SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE"

Transkript

1 SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE FULLMÄKTIGEHANDLINGAR Kallelse till Fullmäktigemöte 2013

2 SRRS, KALLELSE TILL FULLMÄKTIGEMÖTE 2013 INNEHÅLL 1. KALLELSE DELEGATER OCH SUPPLEANTER DAGORDNING RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING NOTERINGAR TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING REVISIONSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Förtroendevalda Verksamhet Medlemmar Lokalavdelningar Kommittéer Publikationer VERKSAMHETSPLAN RAMBUDGET VALBEREDNINGENS FÖRSLAG PROPOSITIONER Proposition 1, Revidering av stadgar MOTIONER BILAGOR SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 2/23

3 SRRS, KALLELSE TILL FULLMÄKTIGEMÖTE KALLELSE Valda delegater kallas härmed till SRRS ordinarie fullmäktigemöte enligt nedan. Datum: Lördagen den 13 april 2013 Starttid: 11:00 Plats: Hotell Scandic Elmia Adress: Elmiavägen 8, Jönköping Telefon: E-post: Delegaterna är de medlemmar som har rösträtt vid Fullmäktigemötet. Samtliga medlemmar är dock hjärtligt välkomna att både lyssna och yttra sig. Vägbeskrivning Från E4 N: Använd avfarten vid Trafikplats 99 Österängen. Sväng till höger mot Elmia. Kör rakt fram i rondellen. Passera Kinnarps arena och ni kan se hotellet. Från E4 S: Använd avfarten vid Trafikplats 99 Österängen. Kör över bron över motorvägen mot Elmia. Kör rakt fram i rondellen. Passera Kinnarps arena och ni kan se hotellet. 2. DELEGATER OCH SUPPLEANTER SRRS/Norra SRRS/Mellan SRRS/Västra SRRS/Stockholm SRRS/Skåne 3 delegater & 3 suppleanter 4 delegater & 4 suppleanter 6 delegater & 6 suppleanter 8 delegater & 8 suppleanter 7 delegater & 7 suppleanter SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 3/23

4 SRRS, KALLELSE TILL FULLMÄKTIGEMÖTE DAGORDNING Fullmäktigemöte öppnas av styrelsens ordförande eller, vid förfall för denne, av den som styrelsen utsett. Fullmäktigemöte avslutas av styrelsens ordförande eller, vid förfall för denne, av fullmäktigemötets ordförande. Vid ordinarie fullmäktigemöte ska följande ärenden förekomma: 1. Justering av röstlängden. 2. Val av ordförande för fullmäktigemötet. 3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet. 5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av vald delegat och av personer enligt 7 mom Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade. 7. Fastställande av dagordningen. 8. Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse. 9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust. 10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående fullmäktigemöte givit till styrelsen. 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan Föredragning av styrelsens budgetplan. 13. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår samt beslut eller beslut att uppdra till styrelsen om procentuell storlek av återbetalning till lokalavdelning. 14. Revidering av stadgar. 15. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning. 16. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt 9 i dessa stadgar. 17. Val av valberedning enligt 10 i dessa stadgar. 18. Beslut om omedelbar justering av punkterna Behandling av ärenden, som senast sju veckor före fullmäktigemötet anmälts till styrelsen eller av denna underställts fullmäktige. 20. Övriga ärenden. Väcks vid ordinarie fullmäktige förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 18 kan, om fullmäktige så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut. 21. Fullmäktigemötets avslutning. SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 4/23

5 SRRS, KALLELSE TILL FULLMÄKTIGEMÖTE RESULTATRÄKNING För lokalavdelningarnas resultaträkningar se Bilaga 1.2, 2.2, 3.2, 4.2 och 5.2. SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 5/23

6 SRRS, KALLELSE TILL FULLMÄKTIGEMÖTE 2013 SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 6/23

7 SRRS, KALLELSE TILL FULLMÄKTIGEMÖTE BALANSRÄKNING För lokalavdelningarnas balansräkningar se Bilaga 1.3, 2.3, 3.3, 4.3 och 5.3. SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 7/23

8 SRRS, KALLELSE TILL FULLMÄKTIGEMÖTE 2013 SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 8/23

9 SRRS, KALLELSE TILL FULLMÄKTIGEMÖTE NOTERINGAR TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING 1) Styrelsen har noterat att i SRRS/Västras balansräkning 2012 så är ingående balans (8.280,79) inte är överensstämmande med utgående balans 2011 (8.262,79). Differensen är 18 sek och beror på ett skrivfel i balansräkningen 2012 då den ingående handkassan har angivits till 1.631,84 sek istället för 1.613,84 sek. Detta innebär att den utgående balansen för handkassan 2012 ska vara 2.102,34 sek och summan av omsättningstillgångarna ,83 sek. Detta har korrigerats i SRRS balansräkning ) Styrelsen har vidare noterat att SRRS/Västras balansräkning 2012 inte balanserar. Kortfristiga skulder felinbetalningar (1.229 sek) har bokförts som en intäkt och finns därmed inkluderad i det egna kapitalet för perioden (enligt SRRS/Västras balansräkning 6.815,04 sek). Det egna kapitalet ska istället vara 5.586,04 sek (6.815, ,00) för perioden, vilket innebär att den utgående balansen är ,83 sek. S:a skulder och eget kapital för perioden blir därmed ,04 sek och den utgående balansen ,83 sek. SRRS/Västra Ingående balans Period Utgående balans Tillgångar Omsättningstillgångar Handkassa 1.613,84 488, ,34 Plusgiro 6.648, , ,49 S:a omsättningstillgångar 8.262, , ,83 Skulder och eget kapital Eget kapital Eget kapital , , ,83 Kortfristiga skulder Kortfristiga skulder felinbetalningar , ,00 S:a skulder och eget kapital , , ,83 Eftersom SRRS/Västras räkenskaper vid tidpunkten för framtagandet av dessa handlingar är fastställda av lokalavdelningens årsmöte så kan balansräkningen inte korrigeras enligt ovan. Istället har posten Kortfristiga skulder felinbetalningar a sek exkluderats i SRRS balansräkning för att balansomslutningen ska stämma. Detta förutsätter att SRRS/Västra under 2013 redovisar dessa felinbetalningar som en kostnad (alternativt minskad intäkt) för att redovisningen ska stämma över åren ) Nedan presenteras respektive lokalavdelnings ingående och utgående balans, förväntade och faktiska resultat samt jämförelse av det faktiska resultatet gentemot det förväntade. Kolumnen Jämförelse visar hur det faktiska resultatet procentuellt förhåller sig till det budgeterade resultatet (budgeterat resultat = 100%) och påvisar således inte om resultatet är en vinst eller förlust. Lokalavd. Ingående balans 2012 Förväntat resultat 2012 Faktiskt resultat 2012 Utgående balans 2012 Jämförelse förväntat & faktiskt resultat SRRS/Skåne , , , , ,67 SRRS/Västra 8.262, , , , ,04 SRRS/Stockholm , , , , ,92 SRRS/Mellan ,72-685, , , ,95 SRRS/Norra , , , , ,72 SUMMA , , , , ,96 SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 9/23

10 SRRS, KALLELSE TILL FULLMÄKTIGEMÖTE REVISIONSBERÄTTELSE SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 10/23

11 SRRS, KALLELSE TILL FULLMÄKTIGEMÖTE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sveriges centralstyrelse avger härmed följande berättelse avseende föreningens förvaltning för perioden FÖRTROENDEVALDA CENTRALSTYRELSE SRRS centralstyrelse har sedan SRRS ordinarie fullmäktigemöte den 21 april 2012 bestått av Lennart Persson (ordförande), Reidar Otterbjörk (ledamot/vice ordförande), Jessica Persson (ledamot/sekreterare), Susan Falk (ledamot), Mats Graflund (ledamot), Lisa Zingel (ledamot), Marie Wijkander (suppleant) och Jan Zetterström (suppleant). Sonja Nilsson har varit adjungerad kassör. Ledamot Susan Falk lät, via e-post till styrelsen , meddela att hon av personliga skäl måste avsluta sitt uppdrag som ledamot i SRRS styrelse med omedelbar verkan vilket styrelsen beklagade. Styrelsens arbetsutskott (AU) har bestått av Lennart Persson, Reidar Otterbjörk och Jessica Persson. Lennart Persson och Sonja Nilsson har varit bemyndigade att var för sig teckna SRRS firma REVISORER Revisorer under året har varit Roland Göransson och Stefan Persson. Revisorssuppleanter har varit Axel Nelén och Pia Janols VALBEREDNING Valberedningen har bestått av Sophie Seton (sammankallande), Anna-Karin Häger (ledamot) och Anneli Jönsson (ledamot) VERKSAMHET Under mandatperioden har centralstyrelsen hållit 1 konstituerande styrelsemöte samt 16 protokollförda styrelsemöten, varav 1 fysiskt möte och 15 skypemöten. Arbetet har bland annat bestått av att genomföra och uppfylla de uppgifter/krav som ställts på föreningen av dess fullmäktigemöte och av SKK samt behandling av löpande ärenden, förfrågningar och remisser. För detaljerad information hänvisas till styrelseprotokollen som kan laddas hem från SRRS hemsida eller rekvireras från SRRS sekreterare. SRRS centralstyrelse har arbetat i enlighet med fastställd verksamhetsplan för 2012 på följande sätt: Ombesörja att en reviderad version av SRRS rasspecifika avelsstrategier (RAS) skickas till Svenska Kennelklubben för godkännande under SRRS mottog ett förslag till reviderat RAS från föregående sammankallande i SRRS/AUK. Styrelsen konstaterade att förslaget tyvärr inte motsvarade förväntningarna avseende nulägesbeskrivningar och måldefinitioner. Styrelsen har därför under året bl.a arbetat med att komplettera förslaget med statistik över tid från såväl SRRS Avelsregister som från SRRS Hälsoenkäter och Mentalbeskrivningar för att kunna ge en så komplett nulägesbild som möjligt av rasen. Arbetet med att sammanställa denna statistik har tagit tid eftersom det tas fram för första gången och stora mängder data har behövt sammanställas manuellt. Då det ursprungliga förslaget, som tillhandahållits vid medlemsträffar i januari 2012, har omarbetats kraftigt så önskar styrelsen att detta förankras på nytt inom specialklubben innan det skickas till SKK. Med anledning av ovanstående har inget RAS skickats till SKK för godkännande under verksamhetsåret SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 11/23

12 SRRS, KALLELSE TILL FULLMÄKTIGEMÖTE 2013 Granska och vid behov revidera SRRS policy avseende dermoid sinus. Styrelsen har under året, med stöd av Dr. Nicolette Salom Hillberts, arbetat med att ta fram en reviderad policy avseende Dermoid sinus (DS). Med den reviderade policyn hoppas styrelsen ha förtydligat vilka krav som gäller för att erhålla SRRS valphänvisning i de fall uppfödare väljer att operera DS-affekterad valp samtidigt som risken för att DS-affekterade hundar används i avel minimeras. Styrelsens har vid styrelsemöte beslutat att förslaget till reviderad policy ska skickas till Dr. Nicolette Salmon Hillbertz samt SRRS/AUK för granskning innan fastställande. Arbeta för att ta fram en gemensam kontoplan för lokalavdelningarna i syfte att förenkla den ekonomiska redovisningen och uppföljningen. Styrelsen har tyvärr inte mäktat med att driva denna fråga under Arbeta för att anordna en intern specialklubbskonferens Styrelsen har under året sett att behovet av en intern specialklubbskonferens är stort inom SRRS och avsåg att arrangera en sådan i samband med SRRS Fullmäktigemöte Tyvärr tvingades styrelsen vid styrelsemöte konstatera att personella resurser för genomförande saknades och tvingandes därför besluta att inte arrangera Specialklubbskonferensen vid den planerade tidpunkten. Kommunicera SRRS Föreningshandbok inom specialklubben. SRRS Föreningshandbok har under året kommunicerats till såväl lokalavdelningarnas styrelser som central och lokal valberedning. Specifikt stödja Marknads- och informationskommitténs arbete med en sammanhållen grafisk profil för webb och Ridgeback-Nytt, samt arbetet med att skapa en lämplig webbplattform dit alla lokalavdelningar bjuds in. Arbetet med SRRS nya hemsida har pågått under hela året, men tyvärr har utvecklingen på grund av resursbrist inte fortskridit i den takt som styrelsen hade önskat. Hemsidan, som nu är fylld med innehåll, har i skrivande stund granskats av samtliga kommittéer och i nuläget pågår säkerställande av långsiktig hållbarhet avseende den tekniska lösningen. Stödja SRRS/Norras arbete med att arrangera Ridgebackspecialen SRRS/Norra har, med stöd från SRRS, arrangerat Ridgebackspecialen den juli 2012 i Gysinge. Ansvara för utdelning av vandringspriser och listrosetter vid Ridgebackspecialen (BISS- 12) den juli 2012 Karin Nilsson delade, på uppdrag av SRRS styrelse, ut vandringspriser vid Ridgebackspecialen Listrosetter utdelades av Reidar Otterbjörk och Jessica Persson. Ansvara för korrekturläsning av Ridgeback-Nytt samt SRRS årsbok Ansvarig utgivare Lennart Persson har tillsammans med medlemmar ur SRRS centralstyrelse före tryck korrekturläst SRRS årsbok 2011 samt respektive utgivet nummer av Ridgeback-Nytt. Göra en översyn av SRRS stadgar gentemot SKKs typstadgar för specialklubbar och vid behov föreslå förändringar till SRRS Fullmäktigemöte Styrelsen har till detta Fullmäktigemöte inkommit med en proposition gällande revidering av SRSR stadgar i enlighet med SKKs typstadgar gällande från Ansöka hos Svenska Kennelklubben (SKK) om att SRRS ska bli klassade som jakthundsklubb inom organisationen. På uppdrag av styrelsen så tillsattes en arbetsgrupp med fem medlemmar för att jobba fram möjliga vägar till samarbete med idag etablerade jakthundsklubbar samt ta fram ett väl underbyggt förslag till ansökan för godkännande av SRRS styrelse. I arbetsgruppen ingick, utöver SRRS ordförande Lennart Persson, Björn Willnér, Peter Karlsson, Staffan Linnér och Håkan Löfqvist. Arbetet i gruppen har i dagsläget inte genererat det förväntade resultatet och styrelsen avser att driva arbetet vidare under SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 12/23

13 SRRS, KALLELSE TILL FULLMÄKTIGEMÖTE 2013 Vid behov revidera treårsbudget inför SRRS Fullmäktigemöte 2012 samt genomföra översyn av fonderingar till kommande arrangemang. För styrelsens förslag till budget 2013, 2014 och 2015 se punkt 10 Rambudget i detta dokument. Utöver den fastställda verksamhetsplanen har styrelsen under året även deltagit i arbetet med nedanstående frågor MEDLEMMAR Rhodesian Ridgeback World Congress 2016 Representanter från styrelsen har, i samarbete med representanter från danska (RRK), norska (NRRK) och finska ridgebackklubben (SRB), inlett arbetet med att arrangera Rhodesian Ridgeback World Congress 2016 i Danmark. SKKs specialklubbskonferens 2013 I syfte att styrelsen ska hålla sig ajour med vad som händer inom SKK-organisationen både nu och framåt så har Jessica Persson deltagit vid SKKs specialklubbskonferens den januari Vid konferensen avhandlades ett antal ämnen av intresse för som bl.a annat BPH och Avelsindex för HD och ED. Minnesanteckningar från konferensen har delgivits SRRS styrelse. Ansvarig för medlemsregistret, som administreras av SKK, har varit Sonja Nilsson. Det totala medlemsantalet den 31 december 2012 var 1446 medlemmar fördelade på 1212 fullbetalande inom Norden, 11 fullbetalande utom Norden, 53 familjemedlemmar, 163 valpköparmedlemmar och 7 hedersmedlemmar. 59 medlemmar bor utanför Sverige. Medlemsavgiften för verksamhetsåret har varit följande: Fullbetalande medlem inom Norden 300 sek/år Fullbetalande medlem utom Norden 350 sek/år Familjemedlem 100 sek/år Valpköparmedlem 100 sek/år Nedanstående diagram visar SRRS medlemsantal per den 31 december under den senaste tioårsperioden. SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 13/23

14 SRRS, KALLELSE TILL FULLMÄKTIGEMÖTE 2013 Enligt SKKs vd Ulf Uddman, vid SKKs specialklubbskonferens 2013, så är det normala antalet medlemmar i en specialklubb 3-4 medlemmar per registrerad hund. Diagrammet nedan visar att SRRS medlemsantal under de senaste tio åren har legat något över genomsnittet LOKALAVDELNINGAR SRRS fem lokalavdelningar hade nedanstående medlemsantal per LOKALAVDELNING MEDLEMMAR 2012 MEDLEMMAR 2011 JÄMFÖRELSE 2011 SRRS/Norra 112 medlemmar 126 medlemmar -12,5 % SRRS/Mellan 188 medlemmar 191 medlemmar -1,5 % SRRS/Stockholm 277 medlemmar 279 medlemmar -0,7 % SRRS/Västra 516 medlemmar 548 medlemmar -6,2 % SRRS/Skåne 294 medlemmar 327 medlemmar -11,2 % Diagrammet nedan visar hur SRRS medlemmar procentuellt är fördelade inom lokalavdelningarna respektive utlandet per den 31 december respektive år. *Lokalavdelning Östra lades ner 2006 och medlemmarna fördelades mellan övriga lokalavdelningar. För en sammanfattning av den lokala verksamheten hänvisas till lokalavdelningarnas styrelseprotokoll och verksamhetsberättelser. Protokoll kan rekvireras från SRRS sekreterare och verksamhetsberättelserna återfinns i Bilaga 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 och 5.1. SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 14/23

15 SRRS, KALLELSE TILL FULLMÄKTIGEMÖTE KOMMITTÉER SRRS AVELS- OCH UPPFÖDARKOMMITTÉ (SRRS/AUK) SRRS centralstyrelse har utsett nedanstående personer att ingå i SRRS/AUK under året: Sammankallande: Eva Mustad (perioden ) Ledamot: Helena Sirén (perioden ) Ledamot: Ann-Marie Hilding (perioden ) Ledamot: Eva Malmport (perioden ) Ledamot: Canan Dogan (perioden ) Ledamot: Bodil Söderström (perioden ) Helena Sirén (tidigare sammankallande i SRRS/AUK) meddelade att hon önskade avsluta sitt uppdrag i kommittén från och med vilket SRRS/C fastställde vid styrelsemöte Ann-Marie Hilding meddelade att hon önskade avsluta sitt uppdrag i kommittén vilket SRRS/C fastställde vid styrelsemöte Valphänvisning och rasinformation har under året lämnats av Hans von Homeyer samt genom information på SRRS hemsida. Administration av valpkullar på SRRS hemsida samt underhåll av SRRS avelsregister har ombesörjts av John Sigve Berg på uppdrag av SRRS/AUK. För mer information om avels- och uppfödarverksamheten se kommitténs verksamhetsberättelse i Bilaga SRRS MENTALKOMMITTÉ (SRRS/MK) SRRS centralstyrelse har utsett nedanstående personer att ingå i kommittén under året: Sammankallande: Catharina Tandefelt (perioden ) Ledamot: Johanna Segerlund (perioden ) Ledamot: Petra Johansson (perioden ) Ledamot: Marika Hollstedt (perioden ) Ledamot: Lars Alkestam (perioden ) Marika Hollstedt meddelade att hon önskade avsluta sitt uppdrag i kommittén vilket SRRS/C fastställde vid styrelsemöte För mer information om mentalverksamheten se kommitténs verksamhetsberättelse i Bilaga SRRS TÄVLINGSKOMMITTÉ (SRRS/TK) SRRS centralstyrelse har utsett nedanstående personer att ingå i kommittén under året: Sammankallande: Cornelia Svensson (perioden ) Ledamot: Johanna Falk (perioden ) Ledamot: Hanna Karlsson (perioden ) Ledamot: Camilla Holm (perioden ) Cornelia Svensson har under året ansvarat för registrering av utställningsresultat från SRRS officiella utställningar i SKKs register medan Hanna Karlsson har ansvarat för registrering av resultat från SRRS officiella lydnadsprov i SBK Tävling. Guldhundslistan har administrerats av Caroline Graflund, Viltspårlistan av Linda Andersson och Brukslistan, Lydnadslistan och Agilitylistan av Ninnin Groppfeldt, För mer information om tävlingsverksamheten se kommitténs verksamhetsberättelse i Bilaga 8.1. SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 15/23

