Årsredovisning. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän"

Transkript

1 Årsredovisning Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän

2 innehåll Inledning 3 Vd har ordet Verksamheten 4 Allt under samma tak Finansiell rapportering 6 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Resultatanalys 14 Balansräkning 16 Förändring eget kapital 17 Kassaflödesanalys 18 Noter 52 Revisionsberättelse Bolagsstyrning 54 Styrelse och ledning 56 Valberedning, kontrollfunktioner, aktuarie och kundombudsman 57 Fullmäktige Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän är ett av 23 länsförsäkringsbolag som tillsammans bildar länsförsäkringsgruppen. Ordinarie bolagsstämma hålls torsdag 26 mars 2015 i Göteborg. Foton: Göte Karlsson Foto, Mario Lönnquist

3 VD har ordet Vi har ett bra år bakom oss och riktar blicken framåt Det var med glädje, tillförsikt och en rejäl portion ödmjukhet som jag i maj 2014 tillträdde som verkställande direktör för Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän. Efter några år hos konkurrenter har en stor beundran för Länsförsäkringar vuxit fram. Ett på riktigt kundägt bolag med professionella och engagerade medarbetare och dokumenterat nöjda kunder. Det är de bästa förutsättningar vi kan ha för att ta oss an framtiden. När vi summerar 2014 kan jag med tillfredsställelse konstatera att det har varit ett mycket bra år. Vi ser en positiv utveckling i sakförsäkringsaffären och banken har vuxit rekordartat. Dessutom har vår kapitalförvaltning trots ett volatilt börsår varit mycket framgångsrik. Det sista är särskilt viktigt eftersom det är våra kunders, det vill säga ägares, pengar vi förvaltar. På sakförsäkringsmarknaden är vi det bolag som flest kunder väljer, och våra marknadsandelar har vuxit under året som gått. Dessutom med lönsamhet vilket är viktigt i en verksamhet som plötsligt kan råka ut för stora skadehändelser. Och faktum är att just 2014 har burit med sig ovanligt många och ovanligt stora översvämnings- och brandskador. Dessa ger oss samtidigt chansen att visa våra kunder hur dedikerad och kundorienterad vår skadeorganisation är. Den mycket starka tillväxten i bankaffären är glädjande. Fler och fler kunder väljer vår bank och ser fördelen med att samla sina försäkringar och bankärenden bekvämt på samma ställe. Att vi dessutom har konkurrenskraftiga villkor och kundorienterade produkter har säkert bidragit till framgången. Vi tror även att vår uttalat lokala och kundnära prägel tilltalar. En annan bidragande faktor är alldeles säkert vår prisbelönta och kundvänliga mobillösning för hantering av bankärenden. Allt detta har sammantaget bidragit till att vi för fjärde året, av de senaste fem, har utsetts till Årets Bank med Sveriges mest nöjda kunder, av Svenskt Kvalitetsindex. Vi fick motsvarande fina utmärkelse för våra livförsäkringar. Något vi självklart är tacksamma och stolta över. En förutsättning för att våra kunder ska trivas hos oss är att vi som arbetar i bolaget trivs. Därför är det viktigt att vi kontinuerligt anstränger oss för att vara en attraktiv arbetsgivare som ständigt utvecklar medarbetarna och förbättrar organisationen. Vi som arbetar i bolaget ska känna oss delaktiga, utvecklas och ha kul. För vi tror att det lyser igenom i kontakten med våra kunder. Slutligen ska vi vårda och värdera att vi är speciella i vår struktur. Vi är nämligen kundägda på riktigt. Men våra kunder är inte bara våra ägare. De är även våra anställda, våra samarbetspartners och våra leverantörer. Vi lever tillsammans i ett ekosystem som sträcker sig över femton kommuner längs västkusten. En region som vi alla bryr oss om och vill verka för långsiktigt. Därför är det naturligt att ett bolag som vårt tar ett stort ansvar för sin region. Att vi i våra kunders och ägares namn är en del av samhället och en förebild en god samhällsmedborgare. Ricard Robbstål, vd vd har ordet 3

4 allt under samma tak Länsförsäkringar på fem minuter Länsförsäkringar göteborg och bohuslän äger tillsammans med de övriga länsförsäkringsbolagen Länsförsäkringar AB, med kontor i Stockholm. Inom bank och försäkring finns påtagliga stordriftsfördelar och länsförsäkringsbolagen har valt att samla dessa resurser gemensamt. Kunderna möts alltid av ett lokalt bolag Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän har alltid kundkontakterna här i länet. Länsförsäkringar ABs uppgift är att skapa förutsättningar för länsförsäkringsbolagen att bli framgångsrika på sina respektive marknader. Länsförsäkringars gemensamma varumärke är mycket starkt i relation till konkurrenternas inom branschen för bank, försäkring och pension. Under 2014 visade återigen Anseendebarometern, som görs i 30 länder, att Länsförsäkringar har det högsta anseendet bland finansiella varumärken i Sverige. Liv- och pensionsförsäkring Länsförsäkringar erbjuder liv- och pensionslösningar till företag och privatpersoner. Genom dotterbolaget Länsförsäkringar Fondliv erbjuds fondförvaltning, garantiförvaltning och riskförsäkring inom personriskområdet. Länsförsäkringars fondutbud består av 30 fonder med eget varumärke och cirka 45 externa fonder. I Länsförsäkringar Liv sker ingen nyteckning, men här förvaltas traditionell livförsäkring som är tecknad före stängningen i september Under 2014 har arbetet med att erbjuda kunder möjligheten att villkorsändra försäkringar till Nya Trad fortsatt. Bankverksamhet Länsförsäkringar Bank är Sveriges femte största retailbank. Bankverksamheten, som enbart finns i Sverige, har en god tillväxt i volymer och lönsamhet och hög kreditkvalitet. Banken erbjuder privatpersoner, lantbrukare och småföretagare ett brett utbud av banktjänster. Strategin utgår från länsförsäkringsgruppens stora kundbas, Länsförsäkringars starka varumärke och kundägandets principer. Länsförsäkringar Bank är ett helägt dotterbolag till Länsförsäkringar AB. I bankkoncernen ingår förutom moderbolaget Länsförsäkringar Bank också dotterbolagen Länsförsäkringar Hypotek, Länsförsäkringar Fondförvaltning och Wasa Kredit. Länsförsäkringar har enligt Svenskt Kvalitetsindex Sveriges mest nöjda kunder 4 allt under samma tak

5 på privatmarknaden och fick under året utmärkelsen Årets Bank av tidningen Privata Affärer. Djur- och grödaförsäkring Agria Djurförsäkring är Länsförsäkringars specialistbolag för djur- och grödaförsäkring. Agria är marknadsledande i Sverige med en marknadsandel på 59 procent. Verksamheten växer sig även allt starkare på marknader utanför Sverige idag Storbritannien, Norge och Danmark. Hälsa Affärsområde Hälsa inom Länsförsäkringar AB driver produkt- och affärsutvecklingen inom det växande sjukvårds- och gruppförsäkringsområdet. Länsförsäkringar är marknadsledande inom sjukvårdsförsäkring. SIV samverkan i väst Samverkan i väst, SIV, är ett samarbete inom federationen mellan Länsförsäkringar Älvsborg, Länsförsäkringar Halland samt Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän. SIV bygger i grunden på kundfokus. Människor som bor i SIV-området rör sig mycket över länsgränserna. Att bo i Borås, jobba i Göteborg och ha ett fritidshus i Varberg är ett av många tänkbara exempel. För kunden ska bolagssamarbetet innebära möjligheter och med kundens bästa för ögonen samarbetar de tre bolagen utan att göra avkall på det lokala. Övrig samverkan Förutom den samverkan som sker genom Länsförsäkringar AB direktäger de 23 länsförsäkringsbolagen, tillsammans med berörda affärsenheter inom Länsförsäkringar AB, även Länsförsäkringar Fastighetsförmedling och Länsförsäkringar Mäklarservice. Gemensam utveckling En av Länsförsäkringar ABs uppgifter är att driva länsförsäkringsgruppens gemensamma utvecklingsarbete för att stärka länsförsäkringsbolagens konkurrenskraft och öka värdet för kunderna. Under 2014 levererades gemensam utveckling för cirka 450 mkr och en kraftsamling skedde inom det digitala området. Cirka 160 mkr investerades i förflyttningar för att förbättra länsförsäkringsbolagens kundmöten och kundmötesplatser, med syfte att förstärka kundupplevelsen kunde länsförsäkringsbolagen ta emot leveranser från ett 30-tal projekt. Här följer några exempel: Länsförsäkringsbolagen fattade ett gemensamt beslut om att investera i ett modernare systemstöd för sakförsäkring. Arbetet startades under året och kommer att pågå under flera år framåt. Bo-kvar-försäkringen lanserades under våren. Den ger kunder som har bolån hos Länsförsäkringar möjlighet att försäkra sig om ekonomisk trygghet vid sjukdom, arbetslöshet och dödsfall enkelt och prisvärt. Länsförsäkringars öppna sidor på internet flyttades till en ny plattform. Samtidigt lanserades ett nytt utseende och flera förenklingar för kunderna. Bland annat fick länsförsäkringsbolagens privatkunder tillgång till sin försäkringsinformation och sitt pensionssparande via mobila tjänster. Digitala vägledningar inom spara och placera har förbättrades under året. Inom ramen för det gemensamma arbetet med att effektivisera kundmötena levererades bland annat möjligheter till att följa upp kundmötena bättre samt en ny säljstödsapplikation till företags- och lantbrukssäljare. Länsförsäkringsbolagens gemensamma projekt för Solvens 2-förberedelser slutförde under året merparten av leveranserna. Allt under samma tak 5

6 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän avger härmed årsredovisning för förvaltningen under 2014, bolagets 170:e verksamhetsår. Koncernen I koncernen ingår moderbolaget Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän och det helägda dotterföretaget Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Fastigheter AB Dessutom ingår i koncernen intresseföretagen Platzer Fastigheter Holding AB (publ) , med en ägarandel om 16,9 procent, Göteborgs Försäkringsmäklare Per Dahlkvist AB , Nordic Försäkring Göteborg Växjö Holding AB , Försäkringsgruppen Väst AB med vardera en ägarandel om 48 procent. Verksamhet, ägarförhållande och organisation Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän är ett ömsesidigt försäkringsbolag vars verksamhetsområde är 15 kommuner inom Västra Götalands län. Kunderna erbjuds ett heltäckande försäkringsskydd inom sak- och livförsäkring. Banktjänster erbjuds till privatpersoner, lantbrukare och småföretagare. Fastighetsmäklartjänster för privatbostäder erbjuds också via franchisetagare anslutna till Länsförsäkringar Fastighetsförmedling AB (publ). Bolagsformen är ömsesidigt försäkringsbolag. Det innebär att bolaget ägs av försäkringstagarna. Ägarnas inflytande utövas av 78 fullmäktigeledamöter, valda av försäkringstagarna. Bolagsstämman utser bolagets styrelse som för närvarande består av åtta av bolagsstämman valda ledamöter. Härutöver ingår två personalrepresentanter och vd i styrelsen. Bolaget omfattas som ömsesidigt bolag inte av den så kallade koden för bolagsstyrning, men följer koden i tilllämpliga delar. Bolaget ingår som ett av 23 kundägda, självständiga lokala bolag i länsförsäkringsgruppen. Gemensamt äger dessa bolag Länsförsäkringar AB (publ) (LFAB). Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän äger 6,6 procent av aktiekapitalet i LFAB. Förutom den del av verksamheten där bolaget har egen koncession förmedlar bolaget djur- och grödaförsäkring, liv- och pensionsförsäkringar samt banktjänster och fondsparande till Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (publ), Försäkringsaktiebolaget Agria (publ), Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag (publ), Länsförsäkringar Fondliv AB (publ) samt Länsförsäkringar Bank AB (publ). Samtliga dessa bolag ägs av länsförsäkringsbolagen gemensamt och ingår i en koncern med LFAB som moderbolag. Länsförsäkringsgruppen äger också fastighetsbolagen Humlegården Holding I-III AB (publ), Länsförsäkringar Fastighetsförmedling AB och Länsförsäkringar Mäklarservice AB. Det senare har till uppgift att hantera den förmedlarsålda försäkringsportföljen. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän deltar också i länsförsäkringsgruppens gemensamma återförsäkringssystem som inkluderar såväl avgiven som mottagen återförsäkring. Bolaget mottar dessutom återförsäkring från lokala försäkringsbolag inom verksamhetsområdet. Väsentliga händelser Resultatet förbättrades väsentligt i såväl försäkringsrörelsen som i finansförvaltningen. Försäkringsrörelsen nådde en totalkostnadsprocent på 92,8 och finansförvaltningen en totalavkastning på 11,9 procent. Försäkringsrörelsen har utvecklats positivt inom de flesta områden. Premieinkomsten för egen räkning ökar med 8 procent. Skadekostnaderna för egen räkning ökar med 7 procent. Året har innehållit osedvanligt många villabränder 6 förvaltningsberättelse

7 men i stort har skadekostnadsutvecklingen varit på normal nivå. Antalet anmälda skador har legat på en hög nivå och antalet skador över en miljon kronor har ökat med 22 procent under året. Däremot har vi inte drabbats av någon storskada över självbehåll, det vill säga 15 mkr. Fastighetsförsäkring och trafikförsäkring för yrkestrafik fortsätter att visa svaga resultat trots att resultatförbättrande åtgärder vidtagits. Inom boendeförsäkring har vi fortsatt många rese-och allriskskador. Under 2015 genomförs därför premiejusteringar och satsning på skadeförebyggande åtgärder. Länsförsäkringar Sak har per 30 december 2014 överlåtit ett bestånd av trafikförsäkringar under avveckling till Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän. Överlåtelsen innefattar försäkringsbestånd som tecknats av Länsförsäkringar Sak i länet Göteborgs och Bohus län fram till och med 2004 och innehåller trafikskador som ännu är oreglerade samt de skadelivräntor som hör till trafikförsäkringsbeståndet. De skadereserver som överlåtits till bolaget återförsäkras i sin helhet i Länsförsäkringar Sak, för att i nästa led kvotåterförsäkras till bolaget. Syftet är att utjämna resultatet i hela länsförsäkringsgruppen. Totalt överläts och återförsäkrades åtaganden motsvarande 732 mkr till Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän, varav 342 mkr avser skadelivräntor. Nyteckning av trafikförsäkring, med undantag för viss företagsmotoraffär, övergick till bolaget förfallomånadsvis 2004 och det nu överlåtna beståndet avser skador för försäkringar med huvudförfallodag 2004 eller tidigare. Bolagets arbete inför Solvens 2-regelverket fortsätter. Bolaget och styrelsen har i samband med affärsplanering 2015 genomfört processen för Egen Risk och Solvensanalys i den form vi för närvarande bedömer kommer att gälla under Solvens 2-regelverket. Bolaget omfattas av tröskelvärdena enligt de förberedande riktlinjerna inför Solvens 2 och har under 2014 börjat rapportera till Finansinspektionen. Resultatet i finansförvaltningen blev bättre än förväntat. Avkastningen under året blev 11,9 procent. Mot bakgrund av att inflationen, mätt i KPI, varit låg blev den reala avkastningen väsentlig vilket får betraktas som ett mycket bra resultat för ett sakförsäkringsbolag. Bolaget har under året haft en gynnsam tillgångsfördelning utan alltför stor riskexponering. Bankverksamheten har utvecklats mycket positivt vad gäller såväl affärsvolym som antalet nya kunder. Resultatet i den lokala bankaffären har förbättrats men det låga marknadsränteläget gör att den lokala bankverksamheten fortsatt visar ett driftsunderskott. Kreditförlusterna är på en mycket låg nivå. Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, som drivs i franchiseform, har haft en positiv utveckling under året. Försäljningen av liv- och pensionsprodukter påverkas fortfarande av att Länsförsäkringar Liv AB stängts för nyteckning. Av samma skäl blev också driftsresultatet sämre än förväntat. Inför 2015 lanserar vi en ny organisation för vår livverksamhet med väsentligt stärkt säljkraft. Bolagets styrelse har beslutat om återbäring till delägarna (kunderna) för verksamhetsåret De flesta försäkringstyper omfattas. Bakgrunden till att återbäring föreslås är det goda resultatet för verksamhetsåret. I maj 2014 tillträdde bolagets nya vd, Ricard Robbstål. Han efterträdde Ingemar Larsson som då gick i pension. Marknadsutveckling och affärsvolym Bolaget har under året såväl tappat som tagit marknadsandelar inom olika segment se tabell på nästa sida. förvaltningsberättelse 7

8 Förvaltningsberättelse Premieinkomsten i sakförsäkring, inklusive beståndsöverlåtelse trafik, ökade med 18 procent till (1 317) mkr. Affärsvolymen i bankverksamheten ökade med 17 procent till (12 941) mkr. Antalet bankkunder ökade med 5 procent till (44 613). Försäljningen av livoch pensionsförsäkringar har påverkats negativt av Länsförsäkringar Liv ABs beslut att stänga för nyteckning. Premieinkomsten minskade med 2 procent till (1 063) mkr. Pensionskapitalet ökade till 18 (17) mdr. Marknadsandelar, procent Hem 22,0 21,9 Villahem 37,2 37,4 Fritidshus 57,4 58,0 Personbil 22,3 22,6 Lantbruk 59,7 59,7 Företag 28,6 28,7 Företagsmotor 26,8 26,4 Affärsvolym Den totala volymen av såväl egen sakförsäkring som förmedlad sak- och livförsäkringsaffär samt för bank och fondsparande fördelar sig enligt följande tabell: Premieinkomst, mkr Privat Fastighet och företag Lantbruk Olycksfall Motor, kasko Motor, trafik Mottagen återförsäkring Summa egen sakaffär Gemensam sakaffär Gemensam livaffär Total premieinkomst Bank, inlåning Bank, utlåning Bank, förmedlad utlåning 0 20 Fond (marknadsvärde) Total affärsvolym Försäkringsersättningar Försäkringsersättningar för egen räkning ökade med 7 procent till 959 (897) mkr. Antalet anmälda skador ökade med 1 procent till (59 588). Antalet stora skador inom egendom (> 0,5 mkr) ökade till 112 (102) och antalet stora skador inom trafik (>1 mkr) ökade till 4 (0). Skadekostnadens andel av premien, skadekostnadsprocenten, var oförändrad 74 (74) procent i försäkringsrörelsen och i direkt affär minskade den till 63 (70) procent. Antalet mindre skador främst relaterade till boendeförsäkring ökar men i mindre takt än tidigare år. Åskskador, cykelstölder och allriskskador ökar medan vatten- och maskinskador minskar. Få skador har varit av den storleken att återförsäkringsskyddet trätt in. Bolagets ersättningsreserv förändras över tiden och en omallokering har under året genomförts mellan olika skadeårgångar i trafikreserven liksom mellan reserven i direkt och indirekt affär. Bolaget har generellt betryggande reserver. De reserver bolaget diskonterar är mottagen trafikaffär och skadelivräntor. Driftskostnader Driftskostnaderna ökade under året med 6 procent och uppgick till 243 (231) mkr. Driftskostnadernas andel av premien, driftskostnadsprocenten, uppgick till 19 (19) procent i försäkringsrörelsen och i direkt affär till 23 (20) procent. På grund av ändrade redovisningsprinciper gällande avräkning från Trafikförsäkringsföreningen (TFF) har bolagets driftskostnader för egen räkning ökat med cirka 10 mkr samtidigt som skadekostnaden minskat med motsvarande belopp då intäkten och kostnaden tidigare bruttoredovisats. Återförsäkring Bolagets behov av återförsäkringsskydd är tryggat genom länsförsäkringsgruppens återförsäkringsprogram. Detta skyddar på årsbasis bolaget vid såväl större enskilda skador som skadehändelser. Endast ett fåtal åtaganden är så stora att de behöver skyddas av separata återförsäkringslösningar. Den risk bolaget maximalt står i en enskild skada eller händelse har varit 15 mkr. I mottagen återförsäkring är bolagets maximala självbehåll vid en skada 38 mkr. Finansförvaltning Marknadsvärdet av koncernens placeringskapital inklusive likvida medel uppgick vid verksamhetsårets slut till (4 773) mkr. Placeringskapitalet hade den 31 december följande fördelning: Räntebärande placeringar Svenska aktier och fonder Utländska aktier och fonder Onoterade aktier och fonder Fastigheter Organisationsaktier Totalt Total avkastning inklusive orealiserad värdeförändring på placeringstillgångar uppgick till 559 (393) mkr. Totalavkastningen blev 11,9 (9,3) procent. Direktavkastningen blev 1,2 (1,2) procent. Resultat Årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 504 (446) mkr och efter dispositioner och skatt till 401 (362) 8 förvaltningsberättelse

9 mkr. Försäkringsrörelsens tekniska resultat uppgick till 70 (201) mkr. Delposterna i koncernens resultat framgår av femårsöversikten. Miljöarbete Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän är sedan 2003 miljöcertifierat enligt ISO Certifieringen innebär bland annat att vi genom ett väletablerat och strukturerat arbetssätt integrerat miljöfrågorna i vår verksamhet. Miljö är viktigt för oss och vi arbetar aktivt med ständiga förbättringar för att minska vår negativa miljöpåverkan, men fokuserar vårt miljöarbete på att öka vår positiva miljöpåverkan, nämligen att minska antalet skador. Skadeförebyggande insatser Alla skador innebär en större eller mindre belastning på vår miljö i form av koldioxidutsläpp och materialförbrukning. Brandskador ger ofta upphov till miljöfarliga gaser och stoft och en genomsnittlig villabrand ger upphov till cirka 25 ton koldioxidutsläpp. Det innebär att vår viktigaste insats för miljön är möjligheten att öka våra kunders riskmedvetenhet och verka för att minska antalet inträffade skador. För att lyckas med detta genomför vi riktade skadeförebyggande aktiviteter både för våra kunder men också för andra viktiga målgrupper som exempelvis skorstensfejare och bostadsrättsföreningar. Ett viktigt exempel på vårt skadeförebyggande arbete är återvinningsförsäkringen som ingår för alla som har lantbruks-, gårds-, eller hästverksamhetsförsäkring. Försäkringen innebär att kunden kostnadsfritt får sitt farliga avfall hämtat en gång per år. Sedan 2008 har vi i samarbete med Håll Sverige Rent befriat gårdar i Göteborg och Bohuslän från 17,4 ton bekämpningsmedel, 137,3 ton spillolja, 10,5 ton oljefilter, 2,2 ton lysrör, 16,6 ton färgavfall och ton skrot. Detta motsvarar en koldioxidbesparing på över ton. Femårsöversikt Koncernen, mkr Premieintäkt f e r 1 292, , , , ,9 Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen* 84,0 108,2 22,0 42,7 41,0 Övriga tekniska intäkter f e r 7,4 6,9 0,8 0,0 0,0 Försäkringsersättningar f e r -959,0-897,1-872,8-866,4-816,1 Driftskostnader f e r -243,2-231,4-259,0-264,1-269,3 Övriga tekniska kostnader f e r -6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Tekniskt resultat i försäkringsrörelsen före återbäring 175,4 200,7 41,6 12,5 24,5 Återbäring -105,9 0,0 0,0 0,0 10,7 Tekniskt resultat i försäkringsrörelsen 69,5 200,7 41,6 12,5 35,2 Finansrörelsens resultat 475,3 284,6 272,3-176,4 282,0 Övriga intäkter och kostnader -41,2-39,2-23,9-25,4-28,6 Resultat före dispositioner och skatt 503,6 446,1 290,0-189,3 288,6 Årets resultat 401,2 361,7 306,6-123,2 218,1 Ekonomisk ställning, mkr Placeringstillgångar, verkligt värde 5 636, , , , ,6 Premieinkomst f e r 1 324, , , , ,4 Försäkringstekniska avsättningar f e r 2 701, , , , ,4 Kapitalbas ** 3 178, , , , ,5 Erforderlig solvensmarginal 259,0 215,6 209,0 208,1 208,1 Konsolideringskapital, mkr Beskattat eget kapital 2 877, , , , ,3 varav övervärden 359,3 282,6 216,3 166,7 114,5 Uppskjuten skatt 560,5 472,3 400,6 428,7 498,0 Summa konsolideringskapital 3 438, , , , ,3 Nyckeltal Försäkringsrörelsen Skadekostnadsprocent f e r 74,2 73,9 75,9 78,7 76,4 Driftskostnadsprocent f e r 18,6 18,8 22,2 24,0 25,2 Totalkostnadsprocent f e r 92,8 92,7 98,1 102,7 101,6 Direkt försäkring Skadekostnadsprocent f e r 62,7 69,9 76,5 81,1 78,4 Driftskostnadsprocent f e r 22,7 19,5 23,1 25,1 26,3 Totalkostnadsprocent f e r 85,4 89,4 99,6 106,2 104,7 Kapitalförvaltning Direktavkastning, % 1,2 1,2 1,8 1,6 1,7 Totalavkastning, % 11,9 9,3 7,6-3,1 8,8 Ekonomisk ställning Konsolideringsgrad, % Kapitalkvot, %*** * Från och med 2014 är räntesatsen 75 procent av snittet på moderbolagets totalavkastning för de senaste 5 åren, jämförelseåret är omräknat. Åren har inte räknats om. ** Kapitalbasen baseras på moderbolagets siffror med tillägg för öppet redovisade övervärden. *** Kapitalkvoten för 2014 är beräknad per förvaltningsberättelse 9

10 Förvaltningsberättelse Extern miljöpåverkan En stor del av våra skador innebär daglig kontakt med externa leverantörer för reparationer. Det ger oss stora chanser att påverka våra leverantörer gällande miljöfrågor och vid varje ny upphandling är ett aktivt miljöarbete antingen ett krav eller en bedömningsfråga. Miljökrav vid upphandling är något vi arbetar aktivt med och vi tror att det viktigaste är att frågan kommer upp till diskussion. Internt miljöarbete Vår egen verksamhet innebär ingen stor negativ miljöpåverkan men vi arbetar ändå aktivt med interna miljöfrågor. Som exempel arbetar vi för att minska våra koldioxidutsläpp både i samband med tjänsteresor och genom att välja el från förnybara källor till våra kontor. Vi följer kontinuerligt upp våra kontors pappersförbrukning och arbetar med fortlöpande miljöutbildning för våra medarbetare. Medarbetare Under året har bolagets heltidsanställda medarbetare minskat från 305 till 301, medan medarbetare i franchisebolagen har ökat från 96 till 101. Medelåldern för bolagets medarbetare är 43 år för kvinnor och 42 år för män. Våra medarbetare har under 2014 arbetat med vår värdegrund. Tillsammans har vi kommit fram till vad vi tycker är viktigt i mötet med våra kunder, kollegor, samarbetspartners och leverantörer. Vi vill upplevas som enkla, engagerade och professionella. Den totala sjukfrånvaron i bolaget var 3,7 (3,0) procent Vi fortsätter att arbeta med tidiga insatser inom korttidssjukfrånvaron och aktiva åtgärder med den långa sjukfrånvaron. Många medarbetare utövar också friskvård för ökad hälsa med bidrag från bolaget. Varje år mäter vi nöjd medarbetarindex. Vårt mål är 80 procent på en 100-procentig skala och det överträffade vi. Resultatet 2014 blev 82,7 procent. Syftet med undersökningen är att ständigt förbättra förutsättningarna för prestation och skapa en långsiktig utveckling i vardagen hos gruppen och individen. Vi samarbetar aktivt med studenter inom bank- och försäkringsutbildningen vid Yrkeshögskolan i Göteborg. Bland annat erbjuder vi studenter praktikplats hos oss och dessa leder ofta till sommarjobb och vid flera tillfällen även anställning. Samarbetet med Mitt Liv som arbetar för ökad mångfald och integration på svenska arbetsmarknaden fortsätter. Som partnerorganisation erbjuder vi mentorskap mellan våra medarbetare och deras deltagare. Att öka vårt hållbarhets- och samhällsengagemang är något som vi tillsammans med våra medarbetare vill fortsätta att arbeta långsiktigt med. Förväntad framtida utveckling Det är svårt att hitta entydiga prognoser gällande världsmarknads- och kapitalutveckling. De flesta är eniga om att den amerikanska marknaden kommer att stärkas ytterligare och att den europeiska ännu inte har nått sin botten alternativt har en lång väg tillbaka till återhämtning. Det finns en osäkerhet kring den kinesiska utvecklingen, men även kring BRIC-länderna som grupp. Den amerikanska dollarn förväntas stärkas ytterligare i förhållande till euron. Den svenska kronan förväntas också stärkas mot euron, men tappa mot den amerikanska dollarn. Efter en fantastisk kapitalutveckling under 2014 tror vi på en avmattning under Vi prognosticerar en utveckling av kapitalförvaltningen på runt 6 procent. Under 2014 förbättrades resultatet väsentligt i försäkringsrörelsen. Det skadeförebyggande arbetet liksom arbetet med riskurval och riskförbättrande åtgärder har tillsammans med premiejusteringar bidragit till en tillfredställande totalkostnadsprocent. Sammanfattningsvis tror vi att vi även under 2015 kommer att kunna leverera bra resultat i såväl försäkringsrörelse som finansförvaltning. Förslag till disposition Styrelsen och verkställande direktören föreslår bolagsstämman besluta att årets vinst i moderbolaget tkr jämte balanserad vinst tkr, sammanlagt tkr avsätts till balanserat resultat. 10 förvaltningsberättelse

11 11

12 Resultaträkning Koncernen Moderbolaget Teknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelsen, tkr Not Premieintäkter f e r Premieinkomst Premier för avgiven återförsäkring Förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Övriga tekniska intäkter f e r Andel i intresseföretags resultat 21, Försäkringsersättningar f e r Utbetalda försäkringsersättningar 5 före avgiven återförsäkring återförsäkrares andel Förändring i avsättning för oreglerade skador före avgiven återförsäkring återförsäkrares andel Driftskostnader f e r 6, 7, Övriga tekniska kostnader f e r Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat före återbäring Återbäring Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Icke-teknisk redovisning, tkr Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Kapitalavkastning, intäkter 10, Orealiserade vinster på placeringstillgångar 11, Kapitalavkastning, kostnader 12, Orealiserade förluster på placeringstillgångar 13, Andel i intresseföretags resultat 21, Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen Övriga intäkter Övriga kostnader Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Bokslutsdispositioner 16 Förändring säkerhetsreserv Förändring periodiseringsfond Förändring överavskrivning Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Rapport över totalresultatet Årets resultat Övrigt totalresultat Poster som har omförts eller kan omföras till årets resultat inkl. skatt Poster som inte kan omföras till årets resultat inkl. skatt Årets övriga totalresultat Årets totalresultat Resultaträkning

13 Resultatanalys 2014 Direkt försäkring av svenska risker för skadeförsäkringsrörelse per försäkringsgren, moderbolaget, tkr Not Totalt Sjuk- och olycksfall Hem, villa, fritidshus Företag, lantbruk, fastighet Motorfordon Trafik Summa direkt försäkring sv. risker Mottagen återförsäkring Premieintäkt f e r Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Övriga tekniska intäkter f e r Försäkringsersättningar f e r Driftskostnader f e r Övriga tekniska kostnader f e r Återbäring Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Avvecklingsresultat Avvecklingsresultat, brutto Återförsäkrares andel Avvecklingsresultat f e r Försäkringstekniska avsättningar, före avgiven återförsäkring Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättning för oreglerade skador Avsättning till återbäring Summa försäkringstekniska avsättningar, före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Avsättning för oreglerade skador Not 1 Premieintäkt f e r Premieinkomst före avgiven återförsäkring Premier för avgiven återförsäkring Förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Not 2 Försäkringsersättningar f e r Utbetalda försäkringsersättningar före avgiven återförsäkring återförsäkrares andel Förändring i avsättning för oreglerade skador före avgiven återförsäkring återförsäkrares andel resultatanalys 13

14 Balansräkning Koncernen Moderbolaget Tillgångar, tkr Not Immateriella tillgångar Andra immateriella tillgångar Placeringstillgångar Byggnader och mark Uppskrivningsfond placeringstillgångar Placeringar i koncernföretag aktier och andelar i dotterföretag 20, aktier och andelar i intresseföretag 21, Andra finansiella placeringstillgångar aktier och andelar 22, obligationer och andra räntebärande värdepapper 23, derivat 24, Depåer hos företag som avgivit återförsäkring Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Oreglerade skador Fordringar Fordringar avseende direkt försäkring Fordringar avseende återförsäkring Övriga fordringar Andra tillgångar Materiella tillgångar Likvida medel/kassa och bank Aktuell skattefordran Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna ränteintäkter Förutbetalda anskaffningskostnader Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar balansräkning

15 Balansräkning Koncernen Moderbolaget Eget kapital, avsättningar och skulder, tkr Not Eget kapital 30 Övrigt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Obeskattade reserver 16 Utjämningsfond Säkerhetsreserv Periodiseringsfond Överavskrivning Försäkringstekniska avsättningar Ej intjänade premier och kvardröjande risker Oreglerade skador Återbäring Andra avsättningar Pensioner och andra förpliktelser Uppskjuten skatteskuld Skulder Skulder avseende direkt försäkring Skulder avseende återförsäkring Derivat 24, Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital, avsättningar och skulder Poster inom linjen Ställda säkerheteriii 40 Registerförda tillgångar f e r avseende försäkringstekniska skulder Övriga ställda panter och säkerheter inga inga inga inga Eventualförpliktelser 41 Ansvar för 80 procent av uppkomna kreditförluster i förmedlade krediter tillhörande Länsförsäkringar Bank Göteborg och Bohuslän. I egenskap av delägare i Länsförsäkringsbolagens Fastighetshandelsbolag Humlegården ansvaras för detta bolags förpliktelser med 2,7 procent. Av trafikskadelagen och trafikförsäkringsförordningen följer att försäkringsbolag som meddelar trafikförsäkring i Sverige är skyldiga att vara medlemmar i Trafikförsäkringsföreningen (TFF). Av reglerna följer att medlemsbolagen har ett solidariskt ansvar att finansiera verksamheten i TFF. Investeringsåtaganden 42 Enligt avtal med finansiella institut har bolaget förbundit sig att investera följande belopp omräknat till balansdagens eurokurs Balansräkning 15

16 Rapport över förändringar i eget kapital KONCERNEN, tkr Övrigt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Totalt kapital Ingående balans Vinstdisposition Egetkapitaldel i obeskattade reserver Årets resultat Utgående balans Ingående balans Vinstdisposition Egetkapitaldel i obeskattade reserver Årets resultat Utgående balans Bundet kapital Fritt kapital Totalt kapital Moderbolaget, tkr Övrigt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Ingående balans Vinstdisposition Årets resultat Utgående balans Ingående balans Vinstdisposition Årets resultat Utgående balans förändring i eget kapital

17 Kassaflödesanalys, indirekt metod Koncernen Moderbolaget Tkr Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Kassagenererande poster från investeringsverksamheten Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av rörelsefordringar Förändring av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Erhållen utdelning Erhållen ränta Erlagd ränta Fondrabatter Förvärv av materiella anläggningstillgångar Avyttring av materiella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella tillgångar Avyttring av finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Kassaflödesanalys 17

18 Noter Om inget annat anges avser uppgifterna i notförteckningen både koncernen och moderbolaget. Avrundningsdifferenser kan förekomma. 1 Redovisningsprinciper bedöma de redovisade värdena på sådana tillgångar och skulder vars värde inte tydligt Allmän information Årsredovisningen avges per 31 december 2014 och avser Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän som är ett ömsesidigt försäkringsbolag med säte i Uddevalla. Adressen till huvudkontoret är Lilla Bommen 8, Göteborg och bolagets organisationsnummer är Årsredovisningen omfattar kalenderåret framgår från externa källor. Det verk- liga utfallet kan avvika från de bedömningar och uppskattningar som gjorts. De antaganden som ligger till grund för uppskattningar och bedömningar ses över regelbundet. Förändringar i gällande bedömningar och uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period Bedömningar och uppskattningar Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 20 februari Resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på bolagsstämman den 26 mars som ligger till grund för redovisningen och värdering av försäkringstekniska avsättningar har en betydande inverkan på de finansiella rapporterna. Värderingen av avsättningarna behandlas i nedanstående avsnitt om redovisning av försäkringsavtal samt i not 2 där upplysningar om risker i verksamheten lämnas. Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) sådana de antagits av EU. Vidare har Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats. Tillämpliga delar i Finansinspektionens föreskrifter 2008:26 har även tillämpats i koncernredovisningen. Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen, med de avvikelser som anges i avsnittet om moderbolagets redovisningsprinciper. Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att företagsledningen gör ett antal bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som under rådande förhållanden antas vara rimliga. Resultatet används sedan bland annat för att Valuta Moderbolagets och koncernens valuta är svenska kronor och utgör rapporteringsvaluta. Transaktioner och tillgångar i utländsk valuta omräknas till svenska kronor med den stängningskurs som föreligger på balansdagen. Valutakursförändringar redovisas i resultaträkningen netto på raden Kapitalavkastning, intäkter eller Kapitalavkastning, kostnader. Rapporterna presenteras i tusental svenska kronor (tkr) och samtliga belopp är avrundade till närmaste tusental om inte annat anges. Ändrade redovisningsprinciper Nedan beskrivs vilka ändrade redovisningsprinciper som koncernen tillämpar från och med den 1 januari Övriga ändringar av IFRS med tillämpning från och med 2014 har inte haft någon väsentlig effekt på koncernens redovisning. Koncernen tillämpar sedan den 1 januari 2014 IFRS 10 Koncernredovisning. Det har inneburit att principen för att bedöma om bestämmande inflytande föreligger avseende investeringar har ändrats. Modellen i IFRS för bedömning av när bestämmande inflytande föreligger baseras på (i) vilket inflytande som föreligger, (ii) vilken exponering mot rörlig avkastning från sitt engagemang i investeringen som föreligger samt (iii) möjligheter att utöva inflytandet över innehavet för att påverka den egna avkastningen. Från och med den 1 januari 2014 tilllämpar bolaget ändrade redovisningsprinciper gällande engagemanget i Trafikförsäkringsföreningen (TFF). TFF lämnar en preliminär avräkning (prognos) avseende nettounderskottet i verksamheten i slutet av varje räkenskapsår. Respektive försäkringsbolags andel av nettounderskottet enligt denna preliminära avräkning redovisas som Övriga tekniska kostnader i bolagets resultaträkning samt som Övriga skulder i bolagets balansräkning. Motpart för skuldposten är Trafikförsäkringsföreningen. Bolagets slutliga andel av nettounderskottet fastställs i den avräkning som beslutas vid TFF:s årsstämma under våren efter utgången av aktuellt räkenskapsår. Denna slutliga andel av nettounderskottet, det vill säga skillnad mot belopp enligt preliminär avräkning, redovisas i bolagets resultaträkning som Övriga tekniska kostnader. Nya IFRS och tolkningar som ännu inte börjat tillämpas Ett antal nya eller ändrade IFRS träder ikraft först under kommande räkenskapsår och har inte tillämpats i förtid vid upprättandet av dessa finansiella rapporter. Vid 18 Noter

