De tre grunderna. Muhammad Ibn Abdel-Wahhab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "De tre grunderna. Muhammad Ibn Abdel-Wahhab"

Transkript

1 De tre grunderna Muhammad Ibn Abdel-Wahhab 1

2 Del I بسم اهلل الرحمن الرحيم I Allahs den nåderike, den barmhärtiges namn [Fyra viktiga punkter som nämns i Sura Al-Asr] Vi är alla ålagda att uppfylla följande 4 punkter: 1. Att skaffa sig kunskap, och med det menar jag (1) kunskap om Allah, (2) kunskap om Hans profet صلى هللا عليه وسلم och (3) kunskap gällande religionen, Islam (dvs underkastelse inför Allah), vilket man får genom att studera dess källor och bevis. 2. Att man handlar i enlighet med den kunskapen man får. 3. Att man kallar till det man har kunskap om. 4. Att man har tålamod med de svårigheter som finns i att kalla till Allah och Hans religion. Beviset för dessa fyra punkter är Allahs uttalande: }و ال ع ص ر )1( إ ن ال ن س ان ل ف ي خ س ر )2( إ ل ال ذ ين آم ن وا و ع م ل وا الص ال ح ات و ت و اص و ا ب ال ح ق و ت و اص و ا ب الص ب ر } "Vid tiden! Sannerligen är människan förlorad; Förutom de som tror, gör goda handlingar, råder varandra sanningen och råder varandra att ha tålamod" (Al-Asr:1-3) Imam Shafi sade: "Hade Allah inte sänt ned något bevis mot Sin skapelse förutom denna sura så skulle det vara nog som bevis för dem." Imam Bukhari skrev i sin bok: RUBRIK FÖR KAPITEL "KUNSKAP KOMMER FÖRE TAL OCH HANDLING" Beviset för att kunskap alltid bör föregå tal och handling är Allahs uttalande: }ف اع ل م أ ن ه ل إ ل ه إ ل الل ه و اس ت غ ف ر ل ذ ن ب ك } "Ha kunskap om att ingen förtjänar dyrkan förutom Allah, och be om förlåtelse för dina synder." (Muhammad: 19) Allah beordrade alltså först med att ha kunskap, och efter det så beordrade Han till tal och handling. 2

3 Del II [Tre saker som alla muslimer måste veta och applicera i sina liv] Varje person som säger sig underkasta Allah (dvs säger sig vara Muslim) är ålagd att veta följande tre saker och handla därefter: DET FÖRSTA är att Allah har skapat oss och gett oss försörjning, och Han har inte lämnat oss på jorden utan något syfte - tvärtom så har Han skickat ett Sändebud till oss; den som lyder honom kommer träda in i Paradiset, och den som vägrar detta kommer träda in i Elden. Beviset för denna sak är Allahs uttalande: }إ ن ا أ ر س ل ن ا إ ل ي ك م ر س وا ل ش اه ادا ع ل ي ك م ك م ا أ ر س ل ن ا إ ل ى ف ر ع و ن ر س وا ل )11( ف ع ص ى ف ر ع و ن الر س ول ف أ خ ذ ن اه أ خ اذا و ب يال } "Sannerligen har Vi sänt ett sändebud till er, som ska vittna emot er, precis som Vi sände Farao ett sändebud. Farao trotsade dock sändebudet, och han drabbades av ett fruktansvärt straff." (Al-Muzzammil: 15-16) DET ANDRA är att Allah inte godtar att man dyrkar någon vid Hans sida; varken att man dyrkar en ängel som står Honom nära, eller en profet som sänts av Honom. Beviset för detta är Allahs uttalande: }و أ ن ال م س اج د ل ل ه ف ل ت د ع وا م ع الل ه أ ح ادا } "Sannerligen så hör moskéerna (eller böneplatserna) till Allah, anropa därför ingen vid Hans sida!" (Al-Jinn: 18) DET TREDJE är att det inte är tillåtet att söka [intim] vänskap hos dem som motsätter sig Allah och Hans sändebud, även om det skulle handla om ens närmaste anhöriga. Beviset för detta är Allahs uttalande: } ل ت ج د ق و ا ما ي ؤ م ن ون ب الل ه و ال ي و م ا ل خ ر ي و اد ون م ن ح اد الل ه و ر س ول ه و ل و ك ان وا آب اء ه م أ و أ ب ن اء ه م أ و إ خ و ان ه م أ و ع ش ير ت ه م أ ول ئ ك ك ت ب ف ي ق ل وب ه م ال يم ان و أ ي د ه م ب ر وح م ن ه و ي د خ ل ه م ج ن ات ت ج ر ي م ن ت ح ت ه ا ال ن ه ار خ ال د ي ن ف يه ا ر ض ي الل ه ع ن ه م و ر ض وا ع ن ه أ ول ئ ك ح ز ب الل ه أ ل إ ن ح ز ب الل ه ه م ال م ف ل ح و ن } "Du finner inte sådana som tror på Allah och Den Yttersta Dagen, och samtidigt söker [intim] vänskap 1 hos dem som motsätter sig Allah och Hans sändebud - detta omdet så vore deras fäder, söner, bröder eller släktingar. Det är i dessas hjärtan Han har skrivit in Iman (sann tro), 1 Att älska dem i hjärtat, att stödja eller assistera dem i att få seger (militärt, ideologiskt) samt att ärva från dem... (Fawzan) 3

4 och det är dessa som Han har stärkt med sin Ruh 2. Dessa skall Han låta träda in i gårdar, under vilka bäckar flödar - förevigade däri. Allah är nöjd med dem och de är nöjda med Honom. Dessa utgör Allahs parti; sannerligen är det Allahs parti som är segerrika." (Al- Mudjadila: 22) Del III [Varför studerar vi Tawhid?] Hanifia 3, som är Abrahams religion, är att uppriktigt dyrka endast Allah. Allah har beordrat hela mänskligheten detta, och det är för denna anledning som Han har skapat dem. Detta säger Han i Koranen: }و م ا خ ل ق ت ال ج ن و ال ن س إ ل ل ي ع ب د ون } "Jag har enbart skapat Jinnerna och mänskligheten för att de ska dyrka Mig." (Adh-Dhariat: 56) Den största och viktigaste beordring som Allah någonsin har gett oss, är beordringen att sätta Tawhid 4 i handling. Det största och viktigaste förbudet vi har fått gäller att vi inte får hamna i Shirk 5. Beviset för detta är Allahs uttalande: }و اع ب د وا الل ه و ل ت ش ر ك وا ب ه ش ي ئاا } "Dyrka Allah, och sätt ingenting vid Hans sida." (An-Nisa: 36) 2 Ruh betyder här styrka, och att Allah gett dessa styrka i sin tro. (Fawzan) 3 Hanif betyder någonting som riktas åt ett visst håll, och som inte kommer åt någonting annat än det den riktas åt. Hanafia betyder också "vattenkran" på grund av detta skäl. Här betyder ordet: "Den religion som vänder sig till Allah och vänder sig bort från allt annat. Al-Hani?a är alla sändebuds och profeters religion." (Fawzan) 4 Islamisk monoteism, att särskilja Allah i all sin dyrkan. 5 Att dyrka någon vid sidan om Allah. 4

