UPPSALA UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR HANDELSRÄTT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UPPSALA UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR HANDELSRÄTT"

Transkript

1 Skriftligt arbete, HANDELSRÄTT C, 10 poäng Borgenärsbrottens utformning Problematiken med obeståndsrekvisitet Ida Gerner Handledare: Stephan Alm Ht UPPSALA UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR HANDELSRÄTT EKONOMIKUM, Kyrkogårdsgatan 10, Uppsala Postadress:Box 513, Uppsala. Tel

2 Sammanfattning Borgenärsbrotten i 11 kap. BrB utgörs av oredlighet, grov oredlighet, mannamån och vårdslöshet mot borgenärer, samt av bokföringsbrott. Utformningen av brotten är av stor vikt då de har en central roll i kampen mot ekonomisk brottslighet. Dessa brott har konstaterats orsaka problem både i teori och i praktik. Flera av bestämmelserna har även ansetts kunna strida mot legalitetsprincipen. I uppsatsen belyses särskilt problemen med obeståndsrekvisitet. Obestånd är enligt gällande rätt likställt med insolvens. Problemen med obeståndsbegreppet aktualiserar frågan om det finns något bättre alternativ än insolvens som tillståndsbegrepp i straffrätten. De alternativ som ansetts närmast till hands är någon av de andra (av författaren benämnda) tillståndsbegreppen; insufficiens eller illikviditet. Förslag på förändringar av borgenärsbrotten har framförts i SOU 1996:30 och Ds Ju 2002:57. Ingen av utredningarna presenterar dock något konkret förslag på hur problemen med obeståndsrekvisitet kan lösas. I uppsatsen görs en komparativ undersökning med Norge och Danmark. Denna visar att problemen med obeståndsrekvisitet inte enbart existerar i Sverige. I Norge har problem uppmärksammats trots att deras obeståndsbegrepp mer liknar insufficiensbegreppet. Även andra yttre omständigheter konstateras påverka hur borgenärsbrotten bör utformas. Stora förändringar pågår inom den svenska insolvensrätten, och det är av stor vikt att dessa ändringar synkroniserar med varandra. Detta innebär att vidare utredning är av stor vikt. Dagens utformning av borgenärsbrotten är både svårgenomtränglig och onödigt komplicerad. Författaren anser att det finns flera alternativ istället för att byta tillståndsbegrepp. Dessa är 1) ett nytt tidsrekvisit i kombination med en hjälpregel 2) att i BrB införa alternativ till obeståndsrekvisit 3) att i praxis eller förarbeten uttala att insufficiens alltid innebär påtaglig fara för obestånd, 4) att vid insolvens straffbelägga negligering att söka sitt företag i konkurs.

3 Förkortningar A.a. Anfört arbete ABL Aktiebolagslagen BBU Borgenärsbrottsutredningen BFL Bokföringslagen BrB Brottsbalken BRÅ Brottsförebyggande rådet Dir. Utredningsdirektiv Ds Ju Departementsstencil (justitiedepartementet) f. och följande sida ff. och följande sidor FN Förenta nationerna FRekL Företagsrekonstruktionslagen FRL Förmånsrättslagen HD Högsta domstolen HovR Hovrätten KL Konkurslagen LU Lagutskottet NJA Nytt juridiskt arkiv Prop Proposition RH Rättsfall från hovrätterna s. Sida SLÄ Strafflagen innan 1942 års reform SOU Statens offentliga utredningar SRK Straffrättskommittén st. stycke SvJT Svensk Juristtidning SvJT Svensk Juristtidnings rättsfallsavdelning

4 FÖRKORTNINGAR INLEDNING Problemformulering Syfte Avgränsning Metod Källkritik HISTORISK UTVECKLING BROTTEN MOT BORGENÄRER 11 KAP. BROTTSBALKEN Oredlighet mot borgenärer Obeståndsbegreppet Vårdslöshet mot borgenärer Mannamån mot borgenärer Bokföringsbrott Reflektioner REFORMFÖRSLAG Uppdraget Oredlighet och obeståndsrekvisitet Vårdslöshet Mannamån Bokföringsbrott Ny kriminalisering Reflektioner ÄMNETS AKTUALITET OCH INVERKANDE FAKTORER Komparativa jämförelser Reflektioner AVSLUTANDE DISKUSSION OCH SLUTKOMMENTARER KÄLLFÖRTECKNING Offentligt tryck: Litteratur: Övrig litteratur: Rättsfall: Hemsidor:

5 4 1. Inledning Brotten mot borgenärer reglerades redan i det äldsta rättssystemets exekutionsregler. Brotten har alltid betraktats som allvarliga från samhällets synvinkel, vilket särskilt syns i den romerska rätten. Där hade exekutionsförfarandet karaktär av personalexekution. Processen kunde leda till att gäldenären dödades som straff för rättskränkning mot borgenärerna. 1 Regleringen av borgenärsbrotten är i dagens samhälle viktig för upprätthållandet av allmänhetens förtroende för näringslivet. Borgenärsbrotten, framförallt oredlighets- och bokföringsbrottet 2, har även en central roll i bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten. Behovet av en effektivisering i kampen mot ekonomisk brottslighet har på senare år uppmärksammats. Exempel på detta är skapandet av Ekobrottsmyndigheten, som sedan sin tillkomst 1998 arbetat aktivt för att effektivisera arbetsmetoderna för bland annat bokföringsbrott. 3 Insolvenshanteringen i Sverige har på senare år genomgått en ansenlig reformering. 4 Ett av de senaste reformförslagen gäller den straffrättsliga delen av insolvensrätten och skulle innebära förändringar av borgenärsbrotten i 11 kap. Brottsbalken (BrB). 5 Dessa brott utgörs av oredlighet-, grov oredlighet-, vårslöhet- samt mannamån mot borgenärer och bokföringsbrott. Förändringar av dessa har under lång tid varit ett omdebatterat ämne. Grunden till detta är bland annat att det tydligt har visats att borgenärsbrottens nuvarande lydelse orsakar betydande utrednings- och bevissvårigheter. 6 Dessa är till stor del tolknings- och tillämpningsproblem. Det är denna problematik som är föremål för uppsatsen. Fram till 1982 respektive 1986 års reformer var subjektsrekvisitet gäldenär. Gärningsmannen var med andra ord tvungen att vara gäldenär för att straff skulle kunna utdömas. Enligt allmänt språkbruk är en gäldenär en fysisk eller juridisk person som står i skuld. För att utöka det straffbara området ändrades subjektet till borgenär. 7 Borgenärerna kan indelas i fyra olika grupper: kreditgivare (banker, finansieringsbolag), staten (skattefordringar och lönegaranti), leverantörer samt anställda. Det är brott mot dessa som 11 kap. BrB avser. Uppsatsen inleds med ett kapitel gällande borgenärsbrottens historiska utveckling. Efter detta följer en regelinventering av gällande rätt och vilka problem denna medför. Kapitel fyra tar upp de senare reformförslagen, kritiken som riktats mot dessa samt vilka eventuella andra omständigheter som bör beaktas. Femte och sista kapitlet är en diskussionsdel med slutkommentarer. 1.1 Problemformulering På väg mot den borgenärsbrottsutformning som vi har idag, har en mängd problem uppkommit, och en del av dessa existerar fortfarande. Ett av dessa problem har ansetts vara obeståndsbegreppet. Obestånd är den enda grunden för konkurs enligt 1 kap. 2 konkurslagen (KL). Brott mot borgenärer uppkommer (huvudsakligen), då någon gynnar viss 1 Löfmarck, Madeleine, Brotten mot borgenärer (1988) s Bokföringsbrottet är det vanligaste, oredlighet det näst vanligaste brottet mot borgenärer. Ds 2002:57 s Ds Ju 2002:57 s. 62f. 4 Se prop. 2002/03:49 och prop. 2001/02:57. 5 SOU 1996:30 och Ds Ju 2002:57. 6 SOU 1996:30 s A.a. s. 61ff.

6 5 borgenär framför annan, då denna person är på obestånd, eller då någon inte uppfyller sin skyldighet att bokföra. Obestånd har dock visat sig svårt att bevisa, och förfrågan om ett nytt rekvisit har kommit från många håll. 8 Det har bland annat anmärkts vara svårt att ange exakt när en verksamhet kommit på obestånd. 9 På grund av att obestånd är ett av de grundläggande rekvisiten för brott mot borgenärer, kan straffrättsligt ansvar i många fall inte utkrävas. Detta eftersom bevissvårigheterna är alltför stora då bokföringen i dessa verksamheter ofta är bristfällig eller obefintlig. Lagstiftningen har liknats vid en tandlös tiger. 10 För att kunna genomföra en analys av obeståndsbegreppet, måste samtliga borgenärsbrott i 11 kap. BrB redovisas. I doktrin har även diskuterats huruvida obeståndsrekvisitet inom straffrätten i praktiken tilläggs samma innebörd som det konkursrättsliga. Denna fråga har aktualiserats genom frågan huruvida tillgångar utom Sverige ska beaktas vid obestånd. 11 Problemet med obeståndsrekvisitet har i sedan länge varit omdiskuterat i doktrin och har på senare år tagits upp för behandling i SOU 1996:30 och Ds Ju 2002:57. Uppsatsen utgår från detta problemområde. 1.2 Syfte Denna uppsats har till syfte att belysa borgenärsbrotten i 11 kap. BrB. Framförallt analyseras problematiken med obeståndsrekvisitet och huruvida möjlighet att koppla straffbarheten till ett mer lättillämpligt rekvisit? I uppsatsen tas även ställning till huruvida en lagändring är nödvändig, och om så är fallet, om de föreslagna ändringarna utgör optimala lösningar. Vilka kan effekterna bli och vad påverkar utgången? 1.3 Avgränsning Jag har valt att inrikta mig på de borgenärsbrott som ofta uppdagas vid konkurs. En ytterligare avgränsning görs i och med att endast de brott som regleras i 11 kap. BrB behandlas. Närliggande brott som bedrägeri (9 Kap.) och trolöshet med förskingring (10 kap.) behandlas alltså inte. Även skattebrott faller utanför min inriktning (vid skattebrott kan bokföringsbrott ofta vara ett medel). 1.4 Metod Uppsatsförfattaren har brukat traditionell juridisk metod i den meningen att lagtext, rättsfall, doktrin samt förarbeten studerats. Även en komparativ undersökning har genomförts gällande Norge och Danmarks obeståndsbegrepp (eller liknande). Ambitionen har varit att uppmärksamma olika frågor vid praktiskt intresse vid tillämpningen av 11 kap. BrB. 1.5 Källkritik 8 Se Ds 1994:37 och SOU 1992:78. 9 Rubicon-rapporten s. 67ff. 10 Eric Edström Konkursförvaltare, Insolvensrättsligt Forum januari 1995, (1996). 11 Se SvJT 1976 rf s. 39, SvJT 1981 s 500ff och Löfmarck (1988) s. 119ff.

7 6 Eftersom det studerade materialet till stor del utgörs av förstahandskällor, är traditionell källkritik (i den mån förstahandskällor utgör underlag) i stor utsträckning inte nödvändig. Fakta redovisad i dessa källor har ändå verifierats i den mån det varit möjligt. Då doktrin utgjort källa har denna i än större utsträckning verifierats (med hjälp av rättsfall, propositioner etc.). För vidare förståelse av gällande rätt följer härefter ett avsnitt rörande den historiska utvecklingen av borgenärsbrotten. 2. Historisk utveckling Som tidigare nämnts fick borgenärsbrotten sin i huvudsak, ännu gällande utformning genom strafflagsreformen år Förslaget som låg till grund för denna reform utarbetades av Straffrättskommittén (SRK). Kommitténs uppgift var att skapa straffrättsbestämmelser som kunde motverka de förluster för kreditgivarna som tidigare förekommit. Tidigare fanns krav på konkurs, vilket år 1942 ändrades till att det kunde konstateras att gäldenären inte kunde betala gäld på förfallodagen. I SLÄ (Strafflagen innan 1942 års reform) användes uttrycket obestånd, vilket redan då fanns reglerat i den då gällande konkursrätten. Som alternativ till obestånd angav lagtexten i SLÄ 23:2 även gäldenärens oförmåga att göra rätt för sig, Svårigheterna att styrka obestånd innan gäldenären blivit försatt i konkurs hade redan observerats. SRK uppställde tillsammans med obeståndsbegreppet ett effektkrav, vilket innebar att ansvaret i huvudsak fick en oförändrad omfattning. Uttryckligen påpekades att med obestånd får i detta sammanhang förstås detsamma som i konkurslagen, nämligen att han blivit urståndsatt att betala förfallen gäld. 12 Efter 1942 års reform kom de brott som än idag utgör brott mot borgenärer att upptas i brottskatalogen. Utan sakliga ändringar fördes bestämmelserna om brott mot borgenärer över från strafflagens 23 kap. till brottsbalkens 11 kap. Brotten fick rubriken om gäldenärsbrott. 13 Vid denna överföring kritiserades bland annat bestämmelsen om mannamån. Det ansågs orimligt att straffbelägga betalningar med vanliga betalningsmedel. 14 I doktrin belystes svårigheterna med detta av Madeleine Löfmarck (numera Leijonhufvud), professor i straffrätt vid Stockholms Universitet, i en artikel i SvJT 1981 s. 321f. med titeln Mannamånsansvar- mannamån mot den punktliga betalaren. Kritiken ledde till avkriminalisering av betalning av förfallen skuld med vanliga betalningsmedel, en återgång till vad som gällt innan 1942 års reform gjordes. Handlingen är nu endast straffbar med otillbörligt syfte. Straffbestämmelsen om vårdslöshet mot borgenärer berördes inte av 1976 års reform, vad själva brottsbeskrivningen beträffar. I olika sammanhang hade dock krav på en mer eller mindre långtgående kriminalisering framförts. De utredningsresurser som togs i anspråk av kriminaliseringen av vårdslöshet, ansågs kunna komma till bättre användning i kampen mot de grövre förmögenhetsbrotten. Detta var en av anledningarna till utvidgningen av ansvaret för oredlighet mot borgenärer, som trädde ikraft den 1 juli Oredlighetsbrottet kom nu att omfatta även förmögenhetsförsämrande åtgärder, varigenom gäldenären framkallar 12 SOU 1940:20 s Prop. 1975:6. 14 SOU 1996:30 s Prop. 1975:6.

8 7 allvarlig fara för obestånd. I och med detta togs kravet på direkt orsakssamband från 1942 års reform bort. År 1982 utvidgades straffbestämmelserna om bokföringsbrott, till att även omfatta försummelse att på ett betryggande sätt bevara räkenskapsmaterial. Vidare slopades åtalsförutsättningen att konkurs inträffat inom fem år från brottet. En preskriptionsregel infördes (35 kap. 4 2 st. BrB) och straffskalan ändrades till att innefatta även grovt bokföringsbrott. Under 1980-talet var gäldenärsbrotten föremål för en översyn. Till grund för de ändringar som genomfördes låg Ds Ju 1983:17, utarbetad av Madeleine Leijonhufvud som ensam utredare. Brottsbeskrivningarna gavs en ny systematisk utformning. Den 1 april 1986 trädde ändringarna i kraft. Genom denna reform ändrades rubriken i BrB till Om brott mot borgenärer m.m.. Denna ändring motiverades främst med att hänsyn även skulle tas till latenta skulder. Genom 1986 års lagändring kan straffansvar även följa vid vissa förmögenhetsförsämrande åtgärder som gäldenären inte bara vidtar när han är på obestånd, utan även då det föreligger påtaglig fara för att han ska komma på obestånd. Lagändringen begränsade även ansvaret för vårdslöshet mot borgenärer till fall då någon genom sitt handlande försämrar sin förmögenhetsställning i avsevärd mån. Slutligen utvidgades även straffansvaret för försök till oredlighet mot borgenärer. Gällande bokföringsbrott har den 1 januari 1996 lagändring trätt i kraft, som beivrar även överträdelser av den bokföringsskyldighet som ska fullgöras enligt stiftelselagen och lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m., enligt straffbestämmelsen om bokföringsbrott. I och med den nya Bokföringslagen (BFL) 1999 omfattas i princip alla juridiska personer. 3. Brotten mot borgenärer 11 kap. brottsbalken I detta kapitel följer en regelinventering av de brott mot borgenärer som regleras i 11 kap BrB. Borgenärsbrotten rör en fysisk eller juridisk persons egna ekonomi. För de fall då juridisk person är gäldenär respektive bokföringsskyldig följer det av allmänna principer att ställföreträdare för verksamheten kan dömas som gärningsman. 16 I avsnittet oredlighet mot borgenärer behandlas obeståndsrekvisitet ingående. Det faller sig naturligt, eftersom oredlighetsbrottet är det allvarligaste av borgenärsbrotten i 11 kap. BrB. Vad som uttalas om rekvisitet gäller även för de övriga av obeståndsrekvisitet beroende borgenärsbrotten i 11 kap. BrB. Den objektiva sidan av borgenärsbrotten delas i varje avsnitt upp i handlings-, tids- och effektrekvisit, medan den subjektiva anger huruvida uppsåt krävs eller ej. Utan överensstämmelse med dessa kan straff ej utdömas. Kapitlet avslutas med en reflektionsdel. Denna har till syfte att belysa och diskutera uppkomna problem. 3.1 Oredlighet mot borgenärer Straffbestämmelsen regleras i 11 kap. 1 och grov sådan i 11 kap. 2. I 1 anges de olika förfaranden vilka straffet för oredlighet mot borgenärer kan utdömas. Flera olika förfaranden är kriminaliserade. Dessa är förmögenhetsförsämrande åtgärder men även förfaranden oberoende av obestånd och förmögenhet. Gemensamt för dessa är att de innefattar ett illojalt handlande av gärningsmannen gentemot dennes borgenärer. Oredlighet mot borgenärer 16 Löfmarck (1988) s. 56.

9 8 upptäcks oftast i samband med konkurs. Detta kan sägas ha sin grund i att konkursförvaltaren, enligt konkurslagen (KL) 7 kap. 16, har skyldighet att göra en åtalsanmälan om han under sin utredning av boet upptäcker att konkursgäldenären kan misstänkas för dylikt brott. Även om borgenärerna får full betalning genom t.ex. återvinning är förfarandet fortfarande straffbart. 17 Vad utgör objektiv grund för oredlighetsbrott? En överblick av 11 kap 1 i st. ger följande information om när straffet oredlighet mot borgenärer kan utdömas gällande förmögenhetsförsämrande åtgärder: Handlingsrekvisit- ett avhändande i någon form (ex. gåva 18 eller förstörelse 19 ) måste föreligga utan rimligt vederlag 20 och vara av betydande värde. Tidsrekvisit- gäldenären måste vara på obestånd eller att påtaglig fara för detta föreligger, Effektrekvisit- kausalsamband att gäldenären genom avhändandet kom på obestånd. För oredlighet mot borgenärer döms även den gäldenär som lämnar oriktiga uppgifter eller förtiganden till konkursbouppteckning och därigenom framställer sin ekonomiska ställning som sämre än vad den egentligen är. Döms gör även den som åberopar oriktiga handlingar eller skenavtal. Detta stycke (11 kap. 1 2 st.) är resultatstyrt i bemärkelsen att den oriktiga uppgiften måste ha haft påverkan på resultatet. Enligt 11 kap. 1 3 st. döms även den, då konkurs är förestående, som ur riket bortför tillgång av betydande värde. För att gärningsmannen ska kunna hållas ansvarig krävs att denne haft uppsåt (eventuellt uppsåt är tillräckligt, dvs. avsikt behöver ej föreligga) omfattande samtliga rekvisit. Direkt uppsåt (avsikt) krävs (ang. att egendomen ska undanhållas konkursen) i fråga om bortförande av egendom inför förestående konkurs. En gäldenär som inte insett eller borde ha insett att dennes handling var straffbar, kan alltså inte dömas för oredlighet mot borgenärer. Istället kan denne dömas för vårdslöshet mot borgenärer enligt 11 kap 3, om han varit grovt oaktsam i detta avseende. Den subjektiva sidan ställer ofta till problem då uppsåt ofta är svårt att bevisa. Det har från många håll ansetts att den enda lösningen är att borgenärsbrotten genomgående ska bli vårdslöshetsbrott. 21 Straffet för oredlighet mot borgenärer är fängelse i högst två år. För grov oredlighet mot borgenärer (11 kap. 2 ) är straffskalan lägst sex månader och högst sex år. Stora svårigheter finns gällande hur obeståndsbegreppet ska tolkas och när obestånd kan anses ha inträtt Obeståndsbegreppet 17 Ds Ju 2002:57 s I SOU 1940:20 s. 220 påpekade Straffrättskommittén att gåvan måste vara fullbordad genom tradition eller så måste en bindande gåvoutfästelse föreligga. Även försäljning till underpris kan hamna i denna kategori. 19 Straffrättskommittén anförde även att förstörelse kan vara att jämställa med att t.ex. sälja en värdefull maskin som skrot. Även underlåtelse att ta tillvara egendom kan utgöra förstörelse ( SOU 1940:20 s. 215). 20 Det har inte ansetts tillräckligt för straffansvar att egendom genom t.ex. inköp av utmätningsfri egendom gjorts svåråtkomlig för borgenärerna. SOU 1940:20 s Se Balans 4/95, Kampen mot eko-brotten s. 19ff samt Ulf Dighed Statsåklagare, Insolvensrättsligt forum januari 1995.

10 9 Begreppet obestånd regleras inte i straffrätten. Den existerande definitionen av begreppet regleras i KL. Enligt KL 1 kap 2 2 st. är obestånd en icke tillfällig betalningsoförmåga, vilket likställer begreppet med insolvens. Insolvens har från många håll ansetts vara ett alltför komplext rättsfaktum, som är näst intill omöjligt att överföra till straffrätten. 22 Denna uppsats kommer därför bland annat penetrera frågan huruvida det finns möjlighet att ändra obeståndsbegreppet till insufficiens eller illikviditet. I likhet med insolvens utgör dessa ekonomiska tillstånd. Dessa tre för uppsatsen aktuella begrepp, insolvens, insufficiens och illikviditet, har författaren valt att benämna tillståndsbegrepp. Denna kategorisering har tillkommit för att markera begreppens likartade karaktär. 23 Innan denna fråga vidare utreds redovisas vilka problemen med obeståndsrekvisitet ansetts vara. Prognosen I tidigare motivuttalande av SRK anses obestånd bestå av en prognos, en bedömning av gäldenärens möjlighet att betala sin skuld, allt efter att denna förfaller till betalning. 24 Denna prognos ska gälla den tidpunkt då handlingen företogs. 25 Senare inträffade omständigheter bör endast beaktas i den mån de har kunnat förutses när gäldenären avhände sig egendomen. 26 Det uppstår ofta problem med prognosen. Det kan vara svårt att avgöra hur verksamheten såg ut vid avhändandet, dvs. om företaget redan var på obestånd eller om påtaglig fara kunde anses föreligga. Något som försvårar denna bedömning är att bokföringen ofta är bristfällig eller obefintlig. 27 För att faran ska anses påtaglig måste den framstå som särskilt brydsam. Allmänt negativa faktorer för en gäldenär är inte tillräcklig grund för att faran för obestånd skall anses påtaglig. 28 HD uttalade i NJA 1994 s. 336 att av lagens definition på obestånd får motsättningsvis anses framgå att obestånd inte föreligger så länge gäldenären bedöms komma att i normal ordning betala förfallande skulder, och det saknar därvid i princip betydelse på vilket sätt gäldenären framskaffar medel till sådana betalningar. Insufficiens kan utgöra en indikator om att det föreligger obestånd eller påtaglig fara för obestånd. Varningssignaler kan vara betalningsanmärkningar och underlåten inbetalning av preliminärskatt för anställda, eller restföringar. Det kan även, om omedelbara betalningssvårigheter ännu inte uppstått, finnas risk för ett företag att komma på obestånd. Detta exempelvis om chanserna att erhålla kredit minskat. En viktig faktor är även räntabiliteten 29 när det gäller att bedöma om ett företag kommer att överleva. 30 Vilken egendom ska beaktas? Ett problem vid tolkningen är även huruvida viss egendom ska beaktas vid solvensprövningen eller ej. Mer specifikt: hur ska tillgångar utanför Sverige, betalningsovilja och underlåtenhet beaktas? Gällande egendom i utlandet har rättsläget ansetts oklart. I ett omdiskuterat rättsfall (SvJT rf s. 39) dömdes en advokat till medhjälp till grov oredlighet mot borgenärer. Domstolen 22 Rolf Åbjörnsson Advokat, Insolvensrättsligt forum januari Insufficiens regleras i Aktiebolagslagen (ABL) och innebär att skulderna överstiger tillgångarna. Illikviditet regleras i FrekL och innebär betalningsoförmåga. 24 SOU 1940:20 s Leijonhufvud, Wennberg, Brott och straff i affärslivet- en lärobok för ekonomer (2000) s Prop. 1985/86:30 s SOU 1996:30 s Prop. 1985/86:30 s Förhållandet mellan nettoresultat och omsättning. 30 Brottsbalken En kommentar, Holmqvist, Leijonhufvud, Träskman, Wennberg (2002) s. 11:15f.

11 10 bortsåg i sitt avgörande från huruvida förfarandet påkallat obestånd från tillgångar som hade förts ut ur landet, under kringgående av då gällande valutabestämmelser. Den åtalade ansågs ha varit på obestånd vid avtalsslutet, trots att han vid detta tillfälle hade tillgångar som täckte hans skulder. Detta har diskuterats och kritiserats i doktrinen, bland annat av Madeleine Leijonhufvud. Leijonhufvud har yttrat att det i detta fall var uppenbart att det avgörande förhållandet var att gäldenärens betalningsovilja. 31 Ska betalningsovilja kunna anses utgöra obestånd? I en artikel i SvJT 32 tar Michael Bogdan, professor i internationell och komparativ privat- och processrätt vid Lunds Universitet, upp frågan gällande under vilka förutsättningar man vid obeståndsbedömning bör bortse från gäldenärens tillgångar i utlandet. Bogdan anser att konkurs är motiverad i de fall gäldenärens betalningsförmåga är bristande (om exempelvis de utländska tillgångarna är spärrade). 33 Han anser även att det finns skäl att bortse från utländska tillgångar vid insolvensprövning, i de fall där gäldenären kan antas vara ovillig att använda dessa tillgångar till att betala sina skulder. Bogdan understryker att hans synsätt, att en betalningsovillig gäldenärs utländska tillgångar inte ska beaktas vid solvensprövningen, är en ståndpunkt de lege ferenda 34. Han anser att uttalanden i doktrin om att dessa tillgångar ska uteslutas de lege lata 35 är en mycket fri tolkning av konkurslagens nuvarande obeståndsdefinition. 36 SRK hänvisade i sin utredning till en strikt tolkning av KL, vilket skulle innebära att utländska tillgångar ska beaktas. De ansåg inte att oförmåga kunde anses föreligga på grund av gäldenärens ovilja att ställa egendom till förfogande. 37 I dagsläget kan sådan bestraffning anses strida mot FN: s och Europarådets konventioner om skydd för de mänskliga fri- och rättigheterna, vilka i artikel 11 respektive tilläggsprotokoll nr 4, 1963, artikel 1 förbjuder frihetsberövande för oförmåga att fullgöra avtalsförpliktelse. Frågan huruvida tillgångar utanför Sverige ska tillgodogöras konkursboet gällande ansvar för brott mot borgenärer, aktualiserades i samband med ett relativt nytt rättsfall, NJA 1998 s I detta fall åtalades en svensk hyresfastighetsägare bosatt i Schweiz, för oredlighet mot borgenärer. Han hade fört en hyresbetalning ut ur Sverige, till ett konto han förfogade över i Schweiz, med uppsåt att hålla denna undan konkurs. Konkurs ansågs dock inte vara förestående vid tiden för borförandet av tillgång (tre veckor tidigare). Varken gäldenären eller den svenska banken ansågs kunna ha antagit att krediterna skulle komma att sägas upp. Han ansågs inte heller ansvarig för att ha underlåtit att stoppa den pågående hyresbetalningen. Detta enligt HD eftersom han vid detta tillfälle trodde att det var för sent att stoppa betalningen. Två justitieråd var skiljaktiga och ansåg att utförandet skett då konkurs varit förestående. Frågan är om gäldenären kunnat dömas, om han inte trott att det var för sent att stoppa betalningen? I doktrin 38 framförs åsikten att straffansvar inte bör kunna följa enbart genom en underlåtenhet av konkursgäldenären att återföra egendom till boet. En sådan 31 Se Löfmarck (1988) s SvJT 1981 s. 500ff. 33 A.a s Dvs. hur han anser begreppet bör tolkas (min anm.). 35 Dvs. uteslutas i tolkningen av den gällande rätten (min anm.). 36 SvJT 1981 s. 500ff. 37 SOU 1940:20 s Löfmarck (1988) s jfr NJA 1978 s. 194 enligt vilken underlåtenhet att efter obestånd sätta stopp för avräkningar ansågs utgöra en rättshandling i den i 30 KL (1921:225).

12 11 bestraffning kan även anses strida mot Europakonventionens artikel 6 om rätt att förhålla sig passiv. 39 Tolkning av obeståndsrekvisitet Gällande huruvida obeståndsrekvisitet ska tolkas ordagrant genom dess legaldefinition (KL 1 kap. 2 ), har Bogdan anfört att en friare tolkning kan göras när det gäller obestånd som konkursgrund, men inte som straffrättslig grund. 40 En tolkning av betalningsovilja som grund för obestånd överensstämmer dock inte med ordalydelsen i konkurslagens obeståndsdefinition, vilken anger betalningsoförmåga- inte betalningsovilja. En sådan tolkning inom straffrätten kan anses strida mot legalitetsprincipen. Förändring har ansetts kunna ske genom avgörande av HD i ett konkursmål eller genom lagändring. 41 I departementspromemorian Gäldenärsbrott, En översyn av 11 kap. brottsbalken med förslag till ändringar 42, som låg till grund för 1986 års revidering, föreslogs en uttrycklig reglering. Enligt denna skulle oåtkomliga tillgångar endast beaktas i den mån gäldenären var villig att ställa dessa till förfogande. Detta förslag har dock inte tagits upp igen. I den nu aktuella departementspromemorian Ds 2002:57, yttras att vid solvensprövningen ska hänsyn tas endast till utmätningsfri egendom (dvs. sådan egendom som de facto kan utmätas). 3.2 Vårdslöshet mot borgenärer Vårdslöshet mot borgenärer omfattar mer än oredlighetsbrottet. Huruvida obestånd föreligger eller ej, ska dock bedömas efter samma kriterier. Som nämnts i föregående avsnitt kan vissa förfaranden som utgör oredlighet om uppsåt föreligger, utgöra vårdslöshet om uppsåt ej föreligger. Vårdslöshetsbrottet kan därmed till viss del anses vara en culpös 43 motsvarighet till oredlighet. 44 Framförallt kan rubriceringen anses indikera detta. I BrB 11 kap. 3 täcks inte bara avhändanden in utan även risktaganden av olika slag. En gäldenär kan dömas för att denne inlåtit sig på äventyrliga företag, lättsinniga ansvarsförbindelser, eller för att ha ett slösaktigt levnadssätt. Straffansvaret begränsas dock av BrB 11 kap. 8, enligt vilken åklagare inte ska väcka åtal för vårdslöshet mot borgenärer om det inte är påkallat ur allmän synpunkt. Det kan anses straffbart att anskaffa tillgångar som med hänsyn till förstående konkurs, inte kan användas i rörelsen, även om dessa tillgångar inte inköpts till överpris. 45 Det straffbara området begränsas dock av att förfarandet måste ha inneburit att förmögenhetsställningen försämrats i avsevärd mån. Detta avgörs i förhållande till gäldenärens ekonomiska förhållanden och boets ställning. Den värdegräns som finns i 11 kap. 1 förekommer inte gällande vårdslöshet mot borgenärer. Vad utgör objektiv grund för vårdslöshetsbrott? En överblick av 11 kap. 3 ger följande information av när straffet vårdslöshet mot borgenärer kan utdömas: 39 Enligt denna ska den som anklagas för brott betraktas som oskyldig intill dess skuld lagligen har fastställts. I denna oskuldspresumtion ingår en rätt att förhålla sig passiv. En misstänkt har alltså ingen skyldighet att medverka i en brottsutredning eller tillhandahålla material som kan användas emot honom. 40 SvJT 1981 s SvJT 1981 s. 500ff och Prop. 1985/86:30 s Ds Ju 1983: Utan uppsåt, oaktsam handling. 44 Löfmarck (1988) s Prop. 1985/86:30 s. 35.

Bilaga 1. Särskilt om de brott som omfattas av revisorns anmälningsskyldighet

Bilaga 1. Särskilt om de brott som omfattas av revisorns anmälningsskyldighet 1 Bilaga 1 Särskilt om de brott som omfattas av revisorns anmälningsskyldighet 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Brottskatalogen... 4 2. Bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll... 4 2.1. Bokföringsbrott

Läs mer

RÄTTSLIGT ANSVAR VID BRISTANDE FULLGÖRELSE AV BOKFÖRINGSPLIKT

RÄTTSLIGT ANSVAR VID BRISTANDE FULLGÖRELSE AV BOKFÖRINGSPLIKT Juridiska Institutionen Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Juristlinjen, Tillämpade studier 20P, VT 2001 RÄTTSLIGT ANSVAR VID BRISTANDE FULLGÖRELSE AV BOKFÖRINGSPLIKT En studie över ansvarighet

Läs mer

Bolagsledningens ansvar för bokföringsbrott, skattebrott och trolöshet mot huvudman

Bolagsledningens ansvar för bokföringsbrott, skattebrott och trolöshet mot huvudman JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Maria Ramstedt Bolagsledningens ansvar för bokföringsbrott, skattebrott och trolöshet mot huvudman Examensarbete 20 poäng Torsten Sandström Aktiebolagsrätt Termin

Läs mer

Återvinning i konkurs

Återvinning i konkurs Örebro Universitet Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap Rättsvetenskap D, uppsats 10 poäng Vårterminen 2006 Återvinning i konkurs Författare: Karin Lundström Handledare: Annina Persson

Läs mer

REVISORERS ÅTGÄRDER VID MISSTANKE OM BROTT

REVISORERS ÅTGÄRDER VID MISSTANKE OM BROTT 38 62+532/17*44=1538 62*44=1538 62+532/17*44=1538 62+532/17*44=1538 62*44=1538 62+532/17*44=1 532/17*44 = 1538 62 + 532/538 62+532/17*44=1538 62+532/17*44 = 1538 62 + 532/538 62+532/17*44=1538 62 7*44

Läs mer

Bristande bokföring. om god redovisningssed i straffrättsligt hänseende

Bristande bokföring. om god redovisningssed i straffrättsligt hänseende ÖREBRO UNIVERSITET Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete Juridiska institutionen Examensarbete med praktik för juristprogrammet, 30 hp Höstterminen 2012 Bristande bokföring om god redovisningssed

Läs mer

Civilrättsliga låneförbudet

Civilrättsliga låneförbudet Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Rättsvetenskap Linda Larsson Civilrättsliga låneförbudet - enligt aktiebolagslagen Prohibition against Loans to Related Parties according to the Swedish Company

Läs mer

K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott

K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (14) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2009-07-09 B 2235-09 Rotel 24 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott Högsta domstolen

Läs mer

Kursmanipulation. Carl Hagberg. Examensuppsats Juristprogrammet 30 högskolepoäng. Juridiska institutionen Handledare: Claes Beyer

Kursmanipulation. Carl Hagberg. Examensuppsats Juristprogrammet 30 högskolepoäng. Juridiska institutionen Handledare: Claes Beyer Kursmanipulation Carl Hagberg 2010 Examensuppsats Juristprogrammet 30 högskolepoäng Juridiska institutionen Handledare: Claes Beyer Manipulation is the art of advertising through the medium of the tape.

Läs mer

Promemoria med utkast till lagrådsremiss

Promemoria med utkast till lagrådsremiss Promemoria med utkast till lagrådsremiss Bättre möjlighet till skuldsanering Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den xx juni 2010 Beatrice Ask Magnus Medin (Justitiedepartementet)

Läs mer

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ett bättre skydd för företagshemligheter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 december 2013 Beatrice Ask Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Begreppet förtäckt värdeöverföring

Begreppet förtäckt värdeöverföring Begreppet förtäckt värdeöverföring Särskilt om rekvisitet rent affärsmässig karaktär för bolaget Av professor BERT LEHRBERG Aktiebolagslagens begrepp förtäckt värdeöverföring underkastas i denna uppsats

Läs mer

BOKFÖRINGSBROTT. - ett resultat av okunskap? Kandidatuppsats i företagsekonomi Redovisning och Finansiering

BOKFÖRINGSBROTT. - ett resultat av okunskap? Kandidatuppsats i företagsekonomi Redovisning och Finansiering Företagsekonomiska institutionen Redovisning och finansiering BOKFÖRINGSBROTT - ett resultat av okunskap? Kandidatuppsats i företagsekonomi Redovisning och Finansiering Höstterminen 2003 Handledare: Pär

Läs mer

Oaktsamt bedrägeri -En granskning av bidragsbrottslagen

Oaktsamt bedrägeri -En granskning av bidragsbrottslagen JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Marie Andersson Oaktsamt bedrägeri -En granskning av bidragsbrottslagen Examensarbete 30 högskolepoäng Handledare: Helén Örnemark Hansen Straffrätt Vårterminen

Läs mer

LÅNEFÖRBUDETS VARA ELLER ICKE VARA

LÅNEFÖRBUDETS VARA ELLER ICKE VARA Juridiska institutionen Examensarbete HT 2013, 30 hp LÅNEFÖRBUDETS VARA ELLER ICKE VARA En analys av bestämmelsens bakomliggande syfte och framtid Emelie Odell Handledare: Leif Östling SAMMANFATTNING Låneförbudets

Läs mer

Försök till brott - försökets konstruktion och tillämpning med inriktning på varusmuggling

Försök till brott - försökets konstruktion och tillämpning med inriktning på varusmuggling JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Martin Erlandsson Försök till brott - försökets konstruktion och tillämpning med inriktning på varusmuggling Examensarbete 20 poäng Handledare: Universitetslektor

Läs mer

Utveckling av grunderna för talan i Högsta domstolens mål nr B 5960-10

Utveckling av grunderna för talan i Högsta domstolens mål nr B 5960-10 Sida 1 (17) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson B 5960-10 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Utveckling av grunderna för talan i Högsta domstolens mål nr B 5960-10 Överklagandet

Läs mer

Oriktig uppgift vid påförande av skattetillägg en diskussion av omfattning, tillämpning och lämplighet av begreppet

Oriktig uppgift vid påförande av skattetillägg en diskussion av omfattning, tillämpning och lämplighet av begreppet JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Katarina Menzel Oriktig uppgift vid påförande av skattetillägg en diskussion av omfattning, tillämpning och lämplighet av begreppet Examensarbete 20 poäng Mats

Läs mer

Möjligheterna att förändra yrkandet i dispositiva tvistemål, En studie av 13 kap 3 rättegångsbalken

Möjligheterna att förändra yrkandet i dispositiva tvistemål, En studie av 13 kap 3 rättegångsbalken JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Malin Pålsson Möjligheterna att förändra yrkandet i dispositiva tvistemål, En studie av 13 kap 3 rättegångsbalken Examensarbete 20 poäng Handledare Peter Westerberg

Läs mer

Dataintrång - en granskning av den gällande lagstiftningens omfattning och begränsning

Dataintrång - en granskning av den gällande lagstiftningens omfattning och begränsning JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Marie-Louise Collin Dataintrång - en granskning av den gällande lagstiftningens omfattning och begränsning Examensarbete 20 poäng Handledare: Per Ole Träskman

Läs mer

Regressbestämmelsen i 25 FAL

Regressbestämmelsen i 25 FAL Juridiska Institutionen Tillämpade studier Handelshögskolan 20 poäng, VT 2002 vid Göteborgs Universitet Regressbestämmelsen i 25 FAL - en fråga om kostnadsfördelning Ellinor Heder Handledare: Filip Bladini

Läs mer

Borgenärsskyddsregler vid transaktioner mellan makar

Borgenärsskyddsregler vid transaktioner mellan makar UMEÅ UNIVERSITET 2008-01-10 Juridiska Institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik 20 p. Handledare: Anders Bergman En studie av Borgenärsskyddsregler vid transaktioner mellan makar

Läs mer

Pantsättning och överlåtelse av bostadsrätt i ljuset av det senaste förslaget om bostadsrättsregister

Pantsättning och överlåtelse av bostadsrätt i ljuset av det senaste förslaget om bostadsrättsregister Pantsättning och överlåtelse av bostadsrätt i ljuset av det senaste förslaget om bostadsrättsregister Examensarbete med praktik Fastighetsrätt, 30 högskolepoäng Författare: Maria Bramfeldt Handledare:

Läs mer

Låneförbudet i 21 kap 1 ABL

Låneförbudet i 21 kap 1 ABL Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Uppsats för tillämpade studier, 30 hp Juridiska institutionen Handledare: Enar Folkesson Höstterminen 2010 Låneförbudet i 21 kap 1 ABL -En studie av dess omfattning

Läs mer

Att återbära egendom vid aktiebolags konkurs

Att återbära egendom vid aktiebolags konkurs JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Dan Nordenberg Att återbära egendom vid aktiebolags konkurs En jämförelse mellan konkurslagens återvinningsregler och aktiebolagslagens återbäringsregler Examensarbete

Läs mer

Låneförbudens ändamålsenlighet

Låneförbudens ändamålsenlighet LIU-IEI-FIL-G--15/01302--SE Låneförbudens ändamålsenlighet En bolagsrättslig analys av 17 kap. och 21 kap. ABL, med fokus på borgenärsskyddet The Suitability of the Loan Prohibitions An analysis of the

Läs mer

Nya jämkningsmöjligheter av skattetillägg

Nya jämkningsmöjligheter av skattetillägg Institutionen för Rättsvetenskap Nya jämkningsmöjligheter av skattetillägg - En jämförande analys av befrielsegrunderna i taxeringslagen New possibilities for adjusting tax surcharges - A comparative analysis

Läs mer

Genomförande av rådets rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet

Genomförande av rådets rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet Ds 2010:25 Genomförande av rådets rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom medhjälp till bokföringsbrott

Överklagande av hovrättsdom medhjälp till bokföringsbrott ÖVERKLAGANDE Sida 1 (14) Chefsåklagaren Lars Persson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom medhjälp till bokföringsbrott Klagande Riksåklagaren

Läs mer

Låneförbudets koncernundantag

Låneförbudets koncernundantag Rättsvetenskap Avancerad nivå, Enskilt arbete 30 hp Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Örebro Universitet HT 2011 Låneförbudets koncernundantag - En skatterättslig analys av ett utvidgat

Läs mer