Innehåll. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän är ett av de 23 länsförsäkringsbolag som tillsammans bildar länsförsäkringsgruppen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän är ett av de 23 länsförsäkringsbolag som tillsammans bildar länsförsäkringsgruppen."

Transkript

1 Årsredovisning 2013

2 Innehåll 3 Vd-kommentar 6 samverkan som stärker 8 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Resultatanalys 14 Balansräkning 16 Rapport eget kapital 17 Kassaflödesanalys 19 Noter 43 Revisionsberättelse 44 Styrelse 45 Ledningsgrupp 46 valberedning, Prövningsnämnd, kontrollfunktioner, aktuarie och kundombudsman 47 Fullmäktige Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän är ett av de 23 länsförsäkringsbolag som tillsammans bildar länsförsäkringsgruppen. Ordinarie bolagsstämma hålls torsdag 27 mars 2014 kl 17 i Uddevalla. Bilderna är tagna i Göteborg och Bohuslän 2 Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän årsredovisning 2013

3 Riktigt bra resultat i både försäkringsrörelsen och kapitalförvaltningen vd-kommentar Året 2013 blev bättre än vi förväntat. Efter några år med svaga resultat nådde försäkringsrörelsen en totalkostnadsprocent på goda 92,7. Kapitalförvaltningen gav under året en avkastning på 9,3 procent realt vilket är mycket bra. Bankverksamhetens resultat var något bättre än väntat medan livverksamheten fortsatt dras med sviterna efter stängningen av Länsförsäkringar Liv för nyteckning. Fastighetsförmedlingen fortsatte att utvecklas mycket väl och vi ser att många bostadsaffärer också resulterar i bank- och försäkringsengagemang. Omvärlden Världsmarknaden har varit lätt slumrande under året. Förväntningar på konjunkturen har pendlat mellan viss optimism och lätt pessimism. Tillväxtmarknader som tidigare år visat sig starka började kännas trögare och åter riktades fokus på utvecklingen i den amerikanska ekonomin som mer och mer utnämndes till det draglok som marknaden längtat efter. I juni annonserade den amerikanska centralbanken planer på att minska takten i sina tillgångsköp med den effekt att marknaden återföll i nervositet. Valutorna i flera tillväxtländer drabbades hårt. Inom eurozonen är utvecklingen fortsatt mycket svag även om läget i krisande länder i Sydeuropa förbättrats något. De nordeuropeiska länderna och inte minst Sverige har däremot haft en fortsatt mer gynnsam utveckling. Arbetslösheten och framförallt ungdomsarbetslösheten biter sig fortfarande fast på en farligt hög nivå främst i Sydeuropa. Även i Sverige har det gått trögt att få ner arbetslösheten. Nöjda kunder och fortsatt god tillväxt Återigen har Länsförsäkringar högst anseende i branschen. Det är femte året i rad som vi toppar. Vi toppar också i Svenskt Kvalitetsindex (SKI) mätning om Sveriges mest nöjda kunder. Hög kundnöjdhet är viktigt för ett bolag som ägs av kunderna. Vår försäljning har över lag varit bra. Vi har en stabil tillväxt av såväl nya kunder som i antal produkter som kunden köper. Vi fortsätter också att öka våra marknadsandelar. Inom två områden, företagsmotor och livförsäkring, har andelarna däremot minskat. Företagsmotor har genomfört åtgärder som förbättrat resultatet men också lett till att vi tappat några kunder. Inom livförsäkring har Länsförsäkringar inte varit valbara under delar av året inom de kollektiva avtalspensionerna och det har lett till att vi förlorat kunder. Trots låg avkastning relativt konkurrenter och den negativa publicitet vi fått i media är jag ändå nöjd med den försäljning som våra säljare presterat. Sakförsäkring Samtliga konkurrenter har ökat sin distributionskraft inte minst via digitala kanaler men också genom ökad marknadsföring är hårt drabbat av naturskador med fyra stormar och två skyfall. Vårt bolag kom lindrigt undan denna gång men får del av skadekostnaden via återförsäkring. Extrema vädersituationer ser ut att bli allt vanligare samtidigt som de försäkrade objekten är mer skadekänsliga och dyrare. Vårt område är mer utsatt än många andra delar av landet genom ett havsnära läge och förhållandena kring Göta älv. Under våren kommer vi att tillsammans med övriga västsvenska länsförsäkringsbolag och berörda kommuner genomföra en katastrofövning där vi simulerar ett extremt vattenstånd i Vänern och havet med höga flöden i Göta älv och de skadekonsekvenser det kan innebära. Resultatet i vår sakaffär har förbättrats väsentligt. Vi har också en god tillväxt i affären. Vi arbetar ständigt och oförtrutet med riskbedömning och riskförbättrande arbete liksom med skadeförebyggande råd till kunder. Året började tufft med flera villabränder och en större företagsbrand. Därefter har skadeutvecklingen varit mer normal. Höstens stormar tog en sydligare bana och orsakade därför inga större skador för vår del. Inom sakförsäkring kan vi se tydliga förändringar i kunders beteende och syn på försäkring. Vi ser det tydligast i boendeförsäkring inom områdena rese-, maskinoch allriskförsäkring. Här ökar antalet anmälda skador märkbart för tredje året i rad. En stor del av problemet är att vi främst premiesätter försäkringsobjektet till exempel villan, bilen eller båten och i liten utsträckning försäkringstagaren. Bank Banksektorn utvecklas snabbt mot digitala tjänster. Telefonappar och betalningsförmedling är heta områden. Allt fler kunder vill utföra sina banktjänster över telefonen och samtidigt kunna få snabb telefonsupport. Kundsäkerhet och kundkännedom är vitala frågor i kundmötet liksom vaksamhet mot Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän årsredovisning

4 penningtvätt. Länsförsäkringar Banks telefonapp för banktjänster har rönt stort intresse från kunderna. Den genomsnittlige kunden använder sin app minst en gång varje dag vilket skapar nya möjligheter i kundkommunikationen. Under året har det debatterats flitigt, dels om Sverige är på väg in i en bubbla på bostadsmarknaden, dels vilket kapitalkrav samhället kommer att ställa på bankerna för att dessa ska vara robusta i händelse av kris. Införandet av bolånetaket kan komma att följas av amorteringskrav. Utanför de stora städerna ligger i allmänhet priserna på villor under vad nyproduktion kostar. Så länge sysselsättningen inte viker ser vi i den lokala marknaden ingen överhängande risk för en bolånekris. Vi märker också en ökad försiktighet hos vanliga kunder att skuldsätta sig. Vår bankverksamhet har utvecklats stabilt med en volymtillväxt på cirka 10 procent. Antalet bankkunder ökade med 5 procent. Vår kreditgivning är till övervägande del bostadsfinansiering för privatpersoner. Kreditgivningen sker med en konservativ inställning och risken i låneportföljen bedömer vi som låg. Vi ser också att våra kunder gillar våra sparprodukter, speciellt fasträntekontot. Ekonomin i den lokala bankverksamheten har förbättrats mer än vad vi förväntade men vi har fortfarande en bit kvar till lönsamhet. Vi har under några år byggt ut kontorsnätet och anställt fler bankmedarbetare och det tar ytterligare ett par år innan vi vuxit i den kostymen. Liv och pension Förändrade pensionsregler debatteras i många länder och så även i Sverige. De drivs av en demografisk förskjutning mot en åldrande befolkning som lever allt längre samtidigt som den arbetande andelen av befolkningen minskar. Detta sätter press på de offentliga pensionssystemen men påverkar givetvis också liv- och pensionsförsäkringsmarknaden. I Sverige berör debatten också möjligheten till flytträtt för pensionssparande liksom införande av provisionsförbud. Skulle detta införas kommer både affärsmodeller och affärsmöjligheter för aktörer som livbolag och försäkringsförmedlare att påverkas. Trenden med sjunkande avgifter driver också mot att finna kostnadseffektivare metoder för kundrådgivning där mycket kan ske via intelligenta och lättbegripliga nättjänster. Avtalsparternas stora upphandlingar pressar priserna ytterligare samtidigt som de driver betydande pensionskapital in i parternas egna bolag där ickeväljarna hamnar. Vi tror att kunderna även i framtiden vill ha och behöver rådgivning i pensionsfrågor då pensioner är svårt att tränga in i samtidigt som många skjuter frågan framför sig alldeles för länge. I den lokala livverksamheten belastas driftsekonomin fortfarande av bortfallet av möjligheten att sälja traditionell livförsäkring. Detta påverkar även nyförsäljningen av andra livprodukter. Länsförsäkringar Livs nyckeltal tvingar bolaget att ligga tungt i räntebärande tillgångar vilket under 2013 gav en i relation till konkurrenterna dålig avkastning. Samtidigt har produkten Nya Världen presterat en av marknadens bästa avkastningar liksom att utbudet av fonder inom vår fondförsäkring varit starkt. Jag är därför tillfreds med den försäljning som våra säljare åstadkommit trots ganska svåra förutsättningar. I den lokala livaffären pressas dock resultatet. Vi har tappat hela intäkten från de traditionella produkterna cirka 20 mkr och det kommer ta tid innan försäljningen av övriga produkter täcker det bortfallet. Fastighetsförmedlingen Fastighetsförmedlingen omfattar idag cirka 60 personer inom vårt område. Verksamheten sker i franchiseform och har vuxit starkt under de senaste åren. Under 2014 beräknas mer är bostäder byta ägare via Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Många av dessa affärer ger också upphov till bank- och försäkringsaffärer. Swedbanks aviserade köp av Svensk Fastighetsförmedling kommer självklart att rita om kartan. Det kan säkert också innebära ökade affärsmöjligheter för vår del. Ny vd är utsedd Efter mer än 28 år som vd i bolaget kommer jag att lämna bolaget med pension. Styrelsen har beslutat utse Ricard Robbstål till ny vd i bolaget. Han börjar preliminärt i mitten av april och styrelsens avsikt är att han tillträder som vd den 1 maj. Jag har under några månader haft möjlighet att samarbeta med Ricard i frågor som jag har att hantera innan hans tillträde men som ska genomföras under hans ledning. Jag är övertygad om att styrelsen gjort en mycket bra rekrytering. Ricard har med sin gedigna ledarerfarenhet och goda kunskap inom sakförsäkring mycket goda förutsättningar. Jag vill också passa på att önska honom all lycka till. Samtidigt vill jag tacka för förmånen att som vd ha fått leda bolaget i drygt 28 år. Det har varit en fantastisk tid i bolaget men också med den utveckling som länsförsäkringsgruppen haft under denna period. När jag tillträdde den 1 november 1985 hade vi precis kört igång länsförsäkrings- 4 Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän årsredovisning 2013

5 gruppens satsning på företagsförsäkring och Länsförsäkringar Liv hade bildats. Vårt bolag hade då en premieintäkt på 71 mkr, balansomslutningen var 179 mkr, konsolideringskapitalet 88 mkr och konsolideringsgraden 134 procent. Resultatet var minus 17 mkr. Kapitalet vi förvaltade var 155 mkr. Antalet medarbetare var 70 och vi hade två kontor. Idag är premieintäkten 1,2 mdr, balansomslutningen 5,5 mdr, konsolideringskapitalet 2,9 mdr och konsolideringsgraden 240 procent. Resultatet är 466 mkr och förvaltat kapital 4,8 mdr. Vi är 305 medarbetare plus 96 inom franchiseverksamheten och vi har 10 egna kontor. Under dessa år har vi också startat bank och fastighetsförmedling och köpt Wasa försäkring. Visst är det en fantastisk resa och det bästa är att den i princip är densamma i alla de 23 länsförsäkringsbolagen. Länsförsäkringar har haft och kommer fortsätta att ha en fantastisk utveckling. Grunden för framgången ligger i vår affärsmodell med lokala bolag nära kunderna men också i fantastiskt engagerade och kunniga medarbetare. En förutsättning är även de professionella gemensamma resurser länsförsäkringsgruppen har inom LFAB- kon cernen. Stort tack för många fina år och lycka till Ricard! Göteborg i februari 2014 Ingemar Larsson Verkställande direktör Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän årsredovisning

6 Samverkan som stärker Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän äger tillsammans med de övriga länsförsäkringsbolagen Länsförsäkringar AB med kontor i Stockholm. Inom bank och försäkring finns påtagliga stordriftsfördelar och länsförsäkringsbolagen har valt att samla dessa resurser i Länsförsäkringar AB. För våra kunder är vi alltid lokala. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän har alltid kundkontakterna i sitt verksamhetsområde medan Länsförsäkringar AB bedriver affärsverksamhet och service- och utvecklingsarbete inom till exempel liv- och fondförsäkring, bank, fondförvaltning, IT, återförsäkring, djurförsäkring och hälsaförsäkring. Länsförsäkringar ABs uppgift är att skapa förutsättningar för länsförsäkringsbolagen att bli framgångsrika på sina marknader. Aktieinnehav i Länsförsäkringar AB Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän äger 6,5 procent av aktiekapitalet i Länsförsäkringar AB. Aktieinnehavet i Länsförsäkringar AB inräknas i Länsförsäkringars Göteborg och Bohusläns konsolideringskapital. Styrkan i varumärket Länsförsäkringars gemensamma varumärke är mycket starkt i relation till konkurrenternas inom branschen för bank, försäkring och pension. Under 2013 visade återigen Anseendebarometern som görs i 30 länder att Länsförsäkringar har det högsta anseendet bland finansiella varumärken i Sverige. Länsförsäkringar har också länge legat med i toppen när Svenskt Kvalitetsindex redovisar hur nöjda kunderna är med sin bank och sitt försäkringsbolag. Länsförsäkringar arbetar i alla kanaler och i alla kundmöten med ett varumärkeslöfte som bygger på närhet. Upplevelsen av en ökad närhet och ett minskat avstånd i relationen med Länsförsäkringar ska vara vägledande för allt som görs från produktutvecklingen till det personliga kundmötet. Liv- och pensionsförsäkring Fondförsäkring Länsförsäkringars fondutbud består av 30 fonder med eget varumärke och cirka 45 externa fonder. Fonderna under eget varumärke finns inom Länsförsäkringars eget fondbolag och förvaltas av noga utvalda externa förvaltare. De externa fonderna ger ytterligare bredd och djup åt utbudet. Traditionell livförsäkring Länsförsäkringar Liv bedriver traditionell livförsäkring fördelat på tre försäkringskollektiv: Nya Trad, Gamla Trad och Nya Världen. I traditionell förvaltning sker placeringarna normalt i noterade aktier och räntebärande värdepapper samt i fastigheter och alternativa investeringar. För Länsförsäkringar Liv har marknadsutvecklingen inneburit att placeringsportföljen i Gamla Trad viktats om till största delen räntebärande placeringar för att säkerställa bolagets nyckeltal och spararnas pengar. I slutet av maj skickades ett första erbjudande till kunderna om att villkorsändra till Nya Trad. Möjligheten att ändra villkoren i sina traditionella försäkringar innebär kortfattat att sänkta garantinivåer i kombination med lägre avgifter möjliggör en förändrad placeringsmix med högre förväntad avkastning och förbättrade möjligheter till framtida värdeökning på sparat kapital. Bankverksamhet Länsförsäkringar Bank är Sveriges femte största bank för privatpersoner och småföretagare, så kallad retailbank. Bankverksamheten finns enbart i Sverige och har en bred lönsam tillväxt, god kreditkvalitet och mycket nöjda kunder. Banken erbjuder privatpersoner, lantbrukare och småföretagare ett brett utbud av banktjänster. Strategin utgår från länsförsäkringsgruppens stora kundbas, Länsförsäkringars starka varumärke och kundägandets principer. Länsförsäkringar Bank är ett helägt dotterbolag till Länsförsäkringar AB. I bankkoncernen ingår förutom moderbolaget Länsförsäkringar Bank också dotterbolagen Länsförsäkringar Hypotek, Länsförsäkringar Fondförvaltning och Wasa Kredit. Djur- och grödaförsäkring Agria Djurförsäkring är Länsförsäkringars specialistbolag för djur- och grödaförsäkring. Agria är marknadsledande i Sverige med en marknadsandel på 58 procent. Agria är ett renodlat specialistbolag för djurförsäkring och nyckelbegrepp som kompetens och engagemang har byggt ett mycket starkt dottervarumärke till Länsförsäkringar. Agria har ett nära samarbete med flera djurägarorganisationer. Verksamheten växer sig även allt starkare på marknader utanför Sverige idag Storbritannien, Norge och Danmark. 6 Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän årsredovisning 2013

7 Hälsa Affärsområde Hälsa inom Länsförsäkringar AB driver produkt- och affärsutvecklingen inom det växande sjukvårds- och gruppförsäkringsområdet. Länsförsäkringar är marknadsledande inom sjukvårdsförsäkring. Sjuktalen har ökat under 2013 och företagarna oroar sig både för att bli sjuka själva och för att deras medarbetare ska bli sjuka. Länsförsäkringar försäkrar mer än vart tredje företag i Sverige och har utvecklat en helt ny sjukvårdsförsäkring som ger företagen och deras medarbetare tillgång till ett antal förebyggande hälsotjänster. På så sätt hoppas vi kunna bidra till bättre hälsa. Stabil återförsäkring Alla försäkringsbolag har behov av att skydda sin verksamhet mot kostnader för stora enskilda skador och naturkatastrofer. Oftast vänder sig ett försäkringsbolag till speciella återförsäkringsbolag på den internationella marknaden för att försäkra en del av sina risker. Inom länsförsäkringsgruppen har bolagen en naturlig möjlighet att dela riskerna mellan sig. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän betalar årligen en återförsäkringspremie till Länsförsäkringar Sak. Premien baseras bland annat på exponering och skadehistorik men också på hur stort så kallat självbehåll bolaget väljer. Självbehållet kan jämföras med den självrisk som privatpersoner och företag betalar inom skadeförsäkring. Genom gemensam upphandling och intern återförsäkring behålls den största delen av återförsäkringspremien inom länsförsäkringsgruppen och kostnaderna för externa återförsäkrare blir mindre och stabilare, något som gynnar Länsförsäkringar Göteborg och Bohusläns kunder. Övrig samverkan Förutom den samverkan som sker genom Länsförsäkringar AB direktäger de 23 länsförsäkringsbolagen tillsammans med berörda affärsenheter inom Länsförsäkringar AB även Länsförsäkringar Fastighetsförmedling och Länsförsäkringar Mäklarservice. Länsförsäkringar Göteborg och Bohusläns ägarandelar i dessa bolag är 5,6 respektive 4 procent. Länsförsäkringar Fastighetsförmedling utgör en viktig säljkanal för Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän och Länsförsäkringar Mäklarservice samordnar erbjudandet gentemot försäkringsförmedlarna. Gemensam utveckling En av Länsförsäkringar ABs uppgifter är att driva länsförsäkringsgruppens gemensamma utvecklingsarbete för att stärka länsförsäkringsbolagens konkurrenskraft. Arbetet bedrivs utifrån de fokusområden som arbetats fram tillsammans med länsförsäkringsbolagen. Fokusområdena hanterar förändringar inom kundmötet, internet, mobilitet och digitalisering, produkter och erbjudanden, beslutsstöd och segmentering, regleringar, ny teknik och riskreducering. Extra fokus på kundmötet Under 2013 levererades gemensam utveckling för över en halv miljard kronor. Bland annat skedde en kraftsamling inom området effektivare kundmöte. Här investerade länsförsäkringsbolagen sammanlagt nära 100 miljoner kronor för att starta och genomföra strategiska projekt för såväl privat-, företag- som lantbrukskunder. Förutom leveranser inom området effektivare kundmöten kunde länsförsäkringsbolagen ta emot leveranser från ett 30-tal projekt under året. Solvens 2 Länsförsäkringsbolagens gemensamma projekt för Solvens 2-förberedelser har under året slutfört de flesta leveranser. Projektet har också levererat verktyg och stöd till länsförsäkringsbolagen runt den egna risk- och solvensanalysen, den så kallade ERSAn. Det gör att vi står väl rustade när regelverket träder ikraft Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän äger 6,5 procent av aktiekapitalet i Länsförsäkringar AB. Vid slutet av 2013 var substansvärdet på aktien kronor. Aktieinnehavet i Länsförsäkringar AB räknas in i Länsförsäkringar Göteborg och Bohusläns konsolideringskapital. Utvecklingen för den lokala bankoch livförsäkringsaffären inom Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän blev: Mkr Förändring, % Bank och fond Bank, inlåning Bank, utlåning Förmedlad utlåning Marknadsvärde fond Affärsvolym bank och fond Antal bank- och fondkunder Liv- och pensionsförsäkring Årliga premier Engångspremier Premieinkomst Totalt förvaltat kapital Antal livförsäkringskunder Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän årsredovisning

8 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän avger härmed årsredovisning för förvaltningen under 2013, bolagets 169e verksamhetsår. I koncernen ingår moderbolaget Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän , det helägda dotterföretaget Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Fastigheter AB samt dess dotterföretag Eol Fastighets AB Dessutom ingår i koncernen intresseföretagen Platzer Fastigheter Holding AB (publ) , med en ägarandel om 16,9 procent, Göteborgs Försäkringsmäklare Per Dahlkvist AB , Nordic Försäkring Göteborg Växjö Holding AB , Försäkringsgruppen Väst AB med vardera en ägarandel om 48 procent. Verksamhet, ägarförhållande och organisation Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän är ett ömsesidigt försäkringsbolag vars verksamhetsområde är 15 kommuner inom Västra Götalands län. Kunderna erbjuds ett heltäckande försäkringsskydd inom sak- och livförsäkring. Banktjänster erbjuds till privatpersoner, lantbrukare och småföretagare. Fastighetsmäklartjänster för privatbostäder erbjuds också via franchisetagare anslutna till Länsförsäkringar Fastighetsförmedling AB (publ). Bolagsformen är ömsesidigt försäkringsbolag. Det innebär att bolaget ägs av försäkringstagarna. Ägarnas inflytande utövas av 79 fullmäktigeledamöter, valda av försäkringstagarna. Bolagsstämman utser bolagets styrelse vilken för närvarande består av sju av bolagsstämman valda ledamöter. Härutöver ingår två personalrepresentanter och vd i styrelsen. Bolaget omfattas som ömsesidigt bolag inte av den så kallade koden för bolagsstyrning, men följer koden i tillämpliga delar. Bolaget ingår som ett av 23 kundägda, självständiga lokala bolag i länsförsäkringsgruppen. Gemensamt äger dessa bolag Länsförsäkringar AB (publ) (LFAB). Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän äger 6,5 procent av aktiekapitalet i LFAB. Förutom den del av verksamheten där bolaget har egen koncession förmedlar bolaget djuroch grödaförsäkring, liv- och pensionsförsäkringar samt banktjänster och fond sparande till Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (publ), Försäkringsaktiebolaget Agria (publ), Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag (publ), Länsförsäkringar Fondliv AB (publ) samt Länsförsäkringar Bank AB (publ). Samtliga dessa bolag ägs av länsförsäkringsbolagen gemensamt och ingår i en koncern med LFAB som moderbolag. Länsförsäkringsgruppen äger också fastighetsbolagen Humlegården Holding I-III AB (publ), Länsförsäkringar Fastighetsförmedling AB och Länsförsäkringar Mäklarservice AB. Det senare har till uppgift att hantera den förmedlarsålda försäkringsportföljen. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän deltar också i länsförsäkringsgruppens gemensamma återförsäkringssystem som inkluderar såväl avgiven som mottagen återförsäkring. Bolaget mottar dessutom återförsäkring från lokala försäkringsbolag inom verksamhetsområdet. Väsentliga händelser Resultatet förbättras väsentligt i såväl försäkringsrörelsen som i kapitalförvaltningen. Försäkringsrörelsen nådde en totalkostnadsprocent på 92,7 och kapitalförvaltningen en totalavkastning på 9,3 procent. Försäkringsrörelsen har utvecklats positivt inom de flesta områden. Premieinkomsten ökar med knappt 6 procent. Skadekostnaderna ökade med 3 procent. Året började med en större företagsbrand och ett antal villabränder men skadeutvecklingen har därefter varit mer gynnsam. Antalet anmälda skador har legat på en hög nivå. Däremot har antalet skador över en miljon kronor varit få under året. Resultatet har därför förbättrats inom flera områden. Boendeförsäkring och trafikförsäkring för yrkestrafik fortsätter att visa dåliga resultat trots att resultatförbättrande åtgärder vidtagits. Inom boendeförsäkring är ökningen av antalet rese-, maskin- och allriskskador fortsatt större än beräknat. Inför 2014 genomförs därför premiejusteringar och satsning på skadeförebyggande åtgärder förstärks. I ersättningsreserven har dels en omfördelning gjorts mellan olika skadeårgångar inom avsatt trafikreserv, dels en omfördelning mellan direkt och indirekt reserv. En ny modell för beräkning av skadebehandlingsreserven har införts. Sammantaget blir resultateffekten marginell. Däremot påverkas nyckeltalen på så sätt att de förbättras i direkt försäkring och försämras i mottagen återförsäkring. Bolaget har generellt betryggande reserver. Under första kvartalet 2013 förändrades bolagets organisation. Förändringen ger ett tydligare fokus på resultatet i de olika grenarna sak, bank och liv samtidigt som kontorsrörelsen förstärks och tydliggörs ytterligare. En ny ersättningsmodell med mindre andel rörlig lön har också införts för bolagets säljare. Bolagets arbete inför Solvens 2-regelverket fortsätter. Resurserna för kontrollfunktionerna compliance och riskkontroll har förstärkts. Bolaget och styrelsen har i samband med affärsplanering 2014 genomfört ERSA-processen i den form den för närvarande bedöms komma i Solvens 2-regelverket. Bolaget omfattas av tröskelvärdena enligt de förberedande riktlinjerna inför Solvens 2 och kommer för 2014 rapportera till Finansinspektionen. Finansåret 2013 blev bättre än förväntat. Avkastningen under året blev 9,3 procent. Mot bakgrund av att inflationen, mätt i KPI, var 0 blev även den reala avkastningen 9,3 procent vilket får betraktas som ett mycket bra resultat för ett sakförsäkringsbolag. Bolaget har under året haft en gynnsam tillgångsfördelning utan alltför stor riskexponering. Den räntebärande portföljen har relativt index varit den mest framgångsrika. Under året noterades intresseföretaget Platzer Fastigheter Holding AB på Stockholms Fondbörs. 8 Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän årsredovisning 2013

9 Bankverksamheten har utvecklats positivt vad gäller såväl affärsvolym som antalet nya kunder. Resultatet i den lokala bankaffären har förbättrats men det låga marknadsränteläget gör att den lokala bankverksamheten fortsatt visar ett driftsunder skott. Kreditförlusterna är på en mycket låg nivå. Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, som drivs i franchiseform, har haft en mycket bra utveckling under året. Försäljningen av liv- och pensionsprodukter påverkas fortfarande av att Länsförsäkringar Liv AB stängts för nyteckning liksom att avkastningen, särskilt relativt konkurrenterna, varit svag. Av samma skäl blev också driftsresultatet dåligt och sämre än förväntat. Inom länsförsäkringsgruppen koncentreras livadministrationen till tre gemensamma enheter varav en finns i Göteborg. Syftet är effektivisering liksom minskad sårbarhet. Bolagets medarbetare inom livadministration har övergått till den nya verksamheten. Under våren 2014 kommer bolagets verkställande direktör att gå i pension. Styrelsen har därför genomfört en rekryteringsprocess och ny vd har anställts. Ny vd blir Ricard Robbstål. Han tillträder sin befattning i maj Marknadsutveckling och affärsvolym Bolaget har under året såväl tappat som tagit marknadsandelar inom olika segment se tabell. Premieinkomsten i sakförsäkring ökade med 6 procent till (1 244) mkr. Affärsvolymen i bankverksamheten ökade med 10 procent till (11 765) mkr. Antalet bankkunder ökade med 5 procent till (42 479). Försäljningen av liv- och pensionsförsäkringar har påverkats negativt av Länsförsäkringar Liv ABs beslut att stänga för nyteckning. Premieinkomsten minskade med 3 procent till (1 091) mkr. Pensionskapitalet ökade till 17 (16) mdr. Marknadsandelar % Hem 21,9 21,6 Villahem 37,4 37,1 Fritidshus 58,0 57,6 Personbil 22,6 22,4 Lantbruk 59,7 59,7 Företag 28,7 27,7 Företagsmotor 26,4 26,9 Affärsvolym Den totala volymen av såväl egen sakförsäkring som förmedlad sak- och livförsäkringsaffär samt för bank och fondsparande fördelar sig enligt följande tabell: Premieinkomst, mkr Privat Fastighet och företag Lantbruk Olycksfall Motor, Kasko Motor, Trafik Mottagen återförsäkring Summa egen sakaffär Gemensam sakaffär Gemensam livaffär Total premieinkomst Bank, inlåning Bank, utlåning Bank, förmedlad utlåning Fond (marknadsvärde) Total affärsvolym Försäkringsersättningar Försäkringsersättningar för egen räkning ökade med 3 procent till 897 (873) mkr. Antalet anmälda skador ökade med 5 procent till (56 508). Antalet stora skador inom egendom (> 0,5 mkr) ökade till 102 (81) medan antalet stora skador inom trafik (>1 mkr) minskade till 0 (5). Skadekostnadens andel av premien, skadekostnadsprocenten, minskade till 74 (76) procent i försäkringsrörelsen och i direkt affär till 70 (77) procent. Den enda reserv bolaget diskonterar är i mottagen trafikaffär. Antalet mindre skador främst relaterade till boendeförsäkring ökar. Rese-, allrisk- och maskinskador står för den största ökningen. Tidigare dåligt skadeutfall inom kaskoskador för yrkesmässig trafik har förbättrats. Få skador har varit av den storleken att återförsäkringsskyddet trätt in. Bolagets ersättningsreserv förändras över tiden och en omallokering har under året genomförts mellan olika skadeårgångar i trafikreserven liksom mellan reserven i direkt och indirekt affär. Driftskostnader Driftskostnaderna minskade under året med 11 procent och uppgick till 231 (259) mkr. Driftskostnadernas andel av premien, driftskostnadsprocenten, uppgick till 19 (22) procent i försäkringsrörelsen och i direkt affär till 20 (23) procent. På grund av ändrade beräkningsprinciper gällande skaderegleringskostnad har bolagets driftskostnader för egen räkning minskat med cirka 12 mkr medan skadekostnaden ökat med motsvarande belopp. Återförsäkring Bolagets behov av återförsäkringsskydd är tryggat genom länsförsäkringsgruppens återförsäkringsprogram. Detta skyddar på årsbasis bolaget vid såväl större enskilda skador som skadehändelser. Endast ett fåtal åtaganden är så stora att de behöver skyddas av separata återförsäkringslösningar. Den risk bolaget maximalt står i en enskild skada eller händelse har varit 15 mkr. I mottagen återförsäkring är bolagets maximala självbehåll vid en skada 35 mkr. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän årsredovisning

10 Kapitalförvaltning Marknadsvärdet av koncernens placeringskapital inklusive likvida medel uppgick vid verksamhetsårets slut till (4 292) mkr. Placeringskapitalet hade den 31 december följande fördelning: Mkr Räntebärande placeringar Svenska aktier och fonder Utländska aktier och fonder Onoterade aktier och fonder Fastigheter Organisationsaktier Totalt Total avkastning inklusive orealiserad värdeförändring på placeringstillgångar uppgick till 393 (294) mkr. Totalavkastningen blev 9,3 (7,6) procent. Direktavkastningen blev 1,2 (1,8) procent. Resultat Årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 446 (290) mkr och efter dispositioner och skatt till 362 (307) mkr. Försäkringsrörelsens tekniska resultat uppgick till 122 (42) mkr. Delposterna i koncernens resultat framgår av femårsöversikten. Miljöarbete Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän är sedan 2003 miljöcertifierat enligt ISO Certifieringen innebär bland annat att vi genom ett väletablerat och strukturerat arbetssätt integrerat miljöfrågorna i vår verksamhet. Miljöfrågor är viktigt för oss och vi arbetar aktivt med ständiga förbättringar för att minska den negativa miljöpåverkan som vår kontorsverksamhet innebär. Vi fokuserar vårt miljöarbete på att öka vår positiva miljöpåverkan genom att bland annat minska antalet skador. För att lyckas med detta genomför vi riktade skadeförebyggande aktiviteter både för våra kunder men också för andra viktiga målgrupper som exempelvis skorstensfejare och bostadsrättsföreningar. Ett viktigt exempel på vårt skadeförebyggande arbete är återvinningsförsäkringen som ingår för alla som har lantbruks-, gårds- eller hästverksamhets försäkring. Försäkringen innebär att försäkringstagaren kostnadsfritt får sitt farliga avfall hämtat en gång per år. Sedan 2008 har vi, i samarbete med Håll Sverige Rent, befriat gårdar i Göteborg och Bohuslän från 17 ton bekämpningsmedel, 126 ton spillolja, 10 ton oljefilter, 2 ton lysrör, 14 ton färgavfall och ton skrot. Detta motsvarar en koldioxidbesparing på över ton. Extern miljöpåverkan En stor del av vår skadeverksamhet innebär daglig kontakt med externa leverantörer för reperationer. Det ger oss stora chanser att påverka våra leverantörer gällande miljöfrågor och vid varje ny upphandling är ett aktivt miljöarbete antingen ett krav eller en bedömningsfråga. Miljökrav vid upphandling är något vi arbetar aktivt med och vi tror att det viktigaste är att frågan kommer upp till diskussion. Internt miljöarbete Vår egen verksamhet innebär ingen stor negativ miljöpåverkan men vi arbetar ändå aktivt med interna miljöfrågor. Som exempel har vi som mål att årligen minska våra koldioxidutsläpp både i samband med tjänsteresor och genom att välja el från förnybara källor till våra kontor. Vi följer kontinuerligt upp våra kontors pappersförbrukning och arbetar med fortlöpande miljöutbildning för våra medarbetare. Medarbetare Antalet heltidstjänster ökade under 2013 med 10 tjänster, från 295 till 305. Antalet medarbetare i franchisebolagen minskade med 2, från 98 till 96, främst inom området fastighetsförmedling. Medelåldern för bolagets medarbetare uppgår till 42 år både för män och kvinnor. Bolaget har under 2013 haft en låg sjukfrånvaro på 2,99 procent. Vi arbetar med tidiga insatser vid sjukdom och arbetar även aktivt med andra förebyggande åtgärder. Många medarbetare utövar friskvård för ökad hälsa med bidrag från bolaget. Vi har under året fortsatt att erbjuda praktikplatser för studenter inom bankoch försäkringsutbildningen vid Yrkeshögskolan Göteborg. Bolaget är partnerorganisation till Mitt Liv vilka arbetar för ökad mångfald och integration på den svenska arbetsmarknaden. Deltagare i Mitt Liv har erbjudits praktik i bolaget. För att ytterligare stärka bolagets position som attraktiv arbetsgivare samarbetar vi med Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Förväntad framtida utveckling Såväl konjunkturindikatorer som prognoser för företagens vinster har under hösten 2013 pekat åt rätt håll, särskilt i USA. En ljusning har också kunnat skönjas inom eurozonen. Även om förutsättningarna kommit av sig en aning i början av 2014 är vår bedömning att året blir ett skapligt år för kapitalförvaltningen. Förväntningarna för kapitalförvaltningen ligger därför på en normal avkastningsnivå, sannolikt något under resultatet för Under 2013 förbättrades resultatet i försäkringsrörelsen genom en rad åtgärder. Skadeförebyggande insatser Alla skador innebär en större eller mindre belastning på vår miljö i form av koldioxidutsläpp och materialförbrukning. Brandskador ger ofta upphov till miljöfarliga gaser och stoft och en genomsnittlig villabrand ger upphov till cirka 25 ton koldioxidutsläpp. Det innebär att vår viktigaste insats för miljön är möjligheten att öka våra kunders riskmedvetenhet och verka för att minska antalet inträffade skador. 10 Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän årsredovisning 2013

11 Det skadeförebyggande arbetet liksom arbetet med riskurval och riskförbättrande åtgärder bör tillsammans med premiejusteringar ge goda förutsättningar för ett försäkringsresultat med en totalkostnadsprocent på 95 eller lägre. Sammanfattningsvis är prognosen alltså ett bra, men något svagare år inom kapitalförvaltningen och ett bra resultat i försäkringsrörelsen på ungefär samma nivå som för Förslag till disposition Styrelsen och verkställande direktören föreslår bolagsstämman besluta att årets vinst i moderbolaget tkr jämte balanserad vinst tkr, sammanlagt tkr avsätts till balanserat resultat. Femårsöversikt, mkr Premieintäkter f e r 1 214, , , , ,0 Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen* 29,6 22,0 42,7 41,0 42,6 Försäkringsersättningar f e r 897,1 872,8 866,4 816,1 794,3 Driftkostnader f e r 231,4 259,0 264,1 269,3 231,8 Övriga tekniska intäkter f e r 6,9 0,8 0,0 0,0 0,0 Tekniskt resultat i försäkringsrörelsen före återbäring 122,1 41,6 12,5 24,5 94,5 Återbäring 0,0 0,0 0,0 10,7 10,1 Tekniskt resultat i försäkringsrörelsen 122,1 41,6 12,5 35,2 104,6 Finansrörelsens resultat 363,2 272,3 176,4 282,0 511,3 Övriga intäkter och kostnader 39,2 23,9 25,4 28,6 37,5 Resultat före dispositioner och skatt 446,1 290,0 189,3 288,6 578,4 Årets resultat 361,7 306,6 123,2 218,1 429,0 Ekonomisk ställning, mkr Placeringstillgångar, verkligt värde 4 655, , , , ,0 Premieinkomst f e r 1 228, , , , ,2 Försäkringstekniska avsättningar f e r 2 012, , , , ,9 Kapitalbas** 2 722, , , , ,5 Erforderlig solvensmarginal ** 215,6 209,0 208,1 208,1 194,1 Konsolideringskapital, mkr Beskattat eget kapital 2 476, , , , ,2 varav övervärde 282,6 216,3 166,7 114,5 84,1 Uppskjuten skatt 472,3 400,6 428,7 498,0 444,1 Summa konsolideringskapital 2 948, , , , ,3 Nyckeltal Försäkringsrörelsen Skadekostnadsprocent f e r 73,9 75,9 78,7 76,4 73,7 Driftskostnadsprocent f e r 18,8 22,2 24,0 25,2 21,5 Totalkostnadsprocent f e r 92,7 98,1 102,7 101,6 95,2 Direkt försäkring Skadekostnadsprocent f e r 69,9 76,5 81,1 78,4 74,9 Driftskostnadsprocent f e r 19,5 23,1 25,1 26,3 22,2 Totalkostnadsprocent f e r 89,4 99,6 106,2 104,7 97,1 Kapitalförvaltning Direktavkastning, % 1,2 1,8 1,6 1,7 2,1 Totalavkastning, % 9,3 7,6 3,1 8,8 17,5 Ekonomisk ställning Konsolideringsgrad, % Kapitalkvot, %*** * Från och med 2010 är räntesatsen årssnittet på 5-årig statsobligation, jämförelseåret är omräknat. ** Kapitalbasen baseras på moderbolagets siffror med tillägg för öppet redovisade övervärden. *** Parametrar för kapitalkvotsberäkning förändrades 2013, jämförelseåret är omräknat. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän tillämpar sedan den 1 januari 2010 full IFRS i koncernredovisningen. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän årsredovisning

12 Resultaträkning Teknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelsen, tkr Not Premieintäkter f e r Premieinkomst Premier för avgiven återförsäkring Förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Försäkringsersättningar f e r Utbetalda försäkringsersättningar 5 Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Förändring i avsättning för oreglerade skador Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Driftskostnader f e r 6, 7, Övriga tekniska intäkter f e r Andel i intresseföretags resultat 20, Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Icke teknisk redovisning, tkr Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Kapitalavkastning, intäkter 9, Orealiserade vinster på placeringstillgångar 10, Kapitalavkastning, kostnader 11, Orealiserade förluster på placeringstillgångar 12, Andel i intresseföretags resultat 20, Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen Övriga intäkter Övriga kostnader Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Bokslutsdispositioner 15 Förändring säkerhetsreserv Förändring periodiseringsfond Förändring överavskrivning Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Årets resultat i koncernen är detsamma som årets totalresultat 12 Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän årsredovisning 2013

13 Resultatanalys 2013 Direkt försäkring av svenska risker för skadeförsäkringsrörelse per försäkringsgren, moderbolaget, tkr Not Totalt Sjuk och Olycksfall Hem, Villa, Fritidshus Företag, Lantbruk, Fastighet Motorfordon Trafik Summa Dir. försäkring sv. risker Mottagen återförsäkring Premieintäkt f e r Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Försäkringsersättningar f e r Driftskostnader f e r Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Avvecklingsresultat Avvecklingsresultat, brutto Återförsäkrares andel Avvecklingsresultat f e r Försäkringstekniska avsättningar, före avgiven återförsäkring Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättning för oreglerade skador Summa försäkringstekniska avsättningar, före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Avsättning för oreglerade skador Not 1 Premieintäkter f e r Premieinkomst före avgiven återförsäkring Premier för avgiven återförsäkring Förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Not 2 Försäkringsersättningar f e r Utbetalda försäkringsersättningar Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Förändring i avsättning för oreglerade skador Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän årsredovisning

14 Balansräkning Tillgångar, tkr Not Immateriella tillgångar Andra immateriella tillgångar Placeringstillgångar Byggnader och mark Uppskrivningsfond placeringstillgångar Placeringar i koncernföretag Aktier och andelar i dotterföretag 19, Aktier och andelar i intresseföretag 20, Andra finansiella placeringstillgångar Aktier och andelar 21, Obligationer och andra räntebärande värdepapper 22, Derivat 23, Depåer hos företag som avgivit återförsäkring Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Oreglerade skador Fordringar Fordringar avseende direkt försäkring Fordringar avseende återförsäkring Övriga fordringar Andra tillgångar Materiella tillgångar Likvida medel/kassa och bank Aktuell skattefordran Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna ränteintäkter Förutbetalda anskaffningskostnader Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän årsredovisning 2013

15 Balansräkning Eget kapital, avsättningar och skulder, tkr Not Eget kapital 29 Övrigt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Obeskattade reserver 15 Utjämningsfond Säkerhetsreserv Periodiseringsfond Överavskrivning Försäkringstekniska avsättningar Ej intjänade premier och kvardröjande risker Oreglerade skador Andra avsättningar Pensioner och andra förpliktelser Uppskjuten skatteskuld Skulder Skulder avseende direkt försäkring Skulder avseende återförsäkring Skulder till kreditinstitut 34, Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital, avsättningar och skulder Poster inom linjen Ställda säkerheter 39 Registerförda tillgångar f e r avseende försäkringstekniska skulder Övriga ställda panter och säkerheter Inga Inga Inga Inga Eventualförpliktelser 40 Ansvar för 80 procent av uppkomna kreditförluster i förmedlade krediter tillhörande Länsförsäkringar Bank Göteborg och Bohuslän, dock maximalt under året erhållen bankersättning I egenskap av delägare i Länsförsäkringsbolagens Fastighetshandelsbolag Humlegården ansvaras för detta bolags förpliktelser med 2,7 procent. Investeringsåtaganden 41 Enligt avtal med finansiella institut har bolaget förbundit sig att genomföra framtida investeringar Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän årsredovisning

16 Rapport över förändringar i eget kapital för koncernen Tkr Övrigt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Totalt kapital Ingående balans Vinstdisposition Egetkapitaldel i obeskattade reserver Årets resultat Utgående balans Ingående balans Vinstdisposition Egetkapitaldel i obeskattade reserver Årets resultat Utgående balans Rapport över förändringar i eget kapital för moderbolaget Tkr Bundet kapital Fritt kapital Totalt kapital Övrigt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Ingående balans Vinstdisposition Årets resultat Utgående balans Ingående balans Vinstdisposition Årets resultat Utgående balans Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän årsredovisning 2013

17 Kassaflödesanalys (direkt metod) Tkr Not Den löpande verksamheten Premieinbetalningar Utbetalningar av premier till återförsäkrare Skadeutbetalningar Inbetalningar från återförsäkrare avseende återförsäkrares andel av utbetalda försäkringsersättningar Inbetalningar avseende provisioner och garantier Utbetalningar till leverantörer och anställda Skatteutbetalningar Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av aktier och andelar aktier och andelar i koncernföretag obligationer och andra räntebärande värdepapper byggnad och mark Avyttring av aktier och andelar obligationer och andra räntebärande värdepapper derivat Förvärv av materiella anläggningstillgångar Avyttring av materiella anläggningstillgångar Ränteinbetalningar Erhållna utdelningar Övrigt Kassaflöde från investeringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Valutakursdifferens i likvida medel Likvida medel vid årets slut Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän årsredovisning

18 18 Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän årsredovisning 2013

19 Noter Om inget annat anges avser uppgifterna i notförteckningen både koncernen och moderbolaget. Avrundningsdifferenser kan förekomma. 1 Redovisningsprinciper Allmän information Årsredovisningen avges per 31 december 2013 och avser Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän som är ett ömsesidigt försäkringsbolag med säte i Uddevalla. Adressen till huvudkontoret är Lilla Bommen 8, Göteborg och bolagets organisationsnummer är Årsredovisningen omfattar kalenderåret Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 21 februari Resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på bolagsstämman den 27 mars Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) sådana de antagits av EU. Vidare har Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats. Tillämpliga delar i Finansinspektionens föreskrifter 2008:26 har även tillämpats i koncernredovisningen. tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen, med de avvikelser som anges i avsnittet om s redovisningsprinciper. Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att företagsledningen gör ett antal bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redo visningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som under rådande förhållanden antas vara rimliga. Resultatet används sedan bland annat för att bedöma de redovisade värdena på sådana tillgångar och skulder vars värde inte tydligt framgår från externa källor. Det verkliga utfallet kan avvika från de bedömningar och uppskattningar som gjorts. De antaganden som ligger till grund för uppskattningar och bedömningar ses över regelbundet. Förändringar i gällande bedömningar och uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period. Bedömningar och uppskattningar som ligger till grund för redovisningen och värdering av försäkringstekniska avsättningar har en betydande inverkan på de finansiella rapporterna. Värderingen av avsättningarna behandlas i nedanstående avsnitt om redovisning av försäkringsavtal samt i not 2 där upplysningar om risker i verksamheten lämnas. Valuta s och koncernens valuta är svenska kronor och utgör rapporteringsvaluta. Transaktioner och tillgångar i utländsk valuta omräknas till svenska kronor med den stängningskurs som föreligger på balansdagen. Valutakursförändringar redovisas i resultaträkningen netto på raden Kapitalavkastning, intäkter eller Kapitalavkastning, kostnader. Rapporterna presenteras i tusental svenska kronor (tkr) och samtliga belopp är avrundade till närmaste tusental om inte annat anges. Ändrade redovisningsprinciper Ändringar av IFRS med tillämpning från och med 2013 har inte haft någon väsentlig effekt på bolagets redovisning. Nya IFRS och tolkningar som ännu inte börjat tillämpas Ett antal nya eller ändrade IFRS träder ikraft först under kommande räkenskapsår och har inte tillämpats i förtid vid upprättandet av dessa finansiella rapporter. Vid genomgång har bolaget inte identifierat några effekter på de finansiella rapporterna vid tillämpningen av nya eller ändrade IFRS. Resultatredovisning Resultatet redovisas i två huvuddelar, skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat samt ett icke-tekniskt resultat. Det icke-tekniska resultatet omfattar den del av kapitalavkastningen som återstår efter överförd avkastning till försäkringsrörelsen samt intäkter och kostnader avseende förmedlad affär i liv-, hälsa- och djurförsäkring samt bankoch fondtjänster. Kapitalavkastningen inkluderar realiserade och orealiserade värdeförändringar. Den överförda kapitalavkastningen har beräknats på halva premieintäkten för egen räkning samt på medelvärdet av inoch utgående avsättningar för oreglerade skador för egen räkning under året. Den tillämpade räntesatsen är årsgenomsnittet för en 5-årig svensk statsobligation. Enligt IAS 1 Utformning av finansiella rapporter ska intäkter och kostnader som tidigare redovisats direkt i eget kapital redovisas i rapport över totalresultat direkt efter resultaträkningen. Bolaget har inga intäkter eller kostnader som redovisas i eget kapital och därför är årets resultat i koncernen detsamma som totalresultatet. Redovisning i resultaträkningen av realiserade och orealiserade värdeförändringar För finansiella instrument som värderas till verkligt värde över resultaträkningen redovisas såväl realiserade som orealiserade värdeförändringar i den icke-tekniska redovisningen. Intäkter Intäkter hänförliga från försäkringsavtal behandlas under avsnittet Redovisning av försäkringsavtal. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän årsredovisning

20 Intäkter för förmedling av liv-, hälsa-, och djurförsäkringar samt bank- och fondtjänster Bolaget erbjuder och förmedlar ett brett utbud av liv-, hälsa-, och djurförsäkringar samt bank- och fondtjänster genom avtal med Länsförsäkringar AB (LFAB) och dess helägda dotterföretag. För de förmedlade affärerna har bolaget ansvaret för kundrelationerna och erhåller ersättning för detta. Intäkterna redovisas i det icketekniska resultatet på raden Övriga intäkter. Intäkterna redovisas i den takt de tjänas in, det vill säga när tjänsten utförs. Konsolideringsprinciper Dotterföretag Dotterföretag är företag som står under bestämmande inflytande från moderbolaget. Bestämmande inflytande innebär direkt eller indirekt en rätt att utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Vid bedömningen om ett bestämmande inflytande föreligger, beaktas potentiella röstberättigande aktier som utan dröjsmål kan utnyttjas eller konverteras. Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden och tas in i koncernredovisningen från och med förvärvstidpunkten till det datum då det bestämmande inflytandet upphör. Metoden innebär att förvärv av ett dotterföretag betraktas som en transaktion varigenom koncernen indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder. Intresseföretag Intresseföretag är de företag i vilka moderbolaget har ett betydande, men inte bestämmande, inflytande över den driftmässiga och finansiella styrningen, vanligtvis genom andelsinnehav mellan 20 och 50 procent av röstetalet. Från och med den tidpunkt som det betydande inflytandet erhålls och till den tidpunkt när det betydande inflytandet upphör redovisas andelar i intresseföretag enligt kapitalandelsmetoden i koncernredovisningen. Kapitalandelsmetoden innebär att det i koncernen redovisade värdet på aktierna i intresseföretagen motsvaras av koncernens andel i intresseföretagens egna kapital och andra eventuella kvarvarande värden på koncernmässiga över- och undervärden. I koncernens resultaträkning redovisas andel i intresseföretagets nettoresultat efter skatt och värden på koncernmässiga över- och undervärden på raderna Andel i intresseföretags resultat vilka återfinns på två ställen i resultaträkningen, i det tekniska och i det icke-tekniska resultatet. Avsikten med placeringen styr hur resultatet kategoriseras. Transaktioner som elimineras vid konsolidering Koncerninterna fordringar, skulder, intäkter och kostnader som uppkommer från interna transaktioner mellan koncernföretag elimineras vid upprättandet av koncernredovisningen. Finansiella instrument Redovisning i balansräkningen Finansiella tillgångar tas upp i balansräkningen när bolaget blir part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor (affärsdagsredovisning). Kundfordringar tas upp i balansräkningen när de faktureras och leverantörsskulder tas upp när faktura mottagits. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtal realiseras eller förfaller. Finansiella tillgångar och skulder presenteras brutto i balansräkningen om det inte finns en rätt och en avsikt att reglera mellanhavandena netto. För alla räntebärande finansiella instrument redovisas ränteintäkter och räntekostnader med tillämpning av effektivräntemetoden. Upplupen ränta på räntebärande tillgångar redovisas på särskild rad i balansräkningen som upplupen ränteintäkt, separat från tillgången som räntan löper på. Finansiella instrument som inte är derivat redovisas initialt till anskaffningsvärde exklusive transaktionskostnader. Transaktionskostnader (till exempel courtage) för dessa instrument kostnadsförs direkt som kapitalförvaltningskostnader. Efter anskaffningstillfället beror redovisning och värdering av hur det finansiella instrumentet klassificerats enligt nedan. Derivatinstrument redovisas både initialt och löpande till verkligt värde. För redovisade värden med uppdelning på värderingskategori se not 13. Klassificering av finansiella instrument Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde med värdeförändringar redovisade över resultaträkningen Denna kategori består av två undergrupper: finansiella tillgångar som innehas för handel och andra finansiella tillgångar som bolaget initialt valt att placera i denna kategori (enligt så kallad Fair Value Option). Finansiella instrument i denna kategori värderas löpande till verkligt värde med värdeförändringar redovisade i resultaträkningen. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän förvaltar och utvärderar alltid resultatet av samtliga placeringstillgångar (aktier, obligationer och fastigheter) på basis av verkligt värde förutom när verkligt värde inte kan fastställas på ett tillförlitligt sätt. I uppföljningen av kapitalförvaltningens resultat är fokus främst på nyckeltalet totalavkastning. I detta mått inkluderas såväl realiserade som orealiserade resultat. Detta innebär att även placeringar i onoterade aktier som till exempel LFAB ingår i denna utvärdering. Det är därför bolagets bedömning att en redovisning till verkligt värde med värdeförändringarna redovisade över resultaträkningen ger den bästa informationen till läsaren av årsredovisningen. Av detta skäl väljer bolaget att alltid kategorisera sina finansiella tillgångar såsom finansiella tillgångar som identifierats som, finansiella tillgångar värderade till verkligt värde, med värdeförändringarna redovisade över resultaträkningen förutom när verkligt värde inte kan fastställas på ett tillförlitligt sätt och när redovisningslagstiftningen inte medger detta vid redovisning i moderbolaget. Finansiella tillgångar, värderade till verkligt värde med värdeförändringar redovisade över resultaträkningen, utgörs i balansräkningen av aktier i andra företag än koncern och intresseföretag, obligationer och derivat. Bolaget avser inte att avyttra några onoterade finansiella instrument. Alla derivat klassificeras som innehav för handelsändamål oavsett syftet med innehavet i enlighet med IAS 39. Finansiella tillgångar som innehas för handelsändamål ingår i kategorin finansiella tillgångar värderade till verkligt värde med förändringar redovisade över resultaträkningen. 20 Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän årsredovisning 2013

Årsredovisning. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän

Årsredovisning. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Årsredovisning Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän innehåll Inledning 3 Vd har ordet Verksamheten 4 Allt under samma tak Finansiell rapportering 6 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Resultatanalys

Läs mer

INNEHÅLL. Länsförsäkringar Skaraborgs ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 27 mars klockan 16.00 på Residenset Marieholm i Mariestad.

INNEHÅLL. Länsförsäkringar Skaraborgs ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 27 mars klockan 16.00 på Residenset Marieholm i Mariestad. Årsredovisning 2013 INNEHÅLL Korta fakta om Länsförsäkringar Skaraborg 1 Vd-kommentar 2 Samverkan 4 Förvaltningsberättelse 7 - Väsentliga händelser under året 8 - Marknadsutveckling 8 - Resultat och ekonomisk

Läs mer

Länsförsäkringar Skaraborg Årsredovisning 2012

Länsförsäkringar Skaraborg Årsredovisning 2012 2 0 1 2 Länsförsäkringar Skaraborg Årsredovisning 2012 hemmaplan - Länsförsäkringar Skaraborgs kundtidning hemmaplan LänsförsäKringar skaraborg informerar INNEHÅLL Korta fakta om Länsförsäkringar Skaraborg

Läs mer

Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2012

Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2012 2 0 1 2 Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2012 Innehåll kommentar Kommentar... 2 Vd:s kommentar... 4 Väsentliga händelser... 6 Vi är verksamma i hela Stockholms län... 8 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Innehåll. Inledning. Verksamheten. Finansiella rapporter. Bolagsstyrning. Bolagsstämma 2014. 3 Vd-kommentar

Innehåll. Inledning. Verksamheten. Finansiella rapporter. Bolagsstyrning. Bolagsstämma 2014. 3 Vd-kommentar Årsredovisning 2013 Innehåll Inledning 3 Vd-kommentar Verksamheten 6 Väsentliga händelser under året som gått 8 Våra kunder är också våra ägare 9 Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter 12 Femårsöversikt

Läs mer

Länsförsäkringar Halland. Årsredovisning 2013

Länsförsäkringar Halland. Årsredovisning 2013 Länsförsäkringar Halland Årsredovisning 2013 innehåll Året som gått 2013 Inledning 3 Året som gått 2013 4 VD har ordet Verksamheten 6 Kom närmare 10 SIV - samverkan i Väst 12 Miljö & CSR 16 Privat 18 Företag

Läs mer

Årsredovisning 2013. Länsförsäkringar gävleborg

Årsredovisning 2013. Länsförsäkringar gävleborg UTGÅVA 2 Årsredovisning 2013 Länsförsäkringar gävleborg För andra banker och försäkringsbolag är Gävleborg inte hela världen. Det är det för oss. Vår idé är att skapa ekonomisk trygghet för människor och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Agria Djurförsäkring

ÅRSREDOVISNING. Agria Djurförsäkring ÅRSREDOVISNING Agria Djurförsäkring AGRIA DJURFÖRSÄKRING 2014 I KORTHET Årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt blev 290,4 (176,2) Mkr. Det försäkringstekniska resultatet uppgick till 283,4

Läs mer

Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning

Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2009 Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2 länsförsäkringar stockholm årsredovisning 2009 Innehåll 2 Vd-ord 4 Förvaltningsberättelse 7 Femårsöversikt 8 Resultatanalys 9 Resultaträkning 10 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Länsförsäkringar Gävleborg

Årsredovisning. Länsförsäkringar Gävleborg Årsredovisning Länsförsäkringar Gävleborg innehåll VD-kommentar 4 Vårt miljöarbete 7 Förvaltningsberättelse 8 Femårsöversikt 11 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Rapport avseende förändringar i bolagets

Läs mer

innehåll Bolagsstämman äger rum torsdagen den 24 mars kl. 15.00 på Möckelsnäs Herrgård, Diö (Älmhult).

innehåll Bolagsstämman äger rum torsdagen den 24 mars kl. 15.00 på Möckelsnäs Herrgård, Diö (Älmhult). årsredovisning innehåll Vd-kommentar 4 Skadeförebyggande 6 Förvaltningsberättelse 12 Femårsöversikt 15 Resultaträkning 16 Resultatanalys för skadeförsäkringsrörelsen 17 Noter till resultatanalys för skadeförsäkringsrörelsen

Läs mer

Agria Djurförsäkring Årsredovisning

Agria Djurförsäkring Årsredovisning 2011 Agria Djurförsäkring Årsredovisning Innehåll 1 Vd-kommentar 2 Förvaltningsberättelse 5 Femårsöversikt 7 Resultaträkning 9 Balansräkning 11 Rapport över förändringar i eget kapital 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång.

Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång. Årsredovisning 2011 ,, Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång. Nyckeltal Marknadsandelar privat Hem 26,2 % Villahem 38,0 % Fritidshus 40,8 % Motor 30,0 % Marknadsandelar Företag Företagsförsäkring

Läs mer

Årsredovisning 2008. för. Folksam ömsesidig sakförsäkring

Årsredovisning 2008. för. Folksam ömsesidig sakförsäkring Årsredovisning 2008 för Folksam ömsesidig sakförsäkring Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkningar 9 Resultatanalys 11 Balansräkningar 12 Förändringar i eget kapital 13 Kassaflödesanalyser

Läs mer

Bliwa Skadeförsäkring AB (publ)

Bliwa Skadeförsäkring AB (publ) Bliwa Skadeförsäkring AB (publ) Årsredovisning 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2014 Bliwa Skadeförsäkring AB, Organisationsnummer 516401-6585 INNEHÅLL Sidan FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 Förslag

Läs mer

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 11 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 12 RESULTATRÄKNING... 13 RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning 2008. för. Folksam ömsesidig livförsäkring

Årsredovisning 2008. för. Folksam ömsesidig livförsäkring Årsredovisning 2008 för Folksam ömsesidig livförsäkring Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkningar 11 Resultatanalys 12 Balansräkningar 14 Redogörelse för förändringar i eget

Läs mer

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda Årsredovisning 2013 Något nytt, schysst och annorlunda B IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 2 Det här är Ikano Försäkring 3 VD-ord 4 Kunder och samarbetspartners 6

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sid 1. VD-kommentar 3 2. Förvaltningsberättelse 4 3. Femårsöversikt 10 4. Förslag till vinstdisposition 11 5. Resultaträkning 12 6. Balansräkning 14 7. Förändringar i eget kapital

Läs mer

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys...

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys... Årsredovisning Fondförsäkrings AB SEB Trygg Liv 2013 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 9 Balansräkning... 11 Rapport över förändring i eget kapital... 13 Kassaflödesanalys... 14 Resultatanalys...

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 13 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 14 RESULTATRÄKNING... 15 RAPPORT

Läs mer

SEB Pension och Försäkring AB, årsredovisning 2014 (516401-8243)

SEB Pension och Försäkring AB, årsredovisning 2014 (516401-8243) Årsredovisning SEB Pension och Försäkring AB 2014 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 10 Balansräkning... 12 Rapport över förändring i eget kapital... 14 Kassaflödesanalys... 15 Resultatanalys...

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 12 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 13 RESULTATRÄKNING... 14 RAPPORT

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 4 T v å h u n d r a s e xt i o n i o n d e v e r k s a m h e t s å r e t Va l s a m m a n t r Ä d e Valsammanträde äger rum den 26 mars 2015 klockan 16.30 i Brandkontorets

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2009

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2009 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 12 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 13 RESULTATRÄKNING... 14 BALANSRÄKNING...

Läs mer

LEVA LIVET. Våra kunder vågar

LEVA LIVET. Våra kunder vågar V D - A N D E R S S T R A N D S U M M E R A R 2 0 0 7 Våra kunder vågar Sveland Försäkringar AB har under 2007 fortsatt att utveckla sina affärsvolymer. Framför allt har motorförsäkringsaffären haft en

Läs mer

Innehåll. Stämma äger rum den 2 juni 2015, klockan 18.00 på Vida Museum. 2 ÅRSREDOVISNING 2014 Dina Försäkringar Öland

Innehåll. Stämma äger rum den 2 juni 2015, klockan 18.00 på Vida Museum. 2 ÅRSREDOVISNING 2014 Dina Försäkringar Öland Årsredovisning 2014 Innehåll Året i korthet 3 Fakta om Dina Försäkringar Öland 3 VD har ordet 4 Öländsk drivkraft 6 Att våga sticka ut 8 Förvaltningsberättelse 10 Femårsöversikt 11 Resultaträkning 12 Resultatanalys

Läs mer

Årsredovisning 2008. GE imagination at work

Årsredovisning 2008. GE imagination at work Årsredovisning 2008 GE imagination at work INNEHÅLL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET 3 DET HÄR ÄR GE MONEY BANK 4 ÅRET SOM HAR GÅTT 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 10 RESULTATRÄKNING

Läs mer

Årsredovisning 2013 Folksam ömsesidig livförsäkring. Folksam

Årsredovisning 2013 Folksam ömsesidig livförsäkring. Folksam Folksam Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Koncern Resultaträkning 15 Rapport över totalresultat 16 Balansräkning 17 Rapport över förändringar i eget kapital 19 Kassaflödesanalys 20 Moderföretaget

Läs mer

Årsredovisning 2013 Folksam ömsesidig sakförsäkring. Folksam

Årsredovisning 2013 Folksam ömsesidig sakförsäkring. Folksam Folksam Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Koncernen Resultaträkning 16 Rapport över totalresultat 16 Balansräkning 17 Rapport över förändringar i eget kapital 19 Kassaflödesanalys 20 Moderföretaget

Läs mer