SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE"

Transkript

1 SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE FULLMÄKTIGEHANDLINGAR Kallelse till Fullmäktigemöte 2013

2 SRRS, KALLELSE TILL FULLMÄKTIGEMÖTE 2013 INNEHÅLL 1. KALLELSE DELEGATER OCH SUPPLEANTER DAGORDNING RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING NOTERINGAR TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING REVISIONSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Förtroendevalda Verksamhet Medlemmar Lokalavdelningar Kommittéer Publikationer VERKSAMHETSPLAN RAMBUDGET VALBEREDNINGENS FÖRSLAG PROPOSITIONER Proposition 1, Revidering av stadgar MOTIONER BILAGOR SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 2/23

3 SRRS, KALLELSE TILL FULLMÄKTIGEMÖTE KALLELSE Valda delegater kallas härmed till SRRS ordinarie fullmäktigemöte enligt nedan. Datum: Lördagen den 13 april 2013 Starttid: 11:00 Plats: Hotell Scandic Elmia Adress: Elmiavägen 8, Jönköping Telefon: E-post: Delegaterna är de medlemmar som har rösträtt vid Fullmäktigemötet. Samtliga medlemmar är dock hjärtligt välkomna att både lyssna och yttra sig. Vägbeskrivning Från E4 N: Använd avfarten vid Trafikplats 99 Österängen. Sväng till höger mot Elmia. Kör rakt fram i rondellen. Passera Kinnarps arena och ni kan se hotellet. Från E4 S: Använd avfarten vid Trafikplats 99 Österängen. Kör över bron över motorvägen mot Elmia. Kör rakt fram i rondellen. Passera Kinnarps arena och ni kan se hotellet. 2. DELEGATER OCH SUPPLEANTER SRRS/Norra SRRS/Mellan SRRS/Västra SRRS/Stockholm SRRS/Skåne 3 delegater & 3 suppleanter 4 delegater & 4 suppleanter 6 delegater & 6 suppleanter 8 delegater & 8 suppleanter 7 delegater & 7 suppleanter SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 3/23

4 SRRS, KALLELSE TILL FULLMÄKTIGEMÖTE DAGORDNING Fullmäktigemöte öppnas av styrelsens ordförande eller, vid förfall för denne, av den som styrelsen utsett. Fullmäktigemöte avslutas av styrelsens ordförande eller, vid förfall för denne, av fullmäktigemötets ordförande. Vid ordinarie fullmäktigemöte ska följande ärenden förekomma: 1. Justering av röstlängden. 2. Val av ordförande för fullmäktigemötet. 3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet. 5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av vald delegat och av personer enligt 7 mom Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade. 7. Fastställande av dagordningen. 8. Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse. 9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust. 10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående fullmäktigemöte givit till styrelsen. 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan Föredragning av styrelsens budgetplan. 13. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår samt beslut eller beslut att uppdra till styrelsen om procentuell storlek av återbetalning till lokalavdelning. 14. Revidering av stadgar. 15. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning. 16. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt 9 i dessa stadgar. 17. Val av valberedning enligt 10 i dessa stadgar. 18. Beslut om omedelbar justering av punkterna Behandling av ärenden, som senast sju veckor före fullmäktigemötet anmälts till styrelsen eller av denna underställts fullmäktige. 20. Övriga ärenden. Väcks vid ordinarie fullmäktige förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 18 kan, om fullmäktige så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut. 21. Fullmäktigemötets avslutning. SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 4/23

5 SRRS, KALLELSE TILL FULLMÄKTIGEMÖTE RESULTATRÄKNING För lokalavdelningarnas resultaträkningar se Bilaga 1.2, 2.2, 3.2, 4.2 och 5.2. SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 5/23

6 SRRS, KALLELSE TILL FULLMÄKTIGEMÖTE 2013 SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 6/23

7 SRRS, KALLELSE TILL FULLMÄKTIGEMÖTE BALANSRÄKNING För lokalavdelningarnas balansräkningar se Bilaga 1.3, 2.3, 3.3, 4.3 och 5.3. SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 7/23

8 SRRS, KALLELSE TILL FULLMÄKTIGEMÖTE 2013 SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 8/23

9 SRRS, KALLELSE TILL FULLMÄKTIGEMÖTE NOTERINGAR TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING 1) Styrelsen har noterat att i SRRS/Västras balansräkning 2012 så är ingående balans (8.280,79) inte är överensstämmande med utgående balans 2011 (8.262,79). Differensen är 18 sek och beror på ett skrivfel i balansräkningen 2012 då den ingående handkassan har angivits till 1.631,84 sek istället för 1.613,84 sek. Detta innebär att den utgående balansen för handkassan 2012 ska vara 2.102,34 sek och summan av omsättningstillgångarna ,83 sek. Detta har korrigerats i SRRS balansräkning ) Styrelsen har vidare noterat att SRRS/Västras balansräkning 2012 inte balanserar. Kortfristiga skulder felinbetalningar (1.229 sek) har bokförts som en intäkt och finns därmed inkluderad i det egna kapitalet för perioden (enligt SRRS/Västras balansräkning 6.815,04 sek). Det egna kapitalet ska istället vara 5.586,04 sek (6.815, ,00) för perioden, vilket innebär att den utgående balansen är ,83 sek. S:a skulder och eget kapital för perioden blir därmed ,04 sek och den utgående balansen ,83 sek. SRRS/Västra Ingående balans Period Utgående balans Tillgångar Omsättningstillgångar Handkassa 1.613,84 488, ,34 Plusgiro 6.648, , ,49 S:a omsättningstillgångar 8.262, , ,83 Skulder och eget kapital Eget kapital Eget kapital , , ,83 Kortfristiga skulder Kortfristiga skulder felinbetalningar , ,00 S:a skulder och eget kapital , , ,83 Eftersom SRRS/Västras räkenskaper vid tidpunkten för framtagandet av dessa handlingar är fastställda av lokalavdelningens årsmöte så kan balansräkningen inte korrigeras enligt ovan. Istället har posten Kortfristiga skulder felinbetalningar a sek exkluderats i SRRS balansräkning för att balansomslutningen ska stämma. Detta förutsätter att SRRS/Västra under 2013 redovisar dessa felinbetalningar som en kostnad (alternativt minskad intäkt) för att redovisningen ska stämma över åren ) Nedan presenteras respektive lokalavdelnings ingående och utgående balans, förväntade och faktiska resultat samt jämförelse av det faktiska resultatet gentemot det förväntade. Kolumnen Jämförelse visar hur det faktiska resultatet procentuellt förhåller sig till det budgeterade resultatet (budgeterat resultat = 100%) och påvisar således inte om resultatet är en vinst eller förlust. Lokalavd. Ingående balans 2012 Förväntat resultat 2012 Faktiskt resultat 2012 Utgående balans 2012 Jämförelse förväntat & faktiskt resultat SRRS/Skåne , , , , ,67 SRRS/Västra 8.262, , , , ,04 SRRS/Stockholm , , , , ,92 SRRS/Mellan ,72-685, , , ,95 SRRS/Norra , , , , ,72 SUMMA , , , , ,96 SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 9/23

10 SRRS, KALLELSE TILL FULLMÄKTIGEMÖTE REVISIONSBERÄTTELSE SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 10/23

11 SRRS, KALLELSE TILL FULLMÄKTIGEMÖTE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sveriges centralstyrelse avger härmed följande berättelse avseende föreningens förvaltning för perioden FÖRTROENDEVALDA CENTRALSTYRELSE SRRS centralstyrelse har sedan SRRS ordinarie fullmäktigemöte den 21 april 2012 bestått av Lennart Persson (ordförande), Reidar Otterbjörk (ledamot/vice ordförande), Jessica Persson (ledamot/sekreterare), Susan Falk (ledamot), Mats Graflund (ledamot), Lisa Zingel (ledamot), Marie Wijkander (suppleant) och Jan Zetterström (suppleant). Sonja Nilsson har varit adjungerad kassör. Ledamot Susan Falk lät, via e-post till styrelsen , meddela att hon av personliga skäl måste avsluta sitt uppdrag som ledamot i SRRS styrelse med omedelbar verkan vilket styrelsen beklagade. Styrelsens arbetsutskott (AU) har bestått av Lennart Persson, Reidar Otterbjörk och Jessica Persson. Lennart Persson och Sonja Nilsson har varit bemyndigade att var för sig teckna SRRS firma REVISORER Revisorer under året har varit Roland Göransson och Stefan Persson. Revisorssuppleanter har varit Axel Nelén och Pia Janols VALBEREDNING Valberedningen har bestått av Sophie Seton (sammankallande), Anna-Karin Häger (ledamot) och Anneli Jönsson (ledamot) VERKSAMHET Under mandatperioden har centralstyrelsen hållit 1 konstituerande styrelsemöte samt 16 protokollförda styrelsemöten, varav 1 fysiskt möte och 15 skypemöten. Arbetet har bland annat bestått av att genomföra och uppfylla de uppgifter/krav som ställts på föreningen av dess fullmäktigemöte och av SKK samt behandling av löpande ärenden, förfrågningar och remisser. För detaljerad information hänvisas till styrelseprotokollen som kan laddas hem från SRRS hemsida eller rekvireras från SRRS sekreterare. SRRS centralstyrelse har arbetat i enlighet med fastställd verksamhetsplan för 2012 på följande sätt: Ombesörja att en reviderad version av SRRS rasspecifika avelsstrategier (RAS) skickas till Svenska Kennelklubben för godkännande under SRRS mottog ett förslag till reviderat RAS från föregående sammankallande i SRRS/AUK. Styrelsen konstaterade att förslaget tyvärr inte motsvarade förväntningarna avseende nulägesbeskrivningar och måldefinitioner. Styrelsen har därför under året bl.a arbetat med att komplettera förslaget med statistik över tid från såväl SRRS Avelsregister som från SRRS Hälsoenkäter och Mentalbeskrivningar för att kunna ge en så komplett nulägesbild som möjligt av rasen. Arbetet med att sammanställa denna statistik har tagit tid eftersom det tas fram för första gången och stora mängder data har behövt sammanställas manuellt. Då det ursprungliga förslaget, som tillhandahållits vid medlemsträffar i januari 2012, har omarbetats kraftigt så önskar styrelsen att detta förankras på nytt inom specialklubben innan det skickas till SKK. Med anledning av ovanstående har inget RAS skickats till SKK för godkännande under verksamhetsåret SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 11/23

12 SRRS, KALLELSE TILL FULLMÄKTIGEMÖTE 2013 Granska och vid behov revidera SRRS policy avseende dermoid sinus. Styrelsen har under året, med stöd av Dr. Nicolette Salom Hillberts, arbetat med att ta fram en reviderad policy avseende Dermoid sinus (DS). Med den reviderade policyn hoppas styrelsen ha förtydligat vilka krav som gäller för att erhålla SRRS valphänvisning i de fall uppfödare väljer att operera DS-affekterad valp samtidigt som risken för att DS-affekterade hundar används i avel minimeras. Styrelsens har vid styrelsemöte beslutat att förslaget till reviderad policy ska skickas till Dr. Nicolette Salmon Hillbertz samt SRRS/AUK för granskning innan fastställande. Arbeta för att ta fram en gemensam kontoplan för lokalavdelningarna i syfte att förenkla den ekonomiska redovisningen och uppföljningen. Styrelsen har tyvärr inte mäktat med att driva denna fråga under Arbeta för att anordna en intern specialklubbskonferens Styrelsen har under året sett att behovet av en intern specialklubbskonferens är stort inom SRRS och avsåg att arrangera en sådan i samband med SRRS Fullmäktigemöte Tyvärr tvingades styrelsen vid styrelsemöte konstatera att personella resurser för genomförande saknades och tvingandes därför besluta att inte arrangera Specialklubbskonferensen vid den planerade tidpunkten. Kommunicera SRRS Föreningshandbok inom specialklubben. SRRS Föreningshandbok har under året kommunicerats till såväl lokalavdelningarnas styrelser som central och lokal valberedning. Specifikt stödja Marknads- och informationskommitténs arbete med en sammanhållen grafisk profil för webb och Ridgeback-Nytt, samt arbetet med att skapa en lämplig webbplattform dit alla lokalavdelningar bjuds in. Arbetet med SRRS nya hemsida har pågått under hela året, men tyvärr har utvecklingen på grund av resursbrist inte fortskridit i den takt som styrelsen hade önskat. Hemsidan, som nu är fylld med innehåll, har i skrivande stund granskats av samtliga kommittéer och i nuläget pågår säkerställande av långsiktig hållbarhet avseende den tekniska lösningen. Stödja SRRS/Norras arbete med att arrangera Ridgebackspecialen SRRS/Norra har, med stöd från SRRS, arrangerat Ridgebackspecialen den juli 2012 i Gysinge. Ansvara för utdelning av vandringspriser och listrosetter vid Ridgebackspecialen (BISS- 12) den juli 2012 Karin Nilsson delade, på uppdrag av SRRS styrelse, ut vandringspriser vid Ridgebackspecialen Listrosetter utdelades av Reidar Otterbjörk och Jessica Persson. Ansvara för korrekturläsning av Ridgeback-Nytt samt SRRS årsbok Ansvarig utgivare Lennart Persson har tillsammans med medlemmar ur SRRS centralstyrelse före tryck korrekturläst SRRS årsbok 2011 samt respektive utgivet nummer av Ridgeback-Nytt. Göra en översyn av SRRS stadgar gentemot SKKs typstadgar för specialklubbar och vid behov föreslå förändringar till SRRS Fullmäktigemöte Styrelsen har till detta Fullmäktigemöte inkommit med en proposition gällande revidering av SRSR stadgar i enlighet med SKKs typstadgar gällande från Ansöka hos Svenska Kennelklubben (SKK) om att SRRS ska bli klassade som jakthundsklubb inom organisationen. På uppdrag av styrelsen så tillsattes en arbetsgrupp med fem medlemmar för att jobba fram möjliga vägar till samarbete med idag etablerade jakthundsklubbar samt ta fram ett väl underbyggt förslag till ansökan för godkännande av SRRS styrelse. I arbetsgruppen ingick, utöver SRRS ordförande Lennart Persson, Björn Willnér, Peter Karlsson, Staffan Linnér och Håkan Löfqvist. Arbetet i gruppen har i dagsläget inte genererat det förväntade resultatet och styrelsen avser att driva arbetet vidare under SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 12/23

13 SRRS, KALLELSE TILL FULLMÄKTIGEMÖTE 2013 Vid behov revidera treårsbudget inför SRRS Fullmäktigemöte 2012 samt genomföra översyn av fonderingar till kommande arrangemang. För styrelsens förslag till budget 2013, 2014 och 2015 se punkt 10 Rambudget i detta dokument. Utöver den fastställda verksamhetsplanen har styrelsen under året även deltagit i arbetet med nedanstående frågor MEDLEMMAR Rhodesian Ridgeback World Congress 2016 Representanter från styrelsen har, i samarbete med representanter från danska (RRK), norska (NRRK) och finska ridgebackklubben (SRB), inlett arbetet med att arrangera Rhodesian Ridgeback World Congress 2016 i Danmark. SKKs specialklubbskonferens 2013 I syfte att styrelsen ska hålla sig ajour med vad som händer inom SKK-organisationen både nu och framåt så har Jessica Persson deltagit vid SKKs specialklubbskonferens den januari Vid konferensen avhandlades ett antal ämnen av intresse för som bl.a annat BPH och Avelsindex för HD och ED. Minnesanteckningar från konferensen har delgivits SRRS styrelse. Ansvarig för medlemsregistret, som administreras av SKK, har varit Sonja Nilsson. Det totala medlemsantalet den 31 december 2012 var 1446 medlemmar fördelade på 1212 fullbetalande inom Norden, 11 fullbetalande utom Norden, 53 familjemedlemmar, 163 valpköparmedlemmar och 7 hedersmedlemmar. 59 medlemmar bor utanför Sverige. Medlemsavgiften för verksamhetsåret har varit följande: Fullbetalande medlem inom Norden 300 sek/år Fullbetalande medlem utom Norden 350 sek/år Familjemedlem 100 sek/år Valpköparmedlem 100 sek/år Nedanstående diagram visar SRRS medlemsantal per den 31 december under den senaste tioårsperioden. SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 13/23

14 SRRS, KALLELSE TILL FULLMÄKTIGEMÖTE 2013 Enligt SKKs vd Ulf Uddman, vid SKKs specialklubbskonferens 2013, så är det normala antalet medlemmar i en specialklubb 3-4 medlemmar per registrerad hund. Diagrammet nedan visar att SRRS medlemsantal under de senaste tio åren har legat något över genomsnittet LOKALAVDELNINGAR SRRS fem lokalavdelningar hade nedanstående medlemsantal per LOKALAVDELNING MEDLEMMAR 2012 MEDLEMMAR 2011 JÄMFÖRELSE 2011 SRRS/Norra 112 medlemmar 126 medlemmar -12,5 % SRRS/Mellan 188 medlemmar 191 medlemmar -1,5 % SRRS/Stockholm 277 medlemmar 279 medlemmar -0,7 % SRRS/Västra 516 medlemmar 548 medlemmar -6,2 % SRRS/Skåne 294 medlemmar 327 medlemmar -11,2 % Diagrammet nedan visar hur SRRS medlemmar procentuellt är fördelade inom lokalavdelningarna respektive utlandet per den 31 december respektive år. *Lokalavdelning Östra lades ner 2006 och medlemmarna fördelades mellan övriga lokalavdelningar. För en sammanfattning av den lokala verksamheten hänvisas till lokalavdelningarnas styrelseprotokoll och verksamhetsberättelser. Protokoll kan rekvireras från SRRS sekreterare och verksamhetsberättelserna återfinns i Bilaga 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 och 5.1. SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 14/23

15 SRRS, KALLELSE TILL FULLMÄKTIGEMÖTE KOMMITTÉER SRRS AVELS- OCH UPPFÖDARKOMMITTÉ (SRRS/AUK) SRRS centralstyrelse har utsett nedanstående personer att ingå i SRRS/AUK under året: Sammankallande: Eva Mustad (perioden ) Ledamot: Helena Sirén (perioden ) Ledamot: Ann-Marie Hilding (perioden ) Ledamot: Eva Malmport (perioden ) Ledamot: Canan Dogan (perioden ) Ledamot: Bodil Söderström (perioden ) Helena Sirén (tidigare sammankallande i SRRS/AUK) meddelade att hon önskade avsluta sitt uppdrag i kommittén från och med vilket SRRS/C fastställde vid styrelsemöte Ann-Marie Hilding meddelade att hon önskade avsluta sitt uppdrag i kommittén vilket SRRS/C fastställde vid styrelsemöte Valphänvisning och rasinformation har under året lämnats av Hans von Homeyer samt genom information på SRRS hemsida. Administration av valpkullar på SRRS hemsida samt underhåll av SRRS avelsregister har ombesörjts av John Sigve Berg på uppdrag av SRRS/AUK. För mer information om avels- och uppfödarverksamheten se kommitténs verksamhetsberättelse i Bilaga SRRS MENTALKOMMITTÉ (SRRS/MK) SRRS centralstyrelse har utsett nedanstående personer att ingå i kommittén under året: Sammankallande: Catharina Tandefelt (perioden ) Ledamot: Johanna Segerlund (perioden ) Ledamot: Petra Johansson (perioden ) Ledamot: Marika Hollstedt (perioden ) Ledamot: Lars Alkestam (perioden ) Marika Hollstedt meddelade att hon önskade avsluta sitt uppdrag i kommittén vilket SRRS/C fastställde vid styrelsemöte För mer information om mentalverksamheten se kommitténs verksamhetsberättelse i Bilaga SRRS TÄVLINGSKOMMITTÉ (SRRS/TK) SRRS centralstyrelse har utsett nedanstående personer att ingå i kommittén under året: Sammankallande: Cornelia Svensson (perioden ) Ledamot: Johanna Falk (perioden ) Ledamot: Hanna Karlsson (perioden ) Ledamot: Camilla Holm (perioden ) Cornelia Svensson har under året ansvarat för registrering av utställningsresultat från SRRS officiella utställningar i SKKs register medan Hanna Karlsson har ansvarat för registrering av resultat från SRRS officiella lydnadsprov i SBK Tävling. Guldhundslistan har administrerats av Caroline Graflund, Viltspårlistan av Linda Andersson och Brukslistan, Lydnadslistan och Agilitylistan av Ninnin Groppfeldt, För mer information om tävlingsverksamheten se kommitténs verksamhetsberättelse i Bilaga 8.1. SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 15/23

16 SRRS, KALLELSE TILL FULLMÄKTIGEMÖTE SRRS MARKNADS- OCH INFORMATIONSKOMMITTÉ (SRRS/MIK) SRRS centralstyrelse har utsett nedanstående personer att ingå i kommittén under året: Sammankallande: Reidar Otterbjörk (perioden ) Ledamot: Jonas Petersson (perioden ) Ledamot: Jenny Jurnelius (perioden ) Ledamot: Anna Lundholm (perioden ) Anna Lundholm meddelade att hon önskade avsluta sitt uppdrag i kommittén vilket SRRS/C fastställde vid styrelsemöte För mer information om kommunikationsverksamheten se kommitténs verksamhetsberättelse i Bilaga PUBLIKATIONER Ansvarig utgivare för SRRS publikationer och SRRS hemsida har varit ordförande Lennart Persson SRRS MEDLEMSTIDNING Medlemstidningen Ridgeback-Nytt har under året utkommit i 4 nummer med en upplaga av 1650 exemplar per nummer. Tidningen trycks i Tjeckien och är i 4-färg. Redaktör har varit Reidar Otterbjörk som ingått i redaktionen tillsammans med Jenny Jurnelius SRRS HEMSIDA SRRS hemsida har uppdaterats löpande. De löpande uppdateringarna av SRRS hemsida har under 2012 gjorts av Camilla Holm medan Jonas Petersson har varit ansvarig för det tekniska underhållet SRRS ÅRSBOK Under året har SRRS givit ut årsboken för Redaktör för årsboken har varit Sonja Nilsson. SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 16/23

17 SRRS, KALLELSE TILL FULLMÄKTIGEMÖTE VERKSAMHETSPLAN SRRS Centralstyrelse (SRRS/C) ska arbeta i enlighet med SRRS och SKK stadgar. Under verksamhetsåret 2013 föreslås därutöver följande verksamhet inom styrelsen: Ombesörja att en reviderad version av SRRS rasspecifika avelsstrategier (RAS) skickas till Svenska Kennelklubben för godkännande under Fortsätta stödja Marknads- och informationkommitténs arbete med att skapa en webbplattform dit alla lokalavdelningar bjuds in. I samarbete med SRRS/Skåne arrangera Ridgebackspecialen den 6-7 juli Ansvara för utdelning av vandringspriser och listrosetter vid Ridgebackspecialen Ansvara för korrekturläsning av Ridgeback-Nytt samt SRRS årsbok. Ombesörja att SRRS representeras av två delegater vid Svenska Kennelklubbens Kennelfullmäktige den september Göra en översyn av SRRS lokalstadgar gentemot SKKs typstadgar för lokalavdelning inom specialklubb och vid behov föreslå förändringar. Uppdatera SRRS Föreningshandbok i enlighet med reviderade stadgar under förutsättning att Fullmäktigemötet 2013 bifaller propositionen Revidering av stadgar. Utvärdera hur SRRS ekonomiska förlust avseende SRRS Årsbok kan minskas. Ansöka hos Svenska Kennelklubben (SKK) om att SRRS ska bli klassade som jakthundsklubb inom organisationen. Vid behov revidera treårsbudget inför SRRS Fullmäktigemöte 2014 samt genomföra översyn av fonderingar till kommande arrangemang. SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 17/23

18 SRRS, KALLELSE TILL FULLMÄKTIGEMÖTE RAMBUDGET SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 18/23

19 SRRS, KALLELSE TILL FULLMÄKTIGEMÖTE 2013 SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 19/23

20 SRRS, KALLELSE TILL FULLMÄKTIGEMÖTE VALBEREDNINGENS FÖRSLAG Valberedning föreslår förtroendevalda inom Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige (SRRS) under verksamhetsåret 2013 enligt nedan. ORDFÖRANDE a) Nyval 1 år Reidar Otterbjörk Kälarne Telefon: LEDAMÖTER b) Omval 2 år Jessica Persson Malmö Telefon: c) Nyval 2 år Marie Wijkander Onsala Telefon: d) Nyval 2 år Hélène Lewinter Gävle Telefon: e) Fyllnadsval 1 år Marie-Louise Folkesson Genarp Telefon: f) Mandatperiod kvar 1 år Mats Graflund Brottby Telefon: g) Mandatperiod kvar 1 år Lisa Zingel Knutby Telefon: SUPPLEANTER h) Nyval 1 år Lennart Persson Sundbyberg Telefon: i) Nyval 1 år Kjell Rörström Enköping Telefon: j) Nyval 1 år Martin Hagberg Ekerö Telefon: k) Nyval 1 år Vakant REVISORER l) Omval 1 år Roland Göransson Sollentuna Tel: m) Omval 1 år Stefan Persson Stockholm Tel: REVISORSUPPLEANTER n) Omval 1 år Axel Nehlén Stockholm Tel: o) Omval 1 år Pia Janols Nyhamnsläge Tel: SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 20/23

21 SRRS, KALLELSE TILL FULLMÄKTIGEMÖTE PROPOSITIONER PROPOSITION 1, REVIDERING AV STADGAR Bakgrund SRRSs styrelse förelägger fullmäktigemötet en revidering av gällande stadgar. Det är en anpassning till SKKs typstadgar gällande från vilket i huvudsak innebär redaktionella och språkliga förändringar. För SRRS är det några förändringar/tillägg som är gjorda utifrån befintliga stadgar. 7 mom 2: Tidpunkt för anmälan av delegater 7 mom 7: Tidpunkt för inlämning av motioner 8 mom 1: Styrelsens organisation 8 mom 1: Utfärdande av temporärt tillträdesförbud 8 mom 2: Tolkning av lokalklubbarnas stadgar Yrkande SRRS centralstyrelse yrkar att Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige ska anta förelagda stadgar i enlighet med Bilaga 1. SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 21/23

22 SRRS, KALLELSE TILL FULLMÄKTIGEMÖTE MOTIONER Inga motioner har anmälts till Fullmäktigemötet. SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 22/23

23 SRRS, KALLELSE TILL FULLMÄKTIGEMÖTE BILAGOR BILAGA BESKRIVNING 1.1 SRRS/Norra Verksamhetsberättelse SRRS/Norra Resultaträkning SRRS/Norra Balansräkning SRRS/Mellan Verksamhetsberättelse SRRS/ Mellan Resultaträkning SRRS/ Mellan Balansräkning SRRS/Stockholm Verksamhetsberättelse SRRS/ Stockholm Resultaträkning SRRS/ Stockholm Balansräkning SRRS/Västra Verksamhetsberättelse SRRS/Västra Resultaträkning SRRS/Västra Balansräkning SRRS/Skåne Verksamhetsberättelse SRRS/ Skåne Resultaträkning SRRS/ Skåne Balansräkning SRRS/AUK Verksamhetsberättelse SRRS/MK Verksamhetsberättelse SRRS/TK Verksamhetsberättelse SRRS/MIK Verksamhetsberättelse Proposition 1, Revidering av stadgar, Bilaga 1 SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 23/23

24 BILAGOR, INNEHÅLL BILAGA 1. SRRS/NORRA SRRS/Norra Verksamhetsberättelse SRRS/Norra Resultaträkning SRRS/Norra Balansräkning BILAGA 2. SRRS/MELLAN SRRS/Mellans Verksamhetsberättelse SRRS/Mellan Resultaträkning SRRS/Mellan Balansräkning BILAGA 3. SRRS/STOCKHOLM SRRS/Stockholm Verksamhetsberättelse SRRS/Stockholm Resultaträkning SRRS/Stockholm Balansräkning BILAGA 4. SRRS/VÄSTRA SRRS/Västra Verksamhetsberättelse SRRS/Västra Resultaträkning SRRS/Västra Balansräkning BILAGA 5. SRRS/SKÅNE SRRS/Skåne Verksamhetsberättelse SRRS/Skåne Resultaträkning SRRS/Skåne Balansräkning BILAGA 6. SRRS/AUK SRRS/AUK Verksamhetsberättelse BILAGA 7. SRRS/MK SRRS/MK Verksamhetsberättelse BILAGA 8. SRRS/TK SRRS/TK Verksamhetsberättelse BILAGA 9. SRRS/MIK SRRS/MIK Verksamhetsberättelse BILAGA 10. REVIDERING AV STADGAR, BILAGA SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 1/46

25 BILAGA 1. SRRS/NORRA 1.1. SRRS/NORRA VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Fortsättning på nästa sida. SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 2/46

26 Fortsättning på nästa sida. SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 3/46

27 Fortsättning på nästa sida. SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 4/46

28 SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 5/46

29 1.2. SRRS/NORRA RESULTATRÄKNING 2012 SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 6/46

30 1.3. SRRS/NORRA BALANSRÄKNING 2012 SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 7/46

31 BILAGA 2. SRRS/MELLAN 2.1. SRRS/MELLANS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 8/46

32 2.2. SRRS/MELLAN RESULTATRÄKNING 2012 Fortsättning på nästa sida. SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 9/46

33 SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 10/46

34 2.3. SRRS/MELLAN BALANSRÄKNING 2012 SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 11/46

35 BILAGA 3. SRRS/STOCKHOLM 3.1. SRRS/STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Fortsättning på nästa sida. SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 12/46

36 SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 13/46

37 3.2. SRRS/STOCKHOLM RESULTATRÄKNING 2012 Fortsättning på nästa sida. SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 14/46

38 SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 15/46

39 3.3. SRRS/STOCKHOLM BALANSRÄKNING 2012 SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 16/46

40 BILAGA 4. SRRS/VÄSTRA 4.1. SRRS/VÄSTRA VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 17/46

41 4.2. SRRS/VÄSTRA RESULTATRÄKNING 2012 SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 18/46

42 4.3. SRRS/VÄSTRA BALANSRÄKNING 2012 SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 19/46

43 BILAGA 5. SRRS/SKÅNE 5.1. SRRS/SKÅNE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 20/46

44 5.2. SRRS/SKÅNE RESULTATRÄKNING 2012 SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 21/46

45 5.3. SRRS/SKÅNE BALANSRÄKNING 2012 SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 22/46

46 BILAGA 6. SRRS/AUK 6.1. SRRS/AUK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 23/46

47 BILAGA 7. SRRS/MK 7.1. SRRS/MK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 24/46

48 BILAGA 8. SRRS/TK 8.1. SRRS/TK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 KOMMITTÉMEDLEMMAR SRRS/TK har under perioden bestått av: Cornelia Svensson (sammankallande) Johanna Falk (ledamot) Hanna Karlsson (ledamot) Camilla Holm (ledamot ) SRRS/TK vill med denna verksamhetsberättelse passa på att tacka både SRRS/C och lokalavdelningarna för ett gott samarbete under det gånga året! MÅL I SRRS/TKs verksamhetsplan 2012 definierades nedanstående mål för SRRS tävlingsverksamhet under året. SRRS ska ha ett centralt sponsoravtal med foderleverantör gällande från och med slöt SRRS ett nytt huvudsponsorkontrakt med Maxipet AB. Fodret som tillhandahålles är James Wellbeloved. Att presentera oss för lokalavdelningarna i RR-Nytt. På grund av olika omständigheter så presenterades aldrig medlemmarna i SRRS/TK i RR- Nytt. Vi planerar dock att få med detta i RR-Nytt i början av Varje lokalavdelning som arrangerar officiell/a utställning/ar ska ha minst två (2) aktiva certifierade utställningsarrangörer (CUA). Under 2012 utbildade alla lokalavdelningar minst en (1) CUA vilket innebär att alla lokalavdelningar under 2012 hade minst två (2) stycken utbildade CUA att tillgå. Arbeta för att en rallylydnadslista skall införas och upprättas på hemsidan. Detta har vi inte kunnat uppfylla då underlag saknades för att upprätta en lista. Insamlandet av detta underlag påbörjades under 2012 och kommer att fortsätta under Under året arrangeras för första gången ett officiellt rallylydnadsprov av SRRS/Stockholm. Med anledning av detta och då relativt stort intresse finns för rallylydnad avser TK att föreslå att styrelsen i SRRS/C beslutar att en rallylydnadslista upprättas under Se över listan med utställningsdeadlines som skickas till lokalavdelningarna för att effektivisera och underlätta allas arbete. Dessa deadlines har vi i SRRS/TK gått igenom. Kommittén kom dock fram till att listorna inte är ineffektiva eller krångliga och beslutade därför att låta dem vara som de ser ut idag. SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 25/46

49 VERKSAMHET SRRS/TK har under året hållit nio (9) protokollförda arbetsmöten. Samtliga protokoll har vederbörligen justerats och kopior har skickats till SRRS centralstyrelse (SRRS/C). UPPDRAG SRRS/C Kommittén har under året bedrivit verksamheten i enlighet med den uppdragsbeskrivning som tillhandahållits av SRRS/C. 1. Verka för att SRRS tävlingsarrangörer och medlemmar hålls informerade i ämnen rörande tävlingsverksamhet för rhodesian ridgeback. SRRS/TK har under året via löpande e-postutskick till lokalavdelningarna informerat om tävlingsverksamhet inom vilken SRRS i dagsläget är verksam. SRRS/TK har även genom Ridgeback-Nytt delgivit information som kan vara av värde för enskild medlem. 2. Verka för att SRRS lokalavdelningar tillhandahåller kvalitativa och professionellt genomförda utställningar och prov i enlighet med gällande regler och bestämmelser. SRRS/TK har, bland annat med stöd av SRRS Tävlingsriktlinjer, arbetat för att säkerställa att officiella prov och utställningar genomförts i enlighet med gällande regler och bestämmelser. Samtliga lokalavdelningar har inkommit med kopia på domaravtal, programförklaring, budget och ekonomisk resultatredovisning, med ett undantag. Tävlingsbudet och ekonomisk resultatedovisning uteblev för rasspecialen på Årsta Liksom föregående år så har många av lokalavdelningarna har inkommit med dokumentationen först efter en eller flera påminnelser och i något fall har den som omnämnt tyvärr uteblivit helt. Respektive lokalavdelning har årligen från SRRS/TK fått en checklista för varje utställningsarrangemang där samtliga deadlines finns angivna. Lokalavdelningarna har således goda förutsättningar att planera för att kunna lämna in dokumentationen i tid och påminnelser ska generellt sätt inte behöva förekomma då detta är både tidsödande och tråkigt för alla inblandade. SRRS/TK har under året varit lokalavdelningarna behjälpliga vid förberedelserna av deras tävlingsarrangemang, både genom att svara på frågor och åta sig konkreta arbetsuppgifter när så har efterfrågats. 3. Bevaka och utvärdera rasens deltagande vid officiella utställningar och prov samt hålla SRRS centralstyrelse och medlemmar informerade om detsamma. SRRS/TK har kontinuerligt bevakat rasens deltagande vid officiella utställningar och prov. Rapport över rasens deltagande vid olika aktiviteter återfinns i denna verksamhetsberättelse. 4. Ansvara för att ansöka hos Svenska Kennelklubben (SKK) om genomförande av officiella utställningar i enlighet med av SRRS centralstyrelse fastställt utställningsprogram. SRRS/TK har mottagit bekräftelse från SKK på att ansökan om sex (6) officiella utställningar 2014 har beviljas i sin helhet. Förändringar i utställningsprogrammet för 2013 fick dock ansökas om under SRRS/TK har enligt överenskommelse mellan SRRS/Skåne och SRRS/C ansökt hos SKK om att ändra plats för Ridgebackspecialen /07 från Löddeköpinge till Höör. Detta med anledning av att önskad plats ej kunde arrenderas under beviljat datum. SRRS/TK har även enligt överenskommelse med SRRS/Västra ansökt om att ändra plats för deras officiella utställning från Vårgårda till Herrljunga då även i detta fall tidigare beviljad plats visat sig vara utarrenderad. SKK har beviljat SRRS ansökan. SRRS/TK har till SKK skickat in ansökan om arrangemang av fyra (4) officiella utställningar Denna ansökan har ännu inte beviljats av SKK. 5. Ansvara för att ansöka hos Svenska Brukshundsklubben (SBK) om genomförande av officiella lydnadsprov i enlighet med av SRRS centralstyrelse fastställt lydnadsprogram. SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 26/46

