Allmänna försäkringsvillkor Volvokortets Reseförsäkring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänna försäkringsvillkor Volvokortets Reseförsäkring"

Transkript

1 Allmänna försäkringsvillkor Volvokortets Reseförsäkring Viktig information Försäkringen gäller för kontoinnehavare med giltigt Volvokort försett med VISA-symbol som används vid betalning av resa. Försäkringen omfattar rese- och avbeställningsskydd enligt dessa försäkringsvillkor och gäller utöver det skydd som den försäkrade kan få via sin hemförsäkrings reseskydd alternativt via annan reseförsäkring. Försäkringen gäller för innehavare med giltigt Volvokort som använder detta till mer än 75 % vid betalning av resa eller hyra av stuga eller lägenhet. Viktiga begränsningar I villkoren nedan finns regler om vad försäkringen omfattar. Viktiga begränsningar anges vid respektive skydd. Försäkringen omfattar till exempel inte ansvars- eller rättsskydd. Försäkringen omfattar inte heller överfallsersättning enligt skadeståndsrättsliga regler. Försäkringen gäller inte för egendomsskydd, till exempel stöld eller brandskada, under resan. Försäkringen gäller inte för resor i tjänsten eller för resor till och från arbetet. Ersättning lämnas endast en gång för en och samma skada och person även om försäkrad är innehavare av fler än ett Volvokort. Försäkringen gäller inte om resebyrå/arrangör/trafikbolag/stuguthyrare går i konkurs. Försäkringen lämnar inte ersättning för skada som inträffar under deltagande i sport eller idrottstävling eller träning på en nivå som inte är att räknas som motion eller fritidssysselsättning i normal omfattning och intensitet Exempel på sport och idrott som inte omfattas av försäkringen deltagande i sport och idrott om du får ersättning i form av pengar eller tävlar för en prissumma utövande av idrott i division två eller högre eller på idrottsgymnasium eller idrottshögskola för skada som uppstår när den försäkrade vistas i område som enligt Utrikesdepartementet i sina reserekommendationer avråder från att besöka eller vistas i försäkringsfall som orsakats direkt eller indirekt av atomkärnprocess, t.ex. kärnklyvning, kärnsammansmältning eller radioaktivt sönderfall Om Volvokortet upphör att gälla upphör försäkringsskyddet enligt dessa villkor. Självrisk Försäkringen gäller utan självrisk. Utbetalning av ersättning Ersättning utbetalas till den försäkrades Volvokort. Försäkringsvillkor Volvokortet 1 januari,

2 Definitioner Allmänt färdmedel Färdmedel som är avsett för allmän passagerartrafik så som flyg, båt, tåg och buss. Familj Med familj avses kortinnehavaren, dennes make, maka, registrerad partner, sambo och hemmavarande barn som inte fyllt 23 år. Hemort Med hemort menas ort i Sverige där försäkrad är stadigvarande bosatt. Närstående Med närstående person menas i dessa villkor make, maka, registrerad partner, sambo, barn, syskon, föräldrar, svärföräldrar, mor- och farföräldrar och person som har vårdnad om någon inom ovan nämnd personkrets. Olycksfall Med olycksfall menas en kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt råkar ut för genom en plötslig, yttre händelse, dvs. genom ett enstaka utifrån kommande våld mot kroppen. Kroppsskada som uppkommer genom förfrysning, värmeslag eller solsting jämställs med olycksfall och anses ha inträffat den dag skadan visar sig. Total hälseneruptur anses som olycksfall oavsett anledning. Researrangemang Researrangemang är en kombination av färdbiljett och logi (paketresa). Även korttidshyrd stuga eller lägenhet för självhushåll under maximalt 60 dagar är enligt dessa villkor ett researrangemang. Sambo Med sambo menas person som den försäkrade sammanbor med under äktenskapsliknande förhållanden. Ingen av dem får vara gift eller registrerad partner med annan person för att bedömas som sambo enligt dessa villkor. Volvokort Giltigt Volvokort försett med VISA-symbol som används vid betalning av resa. Försäkringsvillkor Volvokortet 1 januari,

3 Omfattning Försäkringsbelopp Försäkrad Försäkringsbelopp Familj Läke- och resekostnader Läkekostnader Merkostnader för kost och logi Resor för vård och behandling Hemtransport Reseavbrott Begravning på platsen Akut tandvård Dagsersättning vid sjukhusvistelse utomlands i högst 30 dagar Olycksfall Vid invaliditet överstigande 20 % Försäkrad som inte fyllt 65 år vid skadetillfället Försäkrad som fyllt 65 år vid skadetillfället Vid dödsfall: Försäkrad som inte fyllt 65 år vid skadetillfället Försäkrad som fyllt 65 år vid skadetillfället Resestartskydd Nödvändiga och skäliga Nödvändiga och skäliga Nödvändiga och skäliga Nödvändiga och skäliga Nödvändiga och skäliga kr kr 300 kr kr kr kr kr kr Försening av allmänt färdmedel Mer än 4 timmar 600 kr kr Mer än 8 timmar kr kr Försening av bagage Mer än 6 timmar kr kr Mer än 24 timmar kr kr Avbeställningsskydd kr kr Självriskskydd Hemförsäkring Personbilsförsäkring Utländsk hyrbil Allriskskydd Per skada Per år Prisskydd Per skada Per år kr kr kr kr kr kr kr Försäkringsvillkor Volvokortet 1 januari,

4 Vem försäkringen gäller för Läke- och resekostnader, olycksfall, resestartskydd, försening av allmänt färdmedel, försening av bagage, självriskskydd samt prisskydd. Försäkringen gäller för innehavare med giltigt Volvokort som använder Volvokortet till mer än 75 % vid betalning av resa eller hyra av stuga eller lägenhet. För att försäkringen skall vara giltig krävs att kortinnehavaren använder Volvokortet vid direkt betalning till resebyrå, researrangör, trafikbolag eller stuguthyrare. Kortinnehavarens make, maka, registrerad partner, sambo och barn som inte fyllt 23 år omfattas av försäkringen, även när de reser på egen hand. Barnet ska vara bosatt hos kontoinnehavaren eller hos den andre föräldern. Samtliga försäkrade ska vara stadigvarande bosatta i Norden. Avbeställningsskydd Försäkringen gäller för kontoinnehavare med giltigt Volvokort som använder Volvokortet till mer än 75 % vid betalning för resa eller researrangemang. Har endast anmälningsavgift betalats med Volvokortet och avbeställning sker före slutbetalning av resa, lämnas endast ersättning för anmälningsavgiften. Avbeställningsskyddet gäller inte vid enbart bokning av hotellrum eller annat rum. Var försäkringen gäller Försäkringen gäller i hela världen. När försäkringen gäller Enkel biljett För enkel biljett gäller försäkringen under 60 dagar från det den försäkrade lämnar hemmet eller annan plats där resa påbörjas, till dess den försäkrade kommit fram till resmålet. Tur- och returbiljett, charterresa, rundresa Vid köp av tur- och returbiljett, charterresa eller rundresa gäller försäkringen under 60 dagar från det den försäkrade lämnar hemmet eller annan plats där resan påbörjas, till dess resan är avslutad och den försäkrade återkommit hem. Avbeställningsskydd Avbeställningsskyddet börjar gälla när resa eller researrangemang till ett värde av lägst kronor inköpts eller en anmälningsavgift inbetalats och upphör när resan eller researrangemanget påbörjas. Volvokortet ska vara giltigt vid tidpunkten för beställningen av resan och fram till och med dagen för avresan. Vad försäkringen gäller för Läke- och resekostnader If lämnar ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader om den försäkrade drabbas av akut sjukdom eller olycksfall. Försäkringen omfattar enligt följande: läkekostnader akut tandvård merkostnader för kost och logi resor för vård och behandling hemtransport begravning på platsen Försäkringsvillkor Volvokortet 1 januari,

5 reseavbrott dagsersättning vid sjukhusvistelse utomlands Försäkringen gäller inte för: kostnader för privat sjukvård i Norden kostnader för vistelse på hälso- eller rehabiliteringshem och därmed förknippade resor kostnader för förebyggande hälsovård kostnader för sterilisering, abort, fertilitets- eller IVF-behandling den del av kostnad för vård utom hemmet som svarar mot inbesparade levnadsomkostnader deviationsförluster, dvs. kostnader som förorsakats av att fartyg eller flygplan på grund av den försäkrades sjukdom eller skada måste ändra sin färdplan kostnader vid olycksfall som inträffar vid dykning med tub om försäkrad saknar giltigt dykcertifikat kostnader vid olycksfall som drabbar den försäkrade vid flygolycka när han är förare eller har annan funktion ombord vid militär flygning, avancerad flygning, yrkesmässig provflygning eller vid bruks-, skol- eller privatflygning Ovanstående gäller dock inte om försäkringsfallet uppkommit i en situation som kan anses försvarlig i syfte att undvika skada på person eller egendom. Undantag beskrivna under kapitlet Viktiga begränsningar i inledningen av villkoret. Kostnader som skall ersättas från annat håll, enligt författning, avtal, förordning eller konvention ersätts inte. Läkekostnader Om den försäkrade blir sjuk eller skadad lämnas ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader för läkaroch sjukhusvård samt för läkemedel och hjälpmedel som behörig läkare föreskrivit för sjukdomens eller skadans läkning. Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader för läkar- och sjukhusvård samt för behandling, läkemedel och hjälpmedel som behörig läkare föreskrivit för sjukdomens eller skadans läkning. Ersättning lämnas även för kostnader för läkarintyg som If begär. Ersättningstiden är begränsad till 60 dagar från första läkarbesöket. Ersättning lämnas inte sedan definitiv medicinsk invaliditetsersättning utbetalats från denna försäkring. Flera sjukdomsfall med medicinskt samband räknas som ett och samma sjukdomsfall. Merkostnader för kost och logi Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga merkostnader för den försäkrade och övriga medföljande försäkrade, förutsatt att sjukdomen eller olycksfallet enligt intyg från behandlande läkare på vistelseorten medfört, att den försäkrade måste förlänga restiden eller ändra boendeformen. Ersättning lämnas också för merkostnader för logi istället för sjukhusvistelse eller i väntan på hemtransport resa (tur och retur) och logi för två personer från hemorten till resmålet om skadan är allvarlig eller livshotande. Nödvändigheten av förlängd vistelse eller resa till resmålet skall vara godkänd av If Assistance och/eller If. Vid försummelse enligt denna punkt gäller reglerna under Allmänna bestämmelser. För merkostnader för kost och logi är ersättningstiden längst 60 dagar från första läkarbesöket. Försäkringsvillkor Volvokortet 1 januari,

6 Resor för vård och behandling Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader för resor i samband med vård och behandling. Ersättningstiden är längst 60 dagar från första läkarbesöket. Hemtransport Försäkringen lämnar ersättning för hemtransport på grund av medicinska skäl eller vid dödsfall. Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga merkostnader i samband med hemtransport, på grund av medicinska skäl, av den sjuke/skadade eller hemtransport på grund av dödsfall. Försäkringen omfattar även merkostnader för medföljande försäkrads hemresa. Nödvändigheten av resan samt färdsättet skall vara föreskriven av behandlande läkare på platsen och godkänd av If Assistance och/eller If. Vid försummelse enligt denna punkt gäller reglerna i Allmänna bestämmelser. Ersättning lämnas om hemtransporten sker inom 60 dagar från första läkarbesöket. Med hemtransport avses transport av den sjuke/skadade/avlidne till sin hemort. Reseavbrott Om resan avbrutits på grund av akut sjukdom eller olycksfall lämnas ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader att komma fram till resmålet efter avslutad behandling. Om det blir aktuellt med hemtransport ersätts inte ovanstående kostnad. Begravning på platsen I stället för hemtransport av avliden ersätts även begravning på platsen. Akut tandvård Ersättning lämnas för kostnader för tillfällig behandling vid akuta besvär. Första tandläkarbesöket ska göras på resmålet. Försäkringen omfattar inte kostnad för tandreglering. Dagsersättning vid sjukhusvistelse utomlands i högst 30 dagar Dagsersättning lämnas för tiden försäkrad är inlagd på sjukhus för vård utomlands om försäkrad blir akut sjuk eller råkar ut för ett olycksfall. Olycksfall Försäkringen gäller vid olycksfall som inträffar under försäkringstiden. Medicinsk invaliditet Rätt till ersättning föreligger om den skada som uppstod genom olycksfallet inom tre år orsakat mätbar medicinsk invaliditet och minst ett år förflutit från olycksfallet. Invaliditetsersättning lämnas vid 20 % invaliditet eller högre. Med medicinsk invaliditet avses, av olycksfallet, orsakad och för framtiden bestående fysisk funktionsnedsättning. Funktionsnedsättningen skall objektivt kunna fastställas. Som medicinsk invaliditet räknas också bestående värk och förlust av sinnesfunktion eller inre organ. Försäkringsvillkor Volvokortet 1 januari,

7 Ersättning betalas ut i förhållande till dels invaliditetsgraden dels åldern vid skadetillfället. Om den försäkrade vid skadetillfället fyllt 46 år, reduceras ersättningen med 2,5 procentenheter för varje år åldern överstiger 45 år dock längst till och med 75 års ålder. Om behandlingen är helt avslutad och den definitiva invaliditetsgraden kan fastställas redan innan ett år förflutit från olycksfallet, inträder dock ersättningsrätten och ersättning utbetalas när invaliditetsgraden fastställts. Fastställande av den definitiva invaliditetsgraden skall om möjligt ske inom tre år från olycksfallet, men kan uppskjutas så länge detta enligt medicinsk erfarenhet är nödvändigt. Den medicinska invaliditetsgraden bestäms enligt tabellverket Gradering av medicinsk invaliditet Har genom samma olycksfall skador uppkommit på flera kroppsdelar lämnas ersättning högst efter en invaliditetsgrad motsvarande fullständig ersättning. Om funktionsförmågan redan tidigare var nedsatt frånräknas den tidigare medicinska invaliditetsgraden. Bestämning av den medicinska invaliditetsgraden sker oberoende av i vilken grad den försäkrades arbetsförmåga har nedsatts. Dödsfallskapital Rätt till dödsfallsersättning föreligger om olycksfallet föranleder dödsfall inom tre år från olycksfallet. Förmånstagare vid dödsfall är den försäkrades make, maka, registrerad partner eller sambo. Om sådan saknas, den försäkrades arvingar. Försäkringsbelopp Försäkringsbeloppet för invaliditet respektive dödsfall framgår av omfattningen ovan. Ersättning betalas i förhållande till invaliditetsgraden. Skadeärendet avslutas först när den medicinska är fastställd. Dessförinnan kan förskott på medicinsk invaliditetsersättning lämnas. Om förskott lämnats avräknas detta när ärendet avslutas. Försäkringen gäller inte för skada som uppkommit genom: överansträngning smitta genom bakterier, virus eller parasit inte heller smitta eller förgiftning genom intagande av mat eller dryck användning av medicinska preparat, ingrepp, behandling eller undersökning som inte föranletts av olycksfall som omfattas av denna försäkring kärnexplosion eller radioaktiv strålning (atomkärnreaktion), som har samband med militär verksamhet i vilken den försäkrade deltar Med olycksfall avses inte skada som enligt patientförsäkring godkänts som behandlings- eller läkemedelsskada. Resestartskydd Ersättning lämnas för att hinna fram i tid till platsen för avresa/hemresa (t.ex. flygplats eller järnvägsstation) eller för att ansluta sig till resa om försäkrad blir försenad till inbokad avresa eller inbokad hemresa. Förseningen ska bero på att fordon som den försäkrade åker med till resans utgångspunkt försenas på grund av väderlekshinder, tekniskt fel, trafikolycka eller oförutsett trafikhinder på den direkta färden till utgångspunkten. Försäkringsvillkor Volvokortet 1 januari,

8 Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga merkostnader. Försening av allmänt färdmedel Om det allmänna färdmedel, som den försäkrade köpt biljett för med Volvokortet, blir försenat vid avresa, blir inställt inom 24 timmar före avgångstiden eller blir överbokat så att den försäkrade inte kommer med lämnas ersättning. En förutsättning för att få ersättning är att ingen annan transport kan erbjudas inom fyra timmar. Undantag Ersättning lämnas inte för försenad ankomst till resmålet om förseningen beror på missad anslutning. Försening av bagage Om den försäkrade vid resa med allmänt färdmedel inte får ut bagage som incheckats, eller på annat sätt skrivits in, inom 6 timmar efter ankomsten till en destination utomlands, är den försäkrade berättigad till inköp av kläder, toalettartiklar och andra nödvändiga personliga tillhörigheter upp till belopp som framgår av tabellen. Om bagaget inte lämnas ut efter 24 timmar från ankomsten, ersätter försäkringen kostnad för inköp av kläder, toalettartiklar och andra nödvändiga personliga tillhörigheter upp till belopp som framgår av tabellen. Inköpen ska vara nödvändiga och skäliga för uppehället samt göras innan bagaget lämnas ut. Inköpen ska göras på den ort där förseningen inträffade. Ersättning lämnas mot originalkvitto som bifogas med skadeanmälan. Avbeställningsskydd Ersättning lämnas för de kostnader som avser den försäkrades resa och som denne måste betala enligt resebyrås, researrangörs, trafikbolags eller uthyrares fastställda bestämmelser. Om det saknas fastställda bestämmelser gäller de av Svenska Resebyråföreningen, SRF och Researrangörsföreningen i Sverige, RIS utfärdade allmänna resevillkoren avseende avbeställning av resa. Ersättning lämnas för den försäkrades andel av ovan nämnda avbeställningskostnader om den försäkrade före avresan från hemorten eller annan plats där resan påbörjas, tvingas avbeställa resa eller researrangemang på grund av att: den försäkrade råkar ut för olycksfall, akut sjukdom eller dödsfall närstående person råkar ut för olycksfall, akut sjukdom eller dödsfall. Person som den försäkrade har för avsikt att besöka, råkar ut för olycksfall, akut sjukdom eller dödsfall medresenär, som tillsammans med den försäkrade beställt resa till samma resmål, råkar ut för olycksfall, akut sjukdom eller dödsfall Vid sjukdom och olycksfall ska läkare kontaktas före avresan och läkaren ska innan resan påbörjats via läkarintyg styrka att den försäkrade inte kan resa. Avbeställningsskyddet gäller inte: vid sjukdom som orsakats av graviditet eller barnafödsel om resan bokats trots läkare avrått den försäkrade att resa om ersättning kan lämnas från annat håll för skatter och avgifter för kostnader som uppkommit genom att den försäkrade dröjt med avbeställningen Försäkringsvillkor Volvokortet 1 januari,

9 Självriskskydd Hemförsäkring Ersättning lämnas om ersättningsbar skada inträffar i den försäkrades obebodda permanenta bostad på hemorten när den försäkrade är på resa och skadan överstiger gällande försäkrings självrisk lämnas ersättning med ett belopp som motsvarar självrisken, dock högst med kronor. Skadan ska ha reglerats av den försäkrades försäkringsbolag. Personbilsförsäkring Ersättning lämnas om ersättningsbar skada inträffar på den försäkrades privata personbil när den försäkrade är på resa och skadan överstiger gällande försäkrings självrisk lämnas ersättning med ett belopp som motsvarar självrisken, dock högst med kronor. Skadan skall ha reglerats av den försäkrades försäkringsbolag. Undantag Självriskskydd gäller inte för: skada som omfattas av bilens rättsskyddsförsäkring avbrottsersättning bonusförlust stilleståndsersättning eller kostnad för hyrbil Utländsk hyrbil Ersättning lämnas om ersättningsbar skada inträffar på hyrbil eller moped/vespa (högst 100 cc) om fordonet är hyrt med kortet av en auktoriserad uthyrare på resmål i utlandet. Ersättning lämnas endast om du betalat en självrisk till hyrbilsföretaget för en ersättningsbar försäkringsskada. Om skadekostnaden understiger självrisken för hyrbilens försäkring lämnas ingen ersättning. Allriskskydd för inhandlad vara Ersättning lämnas om vara som försäkrad inhandlat med kortet skulle bli stulen eller skadad till följd av en plötslig och oförutsedd händelse inom 60 dagar från inköpsdagen. Begränsning Inköpsskyddet gäller för varor som kostar minst 750 kronor. Produkten måste vara fullt betald med kortet. Undantag Försäkringen omfattar inte följande varor: Levande djur, växter, kontanter, valuta, transportbiljetter, föreställningsbiljetter, värdepapper, smycke eller ädelstenar, konstföremål, antikviteter, samlingsföremål, mat, dryck eller andra färskvaror, tobak, bränsle, farmaceutiska produkter, glasögon, linser, medicinsk utrustning, tjänste- och immateriella värden, föremål som sålts som en ny del av en helhet, alla varor som förvärvats illegalt, skräddarsydda varor, mobiltelefoner eller motorfordon, båtar, luftfartyg inklusive delar till sådana fordon. Försäkringen omfattar inte skada på grund av slitage eller när varan är omhändertagen av näringsidkare. Försäkringsvillkor Volvokortet 1 januari,

10 Prisskydd Ersättning lämnas för prisskillnaden för en vara som försäkrad köpt med sitt kort om en likadan vara kan hittas till ett lägre pris inom 60 dagar. För att få ersättning måste det vara samma vara, samma märke, tekniska funktioner och tillverkaren eller referensnummer. Begränsning Prisskyddet gäller för varor som kostar minst 400 kronor. Prisskillnaden ska vara minst 300 kronor mellan vad varan kostade vid inköpet och vad den kostar vid upptäckten av ett lägre pris. Undantag Försäkringen omfattar inte följande varor: Levande djur, växter, kontanter, valuta, transportbiljetter, föreställningsbiljetter, värdepapper, smycke eller ädelstenar, konstföremål, antikviteter, samlingsföremål, mat, dryck eller andra färskvaror, tobak, bränsle, farmaceutiska produkter, glasögon, linser, medicinsk utrustning, tjänste- och immateriella värden, föremål som sålts som en ny del av en helhet, alla varor som förvärvats illegalt, skräddarsydda varor, mobiltelefoner eller motorfordon, båtar, luftfartyg inklusive delar till sådana fordon. Försäkringen lämnar ingen ersättning om prisskillnaden beror på: att varan säljs på samma försäljningsställe varor utomlands eller i en tullfri zon jämförelse mellan postorderkatalog och annat inköpsställe jämförelse mellan Internetleverantör och annat inköpsställe jämförelse med begagnade varor paketerbjudande gratiserbjudande specialerbjudande för medlemmar utförsäljning i samband med likvidation eller realisation Åtgärder vid skada Anmäl din skada till If Skadeförsäkring på telefon Akut hjälp Vid akut behov av hjälp för läkekostnader, hemtransport eller akut tandvård kontakta If Assistance på telefon Mejladress är Övriga skadeärenden Skriftlig skadeanmälan sänds till If Skadeförsäkring, P100, Stockholm inom sex månader efter hemkomsten. Vid avbeställningsskydd skickas skriftlig skadeanmälan till If Skadeförsäkring, P100, Stockholm inom sex månader efter bokat avresedatum. Bifoga följande handlingar i original tillsammans med skadeanmälan: Kvitto/verifikation på att resan är betald med kortet Bokningsbekräftelse/resebevis med resenärer och pris Kompletterande handling såsom intyg och kvitton Försäkringsvillkor Volvokortet 1 januari,

11 Allmänna bestämmelser Tidpunkt för utbetalning av ersättning Ersättning skall betalas senast en månad efter det att den försäkrade styrkt sitt krav och i övrigt fullgjort vad som åligger denna. Räntebestämmelser Betalas ersättning senare än vad som sagts ovan betalas dröjsmålsränta enligt räntelagen. Anmälan om skada Skada skall anmälas till If snarast möjligt, dock senast inom sex månader från det att den ersättningsberättigade fått kännedom om skadan. Anmälan senare medför att rätten till ersättning är förlorad. Ersättningsanspråk skall framföras till If inom sex månader från skadetillfället. Ersättningsregler Den försäkrade är skyldig att på begäran styrka ersättningskravet genom att lämna de upplysningar som står till buds och tillhandahålla originalkvitton, bevis och andra handlingar som behövs för bedömning av Ifs ansvarighet och ersättningens storlek. Ersättning utbetalas till den försäkrades Volvokort Regress Om If lämnat ersättning enligt denna försäkring övertar If den försäkrades rätt till ersättning från annan som är skyldig att ersätta skadan. Dubbel försäkring Är intresse som omfattas av denna försäkring även försäkrat genom annan försäkring och finns det förbehåll för dubbel försäkring gäller samma förbehåll även för denna försäkring. Ansvarigheten fördelas i sådant fall mellan försäkringarna enligt lag. Force majeure If är inte ansvarigt för fördröjning av utbetalning av ersättning på grund av krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution eller uppror eller på grund av arbetsmarknadskonflikt, konfiskation eller nationalisering, rekvisition, destruktion av eller skada på egendom genom order från regering eller myndighet. Förbehållet i fråga om arbetsmarknadskonflikt gäller även om If vidtagit eller är föremål för konfliktåtgärder. Utrikesdepartementets rekommendationer Försäkringen gäller inte för skada som uppstår när den försäkrade vistas i område som enligt Utrikesdepartementet i sina reserekommendationer avråder från att besöka eller vistas i. Atomkärnprocess Försäkringen gäller vid olycksfall genom atomkärnprocess om processen inte har samband med militär verksamhet i vilken den försäkrade är sysselsatt. Har den försäkrade högre försäkringsbelopp än kronor begränsas ersättningen vid skada genom atomkärnprocess ändå till kronor vid invaliditet och kronor vid dödsfall. Finns flera olycksfallsförsäkringar gällande i ett eller flera försäkringsbolag är försäkringsbeloppen vid invaliditet och dödsfall genom atomkärnprocess begränsade, så att de tillsammans med motsvarande belopp enligt de övriga försäkringarna inte överstiger ovannämnda belopp. Beloppen fördelas på de olika försäkringarna i förhållande till dessas ansvarighet enligt aktuellt moment. Försäkringsvillkor Volvokortet 1 januari,

12 Lagbestämmelser För denna försäkring gäller bestämmelserna i Försäkringsavtalslagen (FAL) samt svensk lag i övrigt. Tvister i anledning av försäkringsavtalet eller detta försäkringsvillkor skall avgöras enligt svensk rätt vid svensk domstol om inte annat avtalats eller angivits i försäkringsavtalet. Preskription If följer FAL: s regler om preskription. Överklagande av skaderegleringsbeslut Ta alltid först kontakt med den som handlagt ärendet. Ett samtal kan ge kompletterande uppgifter och eventuella missförstånd kan på så sätt klaras upp. Kundombudsmannen hos If Är du fortfarande inte nöjd kan du inom sex månader från Ifs beslut vända dig till Kundombudsmannen som utan kostnad prövar de flesta klagomål. Skriv ned dina synpunkter och skicka dessa till Kundombudsmannen via post, fax eller e-post. Du kan också ringa eller besöka: Kundombudsmannen Postadress: Ifs Kundombudsman, Stockholm. Telefon: Fax: E-post: Besöksadress: Barks väg 15, Solna Ifs Kundpanel Om du inte håller med Kundombudsmannen kan du i vissa fall gå vidare till vår Kundpanel, där ett antal vanliga If-kunder sitter med och avgör hur skadeärendet bör avgöras. Du vänder dig dit genom att skriva till Ifs Kundpanel, Stockholm. Allmänna reklamationsnämnden (ARN) ARN är en statlig myndighet, vars särskilda avdelning för försäkringsfrågor kostnadsfritt prövar ditt ärende. Telefon: Fax: E-post: Internet: Domstol Vid tvist kan du vända dig till domstol. Ta kontakt med närmaste tingsrätt om du vill veta mer. Det finns vissa möjligheter att få kostnader ersatta från rättsskyddsförsäkringen i till exempel hemförsäkringen. Konsumenternas försäkringsbyrå Du kan också få upplysningar och vägledning i försäkringsfrågor av Konsumenternas försäkringsbyrå. Telefon: Fax: Internet: If Skadeförsäkring AB (publ.) Säte: Stockholm, Org.nr: Försäkringsvillkor Volvokortet 1 januari,

Försäkringsvillkor för Coop MedMera Mer

Försäkringsvillkor för Coop MedMera Mer Försäkringsvillkor för Coop MedMera Mer Allmänna försäkringsvillkor 01.01.2014 för MedMera Banks kort Coop MedMera Mer som används vid betalning. VIKTIG INFORMATION Försäkringen omfattar avbeställningsskydd

Läs mer

Försäkringsvillkor för Coop MedMera Mer

Försäkringsvillkor för Coop MedMera Mer Försäkringsvillkor för Coop MedMera Mer Allmänna försäkringsvillkor 01.01.2014 för MedMera Banks kort Coop MedMera Mer som används vid betalning. VIKTIG INFORMATION Försäkringen omfattar avbeställningsskydd

Läs mer

Reseförsäkringsskydd för Handelsbanken

Reseförsäkringsskydd för Handelsbanken Reseförsäkringsskydd för Handelsbanken Allmänna försäkringsvillkor 1 november 2009 för Handelsbankens Profilerade kort med Master Card-anslutning som används vid betalning från och med den 1 november 2009.

Läs mer

Reseförsäkringsskydd för Handelsbanken

Reseförsäkringsskydd för Handelsbanken Reseförsäkringsskydd för Handelsbanken Allmänna försäkringsvillkor 1 januari 2011 för Handelsbankens Profilerade kort med Master Card-anslutning som används vid betalning. Reseförsäkringsskydd för Handelsbanken

Läs mer

Försäkringsvillkor för Coop MedMera Betala Före och Coop MedMera Betala Efter

Försäkringsvillkor för Coop MedMera Betala Före och Coop MedMera Betala Efter Försäkringsvillkor för Coop MedMera Betala Före och Coop MedMera Betala Efter Allmänna försäkringsvillkor 01 01 2014 för MedMera Banks kort Coop MedMera Betala Före eller Coop MedMera Betala Efter som

Läs mer

Försäkringsvillkor. Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Handelsbanken Allkort med MasterCard- eller Visa-anslutning som används vid betalning

Försäkringsvillkor. Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Handelsbanken Allkort med MasterCard- eller Visa-anslutning som används vid betalning Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Handelsbanken Allkort med MasterCard- eller Visa-anslutning som används vid betalning Gäller resor betalda från och med den 1 oktober 2013

Läs mer

Försäkringsvillkor. Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Handelsbanken Platinum. Gäller resor betalda från och med den 1 oktober 2013

Försäkringsvillkor. Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Handelsbanken Platinum. Gäller resor betalda från och med den 1 oktober 2013 Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Handelsbanken Platinum Gäller resor betalda från och med den 1 oktober 2013 Reseförsäkringsskydd för Handelsbanken Platinum Allmänna försäkringsvillkor

Läs mer

Försäkringsvillkor. Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Handelsbanken Visa Infinite. Gäller resor betalda från och med den 1 oktober 2013

Försäkringsvillkor. Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Handelsbanken Visa Infinite. Gäller resor betalda från och med den 1 oktober 2013 Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Handelsbanken Visa Infinite Gäller resor betalda från och med den 1 oktober 2013 Reseförsäkringsskydd för Handelsbanken Visa Infinite Allmänna

Läs mer

Extra Försäkringsskydd Villkor

Extra Försäkringsskydd Villkor Extra Försäkringsskydd Villkor Gäller för Santander Consumer Bank AB MasterCard (betal- och kreditkort med MasterCard-symbol där reseförsäkring ingår) från och med 26 november 2014. 1 2 Försäkringsvillkor

Läs mer

Extra Försäkringsskydd Villkor

Extra Försäkringsskydd Villkor Extra Försäkringsskydd Villkor Gäller för Swedbanks kort med Visa-, MasterCard- eller Maestro-symbol, från och med september 2006. Telefon 020-56 00 05 1 2 Försäkringsvillkor utfärdade av Folksam Gäller

Läs mer

Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Suzukikort Kortutgivare är DNB Bank ASA, filial Sverige Gäller resor betalda från och

Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Suzukikort Kortutgivare är DNB Bank ASA, filial Sverige Gäller resor betalda från och Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Suzukikort Kortutgivare är DNB Bank ASA, filial Sverige Gäller resor betalda från och med den 1 maj 2015 1. FÖRSÄKRINGENS ALLMÄNNA OMFATTNING

Läs mer

Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Mitsubishi Motorskortet Kortutgivare är DNB Bank ASA, filial Sverige Gäller resor

Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Mitsubishi Motorskortet Kortutgivare är DNB Bank ASA, filial Sverige Gäller resor Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Mitsubishi Motorskortet Kortutgivare är DNB Bank ASA, filial Sverige Gäller resor betalda från och med den 1 maj 2015 1. FÖRSÄKRINGENS ALLMÄNNA

Läs mer

Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Hyundaikortet Kortutgivare är DNB Bank ASA, filial Sverige Gäller resor betalda från

Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Hyundaikortet Kortutgivare är DNB Bank ASA, filial Sverige Gäller resor betalda från Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Hyundaikortet Kortutgivare är DNB Bank ASA, filial Sverige Gäller resor betalda från och med den 1 maj 2015 1. FÖRSÄKRINGENS ALLMÄNNA OMFATTNING

Läs mer

Försäkringsvillkor för Djurgårdskortet MasterCard

Försäkringsvillkor för Djurgårdskortet MasterCard Försäkringsvillkor för Djurgårdskortet MasterCard Gällande från och med 1 juli 2013 TH-0120-1 INFORMATION Försäkringsförmåner gällande för Djurgårdskortet MasterCard nedan kallat Kortet. När du som kortinnehavare

Läs mer

KOMPLETTERANDE RESEFÖRSÄKRING MED AVBESTÄLLNINGSSKYDD

KOMPLETTERANDE RESEFÖRSÄKRING MED AVBESTÄLLNINGSSKYDD KOMPLETTERANDE RESEFÖRSÄKRING MED AVBESTÄLLNINGSSKYDD för bank- och betalkort med VISA-, Maestro- eller MasterCardsymbol utgivet av Cerdo Bankpartner AB 2 Försäkringsvillkor utfärdade av Folksam Gäller

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Bankkort Visa. Gällande från 2015-04-01

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Bankkort Visa. Gällande från 2015-04-01 FÖRSÄKRINGSVILLKOR Bankkort Visa Gällande från 2015-04-01 FÖRSÄKRINGSVILLKOR Bankkort Visa Gällande från 2015-04-01 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat Europeiska ERV. Europeiska

Läs mer

Försäkringsvillkor för Quintessentially The Credit Card

Försäkringsvillkor för Quintessentially The Credit Card Försäkringsvillkor för Quintessentially The Credit Card Gällande från och med 1 juli 2013 T-H-0124-1 INFORMATION Försäkringsförmåner för innehavare av Quintessentially The Credit Card nedan kallat Kortet.

Läs mer

Försäkringsvillkor reseförsäkring Statoil Mastercard

Försäkringsvillkor reseförsäkring Statoil Mastercard Försäkringsvillkor reseförsäkring Statoil Mastercard Gäller för resor köpta från och med den 1 augusti 2013. Försäkring nr TH0125-1 Innehåll och kortfattad översikt 1. Vem gäller försäkringen för 2. Var

Läs mer

Kompletterande Förmånsförsäkring privat - När du betalar resan med kortet

Kompletterande Förmånsförsäkring privat - När du betalar resan med kortet Kompletterande Förmånsförsäkring privat - När du betalar resan med kortet Extra trygghet för dig och ditt resesällskap När du betalar minst 75% av en resa med något av nedanstående kort ingår ett förmånligt

Läs mer

Kompletterande reseförsäkring privat när du betalar resan med kort

Kompletterande reseförsäkring privat när du betalar resan med kort Kompletterande reseförsäkring privat när du betalar resan med kort Försäkring på resan När du köper en resa kan det löna sig att betala den med ditt SEB:s MasterCard eller Bankkort Visa. Då får du automatiskt

Läs mer

Försäkringsvillkor re:member

Försäkringsvillkor re:member Försäkringsvillkor re:member Villkor gällande från 2013-05-01 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat ERV. 1. VEM GÄLLER FÖRSÄKRINGEN FÖR? Försäkringstagare är EnterCard Sverige

Läs mer

Försäkringsvillkor för kompletterande rese försäkring för Diners Club utfärdad av Trygg-Hansa

Försäkringsvillkor för kompletterande rese försäkring för Diners Club utfärdad av Trygg-Hansa Försäkringsvillkor för kompletterande rese försäkring för Diners Club utfärdad av Trygg-Hansa Gäller för resor köpta från och med den 1 januari 2009. Försäkring nr: TH0105-1 Innehåll och kortfattad översikt

Läs mer

Försäkringsvillkor FOREX Bankkort

Försäkringsvillkor FOREX Bankkort Försäkringsvillkor FOREX Bankkort Villkor gällande från 2012-02-01 FÖRSÄKRINGAR OCH SKYDD När du betalar med ditt FOREX Bankkort får du följande försäkringar och skydd: Kapitalbelopp Avbeställning Bagage-

Läs mer

Försäkringsvillkor för Eurocard Corporate Platinum

Försäkringsvillkor för Eurocard Corporate Platinum Försäkringsvillkor för Eurocard Corporate Platinum Gällande fr.o.m. 2013-07-01 T-H-0122-1 1.0 Vem försäkringen gäller för Försäkringstagare är Eurocard AB, som har tecknat avtal med försäkringsgivaren

Läs mer

Försäkringsvillkor för Eurocard Platinum

Försäkringsvillkor för Eurocard Platinum Försäkringsvillkor för Eurocard Platinum Gällande fr.o.m. 2013-07-01 T-H-0121-1 1.0 Vem gäller försäkringen för Försäkringstagare är Eurocard AB, som har tecknat avtal med försäkringsgivaren (se punkt

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SJ PRIO MASTERCARD

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SJ PRIO MASTERCARD FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SJ PRIO MASTERCARD Gällande från och med 1 juli 2013 T-H-0123-1 INFORMATION Försäkringsförmåner gällande för innehavare av SJ Prio MasterCard nedan kallat Kortet. När du som kortinnehavare

Läs mer

Försäkringsvillkor kompletterande reseförsäkring för Finnair Plus Diners Club utfärdad av Trygg-Hansa

Försäkringsvillkor kompletterande reseförsäkring för Finnair Plus Diners Club utfärdad av Trygg-Hansa Försäkringsvillkor kompletterande reseförsäkring för Finnair Plus Diners Club utfärdad av Trygg-Hansa Försäkring på resan När du köper en resa kan det löna sig att betala den med ditt Finnair Plus Diners

Läs mer

Utöver för Kortinnehavaren, gäller försäkringsförmånerna för:

Utöver för Kortinnehavaren, gäller försäkringsförmånerna för: FÖRSÄKRINGSVILLKOR för Eurocard Platinum gällande från och med 2009-07-01 1.0 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR Försäkringstagare är Eurocard AB, som har tecknat avtal med försäkringsgivaren ERV Försäkringsaktiebolag

Läs mer

Försäkringsvillkor FOREX Bankkort

Försäkringsvillkor FOREX Bankkort Försäkringsvillkor FOREX Bankkort Villkor gällande från 2012-05-01 FÖRSÄKRINGAR OCH SKYDD När du betalar med ditt FOREX Bankkort får du följande försäkringar och skydd: Kapitalbelopp Avbeställning Bagage-

Läs mer

Försäkringsvillkor för kompletterande rese försäkring för Diners Club TAC utfärdad av Trygg Hansa

Försäkringsvillkor för kompletterande rese försäkring för Diners Club TAC utfärdad av Trygg Hansa Försäkringsvillkor för kompletterande rese försäkring för Diners Club TAC utfärdad av Trygg Hansa Gäller för resor köpta från och med den 1 januari 2009. Försäkring nr: TH0107-1 5. Missat anslutningsflyg

Läs mer