MÖTESPROTOKOLL Sammanträdesgrupp SRRS/C Styrelsemöte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MÖTESPROTOKOLL Sammanträdesgrupp SRRS/C Styrelsemöte"

Transkript

1 (ledamot) och Mats Graflund (suppleant). 91. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötet noterade att ordinarie ledamot Jazmine Ohgami vid mötet ersattes av suppleant Mats Graflund Val av protokollförare utsågs till protokollförare vid dagens möte Val av protokolljusterare utsågs att jämte ordföranden justera protokollet från dagens möte Godkännande av dagordning Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen med följande tillägg: 98.6 Revidering av RAS 92. Föregående mötesprotokoll Styrelsen noterade att samtliga tidigare protokoll är justerade. 93. Bordlagda frågor , Utvärdering avelskonferens 2011 Styrelsen noterade att enkäten blivit försenad, men att det avses att vara färdigställd till nästa fysiska styrelsemöte , Valphänvisningsregler Vid styrelsemöte beslutade styrelsen att bordlägga frågan till styrelsemöte , CV-titel Styrelsen noterade att S45519/2005 Roseridge Rusticana har fem championavkommor och därmed är berättigad till SRRS inofficiella titel CV. Grattis! 94. Rapport AU Inga AU-beslut har fattats sedan föregående styrelsemöte. 95. Rapport sekreterare STOKK: Påminnelse och Program Sthlms Hunddag 2011 Styrelsen noterade att informationen har vidarebefordrats till SRRS/Stockholm för kännedom och den lades därmed till handlingarna. Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 1/6

2 (ledamot) och Mats Graflund (suppleant) SKK: Inbjudan att delta på AKC/Eukanuba National Championship december 2011 Styrelsen noterade att de sju (7) toppvinnande svenska rhodesian ridgebackarna är inbjudna att delta vid AKC/Eukanuba National Championship Dog Show den december 2011 i Florida. Då det fortfarande saknas registrerade resultat från ett flertal utställningar under året är det svårt att göra en rättvis uttagning utifrån innevarande års Guldhundslista. Styrelsen beslutade därför att de sju (7) kvalificerade hundarna årligen ska baseras på resultatet av föregående års Guldhundslista. Följande hundar är således, utan inbördes ordning, kvalificerade att delta 2011: S55988/2006 C.I.B SE UCH DK UCH FI UCH NO UCH NO V-10 African Braveheart's Fourever Yours S22982/2008 C.I.B SE UCH DK UCH NO UCH FI UCH FR CH LT CH LV CH Elangeni Braveheartrules S67008/2007 SE UCH Rex Ventors Pilgrim S17684/2005 SE UCH DK UCH SE VCH Ridgebow's Kaizer Of Wasco S41354/2009 NORD UCH Ridgebow's Scilla Of Thanzi S28717/2008 NORD UCH EE CH LT CH LV CH SE V-10 Roseridge Red Rastaban S59621/2008 NORD UCH SE VCH LPI SE V-10 Tarujen Uyaya Kadamo SKK: Utbildning i dataprogrammet Lathunden Styrelsen noterade informationen och den lades till handlingarna SKK: Inbjudan till rasklubbstorget Stockholm Hundmässa 2011 Styrelsen uppdrog till att vidarebefordra informationen till SRRS/Stockholm för anmälan om deltagande SKK: Tävlingsansökan Styrelsen uppdrog till att vidarebefordra informationen till SRRS/TK för SKK: KF-handlingar Styrelsen uppdrog till att vidarebefordra informationen till SRRS KF-delegater och suppleanter SKK: Påminnelse om deadline för ansökan om ändring av utställningsprogram 2012 Styrelsen uppdrog till att vidarebefordra informationen till SRRS/TK för Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 2/6

3 (ledamot) och Mats Graflund (suppleant) : Västra Kennelklubben Styrelsen uppdrog till att vidarebefordra informationen till SRRS/TK för SKK: Ändringar i Länsklubbarnas utställningsprogram för år 2013 Styrelsen uppdrog till att vidarebefordra informationen till SRRS/TK och lokalavdelningarna för SKK: Års-Annons HUNDsport 2012 Styrelsen uppdrog till att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna och Sonja Nilsson för SKK: Utställningar år specialklubbar och avtalsanslutna Styrelsen uppdrog till att vidarebefordra informationen till SRRS/TK för utskick av förfrågan till lokalavdelningarna. 96. Ekonomi Inget att rapportera. 97. Medlemsärenden , , , , , , och SKK: Nya ägare i raser tillhörande SRRS Styrelsen uppdrog till att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för , , , , , , och SKK: Etiketter nya ägare Styrelsen noterade informationen och den lades till handlingarna SKK: Medlemsstatistik Styrelsen uppdrog till att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 3/6

4 (ledamot) och Mats Graflund (suppleant) SKK: Nya medlemmar Styrelsen uppdrog till att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för SKK: U-märkta medlemmar Styrelsen uppdrog till att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 98. Rapport SRRS/AUK Medlemmar i SRRS/AUK Inget att rapportera Verksamhetsplan 2011 Styrelsen har tagit emot SRRS/AUKs förslag till verksamhetsplan 2011 och tackar för detta. Styrelsen beslutade att godkänna SRRS/AUKs verksamhetsplan Ansökan om dispens från valphänvisningsreglerna Styrelsen har mottagit ansökan om dispens från valphänvisningsregeln att föräldradjur ska ha erhållit lägst ett andrapris i kvalitetsbedömning vid officiell utställning. Styrelsen beslutade att avslå dispensansökan med hänvisning till beslut vid styrelsemöte Styrelsen uppdrog till att meddela den sökanden styrelsens beslut Ansökan om dispens från valphänvisningsreglerna Styrelsen har mottagit ansökan om dispens från valphänvisningsregeln att förstagångsuppfödare vid planering av sina två (2) första valpkullar ska ha talat med SRRS avelsråd i god tid före parningstillfället. Enligt vad som kommit till SRRS/Cs kännedom har uppfödaren tagit den första (skriftliga) kontakten med SRRS/AUK cirka en månad innan valpning. Styrelsen beslutade att avslå dispensansökan med hänvisning till beslut vid styrelsemöte Styrelsen uppdrog till att meddela den sökanden styrelsens beslut. Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 4/6

5 (ledamot) och Mats Graflund (suppleant) Ansökan om dispens från valphänvisningsreglerna Styrelsen har mottagit ansökan om dispens från valphänvisningsregeln att uppfödaren förbinder sig att följa SRRS policy gällande dermoid sinus. Styrelsen har noterat att uppfödaren låtit operera valp ur föregående valpkull vid cirka tio veckors ålder och att det efter operationen råder osäkerhet kring om det verkligen var en dermoid sinus. Styrelsen anser ändå att uppfödaren brutit mot policyn genom att operera valpen (med anledning av dermoid sinus) utan att behålla valpen hemma. Styrelsen har vidare noterat att den aktuella uppfödaren vid två tidigare tillfällen har ansökt och beviljats dispens från SRRS valphänvisningsregler. Styrelsen beslutade att avslå dispensansökan med hänvisning till beslut vid styrelsemöte Styrelsen uppdrog till att meddela den sökanden styrelsens beslut Revidering av RAS Styrelsen noterade att arbetet har inletts och att arbetsmöten finns inplanerade. 99. Rapport SRRS/MK Nya MH-figuranter Styrelsen har mottagit information från SRRS/MK om att två nya B-figuranter har utbildats i SRRS regi. Grattis till Camilla Holm och Jessica Laxén som genomgått utbildningen! 100. Rapport SRRS/TK SRRS/TK: Protokoll från arbetsmöte Styrelsen tackade för protokollet som lades till handlingarna. Styrelsen noterade förvånat att lokalavdelningarna sällan inkommer med nödvändig dokumentation till SRRS/TK inom utsatt tid. Styrelsen uppmanar därför lokalavdelningarna att fortsättningsvis respektera de angivna tidsgränserna då dålig efterlevnad både riskerar kvaliteten på arrangemangen och skapar merarbete för personerna i SRRS/TK Rapport SRRS/MIK Ny grafisk profil Reidar Otterbjörk (sammankallande SRRS/MIK) rapporterade att arbetet med den nya grafiska profilen och hemsidan fortskrider. Den nya hemsidan planeras i nuläget att publiceras kring årsskiftet SRRS/MK: Ny text till hemsidan Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet till nästa fysiska styrelsemöte. Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 5/6

6 (ledamot) och Mats Graflund (suppleant) Rapport lokalavdelningar MÖTESPROTOKOLL SRRS/Stockholm: Förändring i lokalstyrelsen Styrelsen har mottagit information från SRRS/Stockholm om att Magdalena Gleisner valt att avgå ur lokalstyrelsen med omedelbar verkan. Suppleant Line Nordegren ersätter Magdalena Gleisner som sekreterare fram till kommande årsmöte SRRS/Mellan: Protokoll från styrelsemöte Styrelsen tackade för protokollen som lades till handlingarna Rapport valberedningen Inget att rapportera Övriga frågor Raspresentation på SKKs kopahund.se Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet till nästa fysiska styrelsemöte i oktober SRRS Strategier Styrelsen diskuterade möjligheterna att genomföra en konferens för förtroendevalda inom SRRS. Inget beslut fattades i ärendet Bidrag till forskning avseende dermoid sinus bedriven av Nicolette Salmon Hillbertz Styrelsen beslutade att i enlighet med budget bevilja forskningsbidrag a SEK till forskning avseende dermoid sinus bedriven av Nicolette Salmon Hillbertz (DomestiGen). Styrelsen beslutade att forskningsbidraget ska betalas ut till mottagaren under oktober Nästa styrelsemöte Styrelsen planerar att hålla kommande styrelsemöten enligt följande: den 4 oktober klockan 19:30 via. den 16 oktober i Stockholm Mötets avslutande Ordföranden tackade alla och avslutade mötet. Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 6/6