16 SRRS, KALLELSE TILL FULLMÄKTIGEMÖTE SRRS MARKNADS- OCH INFORMATIONSKOMMITTÉ (SRRS/MIK) SRRS centralstyrelse har utsett nedanstående personer att ingå i kommittén under året: Sammankallande: Reidar Otterbjörk (perioden ) Ledamot: Jonas Petersson (perioden ) Ledamot: Jenny Jurnelius (perioden ) Ledamot: Anna Lundholm (perioden ) Anna Lundholm meddelade att hon önskade avsluta sitt uppdrag i kommittén vilket SRRS/C fastställde vid styrelsemöte För mer information om kommunikationsverksamheten se kommitténs verksamhetsberättelse i Bilaga PUBLIKATIONER Ansvarig utgivare för SRRS publikationer och SRRS hemsida har varit ordförande Lennart Persson SRRS MEDLEMSTIDNING Medlemstidningen Ridgeback-Nytt har under året utkommit i 4 nummer med en upplaga av 1650 exemplar per nummer. Tidningen trycks i Tjeckien och är i 4-färg. Redaktör har varit Reidar Otterbjörk som ingått i redaktionen tillsammans med Jenny Jurnelius SRRS HEMSIDA SRRS hemsida har uppdaterats löpande. De löpande uppdateringarna av SRRS hemsida har under 2012 gjorts av Camilla Holm medan Jonas Petersson har varit ansvarig för det tekniska underhållet SRRS ÅRSBOK Under året har SRRS givit ut årsboken för Redaktör för årsboken har varit Sonja Nilsson. SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 16/23

17 SRRS, KALLELSE TILL FULLMÄKTIGEMÖTE VERKSAMHETSPLAN SRRS Centralstyrelse (SRRS/C) ska arbeta i enlighet med SRRS och SKK stadgar. Under verksamhetsåret 2013 föreslås därutöver följande verksamhet inom styrelsen: Ombesörja att en reviderad version av SRRS rasspecifika avelsstrategier (RAS) skickas till Svenska Kennelklubben för godkännande under Fortsätta stödja Marknads- och informationkommitténs arbete med att skapa en webbplattform dit alla lokalavdelningar bjuds in. I samarbete med SRRS/Skåne arrangera Ridgebackspecialen den 6-7 juli Ansvara för utdelning av vandringspriser och listrosetter vid Ridgebackspecialen Ansvara för korrekturläsning av Ridgeback-Nytt samt SRRS årsbok. Ombesörja att SRRS representeras av två delegater vid Svenska Kennelklubbens Kennelfullmäktige den september Göra en översyn av SRRS lokalstadgar gentemot SKKs typstadgar för lokalavdelning inom specialklubb och vid behov föreslå förändringar. Uppdatera SRRS Föreningshandbok i enlighet med reviderade stadgar under förutsättning att Fullmäktigemötet 2013 bifaller propositionen Revidering av stadgar. Utvärdera hur SRRS ekonomiska förlust avseende SRRS Årsbok kan minskas. Ansöka hos Svenska Kennelklubben (SKK) om att SRRS ska bli klassade som jakthundsklubb inom organisationen. Vid behov revidera treårsbudget inför SRRS Fullmäktigemöte 2014 samt genomföra översyn av fonderingar till kommande arrangemang. SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 17/23

18 SRRS, KALLELSE TILL FULLMÄKTIGEMÖTE RAMBUDGET SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 18/23

19 SRRS, KALLELSE TILL FULLMÄKTIGEMÖTE 2013 SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 19/23

20 SRRS, KALLELSE TILL FULLMÄKTIGEMÖTE VALBEREDNINGENS FÖRSLAG Valberedning föreslår förtroendevalda inom Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige (SRRS) under verksamhetsåret 2013 enligt nedan. ORDFÖRANDE a) Nyval 1 år Reidar Otterbjörk Kälarne Telefon: LEDAMÖTER b) Omval 2 år Jessica Persson Malmö Telefon: c) Nyval 2 år Marie Wijkander Onsala Telefon: d) Nyval 2 år Hélène Lewinter Gävle Telefon: e) Fyllnadsval 1 år Marie-Louise Folkesson Genarp Telefon: f) Mandatperiod kvar 1 år Mats Graflund Brottby Telefon: g) Mandatperiod kvar 1 år Lisa Zingel Knutby Telefon: SUPPLEANTER h) Nyval 1 år Lennart Persson Sundbyberg Telefon: i) Nyval 1 år Kjell Rörström Enköping Telefon: j) Nyval 1 år Martin Hagberg Ekerö Telefon: k) Nyval 1 år Vakant REVISORER l) Omval 1 år Roland Göransson Sollentuna Tel: m) Omval 1 år Stefan Persson Stockholm Tel: REVISORSUPPLEANTER n) Omval 1 år Axel Nehlén Stockholm Tel: o) Omval 1 år Pia Janols Nyhamnsläge Tel: SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 20/23

21 SRRS, KALLELSE TILL FULLMÄKTIGEMÖTE PROPOSITIONER PROPOSITION 1, REVIDERING AV STADGAR Bakgrund SRRSs styrelse förelägger fullmäktigemötet en revidering av gällande stadgar. Det är en anpassning till SKKs typstadgar gällande från vilket i huvudsak innebär redaktionella och språkliga förändringar. För SRRS är det några förändringar/tillägg som är gjorda utifrån befintliga stadgar. 7 mom 2: Tidpunkt för anmälan av delegater 7 mom 7: Tidpunkt för inlämning av motioner 8 mom 1: Styrelsens organisation 8 mom 1: Utfärdande av temporärt tillträdesförbud 8 mom 2: Tolkning av lokalklubbarnas stadgar Yrkande SRRS centralstyrelse yrkar att Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige ska anta förelagda stadgar i enlighet med Bilaga 1. SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 21/23

22 SRRS, KALLELSE TILL FULLMÄKTIGEMÖTE MOTIONER Inga motioner har anmälts till Fullmäktigemötet. SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 22/23

23 SRRS, KALLELSE TILL FULLMÄKTIGEMÖTE BILAGOR BILAGA BESKRIVNING 1.1 SRRS/Norra Verksamhetsberättelse SRRS/Norra Resultaträkning SRRS/Norra Balansräkning SRRS/Mellan Verksamhetsberättelse SRRS/ Mellan Resultaträkning SRRS/ Mellan Balansräkning SRRS/Stockholm Verksamhetsberättelse SRRS/ Stockholm Resultaträkning SRRS/ Stockholm Balansräkning SRRS/Västra Verksamhetsberättelse SRRS/Västra Resultaträkning SRRS/Västra Balansräkning SRRS/Skåne Verksamhetsberättelse SRRS/ Skåne Resultaträkning SRRS/ Skåne Balansräkning SRRS/AUK Verksamhetsberättelse SRRS/MK Verksamhetsberättelse SRRS/TK Verksamhetsberättelse SRRS/MIK Verksamhetsberättelse Proposition 1, Revidering av stadgar, Bilaga 1 SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 23/23

24 BILAGOR, INNEHÅLL BILAGA 1. SRRS/NORRA SRRS/Norra Verksamhetsberättelse SRRS/Norra Resultaträkning SRRS/Norra Balansräkning BILAGA 2. SRRS/MELLAN SRRS/Mellans Verksamhetsberättelse SRRS/Mellan Resultaträkning SRRS/Mellan Balansräkning BILAGA 3. SRRS/STOCKHOLM SRRS/Stockholm Verksamhetsberättelse SRRS/Stockholm Resultaträkning SRRS/Stockholm Balansräkning BILAGA 4. SRRS/VÄSTRA SRRS/Västra Verksamhetsberättelse SRRS/Västra Resultaträkning SRRS/Västra Balansräkning BILAGA 5. SRRS/SKÅNE SRRS/Skåne Verksamhetsberättelse SRRS/Skåne Resultaträkning SRRS/Skåne Balansräkning BILAGA 6. SRRS/AUK SRRS/AUK Verksamhetsberättelse BILAGA 7. SRRS/MK SRRS/MK Verksamhetsberättelse BILAGA 8. SRRS/TK SRRS/TK Verksamhetsberättelse BILAGA 9. SRRS/MIK SRRS/MIK Verksamhetsberättelse BILAGA 10. REVIDERING AV STADGAR, BILAGA SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 1/46

25 BILAGA 1. SRRS/NORRA 1.1. SRRS/NORRA VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Fortsättning på nästa sida. SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 2/46

26 Fortsättning på nästa sida. SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 3/46

27 Fortsättning på nästa sida. SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 4/46

28 SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 5/46

29 1.2. SRRS/NORRA RESULTATRÄKNING 2012 SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 6/46

30 1.3. SRRS/NORRA BALANSRÄKNING 2012 SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 7/46

31 BILAGA 2. SRRS/MELLAN 2.1. SRRS/MELLANS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 8/46

32 2.2. SRRS/MELLAN RESULTATRÄKNING 2012 Fortsättning på nästa sida. SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 9/46

33 SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 10/46

34 2.3. SRRS/MELLAN BALANSRÄKNING 2012 SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 11/46

35 BILAGA 3. SRRS/STOCKHOLM 3.1. SRRS/STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Fortsättning på nästa sida. SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 12/46

36 SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 13/46

37 3.2. SRRS/STOCKHOLM RESULTATRÄKNING 2012 Fortsättning på nästa sida. SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 14/46

38 SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 15/46

39 3.3. SRRS/STOCKHOLM BALANSRÄKNING 2012 SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 16/46

40 BILAGA 4. SRRS/VÄSTRA 4.1. SRRS/VÄSTRA VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 17/46

41 4.2. SRRS/VÄSTRA RESULTATRÄKNING 2012 SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 18/46

42 4.3. SRRS/VÄSTRA BALANSRÄKNING 2012 SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 19/46

43 BILAGA 5. SRRS/SKÅNE 5.1. SRRS/SKÅNE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 20/46

44 5.2. SRRS/SKÅNE RESULTATRÄKNING 2012 SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 21/46

45 5.3. SRRS/SKÅNE BALANSRÄKNING 2012 SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 22/46

46 BILAGA 6. SRRS/AUK 6.1. SRRS/AUK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 23/46

47 BILAGA 7. SRRS/MK 7.1. SRRS/MK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 24/46

48 BILAGA 8. SRRS/TK 8.1. SRRS/TK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 KOMMITTÉMEDLEMMAR SRRS/TK har under perioden bestått av: Cornelia Svensson (sammankallande) Johanna Falk (ledamot) Hanna Karlsson (ledamot) Camilla Holm (ledamot ) SRRS/TK vill med denna verksamhetsberättelse passa på att tacka både SRRS/C och lokalavdelningarna för ett gott samarbete under det gånga året! MÅL I SRRS/TKs verksamhetsplan 2012 definierades nedanstående mål för SRRS tävlingsverksamhet under året. SRRS ska ha ett centralt sponsoravtal med foderleverantör gällande från och med slöt SRRS ett nytt huvudsponsorkontrakt med Maxipet AB. Fodret som tillhandahålles är James Wellbeloved. Att presentera oss för lokalavdelningarna i RR-Nytt. På grund av olika omständigheter så presenterades aldrig medlemmarna i SRRS/TK i RR- Nytt. Vi planerar dock att få med detta i RR-Nytt i början av Varje lokalavdelning som arrangerar officiell/a utställning/ar ska ha minst två (2) aktiva certifierade utställningsarrangörer (CUA). Under 2012 utbildade alla lokalavdelningar minst en (1) CUA vilket innebär att alla lokalavdelningar under 2012 hade minst två (2) stycken utbildade CUA att tillgå. Arbeta för att en rallylydnadslista skall införas och upprättas på hemsidan. Detta har vi inte kunnat uppfylla då underlag saknades för att upprätta en lista. Insamlandet av detta underlag påbörjades under 2012 och kommer att fortsätta under Under året arrangeras för första gången ett officiellt rallylydnadsprov av SRRS/Stockholm. Med anledning av detta och då relativt stort intresse finns för rallylydnad avser TK att föreslå att styrelsen i SRRS/C beslutar att en rallylydnadslista upprättas under Se över listan med utställningsdeadlines som skickas till lokalavdelningarna för att effektivisera och underlätta allas arbete. Dessa deadlines har vi i SRRS/TK gått igenom. Kommittén kom dock fram till att listorna inte är ineffektiva eller krångliga och beslutade därför att låta dem vara som de ser ut idag. SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 25/46

49 VERKSAMHET SRRS/TK har under året hållit nio (9) protokollförda arbetsmöten. Samtliga protokoll har vederbörligen justerats och kopior har skickats till SRRS centralstyrelse (SRRS/C). UPPDRAG SRRS/C Kommittén har under året bedrivit verksamheten i enlighet med den uppdragsbeskrivning som tillhandahållits av SRRS/C. 1. Verka för att SRRS tävlingsarrangörer och medlemmar hålls informerade i ämnen rörande tävlingsverksamhet för rhodesian ridgeback. SRRS/TK har under året via löpande e-postutskick till lokalavdelningarna informerat om tävlingsverksamhet inom vilken SRRS i dagsläget är verksam. SRRS/TK har även genom Ridgeback-Nytt delgivit information som kan vara av värde för enskild medlem. 2. Verka för att SRRS lokalavdelningar tillhandahåller kvalitativa och professionellt genomförda utställningar och prov i enlighet med gällande regler och bestämmelser. SRRS/TK har, bland annat med stöd av SRRS Tävlingsriktlinjer, arbetat för att säkerställa att officiella prov och utställningar genomförts i enlighet med gällande regler och bestämmelser. Samtliga lokalavdelningar har inkommit med kopia på domaravtal, programförklaring, budget och ekonomisk resultatredovisning, med ett undantag. Tävlingsbudet och ekonomisk resultatedovisning uteblev för rasspecialen på Årsta Liksom föregående år så har många av lokalavdelningarna har inkommit med dokumentationen först efter en eller flera påminnelser och i något fall har den som omnämnt tyvärr uteblivit helt. Respektive lokalavdelning har årligen från SRRS/TK fått en checklista för varje utställningsarrangemang där samtliga deadlines finns angivna. Lokalavdelningarna har således goda förutsättningar att planera för att kunna lämna in dokumentationen i tid och påminnelser ska generellt sätt inte behöva förekomma då detta är både tidsödande och tråkigt för alla inblandade. SRRS/TK har under året varit lokalavdelningarna behjälpliga vid förberedelserna av deras tävlingsarrangemang, både genom att svara på frågor och åta sig konkreta arbetsuppgifter när så har efterfrågats. 3. Bevaka och utvärdera rasens deltagande vid officiella utställningar och prov samt hålla SRRS centralstyrelse och medlemmar informerade om detsamma. SRRS/TK har kontinuerligt bevakat rasens deltagande vid officiella utställningar och prov. Rapport över rasens deltagande vid olika aktiviteter återfinns i denna verksamhetsberättelse. 4. Ansvara för att ansöka hos Svenska Kennelklubben (SKK) om genomförande av officiella utställningar i enlighet med av SRRS centralstyrelse fastställt utställningsprogram. SRRS/TK har mottagit bekräftelse från SKK på att ansökan om sex (6) officiella utställningar 2014 har beviljas i sin helhet. Förändringar i utställningsprogrammet för 2013 fick dock ansökas om under SRRS/TK har enligt överenskommelse mellan SRRS/Skåne och SRRS/C ansökt hos SKK om att ändra plats för Ridgebackspecialen /07 från Löddeköpinge till Höör. Detta med anledning av att önskad plats ej kunde arrenderas under beviljat datum. SRRS/TK har även enligt överenskommelse med SRRS/Västra ansökt om att ändra plats för deras officiella utställning från Vårgårda till Herrljunga då även i detta fall tidigare beviljad plats visat sig vara utarrenderad. SKK har beviljat SRRS ansökan. SRRS/TK har till SKK skickat in ansökan om arrangemang av fyra (4) officiella utställningar Denna ansökan har ännu inte beviljats av SKK. 5. Ansvara för att ansöka hos Svenska Brukshundsklubben (SBK) om genomförande av officiella lydnadsprov i enlighet med av SRRS centralstyrelse fastställt lydnadsprogram. SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 26/46

50 SRRS/TK har till Svenska Brukshundsklubben skickat in ansökan om arrangemang av ett (1) officiellt lydnadsprov Detta lydnadsprovet hålls i samband med BISS XX vilken är en officiell utställning. 6. Ansvara för att säkerställa att domare vid SRRS utställningar är behöriga att döma rhodesian ridgeback vid nationell utställning. SRRS/TK har från SKK fått bekräftat att samtliga avtalade utomnordiska domare 2013 är behöriga att döma rhodesian ridgeback vid nationell utställning i Sverige. Nordiska domares behörighet har verifierats av SRRS/TK via European Judges Directory. 7. Ansvara för registrering av utställningsresultat i Svenska Kennelklubbens (SKKs) register. SRRS/TK har i SKKs register registrerat resultat från samtliga officiella utställningar och lydnadsprov som genomförts i SRRS regi. 8. Ansvara för uppdatering av SRRS vinnarlistor (Guldhundslistan, Viltspårlistan, Lydnadslistan, Brukslistan, Agilitylistan). SRRS/TK har med hjälp av nedanstående listansvariga uppdaterat SRRS tävlingslistor under året. Stort tack till samtliga ansvariga för ett mycket bra arbete! - Guldhundslistan, ansvarig Caroline Graflund - Viltspårlistan, ansvarig Linda Andersson - Lydnadslistan, Brukslistan & Agilitylistan, ansvarig Ninnin Groppfeldt 9. Ansvara för uppdatering av SRRS Tävlingsriktlinjer. Ny version fastställs av SRRS centralstyrelse. Ny version har inte tagits fam under 2012 utan kommer att ses över och revideras under Den sista versionen som finns är gällande från och med Tävlingsriktlinjerna med tillhörande mallar (utgåva 3.0) har distribuerats till lokalavdelningarna. 10. Verka för att SRRS lokalavdelningar ska låta utbilda certifierade utställningsarrangörer. SRRS/TK har informerat lokalavdelningarna om hur de ska gå tillväga för att utbilda certifierade utställningsarrangörer (CUA) samt uppmanat lokalavdelningarna att låta intresserade medlemmar delta vid utbildningarna. Under året har alla lokalavdelningar låtit utbilda minst en (1) ny certifierad utställningsarrangör. Se även punkt Error! Reference source not found. Error! Reference source not found Ansvara för att upprätthålla en förteckning över personer som på bekostnad av SRRS och specialklubbens lokalavdelningar har utbildats till certifierade utställningsarrangörer. SRRS/TK har inventerat antalet personer inom SRRS som är certifierade utställningsarrangörer (CUA). 12. Bistå SRRS lokalavdelningar vid nyttjande av Internetanmälan. SRRS/TK har bistått samtliga lokalavdelningar med anmälningslistor inför deras officiella utställningar och lydnadsprov under året. 13. Vid behov bistå SRRS centralstyrelse i tävlingsfrågor. SRRS/TK har responderat på de förfrågningar och fullföljt de uppdrag som inkommit från SRRS centralstyrelse. Hanna Karlsson samt Johanna Falk har under september 2012 genomgått en helgkurs för Utställningsarrangörer samt utställningsadministratörer. 14. Övrigt Utställningskritiker har under året renskrivits av Birgitta Ebkar för publicering i SRRS årsbok. Ett stort tack till Birgitta för detta enorma arbete! SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 27/46

51 UTSTÄLLNING SRRS OFFICIELLA UTSTÄLLNINGAR 2012 SRRS lokalavdelningar har under året arrangerat fem (5) officiella utställningar. Officiell utställning i Vårgårda Arrangör: SRRS/Västra Domare: Lyn Hewson (GB). Antal anmälda: valpar 10 st, hanar 20 st, tikar 38 st, mönstring 3 st, totalt 71 st Antal deltagande: valpar 9 st, hanar 18 st, tikar 33 st, mönstring 3 st, totalt 63 st Officiell utställning Årsta slott Arrangör: SRRS/Stockholm Domare: valpar Patrik Cederlöf (SE) och officiella Agnes Ganami-Kertes (IL). Antal anmälda: valpar 2 st, hanar 30 st, tikar 49 st, totalt 81 st Antal deltagande: valpar 2 st, hanar 26 st, tikar 39 st, totalt 68 st Ridgebackspecialen /15 i Gävle Arrangör: SRRS/Norra Domare: Filiberto Arniella (PT). Antal anmälda: valpar 12 st, hanar 42 st, tikar 75 st, totalt 129 st Antal deltagande: valpar 12 st, hanar 38 st, tikar 68 st, totalt 118 st Officiell utställning i Askersund Arrangör: SRRS/Mellan Domare: Mats Jonsson (SE). Antal anmälda: valpar 16 st, hanar 20 st, tikar 28 st, totalt 64 st Antal deltagande: valpar 15 st, hanar 18 st, tikar 25 st, totalt 58 st Officiell utställning på Råådalens Brukshundsklubb Arrangör: SRRS/Skåne Domare: valpar, hanar och BIR Nina Karlsdotter (SE) och tikar, avelsgrupper och uppfödargrupper Wera Hübenthal (NO) Antal anmälda: valpar 6 st, hanar 26 st, tikar 43 st, totalt 75 st Antal deltagande: valpar 6 st, hanar 21 st, tikar 33 st, totalt 60 st SRRS GULDHUNDSLISTA 2012 SRRS/TK har i samarbete med listansvarig Caroline Graflund fastställt nedanstående placeringar på SRRS Guldhundslista Den hund som totalt har fått högst poäng och därmed är årets guldhund 2012 är Elangeni Braveheartrules. Stort grattis till samtliga placerade hundar! HANHUNDAR PLAC. HUND POÄNG 1 C.I.B SE UCH DK UCH FI&NO UCH LT CH FR CH LV CH Elangeni Braveheartrules BISS-11 Poäng: C.I.B NORD UCH DK V-11 Kangelani's Impressive Ino Byascot Poäng: NO UCH SE UCH Shavano's Look Out For Obelix Poäng: C.I.B NORDUCH NOUCH LTCH LVCH EECH ROCH BGCH CYCH MDCH UACH AZCH PHCH GECH SEVCH NOVCH RLDN SEV-10 Roseridge Red Rastaban Poäng: Mankoya's Incredible Ike By Gambo Poäng: SE UCH LPI LPII Evergraces Gladiator Phoenix Poäng: NORD UCH Ghali Grand Caspian Poäng: SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 28/46

52 PLAC. HUND POÄNG 8 SE UCH SE VCH Ultra Aslans Heartbreaker Poäng: SE UCH SE VCH Red Head Ridgeback Herakles Zeus Poäng: Ridgebow's Rollick Raz Of Navy Poäng: FÖRTYDLIGANDEN Hundarna p p ats samt har samma s utpoäng. Red ead Ridgeback erak es eus hade starter på utställning, och placerade sig därmed som nummer 9 på listan. Ridgebow's Rollick Raz Of Navy hade 11 starter på utställning, och placerades som nummer 10. PLAC. HUND POÄNG 1 NORD UCH NORD V-11 SE V-11 FI V-11 Ridgebow's Scilla Of Thanzi Poäng: C.I.B NORD UCH DK UCH DK V-10 DK V-11 WW-12 Kangelani's Gentle Malaika By Clay Poäng: NORD UCH SE V-12 Ökensandens Phuma Von Yesekani Poäng: African Braveheart's Oh My God Poäng: NORD UCH Kangelani's Impressive Inka Poäng: Hayawani Sihiri Fukuzana Poäng: SE UCH Ghali Golden Belamie Poäng: C.I.B SE UCH DK UCH FI UCH NO UCH NO V-10 African Braveheart's Fourever Yours Poäng: C.I.B NORD UCH EE CH SE VCH LPI RLD N SE V-10 NORD V-10 Tarujen Uyaya Kadamo Poäng: C.I.B NORD UCH EE CH LT CH LV CH SE VCH Lejonessa Scent Of Savannah Poäng: SAMMANFATTNING AV REGLER Maximalt sex (6) starter och ett (1) resultat per domare får räknas. Om två eller fler hundar hamnar på samma slutpoäng, räknas den hund med minst antal starter som segrare. Om det ändå inte går att skilja hundarna åt, räknas hundarnas individuella tävlingspoäng ihop och den hund med högst poäng räknas då som segrare. För poängberäkning se SRRS hemsida SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 29/46

53 STATISTIK UTSTÄLLNING Diagrammen omfattar enbart deltagande hundar i officiella klasser. Deltagande hundar i avelsklass har exkluderats från statistiken på grund av att antalet hundar blir missvisande då dessa även kan delta i annan officiell klass. SAMTLIGA UTSTÄLLNINGAR Diagrammet nedan visar antalet officiella länsklubbsutställningar respektive rasspecialer under den senaste tioårsperioden Under perioden har 428 officiella utställningar, varav 367 länsklubbsutställningar och 61 rasspecialer arrangerats anordnades 39 länsklubbsutställningar och 5 rasspecialer. Diagrammet nedan visar hur det faktiska antalet startande ridgebackar är fördelade på SKKs länsklubbsutställningar respektive SRRS rasspecialer. Under perioden har totalt hundar startat vid utställning, varav vid länsklubbsutställningar och vid rasspecialer. Under hela perioden har i genomsnitt 24% av samtliga starter skett vid SRRS rasspecialer medan andelen starter vid rasspecialerna under 2012 uppgick till 23%. Figur 1: Datakälla SKKs webbtjänst Hunddata (http://kennet.skk.se/hunddata) SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 30/46

54 Diagrammet nedan visar det genomsnittliga antalet startande ridgebackar per utställning och år. Under hela tioårsperioden har starter skett vid officiell utställning vilket i genomsnitt blir 40,5 deltagande hundar per utställning. Under enbart 2012 var det det totala antalet starter stycken vilket fördelat på antalet utställningar blir 35,9 hundar per utställning. Figur 2: Datakälla SKKs webbtjänst Hunddata (http://kennet.skk.se/hunddata). LÄNSKLUBBSUTSTÄLLNINGAR Diagrammet nedan visar genomsnittligt antal deltagande ridgebackar per utställning vid SKKs länsklubbsutställningar. Under hela tioårsperioden har starter skett vid länsklubbsutställning vilket i genomsnitt blir 35,9 deltagande hundar per utställning. Under enbart 2012 var det det totala antalet starter hundar vilket fördelat på antalet länsklubbsutställningar blir 31,4 hundar per utställning. Figur 3: Datakälla SKKs webbtjänst Hunddata (http://kennet.skk.se/hunddata) SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 31/46

55 RASSPECIALER Diagrammet nedan visar genomsnittligt antal deltagande ridgebackar per utställning vid SRRS rasspecialer. Under hela tioårsperioden har starter skett vid SRRS rasspecialer vilket i genomsnitt blir 68 deltagande hundar per utställning. Under enbart 2012 var det det totala antalet starter 357 hundar vilket fördelat på antalet rasspecialer blir 71,4 hundar per utställning. Det genomsnittliga antalet deltagande hundar vid rasspecialerna under är ca 90% fler än vid länsklubbsutställningarna, det vill säga att nästan dubbelt så många ridgebackar deltar vid rasspecialerna. Figur 4: Datakälla SKKs webbtjänst Hunddata (http://kennet.skk.se/hunddata) Diagrammet nedan visar genomsnittligt antal deltagande ridgebackar per rasspecial fördelat på arrangerande lokalavdelning samt Ridgebackspecialen (BISS-XX). SRRS/Stockholms höga deltagande 2008 har troligen påverkats av att lokalavdelningens rasspecial detta år arrangerades i anslutning till WW-09 i Stockholm. Figur 5: Datakälla SKKs webbtjänst Hunddata (http://kennet.skk.se/hunddata) SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 32/46

56 Diagrammet nedan visar hur det faktiska deltagarantalet varit fördelat inom lokalavdelningarna respektive år. Varje lokalavdelning har exklusive BISS-XX arrangerat en (1) rasspecial per år förutom SRRS/Stockholm som 2009, 2010 och 2011 och SRRS/Västra som 2011 har arrangerat två (2) rasspecialer per år, och SRRS Norra som inte arrangerade någon rasspecial utöver BISS-XX år För hela perioden har den faktiska deltagarfördelningen varit BISS-XX 24%, SRRS/Skåne 16%, SRRS/Stockholm 24%, SRRS/Västra 16%, SRRS/Mellan 12% och SRRS/Norra 8%. Figur 6: Datakälla SKKs webbtjänst Hunddata (http://kennet.skk.se/hunddata) RIDGEBACKSPECIALEN (BISS-XX) Diagrammet nedan visar faktiskt antal deltagande ridgebackar i officiella klasser vid Ridgebackspecialen (BISS-XX). Under perioden har i genomsnitt 113 (113,1) hundar deltagit årligen. Över denna tidsperiod har deltagarantalet sjunkit något, men bara marginellt. Deltagarantalet är relativt konstant även om det enstaka år förekommit färre deltagare. Figur 7: Datakälla SKKs webbtjänst Hunddata (http://kennet.skk.se/hunddata). SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 33/46

57 VILTSPÅRPROV SRRS OFFICIELLA VILTSPÅRTÄVLINGAR 2012 SRRS lokalavdelningar har under året arrangerat en (1) viltspårtävling. Då SRRS i dagsläget inte äger rättighet att anordna officiella viltspårprov i egen regi så har respektive prov anordnats i samarbete med jakthundsklubb. Officiellt viltspårprov Arrangör: SRRS/Västra i samarbete med Svenska Bassetklubben Domare: Jan-Inge Johansson, Leif Berntsson, Roger Skoglund & Inger Skoglund Antal deltagande: 14 st, varav 9 st var av rasen Rhodesian ridgeback, 3 hanar och 6 tikar. Officiellt viltspårprov Arrangör: SRRS/Norra i samarbete med Svenska Schweisshundsklubben Domare: Folke Eriksson (SE), Eskil Persson (SE) och Ingvar Blom (SE). Antal deltagande: 8 st, varav 6 st var av rasen Rhodesian ridgeback, 1 hane och 5 tikar. SRRS VILTSPÅRLISTA 2012 SRRS/TK har i samarbete med listansvarig Linda Andersson fastställt nedanstående placeringar på SRRS Viltspårlista Stort grattis till samtliga placerade hundar! PLAC. HUND POÄNG 1 SE VCH NO VCH Ghali Great Dillon Poäng: SE VCH Ghali Grand Cenna ( ) 3 SE VCH NO VCH Ridgebow's Millie Of Hogan Heart Poäng: SE VCH Ghali Excellent Jade Poäng: SE VCH Djungelkattens Boastridged Bacchus Poäng: Kadamo An Angel In Abbey Poäng: SE VCH Kadamo Penny Lane Poäng: SE VCH Ystanån's Baraka Poäng: SE UCH SE VCH Ultra Aslans Heartbreaker Poäng: SE UCH SE VCH DK UCH Ansiceros Guiness By Aslan Poäng: FÖRTYDLIGANDEN Hundarna på plats 7 och 8 har samma slutpoäng. Kadamo Penny Lane har totalt 3 antal starter och placerar sig därmed på plats 7 medan Ystan s Baraka har 4 starter och slutar på plats 8. Fyra (4) hundar placerar med samma poäng sist på listan. Ansiceros Guiness By Aslan har gått 2 prov och placerar sig därmed på plats nr 10. Ghali Excellent Nassak, Ultra Aslans You Rock My Wor d och axxon s Fefferoni Fixxa har g tt vardera 3 sp r och hamnar utanför istan. SAMMANFATTNING AV REGLER Maximalt sex (6) starter och ett (1) resultat per domare får räknas. Om två eller fler hundar hamnar på samma slutpoäng, räknas den hund med minst antal starter som segrare. Om det ändå inte går att skilja hundarna åt, räknas hundarnas individuella tävlingspoäng ihop och den hund med högst poäng räknas då som segrare. För poängberäkning se SRRS hemsida SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 34/46

58 STATISTIK VILTSPÅRPROV Diagrammen omfattar provresultat som finns registrerade hos SKK till och med Diagrammet nedan visar antal hundar som deltagit vid minst ett (1) officiellt viltspårprov. Varje enskild hund representeras endast en (1) gång per år. Under hela tioårsperioden har i genomsnitt 130 (129,9) hundar årligen startat vid viltspårprov. Figur 8: Datakälla SKKs webbtjänst Hunddata (http://kennet.skk.se/hunddata). Diagrammet nedan visar antal unika hundar som årligen deltagit vid minst ett (1) officiellt viltspårprov i förhållande till antal registrerade hundar per år. Under hela tioårsperioden har i genomsnitt 32% av antalet registrerade hundar årligen deltagit vid minst ett viltspårprov. Under 2012 uppgick andelen deltagande hundar till 32%. Figur 9: Datakälla SKKs webbtjänst Hunddata (http://kennet.skk.se/hunddata). Diagrammet nedan visar antal starter vid viltspårprov fördelat på anlagsklass respektive öppenklass. Under hela tioårsperioden har rasen totalt startat vid viltspårprov, vilket i genomsnitt blir 331 (331,4) starter per år. I anlagsklass har rasen under perioden i genomsnitt startat vid 78 (77,6) prov per år och i öppenklass 254 (253,8) prov per år. SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 35/46

59 Under 2012 har rasen totalt startat vid 215 officiella viltspårprov som dömts av 72 olika domare, dvs i genomsnitt cirka 3,3 prov per domare. Under hela perioden har 265 ridgebackar erövrat titeln SE VCH, varav 10 hundar erhållit denna titel under Figur 10: Datakälla SKKs webbtjänst Hunddata (http://kennet.skk.se/hunddata). Diagrammet nedan visar resultatet för de 804 starter som under perioden har skett i anlagsklass. För hela tioårsperioden har i genomsnitt 15% av anlagsproven blivit ej godkända medan 85% har blivit godkända. Under 2012 är fördelningen ej godkända 11% och godkända 88%. Figur 11: Datakälla SKKs webbtjänst Hunddata (http://kennet.skk.se/hunddata). Diagrammet nedan visar resultatet för de starter som under perioden har skett i öppenklass. För hela tioårsperioden är den genomsnittliga prisfördelningen 1:a pris 74%, 2:a pris 11%, 3:e pris 6% och 0 pris 9%. Under enbart 2012 är den prisfördelningen 1:a pris 69%, 2:a pris 8%, 3:e pris 6% och 0 pris 16%. SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 36/46

60 Figur 12: Datakälla SKKs webbtjänst Hunddata (http://kennet.skk.se/hunddata). LYDNADSPROV SRRS OFFICIELLA LYDNADSPROV 2012 SRRS lokalavdelningar har under året arrangerat fem (5) officiella lydnadsprov. Officiellt lydnadsprov klass I-elit i Farsta (i ridhus) Arrangör: SRRS/Stockholm Domare: Christer Malmström och Roger Borgström Antal deltagande: klass I 16 st, klass II 5 st, klass III 4 st, elitklass 12 st, totalt 37 st. 4 ekipage strukna utan återbetalning. 4 av de deltagande hundarna var av rasen Rhodesian ridgeback. Officiellt lydnadsprov klass I-III i Haninge i samband med officiell utställning Arrangör: SRRS/Stockholm Domare: Ragnar Moberg Antal deltagande: klass I 4 st, klass II 0 st, klass III 0 st, totalt 4 st. 4 ekipage strukna utan återbetalning. 1 av de deltagande hundarna var av rasen Rhodesian ridgeback. Officiellt lydnadsprov klass I-elit Gysinge i samband med BISS-12 Arrangör: SRRS/Norra Domare: Göran Svensson Antal deltagande: klass I 6st, klass II 2st, klass III 1st, elitklass 1st, totalt 10 st 1 ekipage struket utan återbetalning. 5 av de deltagande hundarna var av rasen Rhodesian ridgeback. Officellt lydnadsprov klass I-elit i Helsingborg i samband med officiell utställning Arrangör: SRRS/Skåne Domare: Yvonne Sjöstrand Antal deltagande: klass I 2 st, klass II 2 st, klass III 1 st, elitklass 4 st, totalt 9 st 3 av de deltagande hundarna var av rasen Rhodesian ridgeback Officiellt lydnadsprov klass I-elit i Farsta (i ridhus) Arrangör: SRRS/Stockholm Domare: Roger Borgström och Ragnar Moberg Antal deltagande: klass I 6st, klass II 10 st, klass III 5 st, elitklass 8 st, totalt 29 st 10 ekipage strukna utan återbetalning 3 av de deltagande hundarna var av rasen Rhodesian ridgeback SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 37/46

61 SRRS LYDNADSLISTA 2012 SRRS/TK har i samarbete med listansvarig Ninnin Groppfeldt fastställt nedanstående placeringar på SRRS Lydnadslista Stort grattis till samtliga placerade hundar! PLAC. HUND POÄNG 1 LPII LPELIT SE LCH SE VCH Bondinos Vilja Poäng: SE VCH RLD N RLD F Shavano's Kind Of Pathfinder Poäng: SE VCH LPI Bondinos Oberon Poäng: SE UCH SE VCH LP1 RLD N RLD F LPI NORD V-11 Evergraces Wildheart Wolverin Poäng: LPI SE VCH Skepparkrokens Beyessie Of Ascot Poäng: SE VCH Bondinos Winston Poäng: SE VCH RLD N Ridgebow's Nandisa Of Zazazela Poäng: SE UCH SE VCH LP1 African Hunter's Amazing Bolero Poäng: SE UCH FI UCH SE VCH LPI Rex Ventors Maddox Poäng: Ghali Golden Brunette Poäng: SAMMANFATTNING AV REGLER Maximalt sex (6) starter får räknas. Om två eller fler hundar hamnar på samma slutpoäng, räknas den hund med minst antal starter som segrare. Om det ändå inte går att skilja hundarna åt, räknas hundarnas individuella tävlingspoäng ihop och den hund med högst poäng räknas då som segrare. För poängberäkning se SRRS hemsida SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 38/46

62 STATISTIK LYDNADSPROV Statistiken omfattar provresultat som finns registrerade hos SKK till och med Under 2012 har 19 unika hundar deltagit i lydnadsprov. Diagrammet nedan visar antal hundar som deltagit vid minst ett (1) officiellt lydnadsprov. Varje enskild hund representeras endast en (1) gång per år. Under hela tioårsperioden har i genomsnitt 30 (29,5) hundar årligen startat vid lydnadsprov. Figur 13: Datakälla SKKs webbtjänst Hunddata (http://kennet.skk.se/hunddata) Diagrammet nedan visar antal unika hundar som årligen deltagit vid minst ett (1) officiellt lydnadsprov i förhållande till antal registrerade hundar per år. Under hela tioårsperioden har i genomsnitt 7% av antalet registrerade hundar årligen deltagit vid minst ett lydnadsprov. Under 2012 uppgick andelen deltagande hundar till 6%. Figur 14: Datakälla SKKs webbtjänst Hunddata (http://kennet.skk.se/hunddata) SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 39/46

63 Diagrammet nedan visar antal starter vid lydnadsprov fördelat på respektive lydnadsklass. Under hela tioårsperioden har rasen totalt startat vid 1078 lydnadsprov, vilket i genomsnitt blir 108 (107,8) starter per år. Under 2012 har rasen totalt startat vid 66 officiella lydnadsprov som dömts av 42 olika domare, dvs i genomsnitt cirka 1,6 prov per domare. Under året har 4 hundar erövrat titeln LP1. 46 starter har skett i klass I, 16 starter i klass II, 0 starter i klass III och 4 starter i Elitklass. Figur 15: Datakälla SKKs webbtjänst Hunddata (http://kennet.skk.se/hunddata) BRUKSPROV SRRS OFFICIELLA BRUKSPROV 2012 SRRS har inte arrangerat några officiella bruksprov under året. SRRS BRUKSLISTA 2012 SRRS/TK har i samarbete med listansvarig Ninnin Groppfeldt fastställt nedanstående placeringar på SRRS Brukslista Stort grattis till samtliga placerade hundar! PLAC. HUND POÄNG 1 SE VCH RLD N RLD F Shavano s Kind Of Pathfinder (3+3) 2 SE VCH Bondinos Winston Poäng: SAMMANFATTNING AV REGLER Maximalt sex (6) starter får räknas. Om två eller fler hundar hamnar på samma slutpoäng, räknas den hund med minst antal starter som segrare. Om det ändå inte går att skilja hundarna åt, räknas hundarnas individuella tävlingspoäng ihop och den hund med högst poäng räknas då som segrare. För poängberäkning se SRRS hemsida SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 40/46

64 STATISTIK BRUKSPROV Statistiken omfattar provresultat som finns registrerade hos SKK till och med Diagrammet nedan visar antal hundar som deltagit vid minst ett (1) officiellt bruksprov. Varje enskild hund representeras endast en (1) gång per år. Under hela tioårsperioden har i genomsnitt 4 (4,2) hundar årligen startat vid bruksprov. Figur 16: Datakälla SKKs webbtjänst Hunddata (http://kennet.skk.se/hunddata). Diagrammet nedan visar antal starter vid bruksprov fördelat på respektive gren. Under hela tioårsperioden har rasen totalt startat vid 103 bruksprov, vilket i genomsnitt blir 10 (10,3) starter per år. Den genomsnittliga fördelningen mellan deltagandet i de olika grenarna är för hela perioden Spår 75%, Sök 19% och Rapport 7%. Under 2012 har rasen totalt startat vid 4 officiella bruksprov som dömts av 4 olika domarpar (Bruksprov döms alltid av 2 domare). En har blivit godkänd i apell spår. Figur 17: Datakälla SKKs webbtjänst Hunddata (http://kennet.skk.se/hunddata) SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 41/46

65 AGILITY SRRS OFFICIELLA AGILITYTÄVLINGAR 2012 SRRS har inte arrangerat några officiella agilitytävlingar under året. SRRS AGILITYLISTA 2012 SRRS/TK har i samarbete med listansvarig Ninnin Groppfeldt fastställt nedanstående placeringar på SRRS Agilitylista Stort grattis till samtliga placerade hundar! AGILITY PLAC. HUND POÄNG 1 LPELIT LPII SE VCH SE LCH Bondinos Vilja Poäng: SE VCH Bondinos Winston Poäng: SE VCH Anzantras Morowa Zaafarani Poäng: SE VCH LPI Bondinos Oberon Poäng: SEVCH Oppigården's Pepparkornsöga Poäng: Esprit De Ridge's Ajam Qeylah Poäng: HOPP PLAC. HUND POÄNG 1 LPELIT LPII SE VCH SE LCH Bondinos Vilja Poäng: SE VCH Oppigården's Pepparkornsöga Poäng: SE VCH LPI Bondinos Oberon Poäng: SE VCH Anzantras Morowa Zaafarani Poäng: SE VCH Bondinos Winston Poäng: Esprit De Ridge's Ajam Qeylah Poäng: Rassagården's Hannibal Poäng: SAMMANFATTNING AV REGLER Maximalt sex (6) starter i hoppklass respektive agilityklass får räknas. Om två eller fler hundar hamnar på samma slutpoäng, räknas den hund med minst antal starter som segrare. För poängberäkning se SRRS hemsida STATISTIK AGILITY Statistik för rasens deltagande i agility kan tyvärr inte tillhandahållas eftersom rasens agilityresultat inte finns tillgängliga via SKKs webbtjänst Hunddata (http://kennet.skk.se/hunddata). SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 42/46

66 RALLYLYDNADSPROV Från och med den 1 juli 2011 är rallylydnad en officiell tävlingsgren inom SKK. Sporten bygger på att hund och förare genomför en bana med moment beroende på svårighetsgrad. Totalt finns det ca 70 moment i fyra klasser: Nybörjare, Fortsättning, Avancerad och Mästare. Mer information om rallylydnad återfinns på Svenska Brukshundsklubbens hemsida, SRRS OFFICIELLA RALLYLYDNADSPROV 2012 SRRS har inte arrangerat några officiella rallylydnadsprov under året. STATISTIK RALLYLYDNADSPROV Statistiken omfattar provresultat som finns registrerade hos SKK till och med Diagrammet nedan visar antal hundar som deltagit vid minst ett (1) officiellt rallylydnadsprov. Varje enskild hund representeras endast en (1) gång per år. Under 2012 har 30 unika hundar startat vid rallylydnadsprov. Figur 18: Datakälla SKKs webbtjänst Hunddata (http://kennet.skk.se/hunddata) Diagrammet nedan visar antal starter vid rallylydnadsprov fördelat på respektive klass. Under 2012 har rasen totalt startat vid 112 officiella rallylydnadsprov som dömts av 15 olika domare, dvs i genomsnitt cirka 13.4 prov per domare. 10 hundar har blivit uppflyttade till Fortsättningsklass, 8 hundar har blivit uppflyttade till Avancerad klass och 1 hundar har blivit uppflyttade till Mästarklass. Under året har 5 hundar erövrat titeln RLD N och 3 hundar titeln RLDF. Under 2012 är fördelningen: Nybörjarklass: 62 starter, 55% Fortsättningsklass: 37 starter, 33% Avanceradklass: 8 starter, 7% Mästarklass: 5 starter, 4% SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 43/46

67 Figur 19: Datakälla SKKs webbtjänst Hunddata (http://kennet.skk.se/hunddata) HUVUDSPONSOR MaxiPet AB har varit huvudsponsor för samtliga officiella tävlingar och bidragit med bland annat foderpriser till placerade hundar. Vi tackar MaxiPet för gott samarbete under året! SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 44/46

68 BILAGA 9. SRRS/MIK 9.1. SRRS/MIK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 45/46

SRRS kallar härmed till FULLMÄKTIGEMÖTE 2012. Den 21 april 2012 klockan 11:00 i Jönköping Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige

SRRS kallar härmed till FULLMÄKTIGEMÖTE 2012. Den 21 april 2012 klockan 11:00 i Jönköping Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige SRRS kallar härmed till FULLMÄKTIGEMÖTE 2012 Den 21 april 2012 klockan 11:00 i Jönköping Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige FULLMÄKTIGEMÖTE 2012 INNEHÅLL 1. KALLELSE... 3 2. DELEGATER... 3 3. DAGORDNING...

Läs mer

KALLELSE FULLMÄKTIGE 2011. Den 9 april 2011 klockan 13:00 i Jönköping Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige

KALLELSE FULLMÄKTIGE 2011. Den 9 april 2011 klockan 13:00 i Jönköping Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige KALLELSE FULLMÄKTIGE 2011 Den 9 april 2011 klockan 13:00 i Jönköping Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige SRRS KALLELSE FULLMÄKTIGE 2011 INNEHÅLL 1. KALLELSE... 3 2. DELEGATER... 3 3. DAGORDNING...

Läs mer

Protokoll fört vid Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sveriges fullmäktigemöte 2010-04-10 i Jönköping

Protokoll fört vid Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sveriges fullmäktigemöte 2010-04-10 i Jönköping Protokoll fört vid Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sveriges fullmäktigemöte 2010-04-10 i Jönköping SRRS ordförande Jonas Peterson öppnade mötet med att hälsa alla närvarande välkomna. 1. Justering av

Läs mer

Mötesdatum 2014-02-02. 1. Årsmötets öppnande Lokalstyrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Mötesdatum 2014-02-02. 1. Årsmötets öppnande Lokalstyrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 1. Årsmötets öppnande Lokalstyrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2. Justering av röstlängd Röstlängden godkändes och justerades omedelbart. 3. Val av ordförande vid

Läs mer

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna.

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. Dvärgpinscherklubbens Årsmöte 12 februari 2012 Stockholm, SLG Nacka Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. 1 Justering av röstlängd Årsmötet justerade röstlängden

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2005-11-29 kl. 19.00. Telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2005-11-29 kl. 19.00. Telefonmöte. Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2005-11-29 kl. 19.00. Telefonmöte. Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Maria Hjelm, André Lennberth,, Karin Nilsson och Reidar Otterbjörk. Päranders Wärja deltog

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Spets- o Urhundklubbens (SSUK) Fullmäktige i Stockholm/Arlanda den 29 mars 2008

Protokoll fört vid Svenska Spets- o Urhundklubbens (SSUK) Fullmäktige i Stockholm/Arlanda den 29 mars 2008 1 (5) Protokoll fört vid Svenska Spets- o Urhundklubbens (SSUK) Fullmäktige i Stockholm/Arlanda den 29 mars 2008 1 Fullmäktigestämmans öppnande Vice Ordförande, Rose-Marie Emery, hälsade alla välkomna

Läs mer

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb.

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Inledning Lokalklubbar ingår som medlemsorganisationer i Svenska Dreverklubben. Utöver dessa stadgar gäller också SKKs och Svenska Dreverklubbens stadgar och av

Läs mer

95 Föregående mötesprotokoll Protokollet är genomgånget och justerat, skall skickas till SRRS C efter detta möte.

95 Föregående mötesprotokoll Protokollet är genomgånget och justerat, skall skickas till SRRS C efter detta möte. Styrelsemöte för SRRS Västra Datum: 2010-11-10 Plats: Drottninggatan, Göteborg Närvarande: Sofia Orvelind, Jazmine Ohgami, John S. Berg,Louise Rosengren,Joachim Bonander Frånvarande anmälda förhinder:

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Karin Nilsson, Maria Hjelm, Reidar Otterbjörk, Päranders Wärja och fr o m 115 Patrik Steen.

Läs mer

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg.

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. 1 (5) Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. Årsmötets öppnande Ordförande Jesper Lienau önskade välkommen och förklarade årsmötet

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE FULLMÄKTIGEMÖTE 12 APRIL 2003 I UPPSALA

PROTOKOLL FÖRT VID SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE FULLMÄKTIGEMÖTE 12 APRIL 2003 I UPPSALA PROTOKOLL FÖRT VID SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE FULLMÄKTIGEMÖTE 12 APRIL 2003 I UPPSALA Tillförordnade ordförande Magnus Forsberg öppnade mötet med att hälsa alla närvarande välkomna samt

Läs mer

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen!

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen! 9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb Välkommen! Dagordning 1. Justering av röstlängden 2. Val av ordförande för mötet 3. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet 4. Val av två justeringpersoner

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Årsmötesprotokoll Datum: 140211 Tid: 18.30 Plats: Studiefrämjandet 1

SSRK Örnsköldsvik Årsmötesprotokoll Datum: 140211 Tid: 18.30 Plats: Studiefrämjandet 1 Plats: Studiefrämjandet 1 1 Fastställande av röstlängden. Röstlängden fastställdes till 20 närvarande på mötet, samtliga medlemmar. 2 Val av ordförande för mötet. Till ordförande för årsmötet föreslogs

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2011 31

Läs mer

Pinschersektionens. årsmöte 17/2 2013. Foto: Manuel Ek

Pinschersektionens. årsmöte 17/2 2013. Foto: Manuel Ek Pinschersektionens årsmöte 17/2 2013 Foto: Manuel Ek Innehåll 1. Dagordning 3 2. Verksamhetsberättelse 4 Styrelsens sammansättning 4 Övriga valda 4 Funktionärer 4 Styrelsen 4 Statistik 5 Arrangemang 5

Läs mer

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 1. Justering av röstlängden. Mötet beslutar att justering skall ske vid behov. 2. Val av ordförande för mötet. Som

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2005-01-20 kl. 19.00 Telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2005-01-20 kl. 19.00 Telefonmöte. Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2005-01-20 kl. 19.00 Telefonmöte. Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Patrik Steen, Maria Hjelm, Reidar Otterbjörk, Päranders Wärja och Karin Nilsson. Anmält förhinder:

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 20-21 mars 2010 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby

Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 20-21 mars 2010 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 1 Mötets öppnande. Huvudstyrelsens ordförande Maria Hansson hälsade alla välkomna, förklarade mötet öppnat varefter mötet inleddes med en parentation till minne av styrelseledamoten Kristina Eriksson,

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby Sidan 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby 1) Mötets öppnande Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna.

Läs mer

SRRS/Skåne mötesprotokoll

SRRS/Skåne mötesprotokoll 20141013 20141014 (ordförande), (kassör), (sekreterare), Cornelia 1/5 1 Mötets öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat. 2 Godkännande av dagordning Styrelsen godkänner dagordningen. 3 Val av protokollförare

Läs mer

Stadgar för Labrador Retrieverklubben

Stadgar för Labrador Retrieverklubben Stadgar för Labrador Retrieverklubben Antagna vid Labrador Retrieverklubbens ordinarie klubbmöte 2004-03-28 och fastställda av Svenska Spaniel och Retrieverklubbens huvudstyrelse att gälla fr.o.m. 2005-01-01.

Läs mer

Svenska Bostonterrierklubbens årsmöte. den 7 mars 2015 i. Södertälje

Svenska Bostonterrierklubbens årsmöte. den 7 mars 2015 i. Södertälje Svenska Bostonterrierklubbens årsmöte den 7 mars 2015 i Södertälje 2 7 SVENSKA BOSTONTERRIERKLUBBENS ÅRSMÖTESHANDLINGAR DEN 7 MARS 2015 DAGORDNING 1 Justering av röstlängden. 2 Val av ordförande för årsmötet.

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015 Nätbilaga Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2015

Läs mer

Stadgar för lokalavdelning inom rasklubben Engelsk Springer Spaniel

Stadgar för lokalavdelning inom rasklubben Engelsk Springer Spaniel 1996-02-19 Stadgar för lokalavdelning inom rasklubben Engelsk Springer Spaniel Baserat på: Normalstadgar för Svenska Spaniel och Retrieverklubbens rasklubbar Antagna vid SSRK:s extra fullmäktigemöte 1993-11-20

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00.

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. Dagordning Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Styrelsens anmälan om sekreterare för mötet 4. Justering av röstlängd 5. Val

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

KALLELSE TILL FULLMÄKTIGEMÖTE 2006

KALLELSE TILL FULLMÄKTIGEMÖTE 2006 KALLELSE TILL FULLMÄKTIGEMÖTE 2006 Valda delegater i SRRS kallas härmed till ordinarie fullmäktigemöte den 8 april 2006 kl 11.00 i Scandic Hotell Uppsala Nord i Uppsala. Scandic Uppsala Nord Gamla Uppsalagatan

Läs mer

Årsmöte i Springerklubben Syd Dag 12 februari 2014 Tid kl 19.00 Plats Sydskånska Kennelklubben i Arlöv

Årsmöte i Springerklubben Syd Dag 12 februari 2014 Tid kl 19.00 Plats Sydskånska Kennelklubben i Arlöv P R O T O K O L L Årsmöte i Springerklubben Syd Dag 12 februari 2014 Tid kl 19.00 Plats Sydskånska Kennelklubben i Arlöv 1 Årsmötet öppnas av Ingrid Svensson, ordförande i Springerklubben Syd. 2 Justering

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 7b samt 18 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 7b samt 18 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 150126 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Janne Gustavsson JG Lena Johansson LJ Anne Blomster Gunnarsson ABG Lena

Läs mer

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Norra Gotlands Brukshundklubb avger härmed verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2013. Styrelsen har under året bestått av:

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2012-05-23 1 19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 29 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens årsmöte Scandic Hotel Jönköping 2005-03-19

Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens årsmöte Scandic Hotel Jönköping 2005-03-19 Mötesdatum: 2005-03-19 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens årsmöte Scandic Hotel Jönköping 2005-03-19 1. Vice Ordförande Petra Junehall hälsade alla välkomna, förklarade mötet öppet. Petra öppnade

Läs mer

Protokoll fört vid rasklubben Bernhardinernas ordinarie årsmöte 2006-03-11

Protokoll fört vid rasklubben Bernhardinernas ordinarie årsmöte 2006-03-11 Årsmötesprotokoll Protokoll fört vid rasklubben Bernhardinernas ordinarie årsmöte 2006-03-11 på Sikargården i Norrköping. 1. Mötet öppnas av ordförande Roine Lindberg som hälsar alla varmt välkomna. 2.

Läs mer

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Stadgar för S:t Olofs Scoutkår US:T OLOFS SCO TKÅR VÄSTERÅS Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Not: När begreppet Scoutkåren används i dessa stadgar avser detta S:t Olofs

Läs mer

1 (9) SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN Ansluten till Svenska Kennelklubben Arbetsordning Nr: 5 Rev. 2003-03-27 STADGAR FÖR SVENSKA LAIKAKLUBBEN

1 (9) SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN Ansluten till Svenska Kennelklubben Arbetsordning Nr: 5 Rev. 2003-03-27 STADGAR FÖR SVENSKA LAIKAKLUBBEN 1 (9) Rev. 2003-03-27 STADGAR FÖR SVENSKA LAIKAKLUBBEN fastställda av Svenska Älghundklubben (SÄK) gälla från och med den 1 jan 2004 Inledning Rasklubben SVENSKA LAIKAKLUBBEN ingår som medlemsorganisation

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, SARAH HJULSTRÖM SAMT VALBEREDNINGEN NICKLAS NULAND,

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28 Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28 Plats: Närvarande: Anmält förhinder: Hotell Scandic, Sollentuna Eva Liljekvist Borg, Anders Sjöberg Siw Synnerman Nordström

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

STADGAR för SVENSKA GRÅHUNDKLUBBEN Fastställda på medlemsklubbmöte per 2011-08-13 i Rättvik.

STADGAR för SVENSKA GRÅHUNDKLUBBEN Fastställda på medlemsklubbmöte per 2011-08-13 i Rättvik. STADGAR för SVENSKA GRÅHUNDKLUBBEN Fastställda på medlemsklubbmöte per 2011-08-13 i Rättvik. Målsättning att ansluta sig till Svenska Kennelklubben samt Svenska Älghundklubben. Inledning Rasklubben SVENSKA

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Hamiltonstövareföreningens ordinarie årsmöte 2012-05-19

Protokoll fört vid Svenska Hamiltonstövareföreningens ordinarie årsmöte 2012-05-19 Protokoll fört vid Svenska Hamiltonstövareföreningens ordinarie årsmöte 2012-05-19 Plats: Munksund, Piteå Mötet inleddes med en tyst minut över avlidne Ove Ström. Därefter hälsade föreningens ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS 2003-04-28 Telefonmöte

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS 2003-04-28 Telefonmöte Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS 2003-04-28 Telefonmöte Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Maria Hjelm, Karin Nilsson, Anders Ling, Patrik Steen (utom punkt 9, 10, 11 2, 12-14) samt Sonja Nilsson

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

STRÄVHÅRIGA FOXTERRIERKLUBBEN

STRÄVHÅRIGA FOXTERRIERKLUBBEN Stadgar för Strävhåriga Foxterrierklubben Antagna vid årsmöte 2006-08-25 att gälla fr.o.m. 2006-08-25 Inledning Rasklubben Svenska Strävhåriga Foxterrierklubben ingår som medlemsorganisation i Svenska

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman.

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman. PROTOKOLL: Från ordinarie föreningsstämma i Kullaviks Hamn ekon. förening (Khef) 716408-2658, i Kullaviksskolans Matsal torsdagen den 22 mars 2012, kl. 18:30-20:15 Närvarande 73 medlemmar, varav 1 innehade

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll Svenska Rottweilerklubben/AfRs telefonmöte 2013-01-30 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén, Birgitta

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Bilaga 1 Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2012

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-05-27 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 37 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

Sveriges Hundfrisörer

Sveriges Hundfrisörer Sid 1(6) Välkomna till Sveriges Hundfrisörers årsmöte 2008 Årsmöteshandlingar Sid 2(6) Innehåll: 3 Förslag till dagordning 4 Berättelse 5 Verksamhetsplan 5 Förslag avgift 6 Stadgar Sid 3(6) Förslag till

Läs mer

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Dagordning Val av ordförande för stämman Val av sekreterare för stämman Val av två justeringsmän Fråga om kallelse till stämman utsänts

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSKA SPANIEL OCH RETRIEVERKLUBBEN (SSRK)

STADGAR FÖR SVENSKA SPANIEL OCH RETRIEVERKLUBBEN (SSRK) STADGAR FÖR SVENSKA SPANIEL OCH RETRIEVERKLUBBEN (SSRK) Antagna vid Svenska Spaniel och Retrieverklubbens fullmäktigemöte 2012-05-13 och fastställda av Svenska Kennelklubben 2012-10-23. Inledning Svenska

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör.

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. Folkdansringen i Örebro län Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen och förklarar

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Dreverklubbens stämma på Hotell Åhus Strand, i Åhus lördagen den 18 juni 2011.

Protokoll fört vid Svenska Dreverklubbens stämma på Hotell Åhus Strand, i Åhus lördagen den 18 juni 2011. Protokoll fört vid Svenska Dreverklubbens stämma på Hotell Åhus Strand, i Åhus lördagen den 18 juni 2011. 1 Stämmans öppnande Klubbens ordförande Christoffer Schildt hälsar delegater och övriga deltagare

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland

Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland Verksamhetsår 2013 Svenska Spaniel och Retrieverklubben Östergötland Ordinarie avdelningsmöte för Svenska Spaniel- och Retrieverklubben, Östgötaavdelningen, ÖKKs klubblokal,

Läs mer

Svenska Australian shepherdklubben

Svenska Australian shepherdklubben Styrelsemöte SASK 12/5 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Cari Hansson, Maria Jönsson, Ingrid Wigur Ej närvarande, anmäld frånvaro: Emma Farhang

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Örebro studentkårs Fullmäktige

Örebro studentkårs Fullmäktige Örebro studentkårs Fullmäktige Datum: 13-04-23-13-04-24 Tid: 17:00 Plats: T137, Rättegångssalen 1.Mötets öppnande...2 2.Mötets stadgeenliga utlysande...2 3.Val av mötesfunktionärer...2 4.Protokolljustering...2

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

SPRINGERKLUBBEN FULLMÄKTIGEMÖTE 2004 03 27

SPRINGERKLUBBEN FULLMÄKTIGEMÖTE 2004 03 27 SPRINGERKLUBBEN FULLMÄKTIGEMÖTE 2004 03 27 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2003 BALANS-OCH RESULTATRÄKNING 2003 REVISIONSRAPPORT 2003 VERKSAMHETSPLAN 2004 BUDGET 2004 MOTIONER Springerklubbens ordinarie fullmäktigemöte

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28

Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28 Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28 Öppnande 1. Skandinaviska Klubbens ordförande, Jens Ole Jespersen, hälsade alla närvarande hjärtligt välkomna och förklarade Skandinaviska Klubbens

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17 STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND Giltiga från 2013-06-17 1 Förbundets namn och geografiska omfattning Förbundets namn är Stockholms Schackförbund, i fortsättningen benämnt Förbundet, bildat den 28 januari

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Antagna vid Sacorådets ordinarie årsmöte 2014-02-20 1 Syfte Syftet med Sacorådet i Göteborgs Stad är att, genom samarbete, säkerställa optimal styrka hos Sacoförbunden,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s konstituerande möte i Jönköping 2013-03-02 Närvarande: Anglina Ohlsson ordförande, Helén Wallman vice ordförande, Ingela Sundqvist sekreterare, Ann-Git

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014-05-21 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 34 st. varav två med fullmakt.

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer