Försäkringsvillkor för Coop MedMera Mer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkringsvillkor för Coop MedMera Mer"

Transkript

1 Försäkringsvillkor för Coop MedMera Mer Allmänna försäkringsvillkor för MedMera Banks kort Coop MedMera Mer som används vid betalning. VIKTIG INFORMATION Försäkringen omfattar avbeställningsskydd och reseförsäkring enligt nedanstående försäkringsvillkor. Försäkringen omfattar inte ansvars- eller rättsskydd. Försäkringen omfattar inte heller överfallsersättning enligt skadeståndsrättsliga regler. Försäkringen gäller inte för egendomsskydd, till exempel stöld eller brandskada, under resan. Försäkringen gäller för kortinnehavare av MedMera Banks kort Coop MedMera Mer (kort) som använder detta till minst 75 % vid betalning av resa. Se vidare under rubriken Vem försäkringen gäller för. Viktiga begränsningar I villkoren nedan finns det regler som talar om vad försäkringen gäller och inte gäller för. Försäkringen gäller inte för resor i tjänsten eller för resor till och från arbetet. Regler om anmälan av skada finns under kapitlen Allmänna bestämmelser samt Åtgärder vid skada. Ersättning lämnas endast en gång för en och samma skada och person, även om den försäkrade är innehavare av fler än ett kort som denna försäkring gäller för. If lämnar inte ersättning: för skada som inträffar under deltagande i sport eller idrottstävling eller träning på en nivå som inte är att räknas som motion eller fritidssysselsättning i normal omfattning och intensitet Exempel på sport och idrott som inte omfattas av försäkringen: deltagande i sport och idrott om den försäkrade får ersättning i form av pengar eller tävlar för en prissumma utövande av idrott i division två eller högre eller på idrottsgymnasium eller idrottshögskola för skada som uppstår när den försäkrade vistas i område som enligt Utrikesdepartementet i sina reserekommendationer avråder från att besöka eller vistas i försäkringsfall som orsakats direkt eller indirekt av atomkärnprocess, t.ex. kärnklyvning, kärnsammansmältning eller radioaktivt sönderfall. INNEHÅLLSFÖRTECKNING DEFINITIONER...2 OMFATTNING OCH ERSÄTTNINGSNIVÅER VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR VAR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER Enkel biljett Tur- och returbiljett, charterresa, rundresa Avbeställningsskydd Utan samband med resa VAD FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR Avbeställningsskydd Olycksfall Ersättning vid invaliditet Ersättning vid dödsfall Försäkringsbelopp Resestartskydd Missat anslutningsflyg Försening av allmänt transportmedel Försening av bagage Självriskskydd Hem/villahemförsäkring Skada på privat personbil Utländsk hyrbilsförsäkring Bilbärgning och assistans Nyckelservice Outnyttjade tjänster Köpskydd Prisskydd Matkompensation vid försenad hemkomst (inhandlat på Coop) BEGRÄNSNINGAR, UNDANTAG OCH RESTRIKTIONER Begränsningar Undantag Restriktioner ÅTGÄRDER VID SKADA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...5 Självrisk Försäkringen gäller utan självrisk. Ord som skrivs med kursiv stil förklaras i Definitioner. 1

2 DEFINITIONER Allmänt transportmedel Transportmedel för allmän passagerartrafik. EU Med EU avses i dessa villkor samtliga EU- och EES-länder samt Schweiz. Hemort Med hemort menas den adress där försäkrad är folkbokförd eller motsvarande. Familj Med familj avses kortinnehavaren, dennes make/maka, registrerad partner, sambo och barn som inte fyllt 23 år som är folkbokförda hos kortinnehavaren eller den andre föräldern. Familjedefinitionen avgörs vid betalning av resan. Kort Med kort avses MedMera Banks kort Coop MedMera Mer som används vid betalning av resa. Olycksfall Med olycksfall menas en kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt råkar ut för genom en plötslig, yttre händelse, dvs. genom ett enstaka utifrån kommande våld mot kroppen. Kroppsskada som uppkommer genom förfrysning, värmeslag eller solsting jämställs med olycksfall och anses ha inträffat den dag skadan visar sig. Organiserad resebyrå, researrangör eller trafikbolag Med organiserad resebyrå, researrangör eller trafikbolag menas näringsidkare som säljer resor till konsumenter. Privatperson eller förening som arrangerar resor är inte att betrakta som organiserad resebyrå, researrangör eller trafikbolag. Researrangemang Researrangemang är en kombination av färdbiljett och logi. Även korttidshyrd stuga eller lägenhet för självhushåll under maximalt 60 dagar samt förskottsbetalat hotellrum är enligt dessa villkor ett researrangemang. Resan eller researrangemanget ska ha inköpts från hotell, organiserad resebyrå, researrangör eller trafikbolag. Sambo Med sambo menas person som den försäkrade sammanbor med under äktenskapsliknande förhållanden. Ingen av dem får vara gift eller registrerad partner med annan person för att bedömas som sambo enligt dessa villkor. Slutdestination Med slutdestination menas resans mål efter eventuella mellanlandningar. Om försäkrad övernattar vid mellanlandning anses denna ort vara slutdestination. OMFATTNING OCH ERSÄTTNINGSNIVÅER Omfattning Per försäkrad Per försäkrad person högsta familj högsta ersättningsbelopp ersättningsbelopp Avbeställning kr kr Invaliditet på grund av olycksfall % kr 50 % kr Dödsfall på grund av olycksfall 0-64 år kr > 65 år kr Resestartskydd Missat anslutningsflyg (mot kvitto) kr Försening allmänt transportmedel (schablonbelopp) Mer än 4 timmar Mer än 5 timmar Mer än 6 timmar Mer än 7 timmar Mer än 8 timmar Mer än 9 timmar Mer än 24 timmar 500 kr 600 kr 700 kr 800 kr 900 kr kr kr Försening bagage (mot kvitto) Mer än 6 timmar kr kr Mer än 24 timmar kr Självriskskydd Hemförsäkring Personbilsförsäkring Utländsk hyrbil Bilbärgning & assistans Nyckelservice kr Outnyttjade tjänster kr kr Köpskydd kr kr Prisskydd kr kr Matkompensation vid försenad hemkomst 500 kr kr 1. VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR Försäkringen gäller för innehavare av kort som betalat en privat resa eller researrangemang med minst 75 % med kortet. För att försäkringen ska vara giltig krävs att betalning sker till hotell, organiserad resebyrå, researrangör eller trafikbolag. Innehavarens make/maka, registrerad partner, sambo och barn som inte fyllt 23 år omfattas av försäkringen, även när de reser på egen hand. Barnet ska vara folkbokfört hos innehavaren eller hos den andre föräldern. Försäkringen omfattar även barnbarn under 23 år som medföljer mor- eller farföräldrar på resa utan förälders sällskap. Samtliga försäkrade ska vara stadigvarande bosatta inom EU. 2. VAR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER Försäkringen gäller i hela världen med de undantag som finns i försäkringsvillkoren. 3. NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER 3.1. Enkel biljett För enkel biljett gäller försäkringen under 60 dagar från det den försäkrade lämnar hemmet eller annan plats i Norden där resa påbörjas, till dess den försäkrade kommit fram till resmålet. Vid köp av två enkla biljetter, en för utresa och en för hemresa gäller motsvarande regler som för Tur- och returbiljett. Returresan ska vara betald innan utresan påbörjats Tur- och returbiljett, charterresa, rundresa Vid köp av tur- och returbiljett, charterresa eller rundresa gäller försäkringen under 60 dagar från det den försäkrade lämnar hemmet eller annan plats i Norden där resan påbörjas, till dess resan är avslutad och den försäkrade återkommit hem Avbeställningsskydd Avbeställningsskyddet börjar gälla när resa eller researrangemang till ett värde av lägst 750 kronor betalats eller en anmälningsavgift inbetalats och upphör när den försäkrade lämnar bostaden för att påbörja resan eller researrangemanget eller när den försäkrade har checkat in på flygplatsen Utan samband med resa För följande moment gäller försäkringen fast den försäkrade inte är på resa: köpskydd prisskydd. 2

3 4. VAD FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR 4.1. Avbeställningsskydd Ersättning lämnas för de kostnader som avser den försäkrades resa enligt av hotell, organiserad resebyrå, researrangör, trafikbolag eller uthyrare fast ställda bestämmelser. Om det saknas fastställda bestämmelser gäller de av Svenska Resebyråföreningen, SRF och Researrangörsföreningen i Sverige, RIS utfärdade allmänna resevillkoren avseende avbeställning av resa. Ersättning lämnas för den försäkrades andel av ovan nämnda avbeställningskostnader om den försäkrade före avresan från hemorten eller annan plats i Norden där resan påbörjas, tvingas avbeställa resa eller researrangemang på grund av att: den försäkrade råkar ut för olycksfall, akut sjukdom eller dödsfall närstående person råkar ut för olycksfall, akut sjukdom eller dödsfall person som den försäkrade har för avsikt att besöka, råkar ut för olycksfall, akut sjukdom eller dödsfall medresenär, som tillsammans med den försäkrade beställt resa till samma resmål, råkar ut för olycksfall, akut sjukdom eller dödsfall medresenärs närstående person råkar ut för olycksfall, akut sjukdom eller dödsfall när den försäkrade reser i sällskap med endast denna medresenär en oförutsedd händelse orsakat väsentlig skada i den försäkrades permanenta bostad på hemorten. Om flera i en familj drabbas av avbeställningskostnader är ersättningen begränsad enligt tabellen. Vid sjukdom och olycksfall ska läkare kontaktas före avresan och läkaren ska innan resan påbörjats via läkarintyg styrka att den försäkrade inte kan resa. Avbeställningsskyddet gäller inte: vid sjukdom eller olycksfall som förelegat eller varit känt redan när researrangemanget bokades. Försäkringen gäller dock om hälsotillståndet akut försämrats och detta inte var förutsägbart eller förväntat vid sjukdom eller olycksfall som orsakats av graviditet efter den 28:e veckan av graviditeten om resan bokats trots läkare avrått den försäkrade att resa om ersättning kan lämnas från annat håll för skatter och avgifter för kostnader som uppkommit genom att den försäkrade dröjt med avbeställningen Olycksfall Försäkringen gäller vid olycksfall som leder till bestående invaliditet och vid dödsfall på grund av olycksfall. Försäkringen omfattar ersättning för: medicinsk invaliditet dödsfall. Som olycksfall räknas inte: skada som uppkommit på grund av smitta genom bakterier, virus eller annat smittämne skada som uppkommit på grund av användning av medicinska preparat, ingrepp, behandling eller undersökning som inte föranletts av olycksfall som omfattas av denna försäkring sådant tillstånd som, även om det konstaterats efter ett olycksfall, enligt medicinsk erfarenhet inte kan anses bero på olycksfallet utan på sjukdom, lyte eller sjukliga förändringar skada som uppkommit genom kärnexplosion eller radioaktiv strålning (atomkärnreaktion) som har samband med militär verksamhet i vilken den försäkrade är sysselsatt Ersättning vid invaliditet Vid medicinsk invaliditet lämnar If enligt följande regler ersättning med en mot invaliditetsgraden svarande del av invaliditetskapitalet under förutsättning av att den medicinska invaliditetsgraden är 20 % eller däröver. Invaliditetsgraden bestäms på grundval av den medicinska invaliditeten. Ersättning vid medicinsk invaliditet Rätt till ersättning föreligger om den skada som uppstod genom olycksfallet inom tre år orsakat mätbar medicinsk invaliditet och minst ett år förflutit från olycksfallet. Med medicinsk invaliditet avses av olycksfallet orsakad och för framtiden bestående fysisk funktionsnedsättning. Funktionsnedsättningen skall objektivt kunna fastställas. Så snart den definitiva invaliditetsgraden därefter fastställts utbetalas ersättning med så stor del av försäkringsbeloppet som svarar mot invaliditetsgraden. år från olycksfallet, men kan uppskjutas så länge det enligt medicinsk erfarenhet är nödvändigt. Bedömning av medicinsk invaliditet Den medicinska invaliditetsgraden bestäms enligt tabellverket Gradering av medicinsk invaliditet Har genom samma olycksfall skador uppkommit på flera kroppsdelar lämnas ersättning högst efter en invaliditetsgrad motsvarande fullständig ersättning. Om funktionsförmågan redan tidigare var nedsatt frånräknas den tidigare medicinska invaliditetsgraden. Bestämning av den medicinska invaliditetsgraden sker oberoende av i vilken grad den försäkrades arbetsförmåga har nedsatts. Omprövning Om olycksfallet medför att kroppsfunktionen väsentligen försämras efter det att slutreglering skett, har den försäkrade rätt att återkomma och få invaliditetsgraden prövad på nytt. Omprövning medges dock inte sedan tio år förflutit från det att If meddelat beslut i ärendet. Ersättning vid invaliditet som leder till dödsfall Avlider den försäkrade innan rätt till invaliditetsersättning inträtt, utbetalas ingen invaliditetsersättning. Avlider den försäkrade sedan rätt till medicinsk invaliditetsersättning inträtt, men innan slutlig utbetalning skett, utbetalas till dödsboet det belopp som svarar mot den säkerställda medicinska invaliditet som förelåg innan dödsfallet Ersättning vid dödsfall Rätt till dödsfallsersättning föreligger om olycksfallet föranleder dödsfall inom tre år från olycksfallet. Förmånstagare vid dödsfallet är den försäkrades make/maka, sambo, registrerad partner. Om sådana saknas, den försäkrades arvingar Försäkringsbelopp Försäkringsbeloppet för invaliditet respektive dödsfall framgår av tabellen. Vid medicinsk invaliditet betalas ersättning ut i förhållande till invaliditetsgraden. Skadeärendet avslutas först när den medicinska invaliditeten är fastställd. Ett förskott på medicinsk invaliditetsersättning kan lämnas om det föreligger en preliminär invaliditetsbedömning. Om förskott lämnats avräknas detta när ärendet avslutas. Försäkringen gäller inte för undantag beskrivna under kapitlet Viktiga begränsningar i inledningen av villkoret Resestartskydd Blir den försäkrade försenad till inbokad avresa eller inbokad hemresa, lämnas ersättning för nödvändiga och skäliga merkostnader för att hinna fram i tid till platsen för avresan/hemresan (t.ex. flygplats eller järnvägsstation) eller för att ansluta sig till resan. Orsaken till försening ska vara att allmänt transportmedel eller privat eller hyrd bil som den försäkrade åker med till resans utgångspunkt försenas och förseningen beror på väderlekshinder, tekniskt fel, trafikolycka eller oförutsett trafikhinder på den direkta färden till utgångspunkten. Är anslutning inte möjlig på grund av ovannämnda orsaker kan If i stället lämna ersättning med belopp motsvarande resans pris. Kostnaden ska kunna styrkas skriftligt av researrangör eller reseföretag. Ersättningsbeloppen framgår av tabellen Missat anslutningsflyg Ersättning lämnas vid försenat flyg som medför missat anslutningsflyg. Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader för att komma fram till resmålet samt eventuella merkostnader för kost och logi. Om behandlingen är helt avslutad och den definitiva invaliditetsgraden kan fastställas redan innan ett år förflutit från olycksfallet, inträder dock ersättningsrätten och ersättning utbetalas när invaliditetsgraden fastställts. Fastställande av den definitiva invaliditetsgraden skall om möjligt ske inom tre Ersättningsbeloppen framgår av tabellen. 3

4 4.5. Försening av allmänt transportmedel Ersättning lämnas om allmänt transportmedel, som den försäkrade köpt biljett för med kortet, kommer till sin slutdestination från eller till Norden, alternativt hemorten, samt vid resa inom Norden, med minst fyra timmars försening. Om förseningen är mer än fem timmar lämnas en högre ersättning. En förutsättning för att få ersättning är att ingen annan transport kan erbjudas inom fyra timmar. Ersättningsbeloppen framgår av tabellen Försening av bagage Om den försäkrade vid resa med allmänt transportmedel inte får ut bagage som incheckats, eller på annat sätt skrivits in, inom sex timmar efter ankomsten till resmålet, är den försäkrade berättigad till inköp av kläder, toalettartiklar och andra nödvändiga personliga tillhörigheter som saknas på grund av förseningen av bagaget och som är nödvändiga för resans ändamål. Som nödvändiga och personliga tillhörigheter räknas inte inköp av golfklubbor, skidor eller annan sportutrustning. Om bagaget inte lämnas ut efter 24 timmar från ankomsten till resmålet, ersätter försäkringen ytterligare kostnader för inköp av kläder och toalettartiklar och andra nödvändiga personliga tillhörigheter som saknas på grund av förseningen av bagaget och som är nödvändiga för resans ändamål. Ersättning lämnas inte för bagageförsening vid hemresa. Inköpen ska vara nödvändiga och skäliga för uppehället samt göras innan bagaget lämnas ut. Inköpen ska göras på den ort där förseningen inträffade. Ersättning lämnas mot originalkvitto som bifogas med skadeanmälan Bilbärgning och assistans Ersättning lämnas om ersättningsbar skada inträffar på den försäkrades privata personbil som den försäkrade använder under resa och skadan överstiger gällande försäkrings självrisk. Ersättning lämnas om skadan medfört bilbärgning och/eller assistans och om kortet använts som betalning av resan eller researrangemanget. Skadan ska överstiga gällande försäkrings självrisk och ersättning lämnas med ett belopp som motsvarar självrisken. Skadan skall ha reglerats av den försäkrades försäkringsbolag Nyckelservice Ersättning lämnas om kortinnehavaren på grund av stöld, rån, överfall eller en annan plötslig och oförutsedd händelse förlorar sina nycklar eller vid ofrivillig inlåsning av nycklar i den försäkrades permanenta bostad. Ersättning lämnas för de faktiska kostnaderna för låsöppningen och för kostnad för tillverkning av nycklar, omkodning av nycklar samt vid behov byte av lås Outnyttjade tjänster Ersättning lämnas för outnyttjad del av kostnader, till exempel evenemangsbiljetter samt skidhyra, som inte går att få tillbaka eller användas om försäkrad drabbas av olycksfall eller akut sjukdom under resan. Ersättning lämnas endast för kostnader som betalats med kortet. Ersättning lämnas även till medförsäkrade. För att få ersättning behöver If ett läkarintyg utfärdat av behandlande läkare på vistelseorten där det anges diagnos och ordination av antalet hela dagar under vilka den försäkrade varit sjuk, ordinerats vila på hotellrummet eller inte kunnat utöva aktiviteten Köpskydd Ersättning lämnas om vara som försäkrad inhandlat med kortet skulle bli stulen eller skadad till följd av en plötslig och oförutsedd händelse inom 60 dagar från inköpsdagen Självriskskydd Hem/villahemförsäkring Ersättning lämnas om ersättningsbar skada inträffar i den försäkrades obebodda permanenta bostad på hemorten när den försäkrade är på resa och skadan överstiger gällande försäkrings självrisk. Ersättning lämnas med ett belopp som motsvarar självrisken. Skadan ska ha reglerats av den försäkrades försäkringsbolag Skada på privat personbil Ersättning lämnas om ersättningsbar skada inträffar på den försäkrades privata personbil när den försäkrade är på resa och skadan överstiger gällande försäkrings självrisk. Ersättning lämnas endast om bilen stått oanvänd på hemorten eller på betald parkeringsplats i hemlandet. Skadan ska överstiga gällande försäkrings självrisk och ersättning lämnas med ett belopp som motsvarar självrisken. Skadan skall ha reglerats av den försäkrades försäkringsbolag. Självriskskyddet gäller inte för: skada som omfattas av bilens rättsskyddsförsäkring avbrottsersättning bonusförlust stilleståndsersättning eller kostnad för hyrbil Utländsk hyrbilsförsäkring Ersättning lämnas för självrisken vid ersättningsbar försäkringsskada som inträffar på hyrbil eller moped/vespa (högst 100 cc) om kortet använts som betalning/säkerhet vid hyra hos en auktoriserad uthyrare på resmål i utlandet. Ersättning lämnas endast om den försäkrade betalat en självrisk till hyrbilsföretaget för en ersättningsbar försäkringsskada. Om skadekostnaden understiger självrisken för hyrbilens försäkring lämnas ingen ersättning Begränsning Inköpsskyddet gäller för varor som kostar minst 750 kronor. Produkten måste vara fullt betald med kortet Undantag Försäkringen omfattar inte följande varor: levande djur, växter, kontanter, valuta, transportbiljetter, föreställningsbiljetter, värdepapper, smycke eller ädelstenar, konstföremål, antikviteter, samlingsföremål, mat, dryck eller andra färskvaror, tobak, bränsle, farmaceutiska produkter, glasögon, linser, medicinsk utrustning, tjänste- och immateriella värden, föremål som sålts som en ny del av en helhet, alla varor som förvärvats illegalt, skräddarsydda varor, mobiltelefoner eller motorfordon, båtar, luftfartyg inklusive delar till sådana fordon. Försäkringen omfattar inte skada på grund av slitage eller när varan är omhändertagen av näringsidkare Prisskydd Ersättning lämnas för prisskillnaden för en vara som försäkrad köpt med sitt kort om en likadan vara kan hittas till ett lägre pris inom 60 dagar. För att få ersättning måste det vara samma vara, samma märke, tekniska funktioner och tillverkarens eller distributörens referensnummer Begränsning Prisskyddet gäller för varor som kostar minst 400 kronor. Prisskillnaden ska vara minst 300 kronor mellan vad varan kostade vid inköpet och vad den kostar vid upptäckten av ett lägre pris Undantag Försäkringen omfattar inte följande varor: levande djur, växter, kontanter, valuta, transportbiljetter, föreställningsbiljetter, värdepapper, smycke eller ädelstenar, konstföremål, antikviteter, samlingsföremål, mat, dryck eller andra färskvaror, tobak, bränsle, farmaceutiska produkter, glasögon, linser, medicinsk utrustning, tjänste- och immateriella värden, föremål som sålts som en ny del av en helhet, alla varor som förvärvats illegalt, skräddarsydda varor, mobiltelefoner eller motorfordon, båtar, luftfartyg inklusive delar till sådana fordon. Försäkringen lämnar ingen ersättning om prisskillnaden beror på: att varan säljs på samma försäljningsställe varor utomlands eller i en tullfri zon jämförelse mellan postorderkatalog och annat inköpsställe jämförelse mellan Internetleverantör och annat inköpsställe 4

5 jämförelse med begagnade varor paketerbjudande gratiserbjudande specialerbjudande för medlemmar utförsäljning i samband med likvidation eller realisation Matkompensation vid försenad hemkomst (inhandlat på Coop) Ersättning för inhandlad mat på valfri Coop-butik lämnas om allmänt transportmedel, som den försäkrade köpt biljett för med kortet, kommer till sin slutdestination från eller till Norden, alternativt hemorten, samt vid resa inom Norden, med mer än åtta timmars försening. Ersättning lämnas endast för kostnader som betalats med kortet. 5. BEGRÄNSNINGAR, UNDANTAG OCH RESTRIKTIONER Restriktionerna och undantagen kan sammanfattas enligt följande: Enligt vad som sägs nedan i denna punkt Enligt vad som sägs under respektive omfattning Begränsningar Kostnader som ersätts eller skulle kunna ersättas från annat håll, enligt författning, avtal, förordning, försäkring eller konvention ersätts inte. EU-/ Nordenmedborgare skall vara inskriven i något av de lokala allmänna försäkringssystemen inom EU/Norden, annars ersätts endast de kostnader som skulle ha ersatts om den försäkrade hade varit inskriven i lokalt allmänt försäkringssystem inom EU/Norden Undantag Försäkringen gäller inte för: deviationsförluster, dvs. kostnader som förorsakats av att fartyg eller flygplan på grund av den försäkrades sjukdom eller skada måste ändra sin färdplan kostnader vid olycksfall som drabbar den försäkrade vid flygolycka när den försäkrade är förare eller har annan funktion ombord vid militär flygning, avancerad flygning, yrkesmässig provflygning eller vid bruks-, skol- eller privatflygning. Ovanstående gäller dock inte om försäkringsfallet uppkommit i en situation som kan anses försvarlig i syfte att undvika skada på person eller egendom Restriktioner 6. ÅTGÄRDER VID SKADA All information om åtgärder vid skada samt möjlighet till elektronisk registrering av skada finns på Skriftlig skadeanmälan sänds till If Skadeförsäkring, P100, Stockholm inom sex månader efter skadehändelsen. Vid avbeställningsskydd skickas skriftlig skadeanmälan till If Skadeförsäkring, P100, Stockholm inom sex månader efter bokat avresedatum. Bifoga följande handlingar i original tillsammans med skadeanmälan: Kvitto/verifikation på att resan är betald med kortet Bokningsbekräftelse/resebevis med resenärer och pris Kompletterande handling såsom intyg och kvitton. 7. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Tidpunkt för utbetalning av ersättning Ersättning skall betalas senast en månad efter det att den försäkrade styrkt sitt krav och i övrigt fullgjort vad som åligger denne. Räntebestämmelser Betalas ersättning senare än vad som sagts ovan betalas dröjsmålsränta enligt räntelagen. Anmälan om skada Olycksfall som kan ge rätt till ersättning, skall snarast möjligt anmälas till If dock senast inom sex månader från skadehändelsen. Om försäkrad försummar att följa denna anvisning och det medför skada för If, kan den ersättning som annars skulle ha betalats sättas ned efter vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna. Denna regel tillämpas inte om försummelsen är ringa. Övriga skador skall anmälas till If snarast möjligt, dock senast inom sex månader från det att den ersättningsberättigade fått kännedom om skadan. Handlingsregler i dessa villkor skall följas. Med handlingsregler avses föreskrifter i villkoren, exempelvis föreskriften om att vända sig till If Assistance och/eller If innan hemtransport. Ersättningsanspråk skall framföras till If inom sex månader från skadetillfället. Försummelse att följa föreskrifterna ovan kan leda till att ersättningen sätts ned med ett särskilt avdrag eller helt uteblir. Minskningen beror på omständigheterna i det särskilda fallet och sker i det fall försummelsen lett till skada för If Giltighet i krigszoner och andra farliga områden Försäkringsskydden gäller inte när den försäkrade deltar i krig eller väpnad konflikt eller vid tjänstgöring i internationella uppdrag inom fredsbevarande verksamhet eller därmed förknippade uppdrag. Denna begränsning gäller inte dödsfallsskydd då den försäkrade tjänstgör i internationella uppdrag inom fredsbevarande verksamhet eller därmed förknippade uppdrag. Ersättning betalas inte för skada vars uppkomst eller omfattning direkt eller indirekt orsakats av eller står i samband med krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution, uppror eller upplopp. Detta undantag från ersättningsskyldighet tillämpas inte utanför Sverige inom de första 30 dagarna efter det att de väpnade händelserna startat, undantaget storskaligt krig, om den försäkrade har inlett sin resa innan dessa händelser tog sin början, och inte själv deltagit i ovan nämnda händelser Giltighet vid atomkärnprocess Ersättning betalas inte för skada, vars uppkomst eller omfattning har samband med atomkärnprocess Deltagande i idrott på elitnivå Försäkringen gäller inte för skada som inträffar under deltagande i sport- eller idrottstävling eller träning på en nivå som inte är att räknas som motion eller fritidssysselsättning i normal omfattning och intensitet. Exempel på sport och idrott som inte omfattas av försäkringen: deltagande i sport och idrott om den försäkrade får ersättning i form av pengar eller tävlar för en prissumma utövande av idrott i division två eller högre eller på idrottsgymnasium eller idrottshögskola Farliga aktiviteter Försäkringen gäller inte för skada som inträffar under deltagande i äventyrsaktiviteter, expeditioner av äventyrskaraktär, eller liknande, och som utförs utan överinseende av auktoriserad guide. För dykning med tub finns inget krav på guide, däremot skall den som dyker inneha erforderligt giltigt dykcertifikat. Ersättningsregler Den försäkrade är skyldig att på begäran styrka ersättningskravet genom att lämna upplysningar och tillhandahålla originalkvitton, bevis och andra handlingar som behövs för bedömning av Ifs ansvarighet och ersättningens storlek. Regress Om If lämnat ersättning enligt denna försäkring övertar If den försäkrades rätt till ersättning från annan som är skyldig att ersätta skadan. Dubbel försäkring Är intresse som omfattas av denna försäkring även försäkrat genom annan försäkring och finns det förbehåll för dubbel försäkring gäller samma förbehåll även för denna försäkring. Ansvarigheten fördelas i sådant fall mellan försäkringarna enligt lag. Force majeure If är inte ansvarigt för fördröjning av utbetalning av ersättning på grund av krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution eller uppror eller på grund av arbetsmarknadskonflikt, konfiskation eller nationalisering, rekvisition, destruktion av eller skada på egendom genom order från regering eller myndighet. Förbehållet i fråga om arbetsmarknadskonflikt gäller även om If vidtagit eller är föremål för konfliktåtgärder. Utrikesdepartementets rekommendationer Försäkringen gäller inte för skada som uppstår när den försäkrade vistas i område som enligt Utrikesdepartementet i sina reserekommendationer avråder från att besöka eller vistas i. Atomkärnprocess Försäkringen gäller vid olycksfall genom atomkärnprocess om processen inte har samband med militär verksamhet i vilken den försäkrade är sysselsatt. Har den försäkrade högre försäkringsbelopp än kronor begränsas ersättningen vid skada genom atomkärnprocess ändå till kronor vid invaliditet. Finns flera olycksfallsförsäkringar gällande i ett eller flera 5

6 försäkringsbolag är försäkringsbeloppen vid invaliditet och dödsfall genom atomkärnprocess begränsade, så att de tillsammans med motsvarande belopp enligt de övriga försäkringarna inte överstiger ovannämnda belopp. Beloppen fördelas på de olika försäkringarna i förhållande till dessas ansvarighet enligt aktuellt moment. Lagbestämmelser För denna försäkring gäller bestämmelserna i Försäkringsavtalslagen (FAL) samt svensk lag i övrigt. Tvister i anledning av försäkringsavtalet eller detta försäkringsvillkor skall avgöras enligt svensk rätt vid svensk domstol. Preskription If följer FALs regler om preskription. Överklagande av skaderegleringsbeslut Ta alltid först kontakt med den som handlagt ärendet. Ett samtal kan ge kompletterande uppgifter och eventuella missförstånd kan på så sätt klaras upp. Kundombudsmannen hos If Är du fortfarande inte nöjd kan du inom sex månader från Ifs beslut vända dig till Kundombudsmannen som utan kostnad prövar de flesta klagomål. Skriv ned dina synpunkter och skicka dessa till Kundombudsmannen via post, fax eller mejl. Du kan också ringa eller besöka Kundombudsmannen. Postadress: Ifs Kundombudsman Stockholm Telefon: Fax: Mejl: Besöksadress: Barks väg 15, Solna Ifs kundpanel Om du inte håller med Kundombudsmannen kan du i vissa fall gå vidare till vår Kundpanel, där ett antal vanliga If-kunder sitter med och avgör hur skadeärendet bör avgöras. Du vänder dig dit genom att skriva till Ifs Kundpanel, Stockholm. Allmänna reklamationsnämnden (ARN) ARN är en statlig myndighet, vars särskilda avdelning för försäkringsfrågor kostnadsfritt prövar ditt ärende. Postadress: Box 174, Stockholm Telefon: Fax: Mejl: Internet: Domstol Vid tvist kan du vända dig till domstol. Ta kontakt med närmaste tingsrätt om du vill veta mer. Det finns vissa möjligheter att få kostnader ersatta från rättsskyddsförsäkringen i till exempel hemförsäkringen. Konsumenternas försäkringsbyrå Du kan också få upplysningar och vägledning i försäkringsfrågor av Konsumenternas försäkringsbyrå. Telefon: Fax: Internet: 6

Försäkringsvillkor januari 2015

Försäkringsvillkor januari 2015 GRAVID Försäkringsvillkor januari 2015 Här har vi samlat allt som våra gravidförsäkringar omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en

Läs mer

Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna

Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna INDIVIDUELL OLYCKSFALLS- OCH SJUKFÖRSÄKRING FÖR VUXNA, OSV 628:9 Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna Gäller från 2015-01-01 Innehåll A Försäkringsavtalet 3 A1 Allmänna bestämmelser

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2013-04-01. Boendeförsäkring

FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2013-04-01. Boendeförsäkring FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2013-04-01 Boendeförsäkring 2 Boendeförsäkring Boendeförsäkring 3 BOENDEFÖRSÄKRING INNEHÅLL A. DIN FÖRSÄKRINGS GILTIGHET Var försäkringen gäller 5 När försäkringen gäller 5 Aktsamhetskrav

Läs mer

Försäkringsvillkor. Bil Januari 2012. Ring oss gärna på: 08-541 705 36

Försäkringsvillkor. Bil Januari 2012. Ring oss gärna på: 08-541 705 36 Försäkringsvillkor Bil Januari 2012 Ring oss gärna på: 08-541 705 36 Innehåll Sid Några ord om din försäkring 2 Hur ska villkoren läsas? 2 Så beräknas priset på din bilförsäkring 2 När din bil är avställd

Läs mer

Hem. försäkringsvillkor 1 juni 2013

Hem. försäkringsvillkor 1 juni 2013 Hem försäkringsvillkor 1 juni 2013 Här har vi samlat allt som vår hemförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell

Läs mer

Villkor Sjukvård Stor Sjukvård Olycksfall Diagnosförsäkring. 2015-01-01 Försäkringsgivare: Trygg-Hansa

Villkor Sjukvård Stor Sjukvård Olycksfall Diagnosförsäkring. 2015-01-01 Försäkringsgivare: Trygg-Hansa Villkor Sjukvård Stor Sjukvård Olycksfall Diagnosförsäkring 2015-01-01 Försäkringsgivare: Trygg-Hansa Innehåll A. Sjukvård Stor 3 A.1 Var gäller försäkringen? 3 A.2 Begreppsförklaringar avseende försäkringens

Läs mer

Meddelandeservice Om Kunden önskar, kan AI vidareförmedla meddelande från Kunden till den Kunden önskar nå.

Meddelandeservice Om Kunden önskar, kan AI vidareförmedla meddelande från Kunden till den Kunden önskar nå. Mervärdesprogrammet Mer Dessa bestämmelser gäller från och med oktober 2008 Mervärdesprogrammet Mer omfattar flera olika banktjänster, kort samt de tjänster som framgår av de allmänna kundvillkoren nedan.

Läs mer

DKV Hälsa Vårdförsäkring. Vägledning och försäkringsvillkor. - för individuellt och kollektivt försäkringsavtal

DKV Hälsa Vårdförsäkring. Vägledning och försäkringsvillkor. - för individuellt och kollektivt försäkringsavtal DKV Hälsa Vårdförsäkring Vägledning och försäkringsvillkor - för individuellt och kollektivt försäkringsavtal Oslo, November 2009 (N) Om detta häfte Detta häfte innehåller alla de villkor som gäller din

Läs mer

Ansvarsförsäkring AN 1:4. Gäller från 1 januari 2013

Ansvarsförsäkring AN 1:4. Gäller från 1 januari 2013 Ansvarsförsäkring AN 1:4 Gäller från 1 januari 2013 2/16 Information om försäkringsbrev och villkor Grundvillkor Ansvarsförsäkring AN 1:4 Innehållsförteckning Information om försäkringsbrev och villkor....

Läs mer

Ansvarsförsäkring AN 1:3. Gäller från 1 januari 2011

Ansvarsförsäkring AN 1:3. Gäller från 1 januari 2011 Ansvarsförsäkring AN 1:3 Gäller från 1 januari 2011 2/16 Information om försäkringsbrev och villkor Grundvillkor Ansvarsförsäkring AN 1:3 Innehållsförteckning Information om försäkringsbrev och villkor......

Läs mer

Att tänka på inför och under flygresan

Att tänka på inför och under flygresan Att tänka på inför och under flygresan Information från Svenska Resebyråföreningen Information från Svenska Resebyråföreningen 1 Att tänka på inför och under flygresan Svenska Resebyråföreningen har i

Läs mer

SBAB Stor VillaHem försäkringsvillkor 1 jan 2012

SBAB Stor VillaHem försäkringsvillkor 1 jan 2012 SBAB Stor VillaHem försäkringsvillkor 1 jan 2012 Här har vi samlat allt som vår villahemförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller

Läs mer

Om du är sjuk och inte kan arbeta

Om du är sjuk och inte kan arbeta Om du är sjuk och inte kan arbeta Välkommen till Försäkringskassan Influensa, benbrott eller migrän. Det kan finnas många orsaker till att du inte kan arbeta som vanligt. Om du måste vara borta från jobbet

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Välkommen till Nordnet Pension!

Välkommen till Nordnet Pension! Välkommen till Nordnet Pension! Hos oss får du en tjänstepension utan höga avgifter och med placeringsmöjligheter långt utöver det normala. Här har vi samlat de blanketter du behöver för att flytta över

Läs mer

Stor villahemförsäkring

Stor villahemförsäkring Stor villahemförsäkring Vår villahemförsäkring ger ett bra skydd för ditt hus och dina ägodelar, både i och utanför hemmet. Villahemförsäkringen gäller även för saker som du hyr eller lånar. Ett personligt

Läs mer

17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst

17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst, Avsnitt 17 211 17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst 11 kap. IL prop. 1999/2000:2 Sammanfattning Huvudregeln för vad som ska tas upp i inkomstslaget

Läs mer

Handbok för insatspersonal. Före, under och efter internationella insatser.

Handbok för insatspersonal. Före, under och efter internationella insatser. Handbok för insatspersonal Före, under och efter internationella insatser. Handbok för insatspersonal Före, under och efter internationella insatser Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Kontaktperson:

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION MERKON_uppdat.150507 8999_ 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23 Anvisningar för god man och förvaltare Reviderad 2012-01-23 Dnr 2/26 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Besöksadress: Postadress: Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Nyköpings- Oxelösunds

Läs mer

Hem-, Villahem- och Fritidshusförsäkring. Försäkringsvillkor 2015-04-01

Hem-, Villahem- och Fritidshusförsäkring. Försäkringsvillkor 2015-04-01 Hem-, Villahem- och Fritidshusförsäkring Försäkringsvillkor 2015-04-01 Innehåll A. Din försäkrings giltighet...5 Vilka avtal du kan välja....5 Vem försäkringen gäller för...6 Var försäkringen gäller....6

Läs mer

TRYGG SOM SAMBO. Trygg som sambo

TRYGG SOM SAMBO. Trygg som sambo TRYGG SOM SAMBO Trygg som sambo Trygg som sambo Juridiska regler som gäller för samboförhållanden och vad som är viktigt att tänka på för att undvika ekonomiska fallgropar. Allt fler lever som sambo och

Läs mer

Vägledning 2003:1 Version 8. Bilstöd till personer med funktionsnedsättning

Vägledning 2003:1 Version 8. Bilstöd till personer med funktionsnedsättning Bilstöd till personer med funktionsnedsättning Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar

Läs mer

TILL hantverkare. hantverkare

TILL hantverkare. hantverkare TILL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skatt behörighet försäkringar Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska påbörjas

Läs mer

Distans- och hemförsäljningslagen

Distans- och hemförsäljningslagen Distans- och hemförsäljningslagen SFS 2005:59 Lagen ger dig ett skydd vid distanshandel och hemförsäljning. Reviderad april 2007 Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) gäller när du handlar på distans

Läs mer

Information om uppdrag som god man eller förvaltare

Information om uppdrag som god man eller förvaltare Information om uppdrag som god man eller förvaltare Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö Foto framsida: bildarkivet.se Tryck: Haninge kommuns tryckeri,

Läs mer

Mer information till arbetsgivare om sjuklön. Mer information till arbetsgivare om sjuklön

Mer information till arbetsgivare om sjuklön. Mer information till arbetsgivare om sjuklön Mer information till arbetsgivare om sjuklön 1 2 Mer information till arbetsgivare om sjuklön Utgivare: Försäkringskassan Försäkringsprocesser, sjukpenning och samordning Reviderad: 2013-12-16 Kontaktinformation

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer