Vi gör det grönare för dig! miljöhandbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi gör det grönare för dig! miljöhandbok"

Transkript

1 Vi gör det grönare för dig! miljöhandbok

2 Miljöhandbok Miljö är ett område som krupit längst upp på dagordningen både globalt och lokalt. Vi på Svanströmsgruppen upplever ett ökat engagemang från våra kunder och från vår egen personal, och 2008 beslutade vi oss därför för att lägga extra stort fokus på miljöområdet. Svanströmsgruppen, dvs. Svanströms, Wettergrens och Killbergs har arbetat med miljöfrågor under många år och under 90-talet blev första delen av vårt bolag certifierat. Vårt miljöarbete innefattar hela bolaget och påverkar oss på olika sätt. På vår inköpsavdelning arbetar vi med att välja leverantörer och produkter som lever upp till våra hårda miljökrav. Detta gör vi bl.a. genom att alla våra leverantörer skriver på vår Code of Conduct (se sida 2) som ställer krav på både miljö och arbetsmiljö. På lagret ser vi regelbundet över våra transporter och hur logistiken kring dessa kan effektiviseras. Vi arbetar med återvinning av vårt avfall och utbildar regelbundet vår personal i miljöfrågor. Inom försäljningsområdet erbjuder vi våra kunder hjälp med återvinning av papper, bläck, toner, samt el-skrot. Vi hjälper också våra kunder att göra ett aktivt miljöval med hjälp av marknadens olika miljömärkningar och vår egen miljösymbol Lövet. Många bäckar små Genom att tänka miljösmart på kontoret så kan du och ditt företag minska den negativa påverkan på miljön. Att släcka lampan när den inte behövs eller att stänga av skärmen när du går hem på kvällen kan verka simpelt, men skillnaden blir stor om många personer gör samma sak. Med detta informationsblad vill vi berätta om vårt miljöarbete, samt informera om vad vi tycker man bör tänka på när man köper kontorsmateriel. Vi berättar om olika typer av produkter och om de miljömärkningar som hjälper dig på traven. Trevlig läsning! 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING verksamhetspolicy... 4 code of conduct... 5 CERTIFIKAT ISO CERTIFIKAT iso produktinformation... 9 miljömärkning vi vägleder dig vidare med lövet vi hjälper dig med ditt miljöarbete egna noteringar mer information/kontaktuppgifter här hittar du oss

4 VERKSAMHETSPOLICY Svanströmsgruppen ser lönsamhet, kvalitet, säkerhet, miljö och hälsa som integrerade delar i vår verksamhet och dess utveckling. Vi skall i alla delar av vår verksamhet dessutom följa god affärsetik. Kvalitet Vi skall verka för att våra tjänster och produkter uppfyller kundernas och medarbetarnas behov och förväntningar. För Svanströmsgruppen är kvalitet nöjda kunder som kommer tillbaka gång efter gång och för att uppnå detta fokuserar vi enligt nedan: Vi skall hålla vad vi lovar våra kunder och helst överträffa det. Vi arbetar med ständiga förbättringar inom hela företaget för att höja vår konkurrenskraft. Vi höjer våra medarbetares kompetens genom utbildning. Våra kvalitetsmål skall vara kända på varje enhet och de skall revideras en gång per år. Vi skall utveckla vårt sortiment efter kundernas förväntningar och med hänsyn till miljön. Miljö Vårt miljöarbete baseras på kretsloppstanken. Vi ser på råvaruförbrukningen ur ett globalt perspektiv och vi verkar för att miljöhänsyn tas under hela produktens livscykel. I vårt sortiment finns produkter med officiell miljömärkning såsom Svanen och Bra Miljöval. Även de produkter som saknar officiell miljömärkning utvärderas och när våra kriterier uppfylls märks dessa produkter med vår symbol för miljöinformation, Lövet. För oss inom Svanströmsgruppen är miljöarbete något som angår alla och det bygger på delaktighet från anställda, kunder och leverantörer. Vi skall ha ett nära samarbete med våra leverantörer och påverka dem till att miljöanpassa produktion, produkter, förpackningar och logistik. Dessutom kräver vi tydlig information och dokumentation vad gäller produkternas material och beståndsdelar. Svanströmsgruppen följer lagar och förordningar och strävar efter att genom samverkan ständigt förbättra vårt arbetssätt, våra arbetsmetoder, vår logistik och vår resurshantering. Svanströmsgruppen arbetar med ständiga förbättringar och bevakar kontinuerligt forskning och utveckling inom miljöområdet. Arbetsmiljö Svanströmsgruppens systematiska arbetsmiljöarbete skall säkerställa en säker och trivsam arbetsmiljö för alla medarbetare. Genom skyddsronder, medarbetarenkäter, utvecklingssamtal och övriga forum såsom avdelningsmöten identifierar vi arbetsmiljörisker som förs in i vår handlingsplan. Alla som blivit tilldelad arbetsmiljöuppgifter skall ha de befogenheter, resurser och den kompetens som behövs för att kunna genomföra dessa. Svanströmsgruppens arbetsmiljörutiner skall vara kommunicerade, förstådda och lättillgängliga. På Svanströmsgruppen eftersträvar vi ett arbetsklimat där det är högt i tak och där förbättringsförslag på arbetsmiljöområdet välkomnas. Årsta Michael Andersson VD 4

5 Code of Conduct Svanströmsgruppen, som är en av de ledande leverantörerna på den svenska marknaden för kontorsmateriel, anser att det är viktigt för Svanströmsgruppen att ta ansvar för sina åtgärder i Sverige såväl som i resten av världen som t.ex. under vilka etiska, sociala och miljömässiga villkor våra produkter tillverkas eller säljs. Därför har vi tagit fram detta dokument som innehåller Svanströmsgruppens uppförandekod om: Barn- och tvångsarbete Mänskliga rättigheter, och arbetstagarnas grundläggande rättigheter Arbetsmiljö och säkerhet Miljöförhållanden och miljöpåverkan Denna uppförandekod är ett undertecknat avtal mellan Svanströmsgruppen och vår leverantör eller entreprenör, som innebär att det är leverantörens eller entreprenörens ansvar att vidta åtgärder mot sina underleverantörer och underentreprenörer. Skulle något av våra krav strida mot nationella lagar i något land eller område så skall lagen i det aktuella landet följas. Leverantören måste i sådana fall informera Svanströmsgruppen om avvikelsen utan dröjsmål. Skulle leverantören eller entreprenören av någon anledning, inte kunna följa denna uppförandekod, måste företaget omedelbart meddela Svanströmsgruppen. Efter att ha undertecknat detta dokument godkänner leverantören att Svanströmsgruppen, eller dess ombud, har rätt att inspektera alla delar av handeln och produktionskedjan när som helst och utan förvarning. Alla våra leverantörer måste acceptera och underteckna vår uppförandekod innan slutliga förhandlingar genomförs. Om vi skulle finna att en leverantör inte följer detta avtal kommer vi, om korrigerande åtgärder inte vidtas inom överenskommen tid, att avbryta affärsrelationen. 1. Barn- och tvångsarbete Barnarbetare får inte förekomma. Vår definition av ett barn är enligt ILO: s konvention nr 138. Ett barn är en person yngre än 18 år. Dock anger konventionen att barn under 18 år men lägst 15 år med fullgjord obligatorisk skolplikt kan anlitas i enklare arbeten som ej avser produktion för saluvaror eller arbete i tung industri eller arbete som kan inverka negativt på personens hälsa. Vi kommer inte att kräva att leverantören säger upp redan anställda barnarbetare utan att ansvar tas för barnets framtid. Om en sådan situation uppstår måste man samarbeta för att finna en tillfredsställande lösning för alla parter. En anställning måste vara fritt vald. Ingen fysisk bestraffning, psykiskt eller fysiskt tvång får användas. Man får inte heller krävas på "investeringar/depositioner" för att bli anställd hos leverantören. 2. Mänskliga rättigheter, och arbetstagarens grundläggande rättigheter Leverantören skall inte medverka i eller stödja diskriminering. Därför bör det finnas lika möjligheter och lika behandling för alla arbetstagare oavsett ras, kast, nationellt ursprung, kön, ålder eller andra speciella egenskaper inklusive religionstillhörighet, politisk tillhörighet eller medlemskap i fackförening. Dessutom: Alla arbetstagare skall ha rätt att bilda och ansluta sig till fackföreningar av eget val och ha rätt att förhandla kollektivt. Alla arbetstagare bör arbeta i en miljö fri från oönskade beteenden, såsom bland annat gester, språk och fysisk kontakt som är sexuellt tvingande, hotfullt eller kränkande. Alla arbetstagare bör ha rätt till ett anställningsavtal, begriplig information om lönerna på arbetsmarknaden samt uppgifter om deras löner skriftligen vid varje tillfälle gällande att lönerna är betalda. Arbetare med samma erfarenhet och kvalifikationer ska få lika lön för lika arbete. Alla arbetstagares normala arbetsvecka får inte överstiga den lagliga gränsen för aktuellt land. Övertid ska vara frivilligt och ersättas med lagstadgad eller avtalad övertidsersättning. 5

6 3. Arbetsmiljö och säkerhet Leverantören skall tillhandahålla en säker och ej hälsovådlig arbetsmiljö, och måste vidta adekvata åtgärder för att förhindra olyckor och skador orsakade av risker i arbetsmiljön. Leverantören skall utse en chef som skall ansvara för arbetstagarnas arbetsmiljö inklusive deras grundläggande behov av lämplig temperatur, frisk luft, god belysning och godtagbara sanitära förhållanden med rent rinnande vatten. Dessutom: Alla arbetstagare bör ha rätt utrustning för att skyddas från skador och faror eller gift av något slag, t.ex. vatten, luft, buller, vibrationer, vätskor eller material. Alla arbetstagare bör vara medvetna om leverantörens säkerhet och regelbundet utbildade i företagets evakueringsrutiner. Inga arbetstagare skall arbeta med maskiner, utrustning och verktyg utan säkerhetsarrangemang eller arbeta i osäkra byggnader. 4. Miljöförhållanden och miljöpåverkan Leverantören måste följa alla tillämpliga miljölagar och förordningar samt industrins miniminormer i landet. Dessutom måste leverantören kunna presentera: En specifikation av det materiella innehållet i produkter som levereras till Svanströmsgruppen Produktionsvillkor och alla material som används vid tillverkning av produkter som levereras till Svanströmsgruppen Fakta som visar leverantörens totala miljöarbete och handlingsplaner. 6

7 7

8 8

9 PRODUKTINFORMATION I sektionerna nedan beskriver vi de produktområden som har störst miljöpåverkan på kontoret. Vi beskriver hur dessa typer av produkter påverkar miljön och vad vi som konsumenter kan tänka på för att minimera den negativa effekten. Toner och bläck Idag används skrivare, faxar och kopieringsmaskiner på nästan alla kontor och därför är toner och bläck (ink-jet) nödvändiga produkter att köpa in. Miljöpåverkan Toner och bläck kan innehålla miljöfarliga ämnen som bly, kadmium, kvicksilver och krom. När man återvinner dessa produkter bidrar man till minskat resursslöseri och man möjliggör att varan tas om hand om på ett riktigt sätt. Vi samarbetar med Pelikan Pelikan, som är en av våra leverantörer av bläck och toner, är ett väletablerat företag som grundades redan Företaget återvinner bläckpatroner och tonerkassetter och levererar alltid produkter av hög kvalitet. Pelikan samlar in tomma tonerkassetter och bläckpatroner, testar dessa noggrant, sorterar bort delar som inte kan återanvändas och skickar vidare restprodukter för miljövänlig destruktion. Därefter rengörs och återfylls kassetterna på och säljs åter till konsument. Miljötips Ta hand om de toner och bläckpatroner som ni har förbrukat och se till att de återvinns miljövänligt. Vi hjälper dig gärna med detta (Se sida 15). Välj miljömärkta toner och bläckkassetter. Papper Papper spelar en viktig roll på kontoret. Många produkter på vårt kontor är gjorda av papper som t.ex. mappar, visitkort, pärmar, mjukpapper och självklart kopieringspapper. Pappers- och träprodukter är naturliga och ofarliga att använda, men det är viktigt att göra ett bra miljöval för att säkerställa att vi inte påverkar skogen och dess växter och djur på ett negativt sätt. Miljöpåverkan Den största miljöpåverkan sker vid tillverkning av papper och vid avverkning av skog. Tillverkningen orsakar dels utsläpp i luft och vatten, dels förbrukning av energi. Avverkning av skog kan leda till att markytan förstörs av skogsmaskinerna. I skogsbruket får, i vissa fall, också lövträd lämna plats för barrträd, vilket hotar den biologiska mångfalden. Miljöutvecklingen inom pappersindustrin har varit enorm under det senaste decenniet. Utsläpp i samband med blekning har minskat, andelen returpapper har ökat och kraven på hållbart skogsbruk blir mer tydliga. Med hållbart skogsbruk menas ett skogsbruk som tar hänsyn till den biologiska mångfalden liksom till sociala och ekonomiska aspekter. Biologisk mångfald är en förutsättning för ett ekologiskt hållbart samhälle. Det är också viktigt att ta sociala och ekonomiska hänsyn för att på så vis säkra urbefolkningars rätt att nyttja sina marker samtidigt som man vill säkerställa att ett långsiktigt skogsbruk bedrivs. Se sida 11 för olika miljömärkningar av skogsbruk. Visste du att om du byter ut 10 vanliga glödlampor mot lågenergilampor kan du spara drygt 250kg koldioxid under deras livslängd. Du sparar också 350kr om året i elkostnad. 9

10 Vi samarbetar med MAP MAP, som är vår huvudleverantör av papper, beskriver papprets kretslopp så här: 1. Koldioxid: Kol är vedfiberns viktigaste byggsten. När biobränslen som trä och papper bränns eller multnar frigörs kolet och återgår till luften som koldioxid. Där fångas det upp av de växande träden 2. Skogen: De svenska skogarna har brukats i flera hundra år. Idag är tillväxten i våra skogar större än avverkningen. Skogsbruket har dock inneburit en gradvis förändring av livsvillkoren för en rad skogslevande växter och djur. 3. Användning: Pappers- och träprodukter är naturliga och ofarliga att använda. 4. Fiberåtervinning: Cellulosafibrer kan återanvändas som råvara för att på nytt göra papper av. Användningen av returfibrer ökar snabbt i Europa. Dock krävs hela tiden påfyllning av ny, oanvänd fiber för att upprätthålla kvaliteten. 5. Tillverkning: Utsläppen från tillverkningen är minimerade. Utvecklingen går mot slutna system. En betydande del av energibehovet täcks genom interna biobränslen. Returpapper Returpapper är papper som helt eller delvis är tillverkat av returfiber. Mest används returfiber i tidningspapper och kartonger, men det finns också finpapperskvaliteter som är tillverkade av returfiber. Varje liten pappersfiber kan användas och cirkuleras ett visst antal gånger. Det betyder att man även måste tillsätta nya färska fibrer direkt från skogen. Det finns några viktiga fördelar med att använda returpapper; dels spar det energi (förutsatt att returpapperet inte transporteras alltför långa sträckor) och dels minskas sopberget. Returpapper kan vara trähaltigt eller träfritt. De trähaltiga har lägre åldersbeständighet än de träfria. Vägledning TCF (Totally Chlorine Free): visar att pappersmassan bleks utan att använda klorhaltiga kemikalier. ECF (Elementary Chlorine Free): innebär att man inte använder elementär klor vid blekningen av massan. PAPER PROFILE: Paper Profile är ett europeiskt miljödeklarationssystem som visar miljöinformation om pappersprodukten. Miljödeklarationerna innehåller fakta om papprets kvalitet, miljöegenskaper, beståndsdelar samt energikonsumtion och avfallshantering vid produktionen. Många av dessa miljödeklarationer är certifierade. På sida 11 kan du läsa mer om miljömärkning av papper. Etiketter Papper är i vissa fall behandlade för att det skall få en annan kvalitet eller funktion. Detta sker framförallt vid produktion av etiketter eller kuvert där klister är en viktig beståndsdel. Produkter med vattenslösligt klister är lättare att återvinna och har en mindre negativ påverkan på miljön. 10

