1 - GIAB 2008 ÅrsredovIsnInG 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 - GIAB 2008 ÅrsredovIsnInG 2008"

Transkript

1 1 - GIAB 2008 ÅrsredovIsnInG 2008

2 2 - GIAB 2008 InnehÅll sida i sammandrag 3. giabs affärsidé och affärsmodell 4. vd har ordet 5. giab summary 6. fastigheter 10. industri & handel 12. tjänster 14. fem år i sammandrag nyckeltal 15. förvaltningsberättelse 16. Resultaträkningar 17. Balansräkningar 19. kassaflödesanalyser 20. noter 29. Revisionsberättelse 30. styrelse & medarbetare 31. företagsadresser 2008 I sammandrag koncernen Nettoomsättningen 448 MSEK (397) Rörelseresultatet -43 MSEK (-15 MSEK) Resultat efter skatt -80 MSEK (4 MSEK) Soliditeten 36 % (42 %) moderbolaget Nettoomsättningen 33 MSEK (19 MSEK) Resultat efter skatt -53 MSEK (19 MSEK) Eget kapital 390 MSEK (454 MSEK) Soliditeten 53 % (63 %) Eget kapital 420 MSEK (498 MSEK) Substansvärde MSEK (1 394 MSEK) Medelantalet anställda 466 st (473 st) Bilden på framsidan visar en del av en skruvkompressor. Den utgör en viktig del i den teknik som miljöteknikföretaget Opcon använder för att göra el av lågvärdigt varmvatten. Opcon är en av GIABs nyckelinvesteringar och bolaget presenteras på sid 11.

3 3 - GIAB 2008 om GIAB Vår affärsidé är att genom investeringar i bolag med en sund kärnverksamhet, men som har strukturella eller finansiella problem, tillföra management- och finansiella resurser enligt vår affärsmodell. Därigenom ska en hög avkastning och värdetillväxt uppnås. Vi är långsiktiga ägare och eftersträvar ett starkt inflytande i de företag där vi investerar. 1. förutsägbarhet För att bolaget skall uppnå en god kontroll av sin verksamhet är det nödvändigt att utvecklingen kan förutsägas. Därför analyserar vi bolaget och definierar vilka förändringar som behöver genomföras, samt vilka resurser dessa kräver. Utan en tillfredsställande förutsägbarhet, är det omöjligt att fatta rätt beslut för att öka lönsamheten. 2. lönsamhet Det övergripande målet är att bolaget uppnår en förbättrad lönsamhet. Bolaget uppnår detta genom att fokusera på sin kärnverksamhet och genom att den fasta kostnadsmassan anpassas till denna. Vi tillhandahåller de resurser som är nödvändiga för att stötta och komplettera ledningen och tillför nödvändigt kapital, samt bedömer möjliga synergier med andra dotter- eller intressebolag. 3. tillväxt En kontrollerad lönsamhet möjliggör tillväxt. Utöver den organiska tillväxten kan även förvärv ske genom ytterligare kapitalinsatser.

4 4 - GIAB 2008 vd har ordet Fokus på investeringar i miljö- och energiteknik samt det forna östblocket. inledning 2008 gick i den globala finanskrisens tecken med kraftigt sjunkande börskurser som påverkade vårt resultat negativt. Vi har dock inte haft någon hög skuldsättning vilket inne burit att vi klarat börsnedgången relativt väl. Finanskrisen öppnar också intressanta investeringsmöjligheter. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -80 MSEK. Det synliga egna kapitalet har under året minskat till 420 MSEK. Nettoomsättningen ökade med 51 MSEK till 448 MSEK. miljö och energi är våra framtidsinvesteringar Även om marknadspriset på energi och råvaror (olja) har fallit kraftigt under 2008 kvarstår vi vid vår grundläggande analys. Vi tror på investeringar i företag verksamma inom energiproduktion, utveckling av teknik för energieffektivisering samt alternativ förnyelsebar energiproduktion. Under året har vi fortsatt att investera i Malka och Capital Oil samt i miljöteknikföretaget Opcon. Samtliga innehav har påverkats negativt av det kraftiga prisfallet på olja samt den kraftiga börsnedgången. Koncernens resultat har framför allt belastats med en kraftig orealiserad förlust på våra innehav i Malka Oil och Capital Oil. Vi bedömer att nedgången är kortsiktig och vi tror att innehaven kommer att utvecklas positivt när konjunkturen vänder. djärva planer i det forna ÖststatsBlocket Vi har djärva planer för vårt intressebolag Narva Gate. Vår vision är att modernisera Narva. Vi planerar att skapa ett nytt handelscentrum med hotell, nöjesanläggningar, casino, konserthall, biografer mm. Även nya bostäder och en ny industripark är under planering. Narvaprojektet är långsiktigt. I Tallinn har arbetet fortsatt med att skapa en ny detaljplan för det centralt belägna markområdet på 17 hektar. Nya bostäder och kontorslokaler planeras också. Planarbetet har startats i Saku strax utanför Tallinn. Visionen är att skapa en ny hästsportsanläggning med bl a travbana och moderna stallområden samt bostäder med ett naturnära boende. fortsatt utveckling av fastigheter Den svenska fastighetsmarknaden har ännu inte påverkats lika negativt av den globala finanskrisen som aktiemarknaden. Fastighetspriserna har dock sjunkit under Vi har fortsatt att utveckla vårt fastighetsinnehav. Bofast som utgör en av våra kärninvesteringar fortsatte att visa en stabil och lönsam tillväxt. Bolaget förvärvade även under året ytterligare fastigheter. Under 2009 räknar vi med att kunna påbörja en större om- och nybyggnation i Värnamo. Vårt arbete med att utveckla vår industrifastighet i Norrköping har fortsatt under året. Det har varit en tuff utmaning att hitta nya hyresgäster, men diskussioner pågår nu med flera intressenter. Vakansgraden ökade och förväntas inte förändras under det kommande året. Vi har även genomfört större investeringar i våra fastigheter i Solna. Bland annat har vi genomfört en omfattande fönster- och balkongrenovering i vår bostadsfastighet. Vi planerar att under kommande år fortsätta att utveckla området i Solna med investeringar i framför allt markanläggningar. Under 2008 sålde vi en av våra två fastigheter på Ekerö med en bra reavinst. I den kvarvarande fastigheten genomfördes till följd av tidigare verksamhet ett omfattande saneringsarbete. Efter att saneringen som blev klart i slutet av året pågår nu arbetet att utveckla fastigheten med full kraft. invigning av lägenhetshotell i BRasilien Byggnationen av lägenhetshotellet utanför Natal i Brasilien slutfördes under året och anläggningen invigdes i oktober. Till följd av den globala finanskrisen har försäljningen av våra lägenheter gått trögt. Lägenheterna ingår dock i en hotellverksamhet, vilken startat mycket positivt och där vi förväntar oss ett positivt kassaflöde. Våra fastigheter i Tyskland kommer att avvecklas och diskussioner förs med olika intressenter. Rörelseresultatet kommer att förbättras under 2009 då tidigare överenskomna hyreshöjningar får full effekt. Övriga fastigheter har utvecklats enligt förväntan. lönsam utveckling för Rapid och city dental Under 2008 visade Rapid en fortsatt lönsam utveckling. Under året gjordes en del förvärv som stärkt Rapids marknadsposition. Rapid etablerade sig även i Estland under året genom förvärv av ett bevakningsföretag i Narva. Vidare har en ny larmcentralsverksamhet startats upp i Narva. Resultatutvecklingen i vår delägda tandvårdsklinik City Dental var under 2008 tillfredsställande. Osäkerheten var stor hur tandvårdsreformen skulle påverka verksamheten. Utvecklingen har dock varit stark under senare delen av 2008 med ett stadigt ökat antal patienter. City Dental har växt från 5 medarbetare till 95 medarbetare och har behandlat patienter hittills. TPC Components har fortsatt sitt omställningsarbete under året. Bolaget har i syfte att stärka sin långsiktiga konkurrenskraft bland annat flyttat delar av verksamheten till Estland. Under året har det estländska dotterbolaget flyttat in i nyrenoverade lokaler. I Sverige har en neddragning skett av personalstyrkan samtidigt som investeringar gjorts i produktionsprocessen. Epito som startade 2007 ökade omsättningen under första halvåret av 2008 men drabbades sedan av oron på finansmarknaden då antalet företagsöverlåtelser minskade dramatiskt. Bolagets organisation har därför anpassats efter den rådande marknadssituationen. Konsekvenserna av den tilltagande lågkonjunkturen tillsammans med den finansiella krisen kommer att innebära stora utmaningar och även problem som skall lösas under det kommande året. Vi står dock relativt väl rustade. Vår skuldsättning är låg och kassaflödena från våra kärninnehav är stabila. Jag är övertygad om att det kommer att yppa sig goda möjligheter till att göra nya investeringar inom de närmaste åren. Jag vill slutligen framföra ett tack till alla medarbetare i moder- dotter- och intressebolag. Året slutade tufft för oss alla men med engagemang och smart förnuft skall vi utnyttja de affärsmöjligheter som alltid uppstår under en lågkonjunktur. Kenneth Eriksson, VD

5 5 - GIAB 2008 GIAB summary GIAB is a private investment company that invests in companies to which it can contribute experience and management skills in combination with financial strength. GIAB s business concept is to invest in companies with a sound core business, but with structural or financial problems. By injecting management and financial resources, GIAB develops and adds value to its investments. GIAB s business model is based on influential and active long-term ownership combined with close co-operation with existing management. properties large holdings in estonia The majority of GIAB s holdings are in the Property sector. GIAB has entered into a joint venture to develop 65 hectares of centrally located property with over 140 buildings into a commercial centre. In Tallinn, GIAB has a 45 % holding in a central 17 hectare property containing the Tallinna Hippodrom and surrounding stable buildings, and another 45 % interest in a 150 hectare property located in Saku on the outskirts of the city. Far advanced plans have already been drawn up to redevelop the central located property in Tallinn. They consist of the relocation of the Hippodrom to the Saku property, and the construction of commercial and residential buildings in its place. The plans are expected to be finalised in Bofast has been a subsidiary of GIAB since 1999 and is one of the key holdings in the property porfolio. The company owns and manages commercial and residential property in rural and urban locations in the south of Sweden. industry & trade focus on energy and clean technology The key holding in the Industry & Trade sector is Opcon, which is listed on Stockholm Stock Exchange. GIAB invests in companies in energy production and energy efficiency, two areas of particular interest to investors. Opcon is an energy and environmental technology group with a long record of industrial innovation in Sweden. Today, Opcon has three main areas of activity; Renewable Energy focuses on generating electricity from surplus heat, bio energy and fuel cells, and other sources. Energy efficiency focuses on ignition systems for conventional and bio fuel engines. Mobility Products focuses on technology for electrical vehicles and electrical wheelchairs. Other holdings in the sector are Borås Wäfverier, Malka Oil and Svenska Capital Oil, all of which are listed on Stockholm Stock Exchange. services a Well diversified portfolio Key companies in the Services sector include Rapid, a private security company that provides patrolling guard services and runs an alarm centre. Rapid has operations in Sweden and Estonia. City Dental is a dental clinic that provides dental treatment at considerably lower prices than public dental practices. City Dental has quickly become Sweden s largest private practice. Salamino is the in-house bank of the GIAB Group, raising and providing capital for projects and subsidiaries. Result and net WoRth The GIAB group s result after tax for 2008 was a loss of MSEK 80 (profit 4). The shareholders equity amounted to MSEK 420 (498) and the adjusted equity, as estimated by the company s management, amounted to MSEK (1 394). Net turnover in 2008 amounted to MSEK 448 (397). The GIAB Group noted a positive cash flow of MSEK 14 (6) before investment activities for the 2008 financial year. group parent CoMpanY Sek Million five-year financial summary income statement summary Net turnover 448,2 396,8 690,5 442,2 323,9 32,7 18,6 22,9 18,1 28,4 Operating result -42,8-15,3 49,4 107,8 54,7-51,4-1,0-0,1-9,5-2,6 Result after tax -80,1 4,2 126,6 76,5 24,9-53,1 19,4 169,8 93,6 19,4 Balance sheet summary Fixed assets 949,5 879,6 856,7 706,7 713,8 682,9 681,6 638,2 504,1 291,1 Current assets 212,8 309,0 350,8 288,8 161,3 50,0 38,5 10,3 89,1 60,1 total assets 1 162, , ,5 995,4 875,1 732,9 720,1 648,5 593,2 351,2 Shareholders equity 419,9 498,4 497,4 374,6 312,4 390,0 454,3 448,9 312,2 243,2 Minority interest 5,7 8,7 11,0 13,7 0, Long-term liabilities 445,7 388,5 348,0 357,3 323,7 192,6 189,4 150,3 237,5 61,0 Current liabilities 291,0 293,0 351,1 247,8 238,1 150,3 76,4 49,3 43,5 47,0 total equity and liabilities 1 162, , ,5 995,4 875,1 732,9 720,1 648,5 593,2 351,2 key ratios Net worth MSEK Net worth/debt ratio % Dividends paid MSEK Equity/debt ratio % Liquid ratio % Bank overdraft facility MSEK Bank overdraft facility utilised MSEK ,9 63,1 20,9 20,1 61, ,2 Book value of property 590,3 563,6 552,4 570,8 493,6 54,3 45,1 41,4 34,2 34,3 Leasable area KSQM 158,5 139,4 139,4 137,2 131,0 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 Book value per SQM Property loan MSEK Loan per SQM SEK Average number of employees

6 6 - GIAB 2008 fastigheter BofAsT Bofast kommer under året att fokusera på förvaltning och förädling av de fastigheter som förvärvats under föregående år Bofast AB är ett fastighetsbolag och är sedan 1999 ett helägt dotterföretag till GIAB. Bolaget har sedan det förvärvades visat en stabil lönsamhetstillväxt och utgör ett av kärninnehaven i GIABs portfölj. Fastighetsbeståndet finns på ett trettiotal orter i västra Sverige (Halland, Småland och Västergötland) och huvudkontoret är beläget i Hyltebruk. Det totala fastighetsbeståndet uppgår till ca m 2, vilket fördelar sig på m 2 lägenheter och m 2 kommersiella lokaler. Under året har bolaget förvärvat bostadsfastigheter i Smålandsstenar och Burseryd om m 2 samt en större kontors- och lagerfastighet i Anderstorp om m 2. miljön i fokus Under de senaste åren har arbetet med bolagets miljöprogram stått i fokus. Bland annat har man genomfört en konvertering från eldningsolja till alternativa energikällor. Arbetet med att minska energikostnaderna kommer att fortsätta under 2009 genom att ytterligare fastigheter kommer att anslutas till fjärrvärmenätet och genom installation av gas-, jord- eller bergvärme. Rörelseresultatet är 1,2 MSEK lägre än föregående år och resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 8,0 MSEK (10,9). Det är trots resultatförsämringen ett tillfredsställande resultat och i linje med de prognoser som gjorts för året. nyckeltal I ksek Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat före skatt Eget kapital soliditet (%) 22,81% 25,40% 26,44% Medeltal anställda giab äger 100% innehav sedan 1999 InTervju med staffan BrundIn, vd för BofAsT vilken var den viktigaste händelsen i Bolaget 2008? Under 2008 förstärkte och omorganiserade vi vår personal. Tack vare omorganiseringen kommer vi att få möjlighet att fokusera på marknadsföring och förhoppningsvis öka vår uthyrning. Vi har dessutom investerat i ett nytt avräkningssystem för värme och el. Systemet ger oss möjlighet att läsa av mätarställning direkt hos leverantören. Det känns som dessa förändringar har skapat en bra grund för bolagets framtida utveckling och tillväxt. vilket är det viktigaste målet för 2009? Det är att förvalta och förädla de fastigheter som förvärvades under 2008 och våren Det är naturligtvis viktigt att fortsätta med att effektivisera energianvändningen och minska energikostnaderna. Det är ett arbete som ständigt pågår hos oss. hur BedÖmeR du att lågkonjunkturen påverkar verksamheten? Jag tror att lågkonjunkturen i viss mån kan drabba oss genom att betalningsförmågan kan komma att försämras hos både bostadsoch lokalhyresgäster. Risken är generellt större för mindre lokaler men våra större lokaler är uthyrda till kunder med god ekonomi. Däremot tror jag att efterfrågan på bostadslägenheter kommer att vara ganska stabil, då många i dagens läge inte vågar sig på villaköp eller nybyggnation. Under 2008 förstärkte och omorganiserade vi vår personal Staffan Brundin, VD Bofast

7 fastigheter Porten till Solna - GIAB-huset GIAB-huseT GIAB-huset ligger i Solna som är en av Stockholmsregionens mest expansiva kommuner. GIABhuset är en kontorsfastighet som dels har traditionella kontorsytor för uthyrning samt två våningsplan som är entreprenörsplan. Tanken med entreprenörsplanen är att ge möjlighet för mindre företag att hyra mindre kontorsytor till en attraktiv hyra med kortare kontraktstid än traditionella hyreskontrakt. Ett stort antal byggprojekt pågår och är planerade i Solna. I februari 2009 beslutade Solna kommunfullmäktige om en detaljplan och exploateringsavtal för kvarteret Nationalarenan i den nya stadsdelen Arenastaden. solna BRa för företagare Enligt en rangordning som Svenskt Näringsliv har gjort är Solna bäst i landet för företagare. Det är fjärde gången sedan år 2000 som Solna hamnar på förstaplatsen. 7 - GIAB 2008 uthyryrningsbar yta I GIAB - huset sa mt BosTAdshuseT uthyrningsbar yta i procent av uthyrningsbar yta i procent av hyresintäkter Bostäder ,3 47 Kommersiella lokaler , GIAB äger även ett bostadshus beläget bredvid GIAB-huset med 48 lägenheter där ett omfattande renoveringsarbete genomförts under I de båda fastigheternas markplan finns affärslokaler där bl.a. livsmedelskedjan Lidl hyr butikslokal. Det finns även en större butikslokal där en ATG Live butik är hyresgäst. Fastigheteten Regulatorn 4 ligger bra till ur logistiskt perspektiv regiator Regiator Fastighets AB äger och förvaltar industrifastigheten Regulatorn 4 i Norrköping. Fastighetens totala uthyrningsbara yta uppgår till cirka m² och var under 2008 uthyrd till 61 %. Uthyrningsgraden minskade under året med ca 4 %. Under året har arbetet med att finna nya hyresgäster fortsatt. Vid årsskiftet pågick förhandlingar med ett flertal intressanta potentiella hyresgäster från olika branscher. en nära stad Ur logistiskt perspektiv ligger Norrköping mycket väl placerat. Orten ligger längs E4:an och staden har en stor djuphamn och järnvägsförbindelserna är goda. Geografiskt sett ligger staden nära mittpunkten av den tätbefolkade delen av Sverige med såväl Göteborg som Stockholm inom relativt kort avstånd. Vidare har det beslutats att en ny av- och påfart till E4:an skall byggas i nära anslutning till fastigheten. Den nya trafikplatsen beräknas vara klar under nyckeltal I ksek Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat före skatt Eget kapital soliditet (%) 15,68% 15,40% 15,00% Medeltal anställda giab äger 100% innehav sedan 1994 ligger i linje med det förväntade. Bolagets räntekostnader har ökat något under räkenskapsåret. Trots detta redovisar bolaget ett avsevärd bättre resultat under Rörelseresultatet har förbättrats med närmare 2 MSEK. Lägenhetshotellet Coral Plaza i Ponta Negra GIAB BrAsIlIen GIAB är genom sitt dotterbolag GIAB Brasilien huvudägare i lägenhetshotellet Coral Plaza i Ponta Negra, Natal. Anläggningen är belägen direkt vid strandpromenaden i Ponta Negra och består av 109 lägenheter. Byggnationen av anläggningen slutfördes under hösten och invigdes i oktober GIAB Brasilien ägde från starten 35 st lägenheter av vilka 9 st har försålts. Avsikten är att sälja samtliga lägenheter. Till följd av den globala finanskrisen har dock intresset för att köpa lägenheter minskats. De kvarvarande lägenheterna ingår i en pool för uthyrning till researrangörer. Hotellverksamheten bedrivs i ett separat bolag som ägs av lägenhetsinnehavarna. Avtal har träffats med researrangörer både i Europa och i Sydamerika, exempelvis med Thomas Cook där bl a Ving ingår. Trots begynnande lågkonjunktur och oron på finansmarknaderna har hotellverksamheten startat över förväntan. Verksamheten har dock nyckeltal I ksek Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat före skatt Eget kapital soliditet (%) 0,32% 0,70% 3,49% Medeltal anställda giab äger 100% innehav sedan 2005 pågått i så begränsad tid att den inte har någon effekt på bolagets resultat för räkenskapsåret. är något sämre än förväntat. Under 2009 förväntas en kraftig resultatförbättring. Denna resultatförbättring kommer att inträffa även om bolaget inte säljer några lägenheter eftersom hotellverksamheten kommer att generera ett överskott.

8 8 - GIAB 2008 fastigheter En ny stadskärna planeras på GIABs delägda markområde i Narva GIAB estland GIAB Estland äger, förvaltar och utvecklar flera markområden i Estland. Ett av markområdena, på 17 ha, ligger i centrala Tallinn och ägs av GIAB till 45 %. I dag ligger där en travbana. Syftet är att skapa ett attraktivt område med bostäder, kontor och andra kommersiella lokaler. Detaljplanarbetet beräknas vara klart under Ett nytt markområde på ca 150 ha i Saku strax utanför Tallinn har förvärvats under de senaste åren. GIAB äger även detta område till 45 %. Här planeras en ny modern travbaneanläggning. Även planer på att uppföra bostäder finns. jordbruksfastighet med stuteri Fastigheten i Tooma, Jögeva som ligger i mitten av Estland innefattar en jordbruksverksamhet med ett stuteri. Markområdet med ett flertal byggnader uppgår till sammanlagt 178 ha. Verksamheten är stabil och stuteriet är i princip fullbelagt. narva gate Förra året investerade GIAB Estland i ett markområde på sammanlagt 65 ha i Narva. Investeringen genomfördes av Narva Gate som GIAB äger tillsammans med CA Fastigheter. Idag finns det ca 140 byggnader med en sammanlagd uthyrningsbar yta om ca m 2. Under året har ett antal av dessa renoverats för både nya och befintliga hyresgäster. Flera befintliga hyresgäster koncentrerar sin verksamhet till färre byggnader vilket frigör lokalytor för nya hyresgäster. Den största posten i årets resultat utgörs av kostnader och resultatandelar i de pågående fastighetsprojekten. För att renodla verksamheten i bolaget nyckeltal I ksek Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat före skatt Eget kapital soliditet (%) ,0% Medeltal anställda giab äger 100% innehav sedan 1997 till att endast omfatta förvaltning och utveckling av fastigheter har bolagets aktieportfölj avyttrats. InTervju med jaanus mikk, vd för GIAB estland vilken var den viktigaste händelsen i Bolaget 2008? Under året har vi fokuserat på två av våra projekt, markområde i Tallinn och projekteringen av markområdet i Narva. Avsikten är att uppföra en ny citykärna i Narva med bland annat köpcenter, kontor, bostäder samt hotell och kasino. Vidare planeras även att de befintliga industriverksamheterna koncentreras till en industripark. vad är viktigast under 2009? Viktigast är att driva på projekteringen av markområdet i Tallinn och att initialt få en ny detaljplan fastställd för Narva. hur BedÖmeR du att lågkonjunkturen påverkar verksamheten? Jag tror att nedgången i konjunkturen kan påverka den politiska viljan att stödja den typ av projekt som vi håller på med. Projekten är dock långsiktiga och innehåller väsentliga förbättringar av infrastrukturen i områdena, vilket påverkar samhällsekonomin positivt. Viktigast är att driva på våra projekteringar Jaanus Mikk, VD för GIAB Estland

9 fastigheter 9 - GIAB 2008 Ekebyhov Ekebyhov Fastighets AB äger en kontors- och industrifastighet som är belägen på Ekerö. Fastighetens uthyrningsbara yta uppgår till ca m². Vid årets början ägde bolaget ytterligare en fastighet som såldes under våren. Fastigheten såldes med en betydande vinst. På den kvarvarande fastigheten bedrevs tidigare en verksamhet med miljöfarliga kemikalier. En omfattande sanering har därför genomförts på fastigheten. De markprover som tagits efter saneringen har visat att både marken och byggnaden är fria från miljöpåverkan från den tidigare bedrivna verksamheten. Ökande attraktionskraft Ekerö kommun har beslutat att området invid Ekebyhov ska utvecklas och såväl kommersiella fastigheter som bostadsfastigheter planeras i området. Områdets attraktionskraft kommer därmed att öka. Det rådande konjunkturläget tillsammans med den finansiella oron under andra halvåret av 2008 har dock försvårat uthyrningen. I resultatet ingår fastighetsförsäljningen med ett realisationsresultat på ca 6 MSEK. NyckelTAl i KSEK Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat före skatt Eget kapital Soliditet (%) 1% 0,2% 0,1% Medeltal anställda giab ÄGER 100% Innehav sedan 2006 essarem GIAB äger sedan 2005 samtliga aktier i Essarem Fastighets AB. Bolagets fastighet ligger i ett område med stor framtida potential. Den totala uthyrningsbara ytan i fastigheten uppgår till m 2 varav m 2 avser kontor. Resterande uthyrningsbar yta utgörs av lager och industrilokaler. Markytan uppgår till ca m 2. Fastigheten ligger i Nacka som är ett expansivt område. Förändringar i den lokala infrastrukturen som exempelvis den planerade renoveringen och eventuell omläggning av Saltsjöbanan kommer att göra området än mer tillgängligt och attraktivt. Även Stockholm kryper närmare genom utbyggnaden av Hammarby Sjöstad och den planerade förlängningen av Tvärbanan. Sammantaget ger detta en bild av goda exploateringsmöjligheter av fastigheten. Fastigheten är fullt uthyrd och bolaget har inga planer att på kort sikt förädla området. Hyreskontrakten har lång löptid och hyresgästerna är finansiellt stabila. Rörelseresultatet är något bättre för innevarande år. Dock har bolaget belastats av högre NyckelTAl i KSEK Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat före skatt Eget kapital Soliditet (%) 0,81% 0,26% 0,78% Medeltal anställda giab ÄGER 100% Innehav sedan 2005 räntekostnader för året som ger ett sämre finansnetto än föregående år. GIAB TYskland GIABs innehav i Tyskland består av tre fastigheter belägna i Bremen, Einbeck och Sinnersdorf. Under år 2007 såldes en fastighet i Bremen. Efter ovanstående försäljning består innehavet i Tyskland endast av tre fastigheter. Som en följd av detta avvecklades även det tyska förvaltningsbolaget under Fastigheterna förvaltas från och med i år av en extern, fristående förvaltare. Den globala finansiella oron har även påverkat fastighetsmarknaden i Tyskland. Färre transaktioner sker då möjligheterna att finansiera fastighetsförvärv dramatiskt har försvårats. Uthyrningsgrad Uthyrningsgraden förbättrades något under året och investeringar i form av hyresgästanpassningar genomfördes i den kvarvarande fastigheten i Bremen. Under 2008 har hyresgästanpassningar även genomförts i fastigheten i Einbeck. för året belastas med engångskostnader om ca 500 KSEK. I övrigt har vakansgraden förbättrats. Detta har resulterat i ett förbättrat kassaflöde i rörelsen. NyckelTAl i KSEK Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat före skatt Eget kapital Soliditet (%) 0,39% 0,60% 0,18% Medeltal anställda (2) giab ÄGER 100% Innehav sedan 2004 bergslagens BIlfasTIGheter Bergslagens Bilfastigheter (BBF) äger två fastigheter i Falun och Karlstad. Fastigheterna utgörs till större delen av utställningshallar för bilar. GIAB äger sedan 2007 samtliga aktier i fastighetsbolaget BBF. Fastighetsbeståndet i BBF utgörs av två fastigheter som ligger i Falun respektive Karlstad. Hyresgäst i båda fastigheterna är Philipson Karlstad Bil AB som bedriver bilförsäljning och verkstadsrörelse. Utställningshallar och verkstad Fastigheterna utgörs till största delen av verkstäder samt utställningshallar för bilar. Fastigheten i Karlstad har en uthyrningsbar yta på m² och i Falun uppgår den till m². Fastigheterna har varit fullt uthyrda under året och förväntas vara det under överskådlig tid. Några ytterligare investeringar i fastigheterna planeras inte ske under de kommande åren. är i nivå med vad som förväntats. NyckelTAl i KSEK Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat före skatt Eget kapital Soliditet (%) 11% 8% Medeltal anställda 0 0 giab ÄGER 100% Innehav sedan 2007 Vid en jämförelse mellan åren skall beaktas att föregående års siffror endast avser andra halvåret av 2007.

10 10 - GIAB 2008 CAPITAL OIL Svenska Capital Oil AB är ett svenskt oljeprospekterings- och produktionsbolag med verksamhet i Ukraina. Bolaget arbetar för närvarande med prospektering i två licensblock i västra delen av landet. Arbetet sker i samarbete med det statliga bolaget Bogorodchanynaftogas (BNG). BorÅS Wäfveri Borås Wäfveri AB startade sin verksamhet redan 1870 och har överlevt genom en ständig anpassning till en föränderlig omvärld flyttades en stor del av produktionen från Sverige till Narva i Estland. Bolaget har kraftigt minskat personalstyrkan och fokuserat verksamheten på infärgning, tryckning och beläggning/clothing. Malka OIL Malka Oil AB är ett svenskt oljebolag med inriktning på olje- och gasproduktion i Ryssland. Licensblocket omfattar ca km 2 och ligger i Tomsregionen i västra Sibirien. Tillgångarna omfattar idag tre reservklassificerade oljefält med totalt 97 miljoner fat av bevisade och sannolika utvinningsbara oljereserver. I dagsläget bedömer bolaget att de utvinningsbara reserverna i de tre identifierade MNW Music Network Records Group AB är moderbolag till MNW Music AB. Bolagen bedriver skivbolagsverksamhet. MNW startade sin verksamhet 1969 under namnet Musiknätet Waxholm. Det första album som gavs ut var Tigerkaka med gruppen Gunder Hägg. Därefter har ytterligare ca album TPC components I Hallstahammar bedriver TPC Components AB sin verksamhet i ett av Europas modernaste gjuterier. TPC är ett gjuteri med avancerad teknik. Bolagets kunder återfinns främst bland tillverkare av gasturbiner samt inom bil-, verkstads- och processindustrin. TPC har fortsatt att utveckla sitt dotterbolag i Narva i Estland där bolagets produkter efterbehandlas och slutbearbetas. Två affäromsråden I området där Capital Oil bedriver verksamhet bedöms de utvinningsbara reserverna uppgå till 19 miljoner fat enligt ett pessimistiskt scenario och 57 miljoner fat i ett förväntat scenario. Under året har bolaget genomfört en företrädesemission om 42,2 MSEK. Emissionen garanterades av ett garantikonsortium där de största ägarna ingick. Capital Oil är noterat på OMX First North. Bolaget har inte några intäkter från oljeproduktion och verksamheten är fortfarande på prospekteringsstadiet. Två affäromsråden Bolagets två affärsområden är Premium Private Label och Business to Business. Marknaden utgörs främst av Norden samt Nord- och Östeuropa. Bolagets omsättning har minskat jämfört med föregående år. Borås redovisar trots en vikande försäljning ett resultat före skatt som är bättre än har påverkats positivt av reavinster som uppkommit i samband med försäljning av fastigheter. oljefälten uppgår till miljoner fat. Malka Oil planerar att uppnå en dagsproduktion om minst fat oljeekvivalenter per dag inom 2-3 år. BÖRsutveckling under året Under januari 2009 uppgick Malka Oils totala produktion av olja och kondensat till fat, jämfört med december då produktionen var fat. Bolagets aktie är noterad på OMX First North. Bolaget har under rapportperioden påverkats negativt av huvudsakligen två faktorer, priset på oljan och den finansiella krisen. producerats och MNW innehar nu rättigheterna till ca låtar. MNW har sedan ett antal år tillbaka ett samarbetsavtal med Bonnier Amigo Records Group (BAMG). Samarbetet innebär att BAMG producerar och distribuerar musikproduktioner från MNWs katalog. är i linje med styrelsens förväntningar. Rörelseresultatet är betydligt bättre än föregående år då resultatet belastades av en engångsnedskrivning. Omställningsprocess Bolaget har under året fortsatt sin omställningsprocess och vidtagit kraftfulla åtgärder för att möta en förändrad marknadssituation med ökad konkurrens från lågprisländer. Signifikanta förbättringar har åstadkommits i både produktivitet och ledtider. Detta har möjliggjort en 50 % minskning av personalstyrkan under 2008 och i början av för 2008 har belastats med kostnader för personalminskning och kostnader av engångskaraktär som uppstått i samband med omställningsprocessen. Vidare har omsättningen minskat vilket har påverkat lönsamheten negativt. Industri & handel NyckelTAl i KSEK Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat före skatt Eget kapital Soliditet (%) 29% 97% 20,0% Medeltal anställda giab ÄGER 12% Innehav sedan 2007 NyckelTAl i KSEK Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat före skatt Eget kapital Soliditet (%) 6% 38% 37,0% Medeltal anställda giab ÄGER 28% Innehav sedan 2007 NyckelTAl i KSEK Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat före skatt Eget kapital Soliditet (%) 47% 82% 55,0% Medeltal anställda giab ÄGER 2% Innehav sedan 2006 Därutöver har även ökade räntekostnader belastat resultatet. NyckelTAl i KSEK Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat före skatt Eget kapital Soliditet (%) 0% 1% 0,0% Medeltal anställda giab ÄGER 92% Innehav sedan 2002 NyckelTAl i KSEK Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat före skatt Eget kapital Soliditet (%) 4,32% 12,00% 15,49% Medeltal anställda giab ÄGER 50% Innehav sedan 2005

11 IndusTrI & handel Opcon har en unik teknologi för att omvandla lågvärdigt varmvatten till el 11 - GIAB 2008 opcon Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning. Opcons verksamhet är uppdelad i tre affärsområden: Renewable Energy arbetar med framställning av el ur spillvärme, bio-energi, hanteringssystem för naturgas, industriell kyla, återvinning av värme, torkprocesser, rening av rökgaser, luftsystem för bränsleceller samt mätning och övervakning av processer. Renewable Energy är bolagets största affärsområde. Engine Efficiency arbetar i huvudsak med tändsystem för förbränningsmotorer inklusive etanol-, naturgas- och biogasmotorer. Mobility Products arbetar med teknik för positionering, förflyttning och reglering, för elfordon och elrullstolar. framgångar för ReneWaBle energy Bolagets långsiktiga satsning på Renewable Energy har börjat bära frukt. Svensk Rökgasenergi har t.ex. ökat sin exportandel till 55 %. Opcon Powerbox har en unik teknik och nya marknader både i Sverige och utomlands har identifierats. Samarbetsavtal med ett japanskt och ett polskt bolag har tecknats. Bolagets omsättning har under räkenskapsåret ökat med 24 % och orderstocken har flerdubblats. Bolaget räknar med en fortsatt ökad tillväxt och målet om en årsomsättning på 1 miljard kronor år 2010 kvarstår. nyckeltal I ksek Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat före skatt Eget kapital soliditet (%) 25% 54% 51,0% Medeltal anställda giab äger 23% innehav sedan 2007 InTervju med rolf hasselström, vd för opcon vilken var den viktigaste händelsen i Bolaget 2008? Under 2008 driftsatte vi vår första fullskaliga Opcon Powerbox som producerar el ur spillvärme redan från 55 C något Opcon idag är ensamma om att kunna klara av. Idag går enorma mängder energi till spillo vid alla stora industrier vilket gör detta till en global mångmiljardmarknad. Sedan vi driftsatte vår första anläggning har vi också fått viktiga kunder som Stora Enso, Aspa Munksjö bruk och Oxelö Energi. Vi har också inlett ett samarbete med Wallenius Marine för att utreda förutsättningarna för att applicera Opcon Powerbox tekniken på stora fartyg. vilket är det viktigaste målet för 2009? Internationaliseringen inom affärsområdet Renewable Energy. Vi har redan kommit igång bra där, under 2008 kom vi in på fyra nya marknader inom bioenergi och nu har vi också tecknat viktiga samarbetsavtal avseende Opcon Powerbox i länder som Japan och Polen. Elpriserna är ju ännu högre utomlands vilket gör våra produkter än mer attraktiva där. hur BedÖmeR du att lågkonjunkturen påverkar verksamheten? Visst har vi känt av den allmänt sjunkande efterfrågan och då främst vad gäller redan etablerade produkter inom bl.a. fordonsindustrin. Trots detta har Opcon haft en ökad omsättning med en kraftigt växande orderingång under Detta är en utveckling som fortsatt under fjärde kvartalet där omsättningen ökade med 40 % och där orderboken nästan tredubblades under 2008 till 545 mkr. Också inledningen på 2009 har börjat starkt, inte minst inom Renewable Energy som nu förbereds för fortsatt tillväxt. Under 2008 Driftsatte vi Opcon Powerbox vilket lett till nya, stora kunder Rolf Hasselström, VD för Opcon

12 12 - GIAB 2008 TjänsTer Rapid fortsätter att expandera och har under året startat upp verksamhet i Estland rapid Rapid är ett säkerhetsföretag som består av två bolag, Rapid Bevakning AB samt Rapid Larmcentral AB. förvärv och tillväxt Rapid Larmcentral AB är ett säkerhetsföretag som bedriver verksamhet inom två affärsområden; bevakningstjänster samt larmcentralstjänster. Rapid Larmcentral erbjuder larmcentralstjänster från en av Sveriges modernaste larmcentraler. Rapid erbjuder t.ex. tjänster med larmöverföring via IP. Rapid erbjuder marknaden helt unika tjänster, som Rapid Report. Det är en tjänst som innebär att kunderna får total kontroll över stora delar av sitt säkerhetsarbete. Under året förvärvades Södertälje Larmcentral AB samt ett inkråmsförvärv av samtliga bevakningsavtal i PBB/City Bevakning i Södertälje. Bevakningsavtalen i Nyx Security med verksamhet i södra Dalarna och Nordvästra Västmanland har också förvärvats under året. spin-off effekt Arbetet med att använda ny teknik medför att antalet kunder till larmcentralen ökar. Tillväxten av larmkunder bidrar till att öka kundbasen för dotterbolaget Rapid Bevakning AB, som bedriver bevakningsverksamheten. Avtalen gällde ronderande bevakning och förvärvet innebar att Rapid stärkte sin position gällande ronderings- och utryckningsverksamheten. Under året har bolaget startat upp en ny verksamhet i Narva i Estland. Verksamheten bedrivs i det helägda dotterbolaget Rapid Security OÜ. Dessutom förvärvades bevakningsföretaget Legion ESC i Narva. Under året redovisades en omsättningsökning med ca 20%. Ökningen förklaras till lika stora delar av förvärven av de nya bolagen samt nya kunder i den befintliga verksamheten. I bolagets resultat ingår överavskrivningar nyckeltal I ksek Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat före skatt Eget kapital soliditet (%) 1,74% 10,20% 1,67% Medeltal anställda giab äger 100% innehav sedan 1997 på de avtalsstockar som förvärvats under året. Bolaget har vid bokslutet gjort högsta möjliga skattemässiga avskrivningar. InTervju med mats B AdmAn, vd för rapid vilken var den viktigaste händelsen i Bolaget 2008? Den 1 oktober startade vi en ny verksamhet i staden Narva i Estland. Verksamhetsstarten har gått över förväntan, vi kommer under 2009 att omsätta ca 5 MSEK och vi kommer att ha ca 50 personer anställda. I Sverige har vi förvärvat ett antal bolag och avtalsstockar som kommer att ge oss chansen att växa inom både bevakningsoch larmcentralsverksamheten. vilket är det viktigaste målet för 2009? Att fortsätta utveckla våra verksamheter i takt med att ny teknik finns tillgänglig inom våra verksamhetsområden. Under 2009 kommer en ny larmcentral att byggas i Narva. Vi kommer också att göra en satsning mot internationella företag som är etablerade på den rysktalande marknaden. Utbyggnaden av vår larmcentral i Sundbyberg för att fullfölja våra satsningar på mottagning och förmedling av kameralarm är också ett av målen. hur BedÖmeR du att lågkonjunkturen påverkar verksamheten? Min erfarenhet av säkerhetsbranschen är att den inte är lika konjunkturkänslig som många andra branscher. Under året expanderade vi inom Sverige och för första gången utanför Sverige Mats B Adman, VD för Rapid

13 tjänster 13 - GIAB 2008 city dental City Dental i Stockholm AB har varit verksamt som tandvårdsbolag sedan år 2005 och bedriver sin verksamhet på en klinik i centrala Stockholm. Tandvårdsmarknaden i Sverige har av tradition varit en marknad med ett konkurrensbegränsande regelsystem som gett höga priser och ett ineffektivt resursutnyttjande. Idén bakom City Dental är att förnya branschen och genom stordriftsfördelar bedriva en mer rationell tandvård. De kan därmed erbjuda sina patienter en billigare och bättre tandvård. Kliniken erbjuder ett stort utbud av tandvårdstjänster och har en bred kompetens hos sina tandläkare och tandsköterskor. Tandvårdsreform I juni 2008 kom en tandvårdsreform som gynnade de kliniker som utförde tandvårdstjänster på traditionellt vis till högt pris, medan City Dental klart missgynnades av reformen. City Dental har trots detta kunnat försvara sin position som förnyare och prisledande tandvårdsföretag. Omsättningen minskade kraftigt under det första halvåret eftersom patienterna inväntade NyckelTAl i KSEK Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat före skatt Eget kapital Soliditet (%) 22% 30% 5,0% Medeltal anställda giab ÄGER 33% Innehav sedan 2005 effekten av tandvårdsreformen. Därefter har marknaden återhämtat sig och resultatet får anses tillfredställande. salamino Det helägda dotterbolaget Salamino AB är GIABkoncernens interna bank. Salaminos roll är att optimera koncernens cash management genom att tillhandahålla finansiella tjänster till koncernens bolag. Salamino tillhandahåller primärt in- och utlåning inom koncernen. En viss utlåning förekommer även till externa bolag. En av bolagets centrala funktioner är att bidra med finansieringslösningar till GIAB-företag som behöver omstruktureras eller expandera. Därigenom är Salamino en viktig komponent i GIABs affärsmodell. Bolaget tillhandahåller även finansiella tjänster som exempelvis garantier vid nyemisioner och kortare bridgefinansieringar. Vidare bedriver Salamino även en mindre konsultverksamhet. belastas med reserveringar för befarande förluster om ca 10 MSEK. I övrigt ligger resultatet i linje med styrelsens förväntningar. NyckelTAl i KSEK Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat före skatt Eget kapital Soliditet (%) 81% 82% 91% Medeltal anställda giab ÄGER 100% Innehav sedan 2001 top tee Svenska Top-Tees affärsidé är att bygga och driva golfbanor med hög kvalité, samtidigt som kostnader för medlemskap och greenfee ska hållas på en överkomlig nivå. Top-Tee driver golfbanor på ett antal orter i Sverige. Två av banorna, Brollsta och International, ligger i Stockholmsområdet. Vidare har bolaget banor på Gotland, i Landskrona och i Halmstad. Nytt samarbetsprojekt I början av 2009 har bolaget inlett ett samarbete med Hufvudstadens Golf under namnet Capital Golf. Samarbetet innebär att Top-Tee tillsammans med Hufvudstadens Golf kan erbjuda spel på 6 golfbanor i Stockholmregionen samt 5 banor i övriga landet. Samarbetet ligger helt i linje med bolagets affärsidé att erbjuda variation i golfspelet till ett rimligt pris. Golfmarknadens tillväxt nådde sin topp under 2004 och har sedan 2005 varit vikande. Det har givetvis påverkat bolagets möjligheter att klara sina affärsmål och årets resultat ska ses mot bakgrund av de senaste årens utveckling. NyckelTAl i KSEK Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat före skatt Eget kapital Soliditet (%) 7,0% 13% 11% Medeltal anställda giab ÄGER 39% Innehav sedan 2004 epito Epito ABs affärsidé är att på kort varsel tillhandahålla ledande experter inom ett stort antal områden för rådgivning och analys. Bolaget har ett nätverk med experter inom områden som hälsovård, bioteknik, industriella produkter och konsumentprodukter. Bolagets kunder återfinns främst inom finans- och industrisektorn. Under 2008 har cirka 30 ramavtal tecknats med välkända kunder inom den finansiella sektorn. Bolagets nätverk av kunniga experter har fortsatt växa och täcker fler och fler sektorer i Norden. ett prövningarnas år Epito uppvisade under första halvåret av 2008 en betydande tillväxt, denna avstannade under andra halvåret till följd av oron på finansmarknaden. De avslutande månaderna av året kännetecknades av en mycket låg aktivitet på marknaden för företagstransaktioner vilket påverkar antalet projekt i Epito. Bolaget är fortfarande i ett uppbyggnadsskede och utvecklingen avstannade under andra halvåret Mot bakgrund av det får resultatet anses vara tillfredsställande. NyckelTAl i KSEK Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat före skatt Eget kapital 54 - Soliditet (%) 19% - Medeltal anställda 1 - giab ÄGER 51% Innehav sedan 2008

14 14 - GIAB 2008 fem År I sammandrag belopp i MSek ResultatRäkning i sammandrag Nettoomsättning 448,2 396,8 690,5 442,2 323,9 32,7 18,6 22,9 18,1 28,4 Rörelseresultat -42,8-15,3 49,4 107,8 54,7-51,4-1,0-0,1-9,5-2,6 Resultat efter skatt -80,1 4,2 126,6 76,5 24,9-53,1 19,4 169,8 93,6 19,4 BalansRäkning i sammandrag Anläggningstillgångar 949,5 879,6 856,7 706,7 713,8 682,9 681,6 638,2 504,1 291,1 Omsättningstillgångar 212,8 309,0 350,8 288,8 161,3 50,0 38,5 10,3 89,1 60,1 summa tillgångar 1 162, , ,5 995,4 875,1 732,9 720,1 648,5 593,2 351,2 Eget kapital 419,9 498,4 497,4 374,6 312,4 390,0 454,3 448,9 312,2 243,2 Minoritetsintresse 5,7 8,7 11,0 13,7 0, Avsättningar och långfristiga skulder 445,7 388,5 348,0 357,3 323,7 192,6 189,4 150,3 237,5 61,0 Kortfristiga skulder 291,0 293,0 351,1 247,8 238,1 150,3 76,4 49,3 43,5 47,0 summa skulder och eget kapital 1 162, , ,5 995,4 875,1 732,9 720,1 648,5 593,2 351,2 nyckeltal Substansvärde MSEK Soliditet beräknat på substansvärdet i % Lämnad utdelning i MSEK Soliditet i % Kassalikviditet i % Checkräkningskredit MSEK Utnyttjad del av checkräkning MSEK Bokfört värde fastigheter 590,3 563,6 552,4 570,8 493,6 54,3 45,1 41,4 34,2 34,3 Uthyrningsbar yta i kvm (i tusental) 158,5 155,6 139,4 137, ,8 9,8 9,8 9,8 9,8 Bokfört värde per kvm Fastighetslån (i MSEK) Belåning per kvm (i sek) Medelantalet anställda soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen. kassalikviditet Kortfristiga placeringar samt likvida medel i förhållande till kortfristiga skulder. substansvärde Tillgångarnas bedömnda marknadsvärde minus skulder.

15 15 - GIAB 2008 FörvaltningsberäTTelse Verksamheten Koncernen Gabrielsson Invest (GIAB) koncernen bedriver verksamhet inom följande affärsområden: Fastighetsförvaltning Industri och handel Tjänster Förändring i koncernens sammansättning Under räkenskapsåret har dotterbolaget Caruselle Magazine Media Select i Stockholm AB avyttrats bolaget ingick i affärsområdet tjänster. Inom samma affärsområde förvärvades bolaget Allybis AB. Bolaget redovisades under föregående år som intressebolag och under året förvärvades resterande andelar. Inom affärsområdet tjänster har dotterbolaget Rapid Larmcentral AB förvärvat ett dotterföretag, Södertälje Larmcentral AB samt inkråm bestående av avtalsstockar. Båda verksamheterna har under året integrerats i Rapids verksamhet. ResulTAT och finansiell ställning Koncernen Koncernens nettoomsättning uppgick under året till 448 MSEK (397). Rörelseresultatet uppgick till -43 MSEK (-15) och resultat före skatt redovisades med -79 MSEK (-7). Koncernens egna kapital uppgick per 31 december till 420 MSEK (498). Likvida medel uppgick till 12 MSEK (26). De långfristiga skulderna ökade till 426 MSEK (366). De kortfristiga skulderna minskade till 291 MSEK (293). ModeRBolaget Nettoomsättningen i moderbolaget uppgick under året till 33 MSEK (19). Ett rörelseresultat om -51 MSEK (-1) redovisades för räkenskapsåret. GIABs resultat före skatt uppgick till -54 MSEK (21). s eget kapital uppgick per den 31 december till 390 MSEK (454). Likvida medel uppgick till 2 MSEK (2). De långfristiga skulderna i moderbolaget ökade till 192 MSEK (189). s kortfristiga skulder ökade till 151 MSEK (76). Investeringar Inom affärsområdet fastigheter har investeringar gjorts om totalt 54 MSEK genom förvärv av fastigheter och hyresgästanpassningar. Bland annat har en större renovering genomförts i moderbolagets fastighet om 10 MSEK. Dotterbolaget Bofast AB har investerat 42 MSEK i sin fastighetsrörelse. Inom affärsområdet Industri och handel har investeringar i maskiner och inventarier genomförts om 19 MSEK. De största investeringarna har gjorts i dotterbolaget TPCs maskinpark. Inom samma affärsområde har GIAB investerat ytterligare 17 MSEK i intressebolaget Opcon AB. Rapid Larmcentral AB har förvärvat dotterbolag samt immateriella rättigheter larm och bevakningsavtal till ett värde av 18 MSEK. Valutapåverkan Koncernen bedriver genom dotterbolag verksamhet i Tyskland och Estland. Indirekt finns en valutapåverkan genom koncernens intressebolag som bedriver verksamhet internationellt. En mycket liten del av GIAB koncernens omsättning består av intäkter i Euro, motsvarande 5 MSEK (10) och EEK motsvarande 2 MSEK (2). Av fastighetsrörelsens totala långfristiga skulder uppgående till 343 MSEK är lån om motsvarande 30 MSEK upptagna i EURO för fastighetsbeståndet i Tyskland. Valutapåverkan i koncernen är således liten och valutariskerna bedöms av styrelsen som ringa. Miljöpåverkan Dotterbolaget TPC bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Tillståndet avser precisionsgjutning enligt vaxursmältningsmetoden. För tillståndet gäller villkor om buller, utsläpp till vatten, utsläpp till luft samt förvaring av kemikalier och miljöfarligt avfall. I tillverkningsprocessen har alkoholbaserade bindemedel använts. Detta har upphört sedan 1 augusti Under 2006 genomfördes en ombyggnad av den anläggning för skaluppbyggnad som arbetade med alkoholbaserad process. Genom ombyggnaden möjliggjordes en övergång till vattenbaserad process. Bolaget är tredjepartscertifierat enligt SS-EN sedan december Händelse efter räkenskapsårets utgång Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets utgång. Framtida utveckling Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten var positivt under räkenskapsåret och förväntas vara positivt under de kommande åren. De investeringar som genomförts under räkenskapsåret kommer att bidra till ett förbättrat resultat och ett starkare kassaflöde. Den framtida resultatutvecklingen bedöms av styrelsen som god. VInsTDISPosITIon Styrelsen och verkställande direktören föreslår att balanserade vinstmedel jämte årets resultat disponeras sålunda: i ny räkning balanseras Fritt eget kapital i koncernen uppgår till ( ) KSEK. Inga avsättning till bundna reserver föreslås.

16 16 - GIAB 2008 resultaträkningar noter RÖRelsens intäkter 26 Nettoomsättning Förändring av varulager Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter summa rörelseintäkter RÖRelsens kostnader 26 Värdepapper Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader 11, Personalkostnader Av- och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar 8, Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 10, summa rörelsekostnader andel av resultat i intressebolag RÖRelseResultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i koncernföretag Resultat från andelar i intresseföretag Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar Ränteintäkter Valutakursdifferenser Räntekostnader summa resultat från finansiella investeringar Resultat före skatt Skatt Minoritetens andel av årets resultat årets Resultat

17 17 - GIAB 2008 BAlAnsräknInGAr noter tillgångar 1 anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Immateriella tillgångar Goodwill summa immateriella anläggningstillgångar materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier summa materiella anläggningstillgångar finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Andelar i intresseföretag Fordringar hos intresseföretag Andra långfristiga fordringar Uppskjutna skattefordringar Andra långfristiga värdepappersinnehav summa finansiella anläggningstillgångar summa anläggningstillgångar omsättningstillgångar Värdepapper Färdiga varor Varor under tillverkning Råvaror och förnödenheter summa varulager m m kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Skattefordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter summa kortfristiga fordringar Kassa och bank summa omsättningstillgångar summa tillgångar

18 18 - GIAB 2008 BAlAnsräknInGAr noter skulder och eget kapital 1 eget kapital 27 Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver fritt eget kapital Fria reserver Årets resultat summa eget kapital minoritetsintresse avsättningar Uppskjuten skatteskuld Avsättning för pensioner och liknande - - förpliktelser Avsättning för garantireserv summa avsättningar långfristiga skulder 20 Övriga långfristiga skulder Skulder till koncernbolag Skulder till intressebolag Skulder till kreditinstitut summa långfristiga skulder kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Checkräkningskredit Skulder till aktieägare Leverantörsskulder Skatteskulder Skulder till koncernföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter summa kortfristiga skulder summa skulder och eget kapital ställda säkerheter ansvarsförbindelser

19 19 - GIAB 2008 kassaflödesanalyser den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Avskrivningar Övriga ej likviditetspåverkande poster Betald inkomstskatt kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet Minskning (+)/ökning (-)varulager Minskning (+)/ökning (-)kundfordringar Minskning (+)/ökning (-)övriga kortfristiga fordringar Minskning (-)/ökning (+)leverantörsskulder Minskning (-)/ökning (+)övriga kortfristiga rörelseskulder kassaflöde från den löpande verksamheten investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Avyttrade immateriella tillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Avyttrade materiella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella anläggningstillgångar Avyttrade finansiella anläggningstillgångar kassaflöde från investeringsverksamheten finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av skuld Erhållna amorteringar Koncernbidrag Utlåning Utbetald utdelning kassaflöde från finansieringsverksamheten årets kassaflöde likvida medel vid årets början likvida medel vid årets slut specifikation av ÖvRiga ej likviditetspåverkande poster Realisationsresultat Resultat från andelar i intresseföretag/kommanditbolag Utdelning från koncernföretag Nedskrivningar Avsättningar Orealiserade värdeförändringar av varulager Upplösta reserver Övrigt summa övriga ej likviditetspåvekande poster förvärv Av dotterföretag under året har följande dotterföretag förvärvats Allybis AB AvyTTrInG Av dotterföretag under året har följande dotterföretag avyttrats Carusell Magazine Media Select i Stockholm AB Totala värdet av förvärvade tillgångar och skulder, köpeskillingar och påverkan på koncerns likvida medel är ringa, varför ingen specifikation av kassaflödet från förvärvet och försäljningen har gjorts.

20 20 - GIAB 2008 Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Gabrielsson Invest ABs årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. Koncernredovisning I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50% av rösterna. Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet. Företag som förvärvats under året ingår i koncernredovisningen fr.o.m. förvärvstidpunkten. Utländska dotterbolag har klassificerats som självständiga dotterbolag, varför dagskursmetoden tillämpas för omräkning av deras bokslut. Detta innebär att de utländska dotterbolagens tillgångar och skulder omräknas till balansdagens kurs. Samtliga poster i resultaträkningarna omräknas till årets genomsnittskurs. Omräkningsdifferenser förs direkt till koncernens egna kapital. Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet. I koncernens resultaträkning redovisas minoritetens andel i årets resultat. Minoritetens andel i dotterbolags kapital redovisas i separat post i koncernens balansräkning. IntressefÖRetagsrRedovisning Som intresseföretag betraktas de företag som inte är dotterföretag men där moderbolaget direkt eller indirekt innehar minst 20% av rösterna för samtliga andelar. I koncernens bokslut redovisas andelar i intresseföretag enligt den så kallade kapitalandelsmetoden. Kapitalandelsmetoden innebär att andelar i ett företag redovisas till anskaffningsvärde vid anskaffningstillfället och därefter justeras med koncernens andel av förändringen i intresseföretagets nettotillgångar. I koncernens resultaträkning ingår som intäkt koncernens andel av intresseföretagets resultat. Ej utdelad ackumulerad vinstandel hänförlig till intresseföretag redovisas i koncernbalansräkningen som kapitalandelsfond under bundna reserver. I moderbolagets bokslut redovisas andelar i intresseföretag till anskaffningsvärde med avdrag för erhållen utdelning. Som intäkt från intresseföretag redovisas endast erhållen utdelning av vinstmedel som intjänats efter förvärvet. Utländska valutor Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. Intäkter Försäljning av varor redovisas vid leverans av produkter till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas netto efter moms, rabatter och kursdifferenser vid försäljning i utländsk valuta. I koncernredovisningen elimineras koncernintern försäljning. Övriga intäkter som intjänats intäktsredovisas enl följande: Hyresintäkter: i den period uthyrningen avser Royalty och liknande: i enlighet med den aktuella överenskommelsens ekonomiska innebörd. Ränteintäkter: i enlighet med effektiv avkastning. Erhållen utdelning: när rätten att erhålla utdelning bedöms som säker. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt, förändringar i uppskjuten skatt samt andel i intressebolags skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Varulager Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas: Immateriella anläggningstillgångar Goodwill: Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet överstiger det verkliga värdet på koncernens andel i det förvärvade dotterföretagets nettotillgångar vid förvärvstillfället. Goodwill skrivs av linjärt över den beräknade nyttjandetiden. Goodwill skrivs av över 5 år. Utgifter för utveckling av programvaror: Vanligtvis kostnadsförs alla utgifter för utveckling eller underhåll av programvara omedelbart. Utgifter som är direkt sammankopplade med identifierbara och unika programvaror som kontrolleras av koncernen och som har troliga ekonomiska fördelar som efter ett år överstiger kostnaden, balanseras dock som immateriell tillgång. Direkta kostnader inkluderar personalkostnader för programutvecklande personal och en rimlig andel av relevanta indirekta kostnader. Övriga immateriella tillgångar: Utgifter för förvärvade produktionsrättigheter, kontraktsrättigheter och varumärken och licenser balanseras och skrivs av linjärt över dess avtalsreglerade nyttjandetid, normalt högst 5 år. Nedskrivning av immateriella tillgångar: När det finns en indikation på att en tillgång minskat i värde görs en bedömning av tillgångens redovisade värde, inklusive goodwill. I de fall en tillgångs redovisade värde överstiger dess beräknade återvinningsvärde skrivs tillgången omedelbart ner till sitt återvinningsvärde. Leasingavtal Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). Finansiella instrument Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar, värdepapper, fordringar, rörelseskulder och upplåning. Värdepapper. De värdepapper som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde och nedskrivningar görs om bestående värdenedgång konstateras. Koncernens kortfristiga innehav, som främst består av noterade aktier, har värderats till marknadsvärdet på balansdagen. Förändringar i marknadsvärdet redovisas i resultaträkningen på raden Förändring av varulager. Upplåning. Finansiella skulder redovisas till nominellt värde. Koncernbidrag Koncernbidrag redovisas enligt Redovisningsrådets uttalande URA 7. Mottagna koncernbidrag som är att jämställa med utdelning har redovisats som resultat från andelar i koncernföretag. Övriga koncernbidrag redovisas direkt mot eget kapital. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar.

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Gabrielsson Invest AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

CAPERIO HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2008

CAPERIO HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2008 CAPERIO HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 4 Historik 4 VD har ordet 5 Affärsidé, mål och vision 6 Medarbetarna 7 Verksamhetsbeskrivning 8 Marknadsöversikt 11 Möjligheter

Läs mer

Innehåll. Året som gått

Innehåll. Året som gått Årsredovisning 2012 1 Innehåll Året som gått Elajokoncernens resultat för 2012 blev en stor besvikelse för oss alla. En markant försämrad konjunktur står för merparten av förklaringarna till koncernens

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning.

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. 1 Stampen AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Foto: Gustavo Orensztajn. ÖRESUNDSKRAFT AB Årsredovisning 2009

Foto: Gustavo Orensztajn. ÖRESUNDSKRAFT AB Årsredovisning 2009 Foto: Gustavo Orensztajn ÖRESUNDSKRAFT AB Årsredovisning 2009 Öresundskraft - 2009 - Org nr 556089-7851 Innehållsförteckning..................................... 1 Några viktiga händelser under året...........................

Läs mer

Innehåll. Aktien och ägarförhållanden... 48 Styrelse och revisorer... 50 Ledning... 52 Årstämma och finansiell information... 53 Definitioner...

Innehåll. Aktien och ägarförhållanden... 48 Styrelse och revisorer... 50 Ledning... 52 Årstämma och finansiell information... 53 Definitioner... ÅRSREDOVISNING 2010 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 C A P E R I O 3 Innehåll Året i korthet...4 VD har ordet...5 Om Caperio...6 Marknadsöversikt... 10 Kund Beijer Bygg... 12 Kund Miljonlotteriet...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Omsättningen uppgick till 362,0 (388,5) miljoner kronor, vilket motsvarar en minskning med 7 procent.

ÅRSREDOVISNING 2014. Omsättningen uppgick till 362,0 (388,5) miljoner kronor, vilket motsvarar en minskning med 7 procent. VINOVO I KORTHET Vinovo är en industrigrupp som är verksam inom området industrifläns. Genom sitt dotterbolag Nordic Flanges har man en stark ställning på de skandinaviska marknaderna som ett bolag med

Läs mer

INNEHÅLL. T Ljungberg BV Förvaltningsberättelse 55 Koncernresultaträkning 57 Koncernbalansräkning 58

INNEHÅLL. T Ljungberg BV Förvaltningsberättelse 55 Koncernresultaträkning 57 Koncernbalansräkning 58 ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Året i korthet 3 Tagehus utveckling 4 Tagehus i korthet 5 Fem frågor till VD och styrelseordförande 7 Detta är Tagehus 9 Fastigheter Bostäder och kontor 17 Fastigheter Hotell-

Läs mer

Innehåll. 3 VD har ordet 4 Trianon det lokala fastighetsbolaget med det stora engagemanget

Innehåll. 3 VD har ordet 4 Trianon det lokala fastighetsbolaget med det stora engagemanget ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll 3 VD har ordet 4 Trianon det lokala fastighetsbolaget med det stora engagemanget 7 Vårsången en annorlunda utveckling av ett bostadsområde i Malmö 8 Nya biblioteket på Limhamn

Läs mer

Årsredovisning 2008. GE imagination at work

Årsredovisning 2008. GE imagination at work Årsredovisning 2008 GE imagination at work INNEHÅLL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET 3 DET HÄR ÄR GE MONEY BANK 4 ÅRET SOM HAR GÅTT 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 10 RESULTATRÄKNING

Läs mer

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010 Winn i Expansion Årsredovisning 2010 Innehåll EN HOTELLIDÉ SOM VÄXER 4 OM WINN HOTEL GROUP 6 RADISSON BLU UPPSALA 8 2010 I KORTHET 9 RADISSON BLU RIVERSIDE HOTEL GÖTEBORG 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 11 PARK

Läs mer

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. Vi vill att alla ska längta hem. årsredovisning 2014 Ikano Bostad Stockholm Holding AB INNEHÅLL 5 vd har ordet 6 vår vision 7 vår historia 8 våra fastigheter 16 så här jobbar vi 19 vi tar ansvar för våra

Läs mer

En bra affär är något man gör tillsammans.

En bra affär är något man gör tillsammans. En bra affär är något man gör tillsammans. Årsredovisning Offentliga Hus i Norden AB 2014 Vår affärsidé är att förvärva och förädla miljöer och fastigheter, för att långsiktigt öka och stabilisera kommuners

Läs mer

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014.

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisning 2014 INNEHÅLL VD-KOMMENTAR GISLAVED ENERGI AB Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse... 6-7 Koncernresultaträkning... 8 Koncernbalansräkning...

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013

ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013 ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för Byggnadsfirman Lund Aktiebolag, organisationsnummer 556086-0917,

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter sid 2 Bufab Kort om BUFAB 2012 i sammandrag VD har ordet Egen produktion. Effektiv lagerverksamhet Vårt erbjudande Förvärv och nyetableringar Styrelse Bufabs historia 4 5 6 8 9 10 11 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

KVALITET - NÄRHET - ENGAGEMANG

KVALITET - NÄRHET - ENGAGEMANG KVALITET - NÄRHET - ENGAGEMANG ÅRSREDOVISNING 2014 CERNERA FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLLS- FÖRTECKNING INNEHÅLL ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET AFFÄRSIDÉ OM CERNERA FASTIGHETER INTERVJU TOMAS ROSSING

Läs mer

EuroMaint Årsredovisning 2010

EuroMaint Årsredovisning 2010 EuroMaint Årsredovisning 2010 EuroMaint Årsredovisning 2010 Innehåll Verksamhet Översikt EuroMaint 4 EuroMaint i korthet 5 EuroMaint Rail I korthet 6 VD Petter Arvidson har ordet 7 Viktiga händelser under

Läs mer

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN 20 14 ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN Innehåll 3 Kort om Nilörngruppen AB 4 År 2014 i korthet 5 VD har ordet 6 Flerårsöversikt 7 Definitioner 7 Nilörngruppens Aktie 8 Historik 9 Förvaltningberättelse 12 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2005 ÅRSREDOVISNING 2005

Årsredovisning 2005 ÅRSREDOVISNING 2005 Årsredovisning 2005 Bilder omslag: Den stora bilden är från service och montagearbete under stoppet 2005 vid M-reals pappersbruk i Husum. Bilderna på baksidan är tagna i samband med tre projekt som koncernen

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. Mer förnybar el för en hållbar framtid

Verksamhetsberättelse 2013. Mer förnybar el för en hållbar framtid Verksamhetsberättelse Mer förnybar el för en hållbar framtid Innehåll 3 3 4 5 5 5 6 8 10 12 14 16 18 20 21 Bixia i korthet Nyckeltal Året som gått Ägare Bixia AB Ägare Bixia ProWin AB Medarbetare Vd har

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer