Byggnadsnämnden Sammanträdeshandlingar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byggnadsnämnden Sammanträdeshandlingar"

Transkript

1 Byggnadsnämnden Sammanträdeshandlingar Kompletterande Handlingar Del 2

2

3 7

4

5

6

7

8

9

10

11 8

12

13 Tjänsteutlåtande Bygglovshandläggare Kristian Assia Dnr: Fax BN/2013:158 Vilunda 19:5, Centralvägen 4, uppförande av kulturhus och flerbostadshus (höghus) Ärendebeskrivning Brabo Stockholm AB har kommit in med ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av kulturhus i anslutning till ett höghus för bostadsändamål på fastigheten Vilunda 19:5, Centralvägen 4, inom detaljplanelagt område. Förutsättningar Planförutsättningar Fastigheten omfattas av detaljplan med beteckning 1350, som vann laga kraft För fastigheten gäller planbestämmelsen B* f 2, CS 1, vilket bland annat anger att bostäder får uppföras ovan allmänna lokaler (CS 1 ). Byggnadshöjden för allmänna lokaler anges till högst 10,5 meter. Vidare anges att byggnadshöjden för bostadsändamål (B*) ovanför lokalerna ska anpassas efter skalan till omgivande bebyggelser. Med punktprickning betecknad mark får inte bebyggas. Yttranden Med anledning av att planbestämmelsen för bostadsändamål inte anger den höjd på byggnad som kan förväntas på den avsedda platsen har berörda sakägare fått tillfälle att yttra sig. Sakägarhörandet förväntas sluta Kontoret för samhällsbyggnad har mottagit positiva såväl som negativa yttranden. Referensgruppen av politiker, tjänstemän och andra deltagare i projektet, framförde bland annat idéer om att knyta byggnaderna an till den industriella historien på platsen vid utformning, i synnerhet det nya kulturhuset. Tillgängligheten till det övre planet i kulturhuset bör tas i beaktande i fall Mässingen är stängt. En boende på adress Optimusvägen 2A (kv. Vilunda 19:3) har yttrat sig negativt över förslaget med anledning av bland annat förstörelse genom ökad insyn, Forts 1

14 skuggverkan, minskning på egna bostadsvärdet, planstridighet genom att skalan inte är anpassad efter planens avsikt, förfulande av området, kraftigt bristande ansvar genom att majoriteten av berörda grannar undanhållits den viktiga informationen. Kontoret för samhällsbyggnads bedömning Kulturhuset är enligt förslaget förenligt med detaljplanen. Det ska bidra till en del av en ny entré till Upplands Väsby samt medverka till en bredare mötesplats. De synpunkter som har framförts av styrgruppen över gestaltningen beaktas i ansökan om bygglov tillsammans med de gestaltningskrav som ställs enligt planhandlingen. Det finns ett syfte med detaljplanen att hålla en varierande struktur i området är ett sätt att säkra en kvalitetsnivå för gestaltning främst i det allmänna och offentliga rummet. På den avsedda platsen bestäms inte hur hög byggnaden får vara för att hålla en viss flexibilitet i samband med utvecklingen av området. Det som är klart är att skapa en modern och tät småstad med varierande volymer och byggnadshöjder. I planbeskrivningen, sidan 17, står det I kvarter 1 ges möjlighet att bygga bostäder i flera våningar ovan lokaler för centrumverksamhet med kulturlokaler. Det får tolkas som att det finns en intention till ett högre hus på den platsen. Höghuset enligt förslag svarar i storlek till den så kallade pyramiden och höghuset i Korpkulla norr om Centralvägen. I jämförelse med skolbyggnaden i kvarteret Mässingen, direkt väster om förslaget, visar sig förslaget inte vara betydligt större i höjd sett utifrån volymen. Höghuset bidrar, i en sammanställning av nämnda byggnader i omgivningen, med ytterligare variation i volym och höjd samtidigt som höghuset är tämligen anpassat till omgivningen i förhållande till just skalan. Utifrån normal betraktningsvinkel och ett visst betraktningsavstånd jämnar höjden ut sig med omgivande bebyggelser. Förslaget om höghuset bedöms således vara förenligt med detaljplanens syfte. Den slutliga bedömningen är att kulturhuset är planenligt och att höghuset kan tillåtas på den avsedda platsen som planenligt förslag. Kontoret för samhällsbyggnads förslag till beslut Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 plan- och bygglagen, PBL, förklarar byggnadsnämnden att: 1. Kulturhus enligt förslag kan tillåtas 2. Höghus för bostadsändamål enligt förslag kan tillåtas 2

15 Handlingar som ingår i beslut 3 st. perspektiv, inkomna st. fasadritning, inkommen st. sektionsritning, inkommen st. situationsplan, inkommen st. solstudiehandlingar, inkomna Kontoret för samhällsbyggnad Thomas Thunblom Samhällsbyggnadschef Erik G Olsson Bygglovchef 3

16

17 10

18

19 12

20

21 13

22

23 Tjänsteutlåtande Bygglovshandläggare Kristian Assia Dnr: Fax BN/2013:157 Hammarby 1:16, Beata Westerbergs väg 1, ändrad användning, tillbyggnad av huvudbyggnad samt nybyggnad av sopstation Ärendebeskrivning Savana Stockholm AB har kommit in med ansökan om bygglov för ändrad användning i enlighet med förhandsbesked ( , 74) samt tillbyggnad av lokaler och nybyggnad av sopbod, utanför detaljplanelagt område. Förutsättningar Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område, dock omfattas berörd del av fastigheten riksintresset för Arlanda flygplats samt riksintresset för kulturmiljön. Förhandsbesked för ändrad användning meddelades positivt av samhällsbyggnadsnämnden den 16 oktober 2012 med beslutsparagraf 74. Yttranden Sakägarhöranden har gjorts i samband med ansökan om förhandsbesked. Kontoret för samhällsbyggnads bedömning Inrättningen sker i enlighet med förhandsbeskedet. Därutöver byggs huvudbyggnaden till genom en förlängning av den kortare gaveln mot nordöst och även inglasningar mot nordväst mellan flyglarna. I nära anslutning till parkeringsplatserna uppförs en sopbod för att tillgodose möjligheten till avfallshantering enligt boverkets byggregler, BBR. Byggnaden har ett dokumenterat högt arkitektoniskt värde enligt en byggnadsantikvarisk utredning gjort som kompletterats med en byggnadsinventering upprättad

24 Tillbyggnaden är utformad för att representera sin tids arkitektur med enkelt formspråk, med markering i annat fasadmaterial som därmed avviker från byggnadens övriga karaktär, samt ett indrag på sidorna precis vid kopplingen för att tydliggöra separationen mellan det befintliga och det tillkomna. Syfte är att visa tillbyggnaden som ett tydligt tillägg och inte som en utbyggnad av byggnaden befintlig form. Inglasningen mellan flyglarna sker med heltransparenta glas och diskreta profiler. Sopstationen blir 122,7 kvm med fasader som ska bestå av en ljus, slät puts. Taket ska bestå av falsat plåttak, aluzink. Åtgärderna uppfyller de krav som kan ställas enligt 2 och 8 kap PBL vad gäller ändamålsenlighet, lämplighet, formgivning och tillgänglighet. Kontoret för samhällsbyggnads förslag till beslut 1. Byggnadsnämnden beviljar bygglov för ändrat användningssätt i enlighet med förhandsbeskedet, , och med stöd av 9 kap 31 plan- och bygglagen, PBL. 2. Byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av huvudbyggnadens gavel beviljas med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen, PBL. 3. Byggnadsnämnden beviljar bygglov för inglasning på huvudbyggnad beviljas med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen, PBL. 4. Byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av sopbod med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen, PBL. Bilagor till beslut Ansökan, inkommen Intyg tillgänglighet, inkommen Situationsplan, inkommen Fasadritningar, inkomna Planritningar, inkomna Sopbod ritningar, inkommen Kontoret för samhällsbyggnad Thomas Thunblom Samhällsbyggnadschef Erik G Olsson Bygglovchef 2

25 15

26

27 Tjänsteutlåtande Byggnadsinspektör Soran Amin Väsby Direkt Dnr: Fax BN/2012:245 Byggnadsnämnden Tjänsteutlåtande Ärendebeskrivning Kommunstyrelsens teknik & fastighetsutskott har i beslut av den 20 mars beslutat hemställa att byggnadsnämnden utfärdar ett åtgärdsföreläggande enligt 11 kap 19 plan- och bygglagen mot tomträttshavaren Wik Event & Konferens AB. Bakgrunden till hemställan är att Wik Event & Konferens AB inte uppfyller detaljplanens bestämmelse om att hålla marken tillgänglig för motorsport på fastigheten Vik 1:85. Kommunstyrelsens teknik- & fastighetsutskott föreslår att åtgärder enligt föreläggandet ska vara genomförda senast fyra veckor efter det att byggnadsnämndens beslut vunnit laga kraft och att föreläggandet ska vara förenat med vite om kr. (Motsvarande en tomträttsavgäld) Wik Event & Konferens AB är tomträttshavare på fastigheten Vik 1:85. Enligt 1 kap 5 plan- och bygglagen ska det som sägs i planoch bygglagen om fastighetsägaren eller fastigheten tillämpas på tomträttshavaren eller tomträtten. I den gällande detaljplanen finns detaljplanebestämmelsen Marken ska vara tillgänglig för motorsport. Denna skyldighet att hålla marken tillgänglig för motorsport åvilar Wik Event & Konferens AB i egenskap av tomträttshavare. Planförutsättningar Gällande detaljplan, betecknad 1318, vann laga kraft Det aktuella området omfattas av planbestämmelsen Marken ska hållas tillgänglig för motorsport. 1

28 Kontoret för samhällsbyggnads förslag till beslut Stadsbyggnadskontoret föreslår att byggnadsnämnden beslutar att enligt 11 kap 19 plan- och bygglagen förelägga Wik Event & Konferens AB, org. nr: , att senast fyra veckor efter att byggnadsnämndens beslut vunnit laga kraft ha vidtagit åtgärder för att uppfylla detaljplanebestämmelsen Marken ska vara tillgänglig för motorsport. Föreläggandet föreslås förenas med vite om kr i enlighet med 11 kap 37 plan- och bygglagen. Handlingar som ingår i beslutet 1. Utdrag ur sammanträdesprotokoll Kstfu 2. Informationsbrev till tomträttshavare Bakgrund Upplands Väsby kommun är ägare till fastigheterna Vik 1:68 och Vik 1:85. Inom del av fastigheten Vik 1:68 upplåter kommunen sedan slutet av 1950-talet ett arrendeområde till Upplands Väsby motorklubb med huvudsakligt ändamål att bedriva motorcrossverksamhet. På angränsande fastighet Vik 1:85 finns ett tomträttsavtal mellan kommunen och bolaget Wik Event & konferens AB som bedriver upplevelseverksamhet. Sedan 2005 finns en detaljplan för fastigheten Vik 1:85. I detaljplanen står det att marken skall hållas tillgänglig för motorsport. Enligt 11 kap 19 plan- och bygglagen får byggnadsnämnden förelägga en byggherre, ägare, nyttjanderättshavare, väghållare, kontrollansvarig, sakkunnig eller huvudman för en allmän plats att inom en viss tid vidta åtgärd (åtgärdsföreläggande) om denne bryter mot en skyldighet enligt denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen. Kontoret för samhällsbyggnad Thomas Thunblom Samhällsbyggnadschef Erik G Olsson Bygglovschef 2

29

30

31 Stadsbyggnadskontoret Soran Amin Dnr Fax BN/2012:245 Wik Event & Konferens AB Almungevägen Upplands Väsby Vik 1:85, underlåtenhet att uppfylla detaljplanebestämmelse Ärendebeskrivning Kommunstyrelsens teknik & fastighetsutskott har i beslut den 20 mars beslutat hemställa att byggnadsnämnden utfärdar ett åtgärdsföreläggande enligt 11 kap 19 plan- och bygglagen mot tomträttshavaren Wik Event & Konferens AB. Bakgrunden till hemställan är att Wik Event & Konferens AB inte uppfyller detaljplanens bestämmelse om att hålla marken tillgänglig för motorsport på fastigheten Vik 1:85. Kommunstyrelsens teknik- & fastighetsutskott föreslår att åtgärder enligt föreläggandet ska vara genomförda senast fyra veckor efter det att byggnadsnämndens beslut vunnit laga kraft och att föreläggandet ska vara förenat med vite om kr. Wik Event & Konferens AB är tomträttshavare på fastigheten Vik 1:85. Enligt 1 kap 5 plan- och bygglagen ska det som sägs i planoch bygglagen om fastighetsägaren eller fastigheten tillämpas på tomträttshavaren eller tomträtten. I den gällande detaljplanen finns detaljplanebestämmelsen Marken ska vara tillgänglig för motorsport. Denna skyldighet att hålla marken tillgänglig för motorsport åvilar Wik Event & Konferens AB i egenskap av tomträttshavare. Stadsbyggnadskontoret kommer att föreslå på nytt att byggnadsnämnden vid sammanträde den 11 december 2012 beslutar att enligt 11 kap 19 plan- och bygglagen förelägga Wik Event & Konferens AB, att senast fyra veckor efter att byggnadsnämndens beslut vunnit laga kraft ha vidtagit åtgärder för att uppfylla detaljplanebestämmelsen marken ska vara tillgänglig för motorsport. Föreläggandet förenas med vite om kr. Postadress: Stadsbyggnadskontoret Upplands Väsby kommun Upplands Väsby Yttrande Besöksadress: Drabantvägen 9 Telefon: Postgiro: Bankgiro: E-postadress: Internetadress:

32 2 (2) Eventuellt yttrande från Wik Event & Konferens AB i byggnadsnämndens ärende om åtgärdsföreläggande ska ha inkommit till stadsbyggnadskontoret senast tio dagar efter det att detta brev delgetts Wik Event & Konferens AB. Information Av det tomträttsavtal som kommunen och Wik Event & Konferens AB har träffat framgår att tomträttshavaren är medveten om att befintlig gångtunnel ingår i fastigheten Vik 1:85 och att tomträttshavaren har skyldighet att svara för och bekosta underhåll och drift för tunnelns bevarande. Gångtunneln är belägen under det område som enligt detaljplanen ska vara tillgänglig för motorsport. Eftersom den aktuella gångtunneln är skadad och f n endast temporärt restaurerad kommer kommunen att ställa krav på att Wik Event & Konferens AB uppfyller sin skyldighet enligt tomträttsavtalet dvs att återställa gångtunneln. Vid beslut av byggnadsnämnden om åtgärdsföreläggande anges en tidpunkt vid vilken åtgärder ska vara utförda och tidpunkten är då beräknad med hänsyn till att göra det möjligt för Wik Event & Konferens AB att samordna åtgärderna enligt åtgärdsföreläggandet respektive tomträttsavtalet dvs återställandet av gångtunneln. Frågor Vid frågor i byggnadsnämndens ärende om åtgärdsföreläggande går det bra att kontakta undertecknad. Stadsbyggnadskontoret Soran Amin Byggnadsinspektör Bilagor: 1. Gällande detaljplan 2. Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskotts beslut den 20 mars Delges: Lars Biertz Magnusson Advokatbyrå För kännedom: Niklas Lilja (Upplands Väsby MK)

33

34

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (13) Byggnadsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Lars Kallsäby Sammanträdesdatum 23 april 2015 Plats och tid Partigruppsmöten Stadshuset, rum A 491, kl.13:00 Majoriteten,

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 17:00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med ; ersättare

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid

Nr DiarieNr Ärendemening Sid KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2013-12-10 kl. 09.00 i Stora mötet,

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Protokoll 1 (47) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Susanne Wilfer, S, ordf Stig Södergren, S, 20-33, 35-40

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Ds 2014:31 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

DOM 2014-09-08 meddelad i Stockholm

DOM 2014-09-08 meddelad i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060109 2014-09-08 meddelad i Stockholm Mål nr P 11115-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-11-15 i mål nr P 949-13,

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:128

Regeringens proposition 2013/14:128 Regeringens proposition 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Prop. 2013/14:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

En effektivare planoch bygglovsprocess

En effektivare planoch bygglovsprocess En effektivare planoch bygglovsprocess Betänkande av Plangenomförandeutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:34 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov

Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov Rapport 2014:20 REGERINGSUPPDRAG Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov överväga ytterligare åtgärder författningsändringar med anledning av dom i mål P 3537-12

Läs mer

telemaster och antenner POLICY FÖR BYGGNADSNÄMNDEN I LUNDS KOMMUN sid 2 FYRA OLIKA MOBILTELEOPERATÖRER HAR FÅTT LICEN- SER AV POST OCH TELESTYRELSEN (PTS) KRAVET FÖR LICENSTILLDELNINGEN ÄR ATT OPERATÖRERNA

Läs mer

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID:

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID: DP 1773 K Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Väste rås SAMRÅDSTID: 18 mars 19 april 2013 Samrådshandling, 2013 03 12, dnr: : 2010/155 BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen

Läs mer

Exempel på tillsynsplan

Exempel på tillsynsplan Exempel på tillsynsplan Ett samarbetsprojekt mellan Jönköping, Sävsjö, Vetlanda och Värnamo kommuner Conny Eskilsson, Eva-Lott Karlsson, Bengt Ramde, Maria Thulin och Emilia Svenningsson 2014-05-01 TILLSYNSPLAN

Läs mer

DOM 2013-01-02 Stockholm

DOM 2013-01-02 Stockholm SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060104 DOM 2013-01-02 Stockholm Mål nr P 5507-12 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-05-25 i mål nr

Läs mer

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2015-04-24 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2013-174 Detaljplan för kv Gäddan 14 Planbeskrivning 2 Planprocessen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Skansen 18 i stadsdelen Norrmalm (påbyggnad hotell)

Startpromemoria för planläggning av Skansen 18 i stadsdelen Norrmalm (påbyggnad hotell) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (12) 2014-08-15 Handläggare Julia Nedersjö Telefon: 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Skansen 18

Läs mer

Från analog till digital

Från analog till digital 2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Detaljplan för del av området Nya Holmö

Detaljplan för del av området Nya Holmö Planbeskrivning Samrådshandling 2013-01-25 Detaljplan för del av området Nya Holmö Osby tätort, Osby kommun, Skåne län Planområdet på ett ortofoto taget 2010. DP 03/2012 SAMRÅD PÅGÅR 7-28 FEBRUARI 2013

Läs mer

Viktig information om detaljplanens och grundkartans höjdinformation

Viktig information om detaljplanens och grundkartans höjdinformation 2012-12-10 Viktig information om detaljplanens och grundkartans höjdinformation Höjdinformationen i detaljplanen och den tillhörande grundkartan är redovisad i höjdsystem RH 00. Lidingö stad använder,

Läs mer