FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE"

Transkript

1 Europaparlamentet Utskottet för rättsliga frågor 2016/2224(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om legitima åtgärder för att skydda visselblåsare som agerar i allmänhetens intresse när de lämnar ut konfidentiella uppgifter om företag och offentliga organ (2016/2224(INI)) Utskottet för rättsliga frågor Föredragande: Virginie Rozière PR\ docx PE v01-00 Förenade i mångfalden

2 PR_INI INNEHÅLL Sida FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION... 3 MOTIVERING... 8 BILAGA: FÖRTECKNING ÖVER ENHETER ELLER PERSONER SOM FÖREDRAGANDEN HAR FÅTT INFORMATION FRÅN... 9 PE v /9 PR\ docx

3 FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION om legitima åtgärder för att skydda visselblåsare som agerar i allmänhetens intresse när de lämnar ut konfidentiella uppgifter om företag och offentliga organ (2016/2224(INI)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 2, med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt artikel 11, med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/943 av den 8 juni 2016 om skydd mot att icke röjd know-how och företagsinformation (företagshemligheter) olagligen anskaffas, utnyttjas och röjs, med beaktande av sin resolution av den 25 november 2015 om skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt 1, med beaktande av sin resolution av den 6 juli 2016 om skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (BILAGA 2) 2, med beaktande av sin resolution av den 23 oktober 2013 om organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt: rekommendationer med avseende på de åtgärder och initiativ som ska vidtas 3, med beaktande av kommissionens meddelande av den 6 juni 2011 om insatser mot korruption på EU:s territorium (COM(2011)0308), med beaktande av kommissionens meddelande av den 5 juli 2016 om ytterligare åtgärder för att öka transparensen och främja bekämpandet av skatteundandragande och skatteflykt (COM(2016)0451), med beaktande av G20:s handlingsplan för korruptionsbekämpning och i synnerhet dess riktlinjer för en lagstiftning för att skydda visselblåsare, med beaktande av OECD:s rapport från mars 2016, Committing to effective whistleblower protection, om att åta sig att verka för ett effektivt skydd för visselblåsare, med beaktande av Europeiska ombudsmannens beslut, som avslutar hennes undersökning på eget initiativ OI/1/2014/PMC avseende visselblåsning, med beaktande av rekommendationen från Europarådets ministerkommitté CM/Rec(2014)7 av den 30 april 2014 om skydd för visselblåsare, 1 Antagna texter från detta sammanträde, P8_TA(2015) Antagna texter från detta sammanträde, P8_TA(2016) EUT C 208, , s. 89. PR\ docx 3/9 PE v01-00

4 med beaktande av princip nr 4 i OECD:s rekommendation för etiskt uppförande i den offentliga förvaltningen (Recommendation on Improving Ethical Conduct in the Public Service), med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen, med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och yttrandena från utskottet för ekonomi och valutafrågor, budgetkontrollutskottet, utskottet för sysselsättning och sociala frågor, utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, utskottet för kultur och utbildning, utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och utskottet för konstitutionella frågor (A8-0000/2017), och av följande skäl: A. Europeiska unionens mål är respekt för demokratin och rättsstaten och garanterar i detta syfte yttrandefrihet för sina medborgare. B. Öppenhet och medborgardeltagande tillhör de utvecklingstendenser och utmaningar som demokratierna står inför under 2000-talet. C. Visselblåsare spelar en viktig roll för att slå larm om olagliga handlingar eller missförhållanden som skadar allmänintresset. D. Flera uppmärksammade fall av visselblåsning har visat att allmänheten och de politiska myndigheterna kan få kännedom om allvarliga missförhållanden tack vare visselblåsarnas insatser. Dessa missförhållanden har sedan blivit föremål för korrigerande åtgärder. E. Visselblåsarnas insatser har visat sig vara till nytta på många områden, såsom folkhälsa, beskattning, miljö, konsumentskydd, kampen mot korruption och respekt för sociala rättigheter. F. I många fall utsätts visselblåsare för repressalier, hot och påtryckningar med syftet att hindra eller avskräcka dem från att slå larm eller straffa dem för att de har slagit larm. G. Flera medlemsstater har inte infört skydd för visselblåsare, medan andra har infört avancerade program för att skydda dem. Den resulterande fragmenteringen av skyddet för visselblåsare i Europa skapar svårigheter för dem när de vill få kännedom om sina rättigheter och hur man slår larm, liksom ett oklart rättsläge i gränsöverskridande situationer. H. Kommissionen har inte föreslagit lämpliga lagstiftningsåtgärder för att effektivt skydda visselblåsare i EU. I. Europaparlamentet har vid upprepade tillfällen begärt att visselblåsare ska skyddas i EU. J. Numera finns väletablerade principer från internationella organisationer, såsom Europarådet och OECD, och en fast rättspraxis från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna. PE v /9 PR\ docx