11 Miljötips Välj pappersprodukter som baseras på returpapper. Välj miljömärkta fukthäftande kuvert. Välj miljömärkta återvinningsbara etiketter. Välj träryggspärmar eller pärmar tillverkade av returpapper. Återvinn det egna pappersavfallet. Vi hjälper dig gärna med detta (se sida 15). Plast Plast är ett ämne som används i många typer av kontorsmaterial. Den tillverkas vanligtvis av råolja som är en icke förnybar råvara, men det finns även plast som tillverkas av majs. Miljöpåverkan Det finns olika typer av plast, men det är i huvudsak tre typer som används för att tillverka kontorsmateriel: PVC-plast (polyvinylklorid), PE-plast (Polyeten) och PP-plast (Polypropylen). PVC-plast är ofta omtyckt p.g.a. dess egenskaper, men den har flera negativa effekter på miljön. PVC-plasten innehåller nämligen klor och flera andra tillsatser som gör att plasten vid tillverkning och förbränning släpper ifrån sig cancerframkallande ämnen. PE och PP-plast är bättre för miljön då dessa vid förbränning omvaldas till koloxid och vatten. Miljötips Välj produkter som är biologiskt nedbrytbara. Välj produkter som är gjorda av PE eller PP-plast. Lampor och lysrör Lampor och lysrör finns på alla kontor och valet av produkt har stor påverkan på miljön. En lågenergilampa använder 80 % mindre energi och håller upp till 15 gånger längre än en vanlig glödlampa. Citat från vår leverantör OSRAM: "Vi måste alla bidra till att skydda vår miljö för kommande generationer. Med lågenergilampor kan vi reducera de koldioxidutsläpp som är orsaken till den globala uppvärmningen" Koncernchef OSRAM Martin Goetzeler Miljöpåverkan Lampor och lysrör drar mycket energi. Genom att använda lågenergilampor och genom att släcka belysningen när den inte behövs sparar vi mycket energi. Lampor och lysrör får inte slängas i de vanliga sopporna. I varje vanlig glödlampa finns en liten mängd bly och i lysrör och lågenergilampor finns det kvicksilver. Det är därför mycket viktigt att ta hand om produkterna på rätt sätt genom att lämna dem till närmsta miljöstation. Miljötips Använd lågenergilampor. Släck lampan när den inte behövs. Lämna gamla lampor och lysrör till närmsta miljöstation. Visste du att med rätt tryck i däcken kan bränsleförbrukningen minska med över 5 %. Ett däck läcker ungefär 0,1 mbar i månaden. 11

12 Batterier Batterier finns i många olika varianter och har blivit oumbärliga i den moderna människans vardag. Den tekniska utvecklingen av digitala elektronikprodukter som mobiltelefoner, bärbara telefoner, mp3-spelare m.m. har markant ökat efterfrågan på batterier. Miljöpåverkan Alla typer av batterier skall återvinnas trots att dess miljöpåverkan skiljer sig mycket åt. Knappbatterier är de batterier ur vårt sortiment som har störst miljöpåverkan eftersom de innehåller kvicksilveroxid, silveroxid, zink/ luft eller litium. De batterier som anses vara mest miljöanpassade är litiumbatterier eftersom de varken innehåller kvicksilver, kadmium eller bly. Miljötips Välj miljövänliga batterier. Återvinn alla använda batterier. Lämna dem antingen till kommunen eller till våra butiker. Städmateriel Visste du att så mycket som 20 % av hemmets el används till el-artiklar i stand-by läge. Vid städning av kontoret används olika typer av rengöringsmedel som t.ex. allrengöring, diskmedel, golvvårdsmedel och sanitetsrengöring. Dessa produkter kan i vissa fall innehålla kemikalier som inte är bra för vår miljö. Miljöpåverkan Enligt Naturskyddsföreningen tillförs varje år i Sverige mellan och kemikalier kretsloppen. Svårnedbrytbara kemikalier påverkar inte bara miljön under lång tid utan hinner också spridas över stora områden via luft och vatten. Är de dessutom fettlösliga kan de lagras i levande organismers fettvävnad och ackumuleras i näringskedjan från bytes- till rovdjur. Förutom att vara svårnedbrytbara och fettlösliga kan de också ha hormonpåverkande och cancerframkallande egenskaper. Om dessa föreningar dessutom innehåller brom, fluor eller klor brukar de bli ännu mer svårnedbrytbara och fettlösliga. De kemikalier som finns i vissa rengöringsmedel sköljs ut i våra avlopp och påverkar vår miljö på ett negativt sätt, men om du väljer produkter som är märkta med Svanen eller Bra miljöval så kan samtliga kemikalier tas om hand när avloppsvattnet renas. Miljötips Välj rengöringsmedel som är märkta med Svanen eller Bra miljöval. Använd måttfullt med rengöringsmedel. Elektronik Vi erbjuder utrustning som t.ex. datorer, skärmar, skrivare, kopieringsmaskiner, faxar och räknare. Miljöpåverkan Elektronisk utrustning innehåller vissa miljöfarliga ämnen som man måste ta hänsyn till vid tillverkning och vid kassering, men den största miljöpåverkan sker under användningsfasen när produkten förbrukar energi. Miljötips Se över ditt företags totala dokumenthantering och anpassa utrustningen efter verksamhetens verkliga behov. Införskaffa en multifunktionsmaskin som kan ersätta flera maskiner t.ex. skrivare, kopiator, fax och scanner och därmed minska energiförbrukningen vid stand-by-läge. 12

13 Stäng av de maskiner som inte används. Använd dubbelsidig utskrift. Då kan du halvera din pappersförbrukning. Återvinn produkten genom att lämna in den på närmsta miljöstation. Pennor I vårt sortiment finns många olika typer av pennor som t.ex. blyertspennor, bläckpennor, överstrykningspennor och märkpennor. Miljöpåverkan En pennas miljöpåverkan rör främst resursförbrukningen, dvs. användandet av råmateriel. Kulspetspennor och blyertspennor innehåller inga skadliga ämnen för miljön, men märkpennor kan i vissa fall innehålla lösningsmedel (etanol, propanol eller benzenmethanol) som inte bör komma i kontakt med grundvattnet. Av denna anledning är många märkpennor idag därför vattenbaserade. BEGREEN BeGreen är en miljövänlig produktlinje som tagits fram av en av våra leverantörer Pilot. Produkterna från BeGreen är till minst 70 % gjorda av återvunnet materiel och alla pennor lever upp till de strikta ISO och ISO standardena. BeGreen produkterna finns som ballpointpenna, gel-ink penna, bläckpenna, multipenna, stiftpenna och som stift. Miljötips Välj miljömärkta pennor. För att minimera resursslöseri kan man välja pennor som är påfyllningsbara (både bläck och blyerts). Välj blyertspennor som är olackerade. Välj vattenbaserade märkpennor. Visste du att om du sänker inomhustemperaturen i en villa med ca 1 grad, minskar du elanvändningen med ca 5 % och utsläppen med 4 kg koldioxid per år. Elkostnaden går ner med mellan kr per år. 13

14 MILJÖMÄRKNING Det finns många typer av miljömärkningar som kan vägleda dig i ditt val av kontorsmateriel. Extern miljömärkning Miljömärkningar görs i nästan samtliga fall av en tredje part som utreder och därefter sätter upp ett antal kriterier med hänsyn till miljön. En tillverkare eller leverantör som kan visa att deras produkt uppfyller kraven, ansöker om att få sin produkt märkt och därmed visa att den generellt har bättre miljöegenskaper än andra produkter inom samma produktgrupp. När det gäller kontorsmateriel finns det en rad olika tredjepartsföretag och miljömärkningar. Svanen Svanmärket är det officiella nordiska miljömärket som i Sverige utfärdas av SIS Miljömärkning. Produkterna skall ha en hög kvalitetsmässig standard och de måste uppfylla miljökriterier som omprövas vart tredje år. Miljömärkning används på kemtekniska varor, hygienartiklar, maskiner mm. Mer information finner du på: EU-blomman Rosstjälken med EU-stjärnkransen är EU's gemensamma symbol för miljömärkning. Idag finns kriterier för produktgrupper som; tvättmedel, kopieringspapper ljuskällor, hushålls- och toalettpapper, bärbara datorer, persondatorer, TV-apparater, hushållsmaskiner, inomhusfärger, lack samt jordförbättringsmedel. Blomman är EU:s motsvarighet till den nordiska Svanen. Mer information finner du på: Bra miljöval Naturskyddsföreningens märke har tagits fram i samarbete med handeln för att underlätta för konsumenter som vill handla miljövänligt. För att få använda märket på sin produkt måste vissa kriterier uppfyllas. De produkter som miljömärks är t.ex. tvättmedel och livsmedel, men det kan också gälla elenergi och transporter. Mer information finner du på: www2.snf.se/bmv/ FSC - Forest Stewardship Council FSC är en internationell oberoende, ideell organisation som står för en miljöcertifiering av ekologiskt, ekonomiskt och socialt skogsbruk. FSC-certifieringen är en frivillig överenskommelse mellan markägare som möjliggör för kunden att välja trä- eller pappersprodukter som framtagits av skogsägare som driver ett ansvarfullt skogsbruk. Mer information finner du på: PEFC - Pan European Forest Certification PEFC är en oberoende, ideell organisation som startades Målet är att utveckla ett uthålligt privatskogsbruk med god balans mellan; skogsproduktion, miljö- och sociala intressen. Mer information finner du på: Rainforest Alliance Rainforest Alliance (regnskogsgrodan) är en miljömärkning vars kriterier finns för att beskydda regnskogens ekosystem samt människor och djur som lever där. Även vissa sociala aspekter såsom arbetsförhållande och minimilöner finns med i denna märkning. Deras certifieringssystem garanterar att råvaror är producerade under värdiga och miljövänliga förhållanden, och de genomför årliga kontroller på gårdarna som är med i systemet. Mer information finner du på: 14

15 TCO Miljömärkning TCO märkning gäller bl.a. bildskärmar, datorutrustning, kontorsmaskiner och kontorsmöbler. Märkningen omfattar områdena ergonomi, energi, emission (strålning) och ekologi. Kriterier som är framtagna av TCO, Svenska Naturskyddsföreningen och Nutek Följande krav ställs med referens till miljön: Sparläge, standby. Tid från standby till utskrift inom 20 sekunder. Klara att skriva ut på papper som innehåller 20 % återvunna fibrer. Får inte utsöndra pappersdamm, freon eller ozon i lokalen i vilken den är placerad. Ingen ozon eller freon vid tillverkning. Minimering av tungmetaller. Begränsad användning av bromerade eller klorerade flamskyddsmedel. ISO eller EMAS-certifierad tillverkare Mer information finner du på: :www.tcodevelopment.se Blå ängeln (Blauer Engel) Denna miljömärkning kommer från Tyskland och har kriterier som motsvarar nordens miljömärkning Svanen. Kriterier finns för datorer/ bildskärmar och kopieringsmaskiner Mer information finner du på: KRAV KRAV är en kontrollförening för ekologisk produktion som arbetar för en ökad ekologisk produktion och konsumtion. KRAV tar fram regler för ekologisk produktion, informerar om dessa och kontrollerar att reglerna efterlevs. Reglerna innehåller miljökrav som att konstgödsel och syntetiska bekämpningsmedel inte får används. I den ekologiska animalieproduktionen ställs också höga krav på djuretik. Mer information finner du på: Returpilarna Returpilarna skall visa att produkten kan återvinnas i ett recirkuleringssystem. Märkningen finns bl.a. på PET-flaskor och aluminiumburkar. Märket används av tillverkarna själva och saknar bakomliggande kontrollorganisation. Mer information finner du på: Övriga märkningar Rättvisemärket Rättvisemärkt är en etisk och social märkning med fokus på mänskliga rättigheter. När du köper Rättvisemärkt ökar du möjligheterna för odlare och anställda i utvecklingsländer att hävda sig i den internationella konkurrensen. Märket säger inget om varans miljöegenskaper. Mer information finner du på Astma- och allergiförbundet SVALAN, är symbolen för Astma- och Allergiförbundet. Märket visar att produkten rekommenderas av förbundet men det säger ingenting om produktens miljöpåverkan. Symbolen finns t ex på parfymfria tvättmedel och tvålar. 15

16 Vi vägleder dig vidare med Lövet Det finns fortfarande många produkter som saknar fastställda krav för tredjepartsgjord miljömärkning. I vissa fall finns kriterier, men inga licenser finns ännu på marknaden, vilket innebär att det ibland är svårt att göra ett miljövänligt val. Vi har därför valt att vägleda våra kunder med hjälp av vår egen symbol Lövet. Lövet signalerar att produkten ur miljöhänseende kan vara att föredra framför en annan. Vår bedömning baserar sig på enklare kriterier och tillverkarens egna uppgifter. Lövet Hur gör vi vår bedömning Bedömningen görs på de uppgifter som leverantören lämnar till oss. Vi tittar på produkterna utifrån åtta olika perspektiv; grupp 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 och 80. Därefter ger vi produkten en kod som beskriver varför denna produkt är att föredra framför en annan. De olika perspektiven och koderna beskrivs här nedan: Grupp 10. Branschstandardiserad miljödeklaration Vi använder oss av tre olika miljödeklarationer. Svenska IT-företagens Organisation (SITO) som har tagit fram miljödeklarationer för fax, kopiatorer och skrivare, Paper Profiles som visar miljödeklarationer på papper och Carbon Footprint som beskriver de koldioxidutsläpp som gjorts vid produktionen av produkten. Deklarationerna kan användas för att jämföra olika produkter. De miljödeklarationer som är aktuella finner du antingen på leverantörens hemsidor eller via din säljare. Kod Beskrivning och eventuell kommentar 11 IT-företagens miljödeklaration (SITO) Inom denna grupp återfinns kopiatorer, skrivare och faxar. 12 Pappersbranschens miljödeklaration (Paper Profiles) Inom denna grupp återfinns papper för kopiering, offset, inkjet- och laserskrivare. 15 Carbon Footprint är en miljödeklaration som beskriver de koldioxidutsläpp som gjorts när varan producerats. Inom denna grupp finner du anteckningsblock. Grupp 20: Materialbesparande Inom denna grupp återfinns produkter som är tillverkade av återvunnet material. Hit räknas inte den energiutvinning som sker vid avfallsförbränning, inte heller en produkt som är återvinningsbar eftersom det också måste finnas ett system där materialet omhändertas, sorteras och används till en ny produkt. Kod Beskrivning och eventuell kommentar 21 Minst 60 % återvunnen plast av polypropylén (PP) eller polyeten (PE). 22 Minst 60 % returfiber såsom papper, wellpapper eller kartong. Inom denna grupp återfinns almanackor, arkivkartonger, block, kuvert, mappar, kartong, pärmar och pärmregister. 23 Refillsystem. Inom denna grupp återfinns pennor samt tvål-, lim-, tejp- och korrigeringsprodukter. 24 Tillverkat av spillmaterial såsom exempelvis sågspån, kvistmassa, plastspill. Inom denna grupp återfinns skrivbordstillbehör och pennor. 25 Minst 60 % återvunnet läder. Grupp 30. Energibesparande Inom denna grupp finner du produkter med låg energiförbrukning. Kod Beskrivning och eventuell kommentar 31 Lågenergilampor, lysrörslampor och kompaktlysrör. 32 Eco Dect. Inom denna grupp finner du telefoner som drar 60 % mindre energi än vanliga telefoner. 33 Energy Star. Inom denna grupp finner du produkter med låg energiförbrukning. 16

17 Grupp 40: TillverkningsmateriEl Det material som en vara tillverkas av har olika påverkan på miljön. De undergrupper som är aktuella är Svanmärkt papper, plastsorterna polypropylen och polyeten (PP respektive PE), samt om produkten tillverkas av växtbaserat material, d.v.s. förnyelsebar råvara istället för ändlig sådan. Kod Beskrivning och eventuell kommentar 41 Produkten är tryckt på Svanmärkt papper men är i sig ej en Svanmärkt produkt 42 Polypropylénplast (PP). Inom denna grupp återfinns blockomslag, almanackstillbehör, plastfickor, dataförvaring, gem, inbindningsprodukter, mappar, panelsystem, namnskyltar, hårdplast, pärmar, pärmregister, skrivbordsprodukter och resväskor. 43 Polyetenplast (PE). Inom denna grupp återfinns påsar, bärkassar och sopsäckar. 44 Växtbaserat material såsom exempelvis hampa, majs eller naturgummi (förnyelsebar råvara). Inom denna grupp återfinns förpackningsmateriel och musmattor. 45 Tillverkat av oblekt eller klorfritt papper (Oblekt/TCF). Inom denna grupp återfinns servetter, brevpåsar, kopieringspapper, arkivpapper och pärmregister. Grupp 50: Lösningsmedelsbas I sortimentet finns produkter som har samma funktion men där alternativet vatten finns som lösningsmedel. Kod Beskrivning och eventuell kommentar 51 Vattenbaserat, d.v.s. inga lösningsmedel förutom vatten finns i produkten. Inom denna grupp återfinns limprodukter, pennor och stämpeltillbehör. Grupp 60: Ytbehandling Här bedöms vald ytbehandlingsmetod inklusive om den väljs bort, exempelvis vid olackerade produkter. Aktuella produkter är blyertspennor och läderväskor. Läderväskorna är garvade genom vegetabilisk metod vilken innebär att kromsalter inte används vid garvningen. Kod Beskrivning och eventuell kommentar 61 Produkten är ej ytbehandlad, d.v.s. har en olackerad yta. Inom denna grupp återfinns blyertspennor. 62 Lädret är garvat med vegetabilisk metod (Garvning utan kromsalter). Inom denna grupp återfinns väskor. Grupp 70: Livsmedelsprodukters odlingssätt Här bedöms det sätt på vilket livsmedlet odlas. Kod Beskrivning och eventuell kommentar 70 Kravmärkt och Ekologiskt odlad. 71 Ekologiskt odlad produkt. Inom denna grupp återfinns kaffe. Grupp 80: Nedbrytning Här bedöms hur lätt varan bryts ner. Kod Beskrivning och eventuell kommentar 81 Biologiskt nedbrytbart 17

18 Vi hjälper dig med ditt miljöarbete Vi vill hjälpa våra kunder med deras miljöarbete och har därför tagit fram några olika hjälpmedel. Papper Vår returlåda för återvinningspapper (art ) hjälper dig när du vill återvinna ditt papper. Till denna låda säljer vi också en vagn (art ). Liten och smidig. Kan stå under skrivbordet eller bredvid kopieringsmaskinen. Enklare att samla in papper för återvinning. Lätt att bära och tömma ur. Tillverkad av returfiber. Toner inkj-jet Vår returlåda för toner, ink-jet och färgband (art ) hjälper dig när du vill återvinna ditt förbrukade material. Ingen sortering Kostar enbart ett lokalsamtal. Återfyllning av tonerkassetter (Svanmärkt) Återvinning av plast och metall Miljömässigt omhändertagande Övrigt avfall Grön Station Grön Station (art ) är ett enkelt system för omhändertagande av kontorets miljöstörande och farliga avfall. Beskrivning Grön Station hanteras av Stena Recycling och består av en förvaringsmöbel, samt ett omhändertagande av avfallet. I förvaringsmöbeln finns en s.k. miljöbox (innerlåda) där det osorterade avfallet läggs. Det finns även en liten behållare för batterier, samt en för stickande och skärande avfall. Kontorsavfall som papper, glas, toner m.m. har de flesta företag ett återvinningssystem för. Grön Station är avsedd för övrigt avfall som inte skall slängas i soporna. Det kan vara batterier för mobiltelefoner, räknemaskiner och annan elektronik, korrigeringsrollerflaskan, lågenergi- och glödlampan, sprayburken, tusch- och märkpennor, OH-film, häftapparater m.m. För ett kontor med personen varar en miljöbox i drygt 6 månader. Hämtning av miljöbox När miljöboxen är fylld så meddelas Stena Recyclings närmaste regionkontor. En miljöbil hämtar och transporterar den till en anläggning för sortering och miljöriktig behandling. Det som går att återvinna eller återanvändas återförs till kretsloppet. Annat material lagras som sorterat material i väntan på behandlingsmetod. Samtidigt som miljöboxen hämtas levereras en ny, tom miljöbox. Samtliga emballage är godkända enligt ADR och Stena Recyclings servicemän är ADR-utbildade, samt innehar miljökörkort. 18

19 Leveransvillkor Stena Recycling har ett rikstäckande retursystem som bygger på regelbundna leveranser. Turtätheten är olika beroende av var man bor men maximalt dröjer det fyra veckor innan miljöboxen hämtas. Undantaget är Stockholms innerstad som å sin sida har turer varje vecka. Generellt gäller att hämtning skall beställas senast torsdag kl. 14 veckan innan önskad hämtning. Förvaringsmöbel Mijöbox Bredd (mm) 700 Höjd (mm) 700 Djup (mm) 350 Volym 1x16kg 16kg Kunden köper förvaringsmöbeln och miljöboxar i den omfattningen och så länge vederbörande vill. Det räcker med att kunden vid beställning av hämtning uppger att ingen ny miljöbox skall levereras. Förvaringsmöbel Möbeln tillverkas i rostfri plåt och bok. Miljöboxen är en kartong med en innersäck av polyetenplast och absorptionsmaterial. I priset ingår hämtningen och omhändertagandet av avfallet. Våra butiker Önskar du hjälp att återvinna batterier, el-skrot eller lampor så kan du alltid vända dig till din närmsta butik. Producentansvar Företag som producerar, importerar och, i vissa fall, säljer varor i ett land har ett producentansvar för dessa produkter. När det gäller emballage, batterier och elektronik innebär detta att vi varje år rapporterar in hur många artiklar som säljs samt, att vi betalar en avgift som går till återvinningen av dessa produkter. I Sverige är det organisationerna REPA (emballage) och El-kretsen (elektronik, batterier) som har hand om denna rapportering. LEVERANSER Svanströmsgruppen anlitar Posten AB för att leverera varor till våra kunder. Posten arbetar aktivt med miljöfrågor och ser det som en viktig del av sin verksamhet. Postens miljömål är att skall långsiktigt reducera klimatpåverkan från den egna verksamheten. En av målsättningarna är att ersätta så mycket fossil energi som möjligt med alternativ energi. Posten har skrivit på PostEuropes klimatintiativ där målsättningen är att minska CO2-utsläppen med 10 % fram till POSTENS MILJÖPOLICY Posten tar ansvar för en hållbar samhällsutveckling. Med ett logistiknät där stora volymer försändelser dagligen transporteras är ett miljöansvar utöver gällande lagstiftning en naturlig del av verksamheten. Posten tar sitt ansvar genom att: Arbeta kontinuerligt för att minska miljöpåverkan från transporter. Arbeta förebyggande genom att ta hänsyn till miljöaspekter vid tjänsteutveckling, projekt och andra förändringar. Föra en öppen dialog om miljöarbetet med kunder, ägaren, leverantörer, allmänheten och andra intressenter. Utnyttja energi och andra naturresurser effektivt. Varje chef ska inom sitt ansvarsområde säkerställa att miljöhänsyn är en naturlig del av verksamheten. Förutsättningar ska skapas så att varje medarbetare kan arbeta i linje med miljöpolicyn. Koncernfunktion Miljö & Processkvalitet ansvarar för koncernens miljöfrågor, koncerngemensamma miljöaktiviteter, uppföljning och redovisning. 19

20 EGNA NOTERINGAR 20

Handbok för ett grönare kontor

Handbok för ett grönare kontor Handbok för ett grönare kontor En beskrivning av Office Depots hållbarhetsarbete...2 Verksamhetspolicy... 3 Produktinformation... 4 Beskrivning av papprets kretslopp... 5 och miljötips... 6 Miljömärkning...

Läs mer

Vi gör det grönare för dig! miljöhandbok

Vi gör det grönare för dig! miljöhandbok Vi gör det grönare för dig! miljöhandbok Senast uppdaterad 2009-09-04 Miljöhandbok Miljö är ett område som krupit längst upp på dagordningen både globalt och lokalt. Vi på Svanströmsgruppen upplever ett

Läs mer

Handbok för ett grönare kontor

Handbok för ett grönare kontor Handbok för ett grönare kontor En beskrivning av Office Depots hållbarhetsarbete... 2 Verksamhetspolicy... 3 produktinformation... 4 Beskrivning av papprets kretslopp... 5 Miljöpåverkan och miljötips...

Läs mer

Handbok för ett grönare kontor

Handbok för ett grönare kontor Handbok för ett grönare kontor En beskrivning av Office Depots hållbarhetsarbete... 2 Verksamhetspolicy... 3 Produktinformation... 4 Beskrivning av papprets kretslopp... 5 Miljöpåverkan och miljötips...

Läs mer

Ett mer hållbart val.

Ett mer hållbart val. Ett mer hållbart val. Ett mer hållbart val. Att ta sitt miljöansvar är för många företag viktigare än någonsin. För oss, som verkar i en bransch som tar naturens resurser i anspråk, är engagemanget för

Läs mer

Handbok för ett grönare kontor

Handbok för ett grönare kontor Handbok för ett grönare kontor OFFICE DEPOTS HÅLLBARHETSARBETE Walking the talk På Office Depot vet vi hur viktigt det är att walk the talk. Hur hanterar vi då själva hållbarhetsfrågorna och vad gör vi

Läs mer

Med Fokus på miljön.

Med Fokus på miljön. Med Fokus på miljön. Vårt miljöarbete Produktsortiment: - Material - Kvalitet - Miljöinformation - Miljömärkning - Transporter - Returhantering Personal: - Kunskap - Delaktighet - Rutiner - Service Vår

Läs mer

Certifikat. Detta certifikat intygar att ledningssystemet för kvalitet hos. Office Depot Svenska AB

Certifikat. Detta certifikat intygar att ledningssystemet för kvalitet hos. Office Depot Svenska AB Certifikat Detta certifikat intygar att ledningssystemet för kvalitet hos Huvudkontor: Telegrafgatan 4, 169 72 Solna Logistik Strängnäs Leveransförsäljning, butiker och kontorsvaruhus i region Väst, Stockholm/Norr,

Läs mer

Välj Svanen-märkta kuvert, helst utan fönster. Dessa har vattenlösligt lim och kan sorteras som papper. Välj adressetiketter med vattenlösligt lim.

Välj Svanen-märkta kuvert, helst utan fönster. Dessa har vattenlösligt lim och kan sorteras som papper. Välj adressetiketter med vattenlösligt lim. Upprättat av Carmen Sosa Caroline Orback Ingrid Nordmark Fastställt av Mats Linde Ansvarig för uppdatering Miljösamordnare Fastställt datum 2013-09-30 1 (7) Version 1 Allmänt om inköp Vid inköp ska lagen

Läs mer

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln EU-ekologiskt Baseras på EU:s förordning för ekologiskt jordbruk. Ekologisk odling betyder att inte kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel används. Märkningen

Läs mer

MILJÖHANDBOKEN. Samtliga miljöaspekter vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten

MILJÖHANDBOKEN. Samtliga miljöaspekter vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten Grundeleme n t: Element: MILJÖHANDBOKEN 4.3 Planering 4.3.1 Miljöaspekter Dokumentnr: Dokumenttyp: Diarienr: Bilagor: Sidor: 4.3.1.2 UFN RD1 Redovisande dokument UFN F8/05:202 0 5 Upprättad av Fastställd

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

Bygg- och miljökontorets miljöplan 2014. Fastställd av bygg- och miljökontorets ledningsgrupp. Reviderad 2013-10-30

Bygg- och miljökontorets miljöplan 2014. Fastställd av bygg- och miljökontorets ledningsgrupp. Reviderad 2013-10-30 Intern miljöplan 2013-10-30 Bygg- och miljökontorets miljöplan 2014 Fastställd av bygg- och miljökontorets ledningsgrupp. Reviderad 2013-10-30 Verksamheterna på bygg- och miljökontoret ska vara långsiktigt

Läs mer

ÖVERGRIPANDE MÅL 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bygg- och miljökontorets interna miljöplan, reviderad 2012-10-30 DELMÅL FÖR KONTORET 1 TECKENFÖRKLARING 1

ÖVERGRIPANDE MÅL 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bygg- och miljökontorets interna miljöplan, reviderad 2012-10-30 DELMÅL FÖR KONTORET 1 TECKENFÖRKLARING 1 INTERN MILJÖPLAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERGRIPANDE MÅL 1 DELMÅL FÖR KONTORET 1 TECKENFÖRKLARING 1 KONTORSMATERIEL OCH FÖRBRUKNINGSVAROR 1 PAPPER OCH KUVERT 1 LUNCHRUM 2 RESOR TILL OCH FRÅN ARBETET 2 TJÄNSTERESOR

Läs mer

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Det finns flera olika märke Å andra sidan räcker det Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1 Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 2 Det finns flera

Läs mer

Regenber g & Hansson

Regenber g & Hansson Utgåva 1 (1)10 MILJÖPLAN 2006 Regenber g & Hansson Utgåva 1 (2)10 Regenberg & Hansson...1 1. Verksamhetsbeskrivning...3 2. Miljöledning...3 3. Miljöpolicy...5 4. Handlingsplaner...6 5. Inköpsrutiner...8

Läs mer

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ Ditt val gör skillnad Det finns flera olika märken. Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Välj ett Svanenmärkt tryckeri

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Välj ett Svanenmärkt tryckeri DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ Välj ett Svanenmärkt tryckeri Det finns flera olika märken. Å andra sidan räcker det gott med ett. Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med

Läs mer

Att satsa på miljön är att satsa på livet

Att satsa på miljön är att satsa på livet SATSA PÅ MILJÖN! Att satsa på miljön är att satsa på livet JMS Mediasystem satsar stora resurser på sitt miljöarbete. Genom en öppen dialog med samarbetspartners, kunder, allmänhet, leverantörer, miljöorganisationer,

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4 Svanenmärkning av Tryckerier Utbildningspaket till kriterieversion 4 Varför finns Miljömärkningen Svanen? Samhället är inte hållbart Vår vision är ett hållbart samhälle Vårt syfte är att bidra till arbetet

Läs mer

Riktlinjer för Hållbar 1 upphandling inom Landstinget i Uppsala län 2

Riktlinjer för Hållbar 1 upphandling inom Landstinget i Uppsala län 2 1(6) Riktlinjer för Hållbar 1 upphandling inom Landstinget i Uppsala län 2 Bakgrund och omfattning Landstinget i Uppsala län är certifierat enligt ISO 14001 och arbetar systematiskt med miljöfrågor. I

Läs mer

Grön skola kriterier 2010-09-23

Grön skola kriterier 2010-09-23 2009 års kriterier för GRÖN SKOLA Bildningsnämnden Lysekil Lpo 94 Mål att sträva emot Visar respekt för och omsorg om såväl närmiljö som miljön i ett vidare perspektiv. Utvecklar sin förmåga att göra och

Läs mer

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar VERKSAMHETSSYSTEM Miljöpolicy och miljömål Generella dokument nr: 00-08 Fastställd av styrelsen 2013-02-13 Ekologigruppen AB Miljöpolicy Ekologigruppens verksamhet genomsyras av en strävan mot ett samhälle

Läs mer

MÅL FÖR KEMIKALIEANVÄNDNING Övergripande mål: Minska användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier

MÅL FÖR KEMIKALIEANVÄNDNING Övergripande mål: Minska användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier Miljömål och handlingsplan för Önnestads folkhögskola Önnestads folkhögskolas miljömål syftar till att med människan i centrum bidra till en hållbar utveckling genom effektiv hushållning med resurser och

Läs mer

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Tar hänsyn till flera aspekter: Ekologi biologisk mångfald Social respekt befolkningen i skogens närhet Ekonomisk tillväxt långsiktigt

Läs mer

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 )

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Inledning Miljöredovisningen för 2012 sammanfattar det gångna året och redovisar uppfyllnad av mål. Miljöredovisningen fungerar både som ett internt och

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016.

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Affärsetik... 2 3. Arbetsetik...

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2011

Hållbarhetsprogram 2011 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 HÅLLBARHETSPOLICY 3 VAROR 4 MÅL 4 KRETSLOPP 4 MÅL 4 TRANSPORTER 4 MÅL 4 ENERGI- OCH LOKALANVÄNDNING 5 MÅL 5 LEVERANTÖR 5 MÅL 5 MEDARBETARE 5 MÅL 5 KUNDEN I HÅLLBARHETSARBETET

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 2009-2015 1 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

Hållbarhetskrav på IT-produkter TCO Certified

Hållbarhetskrav på IT-produkter TCO Certified Hållbarhetskrav på IT-produkter TCO Certified Stockholm, 11 februari 2015 emma.nolte@tcodevelopment.com Agenda Kort om TCO Development IT produkter har stor miljö och social påverkan Kraven i TCO Certified

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

Centerpartiets miljöpolicy

Centerpartiets miljöpolicy Centerpartiets miljöpolicy - för en hållbar utveckling juni 2008 www.centerpartiet.se Centerpartiets miljöpolicy För en hållbar, ekologisk och tillväxtfrämjande utveckling Centerpartiet ska vara ett föredöme

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

Säkerhet i fokus. Ansvarskod för leverantörer

Säkerhet i fokus. Ansvarskod för leverantörer Säkerhet i fokus Ansvarskod för leverantörer Specialfastigheters ambition är att vara det fastighets bolag som bäst kan förutse och tillfredsställa hyresgästernas behov av ändamålsenliga och säkra lokaler

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen CSR Hållbarhet på WH Bolagen Miljöansvar Vi utbildar medarbetare i vårt miljöansvar. Detta gör vi för att kunna bedriva ett framgångsrikt miljöarbete. Vi skapar på så sätt medvetenhet, sprider kunskap

Läs mer

ABF Västra Götaland - SÅ ÄR VI MED OCH PÅVERKAR!

ABF Västra Götaland - SÅ ÄR VI MED OCH PÅVERKAR! ABF Västra Götaland - SÅ ÄR VI MED OCH PÅVERKAR! Hållbart ABF ABF är en idéburen rörelse med ett idéprogram fastlagt för hela organisationen. Idéprogrammet är vägledande för vårt sätt att arbeta för en

Läs mer

Val av leverantör och leverantörens ansvar

Val av leverantör och leverantörens ansvar - förord De flesta företag kräver en bra produkt och kvalitet till ett motsvarande relevant pris av sina leverantörer. Vi på Nudie Jeans tycker dessutom att det är mycket viktigt att ta ett större ansvar

Läs mer

Det är skillnad på. värme och värme. Välj värme märkt Bra Miljöval

Det är skillnad på. värme och värme. Välj värme märkt Bra Miljöval Det är skillnad på värme och värme Välj värme märkt Bra Miljöval Varför du ska välja värme märkt Bra Miljöval Du som väljer värme märkt Bra Miljöval... Genom att miljömärka värmeenergi med Bra Miljöval

Läs mer

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 2 (6) Innehållsförteckning 0. Hållbarhetspolicy...3 1. Varor...3 2. Avfall och kretslopp...4 3. Transporter...4

Läs mer

Uppförandekod (Code of Conduct)

Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Våra åtaganden Vår uppförandekod definierar hur vi alla arbetar i Kährs Groups verksamheter globalt och vi är stolta över den etiska affärssed som är etablerad inom bolaget.

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 2009-2015

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 2009-2015 HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 2009-2015 Mätning budgetår 14-15 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras.

Läs mer

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning PappersKretsen FÖRORD Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar och andra trycksaker. 91 procent av alla

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetspolicy Axfood AB ska sträva mot ständiga förbättringar av sitt arbete med miljö-, naturresurs- och sociala frågor. Grundläggande i arbetet är att arbeta

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

Måla medvetet. Om miljö och målning utomhus och inomhus

Måla medvetet. Om miljö och målning utomhus och inomhus Måla medvetet Om miljö och målning utomhus och inomhus Vår vision är att alla våra färger ska bli vattenburna All färg innehåller någon form av lösningsmedel vars uppgift är att göra färgen målningsbar

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Miljödeklaration Arbetsbord OFI S sitta/stå, A94C87

Miljödeklaration Arbetsbord OFI S sitta/stå, A94C87 Miljödeklaration Arbetsbord OFI S sitta/stå, A94C87 Företaget EFG European Furniture Group AB Box 1017 573 28 TRANÅS Org.nr: 556236-7259 ISO 14001 certifikat nr: 194848 FSC-COC certifikat nr: EUR-COC-061003

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

BYGG OCH MILJÖKONTORET INTERN MILJÖPLAN

BYGG OCH MILJÖKONTORET INTERN MILJÖPLAN BYGG OCH MILJÖKONTORET INTERN MILJÖPLAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERGRIPANDE MÅL 1 DELMÅL FÖR KONTORET 1 TECKENFÖRKLARING 1 KONTORSMATERIEL OCH FÖRBRUKNINGSVAROR 1 PAPPER OCH KUVERT 1 LUNCHRUM 2 RESOR TILL

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 MILJÖLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 Revision A mars 2009 Revision B mars 2011 Revision C april 2012 INNEHÅLL MILJÖLEDNINGSSYSTEM 3 Vår miljöpolicy 3 Våra riktlinjer 3 Våra miljömål

Läs mer

Sorteringsanvisningar. - Miljöstation Slottsmöllan

Sorteringsanvisningar. - Miljöstation Slottsmöllan Sorteringsanvisningar - Miljöstation Slottsmöllan Slottsmöllans miljöstation består av 10 fraktioner uppdelade på två miljöstationer. Miljöstationen uppfyller boverkets krav, handikappsanpassad och ISO

Läs mer

Miljöplan Datum 2011-05-18 Sida 1 av 5 Projekt

Miljöplan Datum 2011-05-18 Sida 1 av 5 Projekt Sida 1 av 5 Innehåll 1 Inledning sida 1 2 Omfattning sida 1 3 Projekt information sida 2 4 Miljöpolicy sida 2 5 Miljöaspekter sida 2 6 Lagar och andra krav sida 3 7 Projektorganisation sida 3 8 Utbildning

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund

Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund Våra sju miljömål Universitetssjukhusets sju miljömål gäller under en tre års period. Varje division ska bryta ner dessa

Läs mer

Handlingsplan för en giftfri förskola

Handlingsplan för en giftfri förskola Handlingsplan för en giftfri förskola Handlingsplan för en giftfri förskola Barn är både mer känsliga och mer utsatta för kemikalier än vi vuxna. Små barn utforskar världen genom att smaka och tugga på

Läs mer

De 20 vanligaste frågorna om Svanen

De 20 vanligaste frågorna om Svanen De 20 vanligaste frågorna om Svanen 1. Vilka står bakom Svanen? Hösten 1989 beslöt Nordiska Ministerrådet att införa Svanen, en officiell och gemensam miljömärkning för Norden. I Sverige sköter SIS Miljömärkning

Läs mer

FSC-certifierade produkter från SCA

FSC-certifierade produkter från SCA FSC-certifierade produkter från SCA Vad är FSC? Forest Stewardship Council (FSC) är en oberoende internationell organisation som främjar utvecklingen av miljöanpassade, socialt ansvarstagande och finansiellt

Läs mer

Kartongförpackningen en god förpackning

Kartongförpackningen en god förpackning Kartongförpackningen en god förpackning KARTONGFÖRPACKNINGAR ÄR KLIMATSMARTA Klimatpåverkan från kartongförpackningar är förhållandevis liten. Kartongförpackningars växthusutsläpp är bara en fjärdedel

Läs mer

Avisera Miljöredovisning

Avisera Miljöredovisning Avisera Miljöredovisning Vi har arbetat hårt för att minimera vår miljöpåverkan och jag är stolt över att Avisera klarade klimatmålet för 2015! Vi har lyckats med bedriften att mer än halvera våra utsläpp

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Hållbarhet i flygbranschen

Hållbarhet i flygbranschen Hållbarhet i flygbranschen Framtidens lösning - vi kommer inte flyga mindre, vi kommer flyga grönare Flygets globala miljömål 2010-2020 ska bränsleeffektiviteten öka med 1,5% per år (just nu överträffar

Läs mer

Kommissionens beslut av den XXX om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU-miljömärket till konverterade pappersprodukter

Kommissionens beslut av den XXX om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU-miljömärket till konverterade pappersprodukter EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 15 januari 2014 (OR. en) 5302/14 ENV 28 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 10 januari 2014 till: Komm. dok. nr: D029992/02 Ärende: Rådets generalsekretariat

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

Mänskliga rättigheter är en av huvudprinciperna som vägleder Åkes Sportservice AB i våra dagliga handlingar.

Mänskliga rättigheter är en av huvudprinciperna som vägleder Åkes Sportservice AB i våra dagliga handlingar. Uppförandekod Introduktion Åkes Sportservice AB:s uppförandekod är skriven i enlighet med The World Federation of the Sporting Goods Industry (WFSGI)s vägledande principer för uppförandekoder samt FN:s

Läs mer

myter om papperstillverkning och miljö

myter om papperstillverkning och miljö myter om papperstillverkning och miljö Sant eller falskt? Som konsument av papper kan det vara svårt att veta vad som är sant eller falskt när det gäller papper och miljö. Vi får ofta höra att papper

Läs mer

Utbildningspaket Konsumtion

Utbildningspaket Konsumtion Utbildningspaket Konsumtion Hur och vad? Resurser Vi berättar om olika resurser och konsekvenserna av att vi använder dem. Hushållssopor Vi berättar om hushållssopor och vem som ansvarar för dem. Vad är

Läs mer

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB OM MIVA Miva () ett kommunalt bolag Bildades 2009, tidigare Tekniska kontoret Domsjö Vatten AB är ett helägt dotterbolag till Miva Miva omsätter cirka 200 miljoner kronor och har drygt 100 medarbetare

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Miljöprogram , Region Gävleborg

Miljöprogram , Region Gävleborg Information Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 07-182749 Fastställandedatum: 2016-03-16 Upprättare: Marie Helene M Molander Giltigt t.o.m.: 2017-03-16 Fastställare: Susanna Andersson Miljöprogram

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2012

Miljöhandlingsplan 2012 Miljöhandlingsplan 2012 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 2 Miljöhandlingsplan 2012 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete. istockphoto

Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete. istockphoto Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete Universiteten har en nyckelroll KI har tillsammans med andra universitet och lärosäten världen över en nyckelroll i arbetet att nå en hållbar utveckling.

Läs mer

Giftfri förskola inköpstips

Giftfri förskola inköpstips Giftfri förskola inköpstips Välj produkter som är tillverkade inom EU, Norden eller Sverige EU:s kemikalielagstiftning reglerar vilka ämnen som får finnas inom unionen. Det medför att produkter tillverkade

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. miljöpolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. miljöpolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset miljöpolicy Genom Sahlgrenska Universitetssjukhusets (SU) miljöpolicy visar ledningen sitt engagemang, intentioner och avsikt med SU:s miljöarbete. Vi ska som en del

Läs mer

UPPDRAG: SOPOR. Värdefulla sopor. Farliga sopor

UPPDRAG: SOPOR. Värdefulla sopor. Farliga sopor UPPDRAG: SOPOR Vid gamla boplatser hittar arkeologer aska, ben och frön. Det kan vara fynd som är tusen år gamla spår efter människor som levde innan sopbergens tid. Deras sopor var inte farliga för miljön.

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Tryckerier Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Tryckerier Varför Svanen? Fem enkla skäl Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte bara tid och

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016

HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016 HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016 Liber och miljön - hållbarhet ska genomsyra hela vår verksamhet Liber är ett av Sveriges ledande förlag inom läromedel och facklitteratur. I vårt dagliga uppdrag ingår

Läs mer

Miljödeklaration - Dörrskåp E30D25

Miljödeklaration - Dörrskåp E30D25 Miljödeklaration - Dörrskåp E30D25 Företaget EFG European Furniture Group AB Box 1017 573 28 TRANÅS Org.nr: 556236-7259 ISO 14001 certifikat nr: 194848 FSC-COC certifikat nr: EUR-COC-061003 EFG utvecklar,

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE en informationsbroschyr om vatten och avfall I vattenverket gör vi vattnet rent. VATTENVERKET Svampen är vårt vatten torn som gör att vattnet kan tryckas ut i kranarna. I avloppsreningsverket

Läs mer

Buy Smart+ Grön upphandling för smarta inköp i Europa. Kontorsutrustning / IT

Buy Smart+ Grön upphandling för smarta inköp i Europa. Kontorsutrustning / IT Buy Smart+ Grön upphandling för smarta inköp i Europa Kontorsutrustning / IT Innehåll Bakgrund Märkning Tips för upphandling Tips om användning Varför är det viktigt med energieffektiva IT-produkter? När

Läs mer

KÄLLSORTERINGSUTBILDNING

KÄLLSORTERINGSUTBILDNING KÄLLSORTERINGS BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL 28/10/2013 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL Ledande såväl - 2 - lokalt som globalt Ledande aktör i Sverige Drygt 1100 medarbetare på cirka 60 kontor Ca 2 miljarder

Läs mer

SVANEN / EU-BLOMMAN (SIS MILJÖMÄRKNING)

SVANEN / EU-BLOMMAN (SIS MILJÖMÄRKNING) MILJÖMÄRKT 396001 SVANEN / EU-BLOMMAN (SIS MILJÖMÄRKNING) Tilldelas varor som uppfyller högt ställda miljökrav med bibehållen kvalitet. Det här är produktkraven på inomhusfärg: - God täckförmåga vid målning.

Läs mer

Våra etiska regler Uppförandekod

Våra etiska regler Uppförandekod Våra etiska regler Uppförandekod ABA Skol AB erbjuder det bästa inom bild- & lekmaterial, läromedel och skolmöbler till de viktigaste människorna i världen! Vi är ett företag som säljer bild-, förbruknings-

Läs mer

LÄRAR- HANDLEDNING PAPPER

LÄRAR- HANDLEDNING PAPPER LÄRARHANDLEDNING Papper Hej! Vi inom Papperskretsen brinner för pappersanvändning och återvinning. I Sverige lämnar vi tillsammans in över 90 procent av alla tidningar, tidskrifter, kataloger och reklamblad

Läs mer

Miljödeklaration - Hurts E30E14

Miljödeklaration - Hurts E30E14 Miljödeklaration - Hurts E30E14 Företaget EFG European Furniture Group AB Box 1017 573 28 TRANÅS Org.nr: 556236-7259 ISO 14001 certifikat nr: 194848 FSC-COC certifikat nr: EUR-COC-061003 EFG utvecklar,

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ och HÅLLBAR UTVECKLING 2017

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ och HÅLLBAR UTVECKLING 2017 HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ och HÅLLBAR UTVECKLING 2017 Triolabs miljöpolicy Triolab skall alltid sträva efter att använda alternativ med låg miljö- och klimatpåverkan i sin verksamhet. Handlingsplan för miljö

Läs mer