Årsredovisning. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän"

Transkript

1 Årsredovisning Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän

2 innehåll Inledning 3 Vd har ordet Verksamheten 4 Allt under samma tak Finansiell rapportering 6 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Resultatanalys 14 Balansräkning 16 Förändring eget kapital 17 Kassaflödesanalys 18 Noter 52 Revisionsberättelse Bolagsstyrning 54 Styrelse och ledning 56 Valberedning, kontrollfunktioner, aktuarie och kundombudsman 57 Fullmäktige Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän är ett av 23 länsförsäkringsbolag som tillsammans bildar länsförsäkringsgruppen. Ordinarie bolagsstämma hålls torsdag 26 mars 2015 i Göteborg. Foton: Göte Karlsson Foto, Mario Lönnquist

3 VD har ordet Vi har ett bra år bakom oss och riktar blicken framåt Det var med glädje, tillförsikt och en rejäl portion ödmjukhet som jag i maj 2014 tillträdde som verkställande direktör för Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän. Efter några år hos konkurrenter har en stor beundran för Länsförsäkringar vuxit fram. Ett på riktigt kundägt bolag med professionella och engagerade medarbetare och dokumenterat nöjda kunder. Det är de bästa förutsättningar vi kan ha för att ta oss an framtiden. När vi summerar 2014 kan jag med tillfredsställelse konstatera att det har varit ett mycket bra år. Vi ser en positiv utveckling i sakförsäkringsaffären och banken har vuxit rekordartat. Dessutom har vår kapitalförvaltning trots ett volatilt börsår varit mycket framgångsrik. Det sista är särskilt viktigt eftersom det är våra kunders, det vill säga ägares, pengar vi förvaltar. På sakförsäkringsmarknaden är vi det bolag som flest kunder väljer, och våra marknadsandelar har vuxit under året som gått. Dessutom med lönsamhet vilket är viktigt i en verksamhet som plötsligt kan råka ut för stora skadehändelser. Och faktum är att just 2014 har burit med sig ovanligt många och ovanligt stora översvämnings- och brandskador. Dessa ger oss samtidigt chansen att visa våra kunder hur dedikerad och kundorienterad vår skadeorganisation är. Den mycket starka tillväxten i bankaffären är glädjande. Fler och fler kunder väljer vår bank och ser fördelen med att samla sina försäkringar och bankärenden bekvämt på samma ställe. Att vi dessutom har konkurrenskraftiga villkor och kundorienterade produkter har säkert bidragit till framgången. Vi tror även att vår uttalat lokala och kundnära prägel tilltalar. En annan bidragande faktor är alldeles säkert vår prisbelönta och kundvänliga mobillösning för hantering av bankärenden. Allt detta har sammantaget bidragit till att vi för fjärde året, av de senaste fem, har utsetts till Årets Bank med Sveriges mest nöjda kunder, av Svenskt Kvalitetsindex. Vi fick motsvarande fina utmärkelse för våra livförsäkringar. Något vi självklart är tacksamma och stolta över. En förutsättning för att våra kunder ska trivas hos oss är att vi som arbetar i bolaget trivs. Därför är det viktigt att vi kontinuerligt anstränger oss för att vara en attraktiv arbetsgivare som ständigt utvecklar medarbetarna och förbättrar organisationen. Vi som arbetar i bolaget ska känna oss delaktiga, utvecklas och ha kul. För vi tror att det lyser igenom i kontakten med våra kunder. Slutligen ska vi vårda och värdera att vi är speciella i vår struktur. Vi är nämligen kundägda på riktigt. Men våra kunder är inte bara våra ägare. De är även våra anställda, våra samarbetspartners och våra leverantörer. Vi lever tillsammans i ett ekosystem som sträcker sig över femton kommuner längs västkusten. En region som vi alla bryr oss om och vill verka för långsiktigt. Därför är det naturligt att ett bolag som vårt tar ett stort ansvar för sin region. Att vi i våra kunders och ägares namn är en del av samhället och en förebild en god samhällsmedborgare. Ricard Robbstål, vd vd har ordet 3

4 allt under samma tak Länsförsäkringar på fem minuter Länsförsäkringar göteborg och bohuslän äger tillsammans med de övriga länsförsäkringsbolagen Länsförsäkringar AB, med kontor i Stockholm. Inom bank och försäkring finns påtagliga stordriftsfördelar och länsförsäkringsbolagen har valt att samla dessa resurser gemensamt. Kunderna möts alltid av ett lokalt bolag Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän har alltid kundkontakterna här i länet. Länsförsäkringar ABs uppgift är att skapa förutsättningar för länsförsäkringsbolagen att bli framgångsrika på sina respektive marknader. Länsförsäkringars gemensamma varumärke är mycket starkt i relation till konkurrenternas inom branschen för bank, försäkring och pension. Under 2014 visade återigen Anseendebarometern, som görs i 30 länder, att Länsförsäkringar har det högsta anseendet bland finansiella varumärken i Sverige. Liv- och pensionsförsäkring Länsförsäkringar erbjuder liv- och pensionslösningar till företag och privatpersoner. Genom dotterbolaget Länsförsäkringar Fondliv erbjuds fondförvaltning, garantiförvaltning och riskförsäkring inom personriskområdet. Länsförsäkringars fondutbud består av 30 fonder med eget varumärke och cirka 45 externa fonder. I Länsförsäkringar Liv sker ingen nyteckning, men här förvaltas traditionell livförsäkring som är tecknad före stängningen i september Under 2014 har arbetet med att erbjuda kunder möjligheten att villkorsändra försäkringar till Nya Trad fortsatt. Bankverksamhet Länsförsäkringar Bank är Sveriges femte största retailbank. Bankverksamheten, som enbart finns i Sverige, har en god tillväxt i volymer och lönsamhet och hög kreditkvalitet. Banken erbjuder privatpersoner, lantbrukare och småföretagare ett brett utbud av banktjänster. Strategin utgår från länsförsäkringsgruppens stora kundbas, Länsförsäkringars starka varumärke och kundägandets principer. Länsförsäkringar Bank är ett helägt dotterbolag till Länsförsäkringar AB. I bankkoncernen ingår förutom moderbolaget Länsförsäkringar Bank också dotterbolagen Länsförsäkringar Hypotek, Länsförsäkringar Fondförvaltning och Wasa Kredit. Länsförsäkringar har enligt Svenskt Kvalitetsindex Sveriges mest nöjda kunder 4 allt under samma tak