5 Visselblåsarnas roll och behovet att skydda dem 1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett övergripande lagstiftningsförslag för att effektivt skydda visselblåsare i EU före utgången av detta år. Parlamentet understryker att det i dag finns flera möjliga rättsliga grunder för unionen att agera på området. Parlamentet uppmanar kommissionen att överväga alla dessa möjligheter för att föreslå ett sammanhållet och effektivt instrument. 2. Europaparlamentet definierar visselblåsare som varje person som slår larm om eller lämnar ut uppgifter om en handling som är olaglig eller otillåten eller som skadar allmänintresset, inom ramen för dennes anställningsförhållande, inom den offentliga eller privata sektorn, inom ramen för ett avtalsförhållande eller inom facklig verksamhet eller föreningsverksamhet. 3. Europaparlamentet anser att uppgifter om en handling som skadar allmänintresset omfattar, men inte är begränsat till, korruption, intressekonflikter, olaglig användning av offentliga medel, hot mot miljö, folkhälsa, allmän säkerhet, nationell säkerhet och skydd av den personliga integriteten och personuppgifter, skatteflykt, angrepp på arbetstagarnas rättigheter och andra sociala rättigheter samt kränkningar av de mänskliga rättigheterna. 4. Europaparlamentet betonar att visselblåsarnas roll för att avslöja situationer till allvarlig skada för allmänintresset har bekräftats i många år och att de har visat sig vara en viktig källa för undersökande journalistik och en oberoende press. 5. Europaparlamentet konstaterar med oro att visselblåsare fortsätter att riskera civil- och straffrättsliga förfaranden i flera medlemsstater, samtidigt som medlen för deras försvar, stöd och skydd är ineffektiva eller helt saknas. Parlamentet påpekar att skillnaderna mellan medlemsstaterna dessutom leder till ett oklart rättsläge och risk för orättvis behandling. 6. Europaparlamentet fastslår att skyddet för visselblåsare är avgörande för en korrekt tillämpning av unionens befogenheter. 7. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att främja visselblåsarnas positiva roll, särskilt genom informationskampanjer. Rapporteringsmekanism 8. Europaparlamentet konstaterar att ett av hindren för visselblåsarnas insatser är bristen på tydligt definierade tillvägagångssätt för att slå larm. Parlamentet betonar att denna brist leder till att många visselblåsare väljer att tiga. Parlamentet är bekymrat över de repressalier och påtryckningar som visselblåsare utsätts för när de vänder sig till fel person eller fel enhet inom sin organisation. 9. Europaparlamentet betonar att visselblåsningens trovärdighet och giltighet måste kunna bedömas delvis på grundval av det sätt som använts för att slå larm. Parlamentet anser det nödvändigt att införa ett sammanhållet system som gör det möjligt att slå larm internt och utanför organisationen. PR\ docx 5/9 PE v01-00

6 10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga ett system som gör det möjligt att slå larm inom och utanför organisationen. För detta ändamål bör tydliga förfaranden fastställas. Parlamentet anser att arbetsgivare bör uppmuntras att införa rutiner för att slå larm internt och att det inom varje organisation bör finnas en person som ansvarar för att samla in rapporter från visselblåsare. Parlamentet anser att arbetstagarnas företrädare bör delta i utnämningen av denna ansvariga person. 11. Europaparlamentet anser att visselblåsaren i första hand bör använda organisationens interna rapporteringsmekanismer eller vända sig till de behöriga myndigheterna. Parlamentet betonar dock att visselblåsaren bör kunna vända sig till icke-statliga organisationer eller pressen om en positiv reaktion uteblir inom organisationen, vid en risksituation för visselblåsaren eller om informationen måste bli känd snabbt. 12. Europaparlamentet anser att rapportering utanför organisationen utan en föregående intern fas inte kan utgöra skäl för ogiltigförklaring av rapporten, åtal eller att vägra någon skydd. Skydd vid rapportering 13. Europaparlamentet är bekymrat över de risker som visselblåsare löper på arbetsplatsen, särskilt risken för direkta eller indirekta repressalier från arbetsgivarens sida och från personer som arbetar för eller på uppdrag av denne. Parlamentet betonar att sådana repressalier oftast tar sig uttryck i utfrysning, en långsammare eller stoppad karriärutveckling eller till och med uppsägning, liksom mobbning. Parlamentet betonar att dessa repressalier bromsar visselblåsarnas insatser. Parlamentet anser det nödvändigt att införa skyddsåtgärder mot denna destabiliserande praxis. Repressalier bör straffbeläggas och bli föremål för effektiva påföljder. Så snart en person erkänts som visselblåsare bör de åtgärder som vidtagits mot denne annulleras. 14. Europaparlamentet är bekymrat över bruket av munkavlar, som innebär att man vidtar eller hotar att vidta rättsliga åtgärder mot en visselblåsare inte i syfte att få denne dömd, utan i stället att driva personen till självcensur eller ekonomisk, moralisk och psykologisk utmattning. 15. Europaparlamentet påminner om de risker för straffrättsliga och civilrättsliga förfaranden som visselblåsarna utsätts för. Parlamentet betonar att de ofta utgör den svagare parten vid en rättegång. Parlamentet anser det vara nödvändigt att tillämpa en omvänd bevisbörda när det gäller repressalier och påtryckningar mot visselblåsare, och anser att konfidentialiteten bör garanteras under hela förfarandet. 16. Europaparlamentet anser att möjligheten för visselblåsare att slå larm anonymt kan innebära att information lämnas ut som annars inte skulle ha gjort det. Parlamentet betonar i detta sammanhang att tydliga regler bör införas för möjligheter till anonym rapportering. 17. Europaparlamentet betonar att en person inte bör förlora sitt skydd bara för att denne har gjort en felaktig bedömning av de faktiska omständigheterna eller för att det upplevda hotet mot allmänintresset inte blev verklighet, under förutsättning att personen i fråga vid tidpunkten för rapporteringen hade rimliga skäl att tro på uppgifternas tillförlitlighet. PE v /9 PR\ docx

7 Stöd för visselblåsare 18. Europaparlamentet betonar fackföreningarnas roll för att stödja och hjälpa visselblåsare i deras ansträngningar inom deras organisation. 19. Europaparlamentet betonar att visselblåsare utöver de yrkesrelaterade riskerna utsätts för psykologiska och ekonomiska risker. Parlamentet anser att psykologiskt stöd och rättshjälp bör beviljas visselblåsare som begär detta, att ekonomiskt stöd bör beviljas visselblåsare som uttrycker ett motiverat behov och att ersättning bör ges vid bevisad yrkesskada som en skyddsåtgärd vid civilrättsliga förfaranden. 20. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att inrätta ett oberoende organ med ansvar för att samla in rapporter för att kontrollera deras trovärdighet och för att vägleda visselblåsare i deras ansträngningar, särskilt vid en utebliven positiv reaktion inom deras organisation. 21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå inrättandet av ett liknande organ på EU-nivå med ansvar för att samordna medlemsstaternas insatser, särskilt i gränsöverskridande situationer. Parlamentet anser att detta europeiska organ även bör kunna samla in rapporter, kontrollera deras trovärdighet och vägleda visselblåsare om reaktionen från visselblåsarens medlemsstat uppenbarligen inte är tillfredsställande. Parlamentet anser att Europeiska ombudsmannens mandat skulle kunna utökas för att fylla denna funktion. 22. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen. PR\ docx 7/9 PE v01-00

8 MOTIVERING Under flera år har visselblåsares avgörande roll i avslöjandet av allvarliga brott mot allmänintresset lyfts fram genom en rad skandaler inom olika sektorer, som t.ex. skydd för folkhälsan, miljön eller skatteflykt. I dag tycks skyddet för visselblåsare vara ett av de bästa sätten för att bevara allmänintresset och uppmuntra etiskt och ansvarsfullt beteende i offentliga och privata institutioner. De skydd som, i förekommande fall, erbjuds är dock fortfarande till stor del otillräckliga och alltför fragmenterade för att erbjuda en enhetlig ram inom EU, vars åtgärd för närvarande är begränsad till sektorskydd. Föredraganden anser att EU bör agera genom ett övergripande lagstiftningsinstrument i enlighet med sina mål om demokrati, mångfald av åsikter och yttrandefriheten. Flera möjliga rättsliga grunder erbjuds kommissionen för att föreslå ett sådant instrument, och kommissionen bör därför fortsätta i denna riktning så snart som möjligt. Flera internationella standarder har redan utvecklats med hänsyn till skydd för visselblåsare. EU:s lagstiftning bör därför baseras på dessa. Enligt dessa standarder bör definitionen av visselblåsare vara tillräckligt bred för att omfatta ett maximalt antal situationer och därmed skydda de anställda i både den privata och offentliga sektorn, men även konsulter eller oberoende. Dessutom kan den inte vara begränsad till rapporter om handlingar som strider mot lagen utan bör även omfatta avslöjanden om ett brott mot allmänintresset. Tydliga rapporteringsmekanismer bör införas i organisationer för att möjliggöra interna rapporteringar. Det kan dock inte vara det enda sättet. Rapporteringar till en oberoende institution eller till allmänheten bör även tillåtas. På europeisk nivå bör ett organ inrättas som är särskilt inriktat på råd, vägledning och mottagning av etiska rapporteringar. För att på bästa sätt skydda de människor som bestämmer sig för att lämna ut uppgifter bör skydd av konfidentialitet garanteras, och en omkastning av bevisbördan bör införas. Ett ekonomiskt och psykologiskt stöd samt kompensation för skadan skulle komplettera bestämmelserna, samtidigt som effektiva sanktioner bör införas mot personer som försöker förhindra att visselblåsare lämnar ut uppgifter. PE v /9 PR\ docx

9 BILAGA: FÖRTECKNING ÖVER ENHETER ELLER PERSONER SOM FÖREDRAGANDEN HAR FÅTT INFORMATION FRÅN Denna förteckning har upprättats helt på frivillig grund och uteslutande på föredragandens ansvar. Föredraganden har mottagit synpunkter från följande enheter eller personer under det att förslaget till yttrande utarbetades: Enhet och/eller person UNI Europa FIRST-CISL European Federation of Journalists Eurocadres Transparency International France Transparency International Finnish trade union representation to the EU CCI Paris-Ile de France Ascent-EU - Good Governance, Anti-Corruption & Rule of Law Consultant CADRES CFDT EBU Brussels Office of the Swedish Trade Unions Finnish trade union representation to the EU PR\ docx 9/9 PE v01-00

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 27.4.2018 2018/2062(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om avsikten att inleda förhandlingar om kommissionens

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 6.6.2013 2013/0023(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Plenarhandling. Föredragande av yttrande (*): Molly Scott Cato, utskottet för ekonomi och valutafrågor

Plenarhandling. Föredragande av yttrande (*): Molly Scott Cato, utskottet för ekonomi och valutafrågor Europaparlamentet 2014-2019 Plenarhandling A8-0295/2017 10.10.2017 BETÄNKANDE om legitima åtgärder för att skydda visselblåsare som agerar i allmänhetens intresse när de lämnar ut konfidentiella uppgifter

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 24.9.2013 2013/2116(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om tillämpningen av direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder (2013/2116(INI))

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 10.4.2013 2012/2263(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om situationen för ensamkommande minderåriga

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 25.9.2013 2013/2174(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om försäkring mot naturkatastrofer och katastrofer som orsakats av människor (2013/2174(INI))

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av visselblåsardirektivet. Dir. 2019:24. Beslut vid regeringssammanträde den 29 maj 2019

Kommittédirektiv. Genomförande av visselblåsardirektivet. Dir. 2019:24. Beslut vid regeringssammanträde den 29 maj 2019 Kommittédirektiv Genomförande av visselblåsardirektivet Dir. 2019:24 Beslut vid regeringssammanträde den 29 maj 2019 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur Europaparlamentets och rådets direktiv

Läs mer

* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 23.3.2015 2014/0322(NLE) * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om rekommendationen till rådets beslut

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 2014/2252(INI) 5.5.2015 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om årsrapporterna om subsidiaritet och proportionalitet 2012 2013 (2014/2252(INI)) Utskottet för

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Plenarhandling 4.3.2015 B8-0220/2015 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av kommissionen i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen om bekämpning av sexuella

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 10.4.2013 B7-000/2013 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av frågorna för muntligt besvarande B7-0000/2013 och B7-0000/2013 i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för internationell handel 2016/0031(COD) 24.6.2016 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för internationell handel till utskottet för industrifrågor, forskning och

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för utveckling 2016/0414(COD) 26.7.2017 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 2014/2151(INI) 5.2.2015 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om kommissionens meddelande Mot ett förnyat samförstånd om säkerställande av skyddet för immateriella

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 2015/2085(INL) 10.11.2016 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med rekommendationer till kommissionen om skydd för utsatta vuxna (2015/2085(INL)) Utskottet

Läs mer

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION TILL RÅDET

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION TILL RÅDET Europaparlamentet 2014-2019 Plenarhandling B8-1365/2016 9.12.2016 FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION TILL RÅDET i enlighet med artikel 134.1 i arbetsordningen om EU:s prioriteringar inför det 61:a mötet i FN:s

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 20.6.2013 B7-0000/2013 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av kommissionen i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen om förhandlingarna mellan

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 14.11.2011 2011/0152(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om minimikrav

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Plenarhandling 4.3.2015 B8-0218/2015 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av kommissionen i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen om bekämpning av sexuella

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.4.2018 SWD(2018) 117 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 27.10.2010 2010/0067(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 26.9.2013 2013/2115(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om papperslösa invandrarkvinnor i Europeiska unionen

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 6.12.2012 2012/2307(BUD) Par1 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013 Alla avsnitt

Läs mer

Regeringsförslaget om visselblåsarskydd för svagt

Regeringsförslaget om visselblåsarskydd för svagt Regeringsförslaget om visselblåsarskydd för svagt Publicerad 2016-03-19 Visselblåsare. Gör om, gör rätt. Lagförslaget om skydd för den som larmar om missförhållanden är rumphugget. Den statliga utredningen

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 27.5.2011 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA (0043/2011) Ärende: Motiverat yttrande från Dáil Éireann i Irland över förslaget till rådets direktiv om

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 8.10.2012 2011/2246(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om EU-stadgan: standarder för mediefrihet

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 29.11.2012 2012/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om kvinnors rörlighet inom utbildningen och på arbetsmarknaden

Läs mer

Asyl och migration: insamling och analys av gemenskapsstatistik

Asyl och migration: insamling och analys av gemenskapsstatistik P5_TA(2003)0471 Asyl och migration: insamling och analys av gemenskapsstatistik Europaparlamentets resolution om kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet om en handlingsplan för insamling

Läs mer

MOTIVERAT YTTRANDE FRÅN ETT NATIONELLT PARLAMENT ÖVER SUBSIDIARITETSPRINCIPEN

MOTIVERAT YTTRANDE FRÅN ETT NATIONELLT PARLAMENT ÖVER SUBSIDIARITETSPRINCIPEN Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 5.9.2016 MOTIVERAT YTTRANDE FRÅN ETT NATIONELLT PARLAMENT ÖVER SUBSIDIARITETSPRINCIPEN Ärende: Motiverat yttrande från Maltas parlamentet om förslaget

Läs mer

ANTAGNA TEXTER. Europaparlamentets resolution av den 1 juni 2017 med rekommendationer till kommissionen om skydd för utsatta vuxna (2015/2085(INL))

ANTAGNA TEXTER. Europaparlamentets resolution av den 1 juni 2017 med rekommendationer till kommissionen om skydd för utsatta vuxna (2015/2085(INL)) Europaparlamentet 2014-2019 ANTAGNA TEXTER P8_TA(2017)0235 Skydd för utsatta vuxna Europaparlamentets resolution av den 1 juni 2017 med rekommendationer till kommissionen om skydd för utsatta vuxna (2015/2085(INL))

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-34

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-34 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 18.12.2008 2008/2144(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-34 Förslag till betänkande Roberta Angelilli (PE414.011v01-00)

Läs mer

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION TILL RÅDET, KOMMISSIONEN OCH EUROPEISKA UTRIKESTJÄNSTEN

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION TILL RÅDET, KOMMISSIONEN OCH EUROPEISKA UTRIKESTJÄNSTEN EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utrikesfrågor 4.12.2013 2013/2187(INI) FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION TILL RÅDET, KOMMISSIONEN OCH EUROPEISKA UTRIKESTJÄNSTEN om användning av radio och tv som ett

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 15.4.2015 2014/2236(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om socialt entreprenörskap och social innovation för att bekämpa arbetslöshet

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för transport och turism 2014/0023(NLE) 7.6.2018 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens och dess medlemsstaters vägnar,

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 21.11.2011 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA (0089/2011) Ärende: Motiverat yttrande från nationalrådet i Republiken Slovakien över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 4.11.2014 2011/0441(NLE) * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till rådets beslut om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 20.10.2014 2013/0418(NLE) *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om Europeiska unionens anslutning

Läs mer

1. Grundläggande rättigheter i Europeiska unionen *

1. Grundläggande rättigheter i Europeiska unionen * 1. Grundläggande rättigheter i Europeiska unionen * A5-0064/2000 Europaparlamentets resolution om utarbetandet av en stadga om grundläggande rättigheter i Europeiska unionen (C5-0058/1999-1999/2064(COS))

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION Europaparlamentet 2014-2019 Plenarhandling B8-0581/2016 4.5.2016 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av frågan för muntligt besvarande B8-0365/2016 i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen om spårbarhet

Läs mer

* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 6.4.2016 2015/0314(NLE) * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till rådets beslut om fastställande

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 PRELIMINÄR VERSION 2006/2074(DEC) 9.2.2007 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret

Läs mer

MOTIVERAT YTTRANDE FRÅN ETT NATIONELLT PARLAMENT ÖVER SUBSIDIARITETSPRINCIPEN

MOTIVERAT YTTRANDE FRÅN ETT NATIONELLT PARLAMENT ÖVER SUBSIDIARITETSPRINCIPEN Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 20.3.2017 MOTIVERAT YTTRANDE FRÅN ETT NATIONELLT PARLAMENT ÖVER SUBSIDIARITETSPRINCIPEN Ärende: Motiverat yttrande från den franska senaten över

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-17

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-17 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 9.12.2014 2014/2155(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-17 Monica Macovei (PE541.595v01-00) Årsrapport

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 23.11.2012 2012/0202(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 11.11.2008 2008/2123(INI) YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Plenarhandling 25.11.2014 B8-0311/2014 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av kommissionen i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen om översynen av kommissionens

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utrikesfrågor 25.5.2012 2011/0366(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 2008/2173(INI) 20.11.2008 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om skydd av konsumenter, särskilt minderåriga, i samband med användning

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 14 oktober 2003 PE 329.

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 14 oktober 2003 PE 329. EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 14 oktober 2003 PE 329.884/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 Förslag till betänkande (PE 329.884)

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur och utbildning FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur och utbildning FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för kultur och utbildning 2009 2007/2253(INI) 7.3.2008 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om mediernas koncentration och mångfald i Europeiska unionen (2007/2253(INI)) Utskottet för

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 21.6.2012 2012/0074(NLE) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi till utskottet för

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPEAN PARLIAMENT 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.11.2013 2013/2154(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om Solvit (2013/2154(INI)) Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 11.3.2015 2013/0376(NLE) *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 10.12.2013 2013/0309(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 2-23

ÄNDRINGSFÖRSLAG 2-23 Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2016/0110(COD) 9.9.2016 ÄNDRINGSFÖRSLAG 2-23 Förslag till betänkande Theodor Dumitru Stolojan (PE585.761v01-00) Förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION Europaparlamentet 2014 2019 Plenarhandling 3.6.2015 B8-0533/2015 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av uttalanden av rådet och kommissionen i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen om situationen

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-11

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-11 Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 6.12.2018 2018/2180(DEC) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-11 Romeo Franz (PE630.586v01-00) Ansvarsfrihet

Läs mer

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 6.12.2013 2013/2183(INI) YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 726/2004 vad gäller säkerhetsövervakning av läkemedel

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 726/2004 vad gäller säkerhetsövervakning av läkemedel EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.2.2012 COM(2012) 51 final 2012/0023 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 726/2004 vad gäller säkerhetsövervakning

Läs mer

***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION

***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för transport och turism 2013/0013(COD) 21.10.2016 ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 22 maj 2012 om en straffrättslig strategi inom EU (2010/2310(INI))

Europaparlamentets resolution av den 22 maj 2012 om en straffrättslig strategi inom EU (2010/2310(INI)) P7_TA-PROV(2012)0208 En straffrättslig strategi inom EU Europaparlamentets resolution av den 22 maj 2012 om en straffrättslig strategi inom EU (2010/2310(INI)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 27.3.2015 2014/0256(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling till utskottet för

Läs mer

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION Europaparlamentet 2014-2019 Plenarhandling 8.7.2015 B8-0000/2015 UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av kommissionen i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen om Ecuadors

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för transport och turism 2012/0185(COD) 7.2.2013 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för internationell handel 22.3.2012 2012/0019(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utrikesfrågor 22.6.2012 2012/2096(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om IT-säkerhet och försvar (2012/2096(INI)) Utskottet för utrikesfrågor Föredragande: Tunne Kelam

Läs mer

YTTRANDE. SV Förenade i mångfalden SV 2014/2155 (INI) från utskottet för regional utveckling. till budgetkontrollutskottet

YTTRANDE. SV Förenade i mångfalden SV 2014/2155 (INI) från utskottet för regional utveckling. till budgetkontrollutskottet EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för regional utveckling 5.12.2014 2014/2155 (INI). YTTRANDE från utskottet för regional utveckling till budgetkontrollutskottet över årsrapporten för 2013 om skyddet

Läs mer

* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 2016/0168(NLE) 18.7.2016 * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till rådets beslut om bemyndigande för Republiken Österrike och Rumänien att i

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 25.9.2014 2014/0021(NLE) *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om godkännande på Europeiska unionens vägnar av Haagkonventionen

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION Europaparlamentet 2014-2019 Plenarhandling 3.6.2015 B8-0532/2015 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av uttalanden av rådet och kommissionen i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen om situationen

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för transport och turism 27.5.2011 2008/0161(NLE) *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och

Läs mer

Ansvarsfrihet för 2012: Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation

Ansvarsfrihet för 2012: Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation P7_TA(2014)0301 Ansvarsfrihet för 2012: Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation 1. Europaparlamentets beslut av den 3 april 2014 om ansvarsfrihet för genomförandet av

Läs mer

12671/17 hg/abr/ab 1 DGD 2C

12671/17 hg/abr/ab 1 DGD 2C Europeiska unionens råd Bryssel den 29 september 2017 (OR. en) 12671/17 NOT från: till: Ordförandeskapet Föreg. dok. nr: 12112/17 Ärende: FREMP 99 JAI 847 COHOM 103 POLGEN 125 AUDIO 103 DIGIT 196 Ständiga

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 19.12.2013 2013/0304(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 29.8.2018 2018/0106(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 18.5.2015 2015/2089(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om Mot en bättre reglering av den inre marknaden (2015/2089(INI)) Utskottet

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 27.2.2013 2012/2321(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om kooperativs bidrag till att övervinna krisen (2012/2321(INI)) Utskottet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Sammanträdesdokument 3.4.2008 B6-.../2008 FÖRSLAG TILL RESOLUTION. för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

EUROPAPARLAMENTET. Sammanträdesdokument 3.4.2008 B6-.../2008 FÖRSLAG TILL RESOLUTION. för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet EUROPAPARLAMENTET 2004 Sammanträdesdokument 2009 3.4.2008 B6-.../2008 FÖRSLAG TILL RESOLUTION enligt artikel 81.4 b i arbetsordningen av Guido Sacconi för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Läs mer

med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2003) 700) 1,

med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2003) 700) 1, P5_TA(2004)0361 Europeisk kulturhuvudstad för åren 2005 till 2019 ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut 1419/1999/EG

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 15.5.2012 B7- /2012 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av frågan för muntligt besvarande B7- /2012 i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen om sysselsättningsaspekter

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för transport och turism 2018/0332(COD) 18.12.2018 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om avskaffande av säsongsbaserade

Läs mer

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Plenarhandling 29.1.2015 B8-0000/2014 UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av kommissionen i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen om 2014

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Budgetutskottet 2016/0257(COD) 19.1.2017 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för sysselsättning och sociala frågor över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 2012/0165(COD) 7.9.2012 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av

Läs mer

ANTAGNA TEXTER. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

ANTAGNA TEXTER. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Europaparlamentet 2014-2019 ANTAGNA TEXTER P8_TA(2015)0208 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Europaparlamentets resolution av den 20 maj 2015 om den förteckning över

Läs mer

Korruption i upphandlingskontext

Korruption i upphandlingskontext 1 Korruption i upphandlingskontext Martin Vildhede, Setterwalls Advokatbyrå Göteborg 2 mars 2017 Korruption i upphandlingskontext Hur hänger korruption och upphandling ihop? Riskfaktorer Tät kontakt mellan

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 23.5.2013 2012/0271(NLE) *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om

Läs mer

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2017/xxxx(RSP) 11.7.2017 UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av frågan för muntligt besvarande B8-000000 i enlighet

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Budgetkontrollutskottet 2015/2319(INI) 5.7.2016 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om kontroll över registret och sammansättningen av kommissionens expertgrupper (2015/2319(INI)) Budgetkontrollutskottet

Läs mer

A8-0373/17 EUROPAPARLAMENTETS ÄNDRINGSFÖRSLAG * till kommissionens förslag

A8-0373/17 EUROPAPARLAMENTETS ÄNDRINGSFÖRSLAG * till kommissionens förslag 12.4.2018 A8-0373/17 Ändringsförslag 17 Danuta Maria Hübner för utskottet för konstitutionella frågor Betänkande A8-0373/2017 Mercedes Bresso, Rainer Wieland Stadgar för och finansiering av europeiska

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-21

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-21 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 28.2.2013 2012/2101(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-21 (PE504.091v01) Bättre möjligheter till rättslig prövning: rättshjälp i gränsöverskridande

Läs mer

* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2.10.2013 2013/0096(NLE) * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till rådets förordning om valörer och tekniska specifikationer för mynt

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/0448(NLE) 23.5.2017 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om godtagande på Europeiska unionens

Läs mer

***I BETÄNKANDE. SV Förenade i mångfalden SV A8-0145/

***I BETÄNKANDE. SV Förenade i mångfalden SV A8-0145/ EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Plenarhandling 28.4.2015 A8-0145/2015 ***I BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om skyddsåtgärder som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska

Läs mer

FÖRSLAG TILL RAPPORT

FÖRSLAG TILL RAPPORT GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor 02.03.2017 FÖRSLAG TILL RAPPORT om finansiering av politiska partier i AVS-länderna och i EU:s medlemsstater Utskottet för

Läs mer

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/005 SE/Saab från Sverige

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/005 SE/Saab från Sverige P7_TA-PROV(2012)0488 Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/005 SE/Saab från Sverige Europaparlamentets resolution av den 12 december 2012 om förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Säkerhet i samband med fotbollsmatcher med en internationell dimension *

Säkerhet i samband med fotbollsmatcher med en internationell dimension * P5_TA(2002)0148 Säkerhet i samband med fotbollsmatcher med en internationell dimension * Förslag till rådets beslut om säkerhet i samband med fotbollsmatcher med en internationell dimension (12175/1/2001

Läs mer