ORG. NR Årsredovisning 2013 MedCore AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ORG. NR 556470-2065. Årsredovisning 2013 MedCore AB"

Transkript

1 ORG. NR Årsredovisning 2013 MedCore AB

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 1 MedCore i sammandrag 2 VD har ordet 3 Vision/strategi 4 Affärsområden 5 Aktien 6 Förvaltningsberättelse 7 Koncernens resultaträkning 11 Koncernens balansräkning 12 Koncernens kassaflödesanalys 14 Moderbolagets resultaträkning 15 Moderbolagets balansräkning 16 Moderbolagets kassaflödesanalys 18 Redovisningsprinciper och noter 19 Revisionsberättelse 31 Styrelse och ledande befattningshavare 32 1

3 Om MedCore MedCore AB är ett bolag med konkurrenskraftiga och innovativa produkter med stor tillväxtpotential. Bolaget representerar idag cirka 25 företag på den Nordiska sjukvårdsmarknaden. Det som varit vägledande vid val av samarbetspartners är att produkterna alltid skall tillföra marknaden något nytt avseende teknik, säkerhet eller kostnadseffektivisering. Det som möjliggjort bolagets utveckling är inte bara de enskilda produkterna utan även det fokus vi har på våra medarbetare och vår organisation. MedCore har idag en entreprenörsanda med kunden i centrum. Företagskulturen präglas av kundorientering, och dynamik samt ett nordiskt tänkande. Bolagets attityd har sin grund i det innovativa entreprenörskapet och ett delegerat ansvar. Det är en förutsättning för att MedCore kontinuerligt ska kunna säkra och stärka sin konkurrenskraft samt skapa lönsam och uthållig tillväxt. MedCore har i huvudsak den nordiska sjukvårdsmarknaden som sin plattform och arbetar idag med direktförsäljning i Sverige, Danmark och Norge medan försäljningen i Finland sköts av en lokal agent. Bolaget har idag en stark fokus på Diabetes, Antestesi/Intensivvård, Kirurgi och Thorax. Inom de flesta av de aktuella områdena har företaget introducerat både innovationer som helt förändrat en terapi och nya produkter som förbättrat den aktuella behandlingen för den enskilda patienten samt bidragit till minskade kostnader för sjukvården i form av bland annat kortare behandlingstider. MedCore är certifierat enligt standarden ISO 9001:2000, ISO i sammandrag Nettoomsättning uppgick till 75,4 (83,4) MSEK - 9 % EBITDA -7,7 (-8,1) MSEK Resultat efter skatt uppgick till -14,7 (-13,3) MSEK Resultat per aktie -2,70 (-2,64) kr. Företrädesemission under december Samarbetsavtal med Siemens Healthcare Samordning av logistikfunktion, med flytt av danskt lager till Sverige Den sista delen av regleringen av skulden till Hemax skedde under april. 2

4 VD har ordet Organisation Förra årets omstrukturering till affärsområden, har följts upp med att centralisera kundservice och lagerfunktionerna. Detta får ses som ett naturligt och självklart steg i arbetet att gå mot en gemensam och mer effektiv organisation. Upphandlingar Övervägande del av Bolagets omsättning är beroende av offentliga upphandlingar. Stort fokus har legat på att förbättra och förenkla processerna kring upphandlingarna i Norge, Sverige och Danmark. Sedan en dedikerad anbudsspecialist rekryterats har andelen vunna upphandlingar ökat markant. Säljstyrkans produktivitet MedCore är ett renodlat säljbolag och därför har arbetet med säljstyrkans produktivitet en central roll. Införandet av CRM system och tydligare fokus genom affärsområdesindelning, har medfört att säljprocessen är tydligare och mer effektiv. Finansiering Fjärde kvartalet genomfördes en företrädesemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare för att säkra bolagets finansiella ställning. Mycket arbete återstår för att göra för att säkra lönsam tillväxt men fjärde kvartalets positiva resultat är en fingervisning att MedCore har bättre kontroll på kostnader och med ett inflöde av nya starka agenturer ser jag med tillförsikt på bolagets framtida utveckling Per Wallén Verkställande direktör Agenturer Som distributör är MedCore beroende av existerande partners och det krävs ett ständigt inflöde av nya innovativa produkter för att kunna erbjuda enklare och säkrare vård var inget undantag gällande nya agenturer. Affärsområdet anestesi/intensivvård är det affärsområde som begåvats med flest nya agenturer. Sprutpumpar och högvolymspumpar från MOOG, ambulatoriska nutritionspumpar från CME Medical och ultraljudsutrustning från Siemens, är exempel på detta. Under andra kvartalet valde agenturen Micrel som tillhandahåller ambulatoriska nutritionspumpar att gå direkt med egen organisation i Norden. 3

5 Vision MedCore skall bli ett av de ledande företagen på den nordiska sjukvårdsmarknaden. Vårt varumärke skall vara en garant för innovation och kvalitet. Affärsidé MedCores affärsidé är att sälja och marknadsföra produkter till sjukvården samt etablera egna varumärken. Våra produkter ska vara innovativa och ge marknaden kostnadseffektiva lösningar samtidigt som de skall förbättra situationen för den enskilde patienten och skapa en enklare och säkrare vård. Det gör vi genom fokus, vilja och kompetens. Strategi MedCore har fastställt ett antal strategiska initiativ för att skapa förutsättningarna för en god tillväxt. Operationella strategier Upphandlingar Agenturer/partners Försäljningstillväxt Strukturella initiativ Nordiskt fokus Distributionsmodell Personalens kompetens Affärsområden MedCore erbjuder för närvarande produkter från cirka 30 olika försäljningsagenturer. Patienterna som kommer i kontakt med de produkter vi säljer finns inom vitt skilda diagnoser, men för oss inom fyra separata områden. Diabetes Diabetes är med över drabbade en av de vanligaste sjukdomarna i Sverige och benämns därför ibland som en folksjukdom. Den innebär att blodets innehåll av socker är för högt på grund av att kroppen har brist på eller saknar hormonet insulin, om kroppen har ett större insulinbehov än vad bukspottkörteln klarar att producera, eller om kroppens känslighet för insulin är nedsatt så att det tillgängliga insulinet inte kan tas upp av vävnaderna. MedCore tillhandahåller bland annat blodsockermätare, pennkanyler, lancetter och provtagningspennor. Under 2013 lanserade MedCore säkerhetsprodukter från Artsana och Sol-Millenium. Anestesi och Intensivvård Området anestesi och intensivvård berör patienter som behöver akut eller livsuppehållande vård eller som skall genomföra ett ingrepp eller en behandling under/efter anestesi. Ett stort och viktigt område för MedCore är temperaturreglering där vi kan erbjuda hela koncept med innovativa produkter för såväl hypotermi som kylning till vården. CritiCool för kylning av patienter är idag den mest använda produkten för behandling av patienter i samband med hjärtstillestånd och med klart förbättrade behandlingsresultat. CritiCool används också för andra diagnoser som aspyxi, Total Brain Injury och större brännskador 4

6 Svensk sjukvård arbetar för att patienter som kan skall behandlas i hemmet. Detta för att skapa livskvalitet hos patienten samtidigt som man frigör resurser inom vården. För att det skall fungera behövs bland annat rätt teknisk utrustning för läkemedelsadministrering. MedCore tillhandahåller ambulatorisk pump för infusionsbehandling i hemmet. Kirurgi MedCore har även inom området kirurgi unika och innovativa produkter samt en bra mix mellan kapitalvaror och förbrukningsvaror. Microsulis- En ny metod att på ett minimalinvasivt och effektivt sätt behandla tumörer i bland annat lever, njure och lunga med hjälp av mikrovågor. Misonix- Patenterad ultraljuds benkniv gjord för neuro, orto och käkkirurgi. Innebär snabba och säkra operationer med reducerad risk för nervskador och blodförlust. Purple Surgical- Marknadsledande produkter inom titthålskirurgi och kirurgiska staplers. Titthålskirurgi innebär mindre trauma för patienten jämfört med traditionell öppen kirurgi och avsevärt snabbare återhämtning. Titthålskirurgi är idag standardingrepp inom fler områden eftersom fördelarna är så stora för patienten och för de samhällsekonomiska vinsterna. Kirurgiska staplers som bidrar till snabbare och säkrare operationer inom bland annat mag/tarm och thorax-kirurgi Thorax Området Thorax innefattar bland annat hjärt-lungmaskiner, hjärtklaffar och ett komplett kanylprogram för thoraxkirurgi. Här har MedCore en framträdande roll, marknadsledande inom hjärt-lungmaskiner i Danmark. Thoraxkirurgi är ett område med ständigt nya innovationer och MedCore har som ambition att erbjuda den senaste teknologin. Vår samarbetspartner: Sorin- Världsledande inom hjärtklaffar, hjärtlungmaskiner och oxygeneratorer. 5

7 Aktien MedCore är sedan december 2010 listad på NASDAQ OMX, First North Stockholm. Aktien handlas under beteckningen MCOR. Styrelsen har beslutat att föreslå stämman att ingen utdelning utgår för Aktiekapital Aktiekapitalet i MedCore uppgår till kronor fördelat på aktier. Aktiens kvotvärde är 1 krona. Varje aktie berättigar till en röst vid årsstämman. Samtliga aktier har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Aktieägare Antalet aktieägare i MedCore uppgick per den sista december 2013 till 1206 (1265) enligt Euroclear Sweden AB. MedCores tio största ägare innehar aktier motsvarande 82,6 procent av röster och kapital i Bolaget. Aktiekapitalets förändring Sista betalkurs per den 31 december var 1,40 kr (3,03) vilket gav ett börsvärde om 22,1 Mkr (15,7). (Värdet inkluderar BTA i nyemissionen under december) Största aktieägare Aktieägare Antal aktier Andel av röster och kapital, % Recapital AB ** ,58% TIBIA Konsult AB ,64% SIX SIS AG W8IMY ,01% Håkan Åström ,92% Sifonen AB ,33% MACJOHAN AB ,50% Yngve Andersson ,80% Nils Magnus Lilja ,98% Jyske Bank ,94% Sverker Olofsson ,87% Övriga ,43% SUMMA ,00% **Varav aktier utlånade Förändringar Förändringar Förändring av av antalet av antalet Förändringar av Totalt antal Aktiekapital Kvotvärde Datum Transaktion antal aktier A-aktier B-aktier aktiekapital (kr) aktier (kr) (kr) Nybildning Fondemission* , Konvertering , Nyemission , Nyemission , Nyemission , Fondemission* , Nyemission , Utbyte konv , Nyemission , Teckn option , Nyemission , Nyemission , Nyemission , Nyemission , Teckn option , Nyemission , Nyemission , Teckn option , Minskning** , Nyemission , Nyemission , Nyemission , Nyemission , Nyemission , Nyemission , Teckn option , Nyemission , Split 1: , Nyemission , Nyemission , Nyemission , Nyemission ,00 * split ** Minskning av aktienskvotvärde med 0,90 kr *** Bolaget har endast ett aktieslag 6

8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för MedCore AB (publ) org.nr får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret till Allmänt om verksamheten Koncernen består av moderbolaget MedCore AB och en filial i Norge samt de helägda dotterbolagen i Sverige och Danmark. Bolaget startade sin verksamhet år 2000 med affärsidén att på agentbasis sälja medicintekniska produkter på den nordiska marknaden. Bolaget skall vara en länk mellan framtidens produkter/metoder och sjukvårdens högt ställda krav avseende teknik och kostnadseffektivitet. Bolaget är sedan december 2010 listat på NASDAQ OMX First North Stockholm med Erik Penser AB som Certified adviser. Den 1 oktober 2010 förvärvade Bolaget det danska medicinföretaget Hemax Medical AS. Affärsidé MedCore s affärside är att sälja produkter till sjukvården samt utveckla egna produkter. Bolagets produkter skall vara innovativa och ge marknaden kostnadseffektiva lösningar samtidigt som de skall förbättra situationen för den enskilda patienten. Bolagets kunder är hälso- och sjukvårdsmarknaden i Norden samt apoteksmarknaden i Sverige Verksamhetens utveckling Försäljningen under 2013 uppgick till 75,4 MSEK (83,4 MSEK) vilket innebär en minskning med 9 % mot föregående år. Av koncernens minskning på 8 Mkr står MedCore Danmark för 7,5 Mkr Minskningen i Danmark beror framförallt på att en stor agentur (Micrel) har valt att gå under egen distribution Investeringar och avskrivningar Investeringar i materiella anläggningstillgångar har under året varit 0,6 MSEK. Huvudparten av investeringarna har varit investeringar i demoutrustningar för etablering av nya agenturer. Av bolagets totala avskrivningar om 4,6 MSEK avser 3,5 Mkr avskrivningar på immateriella tillgångar och goodwill. De Immateriella tillgångarna i Medcore Sweden AB är nu helt avskrivna. Finansiering och likviditet Koncernens soliditet vid utgången av året uppgick till 25% (29%). Antalet aktier uppgår efter senaste nyemissionen till Två nyemissioner har under året genomförts. Årets första nyemission på 1,2 mkr avser kvittning av Kola Holding ApS fordran på bolaget som betalning av den sista tredje delen av den återstående skulden till Kola Holding för förvärvet av Hemax AS. I och med detta är hela skulden till Kola Holding nu reglerad. På den extra bolagstämman den 1 augusti beslutade stämman att minska aktiekapitalet från till kronor d.v.s. med kronor. Antal aktier skall vara oförändrat. Detta innebär att aktiens kvotvärde minskar från tio (10) kronor till en (1) krona. Under december genomförde bolaget ytterligare en nyemission, på sammanlagt 10,5 Mkr. Emissionen var av typen företrädesemission och av sammanlagd emissionslikvid på 10,5 Mkr så avsåg 6,6 Mkr kvittningar av lån, ytterligare 1,5 Mkr användes till återbetalning av lån. Kostnader i samband med emissionen uppgick till ca 0,3 Mkr. Sammantaget gav emissionen en kassaförstärkning till bolaget på 2,0 Mkr Koncernens likvida medel uppgick vid årets slut till 3,3 (0,2) MSEK. Utöver likvidamedel har bolaget en checkkredit på 1,8 MSEK varav 1,3 MSEK var utyttjat per sista december Dessutom har bolaget en factoring 7

9 lösning där Bolaget har möjlighet att belåna kundfordringar upp till 6,5 Mkr i Sverige och 3,5 Mkr i Danmark. Per sista december var Bolagets kundfordringar belånade med 5,4 respektive 1,9 Mkr. Koncernen Nettoomsättningen för året uppgick till 75,4 (83,4) MSEK, en minskning med 9 % jämfört med förgående år. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -7,7 (-8,1) MSEK. Rörelsens kostnader uppgick till 83,2 (91,5) Mkr, vilket resulterade i ett rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) om -7,7 (-8,1) Mkr. Årets resultat har belastats med engångskostnader på totalt 5 Mkr (2,8) varav merparten ca 3 Mkr (0,5) härrör sig till nedskrivning av lager. Dessutom har kostnader för transporter och handling periodvis varit högre än normalt under året då en omflyttning av all lagerverksamhet till Sverige skedde. På grund av nyrekrytering så har även rekryteringskostnaderna varit högre än normalt. Av de totala rörelsekostnaderna 83,2 Mkr utgjorde handelsvaror 49,4 Mkr (59 %), personalkostnader 15,7 Mkr (19 %) och övriga externa kostnader 18,1 Mkr (22 %). I samband med att MedCore förvärvade det danska medicinföretaget Hemax 2010 var en del av köpeskillingen lån till Kola Holding vilka kan komma att regleras av nyemitterade aktier. Den första av de tre olika delarna reglerades med aktier under slutet av 2011 motsvarande ett värde av kronor. Den andra delen reglerades med aktier under slutet av 2012 motsvarande ett värde av kronor. Den sista delen relgerades med aktier under första halvåret 2013 till ett värde av kronor. Moderbolaget MedCore AB är moderbolag i koncernen. Verksamheten bedrivs främst i MedCore Sweden AB och i MedCore Danmark AS. I moderbolaget ingår den Norska filialen som etablerades under Nettoomsättningen under 2013 uppgick till 4,4 (4,7) Mkr. I den redovisade nettoomsättningen ingår den Norska filialen med 2,0 (1,8) Mkr. Rörelsens kostnader uppgick till 7,1 (10,2) Mkr. Aktieägartillskott För att täcka dotterbolagens Medcore Sweden ABs och MedCore Danmark A/S eget kapital har moderbolaget lämnat ett aktieägartillskott på 5 Mkr till MedCore Sweden AB och 5,5 Mkr till MedCore Danmark A/S. En nedskrivning på 4 Mkr har även gjorts på aktier i det danska bolaget för att mer rättvist spegla det bokförda värdet. Styrelsens arbete och organisation Styrelsen har under år 2013 bestått av fyra ledamöter utan suppleant. Styrelsen har sammanträtt 13 gånger under året. Styrelsen har upprättat en arbetsordning, som reglerar styrelsens arbete avseende arbetsfördelning och ekonomisk rapportering, i enlighet med aktiebolagslagen, 8 kap I en särskild instruktion för den verkställande direktören beskrivs arbete- och befogenhetsfördelningen mellan VD och styrelsen. Styrelsens ordförande behandlar frågor avseende lön och anställningsvillkor för VD. Ordförande förankrar sedan förslagen och styrelsen beslutar om ersättning till VD. Riskfaktorer MedCores verksamhet är beroende av avtal med medicinteknikbolag som ger MedCore rätt att marknadsföra och sälja medicintekniska produkter på den nordiska marknaden så kallade försäljningsagenturer. Det finns alltid en risk att dessa sägs upp eller att tvister uppstår beträffande dessa avtal. För de fall avtalen sägs upp riskerar Bolaget att gå miste om framtida intäkter och intjäning. Bolagets kunder består till största delen av landsting och Apoteksbolaget AB. Avtal med dessa kunder om leverans av produkter 8

10 förutsätter offentlig upphandling, vilka som regel genomförs vartannat till var tredje år. Om MedCore inte vinner upphandlingar som bolaget medverkar i, går Bolaget miste om försäljningen för den aktuella perioden. Viktiga händelser efter räkenskapsårets utgång Under februari månad har bolagets tidigare VD reglerat sin skuld till bolaget exklusive ränta. Framtidsutsikter Med den nya organisationen och en mer balanserad kostnadsmassa samt Bolagets starka produktportfölj är förutsättningarna goda för en framtida lönsam tillväxt. Miljöpåverkan MedCores verksamhet har marginell påverkan på den yttre miljön. Bolaget eftersträvar att i största möjliga mån välja miljövänliga alternativ vid inköp och så långt som möjligt återvinna kontors- och förbrukningsmaterial. MedCore är certifierat enligt standarden ISO 14001:2004. Årsstämma Årsstämman äger rum torsdag 24 april 2014 kl 16:00 i Bolagets lokaler Finlandsgatan 62, Kista. Kallelsen finns på Bolagets hemsida samt kommer att ske genom annonsering i Post- och inrikes tidningar samt i Svenska Dagbladet. 9

11 Finansiell översikt Koncernen Resultat och ställning (tkr) Flerårsöversikt Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Soliditet 25% 30% 44% 53% 66% Medel antalet anställda Moderbolaget Resultat och ställning (tkr) Flerårsöversikt Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Soliditet 79% 74% 81% 86% 99% Medel antalet anställda 2,6 3,0 2,4 2 2 Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande medel: Balanserade vinstmedel Årets förlust Summa Styrelsen och verkställande direktören förslår att ansamlad vinst disponeras så att i ny räkning överförs

12 Koncernens Resultaträkning (Belopp i tkr) Nettoomsättning Not Rörelsekostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Not 2, Personalkostnader Not Avskrivningar Not 5, Rörelseresultat efter avskrivningar Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Skatter Skatt på årets resultat Not Årets resultat Resultat per aktie, kr -2,70-2,64 Resultat per aktie efter utspädning -2,70-2,64 Genomsnittligt antal aktier Genomsnittligt antal aktier efter utspädning

13 Koncernens Balansräkning (Belopp i tkr) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstilgångar Not 5 Övriga immateriella anläggningstillgångar Goodwill Finansiella tillgångar Not Materiella anläggningstillgångar Not 6 Inventarier, verktyg och installationer Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m. Handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Not Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

14 Koncernens Balansräkning (Belopp i tkr) EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Not 9 Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Fritt eget kapital Balanserad resultat Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Övriga skulder Not Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Not Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser

15 Koncernens Kassaflödesanalys (Belopp i tkr) Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet* Avskrivningar Avsättning för omstruktureringskostnader Realisationsresultat Erhållna ränteintäkter Betalda räntekostnader Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital (exkl. likvida medel) Ökning (-) resp. minskning (+) av varulager Ökning (-) resp. minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+) resp. minskning (-) av rörelseskulder Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringar Investeringar Not Försäljningar Nettoförändring av investeringar Kassaflöde från rörelsen efter investeringar Finansiering Upptagna lån Amorterade lån Nyemission** Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel Förändring av likvida medel Likvida medel * Avser nedskrivningar av lager på Tkr, nedskrivning av fordring på leverantör 615 Tkr samt övriga bokslutsdispositioner 931 Tkr. ** Belopp avser exklusive emissionsutgifter som uppgick till 249 Tkr 14

16 Moderbolagets Resultaträkning (Belopp i tkr) Nettoomsättning Rörelsekostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Not Personalkostnader Not Avskrivningar Not Rörelseresultat efter avskrivningar Finansiella poster Nedskrivning av andelar i dotterbolag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Skatter Skatt på årets resultat 0 0 Årets resultat

17 Moderbolagets Balansräkning (Belopp i tkr) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Not Materiella anläggningstillgångar Not 23 Inventarier, verktyg och installationer 9 63 Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m. Handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

18 Moderbolagets Balansräkning (Belopp i tkr) EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Not 24 Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 81 Skuld till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Företagsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga 17

19 Moderbolagets Kassaflödesanalys (Belopp i tkr) Den löpande verksamheten Rörelseresultat Avskrivningar Not Realisationsresultat Erhållna räntor Betalda räntor Betalda skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital (exkl. likvida medel) Ökning (-) resp. minskning (+) varulager Ökning (-) resp. minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+) resp. minskning (-) av rörelseskulder Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringar Investeringar Not 21, Försäljning Nettoförändring av investeringar Kassaflöde från rörelsen efter investeringar Finansiering Upptagna lån Amorterade lån Nyemission* Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel samt kortfristiga placeringar Likvida medel samt kortfristiga placeringar vid årets början Förändring av likvida medel samt kortfristiga placeringar Summa disponibla likvida medel * Belopp avser exklusive emissionsutgifter som uppgick till 249 Tkr

20 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR). I de fall BFNAR inte föreligger har vägledning hämtats från Redovisningsrådets normer. Intäkter Försäljning av varor redovisas vid leverans av produkter till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas netto efter moms, rabatter och kursdifferenser vid försäljning i utländsk valuta. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från skattemyndigheten. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Fordringar och skulder i utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. I de fall valutasäkringsåtgärd vidtagits, t.ex. terminssäkring, används terminskursen. Varulager Varulagret värderas, med tillämpning av först in-först ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Beräknade återställningskostnader inkluderas inte i tillgångens anskaffningsvärde. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas: Inventarier, verktyg och installationer 3-5 år 19

21 Not 2 Övriga externa kostnader I övriga externa kostnader ingår nedanstående arvoden till revisorer Ernst & Young Revisionuppdrag Revision utanför uppdraget 0 0 Skatterådgivning 0 0 Övriga tjänster Summa Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisorer att utföra samt revisorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Granskning av deklaration anses som skatterådgivning. Övriga tjänster är t.ex. juridiska tjänster utöver revision som rör annat än skatter. Not 3 Leasingavtal Inom ett år Senare än ett men inom fem år Årets betalda leasingavgifter avseende leasingavtal uppgår till 870 (716) tkr Leasingobjekt Ackumulerade anskaffningsvärden* *Av anskaffningsvärdet avser tkr leasing av bilar och 278 tkr leasing övriga kontorsmaskiner Hyresavtal för lokaler i Sverige löper på till april 2015 med en årlig hyra om 385 tkr. Hyresavtal i Danmark löper till oktober 2015 årlig hyreskostnad är 155 tkr. 20

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Genom dottersajten Myloan.se erbjuds även jämförelse-

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2013 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011-01-01 2011-12-31. för. DEFLAMO AB (publ) Org nr 556648-6204

ÅRSREDOVISNING 2011-01-01 2011-12-31. för. DEFLAMO AB (publ) Org nr 556648-6204 ÅRSREDOVISNING 211-1-1 211-12-31 för DEFLAMO AB (publ) Org nr Innehåll sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 1 Finansieringsanalys 11

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Scandem AB 556208-8723. ScandQm~ can em. rsre ovisn i n or.. o. ra ens a sare. Din Qberoende Partner Vid Elinköp. ScandQ

Scandem AB 556208-8723. ScandQm~ can em. rsre ovisn i n or.. o. ra ens a sare. Din Qberoende Partner Vid Elinköp. ScandQ ScandQm~ Scandem AB 5562088723 can em 0.. rsre ovisn i n or.. o ra ens a sare ScandQ Din Qberoende Partner Vid Elinköp ScanåQm~ Scandem AB 5562088723 Styrelsen och verkställande direktören för Scandem

Läs mer

FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING

FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING (PUBL) FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING RÄKENSKAPSÅRET 2011 Org.nr.556469-6291 VÄNLIGA LÖSNINGAR FÖR SMÅFÖRETAGARE MED FÖTTERNA PÅ JORDEN OCH HUVUDET BLAND MOLNEN INNEHÅLL VD-kommentar 4 Affärsidé, mål och strategier

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Insplanet. Rörelseresultat och Rörelsemarginal 60 50 40 30 20 10. Nettoomsättning

Insplanet. Rörelseresultat och Rörelsemarginal 60 50 40 30 20 10. Nettoomsättning Insplanet Insplanet i korthet Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). 2006 tecknade Insplanet 69 000 försäkringar med en premievolym

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 Bolagets resultaträkning och rapport över totalresultat 5 Bolagets rapport

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Årsredovisning 2013 Trustbuddy International TrustBuddy International AB Årsredovisning 2013 1 AB (publ.) Innehåll Sammanfattning av 2013 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden,

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Falbygdens Energi AB. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta Falbygdens elnät med tillhörande anläggningar. FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

Micro Holding AB Årsredovisning 2005

Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Innehåll År 2005 i korthet sid 3 VD-ord sid 4 Powerit och Micro - två bolag blir ett sid 6 Korta fakta om Micro sid 7 Mål och strategi sid 8 Grunden för efterfrågan

Läs mer

T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N B O R L Ä N G E U P P S A L A S T O C K H O L M O S L O ÅRS REDO

T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N B O R L Ä N G E U P P S A L A S T O C K H O L M O S L O ÅRS REDO T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N O S L O B O R L Ä N G E U P P S A L A S T O C K H O L M ÅRS REDO visning Triona AB Org nr 556559-4123 Årsredovisning och koncernredovisning för

Läs mer

Centrecourt AB (publ)

Centrecourt AB (publ) Årsredovisning för Centrecourt Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6. Redovisningsprinciper

Läs mer

Göteborg Energi Nät AB

Göteborg Energi Nät AB Göteborg Energi Nät AB Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 7 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse

Läs mer

HKC Hotels. Ett familjeföretag i tiden. Årsredovisning

HKC Hotels. Ett familjeföretag i tiden. Årsredovisning HKC Hotels Ett familjeföretag i tiden Årsredovisning 2012 HKC Hotels i korthet år 2012 Innehållsförteckning l l l l l l Antal sålda rum ökade med 2 440 rumsnätter (2,1 procents ökning). Genomsnittsbeläggningen

Läs mer

Årsredovisning Räkenskapsåret 2013

Årsredovisning Räkenskapsåret 2013 Årsredovisning Räkenskapsåret 2013 Senzime AB (publ), 556565-5734»» Processövervakning vid utveckling och framställning av läkemedel»» Kontinuerlig och autmatiserad online-mätning inom sjukvård Senzime

Läs mer