50 SRRS/TK har till Svenska Brukshundsklubben skickat in ansökan om arrangemang av ett (1) officiellt lydnadsprov Detta lydnadsprovet hålls i samband med BISS XX vilken är en officiell utställning. 6. Ansvara för att säkerställa att domare vid SRRS utställningar är behöriga att döma rhodesian ridgeback vid nationell utställning. SRRS/TK har från SKK fått bekräftat att samtliga avtalade utomnordiska domare 2013 är behöriga att döma rhodesian ridgeback vid nationell utställning i Sverige. Nordiska domares behörighet har verifierats av SRRS/TK via European Judges Directory. 7. Ansvara för registrering av utställningsresultat i Svenska Kennelklubbens (SKKs) register. SRRS/TK har i SKKs register registrerat resultat från samtliga officiella utställningar och lydnadsprov som genomförts i SRRS regi. 8. Ansvara för uppdatering av SRRS vinnarlistor (Guldhundslistan, Viltspårlistan, Lydnadslistan, Brukslistan, Agilitylistan). SRRS/TK har med hjälp av nedanstående listansvariga uppdaterat SRRS tävlingslistor under året. Stort tack till samtliga ansvariga för ett mycket bra arbete! - Guldhundslistan, ansvarig Caroline Graflund - Viltspårlistan, ansvarig Linda Andersson - Lydnadslistan, Brukslistan & Agilitylistan, ansvarig Ninnin Groppfeldt 9. Ansvara för uppdatering av SRRS Tävlingsriktlinjer. Ny version fastställs av SRRS centralstyrelse. Ny version har inte tagits fam under 2012 utan kommer att ses över och revideras under Den sista versionen som finns är gällande från och med Tävlingsriktlinjerna med tillhörande mallar (utgåva 3.0) har distribuerats till lokalavdelningarna. 10. Verka för att SRRS lokalavdelningar ska låta utbilda certifierade utställningsarrangörer. SRRS/TK har informerat lokalavdelningarna om hur de ska gå tillväga för att utbilda certifierade utställningsarrangörer (CUA) samt uppmanat lokalavdelningarna att låta intresserade medlemmar delta vid utbildningarna. Under året har alla lokalavdelningar låtit utbilda minst en (1) ny certifierad utställningsarrangör. Se även punkt Error! Reference source not found. Error! Reference source not found Ansvara för att upprätthålla en förteckning över personer som på bekostnad av SRRS och specialklubbens lokalavdelningar har utbildats till certifierade utställningsarrangörer. SRRS/TK har inventerat antalet personer inom SRRS som är certifierade utställningsarrangörer (CUA). 12. Bistå SRRS lokalavdelningar vid nyttjande av Internetanmälan. SRRS/TK har bistått samtliga lokalavdelningar med anmälningslistor inför deras officiella utställningar och lydnadsprov under året. 13. Vid behov bistå SRRS centralstyrelse i tävlingsfrågor. SRRS/TK har responderat på de förfrågningar och fullföljt de uppdrag som inkommit från SRRS centralstyrelse. Hanna Karlsson samt Johanna Falk har under september 2012 genomgått en helgkurs för Utställningsarrangörer samt utställningsadministratörer. 14. Övrigt Utställningskritiker har under året renskrivits av Birgitta Ebkar för publicering i SRRS årsbok. Ett stort tack till Birgitta för detta enorma arbete! SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 27/46

51 UTSTÄLLNING SRRS OFFICIELLA UTSTÄLLNINGAR 2012 SRRS lokalavdelningar har under året arrangerat fem (5) officiella utställningar. Officiell utställning i Vårgårda Arrangör: SRRS/Västra Domare: Lyn Hewson (GB). Antal anmälda: valpar 10 st, hanar 20 st, tikar 38 st, mönstring 3 st, totalt 71 st Antal deltagande: valpar 9 st, hanar 18 st, tikar 33 st, mönstring 3 st, totalt 63 st Officiell utställning Årsta slott Arrangör: SRRS/Stockholm Domare: valpar Patrik Cederlöf (SE) och officiella Agnes Ganami-Kertes (IL). Antal anmälda: valpar 2 st, hanar 30 st, tikar 49 st, totalt 81 st Antal deltagande: valpar 2 st, hanar 26 st, tikar 39 st, totalt 68 st Ridgebackspecialen /15 i Gävle Arrangör: SRRS/Norra Domare: Filiberto Arniella (PT). Antal anmälda: valpar 12 st, hanar 42 st, tikar 75 st, totalt 129 st Antal deltagande: valpar 12 st, hanar 38 st, tikar 68 st, totalt 118 st Officiell utställning i Askersund Arrangör: SRRS/Mellan Domare: Mats Jonsson (SE). Antal anmälda: valpar 16 st, hanar 20 st, tikar 28 st, totalt 64 st Antal deltagande: valpar 15 st, hanar 18 st, tikar 25 st, totalt 58 st Officiell utställning på Råådalens Brukshundsklubb Arrangör: SRRS/Skåne Domare: valpar, hanar och BIR Nina Karlsdotter (SE) och tikar, avelsgrupper och uppfödargrupper Wera Hübenthal (NO) Antal anmälda: valpar 6 st, hanar 26 st, tikar 43 st, totalt 75 st Antal deltagande: valpar 6 st, hanar 21 st, tikar 33 st, totalt 60 st SRRS GULDHUNDSLISTA 2012 SRRS/TK har i samarbete med listansvarig Caroline Graflund fastställt nedanstående placeringar på SRRS Guldhundslista Den hund som totalt har fått högst poäng och därmed är årets guldhund 2012 är Elangeni Braveheartrules. Stort grattis till samtliga placerade hundar! HANHUNDAR PLAC. HUND POÄNG 1 C.I.B SE UCH DK UCH FI&NO UCH LT CH FR CH LV CH Elangeni Braveheartrules BISS-11 Poäng: C.I.B NORD UCH DK V-11 Kangelani's Impressive Ino Byascot Poäng: NO UCH SE UCH Shavano's Look Out For Obelix Poäng: C.I.B NORDUCH NOUCH LTCH LVCH EECH ROCH BGCH CYCH MDCH UACH AZCH PHCH GECH SEVCH NOVCH RLDN SEV-10 Roseridge Red Rastaban Poäng: Mankoya's Incredible Ike By Gambo Poäng: SE UCH LPI LPII Evergraces Gladiator Phoenix Poäng: NORD UCH Ghali Grand Caspian Poäng: SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 28/46

52 PLAC. HUND POÄNG 8 SE UCH SE VCH Ultra Aslans Heartbreaker Poäng: SE UCH SE VCH Red Head Ridgeback Herakles Zeus Poäng: Ridgebow's Rollick Raz Of Navy Poäng: FÖRTYDLIGANDEN Hundarna p p ats samt har samma s utpoäng. Red ead Ridgeback erak es eus hade starter på utställning, och placerade sig därmed som nummer 9 på listan. Ridgebow's Rollick Raz Of Navy hade 11 starter på utställning, och placerades som nummer 10. PLAC. HUND POÄNG 1 NORD UCH NORD V-11 SE V-11 FI V-11 Ridgebow's Scilla Of Thanzi Poäng: C.I.B NORD UCH DK UCH DK V-10 DK V-11 WW-12 Kangelani's Gentle Malaika By Clay Poäng: NORD UCH SE V-12 Ökensandens Phuma Von Yesekani Poäng: African Braveheart's Oh My God Poäng: NORD UCH Kangelani's Impressive Inka Poäng: Hayawani Sihiri Fukuzana Poäng: SE UCH Ghali Golden Belamie Poäng: C.I.B SE UCH DK UCH FI UCH NO UCH NO V-10 African Braveheart's Fourever Yours Poäng: C.I.B NORD UCH EE CH SE VCH LPI RLD N SE V-10 NORD V-10 Tarujen Uyaya Kadamo Poäng: C.I.B NORD UCH EE CH LT CH LV CH SE VCH Lejonessa Scent Of Savannah Poäng: SAMMANFATTNING AV REGLER Maximalt sex (6) starter och ett (1) resultat per domare får räknas. Om två eller fler hundar hamnar på samma slutpoäng, räknas den hund med minst antal starter som segrare. Om det ändå inte går att skilja hundarna åt, räknas hundarnas individuella tävlingspoäng ihop och den hund med högst poäng räknas då som segrare. För poängberäkning se SRRS hemsida SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 29/46

53 STATISTIK UTSTÄLLNING Diagrammen omfattar enbart deltagande hundar i officiella klasser. Deltagande hundar i avelsklass har exkluderats från statistiken på grund av att antalet hundar blir missvisande då dessa även kan delta i annan officiell klass. SAMTLIGA UTSTÄLLNINGAR Diagrammet nedan visar antalet officiella länsklubbsutställningar respektive rasspecialer under den senaste tioårsperioden Under perioden har 428 officiella utställningar, varav 367 länsklubbsutställningar och 61 rasspecialer arrangerats anordnades 39 länsklubbsutställningar och 5 rasspecialer. Diagrammet nedan visar hur det faktiska antalet startande ridgebackar är fördelade på SKKs länsklubbsutställningar respektive SRRS rasspecialer. Under perioden har totalt hundar startat vid utställning, varav vid länsklubbsutställningar och vid rasspecialer. Under hela perioden har i genomsnitt 24% av samtliga starter skett vid SRRS rasspecialer medan andelen starter vid rasspecialerna under 2012 uppgick till 23%. Figur 1: Datakälla SKKs webbtjänst Hunddata (http://kennet.skk.se/hunddata) SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 30/46

54 Diagrammet nedan visar det genomsnittliga antalet startande ridgebackar per utställning och år. Under hela tioårsperioden har starter skett vid officiell utställning vilket i genomsnitt blir 40,5 deltagande hundar per utställning. Under enbart 2012 var det det totala antalet starter stycken vilket fördelat på antalet utställningar blir 35,9 hundar per utställning. Figur 2: Datakälla SKKs webbtjänst Hunddata (http://kennet.skk.se/hunddata). LÄNSKLUBBSUTSTÄLLNINGAR Diagrammet nedan visar genomsnittligt antal deltagande ridgebackar per utställning vid SKKs länsklubbsutställningar. Under hela tioårsperioden har starter skett vid länsklubbsutställning vilket i genomsnitt blir 35,9 deltagande hundar per utställning. Under enbart 2012 var det det totala antalet starter hundar vilket fördelat på antalet länsklubbsutställningar blir 31,4 hundar per utställning. Figur 3: Datakälla SKKs webbtjänst Hunddata (http://kennet.skk.se/hunddata) SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 31/46

55 RASSPECIALER Diagrammet nedan visar genomsnittligt antal deltagande ridgebackar per utställning vid SRRS rasspecialer. Under hela tioårsperioden har starter skett vid SRRS rasspecialer vilket i genomsnitt blir 68 deltagande hundar per utställning. Under enbart 2012 var det det totala antalet starter 357 hundar vilket fördelat på antalet rasspecialer blir 71,4 hundar per utställning. Det genomsnittliga antalet deltagande hundar vid rasspecialerna under är ca 90% fler än vid länsklubbsutställningarna, det vill säga att nästan dubbelt så många ridgebackar deltar vid rasspecialerna. Figur 4: Datakälla SKKs webbtjänst Hunddata (http://kennet.skk.se/hunddata) Diagrammet nedan visar genomsnittligt antal deltagande ridgebackar per rasspecial fördelat på arrangerande lokalavdelning samt Ridgebackspecialen (BISS-XX). SRRS/Stockholms höga deltagande 2008 har troligen påverkats av att lokalavdelningens rasspecial detta år arrangerades i anslutning till WW-09 i Stockholm. Figur 5: Datakälla SKKs webbtjänst Hunddata (http://kennet.skk.se/hunddata) SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 32/46

56 Diagrammet nedan visar hur det faktiska deltagarantalet varit fördelat inom lokalavdelningarna respektive år. Varje lokalavdelning har exklusive BISS-XX arrangerat en (1) rasspecial per år förutom SRRS/Stockholm som 2009, 2010 och 2011 och SRRS/Västra som 2011 har arrangerat två (2) rasspecialer per år, och SRRS Norra som inte arrangerade någon rasspecial utöver BISS-XX år För hela perioden har den faktiska deltagarfördelningen varit BISS-XX 24%, SRRS/Skåne 16%, SRRS/Stockholm 24%, SRRS/Västra 16%, SRRS/Mellan 12% och SRRS/Norra 8%. Figur 6: Datakälla SKKs webbtjänst Hunddata (http://kennet.skk.se/hunddata) RIDGEBACKSPECIALEN (BISS-XX) Diagrammet nedan visar faktiskt antal deltagande ridgebackar i officiella klasser vid Ridgebackspecialen (BISS-XX). Under perioden har i genomsnitt 113 (113,1) hundar deltagit årligen. Över denna tidsperiod har deltagarantalet sjunkit något, men bara marginellt. Deltagarantalet är relativt konstant även om det enstaka år förekommit färre deltagare. Figur 7: Datakälla SKKs webbtjänst Hunddata (http://kennet.skk.se/hunddata). SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 33/46

57 VILTSPÅRPROV SRRS OFFICIELLA VILTSPÅRTÄVLINGAR 2012 SRRS lokalavdelningar har under året arrangerat en (1) viltspårtävling. Då SRRS i dagsläget inte äger rättighet att anordna officiella viltspårprov i egen regi så har respektive prov anordnats i samarbete med jakthundsklubb. Officiellt viltspårprov Arrangör: SRRS/Västra i samarbete med Svenska Bassetklubben Domare: Jan-Inge Johansson, Leif Berntsson, Roger Skoglund & Inger Skoglund Antal deltagande: 14 st, varav 9 st var av rasen Rhodesian ridgeback, 3 hanar och 6 tikar. Officiellt viltspårprov Arrangör: SRRS/Norra i samarbete med Svenska Schweisshundsklubben Domare: Folke Eriksson (SE), Eskil Persson (SE) och Ingvar Blom (SE). Antal deltagande: 8 st, varav 6 st var av rasen Rhodesian ridgeback, 1 hane och 5 tikar. SRRS VILTSPÅRLISTA 2012 SRRS/TK har i samarbete med listansvarig Linda Andersson fastställt nedanstående placeringar på SRRS Viltspårlista Stort grattis till samtliga placerade hundar! PLAC. HUND POÄNG 1 SE VCH NO VCH Ghali Great Dillon Poäng: SE VCH Ghali Grand Cenna ( ) 3 SE VCH NO VCH Ridgebow's Millie Of Hogan Heart Poäng: SE VCH Ghali Excellent Jade Poäng: SE VCH Djungelkattens Boastridged Bacchus Poäng: Kadamo An Angel In Abbey Poäng: SE VCH Kadamo Penny Lane Poäng: SE VCH Ystanån's Baraka Poäng: SE UCH SE VCH Ultra Aslans Heartbreaker Poäng: SE UCH SE VCH DK UCH Ansiceros Guiness By Aslan Poäng: FÖRTYDLIGANDEN Hundarna på plats 7 och 8 har samma slutpoäng. Kadamo Penny Lane har totalt 3 antal starter och placerar sig därmed på plats 7 medan Ystan s Baraka har 4 starter och slutar på plats 8. Fyra (4) hundar placerar med samma poäng sist på listan. Ansiceros Guiness By Aslan har gått 2 prov och placerar sig därmed på plats nr 10. Ghali Excellent Nassak, Ultra Aslans You Rock My Wor d och axxon s Fefferoni Fixxa har g tt vardera 3 sp r och hamnar utanför istan. SAMMANFATTNING AV REGLER Maximalt sex (6) starter och ett (1) resultat per domare får räknas. Om två eller fler hundar hamnar på samma slutpoäng, räknas den hund med minst antal starter som segrare. Om det ändå inte går att skilja hundarna åt, räknas hundarnas individuella tävlingspoäng ihop och den hund med högst poäng räknas då som segrare. För poängberäkning se SRRS hemsida SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 34/46

58 STATISTIK VILTSPÅRPROV Diagrammen omfattar provresultat som finns registrerade hos SKK till och med Diagrammet nedan visar antal hundar som deltagit vid minst ett (1) officiellt viltspårprov. Varje enskild hund representeras endast en (1) gång per år. Under hela tioårsperioden har i genomsnitt 130 (129,9) hundar årligen startat vid viltspårprov. Figur 8: Datakälla SKKs webbtjänst Hunddata (http://kennet.skk.se/hunddata). Diagrammet nedan visar antal unika hundar som årligen deltagit vid minst ett (1) officiellt viltspårprov i förhållande till antal registrerade hundar per år. Under hela tioårsperioden har i genomsnitt 32% av antalet registrerade hundar årligen deltagit vid minst ett viltspårprov. Under 2012 uppgick andelen deltagande hundar till 32%. Figur 9: Datakälla SKKs webbtjänst Hunddata (http://kennet.skk.se/hunddata). Diagrammet nedan visar antal starter vid viltspårprov fördelat på anlagsklass respektive öppenklass. Under hela tioårsperioden har rasen totalt startat vid viltspårprov, vilket i genomsnitt blir 331 (331,4) starter per år. I anlagsklass har rasen under perioden i genomsnitt startat vid 78 (77,6) prov per år och i öppenklass 254 (253,8) prov per år. SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 35/46

59 Under 2012 har rasen totalt startat vid 215 officiella viltspårprov som dömts av 72 olika domare, dvs i genomsnitt cirka 3,3 prov per domare. Under hela perioden har 265 ridgebackar erövrat titeln SE VCH, varav 10 hundar erhållit denna titel under Figur 10: Datakälla SKKs webbtjänst Hunddata (http://kennet.skk.se/hunddata). Diagrammet nedan visar resultatet för de 804 starter som under perioden har skett i anlagsklass. För hela tioårsperioden har i genomsnitt 15% av anlagsproven blivit ej godkända medan 85% har blivit godkända. Under 2012 är fördelningen ej godkända 11% och godkända 88%. Figur 11: Datakälla SKKs webbtjänst Hunddata (http://kennet.skk.se/hunddata). Diagrammet nedan visar resultatet för de starter som under perioden har skett i öppenklass. För hela tioårsperioden är den genomsnittliga prisfördelningen 1:a pris 74%, 2:a pris 11%, 3:e pris 6% och 0 pris 9%. Under enbart 2012 är den prisfördelningen 1:a pris 69%, 2:a pris 8%, 3:e pris 6% och 0 pris 16%. SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 36/46

60 Figur 12: Datakälla SKKs webbtjänst Hunddata (http://kennet.skk.se/hunddata). LYDNADSPROV SRRS OFFICIELLA LYDNADSPROV 2012 SRRS lokalavdelningar har under året arrangerat fem (5) officiella lydnadsprov. Officiellt lydnadsprov klass I-elit i Farsta (i ridhus) Arrangör: SRRS/Stockholm Domare: Christer Malmström och Roger Borgström Antal deltagande: klass I 16 st, klass II 5 st, klass III 4 st, elitklass 12 st, totalt 37 st. 4 ekipage strukna utan återbetalning. 4 av de deltagande hundarna var av rasen Rhodesian ridgeback. Officiellt lydnadsprov klass I-III i Haninge i samband med officiell utställning Arrangör: SRRS/Stockholm Domare: Ragnar Moberg Antal deltagande: klass I 4 st, klass II 0 st, klass III 0 st, totalt 4 st. 4 ekipage strukna utan återbetalning. 1 av de deltagande hundarna var av rasen Rhodesian ridgeback. Officiellt lydnadsprov klass I-elit Gysinge i samband med BISS-12 Arrangör: SRRS/Norra Domare: Göran Svensson Antal deltagande: klass I 6st, klass II 2st, klass III 1st, elitklass 1st, totalt 10 st 1 ekipage struket utan återbetalning. 5 av de deltagande hundarna var av rasen Rhodesian ridgeback. Officellt lydnadsprov klass I-elit i Helsingborg i samband med officiell utställning Arrangör: SRRS/Skåne Domare: Yvonne Sjöstrand Antal deltagande: klass I 2 st, klass II 2 st, klass III 1 st, elitklass 4 st, totalt 9 st 3 av de deltagande hundarna var av rasen Rhodesian ridgeback Officiellt lydnadsprov klass I-elit i Farsta (i ridhus) Arrangör: SRRS/Stockholm Domare: Roger Borgström och Ragnar Moberg Antal deltagande: klass I 6st, klass II 10 st, klass III 5 st, elitklass 8 st, totalt 29 st 10 ekipage strukna utan återbetalning 3 av de deltagande hundarna var av rasen Rhodesian ridgeback SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 37/46

61 SRRS LYDNADSLISTA 2012 SRRS/TK har i samarbete med listansvarig Ninnin Groppfeldt fastställt nedanstående placeringar på SRRS Lydnadslista Stort grattis till samtliga placerade hundar! PLAC. HUND POÄNG 1 LPII LPELIT SE LCH SE VCH Bondinos Vilja Poäng: SE VCH RLD N RLD F Shavano's Kind Of Pathfinder Poäng: SE VCH LPI Bondinos Oberon Poäng: SE UCH SE VCH LP1 RLD N RLD F LPI NORD V-11 Evergraces Wildheart Wolverin Poäng: LPI SE VCH Skepparkrokens Beyessie Of Ascot Poäng: SE VCH Bondinos Winston Poäng: SE VCH RLD N Ridgebow's Nandisa Of Zazazela Poäng: SE UCH SE VCH LP1 African Hunter's Amazing Bolero Poäng: SE UCH FI UCH SE VCH LPI Rex Ventors Maddox Poäng: Ghali Golden Brunette Poäng: SAMMANFATTNING AV REGLER Maximalt sex (6) starter får räknas. Om två eller fler hundar hamnar på samma slutpoäng, räknas den hund med minst antal starter som segrare. Om det ändå inte går att skilja hundarna åt, räknas hundarnas individuella tävlingspoäng ihop och den hund med högst poäng räknas då som segrare. För poängberäkning se SRRS hemsida SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 38/46

62 STATISTIK LYDNADSPROV Statistiken omfattar provresultat som finns registrerade hos SKK till och med Under 2012 har 19 unika hundar deltagit i lydnadsprov. Diagrammet nedan visar antal hundar som deltagit vid minst ett (1) officiellt lydnadsprov. Varje enskild hund representeras endast en (1) gång per år. Under hela tioårsperioden har i genomsnitt 30 (29,5) hundar årligen startat vid lydnadsprov. Figur 13: Datakälla SKKs webbtjänst Hunddata (http://kennet.skk.se/hunddata) Diagrammet nedan visar antal unika hundar som årligen deltagit vid minst ett (1) officiellt lydnadsprov i förhållande till antal registrerade hundar per år. Under hela tioårsperioden har i genomsnitt 7% av antalet registrerade hundar årligen deltagit vid minst ett lydnadsprov. Under 2012 uppgick andelen deltagande hundar till 6%. Figur 14: Datakälla SKKs webbtjänst Hunddata (http://kennet.skk.se/hunddata) SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 39/46

63 Diagrammet nedan visar antal starter vid lydnadsprov fördelat på respektive lydnadsklass. Under hela tioårsperioden har rasen totalt startat vid 1078 lydnadsprov, vilket i genomsnitt blir 108 (107,8) starter per år. Under 2012 har rasen totalt startat vid 66 officiella lydnadsprov som dömts av 42 olika domare, dvs i genomsnitt cirka 1,6 prov per domare. Under året har 4 hundar erövrat titeln LP1. 46 starter har skett i klass I, 16 starter i klass II, 0 starter i klass III och 4 starter i Elitklass. Figur 15: Datakälla SKKs webbtjänst Hunddata (http://kennet.skk.se/hunddata) BRUKSPROV SRRS OFFICIELLA BRUKSPROV 2012 SRRS har inte arrangerat några officiella bruksprov under året. SRRS BRUKSLISTA 2012 SRRS/TK har i samarbete med listansvarig Ninnin Groppfeldt fastställt nedanstående placeringar på SRRS Brukslista Stort grattis till samtliga placerade hundar! PLAC. HUND POÄNG 1 SE VCH RLD N RLD F Shavano s Kind Of Pathfinder (3+3) 2 SE VCH Bondinos Winston Poäng: SAMMANFATTNING AV REGLER Maximalt sex (6) starter får räknas. Om två eller fler hundar hamnar på samma slutpoäng, räknas den hund med minst antal starter som segrare. Om det ändå inte går att skilja hundarna åt, räknas hundarnas individuella tävlingspoäng ihop och den hund med högst poäng räknas då som segrare. För poängberäkning se SRRS hemsida SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 40/46

64 STATISTIK BRUKSPROV Statistiken omfattar provresultat som finns registrerade hos SKK till och med Diagrammet nedan visar antal hundar som deltagit vid minst ett (1) officiellt bruksprov. Varje enskild hund representeras endast en (1) gång per år. Under hela tioårsperioden har i genomsnitt 4 (4,2) hundar årligen startat vid bruksprov. Figur 16: Datakälla SKKs webbtjänst Hunddata (http://kennet.skk.se/hunddata). Diagrammet nedan visar antal starter vid bruksprov fördelat på respektive gren. Under hela tioårsperioden har rasen totalt startat vid 103 bruksprov, vilket i genomsnitt blir 10 (10,3) starter per år. Den genomsnittliga fördelningen mellan deltagandet i de olika grenarna är för hela perioden Spår 75%, Sök 19% och Rapport 7%. Under 2012 har rasen totalt startat vid 4 officiella bruksprov som dömts av 4 olika domarpar (Bruksprov döms alltid av 2 domare). En har blivit godkänd i apell spår. Figur 17: Datakälla SKKs webbtjänst Hunddata (http://kennet.skk.se/hunddata) SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 41/46

65 AGILITY SRRS OFFICIELLA AGILITYTÄVLINGAR 2012 SRRS har inte arrangerat några officiella agilitytävlingar under året. SRRS AGILITYLISTA 2012 SRRS/TK har i samarbete med listansvarig Ninnin Groppfeldt fastställt nedanstående placeringar på SRRS Agilitylista Stort grattis till samtliga placerade hundar! AGILITY PLAC. HUND POÄNG 1 LPELIT LPII SE VCH SE LCH Bondinos Vilja Poäng: SE VCH Bondinos Winston Poäng: SE VCH Anzantras Morowa Zaafarani Poäng: SE VCH LPI Bondinos Oberon Poäng: SEVCH Oppigården's Pepparkornsöga Poäng: Esprit De Ridge's Ajam Qeylah Poäng: HOPP PLAC. HUND POÄNG 1 LPELIT LPII SE VCH SE LCH Bondinos Vilja Poäng: SE VCH Oppigården's Pepparkornsöga Poäng: SE VCH LPI Bondinos Oberon Poäng: SE VCH Anzantras Morowa Zaafarani Poäng: SE VCH Bondinos Winston Poäng: Esprit De Ridge's Ajam Qeylah Poäng: Rassagården's Hannibal Poäng: SAMMANFATTNING AV REGLER Maximalt sex (6) starter i hoppklass respektive agilityklass får räknas. Om två eller fler hundar hamnar på samma slutpoäng, räknas den hund med minst antal starter som segrare. För poängberäkning se SRRS hemsida STATISTIK AGILITY Statistik för rasens deltagande i agility kan tyvärr inte tillhandahållas eftersom rasens agilityresultat inte finns tillgängliga via SKKs webbtjänst Hunddata (http://kennet.skk.se/hunddata). SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 42/46

66 RALLYLYDNADSPROV Från och med den 1 juli 2011 är rallylydnad en officiell tävlingsgren inom SKK. Sporten bygger på att hund och förare genomför en bana med moment beroende på svårighetsgrad. Totalt finns det ca 70 moment i fyra klasser: Nybörjare, Fortsättning, Avancerad och Mästare. Mer information om rallylydnad återfinns på Svenska Brukshundsklubbens hemsida, SRRS OFFICIELLA RALLYLYDNADSPROV 2012 SRRS har inte arrangerat några officiella rallylydnadsprov under året. STATISTIK RALLYLYDNADSPROV Statistiken omfattar provresultat som finns registrerade hos SKK till och med Diagrammet nedan visar antal hundar som deltagit vid minst ett (1) officiellt rallylydnadsprov. Varje enskild hund representeras endast en (1) gång per år. Under 2012 har 30 unika hundar startat vid rallylydnadsprov. Figur 18: Datakälla SKKs webbtjänst Hunddata (http://kennet.skk.se/hunddata) Diagrammet nedan visar antal starter vid rallylydnadsprov fördelat på respektive klass. Under 2012 har rasen totalt startat vid 112 officiella rallylydnadsprov som dömts av 15 olika domare, dvs i genomsnitt cirka 13.4 prov per domare. 10 hundar har blivit uppflyttade till Fortsättningsklass, 8 hundar har blivit uppflyttade till Avancerad klass och 1 hundar har blivit uppflyttade till Mästarklass. Under året har 5 hundar erövrat titeln RLD N och 3 hundar titeln RLDF. Under 2012 är fördelningen: Nybörjarklass: 62 starter, 55% Fortsättningsklass: 37 starter, 33% Avanceradklass: 8 starter, 7% Mästarklass: 5 starter, 4% SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 43/46

67 Figur 19: Datakälla SKKs webbtjänst Hunddata (http://kennet.skk.se/hunddata) HUVUDSPONSOR MaxiPet AB har varit huvudsponsor för samtliga officiella tävlingar och bidragit med bland annat foderpriser till placerade hundar. Vi tackar MaxiPet för gott samarbete under året! SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 44/46

68 BILAGA 9. SRRS/MIK 9.1. SRRS/MIK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 SRRS, Dokumentversion: 1.0, Fastställd datum: Sida: 45/46

15 februari 2014, kl 14.00 Johans Café och Matsal i Jönköping. Välkommen!

15 februari 2014, kl 14.00 Johans Café och Matsal i Jönköping. Välkommen! 15 februari 2014, kl 14.00 Johans Café och Matsal i Jönköping Välkommen! Dagordning 1. Justering av röstlängden 2. Val av ordförande för mötet 3. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet 4. Val

Läs mer

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15 Innehåller: Dagordning Verksamhetsberättelser Resultat- och balansräkning 2013 Revisionsberättelse Förslag verksamhetplaner 2014 Budgetförslag 2014 Valberedningens förslag Motioner Årsmöteshandlingar Skövde

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

Minnesanteckningar från Specialklubbskonferensen Clarion Hotell Stockholm 7-8 februari 2015

Minnesanteckningar från Specialklubbskonferensen Clarion Hotell Stockholm 7-8 februari 2015 1 Minnesanteckningar från Specialklubbskonferensen Clarion Hotell Stockholm 7-8 februari 2015 Lördag 7 februari 40 specialklubbar och samtliga 25 länsklubbar (totalt över 125 personer) var anmälda till

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat.

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat. Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 28-29 mars 2015 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Svenska Stövarklubben Flik 5

Svenska Stövarklubben Flik 5 Svenska Stövarklubben Flik 5 Verksamhetsberättelse för 2013 Styrelsen för Svenska Stövarklubben (SvStK) får härmed överlämna berättelse över klubbens förvaltning och aktiviteter under 2013 vilket är klubbens

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 6: Ekonomi Innehåll Möteshandlingarna som berör Medicine Studerandes Förbunds (MSF:s) ekonomi består av den ekonomiska redovisningen för kalenderåret 2012 och

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Plats: Linköpings Motorstadion, Linköping. Tid: Lördag 2013-10-05 Kl. 16.00 Välkomna! / Styrelsen Dagordning 1. Mötets öppnande. Fråga om mötet blivit behörigen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Svenska Australian Shepherdklubben, SASK Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2013. Styrelse

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Länsklubbsårsmöte. Verksamhetsåret 2014 2015-02-28

Årsmöteshandlingar. Länsklubbsårsmöte. Verksamhetsåret 2014 2015-02-28 Årsmöteshandlingar Verksamhetsåret 2014 Länsklubbsårsmöte 2015-02-28 DAGORDNING ÅRSMÖTE Västernorrlands kennelklubb 2015-02-28 1. Justering av röstlängd. 2. Val av ordförande för mötet. 3. Styrelsens anmälan

Läs mer

Årsredovisning 2010. inkl. förbundsmöteshandlingar 2011. Svenska Sportdykarförbundet

Årsredovisning 2010. inkl. förbundsmöteshandlingar 2011. Svenska Sportdykarförbundet Årsredovisning 2010 inkl. förbundsmöteshandlingar 2011 Svenska Sportdykarförbundet Innehåll Årsredovisning SSDF:s vision och mål 2 SSDF:s ordförande 3 Verksamhetsberättelser 4 Styrelsen 4 uv-rugbykommittén

Läs mer

Protokokoll fört vid Chihuahuacirkelns årsmöte 20110410 i Örebro Brukshundklubbs lokaler

Protokokoll fört vid Chihuahuacirkelns årsmöte 20110410 i Örebro Brukshundklubbs lokaler Protokokoll fört vid Chihuahuacirkelns årsmöte 20110410 i Örebro Brukshundklubbs lokaler 1. Mötets öppnande Orförande Lennart Nilsfors förklarade mötet öppnat. Deltagarupprop 39 medlemmar +1 2. Justering

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen 2015-04-10-2015-04-12 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 2 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugofjärde Servicekonferens Konferensens huvudtema: De

Läs mer

SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03

SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03 SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03 Frågebanken startades 1998-10-14,15 och innehåller frågor som tagits upp inom SKK/FK. Banken innehåller tre huvudavsnitt: Klubbstyrelsen, Årsmötet samt Allmänt.

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer