MÖTESPROTOKOLL Sammanträdesgrupp SRRS/C Styrelsemöte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MÖTESPROTOKOLL Sammanträdesgrupp SRRS/C Styrelsemöte"

Transkript

1 (ledamot) och Mats Graflund (suppleant). 91. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötet noterade att ordinarie ledamot Jazmine Ohgami vid mötet ersattes av suppleant Mats Graflund Val av protokollförare utsågs till protokollförare vid dagens möte Val av protokolljusterare utsågs att jämte ordföranden justera protokollet från dagens möte Godkännande av dagordning Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen med följande tillägg: 98.6 Revidering av RAS 92. Föregående mötesprotokoll Styrelsen noterade att samtliga tidigare protokoll är justerade. 93. Bordlagda frågor , Utvärdering avelskonferens 2011 Styrelsen noterade att enkäten blivit försenad, men att det avses att vara färdigställd till nästa fysiska styrelsemöte , Valphänvisningsregler Vid styrelsemöte beslutade styrelsen att bordlägga frågan till styrelsemöte , CV-titel Styrelsen noterade att S45519/2005 Roseridge Rusticana har fem championavkommor och därmed är berättigad till SRRS inofficiella titel CV. Grattis! 94. Rapport AU Inga AU-beslut har fattats sedan föregående styrelsemöte. 95. Rapport sekreterare STOKK: Påminnelse och Program Sthlms Hunddag 2011 Styrelsen noterade att informationen har vidarebefordrats till SRRS/Stockholm för kännedom och den lades därmed till handlingarna. Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 1/6

2 (ledamot) och Mats Graflund (suppleant) SKK: Inbjudan att delta på AKC/Eukanuba National Championship december 2011 Styrelsen noterade att de sju (7) toppvinnande svenska rhodesian ridgebackarna är inbjudna att delta vid AKC/Eukanuba National Championship Dog Show den december 2011 i Florida. Då det fortfarande saknas registrerade resultat från ett flertal utställningar under året är det svårt att göra en rättvis uttagning utifrån innevarande års Guldhundslista. Styrelsen beslutade därför att de sju (7) kvalificerade hundarna årligen ska baseras på resultatet av föregående års Guldhundslista. Följande hundar är således, utan inbördes ordning, kvalificerade att delta 2011: S55988/2006 C.I.B SE UCH DK UCH FI UCH NO UCH NO V-10 African Braveheart's Fourever Yours S22982/2008 C.I.B SE UCH DK UCH NO UCH FI UCH FR CH LT CH LV CH Elangeni Braveheartrules S67008/2007 SE UCH Rex Ventors Pilgrim S17684/2005 SE UCH DK UCH SE VCH Ridgebow's Kaizer Of Wasco S41354/2009 NORD UCH Ridgebow's Scilla Of Thanzi S28717/2008 NORD UCH EE CH LT CH LV CH SE V-10 Roseridge Red Rastaban S59621/2008 NORD UCH SE VCH LPI SE V-10 Tarujen Uyaya Kadamo SKK: Utbildning i dataprogrammet Lathunden Styrelsen noterade informationen och den lades till handlingarna SKK: Inbjudan till rasklubbstorget Stockholm Hundmässa 2011 Styrelsen uppdrog till att vidarebefordra informationen till SRRS/Stockholm för anmälan om deltagande SKK: Tävlingsansökan Styrelsen uppdrog till att vidarebefordra informationen till SRRS/TK för SKK: KF-handlingar Styrelsen uppdrog till att vidarebefordra informationen till SRRS KF-delegater och suppleanter SKK: Påminnelse om deadline för ansökan om ändring av utställningsprogram 2012 Styrelsen uppdrog till att vidarebefordra informationen till SRRS/TK för Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 2/6

3 (ledamot) och Mats Graflund (suppleant) : Västra Kennelklubben Styrelsen uppdrog till att vidarebefordra informationen till SRRS/TK för SKK: Ändringar i Länsklubbarnas utställningsprogram för år 2013 Styrelsen uppdrog till att vidarebefordra informationen till SRRS/TK och lokalavdelningarna för SKK: Års-Annons HUNDsport 2012 Styrelsen uppdrog till att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna och Sonja Nilsson för SKK: Utställningar år specialklubbar och avtalsanslutna Styrelsen uppdrog till att vidarebefordra informationen till SRRS/TK för utskick av förfrågan till lokalavdelningarna. 96. Ekonomi Inget att rapportera. 97. Medlemsärenden , , , , , , och SKK: Nya ägare i raser tillhörande SRRS Styrelsen uppdrog till att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för , , , , , , och SKK: Etiketter nya ägare Styrelsen noterade informationen och den lades till handlingarna SKK: Medlemsstatistik Styrelsen uppdrog till att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 3/6

4 (ledamot) och Mats Graflund (suppleant) SKK: Nya medlemmar Styrelsen uppdrog till att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för SKK: U-märkta medlemmar Styrelsen uppdrog till att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 98. Rapport SRRS/AUK Medlemmar i SRRS/AUK Inget att rapportera Verksamhetsplan 2011 Styrelsen har tagit emot SRRS/AUKs förslag till verksamhetsplan 2011 och tackar för detta. Styrelsen beslutade att godkänna SRRS/AUKs verksamhetsplan Ansökan om dispens från valphänvisningsreglerna Styrelsen har mottagit ansökan om dispens från valphänvisningsregeln att föräldradjur ska ha erhållit lägst ett andrapris i kvalitetsbedömning vid officiell utställning. Styrelsen beslutade att avslå dispensansökan med hänvisning till beslut vid styrelsemöte Styrelsen uppdrog till att meddela den sökanden styrelsens beslut Ansökan om dispens från valphänvisningsreglerna Styrelsen har mottagit ansökan om dispens från valphänvisningsregeln att förstagångsuppfödare vid planering av sina två (2) första valpkullar ska ha talat med SRRS avelsråd i god tid före parningstillfället. Enligt vad som kommit till SRRS/Cs kännedom har uppfödaren tagit den första (skriftliga) kontakten med SRRS/AUK cirka en månad innan valpning. Styrelsen beslutade att avslå dispensansökan med hänvisning till beslut vid styrelsemöte Styrelsen uppdrog till att meddela den sökanden styrelsens beslut. Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 4/6

5 (ledamot) och Mats Graflund (suppleant) Ansökan om dispens från valphänvisningsreglerna Styrelsen har mottagit ansökan om dispens från valphänvisningsregeln att uppfödaren förbinder sig att följa SRRS policy gällande dermoid sinus. Styrelsen har noterat att uppfödaren låtit operera valp ur föregående valpkull vid cirka tio veckors ålder och att det efter operationen råder osäkerhet kring om det verkligen var en dermoid sinus. Styrelsen anser ändå att uppfödaren brutit mot policyn genom att operera valpen (med anledning av dermoid sinus) utan att behålla valpen hemma. Styrelsen har vidare noterat att den aktuella uppfödaren vid två tidigare tillfällen har ansökt och beviljats dispens från SRRS valphänvisningsregler. Styrelsen beslutade att avslå dispensansökan med hänvisning till beslut vid styrelsemöte Styrelsen uppdrog till att meddela den sökanden styrelsens beslut Revidering av RAS Styrelsen noterade att arbetet har inletts och att arbetsmöten finns inplanerade. 99. Rapport SRRS/MK Nya MH-figuranter Styrelsen har mottagit information från SRRS/MK om att två nya B-figuranter har utbildats i SRRS regi. Grattis till Camilla Holm och Jessica Laxén som genomgått utbildningen! 100. Rapport SRRS/TK SRRS/TK: Protokoll från arbetsmöte Styrelsen tackade för protokollet som lades till handlingarna. Styrelsen noterade förvånat att lokalavdelningarna sällan inkommer med nödvändig dokumentation till SRRS/TK inom utsatt tid. Styrelsen uppmanar därför lokalavdelningarna att fortsättningsvis respektera de angivna tidsgränserna då dålig efterlevnad både riskerar kvaliteten på arrangemangen och skapar merarbete för personerna i SRRS/TK Rapport SRRS/MIK Ny grafisk profil Reidar Otterbjörk (sammankallande SRRS/MIK) rapporterade att arbetet med den nya grafiska profilen och hemsidan fortskrider. Den nya hemsidan planeras i nuläget att publiceras kring årsskiftet SRRS/MK: Ny text till hemsidan Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet till nästa fysiska styrelsemöte. Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 5/6

6 (ledamot) och Mats Graflund (suppleant) Rapport lokalavdelningar MÖTESPROTOKOLL SRRS/Stockholm: Förändring i lokalstyrelsen Styrelsen har mottagit information från SRRS/Stockholm om att Magdalena Gleisner valt att avgå ur lokalstyrelsen med omedelbar verkan. Suppleant Line Nordegren ersätter Magdalena Gleisner som sekreterare fram till kommande årsmöte SRRS/Mellan: Protokoll från styrelsemöte Styrelsen tackade för protokollen som lades till handlingarna Rapport valberedningen Inget att rapportera Övriga frågor Raspresentation på SKKs kopahund.se Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet till nästa fysiska styrelsemöte i oktober SRRS Strategier Styrelsen diskuterade möjligheterna att genomföra en konferens för förtroendevalda inom SRRS. Inget beslut fattades i ärendet Bidrag till forskning avseende dermoid sinus bedriven av Nicolette Salmon Hillbertz Styrelsen beslutade att i enlighet med budget bevilja forskningsbidrag a SEK till forskning avseende dermoid sinus bedriven av Nicolette Salmon Hillbertz (DomestiGen). Styrelsen beslutade att forskningsbidraget ska betalas ut till mottagaren under oktober Nästa styrelsemöte Styrelsen planerar att hålla kommande styrelsemöten enligt följande: den 4 oktober klockan 19:30 via. den 16 oktober i Stockholm Mötets avslutande Ordföranden tackade alla och avslutade mötet. Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida: 6/6

MÖTESPROTOKOLL Sammanträdesgrupp SRRS/C Styrelsemöte

MÖTESPROTOKOLL Sammanträdesgrupp SRRS/C Styrelsemöte (ordförande), Reidar Otterbjörk (ledamot), (ledamot), Jazmine Ohgami (ledamot) och (suppleant). 75. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötet noterade att ordinarie

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Sammanträdesgrupp SRRS/C Styrelsemöte

MÖTESPROTOKOLL Sammanträdesgrupp SRRS/C Styrelsemöte (ordförande), Reidar Otterbjörk (ledamot), (ledamot), Jazmine Ohgami (ledamot) och (suppleant) och Mats Graflund (suppleant). 155. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Sammanträdesgrupp SRRS/C Styrelsemöte

MÖTESPROTOKOLL Sammanträdesgrupp SRRS/C Styrelsemöte (ordförande), (ledamot), (ledamot) och Karin Berngard 171. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötet noterade att ordinarie ledamöter Jazmine Ohgami och Elisabeth

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum 20101002 20101026 (ordförande), (ledamot), (ledamot), Susan Falk (ledamot), 113. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Förutom SRRS styrelsen närvarade Nicolette

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum (ordförande),, (ledamot), Linda Johansson (ledamot), Lisa Zingel (ledamot), 83. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötet noterade att ordinarie ledamot Ann-Sophie

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum 11. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötet noterade att ordinarie ledamot Elisabeth Eek vid mötet ersattes av suppleant. 11.1. Val av protokollförare utsågs

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Sammanträdesgrupp SRRS/C Styrelsemöte

MÖTESPROTOKOLL Sammanträdesgrupp SRRS/C Styrelsemöte (vice ordförande), (ledamot), (ledamot), och Karin Berngard 139. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 139.1. Val av protokollförare utsågs till protokollförare

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum 20140916 98 113 20140919 Mötet noterade att ordinarie ledamot Reidar Otterbjörk vid mötet ersattes av suppleant Ellinor Drakensjö fr.o.m 98 t.o.m 106. 98. Mötets öppnande Mötesordföranden hälsade alla

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum 155. Mötets öppnande Mötesordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 155.1. Val av protokollförare utsågs till protokollförare vid dagens möte. 155.2. Val av protokolljusterare utsågs

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Sammanträdesgrupp SRRS/C Styrelsemöte

MÖTESPROTOKOLL Sammanträdesgrupp SRRS/C Styrelsemöte (ordförande), Reidar Otterbjörk (ledamot), (ledamot) och (ledamot). 203. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 203.1. Val av protokollförare utsågs till protokollförare

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum (ordförande), (ledamot), Marie Wijkander (ledamot), (ledamot) och Mötet noterade att ordinarie ledamot Mats Graflund vid mötet ersattes av suppleant Margareta Lantz.Ordinarie ledamot Lisa Zingel och Hélène

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum (ordförande), (ledamot), (ledamot), Susan Falk (ledamot) och 219. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötet noterade att ordinarie ledamot Jazmine Ohgami vid

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum 91. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötet noterade att av de frånvarande styrelsemedlemmarna har endast Jan Zetterström anmält sig vara förhindrad att deltaga

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum 27. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötet noterade att ordinarie ledamot Elisabeth Eek vid mötet ersattes av suppleant Mats Graflund. 27.1. Val av protokollförare

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum (ordförande), (sekreterare), Hélène Lewinter (ledamot), Margareta Lantz (ledamot), Ellinor Drakensjö (suppleant), Linda Andersson (suppleant) och (suppleant). Mötet noterade att ordinarie ledamot Lisa

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum 45 61 (ordförande), (ledamot), Joakim Dahlberg (ledamot), Johan Ahlenius (ledamot), Linda Fredholm (ledamot), Lisa Zingel (ledamot), (ledamot), AnnSophie Lindman (suppleant), Linda Johansson (suppleant),

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum Mötet noterade att ordförande Reidar Otterbjörk vid mötet ersattes av suppleant och ordinarie ledamot Mats Graflund ersattes av suppleant. 11. Mötets öppnande utsågs till mötesordförande vid dagens möte.

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum 107. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötet noterade att ordinarie ledamöter Susan Falk och Lisa Zingel vid mötet ersattes av suppleanter Marie Wijkander och.

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum 27. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 27.1. Val av protokollförare utsågs till protokollförare vid dagens möte. 27.2. Val av protokolljusterare utsågs att jämte

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2005-11-29 kl. 19.00. Telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2005-11-29 kl. 19.00. Telefonmöte. Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2005-11-29 kl. 19.00. Telefonmöte. Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Maria Hjelm, André Lennberth,, Karin Nilsson och Reidar Otterbjörk. Päranders Wärja deltog

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum (ordförande), (ledamot), Joakim Dahlberg (ledamot), Johan Ahlenius (ledamot), Linda Fredholm (ledamot), Lisa Zingel (ledamot) och (ledamot). 113. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum 182. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 182.1. Val av protokollförare utsågs till protokollförare vid dagens möte. 182.2. Val av protokolljusterare utsågs att

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum (ordförande), Reidar Otterbjörk (vice ordförande), (sekreterare), (ledamot) och Lisa 11. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 11.1. Val av protokollförare utsågs

Läs mer

Mötesdatum 2014-02-06

Mötesdatum 2014-02-06 (ordförande), (ledamot), Lisa Zingel (ledamot) fr.o.m 177.1 t.o.m 186, Marie Wijkander (ledamot), (ledamot), Marie-Louise Folkesson (ledamot), Kjell Rörström (suppleant) fr.o.m 171 t.o.m 181.3 och Mötet

Läs mer

Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Helena Sirén, Maria Kierkegaard och Karin Nilsson. Sonja Nilsson deltog i samband med och 195.

Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Helena Sirén, Maria Kierkegaard och Karin Nilsson. Sonja Nilsson deltog i samband med och 195. Protokoll fört vid styrelsemöte för SRRS/C i Stockholm DELTAGARE MÖTESDATUM UTSKRIFTSDATUM 2007-11-17 2007-11-23 1(5) Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Helena Sirén, Maria Kierkegaard och Karin

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum (ordförande), Joakim Dahlberg (vice ordförande), (sekreterare), Linda Fredholm, (ledamot), Lisa Zingel (ledamot), Margareta Lantz (ledamot), Reidar Otterbjörk (ledamot), (suppleant), Johan Ahlenius 181.

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum Mötet noterade att ordinarie ledamot Marie Wijkander vid mötet ersattes av suppleant Linda Andersson fr.o.m 27 t.o.m 30 och ordinarie ledamot Kjell Rörstöm ersattes av suppleant Ellinor Drakensjö. 27.

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum (ordförande), Linda Fredholm (vice ordförande), (ledamot), Joakim Dahlberg (ledamot), Lisa Zingel Mötet noterade att ledamot Johan Ahlenius ersattes av suppleant Linda Johansson. 11. Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

Mötesdatum 2013-02-13

Mötesdatum 2013-02-13 203. Mötets öppnande Mötesordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötet noterade att avgående styrelsemedlem Susan Falk vid mötet ersattes av suppleant Marie Wijkander. 203.1. Val

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum 20180206 181 197 20180306 (ordförande), (ledamot), Joakim Dahlberg (ledamot), Lisa Zingel (ledamot), Linda Fredholm (ledamot), Johan Ahlenius (ledamot), Mari Levänen (ledamot), Linda Johansson (suppleant),

Läs mer

Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Caroline Graflund, Helena Sirén och Karin Nilsson. Maria Kierkegaard deltog i mötet fr o m 226 t o m 240.

Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Caroline Graflund, Helena Sirén och Karin Nilsson. Maria Kierkegaard deltog i mötet fr o m 226 t o m 240. Protokoll fört vid styrelsemöte för SRRS/C i Stockholm. DELTAGARE MÖTESDATUM UTSKRIFTSDATUM 2008-03-01 2008-03-02 1(5) Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Caroline Graflund, Helena Sirén och Karin

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum MÖTESPROTOKOLL 59. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 59.1. Val av protokollförare utsågs till protokollförare vid dagens möte. 59.2. Val av protokolljusterare

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum 20140414 11 26 20140417 (ordförande), Lisa Zingel (vice ordförande), (sekreterare), Marie Wijkander (ledamot), Hélène Lewinter (ledamot), Kjell Rörström (ledamot), (ledamot), Ellinor Drakensjö (suppleant),

Läs mer

56 Mötets öppnande. Jonas Peterson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

56 Mötets öppnande. Jonas Peterson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll fört vid styrelsemöte för SRRS/C. Skypemöte. DELTAGARE MÖTESDATUM UTSKRIFTSDATUM 2009-06-15 2009-06-17 1(5) Ordf. Jonas Peterson, Cornelia Svensson, Jessica Persson, Susan Falk, Mats Granlund

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum (ordförande), (ledamot), Johan Ahlenius (ledamot), Lisa Zingel (ledamot), Mari Levänen (ledamot), Mötet noterade att ordinarie ledamot Linda Fredholm ersattes av suppleant Ann-Sophie Lidman och ordinarie

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum Mötet noterade att ordinarie ledamot Joakim Dahlberg ersattes av suppleant vid 178-182.6. 178. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 178.1. Val av protokollförare

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum (ordförande), (sekreterare), (ledamot), Lisa Zingel (ledamot), Johan Segerlund Mötet noterade att ledamot Joakim Dahlberg ersattes av suppleant Johan Segerlund, ordinarie ledamot Margareta Lantz ersattes

Läs mer

Mötesdatum 2011-04-05

Mötesdatum 2011-04-05 (ordförande), Reidar Otterbjörk (ledamot), (ledamot), (ledamot), 252. Mötets öppnande 252.1. Val av protokollförare utsågs till protokollförare vid dagens möte. 252.2. Val av protokolljusterare utsågs

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum (ordförande), (ledamot), Joakim Dahlberg (ledamot), Linda Fredholm (ledamot) fr.o.m 174.1, Mari Levänen (ledamot), Linda Johansson (suppleant), Ann-Sophie Lindman (suppleant) och (suppleant). 164. Mötets

Läs mer

Mötesdatum 2012-12-20

Mötesdatum 2012-12-20 (ordförande), Reidar Otterbjörk (vice ordförande), (sekreterare), Mats Graflund (ledamot) och (suppleant). 171. Mötets öppnande Mötesordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Styrelsen

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum (ordförande), (ledamot), Lisa Zingel (ledamot), Marie Wijkander (ledamot), Mötet noterade att ordinarie ledamot Mats Graflund vid mötet ersattes av suppleant Kjell Rörström och ordinarie ledamot Marie-Louise

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum (ordförande), Reidar Otterbjörk (ledamot), (ledamot), (ledamot), 79. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 79.1. Val av protokollförare utsågs till protokollförare

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum Mötet noterade att ordinarie ledamot Lisa Zingel ersattes av suppleant Johan Segerlund vid 76-82.7. 76. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 76.1. Val av protokollförare

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum 20150127 162 177 20150214 (ordförande), (vice ordförande), (sekreterare), Marie Wijkander (ledamot), Hélène 162. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 162.1. Val

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum Mötet noterade att ledamot Linda Anderson ersattes av suppleant och ordinarie ledamot Margareta Lantz ersattes av suppleant Johan Ahlenius. 147. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum 29. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötet noterade att ordinarie ledamot Ann-Sophie Lindman ersattes av suppleant Therese Doverot. Mötet noterade att ordinarie

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum (ordförande), Lisa Zingel (vice ordförande), (sekreterare), Marie Wijkander (ledamot), Hélène Lewinter (ledamot), Margareta Lantz (ledamot), Kjell Rörström (ledamot), Ellinor Drakensjö (suppleant), 114.

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum (ordförande), (vice ordförande), (sekreterare), Margareta Lantz (ledamot), Joakim Mötet noterade att ordinarie ledamot Lisa Zingel ersattes av suppleant Johan Segerlund och ordinarie ledamot Linda Andersson

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum (ordförande), Ann-Sophie Lindman (vice ordförande) t.o.m 25, (ledamot), Johan Ahlenius (ledamot), (ledamot), Joakim Dahlberg (suppleant) fr.o.m 16.3, Ulrika Holm (suppleant) och Sandra Persson 12. Mötets

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum (ordförande), (ledamot), Joakim Dahlberg (ledamot), Johan Ahlenius (ledamot), Lisa Zingel (ledamot) fr.om 139.2, (ledamot) och Lilly-Ann Forsman (suppleant). 147. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Karin Nilsson, Maria Hjelm, Reidar Otterbjörk, Päranders Wärja och fr o m 115 Patrik Steen.

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum (ordförande), (ledamot), Joakim Dahlberg (ledamot) fr.o.m 238.7, Lisa Zingel (ledamot), Linda 232. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötet noterade att ordinarie

Läs mer

Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Helena Sirén, Cornelia Svensson, Maria Kierkegaard, Kerstin Näslund och Karin Nilsson.

Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Helena Sirén, Cornelia Svensson, Maria Kierkegaard, Kerstin Näslund och Karin Nilsson. Protokoll fört vid styrelsemöte för SRRS/C på Studiefrämjandet Södra Roslagen, Roslagsnäsby Centrum. DELTAGARE MÖTESDATUM UTSKRIFTSDATUM SIDA 2008-10-18 2008-10-21 1(5) Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk,

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2005-01-20 kl. 19.00 Telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2005-01-20 kl. 19.00 Telefonmöte. Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2005-01-20 kl. 19.00 Telefonmöte. Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Patrik Steen, Maria Hjelm, Reidar Otterbjörk, Päranders Wärja och Karin Nilsson. Anmält förhinder:

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum Kjell Rörström (ordförande), (sekreterare), Linda Andersson (ledamot), Margareta Lantz (ledamot) 68.7-78, Reidar Otterbjörk (ledamot), Johan Segerlund (suppleant), (suppleant) och Mari Levänen (suppleant).

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum Mötet noterade att ordinarie ledamot Mats Graflund vid mötet ersattes av suppleant Kjell Rörström, ordinarie ledamot Marie Wijkander vid mötet ersattes av suppleant Martin Hagberg och ordinarie ledamot

Läs mer

81 Föregående mötesprotokoll Avvaktar protokoll fr fg möte. Påminnelse till Jocke! Vi går igenom protokollet på nästa möte istället.

81 Föregående mötesprotokoll Avvaktar protokoll fr fg möte. Påminnelse till Jocke! Vi går igenom protokollet på nästa möte istället. Styrelsemöte för SRRS Västra Datum: 2010-09-08 Plats: Drottninggatan, Göteborg Närvarande: Caroline Jensen, Sofia Orvelind, Jazmine Ohgami, John S. Berg Frånvarande anmälda förhinder: Louise Rosengren,

Läs mer

95 Föregående mötesprotokoll Protokollet är genomgånget och justerat, skall skickas till SRRS C efter detta möte.

95 Föregående mötesprotokoll Protokollet är genomgånget och justerat, skall skickas till SRRS C efter detta möte. Styrelsemöte för SRRS Västra Datum: 2010-11-10 Plats: Drottninggatan, Göteborg Närvarande: Sofia Orvelind, Jazmine Ohgami, John S. Berg,Louise Rosengren,Joachim Bonander Frånvarande anmälda förhinder:

Läs mer

Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Helena Sirén, Cornelia Svensson, Maria Kierkegaard, Kerstin Näslund och Karin Nilsson.

Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Helena Sirén, Cornelia Svensson, Maria Kierkegaard, Kerstin Näslund och Karin Nilsson. Protokoll fört vid styrelsemöte för SRRS/C. Plats: SKKs kansli, Rinkebysvängen 70 Stockholm. DELTAGARE MÖTESDATUM UTSKRIFTSDATUM SIDA 2009-01-24 2009-01-26 1(6) Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk,

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum 20150429 11 26 20150515 (ordförande), Kjell Rörström (vice ordförande), (sekreterare), Lisa Zingel (ledamot) fr.o.m 18.1, (ledamot), Linda Andersson (ledamot), Joakim Dahlberg (ledamot), Johan Segerlund

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte SRRS/C kl Märsta.

Protokoll fört vid styrelsemöte SRRS/C kl Märsta. Protokoll fört vid styrelsemöte SRRS/C 2006-05-01 kl.10.40. Märsta. Deltagare: Ordf. Karin Nilsson, André Lennberth, Reidar Otterbjörk, Maria Hjelm, Helena Sirén, Jonas Peterson samt adjungerad Sonja Nilsson

Läs mer

André Lennberth, Reidar Otterbjörk, Caroline Graflund och Solveig Bryn. 132 Mötets öppnande. Jonas Peterson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

André Lennberth, Reidar Otterbjörk, Caroline Graflund och Solveig Bryn. 132 Mötets öppnande. Jonas Peterson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll fört vid styrelsemöte för SRRS/C i Stockholm DELTAGARE Ordf. Jonas Peterson, Helena Sirén, Maria Kierkegaard och Karin Nilsson. ANMÄLT FÖRHINDER MÖTESDATUM UTSKRIFTSDATUM SIDA 2007-06-09 2007-06-12

Läs mer

Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Helena Sirén, Caroline Graflund, Maria Kierkegaard och Karin Nilsson.

Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Helena Sirén, Caroline Graflund, Maria Kierkegaard och Karin Nilsson. Protokoll fört vid styrelsemöte för SRRS/C i Stockholm DELTAGARE Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Helena Sirén, Caroline Graflund, Maria Kierkegaard och Karin Nilsson. ANMÄLT FÖRHINDER André Lennberth

Läs mer

SRRS/Skåne mötesprotokoll

SRRS/Skåne mötesprotokoll 20141013 20141014 (ordförande), (kassör), (sekreterare), Cornelia 1/5 1 Mötets öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat. 2 Godkännande av dagordning Styrelsen godkänner dagordningen. 3 Val av protokollförare

Läs mer

SRRS/Skåne mötesprotokoll

SRRS/Skåne mötesprotokoll 20140908 20140909 (ordförande), Pia Janols (kassör), (sekreterare), Cornelia 1/5 1 Mötets öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat. 2 Godkännande av dagordning Styrelsen godkänner dagordningen. 3 Val

Läs mer

Mötesdatum Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Mötesdatum Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 20151 Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 1. Justering av röstlängd Röstlängden godkändes och justerades omedelbart 2. Val av ordförande för årsmötet Mötet

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21 19.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21 Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Kerstin Nilsson, Anna-Greta Lingebrandt,

Läs mer

SRRS FULLMÄKTIGEMÖTE, PROTOKOLL

SRRS FULLMÄKTIGEMÖTE, PROTOKOLL 1 21 SRRS ordförande Reidar Otterbjörk hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Justering av röstlängd. Upprop företogs och justering av röstlängden verkställdes. 19 delegater och 17 medlemmar

Läs mer

Protokoll 8-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 30 augusti 2014, SPK Mellansvenskas lokal, Gubbängen

Protokoll 8-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 30 augusti 2014, SPK Mellansvenskas lokal, Gubbängen Protokoll 8-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 30 augusti 2014, SPK Mellansvenskas lokal, Gubbängen Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice

Läs mer

KALLELSE FULLMÄKTIGE 2011. Den 9 april 2011 klockan 13:00 i Jönköping Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige

KALLELSE FULLMÄKTIGE 2011. Den 9 april 2011 klockan 13:00 i Jönköping Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige KALLELSE FULLMÄKTIGE 2011 Den 9 april 2011 klockan 13:00 i Jönköping Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige SRRS KALLELSE FULLMÄKTIGE 2011 INNEHÅLL 1. KALLELSE... 3 2. DELEGATER... 3 3. DAGORDNING...

Läs mer

Protokoll fört vid Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sveriges fullmäktigemöte 2010-04-10 i Jönköping

Protokoll fört vid Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sveriges fullmäktigemöte 2010-04-10 i Jönköping Protokoll fört vid Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sveriges fullmäktigemöte 2010-04-10 i Jönköping SRRS ordförande Jonas Peterson öppnade mötet med att hälsa alla närvarande välkomna. 1. Justering av

Läs mer

23 Val av justerare Utsågs Annika Bay att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

23 Val av justerare Utsågs Annika Bay att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Plats: Telefonmöte 22-50 Beslutande: Ulla Pietarinen Annika Bay Marie Carlsson Andreas Josefsson 22-49 Geir-Ove Andersen Annelie Karlsson Karjalainen Suppleanter: Ingela Karlsson Meddelat förhinder: Susanna

Läs mer

4.2 Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet Linnea valdes att jämte ordförande justera protokollet.

4.2 Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet Linnea valdes att jämte ordförande justera protokollet. Protokoll fört vid telefonmöte i Springerklubbens huvudstyrelse 2014 11 13 Närvaro: Gunnar Petersson, Barbro Collin, Eva Wiklund, Linnea Pettersson, Birgitta Pettersson. Frånvaro: AnnSofie Öhman, Bert

Läs mer

Pinschersektionen. 27 Fastställande av dagordning Mötet fastslog dagordningen utan tillägg.

Pinschersektionen. 27 Fastställande av dagordning Mötet fastslog dagordningen utan tillägg. Pinschersektionen Postadress: Pinschersektionen c/o Carina Jacobsson, Polygonvägen 13, 175 46 Järfälla Protokoll fört vid Styrelsemöte nr 3 16/3 2015 Mötets plats: Free conferencecall Närvarande: Pernilla

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21 21.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt Hans-Gunnar Leytman, Veronica

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 16 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 16 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 141028 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Lena Johansson LJ Emelie Carlsson EC Lena Torstensson LT Anne Blomster

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid :s telefonmöte den 29 september 2015. Närvarande: Yvonne Brink, Ordförande, Helen Thorstensson, Kassör, Ulrika Stenholm ledamot, Irene Jonsson, ledamot, Ann-Git Rammus, ledamot, Maria

Läs mer

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2019 SRRS lokalavdelning Norra

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2019 SRRS lokalavdelning Norra SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2019 SRRS lokalavdelning Norra VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 2019 Datum: Söndagen den 17 februari 2019 Tid: 19:00 Plats: Skype från någon av nedanstående

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum (ordförande), (vice ordförande), (ledamot), Linda Johansson (ledamot), 63. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötet noterade att ordinarie ledamot Johan Ahlenius

Läs mer

361 Mayvor Jonsson hälsade välkommen och förklarade mötet. 362 Till att jämte ordförande justera protokollet valdes Thore

361 Mayvor Jonsson hälsade välkommen och förklarade mötet. 362 Till att jämte ordförande justera protokollet valdes Thore Protokoll fört vid telefonmöte med Svenska Irländsk setterklubbens styrelse 2010-10-21 Närvarande: Britt- Marie Dornell, Jan- Olov Daniels, Jonsson, Patrick Larsson, Per Henriksson, Thore Sandström och

Läs mer

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE FÖRENINGSHANDBOK

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE FÖRENINGSHANDBOK SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE FÖRENINGSHANDBOK INNEHÅLL 1. INLEDNING... 3 1.1. Syfte... 3 1.2. Omfattning... 3 1.3. Referenser... 3 2. ORGANISATION... 4 2.1. Fédération Cynologique Internationale

Läs mer

Protokoll 3-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 mars 2014, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm

Protokoll 3-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 mars 2014, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Protokoll 3-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 mars 2014, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Marita Simring, kassör

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 2010-10-07 via telefon Närvarande: Ingela Plahn Lindström, Patrik Ohlsson, Anna Rexlinger, Anna Lindgren och Veronica Nilsson, Carina Johansson

Läs mer

Protokoll nr 8 fört vid Svenska Shetland Sheepdog klubbens styrelsemöte Datum: Plats: Telefonmöte

Protokoll nr 8 fört vid Svenska Shetland Sheepdog klubbens styrelsemöte Datum: Plats: Telefonmöte Sida 1 av 5 Protokoll nr 8 fört vid Svenska Shetland Sheepdog klubbens styrelsemöte Datum: 2017-11-28 Plats: Telefonmöte Närvarande: Birgit Andersson, Birgitta Åhman, Sofie Sundberg, Sinnica Wahlinder,

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 november 2014, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm

Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 november 2014, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Protokoll 12-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 november 2014, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf,

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 9 mars 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm

Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 9 mars 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Protokoll 2-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 9 mars 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice

Läs mer

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015 SRRS lokalavdelning Västra

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015 SRRS lokalavdelning Västra SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015 SRRS lokalavdelning Västra INNEHÅLL 1. DAGORDNING... 3 2. VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 4 2.1. Förtroendevalda... 4 2.2. Fullmäktigedeligater...

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF www.bouvierklubben.com Protokoll fört på Svenska Bouvierklubbens årsmöte lördagen den 7 mars på Lerums Brukshundklubb.

Läs mer

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice

Läs mer

Protokoll 1-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 16 feb 2013, Gubbängstorget 121, Gubbängen

Protokoll 1-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 16 feb 2013, Gubbängstorget 121, Gubbängen Protokoll 1-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 16 feb 2013, Gubbängstorget 121, Gubbängen Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice ordförande

Läs mer

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE FULLMÄKTIGEHANDLINGAR Kallelse till Fullmäktigemöte 2013 SRRS, KALLELSE TILL FULLMÄKTIGEMÖTE 2013 INNEHÅLL 1. KALLELSE... 3 2. DELEGATER OCH SUPPLEANTER... 3

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll per capsulam Svenska Rottweilerklubben/AfR:s 2013-11-05 Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Helén Wallman vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Birgitta Färdeman,

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE COCKER SPANIELKLUBBEN 2005-10-22

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE COCKER SPANIELKLUBBEN 2005-10-22 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE COCKER SPANIELKLUBBEN 2005-10-22 68-84 Linköping Närvarande: Monica Forsander, Marie Kindstedt, Karin Hellander, Karin Staaf, Daniel Svensson, Stig-Olov Olofsson (1:e suppleant),

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsens möte 2015-10-13 Plats: Sundsvall Studiefrämjandets lokal

Protokoll fört vid styrelsens möte 2015-10-13 Plats: Sundsvall Studiefrämjandets lokal Protokoll fört vid styrelsens möte 2015-10-13 Plats: Sundsvall Studiefrämjandets lokal Närvarande ledamöter: Britt-Marie Edfors Ordförande Carina Östberg Utställnings ansvarig Vice ordförande Jenny Lundin

Läs mer

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. STADGAR LOKALAVDELNINGAR Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. STADGAR LOKALAVDELNINGAR Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE STADGAR LOKALAVDELNINGAR Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige INNEHÅLL INLEDNING... 3 1. MÅL... 3 2. VERKSAMHET... 3 3. MEDLEMSKAP... 3 4. VERKSAMHETSÅR

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 21 augusti 2008 per telefon Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, SARAH HJULSTRÖM SAMT VALBEREDNINGEN NICKLAS NULAND,

Läs mer

RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren

RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren Protokoll 2015-10-13 Etern (5) Kallade Jesper Andersson Ordförande Sonny Ström Vice ordförande Linnéa Sekobon Sekreterare

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid :s styrelsemöte 2012-08- 24 via e-post Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Birgitta Färdeman, Sara

Läs mer

1 Mötets öppnande LJ hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

1 Mötets öppnande LJ hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte 160427, kl. 18.00 Närvarande Ordinarie ledamöter Lilian Jonsson (LJ) Torbjörn Håkansson (TH) Bo Olofsson (BO) Eva Fabiansson-Johnsson

Läs mer