5 Del IV De tre grunderna Den första grunden Om någon frågar dig om de tre grunderna som alla måste kunna, så svara; "att ha god صلى هللا عليه kännedom om (1) ens Herre, (2) ens religion och (3) ens profet, dvs Muhammad." وسلم Om någon frågar dig vem som är din Herre, så säg: "Min Herre är Allah, som försörjer mig och resten av världen genom Sina välsignelser. Han är föremål för min dyrkan - jag dyrkar ingen förutom Honom." Beviset för detta är Allahs uttalande: ال ح م د ل ل ه ر ب ال ع ال م ين } "All beröm hör till Allah, världarnas Herre/försörjare." (Al-Fatiha: 2) Allt utom Allah är en del utav världen, och även jag är en del av världen. Om någon frågar dig hur du kom fram till att Allah är din Herre, så säg; "genom Hans tecken och allt det Han har skapat". Exempel på Hans tecken för oss är natten, dagen, solen och månen, och exempel på sådant Han har skapat är de sju himlarna, de sju jordarna samt det som finns i dem och emellan dem. Beviset för detta är Allahs uttalande: { و م ن آي ات ه الل ي ل و الن ه ار و الش م س و ال ق م ر ل ت س ج د وا ل لش م س و ل ل ل ق م ر و اس ج د وا ل ل ه ال ذ ي خ ل ق ه ن إ ن ك ن ت م إ ي اه ت ع ب د ون } "Bland Hans tecken finner du natten, dagen, solen och månen. Gör inte prostration inför varken solen eller månen, utan gör detta inför Allah - Han som skapat dem - om det verkligen är Honom ni dyrkar." (Fussilat: 37) Dessutom finner vi Allahs uttalande: { إ ن ر ب ك م الل ه ال ذ ي خ ل ق الس م او ات و ال ر ض ف ي س ت ة أ ي ام ث م اس ت و ى ع ل ى ال ع ر ش ي غ ش ي الل ي ل الن ه ا ر ي ط ل ب ه ح ث يثاا و الش م س و ال ق م ر و الن ج وم م س خ ر ات ب أ م ر ه أ ل ل ه ال خ ل ق و ال م ر ت ب ار ك الل ه ر ب ال ع ال م ي ن } "Sannerligen är er Herre Allah; Han som skapat himlarna och jorden under sex dagar, och därefter rest Sig över Tronen. Han låter natten täcka dagen, de följer varandra i snabb takt. Solen, månen och stjärnorna är alla underkastade Hans befallning. Skapandet och { 5

6 kontrollerandet tillkommer sannerligen Honom! Välsignad vare Allah, världarnas Herre." (Al-Araf: 54) "Herren" är den som förtjänar dyrkan. Beviset för detta är Allahs uttalande: { ي اأ ي ه ا الن اس اع ب د وا ر ب ك م ال ذ ي خ ل ق ك م و ال ذ ين م ن ق ب ل ك م ل ع ل ك م ت ت ق ون )21( ال ذ ي ج ع ل ل ك م ال ر ض ف ر ا اشا و الس م اء ب ن اء ا و أ ن ز ل م ن الس م اء م اء ا ف أ خ ر ج ب ه م ن الث م ر ات ر ز قاا ل ك م ف ل ت ج ع ل وا ل ل ه أ ن د ا ادا و أ ن ت م ت ع ل م و ن } "Människor! Dyrka er Herre, Han som skapat er och dem som levde före er kanske ska ni då frukta Honom. Han som har skapat jorden som en viloplats för er, rest himlen som ett valv, och sänt ned vatten från himlen, och därmed frambringat frukter för er försörjning. Sätt därför inte medgudar vid Allahs sida, då ni vet. 6 " (Al-Baqara: 21-22) Ibn Kathir sade om föregående vers: "Den som skapat dessa ovannämnda saker, är den som förtjänar dyrkan." Några exempel på former av dyrkan är Islam, Iman och Ihsan. Andra former av dyrkan är Dua(Åkallan), Khauf (Rädslan), Radja (Hopp), Tavackul (Svuren tillit), Raghba (Strävan), Rahba (Bävan), Khusho(Undergivenhet), Khashia(Fruktan), Inaba (Att vända sig åter), Istiana (Att söka hjälp), Istiadha (Att söka skydd), Istighatha (Att söka räddning), Dhabh (Slakt) och Nadhr (Svuren löfte). Alla dessa får endast tillägnas Allah. Beviset för detta är Allahs uttalande: "Sannerligen hör moskéerna till Allah - anropa därför ingen vid Hans sida!" (Al-Jinn:18) Den som tillägnar någon form av dyrkan till någon annan än Allah, är en Mushrik 7 och en Kafir 8. Beviset för detta är Hans uttalande: }و م ن ي د ع م ع الل ه إ ل ا ها آخ ر ل ب ر ه ان ل ه ب ه ف إ ن م ا ح س اب ه ع ن د ر ب ه إ ن ه ل ي ف ل ح ال ك اف ر و ن } "Den som åkallar en annan gudom än Allah - det finns inga bevis för att sådana skall åkallas - har endast sin Herre att stå till svars inför. Sannerligen kommer inte de otrogna att ges seger" (Al-Mominon: 117) Följande hadith är ett bevis beträffande Dua(Åkallan): "Dua är dyrkans stomme." 9 6 dvs då ni vet att Allah är utan like, och att det är Han som skapar, ger försörjning, kontrollerar allt, så förstår ni också att Han är den ende värd att dyrkas. Att efter kunskap om allt detta, så skulle det vara väldigt förvånande samt tanklöst av er att dyrka andra än Honom. (Tafsir As-Sadi) 7 En månggudadyrkare. 8 En ickemuslim, en otrogen. 6

7 Beviset från Koranen, att Dua är en form av dyrkan, är Allahs uttalande: }و ق ال ر ب ك م اد ع ون ي أ س ت ج ب ل ك م إ ن ال ذ ين ي س ت ك ب ر ون ع ن ع ب اد ت ي س ي د خ ل ون ج ه ن م د اخ ر ي ن } "Er Herre säger: 'Be till Mig, så skall Jag besvara er! De som håller sig för goda för att dyrka Mig skall gå med böjt huvud in i Helvetet.'" (Ghafir: 60) Beviset för att Khauf(Rädslan) är en form av dyrkan, är Allahs uttalande: }ف ل ت خ اف وه م و خ اف ون إ ن ك ن ت م م ؤ م ن ين } "Frukta inte dem, utan frukta Mig, om ni verkligen är troende!" (Al Imran: 175) Beviset för att Radja(Hopp) är en form av dyrkan, är Allahs uttalande: }ف م ن ك ان ي ر ج و ل ق اء ر ب ه ف ل ي ع م ل ع م ال ص ال ا حا و ل ي ش ر ك ب ع ب اد ة ر ب ه أ ح ادا } "Låt den som hoppas möta sin Herre göra goda handlingar, och inte dela den dyrkan som han ägnar sin Herre med någon." (Al-Kahf: 110) Beviset för att Tavackul(Svuren tillit) är en form av dyrkan, är Allahs uttalande: }و ع ل ى الل ه ف ت و ك ل وا إ ن ك ن ت م م ؤ م ن ين } "Sätt er tillit till Allah, om ni verkligen är troende!" (Al-Maida: 23) Vi finner även Allahs uttalande: }و م ن ي ت و ك ل ع ل ى الل ه ف ه و ح س ب ه } "Om någon sätter sin tillit till Allah, så är detta tillräckligt för denne." (At-Talaq: 3) Beviset för att Raghba(Strävan), Rahba(Bävan) och Khusho(Undergivenhet) är former av dyrkan, är Allahs uttalande: }إ ن ه م ك ان وا ي س ار ع ون ف ي ال خ ي ر ات و ي د ع ون ن ا ر غ ب ا ا و ر ه ب ا ا و ك ان وا ل ن ا خ اش ع ي ن } "Sannerligen brukade de tävla i att göra gott, och de brukade åkalla Oss i hopp och fruktan, och de brukade visa Oss stor underkastelse." (Al-Anbia: 90) Beviset för att Khashia(Fruktan)är en form av dyrkan, är Allahs uttalande: "Frukta inte dem, frukta Mig." (Al-Maida: 3) }ف ل ت خ ش و ه م و اخ ش و ن } Beviset för att Inaba(Att vända sig åter) är en form av dyrkan, är Allahs uttalande: 9 Al-Tirmizi nr Den är svag, men hadithen nr är autentisk: "Dua är dyrkan". 7

8 }و أ ن يب وا إ ل ى ر ب ك م و أ س ل م وا ل ه } "Vänd åter till Allah och underkasta er Honom." (Az-Zumar: 54) Beviset för att Istiana(Att söka hjälp) är en form av dyrkan, är Allahs uttalande: }إ ي اك ن ع ب د و إ ي اك ن س ت ع ين } "Endast Dig dyrkar vi, endast Dig anropar vi om hjälp." (Al-Fatiha: 5) I en hadith: "Om du ska be någon om hjälp, så be då Allah om hjälp." 10 Beviset för att Istiadha(Att söka skydd) är en form av dyrkan, är Allahs uttalande: }ق ل أ ع وذ ب ر ب الن اس } "Säg: 'Jag söker skydd hos människornas Herre.'" (An-Nas: 1) Beviset för att Istighatha(Att söka räddning) är en form av dyrkan, är Allahs uttalande: }إ ذ ت س ت غ يث ون ر ب ك م ف اس ت ج اب ل ك م } "Ni bad er Herre om räddning, och Han besvarade er." (Al-Anfal: 9) Beviset för att Dhabh(Slakt) är en form av dyrkan, är Allahs uttalande: }ق ل إ ن ص ل ت ي و ن س ك ي و م ح ي اي و م م ات ي ل ل ه ر ب ال ع ال م ين )162( ل ش ر يك ل ه و ب ذ ل ك أ م ر ت و أ ن ا أ و ل } ال م س ل م ين "Säg: 'Min bön, det jag offrar utav djur, mitt liv och min död hör sannerligen till Allah, världarnas Herre. Han har ingen like. Till detta har jag kallats och jag är den förste av dem som underkastar sig.'" (Al-Anam: ) Vi finner även ett bevis från Sunnan: "Må Allah förbanna den som slaktar för någon annan än Allah." 11 Beviset för att Nadhr(Svurna löftet) är en form av dyrkan, är Allahs uttalande: 10 Al-Tirmizi nr.2516 autentisk. 11 [Sahih Muslim nr.1978]. Slakt delas in i tre olika kategorier: DET FÖRSTA: Som dyrkan (som är det som menas), då man offrar i syfte att upphöja, visa undergivelse och att söka närhet till den man slaktar för. Detta får endast ägnas endast Allah, och på det sätt som Han har föreskrivit. Att tillägna detta till någon annan än Allah är allvarlig månggudadyrkan och beviset är det som författaren nämnde. DET ANDRA: Att det sker genom att ära en gäst eller för en bröllopsfest eller liknande (och är tillåtet) /.../ DET TREDJE: Att man gör det i syfte att föra handel eller att njuta utav att äta det, och räknas då som tillåtet...(utheimin) 8

9 }ي وف ون ب الن ذ ر و ي خ اف ون ي و ا ما ك ان ش ر ه م س ت ط ي ا را } "De som står fast vid de eder som de svurit, och som bävar för den Dag då skräcken skall överskugga allt." (Al-Insan: 7) Den andra grunden: Vår religion, Islam Ordet Islam innebär att underkasta sig Allah genom att sätta Tawhid i handling, att lyda Honom i det Han beordrar och förbjuder, samt att ta avstånd och att svära sig fri från Shirk och dem som utövar Shirk. Religionen består av tre nivåer: Islam, Iman och Ihsan. Varje nivå har dessutom pelare Islam Den första nivån av religionen kallas Islam, vars pelare är fem: Att vittna (Shahada) om att ingen förtjänar dyrkan utom Allah och att Muhammad är Allahs Sändebud, att förrätta bönen (Salat), betala allmosan (Zakat), att fasta under Ramadan (Siam) och att utföra pilgrimsfärden (Hadj) till Allahs hus Kaba. Beviset för trosbekännelsen, är Allahs uttalande: }ش ه د الل ه أ ن ه ل إ ل ه إ ل ه و و ال م ل ئ ك ة و أ ول و ال ع ل م ق ائ ا ما ب ال ق س ط ل إ ل ه إ ل ه و ال ع ز يز ال ح ك ي م } "Allah upprätthåller rättvisa då Han vittnar, och vittnar gör även änglarna och de som har kunskap; de vittnar alla om att ingen förtjänar dyrkan förutom Han. Ingen förtjänar dyrkan förutom Allah, den Allsmäktige, den Vise." (Al Imran: 18) Betydelsen av denna trosbekännelse (på arabiska "la ilaha illallah") är att "ingen förtjänar dyrkan förutom Allah". "Ingen förtjänar dyrkan" nekar dyrkan riktad mot allt (utom Allah), och "förutom Allah" fastställer undantaget, dvs att endast Allah bör dyrkas. Ingen har någon del i Hans rätt att dyrkas, precis som ingen har någon del i Hans ägande. Något som tydliggör denna förklaring av trosbekännelsen, är Allahs uttalande: }و إ ذ ق ال إ ب ر اه يم ل ب يه و ق و م ه إ ن ن ي ب ر اء م م ا ت ع ب د ون )26( إ ل ال ذ ي ف ط ر ن ي ف إ ن ه س ي ه د ين )22( و ج ع ل ه ا ك ل م ةا ب اق ي ةا ف ي ع ق ب ه ل ع ل ه م ي ر ج ع و ن } "Kom ihåg, då Abraham talade till sin fader och folk, och sade: 'Jag avsvär mig allt ansvar för den dyrkan ni utför - förutom om den ägnas åt Den som har skapat mig, sannerligen kommer Han att vägleda mig', och dessa ord yttrade han för att de skulle bevaras som ett motto bland hans efterkommande, så att de må finna vägen tillbaka." (Az-Zukhruf: 26-28) Vi finner även Allahs uttalande: 12 En saks pelare är sådant som, om de inte finns eller uppfylls, så faller saken i fråga /.../ Detta precis som byggnaden som har förlorat stöttepelare, den kan varken stödja sig eller stå upp [i det tillståndet]. (Fawzan) 9

10 }ق ل ي اأ ه ل ال ك ت اب ت ع ال و ا إ ل ى ك ل م ة س و اء ب ي ن ن ا و ب ي ن ك م أ ل ن ع ب د إ ل ب ع اضا أ ر ب اب ا م ن د ون الل ه ف إ ن ت و ل و ا ف ق ول وا اش ه د وا ب أ ن ا م س ل م ون } الل ه و ل ن ش ر ك ب ه ش ي ئاا و ل ي ت خ ذ ب ع ض ن ا "Säg: 'Bokens folk! Kom, låt oss enas om ett gemensamt regelverk som kommer gälla både oss och er; att inte dyrka någon utom Allah, att inte sätta någon vid Hans sida, och att inte göra varandra till herrar 13 istället för Allah.' Om de vägrar [acceptera budskapet av Tawhid], så säg då: 'Vittna om att vi är muslimer.'" (Al Imran: 64) Beviset för trosbekännelsen att Muhammad är Allahs sändebud, är Allahs uttalande: }ل ق د ج اء ك م ر س ول م ن أ ن ف س ك م ع ز يز ع ل ي ه م اع ن ت م ح ر يص ع ل ي ك م ب ال م ؤ م ن ين ر ء وف ر ح يم } "Ett sändebud har nu kommit till er från ert eget folk. Tanken att ni kan drabbas av straff tynger hans sinne, alla hans omsorger gäller er. Han ömmar för de troende, full av barmhärtighet gentemot dem." (At-Tauba: 128) Trosbekännelsen att Muhammad är Allahs sändebud nödvändiggör: 1. Att lyda honom i det han beordrat. 2. Att tro på det som han informerat om. 3. Att hålla sig borta från det han förbjudit. 4. Att dyrka Allah endast på det sätt som Sändebudet صلى هللا عليه وسلم fått lagstifta. Här följer bevisen för de resterande 4 pelarna i Islam: Beviset för att Salat och Zakat är obligatoriska, samt en förklaring av Tawhid, är Allahs uttalande: }و م ا أ م ر وا إ ل ل ي ع ب د وا الل ه م خ ل ص ين ل ه الد ين ح ن ف اء و ي ق يم وا الص ل ة و ي ؤ ت وا الز ك اة و ذ ل ك د ين ال ق ي م ة } "De beordrades inte med annat än att endast dyrka Allah, att förrätta bönen och att ge allmosan - det är den raka och upprätta religionen." (Al-Beina: 5) Beviset för att Siam är obligatoriskt, är Allahs uttalande: }ي اأ ي ه ا ال ذ ين آم ن وا ك ت ب ع ل ي ك م الص ي ام ك م ا ك ت ب ع ل ى ال ذ ين م ن ق ب ل ك م ل ع ل ك م ت ت ق و ن } "Troende! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er - utför detta, så bör ni uppnå gudsfruktan." (Al-Baqara: 183) Beviset för att Hadj är obligatoriskt, är Allahs uttalande: }و ل ل ه ع ل ى الن اس ح ج ال ب ي ت م ن اس ت ط اع إ ل ي ه س ب يال و م ن ك ف ر ف إ ن الل ه غ ن ي ع ن ال ع ال م ي ن } 13 Att erkänna deras storhet vara som Allahs, att dyrka dem vid sidan om Allah, eller att tycka att deras bestämmelse bör gå före Allahs bestämmelse. (Utheimin) 11

11 "Att utföra pilgrimsfärden, för Allahs skull endast, är ålagt människorna som har möjlighet därtill; Den som begår otro (genom att inte utföra detta, då han har möjlighet 14 ) skall veta att Allah inte är i behov av skapelsen." (Al Imran: 97) 2 Iman Den andra nivån av religionen är Iman 15. Den är uppdelad i ungefär sjuttio delar. Den främsta utav dem är att säga "Ingen förtjänar dyrkan utom Allah (la ilaha illallah)", och den lägsta delen är att man avlägsnar skadliga föremål från vägen 16. Blyghet 17 är en del av Iman. Dess grundpelare, som man måste tro på, är sex: 1. Allah 2. Hans Änglar 3. Hans Böcker 4. Hans Sändebud 5. Den Yttersta Dagen 6. Förutbestämmelsen (Qadar), både gällande det som gynnar dig och det som skadar dig. 18 Beviset för dessa sex grundpelare, är Allahs uttalande: 14 Detta är dock inte otro som får en att gå ut ur Islam, såsom majoriteten av de lärda säger... (Utheimin) 15 Iman innefattar att tro med hjärtat, utföra handlingar med kroppen och att tala med tungan... (Utheimin) 16 Att ta bort sådant som försämrar framkomligheten på vägen; såsom törnar, stenar, skräp, sopor, sådant som luktar illa mm. (Utheimin) 17 Den känsla som hindrar en från att göra sådant som inte är socialt accepterat. 18 Att tro på förutbestämmelsen får många fina resultat som effekt, tre utav dem är: ETT: Att man sätter sin tillit till Allah, efter att man uppfyllt och säkerställt de faktorer som finns, och att man inte sätter någon tillit till själva faktorn eftersom Allah har förutbestämt allt. TVÅ: Att man inte blir imponerad av sina egna prestationer, detta därför att ens prestationer är välsignelser från Allah, då Han förutbestämde faktorerna som gjorde att detta gott skulle hända dig. När man tackar Allah för att ha bestämt dessa saker så glömmer man bort att imponeras av sina prestationer. TRE: Lugn och säkerhet gällande allt som händer i Allahs förutbestämmelse. Således känner man sig inte stressad när något gott försvinner, eller när något ont uppstår, eftersom det är en del av Allahs förutbestämmelse - Han som äger himlarna och jorden - och det som Han bestämmer är ett måste. Allah säger i Koranen: }م ا أ ص اب م ن م ص يب ة ف ي ال ر ض و ل ف ي أ ن ف س ك م إ ل ف ي ك ت اب م ن ق ب ل أ ن ن ب ر أ ه ا إ ن ذ ل ك ع ل ى الل ه ي س ي ر )22( ل ك ي ل ت أ س و ا ع ل ى م ا ف ات ك م و ل ت ف ر ح وا ب م ا آت اك م و الل ه ل ي ح ب ك ل م خ ت ال ف خ ور } "Ingenting händer er utav katastrofer, i er själva eller på jorden, förutom att det redan blivit skrivet i en Bok före det verkställs. Sådant är lätt för Allah. Detta för att ni inte ska sörja över sådant som hänt eller jubla över det ni fått. Allah tycker inte om högmodiga skrytmånsar" (Al-Hadid: 22-23) Allahs Sändebud صلى هللا عليه وسلم säger: "Jag shockas av att den troende endast är i gott; och då menar jag endast den som - om något gott händer honom - tackar Allah, vilket är bättre för honom, och som - om något ont befaller honom - har tålamod, vilket är bättre för honom." (Rapporterad av Muslim) (Utheimin) 11

12 }ل ي س ال ب ر أ ن ت و ل وا و ج وه ك م ق ب ل ال م ش ر ق و ال م غ ر ب و ل ك ن ال ب ر م ن آم ن ب الل ه و ال ي و م ا ل خ ر و ال م ل ئ ك ة و ال ك ت ا ب و الن ب ي ين } "Rättfärdighet ligger inte i att vända ens ansikten öst eller väst. Sann rättfärdighet besitter den som tror på Allah och Den Yttersta Dagen, Änglarna, Boken samt Profeterna." (Al-Baqara: 177) Beviset för att Förutbestämmelsen är en del av religionen, är Allahs uttalande: }إ ن ا ك ل ش ي ء خ ل ق ن اه ب ق د ر } "Allting har vi skapat med Qadar."(Al-Qamar 54:49) 3 Ihsan Den tredje nivån av religionen är Ihsan 19. Den har endast en pelare, som är: " Att dyrka Allah som om du skulle se Honom. För även om du inte ser Honom, så ser Han sannerligen dig." Beviset för detta är Allahs uttalande: }إ ن الل ه م ع ال ذ ين ات ق و ا و ال ذ ين ه م م ح س ن ون } "Sannerligen är Allah med dem som fruktar, och dem som handlar gott och rätt (dem som utövar Ihsan)." (An-Nahl: 128) Vi finner även Allahs uttalande: }ال ذ ي ي ر اك ح ين ت ق وم )212( و ت ق ل ب ك ف ي الس اج د ين )212( إ ن ه ه و الس م يع ال ع ل يم } "Sätt din tillit till den Allsmäktige, den Barmhärtige, den som ser dig när du reser dig, och när du är hos dem som gör Sudjod. Sannerligen är Han Den Allhörande, Den Allvetande." (Ash- Shuara: ) Vi finner även Allahs uttalande: }و م ا ت ك ون ف ي ش أ ن و م ا ت ت ل و م ن ه م ن ق ر آن و ل ت ع م ل ون م ن ع م ل إ ل ك ن ا ع ل ي ك م ش ه وادا إ ذ ت ف يض ون ف ي ه } "Du sysselsätter dig inte med någonting, reciterar Koranen eller någon annan handling, utan att Vi då bevittnar det." (Yonus: 61) Följande är ett bevis från Sunnan, den välkända rapporteringen "Hadith Jibril" 20, som rapporteras av Omar Ibn Al-Khattab هللا عنه,رضي då han sade: 19 Ihsan betyder att försköna något, att helt enkelt "göra gott" eller att utföra något på bästa sätt. Här betyder det att man bibehåller relationen mellan sig själv och Allah på bästa sätt. (Fawzan) 12

13 Vi satt hos Allahs sändebud صلى هللا عليه وسلم en dag då en man med väldigt vita kläder och väldigt svart hår kom till oss. Hans vårdade yttre tydde på att han inte var resande, men trots det så kände ingen av oss igen honom. Han satte sig ned hos Profeten صلى هللا عليه وسلم, satte sina knän mot hans knän och satte sina händer på hans ben, och så sade han: "Muhammad, säg mig vad Islam är!" Allahs sändebud صلى هللا عليه وسلم sade: "Islam är att vittna om att ingen förtjänar dyrkan förutom Allah, och att Muhammad är Allahs sändebud, det är att förrätta bönen, att betala allmosan, att fasta under Ramadan och att utföra pilgrimsfärden till Huset 21 om - eller när - du får möjlighet till det." Han sade: "Det stämmer." Vi förvånades över att han först frågade och sedan bekräftade hans svar. Sedan sade han: "Säg mig vad Iman är", och han svarade: "Att tro på Allah, Hans änglar, Hans böcker, Hans sändebud 22, Den Yttersta Dagen samt Qadar? gällande både gott och ont". Han sade: "Det stämmer." Han sade sedan: "Säg mig vad Ihsan är". Han sade, "Att dyrka Allah som om du skulle se Honom. För även om du inte ser Honom, så ser Han sannerligen dig." Han sade: "Säg mig när Timmen 23 är." Han sade, "Den tillfrågade vet inte mer än den som frågat". Han sade: "Berätta då om de tecken som visar att den är nära". Han sade: "Att slavinnan föder sin härskarinna 24, samt att du ser de barfota, nakna och utfattiga fåraherdarna tävla i att bygga höga byggnader." Omar fortsatte att berätta: "Sedan gick han sin väg, och vi förblev sittande en lång stund". Därefter sade han (Profeten هللا عليه وسلم :(صلى "Omar! Vet du vem det var som kom och frågade?" Jag sade: "Allah och Hans sändebud vet bäst". Han sade: "Det var ängeln Gabriel som kom till er, för att lära er er religion." Den tredje grunden: Gällande profeten Muhammad صلى هللا عليه وسلم Hans fulla namn och släktträd är Muhammad Ibn Abdullah Ibn Abdul-Muttalib Ibn Hashim. Hashim är en man från stammen Quraish, som i sin tur är en del av araberna, som i sin tur är utav Ismaels avkomma. Ismael är son av Abraham, Allahs väsensfrände. Må största fred och välsignelser vara med honom och vår profet. Muhammad صلى هللا عليه وسلم blev sextiotre år gammal, varav fyrtio år var före profetskapet och tjugotre år som profet och sändebud. Han blev profet då han tog emot "Läs!" 25, och sändebud då han tog emot "Du som sveper in dig" Sahih Muslim nr.1 21 Kaba. 22 I Plural. 23 Domedagen. 24 Vissa säger att denna mening betyder att trotsen gentemot föräldrarna kommer öka till den grad att en dotters behandlande utav sin mor kommer likna den behandling som en slavägare ger sin slavinna. (Fawzan) 25 dvs första verserna i Sura Al-Alaq. Ofta nämner man Suror genom att säga de första orden som förekommer i den. 13

14 Hans hemstad är Mecka, och han utvandrade till Medina. När Allah gav honom versen som han blev sändebud genom, så beordrade Han honom att varna för Shirk och att kalla till Tawhid. Det handlar om följande verser (förklaring följer): }ي اأ ي ه ا ال م د ث ر )1( ق م ف أ ن ذ ر )2( و ر ب ك ف ك ب ر )3( و ث ي اب ك ف ط ه ر )4( و الر ج ز ف اه ج ر )1( و ل ت م ن ن ت س ت ك ث ر )6( و ل ر ب ك ف اص ب ر } "Du som sveper in dig! Res dig upp och varna! Prisa din Herres storhet! Se över och rena dina handlingar! Lämna all ondska! Sök inte belöning [från någon annan än Allah] för den godhet du visar folket! Ha tålamod för din Herres skull!" (Al-Muddath-thir: 1-7) Betydelsen av "Res dig upp och varna!" är en beordring att varna för Shirk och att kalla till Tawhid. "Prisa din Herres storhet!" är en beordring som uppfylls genom att sätta Tawhid i handling. "Se över och rena dina handlingar!" är att rena ens handlingar från Shirk. Gällande "Lämna all ondska!" så betyder ondskan här avgudar. Att lämna dem innebär att hålla dem på avstånd, och att svära sig fri från både dem och deras folk. Detta, att kalla till Tawhid, gjorde han i tio år. Efter tio år togs han upp till himlen, och de fem dagliga bönerna gjordes obligatoriska för honom. I tre år förrättade han bönen i Mecka, och blev därefter beordrad att utvandra till Medina. Att utvandra (att göra Hidjra) är att flytta från de otrognas land till ett muslimskt land, och det är obligatoriskt för alla i denna nation, och så kommer det att förbli fram till Domedagen. Beviset för detta är Allahs uttalande: }إ ن ال ذ ين ت و ف اه م ال م ل ئ ك ة ظ ال م ي أ ن ف س ه م ق ال وا ف يم ك ن ت م ق ال واك ن ا م س ت ض ع ف ين ف ي ال ر ض ق ال وا أ ل م ت ك ن أ ر ض الل ه و اس ع ةا ف ت ه اج ر وا ف يه ا ف أ ول ئ ك م أ و اه م ج ه ن م و س اء ت م ص ي ا را )22( إ ل ال م س ت ض ع ف ين م ن الر ج ال و الن س اء و ال و ل د ان ل ي س ت ط يع ون ح يل ةا و ل ي ه ت د ون س ب يال )22( ف أ ول ئ ك ع س ى الل ه أ ن ي ع ف و ع ن ه م و ك ان الل ه ع ف و ا غ ف و ا را } "När änglarna samlar in själarna från människorna, i ett tillstånd då människorna gör orätt mot sig själva, så kommer de att fråga: 'Hur har ni haft det på Jorden?' De säger då: 'Vi har varit svaga och förtryckta'. Änglarna säger då: 'Var inte Allahs jord vid nog att utvandra i?' Se, dessa människors slut kommer vara Elden. Vilket eländigt slut! Dock undantas de [verkligt] svaga och förtryckta - män, kvinnor och barn - som inte kunde bryta upp och som var osäkra om vägen. För dessa finns det hopp om Allahs förlåtelse - Allah är Förlåtande och Barmhärtig." (An-Nisa: 97-99) Vi finner även Allahs uttalande: }ي اع ب اد ي ال ذ ين آم ن وا إ ن أ ر ض ي و اس ع ة ف إ ي اي ف اع ب د ون } 26 dvs första verserna utav Sura Al-Muddath-thir. 14

15 "Mina tjänare, de som tror utav er! Sannerligen är Min jord vid och bred, så dyrka endast Mig" (Al-Ankabot: 56) Al-Baghawi رحمه هللا sade: "Denna vers uppenbarades för de muslimer i Mecka som inte hade utvandrat. Allah tilltalade dem därför i trons namn." Ett bevis för att Hidjra [är obligatoriskt] från Sunnan, är Profetens صلى هللا عليه وسلم uttalande: "Hidjra kommer inte att upphöra (att vara obligatoriskt) förrän Tauba upphör att accepteras, och Tauba kommer inte att upphöra att accepteras förrän solen går upp i väst." 27 Efter att ha bosatt sig i Medina så beordrades han med de övriga föreskrifterna i Islam, såsom givandet av allmosa (Zakat), fastan (Siam), pilgrimsfärden (Hadj), böneutropet (Adhan), att kämpa och kriga för Allahs skull (Jihad), att beordra det goda och förbjuda det onda mm. Detta gjorde han i tio år. Därefter dog han, och hans religion finns kvar här än idag. Det finns inget gott förutom att han visat det för oss, och det finns inget ont förutom att han varnat oss för det. Det goda som han visade oss var Tawhid och allting annat som Allah älskar och tycker om. Det onda som han varnade för är Shirk och allting annat som Allah hatar och ogillar. Allah sände honom till hela mänskligheten, och Allah har beordrat hela skapelsen - Jinner och människor - att lyda honom. Beviset för det är Allahs uttalande: }ق ل ي اأ ي ه ا الن اس إ ن ي ر س ول الل ه إ ل ي ك م ج م ي ا عا } "Säg: 'Människor! Jag är Allahs sändebud, utsänd till er alla.' " (Al-Araf: 158) Genom honom så fullbordade Allah religionen. Beviset för det är Allahs uttalande: }ال ي و م أ ك م ل ت ل ك م د ين ك م و أ ت م م ت ع ل ي ك م ن ع م ت ي و ر ض يت ل ك م ال س ل م د يناا } "Idag har Jag fullbordat er religion, skänkt er Min välsignelse i fullaste mått, och beslutat att Islam skall vara er religion." (Al-Maida: 3) Beviset för profetens صلى هللا عليه وسلم död, är Allahs uttalande: }إ ن ك م ي ت و إ ن ه م م ي ت و ن )33( ث م إ ن ك م ي و م ال ق ي ام ة ع ن د ر ب ك م ت خ ت ص م ون } "Sannerligen kommer du att dö, och alla andra också. Sedan, på Uppståndelsens dag, skall ni tvista med varandra inför er Herre." (Az-Zumar: 30-31) 27 Abu Dawud nr autentisk. 15

16 Del V [Avslutningen] Efter att människorna har dött, kommer de att återuppstå. Beviset för det är Allahs uttalande: }م ن ه ا خ ل ق ن اك م و ف يه ا ن ع يد ك م و م ن ه ا ن خ ر ج ك م ت ار ةا أ خ ر ى } "Av denna jord har Vi skapat er, till den låter Vi er återvända, och ur den skall Vi ta upp er ännu en gång." (Ta Ha: 55) Vi finner även Allahs uttalande: }و الل ه أ ن ب ت ك م م ن ال ر ض ن ب اتاا )12( ث م ي ع يد ك م ف يه ا و ي خ ر ج ك م إ خ ر ا ا جا } "Allah har låtit er växa upp som plantor ur jorden. Därefter skall Han låta er återförenas med den, och Han kommer åter frambringa er ur den." (Noh: 17-18) Efter Återuppståndelsen kommer alla att ställas till svars och belönas, eller straffas, i enlighet med sina gärningar. Beviset för det är Allahs uttalande: }و ل ل ه م ا ف ي الس م او ات و م ا ف ي ال ر ض ل ي ج ز ي ال ذ ين أ س اء وا ب م ا ع م ل وا و ي ج ز ي ال ذ ين أ ح س ن وا ب ال ح سن ى } "Allt som finns i himlarna och jorden tillhör Allah. De som gör ont kommer Han att straffa i enlighet med deras handlingar, och Han kommer belöna dem som gör gott med det bästa." (An-Nadjm: 31) Den som förnekar Återuppståndelsen har begått Kufr (otro). Beviset för det är Allahs uttalande: }ز ع م ال ذ ين ك ف ر وا أ ن ل ن ي ب ع ث وا ق ل ب ل ى و ر ب ي ل ت ب ع ث ن ث م ل ت ن ب ؤ ن ب م ا ع م ل ت م و ذ ل ك ع ل ى الل ه ي س ي ر } "De som förnekar sanningen påstår att de inte skall återuppväckas från de döda. Säg: 'Jo, vid min Herre! Helt visst skall ni återuppväckas, och efter det kommer ni att informeras om allt vad ni gjort - sådant är lätt för Allah.' " (At-Taghabun: 7) Allah skickade alla sändebud som budbärare av glada nyheter och som varnare. Beviset för det är Allahs uttalande: }ر س ال م ب ش ر ين و م ن ذ ر ين ل ئ ل ي ك ون ل لن اس ع ل ى الل ه ح ج ة ب ع د الر س ل و ك ان الل ه ع ز ي ا زا ح ك ي ا ما } "Sändebud, dels glädjebudbärare, dels varnare. Detta för att människorna - efter att ha hört sändebudens kall - inte ska ha undanflykter att komma med inför Allah. Allah är Allsmäktig och Vis." (An-Nisa: 165) 16

17 .صلى هللا عليه وسلم Den första utav sändebuden är Noa och den sista är Muhammad Beviset för att den första av dem är Noa, är Allahs uttalande: }إ ن ا أ و ح ي ن ا إ ل ي ك ك م ا أ و ح ي ن ا إ ل ى ن وح و الن ب ي ين م ن ب ع د ه } "Sannerligen har vi uppenbarat för dig, såsom vi har uppenbarat för Noa och profeterna som kom efter honom..." (An-Nisa: 163) Allah har skickat sändebud till alla folk - från Noa till Muhammad صلى هللا عليه وسلم - för att få dem att endast dyrka Allah, och för att förhindra dem att dyrka Taghot (Överträdare). Beviset för detta är Allahs uttalande: }و ل ق د ب ع ث ن ا ف ي ك ل أ م ة ر س وا ل أ ن اع ب د وا الل ه و اج ت ن ب وا الط اغ وت } "Till varje samfund har Vi låtit ett sändebud komma, för att förkunna: 'Dyrka Allah och håll er borta från Taghot!' " (An-Nahl: 36) Allah har ålagt hela skapelsen att förneka Taghot och att istället tro på Allah. Ibn Al-Qaim رحمه هللا sade: "Taghot är den som tjänarna överskrider igenom sina gränser genom att dyrkas, följas eller lydas." Tawaghit är många. De fem största sådana är: 1. Iblis, som Allah har förbannat. 2. Den som dyrkas och gillar det. 3. Den som kallar till att bli dyrkad. 4. Den som påstår sig ha kunskap om det fördolda. 5. Den som dömer med något annat än med det som Allah har uppenbarat Den som dömer med annat än det Allah har uppenbarat - och anser att det är tillåtet att göra det - är en Taghot. Den som säger att det är ok att döma med värdsliga lagar eller lagar hos förislamiska kulturer, stammar eller annat, och samtidigt lämnar att döma med Allahs lagbok, och säger: "Det är Halal (tillåtet) att göra på detta sätt", eller: "Detta är bättre än det Allah har uppenbarat", eller: "Detta är lika bra som det Allah har uppenbarat", eller den som endast säger att det är Halal utan att yttra sig i om det är bättre eller lika bra, anses vara en Taghot. Detta står i Koranen: 17 }أ ل م ت ر إ ل ى ال ذ ين ي ز ع م ون أ ن ه م آم ن وا ب م ا أ ن ز ل إ ل ي ك و م ا أ ن ز ل م ن ق ب ل ك ي ر يد ون أ ن ي ت ح اك م وا إ ل ى الط اغ وت و ق د أ م ر وا أ ن ي ك ف ر وا ب ه و ي ر يد الش ي ط ان أ ن ي ض ل ه م ض ل ا ل ب ع ي ادا } "Har du inte sett dem som påstår sig tro på det som nedsänts till dig och det som nedsänts till dem som kom före dig? Detta, medans de vill föra över bestämmandet till Tawaghit, då de beordrats att förneka dem. Satan vill föra dem långt vilse." (An-Nisa: 60) Dessa kallas Taghot och Tawaghit därför att de överskridit sina gränser. Gällande den som dömer med annat än det som Allah har uppenbarat - samtidigt som han vet och

18 Beviset för att man bör tro på Allah och förneka Taghot är Allahs uttalande: } ل إ ك ر اه ف ي الد ين ق د ت ب ي ن الر ش د م ن ال غ ي ف م ن ي ك ف ر ب الط اغ وت و ي ؤ م ن ب الل ه ف ق د اس ت م س ك ب ال ع ر و ة ال وث ق ى ل ان ف ص ام ل ه ا و الل ه س م يع ع ل يم } "Det finns inget tvång i Religionen 29. Sanningen är klart urskiljd från falskhet. Den som förnekar Taghot, och tror på Allah, har sannerligen tagit grepp om det allra säkraste fästet, som aldrig kommer ge vika. Allah är Allhörande och Allvetande." (Al-Baqara: 256) Detta - att tro på Allah och förneka Taghot - är betydelsen av "Ingen förtjänar dyrkan utom Allah" (la ilaha illallah). I en hadith nämns följande: "Islam är huvudet på religionen, Bönen är dess stöttepelare och Jihad för Allahs skull är toppen av dess puckel." 30 erkänner att det som Allah har uppenbarat är det som alla måste följa, och att det är det som är Sanningen, och att allt annat är falskhet, och att han dömer med falskhet, [denna anses inte vara Kafir,] utan en sådan som har utfört mindre allvarlig otro och som inte tagits utanför Islam. Denne är dock i riskzonen, och utsätter sig för allvarlig fara att komma till allvarlig otro som tar en utanför Islam, om denne inte ser mycket strängt på saken. Gällande den som dömer med annat än det Allah har uppenbarat - utan att ha menat det - men på grund av sin Idjtihad (att försöka komma fram till ett svar i en islamisk fråga genom analogi och genom sin kunskap inom andra frågor i Islam), då man är kunnig och berättigad att göra detta, men tyvärr inte kommit fram till det rätta svaret som överensstämmer med Allahs lagar, dvs att han gjort fel i sitt bestämmande (men gjort vad han kunnat för att komma fram till det rätta svaret gällande frågan) så kommer han att förlåtas för sitt felsteg. Allahs sändebud صلى هللا عليه وسلم sade: "När domaren gör Idjtihad då han ska bestämma, och gör rätt, så får han två belöningar. Om denne däremot skulle göra fel, så får han [endast] en belöning." [Bukhari och Muslim] Detta därför att denne inte avsåg att göra fel; han ville ha sanningen och ville döma i enlighet med det Allah uppenbarat, bara att det inte gavs honom [den möjligheten]. Denna person får sitt felsteg förlåtet, och han kommer bli belönad för det han gjort. Dock så får man inte följa denne i det fel som han hamnat i - vi får inte följa en person i det han har gjort om det var fel av honom eller henne. (Fawzan) 29 Detta betyder att man inte får tvinga någon att omfamna Islam. Att omfamna Islam måste ske utav egen vilja och ens tro i hjärtat, och man får inte tvinga någon att göra det, det går inte [ens att göra]. Detta därför att den enda som kan bestämma över hjärtan är Allah. Man kan inte tvinga folk att bli muslimer; detta därför att vi inte äger deras hjärtan. (Fawzan) 30 [Al-Tirmizi nr.2616.] Profeten صلى هللا عليه وسلم har alltså tillskrivit denna religion tre saker: Huvud, stöttepelare och puckel. ETT: Utan huvud så kan inte religionen existera, så den som inte uppfyller kraven för huvudet har ingen religion över huvudtaget, och Allah vet bäst. TVÅ: Den som inte ber har ingen upprätt religion, även om han vittnar om att ingen förtjänar dyrkan utom Allah, och att Mohammed är Allahs sändebud. Detta därför att religionen behöver någonting att stå på, och den har ingenting att stå på förutom bönen. TRE: /.../ att när man finner en kamel ha puckel så är det ett tecken på att den är stark (den är fylld med fett för sämre tider), och om den inte har någon puckel så tyder detta på att den är svag. Sådana är också muslimerna när de är svaga och saknar makt på jorden, såsom 18

19 Allah vet bäst, och må Allahs frid och välsignelse vila över Muhammad, hans familj och hans följeslagare. hadithen lyder: "När ni börjar handla med Ina (att utbyta pengar och varor på ett specifikt sätt, som är förbjudet), nöjer er med jordbruk och lämnar Jihad, så kommer Allah att sända ner förnedran, och Han kommer inte att ta bort det förrän ni återvänder till er religion." [Abu Dawud nr.3462] (Fawzan) 19