall innefatta på datainspektionens hemsida ( ). Samtycket kan alltid återkallas. Vid återkallning av samtycke kan redan erhållna resultat användas, men inga nya analyser får göras. För barn under ca 15 år ska båda vårdnadshavarnas samtycke inhämtas. Åldersgränsen är en godtycklig bedömning av när ett barn själv kan anses klara av att göra en adekvat bedömning av vad det innebär att låta sina personuppgifter behandlas av t.ex. forskare. Ansvaret att informera barnen ligger på föräldrarna. Ett barn kan från ca 12 års ålder dra tillbaka sina föräldrars samtycke (även här gäller en godtycklig bedömning av åldern).

8 8(10) Registerutdrag Den registrerade har rätt till ett gratis registerutdrag en gång per år efter skriftlig ansökan till personuppgiftsansvarig. Den skriftliga signerade ansökan fungerar som ett kvitto på att den registrerade själv signerat en begäran om detta. Genom att skicka efterfrågat registerutdrag via posten till folkbokföringsadressen minimeras risken att registerutdraget kommer till fel person. Den registrerade har rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Vid oenighet kan den registrerade anmäla ärendet till Datainspektionen. Förhandskontroll Vid behandling av personuppgifter där genetiska anlag kan framkomma, t.ex. efter en genetisk undersökning, ska alltid en anmälan om förhandskontroll göras till Datainspektionen senast tre veckor innan planerad start. Förhandskontrollen innebär att Datainspektionen gör en bedömning av om den planerade behandlingen är förenlig med gällande lagstiftning. Blankett finns på datainspektionens hemsida ( Säkerhet vid behandling av personuppgifter 30 Personer som behandlar personuppgifter och 31 Säkerhetsåtgärder i PuL reglerar säkerheten vid behandling av personuppgifter. I 31 PuL står att den personuppgiftsansvarige ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Med lämplig säkerhetsnivå menas, en säkerhet som med beaktande av samtliga omständigheter får anses tillräcklig. Det skall finnas en balans mellan nedlagda kostnader och ansträngningarna i relation till allvarlighetsgraden av de behandlade personuppgifterna. När det gäller fysisk säkerhet är det viktigt att se på tillträdeskontroll och skydd av utrustningen. Det bör upprättas rutiner för t.ex. mobila enheter och flyttbara lagringsmedia samt för autentisering, datakommunikation, säkerhetskopiering (externa nätverk, internet), utplåning, reparation och service (avtal med extern part om tystnadsplikt/sekretess) och skydd mot skadliga program. Vid anlitande av utomstående personuppgiftsbiträde för uppdrag som utgör behandling av personuppgifter, skall det finnas ett skriftligt avtal (personuppgiftsbiträdesavtal) som särskilt reglerar säkerhetsfrågorna. Det är dock alltid högskolan som har det slutgiltiga ansvaret och därtill det rättsliga ansvaret gentemot den registrerade. Känsliga uppgifter bör som regel alltid krypteras. Se informationsbladet Säkerhet för personuppgifter på datainspektionens hemsida för ytterligare information. Överföring av personuppgifter till tredje land Det finns ett generellt förbud mot att föra över personuppgifter som är under behandling till ett tredje land, d.v.s. ett land utanför EU och EES. Men om det finns en adekvat skyddsnivå i det tredje landet, samtycke från den registrerade eller vid särskilda situationer, avtal, rättsliga anspråk, vitala intressen finns det möjlighet att överföra personuppgifter till tredje land.

9 9(10) ETIKPRÖVNINGSLAGEN Nedanstående text är endast en sammanfattning av innehållet i de lagar och förordningar som styr etikprövning av forskning som avser människor. Se Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (länk till lagtexten) och Förordning om etikprövning av forskning som avser människor (länk till lagtexten) för att se texterna i sin helhet. Från den 1 januari 2004 finns en lag om etikprövning av forskning som avser människor (etikprövningslagen, EPL). Den omfattar forskning på levande personer, men också forskning på avlidna och på biologiskt material från människor samt forskning som innebär hantering av känsliga personuppgifter. EPL gäller för forskning som: Innefattar behandling av känsliga personuppgifter eller uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott m.m. (3 EPL) innebär ett fysiskt ingrepp på en forskningsperson (4 1. EPL) utförs enligt en metod som syftar till att påverka forskningspersonen fysiskt eller psykiskt eller som innebär en uppenbar risk att skada forskningspersonen fysiskt eller psykiskt (4 2. EPL) avser studier på biologiskt material från en levande människa och kan härledas till denna människa (4 3. EPL) innebär ett fysiskt ingrepp på en avliden människa (4 4. EPL) avser studier på biologiskt material som tagits för medicinskt ändamål från en avliden människa och kan härledas till denna människa (4 5. EPL) Forskning som omfattas av EPL får endast utföras om den har godkänts vid etikprövning. Forskningen måste påbörjas inom två år från det att beslutet vunnit laga kraft, därefter upphör godkännandet. Ansökan Ansökan om etikprövning ska göras av forskningshuvudmannen (23 EPL). Forskningshuvudman är en statlig myndighet (t.ex. GIH) eller en fysisk eller juridisk person i vars verksamhet forskningen utförs. För hjälp att skriva en ansökan och blanketter, se Forskning förutsätter att det finns ett vetenskapligt syfte, dvs. en vetenskapligt relevant frågeställning som avses belysas på ett systematiskt sätt eller med vetenskapliga metoder. I vissa fall krävs dessutom en avsikt att göra resultaten tillgängliga. Studentarbeten behöver inte etikprövas förutsatt att de inte ska publiceras i vetenskaplig tidskrift eller användas i avhandling. Det går att få en studie etikprövad i efterhand i det fall studenten som vill använda sin uppsats för publikation eller i avhandling. Avslagen ansökan kan överklagas till Centrala etikprövningsnämnden av forskningshuvudmannen. DATAINSPEKTIONENS ROLL Datainspektionen är en tillsynsmyndighet som genom sin verksamhet ska bidra till att behandlingen av personuppgifter inte leder till otillbörliga intrång i enskilda individers personliga integritet. Om Datainspektionen i sin tillsynsverksamhet finner att en personuppgiftsansvarig behandlar uppgifter i strid med lagen och organisationen inte ändrar sitt agerande efter påpekande har Datainspektionen möjlighet att sätta ut vite (böter). Andra

10 10(10) straffmöjligheter som finns är att den som registrerats kan få skadestånd vid felaktigheter i registren. INFORMATIONSSÄKERHET För GIH:s allmänna policy och riktlinjer gällande informationssäkerhet hänvisas till övriga styrdokument rörande informationssäkerhet. Kortfattat ska följande beaktas beträffande informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter i forskningen. Åtkomstskydd: När datorutrustning och löstagbara datamedier inte står under uppsikt ska utrustningen och medierna låsas in för att skyddas mot obehörig användning, påverkan och stöld. I annat fall skall personuppgifterna krypteras. I bärbara datorer ska personuppgifterna på fasta och löstagbara lagringsmedier alltid vara krypterade. Säkerhetskopia Personuppgifterna ska regelbundet överföras till säkerhetskopior. Kopiorna skall förvaras avskilt och väl skyddade så att personuppgifterna kan återskapas efter en störning. Det är viktigt att det finns en rutin för test av återläsning. Behörighetskontroll Ett tekniskt system för behörighetskontroll ska styra åtkomsten till personuppgifterna. Behörigheten skall begränsas till de som behöver uppgifterna för sitt arbete. Användaridentitet och lösenord skall vara personliga och får inte överlåtas på någon annan. Åtkomst till personuppgifter ska i efterhand kunna följas upp genom en maskinell logg eller liknande maskinellt underlag om datorn används av mer än en person. Av underlaget ska framgå vem som har haft åtkomst, tidpunkten för åtkomsten samt till vilken persons uppgifter åtkomsten har skett. Underlaget skall kontrolleras i erforderlig utsträckning. Datakommunikation Personuppgifter som överförs via datorkommunikation (t.ex. E-post) ska skyddas med kryptering. Utplåning När fasta eller löstagbara lagringsmedier som innehåller personuppgifter inte längre ska användas för sitt ändamål ska lagringsmedierna förstöras. Alternativt ska personuppgifterna raderas på sådant sätt att de inte kan återskapas. Reparation och service Vid servicebesök ska lagringsmedier som innehåller personuppgifter avlägsnas. Är detta inte möjligt ska servicen ske under medhjälparen/personuppgiftsbiträdets överinseende. Service via datakommunikation får endast ske efter säker identifiering av den som utför servicen. Servicepersonal skall ges åtkomst i systemet endast vid servicetillfället. Finns separat kommunikationsingång för service ska den vara stängd när service inte pågår.

Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål

Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål 13 mars 2014 Victoria Söderqvist, jurist Datainspektionen Personuppgiftslagen Bygger på Dataskyddsdirektivet Bestämmelser i annan lag eller förordning gäller

Läs mer

Personuppgiftsbehandling i forskning

Personuppgiftsbehandling i forskning Personuppgiftsbehandling i forskning 4 mars 2014 Victoria Söderqvist, jurist Datainspektionen Personuppgiftslagen Bygger på dataskyddsdirektivet Generell lag bestämmelser i annan lag eller förordning gäller

Läs mer

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag I denna promemoria finns information om personuppgiftslagen ( PuL ) som från och med den 1 oktober i år börjar gälla för de flesta behandlingar av personuppgifter

Läs mer

Pul i praktiken LINKÖPINGS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET

Pul i praktiken LINKÖPINGS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET Pul i praktiken LINKÖPINGS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET PUL i praktiken Vad är PuL? PuL betyder Personuppgiftslagen och trädde i kraft 1998. Personuppgiftsansvarig Den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer

Läs mer

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller?

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Uppdaterad i mars 2013 Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Vad gäller när en forskare hanterar integritetskänsligt material i sin forskning?

Läs mer

Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL) Kommunledningsförvaltningen STYRDOKUMENT Godkänd/ansvarig 1(5) Beteckning Riktlinjer behandling personuppgifter Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL) 1.

Läs mer

Lathund Personuppgiftslagen (PuL)

Lathund Personuppgiftslagen (PuL) Lathund Personuppgiftslagen (PuL) Behandling Alla former av åtgärder där man hanterar personuppgifter oavsett om det sker via datorn eller inte. Detta kan vara till exempel insamling, registrering och

Läs mer

PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL)

PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL) 1 (6) PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL) Lagens ikraftträdande PUL trädde ikraft den 24 oktober 1998 och genom PUL:s införande upphävdes 1973-års datalag. För behandling av personuppgifter, som påbörjats före den

Läs mer

Känsliga uppgifter 6. Personnummer på klasslistor 8. Uppgifter om familjemedlemmar 8. Bevarande av uppgifterna 10. Innehållsförteckning.

Känsliga uppgifter 6. Personnummer på klasslistor 8. Uppgifter om familjemedlemmar 8. Bevarande av uppgifterna 10. Innehållsförteckning. Innehållsförteckning Syftet 2 Personuppgiftslagen (1998:204) 3 Behandling av personuppgifter för administrativa ändamål 6 Känsliga uppgifter 6 Personnummer på klasslistor 8 Uppgifter om familjemedlemmar

Läs mer

Regler för behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen

Regler för behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen Regler för behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen 2013-03-01 Innehåll 1. Kort om personuppgiftslagen... 1 2. Några begrepp i PuL... 1 3. Grundläggande krav på behandling av personuppgifter...

Läs mer

Instruktion enligt personuppgiftslagen (1998:204) för Eskilstuna kommunkoncern

Instruktion enligt personuppgiftslagen (1998:204) för Eskilstuna kommunkoncern 1 (5) Instruktion enligt personuppgiftslagen (1998:204) för Eskilstuna kommunkoncern Antagen av kommunfullmäktige den 23 september 2010, 193. Inledning Personuppgiftslagen (PuL) trädde i kraft 1998 och

Läs mer

Regler för behandling av personuppgifter samt blanketter för anmälan av personuppgiftsbehandling

Regler för behandling av personuppgifter samt blanketter för anmälan av personuppgiftsbehandling Regler för behandling av personuppgifter samt blanketter för anmälan av personuppgiftsbehandling enligt Personuppgiftslagen (1998:204) vid Göteborgs universitet. Regler för behandling av personuppgifter

Läs mer

SÄKERHETSPLAN FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING SOCIALFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN

SÄKERHETSPLAN FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING SOCIALFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN Uppdaterad: 2009-08-20 SÄKERHETSPLAN FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING SOCIALFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN 2 INNEHÅLL 1. Regler för behandling av personuppgifter 3 2. Organisation 6 3. Rutin för att anmäla

Läs mer

Regler för behandling av personuppgifter vid Högskolan Dalarna

Regler för behandling av personuppgifter vid Högskolan Dalarna Regler för behandling av personuppgifter vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2015-11-02 Reviderad: - Dnr: DUC 2015/1924/10 Ersätter: Tillämpning av personuppgiftslagen (PUL) inom HDa, DUF 2001/1433/12

Läs mer

Policy för hantering av personuppgifter

Policy för hantering av personuppgifter Policy för hantering av personuppgifter Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunstyrelsen Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Policy för hantering av personuppgifter Beslutsdatum: 2013-10-15 Dokumentansvarig

Läs mer

Personuppgiftsbiträdesavtal

Personuppgiftsbiträdesavtal DNR 13-125/2325 SID 1 (9) Bilaga 9 Personuppgiftsbiträdesavtal Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt material inom Skolplattform Stockholm DNR 13-125/2325 SID 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Bilaga Personuppgiftsbiträdesavtal UPP 2016/235. Innehållsförteckning

Bilaga Personuppgiftsbiträdesavtal UPP 2016/235. Innehållsförteckning Bilaga Personuppgiftsbiträdesavtal 2016-12-21 UPP 2016/235 Innehållsförteckning 1 Avtalets syfte... 2 2 Parter... 3 3 Definitioner... 3 4 Allmänt om Avtalet... 5 5 Personuppgiftsbiträdets skyldigheter...

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL 1 (7) Huddinge kommun, 141 85 Huddinge och ( Personuppgiftsbiträdet = Leverantörens namn) har denna dag träffat följande PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL Personuppgiftslagen (1998:204) ställer krav på skriftligt

Läs mer

riktlinje modell plan policy program regel rutin strategi taxa för behandling av personuppgifter i socialnämndens dataregister ...

riktlinje modell plan policy program regel rutin strategi taxa för behandling av personuppgifter i socialnämndens dataregister ... modell plan policy program riktlinje för behandling av personuppgifter i socialnämndens dataregister regel rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Socialnämnden Beslutandedatum: 2015-12-16

Läs mer

Etikprövningslagen. Reglering efter 2:a världskriget. Lagar som reglerar forskning i Sverige. Nürnbergskoden 1947

Etikprövningslagen. Reglering efter 2:a världskriget. Lagar som reglerar forskning i Sverige.  Nürnbergskoden 1947 Etikprövningslagen www.epn.se Charlotta Dabrosin Vetenskaplig sekreterare REPN Linköping Reglering efter 2:a världskriget Nürnbergskoden 1947 Helsingforsdeklarationen 1964 Revisions: 1975, 1983, 1996,

Läs mer

Kommunstyrelsen. Regler och rutin med beskrivning av arbetet enligt PuL samt organisationsbeskrivning

Kommunstyrelsen. Regler och rutin med beskrivning av arbetet enligt PuL samt organisationsbeskrivning Kommunstyrelsen Regler och rutin med beskrivning av arbetet enligt PuL samt organisationsbeskrivning INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGLER OCH RUTIN FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER... 3 Inledning... 3 Personuppgiftslagens

Läs mer

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter Regel BESLUTSDATUM: 2013-11-06 BESLUT AV: Anders Vredin BEFATTNING: Avdelningschef ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Åsa Sydén HANTERINGSKLASS Ö P P E N SVERIGES RIKSBANK SE-103

Läs mer

Personuppgifter i forskning - vilka regler gäller? Eva Nilsson chefsjurist vid SCB Victoria Söderqvist jurist vid DI

Personuppgifter i forskning - vilka regler gäller? Eva Nilsson chefsjurist vid SCB Victoria Söderqvist jurist vid DI Personuppgifter i forskning - vilka regler gäller? Eva Nilsson chefsjurist vid SCB Victoria Söderqvist jurist vid DI Varför juridiska regelverk? Skapa rättssäkerhet Skapa förutsebarhet Behov av att balansera

Läs mer

Personuppgifter. Behandling av personuppgifter

Personuppgifter. Behandling av personuppgifter Reviderad maj 2003 POLICYDOKUMENT från arbetsgruppen för forskningsetik vid ämnesrådet för medicin Personuppgifter För forskning på människor finns en omfattande reglering av såväl nationell som internationell

Läs mer

Kommunstyrelsen. Godkänt av kommunstyrelsen 2007-04-18, 77 Kompletterad av kommunstyrelsen 2012-11-14, 162

Kommunstyrelsen. Godkänt av kommunstyrelsen 2007-04-18, 77 Kompletterad av kommunstyrelsen 2012-11-14, 162 Kommunstyrelsen Regler och rutin med beskrivning av arbetet enligt PuL samt organisationsbeskrivning och regler för webbpublicering av personuppgifter på www.odeshog.se Godkänt av kommunstyrelsen 2007-04-18,

Läs mer

Bilaga Personuppgiftsbiträdesavtal Innehållsförteckning

Bilaga Personuppgiftsbiträdesavtal Innehållsförteckning Bilaga Personuppgiftsbiträdesavtal Datum. [Diarienummer] Innehållsförteckning 1 Avtalets syfte... 2 2 Parter... 3 3 Definitioner... 3 4 Allmänt om Avtalet... 5 5 Personuppgiftsbiträdets skyldigheter...

Läs mer

Personuppgiftslagen. Författningssamling. Vad är personuppgiftslagen (PuL)? Personuppgiftslagens syfte

Personuppgiftslagen. Författningssamling. Vad är personuppgiftslagen (PuL)? Personuppgiftslagens syfte Författningssamling Fastställd av kommunfullmäktige: 2003-03-27 68 Reviderad: Personuppgiftslagen Vad är personuppgiftslagen (PuL)? Personuppgiftslagens syfte 1 Lagens syfte är att skydda människor så

Läs mer

Säkerhet vid behandling av personuppgifter i forskning

Säkerhet vid behandling av personuppgifter i forskning Säkerhet vid behandling av personuppgifter i forskning Magnus Bergström IT-säkerhetsspecialist magnus.bergstrom@datainspektionen.se www.datainspektionen.se Först några ord om informationssäkerhet Organisationens

Läs mer

Grundkurs i personuppgiftslagen. Grundkurs för personuppgiftsombud

Grundkurs i personuppgiftslagen. Grundkurs för personuppgiftsombud Välkomna till Datainspektionen Grundkurs i personuppgiftslagen Grundkurs för personuppgiftsombud Ulrika Bergström, Jonas Agnvall, Agneta Runmarker och Ranja Bunni 15-16 mars 2016 Grundkurs i personuppgiftslagen

Läs mer

Personuppgiftslagen 20 april 2010

Personuppgiftslagen 20 april 2010 Personuppgiftslagen 20 april 2010 Kristina Blomberg info@pulpedagogen.se 08-36 22 30, 070-751 90 41 www.pulpedagogen.se Historia FoB-arna startade diskussionen på 1960-talet Datalagen (och Datainspektionen)

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) två forskningsprojekt vid Roche AB

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) två forskningsprojekt vid Roche AB Beslut Diarienr 1 (9) 2015-07-03 559-2014 Roche AB Box 437 27 100 47 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) två forskningsprojekt vid Roche AB Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)- två forskningsprojekt vid Novartis Sverige AB

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)- två forskningsprojekt vid Novartis Sverige AB Beslut Diarienr 1 (9) 2015-07-03 558-2014 Novartis Sverige AB Box 1150 183 11 TÄBY Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)- två forskningsprojekt vid Novartis Sverige AB Datainspektionens beslut

Läs mer

Riktlinjer för behandling av personuppgifter

Riktlinjer för behandling av personuppgifter Riktlinjer för behandling av personuppgifter Antagna av kommunstyrelsen den 10 augusti 2016, 256. Inledning Personuppgiftslagen innehåller bestämmelser om när personuppgifter får samlas in, hur de insamlade

Läs mer

PERSONUPPGIFTSLAGEN Göteborgs universitet Kristina Ul gren November 2013

PERSONUPPGIFTSLAGEN Göteborgs universitet Kristina Ul gren November 2013 Göteborgs universitet Kristina Ullgren November 2013 2 Personuppgiftslagen i sammandrag 1. Syftet att skydda den personliga integriteten 2. PuL gäller inte för privat behandling av personuppgifter 3. Vardaglig

Läs mer

Kanslichef - Tillsvidare

Kanslichef - Tillsvidare Riktlinjer för personuppgifter Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för personuppgifter Riktlinje 2008-05-26 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Beslut Dnr 2008-09- 09 810-2008 Utbildningsnämnden i Skövde kommun 541 83 SKÖVDE Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar att

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) forskningsprojektet SWEGHO vid Pfizer AB

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) forskningsprojektet SWEGHO vid Pfizer AB Beslut Diarienr 1 (8) 2015-07-03 581-2014 Pfizer AB Box 501 183 25 Täby Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) forskningsprojektet SWEGHO vid Pfizer AB Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Beslut Dnr 2008-09-09 685-2008 Produktionsnämnden för vård och bildning Uppsala kommun 753 75 UPPSALA Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL 1 Microsoft AB ( Microsoft ), Box 27, 164 93 KISTA och ( Personuppgiftsbiträdet ) har denna dag träffat följande PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL Bakgrund Personuppgiftslagen ställer krav på skriftligt avtal

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datum Dnr 2008-06-23 473-2008 Stadsdelsnämnden Södra Innerstaden, Malmö stad Box 7070 200 42 Malmö samt via e-post och fax sodrainnerstaden@malmo.se 040-346460 Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen

Läs mer

BILAGA Personuppgiftsbiträdesavtal

BILAGA Personuppgiftsbiträdesavtal BILAGA Personuppgiftsbiträdesavtal Till mellan Beställaren och Leverantören (nedan kallad Personuppgiftsbiträdet) ingånget Avtal om IT-produkter och IT-tjänster bifogas härmed följande Bilaga Personuppgiftsbiträdesavtal.

Läs mer

STYRDOKUMENT DATUM. Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Instruktion för behandling av personuppgifter

STYRDOKUMENT DATUM. Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Instruktion för behandling av personuppgifter STYRDOKUMENT DATUM 2013-08-26 1(6) Instruktion för behandling av personuppgifter i Älvsbyns kommun Detta dokument ersätter; barn- och utbildningsnämndens instruktion (Bun 33 2002-06-11), fritids- och kulturnämndens

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datum Diarienr 2011-12-12 755-2011 Socialnämnden Södertälje Kommun 151 89 Södertälje Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Etik och etikansökningar Praktiska synpunkter Vad skall man tänka på? staffan.bjorck@vgregion.se

Etik och etikansökningar Praktiska synpunkter Vad skall man tänka på? staffan.bjorck@vgregion.se Etik och etikansökningar Praktiska synpunkter Vad skall man tänka på? staffan.bjorck@vgregion.se Vad är viktigast? Information på www.epn.se Punkt 2:1 sammanfattande beskrivning av projektet Försökspersonsinformationen

Läs mer

Personuppgiftslagen PUL

Personuppgiftslagen PUL SFS nr: 1998:204 Departement/ myndighet: Justitiedepartementet L6 Rubrik: Personuppgiftslag (1998:204) Utfärdad: 1998-04-29 Ändring införd: t.o.m. SFS 2003:466 Personuppgiftslagen PUL Allmänna bestämmelser

Läs mer

e-förvaltning och juridiken 8 maj 2008 Kristina Blomberg

e-förvaltning och juridiken 8 maj 2008 Kristina Blomberg e-förvaltning och juridiken 8 maj 2008 Kristina Blomberg www.pulpedagogen.se Personuppgiftslagen (PuL) Vad tänka på i PuL när det gäller e-förvaltning? Missbruksregeln - Hanteringsregeln Ändamålet God

Läs mer

Information till varje registrerad/anställd enligt personuppgiftslagen (PuL)

Information till varje registrerad/anställd enligt personuppgiftslagen (PuL) Information till varje registrerad/anställd enligt personuppgiftslagen (PuL) Den 1 oktober 2001 upphörde datalagen att gälla och personuppgiftslagen (PuL) reglerar de allra flesta behandlingar av personuppgifter.

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter Datum Diarienr 2013-05-08 1552-2012 Socialnämnden i Norrköpings kommun Rådhuset 601 81 Norrköping Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter Datainspektionens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Personuppgiftslag; SFS 1998:204 utfärdad den 29 april 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Allmänna bestämmelser Syftet med lagen 1 Syftet med denna lag är

Läs mer

ORGANISATION OCH ANSVAR ENLIGT PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL)

ORGANISATION OCH ANSVAR ENLIGT PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL) För kännedom Landstingsstyrelsen Landstingsjurist Per Blomberg Landstingsdirektör tf, Helena Söderquist ORGANISATION OCH ANSVAR ENLIGT PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL) Enligt revisionsplanen genomförs, på uppdrag

Läs mer

Rutin för webbpublicering av personuppgifter

Rutin för webbpublicering av personuppgifter 1(5) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens kansli Caroline Uttergård, Administratör 0171-525 61 caroline.uttergard@habo.se Antagen av kommundirektören 2014-10-15 Rutin för webbpublicering av personuppgifter

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datum Diarienr 2011-12-12 757-2011 Socialnämnden Lunds Kommun 221 00 Lund Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

PERSONUPPGIFTSLAG. Den fysiska person som, efter förordnande av den personuppgiftsansvarige,

PERSONUPPGIFTSLAG. Den fysiska person som, efter förordnande av den personuppgiftsansvarige, PERSONUPPGIFTSLAG Syftet med lagen 1 Syftet med denna lag är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Avvikande bestämmelse i annan författning

Läs mer

http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7bhtml%7d=sfst_lst&%24...

http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7bhtml%7d=sfst_lst&%24... 1 av 15 2007-10-26 18:01 Databas: SFST Ny sökning Sökresultat Föregående Nästa Post 1 av 1 i SFST Länk till register Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna

Läs mer

Bilaga 1. Preliminär juridisk rapport

Bilaga 1. Preliminär juridisk rapport Bilaga 1. Preliminär juridisk rapport Sid 1/6 1. Syfte I projektets uppdrag ingår att granska och utreda de legala aspekterna av projektet Mina intyg. Syftet med den preliminära rapporten är att initialt

Läs mer

Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE

Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE 1. Personuppgiftsbiträdesavtalets syfte Detta Personuppgiftsbiträdesavtal syftar till att uppfylla stadgandet i 30 personuppgiftslagen (PuL)

Läs mer

Data Protection, harmoniserade dataskyddsregler inom EU för vem och varför? Svenska Försäkringsföreningen. 12 november 2015

Data Protection, harmoniserade dataskyddsregler inom EU för vem och varför? Svenska Försäkringsföreningen. 12 november 2015 Data Protection, harmoniserade dataskyddsregler inom EU för vem och varför? Svenska Försäkringsföreningen 12 november 2015 1 Historik och processen mot en dataskyddsförordning Datalagen från 1973. Dataskyddsdirektivet

Läs mer

Personuppgiftsombudet

Personuppgiftsombudet Personuppgiftsombudet Datainspektionen informerar Personuppgiftsombudet Med den här skriften vill Datainspektionen informera om personuppgiftsombudets roll och arbetsuppgifter. Den innehåller upplysningar

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL Bilaga 8 Personuppgiftsbiträdesavtal Polismyndigheten Datum: 2016-12-22 Dnr: A293.290/2016 PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL 1 PARTER Personuppgiftsansvarig: Polismyndigheten, org. nr. 202100-0076, Box 12256,

Läs mer

Personuppgiftslag (1998:204)

Personuppgiftslag (1998:204) Page 1 of 10 SFS 1998:204 Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1998-04-29 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2009:827 Personuppgiftslag (1998:204) Allmänna bestämmelser Syftet med lagen 1 Syftet med

Läs mer

Villkor för kommunens användning av GeoVy och behandling av personuppgifter för Lantmäteriets räkning

Villkor för kommunens användning av GeoVy och behandling av personuppgifter för Lantmäteriets räkning Villkor för kommunens användning av GeoVy och behandling av personuppgifter för Lantmäteriets räkning Antagna av Lantmäteriet februari 2017. Dnr 106-2017/687 1. BAKGRUND 1.1 Ansvaret för fastighetsbildningsverksamheten

Läs mer

Universitetet och Datainspektionen i Molnet

Universitetet och Datainspektionen i Molnet 15 och 16 april 2015 Universitetet och Datainspektionen i Molnet reflektioner över en gryende praxis Göteborgs universitet Definition från Wikipedia Datormoln molntjänster - är IT-tjänster som tillhandahålls

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL 1 (6) Beslut Dnr 2008-09-09 730-2008 Utbildningsnämnden Göteborgs stad Box 5428 402 29 Göteborg Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Ärendet avslutas.

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Sammanfattning 4

1. Inledning 2. 2. Sammanfattning 4 Biobanker och personuppgiftslagen Datainspektionens rapport 2004:2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Sammanfattning 4 3. Regler 6 3.1. Personuppgiftslagen 6 3.1.1. Allmänt 6 3.1.2. Definitioner 7

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter Datum Diarienr 2013-05-08 643-2012 Socialnämnden Järfälla kommun 177 80 Järfälla Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter Datainspektionens

Läs mer

Granskning av landstingets hantering av personuppgifter

Granskning av landstingets hantering av personuppgifter Granskning av landstingets hantering av personuppgifter Rapport nr 25/2012 Februari 2013 Susanne Hellqvist, revisor, revisionskontoret Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 REKOMMENDATIONER... 4 2. BAKGRUND...

Läs mer

Arbetsordning för forskningsetiska kommittén vid Karlstads universitet

Arbetsordning för forskningsetiska kommittén vid Karlstads universitet LEDNINGSKANSLIET 2013-06-05 Dnr C2013/430 Arbetsordning för forskningsetiska kommittén vid Karlstads universitet 1. Inrättande Forskningsetiska kommittén vid Karlstads universitet har inrättats genom beslut

Läs mer

regel plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa regler för personuppgiftshantering ... Beslutat av: Kommunfullmäktige

regel plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa regler för personuppgiftshantering ... Beslutat av: Kommunfullmäktige plan policy regel regler för personuppgiftshantering program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2015-02-16 16 Ansvarig: Kanslichef

Läs mer

PM 18.01 2001-10-03. Tillämpning av PUL inom Barn- och utbildningsnämndens verksamheter

PM 18.01 2001-10-03. Tillämpning av PUL inom Barn- och utbildningsnämndens verksamheter PM 18.01 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2001-10-03 Tillämpning av PUL inom Barn- och utbildningsnämndens verksamheter 1. Bakgrund PuL, personuppgiftslagen, trädde i kraft hösten 1998. Övergångsvis,

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) En forskningsstudie vid Örebro universitet med känsliga personuppgifter om barn

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) En forskningsstudie vid Örebro universitet med känsliga personuppgifter om barn Beslut Diarienr 1 (5) 2017-01-25 893-2016 Ert diarienr ORU 2.6.2-02130/2016 Örebro universitet 701 82 Örebro Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) En forskningsstudie vid Örebro universitet med

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL 1 (8) Beslut Dnr 2008-09-09 128-2008 Internationella Engelska Skolan AB Styrelsen Nytorpsvägen 5A 183 53 Täby Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Etiska överväganden i ST-projekt

Etiska överväganden i ST-projekt Etiska överväganden i ST-projekt Ulf Görman Etik Lunds universitet & Högskolan i Jönköping Vetenskaplig sekreterare Regionala etikprövningsnämnden i Lund Syftet med denna föreläsning Kursdeltagaren skall

Läs mer

Högskolans ansvar för etiken i studentarbeten. Lotta Wendel Etikrådet Hälsa och Samhälle

Högskolans ansvar för etiken i studentarbeten. Lotta Wendel Etikrådet Hälsa och Samhälle Högskolans ansvar för etiken i studentarbeten Lotta Wendel Etikrådet Hälsa och Samhälle Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor (Etikprövningslagen) Förtydligande 2008 2 Med forskning

Läs mer

Kaffemöte. lördagen den 12 november 2011 13.30 Studieförbundet Vuxenskolans lokaler Grynbodgatan 20

Kaffemöte. lördagen den 12 november 2011 13.30 Studieförbundet Vuxenskolans lokaler Grynbodgatan 20 Kaffemöte lördagen den 12 november 2011 13.30 Studieförbundet Vuxenskolans lokaler Grynbodgatan 20 Program Visning av FRIS och Skånegillets nya hemsidor Visning av nytt centralt medlemsregister för FRIS

Läs mer

Regler för hantering av personuppgifter i Stenungsunds kommun

Regler för hantering av personuppgifter i Stenungsunds kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Regler för hantering av personuppgifter i Stenungsunds kommun Typ av dokument Regler Dokumentägare Personuppgiftsombud Beslutat av Kommunstyrelsen Giltighetstid Tills vidare Beslutsdatum

Läs mer

Kommunen och Personuppgiftsbiträdet benämns nedan var för sig Part eller gemensamt Parterna.

Kommunen och Personuppgiftsbiträdet benämns nedan var för sig Part eller gemensamt Parterna. DETTA PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL ( Personuppgiftsbiträdesavtalet ) är dag som nedan träffat mellan: (1) Lomma kommun, organisationsnummer 212000-1066 ( Kommunen ); och (2) [ ], organisationsnummer [ ]

Läs mer

EU:s dataskyddsförordning

EU:s dataskyddsförordning EU:s dataskyddsförordning Länsstyrelsen den 8 november 2016 Elisabeth Jilderyd och Eva Maria Broberg Datainspektionen Datainspektionen Datainspektionen arbetar för att säkra den enskilda individens rätt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191); SFS 2001:751 Utkom från trycket den 30 oktober 2001 Omtryck utfärdad den 4 oktober 2001. Regeringen föreskriver

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Beslut Dnr 2006-07-10 706-2006 Norn Integrated Computer Systems AB Box 439 194 04 Upplands Väsby Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar

Läs mer

FÖRBEREDELSER INFÖR GDPR

FÖRBEREDELSER INFÖR GDPR FÖRBEREDELSER INFÖR GDPR RÅD FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER Reviderad 170320 Intresset av att kunna använda information om individer, så kallade personuppgifter, är stort i samhället. Som ett resultat

Läs mer

Svar från Datainspektionen på er begäran om samråd angående hälsoverktyg inom elevhälsovården

Svar från Datainspektionen på er begäran om samråd angående hälsoverktyg inom elevhälsovården Datum Diarienr 2015-01-19 2132-2014 Gnosjö kommun Per Kjöllerström per.kjollerstrom@edu.gnosjo.se Eksjö kommun Roger Hvitman roger.hvitman@eksjo.se Svar från Datainspektionen på er begäran om samråd angående

Läs mer

Etikprövning. Bakgrund och krav. Sven Wallerstedt

Etikprövning. Bakgrund och krav. Sven Wallerstedt Etikprövning Bakgrund och krav Sven Wallerstedt 2012-01-20 Etik (Moralfilosofi) Indelning: Metaetik (värdeteori) Normativ etik (ex: dygdetik, pliktetik) Tillämpad etik (ex: medicinsk etik) Medicinsk etik

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter Datum Diarienr 2013-05-08 646-2012 Socialnämnden i Halmstad kommun Box 230 301 06 Halmstad Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter Datainspektionens

Läs mer

PuL och ny dataskyddsförordning. Nätverksträff Informationssäkerhet i fokus 4 maj 2015

PuL och ny dataskyddsförordning. Nätverksträff Informationssäkerhet i fokus 4 maj 2015 PuL och ny dataskyddsförordning Nätverksträff Informationssäkerhet i fokus 4 maj 2015 Om företaget Hos Transcendent Group möter du erfarna konsulter inom governance, risk and compliance. Våra tjänster

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om etikprövning av forskning som avser människor; SFS 2003:460 Utkom från trycket den 27 juni 2003 utfärdad den 5 juni 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter Behandling av personuppgifter Justitiedepartemenet Tryck: Norstedts Tryckeri 1998. Upplaga: 5000 ex. 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010 0101010101010101010101010101010101

Läs mer

Dataskyddsförordningen och Lunds universitet KRISTINA ARNRUP THORSBRO 30/

Dataskyddsförordningen och Lunds universitet KRISTINA ARNRUP THORSBRO 30/ Dataskyddsförordningen och Lunds universitet KRISTINA ARNRUP THORSBRO 30/11 2017 Dataskyddsförordningen arbetet inom Lunds universitet Personuppgifter inom LU utredning av internrevisionen juni 2016: Den

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering Beslut Dnr 2009-01-12 786-2008 Kuoni Scandinavia AB Box 454 39 113 47 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering Datainspektionens

Läs mer

Information till nyanställda inom barn- och utbildningsförvaltningen

Information till nyanställda inom barn- och utbildningsförvaltningen Nämndsekreterare 1 (5) Information till nyanställda inom barn- och Myndighet Myndigheter är de organ som ingår i den statliga och kommunala förvaltningen. Barn- och utbildningsnämnden är en myndighet som

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datum Diarienr 2011-10-03 1938-2010 Linköpings universitet 581 83 Linköping Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar att Linköpings universitet

Läs mer

Säkerhet för personuppgifter

Säkerhet för personuppgifter Säkerhet för personuppgifter Datainspektionens allmänna råd Reviderad november 2008 Datainspektionens allmänna råd Vid sidan av lagar och förordningar samt de föreskrifter som Datainspektionen utarbetat,

Läs mer

Föreningen kommer vidare att skriva avtal med sin systemleverantör. Leverantören kommer också att ta emot föreningens säkerhetskopior.

Föreningen kommer vidare att skriva avtal med sin systemleverantör. Leverantören kommer också att ta emot föreningens säkerhetskopior. 3 (8) Föreningen kommer att informera alla lägenhetsinnehavare. Vid ägarbyte informeras de nya lägenhetsinnehavarna fortlöpande. Information kommer också att finnas på föreningens hemsida www.brftullen.se.

Läs mer

Intern åtkomst till känsliga personuppgifter hos försäkringsbolag. Datainspektionens rapport 2010:2

Intern åtkomst till känsliga personuppgifter hos försäkringsbolag. Datainspektionens rapport 2010:2 Intern åtkomst till känsliga personuppgifter hos försäkringsbolag Intern åtkomst till känsliga personuppgifter hos försäkringsbolag. Pris 53 kr, inklusive moms. Tryckt hos Intellecta infolog i Solna, oktober

Läs mer

Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen Dataskyddsförordningen Almega Express den 21 september 2016 på Nils Bergh Heléne Hellström Persson Christian Rimmerfeldt Dataskyddsförordningen Ny lagstiftning 2018 Dataskyddsdirektivet från 1995 införlivades

Läs mer

Nya Dataskyddsförordningen. Agnes Andersson Hammarstrand

Nya Dataskyddsförordningen. Agnes Andersson Hammarstrand Nya Dataskyddsförordningen Agnes Andersson Hammarstrand Personuppgiftslagen ( PuL ) Syfte att skydda personlig integritet I praktiken få sanktioner vid brott mot lagen Många bryter idag mot lagen Nationell

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datum Diarienr 2011-12-12 749-2011 Capio S:t Görans Sjukhus 112 81 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Betänkandet låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5)

Betänkandet låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) Yttrande Diarienr 1 (7) 2016-06-21 536-2016 Ert diarienr Ku2016/00088/D Kulturdepartementet 103 33 Stockholm även via e-post Betänkandet låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) Datainspektionen har granskat

Läs mer

Detta personuppgiftsbiträdesbiträdesavtal Biträdesavtal [ååmmdd] mellan: [**.], reg. no. [**], med addressen [**] (i det följande

Detta personuppgiftsbiträdesbiträdesavtal Biträdesavtal [ååmmdd] mellan: [**.], reg. no. [**], med addressen [**] (i det följande Detta personuppgiftsbiträdesbiträdesavtal Biträdesavtal[ååmmdd] mellan: [**.], reg. no. [**], med addressen [**] (i det följande [**], reg. no. [**],med addressen [**] (i det följande Leverantören samt

Läs mer

Vården och reglerna om dataskydd

Vården och reglerna om dataskydd Vården och reglerna om dataskydd 2016-09-21 Katarina Tullstedt Enhetschef Enheten för myndigheter, vård och utbildning Datainspektionen Rätten till privatliv Europakonventionen EU:s stadga om de grundläggande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Utlänningsdatalag; utfärdad den 4 februari 2016. SFS 2016:27 Utkom från trycket den 5 februari 2016 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens syfte 1 Syftet med

Läs mer