5 på privatmarknaden och fick under året utmärkelsen Årets Bank av tidningen Privata Affärer. Djur- och grödaförsäkring Agria Djurförsäkring är Länsförsäkringars specialistbolag för djur- och grödaförsäkring. Agria är marknadsledande i Sverige med en marknadsandel på 59 procent. Verksamheten växer sig även allt starkare på marknader utanför Sverige idag Storbritannien, Norge och Danmark. Hälsa Affärsområde Hälsa inom Länsförsäkringar AB driver produkt- och affärsutvecklingen inom det växande sjukvårds- och gruppförsäkringsområdet. Länsförsäkringar är marknadsledande inom sjukvårdsförsäkring. SIV samverkan i väst Samverkan i väst, SIV, är ett samarbete inom federationen mellan Länsförsäkringar Älvsborg, Länsförsäkringar Halland samt Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän. SIV bygger i grunden på kundfokus. Människor som bor i SIV-området rör sig mycket över länsgränserna. Att bo i Borås, jobba i Göteborg och ha ett fritidshus i Varberg är ett av många tänkbara exempel. För kunden ska bolagssamarbetet innebära möjligheter och med kundens bästa för ögonen samarbetar de tre bolagen utan att göra avkall på det lokala. Övrig samverkan Förutom den samverkan som sker genom Länsförsäkringar AB direktäger de 23 länsförsäkringsbolagen, tillsammans med berörda affärsenheter inom Länsförsäkringar AB, även Länsförsäkringar Fastighetsförmedling och Länsförsäkringar Mäklarservice. Gemensam utveckling En av Länsförsäkringar ABs uppgifter är att driva länsförsäkringsgruppens gemensamma utvecklingsarbete för att stärka länsförsäkringsbolagens konkurrenskraft och öka värdet för kunderna. Under 2014 levererades gemensam utveckling för cirka 450 mkr och en kraftsamling skedde inom det digitala området. Cirka 160 mkr investerades i förflyttningar för att förbättra länsförsäkringsbolagens kundmöten och kundmötesplatser, med syfte att förstärka kundupplevelsen kunde länsförsäkringsbolagen ta emot leveranser från ett 30-tal projekt. Här följer några exempel: Länsförsäkringsbolagen fattade ett gemensamt beslut om att investera i ett modernare systemstöd för sakförsäkring. Arbetet startades under året och kommer att pågå under flera år framåt. Bo-kvar-försäkringen lanserades under våren. Den ger kunder som har bolån hos Länsförsäkringar möjlighet att försäkra sig om ekonomisk trygghet vid sjukdom, arbetslöshet och dödsfall enkelt och prisvärt. Länsförsäkringars öppna sidor på internet flyttades till en ny plattform. Samtidigt lanserades ett nytt utseende och flera förenklingar för kunderna. Bland annat fick länsförsäkringsbolagens privatkunder tillgång till sin försäkringsinformation och sitt pensionssparande via mobila tjänster. Digitala vägledningar inom spara och placera har förbättrades under året. Inom ramen för det gemensamma arbetet med att effektivisera kundmötena levererades bland annat möjligheter till att följa upp kundmötena bättre samt en ny säljstödsapplikation till företags- och lantbrukssäljare. Länsförsäkringsbolagens gemensamma projekt för Solvens 2-förberedelser slutförde under året merparten av leveranserna. Allt under samma tak 5

6 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän avger härmed årsredovisning för förvaltningen under 2014, bolagets 170:e verksamhetsår. Koncernen I koncernen ingår moderbolaget Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän och det helägda dotterföretaget Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Fastigheter AB Dessutom ingår i koncernen intresseföretagen Platzer Fastigheter Holding AB (publ) , med en ägarandel om 16,9 procent, Göteborgs Försäkringsmäklare Per Dahlkvist AB , Nordic Försäkring Göteborg Växjö Holding AB , Försäkringsgruppen Väst AB med vardera en ägarandel om 48 procent. Verksamhet, ägarförhållande och organisation Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän är ett ömsesidigt försäkringsbolag vars verksamhetsområde är 15 kommuner inom Västra Götalands län. Kunderna erbjuds ett heltäckande försäkringsskydd inom sak- och livförsäkring. Banktjänster erbjuds till privatpersoner, lantbrukare och småföretagare. Fastighetsmäklartjänster för privatbostäder erbjuds också via franchisetagare anslutna till Länsförsäkringar Fastighetsförmedling AB (publ). Bolagsformen är ömsesidigt försäkringsbolag. Det innebär att bolaget ägs av försäkringstagarna. Ägarnas inflytande utövas av 78 fullmäktigeledamöter, valda av försäkringstagarna. Bolagsstämman utser bolagets styrelse som för närvarande består av åtta av bolagsstämman valda ledamöter. Härutöver ingår två personalrepresentanter och vd i styrelsen. Bolaget omfattas som ömsesidigt bolag inte av den så kallade koden för bolagsstyrning, men följer koden i tilllämpliga delar. Bolaget ingår som ett av 23 kundägda, självständiga lokala bolag i länsförsäkringsgruppen. Gemensamt äger dessa bolag Länsförsäkringar AB (publ) (LFAB). Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän äger 6,6 procent av aktiekapitalet i LFAB. Förutom den del av verksamheten där bolaget har egen koncession förmedlar bolaget djur- och grödaförsäkring, liv- och pensionsförsäkringar samt banktjänster och fondsparande till Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (publ), Försäkringsaktiebolaget Agria (publ), Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag (publ), Länsförsäkringar Fondliv AB (publ) samt Länsförsäkringar Bank AB (publ). Samtliga dessa bolag ägs av länsförsäkringsbolagen gemensamt och ingår i en koncern med LFAB som moderbolag. Länsförsäkringsgruppen äger också fastighetsbolagen Humlegården Holding I-III AB (publ), Länsförsäkringar Fastighetsförmedling AB och Länsförsäkringar Mäklarservice AB. Det senare har till uppgift att hantera den förmedlarsålda försäkringsportföljen. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän deltar också i länsförsäkringsgruppens gemensamma återförsäkringssystem som inkluderar såväl avgiven som mottagen återförsäkring. Bolaget mottar dessutom återförsäkring från lokala försäkringsbolag inom verksamhetsområdet. Väsentliga händelser Resultatet förbättrades väsentligt i såväl försäkringsrörelsen som i finansförvaltningen. Försäkringsrörelsen nådde en totalkostnadsprocent på 92,8 och finansförvaltningen en totalavkastning på 11,9 procent. Försäkringsrörelsen har utvecklats positivt inom de flesta områden. Premieinkomsten för egen räkning ökar med 8 procent. Skadekostnaderna för egen räkning ökar med 7 procent. Året har innehållit osedvanligt många villabränder 6 förvaltningsberättelse

7 men i stort har skadekostnadsutvecklingen varit på normal nivå. Antalet anmälda skador har legat på en hög nivå och antalet skador över en miljon kronor har ökat med 22 procent under året. Däremot har vi inte drabbats av någon storskada över självbehåll, det vill säga 15 mkr. Fastighetsförsäkring och trafikförsäkring för yrkestrafik fortsätter att visa svaga resultat trots att resultatförbättrande åtgärder vidtagits. Inom boendeförsäkring har vi fortsatt många rese-och allriskskador. Under 2015 genomförs därför premiejusteringar och satsning på skadeförebyggande åtgärder. Länsförsäkringar Sak har per 30 december 2014 överlåtit ett bestånd av trafikförsäkringar under avveckling till Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän. Överlåtelsen innefattar försäkringsbestånd som tecknats av Länsförsäkringar Sak i länet Göteborgs och Bohus län fram till och med 2004 och innehåller trafikskador som ännu är oreglerade samt de skadelivräntor som hör till trafikförsäkringsbeståndet. De skadereserver som överlåtits till bolaget återförsäkras i sin helhet i Länsförsäkringar Sak, för att i nästa led kvotåterförsäkras till bolaget. Syftet är att utjämna resultatet i hela länsförsäkringsgruppen. Totalt överläts och återförsäkrades åtaganden motsvarande 732 mkr till Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän, varav 342 mkr avser skadelivräntor. Nyteckning av trafikförsäkring, med undantag för viss företagsmotoraffär, övergick till bolaget förfallomånadsvis 2004 och det nu överlåtna beståndet avser skador för försäkringar med huvudförfallodag 2004 eller tidigare. Bolagets arbete inför Solvens 2-regelverket fortsätter. Bolaget och styrelsen har i samband med affärsplanering 2015 genomfört processen för Egen Risk och Solvensanalys i den form vi för närvarande bedömer kommer att gälla under Solvens 2-regelverket. Bolaget omfattas av tröskelvärdena enligt de förberedande riktlinjerna inför Solvens 2 och har under 2014 börjat rapportera till Finansinspektionen. Resultatet i finansförvaltningen blev bättre än förväntat. Avkastningen under året blev 11,9 procent. Mot bakgrund av att inflationen, mätt i KPI, varit låg blev den reala avkastningen väsentlig vilket får betraktas som ett mycket bra resultat för ett sakförsäkringsbolag. Bolaget har under året haft en gynnsam tillgångsfördelning utan alltför stor riskexponering. Bankverksamheten har utvecklats mycket positivt vad gäller såväl affärsvolym som antalet nya kunder. Resultatet i den lokala bankaffären har förbättrats men det låga marknadsränteläget gör att den lokala bankverksamheten fortsatt visar ett driftsunderskott. Kreditförlusterna är på en mycket låg nivå. Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, som drivs i franchiseform, har haft en positiv utveckling under året. Försäljningen av liv- och pensionsprodukter påverkas fortfarande av att Länsförsäkringar Liv AB stängts för nyteckning. Av samma skäl blev också driftsresultatet sämre än förväntat. Inför 2015 lanserar vi en ny organisation för vår livverksamhet med väsentligt stärkt säljkraft. Bolagets styrelse har beslutat om återbäring till delägarna (kunderna) för verksamhetsåret De flesta försäkringstyper omfattas. Bakgrunden till att återbäring föreslås är det goda resultatet för verksamhetsåret. I maj 2014 tillträdde bolagets nya vd, Ricard Robbstål. Han efterträdde Ingemar Larsson som då gick i pension. Marknadsutveckling och affärsvolym Bolaget har under året såväl tappat som tagit marknadsandelar inom olika segment se tabell på nästa sida. förvaltningsberättelse 7

8 Förvaltningsberättelse Premieinkomsten i sakförsäkring, inklusive beståndsöverlåtelse trafik, ökade med 18 procent till (1 317) mkr. Affärsvolymen i bankverksamheten ökade med 17 procent till (12 941) mkr. Antalet bankkunder ökade med 5 procent till (44 613). Försäljningen av livoch pensionsförsäkringar har påverkats negativt av Länsförsäkringar Liv ABs beslut att stänga för nyteckning. Premieinkomsten minskade med 2 procent till (1 063) mkr. Pensionskapitalet ökade till 18 (17) mdr. Marknadsandelar, procent Hem 22,0 21,9 Villahem 37,2 37,4 Fritidshus 57,4 58,0 Personbil 22,3 22,6 Lantbruk 59,7 59,7 Företag 28,6 28,7 Företagsmotor 26,8 26,4 Affärsvolym Den totala volymen av såväl egen sakförsäkring som förmedlad sak- och livförsäkringsaffär samt för bank och fondsparande fördelar sig enligt följande tabell: Premieinkomst, mkr Privat Fastighet och företag Lantbruk Olycksfall Motor, kasko Motor, trafik Mottagen återförsäkring Summa egen sakaffär Gemensam sakaffär Gemensam livaffär Total premieinkomst Bank, inlåning Bank, utlåning Bank, förmedlad utlåning 0 20 Fond (marknadsvärde) Total affärsvolym Försäkringsersättningar Försäkringsersättningar för egen räkning ökade med 7 procent till 959 (897) mkr. Antalet anmälda skador ökade med 1 procent till (59 588). Antalet stora skador inom egendom (> 0,5 mkr) ökade till 112 (102) och antalet stora skador inom trafik (>1 mkr) ökade till 4 (0). Skadekostnadens andel av premien, skadekostnadsprocenten, var oförändrad 74 (74) procent i försäkringsrörelsen och i direkt affär minskade den till 63 (70) procent. Antalet mindre skador främst relaterade till boendeförsäkring ökar men i mindre takt än tidigare år. Åskskador, cykelstölder och allriskskador ökar medan vatten- och maskinskador minskar. Få skador har varit av den storleken att återförsäkringsskyddet trätt in. Bolagets ersättningsreserv förändras över tiden och en omallokering har under året genomförts mellan olika skadeårgångar i trafikreserven liksom mellan reserven i direkt och indirekt affär. Bolaget har generellt betryggande reserver. De reserver bolaget diskonterar är mottagen trafikaffär och skadelivräntor. Driftskostnader Driftskostnaderna ökade under året med 6 procent och uppgick till 243 (231) mkr. Driftskostnadernas andel av premien, driftskostnadsprocenten, uppgick till 19 (19) procent i försäkringsrörelsen och i direkt affär till 23 (20) procent. På grund av ändrade redovisningsprinciper gällande avräkning från Trafikförsäkringsföreningen (TFF) har bolagets driftskostnader för egen räkning ökat med cirka 10 mkr samtidigt som skadekostnaden minskat med motsvarande belopp då intäkten och kostnaden tidigare bruttoredovisats. Återförsäkring Bolagets behov av återförsäkringsskydd är tryggat genom länsförsäkringsgruppens återförsäkringsprogram. Detta skyddar på årsbasis bolaget vid såväl större enskilda skador som skadehändelser. Endast ett fåtal åtaganden är så stora att de behöver skyddas av separata återförsäkringslösningar. Den risk bolaget maximalt står i en enskild skada eller händelse har varit 15 mkr. I mottagen återförsäkring är bolagets maximala självbehåll vid en skada 38 mkr. Finansförvaltning Marknadsvärdet av koncernens placeringskapital inklusive likvida medel uppgick vid verksamhetsårets slut till (4 773) mkr. Placeringskapitalet hade den 31 december följande fördelning: Räntebärande placeringar Svenska aktier och fonder Utländska aktier och fonder Onoterade aktier och fonder Fastigheter Organisationsaktier Totalt Total avkastning inklusive orealiserad värdeförändring på placeringstillgångar uppgick till 559 (393) mkr. Totalavkastningen blev 11,9 (9,3) procent. Direktavkastningen blev 1,2 (1,2) procent. Resultat Årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 504 (446) mkr och efter dispositioner och skatt till 401 (362) 8 förvaltningsberättelse

9 mkr. Försäkringsrörelsens tekniska resultat uppgick till 70 (201) mkr. Delposterna i koncernens resultat framgår av femårsöversikten. Miljöarbete Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän är sedan 2003 miljöcertifierat enligt ISO Certifieringen innebär bland annat att vi genom ett väletablerat och strukturerat arbetssätt integrerat miljöfrågorna i vår verksamhet. Miljö är viktigt för oss och vi arbetar aktivt med ständiga förbättringar för att minska vår negativa miljöpåverkan, men fokuserar vårt miljöarbete på att öka vår positiva miljöpåverkan, nämligen att minska antalet skador. Skadeförebyggande insatser Alla skador innebär en större eller mindre belastning på vår miljö i form av koldioxidutsläpp och materialförbrukning. Brandskador ger ofta upphov till miljöfarliga gaser och stoft och en genomsnittlig villabrand ger upphov till cirka 25 ton koldioxidutsläpp. Det innebär att vår viktigaste insats för miljön är möjligheten att öka våra kunders riskmedvetenhet och verka för att minska antalet inträffade skador. För att lyckas med detta genomför vi riktade skadeförebyggande aktiviteter både för våra kunder men också för andra viktiga målgrupper som exempelvis skorstensfejare och bostadsrättsföreningar. Ett viktigt exempel på vårt skadeförebyggande arbete är återvinningsförsäkringen som ingår för alla som har lantbruks-, gårds-, eller hästverksamhetsförsäkring. Försäkringen innebär att kunden kostnadsfritt får sitt farliga avfall hämtat en gång per år. Sedan 2008 har vi i samarbete med Håll Sverige Rent befriat gårdar i Göteborg och Bohuslän från 17,4 ton bekämpningsmedel, 137,3 ton spillolja, 10,5 ton oljefilter, 2,2 ton lysrör, 16,6 ton färgavfall och ton skrot. Detta motsvarar en koldioxidbesparing på över ton. Femårsöversikt Koncernen, mkr Premieintäkt f e r 1 292, , , , ,9 Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen* 84,0 108,2 22,0 42,7 41,0 Övriga tekniska intäkter f e r 7,4 6,9 0,8 0,0 0,0 Försäkringsersättningar f e r -959,0-897,1-872,8-866,4-816,1 Driftskostnader f e r -243,2-231,4-259,0-264,1-269,3 Övriga tekniska kostnader f e r -6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Tekniskt resultat i försäkringsrörelsen före återbäring 175,4 200,7 41,6 12,5 24,5 Återbäring -105,9 0,0 0,0 0,0 10,7 Tekniskt resultat i försäkringsrörelsen 69,5 200,7 41,6 12,5 35,2 Finansrörelsens resultat 475,3 284,6 272,3-176,4 282,0 Övriga intäkter och kostnader -41,2-39,2-23,9-25,4-28,6 Resultat före dispositioner och skatt 503,6 446,1 290,0-189,3 288,6 Årets resultat 401,2 361,7 306,6-123,2 218,1 Ekonomisk ställning, mkr Placeringstillgångar, verkligt värde 5 636, , , , ,6 Premieinkomst f e r 1 324, , , , ,4 Försäkringstekniska avsättningar f e r 2 701, , , , ,4 Kapitalbas ** 3 178, , , , ,5 Erforderlig solvensmarginal 259,0 215,6 209,0 208,1 208,1 Konsolideringskapital, mkr Beskattat eget kapital 2 877, , , , ,3 varav övervärden 359,3 282,6 216,3 166,7 114,5 Uppskjuten skatt 560,5 472,3 400,6 428,7 498,0 Summa konsolideringskapital 3 438, , , , ,3 Nyckeltal Försäkringsrörelsen Skadekostnadsprocent f e r 74,2 73,9 75,9 78,7 76,4 Driftskostnadsprocent f e r 18,6 18,8 22,2 24,0 25,2 Totalkostnadsprocent f e r 92,8 92,7 98,1 102,7 101,6 Direkt försäkring Skadekostnadsprocent f e r 62,7 69,9 76,5 81,1 78,4 Driftskostnadsprocent f e r 22,7 19,5 23,1 25,1 26,3 Totalkostnadsprocent f e r 85,4 89,4 99,6 106,2 104,7 Kapitalförvaltning Direktavkastning, % 1,2 1,2 1,8 1,6 1,7 Totalavkastning, % 11,9 9,3 7,6-3,1 8,8 Ekonomisk ställning Konsolideringsgrad, % Kapitalkvot, %*** * Från och med 2014 är räntesatsen 75 procent av snittet på moderbolagets totalavkastning för de senaste 5 åren, jämförelseåret är omräknat. Åren har inte räknats om. ** Kapitalbasen baseras på moderbolagets siffror med tillägg för öppet redovisade övervärden. *** Kapitalkvoten för 2014 är beräknad per förvaltningsberättelse 9

10 Förvaltningsberättelse Extern miljöpåverkan En stor del av våra skador innebär daglig kontakt med externa leverantörer för reparationer. Det ger oss stora chanser att påverka våra leverantörer gällande miljöfrågor och vid varje ny upphandling är ett aktivt miljöarbete antingen ett krav eller en bedömningsfråga. Miljökrav vid upphandling är något vi arbetar aktivt med och vi tror att det viktigaste är att frågan kommer upp till diskussion. Internt miljöarbete Vår egen verksamhet innebär ingen stor negativ miljöpåverkan men vi arbetar ändå aktivt med interna miljöfrågor. Som exempel arbetar vi för att minska våra koldioxidutsläpp både i samband med tjänsteresor och genom att välja el från förnybara källor till våra kontor. Vi följer kontinuerligt upp våra kontors pappersförbrukning och arbetar med fortlöpande miljöutbildning för våra medarbetare. Medarbetare Under året har bolagets heltidsanställda medarbetare minskat från 305 till 301, medan medarbetare i franchisebolagen har ökat från 96 till 101. Medelåldern för bolagets medarbetare är 43 år för kvinnor och 42 år för män. Våra medarbetare har under 2014 arbetat med vår värdegrund. Tillsammans har vi kommit fram till vad vi tycker är viktigt i mötet med våra kunder, kollegor, samarbetspartners och leverantörer. Vi vill upplevas som enkla, engagerade och professionella. Den totala sjukfrånvaron i bolaget var 3,7 (3,0) procent Vi fortsätter att arbeta med tidiga insatser inom korttidssjukfrånvaron och aktiva åtgärder med den långa sjukfrånvaron. Många medarbetare utövar också friskvård för ökad hälsa med bidrag från bolaget. Varje år mäter vi nöjd medarbetarindex. Vårt mål är 80 procent på en 100-procentig skala och det överträffade vi. Resultatet 2014 blev 82,7 procent. Syftet med undersökningen är att ständigt förbättra förutsättningarna för prestation och skapa en långsiktig utveckling i vardagen hos gruppen och individen. Vi samarbetar aktivt med studenter inom bank- och försäkringsutbildningen vid Yrkeshögskolan i Göteborg. Bland annat erbjuder vi studenter praktikplats hos oss och dessa leder ofta till sommarjobb och vid flera tillfällen även anställning. Samarbetet med Mitt Liv som arbetar för ökad mångfald och integration på svenska arbetsmarknaden fortsätter. Som partnerorganisation erbjuder vi mentorskap mellan våra medarbetare och deras deltagare. Att öka vårt hållbarhets- och samhällsengagemang är något som vi tillsammans med våra medarbetare vill fortsätta att arbeta långsiktigt med. Förväntad framtida utveckling Det är svårt att hitta entydiga prognoser gällande världsmarknads- och kapitalutveckling. De flesta är eniga om att den amerikanska marknaden kommer att stärkas ytterligare och att den europeiska ännu inte har nått sin botten alternativt har en lång väg tillbaka till återhämtning. Det finns en osäkerhet kring den kinesiska utvecklingen, men även kring BRIC-länderna som grupp. Den amerikanska dollarn förväntas stärkas ytterligare i förhållande till euron. Den svenska kronan förväntas också stärkas mot euron, men tappa mot den amerikanska dollarn. Efter en fantastisk kapitalutveckling under 2014 tror vi på en avmattning under Vi prognosticerar en utveckling av kapitalförvaltningen på runt 6 procent. Under 2014 förbättrades resultatet väsentligt i försäkringsrörelsen. Det skadeförebyggande arbetet liksom arbetet med riskurval och riskförbättrande åtgärder har tillsammans med premiejusteringar bidragit till en tillfredställande totalkostnadsprocent. Sammanfattningsvis tror vi att vi även under 2015 kommer att kunna leverera bra resultat i såväl försäkringsrörelse som finansförvaltning. Förslag till disposition Styrelsen och verkställande direktören föreslår bolagsstämman besluta att årets vinst i moderbolaget tkr jämte balanserad vinst tkr, sammanlagt tkr avsätts till balanserat resultat. 10 förvaltningsberättelse

11 11

12 Resultaträkning Koncernen Moderbolaget Teknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelsen, tkr Not Premieintäkter f e r Premieinkomst Premier för avgiven återförsäkring Förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Övriga tekniska intäkter f e r Andel i intresseföretags resultat 21, Försäkringsersättningar f e r Utbetalda försäkringsersättningar 5 före avgiven återförsäkring återförsäkrares andel Förändring i avsättning för oreglerade skador före avgiven återförsäkring återförsäkrares andel Driftskostnader f e r 6, 7, Övriga tekniska kostnader f e r Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat före återbäring Återbäring Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Icke-teknisk redovisning, tkr Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Kapitalavkastning, intäkter 10, Orealiserade vinster på placeringstillgångar 11, Kapitalavkastning, kostnader 12, Orealiserade förluster på placeringstillgångar 13, Andel i intresseföretags resultat 21, Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen Övriga intäkter Övriga kostnader Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Bokslutsdispositioner 16 Förändring säkerhetsreserv Förändring periodiseringsfond Förändring överavskrivning Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Rapport över totalresultatet Årets resultat Övrigt totalresultat Poster som har omförts eller kan omföras till årets resultat inkl. skatt Poster som inte kan omföras till årets resultat inkl. skatt Årets övriga totalresultat Årets totalresultat Resultaträkning

13 Resultatanalys 2014 Direkt försäkring av svenska risker för skadeförsäkringsrörelse per försäkringsgren, moderbolaget, tkr Not Totalt Sjuk- och olycksfall Hem, villa, fritidshus Företag, lantbruk, fastighet Motorfordon Trafik Summa direkt försäkring sv. risker Mottagen återförsäkring Premieintäkt f e r Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Övriga tekniska intäkter f e r Försäkringsersättningar f e r Driftskostnader f e r Övriga tekniska kostnader f e r Återbäring Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Avvecklingsresultat Avvecklingsresultat, brutto Återförsäkrares andel Avvecklingsresultat f e r Försäkringstekniska avsättningar, före avgiven återförsäkring Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättning för oreglerade skador Avsättning till återbäring Summa försäkringstekniska avsättningar, före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Avsättning för oreglerade skador Not 1 Premieintäkt f e r Premieinkomst före avgiven återförsäkring Premier för avgiven återförsäkring Förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Not 2 Försäkringsersättningar f e r Utbetalda försäkringsersättningar före avgiven återförsäkring återförsäkrares andel Förändring i avsättning för oreglerade skador före avgiven återförsäkring återförsäkrares andel resultatanalys 13

14 Balansräkning Koncernen Moderbolaget Tillgångar, tkr Not Immateriella tillgångar Andra immateriella tillgångar Placeringstillgångar Byggnader och mark Uppskrivningsfond placeringstillgångar Placeringar i koncernföretag aktier och andelar i dotterföretag 20, aktier och andelar i intresseföretag 21, Andra finansiella placeringstillgångar aktier och andelar 22, obligationer och andra räntebärande värdepapper 23, derivat 24, Depåer hos företag som avgivit återförsäkring Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Oreglerade skador Fordringar Fordringar avseende direkt försäkring Fordringar avseende återförsäkring Övriga fordringar Andra tillgångar Materiella tillgångar Likvida medel/kassa och bank Aktuell skattefordran Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna ränteintäkter Förutbetalda anskaffningskostnader Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar balansräkning

15 Balansräkning Koncernen Moderbolaget Eget kapital, avsättningar och skulder, tkr Not Eget kapital 30 Övrigt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Obeskattade reserver 16 Utjämningsfond Säkerhetsreserv Periodiseringsfond Överavskrivning Försäkringstekniska avsättningar Ej intjänade premier och kvardröjande risker Oreglerade skador Återbäring Andra avsättningar Pensioner och andra förpliktelser Uppskjuten skatteskuld Skulder Skulder avseende direkt försäkring Skulder avseende återförsäkring Derivat 24, Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital, avsättningar och skulder Poster inom linjen Ställda säkerheteriii 40 Registerförda tillgångar f e r avseende försäkringstekniska skulder Övriga ställda panter och säkerheter inga inga inga inga Eventualförpliktelser 41 Ansvar för 80 procent av uppkomna kreditförluster i förmedlade krediter tillhörande Länsförsäkringar Bank Göteborg och Bohuslän. I egenskap av delägare i Länsförsäkringsbolagens Fastighetshandelsbolag Humlegården ansvaras för detta bolags förpliktelser med 2,7 procent. Av trafikskadelagen och trafikförsäkringsförordningen följer att försäkringsbolag som meddelar trafikförsäkring i Sverige är skyldiga att vara medlemmar i Trafikförsäkringsföreningen (TFF). Av reglerna följer att medlemsbolagen har ett solidariskt ansvar att finansiera verksamheten i TFF. Investeringsåtaganden 42 Enligt avtal med finansiella institut har bolaget förbundit sig att investera följande belopp omräknat till balansdagens eurokurs Balansräkning 15

16 Rapport över förändringar i eget kapital KONCERNEN, tkr Övrigt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Totalt kapital Ingående balans Vinstdisposition Egetkapitaldel i obeskattade reserver Årets resultat Utgående balans Ingående balans Vinstdisposition Egetkapitaldel i obeskattade reserver Årets resultat Utgående balans Bundet kapital Fritt kapital Totalt kapital Moderbolaget, tkr Övrigt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Ingående balans Vinstdisposition Årets resultat Utgående balans Ingående balans Vinstdisposition Årets resultat Utgående balans förändring i eget kapital

17 Kassaflödesanalys, indirekt metod Koncernen Moderbolaget Tkr Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Kassagenererande poster från investeringsverksamheten Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av rörelsefordringar Förändring av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Erhållen utdelning Erhållen ränta Erlagd ränta Fondrabatter Förvärv av materiella anläggningstillgångar Avyttring av materiella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella tillgångar Avyttring av finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Kassaflödesanalys 17

18 Noter Om inget annat anges avser uppgifterna i notförteckningen både koncernen och moderbolaget. Avrundningsdifferenser kan förekomma. 1 Redovisningsprinciper bedöma de redovisade värdena på sådana tillgångar och skulder vars värde inte tydligt Allmän information Årsredovisningen avges per 31 december 2014 och avser Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän som är ett ömsesidigt försäkringsbolag med säte i Uddevalla. Adressen till huvudkontoret är Lilla Bommen 8, Göteborg och bolagets organisationsnummer är Årsredovisningen omfattar kalenderåret framgår från externa källor. Det verk- liga utfallet kan avvika från de bedömningar och uppskattningar som gjorts. De antaganden som ligger till grund för uppskattningar och bedömningar ses över regelbundet. Förändringar i gällande bedömningar och uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period Bedömningar och uppskattningar Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 20 februari Resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på bolagsstämman den 26 mars som ligger till grund för redovisningen och värdering av försäkringstekniska avsättningar har en betydande inverkan på de finansiella rapporterna. Värderingen av avsättningarna behandlas i nedanstående avsnitt om redovisning av försäkringsavtal samt i not 2 där upplysningar om risker i verksamheten lämnas. Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) sådana de antagits av EU. Vidare har Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats. Tillämpliga delar i Finansinspektionens föreskrifter 2008:26 har även tillämpats i koncernredovisningen. Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen, med de avvikelser som anges i avsnittet om moderbolagets redovisningsprinciper. Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att företagsledningen gör ett antal bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som under rådande förhållanden antas vara rimliga. Resultatet används sedan bland annat för att Valuta Moderbolagets och koncernens valuta är svenska kronor och utgör rapporteringsvaluta. Transaktioner och tillgångar i utländsk valuta omräknas till svenska kronor med den stängningskurs som föreligger på balansdagen. Valutakursförändringar redovisas i resultaträkningen netto på raden Kapitalavkastning, intäkter eller Kapitalavkastning, kostnader. Rapporterna presenteras i tusental svenska kronor (tkr) och samtliga belopp är avrundade till närmaste tusental om inte annat anges. Ändrade redovisningsprinciper Nedan beskrivs vilka ändrade redovisningsprinciper som koncernen tillämpar från och med den 1 januari Övriga ändringar av IFRS med tillämpning från och med 2014 har inte haft någon väsentlig effekt på koncernens redovisning. Koncernen tillämpar sedan den 1 januari 2014 IFRS 10 Koncernredovisning. Det har inneburit att principen för att bedöma om bestämmande inflytande föreligger avseende investeringar har ändrats. Modellen i IFRS för bedömning av när bestämmande inflytande föreligger baseras på (i) vilket inflytande som föreligger, (ii) vilken exponering mot rörlig avkastning från sitt engagemang i investeringen som föreligger samt (iii) möjligheter att utöva inflytandet över innehavet för att påverka den egna avkastningen. Från och med den 1 januari 2014 tilllämpar bolaget ändrade redovisningsprinciper gällande engagemanget i Trafikförsäkringsföreningen (TFF). TFF lämnar en preliminär avräkning (prognos) avseende nettounderskottet i verksamheten i slutet av varje räkenskapsår. Respektive försäkringsbolags andel av nettounderskottet enligt denna preliminära avräkning redovisas som Övriga tekniska kostnader i bolagets resultaträkning samt som Övriga skulder i bolagets balansräkning. Motpart för skuldposten är Trafikförsäkringsföreningen. Bolagets slutliga andel av nettounderskottet fastställs i den avräkning som beslutas vid TFF:s årsstämma under våren efter utgången av aktuellt räkenskapsår. Denna slutliga andel av nettounderskottet, det vill säga skillnad mot belopp enligt preliminär avräkning, redovisas i bolagets resultaträkning som Övriga tekniska kostnader. Nya IFRS och tolkningar som ännu inte börjat tillämpas Ett antal nya eller ändrade IFRS träder ikraft först under kommande räkenskapsår och har inte tillämpats i förtid vid upprättandet av dessa finansiella rapporter. Vid 18 Noter

19 genomgång har bolaget inte identifierat några effekter på de finansiella rapporterna vid tillämpningen av nya eller ändrade IFRS. Resultatredovisning Resultatet redovisas i två huvuddelar, skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat samt ett icke-tekniskt resultat. Det icke-tekniska resultatet omfattar den del av kapitalavkastningen som återstår efter överförd avkastning till försäkringsrörelsen samt intäkter och kostnader avseende förmedlad affär i liv-, hälsa- och djurförsäkring samt bank- och fondtjänster. Kapitalavkastningen inkluderar realiserade och orealiserade värdeförändringar. Den överförda kapitalavkastningen har beräknats på halva premieintäkten för egen räkning samt på medelvärdet av inoch utgående avsättningar för oreglerade skador för egen räkning under året. Från och med 2014 är den tillämpade räntesatsen 75 procent av snittet på moderbolagets totalavkastning för de senaste fem åren. Enligt IAS 1 Utformning av finansiella rapporter ska intäkter och kostnader som tidigare redovisats direkt i eget kapital redovisas i rapport över totalresultat direkt efter resultaträkningen. Bolaget har inga intäkter eller kostnader som redovisas i eget kapital vilket framgår av Rapport över totalresultat. Redovisning i resultaträkningen av realiserade och orealiserade värdeförändringar För finansiella instrument som värderas till verkligt värde över resultaträkningen redovisas såväl realiserade som orealiserade värdeförändringar i den icke-tekniska redovisningen. Intäkter Intäkter hänförliga från försäkringsavtal behandlas under avsnittet Redovisning av försäkringsavtal. Intäkter för förmedling av liv-, hälsa-, och djurförsäkringar samt bank- och fondtjänster Bolaget erbjuder och förmedlar ett brett utbud av liv-, hälsa- och djurförsäkringar samt bank- och fondtjänster genom avtal med Länsförsäkringar AB (LFAB) och dess helägda dotterföretag. För de förmedlade affärerna har bolaget ansvaret för kundrelationerna och erhåller ersättning för detta. Intäkterna redovisas i det icke-tekniska resultatet på raden Övriga intäkter. Intäkterna redovisas i den takt de tjänas in, det vill säga när tjänsten utförs. Konsolideringsprinciper Dotterföretag Dotterföretag är företag som står under bestämmande inflytande från moderbolaget. Bestämmande inflytande innebär direkt eller indirekt en rätt att utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Vid bedömningen om ett bestämmande inflytande föreligger, beaktas potentiella röstberättigande aktier som utan dröjsmål kan utnyttjas eller konverteras. Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden och tas in i koncernredovisningen från och med förvärvstidpunkten till det datum då det Noter 19

20 Noter bestämmande inflytandet upphör. Metoden innebär att förvärv av ett dotterföretag betraktas som en transaktion varigenom koncernen indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder. Intresseföretag Intresseföretag är de företag i vilka moderbolaget har ett betydande, men inte bestämmande, inflytande över den driftmässiga och finansiella styrningen, vanligtvis genom andelsinnehav mellan 20 och 50 procent av röstetalet. Från och med den tidpunkt som det betydande inflytandet erhålls och till den tidpunkt när det betydande inflytandet upphör redovisas andelar i intresseföretag enligt kapitalandelsmetoden i koncernredovisningen. Kapitalandelsmetoden innebär att det i koncernen redovisade värdet på aktierna i intresseföretagen motsvaras av koncernens andel i intresseföretagens egna kapital och andra eventuella kvarvarande värden på koncernmässiga över- och undervärden. I koncernens resultaträkning redovisas andel i intresseföretagets nettoresultat efter skatt och värden på koncernmässiga över- och undervärden på raderna Andel i intresseföretags resultat vilka återfinns på två ställen i resultaträkningen, i det tekniska och i det icke-tekniska resultatet. Avsikten med placeringen styr hur resultatet kategoriseras. Transaktioner som elimineras vid konsolidering Koncerninterna fordringar, skulder, intäkter och kostnader som uppkommer från interna transaktioner mellan koncernföretag elimineras vid upprättandet av koncernredovisningen. Finansiella instrument Redovisning i balansräkningen Finansiella tillgångar tas upp i balansräkningen när bolaget blir part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor (affärsdagsredovisning). Kundfordringar tas upp i balansräkningen när de faktureras och leverantörsskulder tas upp när faktura mottagits. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtal realiseras eller förfaller. Finansiella tillgångar och skulder presenteras brutto i balansräkningen om det inte finns en rätt och en avsikt att reglera mellanhavandena netto. För alla räntebärande finansiella instrument redovisas ränteintäkter och räntekostnader med tillämpning av effektiv- räntemetoden. Upplupen ränta på räntebärande tillgångar redovisas på särskild rad i balansräkningen som upplupen ränteintäkt, separat från tillgången som räntan löper på. Finansiella instrument som inte är derivat redovisas initialt till anskaffningsvärde exklusive transaktionskostnader. Transaktionskostnader, till exempel courtage, för dessa instrument kostnadsförs direkt som kapitalförvaltningskostnader. Efter anskaffningstillfället beror redovisning och värdering av hur det finansiella instrumentet klassificerats enligt nedan. Derivatinstrument redovisas både initialt och löpande till verkligt värde. För redovisade värden med uppdelning på värderingskategori, se not 14. Klassificering av finansiella instrument Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde med värdeförändringar redovisade över resultaträkningen Denna kategori består av två undergrupper: finansiella tillgångar som innehas för handel och andra finansiella tillgångar som bolaget initialt valt att placera i denna kategori, enligt den så kallade Fair Value Option. Finansiella instrument i denna 20 Noter

INNEHÅLL. Länsförsäkringar Skaraborgs ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 27 mars klockan 16.00 på Residenset Marieholm i Mariestad.

INNEHÅLL. Länsförsäkringar Skaraborgs ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 27 mars klockan 16.00 på Residenset Marieholm i Mariestad. Årsredovisning 2013 INNEHÅLL Korta fakta om Länsförsäkringar Skaraborg 1 Vd-kommentar 2 Samverkan 4 Förvaltningsberättelse 7 - Väsentliga händelser under året 8 - Marknadsutveckling 8 - Resultat och ekonomisk

Läs mer

Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång.

Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång. Årsredovisning 2011 ,, Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång. Nyckeltal Marknadsandelar privat Hem 26,2 % Villahem 38,0 % Fritidshus 40,8 % Motor 30,0 % Marknadsandelar Företag Företagsförsäkring

Läs mer

innehåll Bolagsstämman äger rum torsdagen den 24 mars kl. 15.00 på Möckelsnäs Herrgård, Diö (Älmhult).

innehåll Bolagsstämman äger rum torsdagen den 24 mars kl. 15.00 på Möckelsnäs Herrgård, Diö (Älmhult). årsredovisning innehåll Vd-kommentar 4 Skadeförebyggande 6 Förvaltningsberättelse 12 Femårsöversikt 15 Resultaträkning 16 Resultatanalys för skadeförsäkringsrörelsen 17 Noter till resultatanalys för skadeförsäkringsrörelsen

Läs mer

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda Årsredovisning 2013 Något nytt, schysst och annorlunda B IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 2 Det här är Ikano Försäkring 3 VD-ord 4 Kunder och samarbetspartners 6

Läs mer

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys...

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys... Årsredovisning Fondförsäkrings AB SEB Trygg Liv 2013 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 9 Balansräkning... 11 Rapport över förändring i eget kapital... 13 Kassaflödesanalys... 14 Resultatanalys...

Läs mer

VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4

VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4 Fem år i sammandrag... 7 Koncernens resultaträkning...8 Koncernens totalresultat...9 Koncernens balansräkning... 10

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL VD:s kommentarer 1 Förvaltningsberättelse 2 Fem år i sammandrag 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Eget kapital 9 Kassaflödesanalys 10 Noter till de finansiella rapporterna

Läs mer

Årsredovisning 2008. GE imagination at work

Årsredovisning 2008. GE imagination at work Årsredovisning 2008 GE imagination at work INNEHÅLL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET 3 DET HÄR ÄR GE MONEY BANK 4 ÅRET SOM HAR GÅTT 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 10 RESULTATRÄKNING

Läs mer

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Sportparken i Hudiksvall gör skillnad för ungdomar i bygden Innehållsförteckning VD kommentar 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård Å r s r e d o v i s n i n g 2009 Omslag: Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård INNEHÅLL VD kommenterar...

Läs mer

Valdemarsviks Sparbank ÅRSREDOVISNING 2014

Valdemarsviks Sparbank ÅRSREDOVISNING 2014 Valdemarsviks Sparbank ÅRSREDOVISNING 2014 Grafisk produktion: Mediahavet AB Tryck: Tryckeriet i Valdemarsvik AB Omslagsbild: Företagsrådgivare Ulrica Lindberg Karlsson på Valdemarsviks Sparbank med sin

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet... 5-9 Förvaltningsberättelse... 14-15 Fem år i sammandrag...17-18 Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB Årsredovisning Sparbanken Alingsås AB 2012 VD har ordet Vi kan nu lägga 2012 bakom oss och konstatera att året har präglats av stor ekonomisk oro i vår värld, främst eurokrisen och budgetunderkott i USA.

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår.

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman Årsredovisning 2012 Orusts Sparbanks årsredovisning 2012 Tryck IT Grafiska AB Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 150 ex Omslagsfoto Tore Hagman Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum

Läs mer

FOREX BANK AB FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1

FOREX BANK AB FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1 FOREX BANK AB Årsredovisning 2009 FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Koncernens resultaträkning... 8 Koncernens balansräkning... 9 Sammandrag avseende förändringar

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

Årsredovisning 2014. För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt.

Årsredovisning 2014. För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt. Årsredovisning 2014 För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt. VD-kommentar för verksamhetsåret 2014 Lokal utveckling När vi summerar 2014 kan vi se tillbaka på ett

Läs mer

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank.

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. Årsredovisning 2012 Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. VD:s kommentar Verksamheten 2012 Vimmerby Sparbank AB fortsätter på den inslagna

Läs mer

Årsredovisning 2014. Södra Dalarnas Sparbank

Årsredovisning 2014. Södra Dalarnas Sparbank Årsredovisning 2014 Södra Dalarnas Sparbank Innehåll VD har ordet 1 Omvärldsanalys 3 Förvaltningsberättelse 4 Fem år i sammandrag - nyckeltal 7 Finansiella rapporter 9 Resultaträkning 9 Balansräkning 10

Läs mer

VD har ordet. Jag kan nu se tillbaka på 2013 och mitt första år som VD för Södra Dalarnas Sparbank.

VD har ordet. Jag kan nu se tillbaka på 2013 och mitt första år som VD för Södra Dalarnas Sparbank. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet 1 Omvärldsanalys 2 Förvaltningsberättelse 3 Fem år i sammandrag - nyckeltal 5 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 9 Noter 10 Underskrift av styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. 2o11

Årsredovisning. 2o11 Årsredovisning 2o11 VD:s kommentar Fram till och med det tredje kvartalet 2011 växte den svenska ekonomin med närmare 5% i årstakt och tillhörde de snabbast växande ekonomierna i Europa. Återhämtningen

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 12 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 13 RESULTATRÄKNING... 14 RAPPORT

Läs mer

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941 Årsredovisning 2013 www.bjursassparbank.se REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 Styrelsen för Bjursås Sparbank, 583201-2495, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 11 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 12 RESULTATRÄKNING... 13 RAPPORT

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 13 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 14 RESULTATRÄKNING... 15 RAPPORT

Läs mer

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 Storgatan 8 www.virserumssparbank.se 0495-310 15 Innehållsförteckning VD kommenterar...5 Styrelsen...7 Sparbanksstämman...8 Förvaltningsberättelse...9

Läs mer

Orusts Sparbanks årsredovisning 2011. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 200 ex

Orusts Sparbanks årsredovisning 2011. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 200 ex Årsredovisning 2011 Orusts Sparbanks årsredovisning 2011 Tryck IT Grafiska AB Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 200 ex Omslagsfoto Musselodling, Scanfjord AB, Mollösund Arjan Gittenberger

Läs mer

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 1 (44) Styrelsen och verkställande direktören för Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll: sida

Läs mer