Vi gör det grönare för dig! miljöhandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi gör det grönare för dig! miljöhandbok"

Transkript

1 Vi gör det grönare för dig! miljöhandbok

2 Miljöhandbok Miljö är ett område som krupit längst upp på dagordningen både globalt och lokalt. Vi på Svanströmsgruppen upplever ett ökat engagemang från våra kunder och från vår egen personal, och 2008 beslutade vi oss därför för att lägga extra stort fokus på miljöområdet. Svanströmsgruppen, dvs. Svanströms, Wettergrens och Killbergs har arbetat med miljöfrågor under många år och under 90-talet blev första delen av vårt bolag certifierat. Vårt miljöarbete innefattar hela bolaget och påverkar oss på olika sätt. På vår inköpsavdelning arbetar vi med att välja leverantörer och produkter som lever upp till våra hårda miljökrav. Detta gör vi bl.a. genom att alla våra leverantörer skriver på vår Code of Conduct (se sida 2) som ställer krav på både miljö och arbetsmiljö. På lagret ser vi regelbundet över våra transporter och hur logistiken kring dessa kan effektiviseras. Vi arbetar med återvinning av vårt avfall och utbildar regelbundet vår personal i miljöfrågor. Inom försäljningsområdet erbjuder vi våra kunder hjälp med återvinning av papper, bläck, toner, samt el-skrot. Vi hjälper också våra kunder att göra ett aktivt miljöval med hjälp av marknadens olika miljömärkningar och vår egen miljösymbol Lövet. Många bäckar små Genom att tänka miljösmart på kontoret så kan du och ditt företag minska den negativa påverkan på miljön. Att släcka lampan när den inte behövs eller att stänga av skärmen när du går hem på kvällen kan verka simpelt, men skillnaden blir stor om många personer gör samma sak. Med detta informationsblad vill vi berätta om vårt miljöarbete, samt informera om vad vi tycker man bör tänka på när man köper kontorsmateriel. Vi berättar om olika typer av produkter och om de miljömärkningar som hjälper dig på traven. Trevlig läsning! 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING verksamhetspolicy... 4 code of conduct... 5 CERTIFIKAT ISO CERTIFIKAT iso produktinformation... 9 miljömärkning vi vägleder dig vidare med lövet vi hjälper dig med ditt miljöarbete egna noteringar mer information/kontaktuppgifter här hittar du oss

4 VERKSAMHETSPOLICY Svanströmsgruppen ser lönsamhet, kvalitet, säkerhet, miljö och hälsa som integrerade delar i vår verksamhet och dess utveckling. Vi skall i alla delar av vår verksamhet dessutom följa god affärsetik. Kvalitet Vi skall verka för att våra tjänster och produkter uppfyller kundernas och medarbetarnas behov och förväntningar. För Svanströmsgruppen är kvalitet nöjda kunder som kommer tillbaka gång efter gång och för att uppnå detta fokuserar vi enligt nedan: Vi skall hålla vad vi lovar våra kunder och helst överträffa det. Vi arbetar med ständiga förbättringar inom hela företaget för att höja vår konkurrenskraft. Vi höjer våra medarbetares kompetens genom utbildning. Våra kvalitetsmål skall vara kända på varje enhet och de skall revideras en gång per år. Vi skall utveckla vårt sortiment efter kundernas förväntningar och med hänsyn till miljön. Miljö Vårt miljöarbete baseras på kretsloppstanken. Vi ser på råvaruförbrukningen ur ett globalt perspektiv och vi verkar för att miljöhänsyn tas under hela produktens livscykel. I vårt sortiment finns produkter med officiell miljömärkning såsom Svanen och Bra Miljöval. Även de produkter som saknar officiell miljömärkning utvärderas och när våra kriterier uppfylls märks dessa produkter med vår symbol för miljöinformation, Lövet. För oss inom Svanströmsgruppen är miljöarbete något som angår alla och det bygger på delaktighet från anställda, kunder och leverantörer. Vi skall ha ett nära samarbete med våra leverantörer och påverka dem till att miljöanpassa produktion, produkter, förpackningar och logistik. Dessutom kräver vi tydlig information och dokumentation vad gäller produkternas material och beståndsdelar. Svanströmsgruppen följer lagar och förordningar och strävar efter att genom samverkan ständigt förbättra vårt arbetssätt, våra arbetsmetoder, vår logistik och vår resurshantering. Svanströmsgruppen arbetar med ständiga förbättringar och bevakar kontinuerligt forskning och utveckling inom miljöområdet. Arbetsmiljö Svanströmsgruppens systematiska arbetsmiljöarbete skall säkerställa en säker och trivsam arbetsmiljö för alla medarbetare. Genom skyddsronder, medarbetarenkäter, utvecklingssamtal och övriga forum såsom avdelningsmöten identifierar vi arbetsmiljörisker som förs in i vår handlingsplan. Alla som blivit tilldelad arbetsmiljöuppgifter skall ha de befogenheter, resurser och den kompetens som behövs för att kunna genomföra dessa. Svanströmsgruppens arbetsmiljörutiner skall vara kommunicerade, förstådda och lättillgängliga. På Svanströmsgruppen eftersträvar vi ett arbetsklimat där det är högt i tak och där förbättringsförslag på arbetsmiljöområdet välkomnas. Årsta Michael Andersson VD 4

5 Code of Conduct Svanströmsgruppen, som är en av de ledande leverantörerna på den svenska marknaden för kontorsmateriel, anser att det är viktigt för Svanströmsgruppen att ta ansvar för sina åtgärder i Sverige såväl som i resten av världen som t.ex. under vilka etiska, sociala och miljömässiga villkor våra produkter tillverkas eller säljs. Därför har vi tagit fram detta dokument som innehåller Svanströmsgruppens uppförandekod om: Barn- och tvångsarbete Mänskliga rättigheter, och arbetstagarnas grundläggande rättigheter Arbetsmiljö och säkerhet Miljöförhållanden och miljöpåverkan Denna uppförandekod är ett undertecknat avtal mellan Svanströmsgruppen och vår leverantör eller entreprenör, som innebär att det är leverantörens eller entreprenörens ansvar att vidta åtgärder mot sina underleverantörer och underentreprenörer. Skulle något av våra krav strida mot nationella lagar i något land eller område så skall lagen i det aktuella landet följas. Leverantören måste i sådana fall informera Svanströmsgruppen om avvikelsen utan dröjsmål. Skulle leverantören eller entreprenören av någon anledning, inte kunna följa denna uppförandekod, måste företaget omedelbart meddela Svanströmsgruppen. Efter att ha undertecknat detta dokument godkänner leverantören att Svanströmsgruppen, eller dess ombud, har rätt att inspektera alla delar av handeln och produktionskedjan när som helst och utan förvarning. Alla våra leverantörer måste acceptera och underteckna vår uppförandekod innan slutliga förhandlingar genomförs. Om vi skulle finna att en leverantör inte följer detta avtal kommer vi, om korrigerande åtgärder inte vidtas inom överenskommen tid, att avbryta affärsrelationen. 1. Barn- och tvångsarbete Barnarbetare får inte förekomma. Vår definition av ett barn är enligt ILO: s konvention nr 138. Ett barn är en person yngre än 18 år. Dock anger konventionen att barn under 18 år men lägst 15 år med fullgjord obligatorisk skolplikt kan anlitas i enklare arbeten som ej avser produktion för saluvaror eller arbete i tung industri eller arbete som kan inverka negativt på personens hälsa. Vi kommer inte att kräva att leverantören säger upp redan anställda barnarbetare utan att ansvar tas för barnets framtid. Om en sådan situation uppstår måste man samarbeta för att finna en tillfredsställande lösning för alla parter. En anställning måste vara fritt vald. Ingen fysisk bestraffning, psykiskt eller fysiskt tvång får användas. Man får inte heller krävas på "investeringar/depositioner" för att bli anställd hos leverantören. 2. Mänskliga rättigheter, och arbetstagarens grundläggande rättigheter Leverantören skall inte medverka i eller stödja diskriminering. Därför bör det finnas lika möjligheter och lika behandling för alla arbetstagare oavsett ras, kast, nationellt ursprung, kön, ålder eller andra speciella egenskaper inklusive religionstillhörighet, politisk tillhörighet eller medlemskap i fackförening. Dessutom: Alla arbetstagare skall ha rätt att bilda och ansluta sig till fackföreningar av eget val och ha rätt att förhandla kollektivt. Alla arbetstagare bör arbeta i en miljö fri från oönskade beteenden, såsom bland annat gester, språk och fysisk kontakt som är sexuellt tvingande, hotfullt eller kränkande. Alla arbetstagare bör ha rätt till ett anställningsavtal, begriplig information om lönerna på arbetsmarknaden samt uppgifter om deras löner skriftligen vid varje tillfälle gällande att lönerna är betalda. Arbetare med samma erfarenhet och kvalifikationer ska få lika lön för lika arbete. Alla arbetstagares normala arbetsvecka får inte överstiga den lagliga gränsen för aktuellt land. Övertid ska vara frivilligt och ersättas med lagstadgad eller avtalad övertidsersättning. 5

6 3. Arbetsmiljö och säkerhet Leverantören skall tillhandahålla en säker och ej hälsovådlig arbetsmiljö, och måste vidta adekvata åtgärder för att förhindra olyckor och skador orsakade av risker i arbetsmiljön. Leverantören skall utse en chef som skall ansvara för arbetstagarnas arbetsmiljö inklusive deras grundläggande behov av lämplig temperatur, frisk luft, god belysning och godtagbara sanitära förhållanden med rent rinnande vatten. Dessutom: Alla arbetstagare bör ha rätt utrustning för att skyddas från skador och faror eller gift av något slag, t.ex. vatten, luft, buller, vibrationer, vätskor eller material. Alla arbetstagare bör vara medvetna om leverantörens säkerhet och regelbundet utbildade i företagets evakueringsrutiner. Inga arbetstagare skall arbeta med maskiner, utrustning och verktyg utan säkerhetsarrangemang eller arbeta i osäkra byggnader. 4. Miljöförhållanden och miljöpåverkan Leverantören måste följa alla tillämpliga miljölagar och förordningar samt industrins miniminormer i landet. Dessutom måste leverantören kunna presentera: En specifikation av det materiella innehållet i produkter som levereras till Svanströmsgruppen Produktionsvillkor och alla material som används vid tillverkning av produkter som levereras till Svanströmsgruppen Fakta som visar leverantörens totala miljöarbete och handlingsplaner. 6

7 7

8 8

9 PRODUKTINFORMATION I sektionerna nedan beskriver vi de produktområden som har störst miljöpåverkan på kontoret. Vi beskriver hur dessa typer av produkter påverkar miljön och vad vi som konsumenter kan tänka på för att minimera den negativa effekten. Toner och bläck Idag används skrivare, faxar och kopieringsmaskiner på nästan alla kontor och därför är toner och bläck (ink-jet) nödvändiga produkter att köpa in. Miljöpåverkan Toner och bläck kan innehålla miljöfarliga ämnen som bly, kadmium, kvicksilver och krom. När man återvinner dessa produkter bidrar man till minskat resursslöseri och man möjliggör att varan tas om hand om på ett riktigt sätt. Vi samarbetar med Pelikan Pelikan, som är en av våra leverantörer av bläck och toner, är ett väletablerat företag som grundades redan Företaget återvinner bläckpatroner och tonerkassetter och levererar alltid produkter av hög kvalitet. Pelikan samlar in tomma tonerkassetter och bläckpatroner, testar dessa noggrant, sorterar bort delar som inte kan återanvändas och skickar vidare restprodukter för miljövänlig destruktion. Därefter rengörs och återfylls kassetterna på och säljs åter till konsument. Miljötips Ta hand om de toner och bläckpatroner som ni har förbrukat och se till att de återvinns miljövänligt. Vi hjälper dig gärna med detta (Se sida 15). Välj miljömärkta toner och bläckkassetter. Papper Papper spelar en viktig roll på kontoret. Många produkter på vårt kontor är gjorda av papper som t.ex. mappar, visitkort, pärmar, mjukpapper och självklart kopieringspapper. Pappers- och träprodukter är naturliga och ofarliga att använda, men det är viktigt att göra ett bra miljöval för att säkerställa att vi inte påverkar skogen och dess växter och djur på ett negativt sätt. Miljöpåverkan Den största miljöpåverkan sker vid tillverkning av papper och vid avverkning av skog. Tillverkningen orsakar dels utsläpp i luft och vatten, dels förbrukning av energi. Avverkning av skog kan leda till att markytan förstörs av skogsmaskinerna. I skogsbruket får, i vissa fall, också lövträd lämna plats för barrträd, vilket hotar den biologiska mångfalden. Miljöutvecklingen inom pappersindustrin har varit enorm under det senaste decenniet. Utsläpp i samband med blekning har minskat, andelen returpapper har ökat och kraven på hållbart skogsbruk blir mer tydliga. Med hållbart skogsbruk menas ett skogsbruk som tar hänsyn till den biologiska mångfalden liksom till sociala och ekonomiska aspekter. Biologisk mångfald är en förutsättning för ett ekologiskt hållbart samhälle. Det är också viktigt att ta sociala och ekonomiska hänsyn för att på så vis säkra urbefolkningars rätt att nyttja sina marker samtidigt som man vill säkerställa att ett långsiktigt skogsbruk bedrivs. Se sida 11 för olika miljömärkningar av skogsbruk. Visste du att om du byter ut 10 vanliga glödlampor mot lågenergilampor kan du spara drygt 250kg koldioxid under deras livslängd. Du sparar också 350kr om året i elkostnad. 9

10 Vi samarbetar med MAP MAP, som är vår huvudleverantör av papper, beskriver papprets kretslopp så här: 1. Koldioxid: Kol är vedfiberns viktigaste byggsten. När biobränslen som trä och papper bränns eller multnar frigörs kolet och återgår till luften som koldioxid. Där fångas det upp av de växande träden 2. Skogen: De svenska skogarna har brukats i flera hundra år. Idag är tillväxten i våra skogar större än avverkningen. Skogsbruket har dock inneburit en gradvis förändring av livsvillkoren för en rad skogslevande växter och djur. 3. Användning: Pappers- och träprodukter är naturliga och ofarliga att använda. 4. Fiberåtervinning: Cellulosafibrer kan återanvändas som råvara för att på nytt göra papper av. Användningen av returfibrer ökar snabbt i Europa. Dock krävs hela tiden påfyllning av ny, oanvänd fiber för att upprätthålla kvaliteten. 5. Tillverkning: Utsläppen från tillverkningen är minimerade. Utvecklingen går mot slutna system. En betydande del av energibehovet täcks genom interna biobränslen. Returpapper Returpapper är papper som helt eller delvis är tillverkat av returfiber. Mest används returfiber i tidningspapper och kartonger, men det finns också finpapperskvaliteter som är tillverkade av returfiber. Varje liten pappersfiber kan användas och cirkuleras ett visst antal gånger. Det betyder att man även måste tillsätta nya färska fibrer direkt från skogen. Det finns några viktiga fördelar med att använda returpapper; dels spar det energi (förutsatt att returpapperet inte transporteras alltför långa sträckor) och dels minskas sopberget. Returpapper kan vara trähaltigt eller träfritt. De trähaltiga har lägre åldersbeständighet än de träfria. Vägledning TCF (Totally Chlorine Free): visar att pappersmassan bleks utan att använda klorhaltiga kemikalier. ECF (Elementary Chlorine Free): innebär att man inte använder elementär klor vid blekningen av massan. PAPER PROFILE: Paper Profile är ett europeiskt miljödeklarationssystem som visar miljöinformation om pappersprodukten. Miljödeklarationerna innehåller fakta om papprets kvalitet, miljöegenskaper, beståndsdelar samt energikonsumtion och avfallshantering vid produktionen. Många av dessa miljödeklarationer är certifierade. På sida 11 kan du läsa mer om miljömärkning av papper. Etiketter Papper är i vissa fall behandlade för att det skall få en annan kvalitet eller funktion. Detta sker framförallt vid produktion av etiketter eller kuvert där klister är en viktig beståndsdel. Produkter med vattenslösligt klister är lättare att återvinna och har en mindre negativ påverkan på miljön. 10

11 Miljötips Välj pappersprodukter som baseras på returpapper. Välj miljömärkta fukthäftande kuvert. Välj miljömärkta återvinningsbara etiketter. Välj träryggspärmar eller pärmar tillverkade av returpapper. Återvinn det egna pappersavfallet. Vi hjälper dig gärna med detta (se sida 15). Plast Plast är ett ämne som används i många typer av kontorsmaterial. Den tillverkas vanligtvis av råolja som är en icke förnybar råvara, men det finns även plast som tillverkas av majs. Miljöpåverkan Det finns olika typer av plast, men det är i huvudsak tre typer som används för att tillverka kontorsmateriel: PVC-plast (polyvinylklorid), PE-plast (Polyeten) och PP-plast (Polypropylen). PVC-plast är ofta omtyckt p.g.a. dess egenskaper, men den har flera negativa effekter på miljön. PVC-plasten innehåller nämligen klor och flera andra tillsatser som gör att plasten vid tillverkning och förbränning släpper ifrån sig cancerframkallande ämnen. PE och PP-plast är bättre för miljön då dessa vid förbränning omvaldas till koloxid och vatten. Miljötips Välj produkter som är biologiskt nedbrytbara. Välj produkter som är gjorda av PE eller PP-plast. Lampor och lysrör Lampor och lysrör finns på alla kontor och valet av produkt har stor påverkan på miljön. En lågenergilampa använder 80 % mindre energi och håller upp till 15 gånger längre än en vanlig glödlampa. Citat från vår leverantör OSRAM: "Vi måste alla bidra till att skydda vår miljö för kommande generationer. Med lågenergilampor kan vi reducera de koldioxidutsläpp som är orsaken till den globala uppvärmningen" Koncernchef OSRAM Martin Goetzeler Miljöpåverkan Lampor och lysrör drar mycket energi. Genom att använda lågenergilampor och genom att släcka belysningen när den inte behövs sparar vi mycket energi. Lampor och lysrör får inte slängas i de vanliga sopporna. I varje vanlig glödlampa finns en liten mängd bly och i lysrör och lågenergilampor finns det kvicksilver. Det är därför mycket viktigt att ta hand om produkterna på rätt sätt genom att lämna dem till närmsta miljöstation. Miljötips Använd lågenergilampor. Släck lampan när den inte behövs. Lämna gamla lampor och lysrör till närmsta miljöstation. Visste du att med rätt tryck i däcken kan bränsleförbrukningen minska med över 5 %. Ett däck läcker ungefär 0,1 mbar i månaden. 11

12 Batterier Batterier finns i många olika varianter och har blivit oumbärliga i den moderna människans vardag. Den tekniska utvecklingen av digitala elektronikprodukter som mobiltelefoner, bärbara telefoner, mp3-spelare m.m. har markant ökat efterfrågan på batterier. Miljöpåverkan Alla typer av batterier skall återvinnas trots att dess miljöpåverkan skiljer sig mycket åt. Knappbatterier är de batterier ur vårt sortiment som har störst miljöpåverkan eftersom de innehåller kvicksilveroxid, silveroxid, zink/ luft eller litium. De batterier som anses vara mest miljöanpassade är litiumbatterier eftersom de varken innehåller kvicksilver, kadmium eller bly. Miljötips Välj miljövänliga batterier. Återvinn alla använda batterier. Lämna dem antingen till kommunen eller till våra butiker. Städmateriel Visste du att så mycket som 20 % av hemmets el används till el-artiklar i stand-by läge. Vid städning av kontoret används olika typer av rengöringsmedel som t.ex. allrengöring, diskmedel, golvvårdsmedel och sanitetsrengöring. Dessa produkter kan i vissa fall innehålla kemikalier som inte är bra för vår miljö. Miljöpåverkan Enligt Naturskyddsföreningen tillförs varje år i Sverige mellan och kemikalier kretsloppen. Svårnedbrytbara kemikalier påverkar inte bara miljön under lång tid utan hinner också spridas över stora områden via luft och vatten. Är de dessutom fettlösliga kan de lagras i levande organismers fettvävnad och ackumuleras i näringskedjan från bytes- till rovdjur. Förutom att vara svårnedbrytbara och fettlösliga kan de också ha hormonpåverkande och cancerframkallande egenskaper. Om dessa föreningar dessutom innehåller brom, fluor eller klor brukar de bli ännu mer svårnedbrytbara och fettlösliga. De kemikalier som finns i vissa rengöringsmedel sköljs ut i våra avlopp och påverkar vår miljö på ett negativt sätt, men om du väljer produkter som är märkta med Svanen eller Bra miljöval så kan samtliga kemikalier tas om hand när avloppsvattnet renas. Miljötips Välj rengöringsmedel som är märkta med Svanen eller Bra miljöval. Använd måttfullt med rengöringsmedel. Elektronik Vi erbjuder utrustning som t.ex. datorer, skärmar, skrivare, kopieringsmaskiner, faxar och räknare. Miljöpåverkan Elektronisk utrustning innehåller vissa miljöfarliga ämnen som man måste ta hänsyn till vid tillverkning och vid kassering, men den största miljöpåverkan sker under användningsfasen när produkten förbrukar energi. Miljötips Se över ditt företags totala dokumenthantering och anpassa utrustningen efter verksamhetens verkliga behov. Införskaffa en multifunktionsmaskin som kan ersätta flera maskiner t.ex. skrivare, kopiator, fax och scanner och därmed minska energiförbrukningen vid stand-by-läge. 12

13 Stäng av de maskiner som inte används. Använd dubbelsidig utskrift. Då kan du halvera din pappersförbrukning. Återvinn produkten genom att lämna in den på närmsta miljöstation. Pennor I vårt sortiment finns många olika typer av pennor som t.ex. blyertspennor, bläckpennor, överstrykningspennor och märkpennor. Miljöpåverkan En pennas miljöpåverkan rör främst resursförbrukningen, dvs. användandet av råmateriel. Kulspetspennor och blyertspennor innehåller inga skadliga ämnen för miljön, men märkpennor kan i vissa fall innehålla lösningsmedel (etanol, propanol eller benzenmethanol) som inte bör komma i kontakt med grundvattnet. Av denna anledning är många märkpennor idag därför vattenbaserade. BEGREEN BeGreen är en miljövänlig produktlinje som tagits fram av en av våra leverantörer Pilot. Produkterna från BeGreen är till minst 70 % gjorda av återvunnet materiel och alla pennor lever upp till de strikta ISO och ISO standardena. BeGreen produkterna finns som ballpointpenna, gel-ink penna, bläckpenna, multipenna, stiftpenna och som stift. Miljötips Välj miljömärkta pennor. För att minimera resursslöseri kan man välja pennor som är påfyllningsbara (både bläck och blyerts). Välj blyertspennor som är olackerade. Välj vattenbaserade märkpennor. Visste du att om du sänker inomhustemperaturen i en villa med ca 1 grad, minskar du elanvändningen med ca 5 % och utsläppen med 4 kg koldioxid per år. Elkostnaden går ner med mellan kr per år. 13

14 MILJÖMÄRKNING Det finns många typer av miljömärkningar som kan vägleda dig i ditt val av kontorsmateriel. Extern miljömärkning Miljömärkningar görs i nästan samtliga fall av en tredje part som utreder och därefter sätter upp ett antal kriterier med hänsyn till miljön. En tillverkare eller leverantör som kan visa att deras produkt uppfyller kraven, ansöker om att få sin produkt märkt och därmed visa att den generellt har bättre miljöegenskaper än andra produkter inom samma produktgrupp. När det gäller kontorsmateriel finns det en rad olika tredjepartsföretag och miljömärkningar. Svanen Svanmärket är det officiella nordiska miljömärket som i Sverige utfärdas av SIS Miljömärkning. Produkterna skall ha en hög kvalitetsmässig standard och de måste uppfylla miljökriterier som omprövas vart tredje år. Miljömärkning används på kemtekniska varor, hygienartiklar, maskiner mm. Mer information finner du på: EU-blomman Rosstjälken med EU-stjärnkransen är EU's gemensamma symbol för miljömärkning. Idag finns kriterier för produktgrupper som; tvättmedel, kopieringspapper ljuskällor, hushålls- och toalettpapper, bärbara datorer, persondatorer, TV-apparater, hushållsmaskiner, inomhusfärger, lack samt jordförbättringsmedel. Blomman är EU:s motsvarighet till den nordiska Svanen. Mer information finner du på: Bra miljöval Naturskyddsföreningens märke har tagits fram i samarbete med handeln för att underlätta för konsumenter som vill handla miljövänligt. För att få använda märket på sin produkt måste vissa kriterier uppfyllas. De produkter som miljömärks är t.ex. tvättmedel och livsmedel, men det kan också gälla elenergi och transporter. Mer information finner du på: www2.snf.se/bmv/ FSC - Forest Stewardship Council FSC är en internationell oberoende, ideell organisation som står för en miljöcertifiering av ekologiskt, ekonomiskt och socialt skogsbruk. FSC-certifieringen är en frivillig överenskommelse mellan markägare som möjliggör för kunden att välja trä- eller pappersprodukter som framtagits av skogsägare som driver ett ansvarfullt skogsbruk. Mer information finner du på: PEFC - Pan European Forest Certification PEFC är en oberoende, ideell organisation som startades Målet är att utveckla ett uthålligt privatskogsbruk med god balans mellan; skogsproduktion, miljö- och sociala intressen. Mer information finner du på: Rainforest Alliance Rainforest Alliance (regnskogsgrodan) är en miljömärkning vars kriterier finns för att beskydda regnskogens ekosystem samt människor och djur som lever där. Även vissa sociala aspekter såsom arbetsförhållande och minimilöner finns med i denna märkning. Deras certifieringssystem garanterar att råvaror är producerade under värdiga och miljövänliga förhållanden, och de genomför årliga kontroller på gårdarna som är med i systemet. Mer information finner du på: 14

15 TCO Miljömärkning TCO märkning gäller bl.a. bildskärmar, datorutrustning, kontorsmaskiner och kontorsmöbler. Märkningen omfattar områdena ergonomi, energi, emission (strålning) och ekologi. Kriterier som är framtagna av TCO, Svenska Naturskyddsföreningen och Nutek Följande krav ställs med referens till miljön: Sparläge, standby. Tid från standby till utskrift inom 20 sekunder. Klara att skriva ut på papper som innehåller 20 % återvunna fibrer. Får inte utsöndra pappersdamm, freon eller ozon i lokalen i vilken den är placerad. Ingen ozon eller freon vid tillverkning. Minimering av tungmetaller. Begränsad användning av bromerade eller klorerade flamskyddsmedel. ISO eller EMAS-certifierad tillverkare Mer information finner du på: :www.tcodevelopment.se Blå ängeln (Blauer Engel) Denna miljömärkning kommer från Tyskland och har kriterier som motsvarar nordens miljömärkning Svanen. Kriterier finns för datorer/ bildskärmar och kopieringsmaskiner Mer information finner du på: KRAV KRAV är en kontrollförening för ekologisk produktion som arbetar för en ökad ekologisk produktion och konsumtion. KRAV tar fram regler för ekologisk produktion, informerar om dessa och kontrollerar att reglerna efterlevs. Reglerna innehåller miljökrav som att konstgödsel och syntetiska bekämpningsmedel inte får används. I den ekologiska animalieproduktionen ställs också höga krav på djuretik. Mer information finner du på: Returpilarna Returpilarna skall visa att produkten kan återvinnas i ett recirkuleringssystem. Märkningen finns bl.a. på PET-flaskor och aluminiumburkar. Märket används av tillverkarna själva och saknar bakomliggande kontrollorganisation. Mer information finner du på: Övriga märkningar Rättvisemärket Rättvisemärkt är en etisk och social märkning med fokus på mänskliga rättigheter. När du köper Rättvisemärkt ökar du möjligheterna för odlare och anställda i utvecklingsländer att hävda sig i den internationella konkurrensen. Märket säger inget om varans miljöegenskaper. Mer information finner du på Astma- och allergiförbundet SVALAN, är symbolen för Astma- och Allergiförbundet. Märket visar att produkten rekommenderas av förbundet men det säger ingenting om produktens miljöpåverkan. Symbolen finns t ex på parfymfria tvättmedel och tvålar. 15

16 Vi vägleder dig vidare med Lövet Det finns fortfarande många produkter som saknar fastställda krav för tredjepartsgjord miljömärkning. I vissa fall finns kriterier, men inga licenser finns ännu på marknaden, vilket innebär att det ibland är svårt att göra ett miljövänligt val. Vi har därför valt att vägleda våra kunder med hjälp av vår egen symbol Lövet. Lövet signalerar att produkten ur miljöhänseende kan vara att föredra framför en annan. Vår bedömning baserar sig på enklare kriterier och tillverkarens egna uppgifter. Lövet Hur gör vi vår bedömning Bedömningen görs på de uppgifter som leverantören lämnar till oss. Vi tittar på produkterna utifrån åtta olika perspektiv; grupp 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 och 80. Därefter ger vi produkten en kod som beskriver varför denna produkt är att föredra framför en annan. De olika perspektiven och koderna beskrivs här nedan: Grupp 10. Branschstandardiserad miljödeklaration Vi använder oss av tre olika miljödeklarationer. Svenska IT-företagens Organisation (SITO) som har tagit fram miljödeklarationer för fax, kopiatorer och skrivare, Paper Profiles som visar miljödeklarationer på papper och Carbon Footprint som beskriver de koldioxidutsläpp som gjorts vid produktionen av produkten. Deklarationerna kan användas för att jämföra olika produkter. De miljödeklarationer som är aktuella finner du antingen på leverantörens hemsidor eller via din säljare. Kod Beskrivning och eventuell kommentar 11 IT-företagens miljödeklaration (SITO) Inom denna grupp återfinns kopiatorer, skrivare och faxar. 12 Pappersbranschens miljödeklaration (Paper Profiles) Inom denna grupp återfinns papper för kopiering, offset, inkjet- och laserskrivare. 15 Carbon Footprint är en miljödeklaration som beskriver de koldioxidutsläpp som gjorts när varan producerats. Inom denna grupp finner du anteckningsblock. Grupp 20: Materialbesparande Inom denna grupp återfinns produkter som är tillverkade av återvunnet material. Hit räknas inte den energiutvinning som sker vid avfallsförbränning, inte heller en produkt som är återvinningsbar eftersom det också måste finnas ett system där materialet omhändertas, sorteras och används till en ny produkt. Kod Beskrivning och eventuell kommentar 21 Minst 60 % återvunnen plast av polypropylén (PP) eller polyeten (PE). 22 Minst 60 % returfiber såsom papper, wellpapper eller kartong. Inom denna grupp återfinns almanackor, arkivkartonger, block, kuvert, mappar, kartong, pärmar och pärmregister. 23 Refillsystem. Inom denna grupp återfinns pennor samt tvål-, lim-, tejp- och korrigeringsprodukter. 24 Tillverkat av spillmaterial såsom exempelvis sågspån, kvistmassa, plastspill. Inom denna grupp återfinns skrivbordstillbehör och pennor. 25 Minst 60 % återvunnet läder. Grupp 30. Energibesparande Inom denna grupp finner du produkter med låg energiförbrukning. Kod Beskrivning och eventuell kommentar 31 Lågenergilampor, lysrörslampor och kompaktlysrör. 32 Eco Dect. Inom denna grupp finner du telefoner som drar 60 % mindre energi än vanliga telefoner. 33 Energy Star. Inom denna grupp finner du produkter med låg energiförbrukning. 16

17 Grupp 40: TillverkningsmateriEl Det material som en vara tillverkas av har olika påverkan på miljön. De undergrupper som är aktuella är Svanmärkt papper, plastsorterna polypropylen och polyeten (PP respektive PE), samt om produkten tillverkas av växtbaserat material, d.v.s. förnyelsebar råvara istället för ändlig sådan. Kod Beskrivning och eventuell kommentar 41 Produkten är tryckt på Svanmärkt papper men är i sig ej en Svanmärkt produkt 42 Polypropylénplast (PP). Inom denna grupp återfinns blockomslag, almanackstillbehör, plastfickor, dataförvaring, gem, inbindningsprodukter, mappar, panelsystem, namnskyltar, hårdplast, pärmar, pärmregister, skrivbordsprodukter och resväskor. 43 Polyetenplast (PE). Inom denna grupp återfinns påsar, bärkassar och sopsäckar. 44 Växtbaserat material såsom exempelvis hampa, majs eller naturgummi (förnyelsebar råvara). Inom denna grupp återfinns förpackningsmateriel och musmattor. 45 Tillverkat av oblekt eller klorfritt papper (Oblekt/TCF). Inom denna grupp återfinns servetter, brevpåsar, kopieringspapper, arkivpapper och pärmregister. Grupp 50: Lösningsmedelsbas I sortimentet finns produkter som har samma funktion men där alternativet vatten finns som lösningsmedel. Kod Beskrivning och eventuell kommentar 51 Vattenbaserat, d.v.s. inga lösningsmedel förutom vatten finns i produkten. Inom denna grupp återfinns limprodukter, pennor och stämpeltillbehör. Grupp 60: Ytbehandling Här bedöms vald ytbehandlingsmetod inklusive om den väljs bort, exempelvis vid olackerade produkter. Aktuella produkter är blyertspennor och läderväskor. Läderväskorna är garvade genom vegetabilisk metod vilken innebär att kromsalter inte används vid garvningen. Kod Beskrivning och eventuell kommentar 61 Produkten är ej ytbehandlad, d.v.s. har en olackerad yta. Inom denna grupp återfinns blyertspennor. 62 Lädret är garvat med vegetabilisk metod (Garvning utan kromsalter). Inom denna grupp återfinns väskor. Grupp 70: Livsmedelsprodukters odlingssätt Här bedöms det sätt på vilket livsmedlet odlas. Kod Beskrivning och eventuell kommentar 70 Kravmärkt och Ekologiskt odlad. 71 Ekologiskt odlad produkt. Inom denna grupp återfinns kaffe. Grupp 80: Nedbrytning Här bedöms hur lätt varan bryts ner. Kod Beskrivning och eventuell kommentar 81 Biologiskt nedbrytbart 17

18 Vi hjälper dig med ditt miljöarbete Vi vill hjälpa våra kunder med deras miljöarbete och har därför tagit fram några olika hjälpmedel. Papper Vår returlåda för återvinningspapper (art ) hjälper dig när du vill återvinna ditt papper. Till denna låda säljer vi också en vagn (art ). Liten och smidig. Kan stå under skrivbordet eller bredvid kopieringsmaskinen. Enklare att samla in papper för återvinning. Lätt att bära och tömma ur. Tillverkad av returfiber. Toner inkj-jet Vår returlåda för toner, ink-jet och färgband (art ) hjälper dig när du vill återvinna ditt förbrukade material. Ingen sortering Kostar enbart ett lokalsamtal. Återfyllning av tonerkassetter (Svanmärkt) Återvinning av plast och metall Miljömässigt omhändertagande Övrigt avfall Grön Station Grön Station (art ) är ett enkelt system för omhändertagande av kontorets miljöstörande och farliga avfall. Beskrivning Grön Station hanteras av Stena Recycling och består av en förvaringsmöbel, samt ett omhändertagande av avfallet. I förvaringsmöbeln finns en s.k. miljöbox (innerlåda) där det osorterade avfallet läggs. Det finns även en liten behållare för batterier, samt en för stickande och skärande avfall. Kontorsavfall som papper, glas, toner m.m. har de flesta företag ett återvinningssystem för. Grön Station är avsedd för övrigt avfall som inte skall slängas i soporna. Det kan vara batterier för mobiltelefoner, räknemaskiner och annan elektronik, korrigeringsrollerflaskan, lågenergi- och glödlampan, sprayburken, tusch- och märkpennor, OH-film, häftapparater m.m. För ett kontor med personen varar en miljöbox i drygt 6 månader. Hämtning av miljöbox När miljöboxen är fylld så meddelas Stena Recyclings närmaste regionkontor. En miljöbil hämtar och transporterar den till en anläggning för sortering och miljöriktig behandling. Det som går att återvinna eller återanvändas återförs till kretsloppet. Annat material lagras som sorterat material i väntan på behandlingsmetod. Samtidigt som miljöboxen hämtas levereras en ny, tom miljöbox. Samtliga emballage är godkända enligt ADR och Stena Recyclings servicemän är ADR-utbildade, samt innehar miljökörkort. 18

19 Leveransvillkor Stena Recycling har ett rikstäckande retursystem som bygger på regelbundna leveranser. Turtätheten är olika beroende av var man bor men maximalt dröjer det fyra veckor innan miljöboxen hämtas. Undantaget är Stockholms innerstad som å sin sida har turer varje vecka. Generellt gäller att hämtning skall beställas senast torsdag kl. 14 veckan innan önskad hämtning. Förvaringsmöbel Mijöbox Bredd (mm) 700 Höjd (mm) 700 Djup (mm) 350 Volym 1x16kg 16kg Kunden köper förvaringsmöbeln och miljöboxar i den omfattningen och så länge vederbörande vill. Det räcker med att kunden vid beställning av hämtning uppger att ingen ny miljöbox skall levereras. Förvaringsmöbel Möbeln tillverkas i rostfri plåt och bok. Miljöboxen är en kartong med en innersäck av polyetenplast och absorptionsmaterial. I priset ingår hämtningen och omhändertagandet av avfallet. Våra butiker Önskar du hjälp att återvinna batterier, el-skrot eller lampor så kan du alltid vända dig till din närmsta butik. Producentansvar Företag som producerar, importerar och, i vissa fall, säljer varor i ett land har ett producentansvar för dessa produkter. När det gäller emballage, batterier och elektronik innebär detta att vi varje år rapporterar in hur många artiklar som säljs samt, att vi betalar en avgift som går till återvinningen av dessa produkter. I Sverige är det organisationerna REPA (emballage) och El-kretsen (elektronik, batterier) som har hand om denna rapportering. LEVERANSER Svanströmsgruppen anlitar Posten AB för att leverera varor till våra kunder. Posten arbetar aktivt med miljöfrågor och ser det som en viktig del av sin verksamhet. Postens miljömål är att skall långsiktigt reducera klimatpåverkan från den egna verksamheten. En av målsättningarna är att ersätta så mycket fossil energi som möjligt med alternativ energi. Posten har skrivit på PostEuropes klimatintiativ där målsättningen är att minska CO2-utsläppen med 10 % fram till POSTENS MILJÖPOLICY Posten tar ansvar för en hållbar samhällsutveckling. Med ett logistiknät där stora volymer försändelser dagligen transporteras är ett miljöansvar utöver gällande lagstiftning en naturlig del av verksamheten. Posten tar sitt ansvar genom att: Arbeta kontinuerligt för att minska miljöpåverkan från transporter. Arbeta förebyggande genom att ta hänsyn till miljöaspekter vid tjänsteutveckling, projekt och andra förändringar. Föra en öppen dialog om miljöarbetet med kunder, ägaren, leverantörer, allmänheten och andra intressenter. Utnyttja energi och andra naturresurser effektivt. Varje chef ska inom sitt ansvarsområde säkerställa att miljöhänsyn är en naturlig del av verksamheten. Förutsättningar ska skapas så att varje medarbetare kan arbeta i linje med miljöpolicyn. Koncernfunktion Miljö & Processkvalitet ansvarar för koncernens miljöfrågor, koncerngemensamma miljöaktiviteter, uppföljning och redovisning. 19

20 EGNA NOTERINGAR 20

Handledningsguide för kriteriechecklistan

Handledningsguide för kriteriechecklistan Handledningsguide för kriteriechecklistan 1 Innehållsförteckning 1. Om handledningsguiden... 3 2. Vad är Green Key?... 4 3. Hur ni ansöker... 5 4. Kontrollbesök... 6 5. Kriteriechecklista... 7 A. Miljöledning...

Läs mer

Kort om miljön och vår konsumtion

Kort om miljön och vår konsumtion Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare HÖRNAN Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare NATURVÅRDSVERKET BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus SCA Miljö- och socialt ansvar 2002 Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus 2 SCA:s Miljöredovisning 2001 har av FAR, föreningen för auktoriserade

Läs mer

MILJÖRIKTIGA VAL. Välj rätt för miljön enklare än du tror

MILJÖRIKTIGA VAL. Välj rätt för miljön enklare än du tror MILJÖRIKTIGA VAL Välj rätt för miljön enklare än du tror 1 2 Utgivare: Miljöbyrån Tryckning: Mariehamns Tryckeri Produktion och layout: ViKAN text & layout Illustrationer: Eva Sundberg Välj rätt för miljön

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013. - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige

Hållbarhetsredovisning 2013. - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige Hållbarhetsredovisning 2013 - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige 2. Innehållsförteckning 3 Verksamhetspolicy Cleano Group 4 Ägares ord 5 Resurshushållning - ren vinst 6 Cleano Group 7 Vi

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

TETRA PAK HÅLLBARHETS- REDOVISNING. Norden och Baltikum

TETRA PAK HÅLLBARHETS- REDOVISNING. Norden och Baltikum TETRA PAK HÅLLBARHETS- REDOVISNING Norden och Baltikum 2012 5 I ÅR FYLLER VI 60! VÅRA TRE NYCKELFRÅGOR 6 7 Vårt miljöansvar VÅRA PRODUKTER OCH TJÄNSTER 12 14 VÅRA Klimatmål Sustainability Day 17 20 FÖRNYBARA

Läs mer

Design med Omtankes Hållbara idéer

Design med Omtankes Hållbara idéer Design med Omtankes Hållbara idéer 1 5E I arbetet med hållbar utveckling finns det många faktorer att ta hänsyn till. Den optimala lösningen ur alla aspekter finns sällan eller är ofta mycket svår att

Läs mer

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 MYT OCH SANNING Myter om vårt avfall Sopberget bara växer FAKTA: I Sysavregionen läggs mindre än 3

Läs mer

Lindex CSR-mission. I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g

Lindex CSR-mission. I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g Hållbarhetsredovisning 2007 Lindex CSR-mission Lindex agerar idag med morgondagen i åtanke. Vi tar inte bara ansvar för våra produkter, utan genom vårt långsiktiga hållbarhetsarbete agerar vi för goda

Läs mer

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Miljöarbete för hållbar framtid Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Välkommen till information och tips om hur din verksamhet kan bidra till bättre miljö och ekonomi!

Läs mer

Inköp av varor och tjänster

Inköp av varor och tjänster Inköp av varor och tjänster J Ä R FÄ L L A KO M M U N S M I L J Ö D I P L O M J Ä R F Ä L L A K O M M U N S M I L J Ö D I P L O M I miljöutredningen ska du redovisa era riktlinjer för miljöanpassade inköp

Läs mer

bildas miljöbok för anställda, ledare och förtroendevalda

bildas miljöbok för anställda, ledare och förtroendevalda bildas miljöbok för anställda, ledare och förtroendevalda Studieförbundet Bilda 2008 redaktör: Magnus Nordqvist grafisk form: Boel Algulin isbn: 978-91 - 976398-1 - 1 tryck: Davidsons Tryckeri AB, Växjö

Läs mer

Jordens Vänner (JV) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar för miljö och solidaritet.

Jordens Vänner (JV) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar för miljö och solidaritet. h s a ten w e v m n a s e re ta miljö r G a v s v a ng i n l å m n grö Jordens Vänner (JV) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar för miljö och solidaritet. Föreningen verkar

Läs mer

LEDARE. MILJÖPOSTEN - Tidningen för miljöälskare VÄLKOMMEN! V

LEDARE. MILJÖPOSTEN - Tidningen för miljöälskare VÄLKOMMEN! V LEDARE 1 MILJÖPOSTEN - Tidningen för miljöälskare VÄLKOMMEN! V i på miljöposten är mycket engagerade inom ämnet miljö och hållbar utveckling och istället för att skriva om hur drabbad vår miljö är, har

Läs mer

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N Rapport Nr 4/07 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n w w w. k e m i. s e Miljöledning och Giftfri miljö kemikaliefrågorna i teori och praktik Rapporten är framtagen i samarbete

Läs mer

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010 Urban Passport MQs hållbarhetsredovisning Syftet med denna årliga hållbarhetsredovisning är att ge MQs olika intressenter en transparent be- skrivning avseende MQs arbete med hållbarhetsfrågor. et är att

Läs mer

Juli. Hållbar utveckling

Juli. Hållbar utveckling Juli Hållbar utveckling KEMIKALENDERN Kemikalendern är ett samarbetsprojekt mellan Molecular Frontiers, Chalmers, Göteborgs universitet och Universeum, i samband med det Internationella Kemiåret 2011.

Läs mer

Miljöinformation för företag

Miljöinformation för företag Miljöinformation för företag Miljöfrågor får allt större vikt i samhället vad det gäller miljökrav från myndigheter, företagskunder och konsumenter. Som verksamhetsutövare är det en god idé att analysera

Läs mer

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande Skanskas lilla gröna 21 råd om grönt byggande Innehåll Förord 1 Grön framtid om vägarna dit Läs om varför det är så viktigt med grönt byggande, och få exempel på några användbara verktyg. 2 Grön vilja

Läs mer

TIPS OCH INSPIRATION för en miljövänligare vardag

TIPS OCH INSPIRATION för en miljövänligare vardag vardag KL I M AT TIPS OCH INSPIRATION för en miljövänligare vardag Ingen kan göra allt, men alla kan göra något En mindre miljöpåverkande livsstil behöver inte vara något svårt, tungt eller tråkigt. Vår

Läs mer

1993 Första spadtaget (Film)

1993 Första spadtaget (Film) 1993 Första spadtaget (Film) 14 års arbete för ett hållbart samhälle. Så började det... Det var 1994, tretton år sen nu, som vi började med hållbarhetsarbetet på Scandic. Kalle, du var med oss redan då.

Läs mer

Sveriges Importörers importhandbok

Sveriges Importörers importhandbok Sveriges Importörers importhandbok 1 2 Sverige behöver importen Tar vi bort alla importerade varor från hyllorna i en butik skulle den bli ganska tom. Byggde vi bilar med enbart svenska råvaror och komponenter

Läs mer

Kopia: Anna Bohman, Näringsdepartementet. Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post

Kopia: Anna Bohman, Näringsdepartementet. Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post 1 (1) Handläggare direkttelefon Datum Vår beteckning 2000-12-21 0601-9905005 Ert datum Er beteckning 1998-12-22 M98/4739/8 Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm Miljöutredning Regeringen beslutade

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn K0001N Kvalitetsutveckling, grundkurs Datum 2013-03-11 Material Kursexaminator Rapport (Kvalitetsarbete i praktiken) Erik Lovén Betygsgränser Poäng

Läs mer

AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING

AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING Axfood vill ta ledarrollen inom hållbarhet i branschen viktiga beslut om ökad transparens för konsumenterna Nytt utmanande mångfaldsmål engagerar hela koncernen Innehåll

Läs mer

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Examensarbete Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Författare: Linda Andreen och Linn Wahlberg Handledare: Joachim Timlon Examinator: Bertil Hultén

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G 3 VD:s ord Om varför hållbarhet är viktigt för Spendrups affärsstrategi. 4 Hållbarhetsstyrning Om hur Spendrups arbetar

Läs mer

VINJETT Årsredovisning 2014

VINJETT Årsredovisning 2014 VINJETT Årsredovisning 2014 med hållbarhetsredovisning Vår vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål 1 SWEDOLS ÅRSREDOVISNING 2014 Hållbarhet Hållbar

Läs mer

10 verktyg för praktiskt hållbarhetsarbete

10 verktyg för praktiskt hållbarhetsarbete 10 verktyg för praktiskt hållbarhetsarbete VARSÅGOD DE BÄSTA TIPSEN - GRATIS! Här kommer tips och råd kring ditt hållbarhetsarbete Under detta år, 2015, firar MiljöRapporten 25-års jubileum. Från början

Läs mer