Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge Nätverk Enskilda avlopp, Ronneby , minnesanteckningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge Nätverk Enskilda avlopp, Ronneby 2015-02-25, minnesanteckningar"

Transkript

1 Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge Nätverk Enskilda avlopp, Ronneby , minnesanteckningar Deltagare: Alvesta kommun: Andreas Andersson, Sofia Gustavsson, Kent Nicklason Karlskrona kommun: Eric Torkelsson, Klara Hellman, Jenni Gröning, Åsa Olofsson Ljungby kommun: Ann-Mari Åhlander, Emelie Gustavsson, Matilda Jonsson Länsstyrelsen Blekinge: Frida Fröberg Markaryds kommun: Ylva Zimmerbäck Miljöförbundet Blekinge Väst: Emma Olsson, Åsa Bengtsson, Sofie Petersson Ronneby kommun: Jan-Åke Lönqvist, Leif Abrahamsson, Anders Börjeson Tingsryds kommun: Fredrik Martinsson Uppvidinge kommun: Per-Ove Oscarsson Växjö kommun: Henrik Ohlin Älmhults kommun: Annika Sandberg Presentationsrunda och eventuella ändringar dagordning Vid presentationsrundan skickades nätverkets kontaktlista runt för kontroll och eventuella ändringar. Uppdatering skickas till Malin Augustsson, MSKB. Nätverksplan för Enskilda avlopp (enligt MSKB anvisningar) Ska nätverket heta Enskilda avlopp eller Små avlopp? Beslutades att behålla nuvarande namn, alltså Enskilda avlopp. Båda begreppen förekommer omväxlande, även i handlingar från nationella myndigheter, men enskilda avlopp används mest i dagligt tal. Nätverkets arbetsområde framgår av namnet. Övergripande syfte är ökad samsyn i arbetet med avloppsfrågor, men också kompetenshöjning genom erfarenhetsutbyte och utbildning. Konkreta mål är att nå samsyn i tolkning och tillämpning av bestämmelser som reglerar arbetet med enskilda avlopp och bedömning av olika avloppsanläggningar, men också att rationalisera och effektivisera arbetet för att uppnå en bättre situation med avloppen. Relevanta miljömål är framför allt Ingen övergödning, Grundvatten av god kvalitet och God bebyggd miljö. Arbetet med avloppen har också koppling till miljömålen Levande sjöar och vattendrag och Hav i balans samt levande kust och skärgård. Prioriterat arbete är samordnade bedömningar av olika avloppsanläggningar, till att börja med särskilt inriktat på infiltrationer. Värdkommuner är Ronneby under 2015 och Miljöförbundet Blekinge Väst De nästkommande träffarna planeras till onsdag den 4 nov 2015 (Ronneby) och onsdag den 2 mars 2016 (Sölvesborg). Anders Börjeson fick i uppdrag att skriva utkast till nätverksplan. Skickas till övriga i nätverket för möjlighet att ge synpunkter innan den färdiga planen överlämnas till samordnaren.

2 Uppföljning av förra träffen JTI:s faktablad om fraktioner till förstärkningslager lär komma i mars. I samband med punkten om arbetsmiljö uppkom frågan om alkolås, som kan vara en säkerhetsrisk om man inte snabbt kan ta sig ifrån en hotande situation. Det förekommer att man bara kan göra stopp 30 min innan man måste blåsa igen. Krav bör ställas på minst 60 minuter, annars har man ett arbetsmiljöproblem. Vidare bestämdes att nätverksgruppens önskemål om en kurs i hantering av våld och hot ska framföras till samordnaren för MSKB. En sådan kurs bör riktas till fler, inte bara avloppshandläggarna. Vad gäller hänsyn till strandskydd i avloppsärenden hänvisas till NV:s handbok om strandskydd. Saken är nog inte helt klarlagd än, vi får titta närmare på det. Det kan bl.a. vara skillnad mellan ansökan och anmälan. Det finns domstolsbeslut till stöd för förbud mot toalettutsläpp till gödselbrunn. Arbetsgruppen om underlag för samordnade bedömningar Henrik Ohlin redogjorde för läget. Gruppens arbete har stannat upp, delvis pga ändrade arbetsuppgifter men också för att uppgiften var större än man trott. Frågan behöver lyftas till högre instans och en skrivelse med begäran om central tillsynsvägledning kommer att skickas. Nätverksgruppen hålls informerad genom e-post. I samband med frågan om bedömning av infiltrationer togs frågan om stötbelastning upp. Det handlar om vatten från t.ex. backspolning av dricksvattenfilter och badkar. Risk för slamflykt till infiltrationen. Handbok till allmänna råd anger att detta inte bör kopplas till avloppsanläggningen. Några kommuner tillåter det inte (villkor), andra har inget direkt förbud. Någon tillverkare uppger att en anläggning ska klara 30 l/min under 10 min = 300 liter. HaV:s vägledningsmaterial Åsa Olofsson haft på remiss Åsa Olofsson har ingått i referensgrupp för HaV:s vägledningsmaterial för arbetet med små avlopp. Materialet består av fyra delar, som behandlar (1) bakgrund, rättsfall etc., (2) förberedelser och prioriteringar, (3) handläggning av tillsynsärenden, förslag till skrivelser, beslut etc. och (4) bedömningar. Åsa särskilt nöjd med del 3. Materialet ska vara klart sista februari och presenteras vid infoträffar på olika platser, bl.a. Malmö den 16 april. Inbjudan kommer från HaV och/eller länsstyrelsen. Tillsynsprojekt egenkontroll minireningsverk Karlskrona Åsa Olofsson redogjorde för tillsynsprojekt för minireningsverk, som utförts i form av enkätundersökning. Inkomna svar jämfördes med uppgifter för respektive fastighet som finns noterade hos Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Summeringen var intressant: tillsynsmyndigheten anser att det brister i det mesta, medan fastighetsägarna är mycket nöjda och tycker att allt fungerar bra. Åsas presentation bifogas minnesanteckningarna.