19 genomgång har bolaget inte identifierat några effekter på de finansiella rapporterna vid tillämpningen av nya eller ändrade IFRS. Resultatredovisning Resultatet redovisas i två huvuddelar, skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat samt ett icke-tekniskt resultat. Det icke-tekniska resultatet omfattar den del av kapitalavkastningen som återstår efter överförd avkastning till försäkringsrörelsen samt intäkter och kostnader avseende förmedlad affär i liv-, hälsa- och djurförsäkring samt bank- och fondtjänster. Kapitalavkastningen inkluderar realiserade och orealiserade värdeförändringar. Den överförda kapitalavkastningen har beräknats på halva premieintäkten för egen räkning samt på medelvärdet av inoch utgående avsättningar för oreglerade skador för egen räkning under året. Från och med 2014 är den tillämpade räntesatsen 75 procent av snittet på moderbolagets totalavkastning för de senaste fem åren. Enligt IAS 1 Utformning av finansiella rapporter ska intäkter och kostnader som tidigare redovisats direkt i eget kapital redovisas i rapport över totalresultat direkt efter resultaträkningen. Bolaget har inga intäkter eller kostnader som redovisas i eget kapital vilket framgår av Rapport över totalresultat. Redovisning i resultaträkningen av realiserade och orealiserade värdeförändringar För finansiella instrument som värderas till verkligt värde över resultaträkningen redovisas såväl realiserade som orealiserade värdeförändringar i den icke-tekniska redovisningen. Intäkter Intäkter hänförliga från försäkringsavtal behandlas under avsnittet Redovisning av försäkringsavtal. Intäkter för förmedling av liv-, hälsa-, och djurförsäkringar samt bank- och fondtjänster Bolaget erbjuder och förmedlar ett brett utbud av liv-, hälsa- och djurförsäkringar samt bank- och fondtjänster genom avtal med Länsförsäkringar AB (LFAB) och dess helägda dotterföretag. För de förmedlade affärerna har bolaget ansvaret för kundrelationerna och erhåller ersättning för detta. Intäkterna redovisas i det icke-tekniska resultatet på raden Övriga intäkter. Intäkterna redovisas i den takt de tjänas in, det vill säga när tjänsten utförs. Konsolideringsprinciper Dotterföretag Dotterföretag är företag som står under bestämmande inflytande från moderbolaget. Bestämmande inflytande innebär direkt eller indirekt en rätt att utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Vid bedömningen om ett bestämmande inflytande föreligger, beaktas potentiella röstberättigande aktier som utan dröjsmål kan utnyttjas eller konverteras. Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden och tas in i koncernredovisningen från och med förvärvstidpunkten till det datum då det Noter 19

20 Noter bestämmande inflytandet upphör. Metoden innebär att förvärv av ett dotterföretag betraktas som en transaktion varigenom koncernen indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder. Intresseföretag Intresseföretag är de företag i vilka moderbolaget har ett betydande, men inte bestämmande, inflytande över den driftmässiga och finansiella styrningen, vanligtvis genom andelsinnehav mellan 20 och 50 procent av röstetalet. Från och med den tidpunkt som det betydande inflytandet erhålls och till den tidpunkt när det betydande inflytandet upphör redovisas andelar i intresseföretag enligt kapitalandelsmetoden i koncernredovisningen. Kapitalandelsmetoden innebär att det i koncernen redovisade värdet på aktierna i intresseföretagen motsvaras av koncernens andel i intresseföretagens egna kapital och andra eventuella kvarvarande värden på koncernmässiga över- och undervärden. I koncernens resultaträkning redovisas andel i intresseföretagets nettoresultat efter skatt och värden på koncernmässiga över- och undervärden på raderna Andel i intresseföretags resultat vilka återfinns på två ställen i resultaträkningen, i det tekniska och i det icke-tekniska resultatet. Avsikten med placeringen styr hur resultatet kategoriseras. Transaktioner som elimineras vid konsolidering Koncerninterna fordringar, skulder, intäkter och kostnader som uppkommer från interna transaktioner mellan koncernföretag elimineras vid upprättandet av koncernredovisningen. Finansiella instrument Redovisning i balansräkningen Finansiella tillgångar tas upp i balansräkningen när bolaget blir part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor (affärsdagsredovisning). Kundfordringar tas upp i balansräkningen när de faktureras och leverantörsskulder tas upp när faktura mottagits. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtal realiseras eller förfaller. Finansiella tillgångar och skulder presenteras brutto i balansräkningen om det inte finns en rätt och en avsikt att reglera mellanhavandena netto. För alla räntebärande finansiella instrument redovisas ränteintäkter och räntekostnader med tillämpning av effektiv- räntemetoden. Upplupen ränta på räntebärande tillgångar redovisas på särskild rad i balansräkningen som upplupen ränteintäkt, separat från tillgången som räntan löper på. Finansiella instrument som inte är derivat redovisas initialt till anskaffningsvärde exklusive transaktionskostnader. Transaktionskostnader, till exempel courtage, för dessa instrument kostnadsförs direkt som kapitalförvaltningskostnader. Efter anskaffningstillfället beror redovisning och värdering av hur det finansiella instrumentet klassificerats enligt nedan. Derivatinstrument redovisas både initialt och löpande till verkligt värde. För redovisade värden med uppdelning på värderingskategori, se not 14. Klassificering av finansiella instrument Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde med värdeförändringar redovisade över resultaträkningen Denna kategori består av två undergrupper: finansiella tillgångar som innehas för handel och andra finansiella tillgångar som bolaget initialt valt att placera i denna kategori, enligt den så kallade Fair Value Option. Finansiella instrument i denna 20 Noter

Årsredovisning Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän

Årsredovisning Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Årsredovisning Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Innehåll Inledning 1 Vd har ordet Verksamheten 4 Samverkan som stärker Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Finansiell rapportering 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Första halvåret 2014 i sammandrag

Första halvåret 2014 i sammandrag Försäkringsbranschens Pensionskassa De/årsrapport januari -juni 2014 Första halvåret 2014 i sammandrag Premieinkomsten för första halvåret uppgick till 311 (331) miljoner kronor. Första halvårets resultat

Läs mer

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser SFS 1995:1560 Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 1 kap. Inledande bestämmelser Normgivningsbemyndigande 4 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

Läs mer

Delårsrapport. januari till juni 2016

Delårsrapport. januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Försäkringsrörelsen Årsförsäkringen Premieinkomsten för årsförsäkringsrörelsen uppgick till 71,9 (65,8) Mkr och premieintäkten

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2016

Delårsrapport januari juni 2016 Delårsrapport januari juni 2016 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till -297 (488) miljoner kronor. Resultatet har framförallt påverkats av fortsatt sjunkande räntor vilket gjort att försäkringstekniska

Läs mer

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning Delårsrapport januari augusti 2014 Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Delårsrapport januari augusti 2014 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Förändring

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 Resultatet Resultatet efter skatt uppgick till -291,6 (485,9) miljoner kronor. Det negativa resultatet beror främst på att kapitalavkastningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Innehåll. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän är ett av de 23 länsförsäkringsbolag som tillsammans bildar länsförsäkringsgruppen.

Innehåll. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän är ett av de 23 länsförsäkringsbolag som tillsammans bildar länsförsäkringsgruppen. Årsredovisning 2013 Innehåll 3 Vd-kommentar 6 samverkan som stärker 8 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Resultatanalys 14 Balansräkning 16 Rapport eget kapital 17 Kassaflödesanalys 19 Noter

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30. KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30. KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544 K P A P E N S I O N S F Ö R S Ä K R I N G A B Styrelsen och verkställande direktören för KPA Pensionsförsäkring AB

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Länsförsäkringar Blekinge Årsredovisning

Länsförsäkringar Blekinge Årsredovisning 2014 Länsförsäkringar Blekinge Årsredovisning Innehåll 2 VD:s kommentar 4 Länsförsäkringsgruppen 9 Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter 12 5-årsöversikt 13 Resultaträkning 14 Balansräkning 16

Läs mer

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program.

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 16-12748 Stockholm 16 september 2016 Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport Januari Mars 2005 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Omsättning och resultat Under årets första tre månader omsatte koncernen 139,6

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

VD har ordet: Stark tillväxt inom alla områden, men ett skadetungt år

VD har ordet: Stark tillväxt inom alla områden, men ett skadetungt år Å R S R E D O V I S N I N G L Ä N S F Ö R S Ä K R I N G A R B E R G S L A G E N Innehåll VD har ordet...sidan 3 Förvaltningsberättelse...sidan 5 Femårsöversikt...sidan 6 Resultaträkning...sidan 7 Balansräkning...

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2015

Halvårsrapport januari juni 2015 Halvårsrapport januari juni 2015 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till 488 (-49) mkr enligt bokslutet per 30 juni 2015. Det positiva resultatet beror på den goda avkastningen som ökat

Läs mer

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport januari juni 2006 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av den nya institutsstrukturen genom behovsmotiverad

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE....3 NYCKELTAL... 6 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG... 7 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT... 7 BALANSRÄKNING I

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB

Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB Förvaltningsberättelse PP Pension Fondförsäkring AB (516406-0237) startades den 1 juli 2005 och är ett helägt dotterbolag till PP Pension Försäkringsförening.

Läs mer

Länsförsäkringar Kalmar län. Med över 110 000 kunder i länet.

Länsförsäkringar Kalmar län. Med över 110 000 kunder i länet. Årsredovisning 2013 Länsförsäkringar Kalmar län. Med över 110 000 kunder i länet. Länsförsäkringar Kalmar län är ett av de 23 lokala, kundägda och självständiga länsförsäkringsbolag som samverkar under

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2013

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2013 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 NYCKELTAL... 5 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG... 6 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT... 6 BALANSRÄKNING I

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Länsförsäkringar Blekinge Årsredovisning

Länsförsäkringar Blekinge Årsredovisning 2012 Länsförsäkringar Blekinge Årsredovisning Innehåll 2 VD:s kommentar 5 Länsförsäkringsgruppen 9 Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter 12 5-årsöversikt 13 Resultaträkning 14 Balansräkning 16

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Remissexemplar 2010-12-14 Bilaga 2 Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Samtliga belopp ska anges i tusentals kronor (tkr), utan decimal, och avrundas enligt

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Företagsinformation (Öhman Capital) med organisationsnummer 556774-0906 är ett värdepappersbolag och står under tillsyn av Finansinspektionen. Bolaget bildades 2008 och är ett helägt

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2011

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2011 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 NYCKELTAL... 6 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG... 7 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT... 7 BALANSRÄKNING I

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB Årsredovisning för Pingst Förvaltning AB 556048-6713 Räkenskapsåret 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 6 Underskrifter 8 Årsredovisning för Pingst Förvaltning

Läs mer

Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand

Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand Stockholm 2001-02-26 PRESSINFORMATION Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand Styrelsen för Länsförsäkringar Wasa Försäkringsaktiebolag (publ) ( Länsförsäkringar ) har beslutat att lämna ett offentligt

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Delårsrapport Januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Kommentarer till delårsrapporten januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) (SPP Fondliv) avger härmed delårsrapport

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ)

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ) Delårsrapport januari till juni 2013 conpharm ab (publ) Sammandrag koncern (motsvarande period 2012) Omsättning, Q2 Omsättning, första halvåret 195 tsek (120 tsek) 196 tsek (149 tsek) Resultat efter skatt,

Läs mer

New Equity Venture International AB

New Equity Venture International AB New Equity Venture International AB HALVÅRSRAPPORT 2014 INNEHÅLL VD har ordet 1 Översikt 2 Koncernens Resultat, Balansräkning & Kassaflöde 3 Redovisnings- och värderingsprinciper 7 Styrelsen och verkställande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2005. SkandiaBanken koncern

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2005. SkandiaBanken koncern DELÅRSRAPPORT Januari Juni 2005 SkandiaBanken koncern Förvaltningsberättelse Koncernen SkandiaBanken Aktiebolag (publ) avger härmed delårsrapport för perioden januari-juni 2005. Resultat SkandiaBankens

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv. December 2014

Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv. December 2014 Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv December 2014 Sammanfattning av resultatet Resultatet 2014 uppgick till 1,9 mdr. Räntorna föll under året med ca 160 bp vilket påverkade resultatet negativt.

Läs mer

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande.

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande. Bokslutskommuniké 2013 Nettoomsättning under 2013 för Mabi Rent AB var 356 051 TKR (235 263) med ett resultat efter finansiella poster på -16 070 TKR (1 944). Resultat per aktie efter skatt för perioden

Läs mer

Historisk finansiell information

Historisk finansiell information Historisk finansiell information för räkenskapsåren 2015 och 2016 i FlexQube AB (publ) 556905-3944 KONCERNENS RESULTATRÄKNING SEK Not Nettoomsättning 19 260 497 16 482 017 Övriga rörelseintäkter 2 914

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Avsnitt IV Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Tillämpning Lagtext 2 kap. 1 ÅRL En årsredovisning ska bestå av 1. en balansräkning. 2. en resultaträkning,

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer