Bilaga Personuppgiftsbiträdesavtal Innehållsförteckning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga Personuppgiftsbiträdesavtal Innehållsförteckning"

Transkript

1 Bilaga Personuppgiftsbiträdesavtal Datum. [Diarienummer] Innehållsförteckning 1 Avtalets syfte Parter Definitioner Allmänt om Avtalet Personuppgiftsbiträdets skyldigheter Utläggning av behandlingar till underbiträden Skyldigheter efter Avtalets upphörande Ändringar i Avtalet Giltighetstid Behandlingar som omfattas av Avtalet Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder...10

2 1 Avtalets syfte Personuppgiftsbiträdets tillhandahållande av tjänsten och fullgörande av Avtalet i övrigt innebär att Personuppgiftsbiträdet behandlar Specialpedagogiska skolmyndighetens personuppgifter i enlighet med vad som stadgas i personuppgiftslagen (1998:204). Detta avtal syftar till att uppfylla stadgandet i 30 personuppgiftslagen, som föreskriver att det ska finnas ett skriftligt avtal om Personuppgiftsbiträdets behandling av personuppgifter för Specialpedagogiska skolmyndighetens räkning. I avtalet finns föreskrifter om att Personuppgiftsbiträdet får behandla personuppgifterna bara i enlighet med instruktioner från Specialpedagogiska skolmyndigheten och att Personuppgiftsbiträdet är skyldigt att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Åtgärderna ska åstadkomma en säkerhetsnivå som är lämplig med beaktande av de tekniska möjligheter som finns, vad det skulle kosta att genomföra åtgärderna, de särskilda risker som finns med Behandlingen av personuppgifterna, och hur pass känsliga de behandlade personuppgifterna är. Kompletterande föreskrifter beträffande behandling av personuppgifter ges i personuppgiftsförordningen (1998:1191). Avtalet är en bilaga till tjänsteavtalet Klicka här för att ange text.. 2 (11)

3 2 Parter Specialpedagogiska skolmyndigheten Adress: Box 1100, Härnösand Telefonnummer: E-postadress: Organisationsnummer: och Namn på organisation (Personuppgiftsbiträdet) Klicka här för att ange text. Adress: Klicka här för att ange text. Telefonnummer: Klicka här för att ange text. Fax: Klicka här för att ange text. E-postadress: Klicka här för att ange text. Organisationsnummer: Klicka här för att ange text. var och en part, tillsammans parterna, har tecknat följande Personuppgiftsbiträdesavtal (Avtalet) för att säkerställa ett adekvat skydd för privatliv och grundläggande rättigheter och friheter för enskilda i samband med överföring från Specialpedagogiska skolmyndigheten till Personuppgiftsbiträdet av personuppgifter. 3 Definitioner Avtalet har motsvarande definitioner som i 3 personuppgiftslagen. Begrepp Avtalet Behandling Förklaring Detta Personuppgiftsbiträdesavtal. Varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter, vare sig det sker på automatisk väg eller inte, t.ex. insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning eller ändring, återvinning, inhämtande, användning, utlämnande genom översändande, spridning eller annat tillhandahållande av uppgifter, sammanställning eller samkörning, blockering, utplåning eller förstöring. 3 (11)

4 Begrepp Integritetskänsliga personuppgifter Känsliga personuppgifter Personuppgifter Personuppgiftsansvarig Personuppgiftsbiträde Registrerad Tillsynsmyndighet Tillämplig uppgiftsskyddslagstiftning Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder Förklaring Personuppgifter som exempelvis omfattas av sekretess, rör en Registrerads personliga sfär eller som på annat sätt värderar den Registrerades sociala, ekonomiska eller liknande förhållanden. Personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt uppgifter som rör hälsa och sexualliv. All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlen för Behandlingen av personuppgifter. Den som i samband med Kontraktstecknande går med på att från Specialpedagogiska skolmyndigheten ta emot personuppgifter för vidare Behandling i enlighet med Specialpedagogiska skolmyndighetens instruktioner och villkoren i avtalet. Den som en personuppgift avser. Den myndighet som regeringen utser för att utöva tillsyn. Enligt 2 personuppgiftsförordningen (1998:1191) är Datainspektionen Tillsynsmyndighet. Personuppgiftslagen (1998:204) eller annan registerförfattning som omfattar den Personuppgiftsansvariges verksamhet. Åtgärder avsedda att skydda personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig utplåning, oavsiktlig 4 (11)

5 Begrepp Underbiträde Förklaring förlust, ändring, otillåtet utlämnande eller otillåten åtkomst, i synnerhet när Behandlingen inbegriper överföring av uppgifter över ett nät, och mot varje annan form av olaglig Behandling. Underleverantör som anlitats av Personuppgiftsbiträdet eller av en annan av Personuppgiftsbiträdets Underbiträden och som går med på att från Personuppgiftsbiträdet eller en annan av Personuppgiftsbiträdets Underbiträden ta emot personuppgifter i den enda avsikten att efter överföringen behandla personuppgifter för Specialpedagogiska skolmyndighetens räkning i enlighet med Specialpedagogiska skolmyndighetens instruktioner, villkoren i Avtalet samt villkoren i ett skriftligt underbiträdesavtal. 4 Allmänt om Avtalet 4.1 Information om behandlingen, och i förekommande fall om känsliga eller integritetskänsliga personuppgifter avses att behandlas, anges i avsnitt Personuppgiftsbiträdet har inte rätt till särskild ersättning för åtagande enligt Avtalet. 4.3 Alla behandlingar av personuppgifter som regleras i Avtalet omfattas av personuppgiftslagens (1998:204) bestämmelser, eller annan gällande författning som reglerar behandling av personuppgifter. Den 25 maj 2018 träder EU:s dataskyddsförordning (Europaparlamentets och Rådets förordning 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG) i kraft och börjar tillämpas såsom svensk lag. 4.4 Genom signeringen ges Specialpedagogiska skolmyndigheten rätt att följa upp att Personuppgiftsbiträdet lever upp till Specialpedagogiska skolmyndighetens krav på behandlingen och verkligen vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. 4.5 Personuppgiftsbiträdet intygar att dennes verksamhet bedrivs på sätt som säkerställer att personuppgiftslagens bestämmelser och krav avseende adekvat skydd för personuppgiftsbehandlingar efterlevs. 5 (11)

6 5 Personuppgiftsbiträdets skyldigheter 5.1 För att skydda behandlingen av personuppgifter mot obehörig åtkomst, förstörelse eller ändring ska Personuppgiftsbiträdet vidta sådana tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som anges i avsnitt 11, i syfte att upprätthålla en lämplig säkerhetsnivå. Personuppgiftsbiträdet åtar sig att i sin verksamhet vid var tid tillse att berörd personal följer Avtalet, de instruktioner som ges av Specialpedagogiska skolmyndigheten samt att de hålls informerade om innehållet i personuppgiftslagen. Det är ytterst Specialpedagogiska skolmyndigheten som bedömer vilka säkerhetsåtgärder som minst måste vidtas. 5.2 Personuppgiftsbiträdet ska omgående underrätta Specialpedagogiska skolmyndigheten vid upptäckt av fullbordade fall av eller försök till obehörig åtkomst, förstörelse eller ändring av personuppgifter. 5.3 Personuppgiftsbiträdet får inte behandla personuppgifter på något annat sätt, för andra ändamål eller enligt andra instruktioner än de som anges i avsnitt Fel! Hittar inte referenskälla.10 med iakttagande av de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som stadgas i avsnitt 11. För det fall att Personuppgiftsbiträdet bedömer att det saknas instruktioner som är nödvändiga för att genomföra uppdraget enligt vad som sägs i detta Avtal ska Personuppgiftsbiträdet utan dröjsmål informera Specialpedagogiska skolmyndigheten om sin inställning, ange om fullgörandet av Avtalet kan påverkas av behovet av instruktioner samt invänta vidare instruktioner från Specialpedagogiska skolmyndigheten. 5.4 För det fall den registrerade, tillsynsmyndigheten eller annan tredje man begär information från Personuppgiftsbiträdet som rör behandling av personuppgifter, ska Personuppgiftsbiträdet hänvisa till Specialpedagogiska skolmyndigheten. Personuppgiftsbiträdet får inte lämna ut personuppgifter eller annan information om behandlingen av personuppgifter utan uttrycklig instruktion från Specialpedagogiska skolmyndigheten, eller om utlämnandet är en följd av en laglig skyldighet. 5.5 Personuppgiftsbiträdet ska utan dröjsmål informera Specialpedagogiska skolmyndigheten om eventuella kontakter med tillsynsmyndigheten som rör, eller kan vara av betydelse för, Personuppgiftsbiträdets behandling av personuppgifter. Åtagandet är dock begränsat till sådan behandling av personuppgifter som berör, eller kan komma att beröra, Specialpedagogiska skolmyndigheten. Personuppgiftsbiträdet har inte rätt att företräda Specialpedagogiska skolmyndigheten eller agera för myndighetens räkning gentemot tillsynsmyndigheten. 5.6 Specialpedagogiska skolmyndigheten har rätt att själv eller genom en oberoende tredje man kontrollera att Personuppgiftsbiträdet följer vad som anges i Avtalet och av de instruktioner som utfärdats av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Personuppgiftsbiträdet ska lämna Specialpedagogiska skolmyndigheten den assistans och tillhandahålla den dokumentation som erfordras för detta. 6 (11)

7 5.7 Uppgifter i tjänstens loggar får endast användas av Personuppgiftsbiträdet och tjänstleverantören för vad som krävs för upprätthållande av tjänstens funktionalitet och kvalitet. Specialpedagogiska skolmyndigheten har rätt att ta del av de uppgifter som registreras i loggarna. 5.8 Den registrerade har laglig rätt att begära registerutdrag eller kräva rättelse, blockering eller utplåning av de personuppgifter som omfattas av avtalet. Personuppgiftsbiträdet är skyldigt att bistå Specialpedagogiska skolmyndigheten i sådan omfattning att denna rätt kan säkerställas. 5.9 All behandling av personuppgifter sker med iakttagande av sekretess, innebärande att Personuppgiftsbiträdet, någon av dennes anställda eller underbiträden inte får lämna ut några uppgifter till tredje man utan att först ha inhämtat Specialpedagogiska skolmyndighetens samtycke. 6 Utläggning av behandlingar till underbiträden 6.1 Personuppgiftsbiträdet får endast lägga över sina skyldigheter enligt detta Avtal på ett underbiträde efter skriftligt medgivande från Specialpedagogiska skolmyndigheten. 6.2 Avtal varigenom Personuppgiftsbiträdet lägger över sina skyldigheter enligt detta Avtal på ett underbiträde ska vara skriftligt och ålägga underbiträdet samma skyldigheter som enligt Avtalet åligger Personuppgiftsbiträdet. 6.3 För det fall att behandlingar av personuppgifter kommer att utföras av underbiträde i tredje land, kan Specialpedagogiska skolmyndigheten ge Personuppgiftsbiträdet mandat att teckna personuppgiftsbiträdesavtal för Specialpedagogiska skolmyndighetens räkning med underbiträden i tredjeland, i enlighet med Kommissionens beslut (2010/87/EU) om standardavtalsklausuler för överföring av Personuppgifter till tredjeland. 6.4 Ett Personuppgiftsbiträdesavtal kan även tecknas mellan Specialpedagogiska skolmyndigheten och Personuppgiftsbiträdets Underbiträde i tredjeland, i enlighet med Kommissionens beslut (2010/87/EU) om standardavtalsklausuler för överföring av Personuppgifter till tredjeland. 6.5 Om underbiträdet inte uppfyller sina skyldigheter i fråga om behandling enligt ett underbiträdesavtal ska Personuppgiftsbiträdet förbli fullt ansvarig gentemot Specialpedagogiska skolmyndigheten för underbiträdets uppfyllande av sina skyldigheter enligt Avtalet. 6.6 För att Specialpedagogiska skolmyndigheten ska kunna uppfylla sina lagstadgade skyldigheter som personuppgiftsansvarig, måste alla underbiträden vara kända av och redovisade för Specialpedagogiska skolmyndigheten. Specialpedagogiska skolmyndigheten måste vidare ha kännedom om i vilket land som behandlingen äger rum. Specialpedagogiska skolmyndigheten har rätt att avsluta Avtalet om myndigheten inte godtar ett visst underbiträde eller en viss typ av behandling. 7 (11)

8 7 Skyldigheter efter Avtalets upphörande 7.1 Parterna är överens om att Personuppgiftsbiträdet och eventuella underbiträden efter behandlingens upphörande och beroende på vad Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar antingen ska återlämna alla överförda personuppgifter och kopior av dessa till Specialpedagogiska skolmyndigheten, eller förstöra alla personuppgifter och intyga för Specialpedagogiska skolmyndigheten att så skett. Om detta inte är tekniskt möjligt, ska Personuppgiftsbiträdet garantera att denne kommer att bevara sekretessen hos de överförda personuppgifterna och inte behandla de överförda personuppgifterna ytterligare, alternativt anonymisera dem på sätt som gör dem omöjliga att återskapa. 7.2 Personuppgiftsbiträdet och eventuella underbiträden garanterar att de på Specialpedagogiska skolmyndighetens eller tillsynsmyndighets begäran kommer att ställa tjänsten till förfogande för en granskning av de åtgärder som anges i Ändringar i Avtalet 8.1 Specialpedagogiska skolmyndigheten får ändra innehållet i Avtalet endast i den mån så erfordras för att tillgodose krav som följer av tillämplig lagstiftning eller för att möjliggöra sådana behandlingar som avses i 8.3. Ändring träder i kraft 30 dagar efter att meddelandet om ändring kommit Personuppgiftsbiträdet tillhanda. 8.2 Personuppgiftsbiträdet har ingen självständig rätt att påkalla ändringar av detta Avtal. 8.3 För det fall att tjänstens innehåll ändras på så sätt att nya funktioner tillkommer, vilka kan föranleda att nya typer av behandlingar av personuppgifter kan komma att utföras, ska Specialpedagogiska skolmyndigheten underrättas om förändringarna. 9 Giltighetstid 9.1 Detta Avtal gäller från undertecknandet av Avtalet och så länge som Personuppgiftsbiträdet behandlar Specialpedagogiska skolmyndighetens personuppgifter. Regler om uppsägning av Avtalet finns i avtalet mellan Personuppgiftsbiträdet och Specialpedagogiska skolmyndigheten som reglerar leverans av tjänsten. 10 Behandlingar som omfattas av Avtalet 10.1 Registrerade De personuppgifter som ska överföras rör följande kategorier av registrerade: Typ av personuppgifter som överförs De personuppgifter som överförs till, och behandlas i, journalsystemet är: 8 (11)

9 o Elevinformation Personnummer Namn Adress Telefonnummer Behov av tolk Modersmål Personuppgiftsskydd Skoltillhörighet Skolklasstillhörighet Journalinnehåll, inklusive planerade insatser, samtliga hälsouppgifter, läkemedel och vaccinationer samt tester Aktinnehåll o Informations om vårdnadshavare Relation till elev Personnummer Namn Adress Telefon- och mobilnummer Personuppgiftsskydd o Användarinformation (personal) Namn Skola, enhet Roll logghistorik Känsliga personuppgifter (i förekommande fall) Då alla myndighetens elever har någon form av funktionsnedsättning är all personinformation relaterat till elever att betrakta som uppgifter om hälsa, dvs känslig personinformation. Följande information är också känsliga personuppgifter: Hälsa, bl.a. diagnos mm. Sekretesskyddade uppgifter, bl.a. skyddade personuppgifter. Religiös tillhörighet (t.ex. slöja). Sexualliv (t.ex. abort) Behandling Leverantören får endast vidta de personuppgiftsbehandlingar som krävs för att utveckla, förvalta, felsöka, underhålla och administrera journalsystemet. Ändamålet med behandlingarna Behandlingen av personuppgifter sker hos personuppgiftsombudet i syfte att utveckla, förvalta, felsöka, underhålla och administrera journalsystemet. Särskilda instruktioner angående behandlingarna Leverantören får endast vidta de personuppgiftsbehandlingar som krävs för att utveckla, förvalta, felsöka, underhålla och administrera journalsystemet. 9 (11)

10 Loggning De personuppgiftsbehandlingar som ska loggas framgår i huvudavtalet, kapitel Behandlingshistorik och loggning. Loggning ska ske oavsett om åtkomst av patientuppgifter och elevuppgifter skett av myndighetens eller leverantörens användare. 11 Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder I detta avsnitt redogörs för de Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som Personuppgiftsbiträdet ska vidta i enlighet med avsnitt 5.1. Specialpedagogiska skolmyndigheten har rätt att kontrollera att åtgärderna verkligen vidtas under Avtalets fullgörande Fysisk säkerhet. Personuppgiftsbärande system ska skyddas mot elavbrott och andra störningar orsakade i tekniska försörjningsystem. Utrymmen där personuppgifter förvaras, så som serverhallar, ska skyddas genom lämpliga tillträdeskontroller för att säkerställa att endast behörig personal får tillträde. Det ska också finnas ett tillfredställande skydd mot stöld och händelser som kan förstöra IT-system och lagringsmedia Åtkomstskydd. När datorutrustning och löstagbara datamedier hos Personuppgiftsbiträdet som innehåller eller kan ge tillgång till personuppgifter som Personuppgiftsbiträdet behandlar för Specialpedagogiska skolmyndighetens räkning, inte står under uppsikt ska utrustningen och medierna låsas in för att skyddas mot obehörig användning, påverkan och stöld. I annat fall ska personuppgifterna krypteras Skydd mot skadlig kod. Personuppgiftsbärande system ska vara skyddade mot virus, trojaner och andra former av digitala intrång För det fall eventuella bärbara datorer används vid behandlingar ska personuppgifterna på fasta och löstagbara lagringsmedier alltid vara krypterade Säkerhetskopia. Personuppgifterna ska regelbundet överföras till säkerhetskopior. Kopiorna ska förvaras avskilt och väl skyddade så att personuppgifterna kan återskapas efter en störning. Personuppgiftsbiträdet ska ha en dokumenterad rutin för säkerhetskopiering och återläsning av säkerhetskopior, samt för test av återläsning Behörighetskontroll. Ett tekniskt system för behörighetskontroll ska styra åtkomsten till personuppgifterna för Personuppgiftsbiträdet. Behörigheten ska begränsas till dem som behöver uppgifterna för sitt arbete. Användaridentitet och lösenord ska vara personliga och får inte överlåtas på någon annan. Det ska finnas rutiner för tilldelning och borttagande av behörigheter Loggning. Åtkomst till personuppgifter ska kunna följas upp i efterhand genom loggar eller liknande underlag. Underlaget ska kunna kontrolleras av 10 (11)

11 Personuppgiftsbiträdet och återrapporteras till Specialpedagogiska skolmyndigheten Datakommunikation. Anslutning för extern datakommunikation ska skyddas med sådan teknisk funktion som säkerställer att uppkopplingen är behörig För åtkomst till känsliga och integritetskänsliga personuppgifter krävs tvåfaktorsautentisering till tjänsten Personuppgifter som överförs via datorkommunikation utanför lokaler som kontrolleras av Personuppgiftsbiträdet ska skyddas med kryptering Utplåning. När fasta eller löstagbara lagringsmedier som innehåller personuppgifter inte längre ska användas för sitt ändamål ska personuppgifterna raderas på sådant sätt att de inte kan återskapas Reparation och service. När reparation och service av datorutrustning, vilken används för att lagra Specialpedagogiska skolmyndighetens personuppgifter, utförs av annan än Personuppgiftsbiträdet, ska kontrakt som reglerar säkerhet och sekretess träffas med serviceföretaget Vid servicebesök ska servicen ske under Personuppgiftsbiträdets överinseende. Är detta inte möjligt ska lagringsmedier som innehåller personuppgifter avlägsnas Service via fjärrstyrd datakommunikation får endast ske efter säker elektronisk identifiering av den som utför servicen. Servicepersonal ska ges åtkomst i systemet endast vid servicetillfället. Finns separat kommunikationsingång för service ska den vara stängd när service inte pågår Specialpedagogiska skolmyndigheten har rätt att utföra kontroller av att avtalade säkerhetsåtgärder faktiskt vidtas Specialpedagogiska skolmyndigheten har rätt att utreda obehörig åtkomst hos Personuppgiftsbiträdet. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. Ort och datum. Ort och Datum. Namn. Specialpedagogiska skolmyndigheten Uppdragtagarens namn. 11 (11)

Bilaga Personuppgiftsbiträdesavtal UPP 2016/235. Innehållsförteckning

Bilaga Personuppgiftsbiträdesavtal UPP 2016/235. Innehållsförteckning Bilaga Personuppgiftsbiträdesavtal 2016-12-21 UPP 2016/235 Innehållsförteckning 1 Avtalets syfte... 2 2 Parter... 3 3 Definitioner... 3 4 Allmänt om Avtalet... 5 5 Personuppgiftsbiträdets skyldigheter...

Läs mer

Personuppgiftsbiträdesavtal

Personuppgiftsbiträdesavtal DNR 13-125/2325 SID 1 (9) Bilaga 9 Personuppgiftsbiträdesavtal Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt material inom Skolplattform Stockholm DNR 13-125/2325 SID 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL 1 (7) Huddinge kommun, 141 85 Huddinge och ( Personuppgiftsbiträdet = Leverantörens namn) har denna dag träffat följande PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL Personuppgiftslagen (1998:204) ställer krav på skriftligt

Läs mer

Kommunen och Personuppgiftsbiträdet benämns nedan var för sig Part eller gemensamt Parterna.

Kommunen och Personuppgiftsbiträdet benämns nedan var för sig Part eller gemensamt Parterna. DETTA PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL ( Personuppgiftsbiträdesavtalet ) är dag som nedan träffat mellan: (1) Lomma kommun, organisationsnummer 212000-1066 ( Kommunen ); och (2) [ ], organisationsnummer [ ]

Läs mer

Villkor för kommunens användning av GeoVy och behandling av personuppgifter för Lantmäteriets räkning

Villkor för kommunens användning av GeoVy och behandling av personuppgifter för Lantmäteriets räkning Villkor för kommunens användning av GeoVy och behandling av personuppgifter för Lantmäteriets räkning Antagna av Lantmäteriet februari 2017. Dnr 106-2017/687 1. BAKGRUND 1.1 Ansvaret för fastighetsbildningsverksamheten

Läs mer

Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE

Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE 1. Personuppgiftsbiträdesavtalets syfte Detta Personuppgiftsbiträdesavtal syftar till att uppfylla stadgandet i 30 personuppgiftslagen (PuL)

Läs mer

BILAGA Personuppgiftsbiträdesavtal

BILAGA Personuppgiftsbiträdesavtal BILAGA Personuppgiftsbiträdesavtal Till mellan Beställaren och Leverantören (nedan kallad Personuppgiftsbiträdet) ingånget Avtal om IT-produkter och IT-tjänster bifogas härmed följande Bilaga Personuppgiftsbiträdesavtal.

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL 1 Microsoft AB ( Microsoft ), Box 27, 164 93 KISTA och ( Personuppgiftsbiträdet ) har denna dag träffat följande PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL Bakgrund Personuppgiftslagen ställer krav på skriftligt avtal

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL Bilaga 8 Personuppgiftsbiträdesavtal Polismyndigheten Datum: 2016-12-22 Dnr: A293.290/2016 PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL 1 PARTER Personuppgiftsansvarig: Polismyndigheten, org. nr. 202100-0076, Box 12256,

Läs mer

M E L L A N P E R S O N U P P G I F T S A N S V A R I G O C H P E R S O N U P P G I F T S B I T R Ä D E

M E L L A N P E R S O N U P P G I F T S A N S V A R I G O C H P E R S O N U P P G I F T S B I T R Ä D E 2013-08-28 0 (5) AVTAL M E L L A N P E R S O N U P P G I F T S A N S V A R I G O C H P E R S O N U P P G I F T S B I T R Ä D E För personuppgifter som är relaterade till Höganäs kommun FÖRVALTNING 1 (5)

Läs mer

Detta personuppgiftsbiträdesbiträdesavtal Biträdesavtal [ååmmdd] mellan: [**.], reg. no. [**], med addressen [**] (i det följande

Detta personuppgiftsbiträdesbiträdesavtal Biträdesavtal [ååmmdd] mellan: [**.], reg. no. [**], med addressen [**] (i det följande Detta personuppgiftsbiträdesbiträdesavtal Biträdesavtal[ååmmdd] mellan: [**.], reg. no. [**], med addressen [**] (i det följande [**], reg. no. [**],med addressen [**] (i det följande Leverantören samt

Läs mer

Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL) Kommunledningsförvaltningen STYRDOKUMENT Godkänd/ansvarig 1(5) Beteckning Riktlinjer behandling personuppgifter Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL) 1.

Läs mer

Instruktion enligt personuppgiftslagen (1998:204) för Eskilstuna kommunkoncern

Instruktion enligt personuppgiftslagen (1998:204) för Eskilstuna kommunkoncern 1 (5) Instruktion enligt personuppgiftslagen (1998:204) för Eskilstuna kommunkoncern Antagen av kommunfullmäktige den 23 september 2010, 193. Inledning Personuppgiftslagen (PuL) trädde i kraft 1998 och

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL. Detta personuppgiftsbiträdesavtal ( Biträdesavtal ) har ingåtts [ååmmdd] mellan:

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL. Detta personuppgiftsbiträdesavtal ( Biträdesavtal ) har ingåtts [ååmmdd] mellan: 2017-04-05 PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL PARTER Detta personuppgiftsbiträdesavtal ( Biträdesavtal ) har ingåtts [ååmmdd] mellan: [**.], reg. no. [**], med adressen [**] (i det följande Personuppgiftsansvarige

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datum Diarienr 2011-12-12 755-2011 Socialnämnden Södertälje Kommun 151 89 Södertälje Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL - DM

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL - DM 1 Microsoft AB ( Microsoft ), Box 27, 164 93 KISTA och ( Personuppgiftsbiträdet ) har denna dag träffat följande PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL - DM Bakgrund Personuppgiftslagen ställer krav på skriftligt

Läs mer

Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål

Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål 13 mars 2014 Victoria Söderqvist, jurist Datainspektionen Personuppgiftslagen Bygger på Dataskyddsdirektivet Bestämmelser i annan lag eller förordning gäller

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter Datum Diarienr 2013-05-08 1552-2012 Socialnämnden i Norrköpings kommun Rådhuset 601 81 Norrköping Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter Datainspektionens

Läs mer

Säkerhet vid behandling av personuppgifter i forskning

Säkerhet vid behandling av personuppgifter i forskning Säkerhet vid behandling av personuppgifter i forskning Magnus Bergström IT-säkerhetsspecialist magnus.bergstrom@datainspektionen.se www.datainspektionen.se Först några ord om informationssäkerhet Organisationens

Läs mer

Personuppgiftsbehandling i forskning

Personuppgiftsbehandling i forskning Personuppgiftsbehandling i forskning 4 mars 2014 Victoria Söderqvist, jurist Datainspektionen Personuppgiftslagen Bygger på dataskyddsdirektivet Generell lag bestämmelser i annan lag eller förordning gäller

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Beslut Dnr 2008-09-09 685-2008 Produktionsnämnden för vård och bildning Uppsala kommun 753 75 UPPSALA Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL. Detta personuppgiftsbiträdesavtal ( Biträdesavtal ) har ingåtts [ååmmdd] mellan:

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL. Detta personuppgiftsbiträdesavtal ( Biträdesavtal ) har ingåtts [ååmmdd] mellan: Version 2017-05-07 PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL PARTER Detta personuppgiftsbiträdesavtal ( Biträdesavtal ) har ingåtts [ååmmdd] mellan: [**.], reg. no. [**], med adressen [**] (i det följande Personuppgiftsansvarige

Läs mer

Pul i praktiken LINKÖPINGS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET

Pul i praktiken LINKÖPINGS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET Pul i praktiken LINKÖPINGS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET PUL i praktiken Vad är PuL? PuL betyder Personuppgiftslagen och trädde i kraft 1998. Personuppgiftsansvarig Den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 5 juni 2012 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART Datainspektionen Box 8114 104 20 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Riktlinjer för arbete med personuppgifter vid GIH

Riktlinjer för arbete med personuppgifter vid GIH Styrdokument Diarienummer: 01-546/12 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 2012-09-10 Giltighetstid: Tills vidare Riktlinjer för arbete med personuppgifter vid GIH Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen

Läs mer

Personuppgiftsbiträdesavtal samt fullmakt för Inera AB att teckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt Personuppgiftslagen (1998:204)

Personuppgiftsbiträdesavtal samt fullmakt för Inera AB att teckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt Personuppgiftslagen (1998:204) Personuppgiftsbiträdesavtal samt fullmakt för Inera AB att teckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt 30-31 Personuppgiftslagen (1998:204) Modellavtal 1 riktar sig till de vårdgivare som avser att direkt

Läs mer

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag I denna promemoria finns information om personuppgiftslagen ( PuL ) som från och med den 1 oktober i år börjar gälla för de flesta behandlingar av personuppgifter

Läs mer

PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL)

PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL) 1 (6) PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL) Lagens ikraftträdande PUL trädde ikraft den 24 oktober 1998 och genom PUL:s införande upphävdes 1973-års datalag. För behandling av personuppgifter, som påbörjats före den

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner Personuppgiftsbiträdesavtal samt fullmakt för såväl direktansluten vårdgivare som Inera AB att teckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt 30-31 Personuppgiftslagen (1998:204) Modellavtal 2 riktar sig till

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Beslut Dnr 2008-09- 09 810-2008 Utbildningsnämnden i Skövde kommun 541 83 SKÖVDE Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar att

Läs mer

Känsliga uppgifter 6. Personnummer på klasslistor 8. Uppgifter om familjemedlemmar 8. Bevarande av uppgifterna 10. Innehållsförteckning.

Känsliga uppgifter 6. Personnummer på klasslistor 8. Uppgifter om familjemedlemmar 8. Bevarande av uppgifterna 10. Innehållsförteckning. Innehållsförteckning Syftet 2 Personuppgiftslagen (1998:204) 3 Behandling av personuppgifter för administrativa ändamål 6 Känsliga uppgifter 6 Personnummer på klasslistor 8 Uppgifter om familjemedlemmar

Läs mer

Integritetspolicy - SoftOne

Integritetspolicy - SoftOne Integritetspolicy - SoftOne Omfattning och syfte Denna policy gäller för SoftOne-koncernens (kallad SoftOne eller Vi vid behandling av kunders personuppgifter. Syftet med denna policy är att ge våra nuvarande,

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datum Diarienr 2011-12-12 757-2011 Socialnämnden Lunds Kommun 221 00 Lund Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Lathund Personuppgiftslagen (PuL)

Lathund Personuppgiftslagen (PuL) Lathund Personuppgiftslagen (PuL) Behandling Alla former av åtgärder där man hanterar personuppgifter oavsett om det sker via datorn eller inte. Detta kan vara till exempel insamling, registrering och

Läs mer

SÄKERHETSPLAN FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING SOCIALFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN

SÄKERHETSPLAN FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING SOCIALFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN Uppdaterad: 2009-08-20 SÄKERHETSPLAN FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING SOCIALFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN 2 INNEHÅLL 1. Regler för behandling av personuppgifter 3 2. Organisation 6 3. Rutin för att anmäla

Läs mer

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter Regel BESLUTSDATUM: 2013-11-06 BESLUT AV: Anders Vredin BEFATTNING: Avdelningschef ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Åsa Sydén HANTERINGSKLASS Ö P P E N SVERIGES RIKSBANK SE-103

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter Datum Diarienr 2013-05-08 643-2012 Socialnämnden Järfälla kommun 177 80 Järfälla Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter Datainspektionens

Läs mer

Svar från Datainspektionen på er begäran om samråd angående hälsoverktyg inom elevhälsovården

Svar från Datainspektionen på er begäran om samråd angående hälsoverktyg inom elevhälsovården Datum Diarienr 2015-01-19 2132-2014 Gnosjö kommun Per Kjöllerström per.kjollerstrom@edu.gnosjo.se Eksjö kommun Roger Hvitman roger.hvitman@eksjo.se Svar från Datainspektionen på er begäran om samråd angående

Läs mer

riktlinje modell plan policy program regel rutin strategi taxa för behandling av personuppgifter i socialnämndens dataregister ...

riktlinje modell plan policy program regel rutin strategi taxa för behandling av personuppgifter i socialnämndens dataregister ... modell plan policy program riktlinje för behandling av personuppgifter i socialnämndens dataregister regel rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Socialnämnden Beslutandedatum: 2015-12-16

Läs mer

EU:s nya dataskyddsförordning Lotta Wikman Öman

EU:s nya dataskyddsförordning Lotta Wikman Öman EU:s nya dataskyddsförordning Lotta Wikman Öman EU:s Dataskyddsförordning 2016/679 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Beslut Dnr 2006-07-10 706-2006 Norn Integrated Computer Systems AB Box 439 194 04 Upplands Väsby Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datum Dnr 2008-06-23 473-2008 Stadsdelsnämnden Södra Innerstaden, Malmö stad Box 7070 200 42 Malmö samt via e-post och fax sodrainnerstaden@malmo.se 040-346460 Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL 1 (8) Beslut Dnr 2008-09-09 128-2008 Internationella Engelska Skolan AB Styrelsen Nytorpsvägen 5A 183 53 Täby Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Policy för hantering av personuppgifter

Policy för hantering av personuppgifter Policy för hantering av personuppgifter Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunstyrelsen Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Policy för hantering av personuppgifter Beslutsdatum: 2013-10-15 Dokumentansvarig

Läs mer

EU:s dataskyddsförordning

EU:s dataskyddsförordning EU:s dataskyddsförordning Länsstyrelsen den 8 november 2016 Elisabeth Jilderyd och Eva Maria Broberg Datainspektionen Datainspektionen Datainspektionen arbetar för att säkra den enskilda individens rätt

Läs mer

Vägledning om molntjänster i skolan

Vägledning om molntjänster i skolan 2013-11-xx 1 E-samhället i praktiken Vägledning om molntjänster i skolan För att en skolnämnd i en kommun ska kunna bedöma om de molntjänster som man vill använda inom skolan stämmer överens med kraven

Läs mer

Blankett 8A Standardavtalsklausuler

Blankett 8A Standardavtalsklausuler Blankett 8A Standardavtalsklausuler STANDARDAVTALSKLAUSULER i enlighet med artikel 26 punkt 2 i direktivet 95/46/EG för överföring av personuppgifter till tredje land som inte säkerställer adekvat skyddsnivå

Läs mer

Betänkandet låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5)

Betänkandet låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) Yttrande Diarienr 1 (7) 2016-06-21 536-2016 Ert diarienr Ku2016/00088/D Kulturdepartementet 103 33 Stockholm även via e-post Betänkandet låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) Datainspektionen har granskat

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datum Diarienr 2011-12-12 750-2011 Landstingsstyrelsen Landstinget Blekinge 371 81 Karlskrona Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datainspektionens beslut

Läs mer

AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL

AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL Inledning Detta avtal för Advitums dokumentportal, ( Avtalet ), har slutits mellan Advitum AB, 556671-9448, Kraftvägen 2, 382 36 Nybro, ( Advitum ), och organisationen

Läs mer

POLICY FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER. VA SYD, org. nr , är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204).

POLICY FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER. VA SYD, org. nr , är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204). POLICY FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER PERSONUPPGIFTSANSVARIG VA SYD, org. nr. 222000-2378, är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204). Besöksadress: Hans Michelsensgatan 2, 211

Läs mer

Kommunstyrelsen. Godkänt av kommunstyrelsen 2007-04-18, 77 Kompletterad av kommunstyrelsen 2012-11-14, 162

Kommunstyrelsen. Godkänt av kommunstyrelsen 2007-04-18, 77 Kompletterad av kommunstyrelsen 2012-11-14, 162 Kommunstyrelsen Regler och rutin med beskrivning av arbetet enligt PuL samt organisationsbeskrivning och regler för webbpublicering av personuppgifter på www.odeshog.se Godkänt av kommunstyrelsen 2007-04-18,

Läs mer

Villkor för Visma Webbfakturering tilläggsavtal till Användarvillkor för Visma Spcs webbplatser Visma Spcs AB (556252-9155) 2015-04-16

Villkor för Visma Webbfakturering tilläggsavtal till Användarvillkor för Visma Spcs webbplatser Visma Spcs AB (556252-9155) 2015-04-16 Villkor för Visma Webbfakturering tilläggsavtal till Användarvillkor för Visma Spcs webbplatser Visma Spcs AB (556252-9155) 2015-04-16 Detta avtal utgör, tillsammans med avtalet Användarvillkor för Visma

Läs mer

Föreningen kommer vidare att skriva avtal med sin systemleverantör. Leverantören kommer också att ta emot föreningens säkerhetskopior.

Föreningen kommer vidare att skriva avtal med sin systemleverantör. Leverantören kommer också att ta emot föreningens säkerhetskopior. 3 (8) Föreningen kommer att informera alla lägenhetsinnehavare. Vid ägarbyte informeras de nya lägenhetsinnehavarna fortlöpande. Information kommer också att finnas på föreningens hemsida www.brftullen.se.

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL - TELEMARKETING

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL - TELEMARKETING 1 Microsoft AB ( Microsoft ), Box 27, 164 93 KISTA och ( Personuppgiftsbiträdet ) har denna dag träffat följande PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL - TELEMARKETING Bakgrund Personuppgiftslagen ställer krav på

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL 1 (6) Beslut Dnr 2008-09-09 730-2008 Utbildningsnämnden Göteborgs stad Box 5428 402 29 Göteborg Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Ärendet avslutas.

Läs mer

Kommunstyrelsen. Regler och rutin med beskrivning av arbetet enligt PuL samt organisationsbeskrivning

Kommunstyrelsen. Regler och rutin med beskrivning av arbetet enligt PuL samt organisationsbeskrivning Kommunstyrelsen Regler och rutin med beskrivning av arbetet enligt PuL samt organisationsbeskrivning INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGLER OCH RUTIN FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER... 3 Inledning... 3 Personuppgiftslagens

Läs mer

Personuppgiftsansvar och ändamålsprövning enligt fastighetsregisterlagen

Personuppgiftsansvar och ändamålsprövning enligt fastighetsregisterlagen Personuppgiftsansvar och ändamålsprövning enligt fastighetsregisterlagen Kundträff, Lantmäteriet 2016-09-29 Christine Repond Malgorzata Drewniak När kan vidareförädlare få eget beslut enligt fastighetsregisterlagen?

Läs mer

Vården och reglerna om dataskydd

Vården och reglerna om dataskydd Vården och reglerna om dataskydd 2016-09-21 Katarina Tullstedt Enhetschef Enheten för myndigheter, vård och utbildning Datainspektionen Rätten till privatliv Europakonventionen EU:s stadga om de grundläggande

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datum Diarienr 2011-12-12 756-2011 Socialnämnden Sundsvalls kommun 851 85 Sundsvall Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Regler för behandling av personuppgifter vid Högskolan Dalarna

Regler för behandling av personuppgifter vid Högskolan Dalarna Regler för behandling av personuppgifter vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2015-11-02 Reviderad: - Dnr: DUC 2015/1924/10 Ersätter: Tillämpning av personuppgiftslagen (PUL) inom HDa, DUF 2001/1433/12

Läs mer

Personuppgiftslagen. Författningssamling. Vad är personuppgiftslagen (PuL)? Personuppgiftslagens syfte

Personuppgiftslagen. Författningssamling. Vad är personuppgiftslagen (PuL)? Personuppgiftslagens syfte Författningssamling Fastställd av kommunfullmäktige: 2003-03-27 68 Reviderad: Personuppgiftslagen Vad är personuppgiftslagen (PuL)? Personuppgiftslagens syfte 1 Lagens syfte är att skydda människor så

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datum Diarienr 2011-12-12 749-2011 Capio S:t Görans Sjukhus 112 81 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

STYRDOKUMENT DATUM. Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Instruktion för behandling av personuppgifter

STYRDOKUMENT DATUM. Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Instruktion för behandling av personuppgifter STYRDOKUMENT DATUM 2013-08-26 1(6) Instruktion för behandling av personuppgifter i Älvsbyns kommun Detta dokument ersätter; barn- och utbildningsnämndens instruktion (Bun 33 2002-06-11), fritids- och kulturnämndens

Läs mer

Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen Dataskyddsförordningen Almega Express den 7 december 2016 på Nils Bergh Heléne Hellström Persson Dataskyddsförordningen Ny lagstiftning 2018 Dataskyddsdirektivet från 1995 införlivades i Sverige genom

Läs mer

Kvalitetsregisterdag 2009-04-22

Kvalitetsregisterdag 2009-04-22 Kvalitetsregisterdag 2009-04-22 Patientdatalagen och kvalitetsregister Camilla Ziegler Enheten för juridik Region Skåne 1 Nationella och regionala kvalitetsregister Syfte Inrättats för ändamålet att systematiskt

Läs mer

Data Protection, harmoniserade dataskyddsregler inom EU för vem och varför? Svenska Försäkringsföreningen. 12 november 2015

Data Protection, harmoniserade dataskyddsregler inom EU för vem och varför? Svenska Försäkringsföreningen. 12 november 2015 Data Protection, harmoniserade dataskyddsregler inom EU för vem och varför? Svenska Försäkringsföreningen 12 november 2015 1 Historik och processen mot en dataskyddsförordning Datalagen från 1973. Dataskyddsdirektivet

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter i e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter i e-post Datum Diarienr 2011-12-12 751-2011 Landstingsstyrelsen Jämtlands läns landsting Box 602 832 23 Frösön Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter i e-post Datainspektionens

Läs mer

Personuppgiftsbiträdesavtal

Personuppgiftsbiträdesavtal ÄNGELHOLMS KOMMUN Personuppgiftsbiträdesavtal Personuppgiftsansvarig: Kommunstyrelsen Östravägen 2, 262 80 Ängelholm Personuppgiftsbiträde: Evry One Outsourcing Services Malmö AB Västra Varvsgatan 19,211

Läs mer

Ny dataskyddslagstiftning i Europa. Agnes Andersson Hammarstrand

Ny dataskyddslagstiftning i Europa. Agnes Andersson Hammarstrand 1 Ny dataskyddslagstiftning i Europa Agnes Andersson Hammarstrand Ny personuppgiftsförordning - en fråga för alla 3 Agenda Personuppgiftslagen idag Nya lagen - bakgrund De största förändringarna Sammanfattning

Läs mer

Kanslichef - Tillsvidare

Kanslichef - Tillsvidare Riktlinjer för personuppgifter Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för personuppgifter Riktlinje 2008-05-26 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lars Sjöström Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anskaffning, användning, utveckling och förändring av Polisens

Läs mer

Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen Dataskyddsförordningen Almega Express den 21 september 2016 på Nils Bergh Heléne Hellström Persson Christian Rimmerfeldt Dataskyddsförordningen Ny lagstiftning 2018 Dataskyddsdirektivet från 1995 införlivades

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Universitetet och Datainspektionen i Molnet

Universitetet och Datainspektionen i Molnet 15 och 16 april 2015 Universitetet och Datainspektionen i Molnet reflektioner över en gryende praxis Göteborgs universitet Definition från Wikipedia Datormoln molntjänster - är IT-tjänster som tillhandahålls

Läs mer

Dataskyddsförordningen. Kristina Blomberg PuL-Pedagogen Sverige AB

Dataskyddsförordningen. Kristina Blomberg PuL-Pedagogen Sverige AB Dataskyddsförordningen Kristina Blomberg PuL-Pedagogen Sverige AB www.pulpedagogen.se Lite historia och fakta 1973 trädde datalagen i kraft (världens första nationella integritetslagstiftning) 1998 trädde

Läs mer

Intern åtkomst till känsliga personuppgifter hos försäkringsbolag. Datainspektionens rapport 2010:2

Intern åtkomst till känsliga personuppgifter hos försäkringsbolag. Datainspektionens rapport 2010:2 Intern åtkomst till känsliga personuppgifter hos försäkringsbolag Intern åtkomst till känsliga personuppgifter hos försäkringsbolag. Pris 53 kr, inklusive moms. Tryckt hos Intellecta infolog i Solna, oktober

Läs mer

Dataskyddsförordningen vad innebär den för myndigheten. Registrator 2017 Ability Partner. 11 oktober 2017

Dataskyddsförordningen vad innebär den för myndigheten. Registrator 2017 Ability Partner. 11 oktober 2017 Dataskyddsförordningen vad innebär den för myndigheten Registrator 2017 Ability Partner 11 oktober 2017 1 Bakgrund och processen mot EU:s dataskyddsförordning Förordningen publicerades den 4 maj 2016 och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Personuppgiftslag; SFS 1998:204 utfärdad den 29 april 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Allmänna bestämmelser Syftet med lagen 1 Syftet med denna lag är

Läs mer

Molntjänster - vilka är riskerna och vad säger PUL? ADVOKAT HANS NICANDER

Molntjänster - vilka är riskerna och vad säger PUL? ADVOKAT HANS NICANDER Molntjänster - vilka är riskerna och vad säger PUL? ADVOKAT HANS NICANDER Avtalstypen Molntjänst - Funktionalitet online via Internet - Köp av/ abonnemang på en tjänst - Olika innehåll, olika nivåer SaaS,

Läs mer

Välkomna till kurs i den nya dataskyddsförordningen

Välkomna till kurs i den nya dataskyddsförordningen Välkomna till kurs i den nya dataskyddsförordningen Malmö den 6 oktober 2016 Eva Maria Broberg, Lisa Johansson, Jonas Agnvall och Martin Brinnen Disposition Introduktion rätten till privatliv, dataskyddsregleringen,

Läs mer

EUs nya personuppgiftslagstiftning. Agnes Andersson Hammarstrand, IT-advokat Setterwalls Advokatbyrå

EUs nya personuppgiftslagstiftning. Agnes Andersson Hammarstrand, IT-advokat Setterwalls Advokatbyrå EUs nya personuppgiftslagstiftning Agnes Andersson Hammarstrand, IT-advokat Setterwalls Advokatbyrå Ny personuppgiftsförordning - en fråga för alla 2 Agenda Personuppgiftslagen idag Nya lagen - bakgrund

Läs mer

Användarvillkor Mina meddelanden

Användarvillkor Mina meddelanden Användarvillkor Mina meddelanden 1. Allmänt 1.1 Skatteverket tillhandahåller i enlighet med 5 Förordning (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte tjänsten Mina meddelanden för

Läs mer

Säkerhet för personuppgifter

Säkerhet för personuppgifter Säkerhet för personuppgifter Datainspektionens allmänna råd Reviderad november 2008 Datainspektionens allmänna råd Vid sidan av lagar och förordningar samt de föreskrifter som Datainspektionen utarbetat,

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) En forskningsstudie vid Örebro universitet med känsliga personuppgifter om barn

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) En forskningsstudie vid Örebro universitet med känsliga personuppgifter om barn Beslut Diarienr 1 (5) 2017-01-25 893-2016 Ert diarienr ORU 2.6.2-02130/2016 Örebro universitet 701 82 Örebro Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) En forskningsstudie vid Örebro universitet med

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Kristdemokraternas medlemsregister

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Kristdemokraternas medlemsregister Datum Diarienr 2014-03-31 1293-2013 Kristdemokraterna Box 2373 103 18 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Kristdemokraternas medlemsregister Datainspektionens

Läs mer

Information till varje registrerad/anställd enligt personuppgiftslagen (PuL)

Information till varje registrerad/anställd enligt personuppgiftslagen (PuL) Information till varje registrerad/anställd enligt personuppgiftslagen (PuL) Den 1 oktober 2001 upphörde datalagen att gälla och personuppgiftslagen (PuL) reglerar de allra flesta behandlingar av personuppgifter.

Läs mer

Använd molntjänster på rätt sätt

Använd molntjänster på rätt sätt 2013-02-13 E-samhället i praktiken Använd molntjänster på rätt sätt Molntjänster kan spara pengar och göra information mer tillgänglig för kommuner och landsting. Den viktigaste bedömningen vid val av

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter Datum Diarienr 2013-05-08 646-2012 Socialnämnden i Halmstad kommun Box 230 301 06 Halmstad Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter Datainspektionens

Läs mer

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller?

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Uppdaterad i mars 2013 Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Vad gäller när en forskare hanterar integritetskänsligt material i sin forskning?

Läs mer

Göran Rydeberg, Stockholms universitet

Göran Rydeberg, Stockholms universitet Göran Rydeberg, Stockholms universitet. Göran Rydeberg Disputerad historiker och arkivarie Avdelningschef vid Stockholms universitet Lång erfarenhet från offentlig arkivverksamhet Något om dagens presentation

Läs mer

Personuppgiftslagen 20 april 2010

Personuppgiftslagen 20 april 2010 Personuppgiftslagen 20 april 2010 Kristina Blomberg info@pulpedagogen.se 08-36 22 30, 070-751 90 41 www.pulpedagogen.se Historia FoB-arna startade diskussionen på 1960-talet Datalagen (och Datainspektionen)

Läs mer

Personuppgiftsbiträdesavtal

Personuppgiftsbiträdesavtal Vuxen- och omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Upprättad: Diarienummer: 2015-12-16 SN.2015.133 Vuxen- och omsorgsnämnden Personuppgiftsbiträdesavtal Förslag till beslut i vuxen- och omsorgsnämnden 1.

Läs mer

Yttrande i Förvaltningsrätten i Stockholms mål

Yttrande i Förvaltningsrätten i Stockholms mål Yttrande Diarienr 1 (8) 2017-09-29 1078-2017 Ert diarienr Mål 11458-17 Avdelning 32 Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm forvaltningsrattenistockholm@dom.se Yttrande i Förvaltningsrätten i Stockholms

Läs mer

Överenskommelse om myndighetssamverkan

Överenskommelse om myndighetssamverkan Överenskommelse om myndighetssamverkan för effektiv informationsförsörjning inom området för ekonomiskt bistånd 2 1. PARTER Denna överenskommelse om myndighetssamverkan har ingåtts mellan de uppgiftslämnande

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1.1 Allt innehåll i Tjänsten, såsom grafik, bilder, logotyper och mjukvara omfattas av Finditys eller tredje mans upphovsrätt

ANVÄNDARVILLKOR. 1.1 Allt innehåll i Tjänsten, såsom grafik, bilder, logotyper och mjukvara omfattas av Finditys eller tredje mans upphovsrätt ANVÄNDARVILLKOR Dessa användarvillkor tillämpas vid användning av Findity AB:s, org. nr. 556838-8200, ( Findity ) tjänst sparakvittot.se ( Tjänsten ). Genom att använda tjänsten godkänner användaren (

Läs mer

Personuppgiftsansvar för behandling av personuppgifter i det centrala kriminalunderrättelseregistret, KUR

Personuppgiftsansvar för behandling av personuppgifter i det centrala kriminalunderrättelseregistret, KUR Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2013-09-04 Dnr 37-2013 Personuppgiftsansvar för behandling av personuppgifter i det centrala kriminalunderrättelseregistret, KUR 1 SAMMANFATTNING Det centrala

Läs mer

Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i fristående databaser

Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i fristående databaser Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2013-09-04 Dnr 150-2012 Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i fristående databaser 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL. Detta personuppgiftsbiträdesavtal har träffats mellan följande parter.

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL. Detta personuppgiftsbiträdesavtal har träffats mellan följande parter. PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL Detta personuppgiftsbiträdesavtal har träffats mellan följande parter. Personuppgiftsansvarig: (Vårdgivarens namn, org.nr samt i förekommande fall ansvarig nämnd eller styrelse

Läs mer