3 Ökad kommunal utbyggnad behov och möjlighet att driva på Fråga från en deltagare hur man kan driva på utbyggnad av kommunalt avlopp i samlad bebyggelse. Några kommuner har tagit fram en utbyggnadsplan som del av sin VA-plan, och det är nog så det behöver bli. Alltså bör man trycka på för at få igång eller gå vidare med VAplanering där man inte har kommit så långt med detta. Sedan är det en annan sak att utbyggnadsplaner också behöver förverkligas. Utbyggnadsplan och VA-plan är inte bindande, och det kan stöta till många hinder när man ska gå från plan till genomförande. Svårigheterna kan vara både praktiska, ekonomiska och politiska. Utbyggnad av kommunalt avlopp kräver stora resurser och många fastighetsägare ogillar att tvingas in i verksamhetsområde, med de kostnader det medför. Kommunalt avlopp behöver inte nödvändigtvis betyda långa ledningar för anslutning till centralt reningsverk. Kommunalt avlopp kan i vissa fall lösas bättre med en lokal reningsanläggning. Länsstyrelsen kan enligt 51 LAV förelägga kommunen att inrätta verksamhetsområde för en viss bebyggelse, om de bedömer att det behövs enligt 6 LAV. Detta nämndes inte på mötet, men är värt att notera. GIS-behandling av avloppsärende/-anläggningar Vilka möjligheter finns det att använda GIS som hjälpmedel i arbetet med enskilda avlopp? Växjö har nog kommit längst av oss med detta, och Henrik Ohlin demonstrerade via Internetuppkoppling. Applikationen bygger på Arc View Web GIS kopplat till Miljöreda. Brunnar, utsläppspunkter m.m. kan markeras med koordinater. Man kan också ganska enkelt få samlade uppgifter om allting för en angiven plats/fastighet. Användbart för inventering, tillsyn och handläggning av tillståndsärenden. Avloppshandläggarna i Växjö mycket nöjda. Övrigt Avlopp från personaltoalett till biogasanläggning, är det OK? Hygienisering det viktiga. Temperatur i processen ca 40 grader. För hygienisering ska det normalt vara 70 grader. Man bör ta upp frågan med leverantören, kanske också SVA och Jordbruksverket. Kan man ha spridningsledningar längre än 15 meter? Den allmänna rekommendationen är max 15 meter vid självfallsanläggning. Det finns någon uppgift om att 20 meter skulle vara OK om man pumpar till fördelningsbrunn. Åsa Olofsson har också hittat anvisningar för större anläggningar, där det anges att man kan ha längre spridarrör. (Se Naturvårdsverkets Allmänna råd 91:2, finns att hämta som pdf.) Backspolning av vattenfilter? Anses av olika skäl olämpligt att koppla till avloppsanläggningen. Kan villkoras i tillstånd, vilket också en del av kommunerna gör. Tidsbegränsade tillstånd? Ett tillstånd enligt MB gäller i princip för obegränsad tid, om inget annat preciseras. Omprövningsreglerna ger bara begränsade möjligheter att lägga förbud. Hur gör man då när en infiltration anses uttjänt? I tillstånd för infiltrationsanläggning med WC ger Ronneby nu villkor som begränsar användningstiden till 25 år. Däremot ingen tidsbegränsning för anläggningar med möjlighet till provtagning på utgående vatten och inte heller på BDT-

4 infiltrationer. Karlskrona har fått ett beslut om tidsbegränsning på 10 år upphävt i MD, se ärende Djäknemåla 1:28 (Lst och MD beslut utskickade av Åsa). Gemensamhetsanläggningar Anders Karlsson, miljö- och byggnadschef i Ronneby kommun och tidigare verksam vid Lantmäteriet, höll en genomgång av hur det går till att bilda gemensamhetsanläggning för anslutning av en grupp fastigheter till kommunalt avloppsnät. Det finns både positiva och negativa erfarenheter av dessa projekt. För att ro det hela iland är det bra om man har någon eldsjäl som kan lägga ner tid och arbete. Bra också om man gör så mycket som möjligt själva, innan Lantmäteriets jobb tar vid, det ger besparing. Broschyrer och annan information kring ämnet finns att hämta på Lantmäteriets hemsida. Övrigt (forts.) Avslutning av ärende. Olika varianter förekommer: 1) behålla ärendet pågående tills anläggningen är klar och redovisad, därefter avluta; 2) avsluta ärendet när beslut expedierats och sedan öppna ärendet igen för att lägga in uppgifter när anläggningen är klar; 3) avsluta ärendet när beslut är expedierat och sedan öppna separat tillsynsärende när redovisning inkommer att anläggningen är utförd. Diskussion om för- och nackdelar för alternativen, men f.n. ingen samsyn. Hur man gör är inte bara en fråga för dem som handlägger avloppsärenden, utan hänger samman med hur man allmänt hanterar sina ärenden i respektive kommun och vilket diariesystem man har. Slamtömning. Avslutad tömning eller överhoppad tömning när behov inte finns? I allmänhet krävs dispens från miljökontoret, men i några kommuner avgör renhållaren. Ansökningshandlingar. Hur ska den perfekta ansökningsblanketten vara utformad? Tidigare ofta bara en sida och anpassat till traditionella anläggningar. Nu vanligen 3-4 sidor med diverse alternativ att välja bland och kryssa för, men svårt att täcka upp för alla lösningar som förekommer. Ofta blir det begreppsförvirring och felaktigt ifyllda blanketter. Skulle man i stället kunna ha blankett med bara en sida för de obligatoriska grunduppgifterna, och sedan att sökande får lämna beskrivning av den planerade anläggningen? Tveksamt om det skulle fungera. Den allmänna meningen tycktes vara att man i stället fortsätter att förbättra blanketterna med flervalsmöjligheter. Bra om man kan höra entreprenörernas synpunkter. Information om avgifter. Hur ska sökande informeras om handläggningsavgiften, så att den inte kommer som en chock? Taxan finns tillgänglig, men kanske inte så många gör sig besvär att kolla. Några kommuner anger avgift på blanketten, antingen preciserat eller som ett intervall. Om sökande använder gamla blanketter kan det stå uppgifter som inte stämmer. Ronneby brukar notera aktuell avgift på infoblad som bifogas med ansökningsblankett. Viten. Nivån på vitesbelopp till förbud varierar mycket mellan olika kommuner. Det högsta som nämndes var ett exempel från Osby, som lär ha kr. MBV har fall där beloppet varit Vid begäran om utdömande av vite kan domstolen justera beloppet, som i ett exempel där man med hänvisning till skälighet sänkte från till

5 Besvärliga fall. Vad gör man om avloppet döms ut och fastighetsägaren inte har ekonomiska möjligheter att ordna det. Då kan mulltoa eller liknande vara lösningen, det går oftast att ordna och kostar inte så mycket. Principer för tillsyn och krav. Karlskrona tar ett område i sänder och ställer då krav på alla bristfälliga avlopp. MBV riktar i första skedet sina krav mot de sämsta avloppen. MSA. Miljösanktionsavgift ska beslutas om avloppsanläggning utförts utan tillstånd/anmälan. Preskriptionstiden är 5 år och myndigheten ska ha agerat inom 2 år från det att man fick kännedom om saken. Myndigheten har bevisbördan. (Läs mer: NV handbok 2001:1 om handläggning av miljösanktionsavgift, upplaga 7, 2013) Tillkoppling av ytterligare byggnad på befintlig anläggning. Attefallshus och andra tillkommande byggnader som utgör bostadshus, är det OK att koppla på dem till befintlig avloppsanläggning? Tveksamt någon i gruppen sa bestämt nej. Innan man tar ställning i det enskilda fallet får man beakta aktuella omständigheter kring dimensionering, utförande och belastning. Krav på BDT-avlopp. Hur ska man bedöma BDT-avlopp och när behöver man ställa krav? Generellt ser man väl nu BDT-avloppen som ett mindre miljö- och hälsoskyddsproblem än man gjort tidigare, men man behöver ändå beakta förhållandena på platsen och ställa relevanta krav när det är motiverat. (Läs mer: Kunskapscentrum Små Avlopp, Rapport 2013:1, Bad- disk och tvättvatten hur farligt är det?) Åtalsanmälan. Karlskrona har dålig erfarenhet av att åtalsanmäla direktutsläpp med hänvisning till FMH 12. Åklagaren går inte vidare med det. Tydligen ingen idé att åtalsanmäla i dessa fall. Nästa träff: Ronneby, onsdag den 4 november Anteckningar Anders Börjeson med hjälp av Leif Abrahamsson och Jan-Åke Lönqvist

Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status

Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status Metoder för tillsyn av enskilda avlopp och lantbruk April 2014, prel. version 1 Metodutveckling av åtgärder mot övergödning

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter

enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter Det är angeläget att få en samsyn om vilka krav som kan och bör ställas på

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havochvatten.se www.havochvatten.se/publikationer Små avloppsanläggningar Handbok till

Läs mer

Workshop kring VA-planering och VA-planeringsguiden

Workshop kring VA-planering och VA-planeringsguiden Workshop kring VA-planering och VA-planeringsguiden Tid och plats: Hälsans hus, Stockholm den 14 februari 2012 Medverkande: 16 tjänstemän från 5 olika Bollplankskommuner samt 6 arrangörer Åsa Erlandsson

Läs mer

Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller?

Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller? Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller? En rapport om de rättsliga förutsättningarna enligt LAV för va-huvudmannen att välja tekniken med sluten tank, samt vissa rättsliga följdfrågor.

Läs mer

RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016

RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 Redovisning 2014 Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 Redovisning 2014 Boverket

Läs mer

Avloppsguidens användarförening, remissvar HaV:s redovisning om små avlopp, 2014-04-10

Avloppsguidens användarförening, remissvar HaV:s redovisning om små avlopp, 2014-04-10 Avloppsguidens användarförening svar på remiss angående Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt Avloppsguidens användarförening

Läs mer

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen Samråd enligt 6 kap miljöbalken Handläggarstöd för länsstyrelsen Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se E-postadress

Läs mer

Botkyrka kommuns. handbok i dialog

Botkyrka kommuns. handbok i dialog Botkyrka kommuns handbok i dialog Förord Dialog är att tänka tillsammans. En öppen och tillitsfull dialog är hjärtat i demokratin. Kommunen som organisation har en central roll i den lokala demokratin.

Läs mer

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Gemensamt avlopp så kan det gå till

Gemensamt avlopp så kan det gå till Gemensamt avlopp så kan det gå till Kort om denna folder Denna folder vänder sig till fastighetsägare som står i begrepp att åtgärda sitt avlopp och där det är aktuellt att göra det tillsammans med andra

Läs mer

Egenkontroll i flerbostadshus. Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information

Egenkontroll i flerbostadshus. Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information Egenkontroll i flerbostadshus Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information december 2007 Egenkontroll i flerbostadshus Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information Miljösamverkan

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun Sidan 1 av 22 Datum: 2014-01-22 Dnr: 2011-700MI Utlåtande Vatten- och avloppsplan 2014 Nässjö kommun Planförslag och ärendehantering Nässjö kommun har tagit fram ett förslag till VA-plan (vatten- och avloppsplan).

Läs mer

Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt

Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt December 2004 Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt Miljösamverkan

Läs mer

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 BOVERKET Utvärdering och analys av de nya strandskyddsreglerna - SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 Uppdragsnummer 3831701000 Sweco Architects

Läs mer

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Minireningsverk i enskilda avlopp ISSN 1103-4092

Minireningsverk i enskilda avlopp ISSN 1103-4092 Minireningsverk i enskilda avlopp RAPPORT U2013:14 ISSN 1103-4092 förord Det saknas kunskap inom kommunernas tillsyns- och avfallsorganisationer om hur drift, underhåll och tömning av minireningsverk

Läs mer

Utvärdering av Easyresearch

Utvärdering av Easyresearch 2011-12-16 FOKUS: STATISTIK Utvärdering av Easyresearch EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Resultatsammanfattning... 4 Användare... 4 Användningsområden...

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi Promemoria Datum Diarienummer 2010-12-13 10139-2440/2010 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet

Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

Vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning. vindkraftverk

Vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning. vindkraftverk Vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning av vindkraftverk Enligt miljöbalken 16 kap 4 ER [Klicka och skriv ER-nummer här - ER-nummer erhålls från publikationsservice] Böcker och rapporter

Läs mer